Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore...

33

Transcript of Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore...

Page 1: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68
Page 2: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

3

Preliminarii

Definirea statutului curriculumuluiVarianta modernizată a Curriculumului la Chimie se axează pe competenţele-cheie,

stabilite pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova, conform cadrului de referinţă european în domeniu. Competenţele sînt necesare pentru formare şi dezvoltare personală, cetăţenie activă, muncă şi incluziune socială, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. Curriculumul la disciplina Chimie pentru clasele a X-a–a XII-a este parte compo-nentă a Curriculumului Naţional modernizat, elaborat în baza standardelor educaţiona-le de competenţă, şi reprezintă un document normativ şi un instrument didactic pen-tru organizarea eficientă a procesului educaţional la chimie în liceu, la profilurile real, umanist, arte, sport. Structura curriculumului include: preliminarii, concepţia didactică a disciplinei, competenţe-cheie/transversale, competenţe transdisciplinare, competenţe specifice, repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp, subcompetenţe corelate cu conţinuturi şi activităţi de învăţare–evaluare recomandate, strategii didactice, strategii de evaluare, lista bibliografică.

Funcţiile curriculumului liceal pentru disciplina ChimieFuncţia normativă determină implementarea obligatorie şi integrală a curriculumu-

lui în liceu şi constituie baza elaborării manualelor, ghidurilor metodologice şi a materi-alelor didactice la chimie.

Funcţia axiologică urmăreşte formarea la elevi a valorilor ca elemente ale competenţelor.Funcţia ştiinţifică constă în prezentarea structurată, logică a noţiunilor, legilor şi a

teoriilor de bază ale chimiei, concretizarea volumului şi nivelului conţinuturilor, toate acestea fiind corelate cu curriculumul gimnazial.

Funcţia procesuală se rezumă la crearea condiţiilor de formare la elevi a experienţelor de rezolvare autonomă a problemelor specifice chimiei şi protecţiei mediului, inclusiv aplicarea strategiilor interactive şi creative pentru procesarea, transformarea şi prezen-tarea informaţiei.

Funcţia evaluativă constă în asigurarea suportului pentru evaluarea competenţelor specifice chimiei şi elaborarea instrumentelor, criteriilor de evaluare.

Funcţia metodologică presupune corelarea conţinuturilor cu strategiile didactice şi subcompetenţele, proiectarea activităţilor de învăţare–evaluare de către cadrele didactice şi dobîndirea achiziţiilor cognitive (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi) şi valorice (atitudini, experienţă) din domeniul chimiei.

Modalităţi de aplicareCadrele didactice vor utiliza acest document pentru proiectarea didactică, elabora-

rea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne, formarea şi evaluarea competen-ţelor elevilor. Autorii manualelor, ghidurilor şi ai altor materiale didactice vor respecta integral acest document, evitînd suprasolicitarea informaţională. Părinţii şi factorii de decizie vor utiliza curriculumul pentru monitorizarea calităţii procesului educaţional la chimie.

BeneficiariiCurriculumul la Chimie este destinat cadrelor didactice, elevilor din clasele a X-a –a

XII-a de la profilurile real, umanist, arte, sport, părinţilor, autorilor de manuale şi de alte materiale didactice, factorilor de decizie, tuturor factorilor educaţionali.ISBN 978-9975-67-687-8

© Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 2010© Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa. 2010

CZU 54(073.3)C 42

Aprobat: la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces-verbal nr. 9 din 23 februarie 2010; prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 121 din 26 februarie 2010.

Elaborat în cadrul Proiectului „Modernizarea şi implementarea curriculumului din învăţămîntul secundar general şi dezvoltarea standardelor educaţionale din perspectiva şcolii prietenoase copi-lului”, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova.Editat în cadrul Proiectului „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova”, finanţat de Banca Mondială.

Echipele de lucru:Curriculumul modernizat (2010): Mihailov Elena, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teo-retic „C. Sibirschi”, Chişinău, coordonator; Godoroja Rita, doctor în pedagogie, Ministerul Educa-ţiei; Cherdivara Maia, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „I. Vatamanu”, Străşeni; Litvinova Tatiana, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „T. Maiorescu”, Chişinău; Dra-galina Galina, doctor conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova; Revenco Mihail, doctor habi-litat, profesor, Universitatea de Stat din Moldova; Buga Alina, doctor în pedagogie, cadru didactic, grad didactic superior, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Ungheni.Primele ediţii (1999, 2006): Kudriţkaia Svetlana , doctor conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova; Dragalina Galina, doctor conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova; Pasecinic Boris, doctor conferenţiar; Velişco Nadejda, doctor în chimie, Ministerul Educaţiei; Revenco Mihail, doc-tor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova; Obreja Sofia, profesoară, grad didactic superior, Li-ceul Teoretic „M. Koţiubinski”, Chişinău; Caraivan Anatolie, profesor, grad didactic superior, Liceul Teoretic Rezina; Cumpănă Ecaterina, profesoară, grad didactic superior; Avdeev Larisa, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Prometeu”, Chişinău; Godoroja Rita, doctor în pedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Redactor: Mihai PapucCorectori: Mariana Belenciuc, Maria CornescoRedactor tehnic: Nina DuduciucMachetare computerizată: Anatol AndriţchiCopertă: Vitalie Ichim

Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa,str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chişinău, Republica Moldova;tel.: (+373 22) 73-96-16; fax: (+373 22) 73-96-27;e-mail: [email protected]

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a CărţiiChimia: Curriculum pentru cl. a 10-a–a 12-a / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P.

Ştiinţa, 2010 (Tipografia „Elena V.I.” SRL). – 64 p. – (Curriculum naţional)Bibliogr.: p. 64 (10 tit.)

ISBN 978-9975-67-687-854(073.3)

Imprimare la Tipografia „Elena V.I.” SRL, str. Academiei, 3;MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

Page 3: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

4 5

Administrarea disciplinei

Statutul disciplinei

Aria curriculară Clasa, profilul

Nr. de unităţi de conţinuturi pe

claseNr.

de ore pe an

Obligatorie Matematică şi Ştiinţe

a X-a (real) 8 102a XI-a (real) 9 68a XII-a (real) 12 102a X-a (umanist, arte, sport)

6 34

a XI-a (umanist, arte, sport)

6 34

a XII-a (umanist, arte, sport)

6 34

Notă: Unităţile de conţinuturi reprezintă temele majore ale disciplinei.

i. ConCePţia didaCtiCă a disCiPlinei

Definirea disciplinei ChimieChimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, avînd ca obiect de studiu elementele

chimice, substanţele simple şi compuse, transformările lor şi legile care le dirijează.Statutul disciplinei în planul de învăţămîntConform planului de învăţămînt, Chimia reprezintă o disciplină din aria curriculară

„Matematică şi Ştiinţe”, obligatorie pentru învăţămîntul liceal la profilurile real, umanist, arte, sport.

Valoarea formativă a disciplineiCompetenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, de-

prinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevilor, în vederea rezolvării unor probleme cu care aceştia se pot confrunta în viaţa reală.

Procesul educaţional la chimie este orientat spre formarea la elevi a următoarelor competenţe specifice:

• competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei;

• competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;• competenţa de a rezolva probleme/situaţii-problemă;• competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;• competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.Competenţele specifice disciplinei s-au dedus în temeiul competenţelor-cheie, al

competenţelor transdisciplinare, al potenţialului formativ al disciplinei, al particulari-tăţilor ariei curriculare şi al celor de vîrstă ale elevilor. Învăţarea chimiei deschide po-sibilităţi pentru dobîndirea achiziţiilor fundamentale din acest domeniu şi aprecierea valorilor ştiinţifice naţionale/universale.

Utilizarea formulelor, ecuaţiilor chimice, a modelelor şi schemelor pentru repre-zentarea şi explicarea compoziţiei, a structurii şi proprietăţilor substanţelor dezvoltă gîndirea abstractă şi gîndirea critică ale elevilor. Rezolvarea şi crearea exerciţiilor, pro-blemelor şi situaţiilor-problemă prin aplicarea şi transferul algoritmilor chimici studiaţi favorizează înţelegerea avantajelor pe care le oferă chimia în soluţionarea problemelor contemporaneităţii.

Investigarea experimentală a proprietăţilor şi a obţinerii substanţelor chimice, stu-dierea acţiunii unor produse şi procese chimice asupra omului şi a mediului atestă ne-cesitatea de a asigura securitatea personală şi socială şi de a promova modul sănătos de viaţă. Efectuarea experienţelor de laborator şi a lucrărilor practice conform instrucţi-unilor propuse şi respectarea regulilor de securitate asigură suportul pentru utilizarea inofensivă a substanţelor în diverse situaţii cotidiene.

Elaborarea unor proiecte, comunicări, lucrări creative, efectuarea investigaţiilor expe-rimentale la chimie oferă elevilor oportunităţi pentru manifestarea creativităţii şi indepen-denţei în gîndire şi acţiune, a interesului cognitiv şi a încrederii în forţele proprii, a perseve-renţei în rezolvarea problemelor şi a responsabilităţii în luarea deciziilor.

Principiile specifice ale predării–învăţării disciplinei Chimie• Principiul cunoaşterii ştiinţifice a substanţelor şi fenomenelor. Cunoaşterea ştiinţifică a

substanţelor şi fenomenelor se bazează pe observaţie şi investigare experimentală.• Principiul funcţionalităţii cunoştinţelor chimice. Principiul constă în aplicarea prac-

tică a cunoştinţelor despre utilizarea substanţelor şi reacţiilor chimice în scopul rezolvă-rii problemelor şi situaţiilor cotidiene, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii personale şi sociale.

• Principiul sistematizării şi continuităţii în proiectarea şi rezolvarea situaţiilor-proble-mă. Aplicarea principiului presupune efortul profesorului de a crea la lecţii un sistem de situaţii-problemă, de a susţine şi a stimula elevii în rezolvarea lor.

• Principiul individualizării şi diferenţierii activităţii de învăţare la chimie. Pornind de la convingerea că toţi elevii pot avea succes, aplicarea acestui principiu asigură egali-zarea şanselor de reuşită şi permite dezvoltarea potenţialului creativ individual în ritm propriu, a capacităţii de a rezolva probleme în mod independent. Diferenţierea implică crearea multitudinii de condiţii pentru satisfacerea intereselor, aptitudinilor şi capacită-ţilor elevilor şi presupune posibilitatea rezolvării de către liceeni a problemelor de com-plexitate diferită.

• Principiul cooperării în activitatea de învăţare a chimiei. Cooperarea în activitatea de în-văţare a chimiei reprezintă lucrul în comun pentru realizarea unor obiective comune. Lucrînd împreună, urmează ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membri ai grupului.

• Principiul stimulării motivaţiei de învăţare a chimiei şi a creativităţii. Formarea motivaţi-ei de învăţare a chimiei necesită o muncă perseverentă şi un efort îndelungat, de aceea cadrele didactice au misiunea de a încuraja învăţarea şi acţiunile inovatoare ale elevilor, de a crea un mediu în care să predomine relaţiile de deschidere, valorizarea ideilor noi, originale.

• Principiul autoevaluării şi al evaluării ghidate a rezultatelor învăţării chimiei. Au-toevaluarea este o cale spre autocunoaştere şi le poate oferi elevilor încredere în sine şi motivaţie pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare la chimie, în raport cu obiecti-vele propuse.

Page 4: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

6 7

Orientări generale de predare–învăţare a disciplinei ChimiePentru formarea competenţelor este necesar ca elevii să dobîndească cunoştinţe fun-

damentale la disciplină; să-şi dezvolte deprinderi de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple pentru a le înţelege; să rezolve variate tipuri de probleme, asimilînd algoritmi noi şi conştien-tizînd astfel funcţionalitatea cunoştinţelor; să rezolve situaţii-probleme din viaţa cotidiană.

Conţinuturile şi activităţile de învăţare–evaluare recomandate de curriculum vor asi-gura suportul pentru formarea competenţelor specifice proiectate, stimulînd elevii să comunice într-un limbaj ştiinţific argumentat, să propună idei şi soluţii de rezolvare a problemelor, să investigheze experimental comportarea substanţelor chimice şi să acţi-oneze autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă. Accentul se va pune pe explicarea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia – structura – tipul legăturii chimice – proprietăţile fizice şi chimice – obţinerea şi influenţa lor asupra omului şi a mediului. Cadrele didactice vor efectua instructajul elevilor cu referire la respectarea regulilor de securitate a muncii, vor acorda atenţie realizării cu precizie a instrucţiunilor de lucru, a operaţiilor experimentale şi efectuării măsurărilor, utilizării eficiente şi inofensive a sub-stanţelor. Investigarea experimentală în vederea cunoaşterii proprietăţilor şi identificării unor substanţe va fi urmată de elaborarea rapoartelor de activitate experimentală, care vor include: obiective, modul de lucru, observări efectuate, interpretarea rezultatelor, formularea concluziilor.

La rezolvarea problemelor de chimie se va pune accentul pe analiză, deducerea al-goritmilor, evaluarea metodelor de rezolvare, formularea concluziilor. În procesul edu-caţional la chimie elevii îşi vor forma competenţe de învăţare, inclusiv prin: activităţi de elaborare a obiectivelor personale de învăţare, planificarea învăţării în mod individual sau în grup, realizarea lucrărilor de laborator, experimentale şi creative.

În acest scop se vor utiliza metode de cunoaştere ştiinţifică (problematizarea, modela-rea, algoritmizarea, schematizarea, observarea, experimentul chimic, abstractizarea, ana-liza, sinteza, generalizarea) şi diverse resurse didactice, inclusiv calculatorul şi resursele digitale necesare pentru selectarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiilor chimice noi.

Elevii profilului real vor studia chimia în clasele X–XI–XII, corespunzător 3-2-3 ore pe săptămînă: chimia generală şi anorganică (în clasa a X-a), chimia organică (în cla-sa a XI-a), chimia organică şi generală (clasa a XII-a). Elevii profilurilor umanist, arte, sport vor studia chimia în clasele a X-a–a XII-a, corespunzător 1-1-1 ore pe săptă-mînă: chi mia generală şi anorganică (clasa a X-a), chimia organică (clasele a XI-a– a XII-a). Cadrele didactice au libertatea de a completa strategiile didactice recomandate cu metode, procedee şi tehnici noi necesare pentru formarea competenţelor elevilor.

Orientarea la formarea de valori şi atitudini – constituente ale competenţelorFundamentul valoric al formării competenţelor elevilor în procesul educaţional la

chimie îl constituie creativitatea, independenţa, obiectivitatea, toleranţa faţă de opiniile altora, interesul, perseverenţa, iniţiativa şi capacitatea de a colabora în activităţi de pre-dare–învăţare–evaluare. Chimia dezvoltă interesul cognitiv şi curiozitatea elevilor, oferă posibilităţi de a explora natura şi de a cerceta substanţele şi transformările lor, provocînd satisfacţia descoperirii, uimirea şi bucuria. Chimia oferă elevilor modalităţi ştiinţifice de lucru necesare pentru explicarea lumii înconjurătoare şi a acţiunii substanţelor asupra organismului uman, înţelegerea utilizării substanţelor în funcţie de compoziţia, structu-ra, proprietăţile şi obţinerea lor. Cadrele didactice vor crea la lecţii un climat favorabil,

deschis pentru relaţii de cooperare, bazate pe valori general-umane, respect reciproc, dialog, toleranţă, tact, consens şi empatie.

ii. ComPetenţe-Cheie/transversale

1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat;3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină;4. Competenţe acţional-strategice;5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;6. Competenţe interpersonale, civice, morale;7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;8. Competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiona-

le (TIC);9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);10. Competenţe antreprenoriale.

iii. ComPetenţe transdisCiPlinare Pentru treaPta liCeală de învăţămînt

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi• Competenţe de a stăpîni metodologia de integrare a cunoştinţelor de bază despre

natură, om şi societate în scopul satisfacerii nevoilor şi acţionării pentru îmbună-tăţirea calităţii vieţii personale şi sociale.

Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat• Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă/limba de stat în situaţii

reale ale vieţii.• Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific argumentat.Competenţe de comunicare într-o limbă străină• Competenţe de a comunica argumentat într-o limbă străină în situaţii reale ale

vieţii.Competenţe de bază în Matematică, Ştiinţe şi Tehnologie• Competenţe de a organiza activitatea personală în condiţiile tehnologiilor aflate în

permanentă schimbare.• Competenţe de a dobîndi şi a stăpîni cunoştinţe fundamentale din domeniile Ma-

tematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în raport cu nevoile sale.• Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.Competenţe acţional-strategice• Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune

soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii.• Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă pentru pro-

tecţia mediului.Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţio-

nale (TIC)• Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală.

Page 5: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

8 9

• Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi a utiliza serviciile electronice, inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.

Competenţe interpersonale, civice, morale• Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţiile de conflict şi a res-

pecta opiniile colegilor.• Competenţe de a manifesta o poziţie activă civică, solidaritate şi coeziune socială

pentru o societate nondiscriminatorie.• Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă în baza normelor şi valorilor

moral-spirituale.Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare• Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării con-

tinue şi autorealizării personale.• Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru un mod sănătos de viaţă.• Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi.Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)• Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi ale culturilor altor etnii

în scopul aplicării lor creative şi autorealizării personale.• Competenţe de toleranţă faţă de valorile interculturale.Competenţe antreprenoriale• Competenţe de a stăpîni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile eco-

nomiei de piaţă în scopul autorealizării în domeniul antreprenorial.• Competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.

iv. ComPetenţele sPeCifiCe ale disCiPlinei Chimie

1. Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei;

2. Competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;3. Competenţa de a rezolva probleme/situaţii-problemă;4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

v. rePartizarea temelor Pe Clase şi Pe unităţi de timP

Clasa Temele Nr. orePROFIL REAL

a X-a Chimia generală şi anorganică1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice2. Structura atomului şi legea periodicităţii3. Legătura chimică şi structura substanţei4. Soluţiile. Disociaţia electrolitică5. Procesele de oxidoreducere6. Nemetalele

102 151111218

19

7. Metalele8. Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi sănătatea omului

125

a XI-a Chimia organică1. Bazele teoretice ale chimiei organice2. Hidrocarburile (Alcanii. Cicloalcanii. Halogenoderivaţii alcanilor. Al-chenele. Alchinele. Alcadienele. Arenele. Sursele naturale de hidrocarburi şi prelucrarea lor)3. Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor (Alcoolii. Fenolii. Aminele. Compuşii carbonilici: aldehidele şi cetonele. Acizii carboxilici şi esterii)Recapitulare

68 6

33

254

a XII-a Chimia organică, analitică şi generală1. Compuşii organici cu importanţă vitală şi industrială

1.1. Compuşii organici cu importanţă vitală (Grăsimile. Hidraţii de carbon. Aminoacizii. Proteinele. Vitaminele. Fermenţii)1.2. Compuşii macromoleculari sintetici1.3. Generalizarea cursului de chimie organică

2. Reacţiile în producere şi în analiza chimică2.1. Legităţile decurgerii reacţiilor chimice2.2. Noţiune de tehnologie chimică2.3. Noţiune de analiză chimică

3. Diversitatea şi unitatea chimică a lumii substanţelor4. Chimia în viaţa societăţii

102 29

50

158

PROFILURILE UMANIST, ARTE, SPORTa X-a Chimia generală, analitică şi anorganică

1. Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţii chimice 2. Structura atomului şi legea periodicităţii. Legătura chimică3. Soluţiile. Disociaţia electrolitică 4. Nemetalele5. Metalele Recapitulare

34 696652

a XI-a Chimia organică1. Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile (Alcanii. Alchenele. Alchinele. Alcadienele. Arenele)2. Alcoolii. Fenolii. AmineleRecapitulare

34 21112

a XII-a Chimia organică1. Aldehidele, acizii carboxilici, esterii2. Compuşii organici cu importanţă vitală (Grăsimile. Hidraţii de carbon. Aminoacizii. Proteinele)3. Compuşii macromoleculari sintetici4. Legătura genetică dintre compuşii organici şi anorganici

341213

54

Page 6: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

10 11

vi.

subC

om

Pete

nţe

, Co

nţi

nu

turi

, aCt

ivit

ăţi d

e în

văţa

re–e

valu

are

Pe

Cla

se

Pro

filu

l re

al.

Cla

sa a

X-a

. Chi

mia

gen

eral

ă şi

ano

rgan

ică

3 or

e pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

tem

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

102

5535

66

Pred

are–

învă

ţare

Rezo

lvar

ea p

ro-

blem

elor

, exe

r-sa

rea

Lucr

ări

prac

tice

Eval

uare

su

ma-

tivă

1.N

oţiu

nile

şi leg

ile fu

ndam

enta

le ale

chim

iei. R

eacţ

iile c

him

ice15

86

12.

Stru

ctur

a ato

mul

ui şi

lege

a per

iodi

cităţ

ii 11

73

13.

Legă

tura

chim

ică şi

stru

ctur

a sub

stanţ

ei11

55

14.

Solu

ţiile.

Diso

ciaţia

elec

trolit

ică21

126

21

5.Pr

oces

ele d

e oxi

dore

duce

re8

53

6.N

emet

alele

1911

43

17.

Met

alele

127

31

1

8.Im

porta

nţa ş

i rol

ul su

bsta

nţelo

r ano

rgan

ice p

entru

viaţ

a şi s

ă-nă

tate

a om

ului

55

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

–ev

alua

re (r

ecom

anda

te)

1. N

oţiu

nile

şi le

gile

fund

amen

tale

ale c

him

iei.

Reac

ţiile

chim

ice

• Să

desc

rie o

biec

tul d

e stu

diu

al ch

imiei

.• S

ă ar

gum

entez

e leg

ătur

a chi

miei

cu al

te şt

iinţe

(m

atem

atica

, fizic

a, bi

olog

ia, g

eogr

afia e

tc.).

• Să

estim

eze i

nflue

nţa c

him

iei as

upra

vieţ

ii om

ului

şi

a med

iulu

i; im

porta

nţa s

tudi

erii.

• Obi

ectu

l de s

tudi

u al

chim

iei.

• Cor

elaţia

chim

iei cu

alt

e ştii

nţe.

Instr

ucta

j: Re

spec

tare

a teh

nicii

secu

rităţ

ii în

labo

ra-

toru

l şco

lar d

e chi

mie.

Ex

erciţ

ii:• A

lcătu

irea f

orm

ulelo

r chi

mice

dup

ă vale

nţă,

grad

de

oxid

are,

sarc

inile

ioni

lor ş

i den

umiri

le su

bsta

nţelo

r

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

– a

tom

, elem

ent c

him

ic, si

mbo

l chi

mic,

mas

ă ato

mică

re

lativă

, vale

nţă,

electr

oneg

ativit

ate, g

rad d

e oxid

are;

– m

olec

ulă,

form

ulă c

him

ică (m

olec

ular

ă), m

asă

mol

ecul

ară r

elativ

ă, su

bsta

nţă s

impl

ă şi c

ompu

să;

– ca

ntita

te d

e sub

stanţ

ă, m

asă,

mas

ă mol

ară,

volu

m

mol

ar, n

umăr

ul lu

i Avo

gadr

o;–

reac

ţie ch

imică

, ecu

aţie

chim

ică (m

olec

ular

ă),

reac

ţii d

e com

bina

re, d

e des

com

pune

re, d

e sub

sti-

tuţie

, de s

chim

b;–

reac

ţie ex

oter

mă,

reac

ţie en

dote

rmă,

efec

tul t

er-

mic

al re

acţie

i chi

mice

, ecu

aţii

term

ochi

mice

, rea

c-ţii

reve

rsib

ile şi

irev

ersib

ile, r

apid

e şi l

ente

.• S

ă op

erez

e cor

ect c

u no

ţiuni

le fu

ndam

enta

le ale

ch

imiei

, cu

denu

miri

le su

bsta

nţelo

r în

situa

ţii d

e co

mun

icare

ora

lă şi

scris

ă.• S

ă re

zolve

pro

blem

e: de

det

erm

inar

e a ef

ectu

lui

term

ic al

reac

ţiei;

de ca

lcul î

n ba

za ec

uaţii

lor c

hi-

mice

şi te

rmoc

him

ice.

• Să

exem

plifi

ce im

porta

nţa e

fect

ului

term

ic în

pro

-du

cere

, ene

rget

ică, p

roce

se vi

tale.

• Să

aplic

e leg

ile fu

ndam

enta

le ale

chim

iei la

rezo

l-va

rea e

xerc

iţiilo

r şi p

robl

emelo

r.• S

ă ap

recie

ze va

loar

ea le

gilo

r fun

dam

enta

le ale

ch

imiei

pen

tru d

ezvo

ltare

a ştii

nţei.

• Să

elabo

reze

şi să

pre

zinte

o lu

crar

e cre

ativ

ă pri-

vind

core

laţia

noţ

iuni

lor d

e baz

ă ale

chim

iei.

• Infl

uenţ

a chi

miei

asu-

pra v

ieţii

omul

ui şi

a m

ediu

lui.

• Im

porta

nţa s

tudi

erii

chim

iei.

• Noţ

iuni

le fu

ndam

en-

tale

ale ch

imiei

.• L

egea

cons

tanţ

ei co

mpo

ziţiei

.• L

egea

cons

ervă

rii

mas

ei su

bsta

nţelo

r. • L

egea

lui A

voga

dro

şi co

nsec

inţe

le ei.

• Rea

cţii

chim

ice. C

la-sifi

care

a lor

dup

ă dife

-rit

e crit

erii.

• Noţ

iuni

de r

eacţ

ii re

-ve

rsib

ile şi

irev

ersib

ile,

rapi

de şi

lent

e.• E

fect

e ter

mice

ale r

e-ac

ţiilo

r chi

mice

.Re

acţii

endo

- şi e

xo-

term

e. • C

alcul

e ter

moc

him

i-ce

şi im

porta

nţa l

or.

(şi i

nver

s).

• Det

erm

inar

ea m

asei

unui

gaz c

unos

cînd

volu

mul

lu

i (în

cond

iţii n

orm

ale) ş

i inv

ers.

• Alcă

tuire

a ecu

aţiil

or ch

imice

pen

tru d

iferit

e tip

uri

de re

acţii

chim

ice: d

e com

bina

re, d

e des

com

pune

re,

de su

bstit

uţie,

de s

chim

b.• C

omen

tare

a asp

ectu

lui c

alita

tiv şi

cant

itativ

al ec

ua-

ţiilo

r chi

mice

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Calc

ule î

n ba

za co

relaţ

iei în

tre ca

ntita

tea d

e sub

-sta

nţă,

mas

a, vo

lum

ul, n

umăr

ul d

e par

ticul

e a su

b-sta

nţei,

num

ărul

lui A

voga

dro

(ν, m

, V, N

, NA)

.• C

alcul

e în

baza

ecua

ţiilo

r chi

mice

(ν, m

, V a

sub-

stanţ

ei).

• Calc

ule î

n ba

za ec

uaţii

lor t

erm

ochi

mice

: cor

elaţia

di

ntre

mas

a/vo

lum

ul su

bsta

nţei,

cant

itate

a de c

ăl-du

ră, e

fect

ul te

rmic;

det

erm

inar

ea m

asei/

volu

mul

ui

subs

tanţ

ei du

pă ca

ntita

tea d

e căld

ură;

alcăt

uire

a ecu

-aţ

iei te

rmoc

him

ice d

upă m

asa/

volu

mul

subs

tanţ

ei şi

cant

itate

a de c

ăldur

ă.• R

ezol

vare

a uno

r pro

blem

e/sit

uaţii

-pro

blem

ă cu

conţ

inut

aplic

ativ.

Ac

tivita

te cr

eativ

ă (în

grup

):• E

labor

area

şi p

reze

ntar

ea u

nei l

ucră

ri cr

eativ

e pri-

vind

core

laţia

noţ

iuni

lor d

e baz

ă ale

chim

iei; a

rgu-

men

tare

a im

porta

nţei

studi

erii

chim

iei.

2. S

truc

tura

atom

ului

şi le

gea p

erio

dici

tăţii

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

izot

op, n

ucleu

, pro

ton,

elec

-tro

n, n

eutro

n; n

ivel

şi su

bniv

el en

erge

tic, o

rbita

l, va

lenţă

pos

ibilă

, elec

trone

gativ

itate

, oxi

dant

, red

u-că

tor.

• Com

pozi

ţia at

omu-

lui.

• Str

uctu

ra at

omul

ui/

mod

elul n

ucle

ar al

Exer

ciţii:

• Pre

zent

area

confi

gura

ţiilo

r elec

troni

ce al

e ato

milo

r ele

men

telo

r din

per

ioad

ele I–

IV al

e SP,

dete

rmin

area

va

lenţe

lor ş

i gra

delo

r de o

xida

re p

osib

ile.

Page 7: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

12 13

• Să

core

leze n

umăr

ul n

ivelu

lui e

nerg

etic

cu ti

pul

subn

ivele

lor,

orbi

talil

or şi

form

a lor

(s, p

, d).

• Să

repr

ezin

te co

mpo

ziţia

atom

ului

(pro

toni

, neu

-tro

ni, e

lectro

ni),

struc

tura

înve

lişur

ilor e

lectro

ni-

ce al

e ato

milo

r elem

ente

lor c

u nu

măr

ul d

e ord

ine

Z =1

-36

din

Siste

mul

per

iodi

c (SP

) prin

form

ula ş

i co

nfigu

raţia

elec

troni

că şi

grafi

că.

• Să

dedu

că d

in co

nfigu

raţia

elec

troni

că va

lenţe

le şi

grad

ele d

e oxi

dare

pos

ibile

ale e

lemen

telo

r din

su

bgru

pele

prin

cipale

.• S

ă di

feren

ţieze

elem

ente

le di

n su

bgru

pele

prin

ci-pa

le şi

secu

ndar

e pe b

aza c

onfig

uraţ

iei el

ectro

nice

.• S

ă ar

gum

entez

e cau

za p

erio

dici t

ăţii

prin

schi

m-

bare

a per

iodi

că a

struc

turii

atom

ilor.

• Să

com

pare

pro

priet

ăţile

per

iodi

ce al

e elem

ente

-lo

r chi

mice

din

subg

rupe

prin

cipale

: a) e

lectro

-ne

gativ

itate

a, pr

oprie

tăţil

e met

alice

şi n

emet

alice

, pr

oprie

tăţil

e de o

xida

nt şi

redu

căto

r (în

subs

tanţ

e sim

ple)

; b) p

ropr

ietăţ

ile ac

idob

azice

ale c

ompu

şi-lo

r lor

(oxi

zi, h

idro

xizi)

. • S

ă ex

empl

ifice

core

laţia

din

tre p

oziţi

a elem

entu

lui

în Si

stem

ul p

erio

dic,

struc

tura

atom

ului

şi p

ropr

i-et

ăţile

lui.

• Să

anal

izeze

schi

mba

rea p

erio

dică

a pr

oprie

tăţi-

lor m

etali

ce al

e sub

stanţ

elor s

impl

e şi a

cidob

azice

ale

subs

tanţ

elor c

ompu

se.

• Să

cara

cteriz

eze e

lemen

tele

chim

ice d

in p

erio

a-de

le I–

IV (s

ubgr

upele

prin

cipale

) în

func

ţie d

e po-

ziţia

lor î

n SP

conf

orm

algo

ritm

ului

.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa L

egii

perio

dicit

ăţii

şi a

Teor

iei st

ruct

urii

atom

ului

pen

tru ex

plica

rea ş

i pr

ogno

zare

a pro

priet

ăţilo

r sub

stanţ

elor.

atom

ului

. Izo

topi

.• S

truct

ura î

nveli

şuri-

lor e

lectro

nice

ale a

to-

milo

r elem

ente

lor p

eri-

oade

lor I

–IV

ale S

P pe

ni

vele

ener

getic

e, su

b-ni

vele,

orb

itali.

• C

onfig

uraţ

iile e

lec-

troni

ce al

e ato

milo

r ele

men

telo

r per

ioad

e-lo

r I–I

V al

e SP,

valen

ţe-

le şi

grad

ele d

e oxi

dare

po

sibile

.• L

egea

per

iodi

cităţ

ii.

• Cau

za p

erio

dicit

ăţii.

Se

nsul

fizic

al le

gii p

e-rio

dicit

ăţii.

• Sch

imba

rea p

erio

di-

că a

prop

rietă

ţilor

ele-

men

telo

r din

subg

ru-

pele

prin

cipale

şi a

com

puşil

or lo

r.• C

arac

teris

tica e

le-m

entu

lui c

him

ic în

fu

ncţie

de p

oziţi

a lui

în

Siste

mul

per

iodi

c.• I

mpo

rtanţ

a Leg

ii pe

-rio

dicit

ăţii.

• Com

para

rea s

truct

urii

atom

ilor d

in ac

eeaş

i gru

pă şi

su

bgru

pă; a

ceea

şi pe

rioad

ă; di

n su

bgru

pa p

rincip

ală şi

se

cund

ară a

une

i gru

pe; c

ompa

rare

a par

ticul

elor e

le-m

enta

re, a

com

poziţ

iei iz

otop

ilor a

unu

i elem

ent.

• Car

acte

rizar

ea el

emen

telo

r chi

mice

din

per

ioad

ele

I–IV

conf

orm

algo

ritm

ului

: 1) s

imbo

lul;

2) n

umăr

ul

de o

rdin

e; 3)

per

ioad

a; 4)

gru

pa, s

ubgr

upa;

5) m

asa

atom

ică re

lativ

ă; 6)

stru

ctur

a ato

mul

ui (s

arcin

a nuc

le-ul

ui, n

umă r

ul d

e pro

toni

, neu

troni

şi el

ectro

ni, r

epar

-tiz

area

elec

troni

lor p

e niv

ele en

erge

tice ş

i sub

nive

le,

confi

gura

ţia el

ectro

nică

); 7)

elec

troni

i de v

alenţ

ă, va

-len

ţele,

gra

dele

de o

xida

re p

osib

ile; 8

) elem

ent s

-, p-

sa

u d;

9) m

etal/

nem

etal;

10)

form

ula,

denu

mire

a sub

-sta

nţei

simpl

e; 11

) for

mul

ele, d

enum

irile

şi ca

ract

erul

ox

idul

ui, h

idro

xidu

lui s

uper

ior (

pent

ru el

emen

tele

s-,

p-);

12) f

orm

ula,

denu

mire

a şi c

arac

teru

l com

pusu

lui

hidr

ogen

at (l

a nem

etale

).• A

ranj

area

elem

ente

lor/

subs

tanţ

elor î

n or

dine

a cre

ş-te

rii/d

escr

eşte

rii p

ropr

ietăţ

ilor p

erio

dice

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Ded

ucer

ea p

ropr

ietăţ

ilor s

ubsta

nţei

după

poz

iţia

elem

entu

lui î

n SP

. • C

ompa

rare

a pro

priet

ăţilo

r elem

ente

lor ş

i com

puşi-

lor î

n ba

za le

gită

ţilor

Siste

mul

ui p

erio

dic.

• Rez

olva

rea u

nor p

robl

eme/

situa

ţii-p

robl

emă c

u co

nţin

ut ap

licat

iv.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Ex

perim

ent d

emon

stra

tiv:

• Sch

imba

rea p

erio

dică

a pr

oprie

tăţil

or su

bsta

nţelo

r sim

ple ş

i com

puse

. Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• E

labor

area

şi pr

ezen

tarea

une

i lucr

ări c

reati

ve, d

e exe

m-

plu,

la te

ma:

„Elem

ente

chim

ice cu

impo

rtanţ

ă vita

lă”.

3. L

egăt

ura c

him

ică ş

i str

uctu

ra su

bsta

nţei

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

legă

tură

chim

ică, l

egăt

ură

cova

lentă

, leg

ătur

ă cov

alent

ă nep

olar

ă, leg

ătur

ă co-

valen

tă p

olar

ă, leg

ătur

ă uni

tară

, dub

lă, tr

iplă,

legă

-tu

ră σ

şi π

, leg

ătur

ă don

or-a

ccep

toar

e (pe

exem

-pl

u N

H4+ );

ioni

, leg

ătur

ă ion

ică, l

egăt

ură m

etali

că,

legăt

ură d

e hid

roge

n; re

ţea c

rista

lină m

olec

ular

ă, at

omică

, ion

ică, m

etali

că.

• Să

mod

eleze

form

area

legă

turil

or ch

imice

: co

valen

te pr

in fo

rmul

e elec

troni

ce şi

form

ule d

e str

uctu

ră; i

onice

prin

form

ule e

lectro

nice

.• S

ă com

pare

: pro

priet

ăţile

atom

ilor ş

i ion

ilor î

n ba

za

confi

gura

ţiei/s

tructu

rii el

ectro

nice

; pro

priet

ăţile

fizice

ale

subs

tanţ

elor c

u di

ferite

tipu

ri de

reţel

e cris

talin

e. • S

ă de

scrie

form

area

legă

turii

don

or-a

ccep

toar

e în

ionu

l de a

mon

iu N

H4+ şi

influ

enţa

ei as

upra

pro

-pr

ietăţ

ilor a

mon

iacu

lui.

• Să

argu

men

teze:

prop

rietă

ţile fi

zice s

pecifi

ce al

e su

bsta

nţelo

r HF,

H2O

, NH

3 (li

chid

) dat

orită

legă

tu-

rii d

e hid

roge

n; p

ostu

latele

Teo

riei a

tom

o-m

olec

u-lar

e în

baza

com

poziţ

iei su

bsta

nţei,

tipu

lui l

egăt

urii

şi a s

truct

urii

chim

ice.

• Să

core

leze p

ropr

ietăţ

ile fi

zice a

le m

etale

lor c

u sp

ecifi

cul l

egăt

urii

şi re

ţelei

crist

aline

met

alice

şi

parti

cular

ităţil

e stru

ctur

ii at

omilo

r met

alelo

r.• S

ă ex

empl

ifice

core

laţia

: com

poziţ

ia su

bsta

nţei

– tip

ul le

gătu

rii ch

imice

– ti

pul r

eţele

i cris

talin

e –

prop

rietă

ţile fi

zice –

util

izare

a.• S

ă ce

rcete

ze ex

perim

enta

l pro

priet

ăţile

fizic

e ale

subs

tanţ

elor c

u di

ferit

e tip

uri d

e leg

ătur

ă chi

mică

.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa T

eorie

i ato

mo-

mol

ecul

a-re

pen

tru în

ţeleg

erea

feno

men

elor l

umii

înco

nju-

răto

are.

