Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

of 156 /156
7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 1/156 MONICA LEWTY Un chiria[ ciudat Traducerea [i adaptarea \n limba român` de ELVIRA POPESCU  ALCRIS

Transcript of Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

Page 1: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 1/156

MONICA LEWTY 

Un chiria[

ciudat Traducerea [i adaptarea \n limba român` deELVIRA POPESCU

 ALCRIS

Page 2: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 2/156

Capitolul 1

La volanul vehiculului s`u brec Volvo, Charlotte intr` \n

marea pia]` care servea drept parching \n afara zilelor de târg [iscoase un suspin de disperare.

Dup` cum se vedea, nu era nici un singur loc liber. Cuadev`rat, o urm`rea ne[ansa! Ea care detesta, mai mult ca orice,s`-i fac` pe al]ii s` a[tepte, era deja cu câteva minute \n

\ntârziere la \ntâlnirea cu Paul.

Nici o clip` tân`ra femeie nu \ncetase s` alerge de la\nceputul dimine]ii. Niciodat` timpul s`u nu fusese atât de\nc`rcat de când preluase conducerea agen]iei imobiliarefondat` de tat`l s`u cu [ase ani mai \nainte, \n acest mic ora[lini[tit din Lincolnshire.

Era departe timpul \n care, tân`r` colaboratoare la agen]ia

patern`, \nv`]a \ncet tainele meseriei. Cariera Charlottei

Page 3: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 3/156

\ncepuse \ntâmpl`tor: de fapt, boala tat`lui s`u o decisese s`accepte s` lucreze pentru el. Ea fusese, la \nceput, angajat` cuo jum`tate de norm` pentru a face fa]` muncii \n plus,determinat` de absen]a domnului Spencer. |n acea perioad`,starea de s`n`tate a acestuia nu era \ngrijor`toare, dar sedegradase repede [i era evident c` nu putea s`-[i reia postuls`u.

 Atunci, tân`ra femeie sfâr[i prin a ceda insisten]elor paterne. Renun]ând la proiectele unei vie]i independen]e laLondra, se hot`r\ s`-l \nlocuiasc` pe tat`l s`u \n frunteaagen]iei.

Totu[i, nu numai perspectiva de a locui \n acest or`[el, dealtfel fermec`tor, unde toat` lumea cunoa[te pe toat` lumea,

nu-i surâdea deloc s` fie exploatat` de acest om dominator.Cu domnul Spencer nu era u[or de tr`it [i boala nu-i

\mpu]inase voin]a de a controla [i a conduce tot. La \nceput, elceruse, \n fiecare sear`, de la Charlotte, un raport cu privire lacele mai mici evenimente survenite \n timpul zilei, pân` cândtân`ra femeie [i-a pierdut sângele-rece [i l-a pus pe tat`l s`u la

locul lui, explicându-i f`r` menajamente c` este un b`trânbolnav care nu mai avea nici un cuvânt de spus. Bine\n]eles, numersese niciodat` pân` acolo, din cauza afec]iunii [idevotamentului filial.

 Apoi, intervenise inevitabilul [i boala câ[tigase. Dup`moartea tat`lui s`u, dep`[ind primul [oc, Charlotte \[i puse

problema viitorului s`u. De aici \nainte, nimic nu o mai obliga

6 MONICA LEWTY  

Page 4: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 4/156

s` r`mân` \n vasta locuin]` familial` [i s` p`streze agen]ia, pecare o putea vinde, realizând un profit substan]ial. Dar,gândindu-se mai bine, renun]ase rapid la aceast` idee.

Era schimbarea care, \naintând \n vârst`, o \nsp`imânta? Saupl`cerea pe care o \ncerca pentru aceast` meserie?

Ea se gândea acum, cu mai pu]in entuziasm, la ideea de a sestabili la Londra, c`ci nu mai avea nici cea mai mic` dorin]` de

a abandona agen]ia. Mai \ntâi, \nv`]ase s` aprecieze pl`cerileacestui ora[ lini[tit [i s` ignore cele câteva inconveniente legatede aceast` lini[te, câteodat` ap`s`toare; [i mai ales, descoperisec` a conduce o agen]ie imobiliar` reprezenta anumite avantaje.|ncepea, bine\n]eles, cu faptul c` e[ti singurul t`u st`pân [i nudepinzi de capriciile unui patron. Pe de alt` parte, diversele

contacte cu numero[i clien]i o pasionau [i pentru nimic \nlume nu [i-ar fi abandonat postul.

Tot \nvârtindu-se ca s`-[i g`seasc` un loc de parcare,Charlotte schi]` un surâs la gândul c`, \n câteva luni, deveniseo provincial` adev`rat`, legat` de micile obiceiuri [i deconfortul s`u. {i de ce nu s-ar bucura? Acest reviriment nu era

ridicol! La aproape dou`zeci [i opt de ani, va [ti de acum\nainte s` profite de ceea ce \i oferea existen]a, f`r` s`-[i duc`mai departe visurile din adolescen]`.

Nu era mai bine a[a?La câ]iva metri \naintea ei, v`zu brusc aprinzându-se farurile

unei ma[ini parcate. |n sfâr[it, pleca cineva. |n momentul \n

care preg`tea semnalul luminos [i s` se apropie, v`zu un

UN CHIRIA{ CIUDAT 7

Page 5: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 5/156

 vehicul sta]ionat pe cealalt` parte, gata s` se angajeze c`treacela[i loc. Era evident, sosise primul...

O clip`, Charlotte ezit` s` ia vitez`. Ea detesta s` secomporte astfel, dar \n aceast` \mprejurare nu avea de ales. Eaconstat` cu oroare, c` \ntârziase dou`zeci de minute. Ori, nuera decât un loc [i ea trebuia s` regleze, f`r` \ntârziere, cuPaul, anumite probleme financiare legate de succesiunea dup`

tat`l s`u.|n ultimul timp, nu [tiuse cum s` le dea de cap`t. De câteva

luni, pia]a imobiliar` \n regiune era \n fierbere, din ce \n ce maimul]i londonezi c`utau s` p`r`seasc` metropola [i s` seinstaleze \n vecin`tate. Agen]ia trebuia s` fac` fa]` unor cererimai mari pe care Charlotte le rezolva cu greu, din cauza

timpului insuficient. Felicitându-se de a fi atât de solicitat`, senelini[tea \n acela[i timp fa]` de consecin]ele pe care acestesolicit`ri le vor aduce vie]ii locale. Cum vor reu[i tinerelecupluri cu venituri modeste s`-[i fac` rost de locuin]e dac`pre]urile vor cre[te?

Cum vor putea pensionarii cu pensii modeste s`-[i achite

locuin]ele, din ce \n ce mai scumpe?Refuzând s`-[i vad` doar propriul s`u interes, tân`ra femeie

\[i punea o mul]ime de \ntreb`ri. Iat` de ce se sim]ea dep`[it`de evenimente [i voia s` ajung` cât mai repede la \ntâlnirea cuPaul, pentru c` nu g`sea alt moment ca s` discute cu el.

 Aceast` ultim` considera]ie o f`cu s`-[i uite scrupulele. Cu

sprâncenele \ncruntate, evitând cu grij` s` priveasc` \n direc]ia

8 MONICA LEWTY  

Page 6: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 6/156

ma[inii care a[tepta la câ]iva metri distan]`, \i lu` \nainte [i seinstal` pe locul râvnit când acesta se eliber`.

Dac` se gr`bea, ar putea s` mearg` la biroul lui Paul, decealalt` parte a pie]ii, \nainte ca [oferul s` aib` timp s`reac]ioneze.

Cu capul plecat, luptând \mpotriva sentimentului de vinov`]ie care o asalta f`r` voia ei, ie[i din Volvo [i o \nchise cu

cheia \nainte de a se redresa.Fusta ei lung`, plisat`, c`ma[a de bumbac [i vesta austriac`

cu care era \mbr`cat` formau o ]inut` confortabil` [i de osimplitate elegant` care se potrivea activit`]ii sale. Charlotte\n]elesese de mult timp c` rochiile scurte [i tocurile \nalte nuerau potrivite pentru o vizit` \n diverse case [i \nc` mai pu]in

necesit`]ii de a se apleca pentru a lua m`surile \nc`perilor; deaceea, contrar unei mari p`r]i a femeilor tinere de vârsta sa,care doreau s` seduc`, \[i alesese \mbr`c`minte cât maipractic`.

Dac` i s-ar fi cerut s` se descrie, ar fi explicat c` talia mai\nalt` decât mijlocie, pome]ii \nal]i [i sprâncenele fine nu

corespundeau criteriilor obi[nuite, admise \n frumuse]eafeminin` [i c` p`rul s`u negru [i ochii limpezi, de ungri-alb`strui, nu atr`geau privirile masculine.

|n timpul copil`riei sale, nimeni nu discutase cu eaproblemele feminit`]ii. {i dintr-un anumit motiv: micu]a \[ipierduse mama la vârsta de cinci ani [i tat`l s`u nu se mai

rec`s`torise. |[i crescuse singur copilul, f`r` a uita s`-i

UN CHIRIA{ CIUDAT 9

Page 7: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 7/156

aminteasc` mereu c` nu era nici fiul atât de dorit, nici fiicaideal`, cu bucle blonde, singura care l-ar fi consolat.

Charlotte crescuse, convins` c` nu avea nici un farmec, c`nu le va pl`cea niciodat` b`rba]ilor [i, \ncetul cu \ncetul, [i-acreat ideea c` nu se va rec`s`tori deloc. Anii trecând, a v`zutcum, \n jurul ei, se dezintegrau cupluri [i spectacolul gre[elilor o f`cea s` reflecteze. Poate c` ea era mai fericit`, cu toat`

singur`tatea ei... Câte femei nu mizaser` pe c`s`toria lor [i pe\ncrederea \n so]ii lor, pentru ca, \n cele din urm`, s` fie tr`dat`[i abandonat`? Multe dintre prietenele sale se reg`seausingure, având copii \n grij`, incapabile de a le satisface nevoile[i de a \nfrunta via]a.

{i cine puteau fi acuzate, decât ele \nsele? se gândea adesea

Charlotte. |n cele mai multe cazuri, ele erau artizanul propriilor nefericiri. Iubeau cu prea mult` intensitate [i generozitate [i nuerau decât [i mai vulnerabile. B`rba]ii, \n schimb, [tiau s` seprotejeze. Natural, era imposibil s` generalizeze, \[i spunea ea\n forul s`u interior. Sunt b`rba]i care dovedesc o sensibilitateegal` cu cea a femeilor. Dar ace[tia erau rari.

Singura experien]` a Charlottei \n materie amoroas` sesoldase cu un fiasco. Era aproape logodit` când rela]iile sale cuGordon, un coleg de munc`, se deterioraser`. |n mod indirect,boala domnului Spencer declan[ase criza. Când \l anun]ase c`se \ntoarce s` aib` grij` de el, Gordon reac]ionase furios [igelos de a fi fost trecut pe planul doi. Nu ezitase s`-i lanseze un

ultimatum, somând-o s` aleag` \ntre tat`l s`u [i el. Aceast`

10 MONICA LEWTY  

Page 8: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 8/156

atitudine deschisese ochii tinerei femei. Cum s` accepte s`-[ilege via]a cu a unei fiin]e care vroia s-o conduc`? Decizia de ase desp`r]i a fost luat` de comun acord, f`r` lacrimi [i pasiune,a[a cum fusese, de fapt, rela]ia lor. Charlotte \[i revenise, debine, de r`u, din aceast` ruptur`, care \i inoculase ideea c` nueste f`cut` pentru via]a de cuplu. Dup` Gordon, via]a eisentimental` fusese inexistent`.

Charlotte \nv`]ase, treptat s` nu mai fie preocupat` deb`rba]i. Dac` ai fi \ntrebat-o ce efect avea asupra lor, ar fir`spuns c` \i intimida mai degrab` decât \i seducea. |ntr-unora[ mic, unde totul se afla [i unde to]i \i cuno[teau meseria,cea mai mic` aventur` s-ar fi aflat imediat \n pia]a public` [i eadetesta, mai presus de orice, s` se vorbeasc` despre ea.

De altfel, i se p`rea c` via]a sa era destul de plin` a[a cumera, \ntre agen]ie [i prieteni [i-i convenea atât independen]afinanciar` cât [i cea sentimental`. Câteodat`, luând \n bra]ecâte un bebelu[ al unei partenere, sim]ea cum i se strângeinima la gândul c` nu va cunoa[te niciodat` bucuriamaternit`]ii [i \[i revenea imediat la gândul c` p`rin]ii acestui

copil aveau \n mod statistic, mai multe [anse de a divor]a decâtde a r`mâne \mpreun`.

Totu[i, numai Dumnezeu [tia cât ar fi dorit s` aib` copii,s`-i \nconjoare cu dragostea care-i umplea inima! Dar statutulde mam` celibatar` era interzis \ntr-un ora[ ca Little Marsham,mai ales cu responsabilit`]ile profesionale pe care [i le asuma.

Era mai bine s` renun]e a fi mam`, oricât ar fi costat-o aceasta.

UN CHIRIA{ CIUDAT 11

Page 9: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 9/156

 Adâncit` \n gândurile sale, Charlotte se preg`tea s`traverseze pia]a, ca s` ajung` la biroul lui Paul, când \[i d`duseama c` trebuia s` treac` pe lâng` ma[ina c`reia \i luase loculcu impertinen]`. {i ce ma[in`! Un Jaguar decapotabil, deculoare albastru-ultramarin. Cât \l prive[te pe [ofer, ca [ima[ina, nici el nu putea trece neobservat \[i spuse tân`rafemeie, observând statura impozant`, p`rul negru [i ochii

alba[tri. Era sigur` c` nu-l v`zuse niciodat` \n ora[, pentru c`l-ar fi remarcat imediat, cu toat` indiferen]a ei pentru genulmasculin \n general. Emana o impresie de virilitate.

Nu voia s` se lase impresionat` de o ma[in` sport [i de ni[teumeri largi. Judecând dup` surâsul ironic pe care-l afi[anecunoscutul, [tia perfect c` ie[ise din Volvo care-i furase

locul \ntr-un mod lipsit de elegan]`...Sim]indu-se prost, \ntoarse capul [i se gr`bi c`tre cabinetul

lui Paul \ncercând s` se dezvinov`]easc`. Dac` n-ar fi procedatastfel, s-ar fi \nvârtit [i acum ca s` parcheze [i toat` planificareazilei ar fi fost bulversat`. |nainte de a se preg`ti pentru undejun \n ora[, trebuia s` dicteze ni[te scrisori, s` dea câteva

telefoane [i s` fac` ni[te cump`r`turi ca s`-[i umple frigiderul.F`r` s` mai pun` la socoteal` dosarele pe care trebuia s` le

preg`teasc` pentru vizitele de a doua zi! |n timpul \ntregiis`pt`mâni, fusese contactat` de proprietarii care doreau s` leevalueze mai bine bunul lor pentru vânzare, atra[i de fluxul delondonezi \n c`utare de verdea]`. Ace[ti vânz`tori poten]iali

erau adesea pensionari locuind la periferia ora[ului \n case

12 MONICA LEWTY  

Page 10: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 10/156

devenite prea mari pentru ei [i care c`utau \n schimbapartamente mai mici [i mai u[or de \ntre]inut.

Ceea ce [i ea ar fi trebuit s` fac` dac` ar fi fost maira]ional`... \[i zise Charlotte, gândindu-se la cl`direa mare,\nconjurat` de o gr`din` imens` \n p`r`sire, pe care i-o l`sasetat`l s`u. Situat` la câ]iva kilometri de ora[, prea vast` pentru opersoan`, aceast` cas` corespundea perfect pie]ei actuale [i

Charlotte ar fi putut s` ia pe ea un pre] nesperat. Cu aceast`sum` ar fi putut s` caute un apartament modern \n ora[,\ntr-un cartier reziden]ial, investind surplusul. Nici o amintirefericit` nu o lega de locuin]a patern` [i nimic n-o re]inea s-o vând`. {i, totu[i, nu se putea hot`r\ s` ia o decizie.

 Acum, ajunsese la destina]ie. Paul preluase cu câtva timp

\nainte cabinetul de expertiz` contabil` al tat`lui s`u, care [i ellucrase pentru domnul Spencer de la \nfiin]area agen]iei. Paulera mai \n vârst` cu trei ani decât Charlotte [i manifestaseoarecare interes pentru ea când venise s` se instaleze la tat`ls`u pentru a-l \nlocui. Dar, \n acel timp, ea nu-[i revenise de tot\n urma rupturii cu Gordon [i lucrurile r`m`sese a[a. Cei doi

tineri r`m`seser`, \ns`, buni prieteni. Paul se c`s`torise [iCharlotte o aprecia mult pe so]ia lui, Helene.

 – Bun` ziua, sunt bucuros s` te v`d! spuse Paul dup` cesecretara sa o introduse pe Charlotte \n birou. Cum \]i mergafacerile?

 – Foarte agitate! r`spunse Charlotte, a[ezându-se.

 – Am auzit vorbindu-se c` pia]a a \nnebunit.

UN CHIRIA{ CIUDAT 13

Page 11: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 11/156

Cred c` e[ti mul]umit`. – Ei bine, \ntr-un sens da, bine\n]eles. |n acest an, agen]ia va

atinge o cifr` de afaceri foarte important`, dac` situa]ia actual`se va men]ine. Dar aceast` inflamare a pre]urilor m`nelini[te[te. Discutam \ntr-o zi cu John Garner [i cu Lucy Matthew. Ei sper` s` se c`s`toreasc` \n câteva luni, dar nu auprea mult spa]iu \n ferma familial` pentru a-i primi pe nunta[i.

 John are un salariu foarte modest iar Lucy nu lucreaz` \nc`. Cuacest aflux de londonezi, eu nu pot s` le ofer nimic la pre]ul pecare \l pot pl`ti.

 – Nu pot s` mai fac` o construc]ie la ferm`? – Nu, pentru c` aprob`rile de construire sunt eliberate \n

prezent cu zgârcenie, pentru a se proteja peisajul. Eu nu sunt

\mpotriv`, dar ce-o s`-i spun lui John când va veni la agen]ie?Tân`ra femeie scoase un suspin adânc [i-i arunc` lui Paul o

privire descurajat`. – Problema ta, Charlie este c` nu pui prea mult aceste

lucruri la inim`. Trebuie s` fii mai tare! Afacerile sunt afaceri!Charlotte f`cu o mutr` ne\ncrez`toare, cu triste]e

amestecat` cu iritare, c` Paul folosea \nc` pentru a i se adresanumele care i se d`dea \n copil`rie, Charlie... De ce i seatribuise aceste prenume masculin ca diminutiv? Desigur, dincauza lipsei de feminitate!

Brusc, gândurile \i revenir` la conduc`torul Jaguarului.Probabil c` acest b`rbat nu frecventa decât creaturi de vis [i nu

femei cu porecle de b`iat, cum era ea...

14 MONICA LEWTY  

Page 12: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 12/156

Dar ce importan]` avea? \[i zise ea imediat. Nu-i st`tea \nobicei s` fantazeze cu privire la un necunoscut, chiar dac` aveaochi alba[tri magnifici [i un surâs enigmatic.

Blestemându-[i neaten]ia, se \ndrept` \n scaunul s`u [ic`ut` s` se concentreze asupra cuvântului lui Paul.

 – ... [i dac` acest b`rbat deschide o alt` agen]ie \n ora[, cumse pare c` are inten]ia, ri[ti s`-]i pierzi afacerea, \l auzi ea

spunând.Imediat, se trezi Charlottei curiozitatea. Iat` c`, de câteva

s`pt`mâni circula zvonul privind apropiata instalare a unuiconcurent. Ceea ce nu p`rea deloc \nsp`imânt`tor, \n m`sura\n care ora[ul cuno[tea o extindere: magazine noi, ce seadresau unei clientele cu dare de mân`, \[i deschiseser` por]ile,

un concensionar de ma[ini de lux se instalase \ntr-un magnifichol de expozi]ie unde se aliniau ma[ini, cu nume atât deexotice, \ncât nu se puteau pronun]a, destinate or`[enilor carec`utau aventura.

Desigur, se gândea Charlotte, timpurile se schimbaser` fa]`de epoca \n care, \ntr-un garaj pr`fuit, Fred Jarvis personal

distribuia benzin`, asigura repara]ii [i vindea la comand` câtevamodele de ocazie.

Poate ar fi trebuit s` se preg`teasc` mai bine pentru acesteschimb`ri dar fusese atât de absorbit` de boala tat`lui s`u, \ncâtnu d`duse aten]ie zvonurilor care circulau privind sosirea unuialt agent imobiliar. Abia acum \ncepea s` aprecieze importan]a

acestei [tiri.

UN CHIRIA{ CIUDAT 15

Page 13: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 13/156

 – De altfel, m` gândesc c` este loc pentru doi, declar` ea peun ton sfid`tor. Tu ce rezi?

Siguran]a ei nu era decât aparent`. |n realitate, se temea canoul sosit s` nu beneficieze mai mult decât ea de noul avântimobiliar. Desigur, ea avea avantajul c` era bine implantat` \nregiune, dar noul venit nu va ezita, desigur, s` foloseasc`metode mai agresive pentru a-[i face loc...

 – Pentru moment, da, r`spunse Paul. Dar când situa]ia se va lini[ti, ce se va \ntâmpla?

 – Din partea mea, sunt gata s` pariez c` atunci cândafacerile vor fi mai pu]in favorabile, viitorul meu concurent vap`r`si ora[ul pentru a se instala \ntr-un loc mai rentabil. Dup`cum am auzit, acest domn are inten]ia s` deschid` un lan] de

agen]ii. El ar putea, deci, s` se replieze u[or dac` va fi cazul. – Ai dreptate, spuse Paul f`r` convingere.Tân`ra femeie sim]ea cum o cuprinde nervozitatea. Dup`

cum se vedea, Paul era nelini[tit pentru ea [i probabil nugre[ea. El \nsu[i cuno[tea modul de ac]iune al acestor agen]iicare se iveau peste tot ca ciupercile dup` ploaie. Singura lor 

grij` era s` genereze profit, promi]ându-le marea cu sareaclien]ilor s`i pentru a-i atrage [i a-i convinge s` se \ndatoreze.Charlotte nu folosise niciodat` asemenea practici [i nici nuavea inten]ia s-o fac`.

 – Sunt surprins c` acest domn nu ]i-a f`cut \nc` propuneride r`scump`rare, spuse deodat` Paul, \ntinzându-i hârtiile s` le

semneze.

16 MONICA LEWTY  

Page 14: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 14/156

 – Mai bine s` nu \ncerce! C`ci a[ refuza, replic` tân`rafemeie pe un ton sec, parafând câteva foi. Iat`, e suficientpentru azi, nu-i a[a?

Cu o mi[care brusc`, ea \[i puse stiloul \n po[eta mare depiele. Acum, se gr`bea s` plece. Ca [i cea mai mare parte dintreprieteni, Paul era convins c` noul agent imobiliar are s-o\nghit` [i va fi privit` cu mil` de cei din jurul s`u. Ea era mândr`

de modul \n care \[i conducea agen]ia, de faptul c` se str`duias` respecte principiile dentologice pe care nu le-ar fi tr`dat cunici un pre]. {i iat` cum venirea unui nou \ntreprinz`tor f`r`scrupule ar putea s` r`stoarne totul. |n cel mai r`u caz, varenun]a la proiectele de extindere dup` care jinduise la unmoment dat. Dar, din fericire, ea nu spusese nim`nui nimic.

Onoarea va fi salvat`... – Tu mergi ast`-sear` la familia James? \ntreb` Paul,

ridicându-se pentru a-[i conduce prietena pân` la u[`. – Da, cu toate c` nu am nici cea mai mic` dorin]`. Adam este

un b`rbat fermec`tor, dar o suport greu pe Vanessa. – {i eu. Nu atât b`rbatul, ci tigresa de nevast`-sa \mi face

fric`! concluzion` Paul, cu un surâs complice.|n mica societate local`, Adam [i Vanessa James formau un

cuplu de vaz`. Simbol al reu[itei sociale, Adam, un tân`r cadrudinamic, \[i construise propria firm` de informatic` [i aceastacunoscuse un succes imediat. Se \mplineau deja cinci ani decând el [i so]ia sa se instalaser` \n regiune, dup` ce cump`raser`

o mare cas` victorian` \n aceea[i localitate cu Charlotte.

UN CHIRIA{ CIUDAT 17

Page 15: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 15/156

Pe cât era Adam de lini[tit [i agreabil, pe atât era Vanessa deagresiv`. Charlotte [tia câte ceva despre aceasta, deoarecefusese \n câteva rânduri ]inta atacurilor ei f`r` s`-[i poat`explica de ce. Dup` ea, Vanessa nu avea pentru ce s-o invidieze.Nu avea ea totul pentru a fi fericit`: un so] atent, care [tia s`\nchid` ochii \n fa]a numeroaselor flirturi ale splendidei saleso]ii, doi copii frumo[i, care nu o deranjau deloc pentru c` era

la pension, un statut social invidiat de to]i [i mari mijloacemateriale? |ntotdeauna de o elegan]` extrem`, ea \[i petreceamult timp la Londra, devalizând magazinele de lux [iducându-se la spectacole, atunci când nu era iarna \n Caraibe,pentru a-[i \ntre]ine bronzul sau \n alt cap`t de lume timp dedou` luni pe var`? Totu[i, a[a ciudat` cum putea s` apar`,

Charlotte v`zuse la Vanessa un sentiment apropiat de gelozie.Poate era atât de doritoare s` ocupe avanscena \ncât se temeac` orice femeie, oricare ar fi aceasta, ar putea s-o pun` \numbr`.

Dar, \n acest caz, de ce insista Vanessa s-o invite atunci ladineurile mondene pe care le organiza? Charlotte se ducea f`r`

entuziasm, dar considera c` era de datoria sa, pe plancomercial, s` se amestece cu lumea bun` din localitate. |n plus, Adam se purtase \ntotdeauna dr`gu] cu ea [i nu dorea s`-lsupere. Dar, ast`-sear`, inten]iona s` nu stea prea mult.

Când reveni \n parching, z`ri imediat Jaguarul, u[or deremarcat din cauza caroseriei ro[u-aprins, [i constat` cu

u[urare c` necunoscutul disp`ruse.

18 MONICA LEWTY  

Page 16: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 16/156

Cu atât mai bine! |l va uita mai repede.Conducând, \[i reaminti deodat` conversa]ia cu Paul.

Optimismul pe care \l afi[ase \n fa]a lui disp`rea acum [i, cu câtse gândea mai mult, cu atât spectrul unui concurent neloial,care ar fi dus-o \ncetul cu \ncetul la faliment, se profila cuprecizie la orizont.

 Aceast` perspectiv` o f`cu s` se \nfioare, la fel ca atunci când

reg`sea marile \nc`peri reci din casa sa. De obicei, se mul]umeas` profite de singur`tate dup` o zi de lucru plin`, dar, deaceast` dat`, regreta c` nu avea cu cine s` discute [i s` schimbeidei.

Chiar dac` nu fusese atât de apropiat` de tat`l s`u, acesta \ilipsea. |n ciuda frecventelor contradic]ii, Charlotte beneficiase

adesea de sfaturile pre]ioase ale domnului Spencer, \nainte caboala s`-l sl`beasc` din punct de vedere fizic [i intelectual [i oafec]iune real` \l lega pe tat` de fiic`, de[i era rar exprimat`. Acum, f`r` el, vasta locuin]` p`rea câteodat` teribil de goal`...

Telefonul suna când Charlotte intr` \n buc`t`rie, [i cândridic` receptorul, recunoscu vocea Sophiei William.

Sophie trecea printr-o grea \ncercare. Dup` dispari]iatragic` a so]ului s`u \ntr-un accident de circula]ie, r`m`sesesingur` cu doi copii mici. Peste toate acestea, se confrunta cugrave probleme financiare, so]ul s`u neglijând s`-[i fac` oasigurare pe via]`. Ea nu avea drept capital decât c`su]a pe careel o cump`rase pu]in timp mai \nainte. Dar, cum putea s`

\ntre]in` o cas` f`r` mijloace financiare? De mai multe ori,

UN CHIRIA{ CIUDAT 19

Page 17: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 17/156

Sophie emisese ideea de a o vinde pentru a le putea ofericopiilor s`i o via]` decent`. De aceast` dat`, o chema peCharlotte ca s-o \ntrebe dac` poate s` treac` mâine ca s-oexpertizeze, ceea ce tân`ra femeie accepta, \mpotriv` voin]eisale, \nainte de a \nchide. Apoi, r`mase gânditoare câteva clipe.Trebuia s-o sus]in` pe Sophie \n proiectul s`u. Sau sosireaacestui nou agent imobiliar risca s` repun` totul \n discu]ie?

|ntr-adev`r, Charlotte se gândea deja de mai multes`pt`mâni s` recruteze o nou` colaboratoare, cu o jum`tate denorm`, pentru a diminua surplusul de munc`. Cunoscânddificult`]ile financiare ale Sophiei, se gândea s-o angajeze.R`mânea s` rezolve problema gemenilor acesteia, care numergeau \nc` la [coal`... Dar nu-i trebui mult timp Charlottei s`

g`seasc` o solu]ie: vecina tinerei v`duve, o institutoarepensionar`, ar fi desigur de acord s`-i ia la ea \n timp ce mamalor ar face vizite la clien]i... |n restul timpului, Sophie ar puteas`-[i ia dosarele acas` [i s` lucreze supraveghindu-[i copiii.

Deci, totul se aranja foarte bine. Cel pu]in, \n teorie... C`ciCharlotte nu o abordase \nc` pe Sophie cu privire la acest

subiect. Tân`ra femeie era atât de mândr`, \ncât risca s` refuzeimediat dac` avea sentimentul c` era vorba de o milostenie.Trebuia, deci, s` g`seasc` mijlocul de a o convinge c` ar face unmare serviciu agen]iei dac` ar accepta s` lucreze cu Sheila Walsh, actuala asistent` a Charlottei. Dar dac` \n ora[ se instalaun concurent, nivelul afacerilor s-ar mic[ora [i Sophie ar fi mai

greu de convins...

20 MONICA LEWTY  

Page 18: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 18/156

Fie ce-o fi, nu trebuia \n nici un caz s` pun` casa \n vânzare[i s` se mute la p`rin]i, cum avea de gând, cu moartea \n suflet.Domnul [i doamna Sellars, p`rin]ii Sophiei, locuiau \ntr-o cas`mic` \ntre]inut` cu mult` grij` [i ar fi primit cu nelini[te venireanepo]ilor turbulen]i. |n ceea ce o prive[te pe Sophie, era preaobi[nuit` cu independen]a ca s` se poat` adapta f`r` dificultatela alt` existen]` familial`. }inând seama de situa]ie, nu avea de

ales.Soneria pendulei \i aduse aminte Charlottei c` era timpul s`

se preg`teasc` dac` voia s` soseasc` la timp la James. Distrat`,arunc` o privire \n buc`t`rie.

Marea \nc`pere, cu zidurile sale de un bej \nchis, era a[acum o [tia dintotdeauna. De fapt, aproape nimic nu se

schimbase \n cas` de la moartea mamei sale. Domnul Spencer se mul]umea s` asigure un minimum de \ntre]inere [i refuzase\ntotdeauna s` cedeze insisten]elor fiicei sale care, adolescent`fiind, \l presa s` fac` unele renov`ri. Apoi, pu]in câte pu]in,Charlotte renun]ase s` mai emit` idei [i lucrurile r`m`seser`a[a.

 Ast`zi, trebuia s` admit` c` trebuia redecorat` casa.Zugr`veala se decolorase, culorile perdelelor erau insipide [itotul degaja o atmosfer` desuet` de o infinit` triste]e.

Totu[i, nu din cauza lipsei de mijloace domnul Spencer nuf`cuse cheltuieli \n cas`. Dup` decesul lui, Charlotte constatasecu surpriz` c` mo[tenise nu numai proprietatea, dar [i o

important` sum` de bani. Dac` vindea, ar fi avut un capital

UN CHIRIA{ CIUDAT 21

Page 19: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 19/156

important [i ar fi putut s`-[i cumpere un apartament nou,r`mânând la ad`post de griji.

|n unele seri, când se instala \n salonul tapisat cu hârtie\nflorat` tot atât de sinistr` pe cât era de demodat`, i se p`reaabsurd s` tr`iasc` singur` \n aceast` cas` mare [i goal` pe carenici m`car n-o aranjase dup` gustul s`u. Dac` m`car ar fi avuttalent \n materie de decorare, ca unele dintre prietenele sale

care realizaser` miracole \n case de departe mai pu]in frumoasedecât a sa!

Dar, iat`, ea n-avea nici talent, nici timpul necesar pentru ase lansa \ntr-o astfel de activitate. Dar, dac` previziunile lui Paulprivind noua agen]ie se adevereau, o s` aib`, poate, prea multtimp la dispozi]ia sa...

Refuzând s` cedeze dezam`girii, tân`ra femeie urc` \ncamera sa, promi]ându-[i s` se ocupe cât mai curând deinteriorul s`u, indiferent ce se va \ntâmpla cu agen]ia. Când vafi posibil, va telefona unor prietene ca s` le cear` sfatul [iadresele furnizorilor.

Mânat` de aceast` hot`râre, se apropie de masa de toalet` [i

se a[ez` pe taburet. Contrar obiceiului, \ntârzie o clip` s`observe imaginea ce o reflecta oglinda. Se sim]ea ciudat [iaceast` tendin]` pe care o avea de câteva ore de a se \nduio[ade persoana sa, o tulbura. De obicei, nu era genul care s` sepiard` \n introspec]ie... {i iat` c` ast`zi nu \nceta s`-[i pun`\ntreb`ri asupra ei \ns`[i. De unde \i venea, a[a deodat`, aceast`

 vulnerabilitate?

