certificat Urbanism

2
ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIMAR CERTIFICAT DE URBANISM in scopul: obtinerii autorizatiei de construire; Ca urmare a cererii adresate de BUZATU OVIDIU, cu domiciliul in judetul Constanta, municipiul Constanta, str. MURELOR, nr. 2, bl. Rl, sc. B, ap. 12, inregistrata la nr. 55263 din 20/04/2012, pentru imobilul - teren ji/sau constructii -, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, cod postal - , str. BREAZA (STRADA), nr. 27A sau identificat prin plan situatie, In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism, faza P.U.D., aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008 , In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, SE CERTIFICA: I . REGIMUL JURIDIC: - Terenul este situat in intravilanul municipiiilui Constanta - Imobilul este proprietatea BUZATU OVIDIU dobandit prin CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR. 2905/2010 2. REGIMUL ECONOMIC: - Folosirea actuala a terenului este: TEREN LIBER - Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUIRE SI LOCU1RE CU SPATII COMERCIALE/BIROURI LA PARTER - Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care institute un regim special asupra imobilului: - zone protejate: NU - interdictii temporare (definitive) de construire: NU - terenul face parte din zona de impozitare B 3. REGIMUL TEHN1C: - Procentul de ocupare a terenului (POT) existent 2,78%propus 17,86% aprobat 45% - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent 0,028 propus 0,3 aprobat 2,25 - Suprafata terenului: 550MP - Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale). - Circulatia autovehiculelor se face pe strada BREAZA (DE701/125) iar cea pietonala pe trotuarele aferente. - Accesele se vor realiza din strada BREAZA si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HCR nr. 525/27.06.1996, H.C.L.M. 43 din 25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Mun. Constanta, s Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situatie: locuinte: 1 loc de parcare/unitate locativa cu S utila<100 mp. 2 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 100-150 mp, 3 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp; birouri : 1 loc de parcare/30 mp S utila; spatii comerciale: 1 loc de parcare/35 mp S utila. - Aliniament teren fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE 6,5M DIN AXUL STRAZII BREAZA - Alinierea constructiilor fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE MINIM 3,5M DE LA NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI, CU EXCEPTIA GARAJELOR CARE SE POT AMPLASA PE NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI DUPA RETRAGERE - Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil - Regimul de inaltime maxim aprobat este de P+2-4E; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulatiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ). - Sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise: Invelitori-sint interzise tabla stralucitoare si placile azbociment. Imprejmuire - H=1.8-2.2m, spre strada = soclu 60cm + parte transparenta, spre vecini = alcatuiri ce nu permit vederea. IMPREJMUIREA SE VA EDIFICA PE NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI DUPA RETRAGERE

description

certificat urbanism constanta

Transcript of certificat Urbanism

Page 1: certificat Urbanism

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTAPRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

in scopul: obtinerii autorizatiei de construire;Ca urmare a cererii adresate de BUZATU OVIDIU, cu domiciliul in judetul Constanta, municipiul Constanta, str.MURELOR, nr. 2, bl. Rl, sc. B, ap. 12, inregistrata la nr. 55263 din 20/04/2012,

pentru imobilul - teren ji/sau constructii -, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, cod postal - , str.BREAZA (STRADA), nr. 27A sau identificat prin plan situatie,

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism, faza P.U.D., aprobata prin Hotararea Consiliului LocalConstanta nr. 265 / 09.05.2008 ,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

I . REGIMUL JURIDIC:- Terenul este situat in intravilanul mun ic ip i i i l u i Constanta- Imobilul este proprietatea BUZATU OVIDIU dobandit prin CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR. 2905/2010

2. REGIMUL ECONOMIC:- Folosirea actuala a terenului este: TEREN LIBER- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUIRE SI LOCU1RECU SPATII COMERCIALE/BIROURI LA PARTER- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate careinstitute un regim special asupra imobilului:

- zone protejate: NU- interdictii temporare (definitive) de construire: NU

- terenul face parte din zona de impozitare B3. REGIMUL TEHN1C:

- Procentul de ocupare a terenului (POT) existent 2,78% propus 17,86% aprobat 45%- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent 0,028 propus 0,3 aprobat 2,25- Suprafata terenului: 550MP- Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gazenaturale).- Circulatia autovehiculelor se face pe strada BREAZA (DE701/125) iar cea pietonala pe trotuarele aferente.- Accesele se vor realiza din strada BREAZA si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conformHCR nr. 525/27.06.1996, H.C.L.M. 43 din 25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Mun. Constanta, siNormativ pentru proiectarea parcajelor de au to tur i sme in localitati urbane, Indicativ P 132-93 desenate pe planul desituatie: locuinte: 1 loc de parcare/unitate locativa cu S utila<100 mp. 2 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre100-150 mp, 3 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp; birouri : 1 loc de parcare/30 mp S utila;spatii comerciale: 1 loc de parcare/35 mp S utila.- Aliniament teren fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE 6,5M DIN AXUL STRAZII BREAZA- Alinierea constructiilor fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE MINIM 3,5M DE LA NOUL ALINIAMENTAL TERENULUI, CU EXCEPTIA GARAJELOR CARE SE POT AMPLASA PE NOUL ALINIAMENT ALTERENULUI DUPA RETRAGERE- Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil- Regimul de inaltime maxim aprobat este de P+2-4E; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriilesimple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanelevizibile din circulatiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).- Sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise: Invelitori-sint interzise tabla stralucitoare si placileazbociment. Imprejmuire - H=1.8-2.2m, spre strada = soclu 60cm + parte transparenta, spre vecini = alcatuiri ce nupermit vederea. IMPREJMUIREA SE VA EDIFICA PE NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI DUPA RETRAGERE

Page 2: certificat Urbanism

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

CONSTRUIRE IMOBIL P+1ELOCUINTA UNIFAMILIALA

CONSTRUIRE IMOBIL PARTERGARAJ AUTO

L CertificatuI de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare sinu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATI1 ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritatii

competente pentru protectia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA - strada Unirii nr. 23In aplicarea Directive! Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prm

Directiva Consiliului 97/11/CE si prm Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planurisi programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directive! 85/337/CEE ?i a Directivei 96/61/CE, princertificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea tentoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz,Incadrarca/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In apllcarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certiflcatului de urbanism,anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administrate! publice competente.

in vederea satisi'acerii cermtelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabilestemccamsmul asigurarii consultarn publice, centralizani optiunilor publicului si al tbrmularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acordcu rezultateie consultant publice.

In aceste condilii .Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluariiinitiate a investitiei si stabilini necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiate a investitiei se va emite actui administrativ alautoritatii competente pentru protectia mediului.In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de anotit'ica acest fapt autoritatii administrate! publice competente cu privire la menjinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construclii.In situatia in care, dupa emiterea certiflcatului de urbanism on pe parcursul derularii proceduni de evaluare a efectelor investt(iei asupra mediului, solicitantulrenunla la intenpa de realizare a investitiei, acesta are obligajia de a notifica acest fapt autoritatii administrate! publice competente,

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmatoareledocumente:

a) certificatul de urbanism;b) dovada t i t lu lui asupra imobilului, teren $i/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si

extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

•D.T.A.C.d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:*alimentare cu apa »gaze naturale»canalizare »telefonizare*aliinentare cu energie electrica

Alte avize/acorduri:Aviz SC Confort Urban SRL - iluminat public; Viza Cadastru PMC; Adresa iniobil;

d.2) avize si acorduri privind:d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:d.4) studii de specialitate:

Deviz estimativ;e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, "" / /Radu Stefan Mazare

L£>?£

1

SECRETAR,

- • • • , . , ' • S«;,V.j . > . • ; H! .'/V! KLBCTRO." KIONFORM ! KG!; -f^/MK;! SI V I . C , . !25'WMO!

ARHITECT §EF,Luiza Elena Popa

Achitat taxa de: 10,00 lei, conform chitantei nr. 99028 din 20.04.2012Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

Intocmit, Boldea Elena