• Tip

uri d

e leg

ătur

ă ch

imică

: cov

alent

ă (ne

-po

lară ş

i pol

ară)

, ion

i-că

, met

alică

, de

hid

roge

n.

• Mec

anism

ul d

onor

o-ac

cept

or d

e for

mar

e a

legăt

urii

cova

lente

. • R

eţele

crist

aline

mo-

lecul

are,

atom

ice, i

oni-

ce, m

etali

ce.

• Stru

ctur

a şi p

ropr

i-et

ăţile

subs

tanţ

elor c

u di

ferit

e tip

uri d

e leg

ă-tu

ră ch

imică

.

Exer

ciţii:

• Com

para

rea d

iferit

or ti

puri

de le

gătu

ră ch

imică

du

pă d

iver

se cr

iterii

: prin

cipiu

l de f

orm

are,

tipul

ato-

milo

r, re

ţeau

a cris

talin

ă, pr

oprie

tăţil

e fizic

e ale

sub-

stanţ

elor.

• Mod

elare

a şi c

ompa

rare

a reţ

elelo

r cris

talin

e. • M

odela

rea s

chem

elor d

e for

mar

e: a l

egăt

urii

cova

-len

te p

rin fo

rmul

e elec

troni

ce, f

orm

ule d

e stru

ctu-

ră (H

2, H

al 2, O

2, N

2, C n;

HH

al, H

2O, H

2S, N

H3,

CH4,

CO2,

SiO

2); a

legăt

urii

ioni

ce (m

etale

: gru

pele

I–II/

ne-

met

ale g

rupe

le V

I–V

II) p

rin fo

rmul

e elec

troni

ce.

• Al

cătu

irea c

onfig

uraţ

iei el

ectro

nice

a io

nilo

r (pe

ex

empl

e de N

a+ , Ca2+

, Cl- , S

2-).

• Com

para

rea s

truct

urii

şi pr

oprie

tăţil

or at

omilo

r şi

ioni

lor (

pe ex

empl

e de N

a0 , Na+ ; C

a0 , Ca2+

; Cl0 , C

l- ; S0 , S

2-).

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• A

lcătu

irea f

orm

ulelo

r sub

stanţ

elor c

u o

anum

ită le

-gă

tură

chim

ică/re

ţea c

rista

lină.

• Pro

gnoz

area

pro

priet

ăţilo

r fizic

e ale

subs

tanţ

elor î

n ba

za ti

pulu

i de l

egăt

ură c

him

ică şi

a re

ţelei

crist

aline

.• R

ezol

vare

a uno

r pro

blem

e/sit

uaţii

-pro

blem

ă cu

conţ

inut

aplic

ativ.

Activ

itate

expe

rimen

tală

: Ex

peri

enţa

de l

abor

ator

nr.

1:

Stud

ierea

şi co

mpa

rare

a pro

priet

ăţilo

r fizic

e ale

sub-

stanţ

elor c

u di

ferit

e tip

uri d

e leg

ătur

ă chi

mică

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• D

educ

erea

/exe

mpl

ifica

rea/

argu

men

tare

a cor

elaţie

i: co

mpo

ziţia

subs

tanţ

ei –

tipul

legă

turii

chim

ice –

tipu

l re

ţelei

crist

aline

– p

ropr

ietăţ

ile fi

zice –

util

izare

a.

Page 8: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

14 15

4. S

oluţ

iile.

Diso

ciaţ

ia el

ectr

oliti

că• S

ă de

finea

scă

noţiu

nile:

solu

ţie, s

ubsta

nţă d

izol-

vată

, sol

vent

, dizo

lvar

e, so

luţii

satu

rate

, nes

atur

a-te

, par

tea d

e mas

ă a su

bsta

nţei

dizo

lvat

e, de

nsita

tea

solu

ţiei,

conc

entra

ţia m

olar

ă, pH

.• S

ă ex

plice

: prin

cipiil

e de b

ază a

le te

oriei

diso

ci-aţ

iei el

ectro

litice

(TD

E); n

oţiu

nile

de so

lubi

litat

e, ele

ctro

lit, n

eelec

trolit

, elec

trolit

tare

, elec

trolit

de

tărie

med

ie, el

ectro

lit sl

ab, g

rad

de d

isocie

re, a

cid,

bază

, sar

e, ba

zicita

tea a

cidul

ui, s

are a

cidă,

pH, r

e-ac

ţia d

e neu

traliz

are,

hidr

oliza

săru

rilor

(în

lum

ina

TDE)

.• S

ă de

ducă

algo

ritm

ii de

rezo

lvar

e a p

robl

emelo

r cu

aplic

area

noţ

iuni

lor:

parte

a de m

asă a

subs

tan-

ţei d

izolv

ate ş

i con

cent

raţia

mol

ară.

• Să

aplic

e alg

oritm

ul d

e rez

olva

re a

prob

lemei

pent

ru p

regă

tirea

solu

ţiei î

n pr

actic

ă.• S

ă arg

umen

teze:

impo

rtanţ

a sol

uţiil

or în

med

icină

, în

agric

ultu

ră, în

pro

cese

le vi

tale

etc.;

cond

iţiile

de-

curg

erii

reac

ţiilo

r de s

chim

b io

nic;

depe

nden

ţa m

e-di

ului

solu

ţiei d

e com

poziţ

ia să

rii d

izolva

te, im

por-

tanţ

a hid

roliz

ei; ca

ract

erul

reve

rsib

il al

reac

ţiilo

r de

neut

raliz

are î

n fu

ncţie

de t

ăria

acid

ului

şi a

baze

i.• S

ă com

pare

pro

cesu

l de d

izolva

re în

apă a

subs

tan-

ţelor

cu d

iferit

e tip

uri d

e leg

ături

chim

ice: c

u di

sper

-sa

rea p

înă l

a mol

ecul

e; pî

nă la

ioni

(diso

ciere

a).

• Să m

odele

ze p

rin ec

uaţii

diso

ciere

a aciz

ilor,

baze

lor,

a săr

urilo

r neu

tre şi

acid

e; a e

lectro

liţilo

r tar

i şi s

labi.

• Să

inter

prete

ze: d

isocie

rea a

cizilo

r, ba

ze lo

r, a s

ă-ru

rilor

neu

tre şi

acid

e în

func

ţie d

e ion

ii ob

ţinuţ

i în

solu

ţie şi

tăria

elec

trolit

ului

; diso

ciere

a ape

i şi

form

area

med

iulu

i neu

tru, a

cid, b

azic

în so

luţii

ap

oase

.

• Diz

olva

rea.

Solu

ţiile.

So

lubi

litat

ea su

bsta

nţe-

lor î

n ap

ă.• M

etod

e can

titat

ive d

e ex

prim

are a

com

pozi

-ţie

i sol

uţiil

or. P

arte

a de

mas

ă a su

bsta

nţei

di-

zolv

ate î

n so

luţie

. Con

-ce

ntra

ţia m

olar

ă. • C

alcu

le pe

baz

a ecu

a-ţii

lor c

him

ice c

u pa

rti-

cipar

ea so

luţii

lor.

• Teo

ria d

isoci

aţie

i ele

ctro

litic

e.• D

isoci

erea

apei

. Me-

diul

de r

eacţ

ie, p

H.

• Int

erac

ţiuni

în so

lu-

ţiile

de el

ectro

liţi:

pro-

prie

tăţil

e chi

mic

e ale

aciz

ilor,

baze

lor,

săru

-ril

or.

• Rea

cţia

de n

eutra

liza-

re. H

idro

liza s

ărur

ilor.

Impo

rtanţ

a hid

roliz

ei.

• Pro

blem

e de c

alcul

pe

baza

ecua

ţiilo

r rea

cţi-

ilor,

dacă

una

din

sub-

stanţ

ele re

acta

nte e

ste

în ex

ces.

Exer

ciţii:

• Alcă

tuire

a ecu

aţiil

or re

acţii

lor d

e diso

ciere

a ac

izi-

lor,

baze

lor,

a săr

urilo

r neu

tre şi

acid

e; a e

lectro

liţilo

r ta

ri şi

slabi

.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r chi

mice

gene

rale

ale

acizi

lor,

baze

lor,

săru

rilor

prin

ecua

ţiile

mol

ecul

are

(EM

), io

nice

com

plet

e (EI

C) şi

ioni

ce re

duse

(EIR

).• C

ompa

rare

a pro

cesu

lui d

e dizo

lvar

e cu

cel d

e diso

-cie

re.

• Com

para

rea e

cuaţ

iilor

de d

isocie

re a

acizi

lor,

baze

-lo

r şi a

săru

rilor

.• R

ealiz

area

tran

sform

ărilo

r chi

mice

(în

baza

reac

ţii-

lor d

e sch

imb

ioni

c).

• Ded

ucer

ea m

etod

elor d

e obţ

iner

e şi t

rans

form

are a

co

mpu

şilor

anor

gani

ci în

baz

a rea

cţiil

or io

nice

.• P

rogn

ozar

ea m

ediu

lui s

oluţ

iei ap

oase

în fu

ncţie

de

com

poziţ

ia să

rii d

izolv

ate.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

e în

baza

core

laţiil

or în

tre p

arte

a de m

asă a

su

bsta

nţei

dizo

lvat

e, m

asă/

volu

mul

solu

ţiei,

dens

ita-

tea s

oluţ

iei, c

once

ntra

ţia m

olar

ă.• D

eter

min

area

păr

ţii d

e mas

ă a su

bsta

nţei

dizo

lvat

e în

solu

ţie în

urm

a adă

ugăr

ii su

bsta

nţei/

apei

la o

solu

-ţie

cu o

anum

ită p

arte

de m

asă a

subs

tanţ

ei di

zolv

ate.

• Calc

ule p

e baz

a ecu

aţiil

or ch

imice

, cun

oscîn

d m

asa/

volu

mul

solu

ţiei,

parte

a de m

asă s

au co

ncen

traţia

m

olar

ă a su

bsta

nţei

dizo

lvat

e. • D

eter

min

area

prin

calcu

le în

baz

a ecu

aţiil

or ch

imi-

ce a

părţi

i de m

asă/

conc

entra

ţiei m

olar

e a su

bsta

nţei

în so

luţie

. • P

robl

eme d

e calc

ul p

e baz

a ecu

aţiil

or re

acţii

lor,

dacă

una

din

subs

tanţ

ele re

acta

nte e

ste în

exce

s.

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal r

eacţ

ia m

ediu

lui d

ife-

ritor

solu

ţii (i

nclu

siv d

e săr

uri (

hidr

oliza

)).• S

ă ca

racte

rizez

e pro

priet

ăţile

chim

ice al

e aciz

ilor,

baze

lor,

săru

rilor

prin

ecua

ţiile

mol

ecul

are (

EM),

ioni

ce co

m pl

ete (

EIC)

şi io

nice

redu

se (E

IR).

• Să

aplic

e ecu

aţiil

e ion

ice la

ded

ucer

ea m

etod

e-lo

r de o

bţin

ere ş

i tra

nsfo

rmar

e a co

mpu

şilor

an-

orga

nici.

• Să

exem

plifi

ce im

porta

nţa r

eacţ

iilor

de s

chim

b io

nic.

• Să

extra

polez

e alg

oritm

ul re

zolvă

rii p

robl

emelo

r pe

baz

a ecu

aţiil

or ch

imice

la in

tera

cţiu

ni în

solu

ţii

(cu

aplic

area

noţ

iuni

lor d

e par

te d

e mas

ă a su

b-sta

nţei

dizo

lvate

şi co

ncen

traţie

mol

ară a

solu

ţiei).

• Să

rezo

lve p

robl

eme d

e calc

ul p

e baz

a ecu

aţiil

or

reac

ţiilo

r, da

că u

na d

in su

bsta

nţele

reac

tant

e este

în

exce

s.• S

ă ela

bore

ze al

gorit

mi d

e rez

olva

re a

prob

leme-

lor e

xper

imen

tale,

să re

alize

ze ac

tivită

ţile e

xper

i-m

enta

le pl

anifi

cate

, res

pect

înd

tehn

ica se

curit

ăţii.

• Rez

olva

rea u

nor p

robl

eme/

situa

ţii-p

robl

emă c

u co

nţin

ut ap

licat

iv.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 1:

Pre

para

rea s

oluţ

iilor

cu o

an

umită

par

te d

e mas

ă nec

esar

e pen

tru la

bora

toru

l de

chim

ie.

Expe

rienţ

a de l

abor

ator

nr.

2: D

eter

min

area

pH

-ulu

i dife

ritor

solu

ţii ap

oase

cu aj

utor

ul in

dica

to-

rulu

i uni

vers

al.Ex

perie

nţa d

e lab

orat

or n

r. 3:

Hid

roliz

a săr

urilo

r.Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 2:

Pro

blem

ele ex

perim

enta

le la

tem

a „D

isocia

ţia el

ectro

litică

”.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• E

ficien

ţa m

edica

men

tulu

i în

form

ă de p

astil

ă, em

ul-

sie, s

uspe

nsie,

solu

ţie (i

njec

ţii, p

icură

toar

e).

• Ese

u: „S

oluţ

ii în

activ

itate

a cot

idia

nă”.

• Exa

min

area

expe

rimen

tală

a car

acte

rulu

i acid

oba-

zic al

uno

r sub

stanţ

e util

izate

în vi

aţa c

otid

iană

(oţe

t, so

dă, l

apte

, apă

carb

ogaz

oasă

etc.)

.

5. P

roce

sele

de o

xido

redu

cere

• Să e

xem

plific

e noţ

iuni

le: gr

ad d

e oxi

dare

, oxi

dant

, re

ducă

tor,

redu

cere

, oxi

dare

, rea

cţii

de o

xido

redu

-ce

re (R

OR)

, ecu

aţii

elect

roni

ce, b

ilanţ

elec

troni

c. • S

ă ap

lice m

etod

a bila

nţul

ui el

ectro

nic p

entru

sta

bilir

ea co

eficie

nţilo

r în

ecua

ţiile

reac

ţiilo

r de

oxid

ored

ucer

e a co

mpu

şilor

anor

gani

ci.• S

ă apr

eciez

e dom

eniil

e de a

plica

re p

ract

ică a

pro-

cese

lor d

e oxi

dore

duce

re (R

OR)

şi im

porta

nţa l

or.

• Să

deter

min

e, ut

ilizîn

d Se

ria te

nsiu

nii m

etale

lor,

posib

ilita

tea r

eacţ

iilor

din

tre m

etale

şi ap

ă, ac

izi,

săru

ri.

• Rea

cţii

de o

xido

redu

-ce

re. U

tiliza

rea p

ract

ică

a RO

R şi

impo

rtanţ

a lor

.• M

etod

a bila

nţul

ui

elect

ro ni

c.• S

eria

tens

iuni

i met

a-lel

or.

• Cor

oziu

nea m

etale

lor.

Met

odele

de c

omba

tere

a c

oroz

iuni

i.

Exer

ciţii:

• Sta

bilir

ea: g

rade

lor d

e oxi

dare

în co

mpu

şi, a

agen

-ţil

or o

xida

nţi ş

i red

ucăt

ori,

a pro

cese

lor d

e oxi

dare

şi

de re

duce

re.

• Apl

icare

a met

odei

bilan

ţulu

i elec

troni

c.• A

plica

rea s

eriei

tens

iuni

i met

alelo

r pen

tru d

edu-

cere

a pos

ibili

tăţii

reac

ţiilo

r din

tre m

etale

şi so

luţii

le ap

oase

de a

cizi ş

i săr

uri.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r: • P

robl

eme/

situa

ţii-p

robl

emă c

u co

nţin

ut ap

licat

iv p

e ba

za re

acţii

lor d

e oxi

dore

duce

re.

Page 9: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

16 17

• Să

expl

ice co

roziu

nea ş

i met

odele

de p

rote

cţie

a m

etale

lor î

mpo

triva

coro

ziuni

i în

baza

pro

cese

-lo

r de o

xido

redu

cere

; elec

troliz

a ca p

roce

s de o

xi-

dore

duce

re (p

rin ec

uaţii

le su

mar

e de e

lectro

liză a

to

pitu

rilor

şi so

luţii

lor d

e NaC

l, KC

l); im

porta

nţa

elect

roliz

ei.

• Elec

troliz

a. Ut

iliza

rea

elect

roliz

ei.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • E

xam

inar

ea p

ieselo

r şi/s

au a

mos

trelo

r din

met

ale şi

ali

aje în

core

laţie

cu p

roce

sul d

e cor

oziu

ne.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în gr

up):

• Inv

estig

area

influ

enţe

i aer

ului

, ape

i, să

ruril

or şi

a ap

ei să

rate

asup

ra co

roziu

nii fi

erul

ui.

6. N

emet

alel

e• S

ă de

ducă

legă

tura

cauz

ă–efe

ct di

ntre

: loc

ul n

e-m

etalu

lui î

n SP

, stru

ctur

a ato

mul

ui, t

ipul

legă

turii

ch

imice

în su

bsta

nţă s

impl

ă, tip

ul re

ţelei

crist

a-lin

e, pr

oprie

tăţil

e fizic

e, ca

ract

erul

chim

ic, u

tili-

zare

a.• S

ă ap

recie

ze ro

lul b

iolo

gic a

l nem

etale

lor.

• Să

com

pare

: nem

etalel

e – m

etod

ele d

e obţ

iner

e, pr

oprie

tăţil

e chi

mice

gene

rale

(rea

cţiil

e cu

met

ale

şi ne

met

ale),

utili

zare

a sub

stanţ

elor s

impl

e; co

m-

puşii

hid

roge

naţi

ai n

emeta

lelor

– n

omen

clatu

ra,

struc

tura

, pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice, o

bţin

e-re

a, ut

iliza

rea,

rolu

l bio

logi

c.• S

ă dife

renţ

ieze o

xizii

nem

etale

lor d

upă t

ip (a

cid,

nesa

lin),

prop

rietă

ţi fiz

ice, u

tiliza

re, a

cţiu

ne n

ociv

ă.• S

ă co

relez

e răs

pînd

irea î

n na

tură

a ne

met

alulu

i cu

met

odele

de o

bţin

ere î

n in

dustr

ie şi

în la

bo-

rato

r; tip

ul şi

util

izare

a oxi

dulu

i nem

etalu

lui c

u pr

oprie

tăţil

e lui

chim

ice.

• Să

dedu

că u

tiliza

rea n

emet

alelo

r în

func

ţie d

e pr

oprie

tăţil

e lor

spec

ifice

(a cl

orul

ui –

inte

racţ

i-un

ea cu

apa,

alcali

ile, h

aloge

nuril

e met

alelo

r; a

oxig

enul

ui –

reac

ţii d

e ard

ere;

a hid

roge

nulu

i şi

carb

onul

ui –

redu

cere

a met

alelo

r din

oxi

zi).

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal o

bţin

erea

, pro

priet

ăţi-

le fiz

ice şi

chim

ice al

e oxi

genu

lui,

hidr

ogen

u-

• Car

acte

ristic

a gen

eral

ă a n

emet

alelo

r.• S

truct

ura ş

i pro

prie-

tăţil

e nem

etale

lor (

clor,

oxig

en, h

idro

gen,

sulf,

az

ot, c

arbo

n).

Elem

ente

le ch

imice

din

sis

tem

ele b

iolo

gice

.O

bţin

erea

şi p

ropr

ietă-

ţile c

him

ice al

e nem

e-ta

lelor

.• C

ompu

şii h

idro

gena

ţi ai

nem

etale

lor:

nom

en-

clatu

ra, s

truct

ura,

pro-

priet

ăţile

fi zic

e şi c

hi-

mice

(int

erac

ţiune

a cu

oxig

en, a

pă, a

cizi,

baze

); ob

ţiner

ea, u

tiliza

rea,

ro-

lul b

iolo

gic (

HCl

, H2S

, N

H3,

CH4).

• Oxi

zii n

emet

alelo

r: cla

sifica

rea,

nom

encla

-tu

ra, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice

şi ch

imice

, obţ

iner

ea,

utili

zare

a.

Exer

ciţii

:• C

ompa

rare

a nem

etale

lor ş

i com

puşil

or lo

r hid

roge

-na

ţi du

pă ro

lul b

iolo

gic,

utili

zare

a, ob

ţiner

ea, p

ropr

ie-tă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

.• C

arac

teriz

area

obţ

iner

ii şi

a pro

prie

tăţil

or ch

imice

ge

nera

le al

e aciz

ilor,

săru

rilor

prin

ecua

ţiile

mol

e-cu

lare (

EM),

ioni

ce co

mpl

ete (

EIC)

şi io

nice

redu

se

(EIR

).• D

educ

erea

legă

turii

gene

tice d

intre

clas

ele d

e com

-pu

şi an

orga

nici

ai ne

met

alelo

r, ut

ilizîn

d pr

oprie

tăţil

e lo

r chi

mice

şi m

etod

ele d

e obţ

iner

e.• E

labor

area

sche

melo

r de r

eper

pen

tru ex

empl

ifica

-re

a rea

cţiil

or ac

izilo

r azo

tic şi

sulfu

ric cu

met

alele

şi ne

met

alele.

• Apl

icare

a met

odei

bila

nţul

ui el

ectro

nic p

entr

u m

odela

rea p

ropr

ietă

ţilor

chim

ice s

peci

fice a

le ac

i-du

lui s

ulfu

ric co

ncen

trat

şi al

e aci

dulu

i azo

tic co

n-ce

ntra

t şi d

iluat

.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rim

ent d

emon

stra

tiv:

• Obţ

iner

ea am

onia

culu

i şi a

clor

urii

de h

idro

gen,

id

entifi

care

a şi a

rgum

enta

rea p

ropr

ietă

ţilor

lor.

• Rea

cţiil

e de i

dent

ifica

re a

anio

nilo

r: SO

42-, P

O43-

, CO

32-/ H

CO3- , N

O3- , C

l- şi ca

tonu

lui N

H4+ .

lui,

oxid

ului

de c

arbo

n (IV

), co

nfor

m in

struc

ţiu-

nii l

ucră

rii p

ract

ice.

• Să

argu

men

teze:

prop

rietă

ţile g

ener

ale al

e aciz

i-lo

r oxi

gena

ţi în

baz

a TD

E; p

ropr

ietăţ

ile ch

imice

ge

nera

le, o

bţin

erea

săru

rilor

neu

tre p

e baz

a leg

ă-tu

rilor

gene

tice,

prin

ecua

ţii m

olec

ular

e, io

nice

; im

porta

nţa s

ărur

ilor î

n vi

aţa o

mul

ui.

• Să

exem

plifi

ce: p

ropr

ietăţ

ile sp

e cifi

ce al

e acid

u-lu

i sul

furic

conc

entra

t, ale

acid

ului

azot

ic co

ncen

-tra

t şi d

iluat

(int

erac

ţiune

a cu

Mg,

Zn, C

u, A

g, C)

în b

aza e

cuaţ

iilor

reac

ţiilo

r de o

xido

redu

cere

; pr

oprie

tăţil

e chi

mice

spe c

ifice

ale s

ărur

ilor a

cide,

obţin

erea

, im

porta

nţa l

or.

• Să

cara

cteriz

eze o

bţin

erea

şi u

tiliza

rea a

cizilo

r ox

igen

aţi.

• Să

stabi

leasc

ă co

rela

ţia: o

xizi

acizi

, aciz

i – ag

enţi

polu

anţi

– pl

oi ac

ide –

pro

tecţ

ia m

ediu

lui –

im-

pact

gene

ral/p

erso

nal.

• Să

rezo

lve p

robl

eme e

xper

imen

tale

şi de

calcu

l la

tem

a „N

emet

alele”

.• S

ă pr

opun

ă re

acţii

le de

iden

tifica

re al

e ani

onilo

r în

baz

a pro

priet

ăţilo

r chi

mice

ale a

cizilo

r şi a

le să

ruril

or st

udiat

e.• S

ă m

odele

ze si

tuaţ

ii de

util

izare

a ne

met

alelo

r şi

a com

puşil

or lo

r în

activ

itate

a cot

idia

nă.

• Aciz

ii ox

igen

aţi (

acid

ul

azot

ic, ac

idul

sulfu

ric,

acid

ul fo

sforic

).O

bţin

erea

şi u

tiliza

rea

lor.

Cara

cter

istica

pro

-pr

ietăţ

ilor c

him

ice ge

-ne

rale

(HN

O3,

H2S

O4,

H3P

O4)

şi sp

ecifi

ce (a

cid

azot

ic, ac

id su

lfuric

).• S

ărur

ile ac

izilo

r oxi

-ge

naţi

şi ne

oxig

enaţ

i (c

loru

ri, su

lfuri,

sulfa

ţi,

azot

aţi,

fosfa

ţi, ca

rbo-

naţi,

hid

roge

noca

rbon

aţi

(NaH

CO3,

Ca(H

CO3) 2):

pr

oprie

tăţil

e chi

mice

, ob

ţiner

ea, u

tiliza

rea.

• Rea

cţiil

e de i

dent

ifi-

care

a an

ioni

lor a

cizi-

lor (

SO42-

, PO

43-, C

O32-

/ H

CO3- , N

O3- , C

l- ) şi c

ati-

onul

ui N

H4+ .

• Leg

ătur

a gen

etică

a ne

-m

etale

lor ş

i a co

mpu

şi-lo

r lor

.

Expe

rien

ţa d

e lab

orat

or n

r. 4:

Rea

cţiil

e de i

dent

ifica

-re

a an

ioni

lor:

SO42-

, PO

43-, C

O32-

/ HCO

3- , Cl- şi

catio

-nu

lui N

H4+ .

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

3: O

bţin

erea

şi p

ropr

ietăţ

ile n

e-m

etale

lor (

a oxi

ge nu

lui ş

i a h

idro

genu

lui).

Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 4:

Obţ

iner

ea şi

pro

priet

ăţile

ox

idul

ui d

e car

bon

(IV).

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

5: N

emet

alele.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

mas

ei/vo

lum

ului

subs

tanţ

elor î

n ba

za

ecua

ţiilo

r rea

cţiil

or ca

re re

flect

ă pro

priet

ăţile

chim

ice

şi ob

ţiner

ea n

emet

alelo

r şi a

com

puşil

or lo

r.• C

alcul

e în

baza

tran

sform

ărilo

r con

secu

tive î

n ba

za

legăt

urilo

r gen

etice

ale n

emet

alelo

r.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• S

ituaţ

ii-pr

oblem

e cu

conţ

inut

aplic

ativ

la te

ma:

„Ne-

met

alele”

.• E

vide

nţier

ea p

ropr

ietăţ

ilor c

arac

teris

tice a

le co

mpu

-şil

or n

emet

alelo

r util

izaţi

în vi

aţa c

otid

iană

.• E

labor

area

„paş

apor

tulu

i” un

ei su

bsta

nţe/

clase

de

com

puşi

anor

gani

ci.• S

tudi

ul d

e caz

: tra

nsfo

rmăr

ile re

cipro

ce al

e car

bo-

naţil

or şi

hid

roca

rbon

aţilo

r în

natu

ră şi

în vi

aţa c

oti-

dian

ă.• E

xam

inar

ea p

robl

emelo

r de p

olua

re a

med

iulu

i în

baza

sche

mei:

oxizi

aciz

i – a

genţ

i de p

oluar

e – p

rotec

-ţia

med

iulu

i.7.

Met

alel

e• S

ă apr

eciez

e rol

ul bi

olog

ic al

elem

entel

or m

etali

ce.

• Să

exem

plifi

ce le

gătu

ra ca

uză–

efec

t: ut

iliza

rea

met

alel

or şi

stru

ctur

a at

omul

ui, t

ipul

legă

tu-

rii ch

imic

e, tip

ul re

ţele

i cris

talin

e, pr

oprie

tăţi-

le fi

zice

.

• Car

acte

ristic

a gen

erală

a m

etale

lor.

Met

odele

ge-

nera

le de

obţ

iner

e. Pr

o-pr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

ge

nera

le (in

tera

cţiu

nea

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea c

orela

ţiei c

ompo

ziţia

– p

ropr

ietăţ

ile –

ut

iliza

rea

met

alelo

r şi a

com

puşil

or lo

r.• D

emon

strar

ea le

gătu

rii ge

netic

e din

tre cl

asele

de

com

puşi

ai m

etale

lor p

rin ec

uaţii

chim

ice.

Page 10: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

18 19

• Să

argu

men

teze:

core

laţia

din

tre lo

cul m

etalu

lui

în SP

şi ca

ract

erul

(met

alic/

amfo

ter)

, act

ivita

tea

met

alulu

i şi a

com

puşil

or lu

i; av

anta

jele u

tiliză

rii

aliaje

lor (

a fon

tei,

oţelu

lui,

dura

lum

iniu

lui).

• S

ă ca

racte

rizez

e: pr

oprie

tăţil

e chi

mice

gene

rale

ale m

etale

lor î

n ba

za SP

, ale

Serie

i ten

siuni

i met

ale-

lor ş

i leg

ătur

ilor g

enet

ice (i

nter

acţiu

nea c

u ne

me-

talel

e, ap

a, ac

izii,

solu

ţiile

de să

ruri)

; am

fote

ritat

ea

alum

iniu

lui.

• Să

core

leze a

ctiv

itate

a chi

mică

a m

etale

lor,

răs-

pînd

irea l

or în

nat

ură ş

i met

odele

gene

rale

de o

bţi-

nere

şi d

e pro

tecţ

ie îm

potri

va co

roziu

nii.

• Să

dedu

că, p

e baz

a leg

ătur

ilor g

enet

ice, p

ropr

ie-tă

ţile c

him

ice, m

etod

ele ge

nera

le de

obţ

iner

e a o

xi-

zilor

şi h

idro

xizil

or m

etale

lor,

amfo

terit

atea

oxi

du-

lui ş

i hid

roxi

dulu

i de a

lum

iniu

.• S

ă id

entifi

ce ca

tioni

i uno

r met

ale.

• Să

rezo

lve p

robl

eme e

xper

imen

tale

şi de

calcu

l la

tem

a „M

etale

le”.

• Să

apre

cieze

dife

rite a

spec

te al

e util

izării

met

ale-

lor ş

i a co

mpu

şilor

lor:

ca el

emen

te vi

tale

şi no

cive;

ca m

ater

iale

indu

stria

le im

porta

nte ş

i sur

se d

e po-

luar

e etc

.

cu n

emet

alele,

apa,

aci-

zii, s

ărur

ile).

• Elem

ente

met

alice

di

n sis

tem

ele b

iolo

gice

.• C

oroz

iune

a met

ale-

lor.

Met

odele

de c

om-

bate

re a

coro

ziuni

i.• A

liajel

e, ut

iliza

rea l

or.

• Oxi

zii şi

hid

roxi

zii

met

alelo

r: pr

oprie

tăţil

e, m

etod

ele ge

nera

le de

ob

ţiner

e, ră

spîn

dire

a în

natu

ră, u

tiliza

rea.

• Am

foter

itatea

alum

i-ni

ului

şi a

com

puşil

or lu

i.• R

eacţ

iile d

e ide

ntifi

-ca

re a

catio

nilo

r met

a-lel

or (B

a2+, C

a2+, A

l3+,

Fe2+

, Fe3+

, Cu2+

, Ag+ ,

Pb2+

).• L

egăt

ura g

enet

ică a

met

alelo

r şi a

com

pu-

şilor

lor.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r: • R

ezol

vare

a pro

blem

elor/

situa

ţiilo

r-pr

oblem

ă cu

conţ

inut

aplic

ativ

la te

ma „

Met

alele”

.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

• Stu

dier

ea ex

perim

enta

lă a p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice ge

-ne

rale

ale b

azelo

r, să

ruril

or şi

expl

icare

a lor

prin

ecu-

aţiil

e mol

ecul

are (

EM),

ioni

ce co

mpl

ete (

EIC)

şi io

ni-

ce re

duse

(EIR

).Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 6:

Met

alele.

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • I

dent

ifica

rea u

nor c

atio

ni ai

met

alelo

r.• F

amili

ariza

rea c

u m

ostre

de m

iner

ale, m

etale

şi al

i-aje

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• E

vide

nţier

ea p

ropr

ietăţ

ilor c

arac

teris

tice a

le co

mpu

-şil

or m

etale

lor u

tiliza

ţi în

viaţ

a cot

idia

nă.

• Elab

orar

ea „p

aşap

ortu

lui”

unei

subs

tanţ

e/cla

se d

e co

mpu

şi an

orga

nici.

8. Im

port

anţa

şi ro

lul s

ubst

anţe

lor a

norg

anic

e pen

tru

viaţ

a şi s

ănăt

atea

om

ului

• Să

argu

men

teze

legă

tura

gene

tică d

intre

clas

ele

de co

mpu

şi an

orga

nici

prin

alcă

tuire

a şi r

ealiz

a-re

a tra

nsfo

rmăr

ilor c

him

ice;

impo

rtan

ţa şi

rolu

l su

bsta

nţelo

r ano

rgan

ice p

entr

u vi

aţa ş

i săn

ătat

ea

omul

ui.

• Să

rezo

lve ex

erciţ

ii şi

prob

leme c

ombi

nate

la

curs

ul d

e chi

mie

anor

gani

că.

• Să

elabo

reze

lucr

ări d

e tip

crea

tiv la

chim

ie, în

m

od in

divi

dual

şi în

colab

orar

e.

• Leg

ătur

a gen

etică

di

ntre

clas

ele d

e com

-pu

şi an

orga

nici.

• Im

porta

nţa ş

i rol

ul

subs

tanţ

elor a

norg

ani-

ce/te

hnol

ogiil

or p

en-

tru vi

aţa ş

i săn

ătat

ea

omul

ui.

• Pro

tecţ

ia m

ediu

lui.

Exer

ciţii:

• Al

cătu

irea/

com

plet

area

/reali

zare

a tra

nsfo

rmăr

i-lo

r chi

mice

în b

aza l

egăt

urii

gene

tice d

intre

clas

ele d

e co

mpu

şi an

orga

nici.

Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Rez

olva

rea e

xerc

iţiilo

r şi p

robl

emelo

r com

bina

te

(pro

blem

e de c

alcul

, situ

aţii-

prob

leme,

studi

u de

caz

etc.)

.

• Să

apre

cieze

impo

rtanţ

a stu

dier

ii ch

imiei

anor

ga-

nice

, rea

lizar

ea o

biec

tivelo

r per

sona

le la

chim

ie.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

• Evi

denţ

ierea

uno

r car

acte

ristic

i, a u

nor p

ropr

ietăţ

i ale

subs

tanţ

elor a

norg

anice

în b

aza e

xper

imen

tulu

i ch

imic.

Activ

itate

crea

tivă:

• Elab

orar

ea u

nui p

roiec

t eco

logi

c.

Pro

filu

l re

al.

Cla

sa a

Xi-a

. Chi

mia

org

anic

ă

2 or

e pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

tem

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

6833

273

5Pr

edar

e–în

văţa

reRe

zolv

area

pro

ble-

mel

or, e

xers

area

Lucr

ări

prac

tice

Eval

uare

su

mat

ivă

1.Ba

zele

teor

etic

e ale

chim

iei o

rgan

ice

63

32.

Hid

roca

rbur

ile

3317

112

32.

1.H

idro

carb

urile

satu

rate

(alca

nii,

ciclo

alcan

ii). H

aloge

no-

deriv

aţii

alcan

ilor

126

41

1

2.2.

Hid

roca

rbur

ile n

esat

urat

e (alc

hene

le, al

chin

ele, a

lcadi

e-ne

le)12

64

11

2.3.

Hid

roca

rbur

ile ar

omat

ice (a

rene

le)5

32

2.4.

Surs

ele n

atur

ale d

e hid

roca

rbur

i şi p

relu

crar

ea lo

r4

21

13.

Der

ivaţ

ii fu

ncţio

nali

ai h

idro

carb

urilo

r25

139

12

3.1.

Alco

olii,

feno

lii, a

min

ele11

64

13.

2.Co

mpu

şii ca

rbon

ilici:

alde

hide

le şi

ceto

nele

53

23.

3.Ac

izii c

arbo

xilic

i şi e

sterii

94

31

1Re

capi

tula

re

44

Page 11: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

20 21

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

–eva

luar

e (r

ecom

anda

te)

1. B

azel

e teo

retic

e ale

chim

iei o

rgan

ice

• Să

desc

rie o

biec

tul d

e stu

diu

al ch

imiei

org

a-ni

ce, c

ăile

de o

bţin

ere a

com

puşil

or o

rgan

ici,

surs

ele d

e mat

erie

orga

nică

.• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: su

bsta

nţă o

rgan

ică, e

le-m

ente

org

anog

ene,

izom

er, i

zom

erie,

stru

ctur

ă ch

imică

, den

sitat

ea re

lativ

ă a ga

zelo

r, fo

rmul

ă br

ută,

cate

ne ca

rbon

ice, h

idro

carb

uri s

atur

ate

şi ne

satu

rate

.• S

ă ca

racte

rizez

e car

bonu

l dup

ă loc

ul în

SP:

tipul

elem

entu

lui,

confi

gura

ţia el

ectro

nică

, va-

lenţe

pos

ibile

, for

mar

ea le

gătu

rilor

chim

ice ca

r-bo

n–ca

rbon

(uni

tare

, dub

le, tr

iple)

, car

bon–

hi-

drog

en.

• Să

alcă

tuia

scă

form

ulele

de s

truct

ură d

esfă

-şu

rate

şi se

mid

esfă

şura

te (C

H4,

C 2H6,

C 3H8,

C 4H10

, C2H

4, C 2H

2) sp

ecifi

cînd

tipul

hid

roca

r-bu

rii (s

atur

ată/

nesa

tura

tă).

• Să

resp

ecte

regu

lile d

e sec

urita

te în

tim

pul l

u-cr

ului

cu su

bsta

nţele

org

anice

.• S

ă ap

lice p

rincip

iile t

eorie

i stru

ctur

ii ch

imice

: la

alcăt

uire

a for

mul

elor d

e stru

ctur

ă; la

expl

ica-

rea f

enom

enul

ui iz

omer

iei (p

e exe

mpl

ul C

4H10

).• S

ă de

ducă

cauz

ele d

iver

sităţ

ii co

mpu

şilor

or-

gani

ci.• S

ă re

zolve

pro

blem

e: în

baz

a cor

elaţie

i den

sita-

tea r

elativ

ă a ga

zelo

r–m

asa m

olar

ă/m

olec

ular

ă re

lativ

ă; de

det

erm

inar

e a co

mpo

ziţiei

subs

tan-

ţei o

rgan

ice d

upă p

ărţil

e de m

asă a

le ele

men

te-

lor/

prod

uşii

de ar

dere

.

