LEGISLATIE POLUAREA SOLULUI

of 35 /35
2.1. Legea 137/1995, legea protectiei mediului, (republicata in M. Of. nr. 512 partea I din 22.10.1999, dandu-se articolelor o noua numerotare.) Capitolul I - Principii si dispozitii generale Art. 1 Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii. Art. 2 Formularea definitiilor din aceasta lege este cuprinsa in anexa nr. I la prezenta lege. Art. 3 Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt: a) principiul precautiei in luarea deciziei; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor; c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; d) principul "poluatorul plateste"; e) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor; f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului; g) utilizarea durabila; h) mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate;

Embed Size (px)

description

Doua acte legislative privind Poluarea solului

Transcript of LEGISLATIE POLUAREA SOLULUI

2

2.1. Legea 137/1995, legea protectiei mediului,(republicata in M. Of. nr. 512 partea I din 22.10.1999, dandu-se articolelor o noua numerotare.)Capitolul I - Principii si dispozitii generale

Art. 1 Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii. Art. 2 Formularea definitiilor din aceasta lege este cuprinsa in anexa nr. I la prezenta lege. Art. 3 Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt: a) principiul precautiei in luarea deciziei; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor; c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; d) principul "poluatorul plateste"; e) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor; f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului; g) utilizarea durabila; h) mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate; i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor; j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului.

Capitolul II - Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului

Sectiunea 1 - Procedura de autorizare

Sectiunea a 2-a - Regimul substantelor si deseurilor periculoase, precum si al altor deseuri

Sectiunea a 3-a - Regimul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor

Sectiunea a 4-a - Regimul privind asigurarea protectiei impotriva radiatiilor ionizante si securitatii surselor de radiatii

Capitolul III - Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii

Art. 35 Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea autoritatilor centrale de specialitate care gestioneaza resursele naturale, elaboreaza, pe baza prezentei legi, reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare a biodiversitatii, de gospodarire durabila a resurselor naturale si pentru asigurarea sanatatii umane. La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul si/sau autorizatia de mediu, precum si monitorizarea proprie pana la indeplinirea acestora. Suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica sunt gestionate de detinatorii legali numai in cazul in care acestia se angajeaza sa aplice masurile de conservare stabilite de autoritatea centrala pentru protectia mediului.

Sectiunea 1 - Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Sectiunea a 2-a - Protectia atmosferei

Art. 41 Prin protectia atmosferei se urmareste prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale.

