Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

28
MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI 1. CALITATEA APEI 1.1 Noţiuni generale Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu convenţional de caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate valoric. Pentru stabilirea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizează practic un număr limitat, considerate semnificative. Pentru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se utilizează următoarea terminologie: - criterii de calitate a apei – totalitatea indicatorilor de calitate a apei care se utilizează pentru aprecierea acesteia în raport cu măsura în care satisface un anumit domeniu de folosinţă sau pe baza cărora se poate elabora o decizie asupra gradului în care calitatea apei corespunde cu necesităţile de protecţie a mediului înconjurător; - indicatori de calitate a apei – reprezentaţi de caracteristici nominalizate pentru o determinare precisă a calităţii apelor; - parametri de calitate a apei – reprezintă valori şi exprimări numerice ale indicatorilor de calitate a unei ape; - valori standardizate ale calităţii apei – reprezintă valori ale indicatorilor de calitate a apelor care limitează un domeniu convenţional de valori acceptabile pentru o anumită folosinţă a apei. 1.2 Poluarea apei Prin poluarea apei se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se asigură condiţiile necesare pentru consum.

Transcript of Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Page 1: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI

1. CALITATEA APEI 1.1 Noţiuni generale

Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu convenţional de caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate valoric. Pentru stabilirea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizează practic un număr limitat, considerate semnificative.

Pentru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se utilizează următoarea terminologie:

- criterii de calitate a apei – totalitatea indicatorilor de calitate a apei care se utilizează pentru aprecierea acesteia în raport cu măsura în care satisface un anumit domeniu de folosinţă sau pe baza cărora se poate elabora o decizie asupra gradului în care calitatea apei corespunde cu necesităţile de protecţie a mediului înconjurător;

- indicatori de calitate a apei – reprezentaţi de caracteristici nominalizate pentru o determinare precisă a calităţii apelor;

- parametri de calitate a apei – reprezintă valori şi exprimări numerice ale indicatorilor de calitate a unei ape;- valori standardizate ale calităţii apei – reprezintă valori ale indicatorilor de calitate a apelor care limitează un

domeniu convenţional de valori acceptabile pentru o anumită folosinţă a apei.

1.2 Poluarea apei

Prin poluarea apei se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea.

Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se asigură condiţiile necesare pentru consum.

Poluarea apelor poate fi naturală sau artificială. Poluarea naturală se datorează surselor de poluare naturale şi se produce în urma interacţiei apei cu atmosfera, când are loc o dizolvare a gazelor existente în aceasta şi cu litosfera când se produce dizolvarea rocilor solubile şi cu organismele vii din apă. Poluarea artificială se datorează surselor de ape uzate de orice fel, apelor meteorice, nămolurilor, reziduurilor, navigaţiei etc.

Se poate vorbi şi despre poluare controlată şi necontrolată. Poluarea controlată (organizată) se referă la poluarea datorită apelor uzate transportate prin reţeaua de canalizare şi evacuate în anumite puncte stabilite prin proiecte. Poluarea necontrolată (neorganizată) provine din surse de poluare care ajung în emisari pe cale naturală, de cele mai multe ori prin intermediul apelor de ploaie.

Poluarea normală şi accidentală reprezintă categorii de impurificare folosite pentru a defini grupuri de surse de ape uzate. Poluarea normală provine din surse de poluare cunoscute, colectate şi transportate prin reţeaua de canalizare la staţia de epurare sau direct în receptor. Poluarea accidentală apare, de exemplu, ca urmare a dereglării unor procese industriale, când cantităţi mari (anormale) de substanţe nocive ajung în reţeaua de canalizare sau ca urmare a defectării unor obiective din staţia de epurare.

Se mai poate vorbi şi despre poluare primară şi secundară. Poluarea primară apare, de exemplu, în urma depunerii substanţelor în suspensie din apele uzate, evacuate într-un receptor, pe patul acesteia. Poluarea secundară

Page 2: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

apare, de exemplu, imediat ce gazele rezultate în urma fermentării materiilor organice depuse din substanţele în suspensie antrenează restul de suspensii şi le aduce la suprafaţa apei, de unde sunt transportate apoi în aval de curentul de apă.

1.3. Monitorizarea calitatii aerului

Monitorizarea apelor reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători standardizate şi continue, de lungă durată, pentru cunoaşterea şi evaluarea parametrilor caracteristici ai apei, în scopul administrării apelor şi definirii stării şi tendinţei evoluţiei mediului hidric.

Există mai multe moduri de monitorizare a parametrilor apelor:- prin măsurări chimice, pentru monitorizarea constituenţilor apei, sedimentelor etc. (de exemplu: oxigen

dizolvat, particule în suspensie, nutrienţi, metale, uleiuri şi pesticide);- prin măsurarea fizică a condiţiilor generale cum ar fi temperatura, debitul, culoarea apei etc.;- prin măsurătorile biologice ale abundenţei şi varietăţii plantelor acvatice şi vieţii animale şi a abilităţii

organismelor de a supravieţui în mostrele de apă.Monitorizarea poate fi efectuată în: - puncte de bază – staţii fixe de monitorizare, care oferă răspunsuri la întrebările de bază şi specifice

(supraveghere intensivă);- puncte temporare sau sezoniere (de exemplu, pe perioada de vară sau în locurile de scăldat);- puncte de urgenţă – de exemplu, după o revărsare în punctele critice.

1.4. METODE DE MĂSURARE A CALITĂŢII APEI

Pornind de la complexitatea tipurilor de parametri care definesc calitatea apei, se disting două metode de măsurare:

- de laborator (off-line)- automată (on-line).

Metoda de determinare în laborator constă în prelevarea periodică de probe de apă din sursa supravegheată şi analiza lor prin mijloace chimice (reacţii cu diverse soluţii de reactivi); acest tip de analize se utilizează pentru determinarea tuturor proprietăţilor apei: organoleptice, bacteriologice, fizice şi chimice.

Modul de prelevare a probei poate fi manual (operatorul se deplasează pe teren) sau automat (printr-o instalaţie de pompare a apei care este adusă la laborator la cerere); prelevarea automată presupune o serie de amenajări tehnologice (conducte de aducţiune şi evacuare a apei, pompă, alimentare cu energie a acesteia).

Metoda de măsurare continuă a parametrilor este utilizată în general pentru o parte din proprietăţile fizice ale apei, aplicând principii din electro-chimie, electromagnetism, etc.

În prezent există analizoare pentru determinarea automată (on-line) a unor proprietăţi chimice utilizând reactivi (substanţe organice, conţinut de metale grele, săruri de azot, etc.).

Page 3: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

1.5. COMPONENTELE SISTEMELOR DE MONITORIZARE A PARAMETRILOR DE CALITATE A APEI

1.5.1 Traductoare specifice şi variante de măsurare

Conservarea proprietăţilor apei şi menţinerea calităţii ei la valori optime este o fază decisivă în procesul tehnologic de alimentare cu apă; pentru a eficientiza această activitate este necesară informarea continuă şi rapidă a operatorului uman (care supraveghează procesul) asupra valorilor parametrilor mai importanţi care definesc calitatea apei. Pentru realizarea acestui deziderat, în instalaţiile moderne de alimentare cu apă şi de tratare a apei se utilizează măsurarea on-line a acestor parametri, utilizând traductoare specializate.

Traductoarele sunt aparate de măsură specifice fiecărei mărimi de măsurat, care culeg informaţiile direct din proces. Aceste aparate sunt amplasate pe conductele de apă, pe marginea râului, în câmp sau în cadrul amenajărilor hidroenergetice şi funcţionează pe baza unor principii bine stabilite.

Funcţia pe care o realizează este de măsurare continuă a parametrului controlat, convertind valoarea instantanee a acestuia în semnal unificat (4 ... 20 mA) şi furnizând la ieşire un semnal proporţional cu valoarea măsurată; acest semnal este compatibil cu alte echipamente utilizate în instalaţiile de automatizare şi poate fi prelucrat în funcţie de necesităţi (afişat, transmis la distanţă, înregistrat, etc.).

Se pot utiliza două variante de măsurare a parametrilor:- Varianta I - Utilizarea pentru fiecare parametru a câte unui aparat, amplasat pe teren.- Varianta II - Utilizarea unui echipament multiparametric de determinare a calităţii apei, amplasat în incinta unei

staţii de avertizare.

În varianta I, traductoarele utilizate sunt: turbidimetru, pH-metru, aparat pentru determinarea concentraţiei de cianuri; temperatura este asociată măsurătorii de pH sau O2. Aparatele utilizate, cu excepţia celui pentru cianuri, pot fi alese din fabricaţia curentă a mai multor firme din străinătate. Traductoarele sunt amplasate distribuit în câmp, adaptoarele respective furnizând la ieşire un semnal de 4 ... 20 mA, care este transmis în incinta unei staţii de avertizare la un concentrator de date. Toate traductoarele au posibilitatea afişării valorilor instantanee, atât local cât şi la un panou aflat în incintă.

În varianta II se utilizează o staţie de monitorizare a apei (în acest exemplu, de tip CE – 26), care reprezintă un echipament compact prin intermediul căruia se pot măsura următorii parametrii: pH, turbiditate, conductivitate, oxigen dizolvat şi temperatură.

Echipamentul se amplasează în incinta staţiei de avertizare şi este prevăzut cu o pompă de prelevare a probei de apă din râu; în acest sens este necesară montarea unor conducte de aducţiune şi evacuare a apei. Proba de apă este analizată şi în acelaşi timp sunt afişate valorile parametrilor controlaţi. Există posibilitatea cuplării echipamentului la un nivel superior, printr-un şir de cleme; pentru fiecare parametru este furnizat un semnal în gama 4 ... 20 mA.

Comparând din punct de vedere economic cele două variante, rezultă următoarele aspecte:- varianta I, deşi este mai avantajoasă din punct de vedere al preţului aparatelor, este mai scumpă în ansamblu,

deoarece trebuie să se ţină seama de activitatea de montaj pentru fiecare aparat în parte şi pentru cablurile de alimentare cu energie electrică şi cablurile de semnal care trebuie amplasate în câmp, între aparate şi incinta staţiei de avertizare; de asemenea activitatea de întreţinere este îngreunată, fiind necesară curăţarea fiecărui aparat în parte.

Page 4: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

- soluţia oferită de varianta II este mult mai modernă. Nu este necesar decât montajul conductelor de aducţiune a apei din incintă; curăţarea traductoarelor incluse în echipament se face automat, la cerere. Este limitată la minimum intervenţia factorului uman, deci se reduce posibilitatea manevrării eronate a aparatelor.

În concluzie, se recomandă aplicarea variantei II.

