o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post...

10
, i,,.l., " 'i i,,... : .'.-,. , h^a o( bt2 , ?-o, al (- L-... --,- ....,.,-:..-,".'- ..' ... ' ... ." ..',"" ' ANUNT INSTTTUTUL NATIONAL DE ENDOCRTNOLOGIE "C.I. PARHON" cu sediul in Bucurqti. b-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector I Organizeazd concurs pentru ocuparea urmdtoarelor funcfii contractuale vacante, perioadd nedeterminatd, in conformitate cu prevederile Legii nr.31912003 privind Statutul personalului de cercetare-d e / oltare,cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare: - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structuralS; - 1 post cercetdtor gtiinlific, biochimist specialist - specialitatea biochimie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulari gi structurald; - I post cercetdtor gtiinfific chimist specialist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulari gi structurald; - I post sistent cercetare qtiinlificd, biolog - spercialitatea biologie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celular[ qi structurald; - I post asistent cercetare qtiinfificd, chimist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structurald; - 1 post asistent cercetare gtiinfificd, chimist debutant - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie molecularS, celulard;i structurald; - I post cercetdtor qtiinlific bioinginer medical - specialitatea bioinginerie medicald in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structuralS; - 1 post Asistent cercetare sistem inginer debutant - specialitatea informaticd in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard qi structuralS; - I post Inginer sistem IA - informaticd, in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard qi structurald;

Transcript of o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post...

Page 1: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

, i,,.l., "

'i i,,... : .'.-,. ,h^ao( bt2

, ?-o, al (-L-... --,- ....,.,-:..-,".'- ..' ... ' ... ." ..',"" '

ANUNT

INSTTTUTUL NATIONAL DE ENDOCRTNOLOGIE "C.I. PARHON"cu sediul in Bucurqti. b-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector I

Organizeazd concurs pentru ocuparea urmdtoarelor funcfii contractuale vacante, perioaddnedeterminatd, in conformitate cu prevederile Legii nr.31912003 privind Statutul personalului de

cercetare-d e / oltare,cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare:

- I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului de

cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structuralS;- 1 post cercetdtor gtiinlific, biochimist specialist - specialitatea biochimie in cadrulLaboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulari gi structurald;- I post cercetdtor gtiinfific chimist specialist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului decercetdri de endocrinologie moleculard, celulari gi structurald;- I post sistent cercetare qtiinlificd, biolog - spercialitatea biologie in cadrul Laboratorului de

cercetdri de endocrinologie moleculard, celular[ qi structurald;- I post asistent cercetare qtiinfificd, chimist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului de

cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structurald;- 1 post asistent cercetare gtiinfificd, chimist debutant - specialitatea chimie in cadrulLaboratorului de cercetdri de endocrinologie molecularS, celulard;i structurald;- I post cercetdtor qtiinlific bioinginer medical - specialitatea bioinginerie medicald in cadrulLaboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard gi structuralS;- 1 post Asistent cercetare sistem inginer debutant - specialitatea informaticd in cadrulLaboratorului de cercetdri de endocrinologie moleculard, celulard qi structuralS;- I post Inginer sistem IA - informaticd, in cadrul Laboratorului de cercetdri de endocrinologiemoleculard, celulard qi structurald;

Page 2: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

Acte necesare in vederea participarii la concurs:

Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studiisuperioare cuprinde obligatoriu urmdtoarele:- cerere de inscriere la concurs in care se va mentiona postul si locul de munca pentru care se

candideaza;- copia actului de identitate;- copie certificate de nastere, de casatorie;- copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentd, diploma de licenld oriechivalent[, insofite de foaia matricold, precum gi copie legalizatd de pe cartea de muncd sau copie-extras de pe Registrul general de evidenfd a salariafilor, pentru a dovedi vechimea;- copielegalizatd,de pe diploma de doctor in ramura de gtiinld corespunzdtoare postului, precumgi de pe alte diplome sau titluri gtiin{ifice ori academice;- lista lucrdrilor publicate, insofitd de cdte un exemplar din cel pufin 5 lucrdri reprezentative;- curriculum vitae;- copie acte studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari (cursuri);- cazierul judiciar;- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;- alte inscrisuri solicitate de legislafia sau reglementdrile in vigoare.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe proprieraspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalulcazierului judiciar, cel mai tarziu panala data desfasurarii primei probe a concursului.