• Obi

ectu

l de s

tudi

u al

chim

iei o

rgan

ice.

• Sub

stanţ

e org

anice

: pro

veni

enţa

, spe

ci-fic

ul co

mpo

ziţiei

(elem

ente

org

anog

ene,

exist

enţa

mai

mul

tor s

ubsta

nţe c

u ac

e-ea

şi fo

rmul

ă mol

ecul

ară)

. Div

ersit

atea

co

mpu

şilor

org

anici

, căi

le de

obţ

iner

e (d

in su

rse n

atur

ale, p

rin si

ntez

a chi

mi-

că).

Surs

e de m

ater

ie or

gani

că p

e plan

eta

noas

tră.

• Teo

ria st

ruct

urii

chim

ice a

com

puşi-

lor o

rgan

ici şi

impo

rtanţ

a ei.

Izom

eria

. Iz

omer

i.• S

truct

ura e

lectro

nică

a at

omul

ui d

e ca

rbon

, tet

rava

lenţa

lui.

Form

area

legă

-tu

rilor

cova

lente

uni

tare

, dub

le şi

tripl

e.• C

aten

e car

boni

ce (l

inia

re, r

amifi

cate

, cic

lice,

acicl

ice).

Form

ule d

e stru

ctur

ă (d

esfă

şura

te şi

sem

ides

făşu

rate

). N

oţiu

ni

de h

idro

carb

uri s

atur

ate ş

i nes

atur

ate.

• Sta

bilir

ea co

mpo

ziţiei

subs

tanţ

ei or

ga-

nice

(for

mul

ă bru

tă, f

orm

ulă m

olec

u-lar

ă):

a) d

upă d

ensit

atea

relat

ivă ş

i păr

ţile d

e m

asă a

le ele

men

telo

r; b)

dup

ă den

sitat

ea

relat

ivă ş

i pro

duşii

de a

rder

e.• I

mpo

rtanţ

a chi

miei

org

anice

.

Exer

ciţii:

• Alcă

tuire

a for

mul

elor d

e stru

ctur

ă de

sfăşu

rate

şi se

mid

esfă

şura

te p

entru

hi

droc

arbu

ri sa

tura

te şi

nes

atur

ate.

• Com

para

rea c

ompu

şilor

org

anici

cu

cei a

norg

anici

.• M

odela

rea c

aten

elor c

arbo

nice

lini

are,

ram

ifica

te, c

iclice

, acic

lice.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

mas

ei m

olec

ular

e rela

-tiv

e/m

asei

mol

are d

upă d

ensit

atea

rela-

tivă a

gazu

lui ş

i inv

ers.

• Sta

bilir

ea co

mpo

ziţiei

cant

itativ

e a

subs

tanţ

ei or

gani

ce d

upă d

ensit

atea

re-

lativ

ă şi p

ărţil

e de m

asă a

le ele

men

telo

r; pr

oduş

ii de

arde

re.

Instr

ucta

j: Re

spec

tare

a teh

nicii

secu

rită-

ţii în

labo

rato

rul ş

colar

de c

him

ie. Sp

eci-

ficul

lucr

ului

cu su

bsta

nţele

orga

nice

.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • A

rder

ea co

mpu

şilor

org

anici

(alco

ol

etili

c, pa

rafin

ă, ce

lulo

ză).

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al în

gr

up):

• Elab

orar

ea u

nei s

chem

e de c

ompa

rare

a c

ompu

şilor

org

anici

cu ce

i ano

rgan

ici.

• Să

argu

men

teze n

eces

itate

a stu

dier

ii co

mpu

-şil

or o

rgan

ici în

core

laţie

cu ră

spîn

dire

a lor

în

natu

ră, c

u ro

lul l

or b

iolo

gic.

2. H

idro

carb

urile

2.1.

Hid

roca

rbur

ile sa

tura

te (a

lcan

ii şi

cicl

oalc

anii)

. Hal

ogen

oder

ivaţ

ii al

cani

lor

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: al

cani

, for

mul

ă gen

e-ra

lă, se

rie o

mol

oagă

, dife

renţ

ă de o

mol

ogie;

re-

acţii

de s

ubsti

tuţie

, elim

inar

e, ha

loge

node

rivaţ

i, cic

loalc

ani.

• Să

difer

enţie

ze: o

mol

ogii

şi izo

mer

ii.• S

ă ex

plice

: izo

mer

ie de

cate

nă, g

rupe

alch

il (r

adica

l), h

ibrid

izare

, orb

ital h

ibrid

, ese

nţa h

i-br

idiză

rii sp

3 şi in

fluen

ţa ei

asup

ra fo

rmei

spa-

ţiale

a met

anul

ui şi

a om

olog

ilor l

ui; m

odul

de

scin

dare

a leg

ătur

ilor.

• Să d

escrie

alca

nii: c

ompo

ziţia,

seria

omolo

agă,

de-

num

irea,

tipul

legă

turil

or ch

imice

, izom

erii d

e cate

-nă

, pro

priet

ăţile

fizice

şi ch

imice

, răs

pînd

irea î

n na

-tu

ră şi

obţin

erea

/extra

gere

a din

surse

natu

rale.

• Să

exem

plifi

ce cl

asifi

care

a halo

geno

deriv

aţilo

r, tip

urile

izom

eriei

şi n

omen

clatu

ra si

stem

atică

, pr

oprie

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice, o

bţin

erea

din

al-

cani

, util

izare

a.• S

ă car

acter

izeze

com

poziţ

ia, st

ructu

ra, p

ropr

i-et

ăţile

fizice

şi ch

imice

, meto

dele

de o

bţin

ere ş

i ut

iliza

rea c

icloh

exan

ului

în co

mpa

raţie

cu al

cani

i.• S

ă co

relez

e pro

priet

ăţile

alca

nilo

r cu

utili

zare

a lo

r în

calit

ate d

e com

busti

bil ş

i de m

ater

ie pr

i-m

ă chi

mică

.• S

ă ap

lice p

rincip

iile n

omen

clatu

rii si

stem

atice

la

alcăt

uire

a for

mul

ei de

stru

ctur

ă dup

ă den

u-m

ire şi

inve

rs.

• Alca

nii –

hid

roca

rbur

i sat

urat

e acic

li-ce

: defi

niţia

, com

poziţ

ia, f

orm

ula g

ene-

rală,

seria

om

oloa

gă (n

(C)≤

10),

omo-

logi

, den

umire

a. Ră

spîn

dire

a în

natu

ră.

Prop

rietă

ţile fi

zice.

• Stru

ctur

a met

anul

ui şi

a om

olog

ilor l

ui.

Hib

ridiza

rea s

p3 . Leg

ătur

ile ch

imice

în

alcan

i (σ,

C-C

, C-H

): sta

bilit

atea

, orie

n-ta

rea î

n sp

aţiu

, for

ma z

igza

g a m

olec

u-lel

or. M

odul

de s

cinda

re. G

rupe

le alc

hil

(rad

icali)

: com

poziţ

ie, d

enum

ire. I

zom

e-rie

de c

aten

ă a al

cani

lor.

Prin

cipiil

e no-

men

clatu

rii si

stem

atice

.Pr

oprie

tăţil

e chi

mice

ale a

lcani

lor:

reac

ţii d

e sub

stitu

ţie (c

loru

rare

); eli

min

are

(deh

idro

gena

re);

oxid

are t

otală

(ard

ere)

. Pi

roliz

a met

anul

ui. U

tiliza

rea a

lcani

lor.

• Halo

geno

deriv

aţii

alcan

ilor.

Clas

ifi-

care

a lor

în: m

ono-

, di-,

trih

aloge

no-

deriv

aţi;

cloru

ri, b

rom

uri.

Izom

eria

şi

nom

encla

tura

siste

mat

ică. P

ropr

ietăţ

ile

fizice

şi ch

imice

ale m

onoh

aloge

noalc

a-ni

lor:

reac

ţii cu

met

alele

activ

e, ap

a, al-

calii

le (s

oluţ

ii ap

oase

şi al

cool

ice).

Obţ

i-ne

rea d

in al

cani

.Ut

iliza

rea î

n ca

litat

e de d

izolv

anţi,

agen

ţi fri

gorifi

ci, m

edica

men

te.

Exer

ciţii:

• Cor

elare

a com

poziţ

iei a

lcanu

lui,

ha-

loge

noal

canu

lui,

ciclo

alca

nulu

i cu

tipul

izo

mer

iei,

izom

eri p

osib

ili, f

orm

ulele

lo

r de s

truc

tură

, den

umire

a (şi

inve

rs).

• Car

acte

rizar

ea p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice

ale al

cani

lor,

halo

geno

alcan

ilor,

ciclo

al-ca

nilo

r prin

ecua

ţii ch

imice

(prin

for-

mul

e de s

truct

ură ş

i mol

ecul

are)

.• D

educ

erea

legă

turii

gene

tice d

intre

al-

cani

, halo

geno

alcan

i, cic

loalc

ani.

• Rea

lizar

ea sc

hem

elor d

e tra

nsfo

rmăr

i ch

imice

în b

aza l

egăt

urii

gene

tice.

• Com

para

rea a

lcani

lor,

ciclo

alcan

i-lo

r, ha

loge

noalc

anilo

r dup

ă com

poziţ

ie,

struc

tură

, pro

priet

ăţi,

utili

zare

.• C

orela

rea p

ropr

ietăţ

ilor a

lcani

lor,

ci-clo

alcan

ilor,

halo

geno

alcan

ilor c

u ut

ili-

zare

a lor

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Ca

lcule

în b

aza t

rans

form

ărilo

r chi

-m

ice al

e alca

nilo

r, cic

loalc

anilo

r, ha

lo-

geno

alcan

ilor.

• Det

erm

inar

ea fo

rmul

ei m

olec

ular

e du

pă d

ensit

atea

relat

ivă ş

i for

mul

a ge-

nera

lă.

Page 12: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

22 23

• Să

iden

tifice

expe

rimen

tal c

arbo

nul,

hidr

oge-

nul ş

i clo

rul î

n co

mpu

şii o

rgan

ici, r

espe

ctîn

d cu

pr

ecizi

e ins

trucţ

iuni

le de

lucr

u şi

oper

aţiil

e ex-

perim

enta

le.• S

ă sta

bilea

scă

legăt

uri g

enet

ice în

tre al

cani

, ci-

cloalc

ani ş

i halo

geno

deriv

aţi.

• Să

rezo

lve p

robl

eme î

n ba

za p

ropr

ietăţ

ilor c

hi-

mice

şi tr

ansfo

rmăr

ilor r

ecip

roce

ale a

lcani

lor,

ciclo

alcan

ilor ş

i hali

geno

deriv

aţilo

r.

• Cicl

oalca

nii:

defin

iţie,

form

ula g

ener

a-lă,

nom

encla

tură

. Cicl

oalca

nii h

exaa

to-

mici

: stru

ctur

a, hi

brid

izare

a sp3 , r

ăspî

n-di

rea î

n na

tură

. Met

ode d

e obţ

iner

e: di

n su

rse n

atur

ale (p

etro

l); ci

cliza

rea a

lcani

-lo

r (C 6H

14, C

7H16

). Pr

oprie

tăţil

e chi

mice

ale

ciclo

hexa

nulu

i: re

acţia

de s

ubsti

tuţie

(c

loru

rare

a), d

e deh

idro

gena

re cu

for-

mar

e de b

enze

n, ar

dere

a. Ut

iliza

rea c

i-clo

alcan

ilor î

n ca

litat

e de c

ombu

stibi

l şi

mat

erie

prim

ă în

sinte

za o

rgan

ică.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:• L

ucra

rea p

ract

ică n

r. 1:

Iden

tifica

rea

carb

o nul

ui, h

idro

genu

lui ş

i a h

aloge

ni-

lor î

n co

mpu

şii o

rgan

ici.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):• E

labor

area

sche

melo

r util

izării

com

pu-

şilor

stud

iaţi ş

i a p

rodu

şilor

pe b

aza l

or.

• Elab

orar

ea u

nui e

seu:

„Ava

ntaje

le şi

deza

vant

ajele

utili

zării

alca

nilo

r ca

com

busti

bili”

.2.

2. H

idro

carb

urile

nes

atur

ate (

alch

enel

e, al

cadi

enel

e, al

chin

ele)

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: al

chen

ă, alc

adien

ă, alc

hină

, mon

omer

, pol

imer

, rea

cţia

de p

olim

e-riz

are.

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

a) iz

omer

de p

oziţi

e, de

fu

ncţiu

ne, r

eacţ

ia d

e adi

ţie, p

robă

de i

dent

ifica

-re

, cau

ciuc,

vulca

niza

re; b

) hib

ridiza

rea s

p2 (e

te-

nă),

sp (e

tină)

; infl

uenţ

a lor

asup

ra st

ruct

urii,

fo

rmei

spaţ

iale

a leg

ătur

ilor σ

şi π

, a re

activ

ită-

ţii; c

) reg

ula l

ui M

arko

vnik

ov.

• Să

core

leze f

orm

ulele

gene

rale

ale h

idro

car-

buril

or n

esat

urat

e cu

form

ulele

mol

ecul

are,

form

ulele

de s

truct

ură a

le izo

mer

ilor p

osib

ili,

denu

miri

le lo

r (co

nfor

m n

omen

clatu

rii si

ste-

mat

ice) ş

i tip

urile

de i

zom

erie

posib

ile (d

e cat

e-nă

, de p

oziţi

e, de

func

ţiune

).• S

ă sta

bilea

scă

legăt

ura

cauz

ă–efe

ct di

ntre

co

mpo

ziţia

hid

roca

rbur

ii, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice,

tipul

legă

turii

chim

ice (σ

, π),

posib

ilita

tea r

eac-

ţiilo

r de s

ubsti

tuţie

/adi

ţie/p

olim

eriza

re, m

etod

e de

iden

tifica

re.

• Hid

roca

rbur

i nes

atur

ate.

• Alch

enele

, alca

dien

ele, a

lchin

ele: d

efi-

niţia

, com

poziţ

ia, f

orm

ula g

ener

ală,

se-

ria o

mol

oagă

, stru

ctur

a, tip

ul le

gătu

rilor

ch

imice

(σ, π

), tip

ul d

e hib

ridiza

re (s

p2 , sp

). Ti

puril

e de i

zom

erie:

de c

aten

ă, de

po

ziţie,

de f

uncţ

iune

. N

omen

clatu

ra si

stem

atică

.• M

etod

ele d

e obţ

iner

e a:

– alc

hene

lor:

dehi

drog

enar

ea al

cani

lor,

desh

idra

tare

a alco

olilo

r, tra

tare

a der

iva-

ţilor

mon

ohalo

gena

ţi cu

baz

a alca

lină î

n so

luţie

alco

olică

şi a

deriv

aţilo

r dih

alo-

gena

ţi (v

icina

li cu

Zn)

;–

alcad

ienelo

r: de

hidr

ogen

area

alch

ene-

lor s

au a

alcan

ilor;

– alc

hine

lor (

pe ex

empl

ul et

inei)

: piro

li-za

met

anul

ui, t

rata

rea c

u ap

ă a ca

rbur

ii de

calci

u.

Exer

ciţii:

• Cor

elare

a com

poziţ

iei h

idro

carb

uri-

lor c

u tip

ul iz

omer

iei, i

zom

eri p

osib

ili,

form

ulele

lor d

e stru

ctur

ă, de

num

irile

(şi i

nver

s).

• Mod

elar

ea p

ropr

ietă

ţilor

chim

ice ş

i m

etod

elor

de o

bţin

ere a

hid

roca

rbur

i-lo

r nes

atur

ate p

rin ec

uaţii

le re

acţii

lor.

• Com

para

rea a

lchen

elor,

alchi

nelo

r şi a

alc

adien

elor (

diag

ram

a Ven

n).

• Sta

bilir

ea le

gătu

rii ge

netic

e din

tre cl

ase

de h

idro

carb

uri s

atur

ate ş

i nes

atur

ate.

• Elab

orar

ea/re

aliza

rea s

chem

elor d

e tra

nsfo

rmăr

i în

baza

legă

turil

or ge

ne-

tice.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r hid

roca

rbur

i-lo

r nes

atur

ate c

u ut

iliza

rea l

or.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

form

ulei

mol

ecul

are a

su

bsta

nţei.

• Să

prez

inte

obţin

erea

, pro

priet

ăţile

chim

ice al

e alc

hene

lor,

alcad

ienelo

r şi a

lchin

elor p

rin ec

ua-

ţii ch

imice

în co

relar

e cu

utili

zare

a lor

.• S

ă co

mpa

re ca

uciu

cul n

atur

al, b

utad

ienic

şi izo

pren

ic, vu

lcani

zat ş

i nev

ulca

niza

t dup

ă com

-po

ziţie,

obţ

iner

e, pr

oprie

tăţi

fizice

şi u

tiliza

re.

• Să

dedu

că ec

uaţii

le re

acţii

lor d

e obţ

iner

e a al

-ch

enelo

r, alc

adien

elor,

alchi

nelo

r din

sche

ma

legăt

urilo

r gen

etice

core

spun

zăto

are.

• Să

apre

cieze

influ

enţa

com

puşil

or p

olim

erici

şi

a cau

ciucu

rilor

asup

ra ca

lităţ

ii vi

eţii

şi a m

e-di

ului

.• S

ă re

zolve

pro

blem

e pe b

aza p

ropr

ietăţ

ilor,

met

odelo

r de o

bţin

ere,

a leg

ătur

ii ge

netic

e din

-tre

clas

ele d

e sub

stanţ

e org

anice

stud

iate.

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal o

bţin

erea

eten

ei şi

prop

rietă

ţile e

i fizic

e şi c

him

ice.

• Pro

priet

ăţile

chim

ice al

e:–

alche

nelo

r: ad

iţia l

a dub

la leg

ătur

ă a

H2,

X 2 (X

= Cl

, Br)

, HX,

H2O

(reg

ula l

ui

Mar

kovn

ikov

); po

limer

izare

a; ar

dere

a, ox

idar

ea et

enei

cu so

luţie

de K

MnO

4 (m

ediu

neu

tru);

– alc

adien

elor:

polim

eriza

rea b

utad

ienei

şi a i

zopr

enul

ui;

– alc

hine

lor:

reac

ţia d

e adi

ţie a

hidr

oge-

nulu

i, ha

loge

nilo

r, ap

ei, h

idro

halo

genu

-ril

or; o

xida

rea t

otală

(ard

erea

); tri

mer

i-za

rea e

tinei.

• Util

izare

a alch

enelo

r, alc

adien

elor,

al-ch

inelo

r. Re

acţii

de i

dent

ifica

re a

hidr

o-ca

rbur

ilor n

esat

urat

e.• C

auciu

cul n

atur

al, b

utad

ienic

şi izo

-pr

enic,

stru

ctur

a, ob

ţiner

ea, p

ropr

ietăţ

i-le,

util

izare

a, vu

lcani

zare

a cau

ciucu

lui.

• Leg

ătur

a gen

etică

din

tre al

cani

, alch

e-ne

, alca

dien

e, alc

hine

.

• Rez

olva

rea p

robl

emelo

r/sit

uaţii

lor-

prob

lemă c

u co

nţin

ut ap

licat

iv.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:• L

ucra

rea p

ract

ică n

r. 2:

Obţ

iner

ea

eten

ei şi

studi

erea

pro

priet

ăţilo

r ei.

• Fam

iliar

izare

a cu

mos

tre d

e pol

ietile

-nă

, pol

ipro

pilen

ă, ca

uciu

curi.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):• M

odela

rea s

ituaţ

iilor

pen

tru d

educ

e-re

a car

acte

rulu

i nes

atur

at al

com

puşil

or.

• Ana

liza a

mba

lajelo

r din

plas

tic (c

om-

poziţ

ia, m

arca

jul,

prop

rietă

ţile fi

zice)

.• E

labor

area

unu

i ese

u: „A

cces

ibili

tate

a po

limer

ilor ş

i pro

blem

a rec

iclăr

ii lo

r”.

2.3.

Hid

roca

rbur

ile ar

omat

ice (

aren

ele)

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le de

aren

e/hi

droc

arbu

ri ar

omat

ice.

• Să

desc

rie b

enze

nul c

onfo

rm al

gorit

mul

ui:

com

poziţ

ia, s

tabi

litat

ea n

ucleu

lui b

enze

nic,

struc

tura

mol

ecul

ei du

pă K

ekul

e, hi

brid

izare

a sp

2 , obţ

iner

ea, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice,

chim

ice şi

ut

iliza

rea.

• Să

stabi

leasc

ă leg

ătur

a ca

uză–

efect

dint

re

struc

tura

ben

zenu

lui ş

i pro

priet

ăţile

lui c

him

i-ce

(în

com

para

ţie cu

hid

roca

rbur

ile sa

tura

te şi

ne

satu

rate

).

• Ben

zenu

l: co

mpo

ziţia

, stru

ctur

a mol

e-cu

lei d

e ben

zen

după

Kek

ule,

hibr

idiza

-re

a sp2 , s

ta bi

litat

ea n

ucleu

lui b

enze

nic l

a ac

ţiune

a sol

uţiil

or d

e Br 2 ş

i KM

nO4,

for-

mul

a gen

erală

a ar

enelo

r. Pr

oprie

tăţil

e fiz

ice şi

chim

ice (r

eacţ

iile d

e sub

stitu

ţie

– ni

trare

, halo

gena

re; d

e adi

ţie –

hid

ro-

gena

re, c

loru

rare

; ard

ere)

. • S

urse

nat

urale

şi m

etod

e de o

bţin

ere

(din

alca

ni, c

icloa

lcani

şi et

ină)

, util

iza-

rea.

Exer

ciţii:

• Com

para

rea:

benz

enul

ui cu

hid

roca

r-bu

ri sa

tura

te şi

nesa

tura

te (c

ompo

ziţie,

str

uctu

ră, p

ropr

ietăţ

i, tra

nsfo

rmăr

i);a i

nelu

lui b

enze

nic ş

i a le

gătu

rii π

(tip

ul

şi nu

măr

ul o

rbita

lelor

elec

troni

ce, s

ta-

bilit

ate)

.• M

odela

rea,

com

para

rea p

ropr

ietăţ

ilor

chim

ice, a

obţ

iner

ii be

nzen

ului

, tol

ue-

nulu

i prin

ecua

ţii ch

imice

; elab

orar

ea/

reali

zare

a sch

emelo

r de t

rans

form

ări î

n ba

za le

gătu

rii ge

netic

e.

Page 13: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

24 25

• Să

expl

ice ac

tivita

tea s

porit

ă a to

luen

ului

în

reac

ţiile

chim

ice co

mpa

rativ

cu ce

a a b

enze

nu-

lui p

e baz

a infl

uenţ

ei re

cipro

ce a

grup

elor C

H3-

şi C 6H

5-.• S

ă pr

opun

ă m

etod

e de o

bţin

ere a

ben

zenu

lui

şi to

luen

ului

pe b

aza p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice al

e alc

anilo

r, cic

loalc

anilo

r, alc

hine

lor.

• Să

apre

cieze

obţ

iner

ea şi

util

izare

a exp

lozib

ili-

lor î

n sc

opur

i paş

nice

.• S

ă re

zolve

exer

ciţii

şi pr

oblem

e pe b

aza p

ropr

i-et

ăţilo

r, ob

ţiner

ii, sc

hem

ei leg

ătur

ii ge

netic

e a

hidr

ocar

buril

or.

• Tol

uenu

l ca o

mol

og al

ben

zenu

lui.

Stru

ctur

a. In

fluen

ţa re

cipro

că în

mol

e-cu

la de

tolu

en. P

ropr

ietăţ

ile lu

i chi

mice

: re

acţii

le de

subs

tituţ

ie (n

itrar

e şi h

aloge

-na

re în

nuc

leu) ş

i util

izare

a lor

. Sur

se n

a-tu

rale

şi m

etod

e de o

bţin

ere (

din

alcan

i, cic

loalc

ani).

• Leg

ătur

a gen

etică

din

tre al

cani

, alch

e-ne

, alch

ine,

ciclo

alcan

i şi a

rene

.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r hid

roca

rbur

i-lo

r aro

mat

ice cu

util

izare

a lor

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Pro

blem

e de c

alcul

în b

aza e

cuaţ

iilor

re

acţii

lor c

u pa

rticip

area

aren

elor.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):D

ezba

teri:

Exp

loziv

ii, im

pact

ul p

oziti

v/ne

gativ

.

2.4.

Sur

sele

nat

ural

e de h

idro

carb

uri ş

i pre

lucr

area

lor

• Să

com

pare

surs

ele n

atur

ale d

e hid

roca

rbur

i du

pă: o

rigin

e, ră

spîn

dire

în n

atur

ă, pr

oprie

tăţi

fizice

, com

poziţ

ie, p

rincip

ii de

pre

lucr

are,

uti-

lizar

e.• S

ă co

relez

e pro

priet

ăţile

pro

duşil

or d

e pre

lu-

crar

e a p

etro

lulu

i cu

dom

eniil

e de u

tiliza

re în

ca

litat

e de c

ombu

stibi

l (di

ferit

e tip

uri d

e tra

ns-

port,

ener

getic

ă).

• Să

expl

ice p

riorit

atea

util

izării

pro

duse

lor p

e-tro

liere

ca su

rsă d

e mat

erie

prim

ă chi

mică

.• S

ă ar

gum

entez

e im

porta

nţa:

a) tr

ansfo

rmă-

rilor

alca

n –

ciclo

alcan

– ar

enă p

entru

măr

i-re

a cifr

ei oc

tani

ce a

benz

inei;

b) p

roce

sulu

i de

crac

are.

• Să

evid

enţie

ze p

robl

emele

ecol

ogice

pro

voca

-te

de p

relu

crar

ea şi

util

izare

a gaz

elor n

atur

ale, a

pe

trolu

lui ş

i căr

bune

lui p

ropu

nînd

solu

ţii p

en-

tru p

rote

cţia

med

iulu

i de d

eşeu

rile r

espe

ctiv

e.

• Gaz

ul n

atur

al, p

etro

lul,

cărb

unele

, ori-

gine

a, re

giun

ile m

ai bo

gate

de p

e glo

bul

păm

înte

sc, d

omen

iile d

e util

izare

, pro

-pr

ietăţ

ile fi

zice.

• Pet

rolu

l – u

n am

este

c de h

idro

carb

uri

acicl

ice, c

iclice

(sat

urat

e) şi

arom

atice

.• F

racţ

iile d

istilă

rii p

etro

lulu

i: ben

zina,

li-gr

oina

, gaz

ul la

mpa

nt, m

otor

ina,

păcu

ra.

• Cifr

a oct

anică

– ca

lifica

tiv al

ben

zinei.

Cr

acar

ea (s

chem

atic)

. Pro

duşii

de c

raca

-re

: hid

roca

rbur

i sat

urat

e şi n

esat

urat

e.• U

tiliza

rea e

ficien

tă a

deşe

urilo

r (gu

-dr

onul

).• O

crot

irea m

ediu

lui d

e pol

uanţ

ii fo

r-m

aţi î

n ur

ma p

relu

crăr

ii şi

folo

sirii

ga-

zulu

i nat

ural,

pet

rolu

lui ş

i căr

buni

lor.

Exer

ciţii:

• Car

acte

rizar

ea d

iferit

or su

rse d

e ob-

ţiner

e a h

idro

carb

urilo

r (co

mpo

ziţie,

pr

elucr

are,

trans

form

are,

valo

are e

ner-

getic

ă).

• Exp

licar

ea im

pact

ului

agen

ţilor

pol

u-an

ţi or

gani

ci as

upra

med

iulu

i, su

rse d

e po

luar

e, m

ăsur

i de p

rote

cţie.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

form

ulei

chim

ice.

• Calc

ule p

e baz

a ecu

aţiil

or re

acţii

lor.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):• S

ituaţ

ie-pr

oblem

ă: ec

olog

ia şi

obţ

ine-

rea,

prelu

crar

ea, u

tiliza

rea p

rodu

selo

r pe

trolie

re.

• Elab

orar

ea es

eulu

i: „A

vant

ajele

şi de

z-av

anta

jele l

ipse

i ind

ustri

ei pe

troch

imice

în

Rep

ublic

a Mol

dova

”.

3. D

eriv

aţii

func

ţiona

li ai

hid

roca

rbur

ilor

3.1.

Alc

oolii

, fen

olii,

amin

ele

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le de

grup

ă fun

cţio

nală,

alc

ool,

alcoo

l mon

o- şi

pol

ihid

roxi

lic, e

ter,

fe-

nol,

amin

ă, re

acţia

de d

eshi

drat

are.

• Să

core

leze f

orm

ula g

ener

ală a

alcan

olilo

r mo-

nohi

drox

ilici

satu

raţi

cu fo

rmul

ele m

olec

ular

e şi

de st

ruct

ură a

le izo

mer

ilor p

osib

ili, d

enum

i-ril

e lor

, tip

urile

de i

zom

erie

(de c

aten

ă, de

po-

ziţie,

de f

uncţ

iune

); co

mpo

ziţia

alch

ilam

inelo

r n(

C)≤3

cu iz

omer

i pos

ibili

, den

umire

a lor

şi ti

-pu

l (pr

imar

, sec

unda

r, te

rţiar

).• S

ă ex

plice

influ

enţa

legă

turii

de h

idro

gen

asu-

pra p

ropr

ietăţ

ilor fi

zice s

pecifi

ce al

e alco

olilo

r.• S

ă ex

empl

ifice

met

odele

de o

bţin

ere a

alco

oli-

lor,

prop

rietă

ţile l

or fi

zice ş

i chi

mice

; cor

elaţia

co

mpo

ziţia

–pro

priet

ăţi–

utili

zare

; im

porta

nţa

alcoo

lilor

met

ilic ş

i etil

ic, ca

ract

erul

lor n

ociv

pe

ntru

sănă

tate

. • S

ă ca

racte

rizez

e com

poziţ

ia al

cool

ilor p

olih

i-dr

oxili

ci, n

omen

clatu

ra is

toric

ă şi s

istem

atică

, m

etod

ele d

e obţ

iner

e, pr

oprie

tăţil

e fizic

e şi c

hi-

mice

; ide

ntifi

care

a, co

relaţ

ia d

intre

pro

priet

ăţi

şi ut

iliza

re.

• Să

prez

inte

prin

sche

me c

orela

ţia d

intre

hid

ro-

carb

uri ş

i der

ivaţ

ii lo

r fun

cţio

nali.

• S

ă de

scrie

feno

lul: c

ompo

ziţia,

stru

ctur

a, in

flu-

enţa

recip

rocă

a gr

upei

OH

şi a

nucle

ului

ben

-ze

nic î

n m

olec

ulă,

obţin

erea

, pro

priet

ăţile

fizic

e şi

chim

ice, i

dent

ifica

rea ş

i util

izare

a.

• Com

puşii

hid

roxi

lici o

rgan

ici, d

efini

ţie,

com

poziţ

ie (R

-OH

), gr

upa f

uncţ

iona

lă O

H, c

lasifi

care

a în

alcoo

li şi

feno

li.

• Alca

nolii

mon

ohid

roxi

lici s

atur

aţi,

defi-

niţia

, for

mul

a gen

erală

, com

poziţ

ia, s

eria

om

oloa

gă (n

(C) ≤

6),

izom

eria

(de c

aten

ă, de

poz

i ţie,

de fu

ncţiu

ne) ş

i nom

encla

tura

sis

tem

atică

. Met

odele

de o

bţin

ere:

1)

reac

ţia d

e adi

ţie a

apei

la alc

hene

; 2)

trat

area

cu al

calii

a de

rivaţ

ilor h

aloge

-na

ţi; 3

) fer

men

tare

a glu

coze

i (et

anol

ul).

Prop

rietă

ţile fi

zice (

legăt

urile

de h

idro

-ge

n) şi

pro

priet

ăţile

chim

ice: r

eacţ

iile c

u m

etale

le alc

aline

, des

hidr

atar

ea (i

nter

-, in

tram

olec

ular

ă), o

xida

rea,

arde

rea.

Me-

tano

lul ş

i eta

nolu

l – u

tiliza

rea,

prop

rietă

-ţil

e fizio

logi

ce n

ociv

e.• A

lcool

ii po

lihid

roxi

lici.

Etile

nglic

olul

. G

licer

olul

. Defi

niţia

, str

uctu

ra, n

omen

-cla

tura

isto

rică ş

i sist

emat

ică.

Met

odele

de

obţ

iner

e din

der

ivaţ

i pol

ihal

ogen

aţi,

prop

rietă

ţile fi

zice

şi ch

imic

e (re

acţii

le cu

Na,

HN

O3).

Iden

tifica

rea c

u hi

drox

id

de cu

pru

(II)

(făr

ă ecu

aţia

reac

ţiei).

Uti-

lizar

ea.

• Fen

olul

. Com

pozi

ţia, s

truc

tura

, in-

fluen

ţa re

cipr

ocă

a gr

upei

OH

şi a

nu-

cleu

lui b

enze

nic.

Obţ

iner

ea d

in c

loro

-be

nzen

.

Exer

ciţii:

• Cor

elare

a com

poziţ

iei d

eriv

aţi-

lor h

idro

carb

urilo

r cu

tipul

izom

eri-

ei, i

zom

eri p

osib

ili, f

orm

ulele

lor d

e str

uctu

ră, o

mol

ogii,

den

umiri

le (ş

i in

vers

).• A

lcătu

irea e

cuaţ

iilor

reac

ţiilo

r de o

b-ţin

ere ş

i de t

rans

form

ări c

him

ice al

e de

rivaţ

ilor d

e hid

roca

rbur

i.• S

tabi

lirea

legă

turii

gene

tice d

intre

hi-

droc

arbu

ri şi

deriv

aţi d

e hid

roca

rbur

i.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r fizic

e şi

chim

ice al

e alco

olilo

r, fe

nolu

lui,

ami-

nelo

r în

core

lare c

u ut

iliza

rea l

or.

• Com

para

rea s

truc

turii

, com

poziţ

i-ei

, pro

prie

tăţil

or: a

mon

iacu

lui,

ami-

nelo

r;al

e alco

olilo

r mon

o-, p

olih

idro

xilic

i, al

e fen

olul

ui, b

enze

nulu

i, an

iline

i.• C

orela

rea p

ropr

ietăţ

ilor b

azice

ale

amin

elor c

u str

uctu

ra lo

r, pr

oprie

tăţi-

le or

gano

leptic

e, m

etod

e de î

nlăt

urar

e a m

irosu

lui.

• Ver

ifica

rea c

alită

ţii p

rodu

selo

r pol

i-m

erice

pe b

aza f

enol

ului

.• E

xem

plifi

care

a util

izării

pro

duse

lor

obţin

ute p

e baz

ă de a

lcool

i, fe

nol,

ani-

lină î

n co

relar

e cu

prop

rietă

ţile l

or.

Page 14: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

26 27

• Să

exem

plifi

ce se

ria o

mol

oagă

a ald

ehid

elor

n(C)

≤6, o

mol

ogia

şi iz

omer

ia, n

omen

clatu

ra

siste

mat

ică a

aldeh

idelo

r, no

men

clatu

ra is

toric

ă (a

ldeh

ida f

orm

ică şi

acet

ică).

• Să

mod

eleze

prin

sche

me d

e tra

nsfo

rmăr

i le-

gătu

ra ge

netic

ă din

tre al

cani

, alch

ene/

halo

ge-

node

rivaţ

i, alc

ooli,

com

puşi

carb

onili

ci.• S

ă co

mpa

re p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

, me-

tode

le de

obţ

iner

e, pr

incip

alele

utili

zări

ale al

-de

hide

lor (

form

ică cu

acet

ică) ş

i ale

aldeh

idelo

r cu

ceto

nele

(pe e

xem

plul

acet

onei)

.• S

ă re

alize

ze ex

perim

enta

l ide

ntifi

care

a ald

e-hi

delo

r.• S

ă re

zolve

exer

ciţii,

sche

me p

robl

emat

izate

, pr

oblem

e în

baza

pro

priet

ăţilo

r, ob

ţiner

ii şi

le-gă

turil

or ge

netic

e din

tre h

idro

carb

uri,

com

puşi

hidr

oxili

ci şi

carb

onili

ci.• S

ă an

alize

ze im

porta

nţa c

ompu

şilor

carb

oni-

lici (

solv

enţi,

cons

erva

nţi,

răşin

i, m

ater

ie pr

imă

chim

ică) ş

i car

acte

rul l

or n

ociv.

tică,

istor

ică (a

ldeh

ida f

orm

ică şi

acet

ică),

izom

eria

(de c

aten

ă şi d

e fun

cţiu

ne).

• Obţ

iner

ea al

dehi

dei a

cetic

e prin

reac

ţia

Kuce

rov ş

i prin

oxi

dare

a eta

nolu

lui.

Obţ

iner

ea ac

eton

ei pr

in o

xida

rea

2-pr

opan

olul

ui.

• Pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice al

e ald

ehi-

delo

r: ad

iţia h

idro

genu

lui l

a leg

ătur

ă du-

blă C

=O (r

educ

ere)

, oxi

dare

a cu

solu

ţia

amon

iaca

lă de

oxi

d de

argi

nt şi

hid

roxi

d de

cupr

u (II

) (id

entifi

care

a), a

rder

ea.

• Pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice al

e ace

to-

nei:

adiţi

a hid

roge

nulu

i la l

egăt

ură d

ublă

C=O

(red

ucer

e), a

rder

ea.

Utili

zare

a ald

ehid

ei fo

rmice

, ace

tice ş

i ale

acet

onei.

• L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

alca

ni, a

lchen

e, alc

ooli

şi co

mpu

şi ca

rbon

ilici.

• Car

acte

rizar

ea şi

com

para

rea p

ropr

i-et

ăţilo

r fizic

e şi c

him

ice al

e ald

ehid

e-

lor ş

i ace

tone

i; ale

alde

hide

lor ş

i alco

o-lil

or (d

iagr

ama V

enn)

.• D

educ

erea

legă

turil

or ge

netic

e; re

a-liz

area

/elab

orar

ea tr

ansfo

rmăr

ilor c

hi-

mice

în b

aza l

or.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

e: pe

baz

a ecu

aţiil

or ch

imice

cu

par

ticip

area

alde

hide

lor ş

i ace

tone

i; pe

baz

a tra

nsfo

rmăr

ilor c

onse

cutiv

e.• D

eter

min

area

form

ulei

mol

ecul

are a

su

bsta

nţei.

Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rien

ţa d

e lab

orat

or n

r. 2:

Re

acţii

de i

dent

ifica

re a

aldeh

idelo

r. • E

xam

inar

ea m

ostre

lor d

e mat

eria

le di

n ră

şini p

e baz

ă de f

enol

şi al

dehi

form

ică.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):St

udiu

de c

az: I

nves

tigar

ea ac

ţiuni

i al-

dehi

dei f

orm

ice as

upra

pro

tein

elor.

3.3.

Aci

zii c

arbo

xilic

i şi e

ster

ii• S

ă de

finea

scă

acizi

i car

boxi

lici,

este

rii, r

eacţ

ia

de es

terifi

care

.• S

ă ca

racte

rizez

e aciz

ii alc

anoi

ci co

nfor

m al

go-

ritm

ului

: defi

niţie

, for

mul

ă gen

erală

, spe

cificu

l leg

ătur

ilor c

him

ice în

grup

a CO

OH

, ser

ie om

o-lo

agă (

n(C)

≤6)

, tip

de i

zom

erie,

nom

encla

tură

sis

tem

atică

şi n

omen

clatu

ră is

toric

ă (ac

idul

for-

mic

şi ac

etic)

.

• Aciz

ii m

onoc

arbo

xilic

i sat

uraţ

i (ac

izii

alcan

oici)

: defi

niţia

, gru

pa fu

ncţio

nală

COO

H, f

orm

ula g

ener

ală.

• Ser

ia o

mol

oagă

(n(C

) ≤ 6

). N

omen

cla-

tura

siste

mat

ică, i

storic

ă (ac

idul

form

ic,

acid

ul ac

etic)

. Izo

mer

ia d

e cat

enă ş

i de

func

ţiune

.

Exer

ciţii:

• Alcă

tuire

a for

mul

elor d

e stru

ctur

ă du

pă d

enum

ire şi

inve

rs.

• Cor

elare

a com

poziţ

iei cu

tipu

l izo

-m

eriei

, izo

mer

i pos

ibili

, for

mul

ele d

e str

uctu

ră, d

enum

irile

lor.

• Exa

min

area

met

odelo

r de o

bţin

ere,

a pro

prie

tăţil

or ch

imic

e ale

aciz

ilor

• Să

prez

inte

dom

eniil

e de u

tiliza

re a

com

puşi-

lor o

bţin

uţi d

in fe

nol ş

i mod

alită

ţile d

e ocr

otire

a m

ediu

lui d

e deş

euri

indu

stria

le.• S

ă ela

bore

ze tr

ansfo

rmăr

i chi

mice

pe b

aza

prop

rietă

ţilor

, obţ

iner

ii şi

legăt

urilo

r gen

etice

di

ntre

hid

roca

rbur

i şi d

eriv

aţii

lor f

uncţ

iona

li.

• Să

rezo

lve ex

erciţ

ii, sc

hem

e pro

blem

atiza

te,

prob

leme î

n ba

za le

gătu

rii ge

netic

e din

tre h

i-dr

ocar

buri

şi co

mpu

şi hi

drox

ilici/

amin

e.• S

ă ar

gum

entez

e pro

priet

ăţile

baz

ice al

e am

i-ne

lor î

n ba

za st

ruct

urii

simila

re cu

amon

iacu

l.• S

ă de

ducă

pro

priet

ăţile

chim

ice al

e ani

linei

în

baza

com

para

ţiei c

u alc

hilam

inele

şi cu

feno

lul

(dup

ă com

poziţ

ie, in

fluen

ţă re

cipro

că);

obţin

e-re

a ani

linei

în b

aza c

orela

ţiei b

enze

n–ni

trobe

n-ze

n–an

ilină

. • S

ă re

alize

ze ex

perim

enta

l rea

cţii

de id

entifi

ca-

re a

etan

olul

ui şi

a alc

oolil

or p

olih

idro

xilic

i.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa a

nilin

ei ca

mat

erie

prim

ă pen

tru o

bţin

erea

colo

ranţ

ilor,

prep

arat

e-lo

r med

icina

le.• S

ă pr

omov

eze u

n m

od să

năto

s de v

iaţă î

n ra

-po

rt cu

acţiu

nea fi

ziolo

gică

a alc

oolu

lui e

tilic.

• Să

apre

cieze

influ

enţa

com

puşil

or h

idro

xilic

i şi

a der

ivaţ

ilor l

or as

upra

sănă

tăţii

şi ca

lităţ

ii vi

eţii.

Prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

: rea

cţii

ale

grup

ei O

H (c

arac

ter d

e acid

) – in

tera

cţi-

unea

cu m

etale

le alc

aline

, cu

NaO

H, r

e-ac

ţia d

e cul

oare

cu F

eCl 3

(pro

ba d

e ide

n-tifi

care

fără

ecua

ţia re

acţie

i); re

acţii

ale

nucle

ului

ben

zeni

c (su

bstit

uţie

în p

oziţi

-ile

2, 4

, 6) –

nitr

are,

brom

urar

e. Ut

iliza

-re

a fen

olul

ui. S

urse

de p

olua

re şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i.• C

ompu

şi or

gani

ci cu

azot

. Am

ine:

com

-po

ziţie,

stru

ctur

ă, cla

sifica

re, g

rupă

amin

ă. • A

lchila

min

ele (n

(C)≤

3): n

omen

clatu

ra,

izom

eria

, stru

ctur

a elec

troni

că, o

bţin

erea

di

n ha

loge

node

rivaţ

i; pr

oprie

tăţil

e fizic

e şi

chim

ice co

mpa

rativ

cu am

onia

cul (

re-

acţia

cu ac

izii m

iner

ali, a

pa).

• Ani

lina.

Com

poziţ

ia, s

truct

ura e

lectro

-ni

că, i

nflue

nţa r

ecip

rocă

a gr

upei

NH

2 şi a

nu

cleul

ui b

enze

nic.

Sint

eza a

nilin

ei, re

ac-

ţiile

cu H

Cl, B

r 2. Ut

iliza

rea a

nilin

ei.• L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

: a) a

lcani

, al-

chen

e şi a

lcool

i/am

ine;

b) ar

ene ş

i fen

ol/

anili

nă.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

e în

baza

ecua

ţiilo

r chi

mice

cu

parti

cipar

ea d

eriv

aţilo

r hid

roca

rbur

ilor.

• Pro

blem

e de c

alcul

, situ

aţii-

prob

le-m

ă cu

cara

cter

teor

etic

şi ap

licat

iv.

• Det

erm

inar

ea fo

rmul

ei ch

imice

a su

bsta

nţei.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Ex

peri

enţa

de l

abor

ator

nr.

1: O

xida

-re

a eta

nolu

lui c

u ox

id d

e cup

ru (I

I).

Iden

tifica

rea a

lcool

ilor p

olih

idro

xilic

i cu

hid

roxi

d de

cupr

u (II

).Ex

perim

ent d

emon

stra

tiv:

• Ide

ntifi

care

a fen

olul

ui în

pro

duse

le pe

baz

a lui

(pe e

xem

plul

aspi

rinei)

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

gr

up):

• Dez

bate

rea c

arac

teru

lui p

oziti

v al

utili

zării

alco

olul

ui (î

n m

edici

nă, c

a m

ater

ie pr

imă e

tc.)

şi a c

elui n

egat

iv.• M

odela

rea s

ituaţ

iilor

ce ar

nec

esi-

ta id

entifi

care

a der

ivaţ

ilor h

idro

car-

buril

or.

3.2.

Ald

ehid

ele ş

i cet

onel

e• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: gr

upă c

arbo

nil,

grup

ă al-

dehi

dă, a

ldeh

idă,

ceto

nă.

• Să

prez

inte

com

puşii

carb

onili

ci co

nfor

m al

-go

ritm

ului

: clas

ifica

rea,

struc

tura

, gru

pa fu

ncţi-

onală

, for

mul

a gen

erală

.

• Com

puşii

carb

onili

ci: co

mpo

ziţia

, clas

i-fic

area

în al

dehi

de şi

ceto

ne.

• Ald

ehid

ele: f

orm

ula g

ener

ală,

seria

om

oloa

gă n

(C)≤

6, n

omen

clatu

ra si

stem

a-

Exer

ciţii:

• Cor

elaţia

: com

poziţ

ia co

mpu

sulu

i ca

rbon

ilic –

tipu

l izo

mer

iei –

izom

eri

posib

ili –

form

ulele

de s

truct

ură –

de-

num

irile

(şi i

nver

s).

Page 15: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

28 29

• Să

exem

plifi

ce m

etod

ele d

e obţ

iner

e a ac

izilo

r m

onoc

arbo

xilic

i sat

uraţ

i (ac

idul

form

ic şi

ace-

tic),

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

şi u

tiliza

rea

lor.

• Să

com

pare

pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice al

e ac

izilo

r mon

ocar

boxi

lici s

atur

aţi c

u ce

le ale

aci-

zilor

anor

gani

ci.• S

ă pr

ezin

te pr

in sc

hem

e şi e

cuaţ

ii ch

imice

pr

oprie

tăţil

e chi

mice

ale a

cizilo

r mon

ocar

boxi

-lic

i, pr

oprie

tăţil

e spe

cifice

ale a

cidul

ui fo

rmic

şi ut

iliza

rea l

or.

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal p

ropr

ietăţ

ile ch

imi-

ce al

e acid

ului

acet

ic co

mpa

rativ

cu al

e acid

ului

su

lfuric

/clo

rhid

ric.

• Să

rezo

lve ex

erciţ

ii, sc

hem

e pro

blem

atiza

te,

prob

leme î

n ba

za le

gătu

rilor

gene

tice d

intre

hi-

droc

arbu

ri, co

mpu

şi hi

drox

ilici,

carb

onili

ci şi

carb

oxili

ci.• S

ă dife

renţ

ieze c

ompo

ziţia,

stru

ctur

a, izo

mer

ia şi

nom

encla

tura

este

rilor

şi ac

izilo

r car

boxi

lici.

• Să

stabi

leasc

ă co

rela

ţia d

intre

den

umire

a este

-ru

lui,

com

poziţ

ia lu

i, re

acţia

de o

bţin

ere,

pro-

duşii

obţ

inuţ

i la h

idro

liză.

• Să

dedu

că le

gătu

ra ge

netic

ă din

tre h

idro

car-

buri,

alco

oli,

aldeh

ide,

acizi

şi es

teri.

• Să

argu

men

teze l

egăt

ura c

auză

–efe

ct d

intre

ut

iliza

rea e

steril

or în

calit

ate d

e aro

mat

izato

ri şi

prop

rietă

ţile fi

zice s

pecifi

ce (v

olat

ilita

tea,

miro

-su

l), ră

spîn

dire

a în

natu

ră, s

inte

za lo

r.• S

ă ev

alue

ze cr

itic c

onţin

utul

pro

duse

lor a

li-m

enta

re u

tiliza

te p

entru

a-şi

asig

ura u

n m

od

sănă

tos d

e viaţ

ă.

• Acid

ul fo

rmic

şi ac

etic.

M

etod

e de o

bţin

ere:

din

săru

rile a

cizi-

lor c

arbo

xilic

i, alc

ooli,

alde

hide

. Oxi

dare

a bu

tanu

lui –

met

odă i

ndus

trial

ă de o

bţin

e-re

a ac

idul

ui ac

etic.

Stru

ctur

a. Pr

oprie

tăţil

e fizic

e (leg

ătur

a de

hidr

ogen

) şi p

ropr

ietăţ

ile ch

imice

: ion

iza-

rea,

inte

racţ

iune

a cu

met

alele,

oxi

zii m

e-ta

lelor

, baz

ele, s

ărur

ile ac

izilo

r mai

slabi

şi

alcoo

lii. R

eacţ

ia d

e halo

gena

re a

acid

ului

ac

etic.

Oxi

dare

a acid

ului

form

ic.• U

tiliza

rea a

cizilo

r mon

ocar

boxi

lici (

for-

mic,

acet

ic, st

earic

).• D

efini

ţia es

teril

or. N

omen

clatu

ra lo

r. Iz

omer

ia fu

ncţio

nală

a este

rilor

. Re

acţia

de e

sterifi

care

şi d

e hid

roliz

ă a es

-te

rilor

.Ră

spîn

dire

a în

natu

ră şi

util

izare

a este

-ril

or.

• Leg

ătur

a gen

etică

din

tre h

idro

carb

uri,

alcoo

li, al

dehi

de, a

cizi ş

i este

ri.

carb

oxili

ci şi

este

rilor

prin

ecua

ţii

chim

ice.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r şi u

tiliză

rii

acizi

lor c

arbo

xilic

i şi e

steril

or.

• Com

para

rea s

truct

urii

acizi

lor f

or-

mic

şi ac

etic

şi pr

oprie

tăţil

e lor

. • R

ealiz

area

/elab

orar

ea tr

ansfo

rmăr

i-lo

r chi

mice

în b

aza l

egăt

urilo

r gen

e-tic

e. Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Det

erm

inar

ea fo

rmul

ei ch

imice

prin

ca

lcule

pe b

aza e

cuaţ

iilor

reac

ţiilo

r ch

imice

.• C

alcul

e în

baza

ecua

ţiilo

r rea

cţiil

or,

cu tr

ansfo

rmăr

i con

secu

tive.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 3:

Stud

ierea

co

mpa

rată

a pr

oprie

tăţil

or ch

imice

ale

acid

ului

acet

ic şi

acid

ului

sulfu

ric.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în

grup

):D

ezba

teri:

Ut

iliza

rea e

steril

or în

indu

stria

ali-

men

tară

, cos

met

olog

ie et

c.• E

labor

area

eseu

lui p

rivin

d ut

iliza

rea

este

rilor

şi ac

izilo

r car

boxi

lici.

• Stu

diu

de ca

z: An

aliza

mar

cajel

or d

e pe

pro

duse

alim

enta

re, c

osm

etice

,es

teri

utili

zaţi

(dup

ă den

umire

), fo

r-m

ular

ea co

nclu

ziilo

r. • C

erce

tare

a uno

r car

acte

ristic

i ale

com

puşil

or o

rgan

ici, u

tiliza

ţi în

viaţ

a de

toat

e zile

le.

• Să

expl

ice re

laţia

cauz

ă–efe

ct di

ntre

util

izare

a su

bsta

nţelo

r org

anice

şi co

mpo

ziţia

, stru

ctu-

ra, t

ipul

legă

turii

chim

ice, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i ch

imice

, obţ

iner

ea, i

nflue

nţa l

or as

upra

om

ului

şi

a med

iulu

i.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa s

tudi

erii

chim

iei o

r-ga

nice

şi re

aliza

rea o

biec

tivelo

r la c

him

ie în

cla-

sa a

XI-a

.• S

ă re

zolve

exer

ciţii

şi pr

oblem

e com

bina

te cu

pa

rticip

area

subs

tanţ

elor o

rgan

ice st

udiat

e.• S

ă ap

recie

ze cr

itic r

apor

tul d

intre

ben

eficii

-le

şi ef

ecte

le pr

oduc

erii

şi ut

iliză

rii co

mpu

şilor

or

gani

ci.

Reca

pitu

lare

• Leg

ătur

i cau

ză–e

fect

din

tre u

tiliza

-re

a sub

stanţ

elor o

rgan

ice şi

com

poziţ

ia,

struc

tura

, tip

ul le

gătu

rii ch

imice

, pro

prie-

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice, o

bţin

erea

, infl

uenţ

a lo

r asu

pra o

mul

ui şi

a m

ediu

lui.

• Pre

zent

area

şi re

aliza

rea t

rans

form

ă-ril

or în

baz

a leg

ătur

ilor g

enet

ice d

intre

cla

sele

de co

mpu

şi or

gani

ci stu

diaţ

i.• R

ezol

vare

a pro

blem

elor (

de ca

lcul,

situa

ţii-p

robl

emă,

expe

rimen

tale)

în

baza

pro

priet

ăţilo

r şi a

met

odelo

r de

obţin

ere a

hid

roca

rbur

ilor ş

i der

ivaţ

i-lo

r lor

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

gr

up):

• Elab

orar

ea „p

aşap

ortu

lui”

subs

tanţ

ei or

gani

ce/c

lasei

de co

mpu

şi or

gani

ci.• P

reze

ntar

ea p

orto

foliu

lui l

a chi

mie.

Page 16: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

30 31

Pro

filu

l re

al.

Cla

sa a

Xii-

a. C

him

ia o

rgan

ică,

ana

litic

ă şi

gen

eral

ă

3 or

e pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

tem

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

102

3750

96

Pred

are–

învă

ţare

Rezo

lvar

eapr

oble

mel

or,

exer

sare

aLu

crăr

ipr

ac tic

eEv

alua

re

sum

ativ

ă

1.Co

mpu

şii o

rgan

ici c

u im

port

anţă

vita

lă şi

indu

stri

ală

2910

143

21.

1.Co

mpu

şii o

rgan

ici cu

impo

rtanţ

ă vita

lă (g

răsim

ile, h

idra

ţii d

e ca

rbon

, am

inoa

cizii,

pro

tein

ele)

1.1.

1. L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

hid

roca

rbur

i şi d

eriv

aţii

lor

44

1.1.

2. G

răsim

ile4

21

1.1.

3. H

idra

ţii d

e car

bon

63

2 1

1.1.

4. A

min

oaciz

ii, p

rote

inele

32

11

1.1.

5. V

itam

inele

. Fer

men

ţii2

11

1.2.

Com

puşii

mac

rom

olec

ular

i sin

tetic

i 5

2 2

11.

3.G

ener

aliza

rea c

ursu

lui d

e chi

mie

orga

nică

53

11

2.Re

acţii

le în

pro

duce

re şi

în an

aliz

a chi

mic

ă50

1823

63

2.1.

Legi

tăţil

e dec

urge

rii re

acţii

lor c

him

ice10

46

2.2.

Noţ

iune

de t

ehno

logi

e chi

mică

104

51

2.3.

Noţ

iune

de a

naliz

ă chi

mică

3010

126

23.

Div

ersit

atea

şi u

nita

tea c

him

ică a

lum

ii su

bsta

nţel

or15

77

14.

Chim

ia în

viaţ

a soc

ietă

ţii8

26

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

– ev

alua

re (r

ecom

anda

te)

1. C

ompu

şii o

rgan

ici c

u im

port

anţă

vita

lă şi

indu

stri

ală

1.1.

Com

puşii

org

anic

i cu

impo

rtan

ţă vi

tală

(gră

simile

, hid

raţii

de c

arbo

n, am

inoa

cizi

i, pr

otei

nele

)• S

ă co

mpa

re al

cani

i, alc

hene

le, ci

cloalc

anii,

al-

chin

ele, a

rene

le, al

cool

ii, am

inele

, ald

ehid

ele,

acizi

i car

boxi

lici,

este

rii: c

ompo

ziţia

, stru

ctur

a, izo

mer

ia, n

omen

clatu

ra, p

ropr

ietăţ

ile.

• Să

exem

plifi

ce le

gătu

rile g

enet

ice d

intre

alca

ni,

alche

ne, a

lchin

e, ar

ene,

alcoo

li, fe

nol,

amin

e, al-

dehi

de, a

cizi c

arbo

xilic

i, es

teri

(tran

sform

ări/

sche

me d

e rea

cţii)

.• S

ă ex

plice

relaţ

ia ca

uză–

efec

t din

tre st

ruct

ura ş

i pr

oprie

tăţil

e com

puşil

or o

rgan

ici st

udiaţ

i. • S

ă re

zolve

pro

blem

e de d

eter

min

are a

form

ulei

mol

ecul

are a

com

pusu

lui o

rgan

ic du

pă: d

ensi-

tate

a rela

tivă ş

i păr

ţile d

e mas

ă ale

elem

ente

lor;

dens

itate

a rela

tivă ş

i pro

duşii

arde

rii; d

ensit

atea

re

lativ

ă şi c

lasa d

e com

puşi;

dat

ele re

acţie

i (m

/V

a doi

par

ticip

anţi)

şi cl

asa d

e com

puşi.

Legă

tura

gene

tică

dint

re h

i-dr

ocar

buri

şi de

rivaţ

ii lo

r• C

lasele

de c

ompu

şi or

gani

ci.

Hid

roca

rbur

i sat

urat

e, ne

satu

-ra

te, a

rom

atice

, alco

oli,

feno

l, am

ine,

aldeh

ide,

acizi

carb

oxi-

lici,

este

ri: co

mpo

ziţia

, om

olo-

gia,

izom

eria

, tip

uri d

eizo

mer

ie, n

omen

clatu

ra, p

ro-

priet

ăţile

.• R

elaţia

din

tre st

ruct

ura ş

i pro

-pr

ietăţ

ile co

mpu

şilor

org

anici

.• L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

cla-

sele

de co

mpu

şi or

gani

ci stu

-di

aţi.

Instr

ucta

j: Re

spec

tare

a teh

nicii

secu

rităţ

ii în

labo

rato

rul

şcol

ar d

e chi

mie.

Ex

erciţ

ii:

• Com

para

rea c

ompu

şilor

org

anici

(hid

roca

r-bu

ri şi

deriv

aţii

lor)

: com

poziţ

ia, s

truct

ura,

izo-

mer

ia, n

omen

clatu

ra.

• Exe

mpl

ifica

rea l

egăt

urii

gene

tice d

intre

hi-

droc

arbu

ri şi

deriv

aţii

lor p

rin sc

hem

e de r

eac-

ţii şi

tran

sform

ări c

him

ice.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

com

poziţ

iei su

bsta

nţei

după

de

nsita

tea r

elativ

ă şi p

ărţil

e de m

asă a

le ele

-m

ente

lor,

prod

uşii

arde

rii sa

u cla

sa d

e com

puşi

(form

ulă g

ener

ală)

.• D

eter

min

area

form

ulei

mol

ecul

are a

subs

tan-

ţei o

rgan

ice d

upă d

atele

reac

ţiei (

m/V

a do

i pa

rticip

anţi)

şi cl

asa d

e com

puşi.

• Să

expl

ice n

oţiu

nile

de: g

răsim

i, ac

izi ca

rbox

i-lic

i gra

şi, să

punu

ri, d

eter

genţ

i sin

tetic

i, re

acţia

de

hidr

oliză

. • S

ă de

scrie

grăs

imile

conf

orm

algo

ritm

ului

: de-

finiţi

a, fo

rmul

a de s

truct

ură (

gene

rală)

, răs

pîn-

dire

a în

natu

ră, c

lasifi

care

a, ro

lul î

n or

gani

sm,

prop

rietă

ţile fi

zice;

pe ex

empl

ul tr

istea

ratu

lui –

ob

ţiner

ea şi

pro

priet

ăţile

chim

ice.

• Să

exem

plifi

ce le

gătu

ra d

intre

pro

priet

ăţile

chi-

mice

ale g

răsim

ilor ş

i rol

ul lo

r bio

logi

c.

Grăs

imile

• Răs

pînd

irea î

n na

tură

. Defi

-ni

ţia.

Grăs

imile

ca es

teri a

i glic

erin

ei şi

ai ac

izilo

r gra

şi (a

cid st

earic

). Fo

rmul

a de s

tructu

ră. O

bţin

erea

. • P

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

: hi

drol

iza, o

xida

rea c

ompl

etă.

Rolu

l bio

logi

c. Tr

ansfo

rmăr

ile

în o

rgan

ism.

Exer

ciţii:

• Car

acte

rizar

ea p

ropr

ietăţ

ilor fi

zice ş

i chi

mice

ale

gră

similo

r.• S

tabi

lirea

core

laţiei

din

tre re

acţia

de o

bţin

ere

a gră

similo

r şi r

eacţ

ia d

e hid

roliz

ă în

med

iu b

a-zic

sau

neut

ru.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Ex

perie

nţa d

e lab

orat

or n

r. 1:

Stud

ierea

pro

pri-

etăţ

ilor s

ăpun

ului

şi al

e det

erge

nţilo

r sin

tetic

i.

Page 17: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

32 33

• Să

core

leze c

ondi

ţiile

reac

ţiei d

e hid

roliz

ă (m

e-di

u ne

utru

/med

iu b

azic)

cu p

rodu

şii o

bţin

uţi

(acid

stea

ric/s

ăpun

).• S

ă co

mpa

re ex

perim

enta

l pro

priet

ăţile

săpu

nu-

lui ş

i ale

dete

rgen

ţilor

sint

etici

, infl

uenţ

a dur

ităţii

ap

ei as

upra

lor.

• Să

prog

noze

ze co

nsec

inţe

le ex

clude

rii gr

ăsim

i-lo

r din

alim

enta

ţie şi

ale u

tiliză

rii lo

r exc

esiv

e as

upra

sănă

tăţii

per

sona

le.• S

ă ar

gum

entez

e leg

ătur

a cau

ză–e

fect

din

tre re

-ve

rsib

ilita

tea r

eacţ

iei d

e hid

roliz

ă a gr

ăsim

ilor,

ti-pu

l sed

enta

r de v

iaţă ş

i obe

zitat

e.• S

ă ap

recie

ze av

anta

jele ş

i dez

avan

tajel

e util

iză-

rii d

eter

genţ

ilor s

inte

tici î

n ra

port

cu să

punu

rile,

impa

ctul

lor a

supr

a med

iulu

i.

• Săp

unur

ile –

săru

ri ale

acizi

-lo

r sup

erio

ri (s

tear

aţi d

e sod

iu

şi po

tasiu

), ob

ţiner

ea lo

r din

gr

ăsim

i, in

fluen

ţa d

urită

ţii ap

ei as

upra

capa

cităţ

ii de

spăl

are.

• Noţ

iuni

de d

eter

genţ

i sin

te-

tici,

ro lu

l lor

. Im

porta

nţa p

rote

cţiei

med

iulu

i de

pol

uare

cu d

eter

genţ

i.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• P

robl

eme ş

i exe

rciţi

i în

baza

pro

priet

ăţilo

r ch

imice

şi m

etod

elor d

e obţ

iner

e a g

răsim

ilor.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

ală/

în gr

up):

Stud

iu d

e caz

: Com

para

rea d

eter

genţ

ilor s

inte

-tic

i cu

săpu

nul d

upă c

ompo

ziţie,

efec

tul d

e spă

-lar

e, ac

ţiune

a asu

pra m

ediu

lui.

Dez

bate

ri: V

aloar

ea g

răsim

ilor î

n ali

men

taţia

no

astră

; obe

zitat

e, an

orex

ie.

• Nec

esita

tea p

rodu

cerii

det

erge

nţilo

r sin

tetic

i.• E

labor

area

pro

iecte

lor:

Alim

enta

ţia ec

hili-

brat

ă. So

luţii

de p

rote

cţie

a med

iulu

i de p

olua

re

cu d

eter

genţ

i (ni

vel p

erso

nal/s

ocia

l).• D

ezba

tere

a inf

orm

aţiil

or la

tem

a dat

ă, fu

rni-

zate

de m

ijloa

ce m

ultim

edia

.• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: h

idra

ţi de

carb

on, m

ono-

zaha

ride,

diza

harid

e, po

lizah

arid

e, re

acţie

de f

o-to

sinte

ză, r

eacţ

ie de

pol

icond

ensa

re.

• Să

cara

cteriz

eze:

com

poziţ

ia, s

truct

ura l

inia

ră a

gluc

ozei

şi fru

ctoz

ei, fo

rmar

ea lo

r prin

foto

sin-

teză

şi ră

spîn

dire

a în

natu

ră; p

ropr

ietăţ

ile fi

zice

şi ch

imice

ale g

luco

zei,

dom

eniil

e de u

tiliza

re şi

im

porta

nţa fi

ziolo

gică

.• S

ă de

scrie

pe e

xem

plul

zaha

roze

i com

poziţ

ia

diza

harid

elor,

răsp

îndi

rea î

n na

tură

, obţ

iner

ea,

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

, util

izare

a în

indu

s-tri

a alim

enta

ră.

• Să

com

pare

pol

izaha

ridele

nat

urale

– am

idon

ul

şi ce

lulo

za: c

ompo

ziţia

, răs

pînd

irea î

n na

tură

, ob

ţiner

ea, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

, util

iza-

rea,

impo

rtanţ

a; va

loar

ea n

utrit

ivă a

hid

raţil

or d

e ca

rbon

cu ce

a a gr

ăsim

ilor.

Hid

raţii

de c

arbo

n (z

ahar

ide-

le, gl

ucid

ele).

Clas

ifica

rea,

com

-po

ziţia

.• M

onoz

ahar

idele

. Glu

coza

şi

fruct

oza:

form

ula m

olec

ular

ă, de

stru

ctur

ă (lin

iară)

, for

ma-

rea p

rin p

roce

sul d

e fot

osin

teză

, ră

spîn

dire

a în

natu

ră, p

ropr

ie-tă

ţile fi

zice.

Dom

eniil

e de u

ti-liz

are.

Rolu

l în

orga

nism

. Pro

-pr

ietăţ

ile ch

imice

ale g

luco

zei:

reac

ţiile

de o

xida

re, r

educ

ere,

ferm

enta

re al

cool

ică, o

xida

rea

tota

lă. Id

entifi

care

a glu

coze

i cu

solu

ţia am

oniac

ală d

e oxi

d de

ar

gint

şi h

idro

xid

de cu

pru

(II).

• Diza

harid

ele. Z

ahar

oza.

Com

-po

ziţia

. Răs

pînd

irea î

n na

tură

.

Exer

ciţii:

• Com

para

rea s

truct

urii,

com

poziţ

iei, r

ăspî

ndi-

rii în

nat

ură,

a pro

priet

ăţilo

r fizic

e, ut

iliză

rii h

i-dr

aţilo

r de c

arbo

n.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r chi

mice

ale g

lu-

coze

i, za

haro

zei,

amid

onul

ui, c

elulo

zei.

• Elab

orar

ea/re

aliza

rea s

chem

elor d

e tra

nsfo

r-m

ări r

ecip

roce

ale h

idra

ţilor

de c

arbo

n.• M

odela

rea s

chem

atică

a pr

oces

elor d

e ext

ra-

gere

a za

hăru

lui ş

i a am

idon

ului

. Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

• Exp

erie

nţa d

e lab

orat

or n

r. 2:

Sol

ubi li

tate

a hi

draţ

ilor d

e car

bon;

reac

ţiile

de id

entifi

care

a gl

ucoz

ei, am

idon

ului

. • S

tudi

u de

caz:

Iden

tifica

rea g

luco

zei ş

i a am

i-do

nulu

i în

prod

use a

limen

tare

. •

Mod

elare

a situ

aţiil

or ce

nec

esită

iden

tifica

rea

gluc

ozei

şi a a

mid

onul

ui.

• Să

prez

inte

sche

mat

ic et

apele

de e

xtra

gere

a za

-hă

rulu

i din

sfec

la-de

-zah

ăr şi

a am

idon

ului

din

ca

rtofi.

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal p

ropr

ietăţ

ile h

idra

ţi-lo

r de c

arbo

n: so

lubi

litat

ea; i

dent

ifica

rea g

luco

zei

şi a a

mid

onul

ui.

• Să

exam

inez

e infl

uenţ

a con

diţii

lor r

eacţ

iei d

e fe

rmen

tare

a gl

ucoz

ei (te

mpe

ratu

ra, e

xces

ul d

e ox

igen

/ferm

ent)

asup

ra p

rodu

şilor

fina

li.• S

ă de

ducă

legă

tura

cauz

ă–ef

ect d

intre

com

pozi-

ţia g

luco

zei (

grup

ele fu

ncţio

nale)

şi p

ropr

ietăţ

ile

chim

ice (r

eacţ

ii de

iden

tifica

re) a

le gl

ucoz

ei.• S

ă m

odele

ze si

tuaţ

ii ce

ar n

eces

ita ap

licar

ea re

-ac

ţiilo

r de i

dent

ifica

re a

gluc

ozei,

a am

idon

ului

.

Obţ

iner

ea. E

xtra

gere

a zah

ăru-

lui d

in sf

ecla-

de-z

ahăr

. Pro

prie-

tăţi

fizice

şi ch

imice

(hid

roliz

a, ox

idar

ea to

tală)

. Rol

ul b

iolo

gic.

Utili

zare

a în

indu

stria

alim

en-

tară

.• P

oliza

harid

ele. A

mid

onul

şi

celu

loza

: for

mul

a mol

ecul

ară,

obţin

erea

, pro

priet

ăţile

fizic

e. Su

rse n

atur

ale, r

olul

bio

logi

c. Im

porta

nţa l

or in

dustr

ială.

• P

ropr

ietăţi

le ch

imice

ale a

mi-

donu

lui: h

idro

liza,

iden

tifica

rea

cu io

d (fă

ră ec

uaţie

). Pr

oprie

tăţi-

le ch

imice

ale c

elulo

zei: a

) hid

ro-

liza s

ub ac

ţiune

a aciz

ilor;

b) ox

i-da

rea (

arde

rea)

; c) d

eshi

drata

rea

(car

boni

zare

a); d

) este

rifica

rea c

u ac

id az

otic

şi ac

id ac

etic

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):D

ezba

teri:

Util

izare

a hid

raţil

or d

e car

bon

în

alim

enta

ţie în

rapo

rt cu

gră

simile

.St

udiu

de c

az: H

îrtie,

recic

larea

ei, m

ater

ialel

e de

alte

rnat

ivă.

• Leg

ătur

a cau

ză–e

fect d

intre

creş

terea

mon

dială

a so

licită

rii d

e hîrt

ie şi

înră

utăţi

rea s

tării

med

iulu

i. • I

nflue

nţa c

ondi

ţiilo

r asu

pra p

rodu

şilor

fer-

men

tării

glu

coze

i.• E

labor

area

eseu

lui:

„Fot

osin

teza

– u

nul d

in

mira

colel

e nat

urii”

.Ar

gum

enta

rea i

mpo

rtanţ

ei re

acţie

i de f

otos

in-

teză

(ca p

roce

s de r

egen

erar

e a o

xige

nulu

i, de

ob

ţiner

e a su

bsta

nţelo

r nut

ritiv

e, co

nser

vare

a en

ergi

ei so

lare)

şi a

trans

form

ărilo

r rec

ipro

ce

ale h

idra

ţilor

de c

arbo

n.• E

labor

area

prin

cipiil

or u

nei a

limen

taţii

raţi-

onale

.• E

xcur

sii te

mat

ice.

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: am

inoa

cid, g

rupă

pep

-tid

ică, p

olip

eptid

ă (po

liam

idă)

, pro

tein

ă. • S

ă ca

racte

rizez

e stru

ctur

a am

inoa

cizilo

r, se

ria

omol

oagă

(n(C

)≤ 4

), de

num

irea,

izom

eria

, sin

-te

za, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice,

prop

rietă

ţile c

him

ice

amfo

tere

, pol

icond

ensa

rea,

impo

rtanţ

a vita

lă şi

indu

stria

lă a a

min

oaciz

ilor.

• Să

expl

ice co

mpo

ziţia

pro

tein

elor,

form

area

pr

otein

elor c

a rez

ulta

t al r

eacţ

iei d

e sin

teză

a pe

ptid

elor,

struc

tura

prim

ară,

secu

ndar

ă, te

rţiar

ă a p

rote

inei,

legă

tura

din

tre st

ruct

ura ş

i pro

priet

ă-ţil

e lor

fizic

e şi c

him

ice, t

rans

form

area

pro

tein

e-lo

r în

orga

nism

, den

atur

area

lor.

Amin

oaciz

ii. P

rote

inele

• Am

inoa

cizii.

Ser

ia o

mol

oa-

gă. N

omen

clatu

ra. I

zom

eria

. Si

ntez

a prin

reac

ţia d

eriv

aţilo

r ha

loge

naţi

ai ac

izilo

r car

boxi

lici

cu am

onia

c. Pr

oprie

tăţil

e fizic

e. Pr

oprie

tăţil

e chi

mice

amfo

tere

: ca

acizi

(for

mar

ea să

ruril

or);

ca

baze

(rea

cţia

cu ac

idul

clor

hi-

dric)

. Pol

icond

ensa

rea.

Gru

pa

pept

idă.

Impo

rtan

ţa v

itală

şi in

dustr

i-al

ă: α-

amin

oaciz

ii –

la sin

teza

pr

otein

elor,

acid

ul ε-

amin

o-

Exer

ciţii:

• Scr

ierea

form

ulelo

r de s

truct

ură a

celo

r mai

impo

rtanţ

i am

inoa

cizi,

denu

mire

a lor

.• D

educ

erea

pro

priet

ăţilo

r am

fote

re al

e am

ino-

acizi

lor î

n ba

za st

ruct

urii.

Car

acte

rizar

ea p

ro-

priet

ăţilo

r chi

mice

şi a

met

odelo

r de o

bţin

ere a

am

inoa

cizilo

r.• C

ompa

rare

a acid

ului

amin

oace

tic cu

acid

ul

acet

ic şi

etila

min

a.• A

rgum

enta

rea d

iver

sităţ

ii pr

otein

elor.

• Co

relar

ea p

roce

sulu

i de d

enat

urar

e a p

rote

i-ne

lor c

u co

ndiţi

ile p

etre

cerii

, infl

uenţ

a lui

asu-

pra o

rgan

ismul

ui u

man

. • I

nter

pret

area

func

ţiilo

r şi r

olul

ui p

rote

inelo

r.

Page 18: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

34 35

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal f

acto

rii d

enat

urăr

ii (te

mpe

ratu

ra, a

cţiu

nea a

cizilo

r min

erali

, a b

a-ze

lor,

a săr

urilo

r, a a

lcool

ului

, a ac

idul

ui ac

etic)

, id

entifi

care

a pro

tein

elor p

rin re

acţii

de c

uloa

re

cu h

idro

xid

de cu

pru

(II),

acid

azot

ic.

• Să

apre

cieze

com

plex

itate

a pro

cese

lor d

e obţ

i-ne

re şi

tran

sform

are a

pro

tein

elor î

n or

gani

sm.

• Să

exem

plifi

ce im

porta

nţa p

roce

sulu

i de d

ena-

tura

re a

prot

einelo

r, in

fluen

ţa lu

i asu

pra o

rgan

is-m

ului

um

an.

• Să

mod

eleze

situ

aţii

ce ar

nec

esita

aplic

area

re-

acţii

lor d

e ide

ntifi

care

a pr

otein

elor.

