Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica...

11

Transcript of Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica...

Page 1: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat
Page 2: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Georgiana VAju

Nu te tmpiedica de mtne,te implor!

Vol. 1

Page 3: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Nu le impiedlca de mine, te /mplorl

,,Suntem responsabili pentru cei pe care i-am fdcut sd neiubeascd."

S. Bagtovoi

Capitolul I

t inbox... ;i-mi pregdtesc cuvintele grijuliu inainte sd-li scriu,

sd nu cumya sd te dezamdgesc. $tiu cht e;ti de pretenlioa-sd chnd vine vorba de asta, ;i imi scriu frqzele tn minte, ;itli anticipez rdspunsurile (asta e cel mai obositor, sd;tii). $itoate astea cam doud-trei zile inainte, timp in care t{i vddavatarul online, eu stau pe invizibil (ai ghicit) ;i de acolo dinascunzi;ul meu, te pdndesc. Dacd md mdnhncd pielea sd-mi trec avatarul online ;i-mi scrii ceya, sunt terminat. Dupd,,bund" aI tdu, m-am blocat. $i md fac cd am treabd, ca nuam chef de tine sau de nimeni, cd nu-mi pasd sau cd tmi e;tiindiftrentd. $i aSa indiferentd cum imi e;ti dau o fugd sdvdd dacd e;ti acasd, t{i vdd lumina aprinsd, i[i vdd ma;inaparcatd, ;i acum, asigurat cd totul e in reguld, md tntorc tnfala laptopului, hotdrht sd yorbesc cu tine. $i tu e;ti away,sau busy sau nu mai e;ti deloc. iSi trimit doud vorbe banaledrept rdspuns Si apoi, gata. li-am rdspuns, imi zic. Dupdcare tncep iar monologul meu interior sau construiesc dialo-gul tn minte. imi pregdtesc discursul, tfi anticipez rdspunsul,ceea ce e greu cu dispozilia ta schimbdtoare, cu arta ta de aaranja cuvintele infavoarea ta, de ale da sensuri.

Hai, cd pe dsta li-l trimit. Fie ce o fi!... era tn draft... by the way... :)

Mi--a ptdcut! Drdguf, sensibil, ;i chiar ai fdcut bine cdmi l-ai trimis, am putut sd descopdr sensibilitatea pe careo lii bine ascunsd de privirile mele. Mai ai;i altele tn draft?

Page 4: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Georgiana Vaju

Glumesc! Ai fost spontan, ;i mi-a pldcut. Nu-{i pregdti dis-

cursuri,lasdlibere cuvintele ;i ghndurile. Sd curgd. Fd-md sd

zhmbesc :). Dacd-[i reu;e;te, m-ai cucerit.

Tu nu ;tii? Cuvintele sunt copii mei' Eu trezesc cuvintele

dimineafa, eu le hranesc, eu le plimb ;i tot eu Ie duc seara la

culcare.Nu ;tii cd eu vorbesc linistea din interiorul cuvintelor?

Eu le a;ez, eu le combin,le dau viafd' ne jucdm ;i construim

povegti impreuna. EIe existd prin mine ;i eu trdiesc prin ele,-Eu

le dau-un sens. E teritoriul meu. in care te primesc' Hai,

incearca!Sunt online!... bY the waY :)

Sent

Page 5: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Nu le lmpiedica de mine, te imp/or!

Capitolul2

Am incurcat drumul. Mergeam incet de tot gi era o li_nigte ca intr-un tablou. Am preferat si opreasci muzica;ajunsese si mi se pari o zdringineald banall in comparafiecu adAncimea gAndurilor mele. Nu a comentat nimic, des,igtiu ci-i pliceau acele melodii puse pe repeat de 300 de ki_lometri incoace, a fbcut cum mi-am dorit eu. Cele trei re-fele ale telefoanelor mobile erau in afara aieide acoperire,deci puteam muri amAndoi aici fhr6 sd gtie nimeni unde ,rezac trupurlle, sau puteam trii o vegnicie la fel, firi s[ gtienimeni pe unde hoindrim. Frumuse[ea acestui peisaj netlia respira{ia, ii adrniram impreuni, tecufi gi afundafi ingAnduri. Am oprit magina, am cobordt si ne-am aprins cAteo figari. Stdteam rezematd,cu spatele de magini gi priveamtAmpd acel coll de lume silbatici.

El gi-a inspectat pagubele. Drumul nu era mult circu_lat, ag putea zice ci era chiar pustiu, nici nu cred cd eradestinat maginilor, nu intAlnisem nici micar una de cevakilometri buni. Era plin de gropi gi deniveliri. Experienlamea in gofat nu era prea strlluciti, agadar n-am putut ratacdteva gropi oricAt m-am cdznrt. A fbcut maginala dracu.de cAteva ori, de am zis ci se despic[ in dou6, ba m_amuitat gi in spate si vdd daci n-am pierdut ceva. El a inghiqitin sec, eu mi-am cerut scuze, el a spus ci oricum n_amcum si le evit pe toate, eu am insistat si treaci el la volan...Una peste alta, i-am zgilllrat jantele. Era tare mAndru de ele,nu m-a certat, nu s-a plAns prea tare, dar nici bine nu i_apicat, sunt convinsl. Era o maEini noui., iar el se ftlea cuea, mai cu seami cd nu erau multe pe atunci de genul acela.Iar jantele alea... Vai! Mi-a trincinit intruna despre cdt defrumoase gi deosebite erau... $i ci acum nu mai sunt.

- $tii ce? Lasi, m[ bucur! Uite aga! Md bucur ci ai

t0

Page 6: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Georgiana Valu

fbcut tu asta, cAnd mi vor intreba prietenii mei ce au pilitfrumuselile astea de jante, o si imi amintesc cu drag de

tine gi o si zic aga: o fati simpatici foc; i-am dat si condu-ci 9i uite ce a ficut. B[i, oricAt de frumoash at fi' femeia, sinu-i dali magina s[ o conducll

Sdracul, incerca si se consoleze.El a vrut si conduc' nu

a fost intenfia mea, ba eu chiar am insistat de cAteva ori sitreacd el inapoi la volan.

- imi pare tare rbu. Eu !i-am spus c[ nu sunt striluci-te. Tu ai insistat si o fac.

- Nu e probleml. Las[...

- Sunt prima femeie cate a condus magina asta?

A incuviinlat inclindnd caPul.

- Nu te cred.

- $tiu. Nici nu lin si te conving; o sd giseqti tu motive

si nu m[ crezi.lHai,lasl, mai bine s[ coborAm pAni acolo,

si stim pe malul aPei.

Era un braf micu! al Dun[rii pe care nu se naviga. CA-

teva birci erau legate de un podet care se voia a fi un fel de

debarcader, tare diripinat de vreme' Apa era, mai degra-

b6, o balti acoperitd cu nuferi - pdtea ci sti incremeniti.De fapt, totul plrea incremenit in timp acolo. Din celi-lalt mal se ridica un munte stAncos, iar undeva, in stinga

noastrl, doui egrete inaintau grafios printre frunzele nu-

ferilor. Nu se aazea decdt plesclitul apei cAnd pisirile pu-

neau piciorul pe suprafala ei' Ne-am agezat pe acel pode[,

unul lAng[ celllalt Ei mi-am llsat capul s[ se odihneasci

pe umirul lui. Am r[mas un timp aga ticufi, contempldnd

liniStea aceea.

El se juca cu mAna in pirul meu, iar eu, distratlL' mdn-

gAiam petalele unui nufbr cu degetele de la picioare. Conti-

nua s[-mi mdngAie guvilele gi,la fiecare atingere, stomacul

meu zvdcnea.

Pff, la naiba! Aveam fluturi in stomac oare? Nu! mi-am

ll

Page 7: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Nu te lmpiedica de mine, le /mplorl

alungat rapid gdndul. Poate imi era foame? Nu mAncasemlnci nimic. Nu, nu era asta. Atunci? Sete? Aaahh,la dracu,,fi serioasd! Se zbat fluturii de zor in interiorul tdu.

S-a ridicat in picioare, gi-a intins oasele gi s-a agezat dinnou, de data asta cu capul in poala mea.

- Aazi,frumoaso?

- Cu cratimi?

- Firi.

- Aud.

- Ai triit vreodati un moment pentru care s[ crezi cdar merita s6 mori?

M-am g6ndit.

- Nu... nu cred sd fi triit un astfel de moment, nu_miamintesc... Dar tu? Ai treit?

- Asta ar fi un moment. Ag muri acum, gi n-ag aveaniciun regret.

Am ticut. Ce chestie ciudati! Era acolo o adundturS desentimente qi de intAmpliri absolut fabuloase. Momentulgi clipele ce o precedaseri erau gi ele pline de profunzimeqi mister.

Un regizor de film ar fi dat lovitura viefii lui cu scena-riul asta, iar noi vrem si murim. Ce prostie!

Page 8: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Georgiana VAju

Capitolul3

Luminile nopfii imi captau atenfia. Nu vedeam decdt

strllucirea farurilor din fafi. Pe buze simleam gustul siratal lacrimilor. Atdtea triiri, atAtea sim!iri... Toate pierdute

intr-un timp atdt de scurt gi, totuqi, atAt de lung. GAndeam

doar in falh,far| si-mi intorc gAndul nici micar in lateral.

Copaci impozanfi, reclame prost luminate, ceat| gi intu-neric, prea mult intuneric. Am privit inapoi pentru ultimaoari. Prin bezna amlgitoare nu reuqeam si vid decdt fa-

ruri gi umbre migcbtoare, umbre ce se lineau vii dupi noi.

- La ce te ui!i?

- La nimic.

- Ne-a depigit de mult! Nu l-ai vdzut?

- Nu.

- Prin dreapta. A incetinit cind ne-a ajuns, s-a uitat

chiar gi la tine pre! de cAteva secunde, tu unde erai atunci?

- Nu l-am vhn:/., am spus, scuturAnd din cap pentrua-mi intiri nega{ia.

- Cum e posibil si nu-l vezl? Erai ocupati si-l pldngi

sau ce? Nu meriti sl-l plAngi, de fapt nu meriti nimic. Numeriti s[ fii atAt de tristi. Auzi? Vorbesc cu tine acum' nu

sunt radioul. HELLOOOO... AUZI? NU MERITA !

- Aud. Nu trebuie si !iPi.Mda... Nu merita, gtiam 9i eu asta, mult mai bine de-

cAt gtia el, doar ci nu-l plAngeam pe el, ci pe mine. $i nu

aveam chef de polemica asta live acum. Din spatele ecra-

nului calculatorului era altceva. Acolo puteam s[-i vorbesc

mai lejer gi incasam altfel mustrlrile lui. Acum, parcl imitrage o palmi peste fa![, 9i eu trebuie sllin gura inchisl 9i

sentimentele ferecate cu lacit'L-am chemat, iar el a venit si mi ia, fbri idei precon-

cepute, fir[ glume, fatd. ca inima si igi bat[ joc. Nimeni

13

Page 9: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Nu le lmpiedica de mine, te imp/ar!

nu m-a ajutat. Nici mama, nici tata, nici alli prieteni. Ni-meni. Absolut nimeni. L-am chematfdrhsd agtept nimic indrumul meu spre nebunie. F[ri cuvinte,farddragoste, firdremugciri, frri si imi mai pese de nimic qi de nimeni. Uiteaga am ajuns in magini cu el, iar acum md lisam condusdin lume. $i toate astea s-au intAmplat pentru c6 altcinevanu apreciase ,,nimicul" pe care-l aveam de oferit. Mda... Cear fi mai fost de fbcut acolo? Nimic! Deci... Drum bun!

- Unde mergem? am reugit si intreb dupi nu gtiu cAttimp de inv6rtit aiurea prin oraq.

- Pei, cam unde vrei si mergi acum? Ji-e foame?Am scuturat din cap in semn cd. nu.

- Vrei si ne mai plimbim pufin? S[ mergem in parc?CoborAm din magind si iei pu{in aer, vrei?

- Pe vremea asta? Egti nebun? Fereasci Dumnezeu!Nu, nu vreau, am repetat gestul hotirdt de mai devreme.

- Nu? Nici asta nu vrei si infeleg. Ei, daci nici asta nuvrei gi nu ai nici alti idee, atunci mergem acasi.

- Acasi?

- Da, acasi. La mine. Ce, i1i imaginai cumva ci te_aqfi dus inapoi la tine?

- Nu. Dar la tine...* Stai linigtiti, nu am de gind sd te violez. Sau poate

vrei si te duc inapoi, si stai singurd acolo? $i poli si mirogi, ci nu te duc. Poate mAine. Ba nici mAine. Te duc poi_mAine. Sau poate nu te mai duc deloc. Cine stie?

Absent6, am aprobat.

- Da, OK... merg la tine acasi.

- Mergi? Mi faci si rAd. Ai Ei alt[ varianti?

- Am.

- Da, ai? Care ar fi?imi dispdruse orice chef de conversatie.

- OK, atunci. Sd cdutam o benzindrie, altceva nu edeschis la ora asta. Si cumpdrim ligiri 9i o sticii de vin.

T4

Page 10: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

Georgiana Ve.lu

Rogu. Demidulce. Aga ili place, nu?

- O sticli de vin?

- Da. O sticll de vin. Vrei doui? Sau mai vrei ceva

de aici? Zi, cbnlu mai ieqi din cas[ doul zile, te sechestrez

acolo pAn[ nu mai vid lacrimi pe obrajii iia.

- Nu vreau nimic. Ia doar vinul.