Conditii generale de participare la concurs:- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelorapartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;- cunoaste limba romana, scris si vorbit;- are varsta minima reglementata de prevederile legale;- are capacitate deplina de exercitiu;- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe bazaadeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitdti sanitare abilitate;- indeplineste conditiile de studii si, dupd caz, de vechime sau alte conditii specific potrivitcerintelor postului scos la concurs;- nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contrastatului ori contra autoritatii, de serviciu sau ?n legatura cu serviciul, care impiedica infaptuireajustitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-oincompatibila cu exercitarea functiei, cu execeptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Cerin{e specifice qi conditii pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadi nedeterminaticonform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 cu modificarile ;i completarile ulterioare si Legii3t9/2003:

1. Cercetitor qtiin{ific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratoruluide cercetiri de endocrinologie molecular5, celulari gi structural5;

Page 3: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

- diplomd de licen{d in specialitate;- 2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 ani vechime in invdJdmdntul superior sau 4 anivechime in profilul postului;- biolog specialist;- concurs pentru ocuparea postului.

2. Cercetitor ;tiin{ific, biochimist specialist specialitatea biochimie in cadrulLaboratorului de cercetlri de endocrinologie moleculari, celular5 ;i structura;- diplomd de licenfd ?n specialitate;- 2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 ani vechime in invd{imdntul superior sau 4 anivechime in profilul postului;- biochimist specialist;- concurs pentru ocuparea postului.

3. Cercetitor Etiin{ifico chimist specialist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului decercetiri de endocrinologie moleculari, celulari qi structurali;- diplomd de licen{6 in specialitate;- 2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 ani vechime in invd{dmdntul superior sau 4 anivechime in profilul postului;- chimist specialist;- concurs pentru ocuparea postului.

4. Asistent cercetare ;tiin{ificd, biolog - spercialitatea biologie in cadrul Laboratorului decercetiri de endocrinologie molecularl, celulari gi structurall;- diplomd de licen{6 in specialitate;- un an vechime in activitate;- biolog;- concurs pentru ocuparea postului;- un an vechime in activitate.

5. Asistent cercetare qtiin{ifici, chimist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului decercetiri de endocrinologie moleculari, celulari Ei structurali;- diploml de licen{6 in specialitate;- un an vechime in activitate;- chimist;- concurs pentru ocuparea postului.

6. Asistent cercetare ;tiin{ifici, chimist debutant - specialitatea chimie in cadrulLaboratorului de cercetiri de endocrinologie moleculario celulari;i structurali;- diplomd de licen{d in specialitate;- chimist;- concurs pentru ocuparea postului

7, Cercetitor qtiin{ific bioinginer medical -specialitatea bioinginerie medicall in cadrulLaboratorului de cercetlri de endocrinologie- diplomd de licen!6 in specialitate;

Page 4: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

- 2 ani vechime in activitatea de cercetare sau 2 ani vechime in invdtdmdntul superiorsau 4 ani vechime in profilul postului;- bioinginer medical- diplomd de licentd in specialitate- concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent cercetare sistem inginer debutant - specialitatea informaticl;- diplomd de licenfd in specialitate;- inginer;- concurs pentru ocupareapostului

9. Inginer sistem IA - informaticd;- diplomd de licenJd in specialitate in specializarea Electronicd qi

Telecomunica{iiAvlatematicd- Informaticd, Automatica sau Informaticd. calculatoaregi tehnologia informaliei, ingineria sistemelor, informaticd, studii de specialitate cuatestare in domeniile calculatoarelor, tehnologiei informaliilor, automatizdrilor qi

informaticii aplicate ;

