începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt....

13
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Anexa 1b MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2019-2020 Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Ramura de ştiinţă ŞTIINŢE ECONOMICE Domeniul de licenţă ECONOMIE Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Durata studiilor 3 ani Forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) (Cu frecvenţă (IF)/cu frecvenţă redusă (IFR)/ la distanţă (ID))

Transcript of începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt....

Page 1: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

începând cu anul universitar 2019-2020

Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI

COMUNICARE ECONOMICĂ

Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE

Ramura de ştiinţă ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniul de licenţă ECONOMIE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Durata studiilor 3 ani

Forma de învăţământ cu frecvenţă (IF)

(Cu frecvenţă (IF)/cu frecvenţă redusă (IFR)/ la distanţă (ID))

Page 2: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Misiunea specializării Economie Generală şi Comunicare Economică este de a oferi absolvenţilor o

pregătire profesională plurivalentă, absolut necesară pentru adaptarea la cerinţele economiei reale şi

găsirea unui loc de muncă potrivit aspiraţiilor, obiectivul principal al acestei specializări fiind de ai oferi

absolventului o posibilitate mărită de adaptare la cerinţele tot mai dinamice ale pieţei muncii.

Specializarea se adresează acelor studenţi care au înclinaţii spre munca intelectuală, au simţ analitic şi

dorinţa de a completa abilităţile strict profesionale cu cunoştinţe de cultură economică, dobândind astfel o

viziune de ansamblu asupra societăţii şi capacitatea de înţelegere aprofundată a realităţii economice,

inclusiv a tendinţelor economiei mondiale.

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi

cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din

planul de învăţământ.

Obiective specifice:

stăpânirea unui limbaj economic de specialitate care acoperă domenii diverse ale vieţii economice şi

social-politice şi dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă şi verbală;

stăpânirea metodelor şi tehnicilor de analiză a fenomenelor şi proceselor economice la nivel micro şi

macroeconomic, dar şi la nivel mondoeconomic;

stăpânirea modalităţilor de utilizare a calculatorului în activităţile practice şi în redactarea de lucrări

specifice domeniului economic;

capacitatea de abordare interdisciplinară şi comparativă, la nivel naţional, european şi internaţional a

fenomenelor şi proceselor economice, precum şi a politicilor economice şi a efectelor acestora;

dobândirea unor aptitudini proprii dezvoltării relaţiilor publice şi comunicării în economie având în

vedere caracterul pregnant social, prin finalitate, a activităţilor economice;

abilitatea de a aborda şi analiza probleme specifice dezvoltării regionale şi integrării în Uniunea

Europeană

cultivarea şi dezvoltarea de abilităţi de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă.

Programul de studii de licență „ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ” este descris prin

competențe profesionale și transversale conform Grilei 1 din Metodologia de realizare a cadrului național al

calificărilor din învățământul superior (CNCIS), competențe evaluate prin standarde minimale de performanţă.

Identificarea corelațiilor dintre competențe și ariile de conținut, disciplinele de studiu și creditele aferente acestora

s-a realizat prin elaborarea Grilei 2 specifică programului de studii “ ECONOMIE GENERALĂ ȘI

COMUNICARE ECONOMICĂ”.

Elaborarea planului de învățământ al programului de studii „ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE

ECONOMICĂ” a avut în vedere concordanța cu competențele care definesc calificarea obținută prin studii

universitare și analiza corelațiilor cuprinse în Grila 2 referitoare la competențe, arii de conținut, discipline de

învățământ și puncte de credit.

