Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de...

16
Primaria Municipiului Bucure,ti Secretar General B-dul Regina Elisabela 47. sector 5. Bucure~li, Romania Tel.: 305 55 80; lel.cenlrala: 305 55 00. in!. 1255; fax: http./Iwww.bucuresli-primaria.ro Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica a C.G.M.B. Serviciul Transparentii Decizionala ANUNT . SMC certJfic.at ISO 9001 : 2000 SMM oertIftcaIISQ1400, : 2004 in conformitate cu prevederile Legii nr, 52/2003 se aduc la cuno~tinta publica urmatoarele proiecte de acte normative: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA CRINULUI NR. 6, SECTOR 1; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA L1NI~TEI NR. 37, SECTOR 1; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ~OS COLENTINA - ~OS. BANU ANDRONACHE - ~OS COLENTINA nr. 461, SECTOR 2; 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ALEEA TEI~ANI- STR. pADUREA PUSTNICU NR. 214 - 216, SECTOR 1; 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ ~OS. PETRICANI- C.F. CONSTANTA, SECTOR 2, EXTINDERE PUZ - ~OS - PETRICANI - C.F. CONSTANTA - STR. VALEA SAULEI APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 321/01.11.2007; 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - BULEVARDUL TIMI~OARA NR. 14, SECTOR 6; 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- ~OSEAUA IANCULUI NR. 90, SECTOR 2; 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR. SERGE:NT NUTU ION NR. 8-12, SECTOR 5; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - DRUMUL pADUREA PUSTNICU NR. 87-91 ~i 93, sector 1; 10.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA AVRAM IANCU NR.2, SECTOR 2; 11.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - GHE. IONESCU SISE~TI NR. 129-133, SECTOR 1; 12.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ~OS. OLTENITEI nr. 208, sector 4. . Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot fi consultate: - pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro - la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afi~aj) - la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 Proiectele de acte normative se pot obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Centrul de Informare.

Transcript of Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de...

Page 1: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Primaria Municipiului Bucureti

Secretar General

B-dul Regina Elisabela 47 sector 5 Bucure~li RomaniaTel 305 55 80 lelcenlrala 305 55 00 in 1255 fax

httpIwwwbucuresli-primariaro

Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica a CGMBServiciul Transparentii Decizionala

ANUNT

SMC certJficat ISO 9001 2000

SMM oertIftcaIISQ1400 2004

in conformitate cu prevederile Legii nr 522003 se aduc la cuno~tintapublica urmatoarele proiecte de acte normative

1 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-STRADA CRINULUI NR 6 SECTOR 1

2 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -STRADA L1NI~TEI NR 37 SECTOR 1

3 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ~OSCOLENTINA - ~OS BANU ANDRONACHE - ~OS COLENTINA nr 461SECTOR 2

4 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -ALEEA TEI~ANI- STR pADUREA PUSTNICU NR 214 - 216 SECTOR 1

5 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalMODIFICARE PUZ ~OS PETRICANI- CF CONSTANTA SECTOR 2EXTINDERE PUZ - ~OS - PETRICANI - CF CONSTANTA - STR VALEAbullSAULEI APROBAT PRIN HCGMB NR 32101112007

6 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -BULEVARDUL TIMI~OARA NR 14 SECTOR 6

7 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-~OSEAUA IANCULUI NR 90 SECTOR 2

8 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -STR SERGENT NUTU ION NR 8-12 SECTOR 5

9 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -DRUMUL pADUREA PUSTNICU NR 87-91 ~i 93 sector 1

10Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-STRADA AVRAM IANCU NR2 SECTOR 2

11Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -GHE IONESCU SISE~TI NR 129-133 SECTOR 1

12Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -~OS OLTENITEI nr 208 sector 4

Proiectele de acte normative mai sus amintite cu documentatia de baza pot ficonsultate

