Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

download Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

of 57

Transcript of Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  1/57

  1

  GGEE22001111

  CCEE.. ..DD

  BB

  EE

  KK

  NNOOIIUUNNIIDDEEFFAARRMMAACCOOLLOOGGIIEEPPEENNTTRRUU

  SSTTUUDDEENNIIIISSPPEECCIILLIIZZRRIIIIBBAALLNNEEOO--FFIIZZIIOO--

  KKIINNEETTOOTTEERRAAPPIIEEIIRREECCUUPPEERRAARREE

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  2/57

  2

  II..IIIIDDEEFFAAAACCCCIIEEIICCGGEEEEAA

  F , ; ,

  , , , .

  E ADME (,, , ) .

  A .

  D .B ()

  , ( ).E

  .V ,

  . D , , .

  ..11..AAAAAAAA

  S . P : , .

  ..11..11.. AA AA

  P , ,

  .D ,

  , .

  T : ( ,

  , , , ). ( , ,

  , K). (H,

  , , ).T :

  .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  3/57

  3

  AA.. PPRROOCCEESSEEDDEETTRRAANNSSPPOORRTTPPAASSIIVV

  , . D (8) (

  ). M , (6080) ( ).

  , , F:

  ;

  2 ; :1, 2 2 ; .C

  , .

  R : ; ;

  ; ;M (

  ) ,

  / . S , .

  , . I , .

  D .

  M , .

  C K . C H HH:

  P ( ):

  :

  ( )21 cckdt

  dcv ==

  pH-pKa=ionizateformeiaconc.molar

  neionizateformeiamolarconc.log

  pH-pKa=

  ][A

  [AH]log

  -

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  4/57

  4

  AH ;A .

  P ( ):

  :BH+ ;B

  C H=K, ( ) (50%).U H H ,

  , . D, , H, , , .

  BB..PPRROOCCEESSEEDDEETTRRAANNSSPPOORRTTSSPPEECCIIAALLIIZZAATT

  U , .

  .

  M , . C .

  C ,

  . , .

  M . P .

  S .

  R ,

  ( , ) .C

  ( ) .

  . P , . A , (A, D, E, K).

  U : , .

  L .A ; ;

  pH-pKa=[B]

  ][BHlog

  +

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  5/57

  5

  ; , ; ( ).

  .. 11..22.. AAAA AAAAM : (

  ) . A , : , 1, .

  A 50% , 6 . E , 2 , , H (H=7,4).

  A 1 .M

  :

  :M ;P ;MP ;1 ;2 .A 2 .

  L (

  , W), , .=

  F ( ) , ( , , ).

  A . L , , .

  L , , " ".

  A , H

  (, , , ). M , , . A, , ( ). A , , .

  ..22..AAAAAAABBIADIIBIA

  MEABLIAEA (BIAFMAEA)ELIMIAEA

  M + P MPk1

  k2

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  6/57

  6

  U , , . C , , . I ,

  ( , ), . E / , , .

  .. 22..11.. AAAAP , ,

  . A , :A. P (H)

  S ( , /); D ( , , ); F , ; C ( , ).B.

  C ; M ; C ;

  F ; M (, );

  T .L ,

  , :

  C : C : ; :

  , ;

  :

  ;

  ;

  ; ,

  ;

  ;

  ;

  ;

  II..22..11..11..AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAAPPEECCAALLEEOORRAALL

  A .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  7/57

  7

  A , . P , (H, , , ), (, ), ( , , , ).

  U .

  ))..AAL , ,

  . L H (1,02,0) . S .

  U : , , . H .

  ))..AA

  L . PH ( 4,87.0 7.58) .D :

  H , .S , ,

  . M . , , . C

  ( ) .A , ( , ).

  II..22..11..22..AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAABBUUCCAALLSSAAUUSSUUBBLLIINNGGUUAALLM . M

  , , , , . M , . A (, , , ).

  II..22..11..33..AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAARREECCTTAALLA , ,

  . L , . S , . C , , . D , , , , . D .

  II..22..11..44AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAAPPRRIINNIINNHHAALLAAIIEEA

  . M , , , .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  8/57

  8

  L , . A , , .E , .

  C () , , , . A .

  II..22..11..55..AAPPLLIICCAARREEAALLOOCCAALLPPEEMMUUCCOOAASSEEIIPPIIEELLEED ,

  . S ( ) . D , , , , . S , , , .

  F ( , .)A , , , , ,

  , .

  A .

  II..22..11..66..AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAAPPRRIINNIINNJJEECCTTAARREES , ,

  , ( ) . A : ,

  (, , .).D: ( , ) (. .., .., ).))..CC

  , , , . H , , ( ). N , ,

  , , , . S .A , .