- Bine, vin si fie. Uite cum facem: o golim in delir.

Fiecare, un pahar gi in fiecare pahar punem cAte un gdnd

amar, ce zici? $i le bem, eu pe al tiu, tu pe al meu. $i maipunem cAte un pahar, gi zburim 9i visam, ne droglm.

M-a pufnit rdsul printre lacrimi. Combinalia dul-ce-amard.

- Bine... Aga facem..

- Ti-a plicut, nu? Am auzit asta intr-o melodie, am

frcut-o gi eu pe interesantul acum, si te amuz, imi strigi intimp ce cobori, trdntind portiera in urma lui.

imi pldcea ideea. Recunosc ca a$ vrea s[ zbor pu]in gi

poate si rimAn acolo sus, in in[[imi. Dar acum imi tre-ceau prin cap o mie de gAnduri care se jucau batjocoritorcu mintea mea. Cheia era in contact.

Hm... Cdt tmi ia sd trec la volan, sd fug Si, poate, sd dis-

par? Se descurcd elfdrd ma;ind.Dar m-am gAndit prea mult, deja venea cu sticla de vin.Cu fiecare minut petrecut lAngl el, realizam ci mi in-

drept spre nimic. $i nu era prima oari cAnd gdndeam asta.

O lacrimi rebeli mi-a sclpat, dar mi-am gters-o rapid cu o

suvili de p[a sperind ca el si nu observe gestul.

- Iar boceqti, fati? Hai, zi repede, de ce bocegti acum?

Hai... vorbegte cu mine, descarci-te!

- Pei, cum si nu bocesc... Nimeni gi nimic nu mi. vrea.

Tu de ce faci asta pentru mine? Eu nu mai am niciun sim!in viali, si gtii. Nu mai sunt capabili si simt nimic. Nici nu

cred cd voi mai fi vreodati. Am secat, mi usuc, mi despic.

Sunt moartd, zombi, un walking dead, tu nu mi vezi?

t5

Page 11: Nu te impiedica de mine, te implor! - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/770/Nu te impiedica de mine, te implor... · Nu le lmpiedica de mine, te imp/or! Capitolul2 Am incurcat

/Vu le impiedica de mine, te lmp/or!

- Prostiil Supirarea o tr[iegti destul de intens. Astanu-i tot sentiment? Si eu te vreau, cum adicd nu te vreanimeni? Eu sunt nimeni pentru tine? Sau acum? Auzila ea,nu o vrea nimeni, nu simte nimic... Uite! pe el il urigti 9i eui{i sunt drag. Cred cd egti foarte supdratd acum, ai motivesd fii. Dar nu e aga negru cum zici tu. Ai sd vezi, dit-1isanse,viafa e frumoasi. Pot si adaug, ldngd mine, daci vrei.

Pe el nu tl urdsc, nu cunosc pasul dsta, de la iubire laurd, din nefericire pentru mine. Dar ghndul dstq vreau sd_l{in pentru altd datd. Iar tu, da, tmi e;ti drag... sau cum mi_oifi, habar n-am, imi place sd fu cu tine, lhngd tine, ce o maif ;i asto... Nu;tiu.

Am ajuns in apartamentul lui.Era cald, ordine si mirosea a cafeaproaspdt ftcutd. Nu

eram pentru prima oari aici, singurd cu el, dar parci acumera altceva, diferit de alte di1i. Laptopul era deschis gi, au-tomat, am intins bralul gi am atins mouse_ul. Ecranul selumini, aducAndu-mi sub ochi fereastra de yMessengercu intreaga discufie. Am citit pufin, apoi am abandoriat.Acum eram gi mai stingherd. Voiam ,e frrrr.r. Am ciutato scrumierl insi, negisind niciuna, am gAndit c6 pot siprofit de moment gi si rdmdn singurd cu mine.

- Me duc si fumezla bucdtirie.

- Fumeazi aici. Acolo e rece, a fost geamul deschispAni acum.

$tiam ci md lasi si fumez acolo, m_a ldsat gi alte di1i,dar voiam

1e fug pulin de prezenta lui; incepus. ,e mj

strangi. in bucdtirie, am zerit expresorur de^cafea undeagtepta o can[ plini cu. cafea. O apuc cu pofti gi beau ju_mdtate din ea. Lichidul fierbinte mi-a iniilzit iot corpul,gi am sim{it pentru prima dati cdldura dupd 2+ de ori demaraton. Cu restul de cafea rdmas, m_am indrept c6tre fe_reastrd, ciutAnd prin buzunare. Nu aveam ligdii, evident.La dracu'l $i md intrebase la benzindrie daci doresc ceva!

16