- pe site-ul PMB - wwwpmbro- la sediul PMB B-dul Regina Elisabeta nr 47 sector 5 (panou afi~aj)- la Centrul de Informare B-dul Regina Elisabeta nr 16 sector 5Proiectele de acte normative se pot obtine in copie pe baza de cerere

depusa la Centrul de Informare

Primaria Municipiului Bucureti

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucure~ti RomaniaTel 305 55 80 telcentrala 3055500 in 1255 fax

httpwwwbucuresti-primariaro SMM reftir1Ca11S014001 2004

in conformitate cu prevederile art 6 alin 4 din Legea 522003 pana la datade 17022009 se pot trimite in scris propuneri sugestii opinii cu valoare derecomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice

Propunerile sugestiile opiniile privind proiectele de acte normative se vortransmite

- prin site-ul wwwpmbro- prin po~ta pe adresa PMB - B-dul Regina Elisabeta nr 47 sector 5 -

Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica a CGMB- depuse la Centrul de Informare - PMB- B-dul Regina Elisabeta nr 16 sector 5

Materialele transmise vor purta mentiunea

Recomandare la proiect de act normativ

PMBBucure~liaslazi 030220092 ex

GflU(

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRAcircREprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - LINIŞTEI NR 37 SECTOR 1

Avacircnd icircn vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şiRaportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Luacircnd icircn considerare Raportul Comisiei de Urbanism şi Amen~area Teritoriului şi AvizulComisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al MuniCIpiului Bucureşti

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB Aviz de urbanism nr 1 1003102008- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului BucureştiAviz nr 579058924112008- Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMBAviz nr 77797922102008- Comisia Tehnică de circulaţieAviz nr 1653729102008- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinţeiAviz nr 82009

Legii nr 501991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările ŞIcompletările ulterioareLegii nr 3502001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările

ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanismmodificată şi completatăPUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin HCGMB nr 26921122000Icircn temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit C şi art 45 alin 2 lit e din Legea administraţiei publicelocale nr 2152001 republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRĂşTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str Liniştei Of 37 sector 1 - pentru o suprafaţă de terenstudiată S = 480mp proprietate privată persoană juridică

Condiţii de construire aprobateFuncţiune avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

Această hotăracircre a fost aprobată icircn şedinţa a Consiliului General al Municipiului

Bucureşti din data de

PRESEDINTE DE SEDINŢ ĂBucureşti 2008

STRADA LINISTEI NRal BUCURESTI SECTOR 1-~tţ~~~---~tI~ _~I -r-Ji

) bull o-- oPi

___ o- ~ (- AJ)~ bull --~ I()1

I

I J~~ fl8middot~Or~- j

middotmiddot 1rmiddot 0- 0- I

I

o-

LEGENDALIMITE

c-~ LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ_ bull I-gt_~

~~j LIMITA PUZr-- LIMITA ZONEI DE STUDIU1bullbull_ bullbull1

FUNCTIUNI

C LOCUINTE INDIVIDUALE PE LOT

__ ~I ANEXE[__-~[ ARBORI

c=~~CIRCULATII PIETONALE

[ __ ~J CIRCULATII AUTO

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

I I CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAMEDIE~

rmrrnnm CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAREAmiddot middot-~ir~

REGLEMENTARI URBANISTICE

I I EDIFICABIL PROPUS

mOmOnrOl EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIUbull -_-_--_-_ _~__ __ ALINIERE A CONSTRUCTIILOR PROPUSA

J ACCES AUTO PROPUS

C~ ACCES AUTO PROPUS CU CARAGTE~ DE PijlN=IPIU

I I CONSOLA

L3am - subzona locuintelor colective medii cuP+3 - P+4 niveluri formacircnd ansambluri

Steren = 4amp0OmpPOTmax= 60CUTmax = 2amp

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 2: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Primaria Municipiului Bucureti

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucure~ti RomaniaTel 305 55 80 telcentrala 3055500 in 1255 fax

httpwwwbucuresti-primariaro SMM reftir1Ca11S014001 2004

in conformitate cu prevederile art 6 alin 4 din Legea 522003 pana la datade 17022009 se pot trimite in scris propuneri sugestii opinii cu valoare derecomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice

Propunerile sugestiile opiniile privind proiectele de acte normative se vortransmite

- prin site-ul wwwpmbro- prin po~ta pe adresa PMB - B-dul Regina Elisabeta nr 47 sector 5 -

Directia Asistenta Tehnica ~i Juridica a CGMB- depuse la Centrul de Informare - PMB- B-dul Regina Elisabeta nr 16 sector 5

Materialele transmise vor purta mentiunea

Recomandare la proiect de act normativ

PMBBucure~liaslazi 030220092 ex

GflU(

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRAcircREprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - LINIŞTEI NR 37 SECTOR 1

Avacircnd icircn vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şiRaportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Luacircnd icircn considerare Raportul Comisiei de Urbanism şi Amen~area Teritoriului şi AvizulComisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al MuniCIpiului Bucureşti

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB Aviz de urbanism nr 1 1003102008- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului BucureştiAviz nr 579058924112008- Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMBAviz nr 77797922102008- Comisia Tehnică de circulaţieAviz nr 1653729102008- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinţeiAviz nr 82009

Legii nr 501991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările ŞIcompletările ulterioareLegii nr 3502001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările

ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanismmodificată şi completatăPUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin HCGMB nr 26921122000Icircn temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit C şi art 45 alin 2 lit e din Legea administraţiei publicelocale nr 2152001 republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRĂşTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str Liniştei Of 37 sector 1 - pentru o suprafaţă de terenstudiată S = 480mp proprietate privată persoană juridică

Condiţii de construire aprobateFuncţiune avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

Această hotăracircre a fost aprobată icircn şedinţa a Consiliului General al Municipiului

Bucureşti din data de

PRESEDINTE DE SEDINŢ ĂBucureşti 2008

STRADA LINISTEI NRal BUCURESTI SECTOR 1-~tţ~~~---~tI~ _~I -r-Ji

) bull o-- oPi

___ o- ~ (- AJ)~ bull --~ I()1

I

I J~~ fl8middot~Or~- j

middotmiddot 1rmiddot 0- 0- I

I

o-

LEGENDALIMITE

c-~ LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ_ bull I-gt_~

~~j LIMITA PUZr-- LIMITA ZONEI DE STUDIU1bullbull_ bullbull1

FUNCTIUNI

C LOCUINTE INDIVIDUALE PE LOT

__ ~I ANEXE[__-~[ ARBORI

c=~~CIRCULATII PIETONALE

[ __ ~J CIRCULATII AUTO

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

I I CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAMEDIE~

rmrrnnm CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAREAmiddot middot-~ir~

REGLEMENTARI URBANISTICE

I I EDIFICABIL PROPUS

mOmOnrOl EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIUbull -_-_--_-_ _~__ __ ALINIERE A CONSTRUCTIILOR PROPUSA

J ACCES AUTO PROPUS

C~ ACCES AUTO PROPUS CU CARAGTE~ DE PijlN=IPIU

I I CONSOLA

L3am - subzona locuintelor colective medii cuP+3 - P+4 niveluri formacircnd ansambluri

Steren = 4amp0OmpPOTmax= 60CUTmax = 2amp

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 3: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRAcircREprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - LINIŞTEI NR 37 SECTOR 1

Avacircnd icircn vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şiRaportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Luacircnd icircn considerare Raportul Comisiei de Urbanism şi Amen~area Teritoriului şi AvizulComisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al MuniCIpiului Bucureşti

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB Aviz de urbanism nr 1 1003102008- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului BucureştiAviz nr 579058924112008- Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMBAviz nr 77797922102008- Comisia Tehnică de circulaţieAviz nr 1653729102008- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinţeiAviz nr 82009

Legii nr 501991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările ŞIcompletările ulterioareLegii nr 3502001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările

ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanismmodificată şi completatăPUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin HCGMB nr 26921122000Icircn temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit C şi art 45 alin 2 lit e din Legea administraţiei publicelocale nr 2152001 republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRĂşTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str Liniştei Of 37 sector 1 - pentru o suprafaţă de terenstudiată S = 480mp proprietate privată persoană juridică

Condiţii de construire aprobateFuncţiune avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

Această hotăracircre a fost aprobată icircn şedinţa a Consiliului General al Municipiului