  , ( ). R : , , , . E , , .

  ))..CC , ,

  , H (H

  58). , ( ),

  . C .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  9/57

  9

  . 1 10 , , , ,, .

  S , ,

  , . C .

  .

  ( LCR L2 L5). S . S . A .

  , .

  .. 22..22.. AA AA

  , , .

  D : () () ()D .C , ,

  . V V

  (Q) / (0).

  , : : V3 0,041 / ( 70 ); : V12 0,160,18 /;

  ( V42 0,61/);

  II..22..22..11..FFAACCTTOORRIIIICCAARREEIINNFFLLUUEENNEEAAZZDDIISSTTRRIIBBUUIIAAMMEEDDIICCAAMMEENNTTEELLOORR

  , , K, , , .

  L .D

  : , .

  ( )

  . S .

  0c

  QVd=

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  10/57

  10

  H ( H H).

  (, ). P

  . , .

  C , , .

  C 50000.

  SNC, , , , . , . SNC

  ( . 6 ), .C , .

  , , , ( , ). A ( , , , ).

  B , .

  F () ().

  ..22..33..AAAAAAAA

  II..22..33..11..CCOONNSSIIDDEERRAAIIIIGGEENNEERRAALLEEM ,

  , , , , , , , . T, , , , , ( ), ( , ).

  S . .

  P , , .

  P , :

  R

  , 2 :

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  11/57

  11

  ( I) (OH, COOH, NH2.); , , , ;

  ( II) (, , ,

  , ), , , , , (. 1).

  S . M ,

  (OFMM). A ( ), , , ,.

  II..22..33..22..FFAACCTTOORRIIIICCAARREEIINNFFLLUUEENNEEAAZZMMEETTAABBOOLLIIZZAARREEAAMMEEDDIICCAAMMEENNTTEELLOORRF

  ; , , , , .

  , , . S ( ,

  (MAO) (COMT), , , COMT).

  . S , , , , (, ). T , , , , , .D .

  (, )

  . U (

  Metabolii primari

  cu grupri hidrofile

  liposolubil

  Metabolii finali

  conjugai, intens

  hidrosolubili

  Reaciile fazei I

  (non-

  sintetice)

  Reaciile fazei II

  (sintetice)

  Hidrolize

  Oxidri

  Figura nr. 1 Tipurile i fazele

  reaciilor de biotransformare a

  medicamentelor

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  12/57

  12

  , .) .

  , ( ,

  ).A . A, ( , ).

  I , , , .

  D , ( ) . , .

  P ( ) , , ( ).A I .

  II.. 22..33..44.. GGAARRNNIITTUURRAA EENNZZIIMMAATTIICC MMIICCRROOZZOOMMIIAALL ((NNEESSPPEECCIIFFIICC)).. SSIISSTTEEMMUULL OOFFMMMM((OOXXIIDDAAZZEECCUUFFUUNNCCIIIIMMIIXXTTEEMMIICCRROOZZOOMMIIAALLEE))

  () . A .

  E ( ),, , .

  O , NADPH P450 .

  S : NADPH P450 ( P450) P450( ). NADPH . D , P450 ( ) . A , 104 ().

  C , P450 CYP, ( 40% ); , ( 55% ), .D , CYP 2A6. D P450 .

  S, :

  MED= , .

  OH+NADP+OH-MEDO+H+NADPH+MED 22++

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  13/57

  13

  II..22..33..55..GGAARRNNIITTUURRAAEENNZZIIMMAATTIICCNNEEMMIICCRROOZZOOMMIIAALL((SSPPEECCIIFFIICC))G

  ( K)

  .E , , , .

  II..22..33..55..11..RREEAACCIIIIAALLEEFFAAZZEEIIIICCAATTAALLIIZZAATTEEDDEEEENNZZIIMMEELLEENNEEMMIICCRROOZZOOMMIIAALLEEA.REACII DE OXIDARE))..OOL ,

  , ,

  ))..OOO . D

  , (5) 5.C (, , ) (MAO). (COMT), (VMA) :

  BB..RREEAACCIIIIDDEEHHIIDDRROOLLIIZZ))..HHM . A

  () , , , .

  ))..HHA ,

  . M (, ,) . , , ( ) , .

  C.REACII DE DECARBOXILARER ,

  L .

  II. 2.3.5.2. REACII ALE FAZEI A II CATALIZATE DE ENZIMELE NEMICROZOMIALE(CONJUGRI)

  R II, , , , , , .

  II..22..33..66..IINNTTEERRAACCIIUUNNIIMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOAASSEENNCCAADDRRUULLPPRROOCCEESSUULLUUIIDDEEBBIIOOTTRRAANNSSFFOORRMMAARREEP

  , , , .

  ))..III

  . I

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  14/57

  14

  P450 . I .

  I

  , . C , , , .

  S : (, ), (), (, ), , (), () .

  A ( ) , , . ,

  , , ( ).

  U ( , .) . D , , ( , ).

  ))..III

  , , , .

  F .

  . A , .

  E . C, H2, , , , .

  E, , ,, , () .

  .. 22..44.. AAAA AA

  E , , , .

  E , , , , .

  M , .

  S / .

  II..22..44..11..EEXXCCRREEIIAARREENNAALLE :

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  15/57

  15

  E : ,

  ; ( 1020 / ).

  H H , ;

  ; ( ).

  ))..FFM ( )

  . T

  .

  ))..RR ,

  , . E , . S , , . A H .

  L H ( ) ; .A H

  ( , ).

  ))..SSU . C

  () ().M , (

  , ). ,

  .C, (K)

  (C) (V).

  , , .

  F ( 120140 /.); 1020 / .

  d

  eV

  clK =

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  16/57

  16

  ..33..AAAAAAAAAABIDIBILIAEALML AAE DE DIIBIECLEAEACELIML DE JMIE

  CCEAIA LAMAIC.. 33..11.. AAAAR

  .N (

  , ) . B , .

  S (B%) (F) .

  B . E 2 :

  ; ;D 2 :

  , ; ; .., , ;

  .. ,

  ; : ASC , ASC

  ;

  ;I

  , .

  C , .

  E: 99%, 1%, , .

  O

  .., .

  100.

  .=

  vi

  op

  ASC

  ASCBd

  100=r

  tr

  ASC

  ASCBd

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  17/57

  17

  100ASC

  ASC=Bd%

  iv

  o

  D (100%), F=1.D , .L .. F=1.

  ..33..22..AAAAE

  .S V

  .

  S /.D : ,

  .

  C V3 (0,04/) ;V14 (0,20 /) ;V42 (0,6 /) ;V V , , .A, ,

  , , , , ,

  , .A ( ), , , , , , , 3040 (0,420,60 /).

  S , , . D 460 ,, (150 ), (2100 ), , , .

  C / , V .

  ..33..33..AAAAAAC ,

  (V) (C). S / /.

  C .

  C

  ( / / ).

  (mg/l)initialplasmaticiaConcentrat

  i.v.(mg)tadministraDoza=

  D=

  oCVd

  Cl =V

  C

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  18/57

  18

  S .S :

  :

  K = ;= ;

  C I. D , ( ).

  A , ( ) ( ).

  (C) (C), (C) :

  E . I . A , .

  :

  F= ( )A ,

  . , , .

  .. 33..44.. T

  .

  N .

  D .

  K=

  ie (l)distributvolumul de

  l/h)ul total (clearance-=

  Vd

  Cl=K

  e

  D:

  alrt + Cl+ Cl= ClCl H

  exprFClCl =

  e

  /

  K

  ln=T

  221

  dpV= KCl e

  Cl

  Vd,=

  Cl

  Vdl=

  Vd

  Cl

  ln=T

  /

  69302221

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  19/57

  19

  .

  C .1/2 , . 1/2

  ... 33..55.. AAAA AAAAC

  . D , .

  E ( ).

  C , .

  ( ), . , ,

  , .E,

  , . D , , , , .

  3 : , , ; , ;

  .

  IIII..IIIIDDEEFFAAAACCDDIIAAIIEEGGEEEEAA

  ..11..AAAA

  F , .

  A ( ) .

  E , . A :

  ( , ) ();

  ( ), , ;

  , ( ); ,

  eK

  ,=

  Cl

  Vd,=T

  /

  6930693021

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  20/57

  20

  , ;

  , , ; , ,

  ( , ). A ( ); DE50, (T) (R).

  . T : , , , , ;

  ( ) ; ( );

  , ;

  , ;

  . F :

  ; ; (K, T1/2.); ; .

  U , : (),

  , ; :

  (); ;

  : ( ); ( , ,

  );

  , : (): ();

  , : ( ); ( ) ;

  : (); ();

  : ( , );

  ( N, M); ;

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  21/57

  21

  ; ; ;

  , () ;

  ; ; .

  M : ; ; ;

  ..11..11.. AAAA AA AA AAM : .

  P , ,

  ; :

  :- ( , );- ;- ,

  ( , );

  - .-

  . N L E, (, ) . L (), (MR) ( , , V W ) . , .

