O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author:...

8
CONSTANTIN M. N. BORCIA O PLAI\ETA NBBUNA _ FICTITINI UMORISTICE _ : k F

Transcript of O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author:...

Page 1: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

CONSTANTIN M. N. BORCIA

O PLAI\ETA NBBUNA

_ FICTITINI UMORISTICE _

:

k

F

Page 2: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

-t

CUPRINS

iw roc DE TNTRODUCERE / pag. t r

cAm $Trr cE vREr DE LA vrATA... / pag. t3ZIUA CULTURALA I pag.25

BRUHAHA $I O ATACERE TDNEBROASA / pag. 39

O NOAPTB CU PAFNUTIE CARPEA I pag.46

SARMANI NEBUNT rTERDUTT iNrn-o LUIrEETtrMERA lpng.Tl

EXPOZITIE / pag.90

AMINTIRI, AMINTIRI... I pag. tt4O CARTE DEOSEBIT A, I pas. t26

$EDINTA lpag.l37

UN ZIAR MODERN I pag.745

TNEGALABILUL GROHAEL GUTTESCU / pag. 160

O AMINTIRE... / pag.l73

ANIVERSARE... / pag. 178

FABRICA DE CUVINTE / pag. 185

cuvINTE DE INCHEIEuE... / pag. 190

Page 3: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

iN roc DE TNTRoDUCERE

Am ezitat indelung, ca qi in alte situalii asemdndtoare,pAnI cdnd s[ mi decid sd redactez gi apoi sd public acesteficfiuni umoristice... De fapt au fost niqte vise, cu un caracterrnai deosebit, pe care am iucercat apoi sI le redau incuvinte...

Se qtie c5 distan(a de la ilaritate la iritare este de... un pas,totu$i nu trebuie uitat c5... in definitiv...

Cea mai pierdutd dintre zile este aceea in care n-airas...CHAMFORT

De asemeni, nu trebuie uitat c6...Este comic orice aranjament de acte Si cle evenirnente

.'ure, inserate tmele tn altele, ne clau iluzia de viald Sitertalia netci a unui arunjantent rnecanic.HENRI BERGSON

La fel, nu trebuie uitat cd...inn"e a nu ./i Si a .fi, e o nerniirginire, falii cu core

.;:osebirile cle duratd afiinlelor sunt reduse la nimic.ION LUCA CARAGIALE - CATEVA PARERI.

::g. 663In sfArqit" nu trebuie uitat c5...Spirihil Si umorul - dacd exisld vrect dectsebire inlre

. , -lt'eoste este numai in timp: caJirlgerttl Si lurnincr

. :-rricd. Amdndoud sunt, vddit, din acelasi moterial, insci:;";rul este o izbuutire vie, instantanee Si nu lipsitd de' ":':L.iclie . pe cancl tmu"ulfoce pozne $i se de,sfatd cu-' ,ireu subiectului.."1:.?.K T\\'AIN

$i zilele au trecut, dar rnA tot ilrtreb... oare m-am:,*:.::runci cdnd m-am hot6r6t s[ le public ? Oare voi afla*: rr:i; ? De fapt, dacd stau bine gi rnd g6ndesc, nu vreau s[

u.'- - ::..datd 1... ln fond, cine vrea sI citeascd qi sd rddi...

Page 4: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

foarte bine, cine vrea sI citeasci qi si se elleryeze, iardqi,

foarte bine, iar cine nu vrea s[ citeascd, din nou, foartebine !... il orice caz, ev am scris aceste ficJiuni umoristice,g6ndindu-rn5 la sfatul lui FRANQOIS RABELAIS...

Buctrra{i-vd aqadar, clragii mei prieteni, Si citili cuinima veseld cele ce urmeazd, spre deffitarea voastriitrtrp e asc ii E i Jblostrl rdrun chi lor.

$i incl ceva... Reiau ceea ce am mai scris intr-o alt[carte:

Att Jbtst oameni care nu s-au ldsat clescurajali degreutdlile qi tragediile vielii nsi au continuat sd glurneascd, sdscrie cdrli de umor, sd creeze totfelul de comeclii... (Jntorul

face cinste naturii unlane, iar cei care au incercat sdtransforme ttman itatea i nt r-o mulli nte amorfd, morocdnoas d,sobrii, austerd, bazdndtt-se pe niSte principii sau pe niSteconceptrii aparent elevate salt pe totfelul de prostii serioase,nu au reuSil altceva decdt sd se facd de rds, in cele dinurmd...

Umorul vo di,spiirea atunci cdnd va dispdrea Sicivilizalia umand...

tn vremuri de restrigte, c6nd totul pare c[ se

scufund[, umorul aduce speran{a in sufletele chinuite, fiindcea mai bunl modalitate de a evita depresia... $tiu asta dinpropria experien(i... Binecuvdntat s6 fie umorul...

56 ?nceap6... reprezenta(ia !...

Cu bine,

Constantin M,N. Borcia

>(

Page 5: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

cAxp grrr cB vRBr DB ra vra1A...