Sectiunea a 3-a - Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestreArt. 48 Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, indiferent cu ce titlu. Art. 49 Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea ministerelor competente, stabileste: a) sistemul de monitorizare a calitatii solului in scopul cunoasterii starii actuale si a tendintelor de evolutie a acesteia; b) reglementarile privind protectia calitatii solului, subsolului, a ecosistemelor terestre si conservarea biodiversitatii; c) procedura de autorizare privind probleme de protectie a mediului, cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, amenajarea torentilor pentru intocmirea amenajamentelor silvice, combaterea eroziunii solurilor, foraje de studii si prospectiuni geologice si hidrogeologice, precum si pentru activitati miniere de extractie; d) reglementari privind refacerea cadrului natural in zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate de fenomene naturale sau de activitati cu impact negativ asupra mediului. Art. 50 Autoritatile centrale pentru agricultura si silvicultura au urmatoarele obligatii: a) sa elaboreze reglementari privind sistemele de agricultura, tehnologiile de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, regenerarea padurilor, recoltarea, colectarea si transportul lemnului si standardele de calitate a solurilor, in scopul mentinerii si ameliorarii acestora, eliminarii consecintelor negative asupra ecosistemelor terestre si acvatice si asigurarii conservarii functiilor specifice, biodiversitatii si habitatelor naturale si sa le comunice autoritatii centrale pentru protectia mediului; b) sa tina evidenta terenurilor devenite improprii pentru productia agricola si sa ofere, la solicitarea detinatorilor, asistenta tehnica de specialitate pentru ameliorarea sau schimbarea folosintei; c) sa indrume si sa exercite controlul tehnic de specialitate pentru lucrarile de imbunatatiri funciare si agropedoameliorative; d) sa indrume si sa ofere asistenta tehnica, la cererea cultivatorilor de terenuri, privind cele mai adecvate tehnici si tehnologii de gospodarire si ameliorare a solurilor. Art. 51 Controlul asupra respectarii reglementarilor legale privind protectia si conservarea, ameliorarea si folosirea judicioasa a solurilor, a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile pentru protectia mediului, precum si, dupa caz, de alte autoritatiale administratiei publice competente, potrivit dispozitiilor legale.Art. 52 Detinatorii de terenuri cu orice titlu, in scopul asigurarii protectiei calitatii solurilor, au urmatoarele obligatii: a) sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii solurilor; b) sa asigure la amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, ca si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile prevazute in acord si in autorizatia de mediu; c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara autorizatie din partea autoritatii competente pentru protectia mediului. Art. 53 Detinatorii, cu orice titlu, ai padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si pajistilor au urmatoarele obligatii: a) sa mentina suprafata impadurita a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenisurilor, tufisurilor si pajistilor existente, fiind interzisa reducerea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege; b) sa exploateze masa lemnoasa numai in limita posibilitatii padurilor, stabilita de amenajamentele silvice si aprobata prin lege; c) sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic; d) sa respecte regimul silvic pentru impadurirea suprafetelor exploatate, stabilit de autoritatea centrala pentru silvicultura, in acord cu conditiile de utilizare durabila a padurilor, prevazute de autoritatea centrala pentru protectia mediului; e) sa asigure aplicarea masurilor speciale de conservare pentru padurile cu functii deosebite de protectie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare sieroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri; f) sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa; g) sa asigure exploatarea rationala, organizarea si amenajarea pajistilor, in functie de capacitatea de refacere a acestora; h) sa exploateze resursele padurii, fondul cinegetic si piscicol, in limitele potentialului de regenerare, potrivit prevederilor legale; i) sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre. Art. 54 Persoanele fizice sau juridice, care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului, au urmatoarele obligatii: a) sa ceara acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, si sa respecte prevederile acestora; b) sa refaca terenurile afectate, aducandu-le la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, in conformitate cu prevederile si termenele din acordul si/sau din autorizatia de mediu, garantand mijloace financiare pentru aceasta si monitorizand zona; c) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si sa actioneze pentru refacerea acestuia.

Sectiunea a 4-a - Regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii

Art. 55 Pentru conservarea unor habitate naturale, a biodiversitatii care defineste cadrul biogeografic al tarii, precum si a structurilor si formatiunilor naturale cu valoare ecologica, stiintifica si peisagistica, se mentine si se dezvolta reteaua nationala de arii protejate si de monumente ale naturii. Ariile protejate si monumentele naturii se declara prin acte sau reglementari cu caracter normativ, inclusiv prin amenajamentele silvice; cele declarate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza aceasta calitate. Ariile protejate sunt evidentiate in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Sectiunea a 5-a - Protectia asezarilor umane