1.5.2 Soluţii moderne oferite de firma ENDRESS+HAUSER pentru sistemele de monitorizare a calităţii apei

În sfera măsurărilor tehnologice analitice, firma Endress+Hauser oferă atât puncte individuale de măsură care includ senzorii şi aparatura de monitorizare a parametrilor măsuraţi cât şi echipamente interactive de măsură integrate în sisteme de reglare automată.

Pentru măsurarea parametrilor de calitate a apei, firma Endress+Hauser oferă o serie de soluţii adaptate care oferă informaţii despre: valoarea pH-ului, potenţialul redox, conductivitatea electrică, turbiditate, concentraţia de oxigen sau clor. Firma produce senzori pentru o mare varietate de parametri utilizaţi la analiza lichidelor şi sisteme sofisticate de curăţare a acestora, asigurând astfel o precizie continuă a măsurărilor şi un management optim al procesului.

Soluţiile moderne de monitorizare a parametrilor de calitate a apei presupun prelevarea automată a probelor şi staţii de monitorizare complet automatizate. Acestea sunt proiectate pentru a monitoriza atât local cât şi industrial apele reziduale, staţiile de epurare a apelor şi pentru protecţia mediului.

Firma Endress+Hauser propune pentru fiecare tip de senzori în parte sisteme de curăţare evoluate şi complet automatizate, care asigură curăţarea periodică a acestora şi implicit precizia informaţiilor obţinute în urma măsurătorilor.

Firma Endress+Hauser oferă sisteme complete de monitorizare a parametrilor măsuraţi. Aplicaţiile speciale necesită soluţii speciale.

Din punct de vedere mecanic, soluţiile oferite sunt modulare şi combinate cu instrumente software şi hardware, oferind:- unităţi de bază universale;- posibilităţi de extindere şi opţiunile corespunzătoare;- ramificaţii speciale şi soluţii de aplicare;- unităţi adaptate la necesităţile specifice aplicaţiei respective.

Aparatele de înregistrare oferite de firma Endress+Hauser sunt următoarele:Chroma – Log S - un aparat de înregistrare standard care oferă o soluţie economică.Alpha – Log - un aparat de înregistrare hibrid adaptat oricărei aplicaţii.Mega – Log Tx – un aparat de înregistrare modular, hibrid, care poate fi utilizat pentru toate aplicaţiile şi

toate necesităţile.

Firma Endress+Hauser a dezvoltat şi o gamă de instrumente de înregistrare care nu necesită hârtie. Acestea sunt:

Mini – Log - un memorator de date robust şi economic, pentru aplicaţii autonome. Are incorporată o baterie cu Lithium care permite efectuarea operaţiilor pe termen lung.

Memo – Log - gestionează datele, înregistrând semnalele industriale, analizându-le şi stocându-le.Memo – Log S - este o versiune a aparatului descris anterior. Optimizează comanda de la distanţă şi

aplicaţiile speciale. Are o ieşire analogică pentru transmiterea valorilor calculate sau poate fi schimbat şi setat utilizând interfaţa.

O altă gamă de instrumente de înregistrare sunt cele care folosesc hârtia pentru analiza, afişarea şi stocarea datelor. Un produs reprezentativ al firmei Endress+Hauser este Memo – Graph. Acesta este un gestionar de date vizuale care afişează grafic color, monitorizează, analizează şi stochează valorile măsurate.

Page 5: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Semnalele de intrare sunt analogice şi digitale. Sistemul este compatibil cu utilizarea interfeţelor seriale şi conexiunea PROFIBUS şi oferă cea mai înaltă performanţă în înregistrarea modernă a valorilor măsurate. Poate fi utilizat ca unitate independentă dar şi integrat într-un sistem. Operaţiile se execută cu ajutorul meniurilor iar funcţiile incorporate garantează simplitatea operaţiilor. Modul de afişare a semnalului care este cel mai des folosit poate fi selectat prin folosirea unui buton; opţiunile oferite sunt: curbe, tabele, bare/coloane, evenimente, grupuri.

Memo-Graph poate fi optimizat pentru a răspunde unei aplicaţii date.

Pachetul de programe ReadWin operează cu toate instrumentele de înregistrare Endress+Hauser care au interfeţe seriale. El are următoarele caracteristici: - mediul de operare folosit este Windows 3.11 / 95 / NT;- unitate serială de setare/schimbare a parametrilor;- stocarea setărilor unităţii într-o bază individuală de date;- afişarea instantanee a valorilor unităţilor conectate;- citirea valorilor salvate în unităţi individuale de înregistrare;- afişarea valorilor măsurate sub formă de curbe, coloane, tabele;- exportul datelor în programele de calcul tabelar (de exemplu: Excel, Lotus etc.);- accesul la unităţi aflate la distanţă utilizând conexiunea prin modem;- tipărirea tabelelor, graficelor, parametrilor unităţilor;- importul datelor deja existente (parametri şi valori măsurate).

Programul este inclus în instrumentele care folosesc interfeţe seriale: Mini-Log, Memo-Log, Memo-Log S, Memo-Graph, Mega-Log Tx cu interfaţă serială şi Alpha-Log în combinaţie cu alte accesorii.

Memo-Graph Visual Data Manager (VDM) este atât un aparat de înregistrare video-grafică care utilizează stadiul actual al tehnologiei din domeniu cât şi un sistem de achiziţie al valorilor măsurate. El tipăreşte semnalele, monitorizează limitele, analizează punctele de măsură, stochează intern datele şi le arhivează pe dischete standard. Memo-Graph funcţionează ca un sistem independent şi operează cu punctele de măsurare PROFIBUS. De asemenea, poate fi utilizat ca o alternativă la instrumentele de înregistrare standard.

Structura unui sistem complet de monitorizare Utilizând interfeţe seriale adecvate (RS 232 şi RS 485), aparate de înregistrare corespunzătoare (Alpha –

Log, Mega – Log Tx, Mini – Log, Memo – Log /-S, Memo – Graph) şi un sistem de calcul care să corespundă necesităţilor aplicaţiei respective, poate fi creat un sistem complet compatibil de monitorizare a parametrilor de calitate ai apei.

Sistemul poate fi configurat utilizând setările stocate pe discul fix al sistemului de calcul. Pentru a vedea ce valori sunt active în cadrul procesului într-un anumit moment, se apelează valorile măsurate în acel moment şi se afişează sub formă tabelară pe calculator.

Conectarea prin modemToate funcţiile care pot fi utilizate prin intermediul unei interfeţe seriale pot fi de asemenea disponibile şi

atunci când este conectat un modem, fără a se pune problema distanţei. Memo-Log S poate să furnizeze date calculatorului sau, în cazul unei alarme, să formeze un număr de telefon setat anterior (va emite un mesaj sub formă de text).

Transmiterea informaţiilor comprimateInstrumentele cu memorie integrată analizează semnalele de măsură. Valorile obţinute sunt stocate apoi în

formă comprimată; astfel, într-un număr mare de valori măsurate sunt conţinute informaţii importante. Acest lucru este util pentru o utilizare optimă a spaţiului de stocare a informaţiilor, transmiterea rapidă a datelor şi ocuparea unui spaţiu minim în memoria calculatorului.

Stocarea valorilor măsurate Memo-Log şi Memo-Log S stochează datele utilizând cartele magnetice standard. În funcţie de aplicaţie,

mărimea necesară stocării poate fi selectată. Cartela poate fi îndepărtată din unitate şi citită de un PC, care are

Page 6: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

integrat un slot special pentru cartele magnetice sau un echipament extern; de asemenea, ea poate fi refolosită. Memo-Graph poate stoca datele fie într-o memorie internă, fie pe dischete standard (3 ½ inch, 1,44 MB). Din acest motiv datele pot fi manevrate uşor, citite în calculator şi arhivate economic.

Programul universal Commuwin IICommuwin II este un program de operare universal, deschis, pentru "câmpul inteligent" şi controlul

instrumentării camerei de comandă, utilizat în procesul de automatizare. Cu ajutorul unei interfeţe grafice, echipamentele cu diferite protocoale de comunicaţie pot fi configurate şi monitorizate. Programul operează pe toate calculatoarele personale sub mediile MS-Windows 3.1, 3.11, 95 şi NT 4, beneficiind de toate facilităţile oferite de mediul de operare. Comunicaţia cu echipamentele este manevrată cu servere DDE independente şi poate fi utilizată de asemenea pentru schimbul dinamic de date (DDE) cu alte programe care au această caracteristică (de exemplu MS-Excel).

Serverele DDE au de asemenea posibilitatea cuplării la pachetele de programe utilizate pentru vizualizarea proceselor, de exemplu, la programele SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Caracteristicile programului Commuwin IIProgramul pune la dispoziţia utilizatorului următoarele funcţii:

- configurarea echipamentelor cu ajutorul unui suport grafic;- afişarea valorilor măsurate individual sau a grupurilor de valori;- stocarea parametrilor echipamentelor;- diagnosticarea echipamentelor;- documentarea punctelor de măsurare;- accesul la înfăşurătoarea curbelor traductoarelor ultrasonice şi cu microunde.

2. Exemple echipamente pentru monitorizarea parametrilor apei

2.1 Instrumentatie online WTW IQ SENSOR NET

1.Senzor optic oxigen dizolvat

Alegerea corecta in materie de sisteme de masurare a Oxigenului Dizolvat.WTW ofera cea mai noua tehnologie pentru determinarea Oxigenului Dizolvat:

acuratete ridicata din primul moment stabilitate ridicata calibrare din fabrica

Membrana inteligenta: fiecare cap de membrana este calibrat individual din fabrica toate datele sunt stocate in cipul de memorie din cap

Page 7: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

datele sunt automat transmise cand capul este atasat senzorului plug and play

Unghiul de 45º al membranei: Bulele de aer nu influenteaza citirea Valori corecte ale concentratiei de O2, independent de pozitia senzorului

Sistemul de referinta cu drumuri optice egale drumuri optice identice pentru canalul de masurare si cel de referinta componente identice pentru canalul de masurare si cel de referinta Abatere minima a sistemului optic

Tehnologia cu lumina verde lumina de excitare blanda in comparatie cu lumina albastra previne decolorarea pigmentului sensibil Pigment stabil, lipsa abaterilor

Mentenanta redusa schimbarea capului de membrana odata la 2 ani nu se utilizeaza electrolit nu se calibreaza nu necesita timp de calibrare

2.Senzor digital de turbiditate Visoturb 700 IQ

Page 8: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

senzor optic de turbiditate cu led IR cu lungimea de unda 860

nm(ISO 7027 si EN 27027), precalibrat(fara necesitate de calibrare)

afisare in NTU, FNU, TEF, g/l TSS, mg/l SiO2, ppm SiO2 domeniul de masura:

o 0.05.....4000 FNU rezolutie 0.001...1 FNU o 0.1...4000mg/l SiO2 rezolutie 0.001mg/l...0.01 g/l o 0.0001...400g/l TSS rezolutie 0.001 mg/l...0.1 g/l

repetabilitate: <0.015 % cf DIN ISO 5725 Presiune maxima: 10 bari corpul senzorului: otel inoxidabil protectie anti-fulger integrata procesare digitala a semnalului clasa de protectie: IP 68 corpul senzorului: otel inoxidabil sistem de curatare automata cu ultrasunete fara frecarea ferestrei functie de detectie a contaminarii ferestrei si a defectiunii

sistemului de curatare fereastra de safir.

3.Senzor digital de suspensii solide Visolid

senzor optic de suspensii solide, precalibrat (fara necesitate de

calibrare) afisare in g/l TSS, % TSS, mg/l SiO 2, %SiO2

domeniul de masura: o 0.003...1000 g/l TSS rezolutie 0.01 g/l...1 g/l TSS o 0.0003...100 % TSS o 0.01.....300 g/l SiO 2 rezolutie 0.01 g/l ... 1 g/l SiO2

o 0.001...30% SiO 2

Presiune maxima: 10 bari corpul senzorului: otel inoxidabil protectie anti-fulger integrata procesare digitala a semnalului clasa de protectie: IP 68 corpul senzorului: otel inoxidabil sistem de curatare automata cu ultrasunete fara frecarea ferestrei functie de detectie a contaminarii ferestrei si a defectiunii

sistemului de curatare fereastra de safir

Page 9: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

4.Senzor digital NO3 - NitraLyt Plus

Senzor digital ion selectiv combinat pentru NO3 - cu

compensare optionala pentru clor precalibrat (fara necesitate de calibrare)

Domenii de masura : NO3-N:1...1000mg/L rezolutie 1mg/L

0.1...100mg/L rezolutie 0.1mg/LNO3

- : 5...4500mg/L rezolutie 1mg/L0.5...450mg/L rezolutie 0.1mg/L

Cl - : 1...1000mg/L rezolutie 1mg/L Acuratetea de masura in laborator: ± 2% corpul senzorului: otel inoxidabil protectie anti-fulger integrata procesare digitala a semnalului sonda integrata de temperatura clasa de protectie: IP 68 corpul senzorului: otel inoxidabil sistem de curatare automata cu aer comprimat memorie integrata a valorilor de calibrare compensare automata a interferentelor ionilor Cl calibrare in fabrica a electrozilor ion selectiv de nitrat, Cl.

5.Senzor digital de NH4 + , N03 - si K + Varion 700 IQ

Senzor digital ion selectiv combinat pentru NH 4

+ , N0 3- si K +

precalibrat (fara necesitate de calibrare) Domenii de masura :

NH4-N:1...1000mg/L rezolutie 1mg/L0.1...100mg/L rezolutie 0.1mg/L

NH4+ : 1...1290mg/L rezolutie 1mg/L

0.1...129mg/L rezolutie 0.1mg/LK + : 1...1000mg/L rezolutie 1mg/LN03-N: 1...1000mg/L rezolutie 1mg/L

0.1...100mg/L rezolutie 0.1mg/LN03

- : 5...4500mg/L rezolutie 1mg/L0.5...450mg/L rezolutie 0.1mg/L

Cl - : 1...1000mg/L rezolutie 1mg/L

Page 10: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Acuratetea de masura in laborator: ± 2% corpul senzorului: otel inoxidabil protectie anti-fulger integrata procesare digitala a semnalului sonda integrata de temperatura clasa de protectie: IP 68 corpul senzorului: otel inoxidabil sistem de curatare automata cu aer comprimat memorie integrata a valorilor de calibrare compensare automata a interferentelor ionilor K sau Cl calibrare in fabrica a electrozilor ion selectiv de amoniu, nitrat,

potasiu sau Cl afisarea optionala a valorilor ionului K + .

Analizoare

1.Analizor online pentru monitorizare ape potabile si ape uzate MICROMAC C este un analizor on-line colorimetric controlat de un microprocesor, proiectat special pentru monitorizarea automata pe anumite tipuri de matrici ale apei.

ROBUST SI DURABIL USOR DE INSTALAT CALIBRARE AUTOMATA DILUTIA PROBEI INTERVALUL DE MASURARE REANALIZA OFF SCALE

Caracteristici/Beneficii: Operare complet automata. Autonomie lunga; mentenanta redusa, costuri de operare mici. Consum de reactivi redus; timp de preparare scurt. Operare usoara; documentatie completa; nu necesita instructaj

special. Partile electronice complet separate de cele hidraulice. Interfata seriala pentru PC sau conexiunea la un printer

(optional).

Aplicatii:

Page 11: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

DETERMINARI ONLINE ALE CONCENTRATIILOR DE: Aluminiu Alcalinitate (metil orange) Amoniu (colorimetric) Amoniu (OPA fluorimetric) Bor Calciu Clor Clor liber Clor total Crom 6 Crom total COD (Metoda cu dicromat) COD (Metoda cu permanganat) Cupru Cupru total Index cianuri Cianuri WAD (Weak Acid Dissociable) Ethylenglycol Hardness Hydrazine Iron total dissolved Iron total acidic digestion Manganese Monochlorammine & Total Ammonia Nickel Nickel total Nitrate+Nitrite cd reduction Nitrate+Nitrite Hydrazine reduction Nitrate+Nitrite UV photoreduction Nitrite Phenol index Phosphate- Ortho Silica Sulfate Total Nitrogen Total Phosphorous Zinc

2.Masuratori continue de concentratii ale metalelor grele

2.1Analizoarele EcaMon Model 10 si TE10

Sunt proiectate pentru masuratori continue de concentratii ale metalelor grele cum ar fi Hg, Ag, As, Bi, Cd, Cu,

Page 12: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Mn, Fe, Pb, Sb, Se, Zn, Sn, precum si pentru unele nemetale cum ar fi bromurile, clorurile, nitratii, fosfatii, sulfidele din apa. Monitorizeaza de asemeni si unii compusi cum ar fi EDTA, etanolul, etc.

Sistem de curgere pneumatic cu pompa peristaltica Dozare precisa Proba este prelevata dintr-un vas de prea-plin, alimentat continuu cu proba, asigurand astfel un raspuns

rapid. Proces complet automat si controlat de un microprocesor rapid Proba este amestecata on-line cu solutii de reactivi Calibrarea se realizeaza automat, dupa o perioada de timp selectata Arhivarea automata a datelor Software-ul de comunicare cu un PC exterior care utilizeaza Windows XP/2000

3.Modul pentru determinarea incarcarilor de amoniu TresCon OA 110

Masuratori Continue Calibrare Automata Timp de raspuns rapid

Principiul de masurare Masurare continua a amoniului cu ajutorul modulului OA 110 se face pe baza metodei potentiometrice cu un electrod de NH3 sensibil la gaz . Hidroxid de sodiu este adaugat in proba termostatata pentru a transforma amoniul dizolvat in mediu in amoniu gazos nedisociat. Amoniul gazos modifica pH-ul inregistrat de electrodul de masura, variatia este masura directa a concentratiei de amoniu din proba.

Domeniul de masura

Standard 1 NH4-N: 0.1 ... 1000 mg/l; 0.01 ... 71.00 mmol/l

Page 13: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

NH4+: 0.1 ... 1280 mg/l; 0.01 ... 71.00 mmol/l Rezolutie in functie de domeniul de masura 0.10 ... 10 mg/l:

0.01; mg/l 10.0 ... 100 mg/l: 0.1; mg/l 100 ... 1000/1280 mg/l: 1 mg/l

Standard 2 NH4-N: 0.05 ... 10 mg/l; 0.005 ... 0.71 mmol/l NH4+: 0.05 ... 12.8 mg/l; 0.005 ... 0.71 mmol/l Rezolutie in functie de domeniul de masura 0.05 ... 10 mg/l:

0.01; mg/l 10.0 ... 100 mg/l: 0.1; mg/l 100 ... 1000/1280 mg/l: 1 mg/l

Timpul de raspuns

Mai mic de trei minute WTW MULTILINE

1.PANOU DE MONITORIZARE ONLINE APA POTABILA WTW MULTILINE 1000pentru conductivitate, pH, turbiditate, clor liber si total

Panou configurat special care contine:

Celula conductivitate : LR ML 0,1-20 mS/cm, incl. Temperatura

Electrod pH : Sentix ML 70 (pH 0,00-14,00) electod de sticla Senzor Clor liber : FCML68 (0-2 mg/l) pH 6-8 & TCML (0-2

mg/l) Multiline 1000 : RS 485/232, 4x0/4-20 mA, 4 relee, inregistrare

50.000 valori Unitate externa MLU : 2000 E-C pentru 4 intrari de curent Turbidimetru 2120 : dispozitiv pentru masurarea turbiditatii in

infrarosu, masurare in unitati nefelometrice si curatare ultrasonica; gama de masura: 0.1000 NTU/FNU; iesire de curent 4-20 mA;

Standard de calibrare turbiditate Kit montare panou pe perete

Prezentare:Panou PVC cablat, cu controler, conducte, valve, reductor de presiune si armaturi de curgere. Include Cond LR ML, pH Sentix ML70, Chlorine

Page 14: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

FCML 68 &TCML, turbidimetru 2120, masurare debit.

Senzor independent de pH pentru clor liber FCML 412Descriere:Senzorul FCML 412 este un senzor amperometric acoperit cu o membrana, pentru determinarea clorului liber.

Datorita designului special (sistem potentiometric cu 3 electrozi), FCML 412 masoara tot clorul liber prezent (suma clorului gazos dizolvat, acidului hipocloric si hipocloritului) precum si clorul care este legat de acidul isocianuric. Dependenta de pH a senzorului este redusa considerabil.

Date tehnice:Caracteristici ale masuratorilor:

Principiu de masurare: senzor amperometric acoperit cu o membrana, cu sistem potentiometric cu 3 electrozi

Interval de masuratori: 0.01 ... 2.00 mg/L Cl2 Rezolutie: 0.01 mg/l Timp de raspuns: t90 (90 % din valoarea afisata dupa) aprox.

120 s Dependenta de pH: aprox. 10 % pierdere de panta per unitate

de pH Compensarea de temperatura: interna, automata, prin metode

cu senzor de temperatura integrat Timp de polarizare: aprox. 1 o ora la darea in functiune sau

dupa schimbarea electrolitului Procedura de calibrare: calibrare intr-un singur punct, ex. prin

masuratori fotometrice conform metodei de referinta DPDCaracteristici ale aplicatiei:

Interval de temperatura: 0... 45 C (32 ... 113 F) cu compensare automata de temperatura

Intervalul de aplicare al pH-ului: 4 ... 12 Suprapresiunea maxima admisibila: 5 * 10 4 Pa (0.5 bar) Perioada de viata a membranei: in mod normal 1 an (in

functie de media de masuratori) Gama de aplicatii: ape potabile, ape din piscine si apele de

procesTURBIDIMETRU TURB 2120

Calibrare usoara Dispozitiv integrat pentru depistarea bulelor de aer Sistem testat

Descriere:Turbidemetrele de proces din seria Turb 2000 , permit masurarea on-line a turbiditatii apelor potabile si a apelor de proces.

Turbidimetrele pe baza de lumina alba Turb 2000 si 2020 au fost proiectate sa indeplineasca criteriile cerute de US EPA 180.1 in ceea ce priveste masuratorile de turbiditate. Turbidimetrele pe baza de lumina infrarosie Turb 2100 si 2120 au fost proiectate sa indeplineasca criteriile conform ISO 7027 si DIN 27027 pentru masurarea turbiditatii unei probe.

Ambele modele au lampe cu perioada de viata lunga.

Page 15: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Unele modele au sistem de curatare cu ultrasunete, dupa cum urmeaza:

Model Sursa de lumina Curatare cu ultrasunete

2000 Lumina alba Nu

2020 Lumina alba Da

2100 IR Nu

2120 IR Da

Alcatuirea sistemului livrat: 1 turbidimetru din seria Turb 2000 cu trusa de transport si

ansamblu de curgere 1 manual operare 1 pachet agent deshidratant 1 cuveta de curgere de rezerva (numai pentru Turb 2000 si Turb

2100) Kit de montaj:

o cleme shut off o 1 x valva de contrapresiune o 2 tevi de conectare cu garnituri pentru curgerea prin

ansambluo drenaj de evacuare (pentru sisteme sub presiune)

Date tehnice: Acuratete: 2% din citire sau 0.02 NTU sub 40 NTU in functie

de care este mai mare; 5% din citirea peste 40 NTU Perioada de viata a lampei: 62.000 h Rezolutie: 0.0001 NTU (sub 10 NTU) Timp de raspuns: Ajustabil Afisaj: Display cu cristale lighide Alarme: 2 alarme programabile, 120-240VAC 2A relee de

forma C Iesire analog: 4-20 mA, 600 Ohm drive Port de comunicare: Bi-directional RS-485, Modbus Debitul: 0.1 ... 1.0 l/min Temperatura de operare: 1 C ... 50 C Alimentare cu curent: 100 . 240 VAC, 47 . 63 Hz, 80VA Certificate: Versiunile cu lumina alba, conforme cu U.S. EPA

180.1 ; Versiunile cu lumina IR conforme cu ISO 7027 ; Cu aprobare CE , listat ETL cu UL 3111-1 & ; Certificat ETL cu CSA 22.2 No. 1010-1-92

Greutate: 2.5 kg CELULA DE MASURARE CONDUCTIVITATE LR MLDescriere:Celula conductometrica de masurare cu doi electrozi, LR ML, contine electrozi de grafit intr-un invelis de plastic. Are un design robust, nu necesita ingrijiri speciale si este usor de curatat. Un rezistor de masurare din platina, Pt 1000, este integrat aditional pentru masurarea coductivitatii cu compensare de temperatura.

Celula de masurare este recomandata pentru aplicatiile in intervalul de masuratori aprox. 100 S/cm ... 20 mS/cm (in functie de aparat).Date tehnice:

Intervalul recomandat de masuratori: 100 S/cm ... 20 mS/cm

Constanta celulei: .0 cm -1 20% Materiale:

Page 16: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

o Invelis: Plastic (PPS) o Electrozi: grafit special o Cap de conectare: Plastic (ABS) o Etansare: Silicon

Senzor de temperatura: Rezistor integrat din platina Pt 1000 Cablu de conectare: 1m de cablu ecranat, fara mufa, cu capat

de cuplare insurubabil PG 13.5

Electrod combinat de pH SenTix ML 70

Descriere:Electrodul combinat de pH contine un gel electrolit usor de intretinut si este potrivit indeosebi pentru aplicatiile in statiile de tratare a apei.Date tehnice:

Interval de masurare pH: pH 0 ... 14 Interval de temperatura: 0 ... 80 C Rezistenta membranei: aprox. 250 M Ohm (25 C) Sistem de conductie in paralel: Ag/AgCl Gel electrolit: aprox. 3 mol/L KCl Jonctiune: Inel de jonctiune din sticla mata Punctul de zero al electrodului (25 C): pH = 7 0.25 Panta (25 C) > 95 % din valoarea teoretica Presiune: max. 6 bar Conexiune electrica: Conexiune cu mufa industriala

insurubabila S7 Conexiune proces: Conexiune cu insurbare PG 13.5 pe mufa

conectoare a instalatiei Pozitia de instalare: Verticala sau inclinata fata de linia de

plumb cu maxim 30

2.2 Sonde multiparametrice

Data Logger si Sonda cu insertie directa in conducta pentru monitorizarea retelelor de apa Intellisonde � ofera o monitorizare revolutionara in timp real a calitatii apei, printr-o unitate usor de instalat si de dimensiuni mici. Folosind cele mai noi tehnologii de comunicare, se poate realiza monitorizarea a 12 parametrii, cu transmisie a datelor in timp real in orice colt al lumii.

Page 17: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Beneficii

O apropiere pro-activa de managementul calitatii apei Posibilitatea monitorizarii in timp real a problemelor actuale sau

viitoare ale calitatii apei la nivel local Posibilitatea evaluarii si minimizarii riscului de contaminare in

cazul spargerilor sau reparatiilor Integrare cu modelare operationala a retelei, oferind date in

timp real pentru controlul operational si estimare a riscului

Datorita design-ului platformei deschise cu micro-tehnologie, intregul sistem este mai usor si mai simplu de instalat, cu cutia componentelor electronice etansa IP68.

Costuri de exploatare reduse

Energia este asigurata printr-o baterie sau extern de la o sursa de alimentare de 9-24 DC sau AC (50-60 Hz). Datorita tehnologiei avansate in domeniul consumului de curent, sonda poate functiona pe baza bateriilor timp de minim 6 luni, asigurand astfel costuri reduse ale energiei. Sonda este calibrata in functie de instructiunile furnizate si are o greutate totala de 3.5 kg si o dimensiune globala de 600 mm.

Data Logging 12 parametrii inregistrati la fiecare 5 minute timp de 3 luni Valori masurate si inregistrate la intervale de la 1 minut pana la

1 ora valorile maxime, minime si medii mentinute pentru fiecare

parametru Optiune de inregistrare a valorilor medii peste 24 ore Setari alarma pentru fiecare parametru si transmisie in timp real

(via GPRS sau Radio network)

Page 18: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

Parametru PerformantaCurgere: 0 -2m/s, 5% readingTemperatura -5 to +50 C, 0.1 CCuloare: 0-50 Hazen, 0.2 HazenpH: 0-14pH, 0.1Oxigen Dizolvat: 0-20mg/l, 0.2mg/lISE: 0-1V, -0.001VMono-cloramine: 0-5mg/l, 5%mg/lPresiune (standard): 0-450 psig. 2%Turbiditate: 0-100 NTU, 0.1NTUConductivitate: 0-100mS/cm, 0.001mS/cmORP (REDOX): -1.4V to +1.4V, 0.001VClor: 0-5mg/l, 5%mg/lIntrare Traductor PresiuneIntrare metrica curgere externa

2.3 STATII MOBILE ANALIZA APA

Statii mobile analiza apa

Statii mobile (transportabile) de monitorizare a parametrilor apei pentru efluentii statiilor de epurare si pentru apele de suprafata, rauri, lacuri.

Statia mobila are ca principale componente:

sistem automat de masura - celule de masura / vas imersare senzori, senzori, analizoare, controler multiparametric si de transmitere a datelor la distanta prin GSM, catre un dispecerat central.

sistemele auxiliare - instalatii curatare senzori cu aer comprimat, generator de curent, instalatii de alimentare cu apa si filtrare a probei.

Sistemul automat este utilizat pentru monitorizarea online a calitatii apelor de suprafata / efluentilor epurati care sunt deversati in emisari naturali, prin determinarea, inregistrarea si transmiterea automata a concentratiilor unor indicatori specifici cum ar fi:

pH conductivitate temperatura turbiditate potential redox oxigen dizolvat azotati

Page 19: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei

amoniu coeficientul de absorbtie spectrala SAC COD BOD TOC DOC fosfor total nitriti

2.4 STATII RECEPTIE APE UZATE

Statie de receptie apa uzata de la vidanje

Aceste statii sunt dispozitive cu o constructie flexibila care pot fi ajustate pentru a indeplinii cerintele specifice ala clientilor, inclusiv locatia de amplasare. Acestea pot fi instalate in containere mari sau in cladiri pregatite corespunzator. Statii de Receptie sunt echipate cu facilitati esentiale pentru functionarea corespunzatoare, impreuna cu o gama mare de echipamente optionale.

Caracteristici: o Sistem de inregistrare a datelor de receptie, care permite identificarea originii apelor uzate; o Receptie controlata a apelor uzate (receptie numai de la vidanjori autorizati); o Recunoasterea transportatorilor; o Bon de receptie care include identificarea vidanjorului, data si ora descarcarii apelor uzate,

volumul si calitatea acestora.;o Sistem chimic pentru eliminarea mirosurilor fetide; o Dozator un element vital mai ales daca statia este localizata in afara statiei de epurare; o Sita cu presa; o Container din otel sau vopsit (in culori la cererea clientului); o Diferite posibilitati de comunicare cu statia de receptie: cablu RS 485, Ethernet, card de

memorie SD, Wi-Fi, GPRS; o Posibilitatea monitorizarii mia multor statii de receptie simultan (GPRS), arhivare pe un server

(7 zile 1 frame pe minut); o Reglarea programului de lucru pentru fiecare zi separat; o Posibilitatea utilizarii unui al doilea tarif care sa deserveasca pana la 250 de transportatori si

capacitatea de 20 000 de receptii inaintea citirii datelor; o Deversare: aproximativ 100 m 3 /h; o Programarea statiei (conexiune prin cablu PC aflat intr-o camera de control).

Noul software pentru statia de receptie, inafara generarii de rapoarte variate, precum si setarea statiei in functie de nevoile specifice ale utilizatorului, wste capabil sa opereze mai multe statii simultan datorita transmisiei de date GPRS.

Page 20: Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Apei