22 MONICA LEWTY  

Page 20: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 20/156

UN CHIRIA{ CIUDAT 23

Niciodat` mai \nainte nu sim]ise cu atâta acuitatesingur`tatea. Pân` acum, se felicitase \ntotdeauna pentruindependen]a sa. Atunci, ce se \ntâmpla? Cu [iretenie parc`,imaginea b`rbatului din Jaguar \i revenea \n minte. Dar eraridicol! N-o s` se lase destabilizat` de un necunoscut pe carel-a v`zut câteva secunde [i pe care nu-l va mai vedea niciodat`!Mai ales c` nu-i pl`cea acest gen de b`rbat: prea frumos, prea

 viril, prea sigur pe sine...Brusc, sim]i cum i se strânge inima. |n realitate [tia mai ales

c` un b`rbat atât de seduc`tor ca acesta nu putea s-o remarce...Ea nu avea nimic din Vanessa James, sau din acele seduc`toareexperimentate ale c`ror figuri [i surâsuri fermec`toareascundeau adesea un profund egosim. |n ceea ce-o privea,

refuza s` joace comedia farmecului [i a seduc]iei. Orbi]i deaparen]`, b`rba]ii se \ndep`rtau de ea.

|n schimb, se l`sau cuceri]i de dulcea]a fa]adei Vanessei [i aconfratelor sale, flata]i de aten]ia cu care \i \nconjura. Dar, maiapoi, adev`rata fire a acestor femei ie[ea adesea la suprafa]` [iei r`mâneau tr`sni]i...

De altfel, nu aveau decât ceea ce meritau! \[i zise Charlotteridicându-se brusc dup` ce aruncase o privire ceasului s`u.

Dac` \[i pierdea timpul \n considera]ii stupide, risca s` fie \n\ntârziere pentru a doua oar` \n ziua aceea!

Page 21: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 21/156

Capitolul 2

Charlotte plec` totu[i târziu, dintr-o cauz` neprev`zut`.

Dup` ce reu[ise, contrar a[tept`rilor, s` fie gata la ora stabilit`,a trecut prin toate chinurile din lume, \ncercând s`-[iporneasc` ma[ina.

|n sfâr[it, motorul sughi]`, apoi \[i rec`p`t` modul defunc]ionare aproape normal. Parcurgând cei câ]iva kilometricare o separau de casa lui James, tân`ra femeie reflecta. Ma[ina

sa, care apar]inuse tat`lui s`u, d`dea tot mai mult semne desl`biciune având \n vedere vechimea ei. |ntr-o zi sau \ntr-alta, vatrebui s-o \nlocuiasc`.

Dar ce model s` aleag`?Deodat`, \i veni \n minte imaginea unui Jaguar. Ce idee

ciudat`! se gândi ea imediat. Era genul de vehicul pe care nu

l-ar cump`ra niciodat`! Chiar dac` ar fi avut bani, aceast`

Page 22: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 22/156

ma[in` era prea b`t`toare la ochi [i prea luxoas` pentru una caea, care nu dorea s` fie remarcat`.

Când sosi la familia James, Charlotte remarc` mai multe vehicule parcate \n curtea mare. Toate ferestrele erau luminate,cl`direa impozant` din piatr` cioplit` trona \n mijlocul unuiparc \ntre]inut cu grij` meticuloas` de c`tre un peisagist sosittocmai de la Londra. Amplasamentul fiec`rei plante era

\ndelung studiat [i fuseser` aclimatizate specii originale.Cople[it` de rafinament, Charlotte [tia de la Vanessa, c`reia \if`cea pl`cere s` informeze tot ora[ul c` pietri[ul fusese adus cumare cheltuial` din Sco]ia pentru a se armoniza cu nuan]apietrei.

 Adam \i deschise u[a [i o conduse \n holul imens, pardosit

cu dale de marmur`. El o \mbr`]i[` pentru a-i spune bune venitcând Vanessa veni la rândul s`u s-o \ntâmpine pe invitata sa.

 – Charlie! Iat`-te \n sfâr[it! E[ti \n \ntârziere... zise easchi]ând un surâs artificial.

 Apoi, \ncepur` s-o examineze pe tân`ra femeie din cap pân`\n picioare cu o comp`timire prost deghizat`. Apoi, cu o voce

suficient de tare ca s` se aud` pân` \n salon, spuse: – Data viitoare, când voi merge la Londra, vei veni cu mine,

de acord? Te voi duce la un magazin unde vei g`si câtevalucruri care se vor asorta cu silueta ta. Cele de aici suntdep`[ite...

Charlotte se for]` s` nu-i dea replica. Cum poate s` fie atât

de ipocrit`? Iar criticile Vanessei erau nejustificate. Fusta neagr`

UN CHIRIA{ CIUDAT 25

Page 23: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 23/156

de catifea pe care o purta cu anumite prilejuri nu era poatedup` ultima mod`, \[i spuse \n gând Charlotte, dar \i st`tea atâtde bine! Prea ocupat` cu meseria sa pentru a alerga prinmagazine, ea nu dispunea ca gazda sa de o garderob` foartebogat`; totu[i, nu avea de ce s` ro[easc` de silueta sa. Cu taliasa \nalt` [i sânii mici nu risca s-o concureze pe Vanessa care \[ipunea \n valoare pieptul opulent, dar ea se sim]ea mai bine

astfel.Refuzând s` se lase impresionat` de comentariile

mu[c`toare, ea i arunc` o privire dispre]uitoare care nu p`rus-o tulbure.

 – Din p`cate, ri[ti s` fii ]intuit` \n biroul t`u de acum\nainte, dac` nu vrei s`-]i pierzi afacerea, continu` Vanessa cu

o mutr` \ntristat`. Cred c` noul t`u concurent se va instala \napropiere, nu-i a[a?

|ntrucât Charlotte, din ce \n ce mai enervat`, nu r`spundea, Vanessa murmur`:

 – Ceea ce m` face s` doresc o nou` estimare a casei. Chiar azi de diminea]` \i spuneam lui Adam c` m-am plictisit acum,

când lucr`rile de decorare s-au terminat. Ne trebuie ceva maimare. Nu este momentul s` vindem, cu to]i ace[ti oameni carese perind` prin regiunea noastr`? Am putea ob]ine un pre]excelent. Tu ce zici, Charlotte? Afacerile imobiliare n-au mersmai bine ca acum, nu-i a[a?

 – Probabil, pentru c` m` \ntrebi, r`spunse sec Charlotte,

dar s` [tii c` acest avânt m` nelini[te[te pentru viitorul acestui

26 MONICA LEWTY  

Page 24: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 24/156

or`[el. Pre]urile s-au umflat prea mult, \ncât exist` riscul ca ceicu venituri modeste s` p`r`seasc` regiunea [i, \ntr-o zi sau alta, vom suporta consecin]ele acestei situa]ii. Mai ales c` anumi]iagen]i imobiliari nu fac nimic \ncât s`-i aduc` pe cei ce vând lara]iune, ba din contr`! Mi-e team` c` acest nou concurent almeu s` nu fac` parte dintre ace[ti oameni f`r` scrupule careprofit` de o conjunctur` favorabil`, f`r` s` se gândeasc` la

consecin]ele care vor urma pe termen lung. Vanessa \i arunc` o privire mirat` [i ad`ug` pe un ton plin

de perfidie: – Iat`-te [i agresiv`, Charlotte! Te temi pentru agen]ia ta,

nu-i a[a? Tocmai am pl`cerea s` ]i-l prezint pe noul t`uconcurent, Oliver Tennant, o anun]` ea.

 Vorbind, Vanessa lans` cel mai fermec`tor surâs cuiva carese g`sea \n spatele Charlottei. Aceasta din urm` \n]elese atuncic` acest domn Tennant sosise f`r` ca ea s` [tie, \n timpul lungiisale tirade [i c`, desigur, auzise tot...

Stânjenit`, tân`ra femeie nu \ndr`zni s` se \ntoarc`. Cumeste posibil ca Vanessa s-o pun` \n mod deliberat \ntr-o situa]ie

atât de nepl`cut`? C`ci aceast` \ntâlnire nu era rodulhazardului, dac` este s` judec`m dup` expresia triumf`toare\nscris` pe figura amfitrioanei...

 – Oliver, intr`! continu` aceasta din urm` \naintând, cubra]ele deschise, \ntr-un gest teatral, ridicol. }i-o prezint peCharlotte Spencer. Sunt sigur` c` ai auzit deja vorbindu-se de

ea [i de agen]ia ei...

UN CHIRIA{ CIUDAT 27

Page 25: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 25/156

Mi-e team` c` nu-]i va face o primire pl`cut`, cu atât maimult cu cât se [tie c` nu-i plac b`rba]ii!

De data aceasta, era prea mult! se gândi Charlotte furioas`.N-o va l`sa pe Vanessa s` continue s-o insulte \n acest mod. A[ac` se va prezenta ea \ns`[i acestui Olivier...

C`p`tând curaj, se \ntoarse pentru a face fa]` noului venit [ii se p`ru c` inima \nceteaz` s`-i mai bat`. C`ci \l avea \n fa]` pe

conduc`torul Jaguarului.De aproape, albastrul ochilor, umbri]i de lungi gene negre,

p`rea [i mai intens [i Charlotte fu din nou frapat` de impresiade virilitate, brut` [i rafinat` \n acela[i timp, care emana din el.Incapabil` s` spun` un cuvânt, sim]i cum ro[ea]a \i coloreaz`obrajii, ceea ce m`ri [i mai mult confuzia ei.

Luându-l de bra], Vanessa \i arunc` pe un ton mali]ios: – Nu face figura asta, Oliver! Femeile din aceast` regiune nu

sunt toate atât de \nsp`imânt`toare cum este Charlotte! S` [tiic` ai \n fa]` o femeie local`...

Charlotte \[i strânse pumnii. Vanessei \i f`cea pl`cere s`-irealizeze un portret ridicol! Ce va gândi despre ea noul venit?

Chiar dac`, \n fond, \i era perfect egal, nu-i f`cea pl`cere s`treac` \n ochii acestuia drept o sufraget`. Sau, mai r`u, dreptuna din acele femei care sfâr[esc \n mi[carea feminist`, denecaz c` nu sunt destul de atr`g`toare pentru a pl`cea unor b`rba]i...

Totu[i, contrar \ndoielilor sale, Olivier nu se ar`t` de acord

cu Vanessa.

28 MONICA LEWTY  

Page 26: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 26/156

Din contr`, se \ndep`rt` de aceasta [i-i \ntinse o mân`Charlottei.

 – |ncântat s` v` \ntâlnesc. Doream s` v` cunosc, zise el.Ce amabilitate surprinz`toare, dup` tot ce i s-a dat s` aud`!

se gândi Charlotte, uimit`. {i dup` tot ceea ce se petrecuse \nparcare! Cum se putea ar`ta atât de prevenitor, sau cel pu]in \naparen]`, dup` purtarea ei cu câteva ore mai \nainte, când \i

luase locul!Din nou, Vanessa interveni, doritoare, f`r` \ndoial` s` ias`

iar`[i \n fa]`. – Mi-e team` c` nu va avea o p`rere bun` \n ceea ce te

prive[te. Ea pretinde c` majoritatea agen]ilor imobiliari carereu[esc ast`zi sunt oameni f`r` scrupule...

Timp de câteva secund Oliver contempl` figura \mbujorat`a Charlottei.

 – Cred c` este o opinie personal`, pe care eu n-o\mp`rt`[esc, declar` el \n cele din urm`. Cât prive[te indiviziif`r` scrupule, ace[tia sunt mai numero[i decât credem [iadesea \[i ascund inten]iile.

Surâsul ironic care \nso]i aceast` remarc`, sfâr[i prin a opune \n \ncurc`tur` pe Charlotte. Era evident c` Oliver Tennant f`cea aluzie la prima [i dezagreabila lor \ntâlnire... [ip`rea c` se amuz` de tulburarea ei!

|n acea clip`, sosirea lui Adam anun]ând c` [eful chelnerilor era gata s` serveasc` masa, fu o diversiune oportun`.

Charlotte, \ns`, nu reu[i s` se calmeze.

UN CHIRIA{ CIUDAT 29

Page 27: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 27/156

Nu numai Vanessa reu[ise s-o umileasc`, dar [i Oliver Tennant p`rea s` g`seasc` situa]ia foarte distractiv`. Mai r`u, sesim]ea neputincioas`: cum ar fi putut s` protesteze, f`r` ac`dea \n ridicol?

|n tot cazul, dac` Vanessa n-ar fi provocat-o, nu [i-ar fiexprimat niciodat` cu atâta vigoare temerile cu privire la nouls`u concurent, se gândea Charlotte. Cât prive[te reputa]ia de

feminist` pe care Vanessa avusese grij` s` i-o atribuie, aceastanu avea nici o baz`...

 Vocea lui Adam o aduse brusc la realitate. P`rea jenant cum\ncerca acesta s` scuze comportamentul so]iei sale [i Charlotte,\n]eleg`toare, \i adres` un surâs. S`rmanul Adam! S` fii so]ul Vanessei nu \nsemna s` fie tot timpul nostim...

 – Mi-e team` c` am folosit unele cuvinte nepotrivite, spuseatunci Charlotte, pentru a-l lini[ti. Nu [tiam c` Oliver Tennantfigura printre invita]ii vo[tri.

 – Ei bine, Vanessa a... i-a cerut s` fac` o estimare a caseinoastre, murmur` Adam, cu un gest jenat.

 Apoi, con[tient de stâng`cia sa, se gr`bi s` adauge:

 – De altfel, nu \n]eleg de ce vrea s-o vând`... – Nu-]i face griji, Adam, declar` Charlotte, ignorând ultima

remarc`. Vanessa are tot dreptul s` solicite avizul nouluiconcurent. M` a[tept, de altfel, ca pia]a marilor propriet`]i s`-irevin`, \ncetul cu \ncetul. Dar este loc de munc` pentru doi [ieu nu sunt nelini[tit`.

 – S` [tii c` Oliver are o reputa]ie excelent̀ , continu` Adam.

30 MONICA LEWTY  

Page 28: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 28/156

 A \nceput prin a \nfiin]a o agen]ie la Londra, apoi a... – ... g`sit c` va câ[tiga mai u[or mai mul]i bani, venind \n

or`[elul nostru, nu-i a[a?De pe cealalt` parte a mesei Vanessa le \ntrerupse

conversa]ia interpelându-[i so]ul. – Adam! Vino te rog s` te a[ezi al`turi de Felicity, te

a[teptam! Charlie, ce se \ntâmpl`? Ai o mutr`! S` nu-mi spui c`

e[ti a[a din cauza s`rmanului Oliver...Charlotte nu r`spunse [i, \ntorcând capul, \i salut` cu un

surâs pe vecinii de mas`, regretând cu am`r`ciune c` acceptaseaceast` invita]ie. Pentru c` le f`cuse rost de case, \i cuno[tea pecei mai mul]i dintre meseni – cupluri tinere, instalate decurând \n regiune. Dar nu-[i f`cea nici o iluzie. Dac` le venea

dorin]a s` vând`, vor fi tenta]i s` se adreseze noului agent, \nsperan]a c` vor putea realiza un beneficiu maxim...

 Alungându-[i din minte aceast` perspectiv` deprimant`,Charlotte se str`duia s`-[i concentreze aten]ia asupra felurilor originale ce li se aduceau. Dar nu o dat` se surprinse cu gândulla o sup` ]`r`neasc` bun`, a[a cum o preg`tea doamna Noakes

la Hanul Vân`torilor, \nso]it` de faimoasa pâine f`cut` \n cas`.Ea adres` un gând emo]ionat marelui [emineu \n care sefrigeau miei, \n timp ce Holly, câinele ciob`nesc german,mo]`ia \nc`lzindu-se \n fa]a focului.

Nu, ea nu era f`cut` pentru aceste mondenit`]i, acestereuniuni conven]ionale, unde fiecare \[i juca rolul cu grij`, f`r`

s` se intereseze de vecinul s`u, se gândea ea. {i aplecând

UN CHIRIA{ CIUDAT 31

Page 29: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 29/156

urechea la conversa]iile unora [i altora, i se p`ru deodat` c` nuare nimic comun cu ace[tia. B`rba]ii vorbeau pe un ton seriosdespre investi]iile lor financiare [i despre ambuteiajelelondoneze, \n timp ce so]iile lor discutau despre tinerele fete,despre [colile particulare [i despre cump`r`turi.

Bând f`r` pl`cere un vin ame]itor, \l asculta distrat` pe vecinul s`u din dreapta care \[i exprima, una dup` alta,

problemele sale. Proprietar de curând al unei case \n cartierulcel mai de vaz` al ora[ului, era \n tratative cu prim`ria pentru aob]ine un permis de construire mai deosebit. El dorea de fapt,instalarea unei verande imense pentru a-i ad`posti piscina.

Charlotte d`dea din cap pentru a-[i manifesta interesulcând, deodat`, privirea ei poposi de cealalt` latur` a mesei.

Mare \i fu stupefac]ia când constat` c` Oliver Tennant o privea.Imediat, \ntoarse capul. De ce o observa cu o asemenea

intensitate? Ar fi jurat c` o privea mai de mult. O plângea f`r`\ndoial` c` este atât de diferit` de celelalte femei prezente... Or,ea n-avea ce face cu mila lui!

Furioas` [i sup`rat`, \[i \ntoarse aten]ia asupra vecinului

s`u, c`ruia \i adres` un surâs atât de str`lucitor, \ncât acesta seopri brusc, interzis. Probabil se \ntreba ce spusese ca s` meriteun asemenea tratament...

|n sfâr[it, spre marea u[urare a Charlottei, st`pâna casei \[iinvit` musafirii s-o urmeze \n salon [i s` se instaleze pecanapele. |n timp ce Vanessa lansa o conversa]ie despre

s`rb`toarea organizat` \n fiecare an de c`tre prim`rie [i diverse

32 MONICA LEWTY  

Page 30: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 30/156

asocia]ii, Charlotte \l v`zu pe Oliver Tennant p`r`sindu-[ifotoliul pentru a veni s` se a[eze pe sofa, al`turi de ea.

 – Vanessa mi-a spus c` ai luat de curând agen]ia de la tat`lt`u! murmur` el.

 – Am luat conducerea oficial` a agen]iei dup` moarteatat`lui meu, dar \n realitate, ]ineam frâiele cu mult timp \nainte.

Ea se \ntrerupse [i-i arunc` o privire uimit`.

 – Sunt surprins` c` nu e[ti la curent, zise ea. |mi \nchipui c`cine \[i deschide o agen]ie \ntr-un ora[ ca al nostru, seinformeaz`, \n prealabil, asupra concuren]ei, nu?

 – Ai dreptate. Dar \n acest caz, asociatul meu s-a ocupat deproiect. Cel pu]in, la \nceput, pentru c` apoi lucrurile s-auschimbat. Ne-am separat: eu am p`strat activitatea de la Londra

[i el toate agen]iile noastre din provincie. |n afar` de cea deaici.

El f`cu o pauz` [i un surâs se ivi pe buzele sale bineconturate.

 – Iat` de ce doream s` te cunosc, relu` el. |n m`sura \n carene vom g`si \n concuren]` direct`, m` gândesc c`...

 – Da? La ce te-ai gândit? \ntreb` Charlotte pe un ton sec. C`am putea s` ne \n]elegem pentru a ridica pre]urile? Dac` o s`contezi pe mine pentru a juca acest rol \n detrimentul clien]ilor \ncurajându-i s` contracteze \mprumuturi exagerate, te-ai\n[elat. M` tem c`, din acest punct de vedere, nu putemcolabora.

 – Bine, pentru c` nu accep]i oferta mea de pace...

UN CHIRIA{ CIUDAT 33

Page 31: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 31/156

 – |ncepem ostilit`]ile? |n ceea ce m` prive[te, nu v`d nici uninconvenient, r`spunse ea cu agresivitate. Cel pu]in, lucrurile vor fi clare.

|ncordat`, \ncerc` s` \nfrunte privirea interlocutorului s`u,uimit` [i ea de violen]a cuvintelor sale. Nu avea obiceiul s` fieatât de intransigent`, dar nu dorea s` stabileasc` o \n]elegereilegal` cu domnul Tennant, \nc`lcând regulile deontologice pe

care le-a respectat \ntotdeauna. – Este timpul s` plec. |ncerc s-o g`sesc pe Vanessa, \l anun]`

ea. – Te urmez, replic` el imediat.Spre marea sa surpriz`, o urm`. Ar fi trebuit s` aib` decen]a

de a a[tepta câteva minute, \nainte de a p`r`si [i el locul, se

gândea tân`ra femeie. Aceast` conversa]ie \i l`sase un penibilsentiment de nelini[te [i dorea, mai presus de orice, s` sedebaraseze de acest individ.

 Vanessa nu p`rea deloc contrariat` când Charlotte o anun]`c` pleac`. Din contr`, \naint` spre invitata sa pentru a-i uranoapte bun` [i merse pân` acolo \ncât o \mbr`]i[`, cu un larg

surâs pe buze. |n fa]a unei asemenea duplicit`]i, Charlotte nuse putu \mpiedica s` fac` un pas \napoi, pentru a se sustrage\mbr`]i[`rii, imposibil s` joace comedia amici]iei. Dar nu [i-adat seama c` Oliver Tennant era chiar \n spatele s`u [i se izbide el, f`r` s` vrea. Când se \ntoarse, sim]i ca pe un bicistr`lucirea albastr` a ochilor lui [i o str`b`tu un lung frison.

 Vanessa, care nu pierduse nimic din scen`, interveni:

34 MONICA LEWTY  

Page 32: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 32/156

 – Oliver, nu-mi spune c` pleci [i tu! Vroiam s` schimb`m o vorb` despre proiectul de vânzare, ad`ug` ea, ca [i cândCharlotte n-ar fi fost de fa]`.

 – Dac` nu te superi, Vanessa, a[ prefera s` discut`m alt`dat`, replic` el.

|n acel moment, el atinse u[or bra]ul Charlottei care, deaceast` dat`, sim]i o ciudat` und` de c`ldur`.

 – Nu, nici mâine, r`spunse Oliver Vanessei, care \ncercas`-i fixeze o \ntâlnire. Din p`cate, stau \nc` la hotel [i c`utareaunui apartament \mi ocup` cea mai mare parte a timpului. |i voi cere secretarei s` ia leg`tura cu tine, pentru a stabili o\ntâlnire cât mai curând posibil. Pe curând, [i \nc` o dat` \]imul]umesc!

Ignorând aerul uimit al Vanessei, se \ndrept` spre u[`,\mpingând-o pe Charlotte \naintea sa. Când se g`sir` afar`,tân`ra femeie se opri [i-l fulger` cu privirea.

 – N-am nevoie de ajutorul t`u ca s` \naintez, domnuleTennant! spuse ea.

 – Sunt dezolat, dar era singurul mijloc pe care l-am g`sit

pentru a m` debarasa de Vanessa. |mi imaginez c` [tii cum estecând un client caut` prin orice mijloc s` dep`[easc` rela]iilestrict profesionale? Femeile sunt chiar mai expuse \n asemeneasitua]ii.

Charlotte nu [tiu ce s` r`spund`. De altfel, trebuise \n maimulte situa]ii s`-i descurajeze pe clien]ii care pândeau o ocazie

norocoas`, dar ca Oliver Tennant s` presupun` c` un b`rbat ar 

UN CHIRIA{ CIUDAT 35

Page 33: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 33/156

fi dorit s-o seduc` o mira foarte mult. Mai ales dup` portretulprea pu]in m`gulitor pe care i-l f`cuse Vanessa!

De altfel, felul s`u direct [i nea[teptat de a se referi lamanevrele de seduc]ie ale Vanessei o surprindea. Departe de ase f`li cu avansurile acestei femei foarte frumoase, cum ar fif`cut orice b`rbat obi[nuit s` plac`, el p`rea mai degrab`deranjat.

Poate Oliver Tennant era o fiin]` mai complicat` decât laprima vedere?

Din cauza superbului s`u Jaguar [i a fizicului avantajos, \lcatalogase ca pe un play-boy care nu ezita s`-[i foloseasc`farmecele pentru a-[i atinge scopurile, \n ciuda oric`reimanevre. Acum, \ncepea s` se \ntrebe dac` nu-l judecase prea

repede. Altfel spus... De ce f`cuse acea curioas` observa]ie cu

privire la clien]ii prea insisten]i? Era vorba de o tactic` desurprindere a adversarului, pentru a-l ataca mai bine?

Cel pu]in, el nu g`sea amuzant` ideea s-o \ncânte. Pentruanumi]i b`rba]i obi[nui]i cu seduc]ia, ideea de a cuceri o

femeie reprezenta o provocare foarte excitant`. Poate f`ceaparte dintre acei indivizi care urm`resc s` figureze pe lista lor de vân`toare victime cunoscute ca dificile...

Sim]ea c` acest b`rbat constituia pentru ea un pericol. Nureu[ise s-o tulbure atunci când abia \l cunoscuse? S` amenin]efragilul echilibru pe care credea c`-l câ[tigase eliminând din

existen]a sa orice prezen]` masculin`?

36 MONICA LEWTY  

Page 34: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 34/156

UN CHIRIA{ CIUDAT 37

Hot`rât` s` se \ndep`rteze cât mai repede de el, \i adres` unscurt semn din cap \n loc de salut [i urc` \n ma[ina sa. Odat`instalat` la volan, \ntoarse cheia \n contact, rugându-se camotorul s-o asculte. Spre marea ei u[urare, Volvo demar` deprima dat`. Ce noroc! C`ci i-ar fi fost penibil s` cear` ajutor luiOliver Tennant...

Pe drumul de \ntoarcere, nu \ncet` s` se gândeasc` la el [i

la reac]iile pe care i le trezise. Niciodat` un b`rbat nu-iprodusese un asemenea efect! |n fa]a lui se sim]ea pede-a-ntregul femeie, ca [i când virilitatea lui trezea \n ea dorin]enecunoscute pân` atunci.

De fapt, rela]ia ei cu Gordon nu fusese niciodat` plasat` subsemnul senzualit`]ii [i niciodat` nu trezise \n ea emo]ia pe care

o sim]ea acum. Cu Gordon, totul era prev`zut, planificat. Angajamentul lor reciproc se baza pe ceea ce ea credea atuncic` este o similitudine de puncte de vedere [i de proiecte [i nupe o anumit` stare emo]ional`.

|n timp ce acum... Fusese suficient` o privire a acestuib`rbat ca ea s`-[i piard` orice rezerv`! I se p`rea o nebunie. Nu

cumva vârsta [i dorin]a nepotolit` de maternitate o perturbaumai mult decât vroia s` admit`? Da, f`r` \ndoial`.

 Abia mai târziu, \n pat, admise cu onestitate adev`rul: \nprezen]a lui Oliver Tennant, avea reac]iile oric`rei femei de oanumit` vârst` de a fi sedus` de un b`rbat fermec`tor.

Dar era inutil s` se nelini[teasc` pentru nimic. De mâine, nu

se va mai gândi la asta.

Page 35: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 35/156

Capitolul 3

Charlotte se trezi diminea]` dup` o noapte agitat`. Ea

dormea greu [i somnul s`u, de obicei lini[tit, nu-i aduseseodihna sperat`.

O clip`, se \ntreb` de ce aceast` insomnie neobi[nuit` [iideea c` \ntâlnirea cu Oliver Tennant nu este str`in` de aceasta,\i trecu prin minte. Alung` repede acest gând nepl`cut [i sescul` s` ia micul dejun.

|n buc`t`rie, deschise obloanele [i soarele intr` \n \nc`pere,luminând f`r` mil` zugr`veala decolorat`. Dintr-o dat`, totul ise p`ru Charlottei vechi [i trist, teribil de demodat. Pentruprima oar`, se uimi c` suportase atâta timp s` tr`iasc` \ntr-uncadru demoralizant.

 – Ce-i venise? se \ntreb` ea deodat`, deschizând frigiderul.

Niciodat`, mai \nainte, nu sim]ise nevoia de \nnoire. Pân`

Page 36: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 36/156

acum, se mul]umise mai mult s`-[i satisfac` existen]a [i iat` c`acum punea totul sub semnul \ntreb`rii.

Desigur, \n decursul bolii tat`lui s`u, nu avusese nici timpliber, nici dorin]a de a se gândi la ea \ns`[i [i mai pu]in ladetaliile de decor`ri interioare, care i se p`reau inutile. Dealtfel, nici nu [tia mare lucru despre aceasta [i nutrea o anumit`aversiune fa]` de interioarele aranjate de decoratori

profesioni[ti, atât de perfecte [i impersonale cum era [i casafamiliei James.

Dar, poate exista un mijloc \ntre excesele respective [iinteriorul lugubru \n care tr`ia ea.

Tân`ra femeie redusese la minimum \ntre]inerea casei sale,din spirit de economie [i dintr-o oarecare indiferen]`. Doamna

Higham, femeia care \i f`cea menajul, venea câteva ore, o dat`pe s`pt`mân`, pentru a sp`la podeaua [i instala]iile sanitare.Charlotte nu avea deloc timp s` se intereseze de menaj [i semul]umea s` aeriseasc` uneori \nc`perile pe care nu le folosea.Desigur, buc`t`ria era \ntotdeauna curat`, dar lipsit` de farmec!se gândea tân`ra femeie, comparând-o mental cu mica

buc`t`rie vesel` [i cald` pe care Sophie [i-o instalase cu pu]inecheltuieli.

Deodat`, se decise: c` aceast` cas` era sau nu destinat` vânz`rii, ea va \ntreprinde minimum de lucr`ri pentru a o facemai atr`g`toare [i s` capete un aspect vesel care \i lipsea. Primadat`, va \ncepe cu zugr`vitul buc`t`riei, un galben luminos va

\nc`lzi atmosfera...

UN CHIRIA{ CIUDAT 39

Page 37: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 37/156

|n entuziasmul s`u, Charlottei \i venea s` alerge imediat \nora[ s` cumpere cele necesare, dar reu[i s` asculte de ra]iune.De ce aceast` grab`? Ea care de obicei era atât de ponderat` [ide calculat`... Niciodat` nu avusese asemenea reac]ii. Nucumva sosirea prim`verii \i cauza aceast` stare febril` [i-iinocula tendin]a de \nnoire? |[i d`du seama c` trebuie s`-[i\nfrâng` ardoarea. Dar nu era decât o amânare, \[i zise ea

pentru a se consola \nainte de a se gândi, cu \ngrijorare, c`poate avea destul timp la dispozi]ie. Cu sosirea lui Oliver Tennant risca s` piard` o parte din clien]i [i s` aib` din p`catetimp liber s` se consacre zugr`velii...

F`r` s` vrea, \ncepu s` se gândeasc` la noul s`u concurent.Unde \[i va instala birourile? Va avea pu]ine [anse s` fie vecini.

 Agen]ia Spencer era situat` \n plin centrul ora[ului, \ntr-uncartier comercial recent transformat \n zon` pietonal`. Ceea cep`rea un atu, punea \ns` probleme, clien]ii ne[tiind unde s`sta]ioneze.

Când sosise \n regiune, domnul Spencer, cump`rase o mic`locuin]` particular`, \n stare proast`, \n cartierul cel mai vechi

al ora[ului. La pu]in timp dup` aceea, aglomerarea de case seterminase, apoi strada fusese interzis` ma[inilor. Pân` atunci,loca]ia fusese mai degrab` favorabil`, \n m`sura \n care aceigur`-casc` numero[i \n acest cartier comercial, se opreauadesea \n fa]a vitrinelor pentru a citi anun]urile. Dar, cu noulconcurent care va alege, desigur, un amplasament mai accesibil

pentru ma[ini, situa]ia risca s` se inverseze... Charlotte chiar 

40 MONICA LEWTY  

Page 38: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 38/156

auzise c` Oliver Tennant \ncerca s` g`seasc` un loc \ntr-uncentru comercial foarte frecventat \n \mprejurimile ora[ului,dispunând de sute de locuri de parcare. F`r` \ndoial`, clien]iiar fi fost atra[i de u[urin]a de a sta]iona [i activitatea ei ar fi avutde suferit.

Tân`ra femeie arbora o min` preocupat` când deschise u[aagen]iei, dar surâsul cu care o primi Sheila o \nveseli imediat.

Ce s-ar face f`r` Sheila? se gândi ea, acceptând cu mul]umirecea[ca de cafea pe care asistenta i-o oferise. Colaboratoareaagen]iei de la \nceput, Sheila \i d`duse un ajutor pre]ios \nurma succesiunii. Pe lâng` competen]a profesional`, osus]inuse pe Charlotte pe plan afectiv \n perioada dificil` careurmase decesului domnului Spencer.

C`s`torit` cu un comisar de poli]ie, mam` a doi copii mari,Sheila era o femeie elegant`, la patruzeci de ani, sensibil` [idiscret`. Ea nu avea obiceiul s` stabileasc` rela]ii privilegiate cuclien]ii.

De altfel, la insisten]a Charlottei, tat`l acesteia \i oferise opromovare [i o participare la cifra de afaceri. F`r` Sheila,

agen]ia n-ar fi func]ionat ca pân` atunci, se gândea adeseaCharlotte mul]umind Providen]ei c` i-a dat o colaboratoare atâtde eficient`.

Cercetând coresponden]a, Sheila spuse, deodat`: – Tu [tii c` noua agen]ie se deschide oficial ast`zi? M` \ntreb

cum arat` noul nostru concurent...

 – L-am cunoscut ieri.

UN CHIRIA{ CIUDAT 41

Page 39: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 39/156

Cu toat` curiozitatea sa, Sheila r`mase t`cut`: o cuno[teaprea bine pe Charlotte pentru a o presa cu \ntreb`ri [i preferas` a[tepte ca tân`ra femeie s`-i povesteasc` ea \ns`[ievenimentele.

Experien]a o \nv`]ase c` nu trebuia s-o bruscheze peCharlotte. Sub \nf`]i[area ei aproape sever`, ascundea o inim`de aur [i o mare sensibilitate. Dac` se sim]ea agasat`, se

\nchidea \n sine ca un arici. Dar dac` \i câ[tigai \ncrederea, eracea mai fermec`toare dintre prietene.

Totu[i, la \nceput Sheila privise cu ne\ncredere sosireaacestei tinere persoane f`r` experien]` care risca s` vrea s`conduc` totul sub pretext c` este fiica patronului. Din fericire,nu fusese a[a, [i cele dou` femei stabiliser` leg`turi solide.

 Adesea, Sheila constata dezolat` cum Charlotte \[i crea oimagine auster` când, \n realitate, r`spândea o mare blânde]e.Chiar [i Rob, so]ul s`u, o judecase gre[it pe tân`ra femeie\nainte de a o cunoa[te mai bine [i de a descoperi cât era desensibil` [i delicat`. B`rba]ii sunt atât de pro[ti, câteodat`... cani[te copii, se las` impresiona]i de aparen]e, f`r` a c`uta s`

intre \n miezul lucrurilor. Nu este de mirare c` sunt, adesea,decep]iona]i [i atâtea cupluri se despart. Femeile sunt, \ngeneral, mai perspicace, mai pu]in naive \n apreciereasemenilor.