Capitolul IV - Atributii si raspunderi

Sectiunea 1 - Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului

Art. 65 Autoritatea centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi: a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala de mediu pentru dezvoltarea durabila, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi; b) elaboreaza recomandarile pentru strategiile sectoriale si politica de mediu, stabilind termene in concordanta cu etapele parcurse in tranzitia catre economia de piata, precum si planificarea de mediu corelata cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism, restaurarea si reconstructia ecologica, in scopul asigurarii strategiei nationale de mediu; c) creeaza cadrul organizatoric care sa permita accesul la informatii si participarea la deciziile privind mediul politici, reglementari, proceduri de autorizare, planuri de dezvoltare a teritoriului si urbanism pentru celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, a organizatiilor neguvernamentale si populatiei; d) initiaza proiecte de legi, norme tehnice, reglementari, proceduri si directive in concordanta cu standardele internationale; avizeaza normele si alte reglementari elaborate de alte ministere si departamente, privitoare la activitati cu impact negativ asupra mediului, sau de catre organizatii de protectia mediului si controleaza aplicarea acestora. Proiectele de legi speciale, mentionate la cap. VI, vor fi initiate in termen de pana la 2 ani, iar reglementarile in termen de pana la un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care este altfel prevazut in prezenta lege; e) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata de fond si de impact, pentru toti factorii de mediu si sistemul de inspectie privind mediul, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi; f) creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare, pentru formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiza, evaluare si control al mediului si atesta acest personal; g) numeste comisii de experti, cand este cazul, pentru revizuirea bilantului de mediu; autorizeaza laboratoarele proprii pentru controlul calitatii mediului, al substantelor si deseurilor periculoase, al pesticidelor si indica tipurile de analize cerute si laboratoarele de referinta; h) elaboreaza si implementeaza programe; elaboreaza materiale educative privind importanta protectiei mediului; i) urmareste aplicarea programului si a masurilor pentru respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte pe linie de mediu; j) urmareste si analizeaza aplicarea prezentei legi si intocmeste anual rapoarte privind starea mediului, pe care le prezinta Guvernului; rapoartele se publica; k) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale pe linie de protectie a mediului; l) propune Guvernului reduceri sau scutiri de taxe, impozite, precum si alte facilitati fiscale pentru titularii activitatilor care inlocuiesc substantele periculoase in procesul de fabricatie sau investesc in procesele tehnologice si produse care reduc impactul sau riscul de impact negativ asupra mediului, ca si pentru cei care realizeaza masurile speciale de protectie, conservare si reconstructie ecologica, stabilite de autoritatea centrala pentru protectia mediului; m) aplica sanctiuni titularilor activitatilor pentru neconformare; n) publica directive si indruma celelalte ministere si departamente, agentii economici, persoanele fizice si juridice, in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor economice asupra mediului si incurajarii tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu; o) pune la dispozitie celor interesati datele centralizate privind starea de mediu, programele si politica centrala de protectie a mediului; p) se consulta periodic cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei generale de mediu si luarea deciziilor in cazuri care pot afecta mediul; r) pregateste, in colaborare cu Ministerul Finantelor, aplicarea de noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, in conformitate cu cele aplicate pe plan international; s) organizeaza, in termen de 2 ani de la promulgarea prezentei legi, corpul de control ecologic; t) in situatii speciale, constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, autoritatea centrala de mediu are imputernicirea de a declara, cu informarea Guvernului, zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si obligatia de a elabora, impreuna cu alte institutii centrale si autoritatile locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate.

Sectiunea a 2-a - Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale

Art. 69 Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa comunice autoritatii centrale pentru protectia mediului, respectiv agentiilor teritoriale, toate informatiile solicitate conform art. 67 lit. a) si sa aplice prevederile prezentei legi.

Sectiunea a 3-a - Obligatiile persoanelor fizice si juridice

Art. 80 Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop: a) solicita autoritatilor pentru protectia mediului acord si/sau autorizatie de mediu, dupa caz, potrivit prezentei legi; b) asista persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante, si le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe; c) se supun ordinului de incetare temporara sau definitiva a activitatii; d) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului; e) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru analiza si controlul poluantilor pe raza de incidenta a activitatilor desfasurate si evidenta rezultatelor, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarilor accidentale de poluanti in mediu si raporteaza lunar rezultatele supravegherii mediului autoritatii competente pentru protectia mediului; f) informeaza autoritatile competente si populatia, in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major; g) restructureaza, pentru activitatile existente, si propun, la solicitarea autorizatiei de mediu, programe pentru conformare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi; h) adopta solutii adecvate pentru mediu la propunerea proiectelor sau activitatilor noi, precum si pentru modificarea celor existente; i) nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. Art. 81 Raspunderea pentru prejudiciu are caracter obiectiv, independent de culpa. In cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara. In cazul activitatilor generatoare de risc major, asigurarea pentru daune este obligatorie.

Capitolul V - Sanctiuni

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 88 In sensul prezentei legi autoritatea centrala de protectia mediului este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

2.2. GUVERNUL ROMNIEI - Hotrrea nr. 1408/2007 privind modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului

n vigoare de la 23.11.2007Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 23.11.2007.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 66 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

CAPITOLUL I Dispoziii generale

Art. 1.