• Să

argu

men

teze i

mpo

rtanţ

a unu

i sist

em d

e ali-

men

taţie

com

plex

şi ec

hilib

rat p

rin co

mpa

rare

a pr

oces

elor d

e tra

nsfo

rmar

e în

orga

nism

a gr

ăsi-

milo

r, a h

idra

ţilor

de c

arbo

n, a

prot

einelo

r.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa v

itală

a vita

min

elor ş

i fe

rmen

ţilor

în b

aza a

cţiu

nii l

or as

upra

org

anis-

mul

ui u

man

.• S

ă ar

gum

entez

e leg

ătur

a cau

ză–e

fect

din

tre

cant

itate

a vita

min

elor/

ferm

enţil

or, c

alita

tea p

ro-

duse

lor a

limen

tare

şi u

n m

od să

năto

s de v

iaţă.

capr

onic

la pr

oduc

erea

fibr

elor

de ca

pron

. • P

rotei

nele

– co

mpu

şi az

otaţi

m

acro

mol

ecul

ari. E

lemen

tele d

in

com

pone

nţa p

rotei

nelo

r. Stru

ctu-

ra şi

den

umire

a celo

r mai

simpl

i tre

i α-a

min

oaciz

i. For

mar

ea

pept

idelo

r prin

pol

icond

ensa

-re

a α-a

min

oaciz

ilor (

tripe

ptid

e).

Stru

ctura

prim

ară,

secu

ndar

ă, ter

ţiară

a pr

otein

ei. P

ropr

ietăţi

-le

fizice

. Pro

priet

ăţile

chim

ice al

e pr

otein

elor:

hidr

oliza

, den

atura

-re

a, re

acţii

le de

culo

are.

Tran

sfor-

mar

ea în

orga

nism

.No

ţiuni

de v

itam

ine,

ferm

enţi

• Vita

min

e: no

ţiuni

, cla

sifica

-re

a (du

pă g

rupe

, sol

ubili

tate

). Ro

lul î

n or

gani

sm (p

e exe

mpl

e de

vita

min

e C, A

, D, E

). Su

rse

natu

rale

de v

itam

ine.

Avita

mi-

noze

, hip

ervi

tam

inoz

e, pr

ofi-

laxi

a lor

. • N

oţiu

nea d

e fer

men

ţi (n

atur

a pr

oteic

ă). I

mpo

rtanţ

a bio

logi

şi in

dustr

ială

(pan

ifica

re, v

inifi

-ca

re, p

rodu

cere

de l

acta

te).

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:Pr

oblem

e com

bina

te în

baz

a pro

priet

ăţilo

r chi

-m

ice şi

obţ

iner

ii am

inoa

cizilo

r. Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

1:Id

entifi

care

a pro

tein

elor î

n pr

odus

ele al

imen

ta-

re. D

enat

urar

ea p

rote

inelo

r.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):• E

xem

plifi

care

a im

porta

nţei

vita

le a v

itam

ine-

lor,

cant

itate

a nec

esar

ă şi c

onţin

utul

lor î

n pr

o-du

sele

alim

enta

re.

• Des

crier

ea p

rincip

alelo

r vita

min

e nec

esar

e ex

isten

ţei u

man

e. • E

labor

area

eseu

lui d

espr

e des

cope

rirea

celo

r m

ai im

porta

nte v

itam

ine;

rolu

l bio

logi

c şi i

n-du

stria

l al f

erm

enţil

or.

Dez

bate

ri: N

eces

itate

a unu

i sist

em d

e alim

en-

taţie

com

plex

şi ec

hilib

rat.

• Elab

orar

ea p

roiec

telo

r cu

elem

ente

de c

reat

i-vi

tate

şi in

terd

iscip

linar

itate

: Im

porta

nţa b

iolo

-gi

că a

prot

einelo

r. M

olec

ulele

vieţ

ii.

1.2.

Com

puşii

mac

rom

olec

ular

i sin

te tic

i• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: m

onom

er, p

olim

er, r

eac-

ţii d

e pol

imer

izare

, pol

icond

ensa

re, f

ragm

ent

struc

tura

l, gr

ad d

e pol

imer

izare

, mas

ă mol

ecu-

lară m

edie,

fibr

e sin

tetic

e, fi b

re ar

tificia

le, m

ase

plas

tice,

cauc

iuc.

• Noţ

iuni

gene

rale

ale ch

imiei

co

mpu

şilor

mac

rom

olec

ular

i: m

onom

er, p

olim

er, f

ragm

ent

struc

tura

l, gr

adul

de p

olim

eri-

zare

, mas

a mol

ecul

ară m

edie.

Exer

ciţii:

• Cla

sifica

rea c

ompu

şilor

mac

rom

ole-

cula

ri.• C

arac

teriz

area

obţ

iner

ii po

limer

ilor,

fibre

lor,

cauc

iucu

rilor

în co

relar

e cu

utili

zare

a lor

.

• Să

exem

plifi

ce cl

asifi

care

a com

puşil

or m

acro

-m

olec

ular

i dup

ă: pr

oven

ienţă

(nat

urali

, arti

fici-

ali, s

inte

tici);

obţ

iner

e; str

uctu

ră.

• Să

expl

ice o

bţin

erea

şi p

ropr

ietăţ

ile ca

uciu

-cu

rilor

sint

etice

but

adien

ic şi

izopr

enic,

sens

ul

vulca

niză

rii şi

im po

rtanţ

a ei p

entru

pro

duce

rea

cauc

iu cu

rilor

calit

ativ

e. •

Să a

prec

ieze a

vant

ajele

şi de

zava

ntaje

le ut

iliză

-rii

mas

elor p

lastic

e ter

mop

laste

şi te

rmor

eact

ive

în ra

port

cu ac

cesib

ilita

tea,

stabi

litat

ea ch

imică

, po

sibili

tate

a de r

ecicl

are (

în as

pect

ecol

ogic

şi ec

onom

ic);

impo

rtanţ

a mar

caju

lui m

ater

ialel

or p

olim

erice

pe

ntru

aleg

erea

, util

izare

a şi î

ngrij

irea l

or ad

ec-

vată

.• S

ă co

mpa

re fi

brele

nat

urale

(bum

bac,

in, l

înă,

măt

ase)

, sin

tetic

e (ca

pron

), ar

tificia

le (tr

iace

til-

celu

loză

) dup

ă com

poziţ

ie, p

ropr

ietăţ

i (m

ecan

i-ce

, igi

enice

, este

tice)

. • S

ă re

cuno

ască

mat

eria

lele f

orm

ate d

in co

mpu

şi m

acro

mol

ecul

ari s

tudi

aţi:

mas

e plas

tice,

fibre

sin

tetic

e, ar

tificia

le şi

natu

rale,

cauc

iuc (

orga

no-

leptic

, dup

ă mar

caj).

Noţ

iune

a de c

ompu

şi m

acro

-m

olec

ular

i.• M

etode

de s

intez

ă: p

olim

eri-

zare

; pol

icond

ensa

re. S

truct

ura

polim

erilo

r (lin

iară

, ram

ifica

tă,

spaţ

ială)

. • C

lasifi

care

a com

puşil

or m

a-cr

omol

ecul

ari ş

i a m

ater

ialel

or

pe b

aza l

or: n

atur

ali (p

oliza

ha-

ride,

cauc

iuc n

atur

al, p

rote

ine)

; ar

tificia

li (fi

bre,

acet

at, v

iscoz

ă);

sinte

tici (

polie

tilen

ă, po

lipro

pi-

lenă,

capr

on, c

auciu

c sin

tetic

). Pr

oprie

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice

ale p

olim

erilo

r. • M

asele

plas

tice.

Clas

ifica

rea:

mate

riale

term

oplas

te, te

rmor

e-ac

tive.

Cauc

iucu

l natu

ral ş

i sin

-te

tic. C

auciu

curi

vulca

niza

te.

• Util

izare

a şi i

mpo

rtanţ

a pol

i-m

erilo

r, m

aselo

r plas

tice,

fibre

-lo

r, ca

uciu

curil

or.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r fizic

e şi c

him

ice al

e po

limer

ilor c

u str

uctu

ra, c

ompo

ziţia

, util

iza-

rea l

or.

Activ

itate

expe

rimen

tală

: • E

xam

inar

ea co

lecţie

i de m

ostre

de p

olim

eri.

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

2: P

rodu

şi pe

baz

ă de

com

puşi

mac

ro m

olec

ular

i util

izaţi

în vi

aţa c

o-tid

iană

. Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

• El

abor

area

pro

iecte

lor d

e gru

p pe

ntru

evi-

denţ

ierea

cara

cter

istici

lor,

prop

rietă

ţilor

com

-pu

şilor

mac

rom

olec

ular

i util

izaţi

în vi

aţa d

e to

ate z

ilele.

Stud

iu d

e caz

: Mar

caju

l pro

duse

lor,

desc

ifra-

rea l

ui (d

enum

irea p

olim

erul

ui, t

ipul

lui),

reco

-m

andă

ri de

util

izare

şi în

griji

re.

• Vizi

onar

ea fi

lmelo

r did

actic

e. D

ezba

teri:

Fib

rele

sinte

tice,

artifi

ciale,

nat

urale

pro

şi co

ntra

.• M

asele

plas

tice,

tipul

lor,

acce

sibili

tate

a, re

ci-cla

rea,

polu

area

cu p

rodu

sele

pe b

aza l

or.

• Arg

umen

tate

a nec

esită

ţii u

tiliză

rii ad

ecva

-te

a tip

ului

fibr

ei în

core

laţie

cu ti

pul p

rodu

su-

lui t

extil

. 1.

3. G

ener

aliz

area

curs

ului

de c

him

ie o

rgan

ică

• Să

exem

plifi

ce p

rincip

iile d

e baz

ă ale

teor

iei

struc

turii

chim

ice.

• Să

ilustr

eze c

orela

ţia: c

ompo

ziţie–

struc

tură

–izo

mer

ie şi

nom

encla

tură

pen

tru su

bsta

nţele

or-

gani

ce.

• Să

expl

ice re

laţia

cauz

ă–ef

ect d

intre

stru

ctur

ă, pr

oprie

tăţi,

obţ

iner

e, ut

iliza

re a

com

puşil

or o

r-ga

nici.

• Cor

elaţia

com

poziţ

ie–str

uc-

tură

–izo

mer

ie şi

nom

encla

tură

pe

ntru

subs

tanţ

ele o

rgan

ice.

• Leg

ătur

ile ge

netic

e din

tre cl

a-se

le de

com

puşi

orga

nici.

• Ide

ntifi

care

a sub

stanţ

elor o

r-ga

nice

.

Exer

ciţii:

• C

orela

rea:

com

poziţ

ia su

bsta

nţei,

form

ula g

e-ne

rală,

clas

a de c

ompu

s, tip

urile

de i

zom

erie,

izo

mer

ii, d

enum

irile

lor ş

i inv

ers.

• Elab

orar

ea/re

aliza

rea s

chem

elor d

e tra

nsfo

r-m

ări.

• Exe

mpl

ifica

rea e

cuaţi

ilor r

eacţ

iilor

pen

tru d

ife-

rite c

lase d

e com

puşi

orga

nici:

de s

ubsti

tuţie

,

Page 19: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

36 37

• Să

dedu

că le

gătu

rile g

enet

ice d

intre

clas

ele d

e co

mpu

şi or

gani

ci.• S

ă pr

opun

ă m

etod

e de r

ecun

oaşte

re a

com

puşi-

lor o

rgan

ici în

situ

aţii

de p

robl

emă c

otid

iene.

• Să

rezo

lve p

robl

eme e

xper

imen

tale,

de c

alcul

, de

cerc

etar

e la c

ursu

l de c

him

ie or

ga ni

că.

• Să

prez

inte

lucr

ări d

e tip

crea

tiv la

chim

ia o

r-ga

nică

, elab

orat

e în

mod

indi

vidu

al sa

u pr

in co

-lab

orar

e în

grup

.

• Pro

priet

ăţile

şi m

etod

ele d

e ob

ţiner

e ale

com

puşil

or o

rga-

nici

din

dife

rite c

lase.

• Tip

urile

de r

eacţ

ii în

chim

ia

orga

nică

.• I

mpo

rtanţ

a com

puşil

or o

r-ga

nici.

adiţi

e, po

limer

izare

, oxi

dare

, hid

roliz

ă; in

terac

ţiu-

nea c

u an

umiţi

reac

tivi (

Na, N

aOH

, HO

H et

c.).

Activ

itate

expe

rimen

tală

: Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 3:

G

ener

aliza

rea c

unoş

tinţe

lor l

a chi

mia

org

anică

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Sch

eme p

robl

emat

izate

; pro

blem

e în

baza

pr

oprie

tăţil

or co

mpu

şilor

org

anici

, de d

eter

mi-

nare

a fo

rmul

elor m

olec

ular

e. Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

• Elab

orar

ea p

roiec

telo

r, ra

poar

telo

r de c

reaţ

ie/in

vesti

gaţie

, situ

aţiil

or-p

robl

emă,

ce el

ucid

ează

im

porta

nţa c

ompu

şilor

org

anici

.2.

Rea

cţiil

e în

prod

ucer

e şi î

n an

aliz

a chi

mic

ă2.

1. L

egită

ţile d

ecur

gerii

reac

ţiilo

r chi

mic

e• S

ă co

mpa

re re

acţii

le ch

imice

dup

ă crit

erii

di-

ferit

e. • S

ă ex

empl

ifice

reac

ţii ch

imice

de d

iferit

e tip

uri

din

chim

ia an

orga

nică

şi o

rgan

ică.

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

reac

ţie ex

oter

mă,

reac

ţie

endo

term

ă, ef

ect t

erm

ic al

reac

ţiei c

him

ice, e

cua-

ţii te

rmoc

him

ice; s

istem

e om

ogen

e şi e

tero

gene

, re

acţii

reve

rsib

ile şi

irev

ersib

ile, v

iteza

reac

ţiei,

conc

entra

ţie m

olar

ă, ca

taliz

ator

, inh

ibito

r, ec

hili-

brul

chim

ic, co

ncen

traţie

de e

chili

bru,

cons

tant

a de

echi

libru

, prin

cipiu

l Le C

hâte

lier,

rand

amen

-tu

l rea

cţiei

chim

ice.

• Să

rezo

lve p

robl

eme d

e calc

ul p

e baz

a ecu

aţi-

ilor t

erm

ochi

mice

şi d

e det

erm

inar

e a ef

ectu

lui

term

ic al

reac

ţiei c

him

ice; p

robl

eme c

u ap

licar

ea

noţiu

nii d

e par

te d

e mas

ă a ra

ndam

entu

lui p

ro-

dusu

lui r

eacţ

iei ch

imice

.

• Clas

ifica

rea r

eacţ

iilor

chim

i-ce

dup

ă crit

eriil

e: co

mpo

ziţia

şi

num

ărul

reac

tanţ

ilor ş

i a p

ro-

duşil

or; s

chim

bare

a gra

dulu

i de

oxi

dare

; efe

ctul

term

ic; re

-ve

rsib

ilita

tea;

stare

a de a

greg

are

şi nu

măr

ul fa

zelo

r sist

emul

ui

(om

ogen

e şi e

tero

gene

); pr

e-ze

nţa c

atali

zato

rulu

i.• R

eacţ

ii ex

o- şi

endo

term

e. Ef

ecte

term

ice al

e rea

cţiil

or ch

i-m

ice. E

cuaţ

ii te

rmoc

him

ice.

• Vite

za re

acţii

lor c

him

ice. S

is-te

me o

mog

ene ş

i ete

roge

ne.

Fact

orii

ce in

fluen

ţeaz

ă vite

za

de re

acţie

în si

stem

e om

ogen

e şi

eter

ogen

e: na

tura

subs

tanţ

e-lo

r, co

ncen

traţia

, tem

pera

tura

,

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea

şi co

mpa

rare

a re

acţii

lor c

hi-

mic

e de d

iferit

e tip

uri î

n ba

za ec

uaţii

lor r

eac-

ţiilo

r (di

n ch

imia

org

anic

ă şi

anor

gani

că).

• Alcă

tuire

a exp

resie

i mat

emat

ice a

legii

acţiu

-ni

i mas

elor (

a ecu

aţiei

cine

tice)

şi a

cons

tant

ei de

echi

libru

dup

ă ecu

aţia

reac

ţiei.

• Exe

mpl

ifica

rea i

nflue

nţei

dife

ritor

fact

ori a

su-

pra v

iteze

i rea

cţiei

şi a

depl

asăr

ii ec

hilib

rulu

i ch

imic

în si

stem

e rea

ctan

te co

ncre

te.

• Det

erm

inar

ea co

ndiţi

ilor o

ptim

e de r

ealiz

are

a rea

cţiil

or.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

e în

baza

reac

ţiilo

r ter

moc

him

ice.

• Det

erm

inar

ea ef

ectu

lui t

erm

ic.• C

alcul

e cu

aplic

area

noţ

iuni

i de p

arte

de

mas

ă/de

volu

m a

rand

amen

tulu

i pro

dusu

lui

reac

ţiei.

• Să

dedu

că in

fluen

ţa d

iferit

or fa

ctor

i asu

pra

vite

zei r

eacţ

iei c

him

ice ş

i dep

lasă

rii ec

hilib

ru-

lui c

him

ic (c

onfo

rm p

rin ci

piul

ui L

e Châ

telie

r).

• Să

alcă

tuia

scă

expr

esia

mat

emat

ică a

legii

ac-

ţiuni

i mas

elor (

ecua

ţia ci

netic

ă) şi

expr

esia

con-

stant

ei ec

hilib

rulu

i chi

mic

pe b

aza e

cuaţ

iei ch

i-m

ice.

• Să

prop

ună

cond

iţiile

de d

eplas

are a

echi

libru

-lu

i chi

mic

într-

o an

umită

dire

cţie

pe ex

empl

ul

reac

ţiilo

r cu

im po

rtanţ

ă ind

ustri

ală (o

bţin

erea

SO

3; N

H3;

HN

O3;

a eta

nolu

lui e

tc.).

• Să

core

leze p

roce

sele

ce au

loc î

n na

tură

, ind

us-

trie,

viaţ

a cot

idia

nă cu

noţ

iuni

de v

iteza

reac

ţiei,

cata

liză,

efec

tul t

erm

ic, re

vers

ibili

tate

, im

por-

tanţ

a lor

pen

tru p

rodu

cere

, ene

rget

ică, p

roce

se-

le vi

tale.

• Să

apre

cieze

valo

area

rand

amen

tulu

i ca u

nul

din

crite

riile

de d

eter

min

are a

rent

abili

tăţii

reali

-ză

rii in

dustr

iale

a unu

i pro

ces c

him

ic.

cata

lizat

orul

, pre

siune

a, su

pra-

faţa

de c

onta

ct a

subs

tanţ

elor

reac

tant

e. Ec

uaţia

cine

tică.

Le-

gea a

cţiu

nii m

aselo

r. N

oţiu

ni d

e ca

taliz

ă. Ca

taliz

ator

, inh

ibito

r. Ro

lul î

n ch

imie,

tehn

olog

ie şi

natu

ră.

• Pro

cese

reve

rsib

ile şi

irev

er-

sibile

. Ech

ilibr

ul ch

imic.

Con

-sta

nta e

chili

brul

ui ch

imic.

De-

plas

area

echi

libru

lui c

him

ic.

Fact

orii

ce in

fluen

ţeaz

ă ech

ili-

brul

chim

ic. In

fluen

ţa co

ncen

-tra

ţiei,

tem

pera

turii

, pre

siu-

nii a

supr

a ech

ilibr

ului

chim

ic.

Prin

cipiu

l Le C

hâte

lier.

Echi

-lib

rul î

n sis

tem

e om

ogen

e şi

eter

ogen

e. Co

ndiţi

ile ef

ectu

ării

unei

reac

ţii ch

imice

.• R

anda

men

tul r

eacţ

iei ch

imice

.

Activ

itate

expe

rimen

tală

.• E

xam

inar

ea in

fluen

ţei d

iferit

or fa

ctor

i asu

pra

vite

zei r

eacţ

iei.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):• E

labor

area

eseu

lui:

„Ren

tabi

litat

ea p

rodu

ce-

rii ch

imice

”. •

Core

laţia

din

tre ra

ndam

entu

l unu

i pro

ces

chim

ic, re

ntab

ilita

tea l

ui şi

mod

alită

ţile d

e mă-

rire a

rand

amen

tulu

i.

2.2.

Noţ

iune

de t

ehno

logi

e chi

mic

ă• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: te

hnol

ogie

chim

ică, c

arac

-te

ristic

a şi p

regă

tirea

mat

eriei

prim

e; ca

ract

eris-

ticile

reac

ţiilo

r; co

ndiţi

ile o

ptim

e de r

ealiz

are a

pr

oces

ului

chim

ic, p

arte

a de m

asă a

impu

rităţ

i-lo

r şi a

subs

tanţ

ei pu

re.

• Să d

escr

ie pr

oces

ele te

hnol

ogice

de o

bţin

ere a

va-

rulu

i nes

tins ş

i a et

anol

ului

, con

diţii

le op

time d

e re

a liza

re a

reac

ţiilo

r cu

un ra

ndam

ent m

axim

al.• S

ă ca

racte

rizez

e mat

eria

prim

ă, re

acţii

le ch

imi-

ce, u

tiliza

rea p

rodu

selo

r pen

tru p

roce

sele

de o

b-ţin

ere a

font

ei şi

oţelu

lui;

a cim

entu

lui ş

i stic

lei; a

pr

odus

elor p

etro

liere

.

• Noţ

iuni

gene

rale

ale ch

imiei

teh

nolo

gice

. Teh

nolo

gia c

him

ică.

Mate

ria p

rimă:

selec

tare

a, ca

rac-

terist

ica (p

artea

de m

asă a

impu

-rit

ăţilo

r şi a

subs

tanţ

ei pu

re).

• Car

acte

ristic

ile re

acţii

lor c

are

stau

la ba

za p

roce

selo

r teh

nolo

-gi

ce (t

ipur

ile d

upă c

riter

iile d

e cla

sifica

re a

reac

ţiilo

r chi

mice

).• C

ondi

ţiile

optim

e de r

ealiz

are

a pro

cesu

lui c

him

ic cu

un

ran-

dam

ent m

axim

al. P

roce

-

Exer

ciţii:

• Mod

elare

a prin

sche

mă a

core

laţiil

or d

in-

tre n

oţiu

nile

de m

ater

ie pr

imă,

cara

cter

istici

-le,

pre

gătir

ea ei

, par

tea d

e mas

ă a im

purit

ăţilo

r/su

bsta

nţei

pure

, car

acte

ristic

ile re

acţie

i, co

ndi-

ţii o

ptim

e de r

ealiz

are,

rand

amen

tul p

roce

sulu

i.• C

arac

teriz

area

pro

cese

lor d

e obţ

iner

e a va

ru-

lui n

estin

s, a e

tano

lulu

i; ar

gum

enta

rea c

ondi

ţii-

lor o

ptim

e de p

etre

cere

a pr

oces

elor.

• Pre

zent

area

sche

mat

ică a

obţin

erii

font

ei şi

oţelu

lui;

a cim

entu

lui ş

i stic

lei; a

pro

duse

lor p

e-tro

liere

.

Page 20: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

38 39

• Să

rezo

lve p

robl

eme c

u ap

licar

ea n

oţiu

nii d

e pa

rte d

e mas

ă a su

bsta

nţei

pure

/impu

rităţ

ilor ş

i no

ţiuni

i de p

arte

de m

asă a

rand

amen

tulu

i pro

-du

sulu

i rea

cţiei

.• S

ă ex

plice

pro

blem

a pol

uării

me d

iulu

i cu

sub-

stanţ

e noc

ive,

relaţ

iile c

auză

–efe

ct d

intre

sub-

stanţ

ele n

ociv

e, pr

oces

ele b

iolo

gice

şi m

ăsur

ile

de li

chid

are a

pol

uării

chi m

ice.

• Să

prop

ună

solu

ţii p

entru

pro

blem

ele ec

olog

ice

în b

aza c

unoş

tinţe

lor i

nteg

rate

(chi

mice

, bio

logi

-ce

, fizic

e etc

.).• S

ă ar

gum

entez

e im

porta

nţa r

espe

ctăr

ii te

hni-

cii se

curit

ăţii,

util

izării

raţio

nale

a deş

euril

or şi

oc

rotir

ii m

ediu

lui;

nece

sitat

ea an

alize

i chi

mice

pe

ntru

asig

urar

ea ca

lităţ

ii m

ater

iei p

rime,

pro-

dusu

lui fi

nal ş

i mon

itoriz

area

cont

inuă

a stă

rii

med

iulu

i.

sele

tehn

olog

ice d

e obţ

iner

e a

varu

lui n

estin

s; a e

tano

lulu

i. Ca

ract

erist

ica p

roce

selo

r de

obţin

ere a

font

ei şi

oţelu

lui;

a cim

entu

lui ş

i stic

lei; a

pro

duse

-lo

r pet

rolie

re (p

rincip

iul d

istilă

-rii

frac

ţiona

te):

mat

eria

prim

ă, re

acţii

le ch

imice

, car

acte

ristic

a lo

r, ut

iliza

rea p

rodu

selo

r. • T

ehni

ca se

curit

ăţii.

• Pro

blem

e de u

tiliza

re a

deşe

-ur

ilor ş

i de o

crot

ire a

med

iulu

i. Po

luar

ea ch

imică

a m

ediu

lui.

Influ

enţa

asup

ra so

lulu

i, hi

dro-

sfere

i, at

mos

fere

i. Pr

oblem

e de

med

iu şi

mod

alită

ţi de

solu

ţi-on

are.

• Cor

elare

a pro

cese

lor i

ndus

triale

stud

iate c

u ne

cesit

atea

resp

ectă

rii te

hnici

i sec

urită

ţii, p

ro-

tecţ

iei m

ediu

lui,

utili

zare

a raţ

iona

lă a p

rodu

şi-lo

r şi d

eşeu

rilor

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

Aplic

area

noţ

iuni

lor:

parte

a de m

asă a

subs

tan-

ţei p

ure/

impu

rităţ

ilor,

rand

amen

tul r

eacţ

iei

pent

ru ca

lcule

pe b

aza p

roce

selo

r stu

diat

e.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

• Ses

izare

a şi s

oluţio

nare

a pro

blem

elor d

e med

iu.

• Arg

umen

tare

a nec

esită

ţii an

alize

i can

titat

ive

şi ca

litat

ive a

mat

eriei

prim

e, pr

odus

ului

fina

l, a

mon

itoriz

ării

perm

anen

te a

med

iulu

i. • E

labor

area

măs

urilo

r ar g

umen

tate

pen

tru

ocro

tirea

med

iulu

i în

baza

info

rmaţ

iilor

des

pre

situa

ţia ec

olog

ică în

loca

litat

ea d

ată (

sau

în-

tr-un

siste

m m

odela

t) în

core

laţie

cu o

biec

tele

indu

stria

le ex

isten

te (m

odela

te).

2.3.

Noţ

iune

de a

naliz

ă chi

mic

ă• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: p

rodu

sul i

onic

al ap

ei, p

H,

med

iul a

cid, n

eutru

şi al

calin

, ana

liza c

antit

ati-

vă, a

naliz

a cali

tativ

ă, vo

lum

etria

, titr

area

, sol

uţia

sta

ndar

d, p

rodu

s de s

olub

ilita

te, r

eacţ

ie an

alitic

ă, re

activ

de g

rupă

, clas

ifica

rea a

cidob

azică

.• S

ă efe

ctuez

e calc

ule p

e baz

a noţ

iuni

lor d

e par

-te

de m

asă a

subs

tanţ

ei di

zolv

ate ş

i con

cent

raţie

m

olar

ă:–

prep

arar

ea so

luţii

lor d

in su

bsta

nţă ş

i apă

, din

-tr-

o so

luţie

mai

conc

entra

tă;

– ex

prim

area

conc

entra

ţiei m

olar

e prin

par

tea d

e m

asă ş

i inv

ers.

Solu

ţii. S

oluţ

ii sa

tura

te, n

esa-

tura

te. M

etod

e de e

xprim

are a

co

mpo

ziţiei

şi co

ncen

traţie

i so-

luţii

lor.

• Teo

ria d

isocia

ţiei e

lectro

liti-

ce. E

lectro

lit ta

re, s

lab, d

e tăr

ie m

edie.

Diso

ciaţia

elec

troliţ

ilor.

Conc

entra

ţia m

olar

ă a io

nilo

r. • I

nter

acţiu

ni în

solu

ţiile

de el

ec-

troliţ

i. Rea

cţii d

e sch

imb i

onic.

Echi

libru

l chi

mic

în si

stem

e om

ogen

e• E

chili

brul

chim

ic în

pro

cesu

l de

diso

ciere

a ele

ctro

liţilo

r

Exer

ciţii:

• Mod

elare

a ecu

aţiil

or m

olec

ular

e şi i

onic

e pe

ntru

inte

racţ

iuni

le di

ntre

elec

troliţ

i; a r

eacţ

i-ilo

r de i

dent

ifica

re a

catio

nilo

r şi a

nion

ilor.

• Det

erm

inar

ea co

ncen

traţie

i mol

are a

ioni

lor

în b

aza e

cuaţ

iilor

de d

isocie

re.

• Elab

orar

ea sc

hem

ei de

sepa

rare

şi id

entifi

care

a c

atio

nilo

r/an

ioni

lor î

n am

este

c.• A

lcătu

irea e

xpre

siei p

rodu

sulu

i de s

olub

ili-

tate

.• E

xprim

area

solu

bilit

ăţii

unei

sări

puţin

solu

-bi

le pr

in p

rodu

sul s

olub

ilită

ţii.

Expr

imar

ea p

rodu

sulu

i sol

ubili

tăţii

une

i săr

i pu

ţin so

lubi

le pr

in so

lubi

litat

ea ei

.

• Să

prep

are s

oluţ

ii de

acizi

(clo

rhid

ric sa

u su

lfu-

ric) c

u o

anum

ită co

ncen

tra ţie

mol

ară.

• Să

calcu

leze c

once

ntra

ţia m

olar

ă a io

nilo

r pe

baza

ecua

ţiilo

r de d

isocie

re a

acizi

lor,

baze

lor ş

i să

ruril

or.

• Să

expl

ice: a

mfo

terit

atea

, neu

tralit

a tea

, pro

du-

sul i

onic

al ap

ei; co

rela

ţia co

ncen

traţie

i ion

ilor d

e hi

drog

en cu

expo

nent

ul d

e hid

roge

n (p

H).

• Să

core

leze c

once

ntra

ţia io

nilo

r H+ şi

OH

– cu

cara

cter

ul m

ediu

lui u

nei s

o luţ

ii ap

oase

şi cu

va-

loril

e pH

-ulu

i în

ele.

• Să

cerc

eteze

expe

rimen

tal p

H-u

l şi m

ediu

l în

so-

luţii

apoa

se (c

u aju

toru

l ind

icato

rulu

i uni

vers

al).

• Să e

xplic

e: sp

ecifi

cul r

eacţ

iilor

chim

ice u

tiliza

te

în ti

trim

etrie

; con

diţii

le de

form

are a

pre

cipita

te-

lor;

prin

cipiil

e clas

ifică

rii ca

tioni

lor ş

i ani

onilo

r în

grup

e ana

litice

. • S

ă efe

ctuez

e exp

erim

enta

l titr

area

acid

obaz

ică;

reac

ţiile

de id

entifi

care

a ca

tioni

lor ş

i ani

onilo

r.• S

ă rez

olve p

robl

eme:

de d

eterm

inar

e a co

ncen

-tra

ţiei i

onilo

r de h

idro

gen

şi a e

xpon

entu

lui d

e hi-

drog

en în

solu

ţii d

e aciz

i şi b

aze t

ari; d

e calc

ule î

n m

etoda

volu

met

rică p

e baz

a noţ

iuni

i de c

once

n-tra

ţie m

olar

ă.• S

ă de

ducă

expr

esia

pro

dusu

lui s

olub

ilită

ţii p

e ba

za ec

hilib

rulu

i în

siste

mul

pre

cipita

t–so

luţie

.• S

ă m

odele

ze in

tera

cţiu

nile

în so

luţii

le de

elec

-tro

liţi, r

eacţ

iile d

e ide

ntifi

care

a ca

tioni

lor ş

i ani

-on

ilor p

rin ec

uaţii

le m

olec

ular

e, io

nice

com

plet

e şi

ioni

ce re

duse

. • S

ă pr

opun

ă: m

etod

e de i

dent

ifica

re şi

sepa

rare

a ca

tioni

lor ş

i ani

onilo

r în

baza

cuno

ştinţ

elor

slabi

. Diso

cier

ea ap

ei. P

rodu

-su

l ion

ic al

apei

. Med

iul a

cid,

ne

utru

, alca

lin. E

xpon

ent d

e hi

drog

en p

H şi

cara

cter

ul re

-ac

ţiei m

ediu

lui î

n so

luţii

apoa

-se

. Dom

eniu

l de v

aria

ţie a

pH-u

lui î

n so

luţii

apoa

se. I

n-di

cato

ri ac

idob

azic

i. In

dica

tor

univ

ersa

l. Re

acţii

le de

schi

mb

ioni

c în

anal

iza

cant

itativ

ă• A

naliz

a can

titat

ivă.

Volu

-m

etria

. Măs

urar

ea vo

lum

elor.

Titra

rea.

Solu

ţii st

anda

rd, p

re-

para

rea l

or. R

eacţ

iile d

e neu

-tra

lizar

e (ac

id şi

baz

ă tar

i). T

i-tra

rea a

cidob

azică

. Calc

ule î

n m

etod

a vol

umet

rică.

Impo

rtan-

ţa an

alize

i vol

umet

rice.

Echi

libru

l chi

mic

în si

stem

e et

erog

ene

• Pro

dus d

e sol

ubili

tate

. Sol

ubi-

litat

ea u

nei s

ubsta

nţe p

uţin

so-

lubi

le şi

mod

urile

de e

xprim

are

a sol

ubili

tăţii

. Co

ndiţi

i de f

orm

are a

pre

cipi-

tatelo

r.Re

acţii

le de

schi

mb

ioni

c în

anal

iza

calit

ativ

ă• R

eacţ

ie an

alitic

ă, re

activ

ana-

litic,

reac

tiv sp

ecifi

c, re

activ

de

grup

ă.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

e pen

tru p

repa

rare

a une

i sol

uţii

cu o

an

umită

conc

entra

ţie m

olar

ă: di

n su

bsta

nţă ş

i ap

ă; di

ntr-

o so

luţie

mai

conc

entra

tă.

• Calc

ulul

conc

entra

ţiei m

olar

e a u

nei s

oluţ

ii cu

o an

umită

par

te d

e mas

ă a su

bsta

nţei

dizo

l-va

te şi

inve

rs.

• Calc

ule î

n ba

za co

relaţ

iei: 1

) pH

–con

cent

ra-

ţia io

nilo

r H+ –c

once

ntra

ţia io

nilo

r OH

– (şi i

n-ve

rs) î

n so

luţii

de a

cizi ş

i baz

e tar

i; 2)

med

iul

solu

ţiei–

pH–c

once

ntra

ţia io

nilo

r H+ /O

H– –c

on-

cent

raţia

mol

ară d

e acid

/baz

ă tar

e în

solu

ţie (ş

i in

vers

). • D

eter

min

area

volu

mul

ui/c

once

ntra

ţiei m

ola-

re a

unei

solu

ţii p

artic

ipan

te în

pro

cesu

l de t

i-tra

re ac

idob

azică

. Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rien

ţa d

e lab

orat

or n

r. 2:

Det

erm

i nar

ea

med

iulu

i sol

uţiil

or ap

oase

. Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 4:

Pre

para

rea s

oluţ

iei d

e ac

id cu

o an

umită

conc

entra

ţie m

olar

ă.Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 5–

6: T

itrar

ea ac

idob

azică

(N

aOH

+ H

Cl).

Aplic

area

titră

rii ac

idob

azice

(de

exem

plu,

la d

eterm

inar

ea ac

idită

ţii la

ptelu

i).Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 7:

Rea

cţii

de id

entifi

care

a c

atio

nilo

r Pb2+

, Ca2+

, Ba2+

, Fe3+

, NH

4+ .• E

xper

ienţ

a de l

abor

ator

nr.

4: R

eac ţ

iile d

e id

entifi

care

a an

ioni

lor C

l- , CO

32-, S

O42-

.Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 8–

9: Id

entifi

care

a ion

ilor

(cat

ioni

lor ş

i ani

onilo

r) d

in am

este

c.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/ în

grup

):• E

labor

area

pro

iecte

lor,

efec

tuar

ea in

vesti

gaţii

-lo

r teo

retic

e şi e

xper

imen

tale

cu p

rivire

la

Page 21: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

40 41

din

chim

ia an

orga

nică

; con

secu

tivita

tea r

ealiz

ă-rii

reac

ţiilo

r de i

dent

ifica

re p

entru

un

ames

tec d

e 2-

3 ca

tioni

/ani

oni.

• Să

dedu

că d

omen

iile d

e apl

icare

a an

alize

i vo-

lum

etric

e.• S

ă ap

recie

ze ro

lul a

naliz

ei ch

imice

în in

dustr

ie şi

viaţ

a om

ului

, în

mon

itoriz

area

calit

ăţii

prod

u-se

lor,

ocro

tirii

med

iulu

i şi a

sănă

tăţii

.

• Clas

ifica

rea a

cidob

azică

a ca

-tio

nilo

r. Re

acţii

de i

dent

ifica

-re

a ca

tioni

lor:

Pb2+

; Ca2+

, Ba2+

, Fe

3+, N

H4+ . C

lasifi

care

a ani

o-ni

lor î

n gr

upe a

nalit

ice. R

eacţ

ii de

iden

tifica

re a

anio

nilo

r: Cl

- , SO

42-, C

O32-

. • A

naliz

a unu

i am

este

c de c

ati-

oni/a

nion

i.• I

mpo

rtanţ

a ana

lizei

chim

ice

în in

dustr

ie şi

viaţ

a cot

idia

nă.

anali

za ca

lităţ

ii pr

odus

elor a

limen

tare

, situ

aţiei

ec

olog

ice et

c.

3. D

iver

sitat

ea şi

uni

tate

a chi

mic

ă a lu

mii

subs

tanţ

elor

• Să

com

pare

subs

tanţ

ele o

rgan

ice şi

anor

gani

ce

după

com

poziţ

ie, cl

asifi

care

, stru

ctur

ă, pr

opri-

etăţ

i.• S

ă pr

ezin

te cla

sifica

rea r

eacţ

iilor

în ch

imia

or-

gani

că şi

anor

gani

că.

• Să d

educ

ă tan

genţ

ele d

intre

izom

eria

subs

tan-

ţelor

org

anice

şi al

otro

pia s

ubsta

nţelo

r ano

rgan

ice.

