Muzica : “Children – heal the world” ( Michael Jackson )

of 21 /21
Muzica : Muzica : “Children “Children – heal the world” – heal the world” ( Michael Jackson ) ( Michael Jackson )

Embed Size (px)

description

Muzica : “Children – heal the world” ( Michael Jackson ). Drepturile copilului. O zi istoric ă pentru cele 2 miliarde de copii din lume :. La 20 noiembrie 1989 Adunarea General ă a Na ţ iunilor Unite a adoptat Conven ţ ia Drepturilor Copilului. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Muzica : “Children – heal the world” ( Michael Jackson )

Page 1: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Muzica :Muzica : “Children – heal the world”“Children – heal the world” ( Michael Jackson )( Michael Jackson )

Page 2: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

O zi istoricO zi istoricăă pentru cele 2 miliarde de copii din lumepentru cele 2 miliarde de copii din lume::

La 20 noiembrie 1989La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a

Naţiunilor Unite a adoptat ConvenConvenţţia ia

Drepturilor CopiluluiDrepturilor Copilului.

Articolul 4 Statele părţi trebuie să

încerce să pună în practică drepturile copiluluidrepturile copilului, în

limitele maxime ale rezervelor de care dispun.

Dacă aceste rezerve nu sunt suficiente, se apelează la cooperare internaţională.

Page 3: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

“ CopiiiCopiii sunt cei care ne coloreaz sunt cei care ne coloreazăă universul vie universul vieţţii, ne ii, ne dau putere sdau putere săă mergem mai departe, ne bucur mergem mai departe, ne bucurăă prin prin

zzââmbetele lor, ne mbetele lor, ne îînsenineaznsenineazăă ziua ziua!”!”

Page 4: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

FiecareFiecare copilcopil are are dreptul de a trdreptul de a trăăi, i,

de a crede a creşşte te îîn n siguranţăsiguranţă şşi de a fi i de a fi respectat pentru respectat pentru

ggâândurile ndurile şşi ideile i ideile sale.sale.

Interesul superior Interesul superior al copilului trebuie al copilului trebuie ssăă fie fie îîntotdeauna ntotdeauna prima prioritateprima prioritate. .

Page 5: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Cât de Cât de îîntunecată ar fi lumea fără ntunecată ar fi lumea fără ochii copiilorochii copiilor !!......

Page 6: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

““CopilCopilăăriaria trebuie strebuie săă fie perioada viselor fie perioada viselor cu ochii deschicu ochii deschişşi,i, perioada perioada îîn care n care

lucrurile sunt simple lucrurile sunt simple şşi totul este posibil,i totul este posibil, chiar schiar săă g găăseseşşti oala ti oala

cu galbeni de la cu galbeni de la capcapăătul tul

curcubeului.curcubeului.””

Page 7: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

CopilCopilăăriaria este o lume de miracole şi de uimire a este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.

EUGEN IONESCUEUGEN IONESCU

Page 8: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 1 Articolul 1 CopilCopil înseamnă orice persoană din lume în vârsta de până la 18 ani.

Articolul 2Articolul 2 ToToţţi copiii i copiii au aceleaau aceleaşşi i drepturi. drepturi. Copiii Copiii nu trebuie nu trebuie ssăă fie victimele vreunei fie victimele vreunei discrimindiscriminăări. ri.

Articolul 6Articolul 6 Orice copilOrice copil are dreptul la supravie are dreptul la supravieţţuire uire şşi la i la dezvoltare. dezvoltare.

Page 9: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 3Articolul 3

CopilulCopilul nu trebuie supus torturii sau altor nu trebuie supus torturii sau altor tratamente crude sau degradante. tratamente crude sau degradante.

CopilulCopilul nu poate fi supus detennu poate fi supus detenţţiei pe iei pe viaţăviaţă sau pedepsei capitale. sau pedepsei capitale.

Page 10: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 7 Articolul 7 Orice Orice copil copil are dreptul la un nume are dreptul la un nume şşi o nai o naţţionalitate. ionalitate.

Page 11: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 9Articolul 9 Orice copil Orice copil are dreptul are dreptul de a-de a-şşi cunoai cunoaşşte ambii te ambii ppăărinrinţţi i şşi dreptul de a i dreptul de a crecreşşte te îîntr-un mediu ntr-un mediu

familial sigur. familial sigur.

Articolul 20-21 Articolul 20-21 Orice copilOrice copil care este care este

separat de pseparat de păărinrinţţi i temporar sau definitiv temporar sau definitiv are dreptul la are dreptul la îîngrijire ngrijire

specialspecialăă. .

