PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu...

of 209 /209
RAPORT privind gradul de implementare a Planului Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului (2011-2014) pe anul 2012 Nr. d/o Obiectiv e Acțiuni Perioa da de execut are Responsab ili Indicator i de progres Informația privind gradul de executare a acțiunilor Nivelul de realizar e 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Aderarea la instrumentele juridice internaționale în domeniul drepturilor omului 1. Semnarea şi ratifica rea instrume n-telor juridice 2) b) Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Anul 2012 Ministeru l Sănătăţii ; Ministeru l Afacerilo Proiect de lege elaborat Protocolului adițional la Convenția europeană privind drepturile omului şi biomedicina referitor la cercetarea biomedicală, a fost ratificat prin Legea nr.271 din 30 noiembrie 2012 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi Realiza t 1

Embed Size (px)

Transcript of PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu...

Page 1: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

RAPORT

privind gradul de implementarea Planului Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului (2011-2014) pe anul 2012

Nr.d/o

Obiective Acţiuni Perioada de

executare

Responsabili Indicatori de progres

Informația privind gradul de executare a acțiunilor Nivelul de realizare

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Aderarea la instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului

1. Semnarea şi ratificarea instrumen-telor juridice interna-ţionale în domeniul drepturilor omului

2)b) Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană privind drepturile omului şi biomedicina referitor la cercetarea biomedicală

Anul 2012

Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Proiect de lege elaborat

Protocolului adiţional la Convenţia europeană privind drepturile omului şi biomedicina referitor la cercetarea biomedicală, a fost ratificat prin Legea nr.271 din 30 noiembrie 2012 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina ce vizează cercetarea biomedicală.

Realizat

1

Page 2: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 86)b) Elaborarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind adopţia de copii

Anul 2012

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Convenţie semnată

În vederea realizării acțiunii este necesar a fi realizat un Studiu de fezabilitate privind oportunitatea ratificării Convenției respective, care să se refere în mod special la aspectele ce țin de racordarea cadrului normativ național, precum și costurile pentru implementarea prevederilor vizate. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei precaută parteneri sociali care să acorde asistență tehnică și financiară în realizarea studiului respectiv.

În curs de realizare

2. Examinarea situaţiei din Republica Moldova prin mecanis-mului de evaluare periodică universală (UPR)

1)d) Examinarea recomandărilor preliminare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe marginea Raportului de evaluare a Republicii Moldova;e) Difuzarea recomandărilor finale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe marginea Raportului de evaluare a

Anul 2012

Anul 2012

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;Cancelaria de Stat;Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului

Raportul de evaluare prezentat

Urmare a examinării Republicii Moldova prin prisma mecanismului UPR, în cadrul celei de-a 19 sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, din perioada 14-16 martie 2012, a fost adoptat Raportul final privind evaluarea Republicii Moldova. Republicii Moldova i-au fost formulate 122 de recomandări, acestea fiind acceptate parțial sau integral. Recomandările UPR urmează a fi implementate la nivel național prin a fi incluse în PNADO, acest fapt a și impus modificarea Planului respectiv. Ministerul Justiției a coordonat procesul de modificare PNADO, astfel că la data de 28.11.2012 prin scrisoarea nr. 07/9631, a prezentat Guvernului proiectul PNADO care a fost aprobat în ședință și remis Parlamentului. La data de 27.12.2012, Parlamentul a adoptat proiectul PNADO, urmînd a fi publicat în Monitorul Oficial.

Realizat

2

Page 3: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Republicii Moldova în vederea implementării2) Actualizarea Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului prin prisma recomandărilor finale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe marginea Raportului de evaluare a Republicii Moldova

Anul 2012

Ministerul Justiţiei; Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului

Planul de acţiuni actualizat

2. Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere

3. Asigurarea libertăţii de întruniri paşnice

1) Instruirea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor şi procurorilor în vederea asigurării respectării drepturilor omului

Permanent Institutul Naţional al Justiţiei; Consiliul Superior al Magistraturii;Consiliul Superior al

Numărul de judecători şi procurori instruiţi

La 12.12.2012, Institutul Național al Justiției a organizat 1 seminar cu genericul „Dreptul la libertate și la siguranță. Libertatea de exprimare prin prisma art.10 CEDO. Libertatea de întrunire și de asociere prin prisma art.11 CEDO”.

Au fost instruiți 18 judecători și 3 procurori.

Realizat

3

Page 4: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8în timpul întrunirilor

Procurorilor

2) Instruirea poliţiştilor în vederea asigurării ordinii publice pe timpul desfăşurării întrunirilor

Permanent Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de poliţişti instruiţi

În perioada de raport, în cadrul Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, au fost instruiţi 698 colaboratori de poliţie din diferite subdiviziuni ale MAI.

Reprezentanţii MAI au participat la diverse seminare şi treninguri la nivel local, cît şi internaţional, în vederea studierii practicilor avansate, ce ţin de asigurarea ordinii publice în cadrul acţiunilor violente. În cadrul seminarului organizat la 06.06.2012, cu tematica „Asigurarea ordinii publice în cazul acţiunilor violente la meciurile de fotbal”, a fost prezentată practica Germaniei la asigurarea ordinii publice în timpul meciurilor de fotbal, la seminar au participat 62 persoane din diferite subdiviziuni ale MAI.

În curs de realizare

5) Identificarea şi investigarea cazurilor de încălcare a legislaţiei privind întrunirile şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de comiterea acestor încălcări

Permanent Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală

Numărul de cazuri intentate.Numărul de persoane sancţionate şi tipurile de sancţiuni aplicate

Pe parcursul anului 2012, pe teritoriul ţării, au fost organizate şi desfăşurate 10223 întruniri, din ele măsuri cu caracter social-politic-907, acţiuni cultural-artistice-1347, activităţi sportive-447, cu caracter religios-2754, etc., la care au participat peste 3.1 mln persoane.

D e către organele de poliţie, au fost întocmite 186 procese verbale cu privire la contravenţii, pentru diferite abateri de la prevederile legislaţiei cu privire la întruniri.

Pentru încălcările admise în privinţa a 169 organizatori (conducători) ai întrunirilor au fost aplicate sancţiuni sub formă de amendă, iar în privinţa a 17 persoane materialele fiind remise spre examinare după competenţă în adresa procuraturii.

În curs de realizare

4

Page 5: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 Potrivit informaţiilor procurorilor teritoriali, au fost înregistrate

7 sesizări cu privire la cazuri de încălcare a legislaţiei privind întrunirile, dintre care 6 în municipiul Bălţi şi 1 în sectorul Buiucani, municipil Chişinău. În baza acestor sesizări, a fost pornită urmărirea penală în 7 cauze penale.

Urmare a examinării celor 6 sesizări, procuratura municipiului Bălți și organul teritorial de urmărire penală a pornit 6 cauze penale, în 5 cauze fiind finalizată urmărirea penală și cauzele fiind expediate în instanța de judecată, pentru examinare în fond, după cum urmează:

1. Cauza penală în baza art.287 alin. (1) din Codul Penal în privința 1 persoane pentru aplicarea violenței din intenții huliganice;2. 2 cauze penale în baza art.184 alin. (1) lit.c) din Codul Penal în privința a 3 persoane pentru acțiuni violente comise; 3. 2 cauze penale în baza art. 184 alin. (1) lit.c) Cod Penal și ar.287 alin.(1) Cod Penal în privința a 6 persoane pentru împedicarea desfășurării întrunirilor pașnice. 4. În faza de urmărire penală a rămas cauza penală pornită în baza art.287 alin (1) Cod Penal pe faptul huliganismului din partea mai multor persoane.

Concomitent, procuratura sectorului Buiucani a expediat în instanța de judecată cauza penală în baza art.328 alin.(2) lit.a), c) din Codul Penal în privința a 2 persoane pentru aplicarea violenței, de tortură sau acţiuni care înjosesc demnitatea părţii vătămate. Cauza penală se examinează de judecătoria Buiucani.

5

Page 6: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 86) Organizarea

audierilor în Parlament cu privire la implementarea Legii privind întru-nirile

Anual Comisiile parlamen-tare; Ministerul Afacerilor Interne

Avizul cu recomandări al comisiei parlamentare aprobat

Neraportat

4. Asigurarea libertăţii de asociere

Iniţierea procedurii de completare a Constituţiei cu dispoziţii privind asigurarea libertăţii de asociere

Anii 2011–2012

Ministerul Justiţiei

Proiectul de lege elaborat

În 2010, a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea Constituţiei care cuprinde dispoziţii privind asigurarea libertăţii de asociere.

Proiectul urmează a fi coordonat cu conducerea Ministerului Justiției şi remis spre coordonare.

În curs de realizare

5. Promova-rea dreptului la informare şi asigurarea trans-parenţei procesului decizional

1) Instruirea angajaţilor autorităţilor publice cu privire la dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţie

Permanent Autorităţile publice centrale şi locale;Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

Numărul de angajaţi ai autorităţilor publice instruiţi

În anul 2012, din cadrul Centrului Național Anticorupție, la acest compartiment, au fost instruiţi 244 de angajaţi (ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţie, angajaţi ai serviciilor secretariat, relaţii cu publicul etc.).

3 funcționari publici debutanți din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului au fost instruiți cu privire la dreptul cetățenilor de a avea acces la informație la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în cadrul cursului de dezvoltare profesională: Integrarea Profesională în Funcția Publică.

Au fost instruiți circa 2100 persoane din cadrul Efectivului

În curs de realizare

6

Page 7: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Armatei Naționale (militari în termen, militari prin contract).

Au fost organizate cursuri interne de instruire a tuturor funcționarilor publici ai Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei au fost instruiţi 10 angajaţi.

La nivel local: În raionul Călăraşi au fost organizate seminare cu primarii, secretarii consiliilor locale, şefii de secţii/direcţii, funcţionarii publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului. În total au fost instruiţi – 84 de angajaţi.

Primăria municipilui Bălţi a desfăşurat 3 seminare de instruire pentru specialiştii subdiviziunilor structurale în scopul prezentării regulilor de planificare şi desfăşurare a procesului consultărilor publice, transparenţei procesului decizional şi pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la informare. Au fost instruiţi în jur de 150 angajaţi.

Din cadrul Consiliului raional Teleneşti a fost instruite 15 persoane la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova.

2) Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei, de promovare a cunoştinţelor

Anual, lunileseptem-brie–octombrie

Autorităţile publice centrale şi locale

Numărul de campanii de informare desfăşurate, tipurile de campanii şi

În baza Dispoziţiei Ministerul Afacerilor Interne nr. 14/482 din 23.05.2012, în perioada 22.05-02.06.2012, în comisariatele de poliţie din subdiviziunile teritoriale, a fost organizată decada „uşilor deschise” cu participarea elevilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitare, în cadrul acestor întîlniri cei prezenţi

În curs de realizare

7

Page 8: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8juridice, a formelor, metodelor

şi condiţiilor de solicitare şi furnizare a informaţiilor oficiale, de participare publică la procesul decizional, inclusiv în cadrul Zilelor dreptului de a şti

categoriile de beneficiari

au fost informaţi despre drepturile şi obligaţiile cetăţenilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Au fost organizate 26 conferinţe de presă, cu participarea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul MAI, care au avut drept scop informarea cetăţenilor despre activitatea MAI şi asigurarea transparenţei în cadrul instituţiei.

Ministerul Tineretului și Sportului a susținut financiar următoarele proiecte: PARTICIP (Participarea Activă și Responsabilă a Tinerilor prin Implicare Civică în Interes Public (martie-noiembrie 2012, beneficiari circa 72 tineri) ; Stimularea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local (beneficiari 35 tineri) ; Promovarea politicilor de tineret la nivel local (beneficiari 100 tineri).

În cadrul unităților militare a Armatei Naționale și instituțiilor Ministerului Apărării au fost organizate 30 campanii de informare; 3 mese rotunde; 6 serate de întrebări și răspunsuri.

Din totalul de instruiri anticorupţie desfăşurate de Centrul Național Anticorupție, în cadrul a 19 instruiri au fost promovate forme, metode şi condiţii de solicitare şi furnizare a informaţiilor oficiale, precum şi de participare publică la procesul decizional. Beneficiarii instruirilor: 288 colaboratori ai Serviciului Vamal ( 11 instruiri), 438 de funcţionari şi demnitari ai Consiliilor raionale Călăraşi, Nisporeni, Soroca, Edineţ, Briceni, Râşcani, Teleneşti şi Drochia ( 8 instruiri).

8

Page 9: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei a organizat, la data de 29 iunie 2012, Conferința științifico-practică cu genericul: Securitatea persoanei în Republica Moldova: cadrul legislativ și factorul instituțional. La conferință au participat reprezentanți ai mediului academic și universitar, reprezentanții Ministerului Justiției, Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Președinții, Parlamentului, Guvernului, ai societății civile și mass-media.

A fost asigurată informarea cetățenilor privind sistemul public de asigurări sociale de stat, prin participarea colaboratorilor Casei Naționale de Asigurări Sociale la 95 emisiuni radio și TV, plasarea în presa scrisă a circa 100 de articole cu informații de interes public și editarea lunară a ziarului ,,Asigurarea Socială” în 3500 de exemplare.

De către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a fost organizat 1 Seminar , în municipiul Bălţi, la data de 22.10.2012, de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

La nivel local: Primăria municipiului Bălţi a supus consultărilor publice 22 de proiecte, inclusiv anunţate pe pagina web oficială; s-a solicitat opinia experţilor în cadrul a 19 consultări publice. 12 campanii de informare a opiniei publice au fost organizate în 15 localităţi ale raionului Teleneşti cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL

9

Page 10: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8de nivelul I şi II. 5 campanii de informare și audiență în teritoriu organizate de Consiliul raional Strășeni.

3) Evaluarea gradului de implementare a Legii privind transparenţa în procesul decizional, efectuată de autorităţile publice

Anual Cancelaria de Stat

Raport de evaluare efectuat

În anul 2012, organele centrale de specialitate, au aplicat procesul de consultare pentru 79% din proiectele de acte legislative şi normative elaborate, comparativ cu 84% în anul 2011.

Ministerele şi autorităţile administrative centrale au recepţionat peste 5500 de recomandări la proiectele de decizii de politici publice, 63% din care au fost incluse în proiectele de decizie. În anul 2011 au fost recepționate 3000 de recomandări.

Realizat

4) Facilitarea accesului la datele statistice, asigurîndu-se protecţia informaţiei confidenţiale

Permanent Biroul Naţional de Statistică

Numărul de beneficiari şi modalităţile de acces la datele statistice

În anul 2012, pagina web oficială a Biroului Național de Statistică, www.statistica.md, a fost vizitată de 43 mii vizitatori unici din 110 țări. Banca de date ,,StasBank” http://statbank.statistica.md a fost vizitată de 43 mii de vizitatori unici din 110 țări.

Beneficiari ai datelor statistice confidențiale sînt organele statisticii oficiale conform art.7, iar protecția informației confidențiale fiind în conformitate cu prevederile art.26 ,,Măsurile de protecție” ce țin de modalitățile de acces la datele statistice prevăzute în art.24 ,,Accesul la informația statistică confidențială” a legii prenotate.

În curs de realizare

5) Informarea publicului (prin afişarea informaţiei pe panouri informative, pe

Permanent Autorităţile publice centrale şi locale

Informaţie plasată şi accesibilă publicului

Toate autoritățile publice, publică informația despre modul de depunere şi examinare a petiţiilor.

S istemul de petiţionare include mai multe modalităţi de bază

În curs de realizare

10

Page 11: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8paginile web ale autorităţilor publice etc.) despre modul de depunere şi examinare a petiţiilor, contestarea acţiunilor şi deciziilor autorităţilor publice sau ale persoanelor competente, precum şi despre programul de audienţe cu cetăţenii

de depunere a petiţiilor, în special: prin poştă, pe cale electronică, prin înmânarea directă a petiţiei reprezentatului instituţiei, prin intermediul lădiţelor pentru petiţii de la intrare în instituţie, prin organizarea audienţei pentru cetăţeni (programul este plasat pe paginile web oficiale ale autorităților publice şi cuprind: prima şi a doua zi de luni a lunii curente), prin intermediul liniei telefonice de încredere/fierbinţi, precum şi alte modalităţi (spre exemplu: audienţa şi întâlnirea cu cetăţenii în teritoriu a membrilor Guvernului, prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr.78 din 12.02.2010 privind stabilirea zilei de audienţă şi de întrunire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administraţiei centrale cu cetăţenii).

6) Asigurarea unui control intern eficient pentru a verifica respectarea legislaţiei la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor

Permanent Autorităţile publice centrale şi locale

Numărul de încălcări diminuat la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor, procentul de adresări repetate ale

Activitatea de examinare a petiţiilor s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.982 din 11.05.2000 ,,Privind accesul la informație”, Legii nr.412 din 09.12.2004 ,,Cu privire la statistica oficială”, Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.46.02.1997 privind asigurarea drepturilor cetăţenilor la petiţionare, Hotărîrea de Guvern nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, Hotărîrea de Guvern nr.1013 din 12.09.2007 ,,Pentru aprobarea

În curs de realizare

11

Page 12: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8petiţiilor lanului de măsuri privind asigurarea dreptului la petiționare,

informație șu acces la justiție”.

Pe parcursul anului 2012, în adresa Ministerului Justiției au parvenit 2991 petiții. În cazul a 182 petiţii, repetat s-a solicitat luarea de măsuri în vederea soluţionării problemelor abordate.

În adresa Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene au parvenit 103 petiţii. Majoritatea petiţiilor au fost examinate în termenii stabiliţi. La moment, 10 petiţii se examinează, au fost oferite răspunsuri intermediare petiţionarilor, precum şi remise scrisori autorităţilor vizate, pentru coordonare suplimentară.

În adresa Ministerului Afacerilor Interne au parvenit 30877 petiții. Au fost înregistrate 304 petiții repetat, ceea ce constituie 0,9% din numărul total al petițiilor înregistrate.

Ministerul Apărării a recepționat 705 petiții. Toate petițiile au fost examinate în termen. Procentul de adresări repetate ale petițiilor - 1%.

Ministerul Economiei a recepționat 279 de plîngeri. Toate petițiile au fost examinate în termen. Au fost înregistrate 27 de adresări repetate ale petițiilor.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a recepționat 369 de petiții. Toate petițiile au fost examinate în termen. Adresări repetate ale petițiile nu au fost.

12

Page 13: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8

În adresa Ministerului Culturii au parvenit 104 petiții. Toate petițiile au fost examinate în termenii stabiliți. 1 singură petiție a fost repetată.

Ministerul Finanțelor a înregistrat 460 petiții, dintre care 33 petiții primite repetat și 36 petiții anonime. Au fost examinate în termen 457 petiții, cu depășirea termenului 40 petiții.

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a înregistrat 19 petiții. Toate petițiile au fost examinate în termen.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a înregistrat 450 petiții, dintre care 33 de adresări repetate. Toate petițiile au fost examinate în termen.

Ministerul Tineretului și Sportului a recepționat 11 petiții, dintre care 2 adresări repatate. Toate petițiile au fost examinate în termen.

Centrul Național Anticorupție a recepționat 253 petiții, dintre care 113 adresări repetate. Toate petițiile au fost examinate în termen.

În adresa Academiei de Științe au parvenit 51 de petiții. Toate petițiile au primit răspuns în termen.

În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului au

13

Page 14: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8parvenit 148 petiții. În urma examinării acestora CCA a aplicat 97 de sancțiuni, dintre care 70 de avertizări publice, 25 de amenzi, 1 sancțiune sub formă de retragere a dreptului de difuza publicitate și o retragere a licenței de emisie. Nu au fost depistate încălcări la primirea/evidența/soluționarea petițiilor.

În adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale au parvenit 1907 petiții. Toate petițiile au fost examinate în termen. Repetat, au fost examinate 398 petiţii. Evidența și controlul executării petițiilor este efectuată de sistemul automatizat ,,Adresările cetățenilor”.

În adresa Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au arvenit 209 petiții, dintre care 8 petiții au fost adresate repetat. Încălcări la primirea, evidența, examinarea și soluționarea petițiilor nu au fost identificate.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a înregistrat 132 de petiţii. ANRCETI a constatat că 24 petiţii au fost fondate, iar faptele expuse în 63 de petiţii nu s-au adeverit. Semnatarii a 24 petiţii au primit explicaţiile de rigoare, 5 petiţii au fost remise după competenţă, 6 petiţii au fost respinse pe motiv că nu corespund legislaţiei în vigoare, iar 13 petiţii au fost examinate în luna ianuarie current.

În adresa Biroului Național de Statistică au parvenit 585 petiții. Toate petițiile au fost examinate în timp.

7) Plasarea şi Permanent Autorităţile Tipuri de Toate autoritățile publice plasează și actualizează În curs de 14

Page 15: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8actualizarea informaţiei de interes public pe paginile web ale autorităţilor publice

publice centrale şi locale

informaţii plasate; data ultimei actualizări

informația de interes public (conform reglemenătrilor Hotărîrii de Guvern nr.188 din 03.04.2012 ,,Cu privire la paginile oficiale ale organelor administraţiei publice în reațeaua Internet). Informația fiind reînnoită zilnic.

Atenţie sporită a fost acordată mediatizării activităţii autorităților publice centrale şi a autorităților administrative din subordine.

Pe paginele web oficiale au fost plasate ştiri şi comunicate de presă cu privire la evenimentele (interne şi externe: întruniri, foruri, seminare, consultări publice).

De asemenea, pe parcursul anului, au fost publicate proiectele elaborate şi promovate de autorități, planurile şi rapoartele cu privire la activitatea desfășurată.

În scopul organizării consultărilor publice cu privire la proiecte de Hotărâri ale Guvernului, ce ţin de competenţa funcțională a ministerelor, au fost plasate anunţuri şi textele documentelor ce urmează a fi discutate.

realizare

6. Asigurarea activităţii mijloacelor de informare în masă

1) Asigurarea transparenţei procesului de acordare a licenţelor şi frecvenţelor radio

Permanent Consiliul Coordonator al Audio-vizualului

Indicele percepţiei publice

Pe parcursul anului 2012, au avut loc 28 de ședințe publice la care au fost emise 189 de decizii. Totodată, au fost înregistrate 26 de solicitări pentru eliberarealicențelor de emisie, iar toate ofertele serciilor de programe au fost publicate pe site-ul oficial – www.cca.md

Pe parcursul perioadei raportate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat 2 concursuri pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile și disponibilizate.

Realizat

15

Page 16: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 82) Revizuirea

cadrului normativ privind acreditarea jurnaliştilor străini

Anul 2012

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Cadru normativ modificat

S - a solicitat extinderea termenului de executare a acțiunii. Nerealizat

3) Investigarea şi sancţionarea cazurilor de intimidare a jurnaliştilor

Permanent Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală

Numărul de cauze intentate şi de sancţiuni aplicate

Potrivit informaţiilor procurorilor teritoriali, în perioada anului 2012, organele de urmărire penală au fost sesizate despre pretinse infracţiuni privind intimidarea jurnaliştilor.

La 19.07.2012, organul de urmărire penală al comisariatului de poliție al raionului Șoldănești a pornit urmărirea penală în baza art.287 alin.(2) lit.b) din Codul Penal în privința a 2 persoane pentru comiterea acțiunilor de huliganism. La 06.09.2012 cauza penală a fost expediată în Judecătoria Șoldănești pentru examinare în fond, nefiind pînă la moment pronunțată hotărîre după caz.

În curs de examinare în Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău se află cauza penală în baza art.287 alin.(2) lit.b) din Codul Penal în privința 1 persoane pentru comiterea infracțiunilor de huliganism.

Alte 2 cazuri, înregistrate în anul 2011, de intimidare a jurnaliștilor, au fost înregistrate în anul 2011, examinarea sesizărilor a fost finalizată în anul 2012. Prin Ordonanța din 18.01.2012, procuratura raionului Căușeni a dispus neînceperea

În curs de realizare

16

Page 17: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8urmăririi penale, pe motivele lipsei elementelor infracțiunii.

Într-un alt caz, prin Ordonanța din 20.06.2012, procuratura raionului Călărași a dispus neînceperea urmăririi penale în privința 1 persoane pentru acte de agresiune, pe motivele lipsei elementelor infracțiunii.

3. Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului

8. Implemen-tarea prevede-rilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen-tale

1) Amendarea legislaţiei prin prisma hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauze privind Republica Moldova sau privind alte state

Permanent Ministerul Justiţiei;Procuratura Generală;Consiliul Superior al Magistraturii;Centrul pentru Drepturile Omului

Cadru normativ amendat (după caz)

În contextul hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele Pădureţ v. RM, Brega v. RM, Levinţa nr. 2 v. RM, Taraburcă v. RM, în vederea evitării detenţiilor ilegale şi limitării duratei deţinerii în arest preventiv, precum şi a altor încălcări ale prevederilor Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 5 aprilie 2012 Legea nr. 66 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 27 octombrie 2012.

Cu referire la hotărîrea CEDO pronunţată în cauza Taraburcă v. RM, în vederea prevenirii şi combaterii torturii, a fost elaborat un proiect de lege de modificare şi completare a Codului Penal, Codului de procedură penală, a Codului de Executare. În special, a fost propus completarea art. 60 alin. 8 din Codul Penal al RM cu excepţie implicită care exclude infracţiunea de tortură, tratamente inumane şi degradante de la aplicarea prescripţiei tragerii la răspundere penală, de rînd cu alte infracţiunii prevăzute de Capitolul I din Partea Specială a Codului Penal, precum şi a fost modificată redacţia articolului care

Realizat

17

Page 18: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8defineşte tortura în conformitate cu articolul 1 din Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Proiectul Legii menţionat supra a fost aprobat în prima lectură de către Parlamentul Republicii Moldova la 12 octombrie 2012.

În vederea redeschiderii procedurilor judiciare naţionale şi remedierii adecvate şi suficiente la nivel naţional a situaţiei reclamanţilor care au suferit o încălcare a prevederilor Convenţiei, prin Legea nr. 155 din 05.07.2012, în vigoare din 1 decembrie 2012, au fost operate modificări esenţiale ale Codului de procedură civilă al RM.

Prin Legea nr.252 din 08.11.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 21.12.2012, a fost perfecționat cadrul legal în materie de tortură și alte rele tratamente. Proiectul legii a fost elaborat în legătiră cu exigențele impuse în cauzele contra Republicii Moldova. Implementarea acestei legi va crea condiții pentru eficientizarea activității în scopul prevenirii și combaterii fenomenului torturii.

3) Examinarea legislaţiei, a practicilor altor state şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în vederea identificării

Anul 2012

Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Consiliul Superior al

Studiu efectuat şi, după caz, propuneri prezentate privind amendarea legislaţiei

Avînd în vedere faptul că Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Magistraturii nu au prezentat pînă în prezent careva propuneri în acest sens, acţiunea în cauză a fost inclusă în Planul de activitate a Ministerului Justiţiei pentru anul 2013 (aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr.31 din 25.01.2013) şi urmează ca pînă la 30 iulie 2013 să fie efectuat un studiu complex al practicilor altor state, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în vederea identificării unor reglementări similare în

În curs de realizare

18

Page 19: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8unor reglementări similare în materie de antecedente penale şi determinarea efectului acestora asupra statutului persoanei

Magistraturii materie de antecedente penale şi determinarea efectului acestora asupra statutului persoanei.

6) Sporirea responsabilită-ţii persoanelor ale căror acţiuni au condus la încălcarea drepturilor omului prin înaintarea acţiunii în regres conform legislaţiei în vigoare

Permanent Procuratura Generală; Ministerul Justiţiei;Ministerul Finanţelor; Consiliul Superior al Magistraturii

Numărul de acţiuni în regres înaintate

Conform art. 17 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental, până în prezent, au fost iniţiate 10 acţiuni în ordine de regres în privinţa persoanelor, care prin acţiunile/inacţiunile lor au condiţionat dispunerea achitării de către Curtea de la Strasbourg a sumelor de bani din bugetul de stat, conform hotărârilor/deciziilor adoptate în privinţa Moldovei despre constatarea încălcărilor prevederilor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Din numărul acţiunilor intentate în ordine de regres, cele mai multe vizează constatările Curţii de la Strasbourg privind încălcarea art. 6§1 din Convenţie, sub aspectul neexecutării sau executării tardive a hotărârilor judecătoreşti naţionale, pronunţate în favoarea reclamanţilor.

În curs de realizare

9. Eficientiza-rea sistemului de justiţie

1) Instruirea judecătorilor şi procurorilor cu privire la

Permanent Institutul Naţional al Justiţiei;Consiliul

Numărul de seminare organizate şi de persoane

La 04.05.2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Ambasada SUA, a organizat 1 atelier de lucru cu genericul „Arestul și detenția preventivă”, la care au fost instruiți 10

În curs de realizare

19

Page 20: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8pentru minori

extinderea aplicării măsurilor alternative la detenţie pentru minori

Superior al Magistraturii;Consiliul Superior al Procurorilor

instruite judecători, 8 procurori și 10 avocați.

La 7 mai și 1 iunie 2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, a organizat 2 seminare cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor persoanei la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere”, la care au fost instruiți 24 judecători și 15 procurori.

La 27 și 28 noiembrie 2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, a organizat 2 seminare cu genericul „Particularitățile examinării cererii privind aplicarea măsurilor procesuale de protecție în cazurile de violență în familie” la care au fost instruiți 16 judecători, 14 procurori și 1 avocat.

2) Asigurarea implementării prevederilor legale ce obligă organul de urmărire penală şi instanţa de judecată să solicite organului de probaţiune întocmirea referatului presentenţial de evaluare psihosocială a

Permanent Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; Consiliul

Numărul de referate presentenţiale solicitate şi întocmite

Total solicitări de întocmire a referatelor presentenţiale, pe parcursul anului 2012 – 889: Poliție – 266; Procuratură – 612; Instanța de judecată – 11. Solicitări pentru întocmirea referatelor presentenţiale în privinţa bănuitului, învinuitului sau a inculpatului minor – 673. Solicitări pentru întocmirea referatelor presentenţiale în privinţa bănuitului, învinuitului sau a inculpatului adult – 216.2. Total referate întocmite pe parcursul anului 2012 – 792: Poliție – 239; Procuratură – 543; Instanța de judecată – 10.

Referate presentenţiale întocmite în privinţa bănuitului,

Realizat

20

Page 21: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8personalităţii bănuitului, învinuitului sau a inculpatului minor

Superior al Magistraturii

învinuitului sau a inculpatului minor – 590 .

Referate presentenţiale întocmite în privinţa bănuitului, învinuitului sau a inculpatului adult – 202 .

3) Monitorizarea aplicării legislaţiei în cauzele cu participarea minorilor

şi elaborarea recomandărilor pe marginea încălcărilor depistate

Permanent Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Centrul pentru Drepturile Omului

Rapoarte de monitorizare întocmite. Practici modificate în funcţie de recomandări

Evaluarea activităţii în vederea respectării drepturilor minorilor în cazul tragerii lor la răspundere penală, se realizează semestrial de către Procuratura Generală, sub forma unor generalizări.

S-a stabilt că, în anul 2012, în privinţa minorilor au fost pornite 2110 cauze penale. Analiza respectării dreptului copilului la protecţie împotriva abuzului şi violenţei a indicat multiple cazuri de violenţă şi abuzuri faţă de copii, indicii statistici în acest sens fiind în creştere. Astfel, dacă în anul 2011 victime ale infracţiunilor au fost 748 copii, în anul 2012 au fost comise faţă de copii 1319 infracţiuni.

În anul 2012, Procuratura Generală a sesizat Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în vederea intensificării activităţilor de profilaxie, de prevenire a delicvenţei juvenile, precum şi a măsurilor de protecţie a drepturilor copiilor.

În curs de realizare

4) Organizarea activităţilor de instruire continuă a actorilor implicaţi în procesul penal

Permanent Institutul Naţional al Justiţiei; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor

Numărul de seminare de instruire realizate. Numărul de persoane instruite, cu

La 23 și 28 martie 2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, a organizat 2 seminare cu genericul „Audierea legală a copiilor minori victime/martori ai infracțiunilor – aspecte psihologice”, la care au fost instruiți 26 judecători.

În curs de realizare

21

Page 22: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8cu participarea minorilor (judecător, procuror, avocat, consilier de probaţiune, ofiţer de urmărire penală, pedagogi etc.) prin desfăşurarea unor seminare mixte cu accent pe standardele şi procedurile justiţiei pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele specifice pentru lucrul cu minorii

Interne; Ministerul Justiţiei;Serviciul Vamal; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; Consiliul Superior al Magistraturii; Uniunea Avocaţilor;Ministerul Educaţiei;Centrul pentru Drepturile Omului

dezagregarea datelor pe funcţiile deţinute

În perioada 3-4 mai 2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, a organizat 1 curs de instruire cu genericul „Audierea victimei și dezbaterile judecătorești în cazurile de TFU”, la care au fost instruiți 5 judecători și 23 procurori.

În perioada 29-30 noiembrie 2012, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Centrul Internațional „La Strada”, a organizat 1 seminar cu genericul „Audierea copiilor victime/martori ai abuzului exploatării sexuale”, la care au fost instruiți 9 judecători și 8 procurori.

În perioada 24-25 septembrie 2012, Oficiul Central de Probațiune în parteneriat Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii, au organizat 3 seminare regionale de instruire cu genericul ,,Aspecte practice ale probațiunii presentențiale și sentențiale în comunitate, la care au fost instruți 33 consilieri de probațiune.

5) Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru prevenirea delincvenţei juvenile

Anii 2011–2014

Autorităţile administra-ţiei publice locale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii,

Numărul de localităţi în care au fost dezvoltate serviciile

Neraportat

22

Page 23: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Protecţiei Sociale şi Familiei

10. Asigurarea funcţionării sistemului de probaţiune

2) Monitorizarea implementării măsurilor alternative la detenţie şi a respectării drepturilor persoanelor cărora li s-au aplicat astfel de măsuri

Permanent Ministerul Justiţiei;autorităţile administra-ţiei publice locale

Rapoarte de monitorizare întocmite. Practici modificate în funcţie de recomandări

În baza Rapoartelor de monitorizare întocmite de către Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiul central de probațiune, în cadrul grupului de lucru creat la 09.02.2012 prin Ordinul nr. 15, și în scopul ajustării cadrului legal în domeniul probațiunii au fost realizate următoarele:

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în care s-au întreprins modificări şi completări în Legea cu privire la adaptarea socială şi Legea cu privire la probaţiune;

Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la activitatea de punere în aplicare a pedepsei penale şi sancţiunii contravenţionale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii aprobată prin Ordinul OCP nr.142 din 19.11.2012.

Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori este în proces de elaborare în cadrul grupului de lucru al OCP.

La nivel local: În Izolatoarele de detenţie provizorie din Comisariatul de Poliţie Călăraşi, Comisia de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor a întocmit 2 Rapoarte de monitorizare. Neajunsuri

Realizat

23

Page 24: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8depistate: lipsa asistentului medical în Comisariat; iluminare insuficientă în celule. La data de 29.09.2012, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi şi Biroul de probaţiune, au organizat 1 seminar cu tematica ,,Fiecare are şansa de integrare sau reintegrare în societate”, la care au participat 12 persoane eliberate din locurile de detenţie.

11. Dezvol-tarea metodelor alternative de soluţio-nare a conflic-telor

1) Desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la esenţa şi procedura de mediere

Anii 2011–2012

Ministerul Justiţiei

Numărul de campanii de informare desfăşurate, tipurile de campanii şi categoriile de beneficiari

Actualul Consiliu de Mediere a demarat activitatea începînd cu al III-lea trimestru al anului 2012. Întru promovarea medierii a fost încheiat Acordul cu Centrul de Guvernare Electronică privind publicarea informației referitoare la serviciile de mediere pe portalul informațional – www.servicii.gov.md și oferirea unui șablon pentru crearea site-ul oficial al Consiliului de Mediere.

În curs de realizare

2) Organizarea activităţii de mediere în unităţile administrativ-teritoriale prin implementarea programelor-pilot

Anii 2011–2013

Ministerul Justiţiei

Numărul de mediatori atestaţi care activează în unităţile administrativ-teritoriale, numărul de beneficiari

Majoritatea mediatorilor activează în municipiul Chișinău. T abelul mediatorilor atestaţi în conformitate cu art.15 al

Legii cu privire la mediere şi care sunt în drept să practice medierea (aprobat prin Decizia Consiliului de Mediere nr.08 din 07.05.2009) poate fi vizualizat la link-ul: http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=75&

În curs de realizare

3) Evaluarea implementării Legii cu privire la mediere

Anual Ministerul Justiţiei

Raport de evaluare şi, după caz, propuneri prezentate privind

Cu suportul proiectului UNDP ,,Trasitional Capacity Support for the public Administration of Moldova”, a fost elaborat Raportul de monitorizare a legii cu privire la mediere nr.134 din 14.06.2007, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției și poate fi accesat la

Realizat

24

Page 25: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8îmbunătăţirea situaţiei. Practici modificate în funcţie de recomandări

link-ul: http://www.justice.gov.md/doc.php?l=ro&idc=103&id=589

4) Efectuarea unui studiu privind implementarea medierii garantate de stat în cauzele penale

Anii 2011–2012

Ministerul Justiţiei;Procuratura Generală;Consiliul Superior al Magistraturii

Studiu efectuat şi, după caz, propuneri prezentate privind îmbunătă-ţirea situaţiei. Practici modificate în funcţie de recomandări

Nerealizat

12. Desfăşurarea urmăririi penale în condiţii adecvate

1) Analiza practicii de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere şi întocmirea rapoartelor cu date statistice

Anual Consiliul Superior al Magistraturii; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice

Rapoarte publicate şi, după caz, propuneri prezentate privind îmbunătăţirea situaţiei. Practici modificate în funcţie de recomandări

Pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, anual, se publică Raportul de activitate al Procuraturii (www.procuratura.md, rubrica-Informații).

Generalizarea practicii de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere urmează să fie reflectată în Raportul de activitate al Procuraturii pe anul 2012, care va fi prezentat Parlamentul pînă la data de 1 martie.

Raportul privind activitatea Centrului Național Anticorupție, în anul 2012, conţine informaţii de acest gen, fiind publicat pe pagina web oficială a Centrului și poate fi accesat la următorul link: http://www.cccec.md/Statisticaactivititii

În curs de realizare

25

Page 26: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8şi Corupţiei

2) Amenajarea în incinta organelor de urmărire penală a unor încăperi destinate audierii participanţilor la cauza penală

Anii 2011–2014

Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; Serviciul Vamal

Număr de încăperi amenajate/create. Identificarea instituţiilor care au amenajat/creat astfel de încăperi

În scopul realizării sarcinilor trasate, privind crearea şi dotarea corespunzătoare în toate subdiviziunile teritoriale de poliţie, a unor încăperi speciale, pentru efectuarea audierilor, Ministerul Afacerilor Interne a efectuat evaluarea costurilor pentru astfel de încăperi. Conform calculelor estimative suma necesară fiind de circa 1,6 mln lei.

Cu suportul Centrului olandez de Dezvoltare Socială „MOVISIE”, se implementează proiectul „Intervievarea structurată a copiilor victime şi martori ai crimelor”, în cadrul căruia, în perioada 2012-2015, pentru Republica Moldova, Lituania şi Bulgaria, vor fi consolidate capacităţile de intervievare a copiilor victime/martorii ai infracţiunilor, precum şi create şi dotate încăperi speciale, destinate audierii copiilor victime/martori ale infracţiunilor.

În anul 2012, Procuratura Generală a iniţiat negocieri cu potenţiali donatori, inclusiv Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, în vederea obţinerii finanţării pentru amenajarea camerelor de audiere a copiilor într-un şir de localităţi din ţară. Pentru anul 2013, s-a obţinut finanţare din buget în sumă totală de circa 1 milion de lei, care vor fi utilizaţi pentru amenajarea încăperilor specializate, în oraşele Cahul, Comrat, Donduşeni, Glodeni, Leova, Soroca şi Teleneşti.

În cadrul Centrului Național Anticorupție sînt amenajate 7

În curs de realizare

26

Page 27: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8încăperi de acest gen.

13. Implemen-tarea sistemului de asistenţă juridică primară

1) Elaborarea şi testarea sistemului de asistenţă juridică primară prin parajurişti comunitari şi/sau integraţi în reţeaua de asistenţă socială

Anii 2011–2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat;Ministerul Justiţiei;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Sistem elaborat şi testat. Schema de extindere la nivel naţional elaborată

23 de parajurişti operează în 23 de localităţi ale Republicii Moldova. În anul 2012, a fost elaborat un Raport de evaluare detaliat despre modul de implementare a mecanismului de asistenţă juridică primară prin intermediul implicării parajuriştilor. În 2 ani de activitate prin intermediul parajuriştilor, aproximativ 9500 de persoane au beneficiat de asistenţă juridică primară.

Principalele concluzii ale unui proiect-pilot și recomandări pentru extinderea rețelei de parajuriști în Republica Moldova, accesibil pe: http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html

Ghidul metodologic pentru parajuriști accesibil pe: http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html

Realizat

2) Elaborarea şi testarea mecanismului de asistenţă juridică primară acordată de asociaţiile obşteşti

Anii 2011–2013

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat;Ministerul Justiţiei

Mecanism elaborat, testat şi aprobat

Mecanismul de asistență juridică primiară acordată de asociațiile obștești nu a fost elaborat. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, elaborarea şi testarea acestui mecanism este stabilită pentru anul 2013-2014.

Nerealizat

3) Instituţiona-lizarea sistemului de asistenţă juridică primară garantată de stat

Anul 2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată

Sistemul complex de asistenţă juridică primară funcţional

Asistenţa juridică primară este furnizată prin intermediul parajuriştilor (actualmente, activează 23 parajuriști). CNAJGS la 15.06.2011 prin Hotărîrea nr. 5 a aprobat Regulamentul de activitate al parajuriştilor, accesibil la linkul: http://lex.justice.md/index.php?

Realizat

27

Page 28: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8de Stat;Ministerul Justiţiei

action=view&view=doc&lang=1&id=341880

14. Consolida-rea capacită-ţilor sistemului de asistenţă juridică calificată garantată de stat

1) Consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Anii 2011–2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat; Ministerul Justiţiei;Ministerul Finanţelor

Schema de personal a Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat aprobată. Personal angajat

Prin Legea nr.112 din 18.05.2012 au fost operate modificări în Legea nr.198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, privind instituirea aparatului administrativ al CNAJGS, care va asigura funcționarea acestuia.

În același timp, s-au operat modificări în anexa nr.2 a Hotărîrii de Guvern nr.1108 din 25 septembrie 2006 ,,Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” , prin care s-au stabilit categoriile de salarizare pentru aparatul administrativ şi oficiile teritoriale ale CNAJGS.

Prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 404 din 05.09.2012 a fost modificat Ordinul Ministerului Justiției nr. 290 din 20.06.2012 cu privire la aprobarea limitelor numărului de unităţi de personal pentru anul 2012, fiind suplinite statele de personal ale aparatului administrativ şi Oficiilor teritoriale ale CNAJGS cu încă 5 unităţi destinate Aparatului administrativ al CNAJGS.

Prin Hotărârea CNAJGS nr. 9 din 02.08.2012 a fost aprobat efectivul-limită al aparatului administrativ.

Prin Hotărârea CNAJGS nr. 15 din 03.09.2012 a fost aprobat Regulamentul de activitate al aparatului administrativ al CNAJGS.

Prin Hotărârea CNAJGS nr.11 din 03.09.2012 a fost aprobat conceptul proiectului fişei postului a statului de personal al

Realizat

28

Page 29: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8aparatului administrativ al CNAJGS.

Prin Hotărârea nr. 12 din 03.09.2012 a fost în funcţie directorul executiv al CNAJGS.

Hotărârile nominalizate pot fi accesate şi la adresa:http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html

2) Consolidarea capacităţii instituţionale a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a birourilor de avocaţi publici

Anii 2011–2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat; Ministerul Justiţiei; Ministerul Finanţelor

Schema de personal a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat ajustată. Reţeaua naţională de avocaţi publici funcţională

În luna august 2011, a fost suplinit numărul de unităţi de personal pentru Oficiile teritoriale ale CNAJGS, cu 3 unităţi, pentru acordarea asistenţei juridice pe cauze penale.

Începînd cu 01.01.2012, se acordă asistenţă juridică garantată de stat pe cauze civile, contravenţionale şi de contencios administrativ.

La etapa actuală, în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat activează doar 7 avocaţi publici în jurisdicţia de activitate a OT Chişinău. În 2013, reţeaua de avocaţi publici va fi extinsă pînă la 12 avocaţi. În planificarea bugetară pentru anii 2013-2015 sunt repartizate mijloace financiare în acest scop. Hotărîrea CNAJGS nr. 22 din 21.12.2012 accesibilă pe www.cnajgs.md.

Realizatparțial

3) Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat

Anii 2011–2013

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat;Ministerul Justiţiei

Mecanism de monitorizare elaborat, aprobat şi aplicat continuu

Conceptul de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat este prevăzut în Hotărârea CNAJGS nr. 25 din 28.10.2009, accesibilă la linkul http://cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html

În baza acestei hotărâri a CNAJGS, se instituie un mecanism diferenţiat de monitorizare a calităţii asistenţei juridice acordate de către avocaţii la cerere (în funcţie de capacităţile

Realizat

29

Page 30: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8administrative, materiale şi umane necesare pentru aceasta), după cum urmează: Oficiul teritorial Chişinău al CNAJGS să monitorizeze trimestrial calitatea serviciilor acordate de fiecare al 10-lea avocat inclus în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat; corespunzător Oficiul teritorial Bălţi al CNAJGS – calitatea serviciilor acordate de fiecare al 5-lea avocat; Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS, Oficiul teritorial Bender al CNAJGS, Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS - calitatea serviciilor acordate de fiecare al 3-lea avocat.

În anul 2012, a fost monitorizată activitatea a 242 avocaţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat.

5) Elaborarea programului soft de înregistrare şi procesare a solicitărilor de asistenţă juridică garantată de stat

Anii 2011–2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Program elaborat, testat, adaptat şi funcţional

Din 01.01.2013, a fost implementat sistemul automatizat de evidenţă a datelor statistice care permite procesarea automată a solicitărilor de asistenţă juridică garantată de stat.

Realizat

6) Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat

Anii 2011–2013

Ministerul Justiţiei;Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat;Consiliul

Mecanism elaborat şi funcţional, cheltuielile de asistenţă juridică garantată de stat recuperate

Prin Ordinul Ministerului Justiției nr.541 din 10.12.2012, a fost creat grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat.

La data de 19.12.2012, grupul de lucru s-a întrunit în scopul formulării de propuneri, opinii cu privire la modalităţile de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat.

În curs de realizare

30

Page 31: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Superior al Magistraturii S-a convenit ca în ianuarie-februarie 2013 să se elaboreze

mecanismul dat. 7) Instituirea

schemei de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze nepenale

Anii 2011–2012

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat; Ministerul Justiţiei

Acte normative elaborate. Capacităţi instituţionale consolidate

A fost adoptată Legea Nr. 112 din 18.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Legea în cauză prevede modalitatea de acordare a asistenței juridice garantate de stat pe cauze non-penale.

Prin Hotărîrea CNAJGS nr.15 din 21.12.2011 au fost aprobate formele actelor de obținere și acordare a asistenței juridice garantate de stat, accesibilă pe http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html

Realizat

4. Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică

Asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate16. Asigurarea

garanţiilor persoanelor private de libertate

2) Instituirea unui mecanism de control în vederea excluderii practicilor de transfer al persoanelor reţinute sau arestate în instituţii psihiatrice fără control judiciar

Anul 2012 Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Ministerul Sănătăţii

Mecanism de control instituit

Mecanismul de control este instituit în conformitate cu prevederile Codului de executare și a Codului de procedură civilă.

În curs de realizare

31

Page 32: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 84) Perfecţionarea

condiţiilor de acordare a asistenţei medicale deţinuţilor

Permanent Ministerul Justiţiei; Ministerul Sănătăţii

Raport de evaluare, măsuri de perfecţionare întreprinse

Întru facilitarea procesului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării independenţei lucrătorilor medicali din cadrul serviciului penitenciar, prin transferarea acestora din subordinea Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în subordinea Ministerului Sănătății, în perioada 10-13.04.2012, experţii Organizației Mondiale a Sănătății (Biroul Natiunilor Unite pentru Combaterea Criminalitatii si a Drogurilor) au vizitat Republica Moldova. Urmare a vizitei, î n baza Raportului de evaluare prezentat, în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, au fost formate grupuri tehnice de lucru şi organizate 2 şedinţe (08.10.2012, 15.12.2012), cu elaborarea unui plan de transfer.