• Să

difer

enţie

ze d

omen

iile d

e util

izare

a su

bsta

n-ţe

lor o

rgan

ice şi

anor

gani

ce.

• Să

rezo

lve p

robl

eme c

ombi

nate

în b

aza p

ropr

ie-tă

ţilor

, obţ

iner

ii şi

utili

zării

subs

tanţ

elor o

rgan

ice

şi an

orga

nice

.• S

ă ar

gum

entez

e uni

tate

a chi

mică

a su

bsta

nţelo

r or

gani

ce şi

anor

gani

ce.

• Să

apre

cieze

impo

rtanţ

a sub

stanţ

elor o

rgan

i-ce

şi an

orga

nice

pen

tru to

ate d

omen

iile a

ctiv

ită-

ţii u

man

e.

• Uni

tate

a sub

stanţ

elor a

norg

a-ni

ce şi

org

anice

: –

com

poziţ

ia şi

stru

ctur

a; –

tipur

ile le

gătu

rii ch

imice

;–

clasifi

care

a, no

men

clatu

ra;

– tip

urile

de r

eacţ

ii;–

utili

zare

a. Fe

nom

enele

de i

zom

erie

şi alo

-tro

pie.

• Leg

ătur

a gen

etică

în ch

imia

an

orga

nică

şi o

rgan

ică. L

egă-

tura

recip

rocă

din

tre cl

asele

de

com

puşi

anor

gani

ci şi

orga

nici.

• L

egătu

ra re

cipro

că d

intre

sub-

stanţ

ele an

orga

nice

şi o

rgan

ice.

• Rap

ortu

ri ca

ntita

tive î

n ch

i-m

ia an

orga

nică

şi o

rgan

ică.

Exer

ciţii:

• Com

para

rea s

ubsta

nţelo

r ano

rgan

ice şi

org

a-ni

ce d

upă c

ompo

ziţie,

div

ersit

ate,

clasifi

care

, tip

ul le

gătu

rilor

chim

ice, t

ipul

reţe

lelor

crist

ali-

ne, p

ropr

ietăţ

i, ut

iliza

re.

• Exe

mpl

ifica

rea:

tipur

ilor d

e rea

cţii

în ch

imia

an

orga

nică

şi o

rgan

ică; a

feno

men

elor d

e izo

-m

erie

a com

puşil

or o

rgan

ici şi

de a

lotro

pie a

su

bsta

nţelo

r ano

rgan

ice; a

legă

turil

or re

cipro

ce

între

subs

tanţ

e; a u

tiliză

rii su

bsta

nţelo

r în

con-

struc

ţie, t

ehni

că, m

edici

nă, a

limen

taţie

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

• Arg

umen

tare

a dep

ende

nţei

prop

rietă

ţilor

de

struc

tura

chim

ică p

e exe

mpl

e de s

ubsta

nţe a

n-or

gani

ce şi

org

anice

.• P

reze

ntar

ea le

gătu

rilor

gene

tice a

le su

bsta

nţe-

lor a

norg

anice

şi o

rgan

ice.

• Elab

orar

ea/re

aliza

rea t

rans

form

ărilo

r chi

mi-

ce în

baz

a leg

ătur

ilor r

ecip

roce

ale s

ubsta

nţelo

r an

orga

nice

şi o

rgan

ice.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• D

eter

min

area

form

ulei

subs

tanţ

ei du

pă: p

ăr-

ţile d

e mas

ă a el

emen

telo

r; pr

oduş

ii de

arde

re;

form

ula g

ener

ală,

date

le re

acţie

i.• R

ezol

vare

a pro

blem

elor c

ombi

nate

la cu

rsul

de

chim

ie or

gani

că şi

anor

gani

că.

4. C

him

ia în

viaţ

a soc

ietă

ţii• S

ă pr

ezin

te co

nexi

unile

din

tre ch

imie

şi do

me-

niile

activ

ităţii

um

ane.

• Să

argu

men

teze n

eces

itate

a res

pect

ării

regu

lilor

de

păs

trare

şi u

tiliza

re a

prod

uselo

r alim

enta

re,

med

icam

ente

lor ş

i a p

rodu

selo

r chi

mice

.• S

ă co

relez

e inf

orm

aţia

de p

e am

balaj

ul d

iferit

or

prod

use (

alim

enta

re, c

him

ice) c

u co

nţin

utul

lor.

• Să

eval

ueze

criti

c com

poziţ

ia p

rodu

selo

r ali-

men

tare

pen

tru o

aleg

ere c

onşti

entă

în ra

port

cu

mod

ul să

năto

s de v

iaţă.

• Să

argu

men

teze s

etul

obl

igat

oriu

al tr

usei

de

med

icam

ente

.• S

ă de

ducă

solu

ţii re

ferit

oare

la p

robl

emele

asi-

gură

rii să

nătă

ţii p

erso

nale.

• Să

apre

cieze

rolu

l chi

miei

şi al

cuno

ş tinţ

elor

chim

ice p

entru

îmbu

nătă

ţirea

calit

ăţii

vieţ

ii.

• Chi

mia

în ac

tivita

tea c

otid

i-an

ă.

• Chi

mia

şi p

rodu

sele

alim

en-

tare

: păs

trare

a, co

nser

vare

a, am

balar

ea. A

ditiv

i alim

enta

ri.

Mar

caju

l pro

duse

lor a

limen

ta-

re. P

rote

cţia

cons

umat

orul

ui.

• Chi

mia

şi p

rodu

sele

farm

a-ce

utice

. Reg

ulile

de p

ăstra

re şi

ad

min

istra

re a

med

icam

ente

lor

de d

iferit

e tip

uri.

Trus

a de m

e-di

cam

ente

.• C

him

ia şi

pro

duse

le de

igien

ă şi

cură

ţare

. Reg

ulile

de p

ăstra

re

şi ut

iliza

re in

ofen

sivă.

• Chi

mia

şi ca

litat

ea vi

eţii.

• Ide

ntifi

care

a fen

omen

elor c

e defi

nesc

relaţ

ia

med

iu–v

iaţă–

sănă

tate

.• E

labor

area

pro

iecte

lor,

efec

tuar

ea in

vesti

ga-

ţiilo

r teo

retic

e şi e

xper

imen

tale

cu p

rivire

la

com

poziţ

ia şi

calit

atea

pro

duse

lor a

limen

tare

, ad

itivi

alim

enta

ri (a

rom

atiza

tori,

cons

erva

nţi,

colo

ranţ

i etc

.), al

imen

taţia

sănă

toas

ă; ut

iliza

rea

şi pă

strar

ea m

edica

men

telo

r, pr

odus

elor d

e igi

-en

ă, co

smet

ice et

c.• A

rgum

enta

rea r

olul

ui ch

imiei

şi al

cuno

ş-tin

ţelo

r chi

mice

pen

tru îm

bună

tăţir

ea ca

lităţ

ii vi

eţii.

Dez

bate

ri: C

him

ia, r

olul

poz

itiv/

nega

tiv în

me-

diu,

viaţ

ă, să

năta

te.

Page 22: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

42 43

Pro

filu

rile

um

an

ist,

art

e, s

Port

. Cla

sa a

X-a

. Chi

mia

gen

eral

ă şi

ano

rgan

ică

1 or

ă pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

tem

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

3420

102

2Pr

edar

e–în

văţa

reRe

zolv

area

pro

ble-

mel

or, e

xers

area

Lucr

ări

prac

tice

Eval

uare

su

mat

ivă

1.N

oţiu

nile

şi leg

ile fu

ndam

enta

le ale

chim

iei. R

eacţ

ii ch

imice

64

22.

Stru

ctur

a ato

mul

ui şi

lege

a per

iodi

cităţ

ii. L

egătu

ra ch

imică

96

21

3.So

luţii

le. D

isocia

ţia el

ectro

litică

6

32

14.

Nem

etale

le6

41

15.

Met

alele

53

11

Reca

pitu

lare

22

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

– ev

alua

re (r

ecom

anda

te)

1. N

oţiu

nile

şi le

gile

fund

amen

tale

ale c

him

iei.

Reac

ţii ch

imic

e• S

ă de

scrie

obi

ectu

l de s

tudi

u al

chim

iei.

• Să

argu

men

teze

legă

turil

e chi

mie

i cu

alte

şt

iinţe

(mat

emat

ica,

fizic

a, bi

olog

ia, g

eogr

a-fia

etc.)

.• S

ă ap

recie

ze in

fluen

ţa ch

imiei

asup

ra vi

eţii

omul

ui şi

a m

ediu

lui;

impo

rtanţ

a stu

dier

ii ei.

• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: at

om, e

lemen

t chi

mic,

sim

bol c

him

ic, m

asa a

tom

ică re

lativ

ă, va

lenţa

, ele

ctro

nega

tivita

tea;

mol

ecul

ă, fo

rmul

ă chi

mică

(m

olec

ular

ă), m

asa m

olec

ular

ă rela

tivă;

sub-

stanţ

ă sim

plă ş

i com

pusă

, can

titat

e de s

ubsta

n-ţă

, mas

a, m

asa m

olar

ă, vo

lum

mol

ar; r

eacţ

ie ch

imică

, ecu

aţie

chim

ică (m

olec

ular

ă),

• Obi

ectu

l de s

tudi

u al

chim

iei.

Core

laţiil

e chi

miei

cu al

te şt

iinţe

ale

natu

rii. I

nflue

nţa c

him

iei as

upra

vie-

ţii o

mul

ui şi

a m

ediu

lui.

• Noţ

iuni

le fu

ndam

enta

le ale

chim

iei.

• Leg

ea co

nsta

nţei

com

poziţ

iei. N

o-m

encla

tura

subs

tanţ

elor a

norg

anice

.• L

egea

cons

ervă

rii m

asei

subs

tan-

ţelo

r.• L

egea

lui A

voga

dro

şi co

nsec

inţe

-le

ei.• I

mpo

rtanţ

a rea

cţiil

or ch

imice

. Ti-

puri

de re

acţii

chim

ice.

Instr

ucta

j: Re

spec

tare

a teh

nicii

secu

rităţ

ii în

labo

rato

-ru

l şco

lar d

e chi

mie.

Ex

erciţ

ii:• A

lcătu

irea f

orm

ulelo

r chi

mice

dup

ă va-

lenţe

/gra

dele

de o

xida

re, s

arcin

ile io

nilo

r.• D

enum

irea s

ubsta

nţelo

r ano

rgan

ice în

fu

ncţie

de c

ompo

ziţia

lor ş

i inv

ers.

• Alcă

tuire

a ecu

aţiil

or ch

imice

pen

tru d

i-fe

rite t

ipur

i de r

eacţ

ii ch

imice

: de c

ombi

-na

re, d

e des

com

pune

re, d

e sub

stitu

ţie, d

e sc

him

b.

reac

ţii d

e com

bina

re, d

e des

com

pune

re, d

e sub

-sti

tuţie

, de s

chim

b; re

acţie

exot

erm

ă, en

dote

r-m

ă, re

vers

ibilă

, ire

vers

ibilă

, rap

idă,

lentă

, efe

ct

term

ic al

reac

ţiei c

him

ice, e

cua ţ

ii te

rmoc

him

i-ce

, oxi

dant

, red

ucăt

or, o

xida

re, r

educ

ere,

Seria

ac

tivită

ţii m

etale

lor.

• Să

stabi

leasc

ă, d

upă e

cuaţ

ia re

acţie

i, tip

ul ei

(e

xo-,

endo

term

ă, re

vers

ibilă

, ire

vers

ibilă

, de

oxid

ored

ucer

e) şi

inve

rs.

• Să e

xem

plific

e pro

cese

le ce

au lo

c în

natu

ră, o

r-ga

nism

, viaţ

a cot

idian

ă în

core

laţie

cu ef

ectu

l ter

-m

ic, re

versi

bilit

ate şi

impo

rtanţ

a efec

tulu

i ter

mic

pent

ru pr

oduc

ere,

ener

getic

ă, pr

oces

ele vi

tale.

• Să

aplic

e noţ

iuni

le: re

acţia

de o

xido

redu

cere

, ox

idan

t, re

ducă

tor,

oxid

are,

redu

cere

pen

tru ex

-pl

icare

a rea

cţiil

or ch

imice

(din

tre m

etale

şi n

e-m

etale

, acid

, sar

e).

• Să

oper

eze c

orec

t cu

noţiu

nile

fund

amen

tale

ale ch

imiei

, cu

denu

miri

le su

bsta

nţelo

r, în

co-

mun

icare

a ora

lă şi

scris

ă.• S

ă ap

lice l

egile

fund

amen

tale

ale ch

imiei

pen

-tru

expl

icare

a fen

omen

elor,

rezo

lvar

ea p

robl

e-m

elor ş

i exe

rciţi

ilor.

• Să

apre

cieze

impo

rtanţ

a leg

ilor f

unda

men

tale

ale ch

imiei

.

Efec

tul t

erm

ic al

reac

ţiei c

him

ice.

Reac

ţiile

endo

- şi e

xote

rme î

n na

-tu

ră şi

în vi

aţa c

otid

iană

. Ecu

aţiil

e te

rmoc

him

ice (f

ără c

alcul

e). R

eacţ

ii re

vers

ibile

şi ir

ever

sibile

, rea

cţii

rapi

-de

şi le

nte.

• Gra

dul d

e oxi

dare

. Noţ

iuni

de o

xi-

dant

, red

ucăt

or, r

educ

ere,

oxid

are,

reac

ţii d

e oxi

dore

duce

re (f

ără m

eto-

da b

ilanţ

ului

elec

troni

c). S

eria

tens

i-un

ii m

etale

lor.

Impo

rtanţ

a rea

cţiil

or

de o

xido

redu

cere

.

• Apl

icare

a Ser

iei te

nsiu

nii m

etale

lor p

en-

tru m

odela

rea r

eacţ

iilor

din

tre m

etale

şi so

-lu

ţii d

e acid

, sar

e, şi

expl

icare

a lor

ca p

roce

-se

de o

xido

redu

cere

.• E

xem

plifi

care

a util

izării

noţ

iuni

lor ş

i leg

i-lo

r fun

dam

enta

le ale

chim

iei p

rin al

cătu

irea

expr

esiil

or d

e tip

adev

ărat

–fals

.• M

odela

rea e

cuaţ

iilor

reac

ţiilo

r de d

iferi-

te ti

puri.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

area

mas

ei un

ui ga

z dup

ă vol

umul

lu

i în

cond

iţii n

orm

ale şi

inve

rs.

• Cal

cule

în b

aza

reac

ţiilo

r chi

mic

e (ca

n-tit

atea

de s

ubst

anţă

(ν),

mas

a (m

) şi v

olu-

mul

(V))

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

sau

în

grup

).• E

labor

area

eseu

rilor

/sch

emelo

r: „R

eacţ

iile

chim

ice d

in ju

rul n

ostru

şi im

porta

nţa l

or”.

2. S

truc

tura

atom

ului

şi le

gea p

erio

dici

tăţii

. Leg

ătur

a chi

mic

ă• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: n

ucleu

, pro

ton,

neu

tron,

ele

ctro

n, n

ivel

ener

getic

.• S

ă pr

ezin

te pe

ntru

elem

ente

le di

n pe

rioad

ele

I–IV

repa

rtiza

rea e

lectro

nilo

r pe n

ivele

ener

-ge

tice.

• Să

core

leze l

ocul

elem

entu

lui î

n Si

stem

ul p

eri-

odic

(SP)

cu ti

pul l

ui (m

etal/

nem

etal)

, com

po-

• Mod

elul n

uclea

r al a

tom

ului

.N

ucleu

, pro

ton,

neu

tron,

elec

tron,

ni

vel e

nerg

etic,

elec

trone

gativ

itate

, ox

idan

t, re

ducă

tor.

• Rep

artiz

area

elec

troni

lor a

tom

ilor

elem

ente

lor p

erio

adelo

r I–I

V p

e ni-

vele

ener

getic

e.

Exer

ciţii:

• Arg

umen

tare

a com

poziţ

iei at

omul

ui co

n-fo

rm p

oziţi

ei în

SP.

• Alcă

tuire

a sch

emelo

r ale

atom

ilor e

le-m

ente

lor d

in p

erio

adele

I–IV

, det

erm

inar

ea

valen

ţelo

r şi g

rade

lor d

e oxi

dare

pos

ibile

.

Page 23: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

44 45

ziţia

atom

ului

(pro

toni

, neu

troni

, elec

troni

), re

parti

zare

a elec

troni

lor p

e niv

ele en

erge

tice,

elect

rone

gativ

itate

a, va

lenţe

le po

sibile

, gra

dele

de o

xida

re p

osib

ile, f

orm

ula s

ubsta

nţei

simpl

e, fo

rmul

ele co

mpu

şilor

cu o

xige

n şi

hidr

ogen

, de

num

irile

lor,

cara

cter

ul o

xidu

lui s

uper

ior.

• Să e

xem

plific

e sch

imba

rea p

erio

dică

a pr

opri-

etăţ

ilor (

met

alice

şi n

emet

alice

) ale

elem

entel

or

din

perio

adele

I–III

şi a

com

puşil

or lo

r (ox

izilo

r);

core

laţia

dint

re co

mpo

ziţia

subs

tanţ

ei (F

M) ş

i ti-

pul l

egătu

rii ch

imice

(şi i

nver

s).• S

ă apr

eciez

e im

porta

nţa L

egii

perio

dicit

ăţii ş

i Te-

oriei

stru

cturii

atom

ului

pen

tru în

ţeleg

erea

, exp

li-ca

rea ş

i pro

gnoz

area

prop

rietăţ

ilor s

ubsta

nţelo

r.• S

ă ex

plice

noţ

iuni

le: le

gătu

ră ch

imică

, leg

ătu r

ă co

valen

tă, l

egăt

ură c

ovale

ntă n

epol

ară ş

i cov

a-len

tă p

olar

ă, leg

ătur

ă uni

tară

, dub

lă, tr

iplă;

ioni

, leg

ătur

ă ion

ică, l

egăt

ură m

etali

că, l

egăt

ură d

e hi

drog

en.

• Să

cara

cteriz

eze l

egăt

ura m

etali

că în

core

laţie

cu lo

cul m

etalu

lui î

n SP

şi p

ropr

ietăţ

ile fi

zice

gene

rale

ale m

etale

lor.

• Să

desc

rie su

bsta

nţele

cu d

iferit

e tip

uri d

e le-

gătu

ri ch

imice

conf

orm

algo

ritm

ului

: com

po-

ziţia

; tip

ul le

gătu

rii ch

imice

(cov

alent

ă, io

nică

, m

etali

că, d

e hid

roge

n), f

orm

ula e

lectro

nică

, fo

rmul

a de s

truct

ură,

prop

rietă

ţile fi

zice.

• Să

exem

plifi

ce p

ostu

latele

Teo

riei a

tom

o-m

o-lec

ular

e.

• Car

acte

ristic

a elem

ente

lor c

him

i-ce

(din

per

ioad

ele I–

III) î

n fu

ncţie

de

poz

iţia l

or în

Siste

mul

per

iodi

c (S

P): s

imbo

lul,

num

ărul

de o

rdi-

ne, p

erio

ada,

grup

a, su

bgru

pa, m

asa

atom

ică re

lativ

ă, str

uctu

ra at

omu-

lui,

com

poziţ

ia n

ucleu

lui,

repa

rti-

zare

a elec

troni

lor p

e niv

ele en

erge

-tic

e, va

lenţa

max

imală

şi m

inim

ală,

met

al/ne

met

al, fo

rmul

a şi d

enum

i-re

a sub

stanţ

ei sim

ple ş

i car

acte

rul l

ui

(acid

obaz

ic), f

orm

ula ş

i den

umire

a ox

idul

ui su

perio

r, fo

rmul

a şi d

enu-

mire

a com

pusu

lui h

idro

gena

t (pe

n-tru

nem

etale

).• L

egea

per

iodi

cităţ

ii. S

ensu

l fizic

al

legii

perio

dicit

ăţii.

Sch

imba

rea p

e-rio

dică

a pr

oprie

tăţil

or m

etali

ce şi

ne

met

alice

ale e

lemen

telo

r din

per

i-oa

dele

I–III

; a co

mpo

ziţiei

şi p

ropr

i-et

ăţilo

r oxi

zilor

.• L

egăt

ura c

him

ică. T

ipur

i de l

egăt

u-ră

chim

ică: c

ovale

ntă,

ioni

că, m

eta-

lică,

de h

idro

gen.

Leg

ătur

a uni

tară

, du

blă,

tripl

ă. • P

ropr

ietăţ

ile su

bsta

nţelo

r cu

dife

ri-te

tipu

ri de

legă

tură

chim

ică.

• Teo

ria at

omo-

mol

ecul

ară.

• Car

acte

rizar

ea el

emen

telo

r chi

mice

în

func

ţie d

e poz

iţia l

or în

Siste

mul

per

iodi

c du

pă al

gorit

m.

• Alcă

tuire

a for

mul

elor s

ubsta

nţelo

r cu

un

anum

it tip

de l

egăt

ură c

him

ică în

baz

a unu

i şir

de e

lemen

te p

ropu

s.• C

orela

rea c

ompo

ziţiei

subs

tanţ

ei (F

M) c

u tip

ul le

gătu

rii ch

imice

şi p

ropr

ietăţ

ile fi

zice

(şi i

nver

s).

• Exe

mpl

ifica

rea p

ostu

latelo

r Teo

riei a

to-

mo-

mol

ecul

are.

• Mod

elare

a sch

emelo

r de f

orm

are:

a le-

gătu

rii co

valen

te p

rin fo

rmul

e elec

troni

-ce

şi fo

rmul

e de s

truct

ură (

H2,

Hal 2,

O2,

N2;

HH

al, H

2O, H

2S, N

H3,

CH4);

a leg

ătur

ii io

-ni

ce p

rin fo

rmul

e elec

troni

ce.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r: • D

eter

min

area

schi

mbă

rii p

erio

dice

a pr

o-pr

ietăţ

ilor m

etali

ce/n

emet

alice

, a co

mpo

zi-ţie

i şi p

ropr

ietăţ

ilor a

cidob

azice

ale o

xizil

or

pent

ru el

emen

tele

chim

ice d

intr-

o pe

rioa-

dă, d

intr-

o gr

upă.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:D

emon

stra

re:

• Exa

min

area

mos

trelo

r de s

ubsta

nţe c

u di

-fe

rite t

ipur

i de l

egăt

uri c

him

ice.

Activ

itate

crea

tivă(

indi

vidu

al/în

grup

)• P

reze

ntar

ea d

iferit

or ti

puri

de le

gătu

ri ch

imice

(prin

des

ene,

sche

me)

.3.

Sol

uţiil

e. D

isoci

aţia

elec

trol

itică

• S

ă de

finea

scă

noţiu

nile:

solu

ţie, s

ubsta

nţă

dizo

lva t

ă, so

lven

t, di

zolv

are,

parte

a de m

asă a

su

bsta

nţei

dizo

lvat

e în

solu

ţie.

• Sol

uţie,

subs

tanţ

ă dizo

lvat

ă, so

l-ve

nt, s

olub

ilita

tea s

ubsta

nţelo

r în

apă.

Impo

rtanţ

a sol

uţiil

or.

Exer

ciţii:

• Exe

rsar

ea co

relaţ

iilor

între

mas

a sub

stan-

ţei î

n so

luţie

, par

tea d

e mas

ă a su

bsta

nţei

dizo

lvat

e, m

asa s

oluţ

iei.

• Să

aplic

e noţ

iune

a de p

arte

de m

asă a

subs

tan-

ţei d

izolv

ate î

n so

luţie

la re

zolv

area

pro

blem

elor;

noţiu

nea d

e pH

pen

tru ca

ract

eriza

rea m

ediu

lui.

• Să

expl

ice: p

rincip

iile

de b

ază

ale te

oriei

diso

-cia

ţiei e

lectro

litice

(TD

E); n

oţiu

nile

de s

olub

i-lit

ate

(în b

aza

Tabe

lulu

i sol

ubili

tăţii

), ele

ctro

lit,

neele

ctro

lit, e

lectro

lit ta

re şi

slab

, med

iu n

eutru

, ac

id b

azic,

diso

ciere

a ac

izilo

r, ba

zelo

r, să

ruril

or

neut

re.

• Să

exe

mpl

ifice

con

diţii

le de

curg

erii

reac

ţiilo

r de

schi

mb

prin

cara

cter

ul io

nic a

l ace

stor i

nter

-ac

ţiuni

cu fo

rmar

ea el

ectro

litul

ui sl

ab.

• Să

mod

eleze

ecua

ţiile

mol

ecul

are (

EM),

ioni

ce

com

plet

e (EI

C) şi

ioni

ce re

duse

(EIR

) pen

tru in

-te

racţ

iuni

le în

solu

ţiile

de el

ectro

liţi a

le ac

izilo

r, ba

zelo

r, să

ruril

or.

• Să

rez

olve

prob

leme

expe

rimen

tale

la te

ma:

„Diso

ciaţia

elec

trolit

ică”.

• Să

arg

umen

teze

impo

rtanţ

a so

luţii

lor

pent

ru

med

icină

, agr

icultu

ră, p

roce

sele

vita

le et

c.

• Par

tea d

e mas

ă a su

bsta

nţei

dizo

l-va

te în

solu

ţie.

• Diso

ciaţia

elec

trolit

ică. E

lectro

liţi

tari

şi sla

bi. D

isocie

rea a

cizilo

r, ba

ze-

lor,

săru

rilor

neu

tre.

Apa –

elec

trolit

slab

. Valo

rile p

H

pent

ru ca

ract

eriza

rea m

ediu

lui n

eu-

tru, a

cid, b

azic.

• E

cuaţ

ii m

olec

ular

e, io

nice

com

ple-

te şi

ioni

ce re

duse

. • I

nter

acţiu

ni în

solu

ţiile

de el

ectro

-liţ

i: pr

oprie

tăţil

e chi

mice

ale a

cizilo

r, ba

zelo

r, să

ruril

or.

• Alcă

tuire

a/ar

gum

enta

rea e

xpre

siilo

r de

tipul

adev

ărat

/fals

utili

zînd

noţiu

nile:

solu

-bi

litat

e, so

luţie

, elec

trolit

, nee

lectro

lit, a

cid,

bază

, sar

e. •

Alcă

tuire

a ecu

aţiil

or d

e diso

ciere

a ele

c-tro

liţilo

r tar

i şi s

labi.

•Mod

elare

a pro

priet

ăţilo

r chi

mice

gene

rale

ale ac

izilo

r, ba

zelo

r, să

ruril

or p

rin ec

uaţii

le m

olec

ular

e şi i

onice

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Calc

ule î

n ba

za co

relaţ

iilor

între

par

tea d

e m

asă a

subs

tanţ

ei di

zolv

ate,

mas

a sub

stan-

ţei,

mas

a sol

uţiei

.Ac

tivită

ţi ex

perim

enta

le:Ex

peri

enţa

de l

abor

ator

nr.

1: D

eter

min

a-re

a rea

cţiei

med

iulu

i dife

ritor

solu

ţii ap

oase

cu

indi

cato

ri.Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 1:

Rez

olva

rea p

robl

e-m

elor e

xper

imen

tale

la te

ma:

„Diso

ciaţia

ele

ctro

litică

”.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (în

grup

)Pr

oiec

tul:

Impo

rtanţ

a sol

uţiil

or.

4. N

emet

alel

e• S

ă ca

racte

rizez

e nem

etale

le du

pă lo

cul î

n SP

.• S

ă ex

plice

rolu

l bio

logi

c, str

uctu

ra, o

bţin

erea

, pr

oprie

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice, u

tiliza

rea s

ub-

stanţ

elor s

impl

e – n

emet

ale (o

xige

n, h

idro

gen,

az

ot).

• Să

obţin

ă ex

perim

enta

l oxi

ge nu

l, hi

drog

enul

, ox

id d

e car

bon

(IV) ş

i să c

erce

teze

pro

priet

ăţile

lo

r fizic

e şi c

him

ice co

nfor

m in

struc

ţiuni

i.• S

ă de

scrie

com

puşii

hid

roge

naţi

ai ne

met

ale-

lor (

cloru

ră d

e hid

roge

n, am

onia

c): u

tiliza

rea,

• Car

acte

ristic

a gen

erală

a ne

met

a-lel

or. S

truct

ura,

prop

rietă

ţile fi

zice

şi ch

imice

(int

erac

ţiuni

cu m

etale

le,

oxig

enul

, hid

roge

nul).

Util

izare

a ne-

met

alelo

r, ro

lul b

iolo

gic.

• Obţ

iner

ea n

emet

alel

or: a

oxi

ge-

nulu

i (di

n ae

r, ap

ă, pe

roxi

d de

hi-

drog

en, p

erm

anga

nat d

e pot

asiu

); a h

idro

genu

lui (

din

met

an, a

pă,

aciz

i).

Exer

ciţii:

• Com

para

rea n

emet

alelo

r dup

ă loc

ul în

SP.

• Car

acte

rizar

ea p

ropr

ietăţ

ilor,

obţin

erii,

ut

iliză

rii n

emet

alelo

r, co

mpu

şilor

lor h

idro

-ge

naţi,

oxi

zilor

acizi

, aciz

ilor.

• Elab

orar

ea şi

reali

zare

a sch

emelo

r tra

ns-

form

ărilo

r chi

mice

în b

aza l

egăt

urilo

r gen

e-tic

e ale

nem

etale

lor ş

i com

puşil

or lo

r.

Page 24: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

46 47

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

(int

erac

ţiune

a lor

cu

apa,

inte

racţ

iune

a rec

ipro

că),

obţin

erea

.• S

ă ca

racte

rizez

e oxi

zii n

emet

alelo

r (SO

2, SO

3, P 2O

5, CO

2) şi

acizi

i (ac

id su

lfuric

, acid

azot

ic,

acid

fosfo

ric, c

lorh

idric

) con

form

algo

ritm

u-lu

i: no

men

clatu

ra, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice,

chim

i-ce

gene

rale,

util

izare

a, ob

ţiner

ea (H

Cl, H

2SO

4, H

3PO

4).• S

ă ela

bore

ze sc

hem

e de t

rans

form

ări c

him

ice

în b

aza l

egăt

urilo

r gen

etice

ale n

emet

alelo

r.• S

ă pr

opun

ă/m

odele

ze si

tuaţ

ii de

aplic

are a

ne-

met

alelo

r şi a

com

puşil

or lo

r în

activ

itate

a per

-so

nală.

• Com

puşii

hid

roge

naţi

ai ne

met

ale-

lor (

HCl

, NH

3): st

ruct

ura,

prop

rie-

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice (i

nter

acţiu

nea

cu ap

a, in

tera

cţiu

nea r

ecip

rocă

); ob

-ţin

erea

, util

izare

a, ro

lul b

iolo

gic.

• Oxi

zii n

emet

alelo

r: no

men

clatu

ra,

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

gene

-ra

le, o

bţin

erea

, util

izare

a. • A

cizii

oxig

enaţ

i (ac

id su

lfuric

, acid

az

otic,

acid

fosfo

ric) ş

i neo

xige

naţi

(acid

clor

hidr

ic). N

omen

clatu

ra,

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

gene

-ra

le, u

tiliza

rea.

• Met

ode d

e obţ

iner

e a ac

izilo

r (H

Cl,

H2S

O4,

H3P

O4).

• Ser

ia ge

netic

ă a n

emet

alelo

r.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r: Ca

lcular

ea m

, ν, V

a su

bsta

nţelo

r în

baza

ec

uaţii

lor c

him

ice.

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

:• E

xam

inar

ea p

ropr

ietăţ

ilor a

mon

iacu

lui ş

i ale

clor

urii

de h

idro

gen.

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

2:

Obţ

iner

ea şi

pro

priet

ăţile

nem

etale

lor (

oxi-

genu

l sau

hid

roge

nul).

Expe

rien

ţa d

e lab

orat

or n

r. 2:

Obţ

iner

ea şi

pr

oprie

tăţil

e oxi

dulu

i de c

arbo

n (IV

).Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

Dez

bate

ri: A

spec

tul i

ndus

trial,

ecol

ogic

al in

tera

cţiu

nii o

xizil

or ac

izi cu

apa.

• Elab

orar

ea „C

V-ul

ui” u

nui n

emet

al.

5. M

etal

ele

• Să

desc

rie p

oziţi

a met

alelo

r în

SP, p

ropr

ietăţ

ile

lor fi

zice ş

i chi

mice

gene

rale

(inte

racţ

iune

a cu

nem

etale

le, ap

a, ac

izii,

săru

rile)

, rol

ul b

iolo

gic

al io

nilo

r met

alelo

r.• S

ă co

mpa

re al

iajele

font

ă şi o

ţel d

upă c

ompo

-ziţ

ie, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i util

izare

.• S

ă ca

racte

rizez

e oxi

zii şi

hid

roxi

zii m

etale

lor

conf

orm

algo

ritm

ului

: nom

encla

tura

, pro

prie-

tăţil

e fizic

e şi c

him

ice ge

nera

le, o

bţin

erea

şi u

ti-liz

area

.• S

ă ex

plice

core

laţia

din

tre m

etal,

oxi

d ba

zic,

bază

, sar

e prin

ecua

ţii ch

imice

.• S

ă ex

empl

ifice

com

poziţ

ia şi

util

izare

a săr

uri-

lor (

cloru

ri, su

lfaţi,

azot

aţi,

carb

onaţ

i, sil

icaţi)

.

• Car

acte

ristic

a gen

erală

a m

etale

lor.

Poziţ

ia m

etale

lor î

n Si

stem

ul p

eri-

odic.

Ser

ia te

nsiu

nii m

etale

lor.

Pro-

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice ge

nera

le ale

met

alelo

r (in

tera

cţiu

nea c

u ne

-m

etale

le, ap

a, ac

izii,

săru

rile)

, rol

ul

biol

ogic.

Al

iajele

(fon

ta, o

ţelu

l), u

tiliza

rea l

or.

• Oxi

zii şi

hid

roxi

zii m

etale

lor:

com

-po

ziţia

, pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice

gene

rale,

dom

eniil

e de u

tiliza

re.

• Săr

urile

de so

diu,

potas

iu, c

alciu

: co

mpo

ziţia

şi ut

iliza

rea c

lorur

ilor, s

ulfa-

ţilor

, azo

taţilo

r, car

bona

ţilor

, sili

caţil

or.

• Ser

ia ge

netic

ă a m

etale

lor.

Exer

ciţii:

• Com

para

rea m

etale

lor d

upă l

ocul

în SP

.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r, ob

ţiner

ii şi

utili

zării

met

alelo

r, ox

izilo

r baz

ici, b

azelo

r, să

ruril

or.

• Int

erpr

etar

ea le

gătu

rilor

gene

tice a

le m

e-ta

lelor

şi co

mpu

şilor

lor p

rin al

cătu

irea ş

i re

aliza

rea t

rans

form

ărilo

r chi

mice

.• D

educ

erea

şi p

reze

ntar

ea co

relaţ

iilor

din

-tre

util

izare

a, pr

oprie

tăţil

e met

alelo

r şi

com

puşil

or lo

r.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

Calcu

le în

baz

a ecu

aţiil

or ch

imice

(m, ν

, V).

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: Mos

trele

de

met

ale şi

aliaj

e.

• Să

apre

cieze

dife

rite a

spec

te al

e util

izării

me-

talel

or şi

a co

mpu

şilor

lor:

ca el

emen

te vi

tale

şi no

cive;

mat

eria

le in

dustr

iale

impo

rtant

e şi s

ur-

se d

e pol

uare

etc.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

).St

udii

de ca

z: Al

iajele

şi im

porta

nţa l

or.

Com

poziţ

ia ap

ei m

iner

ale.

• Să

rezo

lve p

robl

eme p

e baz

a leg

ătur

ii ge

netic

e di

ntre

clas

e de c

ompu

şi an

orga

nici.

• Să

apre

cieze

impo

rtanţ

a stu

dier

ii ch

imiei

an-

orga

nice

.

Reca

pitu

lare

• Leg

ătur

a gen

etică

din

tre cl

ase d

e su

bsta

nţe a

norg

anice

.• R

olul

chim

iei în

socie

tate

şi în

via-

ţă.

Exer

ciţii

şi pr

oble

me:

• Le

gătu

ra ge

netic

ă din

tre cl

asele

de c

om-

puşi

anor

gani

ci.

• Arg

umen

tare

a rol

ului

chim

iei p

entru

om

.

Pro

filu

rile

um

an

ist,

art

e, s

Port

. Cla

sa a

Xi-a

. Chi

mia

org

anic

ă

1 or

ă pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

te m

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

3419

111

3Pr

edar

e–în

văţa

reRe

zolv

area

pro

ble-

mel

or, e

xers

area

Lucr

ări

prac

tice

Eval

uare

su

mat

ivă

1.Ba

zele

teor

etic

e ale

chim

iei o

rgan

ice.

Hid

roca

rbur

ile21

126

12

1.1.

Baz

ele te

oret

ice al

e chi

miei

org

anice

32

11.

2. H

idro

carb

urile

satu

rate

(alca

nii)

74

21

1.3.

Hid

roca

rbur

ile n

esat

urat

e (alc

hene

le, al

chin

ele, a

lcadi

-en

ele)

74

21

1.4.

Hid

roca

rbur

ile ar

omat

ice (a

rene

le)4

21

12.

Alc

oolii

, fen

olul

, am

inel

e 11

73

1Re

capi

tular

e2

2

Page 25: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

48 49

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

– ev

alua

re (r

ecom

anda

te)

1. B

azel

e teo

retic

e ale

chim

iei o

rgan

ice.

Hid

roca

rbur

ile1.

1. B

azel

e teo

retic

e ale

chim

iei o

rgan

ice

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: ch

imie

orga

nică

, su

bsta

nţă o

rgan

ică, h

idro

carb

uri,

izom

erie,

izo

mer

.• S

ă de

ducă

dife

renţ

ele d

intre

com

puşii

or-

gani

ci stu

diaţ

i (m

etan

, eta

n, p

ropa

n, b

u-ta

n, al

cool

etili

c, ac

id ac

etic,

grăs

imi)

şi ce

i an

orga

nici

după

com

poziţ

ie, p

rove

nien

ţă,

exist

enţa

mai

mul

tor s

ubsta

nţe c

u ac

eeaş

i fo

rmul

ă mol

ecul

ară.

• Să

argu

men

teze n

eces

itate

a stu

dier

ii co

m-

puşil

or o

rgan

ici re

ieşin

d di

n ră

spîn

dire

a în

natu

ră/în

org

anism

şi im

porta

nţa l

or.