Page 12: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 28-29Articolul 28-29 Orice copilOrice copil are dreptul la educa are dreptul la educaţţie. Educaie. Educaţţia ia

trebuie strebuie săă preg pregăăteascteascăă copilul pentru copilul pentru viaţăviaţă, s, săă-i -i dezvolte respectul pentru drepturile omului dezvolte respectul pentru drepturile omului şşi si săă-l -l formeze formeze îîn spiritul n spiritul îînnţţelegerii, pelegerii, păăcii cii şşi tolerani toleranţţei. ei.

Page 13: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 12-15Articolul 12-15 Orice copilOrice copil are dreptul de a- are dreptul de a-şşi exprima opinia i exprima opinia îîn toate n toate chestiunile care chestiunile care îîl privescl privesc..

Dreptul de exprimare Dreptul de exprimare şşi la asociere trebuie garantat i la asociere trebuie garantat oricoricăărui copilrui copil. .

Page 14: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 19 Articolul 19 Copilul Copilul are dreptul de a fi protejat are dreptul de a fi protejat îîmpotriva mpotriva violenviolenţţei fizice sau psei fizice sau psiihice hice şşi i îîmpotriva mpotriva maltratmaltratăării. rii.

Articolul 32 Articolul 32

Orice copilOrice copil are are dreptul la protecdreptul la protecţţie ie îîmpotriva exploatmpotriva exploatăării rii economice sau economice sau îîmpotriva muncii mpotriva muncii grele care poate grele care poate ddăăuna sau una sau îîmpiedica mpiedica educaeducaţţia sau ia sau ssăănnăătatea copilului. tatea copilului.

Page 15: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 24 Articolul 24

Orice copilOrice copil are dreptul la are dreptul la asistenţăasistenţă medical medicalăă..

Articolul 33 Articolul 33 Orice copilOrice copil are are dreptul la protecdreptul la protecţţie ie îîmpotriva folosirii mpotriva folosirii drogurilor drogurilor şşi i narcoticelor. Copilul narcoticelor. Copilul nu trebuie implicat in nu trebuie implicat in producerea producerea şşi i distribudistribuţţia lor. ia lor.

Copilul Copilul cu cu dizabilităţidizabilităţi are dreptul la are dreptul la îîngrijire specialngrijire specialăă pentru a pentru a îîndepndepăărta barierele sociale rta barierele sociale şşi economice .i economice .

Page 16: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 35Articolul 35 VVâânzarea, traficul nzarea, traficul şşi ri răăpirea pirea copiilor copiilor trebuie trebuie îîmpiedicate. mpiedicate.

Page 17: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Articolul 31 Articolul 31 Orice copilOrice copil are dreptul la joc, odihn are dreptul la joc, odihnăă, recreere , recreere şşi la i la activităţiactivităţi culturale culturale şşi artistice potrivite vi artistice potrivite vâârstei copilului. rstei copilului.

Page 18: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

  “E timpul sE timpul săă l lăăssăăm m copiicopiiii s săă fie copii fie copii, , ssăă r rââddăă şşi si săă spere spere cu sufletul curat,cu sufletul curat,

ssăă cad cadăă şşi-apoi cu i-apoi cu o s o săărutare srutare săă se se vindece,vindece,

ssăă fug fugăă dup dupăă zzââne-fluturi ne-fluturi şşi i

prinprinţţi-broscoi,i-broscoi, ssăă primeasc primeascăă îîn n dar un dar un îînger pnger păăzitor zitor îîn care sn care săă cread creadăă şşi aripi si aripi săă zboare zboare

îîncrezncrezăători spre cer.tori spre cer.””

Page 19: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

CopilăriaCopilăria este o lume aparte: pentru noi o lume este o lume aparte: pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală,iar pentru cei care fac ciudată, fantastică, ireală,iar pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.armonie. Eugen HerovanuEugen Herovanu

Page 20: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Copiii Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.vremuri ce nu le vom vedea.

John W. WhiteheadJohn W. Whitehead

Page 21: Muzica : “Children – heal the world”  ( Michael Jackson )

Realizat de : înv. Mioara Popa ,Realizat de : înv. Mioara Popa , Şcoala “Ion Basgan” FocşaniŞcoala “Ion Basgan” Focşani

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:

www.images.google.rowww.images.google.ro

www. animatedgif.netwww. animatedgif.net

“ “Drepturile copilului”Drepturile copilului”

articole din ziare, reviste, de pe internetarticole din ziare, reviste, de pe internet

Muzica: “ Children – heal the world” Muzica: “ Children – heal the world”

(Michael Jackson)(Michael Jackson)