La capitolul eficienţa instruirii angajaţilor medicali din penitenciare, s-au pronunţat mai multe înalte oficialităţi internaţionale, care monitorizează situaţia din sistemul penitenciar, precum: membrii Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (în cadrul vizitei din 27-31.07.2009), raportorii Organizației Națiunilor Unite, etc.

Cu suportul Consiliului Europei, pentru angajaţii serviciilor medicale din cadrul sistemului penitenciar, a fost organizat seminarul de instruire „Examinări medicale în cazul aplicării torturii, documentarea cazurilor admise” (25-26.07.2009). Experţii medicali, care au efectuat instruirea, au evaluat şi nivelul asigurării asistenţei medicale ca fiind satisfăcător, întrunind standardele de bază în corespundere cu standardele naţionale şi internaţionale.

În curs de realizare

32

Page 33: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8În rezultatul şedinţei regionale a Organizaţiei Mondiale a

Sănătăţii (10-12.10.2012), organizate în Copenhaga (capitala Regatului Danemarca), la care au participat reprezentanţi din 25 de state (medici, cercetători, funcţionari publici şi reprezentanţi ai societăţii civile), au fost discutate problemele sănătăţii în locurile de detenţie, cu care se confruntă statele europene, precum: Hepatita C, tuberculoza şi consumul de alcool în penitenciare. 

6) Efectuarea unui studiu privind modul de compensare privilegiată a zilelor de muncă la calcularea termenului efectiv de executare a pedepsei

Anul 2012 Ministerul Justiţiei

Studiu efectuat şi, după caz, propuneri prezentate privind amendarea legislaţiei

Studiul privind modul de compensare privilegiată a zilelor de muncă la calcularea termenului efectiv de executare a pedepsei cu propunerile de modificare a raportului de compensare privilegiată a zilelor de muncă din contul duratei pedepse, a fost prezentat de Departamentul Instituțiilor Penitenciare către Ministerul Justiției (nr.5/5783 din 30.12.2011).

De asemenea, au fost propuse şi unele modificări a Codului de executare la acest subiect.

Realizat

17. Umanizarea regimului de detenţie

Examinarea oportunităţii de eliminare a regimurilor de deţinere distincte în cadrul unui tip de penitenciar, stabilind drepturi, obligaţii şi interdicţii pentru deţinuţi în

Anul 2012 Ministerul Justiţiei

Studiu efectuat şi, după caz, propuneri prezentate privind amendarea legislaţiei

Urmare studiului efectuat, au fost elaborate şi înaintate propuneri de modificare a cadrului normativ naţional în privinţa individualizării executării pedepsei în funcţie de conduita deţinutului.

Drept urmare , proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de executare, Codul penal, Codul de procedură penală), a fost definitivat în baza Dispoziţiei Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr.52d din 02.05.2012, şi expediat în adresa Ministerului Justiţiei (nr.5/4822 din 25.09.2012), pentru examinare şi supunerea consultărilor

Realizat

33

Page 34: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8funcţie de comportamentul acestora şi de respectarea regimului de executare a pedepsei

publice.

18. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare, conforme standar-delor interna-ţionale, pentru persoanele privatede libertate

1) Transferul atribuţiei de detenţie provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului de Justiţie

Anii 2011–2014

Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne

Atribuţia de detenţie provizorie transferată

Măsura poate fi realizată odată cu construcţia şi darea în exploatare a caselor de arest.

În perioada raportată, au fost finalizate lucrările de elaborare şi verificare a documentaţiei de proiect la obiectul „Desfiinţarea (demolarea) obiectivului „Instituţia specială, mun.Bălţi”, (construcţie nefinalizată amplasată în mun.Bălţi, str.Veteranilor 7)”, de la antreprenorul SRL „Ilincaş AD”, şi întocmit contractul privind achiziţia dintr-o singură sursă a serviciilor de proiectare la obiectul „Adaptarea şi legarea la teren a proiectului tip Casă de arest Bălţi” cu institutul de proiectări INCP „Urbanproiect”, în valoare de 2593000,00 lei inclusiv TVA.

La 24.10.2012, a fost desfăşurată licitaţia publică nr.1964/12, în scopul achiziţionării lucrărilor propriu zise, urmare căreia a fost desemnată întreprinderea cîştigătoare şi semnat contractul de antrepriză, iar lucrările urmează a fi demarate în anul curent şi finalizate în decursul a 6 luni.

În curs de realizare

3) Modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare,

Anii 2011–2014

Ministerul Justiţiei

Infrastructura peniten-ciarelor renovată,

În scopul modernizării sistemelor de încălzire, alimentare cu apă şi aprovizionare cu energie electrică, au fost întreprinse următoarele activităţi:

În curs de realizare

34

Page 35: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8alimentare cu apă şi canalizare şi alte lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie

reţele inginereşti reconstruite, volumul utilajului instalat; norme igienico-sanitare stabilite

Penitenciarul nr.4-Cricova:- conectarea sectorului nr.3 la cazangeria nou construită;- conectarea sectorului nr.10 la sistemul de încălzire;- achiziţionarea şi finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a reţelelor şi utilajului electric din instituţie. Penitenciarul nr. 5-Cahul: - montarea în cazangeria instituţiei a unui cazan nou (model „Universal”), pentru eficientizarea asigurării încăperilor cu energie termică. Penitenciarele nr.6-Soroca şi nr.9-Pruncul:- desfăşurarea lucrărilor de montare a turnului de apă. Lucrările de construcţie a sondei arteziene (finisare şi dare în exploatare) sunt planificate pentru trimestrul I 2013. Penitenciarul nr.l7-Rezina:- efectuarea reparaţiei capitale a sistemului de încălzire din blocul de regim nr.3. Detaşamentul cu destinaţie specială:- montarea în cazangeria instituţiei a 2 cazane noi (model KCM-5);- montarea reţelelor interne de distribuţie a agentului termic în sediu. În scopul creării condiţiilor de detenţie, în perioada de raport au fost realizate următoarele activităţi:- definitivarea lucrărilor de reconstrucţie a blocului de regim nr.1 din Penitenciarul nr.l-Taraclia; - contractarea şi demararea lucrărilor de reconstrucţie a cantinei din Penitenciarul nr.1-Taraclia;- finalizarea lucrărilor de reabilitare a blocului de psihoneurologie

35

Page 36: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8din incinta Penitenciarului nr. 16-Pruncul;- realizarea lucrărilor de reabilitare a blocului de regim nr.3 din Penitenciarul nr. 10- Goian, pentru deținuții minori;- reconstrucția spațiilor de detenție din Penitenciarul nr. 4 – Cricova (carantina, sectorul medical și spațiile locative ale carcerelor).

19. Sporirea nivelului de securitate în peniten-ciare

1) Întreprinderea măsurilor de eradicare a fenomenului „ierarhiilor” în rîndul deţinuţilor în vederea eliminării violenţei şi a intimidărilor reciproce dintre deţinuţi şi menţinerii ordinii în penitenciare

Anii 2011–2014

Ministerul Justiţiei

Măsuri întreprinse

În scopul identificării şi izolării liderilor lumii interlope de masa de deţinuţi, dezmembrării grupărilor de orientare negativă şi diminuarea autorităţii acestora sînt întreprinse măsurile ce se impun .

În prezent, la evidenţa operativ-profilactică se află 149 deţinuţi din categoria respectivă, care execută pedeapsa izolaţi, aflaţi sub supraveghere sporită.

În rezultatul desfăşurării activităţilor speciale de investigaţie, au fost prevenite 27 acţiuni ilicite din partea deţinuţilor ( 19 - maltratări; 1-evadări; 1 -dezordini în masă; 6 -acţiuni de dezorganizare a activităţii penitenciarului).

Pe cazurile de prevenire a maltratărilor în mediul deţinuţilor, au fost întreprinse măsuri de rigoare (conform art.206 CE şi pct.pct.129, 133 SEPC), privind asigurarea securităţii personale, prin izolarea acestora de masa de deţinuţi.

În curs de realizare

2) Dotarea penitenciarelor cu sisteme de supraveghere

Anii 2011–2014

Ministerul Justiţiei

Număr de sisteme de supraveghere instalate

În toate subdiviziunile, cu excepţia Penitenciarului nr.12-Bender şi Centrul instructiv (Penitenciarul nr.8-Bender este exclus), au fost efectuate lucrări de montare şi instalare a sistemelor de supraveghere video, de către firma „Voinic

În curs de realizare

36

Page 37: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8video pentru monitorizarea respectării regimului de detenţie

anual; gradul de acoperire a penitencia-relor în funcţie de necesitate

construct”, conform condiţiilor stipulate în contractul nr.161 din 12.12.2011.

Pînă în prezent, din cele 19 complete de sisteme de supraveghere video aflate la dispoziţie, au fost montate 17 complete, şi respectiv, din numărul total de 90 camere video, au fost montate 79.

20. Perfecţion-area sistemului de instruire şi informare a condamna-ţilor

1) Dezvoltarea continuă a programelor socioeducative şi psihocorec-ţionale în penitenciare

Permanent Ministerul Justiţiei

Numărul de programe implementate pentru diferite categorii de condamnaţi şi numărul de condamnaţi implicaţi în aceste programe

Au fost puse în aplicare noi abordări conceptuale de reformare a activităţii educative cu persoanele aflate în detenţie.

Drept urmare, au fost identificate şi sunt implementate un şir de activităţi educative din perspectiva realizării principalelor obiective ale procesului de resocializare precum: instruirea, educaţia socială şi schimbarea comportamentală.

În cadrul vizitelor de serviciu efectuate în penitenciare, au fost desfăşurate şedinţe de lucru cu participarea întregului colectiv al serviciilor educative, în cadrul cărora au fost evidenţiate anumite aspecte ale activităţii educativ-ocupaţionale racordate la grupurile ţintă, principalele direcţii fiind orientate spre educaţie.

În dependență de necesitățile și interesele deținuților, au fost identificate principalele direcții educaționale orientate spre: educație prin cunoaștere, educație prin cultură și artă, educație spirituală, educație fizică și educație prin muncă. Fiecare penitenciar a organizat diverse activități în scopul dezvoltării abilităților creative, capacităților artistice și promovării valorilor culturale.

În curs de realizare

37

Page 38: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Cele mai reușite fiind – creație artistică și măiestrie populară (penitenciarele nr.8-Bender şi nr.3-Leova); desen grafic (Penitenciarul nr.6-Soroca); broderie, croşetare şi împletire (Penitenciarul nr.7-Rusca).

Conform datelor, au fost implicaţi în activităţi: sportive – 1063 deţinuţi ; măsuri culturale artistice – 100 ; moral spirituale – 232 ; de autoeducare – 916 ; de instruire profesională – 652 ; de instruire generală – 76.

3) Afişarea pe panourile informative din cadrul penitenciarelor a modelelor de acte procedurale şi a extraselor din actele normative referitoare la drepturile şi obligaţiile deţinuţilor

Permanent Ministerul Justiţiei

Informaţii afişate

Conform Ordinului Departamentului Instituțiilor Penitenciar nr.29 din 02.03.2006, informaţiile plasate pe panourile informative din penitenciare, sunt revizuite şi actualizate permanent cu „Informaţie legislativă”, care conţine prevederi din:- Codul de Executare (art.art.168-170, 206-208, 210-213, 215-217, 223, 230-232, 234-241, 243-248, 226, 266, 267, 272, 273, 382, 383);- Statutul executării pedepsei de către condamnaţi; - Codul Penal (art.art.285; 286; 317-319; 321; 322).

În curs de realizare

21. Instruirea persona-lului penitencia-relor în domeniul drepturilor omului

Analiza practicilor de aplicare a forţei fizice şi a mijloacelor speciale în penitenciare şi instruirea personalului

Anii 2011–2012

Ministerul Justiţiei

Numărul de persoane instruite, numărul de seminare organizate, numărul cazurilor de aplicare

Conform Programului de pregătire profesională a personalului sistemului penitenciar pentru anul 2012 (aprobat prin Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr.11 din 19.01.2012), responsabilii de pregătirea profesională din subdiviziuni, au desfăşurat şedinţe la capitolul „Studierea bazei normative care prevede aplicarea forţei fizice şi a mijloacelor speciale de către personalul sistemului penitenciar. Prevenirea tuturor formelor de discriminare, tratament inuman sau degradant”

Realizat

38

Page 39: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8acestora privind eliminarea cazurilor de aplicare ilegală sau disproporţionată a forţei fizice sau a mijloacelor speciale

ilegală sau disproporţionată a forţei fizice sau a mijloacelor speciale

( 3 ore).

Concomitent, în Planul pregătirii profesionale a colaboratorilor Detaşamentului cu destinaţie specială, au fost incluse suplimentar ore de instruire privind limitele şi condiţiile de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc. Drept umare, în perioada 29.11-07.12.2012, a fost desfăşurată evaluarea pregătirii profesionale generale a efectivului penitenciar (Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr.285 din 27.11.2012).

Ca rezultat a generalizării informației acumulate din subdiviziuni (la nr.4/1-6159 din 07.12.2012), s-a stabilit că în perioada de raport, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare față de efectiv, pentru aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale neîntemeiat.

22. Eficienti-zarea colaborării cu societatea civilă în vederea informării şi a promovării drepturilor omului în sistemul penitenciar

Promovarea respectării drepturilor deţinuţilor prin colaborarea cu ONG-urile, confesiunile religioase şi organizaţiile de binefacere

Permanent Ministerul Justiţiei

Numărul parteneria-telor stabilite

În vederea realizării procesului de incluziune socială a condamnaţilor prin intermediul interacţiunii cu societatea civilă, reprezentanţi ai 25 asociaţii de binefacere (ONG-uri şi confesiuni religioase), au desfăşurat activităţi cu caracter educativ, ocupaţional şi moral-spiritual: în scopul asigurării dreptului la instruire a copiilor deţinuţi, cu suportul asociaţiilor de binefacere de pe lîngă „Biserica ortodoxă”, „Biserica penticostală”, „Biserica eliberare”, „Biserica baptistă”, pentru dotarea şcolilor din penitenciare, au fost procurate şi repartizate rechizite şcolare. cu aportul cultului penticostal din Moldova, în cadrul unui proiect, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au fost donate cadouri deţinuţilor minori.

În curs de realizare

39

Page 40: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 Direcţia de Invătămînt Rezina a donat Penitenciarului nr.17-Rezina rechizite de birou și inventar sportiv. cu aportul asociaţiilor de binefacere, organizaţiilor neguvernamentale şi confesiunilor religioase, sunt în derulare crearea condiţiilor pentru deţinerea condamnaţilor minori în Penitenciarul nr.10-Goian; cu suportul mai multor reprezentanţi ai societăţii civile, pentru participare la Spartachiada interpenitenciară ediţia 2012, echipele participante au fost premiate cu inventar sportiv. Asociaţia Obştească „Filocalia” a realizat un act de binefacere Penitenciarului nr.2-Lipcani, donînd o seră agricolă profesionistă (tip tunel); cu suportul financiar al asociaţiei obşteşti „GRACE”, pentru clasa de instruire generală a Penitenciarului nr.13-Chişinău, au fost achiziţionate rechizite şcolare şi birotică necesare în procesul de instruire generală a acestora. de către Ambasada Republicii Federale Germania, pentru sectorul de deţinuţi minori din Penitenciarul nr.13-Chiţinău, a fost donat un lot de inventar sportiv; de către Asociația Obștească „Viaţa Nouă” au fost organizate meciuri la mini fotbal între reprezentanţii organizaţiei şi deţinuţii penitenciarelor: nr.1, 6, 18.

Prevenirea şi combaterea torturii şi a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante

23. Investiga-rea eficientă a cazurilor de

3) Efectuarea unui studiu sociologic privind numărul

Anii 2011–2014

Ministerul Justiţiei;Ministerul Afacerilor

Raport independent, făcut public

În colaborare cu Institutul de Reforme Penale, în cadrul instituţiilor penitenciare (cu excepţia penitenciarelor nr.8 şi nr.12-Bender), a fost desfăşurat Studiul: „Violenţa şi securitatea personală în penitenciarele din Republica Moldova”, care a

Realizat

40

Page 41: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8tortură şi a altor rele tratamente

şi gravitatea cazurilor de tortură sau alte rele tratamente la etapele reţinerii, arestului preventiv şi ispăşirii pedepsei penale

Interne;Procuratura Generală; Centrul pentru Drepturile Omului

fost derulat în perioada mai-septembrie 2011. Obiectivele cercetării: identificarea cauzelor, factorilor şi formelor de abuz atît în relaţia deţinut-deţinut, cît şi în relaţia deţinut-colaborator.

24. Consolida-rea capacită-ţilor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii sau a altor rele tratamente

1) Instruirea judecătorilor, procurorilor şi a lucrătorilor instituţiilor în a căror custodie se află persoane private de libertate în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi a altor rele tratamente

Permanent Institutul Naţional al Justiţiei; Consiliul Superior al Magistraturii;Consiliul Superior al Procurorilor;Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul

Numărul de seminare realizate şi numărul de persoane instruite

În perioadele 29-30 martie, 15-16 și 17-18 mai, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Consiliul Europei și Asociația Judecătorilor, a organizat 3 seminare cu genericul „Metodele investigației cazurilor de tortură prin prisma practicii Curţii europene pentru Drepturile Omului ”, la care au fost instruiți 53 judecători, 38 procurori și alți 7 beneficiari.

În perioada 20-21 septembrie 2012, 8 procutori ai subdiviziunii specializate a Procuraturii Generale, responsabili de examinarea cazurilor de tortură, au participat la lucările Conferiței Internaționale cu privire la consolidarea cadrului instituțional de investigare și urmărire a alegațiilor de tortură și maltratare.

Zilnic, întreg efectivul Comenduirei militare a Armatei Naționale a Ministerului Apărării, sînt instruiți în domeniul prevenirii și combaterii torturii.

În cadrul Centrului Național Anticorupție, pe parcursul perioadei raportate, au fost instruți 7 angajați, implicați în activitatea Izolatorului de detenție preventivă.

În curs de realizare

41

Page 42: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Educaţiei; Ministerul Apărării; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Conform Programului de pregătire profesională a personalului sistemului penitenciar pentru anul 2012 (aprobat prin Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr.11 din 19.01.2012), pentru toate categoriile de angajaţi, au fost organizate seminare instructive în domeniul prevenirii tuturor formelor de tratament inuman şi degradant faţă de deţinuţi, cu tematica: „Activitatea Curţii europene pentru Drepturile Omului (Deciziile CEDO în practica penitenciară)”, „Convenţia europeană de prevenire a torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”; „Declaraţia universală a drepturilor omului”; „Mecanismul naţional, regional şi internaţional de apărare a drepturilor omului”. Şedinţe şi seminare în domeniul prevenirii tuturor formelor de tratament inuman şi degradant faţă de deţinuţi, au fost desfăşurate şi în cadrul cursurilor de pregătire iniţială în cadrul Centrului instructiv, la care au participat: 227 angajaţi ai efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior şi 76 angajaţi ai corpului de comandă mediu şi superior, cît şi la cursurile de perfecţionare, la care au participat 246 colaboratori ai corpului de comandă mediu şi superior . Cu suportul Departamentului Cooperării Tehnice pentru Drepturile Omului şi Afacerilor Legale al CoE, în perioada 12-13.03.2012, şi respectiv 14-15.03.2012, au fost organizate seminare instructive de profil, după cum urmează:- „Ocrotirea sănătăţii în penitenciare”, la care au participat 31 colaboratori;- „Îmbunătăţirea administrării în penitenciare”, cu participarea a 30 colaboratori.

42

Page 43: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 82) Organizarea

cursurilor de instruire a colaboratorilor organelor de urmărire penală privind obligaţia de a se autosesiza în cazul deţinerii de informaţii despre cazuri de tortură sau alte rele tratamente

Permanent Ministerul Afacerilor Interne; Consiliul Superior al Procurorilor;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; Serviciul Vamal

Numărul de cursuri de instruire realizate.Numărul de cazuri intentate din oficiu de către organele de urmărire penală

În cadrul orelor de studii din cadrul Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cît şi în grupele delegate la cursurile de perfecţionare, au fost instruite 955 persoane la procedura de autosesizare a organului de urmărire penală în cazurile dispunerii de informaţii despre săvîrşirea cazurilor de tortură şi altor tratamente inumane sau degradante.

La acest compartiment, au fost instruiți 62 de angajați ai Centrului Național Anticorupție.

În curs de realizare

25. Perfecţio-narea mecanis-mului de examinare rapidă şi eficientă a plîngerilor privind actele de tortură sau alte rele tratamente

2) Examinarea în regim prioritar, de către organele competente,

a plîngerilor privind actele de tortură sau alte rele tratamente

Permanent Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei;Ministerul

Numărul de plîngeri examinate şi durata examinării acestora

Prin art.274 alin.(3 1 ) Cod de procedură penală, au fost introduse reglementări speciale privind examinarea prioritară, rapidă şi nediscriminatorie a plângerilor de tortură sau de alte rele tratamente. Astfel, sesizarea din care rezultă că se reclamă acţiuni de rele tratamente sau tortură, procurorul, în termen de 15 zile, este obligat să întreprindă toate acţiunile întru stabilirea existenţei sau inexistenţei bănuielii rezonabile şi să dispună o soluţie procesual-penală întemeiată. Au fost operate modificări şi completări la Codul de executare prin care s-a instituit obligaţia de a supune unei examinări medicale imediate persoana reţinută atât la intrarea, cît şi ieşirea acesteia din locul de detenţie, dar şi la cererea sa, pe toată perioada detenţiei. Examenul medical trebuie să fie efectuat în condiţii de confidenţialitate (art.175 1 Cod de executare).

Centrul Național Anticorupție, nu a înregistrat astfel de

În curs de realizare

43

Page 44: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Apărării;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Centrul pentru Drepturile Omului

plîngeri.

3) Furnizarea publicului larg (inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare în masă) a informaţiei privind numărul de proceduri penale intentate pe cazuri de tortură sau alte rele tratamente şi evoluţia de ansamblu a cauzelor

Permanent Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Serviciul Vamal

Date statistice plasate periodic pe paginile web ale autorităţilor responsabile şi difuzate prin intermediul mijloacelor de informare în masă

Despre activităţile de prevenire şi combatere a cazurilor de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante, pe pagina web oficială a Procuraturii au fost postate 35 de comunicate de presă, absolut toate fiind preluate de jurnalişti şi intens mediatizate.

Pe parcursul perioadei raportate, Centrul Național Anticorupție, nu a înregistrat astfel de cazuri.

În curs de realizare

26. Reducerea incidenţei cazurilor de

1) Supravegherea video a intrărilor şi

Anii 2012–2014

Ministerul Afacerilor Interne;

Camere video instalate

În baza proiectului „Prevenirea torturii”, iniţiat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), finanţat de către Uniunea Europeană, a fost procurat şi instalat

În curs de realizare

44

Page 45: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8tortură şi de alte rele tratamente aplicate persoanelor aflate în custodia organelor de urmărire penală

ieşirilor din izolatoarele de detenţie provizorie

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

şi funcţionale în toate izolatoarele de detenţie provizorie

echipament video în toate comisariatele de poliţie, (cu excepţia CPM Bender).

În cadrul Izolatorului de detenție provizorie a Centrului Național Anticorupție este instalată și funcționează 1 cameră video în acest scop.

2) Ţinerea strictă a evidenţei persoanelor aflate în custodia organelor de urmărire penală

Permanent Ministerul Afacerilor Interne;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Registre structurateşi modalitatea stabilită de ţinere a acestora

Evidenţa persoanelor aflate în custodia organelor de urmărire penală se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 371 din 20.10.2004, cu privire la evidenţele obligatorii ale şefilor subdiviziunilor de urmărire penală.

În cadrul Centrului Național Anticorupție este pornit și se ține Registrul de evidență a persoanelor reținute și arestate.

În curs de realizare

3) Asigurarea condiţiilor de confidenţialitate pentru întrevederile persoanei aflate în custodia organelor de urmărire penală cu apărătorul

Permanent Ministerul Afacerilor Interne;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Procuratura Generală

Încăperi dotate pentru întrevederile cu apărătorul;confidenţialitatea întrevederilor asigurată

Se respectă prevederile Codului de procedură penală privind drepturile părţilor şi altor participanţi la procesul penal, în special respectarea drepturilor persoanelor reţinute prin asigurarea condiţiilor de confidenţialitate pentru întrevederile persoanelor bănuite cu avocatul şi asigurarea imediată a serviciilor juridice calificate.