• Să

form

ulez

e tez

ele T

eorie

i stru

ctur

ii ch

i-m

ice a

com

puşil

or o

rgan

ici.

• Să

aplic

e tez

ele T

eorie

i stru

ctur

ii ch

imice

la

alcăt

uire

a for

mul

elor d

e stru

ctur

ă (pe

n-tru

CH

4, C 2H

6, C 3H

8, C 4H

10),

la ex

plica

rea

exist

enţe

i izo

mer

ilor (

C 4H10

), la

mot

ivar

ea

dive

rsită

ţii şi

num

ărul

ui m

are d

e com

puşi

orga

nici.

• Să

cara

cteriz

eze c

arbo

nul d

upă l

ocul

în

SP: t

ipul

elem

entu

lui,

repa

rtiza

rea e

lectro

-ni

lor p

e niv

ele, v

alenţ

a, po

sibili

tate

a de a

fo

rma c

aten

e car

boni

ce, n

atur

a leg

ătur

ilor

C–C,

C–H

.• S

ă al

cătu

iasc

ă fo

rmul

e de s

truct

ură d

esfă

-şu

rate

şi se

mid

esfă

şura

te p

entru

CH

4, C 2H

6, C 3H

8, C 4H

10.

• Chi

mia

org

anică

ca p

arte

com

po-

nent

ă a şt

iinţe

i „Ch

imia”

.• S

ubsta

nţele

org

anice

: pro

veni

enţa

, sp

ecifi

cul c

ompo

ziţiei

(elem

ente

or-

gano

gene

, exi

stenţ

a mai

mul

tor s

ub-

stanţ

e cu

acee

aşi f

orm

ulă m

olec

ula-

ră),

dive

rsita

tea,

num

ărul

enor

m d

e co

mpu

şi în

rapo

rt cu

cei a

norg

anici

. Im

porta

nţa l

or.

• Evo

luţia

noţ

iuni

i de s

ubsta

nţă o

rga-

nică

. Im

porta

nţa s

tudi

erii

com

puşil

or

orga

nici.

Nec

esita

tea u

nei t

eorii

. • T

eoria

stru

ctur

ii ch

imice

a co

mpu

şi-lo

r org

anici

şi im

porta

nţa e

i. Iz

omer

ie. Iz

omer

i.• C

arbo

nul –

prin

cipalu

l elem

ent a

l co

mpu

şilor

org

anici

. Stru

ctur

a ato

-m

ului

. Tet

rava

lenţa

. Cat

ene c

arbo

-ni

ce.

• For

mul

e de s

truct

ură (

desfă

şura

te şi

se

mid

esfă

şura

te).

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea c

ompu

şilor

org

anici

şi an

-or

gani

ci. A

rgum

enta

rea i

mpo

rtanţ

ei stu

dier

ii ch

imiei

org

anice

.• C

ompa

rare

a com

poziţ

iei, p

ropr

ietăţ

ilor fi

-zic

e ale

com

puşil

or o

rgan

ici cu

nosc

uţi c

u ce

i an

orga

nici.

• Car

acte

rizar

ea ca

rbon

ului

dup

ă loc

ul în

SP.

• Alcă

tuire

a for

mul

elor d

e stru

ctur

ă des

făşu

-ra

te şi

sem

ides

făşu

rate

pen

tru h

idro

carb

uri

satu

rate

şi n

esat

urat

e.• M

odela

rea c

aten

elor c

arbo

nice

, lin

iare

, ra-

mifi

cate

, cicl

ice, a

ciclic

e.• C

ompa

rare

a com

poziţ

iei şi

stru

ctur

ii izo

-m

erilo

r.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

:• F

amili

ariza

rea c

u m

ostre

de s

ubsta

nţe o

rga-

nice

şi an

orga

nice

.• A

rder

ea co

mpu

şilor

org

anici

(alco

ol et

ilic,

para

fină,

celu

loză

).• I

nves

tigar

ea p

ropr

ietăţ

ilor o

rgan

olep

tice

(miro

s) al

e izo

mer

ilor (

pe ex

empl

ul et

ilbut

a-no

atul

ui/a

nana

s şi a

milf

orm

iatul

ui/v

işină

).Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up).

• Elab

orar

ea u

nei s

chem

e de c

ompa

rare

a co

m-

puşil

or o

rgan

ici cu

cei a

norg

anici

.

1.2.

Hid

roca

rbur

ile sa

tura

te (a

lcan

ii)

• Să

desc

rie su

rsele

nat

urale

de h

idro

car-

buri;

pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

him

ice al

e alca

-ni

lor,

obţin

erea

lor d

in su

rse n

atur

ale.

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

alca

n, fo

rmul

ă gen

e-ra

lă, se

rie o

mol

oagă

, om

olog

i, izo

mer

i, izo

-m

eri d

e cat

enă,

radi

cali,

den

umiri

le gr

upe-

lor a

lchil

(rad

icalil

or) m

etil,

etil.

• Să

prez

inte

core

laţia

: for

mul

a gen

erală

form

ulele

mol

ecul

are a

le om

olog

ilor (

n(C)

≤6

) – fo

rmul

ele d

e stru

ctur

ă ale

izom

erilo

r po

sibili

(tip

ul iz

omer

iei) –

den

umiri

le co

n-fo

rm n

omen

clatu

rii si

stem

atice

(şi i

nver

s).

• Să

difer

enţie

ze o

mol

ogii

şi izo

mer

ii alc

a-ni

lor.

• Să

cara

cteriz

eze p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

-m

ice al

e alca

nilo

r în

core

laţie

cu u

tiliza

rea

lor.

• Să

rezo

lve p

robl

eme d

e calc

ul (m

, ν, V

) în

baza

ecua

ţiilo

r chi

mice

ce in

clud

prop

rietă

-ţil

e chi

mice

ale a

lcani

lor.

• Să

com

pare

surs

ele n

atur

ale d

e hid

roca

r-bu

ri (g

aze n

atur

ale şi

pet

rol)

după

com

po-

ziţie.

• Să

core

leze f

racţ

iile d

istilă

rii p

etro

lulu

i cu

utili

zare

a lor

.• S

ă ev

iden

ţieze

pro

blem

e eco

logi

ce p

rovo

-ca

te d

e util

izare

a gaz

elor n

atur

ale şi

a pe

-tro

lulu

i pro

punî

nd so

luţii

pen

tru p

rote

cţia

m

ediu

lui.

• Sur

sele

natu

rale

de h

idro

carb

uri:

gaze

le na

tura

le, p

etro

lul,

cărb

une-

le (c

ompo

ziţia

, răs

pînd

irea î

n na

tură

, pr

oprie

tăţi

fizice

, util

izare

a).

• Alca

nii –

hid

roca

rbur

i sat

urat

e. D

e-fin

iţie,

com

poziţ

ie, fo

rmul

ă gen

eral

ă, se

ria o

mol

oagă

, om

olog

i, de

num

irea

(n≤6

). G

rupe

le alc

hil (

radi

cali)

(met

il, et

il),

com

poziţ

ie, d

enum

ire.

Răsp

îndi

rea î

n na

tură

a hi

droc

arbu

ri-lo

r sat

urat

e. • P

ropr

ietăţ

ile fi

zice.

Obţ

iner

ea (e

x-tra

gere

a) d

in ga

ze n

atur

ale, p

etro

l.• P

rincip

iile n

omen

clatu

rii si

stem

a-tic

e. Iz

omer

ia al

cani

lor (

izom

eria

de

cate

nă).

• Pro

priet

ăţile

chim

ice al

e alca

nilo

r (n

≤4):

reac

ţia d

e sub

stitu

ţie (c

loru

ra-

re),

elim

inar

e (de

hidr

ogen

izare

), ox

i-da

re to

tală

(ard

ere)

. Util

izare

a alca

ni-

lor c

a com

busti

bil ş

i ca m

ater

ie pr

imă

chim

ică.

• Com

pone

nţii

gaze

lor n

atur

ale. P

e-tro

lul –

ames

tec d

e hid

roca

rbur

i. Fr

acţii

le di

stilăr

ii pe

trolu

lui:

benz

ină,

ligro

ină,

gaz l

ampa

nt, m

otor

ină,

pă-

cură

; util

izare

a lor

. O

crot

irea m

ediu

lui d

e pol

uanţ

ii fo

r-m

aţi î

n ur

ma p

relu

crăr

ii şi

folo

sirii

gaze

lor n

atur

ale, a

pet

rolu

lui ş

i a că

r-bu

nilo

r.

Exer

ciţii:

• Arg

umen

tare

a com

poziţ

iei al

cani

lor p

rin

form

ula d

e stru

ctur

ă şi f

orm

ula m

olec

ular

ă. • E

xem

plifi

care

a prin

cipiil

or d

e num

ire a

al-ca

nilo

r.• E

xers

area

core

laţiei

: com

poziţ

ia al

canu

lui,

ti-pu

l izo

mer

iei, i

zom

erii

posib

ili, f

orm

ulele

lor

de st

ruct

ură,

denu

miri

le co

nfor

m n

omen

cla-

turii

siste

mat

ice (ş

i inv

ers)

.• M

odela

rea p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice al

e alca

nilo

r pr

in ec

uaţii

chim

ice în

core

laţie

cu u

tiliza

rea l

or.

• Dife

renţ

ierea

şi ex

plica

rea o

mol

ogiei

şi iz

o-m

eriei

alca

nilo

r.• E

stim

area

impo

rtanţ

ei alc

anilo

r ca s

ursă

de

com

busti

bil ş

i ca m

ater

ie pr

imă c

him

ică.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r: • C

alcul

area

m, ν

, V în

baz

a tra

nsfo

rmăr

ilor

chim

ice al

e alca

nilo

r. • C

alcul

area

volu

mul

ui d

e oxi

gen

nece

sar p

en-

tru ar

dere

a alca

nulu

i.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

:• M

odele

de m

olec

ule d

e alca

ni (b

ilă–a

xă).

• Ard

erea

dife

ritor

alca

ni.

• Col

ecţii

: pet

rolu

l şi p

rodu

sele

petro

liere

; căr

-bu

nele.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):• E

labor

area

sche

melo

r de p

reze

ntar

e a u

tili-

zării

alca

nilo

r şi p

rodu

şilor

pe b

aza l

or.

Dez

bate

ri: A

vant

ajele

şi de

zava

ntaje

le ut

ili-

zării

alca

nilo

r în

calit

ate d

e com

busti

bil;

criza

en

erge

tică.

Page 26: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

50 51

1.3.

Hid

roca

rbur

ile n

esat

urat

e (al

chen

ele,

alca

dien

ele,

alch

inel

e)• S

ă de

finea

scă

noţiu

nile:

alch

ene,

alcad

ie-ne

, alch

ine,

reac

ţie d

e adi

ţie, d

e pol

imer

iza-

re, m

onom

er, p

olim

er.

• Să

expl

ice iz

omer

ia d

e poz

iţie,

iden

tifica

-re

a nes

atur

aţiei

, pro

priet

ăţile

chim

ice al

e alc

hene

lor,

alcad

ienelo

r, alc

hine

lor î

n co

re-

laţie

cu u

tiliza

rea l

or.

• Să

core

leze c

ompo

ziţia

alch

enelo

r, alc

adie-

nelo

r, alc

hine

lor c

u pr

oprie

tăţil

e fizic

e, fo

r-m

ule m

olec

ular

e, fo

rmul

e de s

truct

ură a

le izo

mer

ilor p

osib

ili, t

ipul

izom

eriei

, den

umi-

rile l

or co

nfor

m n

omen

clatu

rii si

stem

atice

i inv

ers)

.• S

ă ar

gum

entez

e leg

ătur

a cau

ză–e

fect

din

-tre

pro

priet

ăţile

chim

ice al

e hid

roca

rbur

ilor

nesa

tura

te, r

eacţ

ia d

e ide

ntifi

care

, util

iza-

rea l

or.

• Să

cara

cteriz

eze c

auciu

cul (

natu

ral,

buta

-di

enic,

vulca

niza

t) du

pă co

mpo

ziţie,

pro

pri-

etăţ

i fizic

e, ob

ţiner

e şi u

tiliza

re.

• Să

com

pare

alch

enele

, alca

dien

ele, a

lchi-

nele

după

com

poziţ

ie, st

ruct

ură,

prop

rietă

ţi,

utili

zare

, met

ode d

e obţ

iner

e.• S

ă ap

recie

ze in

fluen

ţa ac

cesib

ilită

ţii şi

a sta

bilit

ăţii

polim

erilo

r obţ

inuţ

i din

alch

ene

(pol

ietile

nă, p

olip

ropi

lenă)

şi d

in al

cadi

ene

(cau

ciucu

ri) as

upra

med

iulu

i/cali

tăţii

vieţ

ii.

• Alch

ene,

alcad

iene,

alchi

ne.

Defi

niţie

, com

poziţ

ie, fo

rmul

ă gen

e-ra

lă, se

rie o

mol

oagă

(n(C

) ≤5)

. Iz

omer

ia d

e cat

enă ş

i de p

oziţi

e. N

omen

clatu

ra si

stem

atică

. Pro

priet

ă-ţil

e fizic

e.• M

etod

e de o

bţin

ere a

:–

alche

nelo

r ( p

e exe

mpl

ul et

enei

şi pr

open

ei) d

in al

cani

şi al

cool

i;–

alcad

ienelo

r (pe

exem

plul

but

adie-

nei)d

in al

cani

;–

alchi

nelo

r (pe

exem

plul

acet

ilene

i) pr

in p

iroliz

a met

anul

ui şi

din

carb

ură

de ca

lciu.

• Pro

priet

ăţile

fizic

e. Pr

oprie

tăţil

e ch

imice

: a)

ale a

lchen

elor (

pe ex

empl

ul et

enei)

: ad

iţia H

2, X 2,

HX

(X=

Cl, B

r), H

OH

, ar

dere

a, po

limer

izare

a (pe

ntru

eten

ă şi

prop

enă)

;b)

ale a

lchin

elor (

pe ex

empl

ul ac

etile

-ne

i): ad

iţia H

2, X 2,

HO

H, a

rder

ea, t

ri-m

eriza

rea.

• Cau

ciucu

l nat

ural.

Obţ

iner

ea (e

xtra

-ge

rea)

, pro

priet

ăţile

fizic

e, ut

iliza

rea.

Cauc

iucu

l sin

tetic

– p

olim

er o

bţin

ut

din

alcad

iene (

buta

dien

ă). P

ropr

ie-tă

ţile fi

zice ş

i util

izare

a. Vu

lcani

zare

a ca

uciu

culu

i.

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea i

zom

eriei

şi o

mol

ogiei

pen

-tru

hid

roca

rbur

ile n

esat

urat

e prin

alcă

tuire

a fo

rmul

elor d

e stru

ctur

ă în

core

laţie

cu d

enu-

mire

a.• C

ompa

rare

a com

poziţ

iei, s

truct

urii,

pro

prie-

tăţil

or, m

etod

elor d

e obţ

iner

e a al

chen

elor,

al-ca

dien

elor,

alchi

nelo

r.• M

odela

rea p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice, o

bţin

erii

alche

nelo

r şi a

lchin

elor p

rin ec

uaţii

chim

ice.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r alch

enelo

r, alc

adie-

nelo

r, alc

hine

lor c

u ut

iliza

rea l

or.

• Exe

mpl

ifica

rea m

etod

elor d

e rec

unoa

ştere

a h

idro

carb

urilo

r nes

atur

ate ş

i a si

tuaţ

iilor

ce

nece

sită a

plica

rea l

or.

• Ded

ucer

ea d

omen

iilor

de u

tiliza

re a

cauc

iu-

curil

or în

baz

a pro

priet

ăţilo

r fizic

e.• A

lcătu

irea ş

i rea

lizar

ea tr

ansfo

rmăr

ilor c

hi-

mice

în b

aza l

egăt

urilo

r gen

etice

.Re

zolv

area

pro

blem

elor:

• Calc

ular

ea m

, ν, V

în b

aza t

rans

form

ărilo

r ch

imice

ale h

idro

carb

urilo

r nes

atur

ate.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 1:

Obţ

iner

ea et

enei

şi stu

dier

ea p

ropr

ietăţ

ilor e

i. Ex

perim

ent d

emon

stra

tiv:

• Mod

ele d

e mol

ecul

e. Ce

rcet

area

mos

trelo

r de

pol

imer

i şi c

auciu

curi.

Com

para

rea p

ropr

i-et

ăţilo

r cau

ciucu

lui v

ulca

niza

t şi n

evul

cani

zat.

Activ

itate

crea

tivă.

Dez

bate

ri: in

fluen

ţa p

oli-

mer

ilor a

supr

a med

iulu

i/cali

tăţii

vieţ

ii.

1.4.

Hid

roca

rbur

ile ar

omat

ice (

aren

ele)

• S

ă de

scrie

ben

zenu

l con

form

algo

ritm

ului

: co

mpo

ziţia

, stru

ctur

a mol

ecul

ei du

pă K

eku-

le, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

, util

izare

a. • S

ă sta

bilea

scă

legăt

ura g

enet

ică d

intre

al-

cani

, alch

ene,

alchi

ne şi

ben

zen.

• Să

rezo

lve ex

erciţ

ii şi

prob

leme p

e baz

a sc

hem

ei leg

ătur

ii ge

netic

e din

tre h

idro

car-

buri.

• Ben

zenu

l: co

mpo

ziţia

, stru

ctur

a m

olec

ulei

după

Kek

ule,

obţin

erea

din

ac

etile

nă; p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

-m

ice (r

eacţ

iile d

e sub

stitu

ţie –

nitr

a-re

; de a

diţie

– h

idro

gena

re; a

rder

e);

utili

zare

. • L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

alca

ni, a

l-ch

ene,

alchi

ne şi

ben

zen.

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea c

ompo

ziţiei

ben

zenu

lui p

rin

FM şi

FS;

a ut

iliză

rii b

enze

nulu

i.• M

odela

rea p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice, o

bţin

erii

benz

enul

ui p

rin ec

uaţii

chim

ice.

• Cor

elaţii

le di

ntre

alca

ni, a

lchen

e, alc

hine

, be

nzen

prin

sche

me ş

i tra

nsfo

rmăr

i chi

mice

.Re

zolv

area

pro

blem

elor d

e calc

ul în

baz

a pro

-pr

ietăţ

ilor c

him

ice şi

obţ

iner

ii be

nzen

ului

.Ex

perim

ent d

emon

stra

tiv:

• Mos

tre d

e col

oran

ţi, m

ase p

lastic

e, m

edica

-m

ente

obţ

inut

e pe b

ază d

e ben

zen

şi de

riva-

ţilor

lui.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):• E

labor

area

une

i sch

eme d

e com

para

re a

ben-

zenu

lui c

u alc

anii

şi alc

hene

le.2.

Alc

oolii

, fen

olul

, am

inele

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

grup

ă fun

cţio

nală,

al-

cool

, alco

ol m

ono-

şi p

olih

idro

xilic

, fen

ol,

amin

ă, an

ilină

, rea

cţie

de d

eshi

drat

are.

• Să

core

leze:

form

ula g

ener

ală a

alcan

olilo

r cu

form

ula m

olec

ular

ă pen

tru (n

≤4),

for-

mul

ele d

e stru

ctur

ă ale

izom

erilo

r hid

ro-

xilic

i pos

ibili

, den

umiri

le lo

r con

form

no-

men

clatu

rii si

stem

atice

(şi i

nver

s).

• Să c

arac

terize

ze al

cool

ul et

ilic c

onfo

rm al

-go

ritm

ului

: com

poziţ

ie, p

ropr

ietăţi

fizic

e, fi-

ziolo

gice

(în

com

para

ţie cu

alco

olul

met

ilic)

, pr

oprie

tăţil

e chi

mice

, obţ

iner

ea şi

util

izare

a.• S

ă di

feren

ţieze

influ

enţa

poz

itivă

şi n

egat

i-vă

a alc

oolu

lui e

tilic

asup

ra ca

lităţ

ii vi

eţii.

• Alco

olii

mon

ohid

oxili

ci sa

tura

ţi:

defin

iţie,

com

poziţ

ie, gr

upă f

uncţ

io-

nală,

serie

om

oloa

gă (n

≤4),

izom

eria

de

cate

nă şi

de p

oziţi

e. N

omen

clatu

ra

siste

mat

ică.

• Obţ

iner

ea et

anol

ului

prin

hid

rata

rea

eten

ei şi

la fe

rmen

tare

a glu

coze

i.• P

ropr

ietăţ

ile fi

zice.

Noc

ivita

tea m

e-ta

nolu

lui ş

i a et

anol

ului

.• P

ropr

ietăţi

le ch

imice

(pe e

xem

plul

eta

nolu

lui):

reac

ţia cu

meta

lele a

ctive

, de

shid

rata

rea i

ntra

mol

ecul

ară,

arde

rea.

• Alco

olii

polih

idro

xilic

i. D

efini

ţie.

Etile

nglic

olul

, glic

erol

ul: c

ompo

ziţie,

fo

rmul

e de s

truct

ură.

Exer

ciţii:

• Clas

ifica

rea d

eriv

aţilo

r hid

roca

rbur

ilor s

atu-

rate

în fu

ncţie

de g

rupa

func

ţiona

lă.• E

xem

plifi

care

a izo

mer

iei şi

om

olog

iei; a

lcă-

tuire

a FS

după

den

umire

(şi i

nver

s).

• Mod

elare

a pro

priet

ăţilo

r chi

mice

, a m

etod

e-lo

r de o

bţin

ere a

der

ivaţ

ilor h

idro

carb

urilo

r pr

in ec

uaţii

chim

ice.

• Cor

elare

a pro

priet

ăţilo

r der

ivaţ

ilor h

idro

car-

buril

or cu

util

izare

a lor

.• C

ompa

rare

a der

ivaţil

or h

idro

carb

urilo

r dup

ă co

mpo

ziţie,

stru

ctură

, pro

priet

ăţi, u

tiliza

re.

• Exe

mpl

ifica

rea m

etod

elor d

e rec

unoa

ştere

a d

eriv

aţilo

r hid

roca

rbur

ilor ş

i a si

tuaţ

iilor

ce

nece

sită a

plica

rea l

or.

Page 27: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

52 53

• Să

mot

ivez

e im

porta

nţa u

nui m

od să

năto

s de

viaţ

ă în

core

laţie

cu ac

ţiune

a fizio

logi

că a

alcoo

lulu

i etil

ic.• S

ă co

mpa

re et

ileng

licol

ul şi

glic

erin

a con

-fo

rm al

gorit

mul

ui: c

ompo

ziţie,

stru

ctur

ă, pr

oprie

tăţi

fizice

şi fi

ziolo

gice

, util

izare

, re-

acţii

de i

dent

ifica

re.

• Sa

desc

rie fe

nolu

l: str

uctu

ra, p

ropr

ietăţ

i-le

fizice

şi ch

imice

, rea

cţia

de i

dent

ifica

re,

utili

zare

a.• S

ă ap

recie

ze in

fluen

ţa co

mpu

şilor

hid

roxi

-lic

i şi a

pro

duşil

or o

bţin

uţi p

e baz

a lor

asu-

pra c

alită

ţii vi

eţii

şi să

nătă

ţii.

• Să

expl

ice co

mpo

ziţia

amin

elor,

grup

ei am

ine,

alchi

lamin

elor p

rimar

e; no

men

cla-

tura

şi p

ropr

ietăţ

ile lo

r fizic

e. • S

ă co

relez

e nec

esita

tea s

inte

zei a

nilin

ei cu

va

loar

ea p

rodu

şilor

obţ

inuţ

i în

baza

ei.

• Să

expl

ice si

ntez

a ani

linei

pe b

aza l

egăt

u-rii

: ben

zen–

nitro

benz

en–a

nilin

ă.• S

ă re

zolve

exer

ciţii,

sche

me ş

i pro

blem

e pe

baza

pro

priet

ăţilo

r şi o

bţin

erii

alcoo

lilor

, fe-

nolu

lui,

anili

nei.

• Pro

priet

ăţile

fizic

e, ut

iliza

rea.

Prob

ă de

iden

tifica

re cu

hid

roxi

d de

cupr

u (fă

ră ec

uaţia

reac

ţiei).

• Fen

olul

: stru

ctur

a, pr

oprie

tăţil

e fi-

zice ş

i chi

mice

(rea

cţii

ale g

rupe

i OH

cu

met

alele

alcali

ne şi

cu al

calii

le).

• Pro

ba d

e ide

ntifi

care

cu cl

orur

a de

fier (

III) (

fără

ecua

ţia re

acţie

i).• C

ompu

şii o

rgan

ici cu

azot

. Am

ine-

le –

deriv

aţi a

i am

onia

culu

i. G

rupă

am

ină.

• Alch

ilam

inele

prim

are (

met

ilam

ina,

etila

min

a): c

ompo

ziţie,

stru

ctur

ă, no

-m

encla

tură

, pro

priet

ăţi fi

zice.

• Ani

lina.

Utili

zare

a ei l

a pro

duce

rea

colo

ranţ

ilor,

prep

arat

elor m

edici

nale.

Si

ntez

a ani

linei.

• L

egăt

ura g

enet

ică a

alcoo

lilor

şi a

anili

nei c

u alt

e clas

e de c

ompu

şi or

ga-

nici:

alca

ni–a

lchen

e–alc

hine

–ben

zen–

nitro

benz

en–a

nilin

ă.

• Dife

renţ

ierea

influ

enţe

i poz

itive

şi n

egat

ive a

alc

oolu

lui e

tilic

asup

ra ca

lităţ

ii vi

eţii.

• Alcă

tuire

a şi r

ealiz

area

tran

sform

ărilo

r chi

-m

ice în

baz

a leg

ătur

ilor g

enet

ice.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r:• C

alcul

area

m, ν

, V în

baz

a ecu

aţiil

or re

acţii

-lo

r chi

mice

ale d

eriv

aţilo

r hid

roca

rbur

ilor.

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • A

rder

ea al

cool

ului

şi ce

rcet

area

pro

duşil

or

arde

rii.

• Fam

iliar

izare

a cu

mos

tre d

e pol

imer

i obţ

i-nu

ţi di

n et

ileng

licol

, fen

ol; m

edica

men

te p

e ba

ză d

e ani

lină.

• Cer

ceta

rea e

fect

ului

acţiu

nii g

licer

inei

asu-

pra p

ielii,

alco

olul

ui et

ilic a

supr

a alb

umin

ei.

• Ide

ntifi

care

a pro

duse

lor p

e baz

ă de f

enol

(pe

exem

plul

aspi

rinei)

.Ex

peri

enţa

de l

abor

ator

: Ide

ntifi

care

a alco

o-lil

or p

olih

idro

xilic

i.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

ă/în

grup

):St

udiu

de c

az: I

nflue

nţa c

ompu

şilor

hid

roxi

-lic

i şi a

pro

duşil

or p

e baz

a lor

asup

ra ca

lită-

ţii vi

eţii.

• E

labor

area

sche

mei:

Util

izare

a com

puşil

or

orga

nici.

Gen

eral

izar

ea cu

rsul

ui cl

asei

a XI

-a (2

ore

)• S

ă ex

plice

relaţ

ia ca

uză–

efec

t din

tre u

tili-

zare

a sub

stanţ

elor o

rgan

ice şi

com

poziţ

ia,

tipul

legă

turii

chim

ice, s

truct

ura,

prop

rietă

-ţil

e fizic

e şi c

him

ice, o

bţin

erea

, infl

uenţ

a lor

as

upra

om

ului

şi a

med

iulu

i.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa s

tudi

erii

chim

iei.

• Leg

ătur

i cau

ză–e

fect

din

tre u

tiliza

-re

a sub

stanţ

elor o

rgan

ice şi

com

pozi-

ţia, s

truct

ura,

tipul

legă

turii

chim

ice,

prop

rietă

ţile fi

zice ş

i chi

mice

, obţ

ine-

rea,

influ

enţa

lor a

supr

a om

ului

şi a

med

iulu

i.

• Tra

nsfo

rmăr

ile în

baz

a leg

ătur

ilor g

enet

ice

dint

re cl

asele

de c

ompu

şi or

gani

ci stu

diaţ

i.• R

ezol

vare

a pro

blem

elor î

n ba

za p

ropr

ietăţ

i-lo

r şi a

met

odelo

r de o

bţin

ere a

hid

roca

rbur

i-lo

r şi d

eriv

aţilo

r lor

.

Pro

filu

rile

um

an

ist,

art

e, s

Port

. Cla

sa a

Xii-

a. C

him

ia a

norg

anic

ă

1 or

ă pe

săpt

ămîn

ăRe

part

izar

ea o

relo

r (re

com

anda

tă)

Nr.

tem

eiTe

ma

Tota

l ore

Din

ele

3417

123

2Pr

edar

e–în

văţa

reEx

ersa

re–

rezo

lvar

eLu

crăr

i pr

actic

eEv

alua

re

sum

ativ

ă 1.

Ald

ehid

ele,

aciz

ii ca

rbox

ilici

, est

erii

126

51

2.Co

mpu

şii o

rgan

ici c

u im

port

anţă

vita

lă (g

răsim

ile, h

idra

ţii d

e car

-bo

n, am

inoa

cizi

i, pr

otei

nele

)13

83

11

2.1.

Gră

simile

42

12.

2. H

idra

ţii d

e car

bon

64

11

2.3.

Am

inoa

cizii,

pro

tein

ele3

21

13.

Com

puşii

mac

rom

olec

ular

i sin

tetic

i5

31

14.

Legă

tura

gen

etic

ă din

tre c

ompu

şii o

rgan

ici ş

i ano

rgan

ici

43

1

Subc

ompe

tenţ

eEl

eva/

elevu

l va

fi ca

pabi

lă/ca

pabi

l:Co

nţin

utur

iAc

tivită

ţi de

învă

ţare

–ev

alua

re (r

ecom

anda

te)

1. A

ldeh

idel

e. Ac

izii

carb

oxili

ci. E

ster

ii• S

ă co

mpa

re co

mpu

şii o

rgan

ici (a

lcani

, al-

chen

e, alc

hine

, alco

oli,

amin

e) d

upă c

om-

poziţ

ie, st

ruct

ură,

izom

erie,

nom

encla

tură

.• S

ă ex

empl

ifice

legă

tura

gen

etic

ă din

tre

alca

ni, a

lchen

e, al

chin

e, al

cool

i, am

ine

(prin

sche

me d

e rea

cţii

şi tr

ansfo

rmăr

i ch

imic

e).

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: al

dehi

dă, a

cid

carb

oxili

c, es

ter,

reac

ţie d

e este

rifica

re, r

e-ac

ţie d

e hid

roliz

ă.

• Com

puşii

org

anici

(alca

ni, a

lchen

e, al-

chin

e, alc

ooli,

amin

e): d

efini

ţie, c

ompo

-ziţ

ie, st

ruct

ură,

izom

erie,

nom

encla

tură

.• L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

alca

ni, a

lche-

ne, a

lchin

e, alc

ooli,

amin

e.• A

ldeh

ide,

acizi

carb

oxili

ci, es

teri:

com

-po

ziţie,

stru

ctur

ă, gr

upă f

uncţ

iona

lă,

form

ulă g

ener

ală, o

mol

ogi (

n(C)

≤4),

nom

encla

tură

.

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea ş

i com

para

rea c

ompo

ziţiei

, str

uctu

rii, t

ipur

ilor d

e izo

mer

ie, iz

omer

ilor

posib

ili, n

omen

clatu

rii al

dehi

delo

r, ac

izilo

r, es

teril

or.

• Car

acte

rizar

ea p

ropr

ietăţ

ilor c

him

ice al

e ald

ehid

elor,

acizi

lor,

este

rilor

prin

ecua

ţiile

reac

ţiilo

r, co

relar

ea lo

r cu

utili

zare

a şi m

eto-

dele

de o

bţin

ere.

Page 28: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

54 55

• Să

desc

rie al

dehi

dele,

acizi

i car

boxi

lici,

este

rii co

nfor

m al

gorit

mul

ui: c

ompo

ziţia

, str

uctu

ra, g

rupa

func

ţiona

lă, fo

rmul

a ge-

nera

lă; o

mol

ogi (

n(C)

≤4)

, nom

encla

tura

.• S

ă ca

racte

rizez

e pro

priet

ăţile

fizic

e şi c

hi-

mice

ale a

ldeh

idelo

r, ac

izilo

r car

boxi

lici,

este

rilor

în co

relaţ

ie cu

util

izare

a lor

.• S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa a

ldeh

idelo

r (fo

r-m

ică şi

acet

ică) c

a mat

erie

prim

ă pen

tru

prod

ucer

ea m

aselo

r plas

tice,

a fibr

elor a

r-tifi

ciale

etc.

• Să

mod

eleze

situ

aţii

ce n

eces

ită ap

licar

ea

reac

ţiilo

r de r

ecun

oaşte

re a

aldeh

idelo

r; sit

uaţii

de u

tiliza

re a

acid

ului

acet

ic pe

n-tru

rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r în

gosp

odăr

ia

casn

ică.

• Să

expl

ice m

etod

ele d

e obţ

iner

e a et

ana-

lulu

i, a a

cidul

ui ac

etic

în b

aza l

egăt

urii

ge-

netic

e din

tre h

idro

carb

uri,

alcoo

li, al

dehi

-de

, aciz

i car

boxi

lici.

• Să

stabi

leasc

ă leg

ătur

a cau

ză–e

fect

din

tre

răsp

îndi

rea e

steril

or în

nat

ură–

prop

rietă

ţi-le

fizice

spec

ifice

–util

izare

a lor

.• S

ă ex

empl

ifice

core

laţia

: den

umire

a este

-ru

lui–

com

poziţ

ia lu

i–re

acţia

de o

bţin

ere–

prod

uşii

obţin

uţi (

şi in

vers

).• S

ă ap

recie

ze cr

itic u

tiliza

rea e

steril

or în

di

ferit

e pro

duse

.• S

ă re

zolve

exer

ciţii

şi pr

oblem

e în

baza

leg

ătur

ilor g

enet

ice.

• Ald

ehid

ele. P

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mi-

ce al

e ald

ehid

elor (

pe ex

empl

ul m

etan

a-lu

lui ş

i a et

analu

lui):

adiţi

a hid

roge

nulu

i la

legătu

ra d

ublă

C=O,

oxi

dare

a (cu

solu

-ţie

amon

iacală

de o

xid

de ar

gint

şi cu

hi-

drox

idul

de c

upru

(II))

, ard

erea

. • R

eacţ

iile d

e oxi

dare

ca re

acţii

de i

den-

tifica

re a

aldeh

idelo

r. • M

etod

e de o

bţin

ere a

alde

hide

lor (

pe

exem

plul

etan

alulu

i): d

in ac

etile

nă p

rin

reac

ţia lu

i Kuc

erov

, prin

oxi

dare

a eta

no-

lulu

i cu

oxid

de c

upru

(II).

Al

dehi

dele

form

ică şi

acet

ică ca

mat

erie

prim

ă de o

bţin

ere a

mas

elor p

lastic

e şi a

fib

relo

r arti

ficia

le.

• Aciz

ii ca

rbox

ilici:

pro

priet

ăţile

fizic

e şi

chim

ice p

e exe

mpl

ul ac

idul

ui fo

rmic

şi ac

etic

(ioni

zare

a, in

tera

cţiu

nea c

u m

eta-

lele,

oxizi

i met

alelo

r, ba

zele,

săru

rile a

ci-zil

or m

ai sla

bi).

• Meto

de d

e obţ

iner

e a ac

izilo

r car

boxi

-lic

i pe e

xem

plul

acid

ului

aceti

c: pr

in ox

i-da

rea e

tano

lulu

i şi a

etan

alulu

i. Util

izare

a ac

izilo

r mon

ocar

boxi

lici (

aceti

c, fo

rmic

şi ste

aric)

.• E

sterii

. Răs

pînd

irea î

n na

tură

. Pro

pri-

etăţ

ile fi

zice s

pecifi

ce. U

tiliza

rea l

or. O

b-ţin

erea

prin

reac

ţia d

e este

rifica

re (n

(C)

≤4) c

u pa

rticip

area

acizi

lor f

orm

ic, ac

e-tic

şi a

alcoo

lilor

met

ilic,

etili

c. H

idro

li-za

este

rilor

. • L

egăt

ura g

enet

ică d

intre

hid

roca

rbur

i, alc

ooli,

alde

hide

, aciz

i, es

teri.

• Ded

ucer

ea im

porta

nţei

este

rilor

în in

dus-

tria a

limen

tară

, cos

met

ică, î

n ba

za p

ropr

ietă-

ţilor

spec

ifice

.• E

xem

plifi

care

a met

odelo

r de r

ecun

oaşte

re

a ald

ehid

elor ş

i aciz

ilor ş

i a si

tuaţ

iilor

ce n

e-ce

sită a

plica

rea l

or.

• Alcă

tuire

a şi r

ealiz

area

tran

sform

ărilo

r chi

-m

ice în

baz

a leg

ătur

ilor g

enet

ice.

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r de c

alcul

în b

aza l

e-gă

turii

gene

tice.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Ex

perim

ent d

emon

stra

tiv:

• Oxi

dare

a eta

nolu

lui c

u ox

id d

e cup

ru (I

I).• M

ostre

de m

ase p

lastic

e pe b

ază d

e răş

ini

feno

lform

aldeh

idice

, mos

tre d

e este

ri, m

os-

tre d

e fibr

e ace

tat.

• Ana

liza m

arca

jelor

de p

e pro

duse

le ali

men

-ta

re (a

rom

atiza

tori)

.• A

cţiu

nea a

cidul

ui ac

etic

şi a a

ldeh

idei

for-

mice

asup

ra al

bum

inei.

• Exp

erie

nţa

de la

bora

tor n

r. 1:

O

xida

rea a

ldeh

idelo

r (id

entifi

care

a).

• Exp

erie

nţa

de la

bora

tor n

r. 2:

Pro

priet

ăţile

ch

imice

ale a

cidul

ui ac

etic.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):D

ezba

teri:

Car

acte

rul a

tract

iv al

pro

duse

lor

alim

enta

re, c

osm

etice

în co

relaţ

ie cu

conţ

i-nu

tul l

or ch

imic.

Stud

iu d

e caz

: Sta

bilir

ea ti

pulu

i de a

rom

ati-

zato

r (na

tura

l, id

entic

nat

ural,

sint

etic)

dup

ă m

arca

j.