  IIII..11..11..11.. EETTAAPPEELLEE IINNTTEERRAACCIIUUNNIIII LLIIGGAANNDD RREECCEEPPTTOORR.. TTIIPPUURRII DDEE LLIIGGAANNZZII:: MMEEDDIIAATTOORRII,,AAGGOONNIITTII,, AANNTTAAGGOONNIITTII,, AAGGOONNIITTII PPAARRIIAALLII,, AAGGOONNIITTII IINNVVEERRII,, AAGGOONNIITTIIAANNTTAAGGOONNIITTII

  . L , ( ) (, ).

  A ; ( . 2):

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  22/57

  22

  ( ) ; ,

  ;

  , , , , ;

  M , . , ( . 10) :

  ;

  A ; , ( ),

  (, .).A ,

  , , , , A.

  U , .

  ( ), ( ), ; , , ; , ,

  , .

  pharmacon

  (mesager

  primar)

  Structura

  biologic

  receptoare

  semnal

  biologic

  Sistem amplificator

  - mesageri secunzi;

  - reacii metabolice

  de activare n cascad

  SSiisstteemmeeffeeccttoorr

  contracie efecte

  metabolice

  secreie .

  Figura nr. 2 Reprezentarea schematic a succesiunii evenimentelor care decurg

  dup interaciunea substanei medicamentoase cu structura biologicreceptoare

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  23/57

  23

  ..22..D

  (E). P , , .

  D ,

  ( ). R , ., .

  ..22..11.. AAAA

  R , 4 :

  IIIIII..22..11..11..RREECCEEPPTTOORRIIMMEEMMBBRRAANNAARRIICCUUPPLLAAIICCUUPPRROOTTEEIINNEEGG

  R G , 7 , 7 , . E GTP ( G) (), , . ( G ), G GDP, GTP.

  D G, , , , , .

  R G 4 : ( ),

  ( ) () ;

  ( ); G, ,

  , ;

  , ,, ;

  ( , ). ( ) , G ( GDP) ( GTP), , ( ), ( ) , , ( . 3).

  A, , ( G ) . A,

  G; , ,

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  24/57

  24

  ( ); ( ).

  R G

  350800 . D G:

  G( ) G (A.C.), AMP;

  G G , .

  G ( ) G , , (A.C.), AMP;

  G G; , , GTP, C (), (PIP2) (DAG)

  , . G( , G G) G

  . S , , GDP/GTP, G, C

  2+; C2+ , , , .

  C G : 1, M1 M3 , A1,

  H1, G C (PLC), C2+;

  2, M2, 5H1,

  (, ), P1 (A1) G (A.C.), AMP;

  Figura nr. 3 Schem prezentnd sistemul agonist-receptor

  membranar-protein G-efector

  A

  GDP

  GTP

  R

  Enzim

  membranar

  Membrana citoplasmatic

  Canal ionic

  (Na+, Ca

  2+etc.)

  Mesager

  secund

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  25/57

  25

  ( 1 2), D1, H2, G (A.C.), AMP;

  IIII..22..11..22..RREECCEEPPTTOORRIIIIEENNZZIIMMEE((RREECCEEPPTTOORRPPRROOTTEEIINNKKIINNAAZZEE))

  R , . A ( , ) , . C (), ( ).

  C , EGF( , ), ANF ( , ).

  L ,

  , . A , , , (), , K+; .

  IIII..22..11..33.. RREECCEEPPTTOORRIIII CCUUPPLLAAII CCUU CCAANNAALLEE IIOONNIICCEE ((NNEEUURROOTTRRAANNSSMMIITTTTEERRGGAATTEEDD IIOONNCCHHAANNNNEELLSS))

  R , ( ), . S ,

  ( , ).S :

  GABAA( );R N, +,

  , N+, ( E) .

  , N ( ) GABA ( ).

  R GABAA , ( C).L ( GABA) , , C., , . P GABA, , GABA, .

  U , (, ) GABA , C, .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  26/57

  26

  ..22..22..AAAAAA((AAAA))E ,

  / , .

  IIII..22..22..11..RREECCEEPPTTOORRIIIIPPEENNTTRRUUSSTTEERROOIIZZIIH , , . P , ( . 4).

  C , (ADN); , ADN . S ADN , . E , ARN, .

  P , , , ( ) ( ). R A2, .F A2 ( ) ; , : (GE2, GD2, GF2), (GI2) (A2) (C), (LTD4, LTC4, LTE4) 5, , P450( . 16).

  H , , .

  M :

  ( 30 ) ( );

  (, ) , ;

  AD

  ARN

  nucleu

  Hormonsteroidian

  receptorcitoplasmatic membrana

  celularcomplex cureceptorul

  citoplasmatic

  legare de ADN

  Figura nr. 4 - Mecanismul de aciune al

  hormonilor steroizi i receptorii implicai

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  27/57

  27

  .