Dedica{ie: cu modestie, domnului CostacheModestu, care a scris o carte intoresantd, intitulald ,,Calcle Sireci * pagini umoristice, versuri Si proztr" apirut6 in anult912...

*

Am fost zilelele trecute la teatrul C6rula. Era unspectacol foarte interesant... Pe un panou lnare aflat in falaugii de intrare in sali, era scris aqa:_SEARA DE TEATRU.CAND $TTT CE VREI DE LA VIATA. ADAPTARE DUPA OPOEZTE $1 O SCHTTI DE COSTACHE MODESTU..IWORUL SCENETEI ESTE PREA CUNOSCUT DE C,{TRE?UBLIC A$A Ci ESTE INUTIL S,i-t Uat SpACIFTC,{M.

incerc sd redau ?n cele ce urmeazi acea atmosferdde vrajE care a inseninat sufletele spectatorilor...

La un moment dat apare pe scend un tip, cred cd

era un crainic, care, dupi ce a tugit de cdteva ori, strigl:Stimali spectatori, md numesc Guril[ Spelunc[ qi vd

invitdm la o searl de teatru. Aga cE vd propun o scenet6.

Sceneta a fost inspirat6 de o poezie qi de o schil[ sau

r iceversa, care au fost scrise de cbtre un autor numit Costache\lodestu... Sceneta aceasta pe care o vefi viziona a fost scrisSje cdtre un mare actor gi autor de piese de teatru... Este unrutor atdt de cunoscut incAt nu are rost s[l mai pomenesc.Totuqi. pentru a nu exista dubii, afla{i cd este Putrezic6\urcius T[ntil6u Ndt6fle{, cunoscr.rt publicului pentru piesele*ale pline de rniez filozofic qi etic, cum ar fi spre exemplu::esa ..Fulgerul, trlsnetul gi tunetul iubirii", sau ,,Bubuiturile:tr-icirii" sau ,,Furia delicatd a dragostei" satr ,,Drogatul de la-::ezul noptii", sau ,,CAte parale are prin buzunare un hot: :stit". sau ,,Cituqele gi nebunia iubirii" sau ,,Plimbare cu:-l:ineta in jr.rrul patului" sall ,,Pacostea virre cAnd nu ter.;ep1i'' sau ,,Dar cu dragostea qi cu pacostea cunl stai ?", san

"3...aurul fericirii inexprimabile", sau,,Suferinlele t6nlrului

Page 6: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

indrlgostit de hiene qi de maimu(e", sall ,,Ce ai cu mine,bestie?", sau ,,Mielul fennecat gi turmentat" qi aga maideparte... A scris nenum[rate piese, cu un puernic accentfilozofic gi moralizator, apreciate de o lume intreag[... Dup6cum se vede, scena in{bfiqeaz6 o camer[ mobilat[. Primulmoment al scenetei se referd la doctorul Pastild Buqil[ care st[in camer[ gi vorbeqte de unul singur, in timp ce citegte unziar...

Crainicul se retrage intr-un coll al scenei, lbsdnduJpe doctor, asezat la o mas6, sI vorbeascd de unul singur...

-A$a, aqadar, cic[ s[ maicrezi in ce scrie in ziare t. Zice cd,

au fost trei copii pldpdnzi, care stiteau intr-o banci la qcoallgi invitau dupl un abecedar comun... Au trecut anii qi auajuns in ultima clas5... $i cAnd au fost intrebali de un profesorce profesii voiau s[-qi aleagd, atunci cAnd vor mai creqte, aurdspuns urmltoarele... IJnu' care era foarle bun la literaturd aspus cd vrea s[ se faci gazelar, alttr' care era foarte bun lamuzicd a spus cd vrea s[ se faci popd, iar altu' care nu erabun de nimic a spus cE vrea sd ajungl c6rciumar... Anii autrecut qi cei trei s-au intAlnit apoi ca din intAmplare intr-unlocal... S-au privit gi au rlmas ?nm6rmuri1i... Cel care a vrut s[se facd gazetar era un ins pipernicit, zdren{[ros qi a spus cIera plin de datorii, dupd ce fusese ufi gazetar perfect, cel carea vrut sd se facd pop[ era un ins gras, bdrbos, slinos, care aveavreo zece copii, dup[ ce fusese un popl nemaipomenit, iar celcare nu era bun de nimic, un tip elegant, a ajuns mai int6icdrciumar, apoi a ajuns un mare patron de hoteluri qi

restaurante qi in final a ajuns primar... Ei, cum se poate agaceva ?... Mulli tineri promilStori ajung la b[trdnefe si fiecerqetori, bef ivi, ho{i sau nebuni qi invers, mulfi tinerinepromi{5tori, progti sau lipsi{i de talente, ajung la bdtrAnelesi fie miliardari, primari, celebritili, oameni marcan[i... Cumse poate explica aceasti anomalie ? Ei bille, nu gtiu, dar pot sdincerc o explicafie... Un proverb zice cd cine se scoall dedimineat5, departe ajunge... Ei bine, se pare c6 acest proverb