Bucureşti din data de

PRESEDINTE DE SEDINŢ ĂBucureşti 2008

STRADA LINISTEI NRal BUCURESTI SECTOR 1-~tţ~~~---~tI~ _~I -r-Ji

) bull o-- oPi

___ o- ~ (- AJ)~ bull --~ I()1

I

I J~~ fl8middot~Or~- j

middotmiddot 1rmiddot 0- 0- I

I

o-

LEGENDALIMITE

c-~ LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ_ bull I-gt_~

~~j LIMITA PUZr-- LIMITA ZONEI DE STUDIU1bullbull_ bullbull1

FUNCTIUNI

C LOCUINTE INDIVIDUALE PE LOT

__ ~I ANEXE[__-~[ ARBORI

c=~~CIRCULATII PIETONALE

[ __ ~J CIRCULATII AUTO

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

I I CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAMEDIE~

rmrrnnm CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAREAmiddot middot-~ir~

REGLEMENTARI URBANISTICE

I I EDIFICABIL PROPUS

mOmOnrOl EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIUbull -_-_--_-_ _~__ __ ALINIERE A CONSTRUCTIILOR PROPUSA

J ACCES AUTO PROPUS

C~ ACCES AUTO PROPUS CU CARAGTE~ DE PijlN=IPIU

I I CONSOLA

L3am - subzona locuintelor colective medii cuP+3 - P+4 niveluri formacircnd ansambluri

Steren = 4amp0OmpPOTmax= 60CUTmax = 2amp

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 4: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRĂşTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str Liniştei Of 37 sector 1 - pentru o suprafaţă de terenstudiată S = 480mp proprietate privată persoană juridică

Condiţii de construire aprobateFuncţiune avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

Această hotăracircre a fost aprobată icircn şedinţa a Consiliului General al Municipiului

Bucureşti din data de

PRESEDINTE DE SEDINŢ ĂBucureşti 2008

STRADA LINISTEI NRal BUCURESTI SECTOR 1-~tţ~~~---~tI~ _~I -r-Ji

) bull o-- oPi

___ o- ~ (- AJ)~ bull --~ I()1

I

I J~~ fl8middot~Or~- j

middotmiddot 1rmiddot 0- 0- I

I

o-

LEGENDALIMITE

c-~ LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ_ bull I-gt_~

~~j LIMITA PUZr-- LIMITA ZONEI DE STUDIU1bullbull_ bullbull1

FUNCTIUNI

C LOCUINTE INDIVIDUALE PE LOT

__ ~I ANEXE[__-~[ ARBORI

c=~~CIRCULATII PIETONALE

[ __ ~J CIRCULATII AUTO

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

I I CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAMEDIE~

rmrrnnm CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAREAmiddot middot-~ir~

REGLEMENTARI URBANISTICE

I I EDIFICABIL PROPUS

mOmOnrOl EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIUbull -_-_--_-_ _~__ __ ALINIERE A CONSTRUCTIILOR PROPUSA

J ACCES AUTO PROPUS

C~ ACCES AUTO PROPUS CU CARAGTE~ DE PijlN=IPIU

I I CONSOLA

L3am - subzona locuintelor colective medii cuP+3 - P+4 niveluri formacircnd ansambluri

Steren = 4amp0OmpPOTmax= 60CUTmax = 2amp

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 5: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

STRADA LINISTEI NRal BUCURESTI SECTOR 1-~tţ~~~---~tI~ _~I -r-Ji

) bull o-- oPi

___ o- ~ (- AJ)~ bull --~ I()1

I

I J~~ fl8middot~Or~- j

middotmiddot 1rmiddot 0- 0- I

I

o-

LEGENDALIMITE

c-~ LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ_ bull I-gt_~

~~j LIMITA PUZr-- LIMITA ZONEI DE STUDIU1bullbull_ bullbull1

FUNCTIUNI

C LOCUINTE INDIVIDUALE PE LOT

__ ~I ANEXE[__-~[ ARBORI

c=~~CIRCULATII PIETONALE

[ __ ~J CIRCULATII AUTO

REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

I I CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAMEDIE~

rmrrnnm CONSTRUCTII AFLATE IN STARE FIZICAREAmiddot middot-~ir~

REGLEMENTARI URBANISTICE

I I EDIFICABIL PROPUS

mOmOnrOl EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIUbull -_-_--_-_ _~__ __ ALINIERE A CONSTRUCTIILOR PROPUSA