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS)

C1 Utilizarea adecvată a cunoştintelor fundamentale de teorie economica şi a metodelor moderne

Page 3: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

specifice domeniului

C2 Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice în întreprinderi şi în alte organizaţii

C3 Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice

C4 Implementarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor şi politicilor de natură

economică

C5 Comunicarea profesională în domeniul economic

C6 Relationarea eficientă cu mediul economic

Competenţe transversale EGCE (conform grilelor RNCIS)

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

. 2. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

Număr de semestre: 2

Număr de credite pe semestru: 30

Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 22-27

Numărul de săptămâni: 14

Activităţi didactice Sesiuni de examene Practică

Vacanţe

Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară

Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7

Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7

Anul III 14 12 3 3 3 - 3 1 -

3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale, discipline facultative şi discipline complementare. Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele 3 – 6 şi sunt grupate în pachete

opţionale, care completează traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale. Disciplinele facultative sunt propuse pentru semestrele 1-6 atât de către departamentul sau facultatea ce

Page 4: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

gestionează programul de studiu dar pot fi alese şi din pachetele oferite de alte facultăţi. Organizarea cursurilor la disciplinele complementare: în planul de învăţământ al fiecărui program de studii de licenţă se consemnează numai modulele şi numărul aferent de ore, urmând ca denumirea disciplinei să se treacă în registrul matricol conform opţiunii studentului, din lista disciplinelor complementare, aprobată de Senatul universităţii şi disponibilă pe pagina web (www.uvt.ro). Aceasta cuprinde disciplinele complementare propuse de către facultăţi în conformitate cu „Regulamentul

privitor la elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studiu din UVT”: Modul A (matematică şi ştiinţe ale naturii); Modul B (ştiinţe sociale); Modul C (artă şi ştiinţe umaniste);

Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele facultative şi complementare şi de înscriere a notelor/calificativelor în Suplimentul la diplomă este prezentată în Regulamentul de activitate

profesională a studenţilor şi în „Regulamentul privitor la elaborarea planurilor de învățământ pentru

programele de studiu din UVT”.

4. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII DE

PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

5. EXAMENUL DE LICENŢĂ

Perioada de întocmire a proiectului de licenţă: începând cu penultimul semestru de studii.

Definitivarea proiectului de licenţă: în ultimul semestru de studii.

Perioada de susţinere a proiectului de licenţă: în sesiunea iunie-iulie a ultimului an de studii.

Numărul de credite pentru susţinerea proiectului de licenţă: 10 credite (în plus faţă de cele 180/240/360)

și constă în:

• proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate - 5 credite;

• proba 2 de evaluare a conţinutului lucrării şi a modului de susținere şi argumentare a rezultatelor lucrării de

licență - 5 credite.

Page 5: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

6. DISCIPLINELE DE STUDIU PE ANI

ANUL DE STUDIU (I)

2019-2020 Nr.

crt.

Disciplina C1 C2 Codul

discipline

i

Semestrul I

14 saptamani

Semestrul II

14 saptamani

C S L P V Cr C S L P V Cr

Discipline fundamentale 1. MICROECONOMIE DF DI E1TC1101 2 2 E 6

2. INFORMATICA

ECONOMICA

DF DI E1TC1102 2 2

E 6

3. MATEMATICĂ APLICATĂ

ÎN ECONOMIE

DF DI E1TC1103 2 2

E 6

4. BAZELE CONTABILITĂȚII DF DI E1TC1104 2 2 E 6

5. DREPTUL AFACERILOR DF DI E1TC1105 2 1 E 4

6. MACROECONOMIE DF DI E1TC1206 2 2 E 6

7. FINANTE PUBLICE DF DI E1TC1208 2 2 E 6

8. STATISTICĂ DF DI E1TC1209 2 2 E 5

Discipline de domeniu/specialitate

1. ECONOMIA

ÎNTREPRINDERII DD DI E1TC1210

2 2

E 5

2. CONTABILITATE

FINANCIARĂ DS DI E1TC1207

2 2

E 6

Discipline complementare

1. ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU

AFACERI SI

CORESPONDENTA

COMERCIALA

DC DI E1TC1111 1 1

C 2

2. ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU

AFACERI SI

CORESPONDENTA

COMERCIALA

DC DI E1TC1211 1

1 C 2

3. ED.FIZICĂ DC DI E1TC1112 1 P/N 3

4. ED.FIZICĂ DC DI E1TC1212 1 P/N 3

Total ore 11 10 1 30+3 11 11 1 30+3

Total ore didactice pe săptămână 22 23

DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr.

crt.