- cunogtinfe necesare - proiectare gi administrare relele, implementare, intre{inere infunctiune/upgradare software gi hardware a solufiilor IT&C ce include lucrul in refea;

- 6 ani gi 6 luni vechime in activitatea de informaticd- concurs pentru ocupareapostului

Concursul se va desfasura la sediul unitatii in B-dul Aviatorilor nr.34-38. conform calendaruluiurmator:

Calendar concurs

- data limitd de depunere depunere dosarelor de concurs, 27 ianuarie ora 14.00;

- rezultat selec{ie dosare dosarelor si afisare rezultate selectie dosare de concurs cu mentiunea"ADMIS/RESPINS ,,,29 ianuarie - ora 16.00;- contestatii larezultatele selectiei dosarelor, 30 ianuarie, de la ora 12.00 la ora 15.00;

-rezultat contestalii selectie dosare, 3l ianuarie ora 16.00;

- proba scrisd, la sediul unitatii in B-dul Aviatorilor nr.34-38,5 februarie;

- afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa, 7 februarie, ora 16.00;- contestalii probd scrisd, 10 februarie, de la ora 12.00 la ora 15.00;

- rezultate contesta{ii si afiqare rezultate contestatii la proba scris6, I 1 februarie, ora 16.00;

- proba practica si interviu, 14 februarie;

- afiqare rczultate obtinute la proba practica gi la interviu, I 7 februarie ora 16.00;

- contesta{ii probd practica si interviu, 18 februarie, de la ora 12.00 la ora 15.00;

-rezultate contesta{ii probdpracticd qi interviu - 19 februarie, ora 16.00;

- afiqare rezultate finale, 20 februarie, ora 16.00.- contestalii rezultate finale - 2l februarie, de la ora 12.00 la ora 15.00- reztiltate finale -22 februarie

Page 5: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

TEMATICA $I BIBLIOGRAFIE

1. Cercetitor qtiin{ific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratoruluide cercetiri de endocrinologie molecularl, celulari;i structurali;

Tematici1. Importanta fazei pre-analitice in laboratorul de cercetare2. Extractia acizilor nucleici din sange si tesuturi3. Hormonii: clasificare dupa structura si locul de sinteza, functii, mecanisme de actiune4. Evaluarea analitica a metodelor de imunoanaliza: precizie, acuratete, sensibilitate,specifi citate, interferente5. Separarea celulelor prin citometrie - principul metodei, aplicatii6. Cromozomii umani. Definitie, elemente morfologice, clasificare, tehnica standard de obtinerea cromozomilor umani (cultura limfocite)7. PCR (polymerase chain reaction) - defini1ie, principiu, etape, evaluarea calitS{ii amplificdriifragmentelor de ADN8. Evaluarea cantitdtii 9i calitd{ii (puritdfii) ADN extras (principii, metode fotometrice,electroforeza)9. Mdsuri de reducere a contamindrii in laborator10. Aspecte de etica in laboratorul de cercetare stiintifica11. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 20102. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.Ed. Universitara "Carol Davila", Bucuresti, 20 I 44. M. Covic, D. Stefnescu, I. Sandovici - Genetica medicala. Ed. Polirom,20ll5. Genetica umana: concepte si aplicatii practice. Emilia Severin. Ed. SCRIPTA,20026. Constantin Voiculescu si colab. - Citometria de flux in medicina clinica si experimentala, Ed.Acad. Rom., Buc., 19967. SR EN ISO 15189:2}l3.Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta

2. Cercetitor qtiin{ific, biochimist specialist specialitatea biochimie in cadrulLaboratorului de cercetlri dd endocrinologie molecularl, celulari qi structura;

Tematici

1. Importanta fazei pre-analitice in laboratorul de cercetare2. Extractia acizilor nucleici din sange si tesuturi3. Hormonii: clasificare dupa structura si locul de sinteza, functii, mecanisme de actiune4. Principii ale tehnicilor de imunoanaliza a hormonilor (RIA, ELISA, ECLIA, CLIA)5. Evaluarea analitica a metodelor de imunoanaliza: precizie, acuratete, sensibilitate,specifi citate, interferente

Page 6: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

6. Determinari spectrofotometrice - principiul metodei, aplicatii7. PCR (polymerase chain reaction) - defini1ie, principiu, etape, evaluarea calitafi amplificdriifragmentelor de ADN8. Evaluarea cantit6lii 9i calitdtii (purit6{ii) ADN extras (principii, metode fotometrice,electroforeza)9. Mdsuri de reducere a contamindrii in laborator10. Aspecte de etica in laboratorul de cercetare stiintifica11. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 20102. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.Ed. Universitara "Carol Davila", Bucuresti, 20I44. M. Covic, D. Stefnescu, I. Sandovici - Genetica medicala. Ed. Polirom,20ll5. Genetica umana: concepte si aplicatii practice. Emilia Severin. Ed. SCRIPTA,20026. SR EN ISO 15189:2013. Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta

3. Cercetitor;tiin{ific, chimist specialist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului decercetiri de endocrinologie moleculari, celulari ;i structurali;

Tematici1. Clasificarea hormonilor dupa structura si locul de sinteza2. Principii ale tehnicilor de imunoanaliza a hormonilor (RIA, ELISA, ECLIA, CLIA)3. Evaluarea analitica a metodelor de imunoanaliza:. precizie, acuratete, sensibilitate,specifi citate, interferente.4. Tehnici de analiza cromatografica - principii de separare, tipuri de coloane cromatografice,aplicatii5. Spectrometrie de masa - principiul metodei, tipuri de spectrometre de masa, aplicatii inidentificarea si cuantificarea hormonilor6. Electroforezaproteinelor: principiu, etape,aplicatii7. M[suri de reducere a contamindrii in laborator8. Aspecte de etica in laboratorul de cercetare stiintifica9. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 20102. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.

Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.

Ed. Universitara ooCarol Davila", Bucuresti, 20 1 44. Jiirgen H. Gross. Mass Spectrometry. A Textbook With357 Illustrations and Tables.

www.dmf.unicott.it

5. SR EN ISO 15189:2013. Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta;

Page 7: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

4. Asistent cercetare gtiinfifici, biolog - spercialitatea biologie in cadrul Laboratorului decercetiri de endocrinologie moleculario celulari qi structurali;

Tematici1. Extractia acizilor nucleici din sange si tesuturi2. Hormonii: clasificare dupa structura si locul de sinteza, mecanisme de actiune3. Principii ale tehnicilor de imunoanaliza a hormonilor (RIA, ELISA, ECLIA, CLIA)4. Evaluarea analitica a metodelor de imunoanaliza: precizie, acuratete, sensibilitate,specifi citate, interferente5. Separarea celulelor prin citometrie - principul metodei, aplicatii6. PCR (polymerase chain reaction) - definitrie, principiu, etape, evaluarea calitafi amplificdriifragmentelor de ADN7. Evaluarea cantitdtii qi calitalii (purit6{ii) ADN extras (principii, metode fotometrice,electroforeza)8. Misuri de reducere a contaminirii in laborator9. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 20102. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.Ed. Universitara "Carol Davila", Bucuresti, 20 1 44. M. Covic, D. Stefnescu, I. Sandovici - Genetica medicala. Ed. Polirom,20ll5. Genetica umana: concepte si aplicatii practice. Emilia Severin. Ed. SCRIPTA,20026. Constantin Voiculescu si colab. - Citometria de flux in medicina clinica si experimentala, Ed.Acad. Rom., Buc., 19967. SR EN ISO 15189:2013. Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta

5. Asistent cercetare qtiin{ifici, chimist - specialitatea chimie in cadrul Laboratorului decercetlri de endocrinologie moleculari, celulari ;i structurali;

Tematici

1. Clasificarea hormonilor dupa structura si locul de sinteza

2. Principii ale tehnicilor de imunoanaliza a hormonilor (RIA, ELISA, ECLIA, CLIA)3. Evaluarea analitica a metodelor de imunoanaliza:. precizie, acuratete, sensibilitate,

specifi citate, interferente.4. Tehnici de analiza cromatografica - principii de separare, tipuri de coloane cromatografice,aplicatii5. Spectrometrie de masa - principiul metodei, tipuri de spectrometre de masa, aplicatii inidentificarea si cuantificarea hormonilor6. Electroforezaproteinelor:principiu,etape,aplicatii7. Misuri de reducere a contamindrii in laborator

Page 8: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

8. Aspecte de etica in laboratorul de cercetare stiintifica9. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie

1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 2010

2. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.

Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.Ed. Universitara "Carol Davila", Bucuresti, 20I44. Jiirgen H. Gross. Mass Spectrometry. A Textbook With357 Illustrations and Tables.(www.dmf.unicatt.it)5. SR EN ISO 15189:2013. Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta;

6. Asistent cercetare qtiin{ific5, chimist debutant - specialitatea chimie in cadrulLaboratorului de cercetiri de endocrinologie moleculari, celulari qi structurali;

Tematici1. Clasificarea hormonilor dupa structura si locul de sinteza2. Principii ale tehnicilor de imunoanaliza a hormonilor (RIA, ELISA, ECLIA, CLIA)3. Interferente in masurarea cantitativa a hormonilor prin metode de imunoanaliza4. Tehnici de analiza cromatografica - principii de separare, tipuri de coloane cromatografice,aplicatii5. Determinarispectrofotometrice:principiu,aplicatii6. Electroforezaproteinelor:principiu,etape,aplicatii7. Mdsuri de reducere a contamindrii in laborator8. Managementul calitatii in laborator

Bibliografie1. Biochimie clinica - implicatii practice, ed. III, sub redactia M.Dobreanu, Ed. Medicala 20102. Biochimie medicala - mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Ed.Medicala,20023. Markeri tumorali si endocrini - ghid practic. A.E. Stanciu, A. Caragheorgheopol, C. Badiu.Ed. Universitara "Carol Davila", Bucuresti, 20144. Jiirgen H. Gross. Mass Spectrometry. A Textbook With357 Illustrations and Tables.(www.dmf.unicatt.it)5. SR EN ISO 15l89:2|l3.Laboratoare medicale. Cerinte particulare de calitate si competenta;

7. Cercetitor qtiinfific bioinginer medical -specialitatea bioinginerie medicali in cadrulLaboratorului de cercetiri de endocrinologie

Tematici1. Tehnici de analizd a imasinilor si a datelor din domeniul bio-medical2. Principiile microscopiei iptice '

3. Microscopia confocala

Page 9: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

4. Principiile spectrometriei de masa; tipuri de spectrometre de masa

5. Principiile electroporarii6. Notiuni de biostatistica medicala7. Determinari cantitative in laboratorul medical8. Tehnici PCR

8. Asistent cercetare sistem inginer debutant - specialitatea informatici;TEMATICA

1. Sisteme de operare Windows si Linux - instalare, configurare, administrare2. Arhitectura refelelor de calculatoare - nivele, protocoale, servicii.3. ReJele locale de calculatoare - Ethernet, WLAN;4. Refele TCP/P - protocoalele IP, UDP, TCP, DNS, SMTP, HTTP;5. Protocoale de securitate pentru refele de calculatoare - IPSec, SSL/TLS, PGP, S/MIME;6. Strategii gi politici de securitate cibernetici la nivel nalional, IIE;7. Baze de date si aplicatii Office- arhitecturi, lucrul cubaze de date(SQL, PHP, Acces ),

instalare gi configurare pachete Office.

