LIUBOVI CIBOTARU

37
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LIUBOVI CIBOTARU CHIŞINĂU – 2015

Transcript of LIUBOVI CIBOTARU

Page 1: LIUBOVI CIBOTARU

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

LIUBOVI CIBOTARU

CHIŞINĂU – 2015

Page 2: LIUBOVI CIBOTARU

CZU 37.017.4:811.135.1′243

C 49

Aprobată spre editare

de Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului „Principii şi metode de integrare naţional-

europeană a valorilor educaţiei umaniste în gimnaziu şi liceu”.

Coordonator:

TAMARA CAZACU, doctor în pedagogie

Recenzenţi:

Veronica Bâlici – dr., conf. cercet., IŞE

Rodica Solovei – dr., conf. cercet., IŞE

Galina Topor – dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă”

Redactor:

STELA LUCA

Redactor tehnic:

MARINA DARII

Corector:

NICOLETA OMBUN

SUPORT DIDACTIC,

INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU INSTRUIRE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Cibotaru, Liubovi. Educaţia civică: Clasele a V-a – a VIII-a: Suport didactic. / Liubovi Cibotaru; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,

Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 (Tipogr. „Cavaioli”). – 37 p. – (Suport didactic, Instituţiile de învăţământ cu instruire în limbile minorităţilor naţionale, ISBN 978-9975-48-075-8).

50 ex.

ISBN 978-9975-48-074-1.

ISBN 978-9975-48-074-1. © Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015

Page 3: LIUBOVI CIBOTARU

- 3 -

NOTĂ DE PREZENTARE

Lucrarea de faţă se adresează profesorilor şi elevilor din şcolile cu instruire în

limbile minorităţilor naţionale şi reprezintă un suport didactic pentru studierea

disciplinei educaţia civică în limba română. Lucrarea este concepută în baza

competenţelor specifice, la disciplina Educaţie civică pentru clasele V-VIII, treapta

gimnazială şi prezintă, într-o manieră adaptată, cele patru unităţi tematice incluse

în curriculum disciplinar: Omul – fiinţă socială, Societatea democratică, Viaţa

şi sănătatea – valori personale şi sociale, Dezvoltarea personală şi

ghidarea în carieră.

Unităţile includ mai multe rubrici capabile să contribuie la realizarea

competenţelor proiectate în curriculum, să dezvolte şi să activizeze vocabularul

elevilor, să le dezvolte creativitatea şi să-i educe în spiritul valorilor naţionale şi

europene.

În ajutorul elevilor propunem şi un dicţionar tematic cu sarcini de lucru care

va accesibiliza procesul de însuşire a disciplinei. Suportul conţine şi sarcini de

evaluare, subiecte de redactare a unor lucrări tematice.

Lucrarea reprezintă, sperăm, o reuşită oportunitate de dezvoltare şi

consolidare a competenţelor de comunicare orală şi scrisă în baza disciplinei

Educaţie civică, prezentând şi unele îndrumări metodice pentru profesorii care

predau această disciplină. Profesorii vor selecta sarcinile de lucru în funcţie de

clasa, vârsta şi interesul elevilor, în funcţie de subiectul lecţiei, obiectivele proiectate

pentru o realizare eficientă a acestora.

Liubovi Cibotaru

Page 4: LIUBOVI CIBOTARU

- 4 -

UNITATEA I.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI EDUCAŢIA CIVICĂ

1. INVESTIGAREA/ APRECIEREA FAPTELOR ŞI EVENIMENTELOR SOCIALE DIN

COMUNITATEA LOCALĂ, NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ;

2. ILUSTRAREA PRIN FAPTE A APARTENENŢEI LA FAMILIE, COMUNITATE, STATUL

REPUBLICA MOLDOVA, EUROPA;

3. APLICAREA STRATEGIILOR DE PREVENIRE ŞI AMELIORARE A PROBLEMELOR DE

SĂNĂTATE;

4. COOPERAREA ÎN REALIZAREA UNOR PROIECTE LA NIVEL DE INSTITUŢIE,

COMUNITATE;

5. VALORIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI INTEGRARE

SOCIOPROFESIONALĂ REUŞITĂ.

La această unitate vom realiza următoarele:

Definirea identităţii persoanei şi a diferenţelor umane;

Recunoaşterea nevoii de imagine de sine şi de relaţii interpersonale;

Identificarea modelelor de comportament în relaţiile cu ceilalţi;

Caracterizarea propriei persoane în diferite roluri sociale şi în relaţie cu alţii;

Proiectarea strategiilor de dezvoltare individuală şi de grup;

Manifestarea capacităţilor de comunicare eficientă.

ACTIVIZAREA LEXICULUI

Cuvinte şi expresii–cheie:

Identitate, fiinţă umană, valori şi norme morale, respect, cod etic, reguli de aur,

manieră, unicitate, diversitate, comunicare, empatie, toleranţă, corectitudine,

solidaritate, prejudecăţi, gândire pozitivă, relaţii interumane, demnitate, succes

şcolar, comunicare.

SARCINI:

1. Tradu în limba maternă cuvintele:

Moral, cod, toleranţă, conflict, pozitiv.

2. Include aceste cuvinte în enunţuri proprii.

3. Observă formarea cuvintelor din familia de cuvinte:

A comunica, comunic, comunicare, comunicat. Include cuvintele în enunţuri proprii.

4. Observă formarea următoarelor cuvinte. Alcătuieşte enunţuri.

Uman – interuman corect – corectitudine

demn – demnitate solidar – solidaritate

unic – unicitate a judeca – prejudecată

Page 5: LIUBOVI CIBOTARU

- 5 -

IDENTITATEA MEA

5. Răspunde oral la următoarele întrebări:

– Cum te numeşti?

– Care e numele tău de familie?

– În ce clasă înveţi?

– Cum îl cheamă pe tatăl tău?

– Dar pe mama ta?

– Cine sunt bunicii tăi?

– Cum se numeşte locul unde te-ai născut?

6. Completează spaţiile libere din următoarele enunţuri:

Eu sunt originar/ originară din localitatea ... .

Eu locuiesc pe strada ... .

Pe fratele meu îl cheamă … .

El are ... ani.

7. Citeşte cu atenţie fragmentul şi precizează sensul cuvintelor: nume, prenume,

identitate.

Prenumele pe care îl poartă fiecare om îl primim la naştere şi este înscris în primul

act oficial – certificatul de naştere. Numele/numele de familie îl moştenim de la părinţi,

iar ei – de la bunicii lor. Identitatea fiecărui om se constituie şi din trăsături fizice:

culoarea părului, culoarea ochilor, mărimea nasului, înălţimea; dar şi din trăsăturile morale

– cât de bun, onest, mărinimos, darnic, harnic etc. ... este omul. Identitatea înseamnă şi

preferinţele, sentimentele pe care le poate avea omul.

PRIETENII MEI

8. Descrie portretul fizic şi moral al prietenului/ prietenei, demonstrându-i

identitatea. Poţi utiliza cuvintele şi expresiile de reper: sufletist, onest,

mărinimos, deosebit, muncitor, neobosit, comunicabil, energic, îngândurat, statură

mijlocie, ochi profunzi, imaginaţie, creativitate.

9. Compară identitatea prietenului tău cu identitatea ta evidenţiind:

Deosebirile Asemănările

------------------------------------------- -----------------------------------------

------------------------------------------- -----------------------------------------

------------------------------------------- -----------------------------------------

10. Improvizează un dialog cu un prieten din altă ţară, formulând patru întrebări

cu privire la: numele; prenumele; anul, luna, ziua naşterii; locul naşterii;

caracteristici fizice, morale; preferinţe, hobyuri.

SĂ CUNOAŞTEM MAI MULTE

11. Citeşte textul şi completează-l cu informaţii personale.

Omul este o fiinţă socială, diferit de celelalte fiinţe

prin limbaj şi moralitate.

Omul, ca fiinţă umană, face parte dintr-un stat,

se conduce şi se ghidează după anumite reguli şi legi

impuse de stat, după documentele care stau la baza

Page 6: LIUBOVI CIBOTARU

- 6 -

acestuia şi care îi dovedesc existenţa într-o anumită

perioadă istorică.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

12. Examinează maximele. Redactează apoi un eseu, folosind una la alegere.

13. Meditează în scris la una din următoarele teme. Spune, ce înseamnă:

- a avea şapte ani de-acasă?

- a fi educat şi a avea bune maniere?

- a fi un bun familist?

- a fi un bun cetăţean?

Priveşte imaginea, descrie în trei enunţuri acţiunile copilului.

14. Desenează pe un album drumul parcurs de om de la naştere până la

maturitate. Comentează desenele. Model: Şi eu sunt o valoare…

15. Completează spaţiile libere.

Valori naţionale Valori europene

... ...

16. Defineşte noţiunea de valoare.

17. Numeşte trei valori pe care le-ai preluat din familie.

18. Evidenţiază valorile pe care vrei să le dezvolţi pe parcursul vieţii.

Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului Universului. (Mihai Eminescu)

Oamenii sunt păsări cu aripi crescute înăuntru. (Nichita Stănescu)

Fiecare om este un mister şi o taină. (Charles Dichens)

Omul e un animal care se vede trăind. (Emil Cioran)

Omul este suma acţiunilor sale. A ceea ce a făcut,

a ceea ce poate face. Nimic altceva. (Mahatma Gandi)

Omul nu este nimic altceva decât însuşirea faptelor sale. (Heghel)

Omul este propriul său destin. (C. Noica)

Omul...Cap, grumaz, torace, pântec. Mâini, picioare,

oseminte. Doruri, zâmbet, versuri, cântec. Suflet mult

şi-un dram de minte. (Mircea Ionescu-Quintus)

Page 7: LIUBOVI CIBOTARU

- 7 -

19. Numeşte cea mai importantă valoare a unei ţări. Argumentează.

Familia mea

20. Răspunde în şapte rânduri la întrebarea: De ce familia este o valoare? Cum

crezi, ce face?/ ce fac?:

o mamă/un tată în familie?

bunicii?

un frate sau o soră mai mare?

21. Care sunt, din punctul tău de vedere, responsabilităţile membrilor familiei

contemporane? Descrie-le în cinci-şapte enunţuri.

22. Descrie o familie cunoscută care poate constitui, pentru tine, un model,

etalon de familie.

23. Aminteşte-ţi şi descrie familia lui Nică Creangă din „Amintiri din copilărie”.

Compar-o cu o familie contemporană.

24. Numeşte trei lucruri importante pentru o familie tânără.

LUCRĂM ÎN GRUP!

25. Dezbateri:Şcoala este o familie (se aplică Graficul T)

26. Scrie 10 reguli de aur pe care trebuie să le respecte fiecare copil în familie.

LUCRĂM INDIVIDUAL!

27. Medităm (oral) la subiectul Ce este comunicarea?

Comunicarea este...

28. Continuă gândurile:

Eu comunic fluent în ...

Eu am probleme de comunicare...

Îmi place să comunic...

Pentru mine comunicarea este...

Să medităm!

29. Indică barierele în calea unei comunicări eficiente cu:

bunicii ..............................................................................

părinţii..............................................................................

profesorii..........................................................................

oamenii de altă religie......................................................

colegii...............................................................................

oameni care vorbesc alte limbi........................................

30. Notează cinci căi de soluţionare a problemelor de comunicare.

Page 8: LIUBOVI CIBOTARU

- 8 -

31. Reflecţii personale: defineşte, continuă gândurile.

Ce este stima? Defineşte cu cuvintele tale noţiunea de stimă, respect.

De ce trebuie să-i respect pe oamenii mai în vârstă? Dar pe cei tineri?

De ce trebuie să îi înţeleg şi să îi ajut pe colegii mei?

De ce trebuie să fim respectuoşi cu părinţii, bunicii, rudele, profesorii?

Dacă îi voi respecta pe oameni, ei mă vor respecta oare pe mine?

Cum trebuie să mă comport eu ca să fiu respectat?

32. Completează!

Demnitatea umană este... .

33. Comentează succint afirmaţiile.

a respecta oamenii.

A fi demn înseamnă a avea moralitate.

a învăţa bine.

a ajuta colegii.

34. Propune soluţii şi idei pentru: Eu pot schimba lucrurile. Schimbă societatea,

indicând modalităţi de soluţionare a conflictelor în familie, în clasa de elevi, în

şcoală, în ţară, în grupul de prieteni.

SĂ NE IMAGINĂM!

35. Relatează. Peste o săptămână voi pleca în Europa într-o scurtă vizită. Cum

mă voi pregăti eu pentru această plecare?

Ştiai că...

Din anul 2011 în Republica Moldova au fost puse

în circulaţie paşapoarte biometrice.

Nu există amprente digitale identice. Astfel, unul

dintre cele mai sigure mijloace de a identifica o

persoană este testul amprentelor digitale.

SĂ NE INTEGRĂM!

36. Sfătuieşte-i pe prieteni: Ce să vorbim? Când să vorbim? Cu cine să vorbim?

37. Citeşte proverbele şi comentează unul, la alegere:

Acel ce vorbeşte mult, ascultă puţin.

Cine răspunde fără să fie ascultat face o prostie.

Vorba dulce mult aduce.

Vorba multă, sărăcia omului.

Limba taie mai rău ca sabia.

Page 9: LIUBOVI CIBOTARU

- 9 -

POEŢII ŞI POEZIA

38. Citeşte poezia. Comentează mesajul. Expune, în 2-3 enunţuri, valorile pe

care le promovează.

CHEIA SUCCESULUI

Să nu răspunzi cu ură celui ce te-a rănit,

Arată-i doar prin fapte că eşti deosebit.

Să nu răneşti, că doare şi n-o să poţi uita,

Totul se va întoarce şi împotriva ta.

De vei avea prilejul, doar bine tu să faci,

Iar dacă nu, e simplu: îndeamnă-te să taci,

Nu încerca să minţi, căci tu vei regreta

Atunci când adevărul, târcoale îţi va da.

Să iei din juru-ţi tot ce e frumos şi bine,

Apreciezi valoarea aşa cum se cuvine.

De vrei s-alungi în viaţă un om apreciat,

Munceşte şi răsplata îţi vine meritat.

Să nu iei de la alţii ce nu ţi se cuvine,

Să nu-ţi doreşti în viaţă necinste şi ruşine,

Să ai mereu, de vrei, încredere în tine,

Vei reuşi în toate din ce în ce mai bine.

Să nu te lauzi cu vorbe, că ele-s de prisos

Lasă-i pe cei de-alături să judece ce-a fost.

Încearcă să faci bine, să te fereşti de rău,

Şi doar fapte bune tu să faci mereu.

Camelia Mihaela Patraş

CĂRŢILE NE ÎNVAŢĂ CE E VIAŢA

39. Citeşte fragmentul. Spune cine e bunicul Prun.

BUNICUL PRUN

Bunicul Prun era pe ducă. Deşi îi sprijineau braţele câteva proptele uriaşe,

vedeam cu ochii cum se stinge. Pe ici-colea îi mai strălucea la soare câte o frunză verde –

gălbuie şi numai în vârf mai erau câteva prune coapte. Ele aminteau că bunicul Prun a

fost în viaţă un pom din cei buni.

În ziua aceea mă întorceam acasă împreună cu alţi băieţi, având sânul plin de

nuci adunate de prin văi. Ne oprim la fântână să bem apă. Acolo am văzut că bunicul

Prun nu mai este. Stăpânul grădinii tocmai

terminase de săpat groapa. Şi numai cum ne-a

văzut, îndată ne-a strigat:

Măi băieţi, ia veniţi unul din voi încoace.

Am alergat cu toţii.

– Ţineţi, zise el, punând în groapă un pui de

prun. Aşa am apucat eu din bătrâni, că pomul când

îl sădeşti numaidecât trebuie să-l ţină un copil. Mai

departe ei cresc odată şi se ajută unul pe altul.

Stăpânul a mai aruncat câteva hârleţe de

ţărână. A călcat pământul de la rădăcina pomului.

Page 10: LIUBOVI CIBOTARU

- 10 -

Copacul se ţinea bine pe locul cel vechi, unde bunicul Prun a trăit o viaţă întreagă.

În drum spre casă mă gândeam că am şi eu de azi înainte un pom pus cu mâinile

mele. Asta înseamnă că voi avea un prieten, când voi creşte mare, un prieten de nădejde.

40. Răspunde la întrebări.

1. Numeşte personajele textului.

2. Descrie identitatea lor.

3. Cine povesteşte textul: un băiat sau o fată? Demonstrează cu propoziţii din

text.

4. Compară-l pe bunicul Prun cu un bunic adevărat.

5. Cum trebuie să îngrijim un pom?

6. Dar cum trebuie să ne purtăm cu un om în etate, cu un bunic?

7. De ce trebuie să avem grijă de copacii tineri? Dar de copii?

8. Numeşte valorile pe care le promovează textul.

9. Care sunt, din punctul tău de vedere, lucrurile pe care trebuie să le facă un

om în viaţă?

10. Cum înţelegi expresia: un pom din cei buni? Poate fi atribuită această expresie

şi omului? De ce?

11. Cum explici afirmaţia: voi avea un prieten? Ce înseamnă pentru tine a avea un

prieten?

41. Intitulează altfel textul. Explică-l.

42. Redă succint conţinutul.

43. Formulează în două enunţuri mesajul.

44. Scrie două enunţuri de final pentru acest text.

Page 11: LIUBOVI CIBOTARU

- 11 -

Rezumatul unităţii

Noi trăim într-o societate democratică şi trebuie să respectăm principiile şi valorile unei societăţi democratice. Deprindem şi învăţăm valori în familie, în şcoală, la universitate. Apoi, cu aceste valori păşim în viaţă, mergem în Europa, creăm familii. Viaţa noastră trebuie să fie una valoroasă.

EVALUARE

Punctaj

1. Include în enunţuri proprii cuvintele: diferenţă,

unicitate, individualitate.

3

2. Propune câte 2 sinonime pentru cuvintele: document,

stimă, caritate.

6

3. Numeşte antonimele cuvintelor: diferenţă, sănătos,

moral.

3

4. Continuă enunţurile:

Colegii mei de clasă sunt...

Oamenii din Republica Moldova demonstrează...

Eu îi salut pe oameni pentru că...

Stimez oamenii în etate şi...

Valorile la care nu aş refuza niciodată sunt...

Pentru mine a fi tolerant înseamnă…

6

5. Vorbeşte în trei enunţuri despre actele de identitate. 3

6. Comentează, în patru enunţuri, afirmaţia:

Respectă şi vei fi respectat, înţelege şi vei fi înţeles.

4

7. Descrie, în cinci enunţuri, o familie ideală a secolului

XXI.

5

8. Explică, în trei enunţuri, în ce constă identitatea unei

persoane, a unei familii, a unei ţări.

3

9. Citeşte cu atenţie principiile unei persoane tolerante.

Comentează, în două enunţuri, unul din principii, la

alegere.

Înţelegere şi susţinere reciprocă;

Sinceritate, armonie şi pace, unitate, disciplină şi

echilibru;

Organizare şi activism;

Acceptare şi apreciere;

Libertatea exprimării;

Respectarea opiniei fiecăruia.

2

Page 12: LIUBOVI CIBOTARU

- 12 -

UNITATEA a II-a.

La această unitate vom realiza:

Manifestarea respectului faţă de valorile şi normele general-umane şi naţionale;

Respectarea valorilor şi normelor morale, a drepturilor şi responsabilităţilor în

şcoală, familie, societate;

Identificarea valorilor şi principiilor democratice;

Proiectarea modelului unui cetăţean activ şi responsabil;

Justificarea necesităţii integrării europene a Republicii Moldova şi a păstrării în

acest context a valorilor naţionale.

Cuvinte şi expresii-cheie:

Valoare, virtute, viciu, sărbătoare naţională, tradiţie, a avea dreptul,

responsabilitate, democraţie.

EXERSAREA VOCABULARULUI

1. Reţine!

Democraţie – sistem de guvernare caracterizat prin participarea cetăţenilor la

procesul de conducere. Se defineşte prin:

- separarea puterilor în stat,

- alegeri libere,

- pluralism.

Cuvântul democraţie vine din limba greacă: demos – popor, kratos – putere.

2. Include cuvintele în enunţuri proprii: democraţie, democratic.

3. Descifrează, cu ajutorul dicţionarului, sensul următoarelor cuvinte şi

expresii: societate civilă, referendum, delict, delicvenţă, lege, solidaritate,

cooperare, garanţie, obligaţie, societate.

Alcătuieşte enunţuri.

4. Citeşte textul. Ce promovează Constituţia Republicii Moldova?

MOLDOVA – ŢARĂ DEMOCRATICĂ

În anii ’90 ai secolului trecut, Republica Moldova şi-a declarat suveranitatea şi

independenţa. Schimbările care s-au produs în plan politic şi social-economic, au creat

premise pentru elaborarea şi adoptarea Constituţiei care a pus bazele ordinii democratice

şi ale unui stat bazat pe drept. Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată în anul

1994 şi promovează valorile democratice: libertatea, egalitatea în drepturi, dreptul la

proprietate, apărarea demnităţii umane şi alte valori morale, politice şi juridice.

5. Ţine minte!

La baza oricărei societăţi democratice se află valorile fundamentale, general-

umane, naţionale, de familie etc.: Adevărul, Binele, Dreptatea, Frumosul, Libertatea,

Demnitatea, Viaţa, Egalitatea, Onestitatea, Toleranţa, Responsabilitatea, Dragostea,

Încrederea, Respectul etc.

Page 13: LIUBOVI CIBOTARU

- 13 -

6. Citeşte textul. Completează-l cu idei proprii.

SISTEMUL DE VALORI

Valorile morale sunt importante pentru fiecare om. Primele valori pe care le

asimilăm vin de la părinţii noştri, de la bunici şi rude, adică din familie. Acestea sunt

valorile care determină formarea noastră iniţială şi despre care în popor se spune: a avea

şapte ani de-acasă. Sistemul nostru de valori se completează la şcoală, universitate.

Desigur şi alte surse furnizează valori, de exemplu, televiziunea, mass-media. Este foarte

important, în această ordine de idei, să deosebim valorile de nonvalori.

7. Cum înţelegi expresia a avea şapte ani de-acasă? Descrie un om căruia îi

este caracteristică această expresie.

8. Numeşte trei valori pe care le-ai preluat de la părinţii tăi şi alte trei valori –

de la profesori.

9. Defineşte fără dicţionar cuvintele: tradiţie, sărbătoare.

Sărbătorile care reprezintă originea şi tradiţia creştin–ortodoxă a poporului nostru

sunt: Crăciunul; Paştele; Paştele Blajinilor; Ziua Hramului Bisericii din localitate etc.

În Republica Moldova se mai sărbătoresc: 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii;

1 mai – Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii; 9 mai – Ziua Victoriei

asupra fascismului, Ziua Europei.

10. Descrie o sărbătoare de familie care îţi place cel mai mult.

11. Povesteşte pe scurt despre sărbătoarea Dragobete.

12. Reţine!

Drepturile şi obligaţiunile noastre

Drepturile

Dreptul la viaţă şi trai decent.

Dreptul la educaţie şi protecţia sănătăţii.

Dreptul la odihnă şi la recreaţie.

Dreptul la muncă şi asistenţă socială.

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.

Libertatea la întrunire paşnică şi de asociere.

Libertatea de exprimare şi de conştiinţă.

Responsabilităţile

Devotamentul faţă de ţară.

Achitarea impozitelor şi ocrotirea naturii.

Protecţia monumentelor istorice.

Sărbătorile Republicii Moldova

27 aprilie – Sărbătoarea Tricolorului. 27 august – Ziua Independenţei. 31 august – Ziua Limbii Române. 3 septembrie – Ziua Armatei Naţionale.

Page 14: LIUBOVI CIBOTARU

- 14 -

SĂ MEDITĂM!

13. Completează:

Să-i ajuţi pe părinţi şi bunici la lucrul casnic, deoarece ...

Să înveţi bine şi să fii ordonat în toate, fiindcă ...

Să mergi la lecţii şi să-ţi faci temele pentru acasă, căci ...

Este o responsabilitate

să-i respecţi pe profesori fiindcă ... .

să-i ajuţi şi să-i respecţi pe colegii tăi căci ... .

să asculţi şi să respecţi opinia celor din jur, pentru că ... .

14. Răspunde.

De ce nu trebuie...

- să fii obraznic şi violent?

- să distrugi bunurile altora?

- să răspunzi obraznic?

- să vorbeşti neîntrebat?

15. Completează enunţurile.

În viaţă omul are multe responsabilităţi … .

Responsabilităţile noastre sunt următoarele: ... .

Noi suntem elevi şi avem multe obligaţiuni, printre care menţionăm ... .

16. Defineşte semnificaţia următoarelor evenimente:

A. 1990 – Primele alegeri libere;

B. 23 iunie 1990 – Declaraţia de Suveranitate;

C. 27 august 1991 – Declaraţia de Independenţă;

D. 27 iulie 1994 – Adoptarea Constituţiei;

E. 13 iulie 1995 – Republica Moldova devine membru al Consiliului Europei.

17. Ştiai că...

Organizaţiile de protejare a drepturilor omului sunt:

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU);

Comisia pentru drepturile copilului;

Consiliul Europei;

Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

Parlamentul Republicii Moldova a instituit, în anul 1998, Centrul pentru

Drepturile Omului.

18. Completează:

Preşedintele Republicii Moldova este ... .

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova este ... .

Ministrul de externe al Republicii Moldova este ... .

Primul Ministru al Republicii Moldova este … .

19. Citeşte cu atenţie citatele şi comentează, la alegere, unul din ele.

Democraţia este dictatura adevărului. Democraţia promovează discuţii libere.

POEŢII ŞI POEZIA DESPRE VALORI

20. Citeşte poezia. Evidenţiază valorile pe care le promovează poetul Grigore

Vieru în poezia sa.

Page 15: LIUBOVI CIBOTARU

- 15 -

SĂ MERGI FRUMOS

Fiule, să nu calci de sus, Să nu încovoi spinarea, Să mergi frumos şi demn, Şi nezgomotos, Cum merge pe obraz Lacrima celui care a învins.

Fiule, să nu laşi ochiul să-ţi ruginească, Văzând, vei cunoaşte, Cunoscând, vei birui, Biruind, vei fi iubit. Iubind, Vei găsi drumul spre casă.

Grigore Vieru

CĂRŢILE NE ÎNVAŢĂ CE E VIAŢA

21. Citeşte cu atenţie textul. Care este cel mai bun prieten al nostru?

Se povesteşte că un om a fost acuzat odată de o faptă pe care n-o făcuse. Pentru a

scăpa de pedeapsă, cineva trebuia să depună mărturie că omul acesta este nevinovat. S-a

dus el la cei trei prieteni pe care îi avea şi i-a rugat ca, a doua zi, să meargă cu el la

judecător şi să-l salveze de pedeapsă.

A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni. Al doilea a mers cu el

până la uşa tribunalului. Însă acolo s-a răzgândit şi a făcut cale întoarsă. Cel de-al treilea

prieten, pe care omul contase cel mai puţin a depus mărturie pentru el şi l-a salvat. I-a

redat libertatea.

La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi.

Trei prieteni pe care îi avem în viaţă şi care ar putea vorbi despre noi, aşa cum

suntem cu adevărat, sunt rudele noastre, averea adunată şi toate faptele bune pe care

le-am făcut. Însă doar faptele noastre bune, cel de-al treilea prieten, ne urmează

pretutindeni. De aceea, valoarea unui om se apreciază după faptele sale.

22. Povesteşte, de ce primii doi prieteni ai omului nu l-au ajutat.

23. Propune un titlu pentru acest text.

24. Expune pe scurt morala textului.

Rezumatul unităţii

În Republica Moldova, sistemul de guvernare este unul parlamentar. Puterea legislativă îi

revine Parlamentului, puterea executivă – Guvernului, desemnat prin consultarea

majorităţii parlamentare. Şeful statului este Preşedintele Republicii Moldova – garantul

suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

EVALUARE

Explică succint semnificaţia cuvântului democraţie.

Expune pe scurt istoria sărbătorii Ziua Limbii Române.

Redactează un text în care vei expune opinia ta privind

obligaţiunile unui elev.

Ce înseamnă a fi un bun patriot? Formulează răspunsul în trei

enunţuri.

Page 16: LIUBOVI CIBOTARU

- 16 -

UNITATEA a III-a.

La această unitate vom realiza următoarele:

Determinarea efectelor de risc pentru sănătate;

Proiectarea unor acţiuni concrete de respectare şi promovare a modului

sănătos de viaţă;

Descrierea căilor de asigurare a sănătăţii fizice şi psihice;

Recunoaşterea manifestărilor violenţei în viaţa cotidiană.

Cuvinte şi expresii-cheie:

Responsabilitate, angajament, abuz, violenţă, risc, mod sănătos de viaţă,

neglijare, regim igienico-sanitar, securitate, calamitate, efort, motivaţie,

bunăstare.

SĂ EXERSĂM!

1. Include antonimele în enunţuri proprii.

atenţie – neatenţie

responsabilitate – iresponsabilitate

succes – insucces

a munci – a lenevi

intern – extern

sănătate – boală

frumuseţe – urâţenie

2. Selectează varianta adecvată pentru cuvântul sănătate. Argumentează.

Stare generală bună a organismului;

organism în care toate organele funcţionează normal şi regulat;

casă de sănătate – sanatoriu, ospiciu,

persoană rezistentă,

persoană cu o formă fizică bună.

3. Descifrează abrevierile: HIV, TBC, ITS. Include-le în enunţuri personale.

De exemplu: OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Agenţie specializată

guvernamentală, 1947, în cadrul sistemului ONU, cu sediul la Geneva, Elveţia.

4. Tradu cu ajutorul dicţionarului: intimitate, hărţuire, umilinţă, longeviv,

aditivi alimentari.

5. Construieşte propoziţii folosind cuvintele de mai sus.

6. Formează verbe de la următoarele substantive. Alcătuieşte apoi propoziţii.

Şantaj – a şantaja copiere – a copia

umilinţă – mituire –

muncitor – agresiune –

educator – abandon –

motivaţie – vagabondaj –

7. Aminteşte-ţi şi numeşte părţile corpului omenesc.

Cap, …

8. Include în enunţuri proprii cuvintele: mă doare, mă dor, mă simt, am dureri

de… .

Page 17: LIUBOVI CIBOTARU

- 17 -

9. Situaţii. Improvizează.

Să ne imaginăm că medicul ne face o vizită. Cum vom răspunde la următoarele

întrebări ale medicului?

- Cum te simţi, ...?

- ......................................................................................................................

- Când înghiţi, te doare gâtul?

- ......................................................................................................................

- Faci gimnastică dimineaţa?

- ......................................................................................................................

- De câte ori pe zi aeriseşti camera?

- ......................................................................................................................

Povesteşte-i colegului de bancă regimul zilei. Poţi utiliza reperele: mă trezesc,

mă scol, mă odihnesc, pregătesc, ajut, ies afară, plec la şcoală, citesc, privesc,

discut, părinţii, bunicii.

Formulează cinci întrebări cu privire la regimul zilei de odihnă. Adresează-le

prietenului tău/ prietenei tale. Poţi începe astfel:

- La ce oră te trezeşti în zilele de odihnă?

- .................................................................

- .................................................................

- .................................................................

- .................................................................

- .................................................................

10. Citeşte, memorează, reflectează!

Fuga-i ruşinoasă, dar sănătoasă.

Păstrează-ţi sănătatea de tânăr.

Nu întreba omul de sănătate, uită-te la faţa lui.

Curăţenia este mama sănătăţii.

Sănătatea este cel mai de preţ bun al omului.

Sănătatea e mai bună decât toate.

11. Continuă fraza.

Sănătatea nu are preţ ... .

O veste bună întăreşte ... .

12. Redactează un text din cinci enunţuri, dezvoltând una din maxime.

Sănătatea şi judecata sunt cele două bunuri ale vieţii. (Platon)

Dreptatea e sănătatea lumii. (N. Iorga)

Înţelepciunea este pentru suflet ceea ce sănătatea este pentru trup.

Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere – dulci pentru suflet şi

sănătoase pentru oase. (Solomon)

13. Reflectează! Formulează două argumente pro sau contra.

Eşti sau nu de acord cu Hipocrate care zice: Alimentaţia raţională constituie cel mai

bun medicament. Niciodată nu m-am ridicat sătul de la masă. Întotdeauna am mai lăsat

un gol.

14. Include sinonimele cuvântului sănătos în enunţuri. Fii atent(-ă) la sensuri.

Sănătos – întreg, teafăr, intact, incoruptibil, respectabil.

Page 18: LIUBOVI CIBOTARU

- 18 -

15. Scrie un eseu din cinci enunţuri, având drept titlu expresia:

A avea o sănătate de fier.

16. Citeşte textul. Ce este greu de recuperat?

Singurul lucru pe care nu îl poţi cumpăra cu toţi banii din lume este sănătatea.

Modul sănătos de viaţă înseamnă să-ţi păstrezi, de-a lungul vieţii, sănătatea fizică,

mintală şi morală. Starea de sănătate este influenţată zilnic de o mulţime de factori

negativi: alimentaţia dezechilibrată şi necorespunzătoare, excesul de dulciuri, lipsa

activităţilor fizice, undele electromagnetice emise de telefoanele mobile, calculatoare etc.

Sănătatea este bine să o păstrezi atunci când o ai, pentru că este foarte greu să o

recuperezi. Sănătatea o fortificăm/întărim cu o alimentaţie echilibrată, activităţi fizice

moderate, respectarea regulilor de igienă, exprimarea adecvată a emoţiilor, refuzul de a

consuma substanţe dăunătoare.

17. Povesteşte pe scurt conţinutul textului.

18. Propune un titlu pentru acest text.

19. Expune următoarele reguli unui coleg/ unei colege şi unei persoane adulte.

A consuma multe vitamine şi minerale;

A respecta regulile de igienă personală;

A face sport în fiecare dimineaţă – gimnastică;

A dormi cel puţin 8-9 ore pe zi;

A consulta medicul dacă ai probleme de sănătate;

A comunica zilnic cu familia, prietenii pentru a te informa în privinţa sănătăţii.

20. Completează şi continuă:

- … ouă pentru creier, deoarece … .

- … morcov pentru ochi, pentru că … .

- … ardei gras pentru inimă, căci … .

- … migdale pentru stomac, fiindcă … .

- … peşte … pentru articulaţii.

- … legume … pentru muşchi.

LUCRĂM ÎN ECHIPE!

21. Redactaţi câte un text – sfaturi pentru situaţiile propuse. Textele pot fi însoţite

şi de desene.

Insolaţie

degerări

înec

electrocutare

stop cardio–respirator.

Folosiţi, în caz de necesitate:

- cuvinte şi expresii de reper (spaţiu

răcoros, poziţie orizontală, ceaiuri, supe calde, căile respiratorii);

- verbe la modul imperativ (a duce, a scoate, a acoperi, a transporta, a nu mişca, a

elibera, a înota, a aşeza, a răcori, a încălzi, a chema).

Page 19: LIUBOVI CIBOTARU

- 19 -

ALIMENTAŢIE

22. Construieşte reguli, respectă-le şi… vei fi sănătos.

Consumă

Respectă

Fă sport

Dormi

Consultă

Comunică

cel puţin 8-9 ore, căci …

regulile de igienă personală, deoarece …

zilnic cu familia, prietenii pentru că…

în fiecare dimineaţă şi …

multe vitamine şi minerale, pentru ca …

medicul dacă ai probleme de sănătate, ca …

23. Construieşte enunţuri după schema: Consumă … pentru … . Înlocuieşte

cuvântul consumă prin sinonime adecvate.

24. Scrie enunţurile utilizând cuvintele la forma adecvată: apă, sănătate, a fi

sănătos, proaspăt, fructe, legume, energie.

1. Alimentaţia bună este condiţia principală a ... . 2. Prin hrană obţinem ... . 3. A

mânca sănătos înseamnă ... . 4. Raţia alimentară zilnică trebuie să se bazeze pe multe ...

şi ... . 5. Este important ca alimentele să fie ... . 6. În fiecare zi trebuie să consumi multă

... .

25. Formulează întrebări colegilor în baza enunţurilor completate.

Model: De ce este important ca alimentele să fie proaspete?

26. Citeşte sfaturile pentru o alimentaţie sănătoasă. Completează-le cu cuvinte

potrivite după sens, scriind verbele la imperativ.

Pentru a ne întări sănătatea şi a ne simţi mai bine trebuie:

- să alegem un regim alimentar care să conţină … .

- să consumăm sare şi zahăr … .

- să menţinem greutatea corporală … .

- să consumăm 1,5-2 litri de … .

LUCRĂM ÎN ECHIPE!

- Să ne imaginăm că în clasa noastră învaţă un elev care nu vrea să se

alimenteze normal. Hai să-l ajutăm.

Prima echipă

- Realizaţi un meniu pentru o săptămână care ar putea să-l ajute pe elev să se

alimenteze corect şi să nu se îngraşe.

A doua echipă

- Realizaţi un regim al zilei pe care ar putea să-l respecte colegul vostru pentru a

avea un mod de viaţă sănătos.

ouă

morcov

ardei gras

migdale

peşte

legume

articulaţii

inimă

creier

ochi

muşchi

stomac

Page 20: LIUBOVI CIBOTARU

- 20 -

SĂ MEDITĂM!

27. Continuă şirul de produse.

Ar fi bine să excludem din regimul nostru alimentar: alimente fast-food, dulciuri, … .

Ar fi bine să includem în regimul nostru alimentar: ... .

28. Cum crezi, ce înseamnă a avea probleme de ordin:

- medical,

- psihologic,

- social.

29. Realizează un eseu de o pagină, explicând cum putem preveni problemele

descrise mai sus.

PROBLEME GLOBALE

1. Citeşte textul şi realizează un rezumat pe care să-l expui verişorilor şi fraţilor

tăi mai mici.

Virusul HIV provoacă maladia SIDA. Această maladie slăbeşte imunitatea

organismului. Corpul uman nu se poate apăra de infecţii şi boli grave. Căile principale de

infectare cu HIV sunt:

contactele sexuale neprotejate,

sângele contaminat,

seringa sau acul folosit de bolnav,

copilul născut de la mamă infectată etc.

Să ţinem minte că virusul nu se transmite:

folosind bucate pregătite de o persoană infectată,

prin atingerea sau sărutul unei persoane bolnave,

prin utilizarea obiectelor comune.

CREATIVITATE

2. Dezvoltă într-un eseu de cinci-şapte enunţuri una din idei, la alegere:

Modul de viaţă pe care îl ducem depinde în mare parte de noi înşine.

Igiena personală este foarte importantă în viaţa unui om.

Modul de viaţă sănătos sporeşte performanţele noastre.

Sportul – garanţia unui mod de viaţă sănătos.

3. Continuă enunţurile:

- Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul

este...

- Ce e delicios, nu e ...

- Multă lume nu ştie să mănânce. Ştie numai să...

Verifică-ţi răspunsurile (nimic, sănătos, să

înghită).

4. Citeşte afirmaţia. Eşti sau nu de acord? Argumentează.

Singurul mod de a-ţi păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei

ceea ce nu-ţi place şi să faci ceea ce mai degrabă nu doreşti.

Page 21: LIUBOVI CIBOTARU

- 21 -

5. Redactează un eseu din cinci enunţuri, dezvoltând maxima lui Anton Cehov:

La om totul trebuie să fie frumos: şi faţa, şi haina, şi sufletul şi gândirea.

6. Studiu de caz.

A. Organizăm o ieşire la aer curat. Mergem în parc. Dar acolo este murdar. Peste

tot sunt sticle goale aruncate, hârtii şi pachete de plastic. Scrieţi în perechi un text

publicitar prin care să-i încurajaţi pe oameni să menţină curăţenia în locurile publice.

Prezentaţi-l. Folosiţi imagini, postere.

B. Imaginează-ţi că eşti invitat într-o clasă de elevi. Trebuie să le vorbeşti despre

dauna fumatului şi a drogurilor. Scrie un text din şapte – nouă enunţuri pe care îl vei

expune elevilor. Prezintă-l colegilor. Foloseşte materiale atractive.

C. Merge la bunici, la ţară. E vară şi în pomi găsim multe fructe coapte. Vei

proceda corect dacă vei mânca fructele direct din pom? De ce?

D. Elaborează un text cu titlul: Consecinţele fumatului/ alcoolului/ drogurilor

asupra sănătăţii unui tânăr/ unei tinere. (Alege o variantă.) Prezintă-l colegilor.

E. Să comunicăm prin imagini. Imaginează-ţi riscurile secolului XXI.

Realizează nişte desene sau construieşte un colaj din imagini. Prezintă rezultatul şi

comentează-ţi desenele.

SĂ NE INFORMĂM!

7. Continuă dialogul cu medicul de familie. Poţi începe astfel:

Doamnă doctor, ce este Poliţa de asigurare?

Ce servicii asigură Poliţa de asigurare?

8. Să ne autoevaluăm la tema Modul sănătos de alimentaţie! Indică la fiecare

aspect câte 2-3 exemple.

Eu ştiu...

Eu ştiu să fac...

Eu ştiu cum să fiu…

ŞTIAI CĂ...

9. Completează articolele.

Constituţia Republicii Moldova. Art. 36. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.

1. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este ... .

2. Minimul asigurării medicale oferit de stat este … .

3. Structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie a

sănătăţii fizice şi mentale ale persoanei se stabilesc potrivit legii … .

10. Tradu informaţia în limba rusă.

11. Formulează întrebări.

Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului.

Articolul 6.

Statul ocroteşte inviolabilitatea persoanei copilului, protejându-l de orice formă de

exploatare, discriminare, violenţă fizică şi psihică, neadmiţând comportarea plină de

cruzime, grosolană, dispreţuitoare, insultele şi maltratările, inclusiv din partea părinţilor,

tutorilor sau rudelor.

Page 22: LIUBOVI CIBOTARU

- 22 -

Articolul 7.

Fiecare copil are dreptul la apărarea demnităţii şi onoarei. Atentatul la onoarea şi

demnitatea copilului se pedepseşte în conformitate cu legislaţia.

12. Citeşte informaţia. Povesteşte-o unui coleg de clasă.

Ce sunt medicamentele?

Medicamentele sunt substanţe chimice. Ele previn sau tratează bolile şi

consecinţele acestora.

Vaccinul este un produs biologic. Se administrează prin injecţii sau pe cale

bucală în scopul obţinerii imunităţii împotriva bolilor infecţioase.

13. Joc de rol. Lucrăm în grup

Imaginează-ţi că sunteţi în familie şi trebuie să dovediţi părinţilor că „regula”:

Bătaia e ruptă din rai este depăşită de timp. Aduceţi patru argumente contra.

Puteţi folosi ca argument şi un articol din Constituţia Republicii Moldova.

Organizaţi un grup de iniţiativă. Redactaţi 10 reguli de comportament la liceul

în care învăţaţi.

14. Citeşte cuvintele care demonstrează emoţii. Selectează 1-2 din ele şi

autoevaluează-ţi comportamentul. Îţi sunt proprii aceste emoţii? Cum le

depăşeşti?

15. Numeşte sinonime pentru cuvintele de mai sus. Include-le în enunţuri

proprii.

16. Cum poate un copil să depăşească frica de ___________________________________?

- animale

- înălţimi

- sânge

- apă

- spaţii închise

- întuneric

- calamităţi,

- ploi torenţiale, furtuni etc.

17. Continuă enunţurile.

Îmi este frică atunci când ...

Nu-mi este frică pentru că ....

Fratele meu mai mic se teme (de, când …) ...

Sora mea mai mare are frică de ...

Bunicii mei se tem de ...

POEŢII ŞI POEZIA

18. Citeşte, memorează catrenele care te-au impresionat.

Poezii despre ţară şi identitate

Cum crezi, ce înseamnă a avea o patrie sănătoasă? Dar o familie sănătoasă?

Tristeţe Mânie Furie

Frică Supărare

Page 23: LIUBOVI CIBOTARU

- 23 -

PATRIA

Din orice colţ al lumii Încoace vei zbura Cu sufletul, cu gândul – Aici e ţara ta.

Numai la tine-n ţară Izvoarele cuminţi Îţi zic cu drag pe nume, Parcă ţi-ar fi părinţi.

Numai în ţara asta Stejarii, munţii-înalţi Şi florile din luncă Îi sunt surori şi fraţi.

Şi inima îţi bate De parcă-ar repeta: - Eşti om şi eşti acasă - Numai în Ţara ta.

Vasile Romanciuc

PROVERBUL

Măi copile, te-întreb

Dacă ştii acest proverb: A fi mare nu-i mirare, A fi om e lucru mare.

Măi copile, nu-i frumoasă

Vorba cea lăudăroasă: Spicul plin stă aplecat, Spicul gol stă ridicat.

Măi copile, ia şi-nvaţă, Ia şi-nvaţă de la viaţă: Tot ce dai e cu-mprumut, Şi ce-i rău, şi ce-i plăcut.

Grigore Vieru

Poezii despre părinţi şi bunici

CADOU MAMEI

Vreau să-i dărui mamei mele Ceru-mpodobit cu stele, Însă mama când zâmbeşte

Ca un soare străluceşte.

Vreau să-i dărui mamei mele Câmpu-ntreg cu viorele, Însă florile din lume Se topesc în al ei nume.

Vreau să-i dărui mamei bune Doina pe-a viorii strune, Însă glasul ei comoară E mai dulce ca vioara.

Până o să cresc mai mare, Cel mai potrivit îmi pare Să-i dau mamei mele-o floare Şi o dulce sărutare.

Mihai Ungureanu

SCRISOARE BUNICII

Ninge des şi iarna-i grea, Cresc pe câmp troiene, Bunicuţă, draga mea, Cine-ţi taie lemne...

Bunicuţă, cine-ţi scoate Apă din fântână Te vizez noapte de noapte Singură, bătrână.

Mă gândesc să vin la tine Pe o zi sau două, Să ne sfătuim mai bine Iarna, amândouă.

Cum să vin, că încă-s mică Şi mă tem de drum... Eu îţi scriu, dragă bunică, Tu răspunde-mi, cum....

Ion Vatamanu

Page 24: LIUBOVI CIBOTARU

- 24 -

19. Formulează, în câte un enunţ, mesajul fiecărei poezii.

20. Lecturile sunt experienţe din viaţă. Cum înţelegi:

Cât citeşti, atâta creşti,

Cât citeşti, atâta eşti.

Vasile Romanciuc

21. Citeşte textul. De ce învăţătoarea nu l-a certat pe Costel?

O LECŢIE DE DESEN

– Mâine, la lecţia de desen, fiecare dintre voi să vină cu un măr sau cu alte fructe.

Le vom folosi ca modele, le spuse elevilor învăţătoarea.

A doua zi Costel a venit cu două pere aurii. Maricica a adus

o gutuie mare cât doi pumni de-ai ei, dar încă verde. Ionică a pus

pe bancă o piersică galbenă-roşiatică şi trei nuci. Tudorel a scos

din ghiozdan un măr. Şi îndată toţi copiii s-au adunat lângă banca

lui, admirând mărul. Mărul era mai mare decât gutuia Maricicăi,

mai galben decât perele lui Costel, iar coaja lui părea brodată cu

nişte firişoare trandafirii de mătase. Şi ce aromă avea mărul!

Învăţătoarea s-a oprit în prag şi a întrebat uimită:

– Aţi venit toţi cu mere?!.

– Nu-u-uuu...

– Totuşi cineva a adus mere. Cine?

Tudorel s-a ridicat în picioare, ţinând mărul în palmă. Mărul lucea ca aurul în

lumina soarelui. Tot astfel scânteiau şi ochii lui Tudorel. De mândrie.

Învăţătoarea se uita la măr şi a întrebat curioasă:

– De unde l-ai luat?

– Din pomul meu.

Colegii îl priveau cu neîncredere.

– Ai un pom care face asemenea mere frumoase, se interesă

profesoara.

– Da.

– Tu l-ai sădit?

– Eu cu tata. Tata a săpat groapa, iar eu am ţinut

copăcelul.

– Bravo, l-a lăudat profesoara. Tu îl îngrijeşti? Îl uzi la

rădăcină? Îl cureţi de omizi?

Tudorel a lăsat capul în jos.

– Nu, mi-i frică de omizi, a răspuns el sincer.

– Ha-ha-ha! A izbucnit întreaga clasă. Iar mărul din palma lui Tudorel, izbit parcă

de vânt, a căzut pe podea şi s-a rostogolit până la picioarele profesoarei. Ea s-a aplecat, a

luat mărul, l-a pus pe marginea mesei, ca să-l vadă toţi, şi a zis:

– Astăzi vom desena mărul lui Tudorel. Pentru că este

din pomul pe care l-a sădit împreună cu tatăl său.

Învăţătoarea i-a zâmbit lui Tudorel:

– Nu te întrista. Vei creşte mare şi nu-ţi va fi frică de

omizi. Apoi s-a adresat elevilor:

– E mai uşor să râzi de un coleg decât să sădeşti un

pom...

Page 25: LIUBOVI CIBOTARU

- 25 -

22. Formulează mesajul textului în patru enunţuri.

23. Numeşte personajele textului.

24. Caracterizează, în cinci enunţuri, personajul principal, Tudorel.

25. Intitulează altfel textul. Poţi folosi propoziţii din text.

26. Se spune că omul, în viaţă, trebuie să facă trei lucruri importante. Cum crezi,

care sunt ele?

Rezumatul unităţii

Poţi să cumperi mâncare, dar nu poftă;

medicamente, dar nu sănătate;

paturi moi, dar nu somn;

cunoaştere, dar nu înţelepciune;

strălucire, dar nu confort;

distracţie, dar nu bucurie;

colegi, dar nu prietenie;

servitori, dar nu fidelitate;

păr cărunt, dar nu onoare;

zile liniştite, dar nu pace.

(Arne Garborg)

Page 26: LIUBOVI CIBOTARU

- 26 -

UNITATEA a IV-a.

Motto: Pentru a face o alegere corectă, trebuie să ştii ce alegi.

La această unitate vom realiza următoarele:

Modelarea comportamentului personal;

Proiectarea acţiunilor privind valorificarea în viaţa cotidiană a dreptului

consumatorului;

Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu profesional.

Cuvinte şi expresii–cheie:

Comportament, comunicare asertivă, promovarea imaginii, reţea de contacte, interviu

de angajare, producător, consumator, servicii publice, resurse umane,

profesionalizare.

SĂ ACTIVIZĂM VOCABULARUL!

1. Numeşte sinonime pentru:

a alege – a dori – a se afirma –

a fi în stare –

a consuma –

responsabilitate –

2. Scrie antonimele cuvintelor. Alcătuieşte apoi enunţuri.

a vinde –

a permite –

modern –

real –

noi (adj.) –

voştri –

3. Formează familia de cuvinte. Include apoi cuvintele în enunţuri proprii.

Profesie, ..., ..., ...

4. Citeşte şi tradu în limba maternă textul.

Alegerea reuşită a profesiei începe de la o bună informare. Este necesar să cunoşti

cât mai multe profesii. Astfel vei putea să identifici profesia cea mai potrivită intereselor

şi capacităţilor tale.

5. Construieşte enunţuri după schemă: a plăcea – a trata animale.

Model: Lui Andrei îi place să trateze animale.

îmi place, ne place, le place,

vă place, îţi place, îi place

a cânta

a dansa

a desena

a repara

a crea programe

a modera activităţi

a confecţiona haine

a scrie

a coase haine

a construi

a îngriji plante

Page 27: LIUBOVI CIBOTARU

- 27 -

6. Aminteşte-ţi, ce profesii cunoşti. Scrie-le în două coloane. Numeşte profesiile

părinţilor, bunicilor? Ce profesie ai vrea să ai tu?

Profesii vechi Profesii moderne

Medic designer

... ...

7. Construieşte oral enunţuri adecvate:

Oamenii care ____________ sunt ____________ .

(acţiuni) (profesii)

ACŢIUNI PROFESII

cultivă legume

croiesc şi cos haine

îngrijesc grădinile

conduc maşini şi camioane

prepară bucate

fixează ţevi

şoferi

instalatori

bucătari

grădinari

croitori

legumicultori

8. Să lucrăm în perechi! Improvizaţi un dialog cu un medic, un cosmonaut, un

scriitor, un profesor pentru a afla cât mai multe lucruri despre profesiile lor.

9. Cum crezi, ce calităţi trebuie să aibă omul ca să fie un bun profesor,

vânzător, economist.

10. Reţine semnificaţia cuvintelor!

Calificare – nivel de pregătire profesională.

Ocupaţie – activitate a unei persoane, care îi asigură sursa principală de venit.

Carieră profesională – succesiune a poziţiilor profesionale; apreciere şi

autorealizare.

11. Completează concluziile.

Dacă (mie) îmi place să scriu poezii, înseamnă că eu pot fi ... .

Dacă îţi place să tratezi oamenii, tu vei fi ... .

Dacă prietenul meu recită şi cântă frumos, el poate fi ... .

12. Cum crezi, este actuală ideea: Nu există profesii importante, există oameni

importanţi. Argumentează.

13. Fiecare profesie îşi are rostul său. Argumentează-ţi punctul de vedere.

14. Citeşte trăsăturile caracteristice. Ce profesie îşi poate alege persoana cu

aceste trăsături? Argumentează.

Inteligent, sociabil, adaptabil, flexibil, isteţ, perseverent, cu iniţiativă.

Comunicabil, perseverent, credibil, consecvent, cercetător.

Disciplinat, serios, respectuos, curios, ordonat, vigilent, creativi, perseverent.

Responsabil, disciplinat, echilibrat emoţional, condiţie fizică bună, rezistent,

reacţie promptă.

Cunoaşte tehnici de programare, are logică, inteligent, perseverent, talentat.

Cunoaşte mediul de afaceri, are abilităţi manageriale şi de comunicare, creativ.

(Pentru ajutor: manager, programator, poliţist, antrenor, antreprenor, agent de

vânzări)

15. Citeşte maximele. Comentează, în cinci enunţuri, una din ele, la alegere.

Page 28: LIUBOVI CIBOTARU

- 28 -

Munca este îngerul păzitor al omului.

Munca este singurul lucru pe care nu îl regretăm niciodată.

Cel mai bun prieten al nostru este munca.

Munca are, printre alte avantaje, şi pe acel de a scurta zilele şi de a lungi viaţa.

CREATIVITATE

16. Elaborează în comun cu colegii un proiect cu titlul Cheia succesului. Poţi

utiliza drept motto ideile:

Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverenţă. (S. Johnson)

Până nu încerci să faci ceva mai mult decât lucrurile la care te pricepi deja, nu vei

evolua. (R.E. Osborn)

17. Să urmărim viaţa oamenilor de succes. Să le analizăm cariera profesională.

Informează-te cu privire la cariera de succes a unui profesor, medic, sportiv, om

de cultură, interpret, om politic etc.. Realizează un rezumat al carierei lui profesionale.

Indică calităţile care l-au ajutat/ au ajutat-o să se manifeste în domeniu.

18. Ştiai că…

dreptul la muncă şi libertatea muncii sunt garantate prin Constituţia Republicii

Moldova?

Articolul 6: Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei sau

activităţii sale.

19. Meditează! Apreciază-te, spunându-i colegului/colegei:

Cine eşti? Ce vrei să devii în viitor? Ce vei face ca să devii un om adevărat, cu o

carieră de succes şi cu o familie fericită? Ai înţeles că poţi să ai o carieră de succes doar

prin muncă şi încredere în forţele proprii?

TEXTUL – PRETEXT PENTRU DISCUŢII!

20. Citeşte textul. Spune, ce este important în viaţă.

Şcoala vieţii începe acasă, apoi la grădiniţă. Cei şapte ani de-acasă sunt foarte

importanţi pentru formarea noastră. Deşi suntem mici, acasă sau la grădiniţă învăţăm

primele litere, primele cifre, legăm primele prietenii. Şi şcoala primară este o treaptă

importantă în educaţia noastră. Prima învăţătoare este ca o mamă.

Unii din noi ştiu de mici ce vor să fie în viaţă. Alţii decid acest lucru doar în

gimnaziu sau liceu. Important este să alegem cu atenţie şi seriozitate drumul pe care îl

vom urma. Trebuie să ne analizăm foarte bine abilităţile, talentele. Dacă nu ne putem

alege profesia, trebuie să cerem ajutor. De cele mai multe ori, părinţii ne sfătuiesc,

pentru că ei ne cunosc cel mai bine. Putem apela şi la sfaturile dirigintelui, profesorilor,

bunicilor, prietenilor.

Este important ca, fiind elevi, să participăm la diferite activităţi care să ne pună în

valoare talentele, să participăm activ la viaţa clasei şi a şcolii. Acest lucru ne va permite

să comunicăm şi să ne dezvoltăm multilateral.

21. Răspunde la întrebări:

De ce crezi că sunt importanţi cei şapte ani de-acasă?

Care este rolul şcolii în viaţa noastră?

Page 29: LIUBOVI CIBOTARU

- 29 -

22. Realizează rezumatul textului şi expune-l colegilor tăi.

23. Intitulează textul.

24. Să medităm!

Eu aş vrea să fiu … , deoarece … .

25. Citeşte textul. Cine l-a învăţat pe băiat să repare căruţa?

NEVOIA ÎL ÎNVAŢĂ PE OM

Acum vreo cincizeci de ani, un ţăran venea, într-o seară, din câmp. Drumul său

spre sat trecea printr-o pădure. Ţăranul îşi îndemna mereu caii:

– Dii, Surule! Dii, Murgule!

Dar drumul era cam rău şi căruţa cam veche. Când să

treacă un şanţ, s-a auzit o trosnitură şi caii au luat-o într-o

parte. S-a rupt o roată de la căruţă. Omul a coborât supărat.

Privea căruţa şi ofta adânc. A luat toporul din căruţă, a

reparat roata şi, astfel, a ajuns acasă. Fiul său îl aştepta

îngrijorat. Tata îi povesti de ce a venit târziu. Băiatul l-a

întrebat:

– Dar cine te-a învăţat să repari căruţa?

– Cine să mă înveţe?… Nevoia!

Băiatul nu a uitat întâmplarea. Au trecut mai mulţi

ani. Acum, el singur putea mâna caii. Dar pe vremea aceea

ţăranii trăiau greu. Era sărăcie mare. Căruţa era veche. A

plecat şi băiatul la piaţă. La întoarcere i s-a rupt şi lui căruţa,

chiar în mijlocul pădurii. Băiatul striga:

– Nevoie, vino şi-mi fă căruţa! Dar nu i-a răspuns nimeni. El a mai strigat o dată,

se ruga să vină să-l ajute sau măcar să-l înveţe. Dar degeaba. S-a apucat singur de

lucru. Cu toporul, cu sârme, cu muncă. A reparat singur căruţa. Acasă i-a povestit

tatălui ce s-a întâmplat.

– Vezi? Nevoia te-a învăţat! a spus bătrânul.

– Nu! Eu am reparat-o singur.

Văzând că tatăl său râde, băiatul a început să râdă şi el. A înţeles vorba.

(După Anton Pan)

26. Formulează, într-un enunţ, mesajul textului.

SĂ NE AMINTIM!

27. S-a întâmplat vreodată ca „Nevoia” să te impună să faci singur un lucru pe

care nu l-ai ştiut? Povesteşte.

POEŢII ŞI POEZIA

28. Citeşte poezia. Care catren conţine morala?

Page 30: LIUBOVI CIBOTARU

- 30 -

CE MIROS AU MESERIILE?

Oricare meserie

Are-un miros, copii,

A tortă şi plăcinte

Miroase-n brutării.

Miroase cofetarul

A nuci şi scorţişoară

Iar un halat de medic

A doctorie-amară.

Va mirosi a peşte

Pescarul cel vânjos

Şi numai lenevia

Nu are un miros.

Şoferul are-n haină

Mirosul de benzină.

Un muncitor – mirosul

Uleiului de maşină.

Un vopsitor miroase

A lacuri de vopsit,

Geamgiu-ntotdeauna

Va mirosi a chit.

Janni Rodari

29. Alcătuieşte şi tu un catren după modelul lui Janni Rodari.

EVALUARE

1. Povesteşte, în 5-7 enunţuri, despre profesiile părinţilor tăi.

2. Enumeră caracteristicile profesionale ale unui medic,

profesor, manager, scriitor.

3. Descrie un autoportret, indicându-ţi calităţile.

4. Improvizează un dialog cu unul dintre artiştii preferaţi.

Formulează întrebări privind cariera artistică a acestui

artist.

5. Redactează un eseu la tema: Profesiile secolului XXI.

Page 31: LIUBOVI CIBOTARU

- 31 -

D I C Ţ I O N A R

TEMATIC CU SARCINI DE LUCRU

A a acorda

a asocia

a exploata

a exprima

abuz

adevăr

a favoriza

abilitate

a solicita

a risca

administraţie

accesibil

inaccesibil

a soluţiona

a neglija

a diminua

asistenţă

atenţie

atitudine

avantaj

Sarcini de lucru

1. Scrie trei enunţuri în care vei utiliza, la alegere, trei verbe la timpul trecut.

2. Scrie câte două adjective pentru substantivele adevăr şi administraţie.

3. Explică cu cuvinte proprii sensul cuvântului abuz.

4. Formează adjective de la substantivele abilitate, atenţie, avantaj.

5. Scrie antonimele cuvintelor adevăr, avantaj.

6. Include cuvintele a solicita, solicitare în enunţuri.

7. Numeşte formele de plural ale cuvintelor: abilitate, avantaj, adevăr.

8. Descrie caracterul unui coleg de clasă, utilizând cuvintele de mai sus.

9. Improvizează un dialog din patru replici la tema: Adevărul este o valoare

veşnică şi comună pentru toate popoarele.

10. Scrie o scrisoare prietenului despre Minciună şi adevăr.

B ban

bani

banilor

un bănuţ

bănişori

bine

bancă

bunăstare

bancher

Sarcini de lucru:

1. Scrie două enunţuri în care veţi utiliza la timpul viitor, verbele: a vinde,

a cumpăra.

2. Include cuvintele bănişorii, banilor în enunţuri proprii.

3. Scrie antonimul cuvântului bine.

4. Explică cu cuvinte proprii sensul cuvântului bunăstare.

5. Scrie enunţuri în care cuvântul bancă va avea sensuri diferite.

6. Improvizează un dialog din patru replici la temele: La bancă, La magazin.

7. Formulează două argumente Pro şi două argumente Contra: Banii nu aduc

fericirea.

8. Scrie un text coerent din cinci enunţuri despre ce nu poţi cumpăra cu bani.

9. Explică, în trei-patru enunţuri, fratelui tău, dacă sunt sau nu banii o valoare.

Page 32: LIUBOVI CIBOTARU

- 32 -

C calamitate

cauză

cale, căi

cetăţean

caracteristică

cod, cod etic

carieră

colaborare

casă

compartiment

comunitate

condiţie

conflict

constructivism

conştiinţă

control

convenţie

copie

curajos

conştiincios

corectitudine

copil

a caracteriza

a colabora

a corecta

a condiţiona

capabil

corect

Sarcini de lucru:

1. Scrie formele de plural ale substantivelor: calamitate, casă, convenţie, condiţie,

copie, copil.

2. Scrie enunţuri cu formele omonime ale substantivelor: copii, copii.

3. Scrie două enunţuri cu formele: conflictului, cetăţeanului.

4. Formează familia de cuvinte de la a colabora.

5. Numeşte antonimele cuvintelor: capabil, curajos, corect.

6. Scrie forma de imperativ a verbelor: a corecta, a colabora.

7. Selectează câte două adjective pentru substantivele: casă, carieră, compatriot.

8. Scrie un text coerent din cinci – şase enunţuri despre cariera pe care vrei s-o

ai în viitor.

9. Descrie în şase enunţuri casa viitorului.

10. Imaginează-ţi că eşti în Parlamentul Republicii Moldova. Vorbeşte în şapte

enunţuri despre rezolvarea conflictului transnistrean.

D democraţie

diversitate

democraţie

diversitate

dezavantaj

Sarcini de lucru:

1. Scrie formele de plural pentru substantivele de mai sus.

2. Scrie sinonimul cuvântului destin.

3. Include într-un enunţ îmbinarea Facultatea de drept.

4. Numeşte antonimul cuvântului dezavantaj.

5. Selectează patru adjective pentru substantivul democraţie.

6. Numeşte două drepturi ale elevului din gimnaziu.

7. Explică cu cuvinte proprii cum înţelegeţi noţiunea de democraţie.

8. Numeşte două ţări, care, din punctul tău de vedere, sunt democratice.

Argumentează.

9. Redactează un eseu din cinci enunţuri la tema: Destinul e aşa cum şi-l face

omul.

Page 33: LIUBOVI CIBOTARU

- 33 -

E educaţie

a educa

efect

a exersa

eficienţă

a emoţiona

a depune efort

efort

a evolua

emoţie

a evalua

empatie

a emana

evoluţie

a explica

educat

eficient

emotiv

empatic

Sarcini de lucru:

1. Scrie enunţuri cu cuvintele educaţie, a educa, educat.

2. Selectează câte două adjective pentru substantivele: efect, emoţie.

3. Numeşte pluralul substantivelor: efect, efort, evoluţie.

4. Scrie un enunţ cu expresia: a depune efort.

5. Scrie două enunţuri cu verbele: a evolua, a evalua.

6. Scrie un sinonim pentru verbul a emana.

7. Include cuvintele educaţie, evoluţie, emoţie într-un singur enunţ.

8. Scrie un text coerent despre Educaţia în Republica Moldova.

9. Numeşte trei argumente: De ce omul trebuie să fie instruit şi educat?

F factor

fiinţă

fundament

familie

formare

frumos

Sarcini de lucru:

1. Scrie formele de plural ale substantivelor de mai sus.

2. Numeşte verbul care se formează de la cuvântul formare.

3. Scrie enunţuri cu sensul propriu şi figurat al cuvântului fundament.

4. Numeşte sinonimul cuvântului fiinţă.

5. Numeşte antonimul cuvântului frumos.

6. Scrie patru enunţuri despre familia ta.

7. Include cuvintele în enunţuri: nume, nume de familie, prenume.

8. Dezvoltă în cinci enunţuri tema: Familia mea mare – Moldova.

9. Argumentează ideea: Europa trebuie să devină o familie mare.

G ghid

a ghida

grup

grupuri

grupe

guvern

a guverna

guvernare

Sarcini de lucru:

1. Scrie două enunţuri cu conjunctivul verbelor a ghida, a guverna.

2. Include în enunţuri proprii cuvintele: guvern, guvernare, a guverna.

3. Cum se numeşte persoana care stă în fruntea guvernului ... .

4. Cine guvernează o şcoală? Dar o bancă? Dar o ţară?

5. Pune în locul spaţiilor formele verbului a ghida.

Ieri eu ... lucrul colegilor. Mama ... zilnic copilul.

Page 34: LIUBOVI CIBOTARU

- 34 -

Profesorul trebuie ... munca elevilor săi.

6. Scrie cuvinte care vor conţine grupurile de litere: ghi, ghe, gi, ge.

7. Continuă gândul: Din Guvernul Republicii Moldova fac parte ………………………

8. Dezvoltă ideea: Când voi ajunge la guvernare, eu voi …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……..……..…

9. Scrie cinci enunţuri la tema: Eu sunt ghidul vieţii mele.

H hărţuire

a hărţui

J justiţie

a justifica

I interes

intimitate

izvor

L laic

lege

limită

Sarcini de lucru:

1. Scrie sinonime pentru cuvintele: a hărţui, laic.

2. Include cuvintele: hărţuire, intimidate, lege în enunţuri proprii.

3. Cum înţelegi expresia: izvor de inspiraţie.

4. Cum crezi, cu ce se ocupă justiţia militară.

5. Include verbul a justifica în enunţ. Care este sinonimul acestui verb?

6. Cum înţelegi expresia: Legea e dură, dar e lege.

7. Formulează două întrebări utilizând cuvintele: interes, lege.

8. Descrie în cinci enunţuri Legea supremă a statului – Constituţia.

9. Formulează trei legi de funcţionare în şcoală.

M manieră

minor

motivaţie

N neglijare

nevoie, nevoi

normă, norme

O obligaţiuni

ocupaţie

oportunitate

Sarcini de lucru:

1. Include grupurile de cuvinte în enunţuri: motivaţie – a motiva;

muncă – a munci.

2. Numeşte organele de control ale şcolii voastre.

3. Descrie pe scurt obligaţiunile unui elev.

4. Include expresia a avea nevoie în enunţ.

5. Tradu cu ajutorul dicţionarului: normă, normativ.

6. Descrie oportunităţile unui elev care cunoaşte mai multe limbi.

7. Numeşte ocupaţiile de vacanţă ale unui elev.

8. Dezvoltă proverbul: Munca îl înnobilează pe om.

9. Scrie trei argumente Pro şi trei argumente Contra: Eu lucrez ca să mănânc sau

mănânc ca să lucrez.

P parlament

preşedinte

pierdere,

pierderi

persoană

protecţie

a promova

a proteja

promotor

Page 35: LIUBOVI CIBOTARU

- 35 -

Sarcini de lucru:

1. Continuă enunţurile. Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova este…

Preşedintele Republicii Moldova este…

2. Numeşte profesiile părinţilor tăi.

3. Descrie o profesie, la alegere.

4. Numeşte antonimul cuvântului a pierde. Scrie o propoziţie.

5. Include verbele a proteja, a promova în enunţuri proprii.

6. Descrie persoana care te influenţează pozitiv şi are un impact serios asupra ta.

R reacţie

a reacţiona

recreare

recreaţie

religios

responsabil

a se recrea

risc, riscuri

a risca

respect

a respecta

respectuos

Sarcini de lucru:

1. Include în enunţuri proprii cuvintele: respect, a respecta, respectuos.

2. Scrie antonimul cuvântului religios.

3. Pune verbul a se recrea la persoana a treia, singular, timpul prezent, perfectul

compus, viitor.

4. Găseşte două substantive pentru adjectivul responsabil.

5. Cum crezi, care este cea mai mare recompensă pentru faptul că înveţi bine?

Dar care este riscul de a nu învăţa?

6. Dezvoltă în şapte enunţuri ideea: Eu trebuie să fiu un elev responsabil.

S sănătate

sărbătoare

semen

semeni

sfânt

simbol

societate

solidaritate

şcoală

T toleranţă

trafic

Sarcini de lucru:

1. Continuă enunţul: Într-un corp sănătos…

2. Numeşte Sărbătorile naţionale ale Republicii Moldova.

3. Descrie în cinci enunţuri despre cea mai aşteptată sărbătoare pentru tine.

4. Numeşte trei lucruri sfinte pentru tine.

5. Numeşte simbolurile ţării noastre.

6. Descrie în şapte enunţuri societatea în care trăim.

7. Scrie un enunţ cu adjectivele: solidar, solitar.

8. Cum înţelegi expresia: şcoala vieţii.

Sarcini de lucru:

1. Cum înţelegi expresiile a fi tolerant, trafic de oameni?

2. Scrie două enunţuri cu două sensuri ale cuvântului trafic.

3. Include verbul a tolera într-un enunţ propriu.

Page 36: LIUBOVI CIBOTARU

- 36 -

U uman

umilinţă

unicitate

V valoare

violenţă

vârstă

Sarcini de lucru:

1. Scrie enunţuri cu cuvintele: umil, umilinţă, a umili.

2. Cum înţelegi expresia: a fi unic.

3. Include adjectivul uman într-un enunţ propriu.

4. Care este antonimul cuvântului uman.

Sarcini de lucru:

1. Numeşte patru valori naţionale şi patru valori europene.

2. Cum înţelegi termenul valoare?

3. De ce viaţa este o valoare? Explică în două enunţuri.

4. Unde se poate manifesta violenţa? Explică în două enunţuri.

5. De ce trebuie să ajutăm oamenii mai în vârstă? De ce trebuie să-i ajutăm pe

copii? Explică în patru propoziţii.

6. Fă un rezumat al disciplinei educaţia civică, utilizând reperele:

Acţiuni de sprijin;

Capacităţi empatice;

Munca minorilor;

Respectarea/ nerespectarea

valorilor;

Riscuri de muncă;

Persoane-resursă;

Promovarea valorilor;

Respectarea drepturilor de

exercitare a responsabilităţilor;

Valori comunicative;

Vizite de documentare.

EVALUĂRI FINALE

Lucrul în grup

1. Realizaţi o revistă în care veţi avea rubricile de mai jos:

Omul, fiinţă socială.

Societatea democratică.

Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale.

Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră.

Lucrul individual

1. Dezvoltă, în cinci enunţuri, una din afirmaţiile:

Omul bun vede binele peste tot, omul rău – nicăieri.

Spiritul este adevărata fiinţă.

Deşi iubim şi prietenia şi adevărul, totuşi e o datorie sfântă să

preţuim mai mult adevărul. (Aristotel)

Egalitatea este sufletul prieteniei. (Aristotel)

Page 37: LIUBOVI CIBOTARU

- 37 -

C U P R I N S

Notă de prezentare ………………………………………………………………………. 4

Unitatea I.

OMUL – FIINŢĂ SOCIALĂ ……………………………………………………………… 5

Unitatea II.

SOCIETATEA DEMOCRATICĂ ………………………………………………………… 13

Unitatea III.

VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ŞI SOCIALE …………………… 17

Unitatea IV.

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI GHIDAREA ÎN CARIERĂ ……………………… 27

Dicţionar tematic cu sarcini de lucru …………………………………………… 32