În cadrul Izolatorului de detenție provizorie a Centrului Național Anticorupție este amenajată 1 încăpere dotată în modul stabilit pentru întrevederile cu apărătorul.

În curs de realizare

4) Asigurarea accesului imediat al persoanei reţinute la

Permanent Ministerul Afacerilor Interne; Centrul pentru

Mecanismul de acces imediat al persoanei reţinute la

Mecanismul de acces imediat a persoanei reținute la servicii juridice calificate este implementat în conformitate cu prevedrile legislației procesual-penale.

În curs de realizare

45

Page 46: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8servicii juridice calificate

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Serviciul Vamal;Procuratura Generală; Uniunea Avocaţilor;Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

servicii juridice calificate elaborat, aprobat şi funcţional

Procurorii, în cadrul urmăririi penale, se conformează prevederilor legislaţiei procesual-penale şi acordă persoanelor reţinute posibilitate nelimitată şi în condiţii confidenţiale de a discuta cu avocatul, în scopul formării unei poziţii de apărare.

În vederea asigurării funcționării efective a mecanismului de acces imediat a persoanei reținute la servicii juridice calificate, de către procurori, zilnic, se verifică legalitatea reținerii și deținerii persoanelor în izolatoarele de detenție provizorie ale comisariatelor raionale de poliție.

Au fost operate modificări la pct.5.15, 5.17 şi 5.21 ale Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 5 din 05.01.2004. Astfel, astfel, se acordă întrevederi persoanelor reţinute şi arestate cu apărătorul, fără a se limita numărul şi durata lor.

5) Asigurarea respectării drepturilor persoanei reţinute, inclusiv a dreptului de a fi informat despre drepturile sale şi de a primi explicaţii asupra acestor drepturi, asigurarea dreptului de a

Permanent Ministerul Afacerilor Interne;Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;Serviciul Vamal;Procuratura Generală

Ponderea numărului de persoane cărora le-au fost asigurate drepturile vizate;numărul de plîngeri privind încălcarea drepturilor vizate

În scopul respectării drepturilor persoanelor reţinute, neadmiterii cazurilor de reţinere ilegală sau a altor abateri la capitolul reţinerii persoanelor, s-a emis Dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne nr. 11/3966 din 26.10.2011 cu privire la modul de explicare a drepturilor persoanelor reţinute sau supuse altor forme de privare de libertate de către colaboratorii organelor afacerilor interne. Conform acestei Dispoziţii, colaboratorii organelor afacerilor interne, au fost obligaţi ca, odată cu privarea de libertate a persoanei, pe lângă temeiul şi motivul privării, să aducă la cunoştinţa reţinutului drepturile sale.

În perioada anului 2012, în adresa organelor procuraturii, au parvenit 15 plângeri de la persoanele reţinute privind nerespectarea drepturilor lor.

În curs de realizare

46

Page 47: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8tăcea şi de a-şi anunţa rudele sau o altă persoană despre locul în care este deţinut

Urmare a examinării, 1 sesizare a fost admisă, fiind pornită de către Procuratura raionului Drochia, urmărirea penală în temeiul unei bănuieli rezonabile că a fost comisă infracţiunea, prevăzută de art.327 alin.(l) din Cod Penal ,,Folosirea intenţionată de către o persoană 47ublic a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale”.

27. Reducerea incidenţei cazurilor de tortură şi de alte rele tratamente în instituţiile psihiatrice şi în internatele psiho-neurologice

1) Crearea serviciului de protecţie a pacienţilor în instituţiile psihiatrice

Anul 2012 Ministerul Sănătăţii

Serviciu creat şi funcţional; regulamentul serviciului elaborat, aprobat şi implementat

Cu ajutorul partenerilor, a fost implementat Seviciul „Ombudsman independent în instituţiile psihiatrice” . Au fost elaborate 2 rapoarte de activitate. La moment este elaborat proiectul planului de acţiuni a Spitalelor de Psihiatrie pentru implementarea recomandărilor. În cadrul parteneriatului Organizația Națiunilor Unite -Republica Moldova, a fost asigurată sustenabilitatea acestui serviciu pentru următoarele 18 luni (iulie 2014).

Realizat

2) Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale lucrătorilor instituţiilor psihiatrice şi internatelor psihoneuro-logice

Anii 2011–2014

Ministerul Sănătăţii

Curricula de instruire şi materialele didactice elaborate; numărul de angajaţi instruiţi; criteriile de evaluare a performan-ţelor personalului,elaborate şi aplicate

Au fost întreprinse 3 ședințe tematice cu participarea Spitalelor specializate referitor la protecția drepturilor pacienților și redresarea situației conform observațiilor, în rezultatul vizitelor de monitorizare (Macanismul Național de Prevenire a Torturii, Centrul Național pentru Drepturile Omului, Instituția Ombudsmanului).

Realizat

28. Asigurarea 2) Elaborarea Anii 2011– Ministerul Ghid A fost efectuat şi publicat Studiul de identificare și evaluare a Realizat 47

Page 48: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8asistenţei medicale şi a documentării adecvate în cazurile de tortură sau de alte rele tratamente

unui ghid metodologic de asistenţă medicală şi documentare a cazurilor de tortură sau alte rele tratamente suportate de persoanele private de libertate

2012 Sănătăţii metodologic elaborat

necesităților de instruire în domeniul investigării/examinării și documentării cazurilor de tortură și alte rele tratamente și poate fi accesat la link-ul: http://www.undp.md/publications/Raport%20final%20identificare%20necesitati%20instruire%20antitortura_irinaL.pdf .

3) Consolidarea capacităţilor serviciilor de expertiză medico-legală pentru investigarea şi documentarea cazurilor de tortură sau de alte rele tratamente

Anii 2011–2014

Ministerul Sănătăţii

Centrul de Medicină Legală dotat adecvat necesităţilor

Proiectul ,,Consolidarea examinărilor medico-legale a cazurilor de tortură și a altor forme de rele tratamente a fost finalizat cu succes în toamna anului 2012. În cadrul acestui proiect în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Uniunea Europeană, au fost instruiţi toţi colaboratorii în fotagrafierea criminalistică.

Au fost remobilate cu utilaj specific 2 laboratoare (histopatologie şi toxico-narcologie).

A fost montat utilaj performant ca procesor automat de prelucrare a ţesuturilor, linie automată de colorare.

A fost efectuată o vizită de studiu în Portugalia, după care a fost elaborat un memorandum de colaborare care urmaează a fi semnat anul curent.

Realizat

4) Includerea în programele de instruire iniţială şi continuă a cadrelor

Anii 2011–2012

Ministerul Sănătăţii

Protocolul de la Istanbul distribuit, studiat şi promovat

Au fost instructaţi toţi medicii experţi în comun cu lucrătorii Procuraturii şi personalul medical din penitenciare pe documentarea torturii şi aplicarea Ghidului de implementare a prevederilor protoculului de la Instambul.

Realizat

48

Page 49: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8medicale, a Protocolului de la Istanbul (Manualul ONU pentru investigarea şi documentarea eficientă a torturii şi a altor tratamente crude, inumane sau degradante)

pentru utilizarea practică; numărul persoanelor instruite

29. Consolidarea mecanis-mului naţional de prevenire a torturii

4) Sporirea transparenţei în activitatea mecanismului naţional de prevenire a torturii

Permanent Centrul pentru Drepturile Omului

Rapoarte şi recomandări elaborate după fiecare vizită efectuată; plasarea acestora pe pagina web

În urma celor 234 vizite preventive și de monitorizare în cadrul mecanismului național de prevenire a torturii, realizate în anul 2012, au fost elaborate:- 33 de avize cu recomandări (art. 27 din Legea cu privire la avocații parlamentari); - 3 propuneri și obiecții de ordin general privind asigurarea drepturilor omului și la îmbunătățirea activității aparatului administrativ (art. 20 lit.b din Legea cu privire la avocații parlamentari); - 13 demersuri privind intentarea proceselor penale sau disciplinare (art. 28 alin.1. lit.b) din Legea cu privire la avocații parlamentari). În rezultat – 3 cauze penale pornite și 1 procedură disciplinară;- 2 propuneri de modificare a legislației – art. 95 din Codul penal (proiect adoptat în Parlament); art. 490 din Codul de procedură penală- 44 de rapoarte asupra vizitelor, plasate pe pagina web a CpDOM.

Realizat

5) Desfăşurarea Permanent Centrul Numărul 2 mese rotunde (Comrat şi Bălţi), organizate cu prilejul Zilei În curs de 49

Page 50: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8campaniilor de informare a lucrătorilor instituţiilor în a căror custodie se află persoane private de libertate privind competenţele, atribuţiile şi drepturile membrilor consiliului consultativ în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii

pentru Drepturile Omului;Ministerul Justiţiei;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Apărării; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

campaniilor de informare desfăşurate.Numărul persoanelor informate şi instituţiile în care acestea activează

Internaţionale pentru susţinerea victimelor torturii de către Centrul pentru Drepturile Omului, la care au participat reprezentanţi ai comisariatelor de poliţie din raioanele de nord şi de sud ale ţării, ai instituţiilor penitenciare, ai organelor procuraturii şi administraţiei publice locale. Avocații parlamentari și funcționarii Centrului au participat, la solicitare, la instruirea unor grupuri profesionale:- Instruire pentru efectivul Departamentului Instituțiilor Penitenciare ”Accesul la informație a deținuților – drept fundamental”. (5 septembrie 2012);

- Instruire pentru efectivul Departamentului Instituțiilor Penitenciare ”Raporturile între administrație și deținuți și resocializarea prin prisma respectării art. 24 din Constituție și art. 3 CEDO” (19 septembrie 2012);

- Instruire pentru funcționarii Biroului Migrație și azil al MAI ,,Consolidarea rolului funcționarilor BMA în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului” (6 octombrie 2012);

- Instruirea judecătorilor la tema ”Mecanisme naționale și internaționale de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu tulburări mentale” ( 26 martie 2012, Institutul Național al Justiției);

- Instruire pentru parajuriștii care activează în domeniul drepturilor omului ”Interacțiunea între parajuriști și avocații parlamentari” (18 și 19 iulie 2012);

realizare

50

Page 51: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8

- Instruiri pentru membrii Consiliului Consultativ privind tehnicile de monitorizare a locurilor de detenție.

Din luna iulie 2012, pe site-ul CpDOM au fost plasate comunicate de presă pe marginea vizitelor efectuate.

În acest sens, în cadrul Centrului Național Anticorupție au fost informați 7 angajați, antrenați în activitatea de deținere a reținuțiolor și arestaților.

30. Acordarea asistenţei juridice calificate victimelor actelor de tortură sau ale altor rele tratamente

2) Instruirea avocaţilor privind acordarea asistenţei juridice calificate în cauzele privind tortura sau alte rele tratamente

Anii 2011–2013

Uniunea Avocaţilor; Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

Numărul de avocaţi instruiţi

În luna noiembrie 2012, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a organizat o sesiune de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat cu tematica ,,Prevenirea și combaterea torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante”.

Realizat

31. Reabilita-rea victimelor torturii şi ale altor rele tratamente

1) Dezvoltarea de parteneriate pentru reabilitarea medico-psiho-socială a victimelor torturii şi ale altor rele tratamente

Permanent Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Număr şi categorii de programe elaborate şi implemen-tate; numărul beneficia-rilor asistaţi

În parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului şi PNUD a fost elaborată modalitatea de stimulare a suportului psiho-social în grup şi self-advocacy pentru persoanele aflate la tratament obligator şi voluntar în instituţiile de psihiatrie . Se colaborează cu serviciile specializate de reabilitare a victimelor torturii.

În curs de realizare

51

Page 52: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 82) Consolidarea

capacităţilor instituţionale de utilizare a reparaţiilor civile ce rezultă din cauzele privind tortura şi alte rele tratamente

Anii 2011–2013

Ministerul Justiţiei; Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova;Consiliul Superior al Magistraturii

Numărul victimelor recompen-sate

Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.67 din 02.02.2012 a constituit Comisia guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora.

La 04.04.2012, Guvernul a aprobat Hotărîrea nr.192 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, prin care au beneficiat de indemnizaţii unice 116 persoane.

Astfel, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.853 din 14.11.2012, persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 vor primi în continuare indemnizaţii unice din fondul de rezervă al Guvernului.

În curs de realizare

32. Sporirea gradului de sensibilizare publică privind fenomenul torturii şi alte rele tratamente

1) Desfăşurarea unor campanii naţionale de informare a populaţiei sub genericul „Toleranţă zero faţă de relele tratamente”

Permanent Centrul pentru Drepturile Omului

Numărul conferinţelor de presă, al emisiunilor radio şi TV, al articolelor din presa scrisă, volumul publicităţii, inclusiv pe paginile web; categoriile de beneficiari

Centrul pentru Drepturilor Omului a contribuit la:Organizarea Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică, la

data de 25.07.2012, cu prilejul împlinirii a 5 ani de la instituirea Mecanismului naţional de prevenire a torturii în Republica Moldova).

Conferinţa a întrunit oficiali de rang înalt ai structurilor specializate ale ONU (Comitetul ONU împotriva torturii, Subcomitetul ONU împotriva torturii, Comitetul European pentru prevenirea torturii), funcţionari din oficiile ombudsmanilor din Slovenia, Polonia, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, reprezentanţi ai mediului academic din ţară, ai instituţiilor de drept şi administraţiei publice centrale, ai ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor omului, în total aproximativ 70 de

Realizat

52

Page 53: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8participanţi.

Lucrările conferinţei au fost oglindite în peste 15 instituţii media din ţară, inclusiv difuzarea on-line la Curaj.tv. De asemenea, în contextul conferinţei, timp de o lună, gratis, au fost difuzate spoturi sociale antitortură la 3 televiziuni centrale ( Moldova 1, Publika TV şi TV N4) şi 4 televiziuni regionale (GRTV , ATV, Eny-ai TV, Pervîi narodnîi (Găgăuz Yeri).

Stabilirea unui parteneriat media cu 3 televiziuni centrale : Moldova 1, Publika TV şi Tv N4, dintre care 2 - cu acoperire naţională, inclusiv postul public de radio - Radio-Moldova, care au difuzat informaţii la temă cu o săptămînă în ajun şi respectiv în ziua producerii evenimentului.

Difuzarea la TV Moldova 1 a unei emisiuni de top „Moldova în direct” la tema „5 ani de funcţionare MNPT”, implicit cu participarea directorului CpDOM Anatolie Munteanu.

Pe data de 19 decembrie 2012, a avut loc prezentarea studiului preliminar „Tortura şi relele tratamente faţă de copii/minori în contextul justiţiei juvenile”, realizat de Centrul pentru Drepturile Omului în colaborare cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” şi UNICEF.

2) Organizarea campaniilor naţionale de comemorare şi susţinere a

Anual Autorităţile publice centrale şi locale

Numărul evenimen-telor organizate şi categoriile

Pe parcursul anului 2012, de către Procuratura raionului Călăraşi, au fost întreprinse un şir de măsuri întru asigurarea perevenirii şi contracarării acţiunilor de tortură, tratament inuman şi degradant, precum şi a acţinnilor de depăşire a atribuţiilor de serviciu cu aplicarea violenţei şi a torturii.

Realizat

53

Page 54: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8victimelor torturii şi ale altor forme de violenţă în data de 26 iunie – Ziua internaţională pentru susţinerea victimelor torturii

de beneficiari

Sistematic, s-a verificat Spitalul raional, Centrul medicilor de familie, medicului legist al rainului şi activitatea Primăriilor referitor la cazurile de adresare a cetăţenilor privind cazurile de tortură şi rele tratamente.

S-au efectuat controale în Izolatorul de detenţie provizorie CPR Călăraşi.

S-a verificat permanent Registrul de evidenţă cu privire la infracţiuni (Registrul nr. 1) şi a Registrului de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni şi informaţii (Registrul nr.2) din cadrul CPR.

În cadrul efectuate în teritoriu, au fost înregistrate şi supuse examinării în baza art. 274 CPP, 2 cazuri în care cetăţenii au invocat că au fost supuţi de către colaboratorii de poliţie acţiunilor violente.

Pe parcursul anului, de către Procuratura raionului, a fost exercitată urmărirea penală pe 8 cauze penale privind acţiunile de tortură, rele tratamente şi abuz în serviciu.

Pentru a comemora Ziua internaţională pentru susţinerea victimelor torturii, în cadrul săptămînii de activism ,,Stop Tortura în Moldova ”, cu suportul Amnesty International Bălţi, pe data de 27 iunie 2012, în municipiul Bălţi a fost lansată expoziţia de fotografii ce vizează non-tortura şi non-discriminarea cetăţenilor, precum şi acţiunea publică de colectare a semnăturilor pe cazurile de tortură din Ucraina şi Federaţia Rusă.

În cadrul centrelor sociale din Bălţi, au fost desfăşurate 7 lecţii cu tematica ,,Stop nonviolenţa în societate”.

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie54

Page 55: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8

33. Îmbunătă-ţirea cadrului normativ şi consolida-rea mecanis-mului instituţional în domeniul prevenirii violenţei în familie

2) Formarea continuă a specialiştilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei

Numărul de persoane instruite

Ministerul Educației a organizat 2 seminare tematice pentru responsabilii de realizarea Curriculei la disciplina educație civică și activități educaționale din direcțiile raionale/municipale învățămînt, tineret și sport: instruite – 70 de persoane, cu antrenare în aplicarea metodei „Grain de sable” (Firul de nisip).

Realizat parțial

4) Crearea sistemului informaţional automatizat integrat „Registrul de stat al cazurilor de violenţă în familie”

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunica-ţiilor;Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Educaţiei

Sistem informaţional creat şi funcţional

La solicitarea Ministerului Justiției, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a propus modificarea sintagmei „Registrul de stat al cazurilor de violenţă în familie”, prin sintagma „Sistemul informaţional integrat de asistenţă socială (SIAAS)”.

În curs de realizare

5) Perfecţionarea legislaţiei privind susţinerea păturilor

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii,Protecţiei Socialeşi Familiei;

Cadru normativ modificat

Ministerul Educației a fost elaborat şi propus pentru dezbateri publice/avizare proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la crearea Centrului Republican şi Serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică” (www.edu.md, compartimentul – Transparenţa în procesul decizional).

Realizat parțial

55

Page 56: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8socialmente vulnerabile

MinisterulEducaţiei;MinisterulSănătăţii;MinisterulTineretului şi Sportului;Ministerul Afacerilor Interne

34. Promova-rea dialogului public în scopul conştien-tizării de către societate a urmărilor negative ale fenomen-ului violenţei în familie şi în scopul dezvoltării unor atitudini şi comporta-mente

1) Desfăşurarea campaniilor de informare şi educare a populaţiei şi de conştientizare a opiniei publice cu privire la gravitatea fenomenului violenţei în familie

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei;Ministerul Tineretului şi Sportului;Ministerul Afacerilor Interne; autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de emisiuni radio şi TV, articole de presă şi campanii de informare; categoriile de beneficiari

Ministerul Muncii, Protecției, Sociale și Familiei a participat și a contribuit la organizarea a 8 emisiuni radio și TV, 2 Campanii de informare, 2 conferinţe de presă.

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat Campania de prevenire a suicidului ,,Tu nu ești singur” și desfășurat Festivalul Național de Teatru Social cu genericul ,,Fii actor, nu spectator”. Beneficiarii venimentelor au constituit circa 700 de persoane.

Ministerul Educaţiei a organizat Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”. În cadrul Campaniei, a fost realizat Concursul republican al spoturilor video dedicate combaterii violenţei în bază de gen. Premianți: Grupul de Initiativa "Forum Junior" L.T. "Evrika", Râbniţa; Echipa TânărFilms, Chişinău;Rodica Chitic, elevă, LT , Drochia; Cristina Saranceanu, elevă a LT ''Grigore Vieru", com. Bacioi mun. Chisinau; Echipa elevilor claselor a 10-12, LT "Olimp", Chișinău; Consiliul de elevi s. Volovi ţ a (rl Soroca).

La nivel local: În raionul Călăraşi, în toate cazurile de violenţă, asistenţii sociali identifică problemele existente, întocmesc planurile de reintegrare (care se examinează în cadrul

Realizatparțial

56

Page 57: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8nonviolente şedinţelor echipelor multidisciplinare la nivel raional cît şi

comunitar). S-a lucrat asupra 41 de ordonanţe de protecţie. De către lucrătorii medicali au fost citite, 20 lecţii de convorbiri cu pacienţii, au fost organizate 4 treninguri pe tematica respectivă, la care au participat 310 persoane.

În municipiul Bălţi, s- au realizat un şir de acţiuni de prevenire şi stopare a fenomenului violenţei în familie în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, şi în special cu Centrul social „Sotis”. Au fost organizate 5 mese rotunde, cîteva iarmaroace de binefacere, ateliere de lucru, concursuri de desen cu implicarea directă a specialiştilor şi a familiilor în care au fost depistate cazuri de violenţă. Anual, se desfăşoară campania „16 zile împotriva violenţei” cu implicarea societăţii civile şi a diverselor structuri în scop de informare şi instruire a populaţiei şi de conştientitzare a gravităţii fenomenului de violenţă în familie. În perioada ianuarie-noiembrie inclusiv, au fost luate la evidenţă 40 de familii cu copii ce au fost supuşi violenţei în familie, cărora li s-a acordat servicii sociale şi psihologice în Centrul social “Sotis”.

În raionul Teleneşti, în cadrul campaniei „16 zile de activizm împotriva violenţei ” s-au organizat: 1 seminar cu participarea asistenţilor sociali comunitari; 5 mese rotunde ; s-au alcătuit 10 ordonanţe de protecţie pentru 14 persoane, inclusiv 5 copii minori; s-au plasat 12 persoane, inclusiv 8 copii în Centrul de reabilitare pentru victimile TFU şi a violenţei în familie.

2) Instruirea colaboratorilor de poliţie pe tema „Intervenţia

Permanent Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de seminare realizate şi de persoane instruite

În cadrul atelierului de lucru ,,Violenţa în familie şi rolul colaboratorilor de poliţie în prevenirea şi combaterea fenomenului”, au fost instruiţi:

în perioada 01-26.10.12 inspectori ai serviciilor poliţiei

În curs de realizare

57

Page 58: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8primară în cazurile de violenţă

în familie”

criminale – 27 , şefi de post şi ofiţeri operativi de sector - 31; în perioada 24.09-14.12.12 pregătirea iniţială a corpului de comandă mediu - 171 audienţi.

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

35. Perfecţio-narea cadrului normativ în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane

1) Armonizarea legislaţiei naţionale cu tratatele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane

Anul 2012 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Afacerilor Interne;Procuratura Generală

Cadru normativ modificat

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane a inițiat, în septembrie 2012, procesul de modificare și completare a legislației naționale de profil. În rezultatul ședințelor cu reprezentanții autorităților publice centrale, s-a decis modificarea art.165 Cod Penal (trafic de persoane), art.168 Cod Penal (munca forțată), art.177 Cod Penal (încălcarea inviolabilității vieții personale). Au fost prezentate proiectele de completare a Codului Penal cu art.1651 ,,Folosirea serviciilor unei persoane, care este victima traficului de ființe umane; cu art. 2181 ,,Traficul de organe, țesuturi sau celulu umane; cu art. 2131 ,,Publicitatea în scopul obținerii ilegale de organe și/sau țesuturi și/sau celule umane sau privind donarea ilicită a acestora”. În anul 2013, proiectele de acte normative vor fi expediate Guvernului spre examinare.

Procuratura Generală a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, în vederea adoptării unor reglementări care au ca scop înlăturarea unor omisiuni, admise la adoptarea Legii nr.66  din  05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, publicată în

În curs de realizare

58

Page 59: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Monitorul Oficial nr.155-159/510, 27.07.2012. Astfel, s-a propus completarea art.1328 din Codul de procedură penală -interceptarea şi înregistrarea comunicărilor - cu textul „art. 175 , art. 1751, 206, 207, 220 alin. (2), 3621 alin. (3)”. Operarea acestor modificări este determinată de specificul depistării, investigării şi judecării cazurilor de „trafic de fiinţe umane”, „proxenetism”, „organizare a migraţiei ilegale”, „scoatere ilegală a copiilor din ţară”, „acţiuni perverse” sau „acostarea copiilor în scopuri sexuale”. Proiectul de lege urmează a fi definitivat și promovat pentru adoptare în Parlament.

2) Elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane

Anul 2012 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul Afacerilor Interne

Standarde elaborate

A fost aprobat Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013 prin Hotărărea de Guvern nr. 559 din 31 iulie 2012.