Prezenta hotrre reglementeaz modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului, n scopul identificrii prejudiciilor aduse acestora i stabilirii responsabilitilor pentru refacerea mediului geologic.

Art. 2.

n nelesul prezentei hotrri, expresiile i termenii de mai jos au urmtoarele semnificaii:

activitate poluatoare - orice activitate care determin schimbri negative privind caracteristicile naturale ale calitii mediului geologic;

curare - ansamblul lucrrilor efectuate n vederea ndeprtrii pariale sau totale a poluantului ori poluanilor i a materialelor contaminate, fr tratare;

deintor de teren - persoana fizic sau juridic care deine n proprietate sau n folosin un teren n baza unui titlu valabil;

evaluare - orice metod utilizat pentru msurarea, calcularea, modelarea, prognozarea sau estimarea prezenei unui poluant n mediul geologic;

investigare - procesul de identificare a prezenei poluanilor n mediul geologic, delimitarea spaial a acestora, stabilirea concentraiei lor, precum i a relaiei acestora cu matricea mineral i structura mediului geologic;

raport geologic de investigare i evaluare a polurii mediului geologic - documentaie tehnic elaborat de specialiti n domeniul tiinelor geologice i pedologice, persoane fizice sau juridice, care cuprinde rezultatele etapelor de investigare i evaluare a polurii;

reconstrucie ecologic - ansamblul lucrrilor efectuate n vederea aducerii unui sit, dup remedierea acestuia, ct mai aproape de starea natural;

refacerea mediului geologic - ansamblul msurilor de curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic;

remediere - ansamblul lucrrilor efectuate n vederea readucerii concentraiilor poluanilor sub valorile pragului de alert;

sit abandonat - zon definit geografic, delimitat n suprafa i n adncime, poluat cu substane biologice sau chimice i prsit de poluator;

sit contaminat - zon definit geografic, delimitat n suprafa i adncime, poluat cu substane biologice sau chimice;

sit orfan - zon definit geografic, delimitat n suprafa i adncime, poluat cu substane biologice sau chimice, al crei poluator este necunoscut.

Art. 3.

Prevederile prezentei hotrri nu se aplic n cazul contaminrilor cu organisme modificate genetic sau cu substane radioactive ce sunt supuse altor prevederi legale.

Art. 4.

(1) Investigarea mediului geologic pentru evaluarea contaminrii se realizeaz prin metode specifice geologice i pedologice.

(2) Metodele prevzute la alin. (1) se stabilesc n funcie de caracteristicile geologice ale formaiunilor poluate, de natura poluantului i de distribuia acestuia n suprafa i n plan vertical.

(3) Pachetul minimal obligatoriu de metode cuprinde investigarea geologic i/sau hidrogeologic, geochimic i geofizic.

Art. 5.

(1) Investigarea i evaluarea polurii solului i subsolului reprezint obligaia i responsabilitatea operatorului economic sau deintorului de teren care a desfurat ori desfoar activiti poluatoare sau potenial poluatoare pentru mediul geologic.

(2) Investigarea i evaluarea polurii solului i subsolului se realizeaz n urmtoarele cazuri:

a) la constatarea unei poluri potenial periculoas pentru sntatea oamenilor i pentru mediu;

b) la elaborarea bilanului de mediu;

c) la stabilirea obligaiilor de mediu, n cazul schimbrii statutului juridic al terenurilor pe care s-a desfurat o activitate cu impact asupra mediului;

d) la identificarea unei surse potenial poluatoare a solului i subsolului;

e) periodic, pentru urmrirea evoluiei n timp a siturilor contaminate a cror remediere se realizeaz prin atenuare natural, bioremediere sau metode de remediere de lung durat;

f) la monitorizarea siturilor dup ncheierea programelor sau proiectelor de curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic;

g) la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dup ndeprtarea sursei i poluanilor deversai n mediul geologic.

Art. 6.

La ncetarea activitii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitii sau a destinaiei terenului, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s realizeze investigarea i evaluarea polurii mediului geologic.

Art. 7.

(1) Finanarea lucrrilor de investigare i evaluare a polurii mediului geologic este suportat de operatorul economic sau de deintorul de teren, n cazul polurilor actuale i istorice.

