MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un...

25
PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/ 1 .. FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE . B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro. . DECANAT. MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT POZ. 13 DIN STATUL DE FUNCTII AL DEPARTAMENTULUI DE STUDII ROMÂNEŞTI i. Necesitatea ocupării postului în contextul realizării obiectivelor din planul de dezvoltare al facultăţii Postul pe care îl propunem spre aprobare în vederea scoaterii sale la concurs se referă la specializări cuprinse în planul de învăţământ al Colectivului de limba română și an pregătitor, fiind format din disciplina Limba română intensiv. Curs practic. Această disciplină este cea care reprezintă fundamentul programului de Limba română pentru anul pregătitor, program la care studiază timp de un an studenți internaționali care se pregăt esc să urmeze în universitățile românești specializări diverse (medicină, arhitectură, politehnică etc.) Această disciplină are în componență 20 de ore în primul semestru și 10 ore în al doilea semestru. În planul de dezvoltare al Facultății, postul de asistent, poziția 13 contribuie la echilibrul necesar al raportului dintre posturile din Statul de funcții al Departamentului de Studii Românești. Având în vedere dinamica ocupării posturilor și a ieșirilor din sistem din ultima vreme (în anul școlar 2014-2015 a fost desfăcut contractul de muncă al unui asistent care nu era înscris la doctorat) , postul de asistent, poziția 13 se conturează ca o necesitate reală pentru programul de Limba română pentru anul pregătitor, la care participă, an de an, din ce în ce mai mulți studenți. ii. Perspectivele postului Disciplina cuprinsă în acest post e o disciplină obligatorie fundamentală. Prezentarea didactică a metodelor moderne şi actuale conferă disciplinei din postul în discuţie o perspectivă îndelungată în strategia departamenutului, care atrage din ce în ce mai mulți studenți internaționali care vor să studieze limba română. Având în vedere statutul disciplinei incluse în postul de asistent 13, dar și evoluția numărului de candidați la specializarea vizată de acest post, perspectiva acestuia este de lungă durată, cu șanse maxime de stabilitate și coerență. iii. Valoarea ştiinţifică pretinsă candidaţilor Condiţiile de prezentare la concurs pentru postul care face obiectul prezentului memoriu sunt prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art.219 alin.(1), lit. a), art. 295 alin. (1) şi art. 301, în HG 457/4.05.2011, OMEN nr. 6560/20.12.2012 şi în Metodologia pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante din Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. De asemenea, valoarea ştiinţifică care se pretinde candidaţilor trebuie să fie una ridicată, pentru a se putea înscrie şi achita exemplar de exigenţele dinamicii perpetue a cercetării şi învăţământului actual. iv. Numărul posturilor existente deja în aceeaşi specialitate

Transcript of MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un...

Page 1: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

1

..

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro.

.

DECANAT.

MEMORIU JUSTIFICATIV

PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI DE ASISTENT POZ. 13

DIN STATUL DE FUNCTII AL DEPARTAMENTULUI DE STUDII ROMÂNEŞTI

i. Necesitatea ocupării postului în contextul realizării obiectivelor din planul de

dezvoltare al facultăţii

Postul pe care îl propunem spre aprobare în vederea scoaterii sale la concurs se referă la

specializări cuprinse în planul de învăţământ al Colectivului de limba română și an

pregătitor, fiind format din disciplina Limba română intensiv. Curs practic. Această

disciplină este cea care reprezintă fundamentul programului de Limba română pentru anul

pregătitor, program la care studiază timp de un an studenți internaționali care se pregătesc

să urmeze în universitățile românești specializări diverse (medicină, arhitectură,

politehnică etc.) Această disciplină are în componență 20 de ore în primul semestru și 10

ore în al doilea semestru. În planul de dezvoltare al Facultății, postul de asistent, poziția

13 contribuie la echilibrul necesar al raportului dintre posturile din Statul de funcții al

Departamentului de Studii Românești. Având în vedere dinamica ocupării posturilor și a

ieșirilor din sistem din ultima vreme (în anul școlar 2014-2015 a fost desfăcut contractul

de muncă al unui asistent care nu era înscris la doctorat) , postul de asistent, poziția 13 se

conturează ca o necesitate reală pentru programul de Limba română pentru anul pregătitor,

la care participă, an de an, din ce în ce mai mulți studenți.

ii. Perspectivele postului

Disciplina cuprinsă în acest post e o disciplină obligatorie fundamentală. Prezentarea

didactică a metodelor moderne şi actuale conferă disciplinei din postul în discuţie o

perspectivă îndelungată în strategia departamenutului, care atrage din ce în ce mai mulți

studenți internaționali care vor să studieze limba română. Având în vedere statutul

disciplinei incluse în postul de asistent 13, dar și evoluția numărului de candidați la

specializarea vizată de acest post, perspectiva acestuia este de lungă durată, cu șanse

maxime de stabilitate și coerență.

iii. Valoarea ştiinţifică pretinsă candidaţilor

Condiţiile de prezentare la concurs pentru postul care face obiectul prezentului memoriu

sunt prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art.219 alin.(1), lit. a), art. 295

alin. (1) şi art. 301, în HG 457/4.05.2011, OMEN nr. 6560/20.12.2012 şi în Metodologia

pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante

din Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. De asemenea, valoarea ştiinţifică care se

pretinde candidaţilor trebuie să fie una ridicată, pentru a se putea înscrie şi achita exemplar

de exigenţele dinamicii perpetue a cercetării şi învăţământului actual.

iv. Numărul posturilor existente deja în aceeaşi specialitate

Page 2: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

2

..

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro.

.

DECANAT.

