Nikolaos Matsoukas - Bibliei - Nikolaos...¢  (ingeri dupd textul ebraic) s-au insurat cu...

download Nikolaos Matsoukas - Bibliei - Nikolaos...¢  (ingeri dupd textul ebraic) s-au insurat cu fiicele oamenilor

of 16

 • date post

  20-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nikolaos Matsoukas - Bibliei - Nikolaos...¢  (ingeri dupd textul ebraic) s-au insurat cu...

 • Nikolaos Matsoukas

  o.t-

  -+*

  a

 • Nikolaos Matsoukas

  CXnrrLE BlnuEr )

  O introducere literard gi filocalici

  Traducerea Lect. Dr. Sabin Preda

  Editura Bizantind

 • INluurcruNEA LUr SorouoN .............188 INrernpcruNEA LUr SrnaH ...................1e1 Osaa .................1es Auos MruEra Iorr .......... Avorr Iorva ........ Nauu

  198

  202

  205

  208

  21.0

  274

 • E prsrora iNrAre ci,rnr Trsar,oNrcENr ................ 328 Eprsrora A DouA ci.rnn TnsnlourcENr ...............331 Eprsror,e iNrAra ci.rnn Truornr ........334 Eprsrora A DouA ci,rnr Trrraornr .......327 Eprsrola c.i.rnn Tlr ........... Eprsrore c.X,rns FrrrvroN ....................341 Etrsrore cirns Evnxr Eprsror,e rur Iecov ...........348 Eprsrola iNrAu A LUr Pnrnu .............3s1 Eprsrole a ooue A LUI Pnrnu ............3s3 Eprsrora iNrArn A LUr IoeN ........ .......ese Eprsrola A DouA A LUr Io.q.N ........ ......3se Eprsror,e A TRErA A LUr IoaN ........ Eprsrore r,ur IuoR .............363 Apocer.rpsA .......;......

  ArvuxX spncrar,X: Covronr srni.r,ucrroARE ..........37s

 • Vrcrtrur TgsTAMENT

 • FacBnua,

  inFacere,cea dintAi carte a Legii 1=7sya) saua aga-num itulsi pen- tateuh, domini doud lucruri: zidirea lumii in gase etape Ei parcursul dramatic al omului, cu cideri gi suiguri. ln general, in pentateuh se povestesc mutdrile celor trei patriarhi ai lui Israil - Avraam, Isaac gi Iacov -, precum gi peripeliile de dupd ale acestui popor, din veacul al XIX-lea pand in veacul al XIII-lea. Rispandite in tot locul sunf de asemenea, prevederile morale gi juridice, prevederi care au validitatea de neclintit a autoritXtii mozaice. Moisi actorul principal al faimoasei iegiri a lui Israil din Egipt in a doua jumdtate a veacului al Xl[-lea, este personajul central al istorisirilor pentateuhului, cdrora - printre fragmente de tradifii - le dd o remarcabili unitate. Aceastd unitate se poate remarca totodatd si fir istoria poporului israelit. Astfel, de la sine, tradilia iudaicd pune pe seama lui Moisf scrierea pentateuhului. Cu toate acestea, compozifia ultimi s-arealizat mult mai tarziu. Atci- tuitorul ultim gi-a pus in gand cu mult succes sd intxreascd credinfa poporului in Iahve, singurul Dumnezeu al zidirii qi al istoriei, Care a ales acest popor pentru o misiune grea in viitoarele evenimente ale is- torie. Pe de o parte, acest alcdtuitor s-a sprijinit pe tradilii foarte vechi ql, pe de alta, pe surse fundamentale care, dupd cercetdtorii mai noi, provin in principal din patru istorisiri, care se tntind din secolul al IX-lea pAnd in secolul al vl-lea. Celelalte patru cdrfi ale pentateuhului sunt: lesir ea, Leaiticul, N umeri, D euter onomul.

  in Facere se petrec 9i se remarcr, intre multe altele, urmdtoarele lucruri importante:

  '!'. tn cosmogonia dominilntd gi ftr crearea omului nu apare nici o teogonie. Dumnezeu ziditorul, neaproprat gi fdckndu-se apropiat prin intermediur teofaniilor qi vedeniilor, este cu desdvArgire stipAnitor al tuturor; domn al vielii gi al morfii, motiv pentru care este si prezentat ca impunand El lnsugi pedepse si executandu-le. Fiecare cale naturald este incuiatd gi o deschide Dumnezeu; sarra, Rebeca gi Rahil4 solii lor Avraam, Isaac gi Iacov sunt sterpi; cei mai mari, rsav al lui Isaac gi Manase al lui Iosif se supun celor mai mici, racov qi Efraim (Fac. 2s, 23; 48, 19). intoate evenimentele, un rol dominant it ;oac; teofaniile,

 • FACERilA 25

  precum cea de la stejarul Mamvri si cea de la locul luptei lui Iacov cu Dumnezeu, unde acest loc este numit fanouil (= fafa lui Dumnezeu).