Discipline

facultative C1 C2 Cod

Semestrul I Semestrul II

C S L P V Cr C S L P V Cr

1. LIMBA STRĂINĂ DC DF E1TC1113 1 1

C 2

2. LIMBA STRĂINĂ DC DF E1TC1213 1

1 C 2

3. VOLUNTARIAT DC DF E1TC1114 1 C 2

4 VOLUNTARIAT DC DF E1TC1214 1 C 2

Page 6: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

ANUL DE STUDIU (II)

2020-2021

Nr.

crt.

Disciplina C1 C2 Codul

disciplinei

Semestrul I

14 saptamani

Semestrul II

14 saptamani

C S L P V Cr C S L P V Cr

Discipline fundamentale 1. MARKETING DF DI E1TC2103 2 2 E 5

2. MANAGEMENT DF DI E1TC2104 2 2 E 5

3. ECONOMETRIE DF DI E1TC2105 2 1 E 5

Discipline de domeniu/specialitate 1. BAZE DE DATE DS DI E1TC2102 2 2 E 5

2. MICROECONOMIE

INTERMEDIARĂ DS DI E1EGCE2211

2 2

E 6

3. ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE

REGIONALĂ DD DI E1EGCE2212 2 2 E 4

4. FUNDAMENTELE

COMUNICĂRII ÎN ECONOMIE DS DI E1EGCE2213

2 2 E 4

5. ECONOMIA INEGALITĂȚILOR DD DI E1EGCE2214 2 2 E 3

6. ECONOMIE ȘI INTEGRARE

EUROPEANĂ DS DI E1EGCE2215

2 2 E 4

7. PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS DI E1EGCE2216

90 ore/3 săptămâni * 30ore/săptămână C 3

8 ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU AFACERI

SI CORESPONDENTA

COMERCIALA

DS DI E1EGCE2106 1 1

C 2

9 ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU AFACERI

SI CORESPONDENTA

COMERCIALA

DS DI E1EGCE2206 1 1

C 2

11 OPŢ 1. ( 1 DIN 3):

INSTITUȚIILE ȘI ECONOMIA

UE*

DS DO

E1EGCE2110 2 1 E 4

12 OPŢ 2. ( 1 DIN 4):

ECONOMIE

INSTITUȚIONALĂ**

DD DO E1EGCE2217

2

2

E 4

13 ECONOMIE

COMPORTAMENTALĂ** DD DO E1EGCE2218

14 ECONOMIE RURALĂ** DD DO E1EGCE2219

Discipline complementare ETICĂ ÎN AFACERI DC DI E1TC2101 2 1 E 4

1 ED.FIZICĂ DC DI E1EGCE2107 1 P/N 3

2 ED.FIZICĂ DC DI E1EGCE2207 1 P/N 3

3. OPŢ 1. ( 1 DIN 3):

FISCALITATE* DC DO E1EGCE2108

2 1

E 4

4. AFACERI INTERNAȚIONALE* DC DO E1EGCE2109

5. DISCIPLINE

COMPLEMENTARE

OPŢIONALE**

DC DO 2 2 E 4

Total ore 13 10 1 30+3 13 13 1 30+3

Total ore didactice pe săptămână 24 27

Page 7: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr.

crt.