În statul de funcțiuni al catedrei există un post de titular (asist. 12, Cristina Sicoe) și unul

vacant (asistent 15, plata cu ora) care conțin cursuri din aceeași disciplină.

v. Analiza statistică pe ultimii trei ani privind evoluţia numărului de candidaţi la

specializările la care se scot posturile la concurs

În ultimii trei ani, situaţia studenţilor înscrişi la specializările la care se predau disciplinele

cuprinse în structura postului scos la concurs este următoarea:

Limba română pentru anul pregătitor:

An şcolar Număr

de studenți

2013-2014

2014-2015

2015-2016

79

115

109

vi. Salariul minim de încadrare

Salariul minim de încadrare pentru un conferențiar titular este de 1800 RON/ lună.

Page 3: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMÂNEȘTI

PAGINA 1 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro

POLITICA RESURSELOR UMANE

Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în privinţa

resurselor umane, strategia de resurse umane a departamentului urmărește:

- angajarea şi promovarea pe posturi cu respectarea criteriilor la nivel naţional şi a celor specifice

facultăţii şi fără a neglija sustenabilitatea specializării la care se propune promovarea;

- sprijinirea pentru accesul la grade universitare superioare a cadrelor didactice cu merite academice

evidente şi care au dovedit implicare în toate sectoarele vieţii academice;

- atragerea de colaboratori de prestigiu, care să aducă departamentului atât beneficii în plan academic,

cât şi în plan financiar;

- eficientizarea relaţiei cu colaboratorii care susţin activităţi în regim de plata cu ora şi monitorizarea

modului în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile.

O atenție sporită trebuie acordată situației pensionărilor în rândul cadrelor didactice titulare ale

departamentului. În viitorii 5 ani nu mai puțin de trei cadre didactice titulare vor atinge vârsta pensionării.

Posturile scoase la concurs vor suplini, pe termen mediu și lung, această situație.

Director de departament

Conf. dr. Dumitru Tucan

Page 4: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMÂNEȘTI

PAGINA 1 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro

STRATEGIA DE CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ A DEPARTAMENTULUI DE STUDII ROMÂNEȘTI

a) Activitatea de cercetare științifică e esențială pentru vitalizarea departamentului, atât în ceea ce

privește resursa umană, cât și pentru procesul educațional sau vizibilitatea națională sau internațională a acestuia.

Activitatea de cercetare științifică poate însemna în același timp atragerea de resurse financiare, atât de necesare

în contextul actual. Pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică, avem in vedere:

- elaborarea unor strategii de cercetare științifică pe domeniile și subdomeniile gestionate de

departament;

- stimularea participării la competiţii pentru obţinerea de granturi pe plan naţional şi internaţional;

- încurajarea relaţiilor academice cu partenerii din țară și străinătate;

- continuarea tradiţiei de organizare de manifestări ştiinţifice prestigioase dedicate atât cadrelor

didactice şi cercetătorilor, cât şi studenţilor;

- încurajarea cadrelor didactice de a participa la conferințe naționale și internaționale de prestigiu; o

discuție, la nivelul facultății, despre distribuirea echitabilă a sprijinului financiar în vederea participării

la aceste conferințe;

- analiza posibilității de a crea o revistă de studii românești, care să conțină articole de istorie, cultură,

limbă, literatură și civilizație românească; indexarea ei într-o bază de date internațională;

b) Din punct de vedere practic, strategia presupune următoarele:

- coagularea unor echipe de cercetare care să cuprindă atât membri ai departamentului, cât și membri ai

DLLM, echipe care să se concentreze pe interese specifice (lingvistică, studii literare, studii culturale

etc.); încurajarea creării de noi direcții de cercetare;

- ajutor logistic (i.e. infrastructura instituțională de care e responsabil și departamentul) în vederea

depunerii de proiecte; ajutor în relația cu conducerea facultății și a universității;

- inițierea unor contacte de lucru cu departamentele similare din universitățile românești (în special cele

din consorțiu) în vederea colaborării în cercetarea științifică;

- o discuție la nivel de facultate despre ajutorul financiar de care să beneficieze colegii care partcipă la

conferințe prestigioase;

Director department

Conf. dr. Dumitru Tucan

Page 5: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

PAGINA | Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

1

..

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro.

.

DECANAT.

STRATEGIA DE FINANŢARE

A FACULTĂŢII DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMÂNEŞTI

Deşi în ultimii ani Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a înregistrat un deficit

financiar, menţionăm faptul că deficitul anual şi cumulat al facultăţii este rezultatul unei probleme

structurale a specializărilor noastre, care sunt subfinanţate, având în vedere că ele sunt în

majoritate specializări duble. Cu toate acestea, în ultimii doi ani strategia de dezvoltare a facultăţii

şi a departamentelor a urmărit cu insistență îndeosebi eliminarea deficitului, ceea ce s-a şi obţinut,

după cum o arată bugetul de venituri și cheltuieli. Acest lucru a fost posibil prin:

- reorganizarea programelor de masterat;

- strategia activă de dezvoltare a şcolii doctorale, care a adus facultăţii un excedent

semnificativ;

- organizarea financiar avantajoasă a planurilor de învăţământ şi a formaţiilor de

studiu;

- reducerea drastică a numărului de posturi vacante, la minimum necesar;

- pensionarea cadrelor didactice care au depăşit vârsta de 65 ani.

Reducerea numărului de posturi titulare şi vacante justifică, în consecinţă, nevoia ocupării

unui număr minim de posturi cu titulari care să ajute specializările atât în vederea reacreditărilor

ulterioare, cât şi în vederea susţinerii calităţii didactice şi de cercetare.