  ..44..AAAAAA

  ..44..11.. AA AAI

  . D . 4,6 ( ), , .

  O .A , .

  D , .

  E , ,

  .I

  , , , , .

  U , ( , ,, .). A , .

  ..44..22.. AA AAAA AAAA

  I , , .

  IIII..44..22..11..IINNTTEERRAACCIIUUNNIIMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOAASSEELLAANNIIVVEELLUULLPPRROOCCEESSUULLUUIIDDEEAABBSSOORRBBIIEED ,

  .M , , (H, , ).

  M

  (ASC).

  ( ) .

  C ( ). S .

  M , , .

  M H

  , . D , ( , C2+, M2+,

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  28/57

  28

  A3+, F2+, ). U , , .

  A (, ).

  A

  (, ) .IIII..44..22..22..IINNTTEERRAACCIIUUNNIIMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOAASSEELLAANNIIVVEELLUULLDDIISSTTRRIIBBUUIIEEIIMMEEDDIICCAAMMEENNTTEELLOORRM

  .D

  . D . D , , .

  D . D , , , ,

  .IIII..44..22..33..IINNTTEERRAACCIIUUNNIIMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOAASSEELLAANNIIVVEELLUULLPPRROOCCEESSUULLUUIIDDEEMMEETTAABBOOLLIIZZAARREEAAMMEEDDIICCAAMMEENNTTEELLOORR

  I , , . C ( , , , , , , ).

  I ( OFMM) . D : ,, , , , , .

  IIII..44..22..44.. IINNTTEERRAACCIIUUNNII MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOAASSEE NN CCAADDRRUULL PPRROOCCEESSUULLUUII DDEE EELLIIMMIINNAARREE AAMMEEDDIICCAAMMEENNTTEELLOORR

  ( , ; , , ).

  D , .

  M H ; H ( ) .A ( , ).

  ..44..33.. AA AAAA AAAAAA

  , , . D , . D

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  29/57

  29

  , .

  IIII..44..33..11..SSIINNEERRGGIISSMMUULLMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSSS (

  ) . P

  , ( , ): ,

  ( , ):

  I

  . D , ( ,

  ) (). F , , .

  N . T (, , , ).

  IIII..44..33..22..AANNTTAAGGOONNIISSMMUULLMMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSSA ,

  . P :

  A).ANTAGONISMUL FIZIC I CHIMIC ,

  , , .

  . D , , , . A, P, C, C, N (EDTA), , , , (B.A.L B AL).

  I ( ), ,

  W ( C2+

  ), D.I (K), CN.

  B).ANTAGONISMUL FUNCIONALA

  , .D , ( ) (). C ( , ).

  C).ANTAGONISMUL FARMACOLOGICA

  : .

  BAAB EEE +

  BAAB EEE +>

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  30/57

  30

  A , ( ), ( , ). A ( ), . P (

  M), ( A , (

  ), . A , , ( , ).

  A .

  I ( )

  .

  IIIIII..NNOOIIUUNNIIDDEEFFAARRMMAACCOOTTOOXXIICCOOLLOOGGIIEEGGEENNEERRAALL

  .. 11.. AA AA

  P : ,, .

  F . ,

  , , .R ( ), , , .

  F : S ( , ); T ; M; I (); D ;

  P ; V (, ); P .C

  . A : , , ; (); . ,

  .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  31/57

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  32/57

  32

  R :

  ( );

  ; ;

  ( , , .) G, , , .

  D :

  ( ) ;

  , ,

  ; ; ;R

  ( ) , ( ). A , ( , ) . : , ( ,

  ), ( , ), , 6 (6), ( ), ( )

  ..44.. AA AA AAA ,

  10% .

  A . D .

  R , .

  A , , , ( ). M :

  ;

  , , ;

  ( ).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  33/57

  33

  , 4 :

  IIIIII..44..11.. RR((II))

  A IE () : , ,, , . A , , : ,, , , , . E .

  M I , ( , ). E , , .

  O , . M

  . A , , D.

  IIIIII..44..22.. RR((IIII))

  A IG IM , . R IG . A , , , ( : , ,, , , PAS; , , , ; , , ,).

  U , , , .

  T II , ( ) , .

  IIIIII..44..33..RR((IIIIII))

  A IG IM, , . M : , , ,, Q, . A , , , .

  U , SJ ,, , , .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  34/57

  34

  IIIIII..44..44..RR((IIVV))

  R T , . M , , .

  M : ,, .

  ..55.. AA,, AAAA

  T . E :

  ;

  ;

  IIVV..55..11..TT

  T (, , , .), . D , (, , ), N, .

  S , , ( ,

  ).

  IIIIII..55..22..TT

  T , .