2. C

ompu

şii o

rgan

ici c

u im

port

anţă

vita

lă (g

răsim

ile, h

idra

ţii d

e car

bon,

amin

oaci

zii,

prot

eine

le)

• Să

desc

rie gr

ăsim

ile co

nfor

m al

gorit

mu-

lui:

defin

iţie,

form

ulă d

e stru

ctur

ă (ge

nera

-lă)

, răs

pînd

irea î

n na

tură

, clas

ifica

rea,

pro-

priet

ăţile

fizic

e.• S

ă arg

umen

teze i

mpo

rtanţ

a şi r

olul

biol

ogic

al gr

ăsim

ilor î

n ba

za pr

oprie

tăţilo

r lor

chim

i-ce

(hid

roliz

ă şi o

xidar

ea lo

r com

pletă

).• S

ă pr

ogno

zeze

cons

ecin

ţele

exclu

derii

gr

ăsim

ilor d

in al

imen

taţie

şi a

utili

zării

lor

exce

sive a

supr

a săn

ătăţ

ii pe

rson

ale.

• Să

stabi

leasc

ă, il

ustre

ze co

relaţ

ia d

intre

co

mpo

ziţia

grăs

imilo

r, ob

ţiner

ea ac

idul

ui

stear

ic, re

acţia

de n

eutra

lizar

e a lu

i, ob

ţi-ne

rea s

ăpun

ului

.• S

ă ar

gum

entez

e nec

esita

tea p

rodu

cerii

de

terg

enţil

or si

ntet

ici.

• Să

com

pare

expe

rimen

tal p

ropr

ietăţ

ile

săpu

nulu

i şi a

le de

terg

enţil

or si

ntet

ici.

• Să

com

pare

/apr

eciez

e crit

ic av

anta

jele ş

i de

zava

ntaje

le ut

iliză

rii d

eter

genţ

ilor s

in-

tetic

i în

rapo

rt cu

săpu

nuril

e, im

pact

ul lo

r as

upra

med

iulu

i.

2.1.

Gră

simile

• Gră

simile

. Răs

pînd

irea î

n na

tură

, pro

-pr

ietăţ

ile fi

zice,

clasifi

care

a (so

lide ş

i li-

chid

e, ve

geta

le şi

anim

ale).

• Com

poziţ

ia gr

ăsim

ilor,

form

ula d

e str

uctu

ră ge

nera

lă, d

efini

ţia.

• Noţ

iune

de a

cizi c

arbo

xilic

i gra

şi, p

e ex

empl

ul ac

idul

ui st

earic

. • H

idro

liza ş

i oxi

dare

a com

plet

ă a g

ră-

similo

r (sc

hem

atic,

pro

duşii

obţ

inuţ

i, co

ndiţi

i de r

eacţ

ie), r

olul

bio

logi

c/in

dus-

trial

al ac

esto

r pro

cese

.• N

oţiu

nea d

e săp

unur

i, de

terg

enţi

sinte

-tic

i, ro

lul l

or. U

tiliza

rea a

cidul

ui st

earic

.• P

rote

cţia

med

iulu

i con

tra p

oluă

rii cu

de

terg

enţi.

Exer

ciţii:

• Clas

ifica

rea c

ompu

şilor

org

anici

cu im

por-

tanţ

ă vita

lă.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r chi

mice

, obţ

i-ne

rii g

răsim

ilor p

rin ec

uaţii

le re

acţii

lor.

• Arg

umen

tare

a im

porta

nţei

indu

stria

le şi

vita

le a g

răsim

ilor î

n co

relar

e cu

prop

rietă

-ţil

e lor

.Re

zolv

area

pro

blem

elor î

n ba

za p

ropr

ietăţ

i-lo

r chi

mice

ale g

răsim

ilor ş

i a m

etod

elor d

e ob

ţiner

e a lo

r.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: Mos

tre d

e gră

-sim

i, ul

eiuri,

det

erge

nţi,

săpu

nuri.

Expe

rienţ

a de

labo

rato

r nr.

3: St

udier

ea p

ro-

priet

ăţilo

r săp

unul

ui şi

a de

terge

nţilo

r sin

tetici

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

/în gr

up):

Dez

bate

ri: Im

porta

nţa g

răsim

ilor î

n ali

men

-ta

ţia n

oastr

ă.St

udiu

de c

az: O

bezit

atea

şi an

orex

ia ca

re-

zulta

t al u

nei a

titud

ini i

ncor

ecte

faţă

de a

li-m

enta

ţia să

năto

asă.

• Să

expl

ice n

oţiu

nile:

hid

raţi

de ca

rbon

, m

onoz

ahar

ide,

diza

harid

e, po

lizah

arid

e, fo

tosin

teză

.• S

ă ex

amin

eze ş

i să

apre

cieze

aspe

ctul

chi-

mic

al pr

oces

ului

de f

otos

inte

ză (c

onsu

ma-

rea o

xidu

lui d

e car

bon

(IV),

rege

nera

rea

oxig

enul

ui, o

bţin

erea

subs

tanţ

elor n

utrit

i-ve

) şi c

el en

erge

tic (c

onse

rvar

ea en

ergi

ei).

• Să

cara

cteriz

eze g

luco

za, f

ruct

oza,

zaha

-ro

za, a

mid

onul

, celu

loza

dup

ă alg

oritm

ul:

2.2.

Hid

raţii

de c

arbo

n • H

idra

ţii d

e car

bon.

Mon

ozah

arid

ele

(glu

coza

, fru

ctoz

a), d

izaha

ridele

(zah

a-ro

za),

poliz

ahar

idele

(am

idon

ul, c

elu-

loza

).• G

luco

za şi

fruc

toza

: for

mul

a mol

ecul

a-ră

, de s

truct

ură (

linia

ră p

entru

glu

coză

), fo

rmar

ea, r

ăspî

ndire

a în

natu

ră, p

ropr

i-et

ăţile

fizic

e.

Exer

ciţii:

• Exe

mpl

ifica

rea r

eacţ

iilor

de r

ecun

oaşte

re a

gluc

ozei,

amid

onul

ui şi

a sit

uaţii

lor c

e nec

e-sit

ă ide

ntifi

care

a lor

.• C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r chi

mice

ale

hidr

aţilo

r de c

arbo

n, p

rin ec

uaţii

le re

acţii

lor.

• Cor

elare

a tra

nsfo

rmăr

ilor r

ecip

roce

ale h

i-dr

aţilo

r de c

arbo

n cu

tran

sform

area

lor î

n or

gani

sm şi

pre

lucr

area

lor î

n in

dustr

ie.

Page 29: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

56 57

com

poziţ

ie, st

ruct

ură,

form

ulă m

olec

ular

ă, ob

ţiner

e, ră

spîn

dire

în n

atur

ă, pr

oprie

tăţi

fizice

, tra

nsfo

rmăr

i rec

ipro

ce.

• Să

core

leze p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i chi

mice

ale

glu

coze

i, za

haro

zei,

amid

onul

ui, c

elu-

loze

i cu

utili

zare

a şi r

olul

bio

logi

c.• S

ă pr

ezin

te leg

ătur

a cau

ză–e

fect

din

tre

struc

tura

glu

coze

i (gr

upele

func

ţiona

le),

reac

ţiile

de re

cuno

aşte

re şi

util

izare

a lor

.• S

ă ex

plice

etap

ele d

e ext

rage

re a

zahă

ru-

lui d

in sf

ecla-

de-z

ahăr

şi a

amid

onul

ui d

in

carto

fi.• S

ă co

mpa

re va

loar

ea n

utrit

ivă a

hid

raţil

or

de ca

rbon

cu ce

a a gr

ăsim

ilor.

• Pro

priet

ăţile

chim

ice al

e glu

coze

i: re

-ac

ţiile

de o

xida

re (i

dent

ifica

rea c

u so

lu-

ţie am

onia

cală

de o

xid

de ar

gint

, cu

hi-

drox

id d

e cup

ru),

redu

cere

, fer

men

tare

alc

oolic

ă. D

omen

iile d

e util

izare

şi ro

lul î

n or

ga-

nism

: a) a

cum

ular

ea su

b fo

rmă d

e rez

er-

ve al

e org

anism

ului

; b) o

xida

rea î

n sc

o-pu

ri en

erge

tice.

• Diza

harid

ele: z

ahar

oza.

Răsp

îndi

rea î

n na

tură

, obţ

iner

ea, p

ropr

ietăţ

ile fi

zice ş

i ch

imice

(hid

roliz

a), u

tiliza

rea î

n in

dus-

tria a

limen

tară

. Ex

trage

rea z

ahăr

ului

din

sfec

la-de

-zah

ăr.

• Pol

izaha

ridele

: am

idon

ul şi

celu

loza

. Co

mpo

ziţia

, for

mul

a mol

ecul

ară,

pro-

priet

ăţile

fizic

e, ră

spîn

dire

a în

natu

ră,

obţin

erea

şi ro

lul b

iolo

gic.

Amid

onul

: pr

oprie

tăţil

e chi

mice

(hid

roliz

a şi i

den-

tifica

rea c

u io

d). U

tiliza

rea.

• Celu

loza

: pro

priet

ăţile

chim

ice (h

idro

-liz

a sub

acţiu

nea a

cizilo

r, ox

idar

ea to

tală,

de

shid

rata

rea (

carb

oniza

rea)

). Ut

iliza

rea

celu

loze

i (su

b fo

rmă d

e hîrt

ie, fi

bre t

exti-

le, le

mn,

mat

erie

prim

ă chi

mică

).

Rezo

lvar

ea p

robl

emelo

r în

baza

obţ

iner

ii şi

prop

rietă

ţilor

chim

ice al

e glu

coze

i.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • I

dent

ifica

rea g

luco

zei,

amid

onul

ui în

pro

-du

se al

imen

tare

.Ac

tivita

te cr

eativ

ă (in

divi

dual

sau

în gr

up):

• Elab

orar

ea sc

hem

elor d

e ext

rage

re a

zahă

-ru

lui ş

i a am

idon

ului

.• D

ezba

teri:

Impo

rtanţ

a hid

raţil

or d

e car

bon

în al

imen

taţia

noa

stră.

• Elab

orar

ea p

roiec

tulu

i: cr

eşte

rea m

ondi

a-lă

a con

sum

ului

de h

îrtie

în ra

port

cu st

area

m

ediu

lui.

• Arg

umen

tare

a leg

ătur

ii ca

uză–

efec

t din

tre

creş

tere

a mon

dial

ă a so

licită

rii d

e hîrt

ie şi

înră

utăţ

irea s

tării

med

iulu

i.

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le: am

inoa

cid, p

ro-

tein

ă, gr

upă p

eptid

ică.

• Să

expl

ice în

baz

a com

poziţ

iei

α-am

inoa

cizilo

r pro

priet

ăţile

fizic

e ale

lor,

polic

onde

nsar

ea (c

u fo

rmar

ea d

ipep

tide-

lor)

, im

porta

nţa v

itală

a ace

stei r

eacţ

ii.• S

ă de

scrie

com

poziţ

ia p

rote

inelo

r, fo

rma-

rea l

or ca

rezu

ltat a

l rea

cţiei

de s

inte

2.3.

Am

inoa

cizi

i, pr

otei

nele

• α

-Am

inoa

cizii

(glic

ină,

alani

nă),

pro-

priet

ăţile

fizic

e. • P

olico

nden

sare

a α-a

min

oaciz

ilor.

Gru

-pă

pep

tidică

. • I

mpo

rtanţ

a vita

lă a a

min

oaciz

ilor.

• Pro

tein

ele –

com

puşi

mac

rom

olec

ular

i az

otaţ

i. Fo

rmar

ea p

eptid

elor

Exer

ciţii:

• Scr

ierea

form

ulelo

r de s

truct

ură a

celo

r m

ai im

porta

nţi a

min

oaciz

i.• M

odela

rea e

cuaţ

iilor

reac

ţiilo

r de o

bţin

ere

a dip

eptid

elor.

Expl

icare

a cor

elaţii

lor d

intre

am

inoa

cizi ş

i pro

tein

e. • C

arac

teriz

area

pro

priet

ăţilo

r chi

mice

ale

amin

oaciz

ilor p

rin ec

uaţii

le re

acţii

lor.

a pep

tidelo

r, str

uctu

ra p

rimar

ă a p

rote

inei,

pr

oprie

tăţil

e chi

mice

, tra

nsfo

rmar

ea p

rote

-in

elor î

n or

gani

sm, d

enat

urar

ea lo

r.Să

arg

umen

teze i

mpo

rtanţ

a unu

i sist

em

de al

imen

taţie

com

plex

şi ec

hilib

rat p

rin

com

para

rea p

roce

selo

r de t

rans

form

are î

n or

gani

sm a

grăs

imilo

r, hi

draţ

ilor d

e car

-bo

n, p

rote

inelo

r.

prin

reac

ţia d

e pol

icond

ensa

re a

doi

α-am

inoa

cizi.

Stru

ctur

a prim

ară a

pro

-te

inei.

Pro

priet

ăţile

chim

ice al

e pro

tei-

nelo

r: re

acţia

de c

uloa

re cu

hid

roxi

d de

cu

pru

(II),

hidr

oliza

.Tr

ansfo

rmar

ea p

rote

inelo

r în

orga

nism

.Fa

ctor

ii şi

cons

ecin

ţele

dena

tură

rii p

ro-

tein

elor (

tem

pera

tura

, acţ

iune

a aciz

ilor,

baze

lor,

săru

rilor

, alco

olul

ui, a

cidul

ui

acet

ic).

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 1:

Iden

tifica

rea p

rote

i-ne

lor.

Den

atur

area

pro

tein

elor.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):• E

stim

area

div

ersit

ăţii,

com

plex

ităţii

, im

-po

rtanţ

ei pr

otein

elor.

• Fun

cţiil

e şi r

olul

pro

tein

elor î

n or

gani

sm.

3. C

ompu

şii m

acro

mol

ecul

ari s

inte

tici

• Să

defin

easc

ă no

ţiuni

le ge

nera

le ale

chi-

miei

com

puşil

or m

acro

mol

ecul

ari:

mon

o-m

er, p

olim

er, r

eacţ

ie de

pol

imer

izare

(pe

exem

plul

etile

nei),

frag

men

t stru

ctur

al,

grad

de p

olim

eriza

re, m

asă m

olec

ular

ă re-

lativ

ă med

ie.• S

ă cla

sifice

com

puşii

mac

rom

olec

ular

i.• S

ă de

scrie

mas

ele p

lastic

e, fib

rele

sinte

ti-ce

şi n

atur

ale: l

înă (

polip

eptid

ă), b

umba

c (c

elulo

ză).

• Să

desc

rie p

ropr

ietăţ

ile ca

uciu

culu

i nat

u-ra

l şi s

inte

tic (b

utad

ienic)

, ale

cauc

iucu

lui

vulca

niza

t.• S

ă en

umer

e dom

eniil

e de u

tiliza

re a

po-

limer

ilor.

• Să

recu

noas

că m

ater

ialel

e for

mat

e din

co

mpu

şi m

acro

mol

ecul

ari:

mas

e plas

tice,

fibre

sint

etice

, arti

ficia

le şi

natu

rale,

cau-

ciuc.

• Să

com

pare

fibr

ele n

atur

ale (b

umba

c, in

, lîn

ă, m

ătas

e) cu

cele

sinte

tice (

capr

on) ş

i

• Noţ

iuni

gene

rale

ale ch

imiei

com

pu-

şilor

mac

rom

olec

ular

i: m

onom

er, p

oli-

mer

, fra

gmen

t stru

ctur

al, gr

ad d

e pol

i-m

eriza

re, m

asă m

olec

ular

ă med

ie.• C

lasifi

care

a com

puşil

or m

acro

mol

e-cu

lari:

1. n

atur

ali (p

oliza

harid

e, ca

uciu

c nat

u-ra

l, pr

otein

e);

2. ar

tificia

li (fi

bre a

ceta

t);3.

sint

etici

(pol

ietile

nă).

• Mas

e plas

tice.

Fibr

e sin

tetic

e, ar

tificia

-le,

nat

urale

. • C

auciu

c nat

ural

şi sin

tetic

. Cau

ciucu

ri vu

lcani

zate

. • U

tiliza

rea p

olim

erilo

r.

Exer

ciţii:

• Util

izare

a noţ

iuni

lor m

onom

er, p

olim

er,

reac

ţii d

e pol

imer

izare

prin

alcă

tuire

a exp

re-

siilo

r de t

ip ad

evăr

at/fa

ls.• C

arac

teriz

area

met

odelo

r de o

bţin

ere a

po-

limer

ilor,

fibre

lor,

cauc

iucu

rilor

, în

core

lare

cu u

tiliza

rea l

or.

• Ide

ntifi

care

a pol

imer

ilor,

fibre

lor,

după

in-

form

aţia

de p

e etic

hetă

, mar

caju

l am

balaj

u-lu

i. • A

rgum

enta

rea a

vant

ajelo

r, de

zava

ntaje

lor

fibre

lor n

atur

ale, s

inte

tice ş

i arti

ficia

le în

co-

relaţ

ie cu

tipu

l pro

dusu

lui t

extil

.Ac

tivita

te ex

perim

enta

lă:

Expe

rimen

t dem

onst

rativ

: • M

ostre

de p

olim

eri,

fibre

, mas

e plas

tice,

ca-

uciu

curi.

• Ard

erea

pol

imer

ilor n

atur

ali şi

estim

area

ef

ecte

lor o

bţin

ute.

Lucr

area

pra

ctic

ă nr.

2: St

udier

eam

ater

ialel

or d

in co

mpu

şi m

acro

mol

ecul

ari.

Page 30: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

58 59

artifi

ciale

(tria

cetil

celu

loză

) dup

ă com

po-

ziţie,

pro

priet

ăţi (

mec

anice

, hig

rosc

opice

, ig

ienice

, este

tice)

, util

izare

. • S

ă ap

recie

ze im

porta

nţa m

arca

julu

i ma-

teria

lelor

pol

imer

ice p

entru

aleg

erea

, util

i-za

rea ş

i îng

rijire

a lor

adec

vată

.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):D

ezba

tere

: ava

ntaje

le şi

deza

vant

ajele

utili

-ză

rii co

mpu

şilor

mac

rom

olec

ular

i.• E

labor

area

sche

melo

r de u

tiliza

re a

com

pu-

şilor

mac

rom

olec

ular

i.• A

rgum

enta

rea u

tiliză

rii ad

ecva

te a

tipul

ui

fibre

i în

core

laţie

cu ti

pul p

rodu

sulu

i tex

til.

4. L

egăt

ura g

enet

ică d

intr

e com

puşii

org

anic

i şi a

norg

anic

i• S

ă ex

plice

relaţ

ia ca

uză–

efec

t din

tre

struc

tura

şi p

ropr

ietăţ

ile ce

lor m

ai re

pre-

zent

ativ

i com

puşi

orga

nici

şi an

orga

nici.

• S

ă re

zolve

pro

blem

e exp

erim

enta

le la

chim

ia o

rgan

ică.

• Să

scrie

ecua

ţiile

reac

ţiilo

r con

form

legă

-tu

rii ge

netic

e din

tre cl

asele

de c

ompu

şi or

-ga

nici

şi an

orga

nici.

• S

ă pr

ezin

te lu

crăr

i de t

ip cr

eativ

la ch

imia

or

gani

că şi

anor

gani

că, e

labor

ate î

n m

od

indi

vidu

al sa

u pr

in co

labor

are î

n gr

up.

• Rela

ţia d

intre

stru

ctur

a şi p

ropr

ietăţ

ile

com

puşil

or o

rgan

ici şi

anor

gani

ci.• L

egăt

uri g

enet

ice d

intre

div

erse

clas

e de

com

puşi

orga

nici

şi an

orga

nici.

Exer

ciţii:

• Ded

ucer

ea d

in co

mpo

ziţia

subs

tanţ

ei a f

or-

mul

ei ge

nera

le, ti

pulu

i de c

ompu

s, tip

urilo

r de

izom

erie,

izom

erilo

r pos

ibili

, den

umiri

le lo

r şi i

nver

s.Re

zolv

area

pro

blem

elor î

n ba

za p

ropr

ietăţ

i-lo

r com

puşil

or o

rgan

ici.

Activ

itate

expe

rimen

tală

:Lu

crar

ea p

ract

ică n

r. 3:

G

ener

aliza

rea c

unoş

tinţe

lor l

a chi

mia

org

a-ni

că.

Activ

itate

crea

tivă

(indi

vidu

al/în

grup

):• P

reze

ntar

ea p

orto

foliu

lui d

e cre

aţie.

vii. strategii didaCtiCe: reComandări generale

Tipologia şi specificul strategiilor didactice privind disciplina Chimie. Realiza-rea unui design de instruire calitativ şi eficient la chimie are la bază strategii didactice bine formulate. Strategiile didactice sînt modalităţi de îmbinare eficientă a metodelor cu mijloacele de învăţămînt, cu modul de organizare a conţinutului, cu formele de ac-tivitate (frontală, grupală, individuală), cu modul de prezentare a informaţiilor (prin problematizare, prin descoperire), cu dirijarea activităţii (directă, indirectă, euristică, algoritmică) şi cu formele de evaluare (sumativă, formativă sau combinată). Formarea competenţelor include mobilizarea şi integrarea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudi-nilor în comportamente de rezolvare a situaţiilor-problemă. În acest scop, curriculumul la chimie, centrat pe competenţe, orientează cadrele didactice spre aplicarea proble-matizării ca strategie didactică dominantă în procesul de predare–învăţare–evaluare la chimie. Problematizarea ca strategie include metoda modelării, algoritmizării, sche-matizării, observării, experimentului chimic, abstractizării, analizei, sintezei, investi-gării, proiectului, demonstrării, portofoliului etc. Combinarea armonioasă a metodelor şi strategiilor depinde de măiestria pedagogică a cadrului didactic – inginer al artei educaţionale. Metodele vor fi tratate ca însăşi logica organizării conţinutului: metode cla-sice (conversaţia, dialogul, expunerea orală, descrierea, explicaţia); metode cu caracter aplicativ (studiul cu manualul, cu culegerea de probleme); metode de explorare şi des-coperire (experimentul, lucrarea de laborator, modelarea, proiectul); metode creative (brainstormingul, sinectica, Phillips 6/3/5, arborele genealogic, portofoliul de creaţie, tehnica De ce?). Această varietate de metode stimulează pe mai multe căi efortul de gîndire în direcţii divergente, contribuind la formarea gîndirii critice, a competenţelor şi capacităţilor creative ale liceenilor.

Pentru a atinge obiectivele, cadrul didactic va alege cu ce mijloace va realiza optim sarcinile de învăţare. Materialele didactice folosite în didactica chimiei sînt:

• materiale informativ-demonstrative: colecţii de minerale sau minereuri, modele mo-leculare, planşe, truse, simboluri chimice cu fixare magnetică, filme didactice etc.;

• materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: vase chimice şi ustensile de laborator, substanţe chimice, aparatura de laborator, dispozitive;

• materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, software educaţionale la chimie.

Metodele şi mijloacele moderne la chimie oferă posibilităţi variate de creare a situa-ţiilor de învăţare eficientă.

Repere şi modalităţi de proiectare a strategiilor didactice. Managementul lecţiei moderne depinde, în mare măsură, de competenţa de proiectare pedagogică a cadrului didactic. Reperele de proiectare a strategiilor didactice sînt: specificul activităţii la chi-mie, obiective operaţionale derivate din competenţe specifice, materialele şi mijloacele didactice disponibile, stilul şi competenţele cadrului didactic. Un proiect didactic mo-dern trebuie să fie axat pe corelaţia dintre: subcompetenţe (ce voi putea face?) – obiective operaţionale (ce/cît/cum voi face?) – motivaţie (de ce voi face?) – conţinutul sarcinilor didactice (ce voi face?) – metode (cum voi face?) – mijloace (cu ce voi face?) – evaluare (ce, cît şi cum am realizat în raport cu obiectivele?). Este important ca tehnologiile di-

Page 31: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

60 61

dactice aplicate să fie adecvate situaţiilor concrete de învăţare şi să conducă la realizarea obiectivelor planificate, în scopul formării competenţelor elevilor.

Diversificarea şi combinarea metodelor şi tehnicilor de învăţare în raport cu di-ferite criterii: competenţe, obiective, conţinuturi, clasă, vîrsta elevilor, măiestria pe-dagogică a profesorilor.

Didactica modernă recomandă crearea şi rezolvarea situaţiilor-problemă, acestea fi-ind apreciate ca cele mai productive procese de învăţare, deoarece activează elevii, stimu-lează reactualizarea unor experienţe anterioare, impulsionează inventivita tea, îi pregă-tesc pentru rezolvarea problemelor vieţii. Orice problemă şi exerciţiu trebuie să posede un grad de dificultate care să nu depăşească obiectivele urmărite şi nivelul de dezvoltare al elevilor; conţinutul ei să fie legat de practică, de viaţă, să motiveze intrinsec; să poarte un caracter divergent, adică să posede alternative de rezolvare şi mai multe soluţii posi-bile; formularea ei să fie atrăgătoare, să trezească emoţii pozitive şi dorinţa de a rezolva. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să rezolve problemele propuse prin diverse metode. Un factor determinant pentru rezolvarea problemelor este motivaţia, exprimată prin atitudi-nea interogativă, interes pentru cunoaştere, dorinţa de a descoperi şi a inventa de a rea-liza ceva deosebit, insistenţa de a depăşi dificultăţile, curiozitatea pentru această acţiune, satisfacţia de a cerceta.

Specificul formării competenţelor la chimie este determinat de experimentul chimic, exprimat prin experienţe de laborator, experienţe de demonstrare şi lucrări practice. Inte-grarea sistematică a experimentului chimic la lecţiile de chimie creează condiţiile necesa-re pentru formarea la liceeni a competenţei de investigare teoretică şi experimentală. Lice-enii trebuie se acorde o atenţie deosebită cunoaşterii şi respectării tehnicii securităţii.

Formarea competenţelor de comunicare în procesul educaţional la chimie solicită utilizarea corectă şi variată a limbajului specific chimiei (simboluri, formule, ecuaţii chimice, noţiuni şi terminologie chimică). Pentru aceasta este necesară formarea de-prinderilor de utilizare a Sistemului periodic, a Tabelului solubilităţii şi a altor materiale didactice informative.

Elaborarea proiectelor, lucrărilor creative, referatelor şi a rapoartelor pe baza acti-vităţii experimentale, compunerea întrebărilor şi problemelor noi, cu caracter diver-gent, rezolvarea sistematică a situaţiilor-problemă în procesul educaţional la chimie favorizează formarea competenţei de a acţiona autonom, dezvoltă responsabilitatea, abilitatea de a elabora planuri pentru viaţă şi proiecte personale şi de a acţiona în contexte mai largi.

Portofoliul la chimie reprezintă una din metodele de învăţare–evaluare, orientate spre autorealizarea şi creativitatea elevilor. Portofoliul va cuprinde produsele activităţii de învăţare–evaluare a elevilor, de exemplu, proiecte, comunicări, rapoarte de activitate experimentală, diverse lucrări creative. Portofoliul se evaluează şi se notează la sfîrşitul anului şcolar.

Diversificarea formelor de învăţare. Învăţarea autonomă. Diversificarea formelor de învăţare poate fi realizată prin: predarea cu participarea elevilor; acordarea asisten-ţei metodice elevilor în procesul de investigare, sistematizare şi utilizare a informaţiei; stimularea perseverenţei, curiozităţii, creativităţii; îmbinarea raţională a activităţii inde-

pendente cu activităţi în echipă; includerea jocurilor didactice; învăţarea noţiunilor prin rezolvarea unor probleme şi realizarea unor activităţi practice; realizarea lucrărilor de la-borator şi practice; utilizarea tehnicilor informaţionale în predarea şi evaluarea materiei, a resurselor electronice şi video; evaluarea formativă a rezultatelor elevilor.

Învăţarea autonomă, axată pe principiile educaţiei continue a personalităţii, a devenit astăzi factorul esenţial de succes profesional şi social. Învăţarea autonomă desemnează un proces de achiziţionare a experienţei cognitive noi, în mod indepen-dent. Elevii independent îşi stabilesc obiective de învăţare, aleg conţinutul, strategiile, metodele şi tehnicile necesare la studierea chimiei, apreciază obiectiv rezultatele obţi-nute. Condiţiile învăţării autonome sînt: dezvoltarea competenţelor de autoevaluare, creativităţii şi autoorganizării; sporirea potenţialului creativ prin folosirea metodelor euristice, de descoperire şi cercetare; elaborarea proiectelor şi portofoliilor; dezvol-tarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare. Cadrele didactice vor susţine învăţarea autonomă a elevilor cu cerinţe specifice: participare la concursuri şi olimpiade de chimie etc.

Realizarea interdisciplinarităţii. În procesul de predare–învăţare a chimiei se re-comandă stabilirea conexiunilor relevante cu alte discipline, de exemplu, cu biologia (la temele: proteine, glucide, probleme de mediu etc.), fizica (curent electric, forme de energie etc.), informatica (prezentări Power Point, software educative etc.), mate-matica (expresii matematice de calcul, algoritmi etc.), literatura (probe creative: eseu, poezii etc.), istoria (date din istoria descoperirii elementelor chimice, a substanţelor chimice, a legilor fundamentale ale chimiei, viaţa şi activitatea savanţilor în chimie etc.). Un suport eficient pentru realizarea interdisciplinarităţii îl constituie activităţi-le extraşcolare la chimie, cursurile opţionale „Protecţia consumatorului”, „Protecţia mediului”, „Tehnica experimentului chimic”, proiectele de natură interdisciplinară în-tre clase şi şcoli.

Centrarea pe elev. Didactica modernă a chimiei promovează învăţarea centrată pe elev – subiect al actului de învăţare. Rolul profesorilor este de a găsi o modalitate opti-mă de stimulare a elevilor pentru efort în activitatea independentă. Experimentarea şi observarea nemijlocită constituie acel cîmp propice pentru caracterul activ al predării, favorizînd realizarea legăturilor teoriei cu practica, prin organizarea unor excursii tema-tice la fabrici, uzine, laboratoare specializate, în scopul cunoaşterii producţiei moderne, a aplicabilităţii chimiei în sfera socială, în procesele tehnologice. Iată cîteva aspecte de învăţare centrată pe elev: lecţia începe prin evocarea experienţelor elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care îi implică; elevii sînt lăsaţi să formuleze independent obiecti-vele de învăţare corespunzător temei şi să propună activităţi, să-şi autoevalueze rezulta-tele; elevii se implică în rezolvarea situaţiilor-problemă, independent şi prin colaborare; activităţile de învăţare sînt variate astfel, încît asigură condiţii pentru elevi cu diverse stiluri în învăţare (vizual, auditiv, practic/kinetic); lecţiile se încheie cu reflecţia elevilor pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat; elevii evaluează realizarea obiec-tivelor şi rezultatele obţinute.

Învăţămîntul incluziv. Educaţia incluzivă permite copiilor cu cerinţe educative spe-ciale să înveţe într-o clasă obişnuită, să dobîndească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le au şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă

Page 32: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

62 63

echilibrată. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în clasa obişnuită necesită: adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; stimularea mo-tivaţiei pentru învăţare; sporirea nivelului de socializare a elevilor cu deficienţe; dezvol-tarea empatiei şi cooperării în grupurile obişnuite. Implicarea cadrelor didactice este esenţială în crearea unui climat favorabil pentru integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în viaţa şcolară şi socială.

Utilizarea TIC în procesul educaţional la chimie prezintă următoarele avantaje: permite diversificarea strategiilor didactice; facilitează accesul elevilor la informaţii ample, logic organizate, variat structurate, prezentate în modalităţi diferite de vizuali-zare; stimulează interesul faţă de nou, motivează învăţarea prin imagini ale obiectelor legate de viaţa cotidiană, prin experienţe chimice video etc.; oferă posibilitatea simulării fenomenelor chimice, a utilizării unor imagini animate şi dinamice, facilitînd învăţa-rea conţinuturilor curriculare la chimie; permit realizarea evaluării continue la clasă, aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elevi, oferă posibilitatea chestionării pentru identificarea lacunelor în procesul de învăţare, exclud copierea, evi-denţiază evoluţia fiecărui elev; asigură integrarea cunoştinţelor prin realizarea proiec-telor individuale şi în grup.

viii. strategii de evaluare

Evaluarea axată pe competenţe. Evaluarea competenţelor elevilor este o activitate de măsurare a calităţii rezolvării situaţiilor-problemă şi a sarcinilor problematizate pe mo-dule, conform indicatorilor, în procesul implementării curriculumului de liceu. Evalu-area realizată la finele anului de învăţămînt demonstrează posedarea subcompetenţelor indicate în curriculum la clasa respectivă.

Tipuri de evaluareEvaluarea rezultatelor şcolare evidenţiază valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa

eforturilor depuse de toţi factorii educaţionali. Evaluarea iniţială are ca obiectiv dia-gnosticarea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor, identificarea lacunelor cu scopul organizării adecvate a predării. La începutul clasei a X-a cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile elevilor la chimie se deosebesc considerabil de la subiect la subiect, deoarece achiziţiile lor variază în funcţie de calitatea predării–învăţării–evaluării în gimnaziu, de motivaţia învăţării, de baza materială a laboratoarelor de chimie, de competenţele cadre-lor didactice etc. Prin urmare, este necesară realizarea evaluării iniţiale a competenţelor elevilor, prin chestionare axate pe autoevaluare.

Evaluarea continuă (curentă, formativă) se efectuează sistematic, după fiecare situ-aţie de învăţare. Ea îi priveşte pe toţi elevii şi are funcţii de constatare a rezultatelor, de sprijinire continuă a elevilor, de feedback, de corectare a greşelilor şi ameliorare, reglare a procesului de predare–învăţare, de motivare. Evaluarea formativă oferă posibilitatea intervenţiei imediate a cadrului didactic.

Evaluarea finală se face la sfîrşitul unui modul, semestru, an şcolar sau treaptă de învăţămînt şi are ca obiectiv verificarea cantitativă şi calitativă a însuşirii materiei stu-diate.

Metode şi tehnici de evaluareEvaluarea iniţială: investigaţia, chestionarul, testarea.Evaluarea formativă: observarea curentă a comportamentului şcolar, fişe de evaluare,

examinări orale, tehnica 3-2-1, investigaţia, eseul, probe practice, teme pentru acasă.Evaluarea sumativă: testarea, rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice, porto-

foliul, referatul, proiectul.Observarea curentă a activităţii/comportamentului/produselor elevilor trebuie să

aibă obiective clare; să se efectueze sistemic, pe o perioada mai îndelungată (semestru); să înregistreze rezultatele operativ, într-o fişă sau într-un caiet.

Referatul sintetizează rezultatele unei investigaţii sau în urma studierii anumitor sur-se de informare. El trebuie să cuprindă opiniile autorilor studiaţi în problema analizată şi opiniile proprii. Se consideră nesatisfăcător referatul care reproduce sau plagiază anu-mite lucrări studiate. Se recomandă susţinerea referatului în cadrul clasei/grupei, se pot pune diverse întrebări din partea cadrului didactic şi a colegilor.

Chestionarul poate fi folosit atunci cînd cadrul didactic doreşte să obţină informaţii despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual, despre nivelul lor de motivaţie. Pe baza răspunsurilor elevilor se fac aprecieri privind gradul de însuşire a unor cunoştinţe şi precizări, comple-tări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună cunoaştere a unei anumite părţi din materia parcursă.

Proiectul poate fi individual sau de grup şi se încheie prin prezentarea unui raport asupra rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Realizarea proiectului în grup pre-supune parcurgerea următorilor paşi: enunţarea sarcinii de lucru, repartizarea respon-sabilităţilor în cadrul grupului, colectarea datelor, a materialelor, realizarea produsului, prezentarea. Criterii de evaluare pentru produsul final: validitate, elaborare şi structura-re, noutate, originalitate, calitate.

Dominarea evaluării curente (formative). Profesorii vor pune accentul pe evalu-area formativă, care se realizează după parcurgerea unei secvenţe de instruire folosind diverse modalităţi: probe de scurtă durată aplicate la începutul sau sfîrşitul orei; probe de evaluare a atingerii unui anumit obiectiv operaţional, după parcurgerea unei secven-ţe de instruire/modul. Evaluarea continuă permite cadrelor didactice să adopte măsuri de recuperare sau ameliorare, ajută la monitorizarea progresului şcolar.

Evaluarea bazată pe criteriul de succes. Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică a activităţii. Evaluarea bazată pe succes este o condiţie a calităţii procesu-lui educaţional, care depinde de calitatea pregătirii profesionale, calitatea metodelor şi mijloacelor de predare–învăţare, a modului de organizare a lecţiilor şi a relaţiilor profe-sor–elev, de existenţa laboratorului de chimie, amenajat conform cerinţelor, de prezenţa materialelor didactice etc. Rolul cadrelor didactice este definitoriu în corelarea obiecti-velor evaluării cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor învăţării, pentru formarea unei imagini cît mai corecte a elevilor despre competenţele proprii şi orientarea lor spre succes.

Page 33: Preliminarii - mecc.gov.md · Clasa, profilul Nr. de unităţi de conţinuturi pe clase Nr. de ore pe an Obligatorie Matematică şi Ştiinţe a X-a (real) 8 102 a XI-a (real) 9 68

64

referinţe bibliografiCe1. Achiri I., Bolboceanu A., Guţu V., Hadîrcă M. Evaluarea standardelor educaţionale. Ghid

metodologic. Chişinău, 2009. 2. Chimie. Curriculum şcolar pentru clasele a VII-a–a IX-a. Chişinău, Editura Univers Peda-

gogic, 2006.3. Chimie. Curriculum pentru învățămîntul liceal (clasele a X-a–a XII-a) (profil real şi profil

umanist). Chişinău, Editura Univers Pedagogic, 2006.4. Cojocaru V. Calitatea în educaţie. Managementul calităţii. Chişinău, Universitatea Pedago-

gică de Stat „Ion Creangă”, 2007. 5. Guţu V. Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2007. 6. Guțu Vl., Achiri I. Evaluarea curriculumului şcolar. Ghid metodologic. Chişinău, Print–

Caro SRL, 2009.7. Ionescu M., Chis V. Strategii de predare şi învăţare. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1992.8. Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework. European Com-

mission, November 2004, ww.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf.9. Pîslaru Vl., Achiri I., Caba, V., Bolboceanu A., Raileanu A., Spinei I. Concepţia evaluării

rezultatelor şcolare. Chişinău, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 2006.10. Standarde Educaţionale la disciplinele şcolare din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal.

Chişinău, Editura Univers Pedagogic, 2008.