Discipline

facultative C1 C2 Cod

Semestrul I Semestrul II

C S L P V Cr C S L P V Cr 1. DEZVOLTARE

ECONOMICĂ

DURABILĂ

DS DF E1EGCE2221 1 1 C 2

2. LIMBA STRAINA DC DF E1EGCE2122 1 1 C 2

3. LIMBA STRAINA DC DF E1EGCE2222 1 1 C 2

4. ISTORIA TIMIŞOAREI DC DF E1EGCE2223 2 C 3

5. VOLUNTARIAT DC DF E1EGCE2123 1 C 2

6. VOLUNTARIAT DC DF E1EGCE2224 1 C 2

Page 8: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

ANUL DE STUDIU ( III)

2021-2022

Nr.

crt.

Disciplina C1 C2 Codul

disciplinei

Semestrul I

14 saptamani

Semestrul II

14 saptamani

C S L P V Cr C S L P V Cr

Discipline de domeniu/specialitate 1. ECONOMIA ROMÂNIEI DS DI E1EGCE3101 2 2 E 5

2. GESTIUNEA FINANCIARĂ A

ÎNTREPRINDERII DD DI E1EGCE3102 2 2 E 5

3. STRUCTURI DE PIEȚE ȘI

PREȚURI DD DI E1EGCE3103 2 2 E 6

4. ISTORIE ECONOMICĂ DS DI E1EGCE3104 2 2 E 5

5. STRATEGII ȘI TEHNICI DE

COMUNICARE ÎN ECONOMIE DS DI E1EGCE3105 2 2 E 6

6. POLITICI ECONOMICE DS DI E1EGCE3206 2 2 E 6

7. MACROECONOMIE

INTERMEDIARĂ DD DI E1EGCE3207 2 2 E 6

8. TEORII ECONOMICE

CONTEMPORANE DS DI E1EGCE3208 2 2 E 5

9. ANALIZĂ ECONOMICO-

FINANCIARĂ DD DI E1EGCE3209 2 2 E 5

10. ECONOMIE INTERNAȚIONALĂ DS DI E1EGCE3210 2 2 E 5

11. OPŢ 3. ( 1 DIN 4):

ECONOMIE MANAGERIALĂ* DD DO E1EGCE3111

2 2

E 3

12. ECONOMIE SUBTERANĂ* DD DO E1EGCE3112

13. NEGOCIERI COMERCIALE

INTERNAŢIONALE* DD DO E1EGCE3113

14. OPŢ 4. ( 1 DIN 4):

ECONOMIE SOCIALĂ** DD DO E1EGCE3215

2 2

E 3 15. DISCURSUL PUBLIC ÎN

ECONOMIE** DD DO E1EGCE3216

16. PIEŢE DE CAPITAL** DD DO E1EGCE3217

Discipline complementare

1. DISCIPLINĂ

COMPLEMENTARĂ

OPŢIONALĂ*

DC DO 2 2 E 3

2 DISCIPLINĂ

COMPLEMENTARĂ

OPŢIONALĂ**

DC DO 2 2 E 3

Total ore 12 12 30 12 12 30

17. ELABORAREA LUCRĂRII DE

LICENŢĂ DS DI E1EGCE3221 60 ore 10

Total ore didactice pe săptămână 24

24

Page 9: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr.

crt.

Discipline

facultative C1 C2 Cod

Semestrul I Semestrul II

C S L P V Cr C S L P V Cr 1. PRACTICĂ DE

SPECIALITATE/SIMU

LAREA AFACERILOR

DS DF E1EGCE3119 90

ore

C 2

2. LIMBA STRĂINĂ DC DF E1EGCE3120 1 1 C 2

3. LIMBA STRĂINĂ DC DF E1EGCE3220 1 1 C 2

4. VOLUNTARIAT DC DF E1EGCE3114 1 C 2

5. VOLUNTARIAT DC DF E1EGCE3218 1 C 2

Legendă C1 = criteriul conţinutului DC = discipline complementare C2 = criteriul obligativităţii DO = discipline opţionale DF = discipline fundamentale DF = discipline facultative DS = discipline de specialitate CP = competenţă profesionala DI = discipline obligatorii (impuse) CT = competenţă transversală DD = discipline în domeniu (unde este cazul) P/N = promovat/nepromovat

V = forma de evaluare

RECTOR, DECAN,

Prof. univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA Prof.univ.dr. Petru ȘTEFEA

DIRECTOR DEPARTAMENT,

Prof. univ. dr. Laura Mariana CISMAŞ COORDONATOR PROGRAM STUDII,

Prof.univ.dr. Laura Mariana CISMAȘ

Page 10: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

BILANŢ GENERAL I

(după criteriul obligativităţii)

Nr.