  T : ; ;

  , ,

  . A :- ;- ;- ;- , .

  M :-

  ;- ( );E: , , .D

  ( , ).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  35/57

  35

  E .

  ()T

  .

  , . A (: , .)

  S , :- , ;- ;-

  ;I :- ( , ,

  .);

  - ( , );- ( ,

  ).E:S () ,

  , .S

  ( ) ( , ).

  , . T , .

  ..66.. AAD

  . F , . P :

  - ;- ( ,

  );- ;- ;F : ,

  , (), ; , ; , , , ;

  , ; , ; ,

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  36/57

  36

  , ;

  , ;

  , ; :

  - (, );

  - ;

  - ;L ,

  , ( , ) ;

  ; , , ; , , , .

  O M S (OMS) , :

  - ( );- ;- ;- (, LSD25, , );

  - ;- ;- .

  F , , .

  O , .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  37/57

  37

  I. CE IFAA. AIIFAAAE EEIDIEE

  ..11..AAAAAA

  I .I : ( , , .)

  ( ).I : (), (), (),

  (), .

  : :

  ();

  (); , ,

  ();

  ( )

  F :1. I : . C

  : , .

  E: , , .2. I :

  .E : , .

  3. I : .E: , .I .

  .

  B .

  L , VSH.

  : , (. ). A , .

  : , . A , . R .

  : .

  (,):

  . S . R .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  38/57

  38

  : . : , , .C:

  ( ).E:

  : .

  I. 2. AIIFAAAE EEIDIEE ( AI )

  . A ( )

  . A : , , .

  D : : , ; : , , , ,

  ;

  D : , , , ;

  D : . , . , . , . , ., ;

  . A : : ; : , , ;

  . A 2 ( ):

  B : , , , ;B (): , , , .

  FD AINS

  . D AINS :

  ;

  ; I II,

  ( II); ,

  ( ); ( 98%),

  .

  : AINS, :) (C1,

  C2).

  COX : COX1 COX2 .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  39/57

  39

  1 , P , . A : PGI2 , , PGE2 , , .I

  COX1 .

  2 (, , ).COX2 , (, ). COX2 P , , .

  A : PF1, PE1.I COX2

  AINS.

  ) V AINS , , : ( )

  ; ,, ;

  ; 1; ; (, , ).

  F. AINS : ( ); : ;

  ( ); ( , , );

  ( , , ); ().

  D

  A FS .., . S

  .

  B , , . T . S , :

  , ; ; , , .

  T1/2 (24 ), AAS .A! C 2, MM,

  , , , AAS. A T1/2 1530 .

  T AAS , , ( . 50%).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  40/57

  40

  M : 8095%.D , . D

  , .E ( ),

  . H

  .A: ( PGE1, , ); ( ); , ;

  , , ( TXA2,, COX1); , ;; .

  D:

  50100 ; 5001 3X ; 23 3X , .

  E :A :

  ( PI2 PGE2 ); 13 /.

  S:

  ( ), ; ( PGI2 ), .A : , (

  PGE2).A : ( PGE2),

  .SNC : ; ; ( ).

  , , ; ; . R( ) , 4 , AAS (, , ).

  I :

  ( , ); ( ,

  CO2); , , ( 10 AAS).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  41/57

  41

  T , , .

  C ; ;

  ; ( , ); ; ( .

  ).

  I: (, ,, , ),

  ( , ); ; ( , ).

  D , , , .

  B . R , .

  ( ).

  D

  D

  AINS ; BD 52 % ;

  .E :

  (, , ); ;

  ; .: , ;

  , ; , ; ; .

  A

  D

  I

  PG; , , ,

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  42/57

  42

  ( ), ; BD : 90% .. 80% .E :

  , ;

  , ; ( ); : , , .C: ; , , ; , , .

  . A ,

  . S . N .

  . A , ( ) . E .

  .

  D

  I

  , , ; ; ;

  , , .: 1,21,8 / , : 2,4/, : 0,61,2 /.

  F .

  .

  . , , (, ORL, ), , .

  K , .

  M : .E , ,

  , , , .D:150200 /

  F .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  43/57

  43

  D ()

  A , , ; T

  9 . , ; 10% ;I:PAR, , .D: 600/ 3

  A

  , , ; : , , , (, , ); , , ,

  , , , .A PAR ().A , , ,

  ORL , .

  F 80100%; (9098%); :

  , . T1/2 72 ( T1/2);

  ; ; , : , ,, , , , ( ), , , , , ,, .C: ( ); ;

  ; ; ; HTA, ;

  ; .

  .. ; 99%, 48 , ;

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  44/57

  44

  , ; ; PAR, , , , .

  .. , . E . , 99% ; , 72 ; ; , .

  AAIIBBLLCCAAEEEELLEECCIIEEAAEECCIIFFIICCEEAALLEECC22

  BBLLOOCCAANNTTEECCOOXX22SSEELLEECCTTIIVVEE

  COX2; ( ) ;

  : , , , ; : (), PAR, . COX2. , PAR.E , COX2:COX1 10:1.

  , ( ); COX2 ,

  ; ( ), , , ,; 100200 2X/.

  BBLLOOCCAANNTTEECCOOXX22SSEELLEECCTTIIVVEE

  S COX2 .R

  .C. A . F 65

  . L .S , PAR, ,

  .D

  . S ( ).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  45/57

  45

  . CICEIII

  ..11..AAAAAA

  P (), .

  20 . C (70%) 010, 59 ( ). .

  :H , ,

  , ADN ARN .

  A ( ) PLA2,

  .A , . 30 ,

  .

  A :

  A :

  1. A :A AINS. P

  :

  - ;- : , , .- S : , , ;- S :

  ; ; ; .

  - : ; ;

  .

  2. A :G (,

  , TNF), , T, B, .

  P . I , . P .

  D (. LED

  ). I . :

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  46/57

  46

  ; :; ; : .

  3. A :E . S , . D COMT.

  S .S , .

  A

  M . A : (

  ); ( ); ; (, , );

  >>> R .

  M .F

  . A , .A

  , .M .

  : N+ .

  F HTA, , , , .

  S ( , , EKG, ).

  M . ; ; ( ) . C .

  E

  A : , , , ;

  , , >>> .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  47/57

  47

  L : , , , .

  ( ).

  C .

  L , >>> , , ( ).

  L : . E P ( )>>> .

  L SNC: GABA, .A: ,, , ,,

  .T .L :

  .

  : , ( ); , .

  I:C

  1. I ( A)I :

  CSR ( ), , , , , ; ( ), .

  S ; , .. , .

  2. I . , .

  F . .. 5% , ..; .

  3. H F

  . D / ACTH ( ) / II; , .

  S , , ACTH; .

  4. L C . S .5. .

  G , , ACTH, C ( ), ( ).

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  48/57

  48

  I ( )I

  B . . A

  ; . D . S , , ; . , .

  C. D : , , , , ,.

  B . , : , ,

  , , ( C), .B : , ( ). (, , ).

  . M , , . A , : , , , TBC , .

  I : , ,

  , , , , , , .

  E

  I S : , . M

  .

  E : . C , HTA ;

  K+. A H+. C . T ; . A , ( C ). O .

  ;

  , , ;

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  49/57

  49

  SNC GABA: , , , . A . . A ; : . L

  ; , T1/2; .

  C:C :

  ; ; ;

  , .C :

  ; HTA; ; ; ; .

  C:

  1. D :

  C : , ; C : , , , ; C : , , .

  2. D ( ). R 1:1: , ; C > : , ,

  , ; C >> ( ) :

  , , .

  3. C (812): , ; C T1/2 (1236): , , ; C T1/2 ( 40 , 72 ): , ,

  .C T1/2

  .

  C 11OH , . C, , .

  C. S .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  50/57

  50

  A , .. , (C 24 ). L 3060 .

  S . D : 200400, :2575 .

  HE ; .A , . S ;

  A .P , .S ( A), , 2060

  /, , 0,250,5 /.H , ;

  . : , HC,

  HC().

  H , .. .E , . : , Q, , , , , , , , ; 1020 /, ; 100200, , 46 .

  N .

  , E . F . (4X); (5X).

  S .D: 3060 /, : 510/

  (, , ) . . .. .

  6 , .G CH3 .

  M . S , ..M .F . S

  .

  9 16 . 9 ; T1/2 ;

  : ; D : 830 , : 48 .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  51/57

  51

  6, 16 . I ( ). D : 612 , : 26

  D 9, 16 . (30X ); 0,75 5 20 ; ; ; ; A T1/2 78 , . A ACTH, CSR. D : 26 , D : 0,51

  : ; .

  B I (16), . S .

  (); (..). ; ( ) ( ).

  GGLLCCCCIICCIIIIIILLIIAAIIEECCLLIILLCCAALL

  G , 4 :

  1. : 1%, 0,5%, 0,1%;2. : 0,05%, 0,05%, 0,05%, 0,025%, 0,25%, 0,025% .3. : 0,05%, 0,1%, 0,025%, 0,2%, 0,1%, 0,1%,

  0,1%;4. : 0,05%, 0,05%.

  : , 1%, 0,11%, 0,5%, 0,1%, 0,25%, 0,1%, 0,1%, 0,10,25%, 1%.

  S , , / .

  P : , , , , .

  P : , , . S .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  52/57

  52

  ..AAAA(())

  .

  D , . P , , , .

  L CI (CI) 1989 C , C E, S. R C 171 1998.

  L 6 :, ( ), , ,, . . I , , , .

  Tabelul nr. I - Clasele de ageni de dopaj i metodele de dopaj interzise de CIO

  I. CLASE DE AGENI DE DOPAJ

  A. STIMULANTEAmfepramon Efedrin MetoxifenaminAmfetamin Etilamfetamin NicetamidBenzamfetamin Fendimetrazin PentetrazolCafein

  Fenilpropanolamin Pipradol

  Cathin Fenmetrazin Pirovaleron

  Clorfentermin Fentermin PropilhexedrinClorprenalin Metamfetamin StricninCocain Metilefedrin i substane nruditeDimetilamfetamin Metilfenidat

  pentru cafein, un eantion se consider pozitiv n cazul n care concentraia

  n urin depete 12 g/ml

  B. NARCOTICE (ANALGEZICE MORFINOMIMETICE)Alfaprodin Dihidrocodein NalbufinBuprenorfin Etilmorfin (Dionin) PentazocinCodein Fenazocin PetidinDextromoramid Levorfanol TrimeperidinDextropropoxifen Metadon i substane nrudite

  Diacetilmorfin(Heroin) Morfin

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  53/57

  53

  I. CLASE DE AGENI DE DOPAJ

  C. STEROIZI ANABOLIZANIClostebol Metenolon OximesteronDehidroclormetil-testosteron

  Metiltestosteron Oximetolon

  Fluoximesteron Nandrolon StanozololMesterolon Noretandrolon TestosteronMetandienon Oxandrolon i substane nrudite**pentru testosteron, un eantion se consider pozitiv n cazul n raportul

  testosteron/epitestosteron este mai mare dect 6

  - BLOCANTEAcebutolol Labetalol OxprenololAlprenolol Metoprolol Propranolol

  Atenolol Nadolol i substane nrudite

  DIURETICEAcetazolamid Clortalidon Hidroclorodiazid

  Bendroflumethiazid Diclofenamid SpironolactonBumetanid Acid etacrinic TriamterenCanrenon Furosemid i substane nrudite

  HORMONI PEPTICI I ANALOGIHCG (gonadotropincorionic uman)

  ACTH (hormon adeno-corticotrop, corticotropin)

  STH (somatotropin,hormon de cretere)

  II. METODE DE DOPAJ

  A. DOPAJ SANGUIN

  B. MANIPULRI FARMACOLOGICE, CHIMICE SAU FIZICE

  III. CLASE DE SUBSTAE SUPUSE AUMITOR

  RESTRICII

  A. Alcool

  B.Marijuana

  C.Anestezice locale

  D.Corticosteroizi

  , , . , , () 12 /.

  A () , . .

  A , . U

  , , ; , , , /. 6, .

  , (, ) (

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  54/57

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  55/57

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  56/57

  56

  (( ))..

  II ,, ,, ..

  ..

  AA ;; SSNNCC;; ,, ;; ..

  II::::

  ,, ,,,, ,,

  ,, ,, (())

  . ( , , ), ( , ). A ( ) ( , ).

  C:

  - ,

  - ,- .

  : HTA; ; , , ; .

  EIII AABIAI , , . D 2 .

  A : , , . ,

  .- A , ,

  , P , C, K, N . S , , ( , ). I ,

  . P .

 • 8/11/2019 Notiuni de Farmacologie Pentru Studentii Specializarii BFK

  57/57

  EFECTE SECUNDARE: ; (,

  , , ) ( , );

  ; .

  CONTRAINDICAII: ; ; ; .

  R: (N), ( D, D), , , , .

  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEESSEELLEECCTTIIVV

  1. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacia), Farmacie clinic, vol. I, Editura Medical, Bucureti, 20062. Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacologie general, Editura Didactic i Pedagogic R.A, Bucureti, 19993. Cristescu Carmen, Farmacie clinic general, Editura Mirton, Timioara, 20054. Dogaru Maria T., Vari C.E., Compendiu de farmacologie general, University Press, Trgu-Mure, 2003

  5. Guyton A.C., Fiziologie. Fiziologia uman i mecanismele bolilor, ediia n limba romn sub redacia prof. dr. R.Crmaciu), Editura Medical Amalteea, Bucureti, 19986. Leucua S, Farmacocinetica n terapia medicamentoas, Editura Medical, Bucureti, 19897. Loghin Felicia, Toxicologie general, Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca, 20048. Stroescu V, Farmacologie, ediia a V-a revizuit i adugit, Editura All, Bucureti 2010