 Ata[at` valorilor fundamentale, Sheila \[i ap`rase via]a decuplu sub toate aspectele [i, de asemenea, meseria sa. Celula

familial` pe care o forma cu Rob [i cei doi copii constituia

42 MONICA LEWTY  

Page 40: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 40/156

pivotul existen]ei sale; dragostea pentru Rob [i neclintitasoliditate a cuplului lor \i d`dea acea for]` interioar` care \ipermitea s` \nfrunte via]a cu senin`tate.

Ea se nelini[tea v`zând-o pe Charlotte ducând o via]`a[ezat`, de celibatar`, solitar` pe plan afectiv lipsit` de fantezie:Charlotte era mult mai \n vârst` decât fiica sa, dar Sheila \idedica o afec]iune aproape matern` [i-i dorea din toat` inima

s-o vad` \nseninându-se. Ea o sf`tuise s` se \mbrace maimodern, s` ias` mai des. Luni dup` luni, ani dup` ani,Charlotte p`rea satisf`cut` de ritmul monoton al vie]ii salecotidiene. P`rea c` nu este pasionat` decât de munca sa.

Totu[i, era suficient s-o observe cu copiii prietenelor salepentru a \n]elege c`, \n realitate, avea mult` dragoste de oferit

[i c` dorin]a afi[at` de independen]` se situa pe baze foartefragile.

 Vocea Charlottei o scoase, deodat`, din gândurile sale.Tân`ra femeie povestea despre dineul de la familia James\ntr-un mod inofensiv dar, pu]in câte pu]in, \ncepea s` deadetalii asupra comportamentului grosolan al Vanessei.

 – Aceast` femeie este o adev`rat` cium`! exclam` atunciSheila. N-am \n]eles niciodat` cum se pot prinde to]i b`rba]ii \n jocul ei!

 – Sheila, \ntreb` brusc Charlotte, ai fost vreodat` sup`rat`pe clien]i?

 – Mi s-a \ntâmplat, admise prietena sa cu un aer \ncurcat.

Dar de ce m` \ntrebi?

UN CHIRIA{ CIUDAT 43

Page 41: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 41/156

 – A[a...Ea sim]i cum ro[e[te f`r` voia ei [i schimb` imediat

subiectul. – Am un proiect s`-]i propun, o anun]` Charlotte,

str`duindu-se s`-[i ascund` tulburarea. Un proiect foarte dragmie.

 – Ah?

Imediat, Charlotte o inform` de inten]ia sa de a o angaja peSophie.

 – Dar nu i-am spus \nc`, urm` ea. Mai \ntâi ]ineam s` amaprobarea ta. Va c`dea \n sarcina ta s-o formezi, \n m`sura \ncare e[ti mai prezent` la birou decât mine. Nu crezi c` ne va fiutil` o a treia persoan`? Avem atâta de lucru! |n plus, odat` cu

prim`vara, situa]ia \ncepe s` se agraveze. Doar c`...Ea nu mai continu`, dar aerul s`u \ngrijorat spunea mult

despre gândurile sale. – Te temi c` ne vom pierde afacerea cu aceast` nou`

agen]ie, nu-i a[a? \ntreb` Sheila. – |ntr-adev`r, este o ipotez` pe care trebuie s-o lu`m \n

calcul. Ce-ai face \n locul meu, cu Sophie? – I-a[ vorbi despre acest proiect. |n situa]ia sa, are tot

interesul s` accepte. Oportunit`]ile profesionale sunt rarepentru o mam` de familie care n-a lucrat niciodat`. Ea s-ac`s`torit atât de tân`r`! Prea tân`r`, dup` p`rerea mea... {i,bine\n]eles, dup` nenorocirea care a lovit-o, trebuie s` fac` fa]`

la tot felul de probleme...

44 MONICA LEWTY  

Page 42: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 42/156

 – {i \n primul rând, are serioase necazuri cu banii! Dinfericire, casa \i apar]ine, dar nu dispune de nici un venit.Singura solu]ie pentru ea ar fi s` se \ntoarc` la p`rin]i, dar nuprive[te asta cu bucurie.

 – O \n]eleg! O cunosc pu]in pe mama sa. Este o femeiefermec`toare, dar atât de preocupat` de interiorul s`u \ncât ocoabitare ar fi imposibil`...

 – Atunci, \mi aprobi ideea? \ntreb` Charlotte.Drept r`spuns, Sheila surâse [i o \mbr`]i[` afectuos.La \nceput, Charlotte se acomodase greu cu manifest`rile

de tandre]e ale Sheilei, care o \mbr`]i[a [i o strângea \n bra]e.Feti]a privat` de dragostea unei mame, nu cunoscuse niciodat`alte dovezi de afec]iune decât s`rut`rile rare [i solemne ale

tat`lui s`u. Adesea, invidia spontanietatea [i lipsa de complexea Sheilei, care \i permiteau s`-[i exprime cu u[urin]`sentimentele [i s` stabileasc` rapid un contact c`lduros cu al]ii.

 – Deci, s` cred c` aprobi? \i strecur` ea cu un surâs. – Nu numai c` aprob, dar \]i sugerez s` ba]i fierul cât este

cald, spuse Sheila pe un ton vesel. Diminea]a risc` s` fie calm`

[i eu pot s` m` descurc singur` aici. De ce nu te duci acum s-o vezi pe Sophie?

 – Ai dreptate, zise Charlotte, luându-[i po[eta. Merg acum laea.

Când s` deschid` u[a care d`dea \n strad`, se opri. – Din \ntâmplare, nu cuno[ti adresa unui negustor de

ma[ini de g`tit? \ntreb` ea brusc. {i un magazin de ]es`turi?

UN CHIRIA{ CIUDAT 45

Page 43: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 43/156

Dac` Sheila fu surprins` de aceste \ntreb`ri, nu l`s` \n oricecaz s` se vad` acest lucru.

 – Da, m-a sf`tuit cineva recent. |]i voi da adresa. Este pentrutine sau...?

 – Pentru mine. Azi-diminea]`, bându-mi cafeaua, am luathot`rârea s` fac unele lucr`ri la mine. Nu mi-am dat seamapân` acum cât de \nvechit este interiorul meu. |n realitate, nu

s-a f`cut nimic \ncepând de la lustre. Atunci, evident...Nu sfâr[i, dar strâmb`tura ei spunea mult [i Sheila se feri s`

protesteze. Atmosfera trist` [i intrus` a casei familiei Spencer oconsternase \ntotdeauna, dar nu \ndr`znise s`-i spun` deschisCharlottei. A[a c` se bucur` din toat` inima pentru aceast`ini]iativ` nea[teptat`.

Cu un surâs pe buze, urm`ri din ochi silueta \nalt` a tinereifemei. Poate c` acest dinamism nea[teptat nu se va limita ladomeniul decora]iunilor... gândi ea \nainte de a \ntoarce lalucru.

 Volvo demar` iar`[i cu greu, croindu-[i drum prin str`zileblocate \n aceast` zi de târg, iar Charlotte \[i promise s` treac`

\n curând pe la garaj pentru a-[i alege un nou vehicul.Parcurgând cei câ]iva kilometri care o separau de cartierul

reziden]ial \n care locuia Sophie, Charlotte observ` cu un ochide profesionist aceast` periferie care s-a transformat mult \nultimii ani. Numeroase case care \[i schimbaser` proprietarii,erau u[or de recunoscut. Cu noile lor verande victoriene, cu

perdele savant drapate [i cu zugr`veli str`lucitoare, afi[au o

46 MONICA LEWTY  

Page 44: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 44/156

opulen]` uneori aproape agresiv` [i Charlotte trebui s` lupte\mpotriva sentimentului negativ pe care i-l inspira acestspectacol. Noii-veni]i insuflaser` o via]` nou` \n or`[el [i, dup`exemplul lui Adam, creau, câteodat`, locuri de munc`. C` ei seconsiderau adesea \ntr-o ]ar` cucerit`, nu mai avea, \n fondmare importan]`...

Sophie locuia \ntr-o c`su]` din piatr`, simpl` dar plin` de

farmec, situat` \n mijlocul unei parcele. Când Charlotte\mpinse grilajul de la intrare, gemenii, care o v`zuser` de lafereastr`, se precipitar` \naintea ei, s`rindu-i \n bra]e. Apoi,Sophie ap`ru \n prag [i Charlotte fu frapat` de cât era de tras`la fa]`. Judecând dup` fusta prea larg`, se vedea c` pierduse \ngreutate [i surâsul s`u dulce [i luminos nu reu[ea \ntru totul

s`-i risipeasc` \ngrijorarea. Gemenii arborau ni[te figurisuperbe [i p`reau, ca \ntotdeauna, str`lucitori de s`n`tate.

|n micul salon, Sophie aduse cafea [i biscui]i. |ntrucât unuldintre gemeni \ntindea mâna s` ia o pr`jitur`, ea \l opri [i-iadres` Charlottei un surâs jenat.

 – {tii, nu mai am posibilitate s` le cump`r biscui]i, m`rturisi

ea cu o voce nesigur`. Dar, cum s` le explici? Mai ales c` s-auobi[nuit s` fie r`sf`]a]i de doamna Meachim, care \i p`ze[tecâteodat` pentru a m` ajuta. Aproape am ajuns s` le interzic s`mearg` prea des s-o vad`. Mi-e fric` s` nu cread` c`...

Se \ntrerupse brusc, apoi relu`, for]ându-se s`-[ist`pâneasc` tremurul vocii:

 – Vizita ta cade la ]anc, Charlotte!

UN CHIRIA{ CIUDAT 47

Page 45: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 45/156

 Voiam s` te chem ca s`-]i spun c` m-am decis s` pun casa \n vânzare. Pentru a nu-]i ascunde nimic, nu mai reu[esc s-o scotla cap`t. |n aceste condi]ii, este mai bine s` m` instalez lap`rin]ii mei, dac` situa]ia mea financiar` nu se va ameliora. S`[tii, cump`r haine de ocazie pentru copii. Mie personal \mi esteindiferent, dar Katy a venit \ntr-o zi de la [coal` plângândpentru c` una dintre colegele ei [i-a recunoscut rochia. O

cump`rasem de la o vânzare organizat` de asocia]ia p`rin]ilor elevilor. |mi place atât de mult s` le fac pl`cere copiilor, dar f`r` s` fiu obligat` s` calculez cheltuielile. {i nu este vorbanumai despre mine... Vânzarea mi-ar rezolva toate problemele[i mi-ar permite s` ]in capul sus.

Ea t`cu o clip` [i Charlotte \i arunc` o privire lung` [i

p`trunz`toare. – Sophie, vreau s`-]i fac o propunere, o anun]` ea cu o voce

ferm`.Dup` ce \i spuse pe scurt la ce s-a gândit, Sophie o privi cu

un aer uluit. – S` lucrez! exclam` ea, ridicând capul, \n timp ce obrajii i

se colorar` imediat sub [ocul emo]iei. Dar, Charlotte, n-am nicio experien]` \n domeniul t`u. Tu [tii bine c` n-am lucrat decâtcâteva luni la o banc`, \nainte de a m` c`s`tori!

 – |ntr-adev`r, sunt la curent. Dac` accep]i, Sheila te vainstrui la birou. |n ceea ce m` prive[te, te voi trimite uneori la\ntâlniri \n exterior. Astfel, vei aborda [i alte fa]ete ale activit`]ii

noastre. Nu uita c` este vorba doar de o jum`tate de norm`...

48 MONICA LEWTY  

Page 46: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 46/156

Dup` evolu]ia pie]ii, vom stabili apoi o colaborare cu onorm` \ntreag`. Dar nu-]i ascund c` sosirea unui concurent num` face prea optimist`. |n sfâr[it, \n orice caz, chiar dac` n-ams`-]i pot confirma angajarea, vei c`p`ta experien]` pe care o veiputea folosi \n alt` parte.

 – Dar ce-am s` fac cu copiii? Ei nu merg \nc` la [coal` toat`ziua.

 – M-am gândit [i la asta. Sunt sigur` c` vecina ta va fi\ncântat` s` aib` grij` de ei câteva ore, \n schimbul unei sumede bani. Mi-ai spus \ntotdeauna c` \i ador` [i se va ocupaperfect de ei. Ceea ce nu este de mirare pentru o fost`\nv`]`toare! Va fi suficient s`-]i folose[ti timpul \n func]ie de celal copiilor.

Sophie \i adres` Charlottei un surâs radios, dar pe fa]a eitrecu deodat` o umbr`.

 – Sper c` nu faci asta din mil`? murmur` ea. – Nu, te asigur! Avem cu adev`rat nevoie de un ajutor \n

acest moment [i situa]ia nu pare s` se \mbun`t`]easc` \ns`pt`mânile care urmeaz`. Dar nu vreau s` te bruschez, Sophie.

|]i las timp s` te gânde[ti \nainte de a-mi da un r`spuns. – M-am gândit, accept. {tiu bine c` nu m` voi mai \ntâlni cu

o astfel de oportunitate.Trebuie doar s` m` asigur de r`spunsul doamnei Meachim.

Când vrei s` \ncep? – Cât mai repede posibil. De luni, dac` vei reu[i s`

organizezi totul aici.

UN CHIRIA{ CIUDAT 49

Page 47: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 47/156

 – Perfect. Am câteva zile \naintea mea pentru a rezolvalucrurile. Te voi ]ine la curent dup` ce voi vorbi cu doamnaMeachim.

 – Bine, acum trebuie s` plec. M` conduci pân` la ma[in`? – Bine\n]eles! Veni]i s`-i spune]i la revedere, strig` ea, c`tre cei doi copii,

conducând-o pe Charlotte pân` la poart`.

Gemenii alergar` [i Katy se repezi \n bra]ele Charlottei \ntimp ce fratele s`u se ag`]` de picioarele ei pentru a o\mpiedica s` plece.

 – Nu po]i s`-]i \nchipui cât de fericit` sunt, declar` Sophie. Am impresia, \n sfâr[it, c` v`d lumini]a de la cap`tul tunelului.

 – Nu-mi mul]umi. Eu sunt cea \ncântat` c` vom avea \nt`riri

la agen]ie! replic` Charlotte, f`cându-i cu mâna.Când se preg`tea s` urce \n Volvo, v`zu ap`rând la cap`tul

str`zii o ma[in` sport, de un albastru foarte deosebit. Mai \ntâinu reac]ion`, dar imediat recunoscu Jaguarul lui Oliver Tennant.

 Vehiculul se apropie \ncet [i se opri \n spatele ma[inii ei.

Mirat`, Charlotte r`mase nemi[cat` pe trotuar, al`turi deSophie.

Care putea s` fie scopul vizitei lui Oliver Tennant? Prezen]alui nu se datora hazardului, era sigur c` venise special s-o vad`.Dar de ce o urm`rise pân` la prietena sa? {i de unde [tiuse c`este la Sophie?

F`r` \ndoial`, de la Sheila...

50 MONICA LEWTY  

Page 48: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 48/156

|n timp ce \[i punea aceste \ntreb`ri, el se apropie, dar spremarea surpriz` a Charlottei, amestecat` cu pu]in` decep]ie, i seadres` Sophiei:

 – Sunt dezolat c` v` deranjez, doamn` Williams, dar mi s-aspus c` vre]i s` vinde]i casa. A[a este?

Charlotte \i arunc` o privire \ntunecat`. Deci, Oliver Tennant venise pentru afaceri. Cum \ndr`znea s` mearg` din

u[` \n u[` pentru a face demersuri pe lâng` clien]i, ca cel mai vulgar negustor de covoare? Practicile sale comerciale erau mairele decât \[i putea imagina...

 – Ei bine, de fapt mi-am schimbat hot`rârea... r`spunseSophie, pe un ton ezitant.

Cu o voce pe care furia o altera, Charlotte declar` atunci:

 – Am ceva s`-]i spun, domnule Tennant, \n particular, spuseea. Trebuie s`-i duci \n cas` pe copii, Sophie. Nu-i a[a c` m` vei]ine la curent?

Sophie d`du din cap \n semn de asentiment [i se \ndep`rt`luându-i de mân` pe copii. Când disp`ru, Charlotte izbucni cumânie:

 – {tiam c` n-ai nici o deontologie, dar acum ai dep`[itlimitele! exclam` ea privindu-l pe Oliver Tennant cu dispre]. Decând faci racolaj la domiciliu? Nu suntem la Londra, domnuleTennant! Aici, avem decen]a s` a[tept`m s` ne solicite clien]ii\nainte de a vorbi de afaceri.

 Vocea i se \ntrerupse [i-i fu greu s` nu-[i piard` controlul.

De ce reac]iona atât de violent? se \ntreb` ea \ntr-o clip`.

UN CHIRIA{ CIUDAT 51

Page 49: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 49/156

Sim]ea cum se revolt` ceva \n ea, ca [i când era decep]ionat` c`i se confirmau temerile. Domnul Tennant era, deci, omul f`r`scrupule pe care [i-l imaginase \nainte de a-l cunoa[te...

 – Nu m` voi lansa cu dumneata \ntr-o discu]ie cu privire lapracticile comerciale londoneze, r`spunse Oliver Tennant, peun ton perfect controlat. Dar mi-e team` c` m` acuzi penedrept! S` [tii c` am venit la doamna Williams ca s`-i propun

s`-i cump`r casa. |ncerc s` m` cazez cât mai repede, ca s` m`scutesc s` m` mut din nou dac` m` instalez definitiv aici, a[acum inten]ionez. Cel pu]in, dac` totul va merge bine.

Faptul c`-l vedea atât de calm, f`cu s`-i creasc` furia tinereifemei. Nemul]umit s-o sfideze pe plan profesional, eramul]umit s-o prind` cu o gre[eal`. |nc` o dat`, \[i pierduse

sângele-rece \n fa]a lui... – Acum, c` [tii c` sunt un poten]ial cump`r`tor, po]i s`

admi]i c` aceast` cas` este de vânzare [i s` m` aju]i s-o vizitezsau este prea mult s`-]i cer asta \n calitate de agent imobiliar?\ntreb` el schi]ând un surâs ironic.

 – N-am obiceiul s` vorbesc aiurea. }i-am spus c` nu este de

 vânzare! r`spunse ea, furioas` [i jignit` c` este acuzat` deminciun`.

 – Am fost totu[i avertizat c`... – Este adev`rat, era de vânzare. Dar nu mai este.

|mprejur`rile s-au schimbat [i doamna Williams a renun]at s-o vând`.

 – |n acest caz, suntem amândoi tra[i pe sfoar`.

52 MONICA LEWTY  

Page 50: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 50/156

Dumneata ca agent, [i eu \n postur` de client. Nu pot \ns`,s` stau la nesfâr[it la hotel!

 – De ce nu-i ceri prietenei dumitale, Vanessa, s` teg`zduiasc`? {tiu c` are \n permanen]` trei camere de oaspe]ilibere. {i sunt sigur` c` ar fi \ncântat` s` te primeasc`!

Oliver Tennant p`rea c` nu apreciaz` aluzia. – Nu m` \ndoiesc, r`spunse el pe un ton sec.

 Aceast` conversa]ie durase destul, decise, deodat`,Charlotte. Era timpul s`-i pun` cap`t [i s` se \ntoarc` la Sheila.Se preg`tea s`-[i ia r`mas-bun, când \[i d`du seama c`interlocutorul \i blocase accesul la ma[ina sa. Luat` penepreg`tite, \[i ridic` privirea spre el [i se sim]i, deodat`, prad`unei stranii senza]ii de vulnerabilitate. Totu[i, el nu o

amenin]a! \[i zise, \ncercând s`-[i recapete controlul. Atunci, dece aceast` impresie difuz` de pericol? Cu toat` p`rerea proast`pe care o avea despre el, putea s` jure c` nu este b`rbatul cares` profite de sl`biciunea altuia. Desigur, de la statura voinic`pân` la expresie, totul \n el v`dea o virilitate extrem`, dar seghicea \n spatele \ncrederii \n sine, o oarecare delicate]e.

De altfel, dac` n-ar fi fost \n opozi]ie, l-ar fi considerat,desigur, chiar atr`g`tor. Poate [i l-ar fi f`cut prieten sau, cine[tie, amant?

 Abia \i trecuse acest gând prin minte, c` se sim]i ro[ind. Eragata s` devin` nebun`? De ce aceast` himer` cu privire la unnecunoscut? Mai ales un b`rbat atât de seduc`tor ca Oliver 

Tennant nu s-ar interesa niciodat` de ea...

UN CHIRIA{ CIUDAT 53

Page 51: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 51/156

 – Scuz`-n` c` m-am \nfuriat [i te-am b`nuit pe nedrept, segr`bi s` spun`. Este adev`rat c` Sophie vroia s` vând`. Ea [i-apierdut so]ul [i se g`sea \ntr-o situa]ie dificil`. Dar, \n cele dinurm`, a renun]at la acest proiect.

 – Sunt dezolat, nu [tiam...El se \ntrerupse, cu un aer preocupat. – Doamna Williams nu are o familie care s-o ajute?

 – Da, are p`rin]i, dar ]ine foarte mult la independen]a sa. Dealtfel, dac` vindea, n-ar fi avut nici o posibilitate s`-[i g`seasc`alt` locuin]` convenabil`, dat` fiind cre[terea actual` apre]urilor. Cei ce vând sunt preocupa]i s` g`seasc` uncump`r`tor, anun]` pre]uri exagerate, riscând s` nu vând`. Nueste surprinz`tor c` oamenii cu venituri modeste nu reu[esc

s`-[i fac` rost de o locuin]`. – Poate ai dreptate, dar agen]ii imobiliari ce p`zesc? – |]i amintesc c` legea cererii [i ofertei creeaz` aceste

situa]ii. Dar trebuie s` admi]i c` unii agen]i \[i freac` mâinile [inu fac nimic pentru a-[i descuraja clien]ii [i a dezamorsaaceast` spiral` periculoas`, ba din contr`.

El \i arunc` o privire uimit`. – Este posibil, zise el \n cele din urm`. Dar, \n orice caz,

 vreau ca un lucru s` fie foarte clar \ntre noi: \n]eleg c` nu vezicu ochi buni sosirea mea \n aceast` regiune, dar s` [tii c` nu vreau s` ai nici o b`nuial`.

Sunt convins c` exist` loc pentru amândoi [i nu am inten]ia

s` te \mping la faliment.

54 MONICA LEWTY  

Page 52: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 52/156

UN CHIRIA{ CIUDAT 55

Surprins` pl`cut la \nceput de cuvintele sale, Charlottea[tept` ultima fraz`. Ce arogan]`! Domnul decisese c` n-o s-ofor]eze s` ajung` la faliment! A[tepta poate s`-i mul]umeasc`pentru aceast` generozitate?

F`r` s` vrea, prefer` s` pun` cap`t acestei discu]ii \nainte calucrurile s` se \nvenineze. Cum putuse s`-[i imagineze, o clip`,c` acest personaj b`d`ran ar putea da dovad` de delicate]e!

F`r` s`-i arunce o privire, se urc` \n ma[ina pe care el oeliberase, \n sfâr[it. Apoi, ap`s` furioas` atât de tare peaccelerator, \ncât Volvo demar` imediat, \ntr-un zgomotasurzitor. Nici m`car o dat` nu privi \n retrovizor, cu toat`dorin]a ce o sim]ea, dar ar fi jurat c` Oliver Tennant avea ochiia]inti]i asupra ei.

Page 53: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 53/156

Capitolul 4

 – Ador aceast` culoare ca nisipul, mai ales lemnul deschis la

culoare pe care l-ai ales pentru dulapurile tale, exclam` Sophie.De dou` zile de când lucra la agen]ie tân`ra femeie p`rea c`

\[i rec`p`tase gustul de via]`. Printr-un fericit concurs de\mprejur`ri, totul se aranjase foarte bine [i gemenii erau\ncânta]i s` petreac`, de acum \nainte, dup`-amiezile ladoamna Meachim.

 – Eu prefer acest ton de galben un pic mai luminos... ziseSheila gânditoare.

Pe biroul Charlottei, revista de decora]iuni [i pachete dee[antioane \nlocuiser` momentan dosarele [i \nvelitorile decarton [i cele trei femei erau cufundate \ntr-o discu]ie animat`.

De fapt, Charlotte solicitase p`rerile Sheilei [i ale Sophiei \n

ceea ce prive[te zugr`veala buc`t`riei [i p`rerile era \mp`r]ite.

Page 54: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 54/156

Fidel` promisiunii, Sheila \i procurase tinerei femei adreselediferi]ilor furnizori [i Charlotte nu avusese nici o greutate s` sedecid` cu privire la dulapuri. Dar, \n schimb, culoarea definitiv`a pere]ilor se anun]a mai problematic`.

Pe un ton ezitant, Charlotte interveni, ar`tând o pagin`dintr-o revist`.

 – Ce p`rere ave]i despre acest tapet? \ntreb` ea.

 – E minunat! exclam` imediat Sheila. Este exact ceea cetrebuie!

Mai circumspect`, Sophie examin` atent fotografia \naintede a da din cap:

 – Splendid [i foarte original, zise ea. Pentru a accentuapartea rustic`, ai putea instala o veche ma[in` de g`tit care

revine la mod`. Va fi o culme a elegan]ei. – Ai dreptate, \nt`ri Charlotte. De altfel, Vanessa are una...

Din p`cate, sunt foarte scumpe. – Mai exist` câteva \n fermele din regiune, declar` Sheila.

Dac` ai pu]in noroc, ai putea s` g`se[ti una de ocazie. Exist`unele \ntr-un superb verde emailat.

 – Ar merge bine cu tapetul meu...|ncântat`, Charlotte contempla fotografia, visând la masa sa

de buc`t`rie. Niciodat` nu [i-ar fi putut imagina c` munca dedecorator ar fi atât de atractiv`!

 – F`r` a fi indiscret`, presupun c` toate acestea suntcostisitoare, murmur` Sheila. Ceea ce \nseamn` c` ai renun]at

s` vinzi casa?

UN CHIRIA{ CIUDAT 57

Page 55: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 55/156

Charlotte l`s` jos revista. – |n definitiv, cred c` mi-ar pl`cea s-o p`strez, r`spunse ea.

Este curios, dar \ncepe s` m` intereseze aceast` proprietate pecare mi-a l`sat-o tat`l meu. Nu se zice c` nici cizmarul nu arepantofi? Tata investea totul \n afacerea sa, dar nu se \ngrijea depropria cas`. Pân` acum câtva timp, nu-mi puneam \ntrebareadac` este bine aranjat`. Mi se p`rea func]ional` [i \mi era

suficient. Dar descop`r târziu c` are un poten]ial extraordinar.Tân`ra femeie sim]i deodat` un sentiment de melancolie. – |n timp ce tata era bolnav, eram prea nelini[tit` ca s` m`

mai preocupe culoarea pere]ilor, relu` ea. De altfel, tat`l meun-ar fi acceptat nici o modificare \n locuin]a sa. Ast`zi, eugândesc altfel. Ra]iunea m` \ndemna s` vând [i s`-mi cump`r \n

ora[ un apartament mai func]ional, dar aveam unele re]ineri.Totu[i, [tiu c` aceast` proprietate este prea mare pentru osingur` persoan` [i risc` s` fie greu de \ntre]inut dac` afacerilenoastre stagneaz`. Dar voi avea timp s-o vând, dac` o s` fiuconstrâns`.

 – Vreau s`-]i propun dou` solu]ii, exclam` deodat` Sheila.

Ea f`cu o pauz` [i arunc` o privire Charlottei. – Caut`-]i un so] sau un chiria[, la alegere! anun]` ea \n

sfâr[it. Ce p`rere ai?|n joac`, Charlotte schi]` gestul de a-i arunca revista \n

obraz. – A[ prefera cea de-a doua solu]ie!

 – S` [tii c` nu glumesc! relu` Sheila.

58 MONICA LEWTY  

Page 56: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 56/156

Detest s` te [tiu singur` \n aceast` cas` mare [i izolat`. – Izolat`? Dar nu sunt atât de departe de [osea! protest`

Charlotte. – Poate, dar dac` se \ntâmpl` ceva, e[ti ascuns` de gardul de

rodondendroni [i nimeni nu te vede. De altfel, voiam s` tesf`tuiesc s`-]i instalezi o ilumina]ie exterioar`. {i n-ar fi inutilnici un sistem de alarm`.

 – Dac` \n]eleg bine, locuiesc \ntr-un loc cu adev`ratpericulos, morm`i Charlotte, nec`jit`.

 – Sheila nu s-a sfiit s` te pun` \n gard`, remarc` [i Sophie.Tu nu e[ti \n siguran]`. }i-am v`zut obloanele. Nici unul nu se\nchide bine. {i se vorbe[te despre \ntâmpl`ri atât de oribile!

Charlotte se gândi un moment, apoi admise \mpotriva

 voin]ei sale: – Poate ave]i dreptate. Trebuie s` m` informez cu privire la

sistemul de alarm`. Cel pu]in, voi ve]i fi lini[tite. – Dup` p`rerea mea, cel mai sigur ar fi s`-]i iei un chiria[,

declar` Sheila. Nu numai c` din chirie vei putea s`-]i \ntre]iicasa, dar ai fi mai bine protejat` decât orice alte obloane. Ei

bine, faci cum vrei... – Am s` m` gândesc la asta, spuse Charlotte, pentru a-i face

pl`cere Sheilei.Dar, \n realitate, nu-i convenea sugestia prietenei sale. Mai

\ntâi, c` ]inea prea mult la independen]a sa pentru a se hot`r\,din toat` inima, s` \mpart` casa. Apoi, se temea pu]in de

motiva]ia ascuns` a Sheilei. Aceasta era capabil`, cu cele mai

UN CHIRIA{ CIUDAT 59

Page 57: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 57/156

bune inten]ii din lume, s` \ncerce s`-i pun` \n bra]e un posibilso]. |n mintea Sheilei, viitorul colocatar trebuia s` fie de sex masculin, celibatar [i bine ca persoan`...

 – De fapt, nu v-am povestit c` am trecut cu ma[ina prin fa]anoii agen]ii! exclam` deodat` Sheila, cu o voce vibrând deexaltare. Stopul era pe ro[u [i am avut timp s` privesc.Concurentul nostru nu s-a zgârcit la cheltuieli: afi[e gigantice \n

dosul geamurilor, plante verzi, canapele de piele... Te-ai ficrezut \ntr-un magazin de lux! Birourile sale moderne or s`plac` acestei noi clientele sosite de la Londra. Din p`cate, nul-am z`rit pe proprietar.

 – Noi da, alalt`ieri! spuse Sophie. {i permite-mi s` spun, aiavut ce regreta, Sheila! Este vorba de un b`rbat foarte frumos.

L-am g`sit foarte simpatic [i chiar politicos. – Plin de el [tiind [i s` plac`, dac` vrei p`rerea mea, ad`ug`

Charlotte atât de \ncet, \ncât abia puteai fi auzit`. – Nu asta am vrut s` spun.Mi-a f`cut o impresie bun`, f`r` s`-mi pot explica de ce,

protest` Sophie. Sub \nf`]i[area de play-boy, p`rea foarte

dr`gu]. – Haide, Sophie! exclam` Charlotte, ridicând vocea. Tu nu

\n]elegi c` aceast` gentile]e aparent` face parte din joc? Este unbun comediant, ca to]i oamenii care folosesc seduc]ia pentrua-[i atinge scopul.

 Vorbind, nu se putea \mpiedica de a se gândi c` poate se

ar`tase nedreapt`. Nici un moment, Oliver Tennant nu se

60 MONICA LEWTY  

Page 58: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 58/156

gândise s` se angajeze \ntr-o lupt`: din contr`, manifestase dinpartea sa, o anumit` delicate]e.

Brusc, \[i aminti de fascinan]ii ochi alba[tri ai lui Oliver Tennant, tr`s`turile sale energice, corpul suplu [i musculos [i,din nou, o str`b`tu un frison. Din fericire, nu era destul defrumoas` \ncât s` atrag` aten]ia unui b`rbat atât de seduc`tor ca el! Dumnezeu [tie cum ar fi reac]ionat \n caz contrar...

 Acest simplu gând o tulbur` atât de mult, \ncât se albi la fa]`. – Ce ai? strig` atunci Sheila. S-ar spune c`-]i este r`u!Furioas` pe ea \ns`[i, Charlotte se str`dui s`-[i vin` \n fire [i

surâse. Dar Sheila nu se lini[ti pe deplin. |n ultimul timp,Charlotte i se p`rea din ce \n ce mai bizar`...

F`r` s`-i arate, se nelini[tea pentru viitorul prietenei sale.

De la moartea tat`lui s`u, Charlotte nu-[i mai f`cea timp pentruea \ns`[i. |n loc s` se odihneasc` dup` o perioad` atât deobositoare, se lansase cu totul \n munc`, f`r` s`-[i acorde vreodat` un moment de destindere. Deja de câteva luni, Sheilao presa s` plece \ntr-o c`l`torie pentru a-[i schimba ideile, dar degeaba.

|nc` pe când tr`ia domnul Spencer, tân`ra femeie a trebuits` fac` fa]` unei autorit`]i paterne atât de sufocante, \ncâtadesea Sheilei \i venea s` discute cu patronul. Chiar dac`, f`r`\ndoial`, acesta \[i iubea fiica, pu]inele cazuri când \i acordaaten]ie o [ocau adesea. El apar]inea altor vremuri, când femeilenu aveau dreptul s`-[i spun` p`rerea. Repezind-o [i \ncercând

s-o conving` c` era o cantitate neglijabil`, \i distrusese [i pu]ina

UN CHIRIA{ CIUDAT 61

Page 59: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 59/156

\ncredere pe care o avea \n ea. Ca o reac]ie [i pentru a nu riscas` fie r`nit`, ea luase obiceiul de a se ]ine departe, mai ales fa]`de b`rba]i.

Nimeni n-o \ncurajase s`-[i pun` \n valoare feminitatea, dincontr`, [i Sheila nu reu[ise niciodat` s` abordeze acest subiectcu ea. Cu toat` dorin]a de independen]` pe care [i-o manifesta[i modul \n care spunea cât de mult \i place solitudinea

sentimental`, Sheila o sim]ea atât de vulnerabil`, \ncât nu\ndr`znea s`-[i expun` \ndoielile sale. Chiar dac` Charlotteadmitea c`, la fel ca alte femei, visa s`-[i g`seasc` fericireaal`turi de un b`rbat. Dar, dup` câteva \ncerc`ri de a-i prezentacelibatari bine sub toate aspectele, Sheila renun]ase s`-[icontinue eforturile. Charlotte r`mânea \ntotdeauna rece [i

distant` ca [i când i-ar fi fost fric` s` se deschid`, s` se arate subadev`rata sa \nf`]i[are. Sheila \[i pierduse speran]a c` o s-o vad`odat` \ntâlnind un suflet pereche.