Page 7: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

nu reflect[ adevdrul... Dimpotriv6, cine se scoal[ tArziu ajungedeparte, deoarece cine se scoald de diminea{d oboseqte repedegi trebuie s[ se culce, aqa c[ nu poate ajunge departe... Numaia$a se poate explica de ce un tfurdr talentat ajunge sd fie belivla bdtrine{e, iar un prostdnac tdndr poate ajunge maredemnitar la b6tr6nele... Primul s-a sculat de dimineafd gi aobosit repede, iar al doilea s-a sculat tArziLr qi a ajunsdeparte... in felul acesta omenirea a progresat uluitor inultimele secole...

Crainicul reintrd in sceni qi dupd ce tugeqte de trei ori,zbiar[...

- Al doilea moment al scenetei se referd la faptul c[ intr[ inscenl Tita Pestritra, o t6ndr6 elegantd, care este vlditingrijorat6...

Crainicul se retrage din nou.

- Domnule doctor, domnule doctor, vd rog si venili imediat:u mine...

- Unde sI vin, duduil[ ?

- SA-l salva{i pe amorul meu, pe Adonisu' meu...

- Da' ce-a p6{it tinerelul ?

- -\h. domnule doctor, s-a sinucis ! S-a sinucis amorul meu,:.: dragoste pentru mine, da, domnule doctor, sunt o:.emernicl gi jum[tate...

- Vai de mine qi de mine. dornniqoar6,, da' cum a fost:osibil ?

- A fost o ceafti, eu am spus ci dacd nu imi ia o nraEin6 sd*.i plimb prin oraq, o s6-l pirisesc definitiv, o s5 fug cu unriirt-rn care deline uu restaurant gi o gogoqerie, qi el a spus ci- - rmi ia nici o maginl pentru cI pAnE acu' mi-a mai luat inci:: . " Eu. nu m-am l6sat qi am zis cb vreau s[ mai imi ia iuclr,.L-o... $i uite aqa ne-am ceftat o zi intreagd... in final, arc::his uga frigiderului qi a luat de acolo o sticld cu alcoolrr ,c si a bdut, zicAndu-rni ci dec6t s5 imi n-rai ia o maginim"i iine bea alcool etilic... $i deoarece l1u vrea s5-mi mai ia oltlrrri::.l. atul.tci eu voi pleca, il voi pirdsi, qi in consecinfd,

Page 8: O planeta nebuna - Libris.ro planeta... · Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna Author: Constatin M.N. Borcia Keywords: O planeta nebuna - Constatin M.N. Borcia Created Date:

pentru ce sA mai tr[iascI ? Yai, domnule doctor, venifi, venilis6-l salvali, sunt o crinrinalS ! Eu l-am impins sd se sinucid[ !

Yaaai, amorul meu, amorelul meu, amoragul meu ! DacI nuimi intra in capu' 6sta sec c[ mai vreau o magin[, Brebenel nnbea alcool etilic !

- Cine e Brebenel ?

- Brebenel Cupidonescu este iubilelul meu...

- Parcd ai zis cd il cheaml Adonis.

-Nn, il cheami Brebenel qi seamdnd cu Adonis...Cu cine seaminl ? Nu am auzit de Adonis... Cine e

Adonis ?

Adonis a fost un tAnSr din antichitate vestit pentrufrumuselea lui... Este o figurd legendard a antichitdtrii...

- PAi ce leglturl are acest individ din antichitate care a muritdemult, cu Br:ebenel '/

- Ah, domnule doctor, sI nu mai lungirn vorba... Legdturaera cI Brebenel semlna cu Adonis...

- Pai qi de unde qtii tu cI semlna cu Adonis dacl acesta atrdit in antichitate pi a murit demult ?

- $tiu pentru c[ au rlmas niqte statui care il reprezentau peAdonis, le-am vlzut la televizor qi intr-o pies6 de teatru... Ah,dacd nu ar fi emisir-rnile de la televizor, ne-am prosti de tot,am fi nigte monqtri incLrlli gi ignoranli !

- Mni domniqoar5, alea erau nigte statui qi at6ta tot... Doarnu vrei sd spui cd iubilelu' tdu semdna cu o statuie ? Ori nucumva scumpi;elu' tdu e o p6puq6 gonflabilS ?

- Domnule, doctor, da' cum v[ permiteli ? Eu sunt o femeieserioasS, nu juc[rie ! SI fie clar ! Ce leg[tur[ e intre o statuieqi o plpuqd gonflabilS ?

- Singura legltur[ e c5 ambele seamdni cu Adonis... $idumneata afirmi cd te-ai indrSgostit de Adonis... Careseamdn[ cu iubitu' dumitale... $i aga mai departe... Haide c[incepi si mi eneruezi qi sd rnd zdpdceqti... Zi odatd, ce vrei ?