MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI sarcini expertiza Carei 2.doc¢  Web view Carei, str....

download MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI sarcini expertiza Carei 2.doc¢  Web view Carei, str. Independen¨â€ei nr

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI sarcini expertiza Carei 2.doc¢  Web view Carei, str....

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

APROB

INSPECTOR ŞEF

COLONEL

DIMA NICOLAE

CAIET DE SARCINI EXPERTIZARE TEHNICĂ PRIVIND REZISTENŢA ŞI STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR DIN CADRUL DETAȘAMENTULUI DE POMPIERI CAREI (PAVILION PRINCIPAL, BIROU ȘI MAGAZII, BECI ALIMENTE, BLOC ALIMENTAR, DEPOZIT CARBURANȚI ȘI GARAJ) DATE GENERALE

1. Obiect: Expertizarea tehnică privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei (PAVILION PRINCIPAL, BIROU ȘI MAGAZII, BECI ALIMENTE, BLOC ALIMENTAR, DEPOZIT CARBURANȚI ȘI GARAJ).

2. Amplasament: mun. Carei, str. Independenței nr. 28

3. Situaţia juridică a terenului: proprietatea Statului Român cu drept de administrare M.A.I.

4. Ordonator principal de credite: Ministerul Afacerilor Interne.

5. Ordonator secundar de credite: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

6. Ordonator terţiar de credite: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”

al judeţului Satu Mare

7. Sursa de finanţare: bugetul de stat.

II. Obiectul contractului îl constituie:

Expertizarea tehnică structurală și nestructurală a tuturor elementelor de construcţii, situate în cadrul imobilului în care functionează Detașamentul de Pompieri Carei, situat în mun. Carei, str. Independenței nr. 28, în vederea analizării stării tehnice, încadrarea construcției în clasă de risc seismic și propunerea măsurilor de intervenție necesare.

III. Date tehnice - situaţia existentă

Construcțiile ce vor fi supuse activității de expertizare tehnică au urmatoarele caracteristici tehnice:

Nr.

crt.

Denumirea/

Funcțiunea clădirii

Caracteristici tehnice

Suprafata construită

-mp-

Suprafața desfășurată

-mp-

Regim de inălțime

1

Pavilion principal

480

480

Parter

2

Birouri și magazii

175

175

Parter

3

Beci alimente

39

73

Sp+Parter

4

Bloc alimentar

123

123

Parter

5

Depozit carburanți

50

50

Demisol

6

Garaj auto

296

296

Parter

IV. Obiectivele generale ale expertizei tehnice

1. Prezentul capitol stabileşte cerinţele specifice întocmirii documentaţiei tehnice de Expertizare tehnică privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei.

2. La evaluarea seismică a clădirii se vor considera cerințe superioare ale evaluării seismice față de cele minimale prevăzute de Codul de evaluare seismică P100-3/2008. Aceste cerințe fundamentale sunt cele minimale prevăzute de proiectul de cod de evaluare seismică, P100-3/2018, publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Evaluarea seismică a clădirii va avea în vedere două cerințe fundamentale:

· Cerința de siguranță a vieții - structura va fi evaluată pentru a se stabili în ce măsură poate răspunde acțiunii seismice cu valoarea de proiectare cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile oamenilor să fie protejate.

Valoarea de proiectare a acțiunii seismice, considerată pentru cerința de siguranța vieții corespunde unui interval mediu de recurență de 225 ani (probabilitate de depășire de 20% în 50 de ani).

Pentru această cerință verificarea clădirii se face în termeni de rezistență, utilizând metodologia de nivel 2, sau în termeni de deformații și rezistență, utilizând metodologia de nivel 3, în funcție de gradul de cunoaștere realizat pentru clădire.

· Cerința de limitare a degradărilor - structura va fi evaluată pentru a se stabili în ce măsură poate răspunde acțiunilor seismice cu probabilitate mai mare de apariție decât acțiunea seismică de proiectare, fără degradări sau scoateri din funcțiune, ale căror costuri să fie exagerat de mari în comparație cu costul structurii.

Acțiunea seismică considerată pentru cerința de limitare a degradărilor corespunde unui interval mediu de recurență de 40 ani (probabilitate de depășire de 20% în 10 de ani).