Crt.

Discipline* Nr. de ore** Total*** Standard

ARACIS**** An I An II An III Ore %

1. Obligatorii

(impuse)

45 44 40 1806 89,58% 80-90%

2. Opţionale 0 7 8 210 10,42% 10-20%

TOTAL 45 51 48 2.016 100,00%

3. Facultative 6 10 6 308

BILANȚ GENERAL II

(după numărul de ore aplicative și de curs)

Nr. crt. Discipline*

Nr. de ore**

Ore aplicative

(seminarii, laboratoare,

proiecte, stagii de

practică)

Ore de

curs

1. Impuse (Obligatorii) 910 896

2. Opționale 98 112

3. Facultative 182 126

TOTAL 1.190 1.134

Raportul dintre numărul de ore aplicative (seminare,

laboratoare, proiecte, stagii de practică) și numărul orelor de

curs

1,05

Standarde ARACIS*** 1,00 +/- 20%

BILANŢ GENERAL III

(după criteriul conţinutului)

Nr.

crt.

Discipline* Nr. de ore** Total*** Standard

ARACIS**** An I An II An III Ore %

1. Discipline

fundamentale

31 11 0 588 29,17% 25-30%

2. Discipline de

specialitate/domeniu

8 35 48 1274 63,19% 60-70%

3. Discipline

complementare

6 5 0 154 7,64% 5-10%

TOTAL 45 51 48 2.016 100,00%

Page 11: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

*întrucât standardele specifice ARACIS sunt reglementate diferențiat pe domenii fundamentale de științe, în

coloana Discipline, pentru fiecare program de studiu, vor fi particularizate disciplinele în funcție de standardele

specifice fiecărui domeniu.

** conform planului de învățământ

*** se vor înscrie orele rezultate efectiv din plan

RECTOR, DECAN,

Prof.univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA Prof.univ.dr. Petru ȘTEFEA

DIRECTOR DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM STUDII,

Prof. univ. dr. Laura Mariana CISMAŞ Prof. univ. dr. Laura Mariana CISMAŞ

Distribuirea creditelor pe competenţe (tabele RNCIS – grila 1)

Programul de studii ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ

ANUL I Nr.crt.

Disciplina Semestrul Nr.

credite

Competenţe profesionale Competenţe transversale

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CT1 CT2 CT3

1. MICROECONOMIE 1 6 2 2 1 1

2. INFORMATICA

ECONOMICA

1 6 3 2 1

3. MATEMATICĂ APLICATĂ

ÎN ECONOMIE

1 6 2 2 2

4. BAZELE CONTABILITĂŢII 1 6 3 3

5. DREPTUL AFACERILOR 1 4 4

6. MACROECONOMIE 2 6 2 2 2

7. CONTABILITATE

FINANCIARĂ

2 6 2 2 2

8. FINANTE PUBLICE 2 6 2 2 2

9. STATISTICĂ 2 5 1 2 1 1

10. ECONOMIA

ÎNTREPRINDERII

2 5 3 2

11. ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU

AFACERI

1 2 2

12. ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PENTRU

AFACERI

2 2 2

Page 12: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

ANUL II Nr.crt.