Lini[tea domnea \n birou deja de câteva momente, când,deodat`, vocea Sheilei le f`cu s` tresar` pe Charlotte [i peSophie.

 – Doamnele mele, zise ea, avem un client. {i nu unuloarecare. Rareori am v`zut un b`rbat atât de frumos. Vino s`-l vezi, Charlotte!

Cu un dosar \n mân`, Charlotte se \ndrept` spre fereastr` [iarunc` o privire \n strad`. Surpriza o l`s` f`r` suflu când \lrecunoscu pe Oliver Tennant. |mbr`cat \ntr-un costum din

stof` de lân` gri deschis cu o croial` impecabil`, se preg`tea s`

62 MONICA LEWTY  

Page 60: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 60/156

deschid` u[a agen]iei. Printr-un hazard penibil, el \ntoarsecapul \n direc]ia celor dou` femei [i privirea lui o \ntâlni pe ceaa Charlottei. Atunci, un surâs ciudat \i lumin` figura [i tân`rafemeie, emo]ionat`, \[i plec` imediat ochii.

 – Ei, nu am dreptate? \ntreb` Sheila. Iat` ce b`rbat frumos... – Este... este Oliver Tennant! bâigui ea n`ucit`. – El? De ce vine la noi? interveni Sophie.

 – N-am nici cea mai mic` idee, dar v` las \n amabila sacompanie. Eu am de lucru [i trebuie s` dau urgent un telefon,spuse Charlotte, gr`bindu-se spre scar`. Nu vreau s`-l v`d!

Dup` ce urc` sc`rile \n gon`, \[i g`si refugiul \ntr-o mic`\nc`pere de la primul etaj care ]inea loc de birou personal. Acolo, \[i reg`si r`suflarea [i se a[ez` la mas`, prad` unui

sentiment de nelini[te. De ce venea din nou acest b`rbatimposibil s-o deranjeze? Ea nu avea nimic s`-i spun`! Desigur,nu vroia s` se arate incorect`, dar nu avea nici un gând s` fie \nmod deosebit amabil` cu el... Dac` \ncerca s-o \mbunezepentru a-i fura mai u[or clien]ii, nu va avea nici un profit.

Dar, dincolo de aceast` rivalitate profesional`, surâsul pe

care i-l adresase prin fereastr` o emo]iona foarte mult, mai multdecât prezen]a sa la agen]ie. Timp de o clip`, crezuse c` citise\n ochii lui o sclipire de \n]elegere, ca [i cum ar fi vrut s-o invites` \mpart` cu el o ciudat` complicitate.

R`mase gânditoare câteva secunde, \nainte de a-[i reveni.De ce \[i imaginase a[a ceva? De fapt, domnul Tennant g`sea

f`r` \ndoial` foarte nostim s` vin` [i s`-[i fac` num`rul de

UN CHIRIA{ CIUDAT 63

Page 61: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 61/156

seduc]ie pe lâng` trei femei care vor fi concurentele sale...Surâsul [i vizita sa se \nscriau \ntr-o strategie de cucerire care,din p`cate, \ncepuse s` ac]ioneze asupra Sheilei [i Sophiei. Eanu va c`dea \n curs`! Nu, cel pu]in ea \[i va p`stra capullimpede.

Trecur` dou`zeci de minute f`r` ca Sheila sau Sophie s`apar` [i Charlotte \ncepu s` se nelini[teasc`. De ce Olivier 

Tennant r`mânea atât de mult \n cl`direa lor? Poate era gata s`\n[ele vigilen]a celor dou` colaboratoare [i s` ob]in` de la eleinforma]ii pre]ioase? Numai s` nu-i arate dosarele \n care, \ncalitate de directoare de agen]ie onest`, nu omisese nici undetaliu, nici chiar pe cele nefavorabile!

Ea nu f`cea parte dintre acei agen]i imobiliari care mascau

p`r]ile negative ale bunurilor pe care le propuneau, \ncercânds`-i \n[ele pe clien]i.

Mai \ntâi, integritatea \i interzicea un astfel decomportament. Apoi, [tia din experien]` c` ceea ce le pl`ceaunora displ`cea altora; de altfel, niciodat` nu regretase c`lucreaz` \ntr-o transparen]` total`. Scurta sa trecere printr-o

agen]ie londonez` o \nv`]ase c` nu va ajunge departe astfel,dimpotriv`. Pe o pia]` foarte concuren]ial`, agen]ii imobiliarinu se str`duiau \ntotdeauna s` respecte aceste principiielementare de deontologie.

Dac` Oliver Tennant apar]inea acelei categorii profesionalelipsite de orice scrupule el va \nghi]i dintr-o \mbuc`tur` agen]ia

Spencer... Dar, indiferent ce va fi, ea se va bate pân` la sfâr[it,

64 MONICA LEWTY  

Page 62: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 62/156

f`r` s` renun]e vreodat` la regulile de bun` conduit` pe care [ile stabilise.

|n sfâr[it, dup` o jum`tate de or`, auzi deschizându-se u[ade afar` [i \n]elese c` vizitatorul nesuferit plecase \n sfâr[it. Arunc` o privire discret` pe mica fereastr` pentru a se asigurac` nu se \n[elase [i nu-[i p`r`si biroul decât dup` ce z`ri silueta\nalt` a lui Oliver Tenant disp`rând la col]ul str`zii. Drumul era

liber, gândi ea u[urat`, coborând scara.F`r` a l`sa s` se vad`, Charlotte ardea de ner`bdare s`

cunoasc` scopul vizitei nea[teptate, dar trebui s` a[tepte pu]in\nainte de a-[i satisface curiozitatea. De fapt, \n momentul \ncare a coborât la parter, au \nceput s` sune mai multe telefoane\n acela[i timp [i cele trei femei au fost \n imposibilitate de a

schimba un cuvânt. Lini[tea nu reveni decât dup` câtevaminute.

Sheila se \ntoarse atunci spre Charlotte, cu un surâs pebuze.

 – Nu ]i-ai fi \nchipuit niciodat`! }i-am g`sit un locatar! oanun]` ea \ncântat`.

Mai \ntâi surprins`, Charlotte fu apoi asaltat` de un sumbrupresentiment. Sheila p`rea atât de \ncântat`...

 – Vrei s` spui... Nu este vorba de...? bolborosi ea.Ea se \ntrerupse, cu respira]ia t`iat`. – ... de Oliver Tennant? sfâr[i ea cu o voce slab`. – El \nsu[i! confirm` Sheila, pref`cându-se c` nu observ`

aerul \nsp`imântat al Charlottei. Nu te nelini[ti, l-am prevenit

UN CHIRIA{ CIUDAT 65

Page 63: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 63/156

de lucr`rile ce vor urma. El ne-a asigurat c`-i este perfect egal.|n aparen]`, munce[te [i iese mult. Deci, \l vei vedea pu]in. A c`utat \n zadar o locuin]` mic`, dar [i-a dat seama c` odat` cu venirea verii [i cu sezonul turistic, totul este rezervat. A v`zut c`a dat chix [i m-am gândit la problema ta [i la conversa]ia noastr`.Mi-am zis c` era solu]ia ideal`. Nu-i a[a c` am f`cut bine?

Incapabil` s` spun` un cuvânt, Charlotte se uit` uluit` la

Sheila. – A propus o chirie mai mult decât convenabil`, \ncât nu vei

fi \n[elat`, din contr`, relu` Sheila. Vrea s` dispun` de un birou[i m-am gândit imediat la vechiul apartament pe care tat`l t`ul-a amenajat la \nceputul bolii sale. |]i aminte[ti? Când spera c` va putea lucra acas`...

Din ce \n ce mai consternat`, Charlotte \[i trecu mâna pestefrunte, cu un gest nervos, dar Sheila nu d`du importan]` cauzeitulbur`rii sale.

 – Haide, Charlotte! murmur` ea pe un ton lini[titor... Tat`lt`u este mort de mult, trebuie s` \ntorci pagina! {tii [i tu, via]amerge mai departe... |mi amintesc c`, dup` moartea mamei

mele, timp de s`pt`mâni n-am putut s` intru \n camera ei. {iapoi, \ntr-o zi am fost obligat` s` triez lucrurile ei [i s` le scotca s-o instalez pe fiica mea \n \nc`perea respectiv` [i, odat`primul moment de suferin]` trecut, m-am sim]it eliberat` de ogreutate teribil`. |n realitate, este cel mai bun mijloc deexorcizare a triste]ii. La \nceput, \]i va p`rea ciudat c` un altul

ocup` aceste locuri, dar vei vedea tu...

66 MONICA LEWTY  

Page 64: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 64/156

 Având impresia c` tr`ie[te un co[mar, Charlotte se uit` laSheila cu o privire ne\ncrez`toare.

 – Cred c` n-ai f`cut a[a ceva! exclam` ea. S`-i propui luiOliver Tennant s` devin` locatarul meu? Spune-mi c` este oglum`!

 – Dar... m` gândeam c`-]i fac un serviciu! Tu c`utai unlocatar, el dorea o locuin]`, de ce s` nu fac o leg`tur`?

 – S`-mi faci un serviciu? Sheila, ]i-ai pierdut capul! – Este fermec`tor. |ntr-un cuvânt, un chiria[ ideal. – Dar nu vreau nici un chiria[! protest` Charlotte. – Haide, nu mai departe de azi-diminea]`, erai convins` de

aceast` idee. Sophie este aici, poate fi martor. – S` spunem mai bine c` ai \ncercat prin toate mijloacele s`

m` convingi. Dar s` [tii c` mai degrab` vând casa decât s`locuiesc cu acest b`rbat. Trebuie s`-l chemi pentru a-i spune c`este vorba de o gre[eal`.

Ea \[i plec` privirea ca s` nu vad` expresia \ntristat` aSheilei. Dar s` tr`iasc` sub acela[i acoperi[ cu Oliver Tennant,s`-[i \mpart` intimitatea cu acest individ... nu, nu se sim]ea

capabil`. Nu \ncape \ndoial`, aceast` experien]` ardestabiliza-o profund. C`ci era periculos pentru ea. |n plus,ce-ar fi zis cuno[tin]ele sale? De obicei, nu se sinchisea dep`rerea altora, dar, \n acest caz, numai ideea c` s-ar putea bârfidespre ea [i Oliver Tennant \i era insuportabil`.

 – }i-e fric` de ce se va spune? \ntreb` Sheila, ca [i când i-ar 

fi citit gândurile.

UN CHIRIA{ CIUDAT 67

Page 65: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 65/156

 – M`rturisesc c` m-am gândit [i la asta. {tii cum suntoamenii de pe aici.

 – Tocmai! Oricum vor bârfi: sunte]i concuren]i [i, pedeasupra, celibatari. Luându-l pe domnul Tennant chiria[, vei veni \n \ntâmpinarea bârfei [i le tai bârfitorilor craca de subpicioare.

 – Logica ta m` \nsp`imânt` \ntotdeauna... murmur`

Charlotte ridicând din umeri \n semn de neputin]`. Nu, trebuies`-l suni cât mai repede.

Nu se pune problema s` accept!|n acel moment, Sophie, care pân` atunci r`m`sese t`cut`,

ridic` vocea. – Nu vreau s` m` amestec \n ceea ce nu m` prive[te, dar m`

gândesc, Charlotte, c` ar fi o solu]ie excelent`. De ce nu el, maidegrab` decât altul? Este bine crescut [i, \n plus, Sheila aredreptate: vei \nchide gura oamenilor r`u inten]iona]i. La\nceput, vor fi poate mira]i, o dat` ce vor \n]elege c`...

 – ... c` un b`rbat ca el nu poate fi interesat de o femeie atâtde insignifiant` ca mine, cred c` asta vrei s` spui? complet`

Charlotte, ascunzându-[i am`r`ciunea. Sub acest aspect poatec` ai dreptate, dar tot nu sunt convins` de necesitatea unuichiria[.

 – Charlotte, erai de acord mai \nainte c` era solu]ia ideal`pentru problemele privind securitatea ta.

De la moartea tat`lui t`u, detest s` te [tiu singur` \n aceast`

cas` mare.

68 MONICA LEWTY  

Page 66: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 66/156

Charlotte trebui s` r`spund` c` nici tat`l s`u bolnav n-ar fiputut s-o apere dac` era cazul, dar prefer` s` tac`, pentru an-o r`ni pe Sheila. Altfel spus, nu \n]elegea insisten]ele acesteia.

 – De ce naiba a acceptat Tennant oferta ta? \ntreb` ea \ncele din urm`.

 – Eu nu i-am f`cut nici o propunere, nu mi-a[ fi permis acestlucru! protest` Sheila. M-am mul]umit s` men]ionez c` tu cau]i

un chiria[ [i el a prins ocazia. Cu cât \i descriam casa, cu atâtp`rea mai \ncântat.

 – Ei bine, eu nu sunt, bomb`ni Charlotte. – El a precizat c` era obi[nuit \n acest gen de contracte

pentru locuin]` molilat` [i se \ns`rcina s` preg`teasc` eldosarul. Ni-l va aduce mâine, ad`ug` Sheila f`r` s` acorde

aten]ie figurii \ncruntate a tinerei femei. Apoi, pentru c` aceasta t`cea, Sheila \i adres` un surâs

afectuos. – {tii c` nimeni nu te oblig` s` spui da, murmur` ea cu o

 voce dulce. E[ti singur` st`pân` pe hot`rârea ta. Dar, \n loc s`te superi, mai bine s` te gânde[ti. Ai toat` ziua [i toat` noaptea

la dispozi]ie. Nu uita \ns`, c` poate nu te vei mai \ntâlni multtimp cu o asemenea ocazie [i c` acest b`rbat pare corect. Suntsigur` c` po]i avea \ncredere \n el.

 – Fii sigur` c` nu-mi imaginez o secund` c` nutre[te \n ceeace m` prive[te inten]ii de nem`rturisit, dac` asta vrei s` spui!

 – Dar atunci, de ce te opui acestei solu]ii?

Charlotte nu r`spunse imediat.

UN CHIRIA{ CIUDAT 69

Page 67: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 67/156

Cum putea Sheila s`-i pun` o asemenea \ntrebare? Era atâtde simplu! Oliver Tennant era concurentul ei direct [i, dinaceast` cauz`, nu dorea s` coabiteze cu el.

{i apoi, exista [i un alt motiv, pe care abia \ndr`znea s` [i-lm`rturiseasc` [i pe care nu-l va m`rturisi nici Sheilei. Ideea dea tr`i sub acela[i acoperi[ cu un b`rbat al naibii de seduc`tor of`cea s` se simt` prost.

 – Din diverse motive, se mul]umi ea s` spun`, evitândprivirea scrut`toare a Sheilei.

 – De acord, s` nu mai discut`m pentru moment. Dar gânde[te-te bine [i ]ine-m` la curent cu mersul evenimentelor.|]i promit c` o s`-l sun mâine, la prima or`, pentru a m` scuza[i pentru a-mi retrage propunerea, dac` persi[ti \n refuzul t`u.

O clip`, Charlotte se sim]i tentat` s`-i spun` Sheilei c`prefera s`-l sune ea imediat pe Oliver Tennant pentru a-lanun]a c` este vorba de o eroare, dar ceva o re]inu. Pentru ora]iune pe care nu [i-o explica, nu ]inea s` vorbeasc` direct cuel. Era mai bine s` aib` r`bdare câteva ore [i s`-i transmit` prinSheila.

|n restul zilei, \i fu greu s` se concentreze pe dosarele sale. Atunci, folosi ocazia unei estim`ri pentru a ie[i [i a-[i limpeziideile. Era vorba s` expertizeze dou` mici ferme \nvecinate,abandonate de câ]iva ani ca atâtea altele din regiune, din cauzaunei mecaniz`ri din ce \n ce mai intensive. La prima privire,Charlotte remarcase starea lor deplorabil` ca [i absen]a celui

mai elementar confort. Trebuia deci s` fie puse \n vânzare

70 MONICA LEWTY  

Page 68: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 68/156

\ntr-un singur lot [i s` se asigure c` proprietarul, un agricultor \n vârst` ar fi acceptat s` cedeze, de asemenea, [i pu]in teren.Prin urmare, tân`ra femeie se str`duia s` g`seasc` uncump`r`tor ideal, poate un tân`r cuplu citadin dornic de verdea]`, gata s` investeasc` timp [i o sum` corespunz`toarepentru aceast` important` restaurare.

Dar primul contact cu proprietarul fu departe de a fi

conving`tor. Adesea, \n asemenea cazuri, ace[tia erau deci[i s`ob]in` cât mai mul]i bani f`r` s` fac` o concesie cât de mic`,convin[i c` ofer` un bun inestimabil.

 Având experien]`, Charlotte [tia c` va fi foarte greu s`-l fac`s` asculte de ra]iune.

De altfel, se ar`ta \n mod deosebit prea pu]in deschis la

dialog [i, dup` câteva minute de discu]ie, el concluzion`: – Nu-mi place s` discut afaceri cu femeile. A[a c` voi merge

s`-i cer p`rerea noului agent imobiliar. El va avea, cu siguran]`,o p`rere diferit`!

Charlotte sim]i toate chinurile din lume \ncercând s`-[iascund` furia [i \n]elese c` era inutil s` insiste. Dup` ce [i-a luat

r`mas-bun de la fermier, \ncerc` s` se conving` c` era un lucrubun dac` se debarasa de un client atât de obtuz. S`rmanulOliver Tennant! O s`-[i mu[te c` a recuperat un asemeneasmintit.

|n acela[i timp, trebuia s` admit` c` f`r` existen]a noiiagen]ii, ar fi avut cu siguran]` mai multe [anse s`-l conving` pe

client c` preten]iile sale erau exagerate. O prob` \n plus, dac`

UN CHIRIA{ CIUDAT 71

Page 69: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 69/156

mai era nevoie, c` sosirea lui Oliver Tennant \n regiune \i vaface munca mai dificil`...

Era \nc` devreme [i, \n loc s` se \ntoarc` direct acas`,Charlotte se hot`r\ s` treac` pe la garajul din vecin`tate. O or`mai târziu, p`r`sea acel loc cu un pachet de prospecte, dar eradeja convins` de un vânz`tor abil s`-[i cumpere un alt Volvo,de m`rime mai mic`.

Urcând \n ma[in`, se gândi deodat` la Oliver Tennant [i lapropunerea pe care i-o f`cuse Sheila. Desigur, ceva nu era \nregul`... Cu mijloacele de care dispunea, de ce naiba voia s`locuiasc` la ea? Ar fi putut s` r`mân` la hotel sau s` accepteospitalitatea pe care i-o oferise \ntr-o manier` atât de presant`.El nu p`ruse totu[i sedus de aceast` invita]ie la serata de la

familia James. Poate fusese dezgustat de avansurile evidente aleacestei femei obi[nuit` de flirteze? Poate dorea s`-[i g`seasc`lini[tea [i pacea?

 Aceast` ipotez` explica, poate, alegerea lui de a locui la ea,se gândi Charlotte. Aici, nu avea de ce s` se team`, niciavansuri, nici \ncerc`ri de seducere; \n afar` de un virament

lunar nu avea de ce s`-i pese de proprietar`. Era clar c` ea nuapar]inea acelei categorii de femei pe care el obi[nuia s` lecucereasc`.

Conducând, Charlotte \[i l`s` gândurile s` hoin`reasc`. {i-limagina pe Oliver Tennant ca pe un don Juan incorigibil carecolec]iona leg`turi efemere. Nimic nu demonstra c` ea nu se

\n[ela... Cine era el \n realitate, dincolo de imaginea de

72 MONICA LEWTY  

Page 70: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 70/156

play-boy pe care o oferea? P`rea c` e singur, dar poate c` fusesec`s`torit? {i dac` avea o logodnic` la Londra?

 Agasat`, sfâr[i prin a ridica din umeri. Via]a sentimental` alui Oliver Tennant nu o interesa chiar dac` trebuia s` admit` c`manifesta o anumit` curiozitate \n ceea ce-l prive[te. Ceea cenu era de mirare. Nu era el cel mai seduc`tor b`rbat pe care-lcunoscuse vreodat`?

Dar lucrurile se vor opri aici, bine\n]eles. Mai \ntâi, c` ea nuera nici frumoas`, nici atr`g`toare [i, deci, nu avea de ce s`-lintereseze. {i apoi, era atât de mult timp de când renun]ase la visul s`u de dragoste ideal`. Nu numai c` se convinsese c`aceasta nu exist`, dar era prea mândr` ca s` se \ncread` \ntr-unb`rbat. Experien]a nefericit` cu Gordon \i deschisese ochii cu

privire la acest lucru.Pe de alt` parte, asistase la destr`marea c`s`toriei mai

multor prietene apropiate [i fusese convins` de fragilitateacuplulul. Cele care rezistau la proba timpului erau adeseamaltratate [i nu datorau salvarea lor decât unor eforturiconstante [i dureroase.

***

Când s-a \ntors acas`, se \nnopta. La aceast` or`

crepuscular`, gardul de rododendroni i se p`rea mai stufos ca

UN CHIRIA{ CIUDAT 73

Page 71: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 71/156

niciodat`, aproape ap`s`tor, cu frunzi[ul des de un verde atâtde \nchis, \ncât p`rea aproape negru. Cl`direa imens` \[i \n`l]ablocul mare de piatr` la intrarea \n parc [i Charlotte sim]ea c`\ncepe deodat` s` tremure. Era de vin` discu]ia cu Sheila [iSophie sau o simpl` impresie trec`toare? |n tot cazul,proprietatea oferea o imagine prea pu]in ospitalier`. Ar fi fostmai lini[tit` dac` ar fi [tiut c` acolo mai era [i alt` fiin]`...

Dup` ce parc` ma[ina, tân`ra femeie intr` prin u[a din spate[i se surprinse punând lan]ul de siguran]`, ceea ce nu f`cea deobicei. T`cerea absolut` a locurilor o impresion` [i se repezi s`asculte mesajele de pe robot. |n marea \nc`pere goal` se ridic` vocea tâmplarului care o anun]a c` era gata dulapul pentrubuc`t`rie. Apoi, fu rândul decoratorului s-o previn` c` va primi

\n curând tapetul pe care-l comandase.Preg`tindu-[i o cea[c` de ceai, tân`ra femeie se \ntreb`

deodat`: ce ar spune Oliver Tennant despre noua ei buc`t`rie?Imediat, scoase un lung suspin. Ce proast` era câteodat`!

Mai ales de câteva zile. Trebuia s` fie surmenajul, nu-[i mailuase vacan]` de mult timp...

Nu numai c` p`rerile lui Oliver Tennant despre gusturile ei\n materie de decora]iuni interioare \i erau perfect indiferente,dar el nici nu va avea ocazia s` le fac`... Mâine, la prima or`, \i va cere Sheilei s`-l sune pentru a anula propunerea.

Dup` ce ron]`ise câteva fructe [i brânz` \n loc de cin`,Charlotte contempl` gr`dina invadat` de buruieni [i deja

cufundat` \n obscuritate. Când venea acas` mai devreme, se

74 MONICA LEWTY  

Page 72: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 72/156

relaxa ocupându-se cu gr`din`ritul. Dar acum era prea târziu. Atunci, se \ndrept` f`r` entuziasm spre salon. O izbi un miros\nchis [i deschise larg u[ile-ferestre, m`turând cu privirea vasta\nc`pere, oprindu-se asupra tapetului demodat, asuprac`minului pe care tat`l s`u nu-l mai folosise de mul]i ani. Cupu]ini bani [i imagina]ie, ar putea aduce la via]` aceste locuri!\[i spuse ea.

 Apoi, \ntr-un frumos elan de optimism, se decise s` fac`turul casei pentru a evalua amploarea eventualelor lucr`ri.Imediat, pa[ii o purtar` c`tre acea parte a casei pe care oocupase tat`l s`u \n ultimul timp.

Dup` moartea lui, nu mai intrase aici decât \n rare ocazii [itotdeauna \mpotriva voin]ei sale. Doamna Higham, menajera

f`cea cur`]enie odat` pe lun` [i, \n afar` de aceast` vizit`lunar`, nu venea nimeni aici.

Cu mâna pe clan]`, Charlotte ezita, \n pofida unei nesfâr[itetriste]i. Era dureros s` se gândeasc` la tat`l s`u, nu numaipentru ceea ce fusese, dar [i pentru ceea ce ar fi putut s` fie.Revenind \n trecut, \n]elegea c` tr`ise al`turi de tat`l s`u o

rela]ie care o \mbog`]ise, ne\ndr`znind s` treac` barierele depudoare [i re]inere care se ridicaser` \ntre ei, interzicând oricecomunicare adev`rat`. Tr`iser` unul lâng` altul f`r` s`-[imanifeste vreodat` afec]iunea. Totu[i, cât ar fi vrut s`-im`rturiseasc` dragostea care ar fi umplut golul teribil pe care \ll`sase moartea mamei sale! Tat`l s`u nu [tiuse sau nu dorise

s-o fac`, [i acum era prea târziu...

UN CHIRIA{ CIUDAT 75

Page 73: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 73/156

76 MONICA LEWTY  

Câteodat`, se \ntreba cu privire la consecin]ele singur`t`]iiafective pe care o cunoscuse \n copil`ria sa. Unul dintremotivele vulnerabilit`]ii sale [i al nesiguran]ei \n fa]a oamenilor nu se datora acestui lucru? I se p`rea c`, de team` s` nu fier`nit`, alesese s` nu-[i asume riscuri [i s` renun]e la dragoste.

De altfel, singura sa experien]` \n acest domeniu nu f`cusedecât s-o situeze pe aceast` pozi]ie. Gordon nu avusese

cruzimea s` afirme c` nu era nici dezirabil`, nici feminin`?Cuvintele jignitoare pe care le rostise dup` ruptura lor r`m`seser` gravate cu o teribil` acuitate \n memoria sa [i dac`\l uitase pe Gordon, nu-l iertase niciodat` pentru c` distruseseimaginea pe care o avea despre el.

|n cele din urm`, cu un gest hot`rât, \mpinse u[a [i r`mase

un lung moment s` contemple camera patern`, cufundat` \npenumbr`. Apoi \[i d`du seama, plimbându-se prin \nc`pere,c` [ocul era mai pu]in puternic decât ar fi crezut. Sheila avusesedreptate când o \ndemnase s` exorcizeze trecutul.

Mobilele vechi d`deau acestui apartament un farmec pu]inretust [i Charlotte era tentat` s` [i-l \nchipuie pe Oliver 

Tennant a[ezat \n fa]a biroului paternal, dar degeaba. Locurileerau \nc` pentru ea impregnate de prezen]a tat`lui [i nu-[iputea imagina ca altcineva s`-i ia locul, Oliver Tennant \nc` [imai pu]in decât altul.

Da, mâine diminea]` o va avertiza pe Sheila s`-i telefonezepentru a-[i retrage propunerea.

Page 74: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 74/156

Capitolul 5

 A doua zi, diminea]a \ncepu prost. De data aceasta, Volvo

refuz` categoric s` demareze [i Charlotte trebui s`-l cheme pegaragist \n ajutor. Dup` o jum`tate de or` de \ncerc`ri, acestareu[i \n sfâr[it s` porneasc` motorul, nu f`r` s-o avertizeze peCharlotte c` ma[ina nu va \ntârzia s`-[i dea sufletul.

Tân`ra femeie sosi târziu la birou [i \ntr-o stare de spirit

proast`. Când deschise u[a agen]iei, avu dezagreabila surpriz`

de a se \ncruci[a cu Oliver Tennant. Ori, era ultima persoan` pecare dorea s-o \ntâlneasc`. Totu[i, imposibil de evitat...

 – Bun` ziua, domnule Tennant, zise ea pe un ton sec.Pur [i simplu nu \n]elegea c` nu este dorit! gândi ea

\ncruntându-[i sprâncenele. Dar, \n pofida a[tept`rilor, un

surâs lumin` fa]a interlocutorului, adâncind gropi]a din b`rbie.

Tulburat`, Charlotte observ` atunci c` avea \n mân` un dosar 

Page 75: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 75/156

[i [tiu imediat c` preg`tise contractul de \nchiriere. Acum,trebuia s`-l anun]e ea \ns`[i c` retr`gea propunerea. Operspectiv` care nu o \ncânta deloc...

 – |ncântat s` te v`d, domni[oar` Spencer! Ce mai faci?Charlotte \ncerc` s`-i sus]in` privirea, acunzându-[i jena

datorat` de prezen]a Sheilei. – Bine, mul]umesc, r`spunse ea.

Spre marea sa surpriz`, el \ntinse mâna [i-i atinse obrajii\ntr-un gest care p`rea o mângâiere.

 – Ai cumva probleme cu ma[ina? \ntreb` el. Ai unsoare pefa]`.

Instinctiv, Charlotte duse mâna la obraz [i se frec` acolounde o mângâiase.

 – Exact, Volvo a avut greut`]i la pornire [i am chemat pecineva de la garaj, admise ea cu regret, con[tient` de ridicolulsitua]iei.

|n starea ei de confuzie, auzi vag c` cineva \mpingea u[aagen]iei, \n spatele s`u, dar nu-i d`du nici o aten]ie.

F`r` s` fie preocupat de noul venit, Oliver Tennant relu`:

 – Pentru a-]i mul]umi c` m-ai primit, \mi voi face pl`cereas`-]i ofer un loc \n ma[ina mea data viitoare când Volvo va facepan`, spuse el pe un ton vesel.

Charlotte voia s`-i r`spund` c` n-avea nevoie de serviciile lui[i c` nu se mai punea problema s` locuiasc` la ea, când o vocebine cunoscut` o devans`.

 – Oliver! S` nu-mi spui c` te instalezi la Charlotte.

78 MONICA LEWTY  

Page 76: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 76/156

Nici s` nu te gânde[ti la a[a ceva!Stupefiat`, Charlotte se \ntoarse imediat. De ce venise

 Vanessa la agen]ie? Situa]ia era suficient de penibil` pentru caaceast` pacoste s`-[i mai vâre nasul. |n mod sigur, totul mergeaast`zi alandala.

 – Charlotte a fost amabila [i mi-a propus s` \nchiriez o partedin casa ei, explic` Olivier. Era timpul pentru mine s` g`sesc o

locuin]` stabil`. – Dar ]i-am spus c`-]i ]ineam la dispozi]ie o camer` de

oaspe]i, un adev`rat apartament mai exact! exclam` Vanessa,ascunzându-[i cu greu ciuda. Ai fi beneficiat de un confortabsolut! |n timp ce la Charlie... Ai v`zut interiorul ei?

Deoarece Olivier nu r`spunse, ea se \ntoarse spre Charlotte.

 – Este o idee complet aiurea, Charlie! spuse ea pe un tondispre]uitor. Gurile rele vor \ncepe s` vorbeasc`. Doi celibatarisub acela[i acoperi[! Bine\n]eles, nimeni nu-[i va imagina c`Oliver este interesat de tine, dar tu vei fi de râsul lumii. S` [tii,la vârsta ta [i fat` b`trân`, te vei g`si \ntr-o postur` delicat`...

Charlotte \[i strânse pumnii. Discursul Vanessei o revolta,

dar era mai r`u s` se lase insultat` \n prezen]a lui Oliver.Niciodat` nu fusese umilit` \n acest fel! Trebuia neap`rat s-opun` la punct pe aceast` femeie.

 – Sunt convins` c` nimeni nu va g`si de obiectat desprecoabitarea noastr`, zise ea, \n sfâr[it, cu o voce c`reia cu greu \ist`pânea tremurul. Pe de alt` parte, pentru a fi sincer`, \mi este

greu s` \ntre]in aceast` cas` [i chiria pe care Oliver mi-o va da

UN CHIRIA{ CIUDAT 79

Page 77: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 77/156

\mi va fi foarte necesar`. Dar nu [tiu dac` voi p`straproprietatea sau o voi vinde.

 – Ai ezit`ri? |n aceast` cas` ar trebui s` locuiasc` o familienumeroas` care s-o \nveseleasc`, nu o femeie singur`! De altfel,de ce s-o p`strezi? La vârsta ta, sunt prea pu]ine [anse s` te maic`s`tore[ti.

De data aceasta, r`utatea Vanessei o reduse pe Charlotte la

t`cere. – Ai r`mas \n urm`, scumpa mea Vanessa! interveni atunci

Oliver cu o voce aspr`. Ast`zi, cea mai mare parte a femeilor nu vor s` se c`s`toreasc` decât atunci când cariera lor este binea[ezat`. S-a dus timpul când singurul lor ]el \n via]` era s`g`seasc` un so] care s` le \ntre]in`.

Expresia aiurit` a Vanessei spunea mult despre surpriza sa.Oliver \ndr`znea s-o contrazic`! Dup` câteva secunde, \[i reg`sireplica.

 – Exagerezi, Oliver! |n tot cazul, sunt sigur` c` nu vei finiciodat` \n situa]ia asta! spuse ea, adresându-i un surâsseduc`tor.

Charlotte r`m`sese perplex` \n fa]a modului \n care Oliver o repezise pe Vanessa. De ce venise, astfel, \n ajutorul s`u? Of`cuse din mil`, sau fusese [ocat de nepolite]ea Vanessei? Poateo f`cuse din calcul, pentru a intra \n gra]iile viitoarei salepropiet`rese...

 – Pot s` [tiu ce te aduce, Vanessa? \ntreb` ea \n sfâr[it, pe un

ton glacial.

80 MONICA LEWTY  

Page 78: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 78/156

 – L-am v`zut intrând pe Oliver [i l-am urm`rit ca s` vin`s`-mi expertizeze casa, r`spunse ea f`r` cea mai mic` jen`.

 Vanessa nu putea s`-i spun` mai clar c` nu va apela la ea, cila Oliver \n calitate de agent imobiliar. Asta era prea mult! gândiCharlotte, revoltat`.

 – Pentru c` nu mai ave]i nevoie de mine, v` las s` vorbi]idespre afaceri. M` duc \n biroul meu, \ncheie ea pe un ton sec.

Dar, când se \ntoarse pentru a urca scara, Oliver o re]inu debra] [i, cu toat` furia ei, sim]i cum o trec fiori. Prin ce mister ciudat reac]iona atât de excesiv când o atingea? P`rea c` printot corpul \i trece un curent electric...

 – Sunt dezolat Vanessa, nu este nici momentul, nici locul s`abordezi acest subiect, declar` Oliver. Te voi suna ca s` stabilim

o \ntâlnire, dac` dore[ti, atunci când voi fi mai pu]in ocupat.F`r` a se sinchisi de Vanessa se \ntoarse c`tre Charlotte. – Am preg`tit un contract, domni[oar` Spencer. Sunt sigur 

c` vrei s`-l studiezi cu mintea limpede, dar po]i s`-mi acorzicinci minute pentru ca s` discut`m punctele esen]iale?

|n timp ce vorbea, Charlotte o v`zu pe Vanessa

schimbându-se la fa]`. Fa]a sa deformat` de ranchiun` devenilivid`, apoi se \nfurie [i se \nro[i violent. Era gata s` deschid`gura, dar se r`zgândi \nainte de a bate \n retragere, [i Charlottenu se putu \mpiedica s` se amuze. Vanessa nu avea decât ceeace merita!

Numai când auzi cum se \nchide u[a \n spatele s`u reveni

la realitate. Totu[i, nu-i explicase lui Oliver c` propunerea sa

UN CHIRIA{ CIUDAT 81

Page 79: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 79/156

nu mai era valabil`! Mai era deci timp ca s` pun` lucrurile lapunct.

Dar \nainte de a vorbi, o idee subit` o re]inu. Dac` f`ceaacum un pas \napoi, erau toate [ansele ca Vanessa s` fieconvins` c` repurtase o victorie personal` obligând-o s`renun]e la acest proiect... Niciodat` nu-i va face aceast` pl`cereunei fiin]e atât de r`ut`cioase!

Ideea c` ar putea s` se cread` c` este influen]at` decomentariile ridicole [i de bârfele Vanessei \i era insuportabil`.|nc` mai insuportabile decât faptul de a locui cu acest b`rbatderutant care urma s` devin` chiria[ul s`u, \n]elegând c` luasehot`rârea f`r` s`-[i dea seama.

Cinci minute mai târziu, era a[ezat` la biroul s`u \n fa]a lui

Oliver Tennant, [i discutau amândoi, punct cu punct, termeniicontractului.

Chiria pe care o oferea era superioar` celei la care segândise ea [i mai propunea un contract de \nchiriere pe [aseluni care putea fi re\nnoit, ceea ce era mai mult decât rezonabil.Charlotte nu avea deci nimic de obiectat, dimpotriv`.

 – {tiu de la Sheila c` este \n lucru buc`t`ria, dar te asigur c`nu te voi stânjeni. Eu ies mult [i orice s-ar \ntâmpla, ]in s`-]irespect intimitatea, declar` el, privind-o drept \n ochi!

C`zur` de acord \n toate detaliile, [i când el \[i lu`r`mas-bun, Charlotte se gândi c` lucrurile erau mai pu]inpenibile decât \[i imaginase. Orice va fi, era decis` s` nu

re\nnoiasc`, la sfâr[itul celor [ase luni, contractul.

82 MONICA LEWTY  

Page 80: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 80/156

Dup` ce-l condusese pe Oliver pân` la u[`, Sheila reveni laCharlotte, arborând un surâs.

 – Sunt sigur` c` nu vei regreta alegerea ta! spuse ea. Ceb`rbat bine crescut! Ai v`zut cum a pus-o pe Vanessa la locul ei,luându-]i ap`rarea? Jubilam!

 – Sunt destul de mare s` m` ap`r [i singur`, \i r`spunseCharlotte, agasat`. Nu aveam nevoie de el!

Sophie se al`tur` Sheilei ca s-o felicite pe Charlotte pentruc` \[i g`sise chiria[ul ideal, ceea ce contribui la exasperareaacesteia, care se str`duia s` nu se manifeste. De fapt, nimeni nuo for]ase s` accepte. Dac` ar fi avut pu]in` \ncredere \n sine, ar fi tratat cu dispre] comentariile Vanessei, asta-i tot!

 Acum, se g`sea \n fa]a unui fapt \mplinit. Ce se va \ntâmpla

când va tr`i sub acela[i acoperi[ cu un b`rbat a c`rui simpl`prezen]` o tulbura atât de mult?

Odat` momentul de panic` dep`[it, \ncerc` s` se calmeze.Era adult` [i n-o s` se \ndr`gosteasc` de chiria[ul s`u numaipentru c` era seduc`tor, foarte viril [i avea ochii de un albastruluminos, absolut fascinant...

De altfel, a fost \ntotdeauna cu capul pe umeri [i intrarea \n via]a sa a acestui play-boy nu va schimba nimic. Orice va fi, \[i va p`stra sângele– rece [i va fi st`pân` pe ea. Nu i se spusesede multe ori c` era ra]ional`. Chiar prea ra]ional`? Gordon, latimpul s`u, \i f`cuse repro[uri. La rândul s`u, Sheila p`reacâteodat` c` regreta acest lucru.

 Atunci, de ce sim]ea deodat` aceast` am`r`ciune?

UN CHIRIA{ CIUDAT 83

Page 81: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 81/156

De mult ea s-a acceptat a[a cum era. Totu[i, \n unelemomente, i-ar fi pl`cut s` atrag` aten]ia b`rba]ilor. Astfel, sesurprinse sim]ind o gelozie ridicol`, v`zându-l pe Oliver surâzându-i Sophiei [i privind-o cu admira]ie. Ea \ns`[i nususcitase niciodat` o astfel de privire...

La naiba, Oliver Tennant! \[i zise ea deodat`. De când sosise\n or`[elul lor, se p`rea c` nu \nceta s-o tulbure. Era timpul s`

fac` un pas \napoi!Totu[i, trebuia s` se adapteze la aceast` prezen]` nou` \n

casa ei. Mai \ntâi, trebuia s-o avertizeze pe doamna Higham,menajera, sperând c` aceasta se va ab]ine de la oricecomentariu deplasat.

 Apoi, chiar dac` Oliver anun]ase c` va mânca rareori acas`,

trebuia s` aprovizioneze frigiderul \n func]ie de acest nouocupant. Cu statura sa \nalt` [i cu o siluet` de sportiv, Oliver nu se va mul]umi s` ciuguleasc` a[a cum f`cea ea... Charlotte,obi[nuit` s` tr`iasc` singur`, nu g`tea aproape deloc [i \nghi]earepede o bucat` de [unc` [i o ro[ie. Alt`dat`, când tat`l ei aveaun gr`dinar, gr`dina de zarzavaturi d`dea legume proaspete [i

doamna Higham preg`tea supe delicioase... Altfel spus, cunoua sa buc`t`rie str`lucitoare, ar fi o adev`rat` pl`cere s` sestea din când \n când la ma[ina de g`tit.

Parc` sim]ea deodat` mirosul delicios al unei tocane,ridicându-se dintr-o crati]` de font` [i, f`r` s`-[i dea seama,suspin` de pl`cere.

 – Ce se \ntâmpl`? \ntreb` imediat Sheila.

84 MONICA LEWTY  

Page 82: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 82/156

 – Nimic...Dac` Sheila ar fi [tiut c` tân`ra sa prieten` visa la fericirea

domestic`, ar fi fost uimit`. {i mai ales, dac` i-ar fi putut citigândurile. |ntr-adev`r tân`ra femeie vedea acum, \n imagina]iasa, doi copii adorabili, cu ochi alba[tri [i bucle blonde, \n jurulmesei din noua sa buc`t`rie.

***

Ducându-se la Paul, pentru a-[i arunca privirea pecontractul de \nchiriere, Charlotte se \ntreba cu privire la ea

\ns`[i. De unde \i venea aceast` curioas` viziune? Niciodat`pân` acum nu se l`sase purtat` de astfel de gânduri. Trebuia s` vad` \n aceasta consecin]a remarcelor r`ut`cioase ale Vanesseic` locuin]a sa nu era adaptat` pentru o femeie singur`?

Desigur, visase adesea s` aib` copii, dar niciodat` nu-i vizualizase atât de precis. De ce nu p`r negru [i cu ochi alba[tri?

se \ntreb` ea. Nu putea s` fie... Nu! Era o pur` \ntâmplare c` leatribuise acelea[i caracteristici fizice ca ale lui Oliver Tennant!Sau o pur` nebunie, ad`ug` \n sinea ei.

Ca [i Sheila, Paul p`ru \ncântat la ideea c` \[i va lua unchiria[ din acelea[i motive de siguran]`.

 – De mult doream s`-]i vorbesc despre a[a ceva. Nu

\ndr`zneam ca s` nu te \nfrico[ez.

UN CHIRIA{ CIUDAT 85

Page 83: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 83/156

|n sfâr[it, sunt mul]umit c` ai luat aceast` decizie.Dac` s`rmanul Paul ar fi [tiut c` era de o mie de ori mai

\nsp`imântat` de a tr`i cu Oliver Tenant, decât a fi agresat`\ntr-o zi, [i-ar fi b`tut joc de ea. Era ridicol` \[i spuse forul s`uinterior.

Nu depindea decât de ea s` fie mai rezonabil`.Din fericire, restul zilei a fost foarte \nc`rcat [i Charlotte nu

avu timp s` se gândeasc` la noul chiria[. Avea o \ntâlnire cu ceidoi Markham, un cuplu de tineri pensionari plini de energiecare doreau s`-[i p`r`seasc` apartamentul din Londra [i s` sestabileasc` la ]ar`. Dup` ce le ar`tase mai multe propriet`]i,Charlotte se felicit` c` \ntâlnise clien]i atât de fermec`tori. Eicel pu]in p`reau \nzestra]i cu m`sur` [i luciditate [i [tiau s`

aprecieze la justa lor valoare calit`]ile [i defectele locurilor pecare le vizitau!

Dup` cum presupunea, fur` sedu[i de ultima proprietatepe care le-a ar`tat-o, o cas` mare, plin` de farmec, care aveanevoie de o renovare serioas`. Ei \[i exprimar` dorin]a de a o vedea [i \n alt moment al zilei, pentru a aprecia luminozitatea.

|ntâlnirea fu stabilit` pentru a doua zi diminea]`, apoiCharlotte le propuse s`-i conduc` la hotelul din centru undelocuiau de câteva zile.

Dup` ce i-a l`sat pe cei doi Markham, Charlotte se preg`teas` p`r`seasc` parchingul hotelului, când \l recunoscu pe Oliver Tennant, care ie[ea din ma[in` la câ]iva metri de ea. Ce stupid`

fusese s` nu-[i aduc` aminte c` locuia \n acel hotel! Dac` [i-ar 

86 MONICA LEWTY  

Page 84: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 84/156

fi amintit acest detaliu, s-ar fi p`zit s` mai intre \n hotel [i i-ar fil`sat pe cei doi la intrarea \n parc...

|n graba sa de a p`r`si acele locuri, f`cu o manevr`hazardat` [i pneurile scrâ[nir`. Zgomotul strident avu, dinp`cate, efectul de a-i atrage aten]ia lui Oliver, care se \ndrept`spre tân`ra femeie de cum o z`ri. Imposibil s`-l evite f`r` a aveaaerul c` fuge.

Opri deci ma[ina [i l`s` \n jos geamul, for]ându-se s` surâd`cu un aer natural. |n timp ce el se apleca pentru a-i vorbi, eainspir` parfumul discret al apei de toalet`, sim]ind un tremur ciudat.

 – Ce \ntâlnire nea[teptat`! exclam` el. Imagineaz`-]i c` m`preg`team s` te sun pentru a decide ziua când voi putea s` m`

mut. – Dar \nc` nu ]i-am ar`tat casa. Poate c` o s`-]i displac`. Cine

[tie... – Sunt sigur de contrariu, dar dac` preferi a[a, de ce s` n-o

 vizitez imediat. Nu ne va lua prea mult timp. Cred c` locuie[ti\n apropiere?

Stânjenit`, Charlotte r`mase t`cut`, \n timp ce ro[ea]a \iurca \n obraji. Când se g`sea \n prezen]a acestui b`rbat, sesim]ea diferit`. Era prezen]a fizic`, acest mod de a se impune,senzualitatea pe care o emana?

Pentru c` urma s` locuiasc` la ea, trebuia s`-[i controlezereac]iile atât de inexplicabile.

 – Ce nu merge? relu` el. E[ti ocupat` \n aceast` sear`?

UN CHIRIA{ CIUDAT 87

Page 85: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 85/156

Ea crezu c` distinge \n vocea lui o nuan]` de ironie [i-i

arunc` o privire asasin`. |[i b`tea joc de ea? Desigur, \[i d`duse

seama c` nu era nici un b`rbat \n via]a ei.

Dar privirea pe care i-o arunc` era lipsit` de orice ironie [i

ea \[i repro[` \nc` o dat` c` a reac]ionat atât de violent. Oliver 

Tennant nu-[i punea, probabil, \ntrebarea dac` avea sau nu o

 via]` amoroas`.

 – Nu, pot s`-]i ar`t locurile ast`-sear` dac` dore[ti, r`spunse

ea, f`r` entuziasm.

El o observ` o clip` cu un aer circumspect [i avu un surâs

ciudat.

 – Pot s`-]i pun o \ntrebare? De ce pari atât de pu]in

mul]umit` la ideea de a m` avea drept chiria[? \ntreb` el \nsfâr[it.

Ea ezit` o clip`, gata s` nege eviden]a, apoi se r`zgândi. Era

prea perspicace pentru a crede nega]ia ei.

 – M`rturisesc c` aveam unele rezerve, admise ea. De altfel,

sunt sigur` c` sim]i la fel.

 – Eu? De ce?P`rea realmente uimit [i reac]ia sa o lu` pe Charlotte pe

nepreg`tite.

 – Ei bine, suntem concuren]i [i...

Se \ntrerupse, sim]indu-se din ce \n ce mai jenat`.

 – |ncerci s` m` pui \n gard`? \ntreb` el. Ai inten]ia s` m`

seduci ca s`-mi smulgi secretele profesionale?

88 MONICA LEWTY  

Page 86: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 86/156

De data aceasta, el izbucni \n râs, ca [i cum ipoteza pe caretocmai o formulase sporea absurdul. Desigur [i el era tot atâtde pu]in delicat ca Vanessa! se gândi Charlotte, umilit`.

 – Cred c` nu m` g`se[ti atr`g`toare, dar s` [tii c` n-aidreptul s`-]i ba]i joc de mine! exclam` ea cu o voce vibrând demânie. Este atât de u[or s`-i pui pe al]ii \ntr-o situa]ie deinferioritate [i s`-l tratezi cu dispre]! Crede-m`, regret amarnic

c` am semnat contractul!Se preg`tea s` apese pe accelerator când, spre marea sa

stupefac]ie, Oliver Tennant \ntinse mâna [i t`ie contactul. – Nu-mi b`team joc, zise apoi cu gravitate. {i când am spus

c` nu e[ti atr`g`toare?Charlottei \i veni s` plâng`. De ce reac]ionase atât de

proste[te, dezv`luindu-i atât de clar lipsurile ei, sl`biciunileadânci? Acum, [tiind-o fragil`, \i va face pl`cere s` profite...

 – Las`-m`, murmur` ea cu o voce tremur`toare.Timp de câteva secunde, el nu spuse nimic, mul]umindu-se

s-o priveasc` intens. – Dac` n-am fi \ntr-un loc public ]i-a[ ar`ta imediat c` te

\n[eli, [u[oti el \n sfâr[it.Charlotte ridic` ochii spre el c`utând pe figura lui \n]elesul

acestei ciudate remarce. El nu putea s` cread` ceea ce \[iimagina ea. Nu era posibil s-o g`seasc`... atr`g`toare! Nu el...

Descump`nit`, \[i duse mâna la frunte. Niciodat` nu sesim]ise atât de dezorientat`, de pierdut`...

 – Las`-m` s` plec acas`, reu[i ea s` spun`.

UN CHIRIA{ CIUDAT 89

Page 87: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 87/156

Dar el nu f`cu nici un gest s` se dep`rteze de portier`. – Nici vorb`! Nu e[ti \n stare s` conduci. Te \nso]esc. – Eu... – Nu po]i s` m` refuzi! Nu te nelini[ti, voi face \n a[a fel

\ncât s`-]i aduc ma[ina.Era atât de hot`rât, \ncât Charlotte \ncet` s` mai lupte. De

altfel, nici n-ar fi avut for]a necesar`. I se \nvârtea capul [i [tia

\n sinea sa c` era mai \n]elept s` asculte. Atunci, cu picioarele tremurânde, ie[i din ma[in` [i se

rezem` de capot`, ca s` nu cad`. Era emo]ia, tensiunea? |n totcazul, nu putea suporta aceast` senza]ie de vulnerabilitate pecare Oliver Tennant o trezea \n ea.

 – Nu vreau s` te urmez, murmur` ea.

 – {tiu. Nu vrei nimic de la mine, nu-i a[a? De fapt, nu vreinimic de la b`rba]i... Oare m` \n[el?

Incapabil` s` r`spund` la o \ntrebare atât de direct`, tân`rafemeie merse mecanic pân` la ma[ina lui.

 – Sper c` aceasta nu este valabil [i \n ceea ce m` prive[te?\ntreb` el când se instalar` \n Jaguar.

 – S` spunem c`... nu-mi place s` mi se for]eze mâna. Ori,to]i apropia]ii m-au sf`tuit c` ar fi o mare [ans` pentru mine s`te am chiria[.

 – |n timp ce, \n realitate, acest lucru \]i displace, nu-i a[a? Atunci, de ce ai acceptat? Pentru bani?

 – Nu numai, recunoscu ea.

Se \ntrerupse o clip`, ezitând s` continue.

90 MONICA LEWTY  

Page 88: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 88/156

 Apoi relu`, decis` s` joace cinstit.

 – De fapt, indirect este din cauza Vanessei. Nu doream s` se

laude c` mi-am schimbat hot`rârea.

 – Mmm... Vanessa... Ce femeie detestabil`! N-ar trebui s`

spun asta, dar \l deplâng din toat` inima pe so]ul ei. Sunt sigur 

c` acesta n-o s-o ierte. |n]eleg de ce n-ai vrut s` pari c` ba]i \n

retragere.

El \i arunc` o privire Charlottei [i p`ru s` reflecteze.

 – Dup` cele ce mi-ai m`rturisit, presupun c` doreai s` te

eliberez de angajament, spuse el \n cele din urm`. Dar cred c`

n-am s-o fac. Am pierdut deja destul de mult timp ca s`-mi caut

o locuin]` [i, de altfel, m` gândesc c` este inutil s`-i fac aceast`

pl`cere Vanessei. Vezi, sunt sigur c` o coabitare cu mine estemai u[oar` decât te temi... ad`ug` el cu un surâs. {i acum, la

dreapta sau la stânga?

Charlotte \i indic` direc]ia cu mâna [i ajunser` imediat \n

fa]a casei.

 – Dar este imens`! exclam` Olivier. Aceast` proprietate are

un farmec nebun!Când intrar`, tân`ra a[tept` cu ner`bdare reac]ia sa, dar el

nu f`cu nici un comentariu. Sim]indu-se jenat`, se crezu

obligat` c` abia \ntreprindea lucr`ri de amenajare pe care nu

\ndr`znise s` le fac` mai \nainte.

 – Cred c` tat`l t`u a decedat de curând, murmur` el.

{i f`cu o pauz` \nainte de a continua, cu un aer melancolic:

UN CHIRIA{ CIUDAT 91

Page 89: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 89/156

 – Am cunoscut [i eu acest sentiment derutant, dup`moartea mamei mele. |]i trebuie timp s` \ntorci pagina [i s`accep]i s` faci modific`ri dup` moartea unei fiin]e dragi, \nciuda sentimentului de vinov`]ie pe care-l \ncerci. Dar sfâr[e[tiprin a le face, [i \ncerci atunci un sentiment de eliberare. Credc` este vorba despre ceea ce psihologii denumesc perioad` dedoliu. Este un sentiment lent [i penibil, dar este necesar. |]i

lipse[te mult tat`l t`u? – Da, bine\n]eles... Mi-am pierdut mama foarte tân`r` [i

dispari]ia ei ne-a \ndep`rtat mai mult decât ne-a apropiat. Tat`lmeu [i cu mine eram lega]i printr-o puternic` no]iune dedatorie, no]iune care ascundea adev`ratele sentimente. Dindatorie, am p`r`sit Londra pentru a reveni aici, [i din datorie

am r`mas. Tata [tia \ntotdeauna s` trezeasc` \n mine unsentiment de vinov`]ie...

Se \ntrerupse o clip`, v`zând privirea atent` a lui Oliver [i \[id`du seama c` se l`sase antrenat` \n confiden]e ciudate.

 – Nu [tiu de ce \]i povestesc toate acestea, zise ea. Vino, vreau s`-]i ar`t care \]i va fi apartamentul.

Olivier p`ru \ncântat s` descopere viitorul s`u domeniu [iinsist` s` viziteze [i restul casei, inclusiv parcul. Spre mareasurpriz` a Charlottei, avea cuno[tin]e solide \n domeniulgr`din`ritului [i se interes` de aproape de vechea gr`din` dezarzavat.

 – Vezi un inconvenient dac` m` voi ocupa eu? \ntreb` el.

 – Dar n-ai s` r`mâi atâta timp pentru a recolta legumele!

92 MONICA LEWTY  

Page 90: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 90/156

 – Este posibil, \ntr-adev`r! Atunci, refuzi? – Nu, bine\n]eles, murmur` ea jenat`.Era aproape noapte când Oliver \[i lu` \n sfâr[it r`mas-bun

[i Charlotte ]inu s`-l \ntov`r`[easc` pân` la ma[in`. – Un ultim lucru... zise el, deschizând portiera. Acum st`tea foarte aproape de tân`ra femeie, atât de

aproape \ncât \i sim]ea r`suflarea mângâindu-i obrajii.

 – S` [tii c` e[ti destul de atr`g`toare, domni[oar` Spencer,[i contrar celor ce gânde[ti, te g`sesc foarte dezirabil`. Vreis`-]i dovedesc?

|mpietrit` de surpriz` [i de emo]ie, nu putu s` scoat` uncuvânt. Atunci, cu mult` duio[ie, el \i prinse de b`rbie [i ooblig` s`-[i ridice capul. Apoi, ca \ntr-un vis sim]i cum \i

mângâie gura cu buzele \n timp ce-i \nl`n]uia talia [i o apropiade el. O clip`, tân`ra femeie sim]i c-o las` puterile. Era purtat`\ntr-o furtun` de senza]ii \ncânt`toare [i tulbur`toare [i nu aveanici for]a, nici dorin]a de a se desprinde din \mbr`]i[are.

Dar, imediat, \[i d`du seama nu numai c`-l l`sa, dar r`spundea la s`rutare. |ngrozit`, se desprinse.

Cum putuse s` fie atât de stupid` pentru a c`dea \n cursacare i-a \ntins-o?

|i era mil` de ea, [i printr-un fel de deferen]` periculoas`, of`cea s` cread` c` este atr`g`toare. Ca [i când [i-ar fi dat seamade starea sufleteasc` a Charlottei Spencer!

 – Charlotte... murmur` el \ncercând s-o re]in`.

 – Las`-m`! {i s` nu mai \ncerci niciodat`!

UN CHIRIA{ CIUDAT 93

Page 91: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 91/156

94 MONICA LEWTY  

F`r` s`-i lase timp s` reac]ioneze, \i \ntoarse spatele [i segr`bi c`tre cas`. Acolo, izbucni \n plâns.

Ca \ntotdeauna, era gre[eala ei! Dac` n-ar fi f`cut prostias`-i fac` m`rturisiri \n parcarea hotelului, dezv`luindu-i lipsa de\ncredere \n ea, niciodat` nu-[i va mai permite un astfel decomportament. Acum, probabil o dispre]uia...

Totu[i, contractul de \nchiriere era semnat [i trebuia s`

\nfrunte coabitarea, cu toat` aceast` s`rutare arz`toare pe caren-o va putea alunga niciodat` din memorie...

Page 92: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 92/156

Capitolul 6 

 – Ah, iat`-te, \n sfâr[it! exclam` Vanessa, \n timp ce

Charlotte deschidea larg u[a de la intrare, dup` ce tr`sese toatez`voarele. }i-a luat timp!

Dac` ar fi [tiut c` era vorba de Vanessa, ar fi avut grij` s` nudea semn de via]`! gândi Charlotte cu ironie. Din p`cate, acumera prea târziu s` dea \napoi. Dar ce surpriz` urât` rele \i mai

rezerva aceast` pacoste?

 – Intr`, zise ea cu un surâs for]at. Adam n-a venit? – Nu. El a r`mas acas`. Vroiam s` am o discu]ie privat` cu

tine. – La ora asta târzie?F`r` s` r`spund`, Vanessa se \ndrept` spre buc`t`rie,

aruncând o privire dezaprobatoare holului mare [i decolorat [i

mochetei uzate de pe scar`.

Page 93: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 93/156

 – Hit`rât lucru, nu \n]eleg de ce nu vinzi casa asta! arunc`ea, a[ezându-se la invita]ia Charlottei la masa lung` solid`. Estemult prea mare pentru tine [i trebuie s` investe[ti sumeastronomice pentru a o face pl`cut`. }i-ar fi fost mai bine\ntr-un mic apartament. Cel pu]in, speri c` \ntr-o zi ai s` tec`s`tore[ti [i s` ai copii. Ceea ce, fie vorba \ntre noi, pare dince \n ce mai imposibil. Timpul se scurge repede nu este a[a?

 Aceast` provocare o \mpietri. De altfel, de ce s-ar revolta?Din p`cate, era purul adev`r... Totu[i, era curios c` dup` cerevendicase atâta timp statutul de celibatar`, \i venea din ce \nce mai greu s` accepte aceast` situa]ie. Dar s` admit` a[a ceva\n fa]a Vanessei...

 – Dac` m` c`s`toresc sau nu, nu are de-a face cu faptul c`

 vreau s` p`strez aceast` cas`, replic` ea. Sunt ata[at` de ea dinmotive familiale [i, dac` pot evita, n-am s-o vând.

 – Haide, Charlie, nu vorbi prostii. Erai gata s-o vinzi acumcâtva timp, [i nu ]i-ai schimbat p`rerea decât la venirea luiOliver. A-i oferi s` locuiasc` la tine era ocazia visat` s` ]i-lapropii. Trebuie spus c` ai rareori la dispozi]ie un celibatar atât

de frumos, de bogat, inteligent [i sexy, m`rturise[te! |n]eleg c`n-ai putut s` rezi[ti... Doar c` \]i vei asuma riscuri, chiar [i Adammi-a spus asta mai devreme.

 – Ai vorbit cu Adam? \ntreb` Charlotte, descump`nit`.O lic`rire de triumf scânteia \n ochii Vanessei. – Da, punctul s`u de vedere b`rb`tesc mi se pare interesant,

explic` ea pe un ton grav care o exasper` pe Charlotte.

96 MONICA LEWTY  

Page 94: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 94/156

Imagineaz`-]i c` a fost de acord cu mine. Crede c` faci omare gre[eal` [i ri[ti s`-]i p`tezi reputa]ia. Pe tine te va acuzalumea de neseriozitate, nu pe Oliver! Vei c`dea \n ridicol,\nainte de a \n]elege ce s-a \ntâmplat.

 – Mai precis, ce vrei s` spui? – Eu? Am venit doar s` te avertizez, din prietenie! E[ti prea

naiv`, Charlotte, [i dac`-]i imaginezi c` Oliver este atras de tine,

te \n[eli. Recunosc c` este foarte atr`g`tor, dar prive[terealitatea \n fa]`: ce s` fac` un b`rbat ca el cu o femeie ca tine?

Ea f`cu o pauz` [i o observ` pe Charlotte cu un surâsr`ut`cios, ca o pisic` jucându-se cu un [oricel.

 – S` fie clar, spuse Charlotte, care nu mai suporta aceast`conversa]ie penibil`.

Oliver Tennant se instaleaz` la mine \n calitate de chiria[,nimic mai mult. Am nevoie de bani pentru a \ntre]ine aceast`cas` [i este singura ra]iune pentru care am acceptat aceast`solu]ie. Dac` lumea gânde[te altfel, asta s`-mi fie grija! Cei carem` cunosc, vor \n]elege c` rela]ia mea cu domnul Tennant estepur comercial`.

 – Adev`rat, tu ridici o alt` problem` pe care vroiam s-odiscut cu tine. S` nu-mi spui c` n-ai sesizat inten]iile ascunseale lui Oliver! Este totu[i evident: a manevrat cu abilitate s`locuiasc` la tine \n speran]a c` te va seduce [i te va vea ladiscre]ia sa. Astfel, va specula sl`biciunea ta [i te va duce lafaliment. Iat` de ce eu [i Adam ]inem s` te avertiz`m. Desigur,

\n]eleg c`, pentru o clip`, ai luat visele drept realitate, dar bunii

UN CHIRIA{ CIUDAT 97

Page 95: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 95/156

prieteni sunt aici pentru a te face s` prive[ti lucrurile \n fa]`,chiar dac` nu sunt u[or de acceptat...

Charlotte trebui s` se st`pâneasc`, pentru a nu l`sa s` se vad` furia [i ura sa. Atâta duplicitate o redusese la t`cere [i nuera sigur` c` \[i va p`stra mult timp calmul. Cum putea s`-[iimagineze Vanessa c` ar fi fost atât de stupid` \ncât s` se lasep`c`lit` de Oliver Tennant? Niciodat` nu-[i imaginase c` s-ar 

putea interesa de ea!Desigur, fusese s`rutul \n timpul c`ruia, pre] de o clip`,

Charlotte aprecie c` trecuse barierele pe care [i le stabilise demult timp \ntre ea [i b`rba]i. Mil`, condenscenden]`, calcul?Care era motivul pentru care o s`rutase? Decise s` uite acestincident sup`r`tor, refuza s` se gândeasc` la el de acum

\nainte...{i dac` Vanessa avea dreptate? Dac` era vorba de un plan de

b`taie pentru a arunca, prin orice mijloace, \n neant, agen]iaSpencer? Poate c` Oliver \ncerca s`-i câ[tige \ncrederea pentrua o zdrobi pe plan profesional...

La acest gând, Charlotte se albi la fa]`. Cu un surâs de

satisfac]ie, Vanessa \[i trecu mâna prin buclele blonde [i seridic` \n sfâr[it.

 – Sunt sigur` c`, \ntr-o zi, \mi vei mul]umi c` te-am prevenit.|nainte ca lumea s` \nceap` s` bârfeasc`, spune-i lui Oliver c`]i-ai schimbat p`rerea. {i nu te nelini[ti pentru c` el va g`si, f`r`dificultate, un loc unde s` locuiasc`.

 Aceast` ultim` reflec]ie deschise ochii Charlottei.

98 MONICA LEWTY  

Page 96: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 96/156

 Vanessa \i f`cuse vizita pentru a o face s`-[i schimbe p`rerea,ca ea s`-l poat` ad`posti pe Oliver. {i ea fusese gata s` intre \nacest joc.

 – E[ti \nc`p`]ânat`, draga mea Vanessa, zise ea apoi,rec`p`tându-[i combativitatea. Dar, \n acest caz, cred c` \]ipierzi timpul. Am semnat deja contractul de \nchiriere cuOliver. El se va muta cât mai repede posibil.

Cu aceste cuvinte, \i arunc` Vanessei o privirebatjocoritoare. Aceasta din urm` b`tu \n retragere, \n]elegândf`r` \ndoial` c` era inutil s` mai insiste.

Dup` plecarea ei, \ncerc` \n zadar, s` uite conversa]ia cuaceasta [i s` scape de indispozi]ia care o ap`sa. Cu o abilitatediabolic`, Vanessa reu[ise s`-i strecoare \ndoiala... Dac` ar fi

[tiut Vanessa c` f`r` inten]ia ei stângace, n-ar fi acceptatniciodat` s`-l accepte pe Oliver drept chiria[! |ntr-o zi, \i va facepl`cere s`-i spun`, gândea Charlotte.

 Aceast` idee reu[i \n sfâr[it s-o destint` [i era mai calm`când s` urce \n pat. |mpotriva oric`rei a[tept`ri, adormi imediat[i avu un somn lini[titor.

***

 A doua zi totu[i, se surprinse, gândidndu-se de mai multe

ori la Oliver [i la s`rutul lor tulbur`tor, \nainte de a-[i aminti

UN CHIRIA{ CIUDAT 99

Page 97: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 97/156

teribilele insinu`ri ale Vanessei. Atunci, disperarea o cuprinsedin nou [i aerul s`u preocupat nu-i sc`p` Sheilei.

 – Ai probleme, Charlotte? \ntreb` ea. – Nu... \n sfâr[it, da. Ieri sear` m-a vizitat Vanessa, care a

\ncercat s` m` fac` s`-mi schimb hot`rârea \n ceea ce-l prive[tepe Oliver Tennant. P`rea c` se nelini[te[te pentru reputa]iamea...

 – Sper c` nu te-ai l`sat impresionat` de aceast` pacoste! |nrealitate, ar spune orice pentru a te r`ni, doar din gelozie.

 – Te \n[eli, nu este geloas`, chiar m` ur`[te. Dar, pentru cem-ar invidia? Are tot ce nu am eu: un so] fermec`tor, copiiadorabili, o c`s`torie \ncânt`toare...

 – Da, [i noi to]i [tim care este ordinea acestora \n ceea ce

prive[te importan]a acestor trei elemente! Pe Vanessa n-ointereseaz` decât aspectul material al lucrurilor [i puterea careo exercit` asupra b`rba]ilor. Da, nu mai are dou`zeci de ani [i\[i d` seama c` farmecul s`u asupra sexului masculin scade dince \n ce mai mult. Iat` de ce te invidiaz`. E[ti tu celibatar`, dar nu depinzi de b`rba]i. Ai cariera ta, casa ta, libertatea ta. F`r`

 Adam, ea n-ar fi nimic! – Dar eu sunt singur`. Ea are copii. – Ea este prea narcisist` pentru a se interesa de ei. A fost

mam` dintr-un conformism social, nu de altceva. Cât prive[teremarcele sale cu privire la reputa]ia sa, nu te la[i destabilizat`.|n realitate, este furioas` [i vexat` pentru c` Olivier n-a

acceptat s` locuiasc` la ea!

100 MONICA LEWTY  

Page 98: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 98/156

 – Probabil c` ai dreptate. Trebuie s` las \n urm` toateacestea.

Soneria telefonului le \ntrerupse conversa]ia, [i Sheilar`spunse. Dup` ce puse receptorul \n furc`, se \ntoarse spreCharlotte.

 – Era b`trâna doamn` Birtles. {tii, cea care are Hadley Court. Ar dori s` vând` [i vroia s` mergi s`-i evaluezi

proprietatea. M-a \ns`rcinat s`-]i spun c` a solicitat, deasemenea, avizul domnului Tennant [i vrea s` v` dea o \ntâlnirecu amândoi, pentru a exclude orice ambiguitate. Mai prezis laorele dou` dup`-amiaz`. Poate sper` s` asiste la o lupt`?concluzion` ea râzând. Este vorba de o doamn` b`trân`, foarteexcentric`, dup` cum p`rea.

 – Bine, am s` merg. Dac` Volvo va g`si de cuviin]` s` m`duc`...

 – Nu te decizi niciodat` s`-]i schimbi ma[ina? – Ba da! {i cum nu-mi place s` fac lucrurile pe jum`tate, am

comandat una pentru mine [i una pentru serviciu, care va fi ladispozi]ia voastr`.

 – Ce idee bun`! Deci, nu mai e[ti atât de pesimist` \n ceeace prive[te viitorul agen]iei?

 – S` zicem c` refuz s` mai fac calcule \n func]ie de acestdomn Tennant! Ce va fi, va fi! Iat`, am adus un catalog ca s`-miindica]i amândou` preferin]ele \n ceea ce prive[te culoarea.

Iar`[i sun` telefonul [i r`spunse Sheila. De data aceasta,

\ncrunt` sprâncenele când puse la loc receptorul.

UN CHIRIA{ CIUDAT 101

Page 99: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 99/156

 – Era domnul Perace, fermierul pe care l-ai v`zut mai\nainte. Dorea s` [tie dac` avem clien]i pentru cele dou` c`su]eale sale.

 – Bine\n]eles c` nu, \n condi]iile pe care le impune! Cred c` vroia s` ia leg`tura cu Oliver. Poate [i-a schimbat p`rerea? Celpu]in, Oliver i-a f`cut acelea[i observa]ii ca [i mine...

 – Adic`?

 – C` nu va g`si niciodat` cump`r`tor dac` nu va cere mai\ntâi un permis de restaurare [i dac` nu va vinde cele dou`c`su]e \ntr-un singur lot. Domnul Pearce nu este un personajprea simpatic [i dialogul cu el este foarte dificil...

 – Mi se pare c` nu locuie[te aici de prea mult timp. A mo[tenit acum câ]iva ani cele dou` ferme.

 – Da, a tr`it pu]in cu so]ia sa, \nainte ca aceasta s`-lp`r`seasc`. Se spune c` este violent [i o b`tea, dar nu [tiu dac`era a[a.

 – |n aceste condi]ii, crezi c` este \n]elept s` te duci la elsingur`?

 – Haide, Sheila, dac` mi-era fric`, n-a[ mai fi mers la nici un

client! De când fac aceast` meserie, nu mi s-a \ntâmplat nimic.De altfel, trebuie s`-l v`d pe domnul Pearce pentru a [ti dac`\ncheiem afacerea. De acum \nainte, nu ne vom putea permites` lipsim de la nici cea mai mic` vânzare. O s` trec pe la el câtmai curând posibil.

Diminea]a se scurse repede, atât c` cei doi Markham au

sunat pentru a anun]a a[a cum se a[tepta Charlotte, c` vor 

102 MONICA LEWTY  

Page 100: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 100/156

cump`ra casa pe care o vizitaser` \n ajun. Mul]umit`, \l sun`imediat pe proprietar pentru a-i anun]a vestea bun` [i pentru apune la punct cu el diferitele formalit`]i.

Dup` ce \nghi]ise un sandvi[, tân`ra femeie abia avu timp s`se pieptene [i s`-[i dea cu ruj pe buze pentru a se duce la\ntâlnirea de la Hadley Court.

Ma[ina, care p`rea s` cunoasc` o nou` tinere]e, demar` [i

Charlotte credea c` a rezolvat, dar, la mai pu]in de unkilometru, motorul cal` brusc. Dup` mai multe tentative de aporni din nou, tân`ra femeie [i-a dat seama: de data aceasta era\n pan`. Cu ajutorul unui automobilist \n]eleg`tor, trasema[ina pe o parte a [oselei [i se resemn` s` mearg` pe jos pân`la locul de \ntâlnire. O privire pe ceas \i confirm` c` era \n

\ntârziere, ceea ce detesta mai presus de orice.Zece minute mai târziu, suna la marea u[` de intrare a

conacului, furioas` [i cu pantofii murdari de p`mânt. |[i f`cea\ntotdeauna un punct de onoare \n a fi impecabil` când seducea la un client [i detesta deja imaginea ei de acum.

 – Ah, iat`-te \n sfâr[it, exclam` b`trâna doamn` cu un coc

strâns \ntr-un fileu de dantel`. Te pândeam de la ferestr` [i, v`zându-te venind pe jos, domnul Tennant se gândea c` ai avutprobleme. Sper c` nimic grav?

F`r` s` a[tepte r`spunsul Charlottei, b`trâna doamn` \i\ntinse mâna cu un surâs atr`g`tor.

 – Eu sunt May Birtles. Fii binevenit`. |nso]e[te-m` pân` \n

salon, te rog.

UN CHIRIA{ CIUDAT 103

Page 101: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 101/156

Traversând holul mare [i biroul, Charlotte remarc` \ntrecere lambriurile, scara maiestuoas` cu ramp` de stejar sculptat, podeaua de marmur`. Aceast` cl`dire deborda deminun`]ii, se gândea impresionat`.

Doamna Birtles o conduse apoi \ntr-un salon imens, o veritabil` pe[ter` a lui Ali Baba, cu pere]i \mpodobi]i cu gravuri[i tapi]erii, cu mobile vechi, tapi]ate cu m`t`suri de epoc` \n

culori [terse, cu draperii grele de catifea stacojie.Oliver Tenant st`tea \n fa]a ferestrelor mari, \n p`trate mici.

Mai elegant ca niciodat`, \ntr-o vest` de tweed care \i punea \n valoare la]imea spatelui, p`rea adâncit \n contemplareaparcului [i se \ntoarse brusc, auzindu-le pe cele dou` femeiintrând.

 – Ma[ina ]i-a f`cut iar`[i necazuri, nu-i a[a? zise el, surâzând.Sunt mul]umit c` ai ajuns cu bine; m` temeam s` nu fi avut vreun accident.

 – I-am propus s` viziteze singur casa, [tiind c` timpul estepre]ios, \nt`ri b`trâna doamn`, dar a insistat s` te a[tepte.

Se putea ca Oliver s` fie \ngrijorat de soarta ei? se gândea

Charlotte. |n tot cazul, p`rea cu adev`rat mul]umit c` o vede. – Am avut o nou` pan`, declar` Charlotte. Sunt dezolat` de

\ntârziere. – Ar fi trebuit s`-mi spui s` trec s` te iau, murmur` Oliver pe

un ton de repro[. Nu ]i-am propus deja?Din ce \n ce mai descump`nit`, Charlotte nu r`spunse, dar 

nu se putu \mpiedica s` se bucure de solicitudinea lui.

104 MONICA LEWTY  

Page 102: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 102/156

Cât prive[te pe doamna Birtles, care p`rea subjugat` deOliver, aceasta \i invit` s-o urmeze, pentru a vizita casa. |ncâteva minute, Charlotte \[i d`du seama, \nc` o dat`, c`farmecul lui Oliver func]ionase [i intrase \n gra]iile b`trâneidoamne. Avea, deci, toate [ansele ca doamna Birtles s`-l aleag`pe el pentru vânzarea casei...

 Vizita dur` aproape o or`, atât de mare era casa. Când se

\ntoarser` \n salon, ea preciz` c` dorea, de asemenea, s` sedespart` de toat` mobila. V`vuv` f`r` copii, pleca la sora sa \nFlorida [i nu avea pe nimeni c`ruia s`-i lase splendida mobil`.

 – Casa a fost evaluat`? \ntreb` deodat` Oliver. – Nu.Charlotte \n]elese imediat de ce pusese Oliver aceast`

\ntrebare. Dac` r`spunsul era pozitiv i-ar fi fost imposibil unui\ntreprinz`tor de a se atinge de proprietate f`r` a ob]ineaprobarea autorit`]ilor [i \nc` mai pu]in de a o d`râma pentrua construi alte imobile. |n m`sura \n care cl`direa nu eraevaluat`, totul r`mânea posibil. Poate c` Oliver se gândea dejala o promo]ie imobiliar` de mare anvergur`. Suprafa]a

terenului se preta la a[a ceva.Oliver continu` discu]ia cu doamna Birtles [i Charlotte se

\ntreba de ce se dusese la aceast` \ntâlnire. Era clar c` Oliver vaface târgul...

 Auzind-o deodat` pe doamna Birtles vorbind desprecomisionul agen]iei, plec` urechea, mai atent` la cuvintele

schimbate.

UN CHIRIA{ CIUDAT 105

Page 103: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 103/156

 – M` gândesc c` domni[oara Spencer [i cu mine practic`macelea[i tarifuri, zise Oliver.

Charlotte \[i \ncrunt` sprâncenele. De ce vorbea de tarife \ntimp ce ea nu vorbise deloc? Poate nu auzise bine...

Dar, când el continu`, \n]elese c` nu se \n[elase: – Este evident c` domni[oara Spencer cunoa[te mai bine ca

mine pia]a imobiliar` local`. Ea va [ti s` pun` mai bine \n

 valoare proprietatea dumneavoastr` \n fa]a unor eventualicump`r`tori.

Tân`ra femeie se \ntreb`, atunci, dac` nu visa. Era posibil caOliver Tennant s` dea dovad` de atâta delicate]e, dup` toateinten]iile rele pe care i le atribuise? Nu numai c` nu f`cea nimicpentru a o submina, dar o mai [i l`uda. Se sim]ea aproape

 jenat`... – Doamn` Birtles, trebuie s` v` m`rturisesc c` n-am obiceiul

s` tratez astfel de afaceri, zise ea \n cele din urm`, mânat` de onest`vilit` preocupare pentru onestitate. Domnul Tennant estemai indicat decât mine pentru o tranzac]ie de o asemeneaimportan]`.

O u[oar` lic`rire de respect [i admira]ie lumin` pentru oclip` privirea lui Oliver.

 – Domni[oara Spencer vrea probabil s` spun` c` exist`agen]ii specializate \n conace [i castele [i poate sunte]iinteresat` s` le contacta]i, declar` el. Unul dintre prietenii meiconduce o astfel de agen]ie, pot s` v` dau adresa, dac` dori]i.

 – Nici vorb`! replic` doamna Birtles.

106 MONICA LEWTY  

Page 104: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 104/156

So]ul meu a fost \ntotdeauna de principiul s` apelezi cuprioritate la comer]ul local [i eu r`mân fidel` acestei tradi]ii.

 – |n acest caz, a[ putea s` v` sugerez s` ne accepta]i\mpreun`, pe domni[oara Spencer [i pe mine, ca agen]i. Noiac]ion`m de comun acord [i a]i beneficia de o dubl`competen]`.

 – O idee excelent`! exclam` imediat doamna Birtles. Sper c`

sunte]i de acord, domni[oar` Spencer?Charlotte nu fu \n stare decât s` dea din cap, atât era de

stupefiat` de acest deznod`mânt nea[teptat ca [i de atitudinealui Oliver Tennant.

Doamna Birtles se \ndep`rt` o clip` l`sându-i singuri pe ceidoi tineri. Dup` ce evocar` o serie de detalii privind viitoarea

 vânzare, abordar` problema catalogului necesar pentru a\nregistra mul]imea de obiecte pre]ioase [i de mobile vechi.Imediat, Charlotte propuse s` se ocupe ea de acesta, avândcuno[tin]e mai multe \n domeniu [i un stagiu de câteva luni laun evaluator de vânz`ri publice.

 – E vorba de o munc` \ndelungat`, dar m` va ajuta Sophie,

zise ea. – Sophie lucreaz` pentru tine? \ntreb` Oliver, surprins. – Da, de pu]in timp. Numai cu jum`tate de norm`, din

cauza gemenilor care sunt \nc` mici, explic` Charlotte. – Sunt surprins c` volumul actual al afacerilor voastre te-a

determinat s` angajezi un func]ionar suplimentar, remarc`

Oliver gânditor.

UN CHIRIA{ CIUDAT 107

Page 105: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 105/156

De ce se amesteca el? se gândi Charlotte, [ocat`. |ntr-o clip`,buna impresie pe care [i-o formase despre interlocutorul s`u serisipi ca z`pada la c`ldura soarelui. Când vroia, [tia s` fiedelicat, dar, din p`cate adev`rata sa natur` ie[ea repede lasuprafa]`.

 – Ce [tii tu despre afacerile mele? replic` ea imediat. {i,apoi, dac` n-a[ fi angajat-o pe Sophie...

Charlotte \[i mu[c` buzele, dar era prea târziu. Deja spuseseprea mult.

 – Ar fi fost obligat` s` se despart` de casa sa, asta este? |nfond, ai vrut s`-i faci un serviciu...

 – Haide, nu fi ridicol! Agen]ia mea este o \ntreprinderecomercial`, nu o societate de binefacere!

Tocmai atunci ap`ru doamna Birtles, cu un surâs pe buze.Dup` câteva minute de discu]ii, stabilir` o nou` \ntrevederepentru s`pt`mâna viitoare.

 – Am s` vin singur`, \ntr-o zi când nu sunte]i aici, ca s` nu v` deranjez, spuse Charlotte. Am câteva m`suri de luat.

 – Singur` \n aceast` cas` mare, izolat`? Nici s` nu te

gânde[ti! exclam` Oliver.Charlotte ridic` din umeri, agasat`. – Am reac]ionat poate excesiv, declar` Oliver, dar toat`

lumea \[i aminte[te de Suzy Lampkugh care a disp`rut \ntr-o zi,pe când vizita un client.

De ce s`-]i asumi riscuri când le po]i evita? A[ fi mai lini[tit

dac` te-a[ [ti aici \mpreun` cu Sophie.

108 MONICA LEWTY  

Page 106: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 106/156

UN CHIRIA{ CIUDAT 109

Charlotte ar fi vrut s`-i explice c`, pentru o perioad` detimp, Sophie nu va p`r`si agen]ia, dar se ab]inu. Oliver era atâtde derutant, atât de imprevizibil, \ncât nu [tia ce atitudinetrebuia s` adopte fa]` de el.

Totu[i, când \i propuse s-o conduc` acas`, accept` f`r` nicio ezitare. Odat` instalat` \n ma[in` al`turi de el, \n]elese c`\ncepea s`-i aprecieze prezen]a, dincolo de toate gândurile

profesionale de mai \nainte. Cu cât \l cuno[tea mai bine, cu atât vedea c` primele sale opinii, atât de negative, erau false. |lcrezuse dispre]uitor [i trufa[, \n realitate era delicat [i cald.

Deodat`, sim]i c` o privea [i \ntoarse capul spre el. Cu unsurâs u[or pe buze, o observa cu un aer atât de blând, \ncât avudeodat` impresia c` ea conta pentru el, c`...

Brusc, se redres` [i fix` drumul. Ce \[i imagina? C` sear`tase amical, nu \nsemna c` sim]ea ceva pentru ea!

Page 107: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 107/156

Capitolul 7 

 – Ai fost foarte generos sugerându-i doamnei Birtles s` fac`

apel la mine pentru a-[i vinde proprietatea, zise Charlotte,pentru a rupe t`cerea.

 – Generos, nu, echitabil, da. Nu-i a[a c` ai fost surprins`? Mise pare c` ai o p`rere deplorabil` despre mine [i te asigur c`este fals`. Nu am deloc inten]ia s`-]i r`pesc pia]a local` [i s` te\mping la faliment. Din contr`, cred c` sporirea afacerilor este

\n acest moment de a[a natur` \ncât cele dou` agen]ii potprospera.

 – {i mai târziu? Acum judeci pe termen scurt, c`ci [tii c` veip`r`si regiunea pentru a te \ntoarce la Londra [i afacerile se vor \ncetini. Nu este cazul meu...

 – Gre[e[ti, vreau s` m` stabilesc aici. M` simt deja foarte

bine [i am luat decizia de a ceda asociatului meu partea pe care

Page 108: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 108/156

o posed din agen]ia londonez`. E mult timp de când doream s`p`r`sesc capitala. Am ajuns la un anumit stadiu al existen]ei,când simt nevoia s` m` fixez, s` construiesc ceva durabil.

"Adic` s` m` c`s`toresc [i s` am copii", complet` mentalCharlotte, f`r` s`-[i exprime gândul.

 – Revenind la proprietatea doamnei Birtles, nu sunt sigur`c` am competen]a necesar` pentru a trata vânzarea. Nu sunt

obi[nuit` cu aceste tranzac]ii mari, relu` ea cu o voce nesigur`,schimbând \n mod voit subiectul.

 – Nu vrei s` te lansezi? – Da, bine\n]eles, dar vreau s` [tii la ce s` te a[tep]i dac`

 vom deveni parteneri... Ca s` fiu sincer`, cred c` va fi greu s`g`sim un cump`r`tor pentru o cl`dire atât de mare.

 – Cu condi]ia s` ne adres`m unui investitor institu]ional.Faptul c` locuin]a nu a fost evaluat`, u[ureaz` lucr`rile deamenajare pentru a o \mp`r]i \n apartamente.

La \nceput, Charlotte crezu c` n-a auzit bine. Apoi, \n]elesec` Olivier era serios [i se \ncord`.

 – Nu-mi spune c` vrei s` dai aceast` proprietate magnific`

pe mâinile unor investitori! exclam` ea. Atrac]ia câ[tigului l-a orbit, \[i zise ea, teribil de

decep]ionat`. |n speran]a de a o vinde celui care va da maimult, nu ezita s` sacrifice aceast` cas` veche. Deci, se \n[elase\nc` odat` cu privire la Oliver Tennant. Dup` cum \i eraobiceiul, \[i ar`t` adev`rata natur`, dup` ce reu[ise o clip`,

s-o fac` s` cread` c` era un om delicat [i atent...

UN CHIRIA{ CIUDAT 111

Page 109: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 109/156

 – Ar fi un adev`rat sacrilegiu, relu` ea. |n]eleg acum de ce ai\ntrebat-o pe doamna Birtles dac` proprietatea era evaluat`...Deja ai prev`zut totul. Opre[te imediat ma[ina, nu vreau s` mair`mân nici o secund` \n tov`r`[ia ta!

Ea \i arunc` o privire dispre]uitoare dar nu citi pe fa]a luidecât o total` nedumerire. Dup` câteva secunde \ns` el ie[i dint`cerea sa.

 – Domni[oar` Spencer, vrei s` te calmezi [i s` m` ascul]i, \nloc s` te por]i ca un copil? C` ai c`zut sub farmecul acestei casenu are nimic de-a face cu faptul c` trebuie s` ob]inem pe ea celmai bun pre]. Aceast` cl`dire este magnific`, dar n-a fost\ntre]inut` de mul]i ani. Dup` cum ai spus, acum va fi foartegreu s` g`sim un particular care s` accepte s` ia asupra sa atâta

munc`. Iat` de ce nu resping posibilitatea de a trata cu uninvestitor, natural c` se sub\n]elege ca eventualele transform`ris` nu altereze cu nimic identitatea propriet`]ii. Ceea ce nuexclude \ns` [ansa ca noi s` g`sim un particular care s` ocumpere la un pre] bun... Nu \n]elegi c` iau mai \ntâi \nconsiderare interesul clientelei noastre?

De data aceasta, Charlotte nu [tiu ce s` r`spund`. Trebuia s`admit` c` Olivier nu f`cuse nici un r`u.

 – Dac` \mi permi]i, ar trebui s` ai \ncredere [i \n al]ii, \n locs`-i b`nuie[ti mereu de cele mai rele inten]ii pe cei apropia]i,ad`ug` el cu o voce mai blând`. Ai fi mai fericit` dac` ai sta maipu]in \n defensiv`...

Tân`ra femeie ro[i, uimit` de atâta perspicacitate.

112 MONICA LEWTY  

Page 110: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 110/156

 – Cred c` te-am judecat gre[it, zise ea, \n cele din urm`.

Scuz`-m`.

 – S` nu mai vorbim despre asta. A, vroiam s` te avertizez c`

 voi lipsi vreo dou` zile: vei fi deci singura interlocutoare a

doamnei Birtles. Voi petrece un scurt sejur la Londra [i voi

profita ca s` iau leg`tura cu unul dintre prietenii mei, agent

imobiliar specializat \n cl`diri mari. Poate ne va putea indica un

eventual cump`r`tor. Fiindc` veni vorba, ar fi posibil s` m`

instalez \n aceast` sear`? A[ putea, \n felul acesta, s` eliberez

camera de la hotel [i s`-mi las lucrurile \n noul apartament.

La ideea c` \n aceast` sear` Oliver va dormi sub acoperi[ul

s`u, Charlotte sim]i cum o cuprinde un tremur ascuns. De ce \i

 venea s`-i strige c` lucrurile evoluau prea repede, c` aveanevoie de mai mult timp pentru a se obi[nui cu perspectiva de

a tr`i al`turi? El i-ar fi râs \n nas!

 – Eu... eu nu [tiu dac` ar fi o idee bun`, se bâlbâi ea, abia

ascunzându-[i confuzia. Lucr`torii au muncit toat` ziua \n

buc`t`rie, trebuie s` fie praf peste tot.

 – Nu-]i face griji pentru mine. E vorba doar s` trec noaptea.Plec mâine diminea]` foarte devreme.

 – Foarte bine, spuse ea, cu o figur` trist`. Fire[te, po]i s` te

instalezi din aceast` sear`. Ai pl`tit pentru toat` luna [i suntem

deja \n doi.

El r`mase t`cut un moment ca [i cum Charlotte l-ar fi r`nit.

 – Cum \]i vei recupera ma[ina? \ntreb` el.

UN CHIRIA{ CIUDAT 113

Page 111: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 111/156

 – Am s-o depanez, dac` va fi posibil, a[teptând s` mi selivreze cea pe care am comandat-o.

 – De ce s` n-o folose[ti pe a mea, \n timpul sejurului meu laLondra? }i-a[ l`sa-o cu pl`cere.

 – Nu, imposibil! Mi-ar fi fric` s` nu stric superbul Jaguar. – Sunt convins c` vei conduce foarte bine [i \mi va face

pl`cere s-o folose[ti.

 Aceast` afirma]ie nea[teptat` o arunc` pe Charlotte \ntr-unabis de perplexitate. Nu putea s` \n]eleag` de ce Oliver manifesta o asemenea gentile]e fa]` de ea. Era una din etapeleplanului s`u de seduc]ie, cum \i sugerase Vanessa? D`deadovad` de naivitate imaginându-[i c` era sincer?

 – Nu vreau s`-]i for]ez mâna, zise el. |]i voi l`sa cheile [i vei

folosi ma[ina dac` vei dori. Ajunser` repede \n fa]a agen]iei [i Charlottei nu-i mai

r`mânea decât s`-[i ia r`mas-bun de la Oliver pân` seara,mul]umindu-i c` o \nso]ise. Totu[i, când \mpinse portiera, \[id`du seama c` nu dorea s`-l p`r`seasc`.

Emo]ionat`, r`mase nemi[cat` pe trotuar \n timp ce ma[ina

demara, punându-[i \ntreb`ri cu privire la reac]ia sa ciudat`.Dac` nu era atent`, se putea \ndr`gosti de Oliver!

|ndr`gostit` de el... \[i repeta ea, urm`rind cu privirea Jaguarul pân` când nu se mai z`ri decât ca un mic punctalbastru, \nghi]it de trafic. Nu, nu era atât de nebun` \ncât s`se \ndr`gosteasc` de Oliver Tennant!

Ce idee absurd`!

114 MONICA LEWTY  

Page 112: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 112/156

***

 – Atunci? |ntâlnirea ta s-a desf`[urat bine? \ntreb` Sheila\nc` de când Charlotte deschisese u[a agen]iei.

Pe scurt, tân`ra femeie o puse la curent cu recenteleevenimente.

 – Domnul Tennant a fost mai mult decât corect! exclam`imediat Sheila.

 – Da, \ntr-adev`r...|n prada unei indispozi]ii confuze de când \l p`r`sise pe

Oliver, Charlotte nu avea chef s` vorbeasc`. Ideea c` ar putea fi\n curs s` se \ndr`gosteasc` \[i f`cea drumul, \ncet, \ncet, \nmintea sa [i o preocupa \n cel mai \nalt grad. Totul era atât degrotesc!

 Abia \l cuno[tea pe acest b`rbat, care nu avusese niciodat`fa]` de ea o exprimare echivoc` sau cel mai mic gest care s` se

preteze la o confuzie. |n afar`, bine\n]eles, de acel s`rut care nuavusese, desigur, nici o semnifica]ie...

|ncerca s`-[i aminteasc` dac` avusese ni[te senza]iiasem`n`toare \n timpul rela]iei cu Gordon – aceea[i impresie\ngrijor`toare de a nu-[i putea st`pâni propriile reac]ii. Segândea c` nu le sim]ise astfel niciodat`. Leg`tura cu Gordon

fusese marcat` de pecetea ra]iunii, niciodat` de pasiune. Se

UN CHIRIA{ CIUDAT 115

Page 113: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 113/156

logodiser` din motive mai mult pragmatice decât romantice [ise desp`r]iser` \n acela[i mod.

Dar iat` c` acum \[i descoperea deodat` o vulnerabilitate, ofragilitate care o \nsp`imântau. Aproape c` nu se mairecuno[tea. Era atât de mult timp de când renun]ase ladragoste, persecutat` de ideea c` nu putea interesa nici unb`rbat [i c`, pe de alt` parte, n-ar accepta o rela]ie mediocr` ca

multe pe care le vedea \n jurul s`u... Dup` ani de efort, eraconvins` c` b`rbatul la care visa \n tain` nu exista. Atunci, de ce\[i imagina, deodat`, c` l-ar fi putut \ntâlni? Oliver Tennant erao fiin]` delicat` [i sincer`, a[a cum credea câteodat`, sau unambi]ios abil [i f`r` scrupule, a[a cum \l descria Vanessa?

 Vocea Sheilei o smulse brusc din gânduri.

 – L-ai \ntrebat pe Oliver Tennant dac` Dan Pearce a luatleg`tura cu el? \ntreb` ea.

 – Nu, am uitat. Dar orice ar fi, sunt hot`rât` s` nu scap nicicea mai mic` afacere [i-l voi vizita pe domnul Pearce, chiar dac`\l g`sesc perfect deplasat. De altfel, \l voi suna imediat.

La telefon, domnul Pearce fu mai pu]in dezagreabil ca de

obicei [i \ntâlnirea fu stabilit` pentru a doua zi. – De fapt, nu mi-ai povestit vizita la doamna Birtles, relu`

Sheila dup` ce prietena ei puse jos receptorul. Cum arat` casa? – Minunat`! De un farmec nebun... Sper c` vom g`si un

cump`r`tor care s-o aprecieze la justa ei valoare.F`r` s` vrea, \[i \ncrunt` sprâncenele gândindu-se la

alterca]ia cu Oliver. Chiar dac` [tia c` el are dreptate, c` [i tat`l

116 MONICA LEWTY  

Page 114: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 114/156

ei ar fi avut acela[i punct de vedere, \i fusese greu s` admit` c`l-ar fi putut mi[ca aceast` minunat` proprietate. F`r` \ndoial`,pentru c` era prea sentimental` \n afaceri, a[a cum \i spusese[i tat`l s`u de atâtea ori...

 – E ceva ce nu merge? se nelini[ti Sheila. – Nu. Eram gata s` spun c` ast`-sear` trebuie s` plec mai

devreme pentru a-l a[tepta pe Oliver. Se mut` ast`zi.

 – |n acest caz, nu mai \ntârzia. {i ma[ina ta? – Vrei s` spui ma[inile mele! spuse Charlotte râzând. Vor 

sosi amândou` \n zilele urm`toare. Nu crezi c` ro[ul pe carel-ai ales \mpreun` cu Sophie este prea ]ip`tor? O s` atrag` toateprivirile!

 – Ei [i? Câteodat` trebuie s` [tii s` tr`ie[ti periculos!

***

Sosind acas`, Charlottei i se p`rea c` aceast` zi va conta

pentru ea. Era ziua \n care Oliver Tennant se instala \n casa ei...Dumnezeule! De câteva ore, totul i se p`rea ciudat, \ncepândcu ea \ns`[i...

 Aceast` impresie nu f`cu decât s` se accentueze când intr`\n buc`t`rie. Totul fusese demontat, pardoseala era acoperit`cu scânduri, ma[ini [i fier`straie. Abia dac` aveai loc s` pui un

picior \n fa]a celuilalt.

UN CHIRIA{ CIUDAT 117

Page 115: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 115/156

Domnul Burns, tâmplarul, care se preg`tea s` plece, \ntârziepu]in.

 – V-am instalat buc`t`ria \n oficiu, explic` el. Dar, \mi esteteam` c` vom fi obliga]i s` schimb`m toate ]evile. Acestea suntde plumb, ceea ce este interzis acum.

|n gând, Charlotte v`zu imediat cum se lunge[te devizulcare dep`[ea, de departe, prevederile ini]iale [i-i sc`p` un u[or 

suspin. – Când crede]i c` ve]i termina? \ntreb` ea. – Normal, la sfâr[itul s`pt`mânii viitoare. Dac` n-o s` mai

avem [i alte surprize nepl`cute, bine\n]eles. Bun` seara,domni[oar` Spencer.

R`mas` singur`, Charlotte arunc` o privire descurajat`

haosului care devenise buc`t`ria sa, apoi \nchise u[a \nainte dea urca la etaj. |n timpul zilei, doamna Higham venise s` fac`menajul [i Charlotte era tentat` s` vad` apartamentul luiOliver. Curios c` femeia cumsecade nu fusese [ocat` cândaflase de sosirea unui nou locatar. Din contr`, cu mult bun– sim], o felicitase pe tân`ra sa st`pân` c` \[i g`sise astfel o nou`

surs` de venit.|n fosta camer` a domnului Spencer, fereastra era

\ntredeschis`: perdelele curate atârnau din nou, balansându-seu[or sub ac]iunea brizei [i mirosul de \nchis se risipise.Charlotte constat` cu surpriz` c` doamna Higham pusese câ]ivabutuci \n c`min, pe o hârtie de ziar, gata pentru a li se da foc.

Olivier avea dreptul la un tratament preferen]ial...

118 MONICA LEWTY  

Page 116: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 116/156

Mobila de stejar, proasp`t ceruit`, r`spândea un parfumdelicios [i deci tot ansamblul \nc`perii degaja o impresie deconfort [i bun-gust. |n momentul \n care pleca, satisf`cut` deinspec]ia sa, tân`ra femeie observ` c` doamna Higham uitase s`fac` patul. Atunci, \ncepu s` caute \n marele dulap printrelenjeria mo[tenit` de la bunicii s`i. Poate c` Oliver nu va aveanimic \mpotriva cear[afurilor de in de mod` veche, pu]in aspre

la atingere, care ei \i pl`ceau atât de mult...Dup` ce rezolvase aceast` treab`, sim]i nevoia unui ceai [i

a unei cine u[oare. Cu pu]in noroc, va reu[i s` g`seasc` ocea[c` [i o caserol` \n buc`t`rie...

Câteva minute mai târziu, \nc`rcat` cu un platou, se decises` se instaleze \n salonul de iarn`, situat \n prelungirea

buc`t`riei. Din aceast` mic` \nc`pere, beneficia de o vedereasupra gr`dinii de zarzavaturi [i a unei p`r]i din gr`dinaobi[nuit`, n`p`dit` de buruieni. Plouase toat` diminea]a [imargaretele atârnau jalnic, prea \ngreunate de pic`turile deploaie pentru a se putea \ndrepta.

Dup` ce termin` gustarea, Charlotte ced` unui impuls subit.

Ridicându-se dintr-un salt, se decise s` culeag` un buchet deflori.

Zece minute mai târziu, reveni \ncântat` cu un bra] demargarete pe care le aranj` cu art` \n dou` vaze. Pe prima opuse pe o comod` \n salon [i pe cealalt` o duse la etaj.

 Ajuns` \n camera lui Oliver, \[i d`du seama c` lui \i destinase

acest buchet somptuos. Ciudat... La fel ca doamna Higham, \i

UN CHIRIA{ CIUDAT 119

Page 117: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 117/156

acorda chiria[ului s`u un tratament preferen]ial. Ce f`cuseacesta s` merite toate aceste aten]ii? se \ntreb` ea, a[ezând vazape birou. |n acea clip` se auzi zgomotul unui motor [i sim]icum \i cre[te nervozitatea.

|nfrânându-[i cu greu emo]ia, cobor\ sc`rile [i deschise u[ade la intrare \n momentul \n care Oliver se preg`tea s` sune.

 – Din nou bun` ziua! zise ea cu o voce \n`bu[it`. Nu te

a[teptam atât de devreme. Bine, te voi conduce la apartamentult`u, ad`ug` ea, evitând privirea noului sosit.

Se \ndrept` spre scar`, apoi se opri din drum. Dac` el numâncase nimic? Oare a[tepta s`-l invite la cin`?

 – Buc`t`ria este de nefolosit ast`zi, \l anun]` \ngrozit`,sperând c` el va \n]elege. Tâmplarii de-abia au plecat [i mi-au

instalat \n oficiu o buc`t`rie provizorie. – Nu-]i face probleme, am mâncat la hotel.Câteva minute mai târziu, Charlotte \l conducea pe Oliver \n

camerele sale. Acesta din urm` p`str` t`cerea, absorbit cum era\n examinarea \nc`perilor. Când se \ntoarse \n sfâr[it c`tretân`ra femeie, un surâs radios \i lumina tr`s`turile, dându-i un

aer juvenil care-i accentua farmecul. – Flori! exclam` el. Sunt din gr`din`, nu-i a[a? Cred c` n-am

mai avut \n camera mea un buchet atât de frumos de când amp`r`sit casa p`rinteasc`.

Cui trebuie s`-i mul]umesc pentru aceast` aten]ieemo]ionant`?

 – Eu... Doamnei Higham, se bâlbâi Charlotte plecând ochii.

120 MONICA LEWTY  

Page 118: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 118/156

 Atunci, el \ntinse mâna c`tre o margaret` c`reia \i mângâie\ncet petalele catifelate [i tân`ra femeie sim]i cum fream`t`. Acest simplu gest era \nc`rcat de o asemenea senzualitate,\ncât avu impresia c` se simte mângâierea pe propria sa piele...\nainte de a-[i reveni, \nsp`imântat`.

 – Ei, te las s` te instalezi, se gr`bi ea s` spun`, \nainte de ase eclipsa.

|[i p`r`si refugiul \n camera sa [i r`mase mult timp a[ezat`\n fa]a mesei de toalet`. De ce pretinsese c` doamna Highamavusese ideea cu buchetul? Ar fi fost mai simplu s` spun` c` ea\ns`[i culesese margaretele, de team` s` nu \nceap` iar s`plou`! Aceast` explica]ie n-ar fi avut, neap`rat, valoarea uneideclara]ii de dragoste... Atunci, de ce \[i face atâtea probleme,

pentru atât de pu]in?{i aceasta nu era tot...Când \i f`cuse patul, se surprinsese ap`sându-[i perna pe

obraz, imaginându-[i c`, \n aceea[i sear`, Oliver \[i va punecapul pe ea [i o va impregna cu mirosul s`u. O vag` c`ldur` ocuprinsese atunci [i \[i d`duse seama, cu oroare, c` fantasmele

sale deveneau din ce \n ce mai precise. Niciodat` nu se gândiseastfel la un b`rbat. O clip`, avusese viziunea corpului atletic allui Oliver, \ntins \ntre cear[afuri. Atunci, se gr`bise s` terminede aranjat patul [i fugise din camer`.

***

UN CHIRIA{ CIUDAT 121

Page 119: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 119/156

|n jum`tatea de or` care a urmat, Oliver a f`cut mai multedrumuri de la ma[in` la apartament, aducându-[i lucrurile.Charlotte avu grij` s` nu se arate. Se adâncise \n studiereadevizului pentru buc`t`rie când auzi b`t`i discrete \n u[`.

 – Charlotte, am terminat s` despachetez. Ce spui dac` amlua un pahar \n ora[ pentru a s`rb`tori sosirea mea?

S`-[i petreac` seara \n tête-à-tête cu el? Ce perspectiv`

minunat`! Deodat`, i se p`ru c` inima \i bate mai repede. Oclip`, era gata s` cedeze [i s` accepte. Dar dup` câteva secundede ezitare, \[i rec`p`t` luciditatea.

 – Imposibil, r`spunse ea. Sunt prea obosit` ca s` pot ie[i. Aceast` invita]ie nea[teptat` nu era probabil decât expresia

curtoaziei lui Oliver [i ea \ncerc` s`-[i reprime bucuria intens`

pe care o resim]ise mai \nainte. Probabil c` el se a[tepta s`-lrefuze. Brusc, \i revenir` \n memorie cuvintele Vanessei [i se\ntreb` din nou dac` Oliver nu urm`rea un scop precis. Iar aceast` propunere f`cea parte dintr-un plan general deseduc]ie destinat s-o descump`neasc`. Alung` totu[i aceast`idee: orice s-ar \ntâmpla, \i venea greu s` admit` c` putea s`

dea dovad` de o asemenea josnicie.Dac` era decep]ionat, el nu l`s` s` se vad` acest lucru. – Bine, spuse el. Poate alt`dat`. Noapte bun`.El p`r`si imediat \nc`perea, l`sând-o pe Charlotte mai

descump`nit` [i mai nec`jit` ca niciodat`. Dac` ar fi avut o maimare \ncredere \n ea, ar fi acceptat.... Dar era atât de convins`

de lipsa ei de farmec, \ncât nu-[i putea imagina c` un b`rbat

122 MONICA LEWTY  

Page 120: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 120/156

UN CHIRIA{ CIUDAT 123

i-ar putea face o asemenea invita]ie altfel decât dincompasiune, izvorât` din mil`.

Furioas` \mpotriva ei \ns`[i, ridic` din umeri. De ce era atâtde tulburat` de aceast` propunere \n fond inofensiv`? A bea unpahar cu un chiria[ nu o angaja la nimic...

Desigur, dar ceea ce sim]ise \n mai multe rânduri \nprezen]a lui, era f`r` \ndoial` dorin]`, o dorin]` brut` [i

incontrolabil`, a c`rei violen]` o \nsp`imânta. Iat` de ce faptulc` tr`iau sub acela[i acoperi[ o descump`nea atât [i de ce a ie[i\n compania sa \i p`rea o \ncercare de netrecut. Dumnezeule!Trebuia s`-[i revin` cu orice pre], s` se elibereze de influen]ape care o avea asupra ei. Dar, nu era deja prea târziu?

Brusc, o durere violent` \i strânse pieptul, t`indu-i aproape

r`suflarea. Imposibil s` ignore, de acum \nainte, ceea ce b`nuiade câtva timp, f`r` s` \ndr`zneasc` s` admit`: ceea ce sim]eapentru Oliver Tennant nu se reducea la o simpl` atrac]iefizic`... Nu, se \ndr`gostise de el.

Page 121: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 121/156

Capitolul 8

 A doua zi, abia deschisese ochii, [i un puternic sentiment de

disperare o cople[i. Afar` str`lucea un soare arz`tor, ca opromisiune de o zi radioas` de prim`var`, dar \n inima eidomnea triste]ea: iubea un b`rbat care nu o va iubi niciodat`...

Instinctiv arunc` o privire spre ceasul de[tept`tor de penoptier`. Oliver plecase deja? |n cas` domnea o lini[te absolut`[i era aproape ora nou` [i jum`tate. F`r` \ndoial`, chiria[ul nu

mai era aici...|n starea de profund` disperare \n care se afla, ar fi trebuit

s` se simt` u[urat` s` [tie c` nu va risca s`-l \ntâlneasc`. Ori, dincontr`, \ncerca un profund sentiment de decep]ie. M`car s` fiavut timp s`-i spun` la revedere.

Cum de ajunsese \ntr-o astfel de stare de dependen]`

afectiv` fa]` de acest b`rbat pe care-l cuno[tea atât de pu]in [i

Page 122: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 122/156

de care ar fi trebuit s` se fereasc`? se \ntreb` ea, afundându-se\n perne. Niciodat` nu se gândise c` va cunoa[te, \ntr-o zi,dragostea, aceast` senza]ie teribil` [i derutant` de a nu existadecât prin [i pentru cel`lalt! Trebuia cu orice pre] s`-[i revin`,altfel va \nnebuni!

Dintr-un salt, cobor\ din pat, decis` s` ac]ioneze. Nu puteas` r`mân` a[a, visând la un b`rbat care nu se va interesa

niciodat` de ea! Avea atâtea de f`cut, \ncepând cu munca sa.Ziua se anun]a foarte \nc`rcat` la agen]ie; pentru a fi eficace,avea nevoie de toat` puterea sa de concentrare.

Ca \n fiecare diminea]`, odat` ajuns` \n coridor, se \ndrept`imediat spre scar` f`r` a mai trece prin camera de baie. Aveaobiceiul s` pun`, \n drum, cafetiera electric`, \nainte de a urca

s`-[i fac` toaleta. Astfel, când ie[ea de sub du[, un miros decafea parfuma casa [i nu avea decât s` goleasc` o cea[c` \naintede a pleca la agen]ie.

Coborând sc`rile, Charlotte tremura [i \[i repro[a c` nu\mbr`case un halat. Renun]ase de mult timp s` poarte c`m`[ide noapte, preferând bluze de pijama b`rb`te[ti foarte mari

pentru ea [i din care g`sise, \ntr-o zi, o \ntreag` colec]ie \ndulap. Aprecia moliciunea flanelei uzate [i se \ngrijea preapu]in de \nf`]i[area pe care i-o d`dea, detestând \ntotdeaunadesuurile seduc`toare. De altfel, nimeni nu o vedea \mbr`cat`astfel [i atunci, la ce bun s`-[i fac` griji?

Podeaua oficiului era rece sub t`lpile goale [i se gr`bi s`

umple cu ap` rezervorul cafetierei. Se preg`tea s` dozeze

UN CHIRIA{ CIUDAT 125

Page 123: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 123/156

cafeaua când sim]i o prezen]` \n spatele s`u. Se \ntoarse brusc,\n mân` cu pachetul de cafea [i \ncremeni.

Oliver st`tea \n fa]a ei, mai elegant ca niciodat`, \ntr-o jachet` de in bej [i un pantalon din lân` fin`. Surprins` l`s`s`-i cad` cafeaua.

 – Eu... credeam c` ai plecat, bolborosi ea, cu o voce careabia se auzea.

Ru[inat` c` se prezenta \n fa]a lui \ntr-o ]inut` de noapteatât de pu]in rafinat`, abia \ndr`znea s`-l priveasc`. Vanessapurta, desigur, haine de interior din m`tase [i dantel`... \[ispuse ea imediat, regretând c` nu-[i pusese m`car un halat.Cum a putut s` se \ndoiasc` de prezen]a lui Olivier \n cas`?

 – Eram gata de plecare când mi-a venit proasta idee s` fac

un tur prin gr`din`, f`r` s` remarc c` era rou`. Am revenit,deci, s`-mi schimb \nc`l]`mintea, explic` el, aruncând o privire\nciudat` spre mocasinii uzi. Sunt dezolat c` te-am speriat.

 – Eu... N-are importan]`. Voiam s` fac cafea, spuse ea larândul s`u, rugându-se ca el s` nu remarce c` nu era piept`nat`[i c` bluza sa de pijama era uzat` pân` la urzeal`.

Ea \naint` pentru a pune pachetul de cafea [i clipi din ochidin cauza razelor de soare care p`trundeau \n valuri \nbuc`t`rie. {i deodat`, spre marea sa spaim`, Oliver f`cu jenatun pas \napoi.

 – Cred... cred c` trebuie s` plec acum, murmur` el gr`bit. Apoi, f`r` s`-i lase timp tinerei femei s` reac]ioneze, p`r`si

\nc`perea.

126 MONICA LEWTY  

Page 124: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 124/156

Era de vin` accentul senzual din vocea sa sau faptul de a seprezenta \n fa]a lui pe jum`tate dezbr`cat`? |n tot cazul,Charlotte se sim]i prad` unei ciudate sl`biciuni. O clip`, \[i\nchipui c` el r`mâne, o ia \n bra]e [i ea se cuib`rea la pieptullui. Aceast` viziune era atât de precis`, \ncât tân`ra femeie ro[i violent.

Dar de ce visa imposibilul [i s` sufere astfel de pl`cere?

Nimic din toate acestea nu se vor \ntâmpla niciodat`, se gândiea, a[teptând ca Oliver s` urce sc`rile, apoi s` coboare câtevasecunde mai târziu. Se auzi apoi u[a de la intrare\nchizându-se. De data aceasta, Oliver plecase definitiv, f`r`m`car s` treac` s`-[i ia r`mas-bun...

 Apoi, disperat`, plec` fruntea [i r`mase un moment

nemi[cat` \n mijlocul buc`t`riei, pierdut` \n gânduri amare.Oliver \i ocupa toate gândurile, dar el nu se sinchisea de ea.Trebuia s` admit` cruda realitate. |n ciuda voin]ei de a nu sel`sa prad` dezn`dejdii, \i fu greu s`-[i re]in` lacrimile care \iperlau ochii.

Cu pa[i grei, urc` pân` \n camera de baie, luminat` de

soare [i, trecând prin fa]a unei mari oglinzi, \n]elese brusc dece Oliver o p`r`sise atât de repede.

Sub razele soarelui, bluza de pijama cu ]es`tura uzat` eraatât de transparent`, \ncât i se vedea \ntreaga goliciune, ca [icum n-ar fi avut nici un ve[mânt. Curbele armonioase ale[oldurilor, contururile generoase ale sânilor, nimic nu-i

sc`pase lui Oliver!

UN CHIRIA{ CIUDAT 127

Page 125: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 125/156

{i crezuse, desigur, c` ac]ionase premeditat [i c`-i f`ceaindirect avansuri...

Dar de ce coborâse \mbr`cat` astfel, f`r` s` se asigure c` elplecase? Se comportase ca o proast`, dar acum r`ul era f`cut.Dumnezeu [tie ce p`rere va avea despre ea de acum \nainte. Osituase probabil, \n categoria femeilor u[oare [i provocatoare,cum era Vanessa...

***

Printr-un fel de reac]ie pueril`, se \nve[mânt` cu prea multe

pentru a merge la serviciu, ceea ce provoc` reac]ia Sheilei, \nc`de la sosirea ei.

 – E[ti nebun`, Charlotte! De ce te-ai \nfofolit \n pulover delân`, acum, când este atât de frumos? Ai s` mori de cald!

Sheila purta o fermec`toare bluz` mai adaptat` latemperatura blând`, [i Charlotte nu [tiu ce s` r`spund`.

 – Poate ai dreptate, murmur` ea, \n cele din urm`. Numi-am dat seama c` este atât de frumos.

Prietena sa nu p`ru convins`, dar abandon` subiectul.Dup`-amiaz`, Charlotte o duse pe Sophie la Hadley Court,unde cele dou` femeie petrecur` multe ore pentru a lua m`suri[i a discuta despre valoarea diferitelor obiecte destinate

 vânz`rii. ]

128 MONICA LEWTY  

Page 126: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 126/156

Sophie se dovedi un bun consilier [i Charlotte se felicit` dinnou c` o angajase.

 Ar fi dorit mult s-o angajeze definitiv! Dar era o m`sur`prematur`. Desigur, crezându-l pe Oliver, agen]ia Spencer n-ar fi avut de suferit din cauza concuren]ei sale. Dar cum s` [tiedac` spunea adev`rul? El p`rea sincer [i Charlotte \l credea sufi-cient de cinstit ca s` nu-i ascund` inten]iile. F`cea oare bine s`-

i acorde \ncredere? Numai viitorul o va spune.O tracasa [i altceva privitor la Oliver Tennant: dac` proiectul

privind instalarea permanent` a acestuia \n regiune seconfirma, cum o s` reu[easc` s`-[i ascund` sentimentele?Deodat`, p`li la ideea c` \n viitor el ar putea p`r`si casa pentrua locui \n alt` parte. Ea ar trebui s` se bucure de asta, nu invers!

Cu cât era mai ridicol`, cu atât era mai vulnerabil`, ceea cem`rea [ansele ca el s` descopere dragostea pe care i-o purta.

Era imperios necesar s` se ]in` cât mai departe de el, chiar dac` acest gând \i sfâ[ia inima. S`-l simt`, s`-l aud`, s`-i simt`prezen]a, cerea atât de pu]in! La toate acestea trebuia s`renun]e, dac` avea un minimum de bun-sim].

***

La \ntoarcerea acas`, spre sfâr[itul zilei, z`ri Jaguarul [i

scoase un suspin profund.

UN CHIRIA{ CIUDAT 129

Page 127: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 127/156

Cât de mult i-ar pl`cea ca Oliver s` fie acolo ca s-o\ntâmpine! Efectiv, \i lipsea...

O clip`, se gândi din nou la propunerea lui de a-i folosima[ina. F`cuse asta dintr-o simpl` curtoazie? Dac` dorea \nrealitate s-o ajute?

Poate c` nu-i era atât de indiferent`? De multe ori, crezusec` vede \n ochii lui o str`lucire senzual` [i \n voce o intona]ie

mângâietoare. {i s`rutul acela? S`rutul \i l`sase un teribil gustde neterminat; de fapt de ce i-o d`duse? Din compasiune, dup`cum se str`duise ea s` cread`, sau pentru alt` ra]iune maiprofund`?

Mult timp, r`mase nemi[cat` la intrare. Niciodat` nu fusese\n prada unei astfel de confuzii, niciodat` nu fusese atât de

pu]in st`pân` pe ea.Care credea c` reu[ea s`-[i controleze via]a, era, deodat`,

dep`[it` de propriile-i sentimente.Cu pre]ul unui violent efort asupra ei \ns`[i, alung` din

minte aceste gânduri [i deschise u[a buc`t`riei, sperând c`lucr`rile avansaser`.

 – Iat`-te \n sfâr[it! Mi se p`rea c` aud o ma[in`! se auzi o voce pe care ar fi recunoscut-o dintr-o mie.

Spectacolul care i se oferi sfâr[i prin a o face s`-[i piard`cump`tul. |mbr`cat \n blugi presp`la]i care-i subliniaulungimea picioarelor [i puterea coapselor, Oliver st`tea \n fa]aei, surâzând. Cu bustul gol p`rea c` nu se \ndoie[te nici o clip`

de efectul pe care \l produce.

130 MONICA LEWTY  

Page 128: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 128/156

 Abia respirând, Charlotte nu putu s`-[i desprind` privireade la umerii largi, de la pieptul bronzat, acoperit cu p`r fin,brun, [i de câteva pic`turi de sudoare, atestând c` f`cuse unefort, ceea ce \i accentua impresia de virilitate care emana dintoat` persoana sa.

 – E[ti surprins` s` m` vezi! relu` el. S-a \ntâmplat s`-miscurtez sejurul la Londra, c`ci \ntâlnirea de mâine a fost

anulat`. Mi-am luat libertatea s` lucrez pu]in \n gr`din`, a[acum mi-ai permis. Aveam nevoie s` m` destind dup` aceste zileobositoare din ora[. Cred c` nu vezi nici un inconvenient \nasta, nu?

Dac` ar fi [tiut \n ce m`sur` era preocupat` de gr`din`! |naceast` clip`, nimic nu conta mai mult pentru ea decât dorin]a

nemiloas` pe care o sim]ea. Pre] de o secund`, \i veni s` searunce \n bra]ele lui, s` se lipeasc` de pielea goal` pentru arespira mirosul ei \mb`t`tor. Cuprins` de un acces de nebunie,\[i imagina c` i se ofer`, sco]ându-i \mbr`c`mintea, una dup`alta, apoi dezbr`cându-se la rândul s`u. Aceast` viziune otulbur` \n asemenea m`sur`, \ncât era s` se clatine. Dar 

imediat, chiar intensitatea reac]iei sale o readuse la realitate.Cum putea s` se comporte astfel [i s`-[i chinuie sim]urile?

Se presupune c` femeile nu se las` conduse de gânduri atât deerotice dac` nu sunt solicitate! Oliver nu avusese fa]` de ea nicicel mai mic gest ambiguu. {i faptul de a se ar`ta \n bustul golnu avea nimic necuviincios.

 – Charlotte, murmur` el \ntinzând mâna spre tân`ra femeie.

UN CHIRIA{ CIUDAT 131

Page 129: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 129/156

Din instinct, ea f`cu un pas \napoi, ca [i când i-ar fi fostteam` c` nu va r`spunde de ea \ns`[i dac` o atingea. Dar el se\n[el` asupra semnifica]iei acestei reac]ii.

 – Scuz`-m`, zise el, uitasem c` am p`mânt pe mâini. Darmi-a fost fric`: pari c` e[ti pe punctul de a le[ina.

Ea \nchise ochii [i a[tept` câteva secunde \nainte de a vorbi,de team` ca vocea nu-i tr`deze emo]ia.

 – Cinezi \n ora[, presupun? spuse ea pe un ton abrupt, capentru a-i ar`ta c` \ntrevederea durase prea mult.

 Apoi \[i lu` po[eta de jos, u[urat` de a putea, \n sfâr[it, s`se sustrag` privirii inchizitoriale a lui Oliver.

 – Adic`... nu. De fapt, doream s` te invit s` cinezi cu mine,declar` el.

 – S` cinez cu tine. De ce? – Pentru a s̀ rb t̀ori un eveniment fericit: ast̀ zi, mi-am vândut

partea din agen]ia de la Londra la un pre] nesperat. Deci, nimicnu se poate opune instal`rii mele definitive \n regiune.

 – Nu \n]eleg de ce vrei s` m` invi]i pe mine... – Te rog! Nu vom ie[i dac` nu dore[ti: am devalizat cel mai

bun birt din Londra pentru a evita g`titul, \n cazul \n care nu vrei s` ie[im la restaurant. Totul este aici. Nu po]i s` m` refuziacum.

 – Dar, de ce? repet` ea cu o voce care abia se auzea. – }ii cu adev`rat s` [tii?Oliver \naint` câ]iva pa[i [i se opri foarte aproape de tân`ra

femeie. O clip`, se sim]i tentat` s` cedeze for]ei de nest`vilit

132 MONICA LEWTY  

Page 130: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 130/156

care o \mpingea c`tre el, dar un ultim reflex de pudoare o\mpiedic`. Nu era \ntr-atât de nebun` \ncât s` se ofere unuib`rbat care nu o dorea.

 – De ce n-ai r`mas la Londra, pentru a s`rb`torievenimentul cu prietenii? \ntreb` ea.

 – Nu am prieteni la Londra, numai rela]ii. Via]a \n capital`este prea stresant`, prea tumultuoas` pentru ca s` po]i \nnoda

adev`rate raporturi de prietenie. Este unul dintre motivelepentru care, de altfel, am luat decizia de a m` stabili \n regiune. Vreau s` am timp s` mai cunosc alte persoane [i s` \ncetez s`trec pe lâng` ceea ce este important. Iat` de ce \]i propun s`\mpar]i aceast` cin` cu mine. Ziua de ast`zi marcheaz`\nceputul unei noi existen]e pentru mine!

 – Vrei s` spui c`... inten]ionezi s` devenim prieteni? – De ce ai acest aer surprins? Este o ipotez` atât de

necuviincioas`? – |nseamn` c`...Ea se \ntrerupse, ro[ind, \n timp ce Oliver o observa

perplex.

 – Vom discuta despre asta mai târziu, zise el pe un ton ferm.|nainte de orice, trebuie s` fac un du[. Ce-ai zice s` mânc`mafar`? suger` el cu un surâs. Este a[a de pl`cut... Fire[te, m` voiocupa eu de tot. |n aceast` sear`, e[ti invitata mea.

Cu gâtul \ncle[tat de emo]ie, Charlotte aprob` cu un semndin cap. Totul p`rea atât de romantic, atât de armonios... De cât

timp nu mai cinase \n gr`din`? Desigur, de mul]i ani. Pe când

UN CHIRIA{ CIUDAT 133

Page 131: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 131/156

tr`ia, domnul Spencer decretase o dat` pentru totdeauna, c` atransporta fe]e de mas` [i mâncarea este o pierdere de timp [io complica]ie inutil`. {i iat` c` Oliver luase totul \n seama sa [iea nu avea decât s` se lase. Totul era atât de minunat...

 – Putem s` scoatem fotoliile [i masa din micul salon deiarn`, suger` ea.

 – Am s` m` ocup de asta, \]i interzic s` faci ceva! spuse el

râzând, \nainte de a urca scara. |ntâlnire pe teras`, peste o jum`tate de or`.

***

Se scurseser` dou`zeci [i cinci de minute [i Charlotte st`tea\nc` \n fa]a mesei de toalet`, din ce \n ce mai derutat`. F`cuseun du[, se piept`nase cu grij` [i se machiase u[or, dar nu aveanici cea mai mic` idee cu ce s` se \mbrace. Cum s` te \mbracipentru o sear` \n tête-à-tête cu un b`rbat care dorea s`

stabileasc` rela]ii de prietenie [i care nu [tia c` este \ndr`gostit`de el?

Dup` o perioad` de gândire, opt` pentru simplitate [i\mbr`c` un pantalon de in care \i sublinia zvelte]ea, apoi obluz` din bumbac alb care \i descoperea gâtul...

Când cobor\ pe teras`, Oliver o a[tepta deja. Cu o c`ma[`

multicolor` \n carouri, ale c`rei mâneci r`sfrânte \i dezgoleau

134 MONICA LEWTY  

Page 132: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 132/156

bra]ele, avea un aer aproape adolescentin. |n tot cazul, fie c`era \n costum de ora[ sau \n blugi, era \ntotdeauna atât deseduc`tor...

|ncântat`, Charlotte z`ri pe mas` o sticl` de [ampanie, pus`la rece \ntr-o g`leat`, [i dou` cupe pe care nu le [tia [i pe careOlivier le adusese, probabil, de la Londra. Astfel, \ntre\ntâlnirile sale profesionale, g`sise timp s` organizeze acest

dineu, pân` \n cele mai mici detalii... se gândea ea, mi[cat`. Segândise deci la ea, [i cu ce rafinament! La aceast` idee, sim]icum inima se ambaleaz` [i trebui s` fac` un mare efort ca s`-[iascund` emo]ia.

Dar ce \[i imagina? Dac` organizase aceast` sear`, era doar pentru c` nu voia s` fie singur. {i dac` o rugase pe ea s`-i ]in`

companie, era pentru c` nu cuno[tea pe nimeni din ora[.Coborând cele câteva trepte care duceau la teras` \n

gr`din`, el \i povesti c` profitase de [ederea la Londra pentru a vorbi cu un prieten specializat \n vânzarea de mari propriet`]i.

 – James a g`sit un cump`r`tor pentru Hadley Court, explic`el. Va lua leg`tura cu noi dac` persoana este efectiv interesat`.

I-am dat cele dou` numere de telefon ale noastre. Este vorba deun om de afaceri care \[i caut` o re[edin]` principal`.

 – Ar fi prea frumos! exclam` tân`ra femeie.I se p`rea c` nu fusese niciodat` atât de fericit` [i, cu un

surâs pe buze, se \ntoarse spre Oliver. Imediat, surâsul i sestinse. El o privea cu intensitate, ca [i cum ar fi vrut s-o

hipnotizeze. Brusc, Charlotte avu impresia c` nu mai exista

UN CHIRIA{ CIUDAT 135

Page 133: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 133/156

nimic pe lume decât ei doi \n aceast` gr`din` sc`ldat` \nlumin`. "O s` m` s`rute, gândea ea. De data aceasta suntsigur`...."

Tremurând, \nchise ochii. Dar cum nimic nu se \ntâmpla, \ideschise câteva secunde mai târziu pentru a descoperi custupoare c` Oliver se \ndep`rta.

Str`duindu-se s`-[i ascund` deziluzia, \l urm` \n t`cere,

ru[inat` de a se fi l`sat s` alerge dup` fantasme ridicole. – Unde m` duci? \ntreb` ea pentru a rupe t`cerea care

devenea ap`s`toare. – Ai r`bdare, ajungem! r`spunse el, \nconjurând gardul de

lemn-câinesc ce separa livada de gr`din`.Charlotte v`zu, sub meri, o cuvertur` [i perne, a[ezate pe

iarb`. Soarele la asfin]it lumina cu razele sale \n sc`dere acestcol] de livad`, sc`ldând arborii [i frunzi[urile \ntr-o delicat`lumin` aurie.

Tabloul era atât de idilic c` se putea imagina aceast` punere\n scen` \n cadrul unui plan de seduc]ie.

O clip`, Charlotte fu gata s` viseze c` se \ntindeau pe

cuvertur`, c` se dezbr`cau \ncet, c`... Abia r`suflând, se opripu]in [i-[i strânse pumnii. Oliver se apropie [i el [i se privir`lung.

Ce a[tepta oare Oliver de la aceast` sear`? se \ntrebaCharlotte, din ce \n ce mai descump`nit`. Se decisese s` profitede [ans`, convins c` ]inuta pe care o purtase diminea]`

constituia o invita]ie?

136 MONICA LEWTY  

Page 134: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 134/156

S`tul` de a fi juc`ria propriilor sale fantasme, f`r` a reu[i s`sesizeze inten]iile ascunse ale lui Oliver, tân`ra femeie l`s` s`-iscape un u[or suspin.

 – Oliver... \ncepu ea cu o voce tremur`toare. – S` mânc`m, mor de foame! exclam` el pe un ton vesel. Atunci, cu un surâs for]at pe buze, Charlotte lu` loc pe

cuvertur`, \n timp ce Oliver scotea dintr-un co[ felurile cele mai

rafinate: sparanghel \n aspic, somon, pâine pr`jit` [i caviar;aceast` cin` pe iarb` permitea s` fie un adev`rat festin!

Oliver destup` sticla de [ampanie [i umplu cele dou` cupe. – A[a trebuie s` se bea \ntotdeauna [ampania, zise el,

ridicând paharul. |ntr-o gr`din` magnific`, prim`vara, \ncompania unei femei frumoase.

Charlotte, care dusese cupa la buze, aproape se \nec`. Deci,Oliver o g`sea atr`g`toare, contrar a ceea ce crezuse ea\ntotdeauna!

 Ascunzându-[i cu grij` emo]ia, se pref`cu a nu fi auzitnimic.

 – Ce mas` somptuoas`! spuse ea. Cred c` ai apelat la cel

mai bun birta[ din Londra! – |ntr-adev`r, este furnizorul oficial al cur]ii regale,

r`spunse el cu nep`sare. |nc` pu]in` [ampanie?Charlotte \[i d`du seama c` \[i golise deja paharul, dar se

l`s` servit` din nou, f`r` a protesta. {i, pu]in câte pu]in, sim]icum o cuprinde o toropeal` perfid`. Ca printr-o magie, uit` de

\ngrijorare, de \ndoieli, de nelini[ti, \n timp ce \n ea cre[tea un

UN CHIRIA{ CIUDAT 137

Page 135: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 135/156

ciudat sentiment de siguran]`. {i, deodat`, se hot`r\ s`-i vorbeasc` lui Oliver. |n fond, ce era mai firesc decât s`-l \ntrebece inten]ii avea \n ceea ce o prive[te? Destul cu aparen]ele\n[el`toare, cu \ntreb`rile f`r` r`spuns!

 – Oliver, murmur` ea deodat`, dore[ti s` faci dragoste cumine?

Urm` un moment de t`cere, \n timpul c`ruia a[tept` plin`

de speran]`. Dar r`spunsul lui Oliver nu fu cel pe care-l a[tepta. – {i tu, dore[ti a[a ceva? replic` el.Luat` pe nepreg`tite, \[i mu[c` buzele. Cu mintea amor]it`

din cauza alcoolului, avu totu[i o lic`rire de luciditate [i segândi c` se angajase pe un teren periculos, când pronun]asecuvintele teribil de [ocante. Dar era prea târziu s` dea \napoi.

Orice ar urma, trebuia s` aib` inima u[oar`. – Da, zise ea ]inându-[i respira]ia. Da, vreau.Imediat, el fu lâng` ea [i ea \i sim]i r`suflarea cald`,

mângâindu-i ceafa cu cele mai dulci dezmierd`ri. – Charlotte, toat` ziua am visat aceast` scen`, murmur` el

\nl`n]uind-o cu o infinit` ging`[ie.

 Atunci, cople[it` de fericire, Charlotte se abandon`, \n timpce mâinile \ndr`zne]e ale b`rbatului \i mângâiau spatele, talia,provocându-i mii de frisoane delicioase. Era [i mai extraordinar decât \[i imaginase \n visele cele mai nebune[ti!

 – Charlotte... Ast`zi de diminea]`, când te-am v`zut \nbuc`t`rie pe jum`tate goal`, sim]eam c` \nnebunesc. Sim]eam

dorin]a de a r`mâne cu tine, de a te duce \n patul meu, de...

138 MONICA LEWTY  

Page 136: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 136/156

 – De? \ntreb` ea cu o voce strangulat`, cople[it` de dorin]`. – De a-]i desface un nasture de la c`ma[`, ca acesta, zise el

cu emo]ie.|[i \nso]i vorbele cu gestul [i tân`ra femeie se \nfior`.

 Vibrând de emo]ie, i se p`rea c` toat` fiin]a sa se trezea subdegetele lui Oliver. {i pu]in câte pu]in, dorin]a exacerbat` aCharlottei se transform` aproape \n suferin]`. Timp \ndelungat,

\i mângâie pieptul, apoi gura lu` locul mâinilor [i ea crezu c`niciodat` nu sim]ise o asemenea pl`cere. Cu buzele \ndr`zne]e[i cu limba aventuroas`, el \i provoc` senza]ii intense desprecare nici nu [tia c` exist`.

 – Apoi voi face asta, urm` el terminând s-o dezbrace. Apoi...Curând, se trezi goal` \n \ntregime, radioas`, mul]umit`

s`-i ofere astfel feminitatea sa. Sub privirea admirativ` a luiOliver, se sim]i mândr` de a fi femeie [i de a putea s`-i oferecelui pe care-l iubea, cel mai minunat dar.

 Apoi, se \ntinser`, unul lâng` altul, pe cuvertur`. Oliver sedezbr`c` la rândul s`u [i Charlotte \ndr`zni s`-l priveasc`, s`-ladmire, fascinat` de acest corp viril care emana o extraordinar`

impresie de putere. El nu se mi[ca, savurând parc` aceast`privire, timid` la \nceput, apoi din ce \n ce mai sigur`. Tân`rafemeie prinse curaj [i \ntinse mâna pentru a mângâia bustul,umerii tovar`[ului s`u, descoperind cu \ncântare puterea pecare o avea asupra lui.

 Atunci, nemairezisttând el o \nl`n]ui [i o rostogoli deasupra

lui. Picioarele li se amestecar`, gurile se reg`sir` [i Charlotte

UN CHIRIA{ CIUDAT 139

Page 137: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 137/156

sim]i c` momentul ultim nu era departe când va fi \n sfâr[it alui. Aceast` clip` pe care o a[tepta de atâta timp...

|nainte de a se sim]i c` se pr`bu[e[te, avu un ultim momentde luciditate. O voce interioar` \i [optea c` totul se petreceaprea repede, c` era o adev`rat` nebunie s` i se d`ruie astfel luiOliver, dar n-o mai asculta. Era prea târziu s` mai controlezefor]ele care o mânau c`tre el. Nu mai exista nimic decât

corpurile lor \nl`n]uite [i aceast` surescitare delicioas`,dureroas`, pe care o sim]ea [i care nu va disp`rea decât când vor fi aman]i. Orice ar urma, va cuno[te dragostea \n bra]ele luiOliver, cu certitudinea c`-l dorise cu o intensitate egal` cu a lui.

Restul nu mai avea importan]`. – Dumnezeule, n-ar trebui s` fac asta, zise el, atunci ca [i

când \[i vorbea lui \nsu[i. Dar m` \nnebune[ti!O \nv`lui \ntr-o privire arz`toare, ca [i cum \ncerca pentru o

ultim` oar` s` asculte de ra]iune. Dar, ca [i Charlotte, p`reast`pânit de un sentiment de grab`, de o aviditate oarb`, vecin`cu teama. |ncepu s` mângâie cu frenezie corpul tinerei femei,acoperind-o cu s`rut`ri pline de un fel de furie posesiv`.

|nfierbântat` de mângâierile lui, Charlotte \[i mu[c` buzelepentru a-[i \n`bu[i un strig`t. Apoi se ag`]` de el rug`toare[i-i strig` numele.

Când o p`trunse \n sfâr[it, se abandonar` \mpreun`dezl`n]uirii unei dorin]e primitive. Lumea disp`ruse, nu maiexista decât valul pl`cerii care se rostogolea spre ei [i-i ducea

departe, foarte departe, spre ]`rmuri necunoscute. Ag`]at` de

140 MONICA LEWTY  

Page 138: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 138/156

Oliver ca o naufragiat`, Charlotte se l`s` \n deriv`,abandonându-se uraganului care m`tura totul \n calea sa. {icând atinser` \mpreun` culmea extazului, Charlottei i se p`ruc` via]a c`p`ta o nou` dimensiune.

Mai târziu, mult mai târziu, ea deschise ochii, obosit`,cople[it` [i se \ntinse cu voluptatea unei pisici. Deasupra lor,soarele se juca printre ramurile merilor [i un parfum delicios

de iarb` dulce \mb`ls`ma atmosfera. |ns`[i natura participa lafericirea lor, se gândea Charlotte surâzând.

 Al`turi, Oliver se mi[c` [i se \ntoarse spre ea. – De ce nu m-ai prevenit? \ntreb` el, mângâindu-i buzele cu

degetul, \ntr-o atingere atât de senzual`, \ncât ea se \nfior`. Ar fi trebuit s`-mi spui c` niciodat`...

 – Pentru mine, nu avea importan]`...El o \mbr`]i[` [i o reduse la t`cere cu o s`rutare \n timp ce

Charlotte sim]ea de[teptându-se \n ea un foc de acum familiar.|nodându-[i mâinile pe ceafa lui Oliver, se ag`]` de el cu toat`for]a dorin]ei sale.

 Atunci, bra]ele lui Oliver se \nchiser` ca o menghin` \n jurul

taliei sale [i o strânser` lâng` el.De data aceasta, se iubir` cu o \ncetineal` rafinat`. Urgen]a

primei lor \mbr`]i[`ri disp`ruse, \nlocuit` de o voin]` de a ducepân` la paroxism pl`cerea celor mai intime mângâieri, a celor mai secrete s`rut`ri. |nsa]iabil, Oliver explora corpul Charlotteicu mâinile, cu buzele, \ndr`znind gesturi de o total`

impudoare, f`când-o pe tân`ra femeie s`-i urmeze exemplul.

UN CHIRIA{ CIUDAT 141

Page 139: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 139/156

|ndr`znind, porni [i ea la descoperirea corpului tovar`[ului s`u[i pl`cerea c`reia i s-au dedat a fost total`.

|n sfâr[it, se \ntinser` unul lâng` altul [i Charlotte se strânselâng` iubitul ei, \n prada unei minunate senza]ii deplenitudine. I se p`rea c` Oliver o dezv`luise ei \ns`[i, f`cânddin ea o adev`rat` femeie. Orice s-ar \ntâmpla \n viitor, de aici\nainte \n via]a ei vor fi dou` etape: \nainte [i dup` Oliver.

Chiar dac` nu se vor mai revedea niciodat`, va p`stra pân` laultima suflare amintirea minunat` a acestor momente defericire \mp`rt`[it`. Cu un surâs pe buze, adormi gândindu-sela el.

Oliver r`mase un moment s-o contemple, cu sprâncenele\ncruntate. Dac` Charlotte i-ar fi putut ghici gândurile, ar fi fost

surprins` cât era de fericit.Cum de au ajuns aici atât de repede? se \ntreb` el \n adâncul

inimii. El nu vrusese s` gr`beasc` astfel evenimentele, chiar dac` ardea de dorin]` pentru Charlotte din prima clip`. Ea eraatât de derutant`, atât de imprevizibil`. Poate c` \n asta constafascina]ia pe care o exercita asupra lui. |n afar` de faptul c` era

una dintre femeile cele mai senzuale pe care le \ntâlnise, cutoate c` ea era convins` de contrariu.

De ce naiba, pe când \[i c`uta de atâta timp sufletulpereche, se \ndr`gostise tocmai de singura femeie care eraconvins` c` nu place nim`nui? Cum s` fac` s-o conving` c` nunumai c` nu era femeia neatractiv` care se credea, dar c` el

c`zuse imediat prad` farmecului ei. Ea era atât de tem`toare

142 MONICA LEWTY  

Page 140: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 140/156

fa]` de b`rba]i, pe care nu-i credea niciodat`... Cum s-o fac` s`\n]eleag` c`, \n[elându-se pe ea \ns`[i, trecea pe lâng` fericire?

|i atinse un sân, cu gâtlejul sugrumat de emo]ie. Era atât defrumoas` a[a, abandonându-se... Dar totul se petrecuse atât derepede \ncât se temea c`-i va fi greu, de acum \nainte, s-oconving` de dragostea sa. El elaborase un plan de seduc]ie\ncet [i cu precau]ie, menit s` \nl`ture, una câte una, barierele

pe care Charlotte le ridicase \n jurul ei, [i iat` c` arseser`etapele. Cu condi]ia ca ea s` nu cread` c` profitase de [ans`. Va recunoa[te ea for]a [i sinceritatea dragostei sale? Era gata s`le \mp`rt`[easc`? Era atât de complex` [i de discret` \ncâtnimic nu era sigur...

O clip`, \[i dori s` fi r`mas \ns`rcinat` [i se gândea, cu o

\n]ep`tur` \n inim`, la acest copil pe care poate c` \l purta deja.Pentru prima oar` \n via]a sa, f`cuse dragoste cu o femeie f`r`s`-[i ia cele mai mici precau]ii. Nu era o dovad` a dragosteisale? Numai dac` ar putea s-o conving`.

 Acum, aerul era mai rece [i Charlotte tremura. Cu o infinit`dragoste, el o ridic` \n bra]e [i traversând gr`dina o duse \n

camera ei. Se sim]i tentat s-o culce \n patul s`u pentru a \ncercabucuria de a se trezi diminea]` al`turi de ea, dar renun]`.Situa]ia era [i a[a destul de dificil`...

 Apoi, se \ntoarse \n gr`din` ca s` ia cuvertura [i tacâmurile.Când puse \n co[ sticla de [ampanie goal`, se opri pu]in. Dup`cum se vedea, [ampania \l ajutase s` elimine inhibi]iile

Charlottei.

UN CHIRIA{ CIUDAT 143

Page 141: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 141/156

144 MONICA LEWTY  

Putea s` spere c`, pentru c` \l dorise – [i cu ce ardoare – vafi capabil`, \ntr-o zi, s`-l iubeasc`?

Singur viitorul va da un r`spuns...O clip`, regret` c` nu avusese curajul s`-i m`rturiseasc`

dragostea sa \n momentul \n care i se oferise. |i fusese team` caea s` nu dea \napoi sau el nu putuse s`-[i controleze dorin]a?

T`cuse, [i poate c` f`cuse r`u.

Poate c` nu stricase tot \nainte ca povestea lor s` fi \nceput.

Page 142: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 142/156

Capitolul 9

Charlotte relu` \ncetul cu \ncetul leg`tura cu lumea

exterioar`, \nainte de a se trezi de tot. |i trebuir` câteva minutes` \n]eleag` c` se g`sea \n camera ei [i, judecând dup`zgomotele de ciocan ce se auzeau de la parter, diminea]a erachiar avansat`.

I se p`rea c` are corpul dureros [i constat` cu stupefac]ie c`

nu \mbr`case bluza de pijama \nainte de a se urca \n pat. Apoi,

imediat \i revenir` \n minte momentele petrecute cu Oliver.Bulversat`, \[i \nfund` capul \n pern`. Cum putuse s` se

arunce astfel \n bra]ele lui Oliver, s` abuzeze de [ampanie [is`-i cear` s` fac` dragoste? Nu valora mai mult ca o femeie destrad`. Ce va crede acum despre ea?

|ncerc` s` alunge imaginile atât de precise ale nop]ii lor 

pasionale, dar corpul s`u brutalizat de \mbr`]i[`rile \nfl`c`rate

Page 143: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 143/156

nu o l`sa. Olivier o marcase \n carne dup` cum era sigur c`devenise st`pânul inimii ei.

Deodat`, auzi cum ceasul de la intrare suna de zece ori [is`ri din pat. Ratase deja prima \ntâlnire profesional` din aceadiminea]`.

 Abia puse piciorul jos când sim]i cum i se \nvârte capul. |nmomentul \n care, cl`tinându-se, se \ndrept` c`tre sala de baie,

auzi b`t`i \n u[` [i abia avu timp s` se repead` s`-[i ascund`nuditatea \ntre cear[afuri.

Era Oliver, ultima persoan` pe care dorea s-o \ntâlneasc` \naceast` clip`. Proasp`t ras, \mbr`cat elegant ca de obicei, \isurâse ca [i când nimic nu s-ar fi \ntâmplat. Charlotte c`ut` \nzadar pe figura lui un semn fugitiv al unei emo]ii. Cum putea

s` aib` o \nf`]i[are atât de proasp`t` [i de vioaie, s` fie perfectlini[tit? Nu-l afectase deloc ce se petrecuse \ntre ei cu câtevaore mai \nainte?

 – Instalatorul m-a \ns`rcinat s` te previn c` a fost nevoit s`opreasc` apa pân` disear`. Abia am avut timp s` preg`tesc ocafea, zise el depunând o farfurie pe noptiera Charlottei.

Ea \i evit` privirea [i \ncerc` s` nu se gândeasc` la el, la ei,atât de puternic` era durerea...

La rândul s`u, Oliver o privea cu perplexitate. P`rea atât dedeparte, atât de \nchis` \n ea \ns`[i. Cum s` \nl`ture barierelepe care le ridica \n jurul ei, s-o fac` s` \n]eleag` cât de mult]inea la ea?

 – Charlotte, cu privire la ieri...

146 MONICA LEWTY  

Page 144: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 144/156

 Vroia probabil s`-i spun` c` regret`, c` trebuie s` uitemomentul de nebunie, \[i spuse tân`ra femeie, disperat`.

 – S` nu mai vorbim despre asta, zise ea pe un ton sec.Las`-m`, te rog. Cred... cred c` m` \mboln`vesc.

 – Bolnav`? Dar...Oliver se opri imediat; dup` ce se \nveli de bine de r`u

\ntr-un cear[af, Charlotte se gr`bi c`tre sala de baie.

Când ie[i câteva minute mai târziu, constat` cu u[urare c`Oliver disp`ruse. Ea \[i puse haine curate [i se parfum`, dar i sep`ru c` mirosul lui Oliver impregna \nc` fiecare p`rticic` dincorpul s`u. Era un adev`rat ghinion c` nu putea s` fac` un du[\n acea diminea]`, se gândi ea cu am`r`ciune, [tiind c` toat`apa din univers n-ar putea sp`la urma pe care el o imprimase

\n ea.Coborând sc`rile, se str`dui s` nu se gândeasc` la el. Dar nu

 va putea s` uite vreodat` ce se petrecuse. Va regreta toat` via]alipsa ei de pudoare. {i totu[i, nu se putea am`gi: momenteleminunate petrecute \n bra]ele lui Oliver erau cele mai frumoasedin \ntreaga sa via]`. El o f`cuse s` cunoasc` o nou`

dimensiune, descoperind-o ei \ns`[i. Pentru ea, de acum, nimicnu va mai fi ca \nainte.

|n buc`t`rie, instalatorul o interpel`: – Bun` ziua! Sunt dezolat c` am \nchis apa f`r` s` v` previn.

So]ul dumneavoastr` m-a \ns`rcinat s` v` spun c` se va \ntoarce\ntr-o jum`tate de or`.

"So]ul dumneavoastr`"!

UN CHIRIA{ CIUDAT 147

Page 145: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 145/156

Tân`ra femeie \[i \n`bu[i un râs cinic. Oliver fusese amantulei de o noapte, asta era tot, [i pentru el, acest episod efemer apar]inea deja trecutului. F`r` s` \ncerce s` protesteze, semul]umi cu un semn din cap [i p`r`si repede casa. Dac` nu segr`bea, risca s` piard` [i a doua \ntâlnire.

La volan, era atât de absorbit` de gânduri, \ncât era s`provoace de dou` ori o ciocnire. A treia oar`, \n]elese c` era

timpul s`-[i revin`. Când va redeveni persoana rezonabil` carea fost? |n tot cazul, via]a continua [i trebuia s` admit` c` sed`ruise unui b`rbat care nu o va iubi niciodat`.

|nainte de a \mpinge u[a agen]iei, ezit` o clip`, cuprins` de\ngrijorare la ideea c` Sheila, cu perspicacitatea ei obi[nuit`, ar putea b`nui ce s-a \ntâmplat. Din fericire, aceasta p`reau c`

n-a remarcat nimic. – Iat`-te! spuse ea. Oliver ne-a prevenit c` vei veni mai târziu

[i Sophie a plecat la \ntâlnire \n locul t`u.Cu toat` surpriza, Charlotte r`mase impasibil`. – Ce-a zis spus Oliver? \ntreb` ea f`r` s` \ndr`zneasc` s-o

priveasc` pe Sheila.

 – C` a]i s`rb`torit un eveniment fericit ieri sear` [i c` aiabuzat de [ampanie...

Nu te jena, Charlotte! Nu voi arunca piatra, nici eu nu rezistla [ampanie. O tablet` de aspirin` [i te vei sim]i din nou \nplin` form`!

 Arunc` la \ntâmplare o privire spre tân`ra femeie.

 – Este indiscret s` te \ntreb ce a]i s`rb`torit? murmur` ea.

148 MONICA LEWTY  

Page 146: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 146/156

 – Nimic extraordinar, r`spunse Charlotte, cu o fals`indiferen]`. Oliver [i-a vândut partea sa din agen]ia londonez`,c`ci dore[te s` se instaleze definitiv aici.

 – Ah, zise Sheila, gânditoare. Realizezi ce \nseamn` aceast`idee?

 – Mi se pare c` nu am de ales, replic` sec Charlotte. Bine,trebuie s` plec, ad`ug` ea, mul]umit` s` scurteze aceast`

conversa]ie penibil`. Am \ntâlnire cu Dan Pearce. Pe curând!Odat` instalat` \n ma[in`, tân`ra femeie rememor` ce-i

spusese Sheila despre acest client ciudat [i regret` o clip` c`acceptase s`-l \ntâlneasc` \ntr-un loc izolat la ]ar`, \n plin [es.Dar presim]irea se risipi treptat [i când ajunse \n fa]apropriet`]ii, se decise s`-l conving` pe Dan Pearce s` vând` cele

dou` case \ntr-un singur lot. Land Roverul clientului s`u eraparcat, distingându-se prin starea deplorabil` avansat`.

Ezitând, Charlotte b`tu la u[` f`r` s` capete un r`spuns.Intr` atunci \n cl`dire [i auzi distinct pa[i la etaj. F`r` \ndoial`,domnul Pearce era sus... Cu pa[i hot`râ]i, urc` scara [i-l g`si\ntr-adev`r \n prima \nc`pere, uitându-se pe fereastr`. Desigur 

c` o v`zuse venind, atunci de ce nu ap`ruse?Deodat`, Charlotte avu certitudinea c` ceva nu era \n

ordine. Apoi, avu certitudinea când silueta masiv` a lui DanPearce se \ntoarse spre ea.

 – Ah, iat`-te \n sfâr[it, mititico! spuse el cu o voce aspr` [i cuo lucire nelini[titoare \n privire. {tiam c` vei veni... {i tu ca

toate celelalte, nu te gânde[ti decât la asta!

UN CHIRIA{ CIUDAT 149

Page 147: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 147/156

El avu un rânjet sinistru [i Charlotte \l privi, mut` de spaim`. Acest b`rbat \[i pierduse cump`tul, se gândea ea, \ngrozit`. Se\ntoarse spre scar` dar el i-o lu` \nainte [i \nchise \n urma luiu[a palierului. Era prins` \n curs`, singur` cu acest nebun, \nacest loc \ndep`rtat, f`r` nimeni care s`-i vin` \n ajutor, pe oraz` de kilometri.

 Atunci, se gândi la toate femeile care fuseser` violate [i-i

\nghe]` sângele \n vine. Dup` cum se vedea, aceasta era soartacare o a[tepta... Cum s` scape de acest dement care o observacu delectare [i deja se bucura cu perversitate de frica ei?

|ntr-o str`fulgerare de luciditate, \n]elese c` pentru nimic \nlume el nu trebuia s` \n]eleag` cât era de panicat`.

 – Vroia]i s` discuta]i posibilitatea vânz`rii \ntr-un singur lot,

articul` ea, for]ându-se s`-l priveasc` direct \n ochi. G`sesc c`este o idee excelent` [i...

El o \ntrerupse cu un surâs r`ut`cios [i Charlotte tres`ri. Eraclar c` nu avea nici o [ans` s`-l fac` s` asculte de ra]iune... Oatr`sese deliberat \ntr-o curs` [i nu putea s` fac` nimic pentrua-l opri. Ca un animal \ncol]it, arunc` o privire disperat` spre

u[`, dar el \i surprinse privirea [i un surâs diabolic \i ap`ru pebuze.

S` nu-i ar`t c` mi-e fric`, se gândi ea, \ncercând s`-[ip`streze st`pânirea de sine. Cât timp va reu[i?

 – Domnule Pearce, am venit s` evaluez proprietateadumneavoastr`, nu pentru...

 – M`rturise[te c` [tii pentru ce ai venit!

150 MONICA LEWTY  

Page 148: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 148/156

 Ai prins gustul de cât tr`ie[ti cu acest Tennant! Mai vrei odat`, nu? Toate sunte]i la fel! A[a era [i so]ia mea...

Este nebun, nebun de legat! \[i spuse Charlotte,re]inându-[i un ]ip`t. Poate c` avea inten]ia nu numai s-o violeze, ci chiar s-o ucid`. La acest gând, crezu c-o s` fac` o criz`de nervi, dar un ultim sentiment de mândrie o f`cea s` seab]in`. Nu-i va oferi acestui nebun pl`cerea de a o vedea

le[inând.Deodat`, se gândi la Oliver [i la fericirea imens` pe care o

cunoscuse \n bra]ele lui [i, curios, acest gând o lini[ti [i g`sifor]a de a sus]ine privirea dement` pe care i-o arunca DanPearce.

 – Domnule Pearce, nu am timp de pierdut. Dac` nu m`

\ntorc \ntr-o jum`tate de or`, asistenta mea se va nelini[ti [i... – Min]i! }i-am spus, ai venit pentru c` e[ti la fel ca celelalte.

 Vrei un b`rbat, asta e!De aceast` dat`, se decise s` joace totul pe o singur` carte.

El se \ndep`rtase de u[`, acum sau niciodat` era momentul. – Trebuie s` plec. La revedere, domnule Pearce.

 Afi[ând o determinare pe care era departe de a o sim]i, se\ndrept` spre u[` [i puse mâna pe clan]a acesteia. El nu semi[c` [i crezu c`-i venise mintea la cap.

Dar, deodat`, el o ajunse dintr-un salt [i-i imobiliz` bra]ele.Când sim]i mirosul de murd`rie pe care-l emana, o cuprinsegrea]a [i se cl`tin`."Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, implor`

ea, f` ceva pentru mine! Nu m` p`r`si \n mâinile acestui sadic!"

UN CHIRIA{ CIUDAT 151

Page 149: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 149/156

 – |]i place s` te lup]i, nu-i a[a? \ntreb` ea. So]ia mea era lafel ca tine! Striga, dar vroia mai mult.

 – Opri]i-v` v` rog! strig` ea, gata s` izbucneasc` \n plâns. Vocea i se frânse [i \n]elese prea târziu c` strig`tele sale \l

incitaser` [i mai mult pe agresor. O privea acum cu osenzualitate periculoas`, cu ochii a]inti]i asupra pieptului ei, \ntimp ce-i ap`sa bra]ele cu degetele cu unghii negre.

Cu o voce surd`, \i explic` \n termenii cei mai grosolani ceurmeaz` s` i se \ntâmple [i Charlotte \n]elese c` nu putea s`fac` nimic. Era la discre]ia lui [i va face cu ea ce va dori. De vreodou` ori o strig` "Marlene", numele so]iei lui, dar ea nuprotest`. Era clar c` o confunda cu so]ia care-l p`r`sise...Charlotte r`mase apatic`, \nvins` deja, resemnat` s` cunoasc`

tot ce putea s` fie mai dezgust`tor.Deodat`, auzi vocea lui Oliver strigând-o pe nume. |n

disperarea sa, crezu c` viseaz`, dar Dan Pearce o strânse deumeri, punându-i mâna pe gur`.

 – Taci! El o s` urce dac` facem zgomot.Charlotte \i arunc` o privire \ngrozit` [i ne\ncrez`toare: Oliver 

era acolo, o c`uta. Dan Pearce avea dreptate, dac` nu se auzea niciun zgomot, el nu va urca. Trebuia s` reac]ioneze, [i imediat!

Pentru a se debarasa de agresor \i mu[c` mâna pân` lasânge, apoi scoase un ]ip`t strident.

Imediat, el o lu` de p`r [i, dând-o cu capul de perete, bloc` u[a. – Pe mine m` vrea, nu pe tine, strig` el adresându-se lui

Oliver. Este un nimeni, ca toate celelalte!

152 MONICA LEWTY  

Page 150: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 150/156

Totul \ncepu s` se \nvârteasc` pentru Charlotte [i i se p`ruc` un lichid cald [i gros \i curgea pe fa]`. |n stare desemincon[tien]`, \[i d`du seama c` Olivier sp`rgea u[a cuum`rul. Apoi, c`zu cu Dan Pearce [i se lovi de podeaua debeton. |nainte de a-[i pierde definitiv cuno[tiin]a, i se p`ru c`cineva se apleca spre ea, o lua \n bra]e [i o voce dulce oreconforta. Apoi, se f`cu \ntuneric.

|n penumbr`, Charlotte distingea cu greu mobilele [iobiectele familiare din camera sa.

Era acas`, \n patul ei... Atunci, de ce crezuse c` se afla laspital? Era un co[mar?

O alertar` junghiurile dureroase din cap. Se petrecuse ceva,altceva decât un vis urât, dar ce?

Deodat`, din neant, memoria sa scoase la suprafa]` cevainsuportabil [i un val de fric` o \ncerc`, \n a[a fel \ncât, \ncetulcu \ncetul, retr`i oroarea.

 – Charlotte, totul este bine. N-ai de ce s` te nelini[te[ti.Recunoscu brusc vocea lini[titoare a lui Oliver [i se ridic` \n

capul oaselor, uluit`. |ntins al`turi de ea, Oliver \i surâdea cu o

infinit` duio[ie.Ce f`cea \n pat cu ea? O clip` crezu c` \nc` visa, dar el o lu`

\n bra]e cu tandre]e [i o b`tu pe spate, a[a cum consolezi uncopil. Nu, nu era vorba de un vis: senza]ia minunat dereconfortant` pe care i-o produceau aceste mângâieri era real`.

 – Oliver! Ce... ce faci aici? se bâlbâi ea tulburat`.

 – Nu vroiai ca s` plec. Nu-]i mai aminte[ti?

UN CHIRIA{ CIUDAT 153

Page 151: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 151/156

Ea \[i \ncrunt` sprâncenele, c`utând s`-[i aminteasc`desf`[urarea evenimentelor. |[i aminti vag c`-l chemase la patuls`u, \i strigase numele. Era la spital? Dar, atunci [i al]ii erau lacurent... \[i zise ea ro[ind.

 – Acum, \mi amintesc. Spitalul, infirmierele. Te-am chemat.|n fa]a tuturor, nu-i a[a? \ntreb` ea cu timiditate.

 – Da, dar nu te nelini[ti, nimeni n-a fost [ocat! Le-am

explicat medicilor c` e[ti logodnica mea [i, date fiind\mprejur`rile, era normal s` r`mân al`turi de tine. Numai cuaceast` condi]ie m-au l`sat s` te aduc aici. Sheila insista, deasemenea, s` se ocupe de tine, dar tu te ag`]ai de mine [i atuncia b`tut \n retragere. S` [tii c` n-ai nimic grav, \n afar` de câtevazgârieturi [i de un cucui mare la cap.

Un lung frison o str`b`tu. – Dac` nu ai fi venit, m-ar fi omorât, [opti ea.Se opri, cu gâtul \ncle[tat [i Olivier o mângâie u[or pe mân`. – Nu te mai gândi.Este un bolnav mintal [i nimeni nu s-ar fi gândit c` va

proceda a[a.

 – Ar fi trebuit s-o ascult pe Sheila. Dar vroiam s` m` gr`bescs` vând casele acelea! Dumnezeule, când m` gândesc c` a[ fiputut s-o trimit pe Sophie la aceast` \ntâlnire!

Cuprins` de un plâns nervos, se sprijini de um`rul luiOliver [i plânse amarnic.

F`r` Sheila, n-ar mai fi tr`it la ora aceasta, se gândi Oliver 

strângând-o lâng` el. Sheila \l alertase asupra pericolelor care o

154 MONICA LEWTY  

Page 152: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 152/156

puteau pândi pe Charlotte. De fapt, dup` ce-i adusese cafeaua, el v`zuse c` plecase la agen]ie f`r̀ s`-i spun` [i decisese s-o caute. Acolo, aflase c` avea o \ntâlnire cu Dan Pearce, crezând c` acestase hot`râse s` vând` casele \ntr-un singur lot. Dar, dup` oconversa]ie telefonic`, Oliver avusese confirmarea c` acest ciudatclient nu-[i schimbase p`rerea. Dac` \i d`duse \ntâlnire Charlottei,cu privire la aceast` problem`, \nsemna c` uneltea ceva...

|n timp ce, nebun de nelini[te, pleca s-o g`seasc` peCharlotte, Sheila, din ce \n ce mai alarmat`, \l chemase pecomisar, \mp`rt`[indu-i b`nuielile. Acesta decisese s` patrulezecu un coleg [i poli]ia sosise aproape imediat dup` ce Oliver for]ase u[a [i o descoperise pe Charlotte le[inat`.

Mai târziu, i s-a povestit c` Dan Pearce era \narmat [i c`,

 v`zându-se \nconjurat, \[i tr`sese un glon] \n cap. Dar Charlottesuferise un asemea [oc, \ncât era inutil s`-i agravezetraumatismul, relatându-i desf`[urarea tragic` a evenimentelor.

O ambulan]` o luase pe tân`ra femeie, f`r` ca Oliver s-o\nso]easc`, ne\ndr`znind s`-[i impun` prezen]a. Dar, câteva oremai târziu, doctorul \l chema la patul tinerei femei; ea \l strig`

f`r` \ncetare [i era \ntr-o asemenea stare de agita]ie, \ncât acestacredea c` numai Oliver putea s-o lini[teasc`. De cum sosise, ease calmase [i adormise, cu mâna \n mâna lui.

St`tuse lâng` ea aproape dou` zile, timp \n care Charlottedormise practic f`r` \ntrerupere, sub efectul calmantelor. |ntimpul acestor ore lungi, Oliver n-o p`r`sise, luând-o \n bra]e

când o asaltau co[marurile [i-i uda fruntea ca s-o r`coreasc`.

UN CHIRIA{ CIUDAT 155

Page 153: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 153/156

 – Ar fi trebuit s` m` la[i s` merg la Sheila, murmur`Charlotte. Acum, tot ora[ul va [ti c` suntem logodi]i.

 – {i ce-i cu asta? – Atunci, trebuie s` le explic`m c` nu este a[a! {tiu c` n-ai

de gând s` te c`s`tore[ti cu mine!Urm` o lung` t`cere, atât de ap`s`toare, \ncât Charlotte

crezu c`-i plesne[te inima. Apoi, cu un gest de o infinit` duio[ie

Oliver \i lu` capul \n mâini [i o oblig` s`-l priveasc` \n ochi. – Da, este singura mea dorin]`, din prima clip` când te-am

 v`zut, murmur` el. – Când ne-a prezentat Vanessa? Este imposibil, exclam` ea,

ne\ncrez`toare. – Nu, când te-am v`zut \n parcare, \n ziua când mi-ai luat

locul. |n loc s` simt dorin]a de a te strânge de gât, [i aveamdreptul s-o fac, \mi venea s` te iau \n bra]e [i s`-]i spun c`m-am \ndr`gostit de tine.

Charlotte \l privi, ne\ndr`znind s` cread` \ntr-o astfel defericire. Credea c` este o glum`.

 – Dup` care, am f`cut totul f`r` noim`, relu` el. |n loc s` mi

te apropii \ncet, am... – Mi-ai servit prea mult` [ampanie pentru a face dragoste cu

mine? spuse ea, strângându-se lâng` el. – Nu era premeditat, [tii bine. Dar te doream atât de mult! {i

\nc` [i mai mult când te-am v`zut \n aceast` diminea]` str`lucitor de frumoas` \n bluza transparent`. {i spuneai c` nu e[ti sexy! E[ti

femeia cea mai fermec`toare pe care am cunoscut-o vreodat`! De

156 MONICA LEWTY  

Page 154: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 154/156

mai multe ori a trebuit s` apelez la ra]iune pentru a nu m`n`pusti asupra ta. Când m` gândesc c` acel tip...

 – Mi-a fost fric`, Oliver. Atât de fric`...Deodat`, sim]i nevoia violent` de a vorbi despre asta cu

Oliver, ca pentru a exorciza mai bine amintirile. – {tii la ce m-am gândit când am \n]eles c` m` va viola [i

poate m` va ucide?

Ea f`cu o pauz`, cu vocea gâtuit` de emo]ie. – M-am gândit c`, indiferent ce se va \ntâmpla, cel pu]in am

cunoscut fericirea cu tine [i nimic nu va [terge acest lucru.Cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi, Oliver o strânse lâng` el [i

r`maser` astfel un lung moment, f`r` s` vorbeasc`. – Când m` gândesc c` a fost cât pe ce s` stric totul, spuse el

\n cele din urm`, ne[tiind s` a[tept. N-ar fi trebuit s` facemdragoste \n seara aceea, \nainte de a-]i vorbi de sentimentelemele. A doua zi, totul a mers anapoda. Acas` erau muncitori, tuerai bolnav`, \ntârziai la \ntâlnirile tale. Am crezut c` totul estepierdut când mi-am dat seama c` ai plecat f`r` s`-mi spui.

 – |n realitate, era vorba de o fug`. Nu vroiam s` r`mân. |miera fric` s` nu-mi explici c` a fost o eroare, c` regretai. Nu

\ndr`zneam s` cred c` m` iube[ti... {tii, toat` via]a am avutimpresia c` nimeni nu se intereseaz` de mine. |ncepând cutat`l meu care niciodat` nu [i-a manifestat afec]iunea pe care,\n fond, o avea pentru mine. N-am \n]eles aceasta decât maitârziu. Prea târziu...

 – {tiu, mi-a povestit Sheila, spuse Oliver, atingându-i obrajii

cu o mângâiere. P`rin]ii pot s` fac` atâta r`u copiilor f`r` s`-[i

UN CHIRIA{ CIUDAT 157

Page 155: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 155/156

dea seama... Dar, ast`zi e[ti o femeie, Charlotte, o femeiefrumoas` [i dezirabil` pe care o iubesc din toat` inima. {i dac` vei trece prin grele \ncerc`ri, te voi ajuta.

 – Cu tine alturi, pot \nfrunta orice, chiar [i aceast`\ncercare. Dan Pearce n-a reu[it s`-mi fac` rau. N-a putut decâts`-mi explice ce urma s` suport, dar n-a reu[it s` distrug`imaginea fericirii [i bucuriei pe care le asociez ast`zi dragostei

fizice, datorit` ]ie. N-a distrus nimic \n mine [i nu mi-e fric` s`fac dragoste cu tine.

 – Mie, da...Ea \l privi [ocat`. – Nu vreau ca primul nostru copil s` fie conceput \n afara

c`s`toriei, explic` el apoi. Dar sunt atât de \nnebunit dup` tine,

\ncât m` simt incapabil s` a[tept prea mult timp f`r` a \nc`lcalegea. Vrei s` fii so]ia mea, cât mai repede posibil, scumpa mea?

Sheila fu prima pus` la curent [i când Charlotte \i explic`, \ntermenii folosi]i de Oliver, cauza grabei lor, aceasta [tiu c`,dup` atâ]ia ani, tân`ra femeie era vindecat` de complexeleabsurde care veneau din copil`ria ei. De aici \nainte, va fi o

femeie \ntreag`, sigur` de ea [i de puterea sa de seduc]ie.S-a decis rapid ca cele dou` agen]ii s` fuzioneze [i ca pentru

câtva timp Charlotte s` continue s` lucreze. Dar, \n gândurilecelor doi logodnici era clar c`, foarte repede, marea cas` var`suna de strig`tele voioase ale mai multor copii.

|n ajunul ceremoniei, care trebuia s` se desf`[oare \n

intimitate [i cu prezen]a doar a câtorva prieteni foarte

158 MONICA LEWTY  

Page 156: Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

7/23/2019 Monica Lewty-Un Chirias Ciudat

http://slidepdf.com/reader/full/monica-lewty-un-chirias-ciudat 156/156

apropia]i, Oliver se \ntoarse acas` mai devreme ca de obicei, [io g`si pe Charlotte \n livad`, culcat` sub m`rul care lead`postise prima noapte de dragoste.

 – Tocmai m` gândeam la ce s-a \ntâmplat aici, acum câtevas`pt`mâni, murmur` ea când el se apropie.

Ea se ridic` u[or [i-l privi \n ochi. – Ce-ai spune s` \nc`lc`m buna-cuviin]`? \ntreb`. La urma

urmei, peste câteva ore vom fi c`s`tori]i... Abia sfâr[i de vorbit [i el i se al`tur` pe iarb`, f`când-o s`

se rostogoleasc` deasupra lui. – Ah! |n sfâr[it, te supui argumentelor mele! exclam` ea

râzând. Am crezut o clip` c` va trebui s` folosesc mijloace ocolite!Cu un semn din cap, ea \i ar`t` o sticl` de [ampanie, ascuns`

UN CHIRIA{ CIUDAT 159