(2) Pentru situri contaminate orfane i abandonate aparinnd domeniului public al statului, lucrrile de investigare i de evaluare a polurii mediului geologic sunt finanate de la bugetul de stat, prin bugetele autoritilor care le administreaz sau din fonduri structurale i de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanare n conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

Art. 8.

(1) Evaluarea intensitii polurii ntr-un sit contaminat se efectueaz prin comparaie cu fondul natural din zonele adiacente i cu valorile de prag de alert i prag de intervenie.

(2) Valorile de fond natural se stabilesc n funcie de zon i de formaiunea geologic existent.

(3) Valorile de prag de alert i de prag de intervenie sunt prevzute n reglementrile specifice.

CAPITOLUL II Investigare i evaluare

Art. 9.

(1) Operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s completeze i s transmit chestionarele prevzute n anexele nr. 1 i 2, la solicitarea autoritii competente pentru protecia mediului, n termen de 3 luni de la primirea acestora.

(2) Identificarea preliminar a siturilor contaminate se realizeaz de ctre Agenia Naional pentru Protecia Mediului, prin instituiile n subordine, pe baza chestionarele prevzute n anexele nr. 1 i 2, a documentaiei existente pentru actul de reglementare emis i a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice, n termen de 5 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri.

Art. 10.

(1) Se aprob prin ordin comun al conductorilor autoritii publice centrale pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, autoritii publice centrale n domeniile economiei i finanelor i autoritii publice centrale n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale, n termen de 9 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, urmtoarele:

a) lista siturilor contaminate istoric, orfane, abandonate;

b) lista siturilor contaminate actual.

(2) Listele prevzute la alin. (1) se actualizeaz anual.

Art. 11.

(1) Autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, prin unitile din subordine i n baza rapoartelor anuale efectuate de oficiile judeene de studii pedologice i agrochimice, analizeaz siturile contaminate identificate i identific siturile potenial a fi contaminate, precum i sursele de poluare sau potenial poluatoare.

(2) Pentru siturile contaminate incluse n lista prevzut la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil decide efectuarea investigrii i evalurii polurii mediului geologic n zonele afectate i stabilete condiiile de investigare.

(3) Pentru siturile contaminate incluse n lista prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i pentru siturile potenial a fi contaminate, Agenia Naional pentru Protecia Mediului, prin instituiile din subordine, decide i notific operatorul economic sau deintorul de teren asupra efecturii investigrii i evalurii polurii mediului geologic n zonele afectate i avizeaz programele de investigare.

Art. 12.

(1) Lucrrile de investigare se execut de persoane fizice sau juridice, posesoare ale unui document de calificare care atest calitatea i competena de specialist/firm specializat n domeniul tiinelor geologice i pedologice.

(2) Rspunderea privind calitatea i corectitudinea informaiilor rezultate n urma lucrrilor de investigare revine executanilor acestora.

Art. 13.

Investigarea i evaluarea polurii mediului geologic pentru amplasament i zonele adiacente parcurg urmtoarele etape:

a) analiza i interpretarea datelor existente;

b) investigarea i evaluarea preliminar;

c) investigarea i evaluarea detaliat.

Art. 14.

(1) Operatorul economic sau deintorul de teren care se ncadreaz n unul dintre cazurile prevzute la art. 5 alin. (2) este obligat s ntocmeasc, prin compartimente proprii de specialitate ori prin persoane fizice sau juridice atestate conform art. 12, un raport geologic de investigare i evaluare a polurii mediului geologic, care este naintat autoritii competente pentru protecia mediului.

(2) Autoritatea competent pentru protecia mediului analizeaz raportul geologic de investigare i evaluare a polurii mediului geologic, decide i notific declararea zonei ca sit contaminat sau potenial a fi contaminat ori ca zon necontaminat i nici potenial a fi contaminat, dup caz.

Art. 15.

Metodologiile i coninutul raportului geologic de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului pe etape, criteriile i indicatorii de evaluare a polurii mediului geologic se public sub form de ghid tehnic, aprobat prin ordin comun al conductorilor autoritii publice centrale pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, autoritii publice centrale n domeniile economiei i finanelor i autoritii publice centrale n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

Art. 16.