Disciplina Semestrul Nr.

credite

Competenţe profesionale Competenţe transversale

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CT1 CT2 CT3

1. MARKETING 3 5 2 2 1

2. MANAGEMENT 3 5 1 1 1 1 1

3. ECONOMETRIE 3 5 3 2

4. BAZE DE DATE 3 5 5

5. MICROECONOMIE

INTERMEDIARĂ 4 6 2 1 2 1

6 ECONOMIE ŞI

DEZVOLTARE

REGIONALĂ

4 4 4

7. FUNDAMENTELE

COMUNICĂRII ÎN

ECONOMIE

4 4 2 1 1

8 ECONOMIA

INEGALITĂȚILOR 4 3 1 1 1

9 ECONOMIE ŞI INTEGRARE

EUROPEANĂ 4 4 1 1 1 1

10 ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PT. AFACERI SI

CORESP. COMERC

3 2 0.5 1 0.5

11. ENGLEZA/FRANCEZA/

GERMANA PT. AFACERI SI

CORESP. COMERC

4 2 0.5 1 0.5

12 PRACTICA DE

SPECIALITATE 4 3 1 0.5 1 0.5

13. INSTITUŢIILE ŞI

ECONOMIA U.E 3 4 2 1 1

FISCALITATE 3 4 2 1 1

AFACERI

INTERNAŢIONALE 3 4 2 2

14. ECONOMIE

INSTITUŢIONALĂ 4 4 2 2

ECONOMIE

COMPORTAMENTALĂ 4 4 2 2

ECONOMIE RURALĂ 4 4 2 2

DISCIPLINE

COMPLEMENTARE

OPȚIONALE

4 4 2 2

15. ETICA IN AFACERI 3 4 4

Page 13: începând cu anul universitar 2019-2020 · Anul I 14 14 3 3 5 - 3 1 7 Anul II 14 14 3 3 5 3 săpt. 3 1 7 Anul III 14 12 -3 3 3 3 1 - 3. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Anexa 1b

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Programul de studii: Economie Generală şi Comunicare Economică Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice Domeniul de licenţă: Economie Durata studiilor: 3 ani Valabil începând cu anul universitar: Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 2019 - 2020

ANUL III Nr.crt.

Disciplina Semestrul Nr.

credite

Competenţe profesionale Competenţe transversale

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CT1 CT2 CT3

1. ECONOMIA ROMÂNIEI 5 5 1 2 2

2. GESTIUNEA FINANCIARĂ

A ÎNTREPRINDERII 5 5 2 2 1

3. STRUCTURI DE PIEŢE ŞI

PREŢURI 5 6 3 3

4. ISTORIE ECONOMICĂ 5 5 5

5. STRATEGII ŞI TEHNICI DE

COMUNICARE ÎN

ECONOMIE

5 6 1 1 2 2

6. POLITICI ECONOMICE 6 6 3 3

7. MACROECONOMIE

INTERMEDIARĂ 6 6 3 3

8. TEORII ECONOMICE

CONTEMPORANE 6 5 3 2

9. ANALIZĂ ECONOMICO-

FINANCIARĂ 6 5 3 2

10. ECONOMIE

INTERNAŢIONALĂ 6 5 1 1 2 1

11.

ECONOMIE

MANAGERIALĂ 5 3 1 2

ECONOMIE SUBTERANĂ 5 3 1 2

NEGOCIERI COMERCIALE

INTERNAŢIONALE 5 3 1 2

DISCIPLINĂ

COMPEMENTARĂ

OPȚIONALĂ

5 3 1 2

12

DISCIPLINĂ

COMPEMENTARĂ

OPȚIONALĂ

6 3 1 2

ECONOMIE SOCIALĂ 6 3 3

DISCURSUL PUBLIC ÎN

ECONOMIE 6 3 3

PIEŢE DE CAPITAL 6 3 3

13. ELABORAREA LUCRĂRII

DE LICENŢĂ 5 și 6 10 5 1 1 1 1 1

RECTOR, DECAN,

Prof.univ.dr. Marilen PIRTEA _________________________

DIRECTOR DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM STUDII,

Prof. univ. dr. Laura Mariana CISMAȘ