J ACCES AUTO PROPUS

C~ ACCES AUTO PROPUS CU CARAGTE~ DE PijlN=IPIU

I I CONSOLA

L3am - subzona locuintelor colective medii cuP+3 - P+4 niveluri formacircnd ansambluri

Steren = 4amp0OmpPOTmax= 60CUTmax = 2amp

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 6: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

~~ fi]16 T17tjJ((-

- PLAN URBANISTIC ZONAL middotSTRADA L1NISTEI NR 37SECTOR BUCURESTI

)~RECTORTFftNC cerEC lr IUr-llli3PTHONSEF PROIECT CQUPEX t F(Im1 ICHE-DaNSEF PROIECT SPECiALITATE UIt Crla] CtCANGi-ER

RCIECTT UrL r~I(3 60AjGAR

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 7: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 88 tel centrală 3055500 int 1134 fax 305 55 88

httpwwwbucuresti-primariaro

AVIZ DE URBANISM nr 11003102008PUZ - Str Liniştei nr 37 Sector 1

BENEFICIAR SC OKADIA CONSUL TING srlELABORATOR UAIM

SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ S = 58ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoanăjuridicăAMPLASARE DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află Icircn partea de nord a municipiului Bucureşti Icircnsectorul 1 cuprinsă Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vestPREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şi colective mici cumaxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONALCONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBAREŞI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNE AVIZATĂ locuinţe colectiveINDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = S+P+3E+4R

CIRCULA ŢII ACCESE parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMBnr 662006

ACORDURI AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE aviz Comisia de coordonare reţele - PMB aviz de mediuaviz MDLPL aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB alte avize conform legislaţiei Icircn vigoare

Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitateaIcircnscrisurilor cuprinse Icircn documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului La nivel de AC se vor respecta prevederile OMTCT nr 173021092006

Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior este valabil 5 (cinci) ani şipoate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanismCertificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz

Sef serviciuIng9t~aueaARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ARHGHEOR~ĂTRAŞCU

ReferentFloriana Năstase~

COMISIA TEHNiCĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIarhDoinaCristeaarhAlexandruBeldimanamDanMarinarhConstantinEnachearhŞerbanSturdzaarhDorinŞtefanamViorelHurduc

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 8: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

ANEXA LA A VIZUL DE URBAMSM

bull Se interzice ocuparea rezervarea icircnchirierea locurilor de parcare sauorice altă formă de servitute icircn dauna domeniului public reprezentat icircnprincipal de trotuare străzi sau facircşii plantate

bull H max reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (deex chillere copertine)

bull Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrulmaxim al construcţiilor inclusiv balcoane terase bowindowuri

bull POT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull CUT - conform prevederilor Ordonantei de Guvern llf 2727082008bull Etaj retras - se dimensioneaz~ la max 60 din suprafaţa edificabilă cu

condiţia unor retrageri minimepe tot perimetrul de 2 m cu excepţiacalcanelor precum şi cu condiţia alinierii la retragerea construcţiei vecineadiacente Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite pentrurealizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe icircn afara celorcuprinse icircn calculul CUT şi Hmax

bull Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire icircnterasă precum şi modificarea pantelor acoperişurilor existente icircn afarastudiilor special avizate de CTUAT

bull Autorizarea icircmprejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamentestabilite prin PUZ

bull Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută aavizului de urbanism

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 9: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Etaj 1 cam 101

tel 305 5589 305 55 90 305 55 00 int 1101

fax 312 00 30

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea planului Urbanistic ZonalPUZ - Strada Liniştei nr 37 sector 1

Legea nr 4532001 pentru modificarea şi completarea Legii nr 501991 privind autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţiaadministraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe bazadocumentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cum urmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localitatea pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobate şia regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37 seaflă Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei la nord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH = P+2E

Funcţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 Iit e şi art 36 alin 2 lit c şi art36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicata cu modificările şicompletările ulterioare se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului

cea OPRESCU~flt~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 10: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia Generală de Dezvoltare Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORTprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Legea nr 501991 republicată cu modificările şi completările ulterioare privindautorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelorstipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţiide construire pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate după cumurmează

- pentru terenuri amplasate Icircn localităţi pe baza planurilor urbanistice (PUZ PUD) aprobateşi a regulamentelor aferente acestora

Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str Liniştei nr 37se află Icircn sectorul 1 al municipiului Bucureşti cuprins Icircntre str Bacului la nord-est str Liniştei lanord-vest str Prahova la sud-est şi str Niagara la sud-vest

Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona L1a (locuinţe individuale şicolective mici cu maxim P+2 niveluri situate Icircn afara perimetrelor de protecţie)

Indicatori urbanistici reglementaţi sunt POT max = 45 CUT max = 13 RmaxH =P+2EFuncţiunea avizată locuinţe colectiveIndicatori urbanistici avizaţi POTmax = 60 CUTmax = 28 RmaxH = 5 + P + 3E + 45

Planul Urbanistic Zonal avacircnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB)Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB) şi alte avize solicitate conformprevederilor legale Icircn vigoare conform prevederilor art 45 alin 2 lit e şi art 36 alin 2 lit c şiart 36 alin 5 lit c din Legea administraţiei publice locale nr 2152001 republicată se supunedezbaterii Consiliului General al Municipiului

Certificăm că documentaţia prezentată spre dezbatere conţine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr 3222018122006

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 11: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Directia Generală Infrastnacturăşi Servicii Publice

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTeVfax 305 55 35 telcentrală 3055500 int 1252

httpwwwbucuresti-primariaro

Direcţia T~nsporturi ~rumuri Sistematizarea Circulaţieik 5Y- dmiddotmiddot9 0 Qo3Nr O

oct2336

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 23102008 s-adat acordul de principiu din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere pentrudocumentaţia laquoPUZ - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia delocuinţă icircn regim de icircnălţime S+P+ 3E+4E retras pe terenul proprietateparticulară situat icircn str Liniştei nr 37 raquo conform planurilor anexate cuasigurarea unui număr de locuri de parcare icircn incintă icircn conformitate cuHCGMB nr 662006

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obtinerea certificatului deurbanism la următoarea fază de proiectare faza PAC

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 12: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

Directia Generală de DezvoltareInvestiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47 sector 5 Bucureşti RomacircniaTel 305 55 20 tel centrală 3055500 in 1125 fax 305 5510

htlpllwwwbucuresti-primaliaro

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BUCURESTI cu domiciliulsediul icircn municipiul Bucuresti Str Academiei

nr 18 - 20 prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a PUZ - ului

STR LINISTEI NR 37 SECTOR 1 BUCUREŞTI

Icircn conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr 4331996 ţinacircnd cont ca

amplasamentu propus se află in zonă bine structurată se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata mal sus cu

conditiile

- icircn vedereaaprobării PUZ-ului se va obţine avizul CTUAT - PMB-se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie

Se anexează planul de reglementări

COORDONATOR COMPARTIMENT

COMPARTIMENTUL ECHIPARETEl-INICO EI~~nARA

Ing Andre~aharescu

Ing CarneIia Popa

~~

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 13: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

IMINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI lOCUINŢEIDirecţia Generală Dezvoltare

TeritorialăNr128678DGDT111 t r2009

Bucureşti bd Dinicu Golescu nr 38 sector 1Telefonfax 0372114521

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISMIOM MINCU - BUCURESTI

CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXPERTIZA SI CONSUl TINGStr Academiei nr 18 - 20 sector 1 Bucureşti

DenumirePUZ -locuinţe - StrlINIŞTEI nr 37 sector 1 BucureştiProiectant UAUIM BUCURESTIBeneficiar SC OKADIA CONSULTING SRL

Constatacircnd că documentaţia a fost elaborată Icircn conformitate cu prevederileLegiii 3502001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioareHotăracircrii Guvernului nr 5251996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanismOrdinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr 911991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute de Legea 501 1991 cumodificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr14302005