Pentru anul 2015-2016 facultatea ar dori să propună scoaterea la concurs a posturilor

strict necesare. Totodată, facultatea mai propune scoaterea la concurs a acestor posturi doar în

semestrul al II-lea, pentru înregistrarea unor cheltuieli mai mici în cursul acestui an. Astfel,

ocuparea lor efectivă ar avea loc în anul universitar 2016-2017.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

Conf. univ. dr. Dumitru Tucan

Page 6: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMÂNEȘTI

Colectivul de Limba română

APROBAT,

RECTOR,

PROF UNIV. DR. MARILEN PIRTEA

ANEXA ________ LA

CM _______________

Titular de post:

Luat la cunostinta

Data:

Semnatura titularului______________

FISA POSTULUI

1. Denumirea postului: Asistent universitar

2. Pozitia in statul de functiuni: 13

3. Nivelul postului: Asistent

4. Descrierea postului:

a. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului: doctorat

b. Experienta necesara executarii sarcinilor postului: -

c. Dificultatea sarcinilor postului: mediu

d. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde):

a. de subordonare – raspunde de activitatile din post in fata decanului si

şefului de departament

b. functionale: cu celelalte posturi din compartiment – raspunde de

indeplinirea sarcinilor postului

c. colaborare: cu posturi din alte compartimente – raspunde de indeplinirea

sarcinilor de colaborare cu alte departamente din universitate (DPPD)

5. Descrierea activitatilor (sarcinilor) corespunzatoare postului:

Repartizarea programului de lucru pe activitati se face dupa cum

urmeaza:

40 ore / saptamana

A. Activitati normate in statul de functiuni 16 ore/saptamana

I. Activitati de predare, seminar, laborator, lucrari practice

(inclusiv pregatirea acestora) – 28 saptamani

11 ore/saptamana

1. Cursuri la ciclul I licenta -

2. Cursuri la ciclul II master -

3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare

4. Cursuri de perfectionare postuniversitare, inclusiv cursuri

de pregatire pentru examenle de definitivat sau

dobandirea de grad didactic organizate pentru

profesorii din licee, gimnazii si pentru institutori

5. Module de curs pentru formarea continua

6. Cursuri organizate pentru pregatirea doctoranzilor

7. Activitati de seminar, complementare sau nu cursurilor

enumerate la pct. A.I, dupa caz, conform planului

de invatamant

11 oră/saptamana

Page 7: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

8. Lucrari practice si de laborator, conform cu planul de

invatamant, complementare sau nu cursurilor de la

pct. A.I

II. Alte activitati – 42 saptamani 5 ore/saptamana

1. Indrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a

studiilor, a lucrarilor de licenta si absolvire

2. Activitate practica productiva si practica pedagogica

(inclusiv pregatirea acestora)

3. Conducerea activitatilor didactice artistice sau sportive

(inclusiv pregatirea acestora)

4. Activitati de evaluare:

- comisie concurs de admitere

- comisie concurs de doctorat

- comisie sustinere publica teza de doctorat, inclusiv de

evaluarea tezei

- evaluare referat de doctorat

- evaluare in cadrul concursurilor de admitere la toate

formele de invatamant (de lunga durata, de scurta

durata, inclusiv postuniversitar, altele decat

doctoratul)

-

-evaluare si activati complementare in cadrul comisiilor de

finalizare a studiilor universitare sau

postuniversitare

-

-activitati privind promovarea cadrelor didactice din

invatamantul preuniversitare:

- evaluare în cadrul activităţilor didactice directe la toate

formele de invatamant – curs, seminar, proiecte de

an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor

5,0 ore /saptamana

- definitivatul

- grad didactic II

- grad didactic I

- concurs pentru ocuparea posturilor vacante

- activitati privind pregatirea si promovarea cadrelor din

invatamantul superior

B. Activitati normate la catedra – 42 saptamani 16 ore/saptamana

1. consultatii (pentru toate formele conexe cursurilor de la pct.

A.I.)

6,0 ore/saptamana

2. participarea la activitati in interesul institutiei, pregatire

individuala

2,0 ore/saptamana

3. participare la conferinte, simpozioane, congrese, s.a., organizate

in domeniul de activitate principal sau in domenii interdisciplinare

2,0 ore/saptamana

4. infiintarea, aranjarea si modernizarea laboratoarelor, a statiilor

pilot, a centrelor de excelenta (cercetare), a aparaturii de

laboratoare

5. organizarea de schimburi academice intre diferite universitati

din tara si strainatate

2,0 ore/saptamana

6. elaborarea de manuale, indrumare, culegeri de probleme si de

teste si a altor materiale didactice

4,0 ore/saptamana

C. Activitati de cercetare stiintifica – 42 saptamani 8,0 ore/saptamana

Page 8: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

1. Activitati pe baza de granturi sau prevazute in plan intern 4,0 ore/saptamana

2. Activitati pe baza de contracte sau prevazute in plan intern 4,0 ore/saptamana

NOTA: Fisele individuale vor include obligatoriu activati in toate capitolele FISEI

POSTULUI, respectiv A, B, C cu activitatile respective. In proiectele fiselor de post nominale

se vor inscrie orele pe saptamana la activitatile unde este cazul din interiorul capitolelor

respective.

Constituie sarcini de serviciu si urmatoarele:

- Respecta prevederile R.O.I. si dispozitiile Conducerii

Universitatii, facultatii si catedrei

- Respecta Normele de Protectia Muncii si P.S.I.

- Raspunde de pastrarea bunurilor primite in gestiune

- Respecta Normele de folosire a apraturii din dotare

- Respecta dispozitiile legale privind secretul de serviciu

- Se constituie obligatie de serviciu si sarcinile dispuse de seful

ierarhic superior.