  2.Pdnpdcatul strdmogesc omul igi cunoaqte firea sa de fipturi; in orice clipi este in pericol sd dispar5, cAtE vreme denatureazdlegdtwa de neclintit cupomul oielii - rimAnAnd totuqi pe cale, antagonic fald de aceasti legiturd - refuzAnd, prin neascultare, sd-L sl5veascd pe Zidito- rul siu, pe Ddtdtorul-de-oiald. Cu alte cuvinte, intre aceqti doi pomi, al oielii gi almorlii (este vorba despre douX arhetipuri mitice care infdligea- zdrelalia dintre Dumnezeu si zidire), s-a realizat cunoagterea firii zidi- te, adicd abinelui qi ardului. Aceastd cunoagtere , capdcat strdmosesc, are o dinamicd, care se reia continuuinpdcatele post-strdmoqegti: lipsa slivi- rii lui Dumnezeu, adicd a epiclezei, a chemdrii numelui Lui, chemare care inseamnd familiaritate, prietenie gi dragoste; erodarea relaliilor interpersonale gi comunitare; gruparea egocentrici a oamenilor, uci- deri de frafi, pierderea lui 'dupd asemdnarea'. Potrivit unei prezentdri de tip parabolS sau iconice, sau mitice (Fac. 6,'1,-4), fiii lui Dumnezeu (ingeri dupd textul ebraic) s-au insurat cu fiicele oamenilor gi astfel s-a creat un neam trupesc qi depravat, prin scindarea elementului trupesc de cel duhovnicesc. in acest neam s-au niscut uriagii, oameni vestifi, cu siguranld cu o putere monstruoasd de dominare. Este vorba despre o imagine care ne pune inainte continua dinamici a pdcatului strdmo- sesc, itt devialii ale cdderilor qi rdutilii. Desigur, Dumnezeu, chiar gi ca pedepsitor, dar mai ales ca Singurul st5pAnitor gi ddtdtor de viald, rdmAne totdeauna sprijinul gi nddejdea omului.

  3. O desfisurare genealogicd schematicd, rezumativl qi discon- tinui - sau pur qi simplu o imagine cu birbali viu conturali - de la Adam gi Eva pAni la cei trei patriarhi, Avraam, Isaac gi Iacov cu urma- sii 1or, aratd adAncimea qi intinderea dramei istoriei omului. Principa- lii urmagi ai lui Cain sunt Enotu Mathusala, Lameh. in locul lui Abel se nagte Set qi neamul lui se rdspAndeqte prin Enos; pe rAnd, avAnd aceleagi nume, dehleazd, apoi Enokr, Mathusala" Lametu Noe; fiii lui Noe sunt Sem, Ham gi Iafet. Din Tara, din neamul lui Sem, se nasc Avraam, Nahor, Aran; Lot este fiul lui Aran. Isaac, fiul lui Avraam, se insoari cu Rebeca, nepoata lui Nahor; fiii lui Isaac sunt Isav 9i Iacov. Povestirea se ftrcheie cu cei doisprezece fii ai lui Iacov gi cu cei doi fii ai lui Iosif, Manase pi Efraim. Harranul (= Mesopotamia), Canaanul

 • FACEREA

  (= pdmAntul fdgiduinfei) gi Egiptul sunt spaliul geopolitic al depla- sdrilor gi emigririlor. tn urma aedeniilor dumnezeiegti Ei a poruncilor, Avraam pirdsegte Haranul si se agazd in Canaan. Dupd aceea se muti pentru o vreme in Egipt, din pricina foametei. Existi in continuare le- gdfuri cu Haranul: Isaac se clsitoregte cu Rebeca gi, mai tdrziu, fratele ei" Labary il primegte pe Iacov cel gonit de Isav.

  4. in istorisirile dramatice domind 'ascunsuri' sau firqeliri definitorii:

  a) Noe, imbitAndu-se, a cdzutin somn adAnc, fiind dezbrdcat de tot. indati ce l-a vdzut, Ham i-a ingtiinlat pe frafii lui; acestia insd, intrAnd cu spatele, cu privirea intoarsd (orcro0ogavaq), i-au acoperit trupul gol. CAnd Noe s-a trezit,,,l-ablestemat" peCanaan, fiul lui Ham.

  b) Lof irtorcAndu-se in siguran!5, s-a retras impreund cu fiicele sale intr-o pegteri pustie. Fiicele lui, ca si ridice urmagi, l-au imbdtat gi s-au culcat cu el; cea dintAi a ndscut pe Moab, iar a doua pe Ben- Ammi; din acestia sunt moabilii gi ammonifi.

  c) in Egipt Avraam a prezentat-o pe Sarra - cea cu bun chip qi fru- moasd foarte - drept sora lui, ca egiptenii sd nu-l ucidd pentru a o lua de sofie. FXrd si stie ceva, faraonul a luat-o de sofie, dar, cAnd a aflat gi a vdzut cd vine asupra lui mania dumnezeiascS, i-a dat-o inapoi lui Avraam. Aceleagi lucruri s-au intamplat cand Avraam gi, mai tarziu, Isaac s-au dus in Gherara la Abimelec, impiratul filistenilor.

  d) Cel dnlaoroe-neprefdcut (= un nomad pacifist, locuitor in casi), Isav, l-a ingelat pe cel dyporcog - de ckmp, ldranul (= un vAndtor iscusit) Isav, fratele lui, gi pe tatdl 1or, gi a luat dreptul de intai ndscut gi binecuvAntarea pdrinteasci. $i a fdcut aceasta la indemnul mamei lui, Rebeca, care l-a imbrdcat cu haina bund a lui Isav gi i-a acoperit cu piei de capri mAinile qi gAtul lipsite de pdr, fapt care l-a indus in eroare pe tatdl siu orb.

  e) Laban l-a ingelat pe Iacov gi i-a dat mai intAi pe fiica lui cea mare/ peLia, gi abia dupd aceea pe Rahela.

  f) Sichem o siluiegte pe Din4 fiica Liei, dar o cere imediat de sofie; fralii ei il ingali, convingAndu-l si se taie imprejur mai intAi el gi apoi cei ai lui; in vremea vindecdrii lor, ii ucid cu sdlbiticie gi le in- robesc femeile lor.

  g) Iuda fiul lui lacov, igi cdsitoregte fiul intAi ndscut, pe Ir, cu Tamara; Ir moare fird si aibd copii gi, potrivit cdsitoriei de levirat, ii

 • FACEREA

  dd acesteia pe cel de-al doilea copil al sdu, pe AvnanT, ca sd ridice ur- magi; Avnan este pedepsit cu moartea deoarece vdrsa simAnfa pe jos.

  Iuda, dupd aceea, nemaiaplicAnd lege4 nu-i di Tamarei pe cel de-al treilea fiu al sdu, pe Sila. Atunci Tamara se deghizeazdin desfrAnatd gi se culcd cu Iuda. CAnd sarcina ei ajunge cunoscuti, acegtia nu o pot omori, fiindcd la prima intAlnire ea furase de la socrul ei inelul, lanful de la gAt gi toiagul aceluia.

  5. Avraam, pentru a-l elibera pe nepotul siu Lot, se luptX gi il biruiegte pe Hodologomors. PlecAnd de pe cAmpul de luptd cu prizi- le, il intAlnegte pe Melchisedec, impiratul Salemului gi preotul Celui Preainalt - care nu are nici o legiturd cu seminfia leviticd; Melchise- dec ii oferd pAine gi viry il binecuvinteazl gi ii ia zeciuiali din prizile de rdzboi. Conform Epistolei cdtre Earei, Melchisedec il preinchipuie pe Hristos, care intr-o perspectivi eshatologici desfiinleazh. preo{ia iudaicd intermediarl. (Fac.14, 1.8-20; Eor.7, L-I7; Ps. L09, 4).

  6. in peric opa Fac. 6, 1.-7'1. se povegtegte o etapd stranie din isto- ria omului. Fiii lui Dumnezeu (ingeri dupd textul ebraic) se cdsitoresc cu fiicele oamenilor qi se nasc uriaqiilgiganfii, bilrbali aestili a