- Concomitent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a propus Ministerului Justiției excluderea acestei activităţi din considerentul evitării dublării acţiunilor planificate de actorii guvernamentali şi non-guvernamentali deoarece în Hotărîrea de Guvern nr. 559 din 31 iulie 2012, acțiunea este planificată pentru a fi realizată în anul 2013.

Nerealizat

3) Instituirea sistemului de colectare a datelor privind asistenţa victimelor şi potenţialelor

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; autorităţile administraţie

Sistem de colectare a datelor creat şi funcţional

După cum s-a menţiont la acţiunea 4) din obiectivul 33, s-a propus excluderea accestei acţiuni datorită faptuluii că acest sistem va face parte componentă a Sistemuluii Informaţional Automatizat Asistenţă Socială.

La nivel local, Conform Dispoziţiei preşedintelui raionului Călăraşi nr. 286 din 04.10.2012, în perioada 15-21.10.2012 a

Realizat parțial

59

Page 60: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8victime ale traficului de fiinţe umane

i publice locale

fost anunţată „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, în cadrul căreia Primăriile oraşului, satelor (comunelor) în comun cu direcţiile,secţiile Consiliului raional, serviciile publice au desfăşurat: mese rotunde, traininguri, seminare, întîlniri cu medicii, poliţişti, ş.a. Pe parcursul anului 2012, au fost înregistrate 7 cazuri de trafic a fiinţelor umane. Pe 3 cazuri au fost intentate dosare penale în baza atr. 165 CP. Procuratura Călăraşi a condus urmărirea penală de 4 cazuri din categoria infracţiunilor TFU. Comisariatul de poliţie Bălţi a îndreptat 7 victime ale traficului de fiinţe umane pentru acordarea asistenţei socio-psihologice în centrele sociale din municipiu. De către inspectorii Comisariatului de poliţie Bălţi, operativ şi confidenţial au fost verificate victimele traficului de fiinţe umane (în total 75), în scopul prevenirii şi combaterii pe viitor a unor aşa gen de infracţiuni. - În acelaşi scop s-au efectuat razii în străzi, verificarea barurilor, restaurantelor şi altor instituţii de agrement, gările auto şi de tren. - În total, în perioada de raportare, au fost relevate şi documentate 15 cauze penale pe linia traficului de fiinţe umane, din ele 9 cazuri de proxenitism (6 cazuri spre or. Istambul pe teritoriul Turciei, 3 cazuri spre or. Moscova pe teritoriul FR), 3 cazuri de trafic de persoane spre insula Cipru şi or. Istambul, 1 caz de ţinere în condiţii de sclavie pe teritoriul s. Elizaveta m. Bălţi, 1 caz de scoatere ilegală a copilului peste hotarele ţării.

5. Asigurarea dreptului la educaţie

37. Asigurarea 1) Dezvoltarea Anii 2011– Autorităţile Rata de Pe parcursul anilor 2011 – 2012, în republică , au activat 1.400 În curs de 60

Page 61: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8accesului tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate

reţelei de instituţii preşcolare şi crearea centrelor alternative pentru educaţia preşcolară

2012 administra-ţiei publice locale;Ministerul Educaţiei; Biroul Naţional de Statistică

înrolare a copiilor în instituţiile de învăţămînt preşcolar, cu dezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban; datele urmînd a fi comparate cu situaţia din anul 2010

grădiniţe (cu 5% mai mult decît în 2007) cu un număr 12.330 cadre didactice şi un contingent de circa 135.427 copii .

Se constată o creștere a ratei de cuprindere în învățămîntul preșcolar. Numărul instituțiilor preșcolare și a copiilor, care frecventează aceste instituții este în creștere.

S-au creat 40 Centre Comunitare în zonele rurale. În anul 2009-2010 erau 1362 instituții preșcolare cu un număr

de 125981 copii. Informaţia necesară pentru calcularea ratei de înrolare a

copiilor în instituţiile preşcolare pentru anul 2012, conform Programului de Lucrări Statistice va fi disponibilă în luna aprilie anul curent.

realizare

2) Sporirea accesului copiilor din zonele rurale la educaţia de bază prin:

a) şcolarizarea integrală a copiilor de 7–16 ani;

Anii 2011–2014

Autorităţile administraţiei publice locale;Ministerul Educaţiei;Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Sănătăţii

Rata şcolarizării copiilor din mediul rural, cudezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie.Ponderea şcolilor din zonele rurale în care este asigurată alimentaţia.Alimentaţie

La începutul anului de studii 2012-2013, în învățămîntul primar și secundar au fost cuprinși circa 366,0 mii elevi, prezentînd o micșorare cu 3,7% comparativ cu anul de studii precedent.

Pe parcursul anului 2012, în treapta primară s-au alimentat 134409 elevi sau 100% , iar în treapta gimnazială – 25174 sau circa 15% copii din familii socialmente vulnerabile.

Pe parcursul anului 2012, au fost transportaţi circa 9571 de copii cu 122 de autobuse procurate şi 80 – arendate.

În curs de realizare

b) asigurarea alimentaţiei copiilor din clasele I–IV, precum şi a celor din clasele

61

Page 62: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8V–IX provenind din familii socialmente vulnerabile;

conformă cu raţia alimentară minimă (rata calorică zilnică necesară).Numărul de localităţi fără şcoli în care a fost asigurat transportul şcolar.Transportul asigurat adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

c) asigurarea transportului şcolar pentru copiii din localităţile în care nu există şcoli

4) Identificarea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească (copiii abandonaţi ca urmare a migraţiei şi copiii din familii

Anii 2011–2013

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; autorităţile administraţiei publice locale; Ministerul

Ponderea copiilor rămaşi fără îngrijire părintească integraţi în sistemul de educaţie formală;date

Urmare a procesării electronice a chestionarelor: 168.081 – numărul total al copiilor chestionați din 65.534 gospodării casnice.

Gospodării: 53% cu un copil, 31% cu doi copii, 11% cu trei copii, 5% cu patru și mai mulți copii.

Din totalul copiilor chestionați – 168.081, în cazul a 105.270 (62,6%) copii un părinte sau ambii părinți sunt plecați peste hotare:

Realizat

62

Page 63: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8vulnerabile) şi integrarea acestora în sistemul de educaţie formală

Educaţiei dezagregate pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban.

- 21 625 copii fără ambii părinți – 20,5%;- 53 695 copii cu tatăl plecat peste hotare – 51%;- 29950 cu mama plecată peste hotare – 28,5%.

Din totalul copiilor – 168.081, 62 811(37,4%) copii sunt în situație de dificultate.

Din totalul copiilor chestionați: 56 448 copii locuiesc cu ambii părinți, dintre care aproximativ 20 mii au experiență migrațională; 61 mii copii locuiesc cu mama; 29 377 copii locuiesc cu buneii; 12 349 copii locuiesc cu tata; 5 297 copii locuiesc cu rudele de gr. III-IV; 2 010 copii locuiesc cu frați/surori adulți; 670 copii locuiesc cu persoane terțe; 374 copii locuiesc cu frați/surori minori; 175 copii locuiesc singuri.

5) Asigurarea accesului copiilor din instituţiile rezidenţiale la o educaţie calitativă şi utilă în viaţă prin:

a) asistarea lor în orientarea profesională şi în alegerea profesiei;

b) educarea lor în ceea ce priveşte deprinderile de

Anii 2011–2014

Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;autorităţile administraţiei publice locale

Evaluarea experţilor independenţi privind calitatea instruirii în instituţiile rezidenţiale, inclusiv în domeniul drepturilor omului şi al orientării profesionale.Ponderea absolvenţilor

Conform Hotărârii de Guvern nr.404 din 13 iunie 2012, Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2011 a elevilor în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate cu finanţare bugetară şi prin contract, în anul de studii 2012-2013, în instituţiile de învăţământ secundar profesional au fost înmatriculate 11.846 mii persoane.

Au fost dotate 2 ateliere de instruire la meseriile electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric și lăcătuș-instalator tehnica sanitară; 14 ateliere la meseriile sudor, electrician, bucătar-cofetar și ctroitor-cusător. A fost finalizată construcția minifabricii de vinuri de la Școala Profesională din or. Leova.

În învăţământul mediu de specialitate (colegii), instituții subordonate Ministerului Educaţiei, au fost înmatriculate 5.602 persoane.

În anul de studii 2012-2013, în instituţiile de învăţământ

Realizat

63

Page 64: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8viaţă instituţiilor

rezidenţiale angajaţi în cîmpul muncii (comparativ cu situaţia din anul 2010).Rata integrării în societate a absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale

superior au fost înmatriculaţi la Ciclul I 20,4 mii studenţi, iar la Ciclul II – 7,7 mii persoane.

39. Asigurarea instruirii la distanţă

1) Elaborarea mecanismelor şi a metodelor de instruire la distanţă

Anii 2012–2013

Ministerul Educaţiei

Mecanisme şi metode de instruire elaborate, numărul de beneficiari, cu dezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban

Acțiunea a fost transferată pentru anul 2013. Nerealizat

2) Crearea site-urilor educaţionale

Anii 2012–2013

Ministerul Educaţiei

Site-uri create, numărul

A fost elaborat site-ul www.viatasisanatatea.md adresat elevilor claselor V-XII și profesorilor de educație civică, diriginților. Produsul electronic reprezintă un curs de învăţare la

Realizat

64

Page 65: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8destinate instruirii la distanţă

de utilizatori.Utilitatea site-urilor, evaluată de beneficiari

distanţă, elaborat în conformitate cu curriculumul școlar accesibil online, pe suport CD sau telefon mobil într-un format inovator şi atractiv pentru elevi. Pentru persoanele care nu au acces la internet urmează a fi multiplicate 15000 CD-uri cu versiunea offline a cursului dat.

40. Sporirea calităţii învăţămîntului în domeniul drepturilor omului, inclusiv al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

1) Modernizarea curriculei preşcolare şi şcolare în contextul educaţiei privind drepturile omului prin:

a) evaluarea posibilităţii de a implementa metodologia propusă de Consiliul Europei (manualele Compasito şi Compass);

b) monitorizarea implementării disciplinei „Educaţia civică” în calitate de

Anii 2011–2012

Ministerul Educaţiei

Studiu de evaluare efectuat, numărul de programe revizuite şi implementate, numărul de ore planificate; numărul de beneficiari.Rezultatele pre- şi post- testare a beneficiarilor.Calitatea predării, evaluată de experţi independenţi

Curriculum-ul modernizat pentru învățămîntul secundar general, a fost reevaluat în anul 2010, și implementat începînd cu anul de studii 2010-2011. Curriculum-ul este axat pe competențe și una din competențele – cheie transversale și transdisciplinare sînt competențe interpersonale, civice, morale.

În curs de realizare

Acțiunea 1. a) va demara în anul 2013.

Prin Ordinul Ministerului Educației nr. 273 din 03.05.2012, a fost aprobat Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2012-2013, în care disciplina ”Educația civică” este obligatorie pentru clasele V-XII.

65

Page 66: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8disciplină obligatorie;

c) studierea Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Convenţiei cu privire la drepturile copilului

Convențiile stipulate sunt studiate în modulul ”Societatea democratică” în cadrul disciplinei Educația civică. În ajutorul profesorilor de educație civică sînt elaborate “Materiale de suport pentru predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică” cu suportul Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului.

2) Asigurarea didactico-metodică cu materiale privind drepturile omului a:

a) învăţămîntului preşcolar şi primar (gratis)

b) învăţămîntului gimnazial şi liceal (schema de închiriere);

c) învăţămîntului profesional, mediu de

Anii 2011–2014

Ministerul Educaţiei

Numărul de manuale editate.Numărul de beneficiari din rîndul cadrelor didactice.Numărul de beneficiari din rîndul copiilor, cu dezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban

În anul 2012, au fost editate 12 titluri de manuale și reeditate 38 de titluri de manuale pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal. A fost elaborată Curricula, ghidul profesorului și caietul elevului la disciplina ”Decizii pentru un mod sănătos de viață”. Disciplina este la opțiunea elevilor și se predă în instituțiile de învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate în anul de învățămînt 2012-2013. Este solicitată de 5454 de elevi.

Realizat

66

Page 67: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8specialitate şi superior

3) Instruirea cadrelor didactice din toate treptele de învăţămînt în domeniul drepturilor omului

Anii 2011–2014

Ministerul Educaţiei

Numărul de ore dedicate domeniului drepturilor omului; numărul de cadre didactice instruite, date dezagregate pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a continuat formarea cadrelor didactice în conformitate cu probleme educaţionale specifice şi asigurării incluziunii tuturor categoriilor de copii cu necesităţi educaţionale speciale, a realizat activităţile de revizuire şi adaptare a programelor de formare continuă pe problemele în domeniul drepturilor omului, de prevenire a traficului de fiinţe umane, exploatării muncii copiilor, violenţei în familie, abandonului şcolar, educaţiei pentru sănătate etc.

În curs de realizare

4) Evaluarea programelor de studiu ale instituţiilor de învăţămînt superior din perspectiva drepturilor omului şi, în funcţie de constatări, ajustarea acestora la principiile şi standardele de

Anii 2011–2012

Ministerul Educaţiei

Programele evaluate din perspectiva drepturilor omului

Din perspectiva autonomiei universitare, programele curriculare se actualizează și se racordează la cerințele europene (conform procesului de la Bologna), în dependență de domeniu și specialitățile în vigoare. Au fost evaluate din perspectiva drepturilor omului programele de studii la facultățile de drept.

În curs de realizare

67

Page 68: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8instruire în domeniul drepturilor omului

41. Promova-rea valorilor democratice şi a standar-delor interna-ţionale în domeniul drepturilor omului în instituţiile de învăţămînt

1) Lansarea săptămînii drepturilor omului (expoziţii de materiale, sondaje de opinii, campanii informaţionale privind protecţia drepturilor omului şi ale copilului)

Anual, în luna decembrie

Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Culturii; autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de activităţi realizate, categoriile de beneficiari, numărul de participanţi

Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile Omului, a desfășurat Decada Drepturilor Omului în instituțiile de învățămînt de toate tipurile.

Ministerul Culturii a organizat 14 activităţi, discuţii, mese rotunde, expoziţii de creaţie, de 68aterial publicate. Au participat elevi studenţi profesori, total 783 persoane.

La nivel local: În cadrul „Săptămînii dreptului omului” în 19 instituţii şcolare şi preşcolare din raionul Călăraşi au fost petrecute un şir de măsuri: mese rotunde – 8 , participanţi - 305 ; lecţii - 34 , participanţi - 988 ; lecţii – seminar - 5 , participanţi - 115 ; lecţii demonstrative – 1 , participanţi - 16 ; dezbateri – 1 , participanţi - 20 ; victorine – 1 , participanţi - 35 ; ore didactice - 6 , participanţi - 78 ; montaj literar-artistic - 1, participanţi – 9; 1 prelegere, participanţi - 15 ; concursuri- 8 , participanţi - 252 ; referate - 1 ; recital de poezii: 1 , participanţi - 15 ; 1 conferinţă de presă, participanţi - 25 .

În municipil Bălţi, din 10 decembrie 2012, timp de o săptămînă în instituţiile de învăţămînt, centrele sociale şi instituţiile de cultură s-au organizat un şir de activităţi conform programului aprobat prin dispoziţia primarului. Serviciul asistenţilor sociali comunitari a distribuit, pe parcursul săptămînii, pliante informative la tema „Drepturile sociale”, repartizarea bucletelor informative - drepturile

Realizat

68

Page 69: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8persoanelor cu probleme de sănătate mintale. S-au organizat 3 concursuri de desen pentru copiii diferitor instituţii „Drepturile omului în viziunea copiilor”: centrul social „Socium”, Şcoala de pictură. S-a organizat masa rotundă cu participarea elevilor din liceele municipale „Toţi egali în drepturi şi demnitate”.

În perioada 1-10 decembrie 2012, Consiliul raional Sîngerei a desfăşurat Decada Drepturilor Omului (participanţi - 45 de instituţii de învăţămînt preuniversitar, 27 grădiniţe, 2 instituţii complimentare; 2 articole publicate în ziarele locale); Ziua europeană a justiţiei civile, la data de 25 octombrie 2012.

În perioada 1-10 decembrie 2012, Consiliul raional Teleneşti a desfăşurat Decada Drepturilor Omului. Managerii tuturor instituţiilor educaţionale organizează, monitorizează şi evaluează acţiunile din cadrul Decadei: lecţii publice, mese rotunde, expoziţii, întîlniri cu perosoane competente în domeniul drepturilor omului.

În 36 de instituții preuniversitare și 2 instituții complimentare din raionul Strășeni au fost organizate: 12 mese rotunde la care au participat 100 de elevi din ciclul liceal; 3 conferințe la care au participat 80 elevi din ciclul gimnazial și 30 elevi din ciclul liceal; dezbateri la care au participat 50 elevi din ciclul gimnazial și 100 elevi din ciclul liceal; concurs de desene – participanți 200 de elevi din ciclul primar și 300 copii din ciclul gimnazial; concurs de esee, participanți 50 elevi din ciclul liceal.

69

Page 70: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 82) Organizarea de

mese rotunde, conferinţe, dezbateri, concursuri de creaţie în domeniul drepturilor omului şi ale copilului

Anii 2011–2014

Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Culturii; autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de activităţi realizate, tipurile de activităţi, numărul de participanţi

În cadrul Decadei Drepturilor Omului, Ministerul Educației, a realizat dezbateri, concursuri de spoturi video, de panouri publicitare, ore de dirigenție, acţini civice de sensibilizare a opiniei publice cu referire la cazurile de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cotidian, întîlniri cu persoane-resursă din rîndul juriştilor profesionişti (procurori, anchetatori, judecători, avocați etc.), reprezentanți ai societății ciivle). În parteneriat cu Centrul de Informare privind Drepturile Omului, a fost desfășurată Campania socială „O Moldovă fără discriminare” în instituțiile de învățămînt din republică.

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat concursul de creație al tinerei generații ,,Ars Adolescentina”. Au participat circa 1000 persoane.

La nivel local: Consiliul raional Sîngerei a organizat mese rotunde cu implicarea şi invitarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, activităţi de creaţie a Cenaclelor Literare, Consiliilor elevilor, ore de diriginţie, dezbateri, etc. (participanţi – 45 de instituţii de învăţămînt preuniversitar, 27 grădiniţe, 2 instituţii complimentare).

La nivelul instituţiilor edicaţionale din raionul Teleneşti, (în baza rapoartelor managerilor şcolari) în anii 2011-2012 s-au realizat: 5 mese rptunde; 2 conferinţe; 7 întîlniri cu persoane competente; difuzarea revistei Alternativa XXI care promovează drepturile omului. Participanţi peste 4500 copii şi elevi.

În curs de realizare

42. Consolida-rea mecanis-

2) Dezvoltarea sistemului integrat de

Anii 2011–2014

Ministerul Tineretului şi Sportului;

Numărul de tineri beneficiari ai

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat 1 program de extindere și îmbunătățire a serviciilor oferite de către Centrele de Resurse pentru Tineret.

Realizat

70

Page 71: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8melor de informare a tinerilor

servicii sociale pentru tineri (psihosociale, juridice, de informare), inclusiv de tip hotline locale/regionale şi online

Ministerul Educaţiei

serviciilor sociale.Numărul de servicii sociale oferite

În cadrul programului au fost organizate 3 ateliere de lucru cu 48 de specialiști de tineret din cadrul a 12 Centre de Resurse pentru tineret.

Instituţiile de învăţământ superior, învăţământ mediu de specialitate şi învăţământ profesional asigură participarea tinerilor la luarea deciziilor prin programele instituţionale de activitate, inclusiv, servicii hot-line şi on-line.

43. Realizarea dreptului la educaţie a persoanelor cu dizabilităţi

1) Asigurarea accesului la educaţia formală a persoanelor cu dizabilităţi

Permanent Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul de tineri cu dizabilităţi antrenaţi în educaţia formală, cudezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban

Ministerul Educaţiei conform Metodologiei de implementare a educaţiei incluzive, pilotează modele cu suportul şi asistenţa tehnică a UNICEF şi ONG-urilor active în domeniu. Procesul de pilotare a educaţiei incluzive se realizează în cadrul a 49 instituţii din 20 UTA.

În anul de studii 2011-2012, cca 1604 copii au beneficiat de servicii de suport în cadrul a 291 instituţii generale de învăţămînt.

Circa 450 copii din 6 şcoli-internat auxiliare au fost reintegraţi în familii biologice, plasaţi în servicii sociale specializate şi au fost integraţi în învăţămîntul general.

Realizat

3) Elaborarea şi implementarea unor metode de educaţie în vederea eliminării discriminării persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de învăţămînt şi

Anul 2012 Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Metode elaborate şi implementate

71

Page 72: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8promovarea unei atitudini tolerante faţă de aceste persoane

4) Antrenarea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi extracurriculare (cultural-artistice şi sportive) în vederea facilitării integrării lor în societate

Permanent Ministerul Culturii; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Educaţiei;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul, tipul, durata şi conţinutul activităţilor desfăşurate. Numărul persoanelor cu dizabilităţi antrenate în activităţi extracurricu-lare, cu dezagregarea datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban

Pentru persoanele cu dizabilităţi au fost susţinute 20 spectacole, cu titlu gratuit, de către Teatrul Republican “Luceafărul”, Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Teatrul “A.Mateevici”, Teatrul Dramatic Rus “A.Cehov” ,Teatrul Naţional “M.Eminescu” la care au participat 524 copii din instituţiile specializate din oraşe şi 726 din mediul rural.

Anual, Filarmonica Naţională “S.Lunchevici în luna noiembrie organizează Festivalul “Aş vrea să fiu şi eu o stea” la care participă circa 300 copii. Reieşind din specificul instruirii în instituţiile de învăţămînt artistic subordinate studiază 8 persoane cu dizabilităţi, care beneficiază de burse şi ajutoare materiale.

Au fost organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului 7 cantonamente de pregătire pentru Jocurile Paralimpice (beneficiari: 6 persoane); 2 campionate naționale (beneficiari: circa 100 persoane); 6 turnee internaționale (beneficiari: 3 persoane).

În curs de realizare

5) Elaborarea şi implementarea programelor de perfecţionare a pedagogilor care lucrează cu copii cu dizabilităţi

Anul 2012 Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul

Programe elaborate şi implemen-tate, numărul de pedagogi antrenaţi,cu dezagregarea

Neraportat

72

Page 73: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Culturii;Ministerul Tineretului şi Sportului

datelor pe vîrste, sex, etnie, mediu rural/urban. Rezultatele pre- şi post- testare

44. Asigurarea unor condiţii adecvate de educaţie

2) Asigurarea şcolilor din mediul rural cu condiţii minime de igienă şi confort (apă potabilă, apă fierbinte, agent termic, grupuri sanitare etc.)

Anii 2011–2014

Autorităţile administra-ţiei publice locale;Ministerul Mediului;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Educaţiei

Numărul de şcoli în care au fost asigurate condiţiile minime, adaptate inclusiv la nevoile persoanelor cu dezabilităţi, cu dezagregarea datelor pe regiuni.Criteriile de selectare a şcolilor beneficiare făcute publice

În liceul teoretic din satul Horodişte şi şcoala primară din satul Vălcineţ (raionul Colăraşi), la etapa incipientă sînt lucrările în scopul asigurării cu condiţii minime de igienă şi confort, cu aportul Primăriei şi Asociaţiei părinţilor.

În municipiul Bălţi, toate şcolile sînt asigurate cu condiţii minime de igienă şi confort. Instituţiile de învăţămînt sînt dotate cu apă potabilă, canalizare, agent termic şi energie electrică.

În raionul Teleneşti , 9 instituţii şcolare sînt conectate la conducte de gaze naturale, 2 instituţii au trecut la încălzirea cu biomasă, 3 instituţii sînt asigurate cu grupuri sanitare.

36 instituții preuniversitare și 36 instituții preșcolare din raionul Strășeni sînt asigurate cu agent termic și apă potablilă. 2 instituții preuniversitare sunt adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități; în 16 instituții preuniversitare sunt blocuri sanitare amplasate în interior; 33 instituții preuniversitare dispun de apă fierbinte.