Ordinului comun MLPTL nr 62003 şi MAP nr1392003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei

emite următorul

PUZ - locuinţe - StrlINJŞTEt Of 37 sector 1 Bucureşticu conditiile pe verso

DIREC10RGEN~~UNCT

Anca lIean~JNAVAR

Icircnainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fostpreluate Icircn documentaţie condiţiile impuse prin avize

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 14: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

1 Indicatori urbanistici_POT max = 60 CUTmax= 28 mp ADCmp teren

Rmaxh = S + P + 3E + etA retras

2Circulaţiile accesele şi parcările vor respecta prevederile HCGMB

nr662006 iar garareaparcarea se vor asigura exclusiv Icircn incinta proprietăţii

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

SEF SERVICIU URBANISM

~anDAN

CONSILIER SUPERIOR

CASANDRA ROŞQ middotmiddot~middot~

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 15: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI----------AGENTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BUCURESTIAleea Lacul Morii nr 1 sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

-13 1--1 gt 2gt-(

u giUs t11NU

uJX ExtNi)i 4f-LO elt A

CATRECatreCu sediul

SC OKADIA CONSUL TING SRLBucuresti Str Jandarnleriei nr360-378 sect 1

REFERITOR Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Locuinte S+P+3+4R-Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de SC OKADIA CONSULTLlG SRLcunr579058927102008

in unna analizarii documentelor transmise si a verificariiin urnla parcurgerii etapei de incadrarein baza RGR nr 3682007 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a OUG nr 1952005 privind protectia mediului1

aprobata si modificata prin Legea nr 2652006 modificata si completata prin OUGnr 1142007 in conformitate cu HOR nr 10762004 (art 13) Planul UrbanisticZonal - Locuinte S+P+3+4R - Str Linistei nr37 sect 1 Bucuresti urmeaza sa fiesupus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a unui teren in suprafata de 480 m2 (confo1111Avizului de Urbanismnr 11003102008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism siAmenajarea Teritoriului) prin realizarea de locuinte avand regim maxim de inaltimeS+P+ 3+4R bull

k ---ltgtlt bull bull 1

in urmatoareleco~ditiiObiectlvurprop~s de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor

impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile competente conformlegii- Aiimentarea cu apa potabila se va face din reteaua publica de alimentare cu apaCanalizarea menajera apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua oraseneascaCanalizarea pluviala apele pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca

Aieea Lacul Morii nr 1sectorul 6 cod 060841 Bucuresti

wwarpmbroE-mail officearpmbro

Tel 021 4306672 021 4306677Fax 0214306675

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675

Page 16: Primaria Municipiului Bucure,ti · Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB),

inproceI1td~30dinsuprafaJatofafaa terenuluiva fi

A-vanclinvedere opirJţlţltţ(pri111ate dem embrii C9rnitetuluIbullmiddotSpecialConsti tuitinmiddot cadrul~edintei din bullbulldata de~I 3112008 bullsi iu_abentaco111ell1afiilot dip parte~a~_~_Pllbli cului ca urmare acelor 3 anunturi publiCeciatedelitularPhmuIU rba h isticZonal - L()cuinte S+P+3+4R- Str Linistei nr37 sectlBucur~sţi urmeaza a fisupusproceduriL4eadOpţ~e middotfa~lt1ayiz_flelnediu

-- - - -lt -- - -

El~bdlatorul siheneficiarul documentati~ideurhClllis~lmiddot raspund pentruexactitafţa siveridi citateagateI Of si)nscrisllţilor cuprinse indocUI11entatiadeurbamsrrice astaflabazaertliterii deciziei etapei de incadrare confHG nr 10762004

~ - - - ~- - - -

DIRECTOR EXECUTIV-ChilJl Simona1vfihaela Saceanu

SEFSERVICIUAUTORIZARE SICON1ROtULCONFORMAR1I

JngR~ bullaTIanbullbullbull C0 stachegtj]

r~

lNTO~lIkrIng Aiiilil~ian~~

AleeaLacul MOfli nr 1secOrU16~ cod 060841 Bucuresti

IhwwarpmbsoEcnai officearpmbro

Tet021430 66 720214306677 Fax0214306675