Decan, Director de

Departament,

Conf. Dr. Dana Percec Conf. dr. Dumitru

Tucan

Vizat,

Departament Resurse Umane

Page 9: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, Departamentul de Studii

românești

1.3 Catedra Colectivul de limba română

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE UMANISTE, LIMBI ŞI LITERATURI

1.5 Ciclul de studii An pregătitor

1.6 Programul de studii / Calificarea Anul pregătitor de limba română

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Limba romănă intensiv. Curs practic

2.2 Titularul activităţilor de curs -

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF/

DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 20 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 20

3.4 Total ore din planul de învăţământ 280 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 280

Distribuţia fondului de timp: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 150

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 120

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 180

Tutoriat -

Examinări 20

Alte activităţi……………………………………

3.7 Total ore studiu individual 470

3.8 Total ore pe semestru 750

3.9 Numărul de credite 30

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Page 10: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

6. Competenţele specifice acumulate C

om

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

capacitatea de-a înţelege o vorbire standard clară sau a unor texte redactate în limbaj uzual pe

teme familiare, referitoare la activitatea profesională, şcoală, familie etc.;

exprimarea sentimentelor, argumentarea şi explicarea pe scurt a opiniilor şi planurilor

personale;

participarea spontană la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la

viaţa cotidiană (familie, profesie, timp liber etc.)

capacitatea de-a redacta un text scurt, simplu şi coerent pe teme familiare;

demonstrarea capacităţii de utilizare a limbii române pentru a trăi independent în societatea

românească;

manifestarea propriului potenţial comunicativ în interacţiunea directă persoană - persoană

Receptarea corectă a discursurilor orale și scrise ; producerea fluentă şi spontană de texte

orale și scrise, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie e destinatar, de tipul de text şi de

subiectul tratat.

Redactarea a diferite tipuri de texte

Com

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice

Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial

Deschiderea și interesul faţă de noile experienţe, faţă de alţii, alte idei, alte popoare, alte

civilizaţii;

Voinţa de a-și relativiza punctul său de vedere și sistemul său de valori culturale;

Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în perechi/grup, în

diferite situaţii de comunicare

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale noi

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Comunicarea eficientă, orală şi scrisă în limba română

7.2 Obiectivele specifice înţelegerea ideilor principale din documente orale/scrise autentice

complexe pe teme concrete sau abstracte.

Înţelegerea unui discurs oral într-o limbă standard, în comunicarea

directă sau în transmisiuni radio, asupra unor subiecte familiare

sau nefamiliare care se întâlnesc de obicei în viaţa personală,

socială, universitară sau profesională

Relatarea unui eveniment, o experienţă sau un vis; descrierea unei

speranţe sau unui scop și expunerea, pe scurt, a argumentelor sau

explicaţiilor unui proiect sau ale unei idei.

Comunicarea spontană şi fluentă, încât conversaţia cu un locutor

nativ să nu presupunǎ efort pentru nici unul dintre interlocutori.

Participarea activă la o conversaţie în situaţii familiare şi

exprimarea şi susţinerea ideilor

Descrierea (oral/scris) clară şi detaliată a unei game vaste de

subiecte;

Redactarea unor texte clare și detaliate într-o gamă vastă de

subiecte (scrisoare, relatarea unei experiente de viata, etc.)

Menţinerea unui bun control grammatical

Acumularea unor cunoştinţe lingvistice suficient de bune pentru a

Page 11: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

le permite studenţilor să ducă o viaţă independentă atât în plan

personal cât şi social în noul mediu lingvistic;

Cunoaşterea societăţii şi a culturii poporului român (viaţa de zi cu

zi, condiţiile de viată, relaţiile interpersonale, limbajul gesturilor,

convenţiile sociale, diferite ritualuri etc.)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar / laborator Metode de

predare

Observaţii

1. Alfabetul. Vocale, consoane, diftongi, triftongi

Text: Cine sunteţi dumneavoastră?

Fomule de prezentare

Numeralul cardinal 1-19

Gramatică: pronumele personal (nominativ), verbul “a

fi “la indicativ prezent, genul si numărul substantivului,

pronume de politeţe ;

Exerciţii

2. Conversaţie: programul zilnic, zilele săptămânii, lunile

anului, data

Gramatică: genul si numărul substantivului, numeralul

cardinal 20 -; numeral + substantiv ;

Exerciţii

3. Conversaţie : să comandăm un taxi, să rezervăm o

cameră la hotel

Gramatică : verbul «a avea » la indicativ prezent ;

expresii : a avea treabă, a avea timp, a avea întâlnire,

pronume şi adjectiv nehotărât : mulţi, puţini, câţiva,

fiecare ; adverb : foarte, şi

Exerciţii

4. Text : Suntem în Bucureşti

Gramatică: substantiv – articol hotărât ; adjectivul cu

patru forme ; adjectivul demonstrativ de apropiere

Exerciţii

5. Text : O zi de lucru

Conversaţie : timpul - ceasul

Gramatică : verbul – infinitiv şi indicativ prezent ;

structura : verb+prepoziţie+substantiv

Exerciţii

6. Text : Ce facem astăzi ?

Metode de lucru :

- Frontala

-Individuala

-Pe grupe

Mijloace de

predare:

- dezbatere

- argumentare

- analiza

- rezumat

- explicaţie

- joc de roluri

Instrumente de

lucru:

- manual

- mijloace

multimedia

- articole de ziar

- exercitii

comunicative

Page 12: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

Gramatică : verb : indicativ prezent (a lucra, a citi, a

urî, a şti, a putea); modul imperativ, plural; pronume şi

adjectiv de apropiere ;

Exerciţii

7. La restaurant

Conversaţie: să comandăm la restaurant

Gramatică : verb indicativ prezent (a tăia, a intârzia, a

sui) ; verbe neregulate (a sta, a da, a lua) ; perfectul

compus ; prepoziţie + substantiv (determinat)

Exerciţii

8. Text : O excursie la Sinaia

Conversaţie : destinaţii turistice româneşti ; să vorbim

despre vacanţă (planuri de călătorie, la agenţia de turism,

ţări şi popoare, mijloace de transport, vremea)

Gramatică : pronumele personal în acuzativ – forme

accentuate ; adjectivul cu trei forme, cu două forme, cu o

formă ; pronumele si adjectivul demonstrativ de

depărtare ;

Exerciţii

9. Text : După cumpărături

Conversație simularea unor situații reale, discuții

vânzător - client

Gramatică : modul conjunctiv prezent (forme) ;

disocierea conjunctivului ; conjunctiv cu valoare de

imperativ ; distribuţia conjunctivului ;

Exerciţii

10. Text : La telefon

Conversaţie : simularea unor convorbiri telefonice

reale ;

Gramatică : conjunctivul verbelor neregulate ; folosirea

conjunctivului prezent; indicativul viitor tip o să plec,

pronume şi adjectiv relativ: cine, ce; adverbe relative:

unde, când, cum; vorbire directă şi indirectă;

Exerciţii

11. Text: La doctor

Conversaţie : să vorbim despre probleme de sănătate şi

despre corpul omenesc

Gramatică: pronumele personal în acuzativ – forme

neaccentuate; poziţia formelor pronominale neaccentuate

fată de verb; pronume interogative: ce, cine; pronume

personal - forme accentuate; verb: a putea + pronume în

acuzativ;

Exerciţii

12. Text : O scrisoare de la munte

Redactarea unei scrisori către un prieten sau

membru al familiei

Gramatică : pronume reflexiv în acuzativ ; verb cu

pronume reflexiv în acuzativ ; poziţia pronumelui

Page 13: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

reflexiv faţa de verb; a putea + pronume reflexiv în

acuzativ ;

Exerciţii

13. Text : In casă nouă

Gramatică : substantiv: cazul dativ; folosirea dativului,

pronume şi adjective demonstrative la acuzativ

Exerciţii

14. Text : Familia mea

Vocabular : nume de rudenie

Conversaţie : să vorbim despre familie, rude, prieteni,

despre evenimente din viata familiei ;

Gramatică : adjectivul posesiv, substantiv – cazul

genitiv, pronume personal : cazul genitiv, substantiv +

adjectiv la genitiv – dativ ;

Exerciţii

15. Text : La poştă

Gramatică : pronume personal în dativ: forme

accentuate ; construcţii verbale cu dativul ; pronume

interogativ-relativ cine la dativ

Exerciţii

16. Text : Planuri de vacanţă

Conversație să vorbim despre vacanță (planuri de

călătorie,la agenția de turism, la vamă, țări și popoare,

mijloace de transport,vremea)

Gramatică : indicativ viitor tip : am să cumpăr, voi

studia ; pronume şi adjectiv interogativ ce; adjectiv,

adverb: gradul comparativ ;

Exerciţii

17. Text : Mergem la spectacol

Vocabular : teatru, muzică

Gramatică : sintaxa pronumelui care : nominativ,

acuzativul cu prepoziţie, completiva directă şi

atributiva ; construcţii determinative ; adjectivul

participial ;

Exerciţii

18. Text : La mall

Vocabular : îmbracăminte, încălţăminte

Gramatică : pronume personal : cazul dativ, forme

accentuate, reluarea şi anticiparea obiectului indirect;

pronume şi adjectiv nehotărât, prepoziţii şi locuţiuni

prepoziţionale cu genitivul;

Exerciţii

19. Text : O aniversare

Gramatică : pronume reflexiv în dativ ; verbe cu

pronume reflexiv în dativ ; dativul posesiv ;

Exerciţii

20. Text : Ce profesie să aleg ?

Gramatică : formele pronominale neaccentuate : dativ-

Page 14: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

acuzativ ; pronume reflexiv + pronume personal ;

numeralul colectiv : amândoi

Exercitii

21. Text : La un meci de fotbal

Vocabular : sport

Gramatică : imperativ, persoana 2 singular, forme

speciale de imperativ ; cazul vocativ

Exerciţii

22. Conversație: să povestim fapte din trecut

Gramatică : timpul impwerfect ; verbe neregulate la

imperfect, valorile imperfectului, concordanţa

imperfectului cu alte timpuri ; diateza : reflexivul

reciproc şi cel impersonal ;

Exerciţii

23. Conversație: să aflăm mai multe despre limba și

literatura română, despre personalități din România

Gramatică: verbele la condițional optativ, gerunziul

Bibliografie

Barbu, Ana-Maria, Conjugarea verbelor româneşti, Bucureşti, Editura Coresi, 2008

Brâncuş,Grigore; Ionescu,Adriana; Saramandu, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţi străini. Anul

pregătitor – Semestrul I, Ediţia a III-a. Bucureşti, EDP, 1991.

Cismașiu, Liliana, Limba română 1, Timișoara, Tipografia UVT, 2005

Doca, Gheorghe ; Rocchetti ,Alvaro Comprendre et pratiquer Le Roumain, Editura Teora, 2002.

Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Cluj-Napoca,

Editura Casa Cărții de Știință, 2012.

Groza, Liviu; Chelaru-Murăruş, Oana; Niculescu, Dana; Stan, Camelia; Uşurelu, Camelia; Vasilescu, Andra

(coord.), Limba română ca limbă straăină. Dosare pedagogice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti,

2006.

Iliescu, Ada, Manual de limba română ca limbă străină, București, EDP, 2002

Kohn, Daniela, Puls. Manual de limba română pentru străini. Curs, Iași, Polirom, 2009

Pop, Liana, Româna cu sau fără profesor, Editura Echinox, 2003

Seria de metode Autodidact / http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/

Suciu, Raluca, Fazakaș, Virginia, Le roumain à première vue. Manuel pour débutants, București, editura

Compania, 2008

Țeghiu, Liviu, Structuri stabile în limba română, Timișoara, Tipografia UVT

Page 15: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul cursului practic intensiv de limba română pentru anul pregătitor încurajează formarea unor

competenţe generale şi specifice. Aceste competenţe aflându-se în concordanţă cu cerinţele actuale,

studenţii vor putea face faţă unor situaţii diverse de conversaţie, în viaţa de zi cu zi sau în mediul

profesional (învăţământ, loc de muncă, etc.)

Atingerea unui nivel optim de stapânire a limbii române care să asigurare integrarea studentului în

sistemul universitar românesc .

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar

/ laborator

Inţelegerea unor informații detaliate dintr-un

document oral/scris autentic

Comunicarea spontană, fluentă şi corectă din

punct de vedere gramatical

Asimilarea cunoştinţelor de natură

lingvistică, si aplicarea lor in situaţii bine

definite;

Existenţa abilităţilor de comunicare scrisă

Examen oral

Examen scris

40%

50%

Prezenţa capacităţii utilizare a cunoştinţelor

dobândite pe parcursul cursului în situaţii

reale

Prezenţa, activitatea

efectivă la cursul

practic

și eventuale teste

scrise

10%

10.6 Standard minim de performanţă

însuşirea sumară a cunoştinţelor de natură lingvistică;

existenţa unor abilităţi de comunicare scrisă și orală

Data completării

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului

Page 16: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, Departamentul de Studii

românești

1.3 Catedra Colectivul de limba română

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE UMANISTE, LIMBI ŞI LITERATURI

1.5 Ciclul de studii An pregătitor

1.6 Programul de studii / Calificarea Anul pregătitor de limba română

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Limba romănă intensiv. Curs practic

2.2 Titularul activităţilor de curs -

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF/

DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 24

Distribuţia fondului de timp: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat -

Examinări 5

Alte activităţi……………………………………

3.7 Total ore studiu individual 60

3.8 Total ore pe semestru 84

3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Page 17: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

6. Competenţele specifice acumulate C

om

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

capacitatea de-a înţelege o vorbire standard clară sau a unor texte redactate în limbaj uzual pe

teme familiare, referitoare la activitatea profesională, şcoală, familie etc.;

exprimarea sentimentelor, argumentarea şi explicarea pe scurt a opiniilor şi planurilor

personale;

participarea spontană la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la

viaţa cotidiană (familie, profesie, timp liber etc.)

capacitatea de-a redacta un text scurt, simplu şi coerent pe teme familiare;

demonstrarea capacităţii de utilizare a limbii române pentru a trăi independent în societatea

românească;

manifestarea propriului potenţial comunicativ în interacţiunea directă persoană - persoană

Receptarea corectă a discursurilor orale și scrise ; producerea fluentă şi spontană de texte

orale și scrise, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie e destinatar, de tipul de text şi de

subiectul tratat.

Redactarea a diferite tipuri de texte

Com

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice

Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial

Deschiderea și interesul faţă de noile experienţe, faţă de alţii, alte idei, alte popoare, alte

civilizaţii;

Voinţa de a-și relativiza punctul său de vedere și sistemul său de valori culturale;

Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în perechi/grup, în

diferite situaţii de comunicare

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale noi

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Comunicarea eficientă, orală şi scrisă în limba română

7.2 Obiectivele specifice înţelegerea ideilor principale din documente orale/scrise autentice

complexe pe teme concrete sau abstracte.

Înţelegerea unui discurs oral într-o limbă standard, în comunicarea

directă sau în transmisiuni radio, asupra unor subiecte familiare

sau nefamiliare care se întâlnesc de obicei în viaţa personală,

socială, universitară sau profesională

Relatarea unui eveniment, o experienţă sau un vis; descrierea unei

speranţe sau unui scop și expunerea, pe scurt, a argumentelor sau

explicaţiilor unui proiect sau ale unei idei.

Comunicarea spontană şi fluentă, încât conversaţia cu un locutor

nativ să nu presupunǎ efort pentru nici unul dintre interlocutori.

Participarea activă la o conversaţie în situaţii familiare şi

exprimarea şi susţinerea ideilor

Înțelegerea unor articole pe teme contemporane, în care autorii

adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere, dar şi a prozei

literare contemporane.

Prezentarea unor descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de

subiecte legate de domeniul de interes, exprimarea unui punct de

vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi

Page 18: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

dezavantajele diferitelor opţiuni.

Scrierea unor texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de

subiecte legate de domeniul meu de interes, a unor eseuri sau

rapoarte transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau

împotriva unui punct de vedere

Acumularea unor cunoştinţe lingvistice suficient de bune pentru a

le permite studenţilor să ducă o viaţă independentă atât în plan

personal cât şi social în noul mediu lingvistic;

Cunoaşterea societăţii şi a culturii poporului român (viaţa de zi cu

zi, condiţiile de viată, relaţiile interpersonale, limbajul gesturilor,

convenţiile sociale, diferite ritualuri etc.)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar / laborator Metode de

predare

Observaţii

1. Tematica: Casa, familia

Acte de vorbire / strategii discursive: Formule la mica

publicitate; Urări. Felicitări. Invitaţia

Gramatica: Întrebuinţarea articolului hotărât; Adjective

şi pronume nehotărâte; Omisiunea articolului; Participii

Competențe culturale: Cum locuiesc românii; Grade de

rudenie; Invitaţie la nuntă; Cântec aniversar; Mica

publicitate;

2. Tematica: Programul zilei; Info. Nu sunteţi punctuali?

Incidente cotidiene; Graba strică treaba!; Ce-ţi place şi

ce nu-ţi place?

Acte de vorbire / strategii discursive: A cere scuze,

a avertiza, a promite, plăcerea, neplăcerea, obligaţia,

intenţia;

Gramatica: Verbe reflexive; Verbe de grupa I cu –ez

Adjective cu 3 terminaţii; Scopul; Expresia a-i plăcea

Negaţia nici; Modul conjunctiv; Modul gerunziu

Competențe culturale: Programul zilei în România;

Indicatoare stradale; Proverbe

publicitate;

3. Tematica: Drumuri şi locuri publice; Harta rutieră;

Ghid turistic Sibiu;

Acte de vorbire / strategii discursive: Citirea hărţii;

Descrierea; Ghidajul la muzeu; Anunţul

Gramatica: Condiţia. Prepoziţii simple şi compuse;

Numeralul ordinal; Genitivul substantivelor.

Forme verbale impersonale; Alternativa.

Metode de lucru :

- Frontala

-Individuala

-Pe grupe

Mijloace de

predare:

- dezbatere

- argumentare

- analiza

- rezumat

- explicaţie

- joc de roluri

Instrumente de

lucru:

- manual

- mijloace

multimedia

- articole de ziar

- exercitii

comunicative

Page 19: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

Competențe culturale: Harta rutieră a României;

Mersul trenurilor; Dialog la biroul de informaţii; Trasee

turistice. Ghid turistic; Informaţii pentru turişti; Agenţia

de voiaj.

4. Tematica: Magazine, cumpărături; Reduceri de vară; La

confecţii; Reclamaţii, reparaţii.

Acte de vorbire / strategii discursive: A chema pe

cineva; A arăta; Dispreţul. Bucuria; A se târgui; A cere

schimbarea unui produs; Întrebare sau reproş?; Scuze

Gramatica: Viitor; Adjective cu 3 terminaţii; Imperativ;

Pronumele şi adjectival demonstrativ de apropiere;

Pronumele personal complement direct pers. a 3-a şi a 6-

a; Participiu adjectiv.

Competențe culturale: Indicatoare în magazine; Afişe

Promoţionale; Publicitate; Schimbarea mărfii;

Reclamaţii în magazine.

5. Tematica: La farmacie; Dureri de cap...; La medic;

Dacă suntem bolnavi...; La policlinică

Acte de vorbire / strategii discursive: Cererea;

Durerea; Sfatul; Întrebări şi cereri pacient-medic

Stări de boală; Sfaturile medicului

Gramatica: Sufixul substantival –re; Prefixe ştiinţifice

Conjunctivul; Propoziţia relativă; Limbaj curent/ limbaj

medical; Forme impersonale; Verbele a-l durea, a-i fi

rău...; Modul imperative; Verbe reflexive

Competențe culturale: Îngrijiri medicale; Nume de

Medicamente; Prospect de medicament; Dialog simplu la

Medic.

6. Tematica: Comunicare: ziarul; Mica publicitate;

Reclame; Biblioteca europeană online; Ce trebuie să

faceţi ca să obţineţi un job;

Acte de vorbire / strategii discursive: Cereri şi oferte

matrimonial; Declaraţia la mica publicitate (pierderi);

Descrierea şi informarea; Sfaturi

Gramatica: Formarea cuvintelor: sufixul -tor/-toare;

Reformularea mesajelor prescurtate sau cu ortografie

greşită; Dativul substantivelor şi al pronumelor; Dativul

reflexive; Genitivul; Gerunziul.

Competențe culturale: Ziarul; Servicii utile; Publicaţii;

Internet; reclame; oferte.

7. Tematica: Comunicare: ziarul, TV; Faptul divers:

Accidente în lanţ; Meteo; Vremea, la televizor

Acte de vorbire / strategii discursive: presupunerea,

sfatul; Descrierea vremii; Previziunea meteo; Verbe

meteorologice (expresii impersonale)

Gramatica: Familii de cuvinte; Cauza; Presupunerea;

Adjective de identitate

Competențe culturale: Autostrăzile din

România. Şofer și /sau pieton în Romania; clima în

Romania; Buletin meteo.

8. Tematica: Corespondenţă; telefon; Info; Forum pentru

tineri „Ce-am vrut sa ma fac cand o sa fiu mare...”

Acte de vorbire / strategii discursive: Formule

scrisori (adresare;încheiere); Dorinţa; Descrierea

proiectelor de viitor

Page 20: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

Gramatica: Verbele cu dativ. Pronume personale în

cazul dativ; Posesia (pronume posesive); Substantive m

– substantive f. Verbul a vrea. Verbul a se face;

Imperfectul; Discurs indirect.

Competențe culturale: Harta meteo; Mesaje

electronice. SMS; Carte poştală; Tinerii români pe

forumuri

9. Tematica: Spectacole; Ce vă place? Teatrul, opera... ?

Filmul românesc California Dreamin' (2007)

Acte de vorbire / strategii discursive: Citirea afişelor şi

a anunţurilor; Povestirea unui film „N-aveţi un bilet în

plus?”

Gramatica: Superlativul relative; Cauza; Cineva

(declinare); Lexic: prefixul re-; Folosirea genitivului

Competențe culturale: Spectacole,afişe; Personalităţi

cultural româneşti; Filmul românesc; Rezumatul de film.

10. Tematica: Studenţi călători; Regulamentul de

funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de

credite transferabile; Eşti student străin?

Acte de vorbire / strategii discursive: Citirea

articolelor legislative; Sfatul. Cum cerem sfatul? Cum ne

adresăm politicos? Plângerea

Gramatica: Imperativul; Forme de adresare (vocative)

Viitorul simplu şi viitorul popular; Participiul verbelor

de grupa a2-a şi a 3-a; Cazul dativ

Competențe culturale: Regulament Universitar;

Student în România; Apelative româneşti.

11. Tematica: Profesii; Piaţa muncii; Secretar – Relaţii

Publice; Colegii de serviciu; Colegul bun; Colegul rău

Şeful.

Acte de vorbire / strategii discursive: Descrierea

postului.Cerinţe. Întrebările angajatorului. Răspunsurile

Candidatului; Rugăminţi politicoase. Ordine

nepoliticoase. Acceptul; Refuzul politicos şi nepoliticos;

Avertismentul; Obligaţia; Justificarea alegerii

candidatului.

Gramatica: Adjective terminate în -tor. Supin; Verbul

a-l interesa; Lexic: nume de profesii; Expresii ale

obligaţiei (trebuie să...); Dublarea acuzativului

Competențe culturale: Ofertă de muncă; Fişa postului;

Dialog de angajare; Saluturi în mediul de Întreprindere;

A face haz de necaz; Conversaţii la locul de muncă.

12. Tematica: Interviul de angajare; Răspunsuri deştepte

pentru întrebări dificile; Dacă vreţi să trăiţi 100 de ani...

Acte de vorbire / strategii discursive: Justificarea

Avertizarea; Sfatul; Sfatul practice;

Gramatica: Adjectiv + substantiv; Tot, toată, toţi, toate

+ subst.art. hot.; Sfatul şi avertizarea: forme

Gramaticale; Lexic: verbe de schimbarea a

Stării; Discurs direct, discurs indirect.

Competențe culturale: Situaţii la locul de muncă

Page 21: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

Bibliografie

Barbu, Ana-Maria, Conjugarea verbelor româneşti, Bucureşti, Editura Coresi, 2008

Brâncuş,Grigore; Ionescu,Adriana; Saramandu, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţi străini. Anul

pregătitor – Semestrul I, Ediţia a III-a. Bucureşti, EDP, 1991.

Cismașiu, Liliana, Limba română 1, Timișoara, Tipografia UVT, 2005

Doca, Gheorghe ; Rocchetti ,Alvaro Comprendre et pratiquer Le Roumain, Editura Teora, 2002.

Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Cluj-Napoca,

Editura Casa Cărții de Știință, 2012.

Groza, Liviu; Chelaru-Murăruş, Oana; Niculescu, Dana; Stan, Camelia; Uşurelu, Camelia; Vasilescu, Andra

(coord.), Limba română ca limbă straăină. Dosare pedagogice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti,

2006.

Iliescu, Ada, Manual de limba română ca limbă străină, București, EDP, 2002

Kohn, Daniela, Puls. Manual de limba română pentru străini. Curs, Iași, Polirom, 2009

Pop, Liana, Româna cu sau fără profesor, Editura Echinox, 2003

Seria de metode Autodidact / http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/

Suciu, Raluca, Fazakaș, Virginia, Le roumain à première vue. Manuel pour débutants, București, editura

Compania, 2008

Țeghiu, Liviu, Structuri stabile în limba română, Timișoara, Tipografia UVT

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul cursului practic intensiv de limba română pentru anul pregătitor încurajează formarea unor

competenţe generale şi specifice. Aceste competenţe aflându-se în concordanţă cu cerinţele actuale,

studenţii vor putea face faţă unor situaţii diverse de conversaţie, în viaţa de zi cu zi sau în mediul

profesional (învăţământ, loc de muncă, etc.)

Atingerea unui nivel optim de stapânire a limbii române care să asigurare integrarea studentului în

sistemul universitar românesc .

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar Inţelegerea unor informații detaliate dintr-un Examen oral 40%

Page 22: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

/ laborator document oral/scris autentic

Comunicarea spontană, fluentă şi corectă din

punct de vedere gramatical

Asimilarea cunoştinţelor de natură

lingvistică, si aplicarea lor in situaţii bine

definite;

Existenţa abilităţilor de comunicare scrisă

Examen scris 50%

Prezenţa capacităţii utilizare a cunoştinţelor

dobândite pe parcursul cursului în situaţii

reale

Prezenţa, activitatea

efectivă la cursul

practic

și eventuale teste

scrise

10%

10.6 Standard minim de performanţă

însuşirea sumară a cunoştinţelor de natură lingvistică;

existenţa unor abilităţi de comunicare scrisă și orală

Data completării

24.09. 2015

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului

29.09.2015

Page 23: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

xii. Extras din procesele-verbale ale ședințelor de Departament și Consiliul Facultății

Extras din procesul-verbal al ședinţei Departamentului de studii românești

din data de 17 iunie 2015

Omis cele de omis

Directorul Departamentului, conf. univ. dr. Mirela Borchin, prezintă membrilor memoriul

justificativ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice din statul de funcţii al

Departamentului:

- conferențiar, poz. 4;

- conferențiar, poz. 20;

- conferențiar, poz. 50;

- lector, poz. 25;

- lector, poz. 55;

- asistent, poz. 13.

Având în vedere strategia de dezvoltare a Departamentului atât în planul ofertei educaţionale,

cât şi în planul cercetării ştiinţifice, pe de o parte şi strategia sa de dezvoltare a resurselor umane,

pe de altă parte, membrii Departamentului de studii românești prezenţi au votat în unanimitate

scoaterea la concurs a postulurilor menţionate mai sus.

DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Mirela Borchin

Extras din procesul-verbal al ședinţei Consiliului Facultății de Litere, Istorie și Teologie

din data de 15 iulie 2015

Omis cele de omis

Decanul Facultății, conf. univ. dr. Dana Percec, prezintă Consiliului posturile didactice pe

care cele două departamente le propun pentru scoaterea la concurs în anul universitar 2015-2016.

Page 24: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în

Consiliul votează în unanimitate cele șapte posturi, șase la Departamentul de studii

românești (conferențiar, poz. 4; conferențiar, poz. 20; conferențiar, poz. 50; lector, poz. 25;

lector, poz. 55; asistent, poz. 13) și unul la Departamentul de limbi și literaturi moderne

(conferențiar, poz. 52).

DECAN

Conf. univ. dr. Dana PERCEC

Page 25: MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU SCOATEREA LA CONCURS A ... · POLITICA RESURSELOR UMANE Într-un context legislativ care condiţionează foarte strict evoluţia mediului academic în