În curs de realizare

73

Page 74: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 86. Asigurarea dreptului la muncă şi la condiţii prielnice de muncă

46. Dezvoltarea sistemului informaţio-nal al pieţei muncii şi informarea populaţiei cu privire la piaţa muncii

2) Editarea şi difuzarea de materiale informative cu privire la serviciile prestate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru sporirea nivelului de informare a populaţiei (în special a celei din zonele rurale)

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de pliante şi alte materiale informative editate şi difuzate

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea forței de Muncă Chişinău, a elaborat și a editat pentru diseminare diferite tipuri de pliante. Pliantele au fost destinate persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă, incluzînd un şir de informaţii utile despre oportunităţile de integrare pe piaţa muncii.

La 29 mai 2012, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi a organizat Tîrgul locurilor de muncă, la care au participat 13 agenţi economici şi 200 şomeri.

Din informaţia prezentată de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bălţi, şomerii beneficiază în sediul agenţiei de postul de mediere electronică (au beneficiat de mediere electronică 336 persoane) şi postul de legătură telefonică (de servicii telefonice au beneficiat 156 persoane). Funcţionează pagina-web www.jobmarket.gov.md , www.angajat.md , www.anofm.md , portalul guvernamental „Piaţa muncii”. Indiferent de locul domiciliului, şomerii beneficiază de informaţiile plasate pe panorile informative in sediul Agenţiei, pliantele propuse şi care sunt difuzate şomerilor privind serviciiile prestate de Agenţie.

De către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleneşti au fost difuzate 1500 de pliante informative cu privire la acest subiect.

În curs de realizare

3) Colaborarea cu Permanent Ministerul Numărul de În scopul informării populaţiei despre serviciile prestate, au În curs de 74

Page 75: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8mass-media naţională şi cu cea locală în vederea sporirii accesului la serviciile agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

anunţuri difuzate prin intermediul mijloacelor de informare în masă

fost oferite interviuri, comunicate de presă, informaţii mijloacelor mass-media: Compania Teleradio Moldova, Publica TV, Jurnal TV, TV 7, Prime TV, PRO TV Chişinau, agenţiilor de presă Moldpres, ziarul „Timpul”, „Eco Magazin”. Totodată informaţia despre locurile vacante „Piaţa muncii: locuri vacante” a fost publicată lunar pe SITE ANOFM şi reflectată de diverse surse de informare: portalul „Unimedia”, radio „Europa Liberă” ş.a.

Prin intermediul mass-media, pe parcursul anului, au fost publicate și difuzate informaţii și materiale privind situaţia pe piaţa muncii: radioului şi televiziunii – 222 informaţii, presei locale si republicane – 359 informaţii.

realizare

4) Organizarea în toate raioanele republicii a tîrgurilor de locuri de muncă cu participarea agenţilor economici pentru diverse categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Anual Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul tîrgurilor de locuri de muncă organizate şi numărul de participanţi.Numărul de angajatori prezenţi în cadrul tîrgurilor, cu dezagregarea datelor în funcţie de mediul rural/urban.Numărul de

În anul 2012, au fost organizate 91 tîrguri şi mini – tîrguri ale locurilor de muncă pentru diverse categorii de persoane, inclusiv Tîrgul Locurilor de Muncă din cadrul Expoziţiei Naţionale “Fabricat în Moldova” şi Tîrgul Republican pentru Tineret în cadrul Forului Meseriilor şi Profesiilor pentru Tineret.

Au participat la aceste tîrguri 541 agenți economici cu prezentarea a 10,4 mii locuri vacante şi au participat 11,9 mii persoane. Numărul persoanelor angajate prin intermediul tîrgurilor a constituit 16 % din numărul persoanelor participante.

În curs de realizare

75

Page 76: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8beneficiari participanţi la tîrguri.Numărul de persoane angajate în cîmpul muncii graţie tîrgurilor de locuri de muncă, cu dezagregarea datelor pe sex, vîrstă, etnie, statut socioeconomic, mediu rural/urban, tip de dizabilitate

48. Adaptarea forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii

1) Prestarea serviciilor de formare profesională a şomerilor înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Tipurile de servicii prestate.Numărul de şomeri instruiţi

În activitățile de informare și consiliere profesională au fost antrenate 69647 persoane, dintre care 36525 femei, cu statut de șomer a constituit 48648 persoane.

Ca rezultat al activității serviciilor de informare și consiliere profesională, au fost plasate în cîmpul muncii 7224 persoane; înmatriculate la cursuri de formare profesională 2223 persoane.

Pe parcursul anului 2012, au absolvit cursurile de formare profesionala 2485 şomeri.

În curs de realizare

76

Page 77: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 Pentru sporirea şanselor de integrare/reintegrare pe piaţa forţei

de muncă, şomerii au absolvit cursuri de calificare iniţială (1758 şomeri) , recalificare (590 şomeri) şi perfecţionare (137 şomeri) .

Au fost plasaţi în cîmpul muncii, în rezultatul absolvirii cursurilor, 1839 şomeri sau 74% din numărul de absolvenți ai cursurilor de formare profesională.

2) Desfăşurarea activităţii „Clubului Muncii” pentru categoriile de şomeri care întîmpină greutăţi de integrare

pe piaţa muncii

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Rata anuală a şomerilor antrenaţi în activităţile „Clubului Muncii”

Au fost organizate 321 şedinţe ale Clubului Muncii cu participarea a 3922 persoane.

Beneficiarii acestor şedinţe în marea majoritate sînt persoane care se află in evidentă mai mult de 6 luni.

Programul de lucru al activităţilor a inclus: metode şi tehnici moderne de integrare profesională, programarea şi susţinerea unui interviu, întocmirea unui CV etc.

Au fost organizate 210 mii consultaţii individuale cu participarea a 61,5 mii persoane, 328 consultaţii informative în grup cu participarea a 5605 persoane .

În curs de realizare

49. Extinderea oportunită-ţilor de angajare legală în străinătate

Promovarea schemelor de migraţie circulară

Anii 2011–2012

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Proiecte de migraţie circulară realizate

În contextul realizării activităţilor Proiectului ”Implementarea Acordului Bilateral pentru migraţia forţei de muncă între Italia şi Republica Moldova” a fost organizat:

cursul lingvistic cu şomerii selectaţi de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în corespundere cu cerinţele proiectului.

La 16 octombrie 2012 ,la Ierusalim, a fost semnat Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarera temporară a lucrătorilor din RM în anumite sectoare din Israel, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.954 din

Realizat

77

Page 78: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 820 decembrie 2012).

50. Reducerea inegalităţii de gen la angajarea în muncă şi diminuareadisparităţilor dintre salariile femeilor şi ale bărbaţilor

1) Promovarea unor măsuri active privind aplicarea principiului egalităţii de gen pe piaţa muncii

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Rata de ocupare şi rata şomajului în rîndul femeilor

Ponderea femeilor din numărul total de șomeri înregistrați constituie 52%.

Ponderea femeilor plasate în cîmpul muncii constituie 55% din numărul șomerilor plasați.

În curs de realizare

2) Organizarea unor campanii de informare şi conştientizare a publicului larg, în special în zonele rurale, privind dreptul femeilor şi bărbaţilor la tratament egal pe piaţa muncii şi la remuneraţie echitabilă

Anii 2011–2013

Ministerul Economiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul campaniilor de informare organizate;numărul de raioane/localităţi care au beneficiat de campanii de informare

Resursele electronice de informare pagina oficială www.anofm.md, portalul www.angajat.md pun la dispoziţia utilizatorilor externi o gamă largă de informaţii cu referinţă la legislaţia în vigoare şi managementul din ţară. Pentru informarea publicului larg în special în zonele rurale Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a elaborat şi editat diferite tipuri de pliante.

Posturi de autoocupare şi cabine telefonice funcţionează în toate agenţiile teritoriale. Orice persoană în căutarea unui loc de muncă poate să se autoinformeze despre posibilităţile de căutare a unui loc de muncă.

Pe parcursul anului 2012, au beneficiat de mediere electronică 7,1 mii persoane, servicii telefonice – 6,1 mii persoane.

În curs de realizare

51. Implemen-tarea proiectelor privind stimularea reîntoarcerii cetăţenilor

1) Asistenţa persoanelor reîntoarse în ţară prin antrenarea lor în programe vizînd piaţa forţei de

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul de persoane antrenate în programe de formare profesională din categoria

Activitatea de informare a cetăţenilor din republică a fost îmbunătăţită prin deschiderea a 3 centre de informare despre piaţa muncii în mun. Chişinău, Bălţi şi or. Cahul.

În cadrul centrelor, sînt oferite informaţii despre situaţia pe piaţa muncii naţională şi teritorială, despre cererea şi oferta forţei

În curs de realizare

78

Page 79: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Republicii Moldova angajaţi la muncă în străinătate

muncă, inclusiv atragerea la cursuri de formare profesională

celor reîntoarse în ţară

de muncă, condiţiile de ocupare a locurilor de muncă libere, informaţii cu privire la modalitatea legală de a se angaja peste hotare.

Centrele prestează servicii bazate pe principiul auto-informării şi auto-ocupării şi sînt dotate cu posturi de autoocupare, cabine telefonice şi standuri informaţionale. Au fost înregistrate 301 persoane care au încetat să muncească peste hotare și plasate în cîmpul 60 persoane.

7. Asigurarea accesului la servicii de calitate

52. Implemen-tarea la scară naţională a serviciului de urgenţă „112”, incluzînd serviciile de localizare

1) Crearea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, utilizînd numărul de urgenţă unic european „112”, drept componentă importantă a obligaţiei de asigurare a serviciului universal

Anii 2011–2012

Cancelaria de Stat (Centrul de telecomunica-ţii speciale); Ministerul TehnologieiInformaţiei şi Comunica-ţiilor

Serviciu creat

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.289 din 07.05.2012 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, acțiunea nr.464, definitivarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112, urmează a fi realizată pînă în trimestrul IV, 2013. Dat fiind procedura dificilă de realizare și necesitatea realizării interconectării sistemului în cauză la alte sisteme informaționale deja existente.

Nerealizat

2) Introducerea numărului unic

Anii 2011–

Agenţia Naţională

Numărul unic pentru

Acțiunea se va realiza după ce Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în temeiul art. 64 alin. (4) din Legea

Nerealizat

79

Page 80: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8pentru apeluri de urgenţă „112” din reţelele de telefonie fixă şi mobilă şi din reţeaua de telefoane publice

2012 pentru Reglemen-tare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; Cancelaria de Stat (Centrul de telecomunicaţii speciale); Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunica-ţiilor

apeluri de urgenţă funcţional

comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 va aproba Programul național de implementare a Serviciului de urgență național ,,112”.

53. Perfecţionarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul protecţiei consumato-rilor

1) Amendarea cadrului normativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor în vederea alinierii acestuia la legislaţia comunitară

Anul 2012-2014, conform propun-erilor de modificare nr.19-4-47 din 18.04.2012

Proiect de lege elaborat

Ministerul Economiei

A fost adoptată Legea nr. 184 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care se modifică şi se completează art. 1425-1431 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, a justat la Directiva 85/374/CEE a Consiliului European din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect.

Realizat

A fost elaborat proiectul Legii privind contractele de credit pentru consumatori, ajustat la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 23 aprilie

În curs de realizare

80

Page 81: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 82008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului. Proiectul Legii privind contractele de credit pentru consumatori şi proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod Contravenţional, Cod Civil) au fost examinate şi promovate în şedinţa de Guvern din 10.01.2013.

2) Efectuarea unui studiu privind activitatea organelor care asigură protecţia drepturilor consumatorilor şi elaborarea propunerilor privind eficientizarea activităţii acestor organe

Studiu efectuat

Raportul privind studiul situaţiei existente în domeniul supravegherii pieţei în Republica Moldova este plasat pe site-ului oficial al Ministerului Economiei la rubrica „Rapoarte”, compartimentul „Protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei” și poate fi accesat la următorul link: http://www.mec.gov.md/rapoarte-protectia-consumatorilor-si-supravegherea-pietei/

Realizat

54. Sporirea accesului la informare şi educarea consumato-rilor

1) Intensificarea procesului de difuzare a informaţiei privind drepturile consumatorilor prin efectuarea unor vizite de consultanţă destinate cetăţenilor şi

Permanent Ministerul Economiei;autorităţile administra-ţiei publice locale

Numărul şi denumirea unităţilor administrativ-teritoriale în care au avut loc vizite de consultanţă; numărul vizitelor de consultanţă

În raioanele republicii, a u fost organizate şi desfăşurate, cu suportul organelor administrării publice locale, 33 vizite de consultanţă de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, inclusiv consacrate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul „Consumatorii – pentru Servicii Financiare Corecte ” în localităţile Republicii Moldova, la care în total au participat 1270 persoane .

Realizat

81

Page 82: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8agenţilor economici în toate raioanele republicii

efectuate şi numărul de beneficiari

2) Editarea de broşuri şi pliante care să familiarizeze consumatorii cu particularităţile calitative şi ecologice ale  produselor şi serviciilor oferite şi să descrie modalităţile de protejare a consumatorilor de produsele şi serviciile necalitative sau periculoase

Anii 2011–2012

Ministerul Economiei;autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de materiale informative editate şi distribuite

Din lipsă de susținere financiară nu a fost posibilitate de a edita materiale informative pentru consumatori.

Nerealizat

3) Derularea unor acţiuni speciale (seminare, reuniuni etc.) în colaborare cu organizaţiile de consumatori, inclusiv de Ziua

Anual, luna martie

Ministerul Economiei;autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de acţiuni speciale desfăşurate, numărul de participanţi

În perioada 12-13 martie 2012, la Chişinău, s-a desfăşurat Seminarul bilateral de experţi „Politici de protecţie a drepturilor consumatorilor în Austria şi Republica Moldova – în domeniul Serviciilor Financiare”.

Realizat

82

Page 83: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Mondială a Drepturilor Consumatorului

55. Crearea premiselor de creştere a gradului de siguranţă alimentară prin elaborarea cadrului normativ armonizat cu legislaţia comunitară şi cu standardele Codex Alimen-tarius

Elaborarea sau armonizarea cu legislaţia comunitară a reglementărilor tehnice din domeniul agroalimentar şi a normelor sanitar-veterinare

Permanent Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Numărul de acte normative promovate

În domeniul asigurării dreptului la ocrotirea sănătăţii, pe parcursul anului 2012, Ministerul Agriculturii, prin intermediul Centrelor de Armonizare a Legislaţiei agroalimentare şi sanitar-veterinare şi conform Planului de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 19.12.2011 şi Ordinul Ministerului nr. 12 din 26.01.2012 în domeniul agroalimentar şi sanitar-veterinar, a elaborat 33 proiecte de acte normative (dintre care 18 au fost adoptate).

În curs de realizare

8. Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii

57. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu

1) Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul sănătăţii mintale

Anul 2012

Ministerul Sănătăţii;Ministerul Muncii, Protecţiei

Cadrul normativ perfecţionat şi sistemul alternativ

În urma aprobării noului Program Naţional privind sănătatea mentală a fost elaborat Planul de Acţiuni care prevede integrarea sanatatii mintale in medicina primara, crearea centrelor comunitare de sanatate mintala si decentralizarea spitalelor de psihiatrie cu crearea de sectii de psihiatrie in spitalele regionale si

Realizat

83

Page 84: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8deficienţe mintale internate în instituţiile psihiatrice

şi crearea de alternative la spitalizarea bolnavilor cu deficienţe mintale (îngrijire şi supraveghere)

Sociale şi Familiei

funcţional raionale.In cadrul monitorizarii implementarii Legii 1402, a fost

elaborat Raportul privind analiza Legii privind sanatatea mintala nr. 1402 şi elaborate recomandările de modificare a ei conform recomandarilor Organizației Mondiale a Sănătății.

3) Prevenirea încălcării drepturilor persoanelor cu deficienţe mintale internate în instituţiile psihiatrice

Anul 2012

Centrul pentru Drepturile Omului;Ministerul Sănătăţii;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Număr de vizite inopinate în instituţiile psihiatrice.Număr de rapoarte elaborate şi publicate

Au fost întreprinse de către Centrul pentru Drepturile Omului:

9 vizite în spitalele de psihiatrie;8 vizite în internatele psihoneurologice; La moment, se difinitivează Studiul privind respectarea

drepturilor omului în instituțiile de sănătate mintală. Reprezentanții Ministerului Sănătății:

au elaborat 3 Rapoarte în urma vizitelor în cadrul Spitalelor de psihiatrie și Planuri de acțiuni pentru implementarea recomandărilor experților pentru instituțiile psihiatrice.

În curs de realizare

58. Promova-rea unui mod de viaţă sănătos în rîndul populaţiei şi ridicarea calităţii serviciilor medicale

1) Desfăşurarea campaniilor de informare referitoare la măsurile de prevenire şi reducere a consumului de tutun

Anii 2011–2012

Ministerul Sănătăţii;Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; IPNA

Numărul campaniilor de informare desfăşurate, numărul de participanţi

Ministerul Educaţiei a organizat 1 Campanie de informare, educaţie şi comunicare privind promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în cadrul Zilei Mondiale fără tutun, au participat instituțiile de învățămînt secundar general, secundar professional și mediu de specialitate.

În perioada de referință, Ministerul Sănătății a întreprins măsuri şi acţiuni de comunicare şi informare privind profilaxia fumatului în cadrul Zilelor Mondiale de profilaxie de combatere a maladiilor cardiovasculare (26 septembrie), de luptă cu pneumonia (12 noiembrie); de profilaxie a diabetului (14 noiembrie); de profilaxie a maladiilor cronice obstructive a

Realizat

84

Page 85: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Compania „Teleradio-Moldova”; autorităţile administraţiei publice locale

plămânilor (16 noiembrie bolilor de ochi (8 octombrie 2012) şi a Sănătăţii Mintale (10 octombrie 2012), Lunii de popularizare a cunoştinţelor medico-igienice privind profilaxia infecţiilor cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, alcoolismului şi narcomaniei (noiembrie). În total, pot fi numărate 10 companii de informare de nivel naţional şi circa 50 de companii la nivel regional.

Pe perioada lunii octombrie și decembrie 2012, Compania Națională de Asigurări în Medicină, a demarat Campania naţională de comunicare şi sensibilizare „Promovarea modului sănătos de viaţă. Ediţia 2012”. Campania s-a axat pe mesajul privind abandonarea obiceiurilor dăunătoare: consumul de tutun şi consumul de alcool. Mesajul respectiv a fost difuzat în cadrul Campaniei prin intermediul a 4 modalităţi: 1. Campanie media de informare şi educare (machete în presa scrisă şi electronică (spot TV şi Radio); 2. Organizarea evenimentelor publice (concursuri, flash–moburi, tîrg de alimente sănătoase , concerte, cursă de ciclism-în premieră) pentru tot publicul-ţintă în vederea promovării componentelor modului sănătos de viaţă.3. Elaborare, design, tipărire, plasament materiale promoţionale şi ilustrativ-informative (pliante, postere, steguleţe, tricouri, pixuri, panotaj stradal, publicitate ecrane LED, publicitate interioară şi exterioară autocare,etc.);4. Instruirea cadrelor medicale şi nemedicale în materie de menţinere şi promovare a modului sănătos de viaţă.

85

Page 86: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 La nivel local, în raionul Călăraşi, în anul 2012, de ajutor

social au beneficiat lunar 1035 familii şi persoane socialmente-vulnerabile, din care 90 la sută sînt familii cu copii. Mărimea medie pentru fiecare familie constituie 679 lei lunar. Suma totală, achitată în a. 2012 constitue 8431,3 mii lei. Deasemenea în a. 2012 de ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 2121 familii în sumă totală de 2404 mii lei.

Întru îndeplinirea Dispoziţiei Primăriei municipilui Bălţi nr. 569 din 01.07.2004 şi Ordinului secţiei sănătate nr. 89-b din 16.07.2004 este interzis fumatul în instituţiile medico-sanitare. În toate subdiviziunile şi holurile instituţiilor medico-sanitare sînt difuzate prin sistema TV audio spoturi informaţionale, inclusiv şi prevenirea şi reducerea consumului de tutun.

2) Implementarea unor programe informaţionale, culturale şi ştiinţifice despre daunele consumului de alcool, ale consumului ilicit de droguri şi altor substanţe psihotrope asupra persoanei şi asupra întregii societăţi

Anii 2011–2014

Ministerul Sănătăţii;Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului;Compania Naţională de Asigurări în Medicină;Ministerul Culturii;IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Numărul şi tipul de programe implemen-tate, numărul de beneficiari

A fost aprobat Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020.

Au fost organizate 2 Ateliere de lucru cu participarea experţilor europeni privind comunicarea eficientă în prevenirea efectelor nocive a alcoolului.

Au fost efectuate măsuri de informare a populaţiei privind consecinţele consumului şi drogurilor alcoolului pentru sănătate, inclusiv în cadrul Zilei Naţionale de combatere a consumului nociv de alcool (2 octombrie 2012), Zilelor Mondiale a Sănătăţii Mintale (10 octombrie 2012), de profilaxie a diabetului (14 noiembrie); Lunii de popularizare a cunoştinţelor medico-igienice privind profilaxia infecţiilor cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, alcoolismului şi narcomaniei (noiembrie).

În curs de realizare

86

Page 87: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8

Au fost implementate 23 de proiecte în rîndurile utilizatorilor de droguri injectabile: – 7 proiecte în 19 localităţi şi 7 penitenciare, 3 proiecte de terapie de substituţie cu metadonă, 3 proiecte pentru lucrătorii sexului comercial, 4 pentru persoanele cu HIV/SIDA şi cîte un proiect pentru migranţi, minorităţi sexuale şi apărarea drepturilor persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA.

A fost elaborat pentru elevi și profesori site-ul www.viatasisanatatea.md. Acesta cuprinde informații cu referire la modul sănătos de viaţă, drepturile copilului, precum şi în domeniul protecției HIV/SIDA/ITS.

Cu suportul rețelei de educatori ,,De la Egal la Egal” a fost desfășurată Campania „Informat și protejat” în taberele de odihnă din raioanele Călărași (Sadova și Oricova), Drochia (tabăra „Poenița însorită”), Glodeni (tabăra „Andrieș”, Hîjdieni), Orhei (tabăra „Miorița”, Ivancea), Ungheni (tabăra „Sănătatea”, Rădenii Vechi (tabăra „Codreanca”, Cornești), Căușeni (tabăra „Ghiocel”, Cîrnățeni), Bălți (taberele „Olymp” și „Dumbrava Albă”), Anenii Noi (tabăra „Viișoara”), și Vadul lui Vodă (taberele „Floricica”, „Camping”, „Luceafărul”, „Neptun”, „Zîmbet”).

În instituţiile de învăţămînt artistic, tematica respectivă a fost abordată în cadrul meselor rotunde şi dezbaterilor au fost invitaţi specialişti de Centrul de medicină preventivă.

59. Reducerea impedi-

3) Informarea adecvată a

Anii 2011–2014

Compania Naţională de

Numărul campaniilor

În anul 2012, Compania Națională de Asigurări în Medicină, a organizat şi desfăşurat Campania de comunicare despre

În curs de realizare

87

Page 88: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8mentelor economico-financiare ale persoanelor cu probleme de sănătate în vederea sporirii accesului lor la serviciile medicale asigurate

angajatorilor şi a angajaţilor din localităţile rurale cu privire la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Asigurări în Medicină

de informare desfăşurate, numărul de beneficiari

drepturile şi obligaţiile beneficiarului în cadrul SAOAM „Poliţa medicală – servicii de sănătate garantate”.

Campania a demarat la 15.02.2012 activităţile de comunicare în mass-media electronică.

În perioada 18.02.2012-18.04.2012 au fost plasate în emisie spoturi publicitare în volum total de 44 min. radio şi 44 min. televiziune.

În perioada 01.10 – 31.10.2012 au fost plasate în volum de 20, 67 min. de spot-uri radio.

În lunile februarie-decembrie 2012, au fost realizate 48 rubrici televizate (245 min.) în cadrul emisiunii Accente Economice, la TRM şi 42 de rubrici radio Pastila CNAM (715 min.) în cadrul emisiunii Radio Matinal, la radio Moldova 1.

Rubricele respective răspund obiectivului de informare a publicului despre serviciile acoperite din contul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, volumul şi complexitatea acestora la toate tipurile de asistenţă medicală, lista de medicamente integral şi/sau parţial compensate, modalitatea de utilizare a poliţelor de asigurare, modalitatea de a schimba instituţia medico-sanitară şi/sau a medicului de familie etc.

Produsele audiovizuale sînt incluse în grila de emisie a posturilor în prime-time, pentru fiecare vineri, ora 18.30 la TV şi 07.30 la radio.

88

Page 89: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Asigurarea dreptului la protecţie socială

60. Eficientiza-rea sistemului de servicii sociale pentru toate categoriile de beneficiari

1) Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea sistemului integrat de servicii de asistenţă socială

Anul 2012

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Cadru normativ elaborat

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012, a fost aprobat „Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi Standardele minime de calitate” , care are drept scop de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 413 din 14.07.2012, a fost aprobat „Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi Standardele minime de calitate”, care prevede oferirea asistenţei timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus.

Realizat

2) Elaborarea unor standarde minime de calitate pentru serviciile de asistenţă socială adresate adulţilor

Anul 2012

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Standarde elaborate

A fost elaborat proiectul de Hotărîre de Guvern privind aprobarea Regulamentului – cadru de funcţionatre a Centrului de zi pentru persoanele în etate şi a standardelor minime de calitate.

Realizat

3) Asigurarea unui venit lunar minim garantat

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei

Numărul de familii cu venit lunar

A fost adoptată Legea nr.301 din 21.12.2012 pentru modificarea articolului 151 al Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.

Realizat

89

Page 90: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social stabilit în funcţie de venitul global mediu lunar al fiecărei familii

Sociale şi Familiei;autorităţile administra-ţiei publice locale

minim asigurat

A fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr.806 din 31.10.12 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr.1167 din 16 octombrie 2008.- Cadrul normativ specifică acordarea serviciilor sociale primare şi serviciilor sociale specializate.

61. Asigurarea dreptului la protecţie socială a persoanelor asigurate

1) Perfecţionarea cadrului normativ pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de asigurări sociale de stat

Anii 2012–2013

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Cadru normativ elaborat

A fost adoptată Legea nr. 3 din 15.01.2012 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din   Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile   pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii   de asigurări sociale.

A fost adoptată Legea nr. 178 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale).

A fost adoptată Legea nr. 202 din 27.09.2012 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

A fost adoptată Legea nr. 203 din 27.09.2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011.

Realizat

90

Page 91: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 A fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012.

La 14.12.2012 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

La 27.12.2012 a fost adoptată Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011.

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 12.03.2012 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat.

62. Reforma sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi

2) Elaborarea şi aprobarea metodologiei de stabilire a dizabilităţii şi a capacităţii de muncă

Anul 2012 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Sănătăţii

Metodologie elaborată şi aprobată

În contextul reformării sistemuluii de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi în scopul favorizării incluziunii în sistemul educativ a copiilor şi în cîmpul muncii a adulţilor, au fost elaborate criterii de determinare a dizabilităţii la copii şi adulţi, care au fost transmise spre examinare şi definitivare Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei.

Realizat

3) Implicarea asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în elaborarea politicii de stat în domeniul de referinţă

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul de seminare şi ateliere de lucru organizate

În contextul consemnării Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi – 3 decembrie, prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, nr. 140 din 12.11.2012 a fost aprobat Programul de acţiuni consacrate consemnării Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.

Astfel, în perioada 3-11 decembrie curent, în republică sau desfăşurat un şir de acţiuni dedicate incluziunii sociale a

Realizat

91

Page 92: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8persoanelor cu dizabilităţi.

4) Organizarea conferinţei internaţionale pe tema „Colaborarea eficientă între societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea soluţionării problemelor de reabilitare socială a persoanelor cu dizabilităţi”

Anul 2012 Centrul pentru Drepturile Omului; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;autorităţile administraţiei publice locale

Conferinţă organizată

Din lipsa resurselor financiare a fost imposibilă organizarea unei conferințe de nivel internațional în anul 2012. Însă la la 20-21 septembrie 2011 a fost organizată Conferința internațională cu genericul ,,Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, consacrată unui an de la ratificarea de către Republica Moldova a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

La nivel local, în Consiliul raional Teleneşti, 2 specialişti principali au fost instruiţi în acordarea serviciilor sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi. La nivel de raion, pentru asitenţii sociali au fost organizate 6 seminare cu diverse tematici din domeniul asistenţei sociale în vederea soluţionării problemelor de reabilitare socială a persoanelor cu dizabilităţi. Pentru lucrătorii sociali, au fost organizate 2 seminare privind acordarea serviciilor sociale la domiciliu.

Realizat parțial

6) Lansarea în toate raioanele republicii a săptămînii sub genericul „Toţi diferiţi – toţi egali”

Anual, luna decembrie

Autorităţile administra-ţiei publice locale; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului;

Numărul de acţiuni realizate, categoriile şi numărul de beneficiari

În municipiul Bălţi, în cadrul Decadei Drepturilor omului de către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, au fost organizate diverse activităţi în cadrul Centrului social “Somato” – în centru sînt plasate persoane cu dizabilităţi. În scopul integrării sociale ale persoanelor cu posibilităţi limitate, annual, în luna decembrie se realizează programe de susţinere socială a persoanelor din categoria dată şi integrarea acestora în societate.

În raionul Teleneşti, de către ONG „HolandHelp” a fost acordat ajutor umanitar în formă de produse alimentare la 200

În curs de realizare

92

Page 93: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Ministerul Educaţiei;Ministerul Culturii

persoane cu disabilităţi. S-a perfectat broşura „Pas cu pas” pentru informarea drepturilor solicitanţilor de servicii sociale. În scopul susţinerii persoanelor cu disabilităţi către 3 decembrie au fost acordate ajutoare materiale din Fondul de susţinere socială a populaţiei.

7) Elaborarea şi implementarea recomandărilor privind utilizarea limbajului mimico-gestual în mediul informaţional public

Anii 2011–2012

Consiliul Coordonator al Audiovizualu-lui;Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Recomandări elaborate şi implementate

Neraportat

65. Asigurarea securităţii sociale pentru lucrătorii migranţi cetăţeni ai Republicii Moldova

Negocierea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu statele în care activează lucrători migranţi cetăţeni ai Republicii Moldova

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Acorduri negociate

Acorduri şi Aranjamente administrative pentru aplicarea acordurilor semnate:

La 25.01.2012 - a fost semnat Aranjamentul 93 dministrative cu privire la modalităţile de aplicare a Acordului între Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale;

La .03.03.2012, la Iaşi a fost semnat Aranjamentul 93dministrative pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale;

La 04.06.2012, la Chişinău a fost semnat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova

Realizat

93

Page 94: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8şi Republica Cehă în domeniul securităţii sociale;

La 12.09.2012, la Bruxelles a fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Regatul Belgiei în domeniul securităţii sociale.

10. Asigurarea dreptului la un mediu sănătos

66. Asigurarea dreptului la apă şi sanitaţie

1) Inventa-rierea surselor subterane de apă potabilă şi controlul calităţii acestora

Anii 2011–2012

Ministerul Mediului

Raport anual de evaluare şi reevaluare a rezervelor de apă subterană

A fost elaborat Raportul naţional privind dezvoltarea durabilă, care a fost prezentat la Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20”.

Realizat

2) Monitoringul apelor subterane în vederea protecţiei lor împotriva poluării şi epuizării, precum şi a utilizării lor raţionale

Anii 2011–2014

Ministerul Mediului

Raport anual de evaluare şi reevaluare a rezervelor de apă subterană

A fost completat Catalogul pentru 10 orizonturi şi complexe acvifere, prize de apă în exploatare. În total pe teritoriul Republicii Moldova sunt luate la evidenţă rezerve de apele subterane în volum de 3478,6 mii m3/24 ore (Cadastrul de stat al apelor pentru a.2010); a fost studiată componenţa chimică a apelor subterane în 29 prize mari, dintre care la 14 prize colectarea probelor s-a efectuat de 2 ori pe an. Totodată, au fost colectate probe din fîntîni, izvoare şi sonde unice, dintre care 124 probe au fost preluate pentru analize chimice; au fost întocmite 4 prognoze:a) prognoza nivelelor minimale a apelor subterane pînă în primăvară;b) prognoza nivelelor maximale a apelor subterane de primăvară;c) prognoza nivelelor minimale a apelor subterane toamnă-iarnă

Realizat

94

Page 95: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8d) Prognoza nivelelor medii anuale a apelor subterane .- a fost forată sonda de regim a apelor subterane ,,Zooparc” cu adîncimea de 180 m.

3) Construcţia şi reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor reziduale

Anii 2011–2014

Ministerul Mediului

Numărul de lucrări efectuate

În scopul supravegherii şi gestionării eficiente a surselor de apă şi bazinelor acvatice s-a efectuat cartografierea lor.A fost monitorizată şi coordonată activitatea proiectelor internaţionale în derulare, ca:1. Proiectul Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială;2. Proiectul Dezvoltării Regionale şi Protecţiei Sociale, construcţia staţiei de epurare a apelor uzate de tip ZUC în or. Orhei, susţinut de Comisia Europeană şi BM3. Proiectul „Program de Dezvoltare a Companiilor de apă în 6 raioane”, susţinut de BERD, BEI, NIF, inclusiv activitatea echipelor de consultanţă EPTISA şi FOPIP;

- Proiectul „Program de Susţinere a Politicilor de Sector, care este constituit din 3 componente:1. Proiectul-pilot „Reabilitarea sistemului de apă şi canalizare în raionul Nisporeni (satele Grozeşti, Vărzăreşti, or. Nisporeni)”; 2. Asistenţa Tehnică UE pentru 6 componente (cadrul legal şi regulatoriu, reforme instituţionale, planificare financiară, actualizarea Strategiei de AAC, crearea sistemului de management informaţional, consolidarea activităţilor);3. Matricea de Politici, constituită din 2 părţi principale (Alimentare cu apă şi canalizare şi managementul finanţelor publice în sectorul AAC).- Proiectul „Dezvoltarea şi implementarea PPP pentru îmbunătăţirea aprovizionării cu apă şi canalizarea regiunii de Nord al RM”, susţinut de Banca Mondială pentru elaborarea

Realizat

95

Page 96: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8unui Studiu de Fezabilitate pentru a evalua fezabilitatea proiectului propus;-Proiectul de reabilitare a Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, susţinut de Fondul Kuweitean;- Proiectul «Reforma Sectorului de Irigare din cadrul proiectului Tranziţia la agricultura performantă a Programului «Compact», susţinut de SUA ;- Proiectul « ApaSan », susţinut de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi ADA, include şi Proiectul «Comunitatea practicienilor»;- Proiectul «Modernizarea serviciilor publice locale în RM. Actualizarea Strategiei de Dezvoltare socio-economică a raioanelor Rîşcani şi Cahul, componenta AAC», susţinut de GIZ;  - Proiectul „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul apă şi canalizare”, susţinut de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare; - Proiectul „Protocolul Apa şi Sănătatea”. A demarat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti”, finanţat de Comisia Europeană; Au fost semnate Memorandumuri de Înţelegere între Ministerul Mediului şi:1. Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la activitatea din comunităţile din mediul rural în cadrul Proiectului Naţional de Alimentare cu Apă şi Canalizare;2. Ministerul Sănătăţii, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi CEE a ONU privind realizarea proiectului „Implementarea indicatorilor ţintă la Protocolul Apa şi Sănătatea”;

96

Page 97: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 83. Centrul E-Guvernare şi Fondul Provocările Mileniului privind elaborarea platformei comune de autorizare a folosinţei speciale a apei. Au fost procurate prin licitaţie două staţii mobile de pompare a apei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în raionul Cantemir din anul 2010. Au fost reparate 27,2 km de diguri de protecţie antiviitură şi alte construcţii hidrotehnice aflate în gestiune (0,6 km– satele Nemţeni şi Leuşeni, r-l Hînceşti; 15,3km - s. Puhăceni, r-l Anenii Noi; 2,5km – satele Palanca şi Tudora, r-l Ştefan Vodă).

4) Informarea populaţiei cu privire la măsurile de îmbunătăţire a calităţii apei potabile

Permanent Ministerul Mediului;autorităţile Administra-ieipublice locale

Numărul acţiunilor de informare realizate

Au fost desfăşurate următoarele acţiuni la nivel naţional:1. Acţiunea – concurs „Cea mai salubră, modernă şi

amenajată localitate” Bilunarul ecologic de primăvară .2. Acţiunea – concurs „Rîu curat de la sat la sat” – în cifre şi

date.3. Acţiunea Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru

dăinuirea noastră” .4. Acţiunea – „Săptămîna Europeană a Mobilităţii” – „În oraş

fără automobilul meu”.5. Acţiunea-concurs „Cel mai frumos amenajament floristic”

În perioada de raportare au fost publicate 296 articole şi s-a participat în realizarea a 180 emisiuni radio, TV şi orelor ecologice, a ediţiilor revistei „Natura” şi „Mediul ambiant”.

În curs de realizare

67. Moderniza-rea şi eficientiza-rea sistemului naţional de

2) Implementarea metodelor noi de prognoză de lungă durată a vremii şi a fenomenelor

Anii 2011–2012

Ministerul Mediului

Numărul de metode implementate

În cadrul proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Republica Moldova”, finanţat cu suportul Băncii Mondiale, au fost realizate următoarele activităţi:1. Construcţia turnului pentru radarul meteorologic şi pregătirea către instalarea echipamentului în ianuarie-februarie 2013;

În curs de realizare

97

Page 98: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8monitori-zare a stării şi evoluţiei condiţiilor hidrometeo, inclusiv a hazardu-rilor naturale

hidrometeorologice periculoase. Îmbunătăţirea sistemului de avertizare în caz de hazarduri naturale

2. Iniţierea procesului de dezvoltare a unui program de procesare a datelor agrometeorologice, instalat la începutul lunii ianuarie 2013;3. Desfăşurarea procedurilor de procurare a laboratorul de calibrare, a echipamentului pentru măsurători hidrologice şi pentru 7 posturi hidrologice automate pe r. Nistru;4. Au fost realizate proiectele tehnice pentru 5 staţii (Leova, Ceadîr-Lunga, Soroca, Costeşti şi Bălţi), a început construcţia staţiilor Leova şi Ceadîr-Lunga. În cadrul proiectului moldo-ceh „Monitoringul hidrologic al apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinul r. Prut” au fost date în exploatare 11 posturi hidrometrice automate pe r. Prut. În cadrul Programului Compact a fost achiziţionat echipament pentru 8 posturi hidrologice automate în bazinul r. Nistru. Suplimentar, în cadrul unui proiect finanţat de Fondul Ecologic Naţional au fost realizate lucrările de reconstrucţie a structurilor de suport a posturilor date.

68. Manage-mentul integrat al deşeurilor şi al substan-ţelor chimice toxice

Depozitarea controlată şi distrugerea deşeurilor şi a substanţelor chimice toxice, remedierea solurilor poluate, inclusiv implementarea Acordului dintre Guvernul

Anii 2011–2012

Ministerul Mediului;Ministerul Apărării; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Sănătăţii;Ministerul Afacerilor

Cantităţile de deşeuri şi substanţe chimice toxice acumulate, păstrate în depozite şi distruse.Numărul şi suprafaţa solurilor

Pe parcursul anului 2012, de către Ministerul Mediului au fost colectate şi reambalate 200 tone de pesticide inutilizabile şi interzise, din care evacuate şi distruse peste hotare 45 tone. Au fost colectate din 918 instituţii de învăţământ preuniversitar, reambalate, evacuate şi distruse stocurile de reactive chimice cu termenul expirat şi ambalaj contaminat în volum de 69,134 tone. Au fost negociate, perfectate şi semnate 2 Memorandumuri de Înţelegere între Ministerului Mediului şi Agenţia Cehă pentru Dezvoltare pentru realizarea fazelor II a proiectelor:- „Reducerea riscurilor de mediu cauzate de pesticide în

Realizat

98

Page 99: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Republicii Moldova şi Organizaţia NATO de Întreţinere şi Aprovizionare privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova

Interne;autorităţile administraţiei publice locale

remediate Moldova”;- „Remedierea contaminării apelor subterane cu produse

petroliere de la baza aeriană ex-sovietică Mărculeşti”. Au fost efectuate activităţile de promovare a Proiectului UE LSP JOP „Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în Regiunea Dunării de Jos a Ucrainei, României şi Republicii Moldova”, care actualmente este la etapa iniţială de organizare a realizării de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului. Au fost efectuate activităţile de obţinere a suportului financiar pentru efectuarea cercetărilor detaliate la unele înhumări de pesticide identificate din categoria poluanţilor organici persistenţi. Ca urmare, mijloacele financiare au fost obţinute în cadrul Proiectului regional GEF/FAO „Consolidarea capacităţilor de combatere a pesticidelor inutilizabile în ţările din Europa de Est, Caucazul şi Asia Centrală”. Activităţile de cercetări se efectuează de către Compania „ECOS” din Moldova. A fost promovat Proiectul de Asistenţă Tehnică TCP/MOL/3302 „Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării de la utilizarea pesticidelor”, coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

De către Ministerul Apărărrii, au fost:1. planificate şi realizate 285 de controale privind respectarea cerinţelor de depozitare a produselor de uz fitosanitar. 2. supuse controlului 651 agenţi economici, urmare a căruia au fost eliberate 562 autorizaţii de funcţionare a depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar şi a magazinelor agricole.

99

Page 100: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 83. amplasate 23 depozite centralizate de stocare a pesticidelor inutilizabile şi interzise în care sunt depozitate 1949 tone pesticide.

Remedierea terenurilor contaminate cu pesticide este planificată pentru realizare în cadrul proiectului NATO (etapa a IV-a) după evacuarea şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise aflate în depozitele din raza raioanelor/municipiilor.

Agenţia NATO pentru Suport (NSPA), urmează să implementeze procesul de distrugere a pesticidelor din Republica Moldova (suma disponibilă la moment cca 304 mii euro).

69. Perfecţio-narea sistemului de manage-ment al mediului

Crearea sistemului informatic de monitorizare a mediului

Anii 2011–2014

Ministerul Mediului;Ministerul TehnologieiInformaţiei şi Comunica-ţiilor

Sistem informatic creat

În cadrul Programului „Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat” se implementează poiectul „Crearea sistemului informaţional comun de mediu” (perioada de implementare 2010-2014), care prezintă o iniţiativă a UE orientată spre modernizarea şi simplificarea procedurii de colectare, schimb şi folosire a datelor şi informaţiilor de mediu.

Realizat

70. Asigurarea accesului la informaţia de mediu, asigurarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu şi asigurarea accesului la justiţie în

Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în

Anul 2012

Ministerul Mediului

Plan de acţiuni elaborat şi aprobat

Planul de acţiuni pentru implementarea Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 28 iunie 2011.

Realizat

100

Page 101: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8probleme de mediu

probleme de mediu

11. Prevenirea şi combaterea discriminării

71. Promova-rea cadrului normativ privind bunele practici de conduită nediscriminatorie

1) Analiza sectorială a legislaţiei în vederea excluderii normelor discriminatorii

Anul 2012

Autorităţile publice centrale

Studii sectoriale realizate şi, după caz, propuneri prezentate privind amendarea legislaţiei

La 25.05.2012 a fost adoptată Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii. Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii precum şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care vin să aducă amendamentele necesare legislaţiei în vigoare pentru a fi în concordanţă cu Legea nr. 121. La data de 21.12.12, Parlamentul a adoptat Legea nr.289 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, iar la data de 26.12.12 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Realizat

72. Informarea şi creşterea conştientizării publice în domeniul prevenirii şi combaterii discrimină-rii în scopul cultivării spiritului de toleranţă,

1) Derularea unor campanii naţionale de promovare a nediscriminării, inclusiv editarea de publicaţii, organizarea de emisiuni tematice interactive TV şi radio

Permanent Biroul Relaţii Interetnice; Centrul pentru Drepturile Omului

Numărul acţiunilor de informare derulate

Pe parcursul perioadei raportate, reprezentanții Biroului Relații Interetnice, au participat la 20 de emisiuni TV și radio pe marginea situației minorităților naționale din Republica Moldova; A fost editat bucletul cu Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.494 din 08.07.2011 și nr. 56 din 31.01.2012. A fost editat bucletul ,,Ghid pentru familile de romi”.

Centrul pentru Drepturile Omului a organizat: 2 Ateliere de creaţie la tema „Toleranţa – imperativ social al

Realizat

101

Page 102: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8bunăvoinţă şi respect reciproc

timpului” la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, cu participarea a 25 de liceeni și la Centrul de protecţie socială „Prometeu” din oraşul Străşeni. Masă rotundă pe 27.11.2012, la tema reducerii violenţei domestice şi combaterea discriminării femeilor. A fost editată broșura ”Principiul egalității și non-

discriminării”. Au fost înregistrate 30 de apariţii în presa scrisă, portaluri, radio şi televiziuni la tema combaterii discriminării şi promovarea toleranţei pe marginea evenimentelor organizate de Centru, informaţilor difuzate la temă sau participări avocaţilor parlamentari.

3) Realizarea unui studiu privind manifestările de discriminare, evaluarea practicilor de examinare a acestor cazuri

Anii 2011–2012

Centrul pentru Drepturile Omului; Ministerul Justiţiei

Studiu realizat şi, după caz, propuneri prezentate privind amendarea legislaţiei

În legătură cu adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, intrată în vigoare la 01.01.2013, Centrul pentru Drepturile Omului a propus modificarea perioadei de executare: 2013-2014.

Nerealizat

4) Desfăşurarea campaniilor naţionale anti HIV/SIDA, în vederea schimbării comportamentului cu risc sporit de transmitere HIV în rîndul

Permanent Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Numărul campaniilor de informare desfăşurate.Indicele percepţiei publice. Incidenţa HIV/SIDA în rîndul

În anul 2012, fost realizate 2 campanii naţionale: la 15 mai, dedicată Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA şi la 1 decembrie, dedicată Zilei Mondiale de Luptă cu HIV/SIDA cu genericul „Tendinţa zero: zero cazuri noi de infectare cu HIV. Zero discriminare. Zero decese cauzate de SIDA”.

S-au desfăşurat 2 cursuri de instruire în domeniul HIV/SIDA pentru personalul taberelor de vară; 2 cursuri de instruire „Promovarea incluziunii sociale a persoanelor care trăiesc cu HIV/TB, şi altor categorii social-vulnerabile” pentru conducătorii

Realizat

102

Page 103: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8adolescenţilor şi pentru combaterea stigmei, discriminării şi izolării copiilor afectaţi de HIV şi a familiilor lor

adolescen-ţilor

structurilor CREMV teritoriale şi subdiviziunilor CREPOR; 2 ateliere de lucru „ Politici HIV/SIDA la locul de muncă” şi 4 ateliere de lucru „ Instruirea la distanţă în domeniul HIV/SIDA”.

75. Promova-rea drepturilor minorită-ţilor naţionale

1) Organizarea de mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi alte activităţi pentru promovarea standardelor internaţionale privind drepturile minorităţilor naţionale, prevenirea discriminării după criteriile de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă

Permanent Biroul Relaţii Interetnice;Centrul pentru Drepturile Omului;autorităţile administraţiei publice locale

Numărul de activităţi realizate, categoriile şi numărul de beneficiari

Pe parcursul anului 2012, Biroul Relații Interetnice a organizat: 6 aprilie 2012, conferinţa naţională   cu genericul " Promovarea practicilor nediscriminatorii şi instituţionalizarea mediatorilor comunitari   ", dedicată celebrării Zilei Internaţionale a Romilor, organizată de către Biroul Relaţii Interetnice în colaborare cu Centrul Naţional al Romilor din Republica Moldova; 25 aprilie 2012 , masa rotundă cu genericul   „Experienţa europeană în susţinerea multilingvismului la copii”, organizată de către Biroul Relaţii Interetnice în colaborare cu Universitatea Slavonă din Republica Moldova; 27 aprilie 2012, masa rotundă cu genericul „Promovarea educaţiei de calitate pentru copii de etnie romă din Republica Moldova” organizat de către Biroul Relaţii Interetnice în cooperare cu Centrul de Resurse şi Consultanţă „Ograda Noastră” ONG cu sprijinul Fondului de Educaţie pentru romi din Budabesta, Ungaria;   30 mai 2012 , conferinţa de totalizare a activităţilor pentru anii 2010 - 2012 cu genericul “ Programul de instruire lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova.   Rezultate obţinute

În curs de realizare

103

Page 104: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8şi identificarea de noi priorităţi” organizată de Biroul Relaţii Interetnice în colaborare cu ANTEM; 30 august 2012, şedinţa   Clubului de discuţii cu genericul „Limba care ne uneşte” . Subiectul discuţiilor a fost „Limba – mijloc de comunicare şi integrare în societate”.

2) Promovarea dialogului intercultural şi a spiritului de toleranţă prin organizarea de manifestări etnoculturale (festivaluri, zilele limbii, zilele culturii etc.)

Permanent Biroul Relaţii Interetnice;autorităţile administra-ţiei publice locale

Numărul de activităţi realizate, categoriile şi numărul de beneficiari

Pe parcursul perioadei raportate, Biroul Relaţii Interetnice a desfăşurat:■ acţiunile dedicate Zilei Internaţionale a limbilor materne (21 februarie);■ sărbătorirea Zilei Internaţionale a Romilor (6 aprilie);■ sărbătorirea Zilelor culturii ucrainene dedicate marelui poiet Taras Şevcenco (9 martie);■ o serie de acţiuni socio-culturale în cadrul proiectului Festivalul Familiei - ediţia 2012 în Republica Moldova, anume:1. Masa rotundă „Rolul şi aportul femeii din Moldova polietnică în integrarea şi consolidarea familiei, în colaborare cu Comunitatea Femeilor Ucrainene din Republica Moldova2. Expoziţia de artă plastică cu genericul „Culorile familiei”       3. Ediţia a II-a a concursului „Suntem o familie”, pentru cel mai frumos cuplu etnic. (14-20 mai)                                         ■ Zilele Scrisului şi Culturii Slave în Republica Moldova (21-27 mai);■ Festivalul etniilor ”Unitate prin diversitate” (15 septembrie).

În curs de realizare

5) Evaluarea situaţiei şi a politicilor educaţionale, culturale, patrimoniale la

Anii 2011–2012

Comisia parlamen-tară drepturile omului şi relaţii

Raport de evaluare dezbătut public în cadrul comisiei

Neraportat

104

Page 105: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8capitolul facilitarea integrării şi dezvoltării minorităţilor lingvistice în contextul implementării Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare

interetnice; Centrul pentru Drepturile Omului

parlamentare şi în cadrul comisiei interminis-teriale

6) Elaborarea pachetului de politici cu privire la integrarea şi dezvoltarea grupurilor lingvistice minoritare

Anii 2011–2012

Comisia parlamen-tară drepturile omului şi relaţii interetnice; Ministerul Educaţiei; Ministerul Culturii

Pachetul de politici aflat în examinare la Guvern

Neraportat

12. Asigurarea drepturilor copilului

78. Eliminarea abuzului faţă de

1) Implementarea unor programe eficiente de

Anii 2011–2014

Ministerul Muncii, Protecţiei

Numărul de programe implementate,

Cu suportul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului acordat Ministerului Educației, au fost realizate:

În curs de realizare

105

Page 106: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8copii sensibilizare a

societăţii împotriva abuzului faţă de copii (inclusiv a exploatării sexuale, traficului de copii, aplicării violenţei fizice şi psihice)

Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului;Ministerul Educaţiei;Ministerul Culturii; Ministerul Afacerilor Interne;Centrul pentru Drepturile Omului

numărul de beneficiari

seminare cu directorii-adjuncţi pentru educaţie, diriginţi, psihologi şcolari, profesori de educaţie civică privind dezvoltarea competenţelor de relaţionare la elevi pentru prevenirea abuzului (raioanele Dubăsari, Nisporeni, Floreşti, Leova, Orhei, Drochia, Teleneşti, Călăraşi). Instruite: echipele multidisciplinare din raioanele Călăraşi, Leova, Orhei. Făleşti şi Ungheni în domeniul prevenirii abuzului faţă de copii şi asistenţa copiilor victime ale abuzului.

Biblioteca Naţională a organizat expoziţia - eveniment ,,Instrumente legale de combatere a violenţei în familie” - 560 vizitatori; a fost lansată cartea “Femeia un argument al libertăţii” autor Ana Guţu, cu participarea a 110 persoane, filmul documentar Arrivederci”, regizor V.Jereghi, vizionat de mii de spectatori în ţară şi peste hotare. În cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar “CRONOGRAF-2012” pe lîngă agenda filmelor de concurs, au fost incluse proiecţii tematice adresate mai cu seamă publicului preocupat de problemele sociale, în special de condiţia umană în societatea modernă; 3 documentare axate pe problematica femeii şi condiţia ei în societate – discriminarea şi abuzul faţă de femei, lupta pentru emancipare, migraţia şi munca la negru.

Centrul pentru Drepturile Omului a orgnizat - seminarul "Prevenirea violenţei împotriva femeilor şi a copiilor. Aspecte juridice şi sociale ". ( 1 noiembrie 2012, Comrat) elaborat un Studiu privind violența față de copii. Problema a fost mediatizată la 4 emisiuni derulate la Publika TV și Jurnal TV.

2) Editarea şi distribuirea de materiale

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei

Numărul de materiale editate şi

Au fost elaborate, editate și difuzate în instituțiile de învățămînt 2 publicaţii Cum să recunosc abuzul pentru elevii cl. I-V şi cl. VI-XII.

Realizat

106

Page 107: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8informative referitor la prevenirea şi combaterea abuzului faţă de copii

Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Educaţiei;Centrul pentru Drepturile Omului

distribuite

3) Repatrierea, reintegrarea şi protecţia copiilor identificaţi fără însoţitori sau aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Numărul de copii repatriaţi anual şi formele de protecţie acordate acestora

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în conlucrare cu autorităţile tutelare de la domiciliul copiilor şi partenerii – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova şi Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei Terre des Hommes, Lausanne, Elveţia, a organizat 18 misiuni de repatriere, în total fiind repatriaţi 48 copii, dintre care: 19 copii din Ucraina (10 misiuni) şi 29 copii din Federaţia Rusă (8 misiuni).

Din numărul total de copii repatriaţi pe parcursul anului 2012, 15 copii au fost reintegraţi în familiile biologice/extinse, 28 copii – plasaţi în centre de plasament temporar, 3 copii (mama minoră și 2 copii) – plasaţi la centru maternal, 2 copii – plasaţi în serviciul asistenţă socială profesionistă.

Realizat

79. Consoli-darea modalită-ţilor de substituire a mediului

1) Difuzarea în mijloacele de informare în masă, inclusiv în programele televizate, a

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul

Dinamica numărului de copii adoptaţi în urma informaţiei

A fost solicitată excluderea acțiunii din proiectul nou al PNADO. Acțiunea contravine principiului confidențialității informației despre copii cu statut de adoptabilitate și totodată încalcă procedura de potrivire a adoptatorului cu copilul adoptabil, reglementată de Legea nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul

Nerealizat

107

Page 108: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8familial informaţiei

despre copiii aflaţi în dificultate şi propuşi spre adopţie, în vederea creşterii numărului de adopţii naţionale

Tineretului şi Sportului

difuzate juridic al adopției și actelor normative departamentale.

80. Consolida-rea şi dezvoltarea capacită-ţilor instituţio-nale în vederea protecţiei drepturilor copilului

2) Elaborarea şi implementarea mecanismului de acreditare a prestatorilor de servicii sociale şi de inspecţie a calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Anii 2011–2012

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului;Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor Interne

Mecanism de acreditare elaborat şi implementat, numărul prestatorilor de servicii acreditaţi

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea structurii, efectivului limită și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 28.12.2012.

Realizat

3) Instruirea iniţială şi continuă în domeniul drepturilor copilului a asistenţilor sociali comunitari şi a

Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor

Numărul de seminare realizate şi de persoane instruite

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a desfăşurat 1 curs de instruire privind implementarea Legii nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei, la care au participat circa 80 de profesionişti – specialiştii în problemele drepturilor copilului şi specialiştii în problemele familiilor cu copii în situaţie de risc din cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială .

La nivel local, cu asitenţii sociali din Călăraşi, au fost realizate 2 seminare, au participat – 63 de personae; cu asitenţii

În curs de realizare

108

Page 109: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8angajaţilor din serviciile sociale

Interne; autorităţile administraţiei publice locale

sociali profesionoşti au fost realizate 4 seminare, au participat – 84 de persoane; cu asitenţii sociali din Teleneşti, au fost organizate 6 seminare privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale în vederea protecţiei drepturilor copilului, au participat – 50 persoane.

6) Crearea, de către avocatul copilului, a Consiliului Copiilor – forum de discuţii pentru copii, în vederea mobilizării copiilor, părinţilor şi a comunităţii pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului

Anii 2011–2012

Centrul pentru Drepturile Omului

Consiliul Copiilor creat, numărul de beneficiari

Consiliul copiilor creat în 19 centre raionale: Floreşti, Călăraşi, Şoldăneşti, Teleneşti, Străşeni, Făleşti, Glodeni, Ialoveni, Hînceşti, Cimişlia, Rezina, Dubăsari, Criuleni, Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, Soroca, Sîngerei.

Realizat

7) Organizarea şedinţelor periodice ale Consiliului Copiilor în raioanele republicii, implicînd

în dezbateri

Anii 2011–2013

Centrul pentru Drepturile Omului

Numărul de şedinţe organizate, numărul de beneficiari

Obiectiv nerealizat pe parcursul anului 2012 din lipsa resurselor financiare.

Nerealizat

109

Page 110: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8copiii, în vederea creării oportunităţilor pentru dialog şi implicare

9) Editarea buletinului „Avocatul copilului” în vederea informării societăţii asupra activităţii avocatului copilului

Anii 2011–2014

Centrul pentru Drepturile Omului

Numărul de buletine editate, tirajul

Obiectiv nerealizat pe parcursul anului 2012 din lipsa resurselor financiare.

Nerealizat

13. Promovarea şi asigurarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova

81. Crearea mecanismului naţional de monitoriza-re a respectării drepturilor omului în regiunea transnis-treană

3) Elaborarea, de către autorităţile publice centrale şi locale din zonele limitrofe, a planurilor de acţiuni privind monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană

Anual Autorităţile publice centrale şi locale din zonele limitrofe

Planuri elaborate şi implementate

Neraportat

110

Page 111: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 84) Organizarea

cursurilor de instruire pentru judecători, procurori şi poliţişti privind procedura unitară de instrumentare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului

în regiunea transnistreană

Anual Institutul Naţional al Justiţiei; Consiliul Superior al Magistraturii; Consiliul Superior al Procurorilor; Ministerul Afacerilor Interne

Numărul de cursuri de instruire organizate

Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Consiliul Europei, a organizat în anii precedenți seminare privind procedura unitară de instrumentare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Nerealizat

5) Crearea unor centre de informaţii cu sediul în oraşele Rezina şi Rîbniţa, care să ofere consultanţă populaţiei din regiunea transnistreană

Anul 2012

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare)

Centre de informaţii create

Au fost elaborate şi puse în aplicare o serie de mecanisme legale, prin care cetăţenilor din raioanele de est ale ţării le sînt asigurate drepturile constituţionale, inclusiv dreptul la proprietate, la asigurare socială şi medicală, accesul liber la justiţie, dreptul la învăţătură.

În localităţile de pe malul drept al Nistrului, adiacente regiunii transnistrene:1. au fost deschise oficii teritoriale de stare civilă şi de documentare a populaţiei, în cadrul cărora populaţia din regiunea transnistreană poate obţine acte de stare civilă ale Republicii Moldova sau îşi poate re-perfecta actele de studii. Pentru asigurarea accesului liber la justiţie:1. au fost numiţi procurori şi judecători speciali, notari, care acordă asistenţă juridică cetăţenilor din stânga Nistrului.

Realizat

111

Page 112: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8 Pentru asigurarea drepturilor copilului din regiunea transnistreană, accesului liber la justiţie, aplicării uniforme şi unitare a legislaţiei pe întreg teritoriul ţării, inclusiv a accesului la justiţie, Biroul pentru Reintegrare: 1. a propus Ministerului Justiției şi Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei să iniţieze modificarea legislaţiei în domeniu în sensul lichidării carenţelor legislative în partea ce se referă la adopţie, tutelă, decădere din drepturile părinteşti şi stabilire a domiciliului copilului pentru copiii din regiunea transnistreană.

A fost propusă instituirea unei autorităţi tutelare speciale, abilitate cu dreptul de a participa, prin derogare de la lege, la examinarea în instanţa judecătorească a cauzelor privind adopţia, tutela, decăderea din drepturile părinteşti, stabilirea domiciliului copilului ce au ca parte în proces locuitori din regiunea transnistreană.

S-a propus crearea în cadrul Grupului de lucru pentru combaterea criminalităţii a unui subgrup pentru drepturile omului, format din reprezentanţi ai ONG, mediului academic, instituţiei ombudsmanului, reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale etc., care se afla în afara influenţei autorităţilor publice şi astfel va avea mai multă credibilitate în ochii oamenilor.

A fost lansată iniţiativa de a crea o platformă consultativă comună, cu participarea organizaţiilor societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului şi organizaţiilor internaţionale relevante în vederea acordării suportului necesar în procesul de apărare a drepturilor omului şi de monitorizare a respectării

112

Page 113: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8acestora în regiune.

S-a propus crearea unui for de cooperare şi interacţiune a societăţii civile şi a mass-media de la Chişinău şi Tiraspol, care ar putea să elaboreze şi să implementeze în comun proiecte în diferite domenii ale vieţii social-economice şi culturale, să contribuie prin idei alternative, novatoare la activitatea grupurilor de lucru sectoriale.

A fost promovată Decizia protocolară privind soluţionarea unor probleme din sfera educaţiei, elaborate de Biroul pentru reintegrare. S-a insistat asupra necesităţii executării Deciziei CEDO în cazul „Catan şi alţii” în partea referitoare la asigurarea liceelor din Grigoriopol, Dubăsari şi Râbniţa cu locaţii adecvate pentru desfăşurarea normală a procesului de învăţământ şi eliminării tuturor barierelor în calea bunei funcţionări a şcolilor din regiune subordonate Chişinăului.

Totodată, începînd cu 17.10.2012, și-a început activitatea reprezentanța Varnița a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, care va oferi suportul informațional necesar pentru persoanele din localitățile din zonă.

6) Colectarea de către autorităţile publice centrale şi locale din zonele limitrofe a informaţiei privind cazurile

Permanent Autorităţile publice centrale şi locale din zonele limitrofe

Rapoarte întocmite în baza datelor colectate

Neraportat

113

Page 114: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, pe domenii de activitate, şi raportarea acestora

7) Sensibilizarea organismelor internaţionale şi a misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană

Permanent Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;Cancelaria de Stat(Biroul pentru reintegrare)

Numărul de cazuri raportate

În anul 2012, organizaţiile internaţionale au continuat monitorizarea situaţiei privind drepturile omului în regiunea transnistreană. Dl T. Hammarberg, expert superior al ONU pentru drepturile omului în regiunea transnistreană, a efectuat mai multe vizite de documentare în această regiune, urmând ca la sfârşitul misiunii să prezinte un Raport detaliat în acest sens.

În perioada de raportare, au fost întreprinse acţiuni, pentru sensibilizarea autorităţilor naţionale şi a participanţilor internaţionali în procesul de reglementare transnistreană pentru soluţionarea unor cazuri concrete de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană - cazurile V. Eriomenco, A. Rezanov, Al. Coliban etc.

Au fost întreprinse mai multe acţiuni pentru eliberarea din detenţie a lui A. Rezanov şi A. Ursu, care în cazul celui din urmă s-au materializat prin eliberarea acestuia. A fost organizată acordarea asistenţei juridice lui Al. Bejan, inclusiv a asistenţei din partea unui avocat de stat.

În curs de realizare

114

Page 115: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 88) Deschiderea

unei reprezentanţe a Centrului pentru Drepturile Omului în satul Varniţa

Anii 2012–2013

Centrul pentru Drepturile Omului;Cancelaria de Stat(Biroul pentru reintegrare)

Reprezen-tanţă creată

La 17 octombrie 2012, a avut loc deschiderea reprezentanței Centrul pentru Drepturile Omului în satul Varnița. Evenimentul s-a desfășurat în sediul Primăriei, în regim de lucru, în contextul zilei cînd s-au împlinit 15 ani de la adoptarea Legii cu privire la avocații parlamentari. La ședință au participat avocații parlamentari, șefii reprezentanțelor Centrului, PNUD Moldova, primăriei Varnița, Judecătoriei și Procuraturii raionale, oficiilor probațiune și Stare Civilă, comisarul orașului Bender, reprezentanți ai ONG-urilor care activează în zonă, asociației Promo-Lex și Amnesty International.

Deschiderea reprezentanței a sporit accesul cetățenilor către avocații parlamentari, la promovarea drepturilor omului și instruirea juridică a populației.

Realizat

14. Educarea şi informarea cu privire la drepturile omului

82. Ridicarea nivelului de pregătire profesiona-lă, culturală, morală şi disciplinară a cetăţenilor în domeniul drepturilor

1) Elaborarea şi implementarea unor programe speciale de instruire în domeniul drepturilor omului pentru funcţionarii publici, sindicate şi patronate, ziarişti, medici

Anii 2011–2014

Autorităţile publice centrale;Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

Numărul de programe implementate şi de persoane instruite

Realizarea unor campanii de informare şi de instruire a jurnaliştilor vizavi de respectarea strictă a dreptului constituţional al fiecărui cetăţean, precum şi altor drepturi ai persoanelor deţinute, se asigură prin:- plasarea pe site-ul oficial al Departamentului Instituțiilor Penitenciare (www.penitenciar.gov.md ) a informaţiilor veridice, întocmite cu luarea în consideraţie a dreptului de prezumţia nevinovăţiei a persoanei prevenite;- conlucrarea cu organismele mass-media ce mediatizează, la solicitare, cazurile în care sunt implicate persoanele deţinute ce nu au statut de condamnat, cu informarea obligatorie a jurnaliştilor despre faptul că vina persoanei nu este recunoscută în condiţiile

În curs de realizare

115

Page 116: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8omului etc. legii şi monitorizarea apariţiilor veridice şi corecte, din punctul de

vedere a subiectului ce se raportează.

Concomitent, la 26.04.2012, circa 20 persoane, desemnate în calitate de purtători de cuvînt în cadrul instituţiilor penitenciare, au fost instruiţi de experţii în domeniul comunicării, fiind abordat de asemenea şi subiectul respectării stricte a dreptului persoanelor la prezumţia nevinovăţiei, un subiect actual în mod special pentru instituţii ce au statut de izolatoare de urmărire penală.

Au fost instruiți 244 de angajați ai Centrului Național Anticorupție (ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație, angajați ai serviciilor secretariat, relații cu publicul etc.), potrivit programelor de dezvoltare profesională a angajaților Centrului pentru anul respectiv.

Au fost desfăşurate 6 şedinţe cu liderii sindicatelor din cadrul Armatei Naţionale şi membrii sindicatelor a Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, Departamentul dotări, efectivul de militari ai Armatei Naţionale. Au fost instruiţi – în jur de 80 persoane (angajaţi civili).

2) Formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor

Permanent Institutul Naţional al Justiţiei

Numărul de judecători şi procurori instruiţi anual

La 10.10.2012, Institutul Național al Justiției, a organizat 1 seminar cu genericul „Jurisprudența CEDO în cazurile contra Moldovei”, la care au fost instruiți 15 judecători și 10 procurori.

Realizat

116

Page 117: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8Omului

3) Desfăşurarea unor campanii de informare şi instruire a jurnaliştilor cu privire la modul de difuzare a informaţiei privind comiterea de infracţiuni şi vinovăţia persoanei, în vederea asigurării prezumţiei nevinovăţiei

Anii 2011–2012

Procuratura Generală;Consiliul Superior al Magistraturii; Ministerul Justiţiei; Consiliul Coordonator al Audiovizua-lului

Numărul campaniilor de informare desfăşurate. Numărul de jurnalişti instruiţi

În scopul asigurării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la acces la informaţie – toate subiectele adresate publicului larg au fost plasate pe site-ul oficial al Procuraturii Generale.

Astfel, pe parcursul anului 2012, organele Procuraturii au mediatizat intens, atât prin intermediul presei audio-vizuale, cât şi a celei scrise nationale şi internationale 587 de subiecte, iar pe site-ul Procuraturii au fost plasate 352 comunicate, preponderent vizând pornirea urmăririi penale, remiterea şi rezultatele examinării cauzelor în instanţa de judecată pe cazuri de încălcare a drepturilor omului.

În acest interval de timp, a fost asigurată prezenţa tematicii respective prin organizarea a 28 conferinţe şi briefinguri de presă privind respectarea drepturilor omului.

Una din cele mai importante activităţi a serviciului de presă a Procuraturii Generale a reprezentat-o monitorizarea permanentă a articolelor de presă ce vizează cazurile de încălcare a drepturilor omului, cazuri de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante, cu expedierea informaţiei în adresa procurorilor competenţi, spre o eventuală reacţionare cu acte de procuror.

Realizat parțial

4) Organizarea unei conferinţe internaţionale în contextul împlinirii a 5 ani

Anul 2012(luna august)

Centrul pentru Drepturile Omului

Conferinţă desfăşurată

La 25 iulie 2012, și-a desfășurat lucrările Conferința internațională în contextul împlinirii a 5 ani de la crearea mecanismului naţional de prevenire a torturii.

Realizat

117

Page 118: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8de la crearea mecanismului naţional de prevenire a torturii în Republica Moldova

6) Organizarea decadei drepturilor omului la nivelul fiecărei autorităţi publice

Anual, lunadecembrie

Autorităţile administra-ţiei publice centrale şi locale

Rapoarte privind activităţile desfăşurate

Printre acţiunile desfăşurate la acest subiect, se înscriu organizarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: 1. a meselor rotunde de informare şi motivare, cu participarea funcţionarilor publici precum şi a conducătorilor instituţiilor subordonate Ministerului;2. distribuirea materialelor informaţionale;3. desfăşurarea întrunirilor cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt din subordinea ministerului, cu genericul respectării drepturilor omului.4. organizarea decadei drepturilor omului, unde sunt abordate subiecte precum: drepturile omului, dreptul de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la petiţionare, cadrul legal non-discriminare, etc. Instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (întru executarea Ordinului ministerului nr. 136 din 29.07.2011) au întreprins următoarele acţiuni:- a constituit comisii împuternicite de a evalua cadrele profesorale şi personalul didactic auxiliar în domeniul implementării în instituţiile de învăţământ a compartimentului „Drepturile omului”;- a inclus (în criteriile de evaluare anuală a activităţii pedagogice a

Realizat parțial

118

Page 119: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8cadrelor didactice) compartimentului cu privire la respectarea drepturilor elevilor;- a elaborat în cadrul colegiilor a programului educaţional complex de activitate cu privire la drepturile omului în Republica Moldova;- a organizat cursuri de formare continuă a cadrelor didactice, seminare republicane, conferinţe cu tematică ce ţine de cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului;- a desfășurat conlucrarea cu Comitetul sindical în domeniul respectării drepturilor elevilor, cu ONG-ul tineretului din colegiu „Unionis” în domeniul respectării drepturilor elevilor la publicitate;- a îmbunătățit condiţiile pentru acordarea serviciilor medicale şi asigurarea punctului medical cu echipamentul special de primă necesitate;- a organizat în incinta colegiilor a lucrului comisiei medicale formate din medici specialişti, menite să investigheze starea de sănătate a elevilor.

Academia ,,Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a organizat masa rotundă cu genericul „Evoluţia drepturilor omului din perspectivă internă şi internaţională”, dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. Printre obiectivele studiului figurează: 1. interpretarea reglementărilor naționale și internaționale în materia drepturilor omului; 2. relevarea rolului CEDO în protecția drepturilor omului.

La nivel local, prin Dispoziţia Primăriei municipiului Bălţi, a fost aprobat programul acţiunilor 119ecade119e 119ecade drepturilor omului. Acţiunile au fost mediatizate prin intermediul

119

Page 120: PARTEA A II-A - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova€¦  · Web view2013-06-04 · cu participarea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate APL de

1 2 3 4 5 6 7 8paginii web oficiale a Primăriei.

84. Consolida-rea politicilor regionale de protecţie a drepturilor omului

Elaborarea şi implementarea în cadrul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II a planurilor de acţiuni în domeniul drepturilor omului

Anual Autorităţile publice locale

Planuri de acţiuni elaborate.Gradul de implemen-tare a acţiunilor planificate

Consiliul raional Călărşi a elaborat Planuri de acţiuni în domeniul drepturilor omului, cu obiective ce prevăd dezvoltarea domeniului in anii prmergători, pe etape.

Consiliul municipal Bălţi a aprobat Planul municipal prin Decizia nr.10/8 din 20.12.2011. Proiectul planului a fost supus procesului consultărilor publice.

În curs de realizare

120