Pentru această cerință, verificarea clădirii se face în termeni de deformații, utilizând valorile limită ale deplasărilor laterale pentru Starea Limită de Serviciu prevăzute de P100-1/2013. Valorile de proiectare ale accelerațiilor orizontale pentru Starea Limită de Serviciu se determină în conformitate cu prevederile din proiectul de cod de evaluare seismică, P100-3/2018, publicat pe site-ul MDRAP.

Expertiza tehnică se va elabora cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare şi va fi elaborată de către un expert tehnic atestat MDRAP în domeniul A1, A2.

Conţinutul cadru al Raportului de expertiză tehnică, va avea cel puţin următorul conţinut:

a) identificarea clădirii (adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă, clasă de risc seismic, etc.)

b) definirea temei şi scopul expertizei tehnice;

c) datele istorice referitoare la perioada construcţiei şi nivelul reglementărilor de proiectare aplicate, dacă este cazul;

d) datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard;

e) date despre terenul de fundare;

f) datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale. Se vor face aprecieri globale, calitative, privind capacitatea sistemului structural de a rezista la acţiuni seismice;

g) descrierea stării construcţiei la data evaluării. Se vor face referiri la comportarea construcţiei la eventualele cutremure pe care le-a suportat şi identificarea efectelor asupra acestor clădiri.

Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum sunt cele produse de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau cele rezultate din lipsa de întreţinere a clădirii;

h) rezultatele investiţiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistenţelor materialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective la data evaluării);

i) stabilirea valorilor rezistenţelor cu care se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor (prin aplicarea factorilor de încredere, CF);

j) precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei.

k) alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelor de calcul specifice acesteia. Factorii consideraţi în stabilirea nivelului de cunoaştere în vederea selectării metodei de calcul şi a valorilor potrivite ale factorilor de încredere:

· Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii şi cele ale elementelor structurale, precum şi ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural sau siguranţa vieţii.

· Alcătuirea elementelor structurale şi nestructurale, incluzând cantitatea şi detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea şi îmbinările elementelor de oţel, legăturile planşeelor cu structura de rezistenţă la forţe laterale, realizarea rosturilor cu mortar şi natura elementelor la zidării, tipul şi materialele şi al prinderilor acestora etc.

· Materialele utilizate în structură, respectiv proprietăţile mecanice ale materialelor beton, oţel, zidărie, lemn, după caz.

1) efectuarea procesului de evaluare, care cuprinde grupurile de operaţii indicate la pct. 8.1 (3) din P 100-3/2008. Completarea listei de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliu şi a listei privind starea de integritate a construcţiei. Calculul structural seismic şi verificările de siguranţa. Stabilirea indicatorilor R1 gradul de îndeplinire al condiţiilor de alcătuire seismică, R2 gradul de afectare structurală, R3 gradul de asigurare structurală seismică;

m) sinteza evaluării şi formularea concluziilor, încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic Rs I, Rs II, Rs III sau Rs IV;

n) propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural suficient de detaliat pentru acest scop, ţinând seama de criteriile date în îndrumătorul de reabilitare seismică a clădirilor existente. Caracteristicile determinante ale eventualelor lucrări de intervenţie propuse;

o) prezentarea de măsuri generale şi specifice de protecţie pe perioada lucrărilor;

p) prezentarea de concluzii şi recomandări cu privire, în principal, la aspecte precum: condiţii de construire/înlocuire, limitări impuse de schimbarea configuraţiei/remodelare, măsuri şi intervenţii necesar a fi efectuate;

q) executarea de relevee arhitecturale ale clădirii existente;

r) executarea de relevee ale structurii de rezistenţă cu dimensiunile exacte ale elementelor structurale;

s) planşe cu releveele degradărilor şi avariilor (dacă este cazul);

t) planşe privind soluţiile de intervenţie propuse pentru ansamblul construcţiei şi pentru detaliile corespunzătoare (care să permită înţelegerea completă a soluţiilor adoptate şi să creeze o imagine completă asupra lucrărilor de intervenţie preconizate).

u) nivel de cunoaștere

v) raport de evaluare

w) raport sintetic

Raportul sintetic va avea următorul format: