Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

120

Transcript of Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Page 1: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită
Page 2: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Grafician: Alexandra RĂDULESCU Tehnoredactare: Cătălina BURCEA © 2006 Editat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Str. Smârdan nr. 3, sect. 3, Bucureşti Tel/ fax: 021 315 26 86 Email: [email protected]

Page 3: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

CUPRINS Cuvânt înainte

Capitolul 1

Conduita funcţionarilor publici

Capitolul 2

Conduita cetăţenilor

Capitolul 3

Relaţia cetăţean - funcţionar public/ autoritate/ instituţie publică

Capitolul 4

Metode de comunicare în administraţia publică

Capitolul 5

Performanţa funcţionarilor publici

Capitolul 6

Sancţiuni aplicabile funcţionarilor publici

Anexe

Bibliografie

Page 4: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

CUVÂNT ÎNAINTE

Manualul de proceduri pentru implementarea Codului de Conduită se doreşte a fi un ghid practic de aplicare a două acte normative, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, legi de o importanţă strategică în asigurarea succesului reformei administraţiei publice româneşti.

Manualul reprezintă unul dintre produsele proiectului „Transparenţă şi etică în administraţia publică”, proiect susţinut din fonduri ale Uniunii Europene, prin programul PHARE 2003 – Consolidarea societăţii civile în România. Conceput ca un parteneriat între autorităţi publice şi societatea civilă, proiectul şi-a propus să contribuie la creşterea calităţii funcţiei publice, la nivel local, în vederea satisfacerii nevoilor şi a cerinţelor cetăţenilor şi ale comunităţii.

Caracterul novator al proiectului „Transparenţă şi etică în administraţia publică” rezidă din implicarea ca agent al schimbărilor din sistemul administraţiei publice româneşti a cetăţenilor înşişi, ca beneficiari finali ai serviciilor publice. Metodologia propusă în acest scop de organizaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” - coordonatorul proiectului, constă în constituirea unui corp de monitori, reprezentanţi ai societăţii civile care, pe bază de voluntariat, să asigure monitorizarea implementării celor două legi în cele patru locaţii ale proiectului: municipiul Bucureşti şi judeţele Bacău, Prahova şi Timiş.

Parteneriatul dezvoltat prin proiect cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Societatea Română de Televiziune asigură o adresabilitate largă şi cuprinzătoare a acestuia, exercitarea demersului educativ fiind asigurată deopotrivă pentru funcţionarii publici şi cetăţeni.

Manualul constituie documentul fundamental pentru formarea unor „consilieri etici” – respectiv funcţionari publici, care îşi desfăşoară activitatea, fie în cadrul departamentelor de relaţii cu publicul, fie în cadrul departamentelor de resurse umane din cadrul instituţiilor publice româneşti sau al autorităţilor de la nivel local şi central. Formarea consilierilor etici are drept scop dezvoltarea de cunoştinţe şi însuşirea metodologiei şi a procedurilor necesare acordării asistenţei de specialitate şi monitorizării conduitei morale şi profesionale a celorlalţi funcţionari publici din structura publică în care consilierii îşi desfăşoară activitatea. Manualul

Page 5: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

reprezintă, totodată, un instrument eficient pentru informarea funcţionarilor publici în general şi pentru formarea tinerilor funcţionari publici.

Coordonatorii proiectului consideră că procesul de formare şi educare continuă a funcţionarilor publici şi a cetăţenilor va potenţa instituirea între aceştia a unei relaţii civilizate bazate pe încredere şi respect reciproc şi, prin ameliorarea relaţiei biunivoce, va asigura funcţionarea normală „europeană” a administraţiei publice în România. Nina Cugler Preşedinte Executiv, Managerul proiectului

Page 6: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

1. CONDUITA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

În acest capitol ne-am propus să explicăm textul legii şi în special acele aspecte legate strict de obligaţiile pe care trebuie să le respecte funcţionarii publici pentru a da dovadă de o conduită profesionisonală şi etică, în conformitate cu standardele unei categorii profesionale aparte din administraţia publică. În acest sens, articolele din Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, precum şi unele articole reglementate de Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, sunt explicitate nu printr-o abordare teoretică, ci de o ă, pentru fiecare articol referitor la un anumit

aspect al conduitei funcţionarilor publici au fost concepute exemple pentru o înţelegere mai facilă a respectivei norme. Exemplele au fost imaginate, fiind atât cazuri negative cât şi cazuri pozitive, însoţite la final de un scurt comentariu care ţine loc de concluzii. De asemenea, tot aici ne-am propus menţionarea, nicidecum exhaustivă, a unor metode care pot fi utilizate de către funcţionarii publici în scopul evitării situaţiilor de încălcare a normelor de conduită. Aceste metode sunt şi ele cuprinse în diferite reglementări privind funcţionarii publici. În final dorim să enumerăm atât dezavantajele, cât şi avantajele de a avea o conduită profesionistă în conformitate cu standardele administraţiei publice, al cărei beneficiar final îl reprezintă chiar cetăţeanul.

manieră practică. Astfel c

1.1. Reglementarea conduitei profesioniste a funcţionarilor publici Imaginea funcţionarului public în ultimul timp a fost alterată de numeroase apariţii negative atât în presa scrisă, cât şi în presa audio-vizuală cu privire la unele acte sau fapte care intră sub incidenţa diferitelor acte normative cu caracter punitiv. Această imagine negativă asupra funcţionarului public este întreţinută şi de instituţiile şi/sau autorităţile publice care nu au suficiente resurse financiare sau umane pentru a realiza anumite campanii de

1

Page 7: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

informare cu privire la categoria funcţionarilor publici - categorie profesională aparte în domeniul administraţiei publice1. Această percepţie negativă asupra funcţionarului public este alimentată şi de acele jurnale care sunt în căutare doar de subiecte spumoase şi care adesea nu fac distincţia între funcţionarul public şi alte categorii profesionale bugetare. Totodată, opinia publică - în ceea îl priveşte pe funcţionarul public - este influenţată şi de acei cetăţeni care, în periplul lor pe coridoarele administraţiei publice, întâlnesc funcţionari publici cu o conduită profesională necorespunzătoare corpului din care fac parte. Evident că toate acestea au contribuit la formarea unei percepţii, care cu greu poate fi modificată şi ameliorată. Iar acest fapt presupune conjugarea eforturilor atât din partea autorităţilor/ instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici, cât şi din partea societăţii civile, întrucât relaţia funcţionar public – cetăţean este o relaţie bilaterală. În acest sens, trebuie remarcat faptul că Raportul de ţară pentru anul 2005 al Comisiei Europene - unde există aprecieri pozitive privind adoptarea Codului de Conduită a funcţionarilor publici în februarie 2004, considerându-se că acest cadru legal va îmbunătăţi în practică responsabilitatea funcţionarilor publici - se vorbeşte totuşi despre incapacitatea reală a autorităţilor române de a pune în practică politicile şi actele normative elaborate. Este bine ştiut că orice act normativ nu trebuie impus doar prin forţă, pentru că atunci aplicarea acestuia nu va fi de durată. Pe de altă parte, o măsură care este mai întâi explicată, conştientizată şi însuşită în final de cei cărora li se adresează, are o viaţă mai lungă. În consecinţă, considerăm că şi aceste norme de conduită trebuie mai întâi însuşite şi interiorizate şi doar în cazul nerespectării lor să se recurgă la sancţionarea celor în cauză. Astfel, primul pas al organizării cadrului legislativ a fost realizat, urmând acum partea cea mai grea, respectiv implementarea acestuia. În acest scop, trebuie conjugate eforturile instituţiilor statului cu cele ale societăţii civile, în vederea profesionalizării funcţiei publice şi eficientizării actului administrativ, dar şi în vederea informării societăţii civile cu privire la unele

1 Conform sondajului “Percepţia cetăţenilor asupra funcţiei publice” efectuat de IRSOP la finele anului 2005 în cadrul Proiectului Phare “Transparenţă şi etică în administraţia publică” 90% dintre persoanele intervievate nu cunoşteau exact noţiunea de funcţionar public.

2

Page 8: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

drepturi şi obligaţii pe care aceasta le are la îndemână pentru sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice româneşti. Prin urmare, în cele ce urmează ne propunem să explicăm, pe înţelesul tuturor, acele articole relevante pentru conduita profesionistă de care trebuie să dea dovadă funcţionarii publici, atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi cu alţi funcţionari publici sau alte categorii socio-profesionale. Textele extrase din actele normative în vigoare, vor fi abordate într-o manieră practică şi nicidecum teoretică. Abordarea se va orienta pe exemple clare privind modalităţile în care se poate adopta o conduită profesionistă sau în care se poate cădea sub incidenţa diferitelor acte normative cu caracter punitiv. Asigurarea unui serviciu public de calitate Art. 5. - (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Caz 1 – Aşa NU !Un cetăţean se adresează unui funcţionar public din cadrul unei primării, cu o cerere în vederea obţinerii unui aviz, însă respectivul funcţionar public, într-un mod foarte irascibil şi nerăbdător îi răspunde că nu este de competenţa sa soluţionarea

acelei cereri şi pleacă grăbit spre un alt birou în care se face nevăzut.

Caz 2 – Aşa DA ! Un cetăţean, furios pentru faptul că a fost îndrumat de la un birou la altul, în scopul soluţionării cererii sale de a obţine un aviz, se adresează pe un ton răstit unui funcţionar public aflat pe culoarele unei primării. Funcţionarul public ascultă calm vorbele

licenţionase ale cetăţeanului mânios, se prezintă şi îl informează politicos că soluţionarea cererii cetăţeanului respectiv nu intră în competenţa sa. După aceea continuă la fel de binevoitor să îl îndrume pe cetăţean către biroul

3

Page 9: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

unde i se pot da lămuriri suplimentare, conducându-l chiar la colegul său care este competent în domeniul respectiv, prezentându-i acestuia din urmă, pe scurt, cazul respectivului cetăţean. În ciuda faptului că primul funcţionar public fusese oprit din drum şi că era foarte ocupat, a rămas cu cetăţeanul reclamant până în momentul în care acesta s-a declarat satisfăcut de răspunsurile obţinute2, după care l-a condus, lăsându-i coordonatele sale pentru situaţia în care ar mai avea nevoie de ajutor şi cu alte ocazii. Comentariu : Un serviciu public de calitate presupune raporturi de calitate între părţile care interacţionează, iar toate acestea presupun ca persoanele implicate să acţioneze în limita bunului simţ şi să aibă o conduită corespunzătoare, fie că este vorba despre funcţionari publici – indiferent de categoria căreia îi aparţin – fie că este vorba despre cetăţeni. În general trebuie să se acorde un respect reciproc, însă în situaţia în care funcţionarul public trebuie să aibă de a face cu persoane care au un nivel scăzut de cultură sau educaţie, atunci acesta dintâi trebuie să continue să fie la fel de civilizat şi respectuos şi să nu ia în seamă toate vorbele licenţioase sau injuriile aduse de astfel de persoane, continuând să arate profesionalism în relaţiile cu acestea. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege Art. 6. - (1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. (2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public de execuţie din cadrul unui consiliu judeţean deţine şi funcţia de vicepreşedinte al unui partid politic. Cu toate că are cunoştinţă despre reglementările juridice în vigoare, acesta nu demisionează din nici una dintre funcţii,

aflându-se într-o situaţie de incompatibilitate. 2 Acţionează în acest mod pentru ca cetăţeanul să nu aibă din nou impresia că este trimis de la un birou la altul, de la un funcţionar la altul

4

Page 10: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Caz 2 – Aşa DA ! Un funcţionar public de execuţie participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Direcţiei de Resurse Umane şi în acelaşi timp deţine şi funcţia de vicepreşedinte în cadrul unui

partid politic. În ziua în care a aflat rezultatul pozitiv la concurs, devenind astfel director în cadrul unui consiliu judeţean, şi-a înaintat demisia la partid din funcţia de vicepreşedinte, rămânând doar simplu membru în cadrul acestuia. Comentariu: A acţiona în limitele prevăzute de lege presupune cunoaşterea acesteia. Prin urmare, mai ales funcţionarii publici care se află în slujba cetăţenilor, trebuie să cunoască şi să aplice normele în vigoare. Pe de altă parte, există un principiu de drept conform căruia necunoaşterea legii nu exonerează de la răspunderea în faţa acesteia pe nici o persoană. Funcţionarii publici ar trebui să cunoască prevederile legislative şi să ştie dacă situaţia respectivă este reglementată de vreun act juridic în vigoare. Asemenea prevederi legislative care ar trebui cunoscute de către funcţionarii publici, atât de la nivel central cât şi local, sunt cele referitoare la Constituţia României din 2003, Legea administraţiei publice locale, Legea privind Statutul funcţionarilor publici, Codul de conduită a funcţionarilor publici, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, regimul conflictului de interese şi al incompatibilităţilor etc. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice Art. 7. - (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. (2) Funcţionarilor publici le este interzis: a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;

5

Page 11: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea. (5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Caz 1 – Aşa NU! Un funcţionar public dintr-o instituţie publică subordonată Ministerului Finanţelor Publice, participă la o emisiune televizată, având ca temă de discuţii „Salarizarea funcţionarilor publici din România”. Funcţionarul public este nemulţumit atât

de postul pe care-l ocupă, de activităţile pe care trebuie să le desfăşoare, cât şi de salariul pe care-l are. Pe durata emisiunii televizate, funcţionarul public nemulţumit se lasă în voia discuţiilor şi începe prin a-şi împărtăşi nemulţumirile şi frustrările de funcţionar public celorlalţi participanţi la emisiune, plângându-se de mulţi colegi care nu muncesc dar sunt mai bine remuneraţi, întrucât aceştia deţin funcţii importante de conducere în diverse partide politice. Astfel, respectivul funcţionar public a ajuns să denigreze chiar instituţia pe care o reprezenta la respectiva emisiune la care fusese trimis în mod oficial de către conducerea acesteia.

Caz 2 – Aşa NU! Unui funcţionar public debutant din cadrul Ministerului Apărării Naţionale i se solicită să ofere informaţii care nu fac parte din categoria informaţiilor de interes public, de către un

6

Page 12: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

jurnalist angajat al unui cotidian naţional. Funcţionarul oferă respectivele informaţii la care a avut acces datorită faptului că deţinea o funcţie publică în respectiva instituţie, pe considerentul că respectivul jurnalist este un bun prieten al său. Cu toate acestea informaţiile ajung de notorietate.

Caz 3 – Aşa NU! Un funcţionar public a fost sancţionat disciplinar şi acesta a acţionat în justiţie instituţia publică unde şi-a desfăşurat activitatea. Neavând pregătire juridică şi nici posibilitatea de a vocat performant a apelat la un funcţionar public consilier juridic

din cadrul aceleiaşi instituţii, în scopul sprjinirii sale în formularea diverselor argumente împotriva acuzaţiilor ce-i fuseseră aduse de către comisia de disciplină.

angaja un a

Caz 4 – Aşa NU! Unui funcţionar public din cadrul departamentului de legislaţie i se solicită neoficial, telefonic, de către un alt funcţionar public dintr-o instituţie publică, prima formă a unui proiect de act normativ elaborat de instituţia publică în care-şi desfăşoară

activitatea. Proiectul de act normativ nu era finalizat, căci se afla încă în lucru. Funcţionarul public din departamentul de legislaţie a transmis prima formă a proiectului fără a avea nici măcar aprobarea conducătorului instituţiei publice în care activa.

Caz 5 – Aşa DA! Un ONG formulează o cerere oficială pe care o transmite prin poşta electronică la departamentul de relaţii publice din cadrul unei instituţii publice. Cererea este formulată în conformitate cu 544 /2001 şi cu Legea nr. 52/2003. Este o cerere care priveşte o

informaţie de interes public, respectiv bugetul instituţiei pe anul care a trecut. Funcţionarul public din cadrul departamentului de relaţii publice însărcinat cu relaţia cu societatea civilă, imprimă cererea şi o duce la registratură pentru a primi un număr de înregistrate şi pentru a fi repartizată departamentului economic. De îndată ce departamentul însărcinat formulează răspunsul oficial în termenul de 10 zile, răspunsul este aprobat de conducătorul instituţiei publice şi apoi este înregistrat şi transmis către ONG-ul respectiv, atât prin poşta militară, cât şi prin poşta electronică de către funcţionarul public din cadrul departamentului de relaţii publice.

Legea nr.

Comentariu: Conduita profesionistă, indiferent că este vorba despre un funcţionar public sau de o persoană dintr-o altă categorie profesională,

7

Page 13: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

presupune mai întâi de toate loialitate şi ataşament (public) faţă de instituţia în care persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea şi unde este remunerată. Nu este vorba despre o loialitate faţă de persoanele care reprezintă sau conduc acea instituţie, ci este vorba chiar de instituţie în sine. Este evident că multe persoane acumulează destule nemulţumiri la locul de muncă, însă, de cele mai multe ori acestea sunt legate de persoane şi nicidecum de instituţie. Prin urmare, un profesionist nu trebuie să împărtăşească oricui nemulţumirile sale acumulate şi care uneori sunt întemeiate, iar alteori sunt poate nefondate. Este de preferat ca un profesionist, fie din domeniul public sau privat, să nu denigreze instituţia, sau să îi saboteze activitatea ori chiar să îi ştirbească imaginea prin defăimarea persoanelor care se află în fruntea acesteia, decât dacă sunt cazuri vădit ilegale care trebuie făcute cunoscute publicului larg. Libertatea opiniilor Art. 8. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Caz 1 – Aşa DA ! În cadrul unei emisiuni radiofonice având ca temă “Corupţia în funcţia publică din administraţia românească“ un ascultător intră în direct cu participanţii emisiunii şi, furios, îşi expune punctul de vedere şi propria experienţă legată de funcţionarii publici de la

administraţiile financiare, presărându-şi expunerea cu numeroare jigniri la adresa acestora. Funcţionarul public, invitat la respectiva emisiune, îi dă voie interlocutorului său să îşi încheie peroraţia şi cu un calm desăvârşit explică noţiunea de funcţionar public şi apoi îl informează pe cetăţean ce atitudine ar fi trebuit să adopte atunci când a fost confruntat cu mica corupţie, pentru că de multe ori chiar cetăţenii încurajează această formă uşoară de corupţie din dorinţa de a obţine mai reprede un aviz sau de a evita pierderea timpului prin diverse instituţii, ori din cu totul alte considerente. În

8

Page 14: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

situaţia respectivului cetăţean, acesta trebuia să nu dea curs sugestiei funcţionarului public de a-i soluţiona cererea mai rapid în schimbul unei mici atenţii şi trebuia să îl denunţe pe acesta superiorului ierarhic.

Caz 2 – Aşa NU ! Un funcţionar public fumează în biroul în care îşi desfăşoară activitatea împreună cu alţi colegi. Unul dintre colegi îi atrage atenţia în mod politicos că există spaţiu special amenajat pentru vitate, însă şeful biroului respectiv intervine şi îi face observaţie

funcţionarului public nefumător că are o atitudine care generează conflicte, dând astfel dovadă de subiectivism, părtinire şi încălcând dreptul fundamental la opinie, fapt ce a determinat revoltarea şi a celorlalţi funcţionar publici din birou.

această acti

Comentariu : Între două persoane, care la un moment dat au păreri divergente, este posibil să ia naştere conflicte când îşi împărtăşesc propria viziune sau când vor să-l convingă pe celălalt de dreptatea opiniilor sale. În asemenea momente, trebuie ca persoanele implicate, fie că este vorba de funcţionari publici sau de un funcţionar public şi un cetăţean, să îşi păstreze demnitatea umană şi profesională pentru a nu ajunge să utilizeze cuvinte vulgare şi jignitoare. Totodată, funcţionarul public, care îşi desfăşoară activitatea în departamentele de relaţii cu publicul, trebuie să îşi păstreze cumpătul cu atât mai mult şi să aibă o atitudine binevoitoare, calmă, profesionistă şi respectuoasă, tocmai pentru a nu genera conflicte sau pentru a nu aduce atingeri demnităţii interlocutorului. Activitatea publică Art. 9. - (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. (2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

9

Page 15: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public debutant se oferă voluntar în cadrul unui proiect cu finanţare externă referitor la cultura civică a tinerilor. În cadrul proiectului sunt organizate unele emisiuni – dezbateri la un post de televiziune. La aceste emisiuni este invitat şi participă

respectivul funcţionar public care îşi face cunoscută poziţia oficială pe care o deţine în cadrul instituţiei publice locale şi care în momentul în care se aduce în discuţie competenţa funcţionarilor publici de conducere, acesta dă numeroase exemple reale (fără a divulga nume) de incompetenţă cu care s-a confruntat pe perioada stagiului în respectiva instituţie publică. Pe toată durata emisiunii funcţionarul public a omis să menţioneze că afirmaţiile făcute de el nu reprezentau punctul de vedere oficial al instituţiei publice, ci propria sa opinie, precizând acest fapt.

Caz 2- Aşa DA ! Un funcţionar public este desemnat de conducătorul instituţiei publice în vederea acordării unui interviu pentru un cotidian naţional. Funcţionarul public este informat cu privire la limita mandatului său, având în vedere că subiectul priveşte conflictele

de interese şi regimul incompatibilităţilor în administraţia publică. În cadrul interviului, jurnalistul ajunge şi la subiectul inevitabil al corupţiei funcţionarilor public, iar intervievatul expune punctul de vedere oficial al instituţiei pe care o reprezintă. Comentariu : Potrivit prevederilor legii nr. 544/2001, fiecare instituţie publică trebuie să aibă o anumită persoană care să răspunde de relaţiile cu presa, alta de relaţiile cu societate civilă şi mai există şi un purtător de cuvânt. Aceştia, de regulă, cunosc punctul de vedere oficial al instituţiei pe care o reprezintă, însă uneori, cu prilejul unor evenimente publice, participă şi experţii din diferitele departamente de specialitate ale instituţiilor publice, cărora, în situaţia în care participă în calitate oficială, trebuie să li se facă cunoscute limitele mandatului de reprezentare. În situaţia în care sunt desemnaţi funcţionari publici să participe oficial la diverse evenimente publice este de datoria acestora din urmă să întrebe, dacă nu au fost încă informaţi, despre punctul de vedere oficial al instituţiei pe un subiect dat. Chiar dacă se presupune că aceşti funcţionari publici cunosc deja punctul de vedere oficial al instituţiei pe care o reprezintă, este profesionist din partea lor să întrebe înainte de apariţia oficială care este mandatul lor.

10

Page 16: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Activitatea politică Art. 10. - În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis: a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Caz 1 - Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere dintr-un consiliu local din judeţul Bacău a participat alături de primarul oraşului la un eveniment public organizat în timpul campaniei electorale. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare, în special din

sfera mediului de afaceri local, şi a avut drept scop convingerea oamenilor de afaceri de utilitatea şi beneficiile expuse în platforma electorală a partidului politic din care făcea parte şi primarul respectiv. Funcţionarul public, cu toate că nu era membru al acelui partid politic, a încercat la rândul său să convingă oamenii de afaceri de utilitatea şi oportunitatea ofertei electorale.

Caz 2 – Aşa NU ! Secretarul unei comune, pe durata unei campanii electorale, a pus gratuit la dispoziţia membrilor unui partid politic influent din mediul local, sala de şedinţe a instituţiei publice respective. Această măsură i-a privat uneori chiar pe funcţionarii publici

care participau la unele sesiuni de instruire profesională, organizate chiar în respectiva instituţie.

Caz 3 – Aşa DA ! Un funcţionar public de execuţie a fost însărcinat de către superiorul său ierarhic să convingă, de oportunitatea dezvoltării locale, un renumit om de afaceri de pe plan local, mai ales în situaţia în care acesta ar fi susţinut financiar platforma unui

puternic şi influent partid politic. Funcţionarul public trebuia să îl convingă pe omul de afaceri de importanţa susţinerii respectivului partid politic, mai

11

Page 17: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

cu seamă pentru dezvoltarea instituţiei publice în care îşi desfăşura activitatea, având în vedere şi rolul acesteia în administraţia publică locală, arătând că în acest mod se vor îmbunătăţi şi serviciile publice locale, diminuându-se considerabil birocraţia. Funcţionarul public a refuzat să îndeplinească cererea superiorului ierarhic, solicitându-i să i se dea în scris acel ordin.

Caz 4 – Aşa NU! Un funcţionar public de conducere, implicat în campania electorală, a oferit unor colegi de birou pixuri şi căni care purtau însemnele partidului politic câştigător de pe plan local, astfel încât întreg biroul era împânzit de obiecte cu siglele

partidului politic. Comentariu : Întrucât unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice cu profesionalism se referă la neutralitatea funcţionarului public, acesta trebuie respectat de către toţi funcţionarii publici, care nu trebuie să fie afiliaţi politic vreunui partid şi chiar dacă au anumite preferinţe politice, este de dorit să nu şi le facă cunoscute decât în spaţiul lor privat. Art. 973. (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică. (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere dintr-un consiliu local a candidat la funcţia de consilier local. Pe perioada campaniei, majoritatea timpului îl petrecea în afara biroului, având activităţi care nu făceau obiectul atribuţiilor sale de funcţionar public.

Funcţionarul public nu a dorit să se suspende pe durata campaniei electorale

3 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea I - Titlul IV, Cap. III

12

Page 18: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

deoarece nu ar fi primit salariul şi nici nu s-ar fi considerat vechime în muncă pe parcursul acelei perioade, în acelaşi timp nu avea siguranţa că va reuşi să ocupe o funcţie de consilier local.

Caz 2 – Aşa DA ! Un funcţionar public ocupând funcţia de director în cadrul unei direcţii din Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost numit de primul ministru la propunerea ministrului administraţiei şi internelor în funcţia de subsecretar de stat pe probleme de

reformă a administraţiei publice. La primirea ordinului de numire în noua funcţie politică, acesta a anunţat departamentul de resurse umane (care deja avea un exemplar al respectivului ordin de numire) şi a formulat o cerere scrisă pe care a înaintat-o ministrului în vederea aprobării suspendării din funcţia publică de director pe perioada exercitării funcţiei de demnitate publică. Comentariu : Având în vedere că aici se aplică regimul incompatibilităţilor, este necesar ca funcţionarul public aflat într-una din situaţiile menţionate mai sus să evite încălcarea cu bună-ştiinţă a acestei interdicţii, mai cu seamă că singurele activităţi remunerate şi compatibile, în acelaşi timp, cu funcţia publică sunt activităţile didactice, activităţile literare şi artistice şi acele activităţi care implică drepturile de autor sau care au ca orientare cercetarea ştiinţifică. De asemenea, orice persoană, de bună-credinţă, care află sau are cunoştinţă de încălcarea normelor de mai sus, trebuie să facă cunoscut acest lucru superiorului ierarhic al respectivului funcţionar public. Această persoană poate fi atât un cetăţean oarecare (dar de bună-credinţă), ori chiar un funcţionar public şi în acest sens trebuie avute în vedere reglementările privind protecţia avertizorului prevăzute de Legea nr. 571/2004. Art. 984. (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic. (3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor

4 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea I - Titlul IV, Cap. III

13

Page 19: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public de execuţie participând la o masă rotundă cu tema “Interferenţa politicului în spaţiul administrativ“ a afirmat că această interferenţă există realmente, ceea ce duce

chiar la instabilitate în funcţia publică, însă venind vorba despre un partid politic pentru care acesta avea oarecare afinităţi datorită principiilor pe care le promova, s-a transformat într-un adevărat apărător - din oficiu - al acestui partid, cu toate că nu era membru al acestuia.

Caz 2 – Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere deţinând funcţia de director al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul unei primării, deţinea în acelaşi timp şi funcţia de vicepreşedinte al filialei unui

influent partid.

Caz 3 – Aşa DA ! Vicepreşedintele politic al filialei unui partid politic din judeţul Timiş, a candidat pentru funcţia de secretar general în cadrul unei instituţii publice centrale, iar în momentul în care a fost admis,

acesta şi-a depus demisia la biroul preşedintelui partidului politic respectiv. Comentariu : Activitatea politică se poate desfăşura şi de către funcţionarii publici, însă este important ca aceştia să nu deţină funcţii însemnate în respectivul partid politic tocmai în ideea de a nu fi extrem de implicaţi afectiv în susţinerea acestuia. În situaţia în care funcţionarii publici doresc să îşi facă cunoscută opinia cu privire la un partid politic, ei trebuie s-o facă în afara orelor de serviciu şi nu în vederea convingerii altor funcţionari publici să devină membri ai respectivului partid politic. De multe ori se poate observa în foarte multe state, influenţarea administraţiei publice de către politic, fapt ce a dus şi la percepţia negativă a societăţii asupra instituţiilor statului şi mai ales la diminuarea încrederii în acestea, dar mai cu seamă a instabilităţii în funcţia publică. Este de dorit ca funcţionarii publici să respecte principiul neutralităţii politice şi să nu fie membri ai partidelor politice. În cazul în care este vorba despre înalţii funcţionari publici, legiuitorul a interzis apartenenţa acestei categorii la partidele politice, din considerentul că o astfel de funcţie presupune multe

14

Page 20: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

responsabilităţi, atribuţii şi mai ales imparţialitate în exercitarea funcţiei publice respective. Folosirea imaginii proprii Art. 11. - În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Caz 1 – Aşa NU ! Pe durata unei campanii electorale, un partid politic, în toate instrumentele pe care le-a utilizat pentru a-şi face cunoscută platforma electorală, a menţionat persoanele importante şi instruite care fac parte din echipa sa, uzând (cu acordul lor în

prealabil) de imaginea acestora de funcţionari publici profesionişti, cu funcţii de conducere importante, cu o bogată experienţă şi cu un bagaj de cunoştinţe considerabil.

Caz 2 – Aşa NU ! O tânără funcţionară publică (debutantă) a acceptat, contra unei sume de bani, să apară într-un spot publicitar, care avea drept scop promovarea unei loţiuni cosmetice.

Caz 3 – Aşa DA ! Un funcţionar public de execuţie din cadrul Agenţiei pentru protecţia copilului, în cadrul unui proiect Phare derulat de o fundaţie non-profit, în parteneriat cu instituţia publică în care îşi

desfăşura activitatea, a participat -neremunerat- în cadrul unui spot publicitar prin care se făcea un apel umanitar de sponsorizare şi dotare a caselor de copii abandonaţi. Comentariu : Este important ca un funcţionar public să aibă o imagine de profesionist şi să evite asocierea numelui său ori a imaginii sale cu situaţii sau persoane compromiţătoare pentru funcţia publică pe care o ocupă.

15

Page 21: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice Art. 12. - (1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. (2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. (3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. Caz 1 – Aşa NU!

Un funcţionar public din cadrul unei instituţii publice centrale, dorind să obţină un credit de la o bancă, a apelat la colegii săi din cadrul departamentului de resurse umane şi economic, în scopul obţinerii unei adeverinţe prin care să se ateste faptul că este angajat pe perioadă nedeterminată de timp şi cu un anumit

salariu. Menţionând că adeverinţa trebuie eliberată în regim de urgenţă, colegii din cadrul departamentului de resurse umane şi economic au vorbit în mod licenţios şi eliberarea adeverinţei a durat mai mult de o săptămână.

Caz 2 – Aşa NU! În cadrul unei autorităţi publice doi funcţionari publici, se află în altercaţie din cauza unui articol apărut sub numele unuia

16

Page 22: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

dintre aceştia într-o revistă de specialitate. Cei doi funcţionari publici, pe parcursul unei zile de lucru, folosind un limbaj licenţios şi vulgar, s-au acuzat reciproc de plagiat.

Caz 3 - Aşa NU! Într-o instituţie publică centrală s-au primit două sesizări cu aceeaşi problemă, de către aceeaşi personană. Din păcate, cele două sesizări identice au ajuns în compartimente diferite ca

activitate. Prin urmare, în cadrul departamentului de relaţii publice sesizarea a fost identificată ca aparţinând unei cunoştinţe apropiate şefului de serviciu, fapt care a determinat urgentarea sesizării, în timp ce în celălalt departament s-a dispus pentru soluţionarea sesizării în termenul legal de 10 zile. Pe lângă faptul că termenele de soluţionare a sesizărilor a fost diferit, şi răspunsurile provenite din departamente diferite din cadrul aceleiaşi instituţii publice, difereau în mod vădit.

Caz 4 – Aşa NU! În cadrul administraţiei financiare judeţene Prahova, cetăţenii sunt obligaţi să stea la cozi interminabile pentru depunerea contestaţiilor referitoare la venitul anual pe 2004. Evident că lui adecvat şi pierderea puţinului timp liber pe care îl au cetăţenii

la dispoziţie, duce la creşterea anxietăţii acestora, determinând un comportament agresiv şi un limbaj abundent de expresii jignitoare.

lipsa spaţiu

Comentariu: Este de dorit ca în relaţiile interumane, comunicarea să se realizeze într-un mod civilizat şi decent, prin autocenzurarea fiecărei părţi implicate. În situaţia în care funcţionarii publici care au contacte directe cu petenţii se găsesc în situaţia în care sunt agresaţi verbal de cei cu care interacţionează, cei dintâi trebuie să dea dovadă de profesionalism şi decenţă civică printr-o atitudine calmă şi pacificatoare. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale Art. 13. - (1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.

17

Page 23: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. (3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public de curând angajat într-o instituţie centrală, a trebuit să efectueze o deplasare în Spania, în scopul participării la o conferinţă privind spaţiul administrativ european şi viitorul

acestuia. În cadrul discuţiilor care au avut loc, funcţionarul public a vorbit despre rolul instituţiei în care îşi desfăşura activitatea, arătând însemnătatea acestei instituţii în spaţiul administraţiei centrale din ţara sa, menţionând totodată şi deficienţele sistemului administraţiei publice, care încă nu beneficia de funcţionari publici profesionişti şi necorupţi. Totuşi, pe parcursul conferinţei, acesta a intrat în discuţii referitoare la situaţia politică din Spania care se confrunta în acea perioadă cu o serioasă mişcare separatistă susţinută de ETA, făcându-şi cunoscută poziţia cu privire la acest subiect delicat.

Caz 2 – Aşa DA ! Un funcţionar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, participând la o reuniune organizată într-un stat arab, a fost pus în situaţia de a respecta anumite reguli de protocol foarte stricte şi i a primi un cadou simbolic. Funcţionarul public achiziţionase un

astfel de cadou – simbol din banii de protocol ai Ministerului şi la rândul său a fost nevoit să accepte un cadou-simbol din partea gazdelor sale. Acesta neputând refuza cadoul l-a primit conform regulilor ţării gazdă şi la întoarcerea în România a declarat cadoul primit, oferindu-l Serviciului Protocol din cadrul MAE (devenind parte a patrimoniului instituţiei).

de a face ş

omentariu : În situaţia în care un funcţionar public îşi reprezintă ţara şi Cinstituţia în cadrul unui eveniment publi, unde participă în calitatea oficială de funcţionar public, acesta este obligat să respecte toate normele de curtoazie, precum şi normele juridice ale statului gazdă. În acelaşi timp, funcţionarul public trebuie să evite un comportament care ar putea aduce ofense grave gazdelor sau altor participanţi oficiali ai evenimentului public respectiv. De asemenea, în situaţia în care i se oferă diferite cadouri şi nu le poate refuza, funcţionarul public respectiv trebuie să le declare la

18

Page 24: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

întoarcerea în ţară, sau -uneori- dacă este deosebit de însemnat, să îl predea la serviciul protocol / economic pentru a deveni parte a patrimoniului instituţiei sau autorităţii publice respective. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Art. 14. - Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Caz 1 – Aşa NU!

lic a facilitat unui întreprinzător obţinerea unei

az 2 – Aşa DA !

Un funcţionar pubautorizaţii de construcţie înaintând dosarul incomplet al acestuia, în ciuda faptului că exista o programare care trebuia respectată.

Drept urmare, respectivul întreprinzător, care avea şi o agenţie de turism, a oferit un sejur de o săptămână funcţionarului public şi familiei acestuia la Nisipurile de Aur.

C ic de la administraţia financiară a sectorului 4

omentariu : Uneori, funcţionarii publici sunt tentaţi chiar de către cei care

cetăţeanul respectiv.

Un funcţionar publBucureşti, a primit spre soluţionare contestarea calculării venitului global pe anul 2003. Recalculând sumele, funcţionarul public respectiv a descoperit o eroare, conform căreia

cetăţeanului care a înaintat contestaţia i se cuvenea restituirea sumei de 2.879.000 lei. Cetăţeanul mulţumit de soluţionarea rapidă a cererii sale a dorit să îl recompenseze pe respectivul funcţionar public prin oferirea unui cartuş de ţigări. Funcţionarul public, considerând că şi-a îndeplinit cu profesionalism atribuţiile de serviciu, a refuzat cu fermitate cadoul oferit. Cau nevoie de serviciile lor în vederea obţinerii unor aprobări mai rapide sau pentru alte asemenea servicii. Funcţionarii publici profesionişti trebuie să îşi îndeplinească conştiincios îndatoririle de serviciu şi să refuze asemenea oferte, care adesea sunt oferite cu titlul de recompensă a faptului că întregul proces birocratic s-a derulat mai facil sau mai rapid decât anticipase

19

Page 25: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Participarea la procesul de luare a deciziilor Art. 15. - (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. (2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Caz 1 – Aşa DA! Un funcţionar public, membru în cadrul unei comisii de evaluare

tohtone (care au aplicat în scopul derulării unui

ţionarii publici, în exercitarea îndatoririlor e serviciu care presupun luarea deciziilor cu privire la aspecte de personal,

biectivitate în evaluare

area atribuţiilor specifice funcţiilor publice de

a unor ONG-uri auproiect PHARE finanţat de Comisia Europeană), a trebuit să dovedească obiectivitate şi imparţialitate atunci când pe parcursul

procedurii de evaluare a observat că cea mai bună ofertă (care a întrunit punctajul maxim din punct de vedere al strategiei, echipei şi propunerii financiare) s-a dovedit a fi o organizaţie neguvernamentală condusă de o persoană cu care acest funcţionar public avusese unele diferende în trecut. În ciuda acestor aspecte, funcţionarul public a considerat că aceasta reprezintă cea mai bună ofertă care avantajează instituţia în care îşi desfăşoară activitatea şi a decis în favoarea respectivului ONG. Comentariu : Întotdeauna funcdaspecte financiare sau materiale, trebuie să dea dovadă de obiectivitate şi să urmărească interesul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. O Art. 16. - (1) În exercitconducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine. (2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

20

Page 26: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Caz 1 – Aşa NU ! În cadrul unei instituţii publice centrale, în cadrul serviciului de

ţii cu publicul, şef serviciu, în momentul comunicare şi relastabilirii necesarului de instruire pentru funcţionarii publici aflaţi în subordinea sa, a evaluat subiectiv că doar unii dintre

subordonaţii săi pot şi trebuie să beneficieze de cursuri de instruire în diferite domenii de activitate, ceilalţi având fie studii medii, fie fiind funcţionari publici în vârstă, dar care nu se aflau în situaţia pensionării.

Caz 2 – Aşa DA ! Un funcţionar public – şef serviciu în cadrul Serviciului

ă şi Relaţii Internaţionale dintr-o instituţie Integrare Europeanpublică centrală, a evaluat personalul din subordine la sfârşitul anului 2003 şi în ciuda faptului că unul dintre funcţionarii

publici de execuţie aflat în subordinea sa, a dat dovadă pe parcursul anului de o conduită morală necorespunzătoare funcţiei publice, neavând un comportament bazat pe respect şi corectitudine faţă de ceilalţi colegi, a fost evaluat cu obiectivitate şi a primit calificativul foarte bine pe considerentele că a dovedit totuşi profesionalism în executarea îndatoririlor de serviciu.

Caz 3 – Aşa NU ! Un funcţionar public având funcţia de director în cadrul unei

cale, la momentul scoaterii la concurs a unui

omentariu : Este evident că pentru un funcţionar public de conducere,

instituţii publice lopost aflat în direcţia pe care o coordona, a favorizat unul dintre candidaţi pe motiv că era un prieten din timpul facultăţii.

Favorizarea a constat în faptul că acel candidat a cunoscut dinainte care vor fi subiectele de la proba scrisă şi care vor fi întrebările din timpul interviului. Cresponsabilităţile acestuia cu privire la normele reglementate de codul de conduită sunt mai mari, tocmai pentru faptul că evaluările şi deciziile acestuia pot influenţa în mod decisiv cariera unui funcţionar public de execuţie. Astfel că, funcţionarul public de conducere trebuie să dea dovadă

21

Page 27: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de o mai mare obiectivitate în momentul evaluării personalului din subordine. Folosirea prerogativelor de putere publică Art. 17. - (1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute. (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. (3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. (4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere din cadrul ORDA în activităţile de control pe care le efectua, a stabilit relaţii de prietenie cu cei care piratau diverse mărfuri (CD-uri, DVD-uri etc), în scopul obţinerii de astfel de produse pentru a le

comercializa în cadrul firmei cu aceaşi obiect de activitate, înscrisă pe numele unuia dintre unchii săi.

Caz 2 – Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere, fiind membru al comisiei de disciplină stabilite în instituţia publică în care îşi desfăşura activitatea, a încercat să influenţeze în mod negativ ceilalţi membri ai comisiei în defavoarea funcţionarului public care era

pasibil de sancţionare întrucât dăduse dovadă de o conduită necorespunzătoare în relaţiile cu cetăţenii şi fusese reclamat de către aceştia.

22

Page 28: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Caz 3 – Aşa NU ! Un funcţionar public de conducere din cadrul unei primării a încercat să îi convingă pe subalternii săi de avantajele pe care le pot obţine în situaţia în care se înscriau ca membri în filiera i important partid politic (al cărui membru era şi acesta).

locală a unu

omentariu : Funcţionarii publici trebuie să se abţină şi să nu abuzeze de

tilizarea resurselor publice

Art. 18. - (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea

Cfuncţiile pe care le deţin, mai cu seamă cei care deţin şi importante funcţii de conducere din poziţia cărora pot atât să influenţeze, cât şi să abuzeze/ influenţeze, în scopul obţinerii unor diverse avantaje personale. U proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. (2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. (3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. (4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

Caz 1 – Aşa NU !

ic care era în acelaşi timp şi cursant al unui

az 2 – Aşa NU !

Un funcţionar publprogram de specializare în funcţia publică, a utilizat timpul de lucru, calculatorul şi imprimanta în vederea elaborării, redactării

şi multiplicării lucrărilor pe care trebuia să le prezinte cu ocazia susţinerii respectivului curs.

C

ic, care deţinea şi funcţia de lector în cadrul Un funcţionar publunui centru specializat, a utilizat atât timpul de lucru, cât şi resursele instituţiei în vederea realizării suportului de curs şi

23

Page 29: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

multiplicării acestuia pentru toţi cursanţii care se înscriseseră la respectivul program de specializare.

Caz 3 – Aşa DA ! Directorul compartimentului economic din cadrul unei instituţii centrale a propus codificarea echipamentului de imprimare alocat fiecărui departament din respectiva instituţie, astfel încât să se

poată eficientiza activitatea profesională şi reduce cheltuielile inutile, având în vedere că majoritatea funcţionarilor publici utilizau echipamentele din dotarea instituţiei în scopuri strict personale. Comentariu : Funcţionarii publici trebuie să se limiteze în folosirea echipamentelor din dotare doar în scopul desfăşurării activităţilor de serviciu şi nicidecum abuzând de acestea în interesele lor personale. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri Art. 19. - (1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

24

Page 30: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public din cadrul compartimentului administrativ află de punerea în vânzare a maşinii proprietatea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Maşina se află în nice foarte bune, însă funcţionarul public respectiv întocmeşte

dosarul în vederea punerii în vânzare a maşinii şi o subvalorifică, inventând diferite probleme tehnice pentru a putea scădea preţul de piaţă al acesteia şi pentru a o putea achiziţiona cu mai multă uşurinţă.

condiţii teh

Caz 2 – Aşa NU ! Un funcţionar public din departamentul economic întocmeşte dosarul de licitaţie publică a unui bun aflat în proprietatea privată a statului şi divulgă datele cuprinse de acesta unei firme care participă la licitaţie şi care oferă cel mai bun preţ în vederea

achiziţionării respectivului bun. Comentariu: Funcţionarii publici care pot înlesni anumite activităţi economice cu caracter ilicit în detrimentul statului, trebuie să se abţină de la asemenea acte sau fapte, în ciuda faptului că această categorie profesională este supusă numeroaselor restricţii şi interdicţii.

*

În Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, la Titlul IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice, capitolul II – se menţionează definiţia conflictului de interese, care este acea situaţie în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

Rolul reglementării conflictului de interese este de a preveni situaţiile în care funcţionarii publici sau demnitarii ar fi înclinaţi în mod natural să slujească în primul rând sau predominant interesul personal, datorită existenţei unei împrejurări care le-ar aduce acestora, rudelor, prietenilor sau asociaţilor lor un anumit avantaj.

25

Page 31: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Aceste situaţii includ şi împrejurările în care existenţa unor obligaţii ale funcţionarilor sau demnitarilor faţă de orice terţ ar putea afecta imparţialitatea deciziilor sale. Simpla lor existenţă prezintă un potenţial pericol de corupţie. Aceste incompatibilităţi şi interdicţii sunt instituite pentru a se evita sau pentru a se reduce riscul de conflict de interese între atribuţiile unei persoane. Conflictul de interese pentru funcţionarii publici Art. 79 (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Caz 1 – Aşa NU ! Un funcţionar public este desemnat să participe la procedura de selectare a firmelor care să fie introduse pe lista scurtă în vederea derulării unui proiect PHARE finanţat de Comisia Europeană. Funcţionarul public respectiv observă printre

dosarele depuse de diferite firme şi dosarul unui ONG care periodic, în funcţie de alte proiecte derulate în cadrul altor finanţări, i-a propus

26

Page 32: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

colaborări remunerate conform dreptului de autor sau dreptului de cercetare ştiinţifică. Funcţionarul public nu se recuză, ci dimpotrivă favorizează dosarul respectiv în speranţa obţinerii şi de această dată a unor avantaje pecuniare, în situaţia în care respectivul proiect ar fi obţinut finanţarea.

Caz 2 – Aşa DA ! Un funcţionar public de conducere este desemnat membru al unei comisii de concurs unde unul dintre candidaţi este chiar copilul acestuia. Funcţionarul menţionează acest fapt superiorului său ierarhic şi acesta ia măsurile care se impun pentru înlocuirea

respectivului funcţionar public aflat în conflict de interese, fiind înlocuit cu un alt funcţionar public care are aceeaşi pregătire profesională, aceeaşi vechime în funcţia publică şi aceeaşi experienţă.

Caz 3 – Aşa NU ! Funcţionarul public de conducere al departamentului economic dintr-o instituţie publică centrală trebuie să întreprindă toate măsurile necesare în vederea tipăririi unui document oficial elaborat de personalul de specialitate al respectivei instituţii

publice. Acesta favorizează tipărirea documentului de către editura al cărei principal asociat este soţul acestuia. Comentariu: În momentul în care un funcţionar public, fie că este de conducere sau de execuţie, se află într-un conflict de interese este etic ca acesta să facă cunoscut acest fapt şi să pună capăt acestei situaţii neprofesioniste. În situaţia în care funcţionarul public încalcă cu bună-ştiinţă regimul conflictului de interese, însă o terţă persoană află de această situaţie, aceasta din urmă, cu bună-credinţă, trebuie să facă cunoscută această ilegalitgate pentru a se putea asigura un serviciu public de calitate, nepărtinitor şi profesionist. Această terţă persoană poate fi atât un cetăţean de bună-credinţă, fie un funcţionar public, de bună-credinţă, care se află sub protecţia normelor reglementate de Legea nr. 571/2004. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici Art. 94. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte

27

Page 33: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată; d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcîiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici. (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

Caz 1 – Aşa NU! O persoană este angajată cu jumătate de normă în cadrul cabinetului unui secretar de stat din Ministerul Sănătăţii. Între timp, se angajează cu normă întreagă ca funcţionar public în alte instituţii publice centrale, fără a menţiona situaţia de

incompatibilitate şi fără a-şi înainta demisia într-unul din cele două locuri de muncă.

cadrul unei

28

Page 34: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Caz 2 – Aşa DA ! Unui funcţionar public cu atribuţii de control din cadrul ORDA i s-a oferit o funcţie de conducere, mult mai bine remunerată, în cadrul unei societăţi comerciale pe care funcţionarul public

respectiv o monitoriza şi o controla periodic. Funcţionarul public a refuzat oferta pe motiv că dacă şi-ar fi înaintat demisia, timp de 3 ani după demisionarea din funcţia publică deţinută nu s-ar fi putut angaja în cadrul respectivei societăţi comerciale.

Caz 2 – Aşa DA! Un cetăţean pentru a obţine aprobare de urbanism, în vederea construirii unei case, doreşte să mandateze pentru aceasta pe prietenul său care este funcţionar public, ocupând funcţia publică

de arhitect şef la primaria de unde trebuie obţinută aprobarea. Ştiind că este incompatibil cu o astfel de mandatare, funcţionarul public respectiv îşi refuză prietenul, explicându-i despre ce este vorba. Comentariu: În cazul în care intervine o situaţie de incompatibilitate, funcţionarul public în cauză trebuie să se autosesizeze şi să iasă din acea stare. Uneori acest fapt este lăsat la latitudinea funcţionarului public. În situaţia în care un funcţionar public a desfăşurat activităţi de monitorizare sau control asupra unei societăţi comerciale şi ulterior acesta părăseşte corpul funcţionarilor publici, angajându-se în cadrul respectivei societăţi comerciale, funcţionarul public demisionar nu mai poate fi sancţionat pentru această nouă situaţie, care în fapt este prevăzută de lege, dar care în realitate poate fi aplicată doar dacă mai există un act adiţional de confidenţialitate şi fidelitate, pe care respectivul funcţionar public să îl fi semnat pe perioada în care a ocupat o funcţie publică. Raporturile ierarhice directe Art. 95. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. (3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.

29

Page 35: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

(4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2). (5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I. (6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I.

Caz 1 – Aşa DA ! Un funcţionar public de conducere din cadrul Ministerului Agriculturii i se propune să devină secretar de stat şi să fie responsabil de departamentul care se ocupa de gestionarea or cu finanţare externă, care este coordonat de soţia acestuia.

Respectivul funcţionar public refuză postul de secretar de stat, menţionând posibila situaţie de incompatibilitate.

programel

Caz 2 – Aşa NU ! Un funcţionar public – director general – în cadrul unei instituţii publice centrale în urma promovării soţului său a devenit superiorul ierarhic al acestuia. În această situaţie, niciunul dintre

aceştia nu a făcut cunoscută această situaţie de incompatibilitate, până la momentul în care un funcţionar public din aceeaşi instituţie, fiind o persoană cu un comportament integru şi de bună-credinţă şi cunoscând această situaţie de incompatibilitate a făcut cunoscut acest fapt superiorului ierarhic al directorului general. Superiorul ierarhic, respectiv ministrul, a constatat oficial existenţa situaţiei sesizate, punîndu-i în vedere directorului general ca în termen de 60 de zile calendaristice de la momentul constatării respectivei situaţii, să se decidă pentru funcţia pe care doreşte să o ocupe în viitor, astfel încât să înceteze acea incompatibilitate. Comentariu: Acest articol se adresează în primul rând acelor funcţionari publici care deţin importante funcţii de conducere şi demnitarilor, care trebuie să dea dovadă de un profesionalism integru şi care trebuie, prin propriile fapte, acte, decizii, să dea un exemplu celor care le sunt subordonaţi cum trebuie aceştia să se comporte în anumite circumstanţe. Ţinând seama că “nepotismul“ reprezintă una din tarele administraţiei publice româneşti, şi nu numai, s-a dorit eliminarea acestuia prin acest text

30

Page 36: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de lege, care interzice în mod expres raporturile ierarhice directe care pot exista între funcţionari publici sau între aceştia şi demnitari. Atragerea şi menţinerea în corpul funcţionarilor publici a unui personal profesionist şi cu o înaltă ţinută morală, poate fi realizată doar prin recompensarea corespunzătoare a activităţii acestora, prin asigurarea prestigiului profesional şi social real al funcţionarilor publici şi nu în ultimul rând prin creşterea atractivităţii carierei în funcţia publică. 1.2. Metode de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională Funcţionarii publici trebuie să respecte normele prevăzute de codul de conduită şi atunci când se găsesc în anumite situaţii în care este posibilă încălcarea acestor norme, ei pot adopta diferite atitudini şi măsuri în vederea păstrării propriei integrităţi profesionale. Aceştia trebuie să aibă un asemenea comportament nu din teama de a nu fi sancţionaţi conform prevederilor legislative în vigoare, ci să aibă un comportament spontan, care să decurgă dintr-o conduită profesionistă conştientizată, interiorizată şi însuşită. Acest fapt poate să se întâmple în mod spontan doar atunci când normele de conduită profesionale sunt bine cunoscute de către funcţionarii publici, sunt respectate mai întâi din convingere, iar abia după aceea din dorinţa de a nu cădea sub incidenţa legii şi de a nu fi sancţionaţi. Astfel, primul pas în acest sens este ca funcţionarii publici să cunoască prevederile legale şi să înţeleagă corect sensul pe care l-a gândit legiuitorul atunci când a prevăzut anumite situaţii enunţate în textul legii. Următorul pas constă în instruirea funcţionarului public cu privire la normele pe care trebuie să le aplice şi exemplificarea acestora cu anumite situaţii relevante şi studii de caz. În final, funcţionarii publici trebuie să aplice prevederile legale în mod natural, ca fiind ceva deja asumat de către fiecare funcţionar public. După ce funcţionarii publici şi-au însuşit de bună-voie normele etice de conduită profesionistă, aceştia pot adopta anumite măsuri atunci când se regăsesc în situaţia de le fi compromisă integritatea profesională. Unele dintre modalităţile pe care un funcţionar public le are la îndemână pentru a-şi păstra integritatea profesională sunt cele prevăzute în art. 19 din Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniştri din Statele Membre privind codul de conduită pentru funcţionarii publici:

31

Page 37: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Refuzarea avantajului oferit în scopul soluţionării unei cereri etc Încercarea de a identifica persoana care a făcut oferta Evitarea contactelor îndelungate cu persoane care pot influenţa

sau pot crea impresia unei posibile influenţări a conduitei profesioniste a unui funcţionar public

Implicarea unor martori, dacă este posibil, atunci când se încearcă coruperea integrităţii unui funcţionar public

Raportarea imediată către superiorul său ierarhic a faptei sau actului de corupere a integrităţii, ori de probabilitatea încălcării regimului conflictului de interese sau al incompatibilităţilor

Obţinerea unei dovezi scrise imediat ce s-a încercat coruperea integrităţii unui funcţionar public, dacă este posibil

Desfăşurarea activităţii în continuare, în mod obişnuit, mai cu seamă dacă este vorba de situaţia în care avantajul necuvenit a fost oferit, însă refuzat de către funcţionarul public respectiv

Pe lângă aceste instrumente de menţinere a unei conduite profesioniste, corespunzătoare cu statutul pe care îl deţine un funcţionar public, mai pot fi menţionate şi alte cazuri prevăzute de legislaţia românească în vigoare. Astfel, Legea nr. 188/1999 republicată, menţionează situaţia în care un funcţionar public care a primit un ordin vădit ilegal de la superiorul său ierarhic, are posibilitatea să refuze îndeplinirea acestuia şi să solicite ca acest ordin să-i fie dat în scris. În cazul în care acest ordin i se dă totuşi şi în scris, funcţionarul public mai are posibilitatea să se adreseze superiorului ierarhic celui care i-a dat respectivul ordin vădit ilegal. Situaţia devine problematică în momentul în care şi şeful său direct şi superiorul acestuia s-au înţeles sau în situaţia în care funcţionarul public obligat să execute ordinul vădit ilegal este o persoană temătoare şi care nu îndrăzneşte să-şi denunţe şeful sau să reclame o stare de fapt. În aceste situaţii trebuie să se asigure că nici un act nu va purta semnătura sa, că întotdeauna se va acoperi de documente doveditoare cu care să poată să îşi probeze nevinovăţia şi să apeleze la instituţia avertizorului prevăzută de Legea 571/2004. De asemenea, un funcţionar public integru şi cu o conduită profesionistă corespunzătoare, în situaţia în care devine conştient de faptul că se află într-o situaţie de incompatibilitate sau că încalcă regimul conflictului de interese, să se “autodenunţe”, adică să-l informeze pe superiorul său ierarhic de

32

Page 38: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

această situaţie pentru ca acesta din urmă să ia măsurile necesare în scopul respectării prevederilor legale din acel domeniu. În sensul celor enunţate mai sus este limpede că funcţionarii publici trebuie să adopte un comportament profesionist în conformitate cu normele de conduită prevăzute de legea nr. 7/2004 şi, totodată, să aibe chiar o conduită preventivă, astfel încât să evite situaţiile prin care pot ieşi din limitele legale şi să fie pasibili de sancţiuni.

1.3. Avantaje şi dezavantaje ale conduitei profesioniste a funcţionarilor publici Avantaje :

Creşterea calităţii serviciilor publice oferite

Consolidarea prestigiului unei instituţii publice pe palierul administraţiei publice

Creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice

Îmbunătăţirea raporturilor dintre funcţionarii publici

Îmbunătăţirea raporturilor dintre funcţionarii publici şi cetăţeni

Diminuarea gradului de corupţie existent în administraţia publică

Creşterea calităţii actului de guvernare

Îmbunătăţirea managementului în cadrul instituţiilor publice

Promovarea funcţionarului public ce dă dovadă de o conduită profesionistă exemplară

Dezavantaje :

Diminuarea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice şi implicit în actul de guvernare Creşterea nivelului corupţiei mici în administraţia publică

Deteriorarea raporturilor dintre cetăţeni şi funcţionarii publici

33

Page 39: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Deteriorarea raporturilor de serviciu între funcţionarii publici

Diminuarea prestigiului instituţiilor publice respective

Diminuarea interesului tinerilor de a face o carieră în administraţia publică

Creşterea riscului abuzului de putere al funcţionarilor publici

34

Page 40: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

2. CONDUITA CETĂŢENILOR

În cadrul acestui capitol dorim să avem o abordare originală şi să extragem din textele actelor normative în vigoare atât drepturile, cât şi obligaţiile cetăţenilor în raporturile pe care aceştia le au cu autorităţile şi instituţiile publice, dar şi cu reprezentanţii acestora. Această abordare este novatoare în sistemul românesc, întrucât până la acest moment exista doar ideea că cetăţeanul în calitatea sa de contribuabil şi principal beneficiar al serviciilor publice şi în raporturile cu reprezentanţii instituţiilor sau autorităţilor publice, are doar drepturi şi nici o obligaţie. Cu toate acestea, noi am identificat unele

obligaţii care decurg atât din calitatea de om şi cetăţean al unui stat de drept, dar şi din actele normative aplicabile la această dată. Tot în interiorul acestui capitol ne-am propus evidenţierea metodelor pe care cetăţenii le au la îndemână în scopul unei implicări active în protejarea interesului public care îi priveşte pe toţi. 2.1. Drepturile şi Obligaţiile cetăţenilor Având în vedere toate transformările pe care le-a cunoscut societatea în ultima vreme (fiind transformări de ordin tehnologic, antropologic, economic etc.), cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea aparatelor guvernamentale şi se aşteaptă, totodată şi la o creştere a responsabilităţii guvernamentale faţă de nevoile, tot mai numeroase şi tot mai mari, ale societăţii civile. Cetăţenii se aşteaptă la cât mai multe servicii din partea sistemelor administrative, cu un cost cât mai scăzut. Multe dintre reformele sectorului public, presupun efortul de a satisface necesităţile cetăţenilor, prin oferirea unor servicii mai bune, mai rapide si mai diversificate. Dar, oare, sunt acestea suficiente pentru cetăţeni? Necesităţile cetăţenilor se modifică rapid, pe măsură ce societatea se diversifică, devine mai complexă, dar şi mai fragmentată şi mai alienată. Schimbarea se produce mai rapid ca niciodată, iar sectorul public nu se poate baza pe un set rigid de soluţii, ci trebuie să fie foarte atent la fiecare

35

Page 41: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

cerere de modificare a preferinţelor cetăţenilor şi să identifice alte soluţii, în funcţie de circumstanţele existente, la momentul respectiv. Faţă în faţă cu o societate civilă, tot mai activă şi tot mai pretenţioasă, multe sisteme par să-şi fi menţinut vechile metode de a satisface cetăţenii. Există credinţa că, sectorul public nu mai cunoaşte cu adevărat realele necesităţi ale cetăţenilor, ceea ce a dus bineînţeles la subminarea încrederii în eficienţa şi profesionalismul reprezentanţilor sectorului public. Instituţiile publice, pentru a ţine pasul cu aşteptările cetăţenilor, trebuie să adopte o abordare activă şi dinamică de tipul „soluţionarea problemelor prin anticiparea nevoilor societăţii civile si prin modificarea propriilor metode”, astfel încât să poată răspunde acelor necesităţi cu promptitudine. Nevoia sectorului public de a recăpăta încrederea cetăţenilor în serviciile pe care le pune la dispoziţia acestora, constă în oferirea unei palete mai largi de opţiuni ale serviciilor oferite, o comunicare mai eficientă şi un mai mare nivel de transparenţă a actului decizional. În acelaşi timp, şi cetăţenii - în relaţiile cu autorităţile - trebuie să dea dovadă de mai multă implicare şi de un mai mare interes faţă de problemele cu care se confruntă comunitatea, probleme care, direct sau indirect, mai devreme sau mai târziu, îi vor afecta într-o oarecare măsură. Astfel că, dacă ei se implică activ în această relaţie, atunci, în mod inevitabil, viziunea şi interesele acestora vor fi reflectate în proiectele autorităţilor sau instituţiilor publice, locale sau centrale. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre conduita cetăţenilor în raporturile pe care le stabilesc cu autorităţile publice sau cu funcţionarii publici, există ideea-stereotip – că cetăţenii au doar drepturi, mai cu seamă pentru că aceştia sunt contribuabili şi pentru că s-a împământenit concepţia, corectă dealtfel, că aceştia îi plătesc pe funcţionarii publici din proprii bani. Însă, în acelaşi timp, nu trebuie uitat că şi funcţionarii publici sunt mai întâi de toate cetăţeni ai aceleiaşi societăţi, şi au şi ei aceleaşi drepturi. Prin urmare, cel mai important drept este acela de a beneficia de un tratament civilizat. Prin regula reciprocităţii atât cetăţenii, cât şi funcţionarii publici au dreptul de a fi trataţi în mod civilizat şi în limitele bunului simţ. Totodată, ca şi într-un contract încheiat între două părţi, respectiv cetăţenii şi funcţionarii publici, aceste părţi au şi obligaţii pe lângă drepturi. Drepturile dar şi obligaţiile cetăţenilor în raporturile cu autorităţile sau instituţiile pubice şi cu reprezentanţii acestora – funcţionarii publici, rezidă din mai multe acte normative. În acest capitol au fost selectate câteva dintre

36

Page 42: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

cele mai importante drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor, care sunt relevante pentru manualul de faţă, mai cu seamă că obligaţiile cetăţenilor în raporturile cu autorităţile publice nu sunt totdeauna enunţate direct şi explicit în aceste acte normative. Având în vedere că acest subiect nu a mai fost abordat până la acest moment de o asemenea manieră, atenţionăm încă de la început că unele dintre drepturi se confundă cu obligaţiile, precum şi unele obligaţii pot fi considerate drepturi ale cetăţenilor . Mai trebuie spus şi că enumerarea de faţă nu se doreşte a fi una exhaustivă, ci o enunţare a acelor acte normative care au fost considerate a fi relevante pentru manualul de faţă. 2.1.1. Drepturile cetăţenilor în relaţia cu autorităţile sau instituţiile publice Mai întâi trebuie menţionat art. 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, conform căruia „orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere”. De asemenea, sunt deosebit de importante drepturile enunţate de legea fundamentală a României, respectiv Constituţia revizuită în 2003 şi anume dreptul:

de a avea iniţiativă legislativă 5 de a obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului

legitim, anularea actului şi repararea pagubei (dacă o persoană a fost vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri)

de a fi egali în faţa legii şi a autorităţilor publice şi trataţi fără privilegii, dar şi fără discriminări

5 Acest drept este reglementat de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni. Aici se prevede în art. 1 (2) că iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă, care este promovată, conform art. 2 (1) de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. Acest drept nu trebuie confundat cu dreptul cetăţenilor de a face observaţii şi propuneri la acele proiecte de acte normative iniţiate de diferite instituţii publice.

37

Page 43: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de a avea acces la orice informaţie de interes public (în timp ce autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal)

de a se adresa autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public prevede că cetăţenii au următoarele drepturi:

de a primi răspunsul la o cerere formulată în scris sau verbal de a solicita informaţii de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, completează prevederile Legii nr. 544/2001 cu drepturile cetăţenilor:

de a participa la şedinţele publice ale autorităţii sau instituţiei publice

de a-şi exprima opinia cu privire la proiectele de acte normative înaintea adoptării acestora

de a fi consultaţi înainte de a fi adoptat un act normativ care afectează în mod direct cetăţeanul

de a se informa cu privire la proiectele de acte normative care privesc un interes public

de a formula propuneri sau sugestii pentru îmbunătăţirea sau modificarea unui proiect de act normativ

de a se adresa justiţiei dacă se consideră lezaţi în drepturile pe care i le oferă

Drepturile cetăţenilor se regăsesc şi în alte acte normative, cum ar fi de exemplu legile privind administraţia publică şi în mod deosebit acele acte normative referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici, după cum urmează :

de a se adresa politicos în relaţiile cu funcţionarii publici de a se adresa în limba maternă celor care aparţin minorităţilor

etnice acolo unde populaţia reprezentativă este mai mare de 20%

38

Page 44: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de a propune proiecte de hotărâre în cazul consiliilor locale sau al consiliilor judeţene

2.1.2. Obligaţiile cetăţenilor în relaţia cu autorităţile sau instituţiile publice În ceea ce priveşte raporturile cetăţenilor cu autorităţile sau instituţiile publice ori cu funcţionarii publici, acestea sunt marcate de obligaţii care, în genere, mai mult se deduc şi de cele mai multe ori nu se sancţionează în caz de nerespectare, cu excepţia celor considerate infracţiuni, având un grad de pericol social sporit, sancţionate de codul penal. Totuşi, în momentul în care ne referim la aceste raporturi, considerăm că principala obligaţie a cetăţenilor este de a se implica cât mai activ în ceea ce priveşte apărarea şi respectarea interesului public. Această obligaţie de a fi cât mai activ implicat în treburile de interes public presupune mai întâi ideea de a se informa şi apoi de a-şi exprima opinia legată de un aspect sau altul. Prin urmare, toate obligaţiile care vor fi enunţate în cele ce urmează, decurg aproape întru-totul din prima obligaţie pe care o avem cu toţii ca cetăţeni, de a ne implica activ în treburile de interes public, întrucât acestea se răsfrâng asupra noastră, întrucât suntem responsabili şi vrem să ştim cum este gestionat banul public, pentru că administraţia publică este şi trebuie să fie din ce în ce mai transparentă. Astfel, Legea nr. 544/2001, prevede obligaţia cetăţeanului:

de a depune o reclamaţie în situaţia în care consideră că i-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie

de a se adresa justiţiei dacă i-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie

de a suporta contravaloarea serviciilor de copiere în situaţia în care sunt solicitate copii după documente oficiale

Actele normative referitoare la funcţiile şi funcţionarii publici (Legea privind Statutul funcţionarilor publici, HG privind comisiile paritare şi comisiile de disciplină, Codul de conduită a funcţionarilor publici, Legea administraţiei publice), amintesc de obligaţia cetăţeanului :

39

Page 45: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de a sesiza Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau comisia de disciplină în situaţia în care au fost încălcate normele aplicabile funcţionarilor publici

de a nu aduce vătămări corporale de a nu ameninţa

Alte acte normative, cum ar fi codul penal, legea privind iniţiativa legislativă menţionează că cetăţeanul are obligaţia:

de a nu da mită de a nu încuraja o conduită necorespunzătoare a unui funcţionar

public de a înainta o reclamaţie administrativă de a semnala un comportament necorespunzător al unui funcţionar

public în timpul pe care şi-l petrece pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

de a semnala un caz de conflict de interese despre care are cunoştinţă că se regăseşte un funcţionar public

de a semnala o situaţie de incompatibilitate de a nu aduce acuzaţii nefondate şi cu rea credinţă

Totodată, pe lângă aceste obligaţii, culese din diferite acte normative în vigoare, există şi alte obligaţii care nu pot fi reglementate de nici un act normativ şi care decurg tot din cea dintâi obligaţie a unui cetăţean, respectiv de a se implica activ în aspectele ce ţin de interesul public. Asemenea obligaţii pot fi considerate de exemplu:

urmărirea în presa scrisă sau audio-vizuală a acelor cazuri de corupţie care implică funcţionari publici mobilizarea presei în combaterea acelor cazuri de corupţie cu care s-a confruntat personal

2.2. Metode de implicare activă a cetăţenilor În ceea ce priveşte nivelul, dar şi dorinţa de implicare a cetăţenilor în aspectele ce ţin de interesul public, aspecte interesante au rezultat în urma sondajului “ Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni“, efectuat de IRSOP, în cadrul proiectului PHARE 2003/005-551.01.05/04 – Transparenţă şi etică în administraţia publică. Astfel că, s-a putut observa dorinţa cetăţenilor de a

40

Page 46: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

participa pasiv, în sensul de a se informa cu privire la anumite acte normative sau proiecte de acte normative iniţiate de autorităţile sau instituţiile publice. Într-un procent destul de scăzut, cetăţenii şi-au manifestat dorinţa de a putea face sugestii privind proiectele de acte normativ înainte ca acestea să fie adoptate şi să devină oficiale şi aplicabile erga omnes. Foarte mulţi dintre cei intervievaţi şi-au exprimat interesul pentru formularea de sesizări şi plângeri cu privire la lezarea acestora. Totuşi, doar la atât se limitează dorinţa de implicare a cetăţenilor, care probabil rezidă şi în faptul că nu sunt implicaţi chiar de către autorităţile sau instituţiile publice şi nici nu există o cutumă în acest sens. Cetăţenii încă nu sunt conştienţi de faptul că pot avea un rol important în comunitatea în care trăiesc şi că sunt chiar obligaţi să se implice activ, în acest sens putându-se ajunge la o descreştere a spiritului contestatar care a reieşit şi în urma sondajului. Cu toate acestea, trebuie admis că un factor de alienare a cetăţeanului faţă de instituţiile statului îl constituie atât dinamica vieţii de zi cu zi, cât şi nivelul destul de scăzut de viaţă a cetăţenilor din România, care nu le permite acestora o implicare activă în aspectele ce ţin de interes public.

2.2.1. Metode clasice

Premisele unei implicări active a cetăţenilor în acele domenii de interes public, constau în schimbarea mentalităţilor, asigurarea respectului instituţiilor sau autorităţilor publice, prin proprii funcţionari publici, faţă de cetăţean şi participarea cetăţenilor, din proprie iniţiativă, la procesul decizional. Aceste metode prin care cetăţenii îşi fac cunoscută opinia şi îşi fac simţită prezenţa în ariile interesului public, interesul comunităţii, sunt enunţate şi de norme ale Uniunii Europene, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică6, Consiliului Europei7, fiind chiar aplicate în statele democrate, în special cele care sunt de inspiraţie anglo-saxonă.

Participarea cetăţenilor se poate realiza prin mai multe metode, dintre care : 6 Citizens as Partners – OECD Handbook on Information, Consultation and public participation in policy-making, OECD, France, 2001 7 Etica publică la nivel local - Pachet de iniţiative model, coordonat de Comitetul de Direcţie pentru Democraţie Locală şi Regională (CDLR) din cadrul Consiliului Europei şi adoptat oficial la conferinţa internaţională privind „Standardele etice în sectorul public” din 31 martie – 1 aprilie 2004. În acest ghid România a prezentat situaţia existentă la momentul respectiv privind măsurile iniţiate de autorităţile şi instituţiile publice de la nivel local şi central în vederea asigurării şi garantării unei conduite etice în domeniul administraţiei publice româneşti. Acest studiu a fost elaborat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care a fost şi instituţia iniţiatoare a Codului de conduită a funcţionarilor publici.

41

Page 47: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

informarea

Aceasta reprezintă primul nivel al implicării cetăţenilor, pentru că fără a fi informaţi, aceştia nu pot participa activ. Informarea presupune eforturi atât din partea cetăţenilor, cât şi din partea administraţiei publice. Administraţia publică este datoare să difuzeze informaţii către cetăţeni privind activitatea şi planurile sale şi poate să permită accesul liber al cetăţenilor la diverse documente: planurile de urbanism, procesele verbale ale şedinţelor consiliului etc. Cetăţenii pot recurge la mijloacele de informare oferite de mass-media: ziare, emisiuni la radio şi televiziune, anunţuri publice sau pot obţine informaţii despre activitatea sau planurile administraţiei locale observând şedinţele consiliului local sau obţinând informaţiile necesare de la secretariatul respectivei autorităţi/ instituţii publice.

consultarea

Aceasta este o metodă care presupune o iniţiativă din partea autorităţilor sau instituţiilor publice în vederea identificării necesităţilor şi nemulţumirilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor acţiuni sau pentru a culege idei şi sugestii privind o anumită problemă. Consultarea cetăţenilor nu pune sub semnul întrebării capacitatea de decizie a respectivei autorităţi sau instituţii publice, aceasta din urmă având puterea ultimă de decizie şi libertatea de a ţine sau nu seama de sugestiile propuse de cetăţenii consultaţi. Consultarea este una dintre cele mai importante metode întrucât aceasta implică un dialog real cu cetăţenii, presupune renunţarea la atitudinea directivă şi dogmatică a autorităţii publice, eliminarea jargonului profesional şi folosirea unui limbaj comun, clar şi simplu. De asemenea, pentru creşterea eficienţei consultării este necesară o atmosferă de toleranţă a opiniilor, încurajarea exprimării tuturor care este mult mai importantă decât oferirea de explicaţii. În procesul de consultare, cetăţenii trebuie să fie deschişi atunci când autorităţile le solicită părerea sau informaţii şi să contribuie în mod constructiv la întâlnirile cu reprezentanţii autorităţilor sau la celelalte forme de consultare. Cu toate acestea, simpla consultare a cetăţenilor nu este suficientă, fiind nevoie de o implicare mai mare a acestora în treburile comunităţii. Unul dintre reproşurile cel mai des întâlnite în rândurile cetăţenilor este acela că autorităţile locale îi consultă pe cei dintâi numai în privinţa problemelor asupra cărora deja s-a decis. Această credinţă a cetăţenilor îi determină pe aceştia să fie suspicioşi sau cinici privind rolul participării lor în problemele comunităţii (crezând că practic autorităţile locale îşi asigură în acest mod legitimitatea acţiunilor şi deciziilor pe care le iau). În scopul implicării eficiente a cetăţenilor prin

42

Page 48: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

consultarea acestora şi în scopul stimulării participării lor la astfel de activităţi, autorităţile sau instituţiile publice trebuie să organizeze cât mai des asemenea evenimente şi să le demonstreze cetăţenilor că părerea lor contează şi se ţine seama de aceasta.

întâlnirea şi audierea publică

Întâlnirea publică este o metodă care presupune un interes din partea ambelor părţi, la care participă atât cetăţenii, cât şi reprezentanţii cu putere de decizie ai administraţiei publice locale. Reprezentanţii administraţiei pot oferi informaţii în cursul întâlnirilor cu diverse organizaţii sau asociaţii ale cetăţenilor însă într-un cadru informal8. Această relaţie ca să existe în realitate, trebuie să se bazeze şi să se construiască pe un respect reciproc şi nu în ultimul rând autorităţile sau instituţiile publice trebuie să facă proba bunei-credinţe, pentru a-i determina pe cetăţeni să se implice realmente în mod activ şi nu doar în spiritul contestatar şi de permanentă respingere a iniţiativelor ce vin de la autoritatea publică. Audierea publică este o metodă mult mai formalizată decât întâlnirea publică. În timpul audierilor publice, autorităţile ascultă expunerile şi opiniile cetăţenilor care se confruntă cu anumite probleme la nivelul comnităţii. Aceste audieri publice sunt organizate de către reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice în momentul în care acestea au anumite obiective de îndeplinit, înscrise pe agenda lor, şi care trebuie realizate, însă după o expunere de argumente pro şi contra oferite de cetăţeni, ONG-uri sau alte organizaţii sau organisme cu interese în domeniul respectiv. O audiere publică este de obicei organizată atunci când administraţia are un plan, se ocupă de campania de informare publică şi intenţionează să facă un angajament. Caracteristica esenţială a unei audieri publice este posibilitatea oferită reprezentanţilor administraţiei locale de a asculta şi de a lua în considerare părerile cetăţenilor înainte să fie luată decizia finală. Câteva exemple de teme de audieri publice: proiectul de buget al Primăriei, planuri pentru programe de dezvoltare economică, planuri strategice pentru

8 Legea nr. 215/2001 reglementează acest aspect în art. 52 unde se menţionează că în serviciul colectivităţii locale se află consilierii, care au obligaţia de a organiza periodic întâlniri cu cetăţenii în exercitarea mandatului pentru care au fost aleşi, iar în scopul îndeplinirii corespunzătoare a mandatului, primarul are obligaţia de a oferi, la cererea consilierilor, informaţiile solicitate de către aceştia, în termen de 20 de zile.

43

Page 49: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

reamenajarea centrului oraşului, planul multi-anual pentru dezvoltarea de capital, un plan pentru managementul de mediu pe domeniul public9. Concluzia este că numai prin comunicare, perfecţionare şi o permanentă îmbunătăţire a serviciilor publice se poate asigura realizarea reformei administraţiei publice şi crearea unui corp al funcţionarilor publici, profesionist şi neutru din punct de vedere politic. Numai prin existenţa unui asemenea corp de profesionişti se pot asigura servicii de calitate, care să ducă la schimbarea atitudinii cetăţenilor faţă de administraţia publică în general, şi faţă de categoria funcţionarilor publici, în particular. Dar toate acestea nu se pot realiza decât dacă există o implicare activă a cetăţenilor la problemele de interes general, iar acestă implicare se află la nivel incipient în România, fapt demonstrat şi de raportul privind aplicarea Legii nr.52/2003 - „Transparenţa decizională în administraţia publică”, unde se arată că au fost organizate 34 354 de şedinţe publice la care au participat peste 321 000 de persoane, ceea ce indică o medie de 9 persoane/şedinţă10. Prin urmare este nevoie de o implicare cât mai activă a societăţii civile, fie că este vorba despre organizaţii neguvernamentale fie că este vorba de cetăţeni ca simple persoane fizice sau organizaţi în diverse asociaţii. 2.2.2. Metode moderne de implicare a cetăţenilor Cetăţenii din statele dezvoltate, preocupaţi de bunul mers al comunităţii, au găsit şi aplicat mai multe metode prin care să îşi facă auzită opinia şi chiar să încerce să îşi impună punctul de vedere în acest sens. Astfel că printre cele mai uzitate metode întrebuinţate de către cetăţeni, sunt :

Organizarea cetăţenilor pentru a face lobby şi pentru a influenţa politicile publice iniţiate de autorităţile publice (în situaţia în care aceştia nu au fost implicaţi de la bun început în conceperea respectivei politici publice)

9 Consilierul cetăţeanului pentru o guvernare participativă mai bună, ANBCC şi IPP, Bucureşti, 2005, p.49 10 Aceste date se referă la situaţia din 2004 şi se regăsesc în Transprenţa decizională în administraţia publică – Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003”, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Bucureşti, 2004, p.6

44

Page 50: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Organizarea de către diferite organizaţii a unor focus-grupuri constituite din cetăţeni, în vederea discutării pe marginea unei anumite teme de interes general pentru participanţi. (Prin această metodă se pot observa şi clarifica opiniile cetăţenilor şi modul în care propunerea poate deveni subiect pe agenda unei instituţii publice, înainte ca aceasta să iniţieze o politică publică în acest sens).

Constituirea unor grupuri de cetăţeni care să disemineze celorlalţi cetăţeni informaţiile legate de un anumit subiect de interes general, sau să culeagă informaţii despre alte acţiuni ale autorităţii locale în acel domeniu etc11.

Organizarea în diferite asociaţii cetăţeneşti care să iniţieze, să propună sau să comenteze proiectele de acte normative iniţiate de autorităţile locale. (Acest aspect poate fi extrem de important pentru

că adesea se întâmplă ca proiectele considerate importante de autorităţile publice să fie doar de interes scăzut pentru cetăţenii comunităţii şi invers.)

Organizarea cetăţenilor în comitete consultative cetăţeneşti (CCC) pentru a furniza consiliilor locale – judeţene şi primăriilor opinii legate de aspecte cât mai diferite. (Acestea reprezintă un mijloc important folosit de administraţia locală pentru a angaja cetăţenii în procesul de guvernare şi pentru a-i informa în permanenţă despre schimbările nevoilor publice dintr perioadele electorale. CCC-urile cresc atât nivelul, cât şi calitatea implicării cetăţenilor în activitatea administraţiei locale, în felul acesta construindu-se toate acele punţi importante de încredere între guvernanţi şi guvernaţi, consolidându-se societatea civilă12).

Utilizarea internet-ului, (instrument important de comunicare între cetăţeni şi autorităţile publice, sau chiar între cetăţeni prin discutarea diferitelor subiecte de interes comun pe acele forumuri de discuţii)

Participarea cetăţenilor interesaţi şi activi ca voluntari în cadrul diferitelor proiecte iniţiate fie de organizaţii neguvernamentale, fie chiar de către autorităţi sau instituţii publice

Participarea cetăţenilor, în direct, la emisiuni radiofonice sau televizate pentru a-şi face auzită şi cunoscută opinia cu privire la un anumit aspect de interes public

11 Consilierul cetăţeanului pentru o guvernare participativă mai bună, ANBCC şi IPP, Bucureşti, 2005, p. 19 12 Ibidem, p.50

45

Page 51: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

2.3. Metode de sancţionare a autorităţilor sau instituţiilor publice de către cetăţenii nemulţumiţi Este în beneficiul ambelor părţi (atât al autorităţilor publice, locale sau centrale, cât şi al societăţii civile) implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, chiar de la momentul demarării unui proiect, atunci când ideile se află încă la stadiul de viziuni, înainte ca interesele politice sau profesionale să îşi facă apariţia. În acest sens, există numeroase argumente pro implicării cetăţenilor în procesul decizional încă de la început, pentru că mai întâi de toate îi face responsabili în egală măsură, alături de autorităţile locale, privind reuşita unui proiect. De asemenea, prin această practică se poate înlătura acea mentalitate de opoziţie permanentă faţă de proiecte iniţiate de autorităţile publice. În caz contrar, cetăţenii au drept mijloace de sancţionare a autorităţilor publice următoarele instrumente:

Neparticipare sau participarea la un nivel extrem de scăzut la alegerile electorale

Neaplicarea, neînsuşirea şi contestarea permanentă a dispoziţiilor legale (de exemplu nu fumează în locurile expres amenajate pentru acest scop etc)

Neimplicarea în activităţile privind interesul public, iniţiate de autorităţile sau instituţiile publice

Ostilitate şi agresivitate cu ocazia intrării în contact cu o autoritate publică

Adoptarea unei atitudini negative la momentul intervievării cu ocazia demarării unui sondaj de percepţie organizat de o autoritate sau instituţie publică

Depunerea de reclamaţii şi petiţii într-un număr tot mai mare Crearea unei imagini nefavorabile prin intermediul mass-media

46

Page 52: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

2.4. Avantaje şi dezavantaje privind implicarea activă a cetăţenilor Avantajele implicării cetăţenilor

Diminuarea gradului de contestare a proiectelor iniţiate de o autoritate sau instituţie publică

Îmbunătăţirea imaginii publice a respectivei autorităţi sau instituţii

Cooperare eficientă între societatea civilă şi instituţiile publice

Creşterea nivelului de voluntariat în serviciul public

Creşterea încrederii în instituţii statale

Responsabilizarea cetăţenilor privind anumite proiecte de interes public, alături de instituţiile publice iniţiatoare

Creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi (atât cetăţeni, cât şi funcţionari publici)

Eficientizarea activităţii unei instituţii sau autorităţi publice (de exemplu dacă sunt mai puţine reclamaţii, forţa de lucru se poate orienta într-o direcţie mai solicitantă şi mai puţin eficientă)

Conceperea şi finalizarea unor proiecte de interes public, care să fie şi viabile

Creşterea simţului civic al comunităţii

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor

Dezavantajele neimplicării cetăţenilor

Creşterea sau menţinerea nivelului de neîncredere în instituţiile statului

Ridicarea gradului de insatisfacţie şi frustrare a cetăţenilor

Creşterea gradului de contestare a diferitelor proiecte iniţiate de autorităţile sau instituţiile publice şi chiar boicotarea acestora

Diminuarea gradului de comunicare dintre societatea civilă şi administraţia publică

47

Page 53: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Neproductivitatea în activităţile instituţiilor sau autorităţilor publice

Scăderea nivelului calitativ al serviciilor publice orientate către cetăţeni

Creşterea volumului de muncă în cadrul instituţiilor publice care trebuie să soluţioneze numeroasele plângeri ale cetăţenilor

48

Page 54: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

3. RELAŢIA CETĂŢEAN - FUNCŢIONAR PUBLIC/AUTORITATE/INSTITUŢIE PUBLICĂ

În acest capitol ne-am propus abordarea relaţiei funcţionar public-cetăţean sau cetăţean-funcţionar public prin prisma unei relaţii de colaborare. Între aceste două părţi nu există un raport de subordonare, ci de cooperare. În sondajul de percepţie efectuat de IRSOP pe un eşantion de 500 de persoane de diferite categorii socio-profesionale, vârstă, sex, educaţie, etc. din 4 locaţii (Bacău, Bucureşti, Prahova şi Timiş), se observă că, în general, nivelul de mulţumire a cetăţenilor faţă de modul în care sunt trataţi în instituţiile publice este destul de scăzut. Proporţia cetăţenilor care au fost satisfăcuţi de modul în care au fost primiţi în instituţiile publice nu depăşeşte jumătatea (47%) pentru nici una dintre instituţii şi coboară până la o cincime (20%)13. Este evident că această relaţie se bazează mai întâi pe respectul reciproc dintre oameni şi este mult mai probabil ca nemulţumirea cetăţenilor să se întrepte împotriva autorităţilor şi instituţiilor publice, care în fapt reprezintă aparatul guvernamental despre care cetăţenii în general au o părere negativă. În acest scop, am considerat utilă inserarea unui subcapitol referitor la identificarea necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu autorităţiile publice, în scopul identificării unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării dintre aceste două părţi. Din aceste două abordări (a identificării necesităţilor şi a găsirii soluţiilor de îmbunătăţire a relaţiei existente) s-au conturat unele instrumente pe care autorităţile şi instituţiile publice le pot utiliza pentru o implicare cât mai activă a cetăţenilor, menită în cele din urmă să ducă la sporirea încrederii acestora în instituţiile statului.

13 Percepţia funcţiei publice de către cetăţeni, IRSOP Market Research & Consulting Ltd., Bucureşti, Decembrie 2005

49

Page 55: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

3.1. Raportul de colaborare cetăţean-funcţionar public / autorităţi sau instituţii publice În literatura de specialitate există două concepţii. Potrivit primei concepţii, în Marea Britanie funcţionarul public este considerat slujitorul fidel al guvernului ales democratic, în timp ce în Franţa funcţia publică este percepută ca fiind factorul de mediere între stat şi societate, care garantează respectul interesului public. Prin urmare, se poate observa cu uşurinţă că în România, funcţionarul public, întocmai modelului francez, trebuie să medieze relaţia dintre autorităţile sau instituţiile publice al căror reprezentant este şi cetăţeni, care sunt beneficiarii finali ai serviciilor publice, şi care ar trebui să se implice mai activ în vederea asigurării interesului public, interesului general al comunităţii. Prin Legea administraţiei publice locale şi prin Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului se asigură dreptul şi posibilitatea cetăţenilor de a se implica activ, de a participa la luarea celor mai importante decizii privind angajarea şi gestionarea resurselor financiare şi patrimoniale ale comunităţilor locale. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale, prin asociere sau în cooperare cu ONG-urile interesate, pot determina participarea cetăţenilor în privinţa problemelor de interes public, alocând în acest sens resursele patrimoniale şi financiare necesare. Este necesară iniţierea unei relaţii directe între autorităţile administraţiei publice locale dar şi centrale, şi cetăţeni. Relaţia directă poate fi înlesnită prin promovarea unor metode de implicare activă a cetăţenilor la viaţa publică de către autorităţile sau instituţiile publice. Acestea pot pune la dispoziţia cetăţenilor reuniţi sub diverse forme de asociere, de exemplu sub forma unor grupuri de iniţiativă cetăţenească (acestea putând fi sprijinite de ONG-urile din domeniu), săli în care aceste grupuri să se reunească periodic pentru discutarea intereselor cetăţenilor în raport cu administraţia publică locală. Această relaţie directă poate fi consolidată şi prin descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor, crescând astfel autonomia decizională, prin debirocratizarea şi instituirea unei administraţii eficace iar, pe de altă parte, prin facilitarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor de interes general. Această relaţie trebuie sprijinită şi întărită şi pentru că se preconizează realizarea unui serviciu public, capabil să răspundă cât mai bine nevoilor cetăţenilor şi să corespundă standardelor Uniunii Europene. În scopul transpunerii în practică a acestor deziderate şi mai cu seamă în scopul

50

Page 56: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

întăririi cooperării dintre administraţie şi cetăţeni, trebuie luate măsuri privind simplificarea procedurilor administrative, eliminarea paralelismelor şi suprapunerilor din activitatea diverselor instituţii publice, raţionalizarea circuitului documentelor, selecţionarea, pregătirea şi instruirea permanentă a funcţionarilor publici care lucrează direct cu cetăţenii şi cu agenţii economici, precum şi extinderea utilizării în administraţie a echipamentelor si tehnologiilor informatice (conceptul de e-Government). O contribuţie seminificativă în vederea asigurării unei relaţii directe şi corecte stabilită între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, o aduce garantarea respectării şi punerii în practica de zi cu zi a principiului transparenţei actelor administrative, precum şi comunicarea operativă cu cetăţenii prin facilitarea accesului la informaţii şi prin stabilirea unor programe obligatorii de audienţă la demnitari, aleşi locali şi persoane cu funcţii de conducere din administraţia publică, centrală şi locală. De asemenea, tot în spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, se va urmări consolidarea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional mai ales prin organizarea unor forme permanente de consultare a reprezentanţilor săi, precum şi realizarea cadrului de funcţionare a democraţiei participative. Totodată, pentru a putea fi satisfăcute cerinţele şi nevoile cetăţenilor de a avea servicii publice polivalente şi uşor accesibile, se poate iniţia, de către forurile decizionale ale administraţiei publice, reunirea în acelaşi sediu a unui număr de servicii publice de diferite tipuri (servicii ale administratiei publice centrale, ale colectivitatilor locale, de asigurări sociale etc.). În acest mod se poate garanta asigurarea unei polivalenţe în preluarea şi soluţionarea dificultăţilor apărute, prin cooperarea între aceste servicii, prin folosirea în comun a mijloacelor fixe şi a echipamentelor tehnice, precum şi oferirea unei palete mai ample de servicii prin instituirea unui sistem operaţional de luare a deciziilor rapide în avantajul cetăţeanului care poate economisi astfel timp, bani şi nervi.

Nu în ultimul rând, pentru o mai bună relaţionare funcţionar public-cetăţean sau cetăţean-funcţionar public trebuie să se urmărească o aplicare strictă a normelor de conduită prevăzute mai ales de Legea nr. 7/2004. Prin urmare, în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine imparţială, corectă şi justificată pentru a asigura rezolvarea cu claritate şi eficienţă a problemelor acestora. Funcţionarii publici au

51

Page 57: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice. Astfel că, funcţionarii publici, în raporturile cu cetăţenii ca beneficiari ai serviciilor publice, trebuie:

Să prezinte cetăţenilor informaţiile de interes public, în mod complet şi corect, potrivit prevederilor legale.

Să acorde asistenţă, să răspundă cetăţenilor în termenele legale şi să ofere informaţiile care le sunt solicitate, în condiţiile legii.

Să depună diligenţele necesare pentru ca cetăţenii să înţeleagă în mod corect care sunt drepturile şi obligaţiile lor în raport cu legislaţia în vigoare.

Să folosească un limbaj adecvat şi să fundamenteze soluţiile date în răspunsurile scrise şi în orice altă corespondenţă oficială.

Să nu promită luarea unei decizii (avantajoase) de către autoritatea sau instituţia publică ori de către alţi funcţionari publici.

Să solicite cetăţenilor exclusiv informaţiile considerate necesare pentru soluţionarea cererilor, în scopul simplificării procedurilor administrative.

Să indice autoritatea sau instituţia publică competentă să soluţioneze petiţia şi să o transmită spre competentă soluţionare în cazul în care rezolvarea acesteia excede competenţei autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea respectivul funcţionar public.

Să nu acorde asistenţă şi consultanţă cetăţenilor în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură, împotriva statului, autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Să se abţină, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de la orice acte sau fapte de natura să prejudicieze interesele legale ale cetăţenilor.

Prin adoptarea şi implementarea legilor care îl identifică pe cetăţean drept beneficiar final, se creează premisele îmbunătăţirii raporturilor dintre autorităţi sau instituţii publice şi cetăţeni, pentru că aceste legi permit accesul cetăţenilor la diferite activităţi şi proiecte de acte normative iniţiate de autorităţile sau instituţiile publice locale sau centrale. Până la momentul adoptării acestor acte normative (cum ar fi de exemplu Legea nr. 188/1999, Legea 544/2001, Legea nr. 52/2003, Legea nr. 161/2003, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 571/204, etc), cele mai multe reglementări iniţiate şi adoptate fără consultarea persoanelor direct afectate de prevederile acestora, erau urmate de rezultate neprevăzute, identificate odată cu implementarea propriu-zisă,

52

Page 58: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

de proteste şi nenumărate revizuiri, care în fapt dovedeau ineficienţa modului de elaborare, adoptare şi implementare a unui act normativ. Totodată, prin aceste reglementări, se creează premisele unei reale apropieri a cetăţenilor de instituţiile şi autorităţile publice, prin faptul că, voit sau nu, aceştia interrelaţionează şi trebuie să comunice, cât şi prin faptul că într-o anumită măsură cetăţenii sunt şi ei responsabilizaţi prin această implicare. Această comunicare şi interrelaţionare facilitează o mai mare transparenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice şi o consolidare reală a democraţiei participative la nivelul comunităţii. Raporturile dintre cetăţeni şi funcţionari publici sunt permanent susceptibile de a fi îmbunătăţite, în acest sens existând mai multe etape care trebuie strabătute de instituţiile sau autorităţile publice şi funcţionarii acestora pentru a atinge acest deziderat. 3.2. Metode de identificare a necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică

Este important, chiar şi pentru instituţiile sau autorităţile publice, să poată măsura gradul de satisfacţie al cetăţenilor în ceea ce priveşte imaginea celor dintâi, produsele şi serviciile oferite, transparenţa şi deschiderea către nevoile reale ale cetăţenilor. Această operaţie se poate realiza prin conceperea unor diverse chestionare de către consiliile locale, judeţene sau alte asemenea instituţii sau autorităţi publice locale şi centrale, care să fie destinate cetăţenilor în funcţie de diferitele teme de abordare a dificultăţilor identificate de cetăţeni. Chestionarele pot fi direcţionate în scopul aflării percepţiei cetăţenilor asupra imaginii respectivei instituţii sau autorităţi publice, nivelului de accesibilitate a respectivelor instituţii publice de către cetăţeni, percepţiei cetăţenilor asupra calităţii serviciilor oferite de funcţionarii publici dintr-o instituţie sau autoritate publică etc.

Exemple practice:

1. – percepţia cetăţenilor asupra imaginii respectivei instituţii sau autorităţi publice

53

Page 59: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

INDICATORI EXTERNI

Nivelul general al satisfacţiei privind performanţa instituţiei Tratamentul corect şi amabil al cetăţenilor Comportamentul responsabil şi energic al funcţionarilor publici Flexibilitatea şi abilitatea soluţionării diferitelor situaţii apărute Deschiderea în faţa schimbării atât a funcţionarilor publici, cât şi a

autorităţilor sau instituţiilor publice Deschiderea la sugestii şi dorinţa de a adopta noi idei în vederea

îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite Impactul autorităţii sau instituţiei publice asupra calităţii şi nivelului de

trai al contribuabililor Oportunităţile-facilităţile create de instituţiile sau autorităţile publice

pentru a afla nemulţumirile şi insatisfacţiile cetăţenilor

INDICATORI INTERNI

Numărul petiţiilor-reclamaţiilor-cererilor înregistrate Numărul diverselor metode utilizate depuse în vederea îmbunătăţirii

încrederii cetăţenilor faţă de instituţia respectivă, faţă de funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea, precum şi în produsele şi serviciile oferite

Perioada de timp de soluţionare a unei petiţii Numărul funcţionarilor publici alocat în vederea soluţionării petiţiilor,

reclamaţiilor, cererilor etc. Numărul funcţionarilor publici care să participe la sesiuni de instruire

privind conduita deontologică faţă de cetăţeni Numărul de angajări de pe o perioadă delimitată de timp dintr-o

instituţie sau autoritate publică Numărul de studenţi care au efectuat perioada de practică în cadrul unei

instituţii sau autorităţi publice Numărul de plecări ale funcţionarilor publici din cadrul unei instituţii

sau autorităţi publice

2. - nivelul de accesibilitate a respectivelor autorităţi sau instituţii publice pentru cetăţeni:

54

Page 60: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Cantitatea, calitatea informaţiilor care sunt accesibile, disponibile şi transparente

Simplificarea limbajului administrativ Locaţia instituţiilor sau autorităţilor publice (mai aproape de mijloacele

de transport în comun, de parcări sau alte asemenea facilităţi) Programul de lucru (având în vedere că majoritatea cetăţenilor sunt

angajaţi) Calitatea răspunsurilor formulate de funcţionarii publici Simplificarea formularelor care trebuie completate de către cetăţeni Existenţa unor metodologii simple în vederea explicitării metodelor de

completare a formularelor pentru fiecare astfel de formular Metodele de asigurare a accesului cetăţenilor la informaţiile de interes

public Amenajarea interioară a instituţiilor publice (încăpere spaţioasă şi

aerisită destinată cetăţenilor care vin cu diverse probleme şi care îşi petrec câteva ore în respectiva incintă)

Oportunităţile de achitare a diferitelor facturi cu ajutorul tehnicii avansate (pentru a se evita aglomerarea instituţiilor publice)

3. - percepţia cetăţenilor referitoare la calitatea serviciilor oferite de funcţionarii publici

Certificarea calităţii servicilor (ISO 9001, Total Quality Management (TQM), Common Assesmment Framework (CAF) etc.)

Numărul de ore/zile alocat pe fiecare funcţionar public în vederea soluţionării diferitelor cereri, reclamaţii, avize, petiţii etc.

Numărul de instruiri organizate pentru îmbunătăţirea calităţii muncii prestate de funcţionarii publici

Numărul de instruiri la care au participat funcţionarii publici pe o perioadă de timp determinată

Numărul de detaşări ale unor funcţionari publici în alte instituţii sau autorităţi publice (menit să demonstreze înalta calificare a unor funcţionari publici pe anumite probleme)

Număr de cazuri de sancţionare a funcţionarilor publici care au încălcat normele de conduită profesională pe o perioadă de timp determinată

Numărul de premii de calitate obţinute de respectiva instituţie sau autoritate publică

55

Page 61: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

3.3. Metode de îmbunătăţire a relaţiei funcţionar public/autoritate sau instituţie publică – cetăţean Autorităţile şi instituţiile publice trebuie să înţeleagă importanţa implicării active şi reale a cetăţenilor în problemele de interes comun, drept pentru care acestea trebuie să aibă o atitudine mult mai responsabilă faţă de clienţii lor prin aplicarea următoarelor instrumente: O mai bună comunicare

abordarea unei comunicări deschise, mai puţin rigide, stricte şi formale, între reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice cu cetăţenii, care să fie mai transparentă şi mai pe înţelesul cetăţenilor de rând.

elaborarea unui Ghid de comunicare (scrisă), conceput ca un instrument util şi practic, care să cuprindă recomandări privind utilizarea unui limbaj simplu şi inteligibil pentru orice cetăţean şi care să enunţe toate procedurile şi formularele standard pe care cetăţenii le au la îndemână pentru a se adresa autorităţilor şi instituţiilor publice. De asemenea, acest ghid ar fi util să cuprindă la finalul său un glosar cu termenii uzitaţi în administraţia publică, în diferite domenii de activitate.

organizarea de seminarii şi sesiuni de lucru pentru funcţionarii publici, astfel încât aceştia să îşi însuşească atât abordarea transparentă şi simplă, precum şi metodele recomandate de respectivul ghid.

comunicarea de către autorităţile sau instituţiile publice a insucceselor şi dificultăţilor întâmpinate în procesul reformei, dar şi a succeselor obţinute. Această comunicare a aspectelor pozitive dar şi a celor negative poate contribui la creşterea încrederii cetăţenilor în autorităţile sau instituţiile publice. Comunicarea acestui mesaj, este atât responsabilitatea politicienilor, cât şi a funcţionarilor publici. Comunicarea procesului reformei administraţiei publice îi ajută chiar pe funcţionarii publici să conştientizeze propriul rol în cadrul acestei reforme şi să se implice în menţinerea acestor eforturi. Totodată, prin acestă comunicare instituţiile statului oferă unele termene limită în vederea obţinerii rezultatelor preconizate, adică oferă angajamente şi garanţii de ducere la bun sfârşit al acestora. Comunicarea rezultatelor pozitive, a succeselor înregistrate în procesul reformei, ajută la consolidarea încrederii opiniei publice în sectorul public.

56

Page 62: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Regândirea procedurilor administrative

elaborarea unei politici de transparenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice în colaborarea cu cetăţenii. În acest sens, ar fi util ca orice astfel de instituţie să indice care sunt persoanele responsabile cu relaţiile cu publicul sau acele persoane de contact care pot oferi informaţii pe diferite domenii de interes, precum şi termenele limită până la care se poate răspunde pentru un anumit tip de solicitări. Aici un rol deosebit de important îl joacă legile nr. 544/2001 şi nr. 52/2003, dar poate ar fi mai util şi mai accesibil ca fiecare instituţie publică, în funcţie de specificul său de activitate, să poată indica anumite termene de soluţionare a tipurilor de solicitări pe care le primeşte de la diferiţii săi clienţi. Totodată, ar fi extrem de binevenit dacă instituţiile publice ar putea stabili şi valoarea serviciilor publice, care în cazul în care nu au fost rezolvate din motive imputabile fie funcţionarului public, fie instituţiei respective, astfel încât cetăţeanul să fie despăgubit printr-un ordin de imputare respetivului funcţionar public, fără a se mai ajunge în instanţa de contencios administrativ.

conceperea unor sondaje de opinie menite a măsura nivelul de satisfacţie al clienţilor unei autorităţi sau instituţii publice, care s-ar putea efectua periodic (o dată la un an de exemplu), de către un institut specializat.

promovarea parteneriatului public-privat, care poate aduce beneficii ambelor părţi şi poate duce la creşterea nivelului de încredere al cetăţenilor vis-à-vis de aparatul administrativ.

Implementarea cărţilor serviciilor publice/ clienţilor administraţiei publice

elaborarea principiilor serviciilor publice şi stabilirea standardelor de calitate care ar trebui urmate de instituţiile publice

enunţarea drepturilor dar şi a obligaţiilor cetăţenilor în raporturile pe care aceştia le au cu reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice.

publicarea celor mai sus enunţate într-o cartă a serviciilor publice sau a cetăţenilor şi apoi diseminarea acesteia printr-o campanie de conştientizare a cetăţenilor.

57

Page 63: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Recunoaşterea calităţii serviciilor publice

organizarea unor concursuri pentru instituţiile publice din spaţiul administrativ în scopul premierii celor mai bune practici care au dat rezultate notabile în oferirea de servicii publice de calitate clienţilor lor14

Eficientizarea activităţii birourilor cetăţenilor şi înfiinţarea de astfel de birouri în toate autorităţile şi instituţiile publice.

3.4. Instrumentele autorităţilor publice de a implica cetăţenii în procesul de luare a deciziilor Instrumentele folosite de autorităţile sau instituţiile publice pentru o implicare cât mai activă a cetăţenilor în problemele de interes general, pot fi atât cele prevăzute de legislaţia în vigoare, cât şi cele prevăzute în manualele de comunicare sau de sociologie etc.

Tehnicile de inventariere a problemelor prin intermediul comentariilor, plângerilor, petiţiilor, dovezilor foto, dar şi de inventariere a domeniilor de interes15 pentru cetăţenii unei comunităţi pentru a promova activităţi de implicare a cetăţenilor etc

Chestionarele, care pot fi scrise, orale, prin telefon, în direct etc Întâlniri ale cetăţenilor sau asociaţiilor reprezentative ale acestora cu

reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice Cutiuţa cu sugestii şi reclamaţii, în interiorul căreia cetăţenii sub forma

anonimatului pot contribui cu diverse sugestii, propuneri, dar şi reclamaţii şi plângeri16

14 Un asemenea proiect a fost organizat (în cadrul unui program Phare) în 2004, de către Unitatea Centrală pentru Reforma în Administraţia Publică (UCRAP), program prin care s-a urmărit premierea a 100 de proiecte de bune practici în administraţia publică românească. Asemenea eveniment se organizează frecvent în spaţiul administrativ european şi considerăm că ar fi util să se perpetueze această practică şi în România. Tot aici se înscrie şi acţiunea „Gala premiilor de excelenţă administraţie.ro” din 2005. 15 Domeniile de interes pentru cetăţeni sunt: serviciile publice, transportul în comun, colectarea şi depozitarea deşeurilor, amplasarea de clădiri şi alte imobile pe domeniul public, politicile de mediu, bugetul local, curăţenia străzilor, canalizarea şi alimentarea cu apă, gaze etc. 16 Această metodă poate fi utilizată întrucât mulţi cetăţeni se tem de ridicol şi de ideea „de a nu se face de râs” dacă vin cu propuneri neviabile sau care deja au fost puse în practică, aceasta putându-se observa şi din sondajul realizat de IRSOP, unde 23% dintre cetăţenii intervievaţi consideră că trebuie să aibă experienţă şi cunoştinţe solide pentru a se putea

58

Page 64: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Forumurile de discuţii de pe paginile de internet ale autorităţilor sau instituţiilor publice

Sondajele de opinie orientate către nevoile şi dificultăţile diferitelor categorii sociale ale celor care intră adesea în relaţie directă cu autorităţile sau instituţiile publice

Referendumul17 pe anumite probleme extrem de stringente şi importante (acesta reprezintă totuşi un instrument deosebit de costisitor şi necesită mult timp şi resurse umane pentru organizarea acestuia)

Corpuri consultative sau Comitete cetăţeneşti, care să se întâlnească periodic cu reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice în scopul dezbaterii unor soluţii satisfăcătoare privind anumite probleme de interes general pentru comunitate

Grupuri de lucru alcătuite din factorii de decizie, experţii, care să participe la dezbaterile publice pe anumite proiecte de acte normative, dar şi cetăţeni preocupaţi de anumite probleme de interes comun şi care au o anumită pregătire astfel încât contribuţia acestora să fie cu atât mai valoroasă şi mai utilă

Invitarea la şedinţe publice prin campanii agresive de informare Publicitatea şedinţelor deschise cetăţenilor interesaţi Diseminarea informaţiei privind elaborarea unui proiect de act

normativ de către autoritatea sau instituţia publică iniţiatoare Organizarea „porţilor deschise” sau a „orelor deschise” (open hours)18

ocazie cu care cetăţenii pot interacţiona direct cu funcţionarii publici, sau pot obţine audienţe unde şi îşi pot face cunoscute problemele dar în acelaşi timp pot oferi sugestii, propuneri şi soluţii spre o mai bună colaborare autoritate - cetăţean

E-vote (votare online) pentru anumite aspecte generale care nu presupun o importanţă deosebită

implica activ în diferitele activităţi propuse de autorităţile sau instituţiile publice, iar 41% nu doresc să facă propuneri de rezolvare ale problemelor locale. 17 Referendumul poate fi organizat pe plan local, în condiţiile legii, pentru probleme referitoare la bugetul local, administrarea domeniului public şi privat, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi amenajarea teritoriului, precum şi pentru probleme referitoare la asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine. 18 Citizens as Partners – OECD Handbook on Information, Consultation and public participation in policy-making, OECD, France, 2001, p.59

59

Page 65: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Conferinţe de consens, în cadrul cărora un grup de 10 -15 cetăţeni se întrunesc în vederea adresării de întrebări punctuale experţilor dintr-un anumit domeniu de interes specific şi deliberării asupra acestuia.19

Juriul cetăţenilor, este un instrument similar conferinţelor de consens, dar comportând unele diferenţe majore.20

3.5. Factori care îngreunează raportul de colaborare dintre autorităţile sau instituţiile publice şi cetăţeni

cunoaşterea limitată a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în raporturile cu administraţia publică, precum şi a instrumentelor pe care le au la dispoziţie în această relaţie care nu este univocă, ci bilaterală

comunicarea deficitară de ambele părţi, respectiv atât din partea autorităţilor sau instituţiilor publice, cât şi din partea cetăţenilor – clienţilor

lipsa unei mentalităţi deschise spre nou şi spre schimbare, care să fie însoţită de o dorinţă de perfecţionare permanentă a funcţionarilor publici

subestimarea implicaţiilor instituţionale ale unei politici predominant orientată spre oferirea de servicii publice de calitate clienţilor pe cărora i se adresează

modificarea permanentă a conducerii acestor autorităţi sau instituţii publice, care duce la o lipsă de viziune pe termen lung şi la imposibilitatea implementării unor politici eficiente de durată

slabă educaţie civică şi lipsa dorinţei de implicare activă în problemele de interes comun ale comunităţii

lipsa respectului şi încrederii vis-à-vis de instituţiile şi autorităţile publice.

19 Ibidem, p.61 (Procedura constă în dezbaterea problemei respective doar între cetăţeni, după ce aceştia au primit răspunsurile experţilor. La final, cetăţenii prezintă public concluziile la care au ajuns în urma dezbaterii, adică prezintă „consensul” la care au ajuns. Acest grup de cetăţeni este selectat în mod aleatoriu şi ei nu sunt experţi în domeniul respectiv. Acest instrument se utilizează în ţări precum Danemarca şi Norvegia, care organizează asemenea conferinţe având drept subiecte de dezbatere o varietate de aspecte de ordin tehnologic, cum ar fi de exemplu alimentaţia modificată genetic.) 20 Ibidem, p.61 (Metoda aceasta constă în adresarea întrebărilor respective de către cetăţeni, într-o sală de judecată, aceasta fiind deschisă publicului larg. Timpul de adresare a întrebărilor şi de deliberare este redus faţă de cel acordat în conferinţele de consens, iar concluziile nu trebuie să se prezinte sub forma unui consens general. Această iniţiativă, precum şi procedura de selectare a juraţilor, este anunţată dinainte de către instituţiile publice interesate de opinia cetăţenilor în acel domeniu. La această iniţiativă pot participa acele persoane care nu sunt experte în acea arie. Metoda a fost utilizată în Franţa în vederea realizării unei revizuiri generale a sistemului de sănătate.)

60

Page 66: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

3.6. Avantajele şi dezavantajele raportului de colaborare cetăţean – funcţionar public / autoritate publică Avantajele existenţei unui raport de colaborare între cetăţeni şi autorităţile sau instituţiile publice

eficienţa şi randamentul crescut în soluţionarea cererilor, avizelor, reclamaţiilor, petiţiilor etc

simplificarea procedurilor administrative

reducerea birocraţiei excesive

creşterea maleabilităţii şi înţelegerii cetăţenilor faţă de autorităţile sau instituţiile publice

scurtarea termenelor de răspuns din partea diferitelor autorităţi sau instituţii publice

eficientizarea actelor normative, care devin mai uşor de implementat prin acceptarea acestora de către cetăţeni

asigurarea unor căi de comunicare facilă între cele două părţi

asigurarea unui schimb util de idei mai ales dinspre cetăţeni spre autorităţi

economisirea unor importante resurse financiare (mai ales prin voluntariat)

Dezavantajele unui raport defectuos existent între cetăţeni şi autorităţile publice

sufocarea administraţiei publice prin numeroasele reclamaţii, petiţii

permanentizarea stărilor conflictuale şi contestărilor din partea cetăţenilor nemulţumiţi

îngreunarea procesului decizional

diminuarea încrederii şi respectului faţă de autorităţile sau instituţiile publice şi faţă de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora

obţinerea unei imagini nefavorabile atât pe plan intern cât şi extern

îngreunarea procesului de atragere a fondurilor externe nerambursabile

61

Page 67: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

4. METODE DE COMUNICARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

În cadrul acestui capitol ne propunem să demonstrăm că acţiunea de a comunica joacă un rol important nu doar la nivel macro-social, ci şi la nivel micro, respectiv la nivelul administraţiei publice. Astfel că, în societatea contemporană în care trăim informaţia deţine locul central. O persoană informată, este o persoană importantă şi

puternică, o persoană care are acces acolo unde altora le este interzis să intre. Atunci când se vorbeşte despre informaţie se utilizează două tipuri de informaţie, respectiv informaţiile de interes public, ce pot fi accesibile oricărei personae care doreşte să afle despre acestea, şi informaţiile care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, fiind informaţii clasificate care privesc anumite domenii aflate în stânsă legătură cu securitatea statului şi a persoanei. Astfel, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Cetăţenii, fiind cei asupra cărora se răsfrâng deciziile luate de cei în drept, trebuie să fie informaţi permanent asupra activităţilor autorităţilor publice, atât în stadiul de evaluare a planurilor de activitate, cât şi în momentul adoptării şi implementării deciziilor, furnizând în orice moment informaţii complete, obiective şi consistente de natură, financiară ori în legătură cu misiunea şi planificarea strategică a entităţilor publice. Iniţiativa informării trebuie luată atât de către cetăţeni, cât şi de reprezentanţii autorităţilor sau instituţiilor publice.

62

Page 68: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

4.1. Metode de comunicare utilizate de autorităţile sau instituţiile publice

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public menţionează că informarea se realizează pe mai multe coordonate, respectiv:

Informarea presei Informarea publică directă a persoanelor Informarea internă a personalului Informarea interinstituţională

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, stabileşte regulile şi procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice, care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. Această lege promovează ca principii:

informarea prealabilă, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Este bine de ştiut că :

şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice sunt publice, în condiţiile legii;

dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute

publice, în condiţiile legii.

63

Page 69: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Cetăţenii pentru a se interesa asupra informaţiilor de interes public, precum şi asupra procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative pot să:

acceseze site-ul autorităţii sau instituţiei publice respective; vizualizeze afişarea făcută de instituţia sau autoritatea publică la sediul

acesteia; într-un spaţiu special destinat acestui scop şi accesibil publicului;

consulte Monitorul Oficial al României, mijloace de informare în masă, după caz: publicaţii proprii de specialitate ale autorităţii sau instituţiei publice respective;

citească Raportul anual privind transparenţa decizională întocmit de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

Pentru informarea cetăţenilor, autorităţile şi instituţiile publice vor întocmi anual un raport privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

numărul total al recomandărilor primite; numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

numărul participanţilor la şedinţele publice; numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte

normative; situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal

constituite ale acestora; numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării

accesului. Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

64

Page 70: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Cetăţenii pot afla date de interes public şi din buletinul informativ, pe care autorităţile şi instituţiile publice trebuie să-l publice şi să-l actualizeze permanent. Acest buletin informativ poate cuprinde date referitoare la:

actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; programele şi strategiile proprii; lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,

potrivit legii; modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Cetăţenii, pentru a primi informaţii de interes public, trebuie să se adreseze la:

compartimentele specializate de informare şi relaţii publice ale autorităţilor instituţiilor publice,

sau persoanele cu atribuţii în acest sens, desemnate de aceste autorităţi sau

instituţii publice. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. În acest sens, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia :

să informeze în timp util, mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea;

65

Page 71: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.

Cetăţenii trebuie să ştie că :

dacă solicită informaţii de interes public, autoritatea sau instituţia publică respectivă are obligaţia să răspundă în scris în termen de 10 zile sau după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării;

în cazul în care răspunsul autorităţilor sau instituţiilor publice este negativ, acest refuz trebuie motivat şi trebuie comunicat în termen de 5 zile de la primirea petiţiei cetăţenilor;

informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Autorităţile şi instituţiile publice trebuie să răspundă cererilor şi reclamaţiilor conform formularelor standard regăsite în actele normative. Prin urmare există următoarele formulare tip:

RĂSPUNS LA CERERE

De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................... Sediul/Adresa ............................................................... Persoana de contact ......................................................... Data .....................

Către:

Numele si prenumele petentului .............................................. Adresa ......................................................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .................................,

66

Page 72: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

În urma cererii dumneavoastră nr. ............. din data de ..............., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: ................................................................................ ................................................................................

(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;

(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate si expediate în termenul initial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;

(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la .........................................................................................., intrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;

(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.

Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opţional):.............................

Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): ......................

Al dumneavoastră,

.............................. (semnătura funcţionarului)

67

Page 73: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

RASPUNS LA RECLAMAŢIE

De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice............................... Sediul/Adresa ............................................................... Persoana de contact ......................................................... Data .....................

Către:

Numele si prenumele petentului .............................................. Adresa ......................................................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .................................,

În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. .......................... din data de .......................,conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după raspunsul negativ primit/intârzierea raspunsului la cererea nr. ................. din data de .................., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos:

...............................................................................,

Vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor; (2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar.

Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveste a fost sancţionat cu

.............................................................................. Al dumneavoastră,

................................. (semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice)

68

Page 74: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

4.2. Metode de comunicare utilizate de către cetăţeni

Cetăţenilor le este recunoscut prin Constituţie dreptul de petiţionare. În acelaşi timp, în afară de cetăţeni şi organizaţiile legal constituite au drept de petiţionare, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Modul de adresare a petiţiilor către autorităţi şi instituţii publice şi modul de soluţionare a acestora, este reglementat de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Petiţia este cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.

La sediul autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să existe un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, cu următoarele atribuţii:

să primească, să înregistreze şi să înainteze petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului

să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor să expedieze răspunsurile către petiţionari să claseze şi să arhiveze petiţiile.

Atenţie

Atunci când cetăţenii redactează o petiţie şi vor să primeasca şi răspuns la aceasta, trebuie să o şi semneze, deoarece petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

La petiţie trebuie să se răspundă de către autorităţile sau instituţiile publice sesizate, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Pentru soluţionarea petiţiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, curge un nou termen de 30 de zile.

69

Page 75: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai

amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut cu cel mult 15 zile.

Cetăţenii nu trebuie să adreseze aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, deoarece acestea se vor conexa şi vor primi tot un singur răspuns, care va face referire la toate petiţiile trimise.

Răspunsul primit trebuie să indice, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

Cetăţenii în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice au la dispoziţie următoarele instrumente de adresare:

CERERE-TIP

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................... Sediul/Adresa ............................................................... Data ............................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .............................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ................................................................................ ................................................................................ Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opţional): ................................... .

Sunt dispus să platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

............................... (semnătura petentului)

70

Page 76: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Numele şi prenumele petentului .............................................. Adresa .................................................. Profesia (opţional) ..................................... Telefon (opţional) ...................................... Fax (opţional) ..........................................

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ - lipsă răspuns

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................... Sediul/Adresa ............................................................... Data ............................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .............................................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ................ din data de .................. am primit un raspuns negativ, la data de .................................., într-o scrisoare semnată de ................................................................. (completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

................................................................................

................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ................................................................................ ................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

71

Page 77: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

.................................. (semnatura petentului)

Numele şi prenumele petentului .............................. Adresa ................................................... Telefon .................................................. Fax ......................................................

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ – răspuns negativ

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................... Sediul/Adresa ............................................................... Data ............................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .............................................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. .......................... din data de ......................... nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ............................................................................... ................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ................................................................................ ................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

................................... (semnătura petentului)

72

Page 78: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Numele şi prenumele petentului ....................... Adresa ............................................ Telefon ........................................... Fax ...............................................

CERERE DE TRANSMITERE A UNUI PROIECT DE ACT

NORMATIV

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................... Sediul/Adresa ............................................................... Data ............................................

Stimate domnule/Stimata doamnă .............................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională. Doresc să primesc o copie a următorului proiect de act normativ iniţiat de instituţia în care vă desfăşuraţi activitatea (petentul este rugat sa enumere cât mai concret documentul solicitat): ................................................................................ Doresc ca documentul solicitat să îmi fie furnizat, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opţional): ................................... .

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

............................... (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .............................................. Adresa .................................................. Profesia (opţional) ..................................... Telefon (opţional) ...................................... Fax (opţional) ..........................................

73

Page 79: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

4.3. Metode de comunicare între funcţionarii publici

În relaţia funcţionar public de conducere şi funcţionar public de execuţie (subordonat) comunicarea joacă un rol important.

Astfel, în desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici este bine ca funcţionarul public de conducere să anunţe desfăşurarea interviului, în mod respectuos şi discret funcţionarului public evaluat, având grijă ca acesta să nu fie pus într-o lumină proastă în faţa colegilor şi să nu se simtă ameninţat.

În timpul desfăşurării interviului, funcţionarului public evaluat i se comunică motivele insatisfacţiei (ex: întârzieri permanente de la programul de lucru) şi se încearcă stabilirea cauzelor acestor probleme (care pot fi de natura personală sau pot fi alte probleme de la locul de muncă care afectează capacitatea funcţionarului public în cauză să-şi desfăşoare activitatea la standardele de performanţă cerute). Totodată trebuie să se găsească împreună soluţii pentru rezolvarea problemelor respective şi pentru îmbunătăţirea performanţelor.

La încheierea interviului, funcţionarul public de conducere trebuie să se asigure că:

funcţionarul public evaluat a înţeles problemele discutate şi ceea ce se aşteaptă de la el;

se va respecta planul de acţiune, convenit de comun acord, plan de acţiune care să întrunească atât nevoile funcţionarului public de execuţie, cât şi ale departamentului respectiv;

au fost identificate soluţii în scopul rezolvării problemelor, fără a se transfera responsabilitatea asupra altui coleg sau chiar asupra şefului ierarhic;

funcţionarului public evaluat va solicita sprijinul şi îndrumarea superiorului ierarhic direct în cazul în care întâmpină dificultăţi în atingerea standardelor de performanţă stabilite de comun acord.

Această comunicare trebuie să fie permanentă şi nu doar în perioada evaluării.

74

Page 80: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

4.4. Avantajele şi dezavantajele unei comunicări directe cetăţean – autorităţi sau instituţii publice

Avantaje:

Reglementarea condiţiilor pentru depunerea petiţiilor şi a termenelor pentru a primi un răspuns la aceste petiţii elimină incertitudinile şi oferă transparenţă actului administrativ. Informarea cetăţenilor şi implicarea acestora în dezbaterea unor probleme de interes public, creează premizele unor decizii bine fundamentate, îmbunătăţeşte continuu relaţia dintre cetăţeni şi instituţiile statului. Propunerile şi observaţiile primite privind proiectele de acte normative sunt valoroase şi aduc idei noi ce pot fi incluse în aceste reglementări legale.

Dezavantaje:

Desfăşurarea procedurii de transparenţă decizională duce uneori la încetinirea procedurii de adoptarea a actului normativ respectiv. Dreptul de petiţionare este înţeles şi folosit de unii cetăţeni în

mod abuziv, făcându-şi din acest drept o raţiune de a trăi, devenind aşa numiţii „petiţionari de meserie”.

75

Page 81: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

5. PERFORMANŢA FUNCŢIONARILOR PUBLICI În acest capitol ne-am propus să demonstrăm importanţa instruirii şi salarizării pentru a avea o conduită şi o performanţă corespunzătoare cu

aşteptările tot mai mari ale cetăţenilor. Aici dorim să arătăm existenţa unei strânse legături dintre performanţa funcţionarilor publici şi conduita profesionistă pe care trebuie să o aibă aceştia. Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin

învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare, este consfinţit de Constituţia României (art. 32 - Dreptul la învăţătură). Prin urmare, nu întâmplător perfecţionarea funcţionarilor publici este reglementată de Statutul funcţionarilor publici, atât din punctul de vedere al drepturilor funcţionarilor publici, cât şi din punctul de vedere al obligaţiilor acestora: „funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfecţiona în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională”. Astfel, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului public, funcţionarii publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare profesională (art. 48, alin.(1) din Legea nr.188/1999) şi au dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională (art. 31, alin.(1) din Legea nr.188/1999). 5.1. Definiţii şi noţiuni teoretice În conformitate cu Statutul, funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism îndatoririle de serviciu, performanţa funcţionarilor publici aflându-se în directă conexiune cu oferirea unui serviciu public de înaltă calitate. Performanţa21 profesională şi evaluarea acesteia a fost utilizată în unele ţări OCDE, de exemplu pentru a orienta activităţile de instruire şi de a 21 Conform comentariilor SIGMA privind performanţa şi salarizarea în unele ţări OECD

76

Page 82: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

evalua necesităţile de instruire din cadrul unei unităţi administrative, de a evalua posibilităţile pentru o viitoare promovare pentru un anumit funcţionar public, sau de a încuraja transferuri permanente şi temporare (mobilitatea pe orizontală) cu scopul de a îndeplini principiul de management al resurselor umane, (de a avea persoana potrivită în funcţia potrivită, la momentul potrivit).

Evaluarea performanţei are un rol central şi constituie un element important sau o componentă a sistemului managementului resurselor umane, fiind şi un punct de pornire în stabilirea necesităţii de instruire a funcţionarilor publici.

Managementul performanţei constă într-o abordare sistematică a managementului resurselor umane în general şi a evaluării performanţei în special, folosind obiectivele, performanţele, aprecierile şi feed-back-ul ca mijloace de motivare a funcţionarilor publici pentru a înţelege şi a folosi la maximum potenţialul lor creator. Evaluarea performanţelor are în vedere evaluarea rezultatelor obţinute, formulate sau exprimate, diferenţiat pe posturi, în funcţie de specificul acestora şi se face anual. Funcţionarii publici de conducere au responsabilitatea managerială pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor din sfera lor de responsabilitate. Aceştia prin intermediul discuţiilor cu personalul din subordine, trebuie să comunice aşteptări şi standarde de comportament rezonabile, astfel încât să se poată atinge obiectivele asumate. Atunci când sarcinile sunt bine înţelese de colectiv, riscul apariţiei conflictelor interne se diminuează. Totodată, în funcţie de punctele slabe observate în conduita funcţionarilor publici din subordine, aceştia pot propune stagii de perfecţionare a conduitei profesionale. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului (în conformitate cu normele stabilite de O.U.G. nr.1209/2003). Trebuie spus că procedura de evaluarea a performanţelor profesionale şi performanţa legată de salarizare a fost implementată încă de la începutul anilor `80 în majoritatea ţărilor OECD, devenind cele mai susţinute tehnici de către reformatori din domeniul funcţiei publice. Printre primele ţări care au adoptat diferite tipuri de salarizare în funcţie de performanţă au fost Olanda, Noua Zeelandă,

77

Page 83: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Marea Britanie, Austria, Australia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia şi Spania. Majoritatea rapoartelor din ţările OECD22 care au folosit salarizarea în funcţie de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere au ajuns la concluzia că tehnica a fost folositoare numai în ceea ce priveşte depăşirea presiunii forţei de muncă derivată din sectorul privat competitiv, mai degrabă decât răsplătirea unor realizări importante23. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute pentru perioada evaluată. Revizuirea obiectivelor individuale se poate face şi trimestrial. !!! Este foarte important ca funcţionarului public să i se comunice din timp atât standardele de performanţă cerute şi obiectivele ce trebuie realizate de către acesta, cât şi criteriile pe bază cărora va fi evaluată performanţa sa profesională pentru perioada respectivă de activitate. Prin urmare este foarte important ca funcţionarul public să ştie ce are de făcut şi că deţine calificările, resursele şi instrumentele necesare desfăşurării muncii respective. Exemplu : Pentru anul 2005, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Criteriile de performanţă prevăzute de Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4094/2005 sunt împărţite pe categorii de funcţionari publici, şi anume funcţionari publici de execuţie şi funcţionari publici de conducere, precum şi în funcţie de clasă, respectiv de studiile absolvite. 22 Conform comentarii SIGMA privind performanţa şi salarizarea în unele ţări OCDE 23 Totuşi ţinând cont de faptul că numai acele performanţe extraordinare au fost îndreptăţite să primească bonusul remunerării pentru performanţele realizate, în practică, numai câţiva angajaţi au obţinut bonusul. Majoritatea funcţionarilor publici, deşi lucrând satisfăcător, nu au primit aceste bonusuri. Astfel acest sistem a fost considerat ca demotivant, cauzator de invidii, determinând personalul să-şi pună anumite întrebări şi să nu mai aibă încredere în sistemul de evaluare stabilit. Managerii care au coordonat evaluarea au concluzionat, de asemenea, că salarizarea în funcţie de performanţă nu a sporit motivarea personalului.

78

Page 84: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Unele din criterii care se aplică la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie din clasa I, se aplică şi funcţionarilor publici de conducere. Notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face în etape, astfel:

- Fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat. Nota pentru îndeplinirea obiectivelor se obţine prin media aritmetică notelor acordate pentru îndeplinirea obiectivelor. - Fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5 , nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se obţine prin media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. Calificativul final se stabileşte pe baza notelor: Nesatisfăcător – între 1, 00-1, 50 Satisfăcător – între 1, 51-2, 50 Bun – între 2, 51-3, 50 Foarte bun – 3, 51-4, 50 Excepţional – 4, 51-5, 00

Atenţie: Dacă eşti funcţionar public de conducere este bine să deţii probe sau exemple clare pentru a demonstra că performanţa funcţionarului public respectiv nu este satisfăcătoare. Trebuie să fii obiectiv pentru a putea contracara o eventuală reacţie negativă din partea funcţionarului public de execuţie evaluat. De asemenea este util să ai şi soluţii practice de recomandat.

Rezultatul evaluării este adus la cunoştinţa funcţionarului public respectiv prin intermediul interviului. În timpul desfăşurării interviului, funcţionarului public evaluat, i se comunică motivele insatisfacţiei (ex: întârzieri permanente de la programul de lucru) şi se încearcă stabilirea cauzelor problemelor (care pot fi de natura personală sau alte probleme de la locul de muncă care afectează

79

Page 85: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

capacitatea funcţionarului public în cauză să-şi desfăşoare activitatea la standardele de performanţă cerute). Totodată trebuie să se găsească împreună şi soluţii pentru rezolvarea problemelor respective şi îmbunătăţirea performanţelor. Tot în urma interviului se pot stabili cursurile de perfecţionare pe care funcţionarul public respectiv trebuie să le urmeze în perioada următoare. În acelaşi timp, funcţionarul public de conducere va atrage atenţia asupra faptului că în lipsa unor îmbunătăţiri a activităţii în atingerea standardelor de performanţă, va lua măsuri. 5.2. Criteriile de performanţă pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici Dacă eşti funcţionar public de execuţie, trebuie să ştii că la evaluarea performanţelor tale profesionale, vor fi utilizate următoarele criterii:

1) Criteriul realizarea obiectivelor se caracterizează prin stabilirea

gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluată. La notarea acestui criteriului de performanţă se au în vedere următorii indicatori de performanţă:

cantitatea, prin care se măsoară volumul lucrărilor exprimate în unităţi de măsură specifice operaţiunilor sau activităţilor desfăşurate;

calitatea, prin care se măsoară nivelul completitudinii şi corectitudinii soluţiilor prezentate în activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor;

costurile, prin care se măsoară interesul funcţionarului public pentru a limita costurile de funcţionare a instituţiei, se raportează volumul de activitate la costurile implicate;

timpul, prin care se măsoară timpii de execuţie a lucrărilor, mai ales pentru acele lucrări pentru care se pot stabili norme de timp.

Acest criteriu de performanţă se aplică atât funcţionarilor publici de execuţie cât şi funcţionarilor publici de conducere.

2) Un criteriu important pentru desfăşurarea activităţilor funcţionarilor publici în condiţiile unor continue schimbări ce caracterizează administraţia publică în plin proces de reformă, este adaptabilitatea. Atunci când este aplicat pentru evaluarea funcţionarilor publici de execuţie de clasa I, acest criteriu se referă la activităţi sau lucrări cu caracter neplanificat, iar atunci

80

Page 86: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

când este aplicat funcţionarilor publici de execuţie din clasa II sau III se referă capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementat.

3) Criteriul asumarea responsabilităţilor este definit ca fiind

capacitatea funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta. Acest criteriu se completează cu următorul criteriu de evaluare şi anume

4) capacitatea de a rezolva problemele, definindu-se prin

diferenţiere astfel:

capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă şi identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscului, atunci când se aplică la evaluarea funcţionarilor publici de execuţie din clasa I şi clasa II, precum şi funcţionarilor publici de conducere;

capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin solicitarea soluţiilor adecvate de rezolvare, atunci când se aplică la evaluarea funcţionarilor publici de execuţie din clasa III.

5) capacitatea de implementare a funcţionarului public de execuţie

se referă la punerea în practică a soluţiilor proprii şi a celor dispuse de şeful ierarhic pentru realizarea obiectivelor departamentului. Acest criteriu este completat de criteriile referitoare la

6) capacitatea de analiză şi sinteză (aplicat la funcţionarii publici din

clasa I şi clasa II şi fiind capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat) şi

7) creativitate şi spirit de iniţiativă (se caracterizează prin atitudine

activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate).

8) capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, caracterizează

aptitudinea funcţionarilor publici de execuţie de a previziona cerinţele,

81

Page 87: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

oportunităţile, posibilele riscuri şi consecinţele acestora, de a organiza timpul propriu sau al celorlalţi (pentru clasa I şi clasa II) şi doar capacitatea de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu ( pentru clasa III). Atât criteriul privind capacitatea de analiză şi sinteză, cât şi cel referitor la creativitate şi spirit de iniţiativă, precum şi criteriul capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, se aplică şi la evaluarea performanţelor funcţionarilor publici de conducere.

Implicarea funcţionarilor publici de execuţie în procesul de

perfecţionare profesională, precum şi aptitudinea de a pune în practică deprinderile dobândite sunt cuantificate de criteriul de evaluare

9) capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei

dobândite. De asemenea la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere se are în vedere şi 10) capacitatea acestora de a comunica (aptitudinea de a transmite şi

recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal), 11) capacitatea de a lucra independent (doar pentru funcţionarii

publici din clasa I - desfăşurarea de activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă) dar şi

12) capacitatea de a lucra în echipă (integrarea într-o echipă pentru

a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă pentru realizarea obiectivelor).

13) competenţa în redactarea lucrărilor în scris, fluent, clar şi

concis, utilizarea corectă a vocabularul şi folosirea limbajul corespunzător exigenţelor, este un alt criteriu care stă la baza evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie.

14) capacitatea de consiliere este un criteriu care este aplicat doar la

evaluarea profesională a activităţii funcţionarilor publici de execuţie din clasa I şi a funcţionarilor publici de conducere şi reprezintă capacitatea de a oferi sprijin informaţional cu argumentare solidă, justificată corespunzător şi

82

Page 88: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

prezentată în mod adecvat atunci când este solicitat. Acest criteriu se completează cu cel care se referă la

15) capacitatea de îndrumare şi anume capacitatea de a oferi

informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi şi de a oferi sprijin în valorificarea acesteia, cu deosebirea că acest criteriu se aplică funcţionarilor publici de execuţie de clasa I şi clasa II, precum şi funcţionarilor publici de conducere.

Criteriile care se referă la: 16) respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei

(presupune cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor) şi

17) conduita în timpul serviciului (implică respectarea normelor de

disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici), se aplică atât la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de execuţie, cât şi la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere.

Pe lângă toate aceste criterii de evaluare se mai analizează la evaluarea

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere şi criteriul

18) abilitatea în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente

informatice. Acest criteriu implică aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sistemele specifice postului, precum şi abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou, cum ar fi copiatoare, faxuri, proiectoare, etc.

Dacă eşti funcţionar public de conducere, pe lângă criteriile mai sus enunţate sunt prevăzute şi criterii specifice, respectiv: Capacitatea de a organiza - fiind capacitatea de a identifica

activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul funcţionarului public.

83

Page 89: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Capacitatea de a conduce - fiind abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor.

Capacitatea de coordonare - se caracterizează prin armonizarea

deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia.

Capacitatea de control - fiind capacitatea de supraveghere a

modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate - fiind capacitatea

de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv, recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor.

Competenţa decizională - care reprezintă capacitatea de a lua

hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse.

Capacitatea de a delega - şi anume capacitatea de a transfera

atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse.

Abilităţi în gestionarea resurselor umane - reprezintă capacitatea

de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare.

Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului - se

caracterizează prin cunoaşterea aptitudinilor personalului din

84

Page 90: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia.

Competenţa în gestionarea resurselor locale - şi anume

capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate.

Abilităţi în domeniul instruirii - reprezintă capacitatea de a

identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a formula propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii.

Abilităţi de mediere şi negociere - reprezintă capacitatea de a

organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a desfăşura interviuri.

Obiectivitate în apreciere - presupune corectitudine în luarea

deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate.

Atenţie:

Procedura de evaluarea are ca scop: Avansarea în gradele de salarizare; Retrogradarea în gradele de salarizare; Promovarea într-o funcţie publică superioară; Eliberarea din funcţia publică; Stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici.

Este bine de ştiut:

Avansarea în gradele de salarizare nu este condiţionată de existenţa unei funcţii publice vacante.

85

Page 91: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească condiţiile specificate de Statutul funcţionarilor publici, aşa cum a fost modificat. !!! Dacă ai absolvit programe de formare specializată în administraţia publică, organizate în acest scop, poţi beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcţia publică.

!!! Dacă eşti nemulţumit de rezultatul evaluării anuale, poţi face contestaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective. !!! Dacă în continuare eşti nemulţumit de rezultatul contestaţiei, te poţi adresa instanţei de contencios administrativ.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici constă în aprecierea pe baza raportului de activitate întocmit de înaltul funcţionar public, precum şi pe baza raportului conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

5.3. Avantajele şi dezavantajele evaluării perfomanţelor profesionale (în strânsă legătură cu sistemul de salarizare unitară a funcţionarilor publici)

Avantaje :

schema de evaluare a performanţei profesionale ar putea deschide calea către un dialog constructiv şi constant între superiori şi subordonaţi cu privire la obiectivele organizaţiei şi rolul fiecăruia în procesul de atingere a acestor obiective dialogul constructiv ar putea oferi funcţionarilor publici un sentiment

sporit de participare efectivă şi ar putea stimula contribuţiile lor creative în vederea realizării acestor obiective

schema de evaluare a performanţei corectă implică o alocare echilibrată a responsabilităţilor individuale în cadrul organizaţiei, un mecanism transparent de stabilire a obiectivelor organizaţiei şi mijloacele prin care acestea sunt aduse la cunoştinţa funcţionarilor publici

86

Page 92: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

o procedură individuală de evaluare prestabilită în bază unor acte normative precum şi crearea unei culturi organizaţionale prin care funcţionarii publici vor avea încredere că rezultatele evaluării lor vor fi folosite în mod corect un sistem unitar de salarizare a funcţionarilor publici trebuie să

recompenseze performanţa funcţionarilor publici printr-o salarizare adecvată.

D

ezavantaje:

salarizarea în funcţie de performanţă în funcţia publică tinde să producă o creştere a evaluării performanţei şi a salarizării, şi în consecinţă, o creştere a costurilor de personal, chiar dacă există anumite plafoane oficiale stabilite scopul principal al evaluării performanţei nu ar trebui să fie acela de a

spori sau micşora nivelul de salarizare, ci ar trebui utilizat ca prim scop pentru carieră, planificare şi dezvoltare problema care se ridică este legată de măsurarea performanţei şi

cuantificarea acesteia în salarizare.

87

Page 93: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

6. SANCŢIUNI APLICABILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

În acest ultim capitol dorim să punem accent pe regimul sancţiunilor care se aplică funcţionarilor publici, care încalcă normele în vigoare. Întotdeauna când sunt prescrise norme obligatorii

în vederea bunei desfăşurări a activităţii unei categorii profesionale se menţionează măsurile cu caracter punitiv. Însă trebuie să atragem atenţia că în scopul prevenirii încălcării acstor norme obligatorii trebuie consfiinţite şi acele măsuri preventive. Măsurile preventive nu trebuie neapărat să fie introduse într-un corp de lege, însă pentru a avea o mai mare forţă juridică, adesea se apelează la acest instrument, respectiv actul normativ. Prin urmare, metodele preventive sunt la fel de importante ca şi cele punitive, uneori chiar mai importante întrucât pot preîntâmpina încălcarea normelor juridice. 6.1. Măsuri preventive Printre măsurile preventive referitoare la asigurarea unei conduite profesioniste din partea funcţionarilor publici, menţionăm:

Declaraţiile de avere şi de interese, care pot preveni încălcarea

regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor Salarizare îmbunătăţită, astfel încât să se asigure independenţa

financiară a funcţionarilor publici şi un nivel de trai decent Organizarea de sesiuni de instruire şi perfecţionare continuă în

domeniul eticii şi conduitei în domeniul funcţiei publice Informatizarea administraţiei publice, centrale şi locale, care va

asigura circulaţia rapidă a informaţiilor de interes public în vederea garantării unui serviciu public de calitate

Creşterea transparenţei actului administrativ, care poate avea drept efecte diminuarea numărului de documente adiacente şi eliminarea erorilor administrative

88

Page 94: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

6.2. Măsuri punitive şi rolul ANFP Măsurile punitive aplicabile funcţionarilor publici sunt reglemetate de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare, care defineşte şi enumeră abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici, precum şi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care este principala instituţie publică responsabilă de managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, poate fi

sesizată de orice persoană cu privire la încălcarea normelor referitoare la funcţionarii publici, a codului de conduită de către un funcţionar public, precum şi în cazurile de constrângere sau ameninţare exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de codul de conduită al funcţionarilor publici, astfel:

primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor codului de conduită

formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată

colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.

Pentru sesizarea cu bună credinţă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină, funcţionarii publici care au semnalat fapta respectivă, nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel. Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii. În exercitarea atribuţiilor de coordonare şi control, Agenţia va verifica actele şi faptele pentru care a

89

Page 95: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

fost sesizată, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea. !!! Cu toate acestea ANFP nu poate să influenţeze derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu, de către funcţionarii publici, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.

6.3. Răspunderea disciplinară

Termenul „indisciplină” acoperă o mare varietate de acte, fapte dar şi omisiuni din partea unui funcţionar public. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de codul de conduită, constituie abatere disciplinară care atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici. În conformitate Legea nr.188/1999, constituie abateri disciplinare faptele următoare:

întârziere sistematică în efectuarea lucrărilor repartizate de către conducătorul ierarhic sau ce-i revin prin fişa postului;

neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor de care răspunde; absenţe nemotivate de la serviciu; nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor cereri în afara

cadrului legal; nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii

lucrărilor cu acest caracter; manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei

publice în care îşi desfăşoară activitatea; desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu

caracter politic; refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

90

Page 96: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;

alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.

Abateri disciplinare cuprinse în diferite texte de legi:

fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public conform art. 14 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

refuzul explicit sau tacit al funcţionarului public desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Persoana lezată de acest refuz poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă.

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. În cazul în care persoana se consideră în continuare vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal prevăzut pentru primirea răspunsului la solicitarea făcută.24

24 Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în

termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea,

complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru

identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în

maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

91

Page 97: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

În conformitate cu Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor din Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în această ordonanţă;

intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.

Pentru toate aceste fapte în Statutul funcţionarilor publici sunt prevăzute sancţiuni disciplinare, astfel:

mustrare scrisă; diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3

luni; suspendarea dreptului de avansare în gradele salariale, sau promovarea

în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; retrogradarea în gradele de salarizare sau retrogradarea în funcţia

publică, în limita funcţiilor publice vacante pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare, pe o perioada de pana la un an; (a fost modificat prin revizuirea Legii nr.188/1999);

destituirea din funcţia publică.

Conducătorul ierarhic poate utiliza ca mijloc de sancţionare, deşi legea nu specifică şi sancţiunea avertisment, nefiind necesară sesizarea comisiei de disciplină. Avertismentul poate fi utilizat ca instrument managerial în vederea atenţionării funcţionarului public

care nu îşi îndeplineşte întocmai sarcinile primite. Această sancţiune este dată verbal şi nu se evidenţiază în cazierul administrativ al funcţionarului public respectiv. Dacă funcţionarul public astfel atenţionat, continuă să îşi îndeplinească sarcinile de serviciu cu întârziere şi neglijenţă, continuă să întârzie la serviciu etc., poate primi sancţiunea mustrare scrisă. Această

92

Page 98: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

sancţiune se poate aplica şi direct de către persoana care are competenţa legală de numire, adică nu este nevoie de sesizarea comisiei de disciplină. Celelalte sancţiuni disciplinare (diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare în gradele salariale sau a promovării în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; retrogradarea în gradele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică, în limita funcţiilor publice vacante pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare, pe o perioadă de până la un an şi destituirea din funcţia publică), se aplică de către persoana care are competenţa legală de numire, la propunerea comisiei de disciplină.

Atenţie:

Aceste sancţiuni disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea

funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal. Pentru cercetarea abaterilor disciplinare sesizate, propunerea unei sancţiuni disciplinare, precum şi pentru propunerea, menţinerea modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate, în cazul în care această măsură a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, se constituie comisii de disciplină la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii publice. Comisia de disciplină !

Reprezintă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a celorlalte unităţi prevăzute de lege

Poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare

Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru a acestora sunt

93

Page 99: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

stabilite de H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. !!! Dacă eşti funcţionar public şi eşti nemulţumit de sancţiunea aplicată te poţi adresa instanţei de contencios administrativ. În acest caz se poate solicita anularea sau modificarea ordinului sau a dispoziţiei de sancţionare.

În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal

Evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, se face prin cazierul administrativ al funcţionarului public. Eliberarea cazierului administrativ se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. !!! Deci un funcţionar public corect va avea un cazier administrativ „curat”. Dacă totuşi ca funcţionar public ai primit o sancţiune disciplinară, este bine să ştii că sancţiunile disciplinare se radiază de drept:

pentru sancţiunea „mustrare scrisă”; în termen de 6 luni de la aplicare. Radierea acestei sancţiuni disciplinare se constată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective

pentru sancţiunile: diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare în gradele salariale, sau promovarea în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; retrogradarea în gradele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică, în limita funcţiilor publice vacante pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare, pe o perioadă de până la un an; în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. Radierea acestei sancţiuni disciplinare se constată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective

în termen de 7 ani de la aplicarea sancţiunii „destituirea din funcţia publică”.

94

Page 100: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

În scopul completării cadrului legal existent cu privire la funcţionarii publici, a fost adoptată Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. Această lege reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare. În sensul acestei legi avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă, cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei. Avertizor înseamnă persoana care face o sesizare şi care este încadrată în una dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau în celelalte unităţi prevăzute de lege.

Atenţie: În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie, astfel:

avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile legii până la proba contrară;

la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi prevăzute de lege au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

Faptele ce pot fi semnalate de avertizorii în interes public sunt:

infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

95

Page 101: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea

atribuţiilor unităţilor prevăzute de lege; încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de

interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia

persoanelor alese sau numite politic; încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei

decizionale; încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările

nerambursabile; incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare,

promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri

interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese

de grup sau clientelare; administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi

privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute de lege;

încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

6.4. Răspunderea contravenţională

Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. Funcţionarul public căruia i s-a întocmit proces verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat.

96

Page 102: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Prin urmare legea contravenţională25 apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt:

avertismentul; amenda contravenţională; obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul

comunităţii; închisoarea contravenţională, dacă nu există consimţământul

contravenientului pentru aplicarea sancţiunii de prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:

confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a

autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; închiderea unităţii; blocarea contului bancar; suspendarea activităţii agentului economic; retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru

activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv; desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

25 Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

97

Page 103: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

amenda contravenţională are caracter administrativ; hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi

atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului.

6.5. Răspunderea civilă

În exercitarea prerogativelor de putere publică, funcţionarul public poate fi făcut răspunzător pentru:

pagube aduse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;

nerestiturea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit.

Pentru aceste două situaţii, repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei. În unele cazuri repararea pagubelor se poate face şi prin asumarea unui angajament de plată din partea funcţionarului public. Daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, sau unor terţe persoane, se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Repararea pagubelor în acest caz se face pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

!!! Funcţionarul public sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare. Contenciosul administrativ este definit de lege26 ca fiind activitatea de soluţionare, de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes.

26 Legea nr. 544/2004, Legea contenciosului administrativ

98

Page 104: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Atenţie : În termen de 3 ani de la data producerii pagubei, se prescrie dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare.

6.6. Răspunderea penală Pentru infracţiunile săvârşite de funcţionarul public în timpul sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă, acesta răspunde potrivit legii penale. În acest caz, dacă s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura - „a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţia, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice”27 – conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine. Dacă ulterior punerii în mişcare a acţiunii penale se dispune:

scoaterea de sub urmărire penală; încetarea urmăririi penale, instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea

procesului penal. atunci suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. Pentru cazurile în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcţionarului public respectiv, poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă. Pe de altă parte, orice persoană care se consideră vătămata într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în 27 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat cu modificările ulterioare la art. 50 lit. h)

99

Page 105: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

condiţiile legii, numai împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau un interes legitim. În condiţiile în care acţiunea este admisă şi se constată vinovăţia unui funcţionar public, autoritatea sau instituţia publică poate solicita răspunderea solidară a acestuia. Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Codul penal al Românei în Titlul VI - Crime şi delicte contra intereselor publice, reglementează delictele de corupţiei săvârşite de funcţionarii publici şi pedepsele aplicabile în aceste cazuri, astfel:

Luarea de mită este fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Darea de mită este fapta funcţionarului public care, direct sau

indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fie sesizat pentru acea infracţiune.

Primirea de foloase necuvenite de către un funcţionar public, direct

sau indirect, de bani ori alte foloase după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

Remuneraţia injustă este fapta funcţionarului public care, în

virtutea funcţiei, avea sub supraveghere sau control o persoană

100

Page 106: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

juridică de drept privat, de a primi însărcinări retribuite de la o asemenea persoană, înainte de a se fi împlinit 3 ani de la data pensionării, a demisiei, destituirii sau revocării. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau zile-amendă.

Traficul de influenţă este primirea ori pretinderea de bani sau de

alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârşite de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public sau a unui funcţionar pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuţii. Această faptă se se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 10 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public sau a unui funcţionar, pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuţii.

Delapidarea este însuşirea, folosirea sau traficarea de către un

funcţionar public sau un funcţionar în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor este fapta

funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu intenţie nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi de către un

funcţionar public a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean ori crearea pentru acesta a unei situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie. Fapta se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

Abuzul în serviciu contra intereselor generale este fapta

funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu

101

Page 107: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

intenţie, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei persoane juridice ori o pagubă patrimoniului acesteia. Fapta se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

Neglijenţa în serviciu este încălcarea din culpă, de către un

funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei persoane juridice de drept public ori o pagubă în patrimoniul acesteia sau o vătămare importantă a intereselor legale ale unei persoane. Această faptă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.

Neglijenţa în păstrarea informaţiilor secrete de stat este

neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conţine informaţii secrete de stat, precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret, dacă fapta este de natură să aducă atingere intereselor statului. Această faptă se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

Profitul prin eroare este primirea sau reţinerea, pentru sine ori

pentru altul, de către un funcţionar public de bani sau alte foloase profitând de eroarea altuia şi se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

Purtarea abuzivă reprezintă întrebuinţarea de expresii jignitoare

faţă de o persoană, de către un funcţionar public în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

Codul Penal al României prevede ca infracţiune şi tentativă, pe care o defineşte astfel: tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost, însă, întreruptă sau nu şi-a produs efectul. Tentativa la infracţiunile prevăzute de lege se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea respectivă consumată.

Având în vedere obiectivele prioritare privind intensificarea luptei împotriva corupţiei şi ca urmare a semnalării de către organele judiciare a unor

102

Page 108: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

reglementări insuficiente, care nu permit descoperirea cazurilor de corupţie apărute în practică, cadrul legal a fost de curând completat cu Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Mare atenţie: În această ordonanţă se stabileşte28 că în cazul în care există indicii temeinice şi concrete că s-a săvârşit sau că se pregăteşte

săvârşirea de către un funcţionar a unei infracţiuni de luare de mită29, de primire de foloase necuvenite30, sau de trafic de influenţă31, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reală, în scopul descoperirii faptelor, identificării făptuitorilor şi obţinerii mijloacelor de probă.

Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul

poliţiei judiciare, anume desemnaţi în acest scop, în condiţiile legii. Investigatorii cu identitate reală sunt lucrători operativi din cadrul

poliţiei judiciare. Ordonanţa stabileşte că autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reală trebuie dată prin ordonanţă motivată de procurorul competent să efectueze urmărirea penală, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungită motivat numai dacă temeiurile care au determinat autorizarea se menţin. Fiecare prelungire nu poate depăşi 30 de zile, iar durata totală a autorizării, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi 4 luni.

Atenţie: Procesele-verbale încheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate reală cu privire la activităţile desfăşurate,

autorizate, pot constitui mijloace de probă şi pot fi folosite numai în cauza penală în care a fost dată autorizarea. Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reală pot fi audiaţi şi ca martori.

28 Art. 261. alin. (1) 29 prevăzută de art 254 din Codul penal 30 prevăzută de art.256 din Codul penal 31 prevăzută de art.257 din Codul penal

103

Page 109: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Atenţie şi la testele de integritate, ce pot fi organizate pentru demascarea funcţionarilor publici bănuiţi de a fi corupţi sau care ocupă funcţii publice vulnerabile la corupţie.

Pentru a cuantifica subliniem că indisciplina sau indisciplina gravă pot fi definite după faptele şi circumstanţele fiecărui caz de indisciplină. În acest sens putem menţiona unele cazuri de indisciplină, cum ar fi:

întârzieri repetate în predarea lucrărilor; neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor de serviciu; absenţe nemotivate; nerespectarea repetată a programului de lucru; intervenţii sau insistenţa de a rezolva solicitări în afara legii; nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii

documentelor secrete; comportament care să afecteze prestigiul autorităţii sau instituţiei

publice respective; desfăşurarea de activităţi politice în timpul programului de lucru; refuzul neîntemeiat de a îndeplini sarcini profesionale; stabilirea de relaţii directe cu solicitanţii pentru a le rezolva cererile; încălcarea prevederilor legale privind sarcinile profesionale, conflictul

de interese şi interdicţii stabilite de lege. Indisciplina gravă constă în acel comportament care justifică destituirea din funcţia publică. Acest tip de comportament poate include: o combinaţie de comportamente indisciplinare grave, o singură abatere care se repetă în mod constant sau un singur incident. Putem menţiona în acest sens fapte ca:

furt; fraudă; acte de violenţă; delapidare; cazuri serioase de hărţuire (inclusiv hărţuire sexuală); abuzarea sau ameninţarea unui alt funcţionar public; distrugerea voită a bunurilor autorităţii sau instituţiei publice

respective; nerespectarea voită a legilor; acte repetate de indisciplină pentru care funcţionarul public a fost

avertizat.

104

Page 110: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

6.7. Avantajele şi dezavantajele existenţei şi aplicării sancţiunilor disciplinare

Avantaje:

asigurarea creşterii calităţii serviciului public;

buna administrare în realizarea interesului public;

creşterea dorinţei de perfecţionare a funcţionarilor publici;

eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică.

Dezavantaje:

regimul restrictiv la care sunt supuşi funcţionarii publici, (sancţiuni, conflictul de interese, incompatibilităţi), poate crea o stare tensionată în instituţii şi autorităţi publice şi poate duce chiar la decizii eronate ale unor autorităţi şi instituţii publice în stabilirea statutului personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate; regimul incompatibilităţilor restrictiv în cazul funcţionarilor

publici, asociat cu nivelul scăzut de salarizare, nu asigură în toate cazurile motivarea funcţionarilor publici şi respectarea de către aceştia a interdicţiilor şi incompatibilităţilor.

105

Page 111: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Anexă

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Rapoartele de monitorizare întocmite de Agenţie sunt rezultatul unei activităţi sistematice de monitorizare, având ca principala sursă de informare, analiză şi documentare, petiţiile adresate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Aceste rapoarte se întocmesc periodic şi sunt afişate pe site-ul ANFP. Periodic, ANFP elaborează şi publică pe site rapoarte cu privire la:

cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională; categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat aceste

norme de conduită profesională; cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor codului de conduită; recomandările propuse; autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat aceste

recomandări. Exemplu: Din raportarea făcută de către autorităţile şi instituţiile publice, referitor la stadiul aplicării Legii nr. 7/2004 privind Codul de

conduită a funcţionarilor publici la nivelul aparatelor proprii de specialitate precum şi a armonizării regulamentelor interne de organizare şi funcţionare, pentru 2005, putem menţiona următoarele încălcări ale dispoziţiilor art. 5, art. 6, art. 7, art. 12, art. 17 şi art. 18, astfel:

obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a

asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă - 7 cazuri; obligaţia de a se conforma dispoziţiilor legale privind restrângerea

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiei publice deţinute - 9 cazuri;

106

Page 112: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice – 4 cazuri;

obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor – 1 caz;

interdicţia de a urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare, de participare la acţiuni de control – 2 cazuri;

interdicţia de a exprima în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice - 3 cazuri;

interdicţia de a acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea – 2 cazuri.

În 28 cazuri din cazuri a fost sesizată comisia de disciplină constituită la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, (procedura disciplinară urmându-şi cursul în 8 cazuri iar în 5 cazuri s-a dispus clasarea sesizării), astfel:

în 3 cazuri, funcţionarilor publici le-a fost aplicată sancţiunea

prevăzută de art. 65 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv mustrare scrisă;

în 5 cazuri funcţionarilor publici le-a fost aplicată sancţiunea prevăzută de art. 65 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;

în 6 cazuri funcţionarilor publici le-a fost aplicată sancţiunea prevăzută de art. 65 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv trecerea pe o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

într-un caz, pe baza raportului comisiei de disciplină s-a dispus ca sancţiunea disciplinară prevăzută de art. 65 alin. (3) lit. lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv destituirea din funcţia publică.

107

Page 113: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

108

Tot din acest raport reiese că nu au fost sesizate cazuri în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. ( 1) lit. d) din Legea nr. 7/2004.

De asemenea, Raportul anual elaborat de ANFP, cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, trebuie să cuprindă şi date referitoare la numărul şi obiectul sesizărilor. Acest raport anual este prezentat Guvernului.

Pentru informarea publicului cu privire la conduita profesională a funcţionarilor publici, precum şi pentru crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionari publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte, Agenţia prezintă în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă interes deosebit pentru opinia publică.

Page 114: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

109109

Page 115: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

110

Page 116: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

111

Page 117: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

BIBLIOGRAFIE

Rapoarte, Ghiduri

Etica publică la nivel local - Pachet de iniţiative model, Consiliul Europei - Comitetul pentru Democraţie Locală şi Regională (CDLR), Olanda, 2004;

Consilierul cetăţeanului pentru o guvernare participativă mai bună, ANBCC şi IPP, Bucureşti, 2005;

Transparenţa decizională în administraţia publică – Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Bucureşti, 2004;

Citizens as Partners – OECD Handbook on Information, Consultation and public participation in policy-making, OECD, France, 2001;

Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională – Ghid de aplicare a Legilor nr. 544/2001 şi 52/2003 şi colecţie de bune practici, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, 2005;

Manualul transparenţei în administraţia publică, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Bucureşti, 2004;

Ethics in the Public Services of the European Union Member States, Ireland, 2004;

T. Q. Peters şi R. M Waterman - In search of excellence, New York, 1984;

Assessing the Excellence, Cabinetul Premierului, Londra, 1999; The Common Assessment Framework (CAF), Denmark, 2002; Citizens Innovation Local Governance – A 21st century approach,

Report and Guidelines from the Demos Project, Edinburgh Conference, 2004;

Percepţia cetăţenilor asupra funcţiei publice, IRSOP Market Research & Consulting Ltd., Bucureşti, decembrie 2005.

112

Page 118: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

Legislaţie

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

• O.U.G. nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

• O.U.G. nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

• Ordinul preşedintelui ANFP nr. 4094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

• Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

• Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

• Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;

• Codul penal al României din 28/06/2004 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 29/06/2004 - Actul va intra în vigoare la data de 01 septembrie 2006;

• O.U.G nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; • Programul legislativ al Guvernului României pentru perioada

2005 - 2008;

113

Page 119: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită

• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

• Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; • Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; • Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ; • Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniştri din Statele

Membre.

114

Page 120: Manual de proceduri pentru implementarea Codului de conduită