BIBLIOGRAFIE1. Documentalii de sistem de operare Windows (instalare, configurare, administrare);2. Andrew Tanenbaum - Sisteme de operare moderne, Editura Byblos, 20043. Andrew S. Tannenbaum - Computer Networks, Fifth Edition, Editura Pearson,

20r1,:4. Lydia Parziale - TCP/P Tutorial and technical overview, IBM Redbooks, 20065. Dan Macklin, UNIX and Linux System Administration Handbook, Pearson FTPrentice Hall,20I7;6. Mateescu George Daniel. Linux : utilizare gi administrare. Bucuregti : Conspress,2013.7. Strategia de securitate ciberneticd a Romdniei8. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure

Cyberspace9. Anghel Traian, Buraga Sabin-Corneliu. Programarea in PHP. [Vol. 1], Polirom,2005.10. A.Pascu, Corina Pascu, Totul despre SQL: interogarea bazelor de date, Bucuregti,r994;I 1. Joyce Cox and Joan Lambert Microsoft Access 2013 Step By Step - MicrosoftPress, 2013;12. http://www.linux-tutorial.info/13. https://access.redhat.com/documentation/enlred-hat-enterprise-linux/I4. https://docs.fedoraproject.org/en-US/index.html

15. https:/lhelp.ubuntu-.-com/

9. Inginer sistem IA - informatici;A. TEMATICA

1. Sisteme de operare WINDOWS si LINUXa. Instalare, configurare, administrare gi utilizare sisteme client;

Page 10: o, al (-parhon.ro/...CONCURS...MOLECULARA-CELULARA-SI-STRUCTURALA-13.01.202… · - I post cercetdtor qtiinfific, biolog specialist - specialitatea biologie in cadrul Laboratorului

b. Administrare, monitorizare qi implementare sta{ii de lucru;c. Depanare, diagnosticare gi inlocuire componente de staJii;d. Servicii de salvare gi back-up a datelor;e. Instalare gi configurare clienli e-mail;f. Achizifii publice - elaborare specificafii, principii 9i proceduri de contractare.2. Refele de calculatoarea. Echipamente de refea (configurare swirch, router, puncte de acces);b. Securitatea, configurarea gi administrarea re{elelor (protocoale, restric{ionare gi

acces prin firewall);c. Echipamentewireless(configurare,securizare);d. Instalare echipamente de refea, realizarea infrastructurii de comunicatii si alimentare.3. Baze de datea. Arhitectura bazelor de date;b. Cunoqtin{e despre lucrul cubaze de date (SQL, PHP, Acces );c. intrefinere pagini web.

B. BIBLIOGRAFIEl. Documentalii de sistem de operare Windows (instalare, configurare, administrare,utilizare);2. Andrew S. Tannenbaum - Computer Networks, Fifth Edition, Editura Pearson,

20ll:3. Andrew Tanenbaum - Sisteme de operare moderne, Editura Byblos, 20044. Lydia Parziale - TCP/P Tutorial and technical overview, IBM Redbooks, 20065. A.Pascu, Corina Pascu, Totul despre SQL: interogarea bazelor de date, Bucureqti,t994:6. Robin Nixon - Learning PHP, Mysql, JavaScript, CSS&HTML5, 3rd Edition,Ed.O' Reilly Media, lnc,20l 4;7. Joyce Cox and Joan Lambert Microsoft Access 2013 Step By Step - MicrosoftPress, 2013;8. Dan Macklin, UNIX and Linux System Administration Handbook, Pearson FTPrentice Hall,20I79. Mateescu George Daniel. Linux : utilizare gi administrare. Bucuregti : Conspress,2013.10. http://www.linux-tutorial.info/

Relafii suplimentare - Serviciul RUNOS, tel. 021.317.20.41int. 258.