Autoritatea competent pentru protecia mediului, n urma analizei informaiilor cuprinse n chestionarele prevzute n anexele nr. 1 i 2 i a documentaiei pe baza creia s-a emis actul de reglementare, decide i notific operatorul economic sau deintorul de teren asupra trecerii la etapa de investigare i evaluare preliminar, n cazul n care exist un risc potenial pentru sntatea oamenilor i mediu.

Art. 17.

Scopul investigrii i evalurii preliminare este stabilirea existenei i intensitii polurii mediului geologic prin prelevri de probe, analize geologice, geochimice i msurtori geofizice.

Art. 18.

Raportul geologic de investigare i evaluare preliminar a polurii mediului geologic se nainteaz autoritii competente pentru protecia mediului care a stabilit necesitatea realizrii etapei prevzute la art. 13 lit. b).

Art. 19.

(1) n cazul n care concentraia unuia sau a mai multor poluani se situeaz peste pragul de alert, dar nu atinge valorile pragului de intervenie, operatorul economic i/sau deintorul de teren sunt obligai s asigure monitorizarea periodic a evoluiei concentraiilor de poluani n mediul geologic, stabilit de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului.

(2) n cazul n care concentraia unuia sau a mai multor poluani depete valorile pragului de intervenie, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s realizeze etapa de investigare i evaluare detaliat, la solicitarea i n condiiile stabilite de autoritatea competent pentru protecia mediului.

Art. 20.

Scopul investigrii i evalurii detaliate este delimitarea spaial a zonei poluate, clarificarea naturii i intensitii polurii identificate, relaia poluanilor cu matricea mineral a rocilor i structura mediului geologic, cile de migrare i transport al poluanilor i evaluarea riscului geologic, date necesare elaborrii programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.

Art. 21.

Rezultatele investigrii i evalurii detaliate sunt cuprinse n raportul geologic final de investigare i evaluare a polurii mediului geologic, care se depune la autoritatea competent pentru protecia mediului.

Art. 22.

n urma analizei raportului geologic final de investigare i evaluare a polurii mediului geologic, autoritatea competent pentru protecia mediului decide dac poluarea mediului geologic din amplasament are un impact semnificativ asupra sntii oamenilor i mediului i solicit operatorului economic sau deintorului de teren elaborarea studiului evalurii de risc, conform legislaiei specifice n vigoare.

Art. 23.

(1) Autoritatea competent pentru protecia mediului negociaz cu operatorul economic i/sau cu deintorul de teren programele de investigare i evaluare a polurii mediului geologic, studiul evalurii de risc i termenele de execuie a acestora, pe baza concluziilor i recomandrilor rezultate n urma realizrii etapelor prevzute la art. 13.

(2) Este obligatorie pentru operatorul economic sau deintorul de teren respectarea termenelor stabilite.

CAPITOLUL III Elaborarea deciziei de refacere a mediului

Art. 24.

Raportul geologic final de investigare i evaluare a polurii mediului geologic mpreun cu evaluarea de risc se analizeaz de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului.

Art. 25.

n urma analizei, autoritatea competent pentru protecia mediului decide, dac este cazul, refacerea mediului geologic i notific operatorul economic sau deintorul de teren asupra condiiilor generale de realizare a acesteia.

Art. 26.

n baza deciziei prevzute la art. 25, operatorul economic sau deintorul de teren elaboreaz studiul de fezabilitate i proiectul tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic sau de minimizare a riscurilor existente n zona afectat, n termenul stabilit de autoritatea competent pentru protecia mediului.

CAPITOLUL IV Sanciuni

Art. 27.

(1) Urmtoarele fapte constituie contravenii i se sancioneaz dup cum urmeaz:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2) i ale art. 19 alin. (1), cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 23 alin. (2) i ale art. 26, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de comisarii Grzii Naionale de Mediu.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de 48 ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii, agentul constatator fcnd meniune despre aceasta n procesul verbal.

Art. 28.

Dispoziiile art. 27 referitoare la contravenii se completeaz cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 23.11.2007.

Art. 29.

Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU

Contrasemneaz: Ministrul mediului i dezvoltrii durabile, Attila Korodi

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Dacian Ciolo

Ministrul internelor i reformei administrative, Cristian David

Ministrul economiei i finanelor, Varujan Vosganian

Bucureti, 19 noiembrie 2007.Nr. 1.408.

2.3. Guvernul Romniei - Hotrrea nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost afectate

n vigoare de la 26.11.2007Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 26.11.2007.

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 66 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

CAPITOLUL I Dispoziii generale

Art. 1.

Prezenta hotrre stabilete cadrul legal pentru desfurarea activitilor de curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic a zonelor n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost afectate.

Art. 2.

n nelesul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

- atenuare natural - concept care include un ansamblu de condiii i fenomene geologice, fizice i chimice ce produc n timp neutralizare sau scderi ale concentraiilor de poluani n mediul geologic;

- autoritate competent pentru protecia mediului - ageniile regionale pentru protecia mediului i ageniile judeene pentru protecia mediului;

- deintor de teren - persoan fizic sau juridic care deine n proprietate sau n folosin un teren n baza unui titlu valabil;

- ecosistem terestru - ecosistem dezvoltat n mediul geologic.

Art. 3.

Prezenta hotrre se aplic:

a) polurii mediului geologic, produs de activiti cu impact semnificativ, care prezint un risc real sau potenial pentru sntatea oamenilor i a mediului;

b) terenurilor n care ecosistemele terestre au fost afectate.

Art. 4.

Siturile contaminate radioactiv i cele contaminate cu organisme modificate genetic nu constituie obiectul prezentei hotrri.

Art. 5.

(1) Autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, prin unitile din subordine, stabilete necesitatea msurilor de refacere a zonelor n care mediul geologic i ecosistemele terestre au fost afectate.

(2) Autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, prin unitile din subordine, monitorizeaz i controleaz aplicarea msurilor cuprinse n proiectul tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic.

(3) Autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil elaboreaz ghidul tehnic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate, aprobat prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului i dezvoltare durabil, n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

(4) Autoritatea competent pentru protecia mediului decide prioritizarea zonelor afectate care necesit refacerea mediului geologic, conform criteriilor stabilite prin ghidul tehnic prevzut la alin. (3).

(5) Autoritatea competent pentru protecia mediului aprob proiectul tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic.

Art. 6.

Orice persoan, fizic sau juridic, afectat sau susceptibil a fi afectat de o poluare a mediului geologic are dreptul s fie informat i s se adreseze autoritii competente pentru protecia mediului pentru luarea msurilor de prevenire sau refacere a mediului geologic.

CAPITOLUL II Refacerea mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre

Art. 7.

Refacerea mediului geologic i a ecosistemelor terestre afectate const n aducerea acestora ct mai aproape de starea natural, prin aplicarea unor msuri de curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic, complementare i compensatorii, i prin eliminarea oricrui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosin a terenului.

Art. 8.

Procesul de refacere a mediului geologic const n ndeprtarea surselor de contaminare de pe amplasament, n izolarea i decontaminarea ariilor contaminate, limitarea i eliminarea posibilitilor de rspndire a poluanilor n mediul geologic i n atingerea valorilor limit admise pentru concentraiile de poluani.

Art. 9.

Metodologiile de refacere a mediului geologic se stabilesc de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului n urma analizei raportului geologic final de investigare i evaluare a polurii mediului geologic i, dup caz, a studiului evalurii de risc, lund n considerare urmtoarele:

a) caracteristicile i funciile solului, ale formaiunilor geologice i ale apelor subterane;

b) tipul i concentraia, gradul de risc pe care l prezint poluanii, organismele sau microorganismele nocive;

c) distribuia poluanilor n mediul geologic;

d) volumul solului poluat sau subsolului care necesit tratarea, localizarea, adncimea i accesibilitatea acestuia;

e) obiectivele refacerii mediului geologic i intervalul de timp necesar pentru atingerea acestora;

f) raportul cost/beneficiu al metodologiilor de refacere a mediului geologic;

g) destinaia terenului dup refacerea mediului geologic i posibilitatea utilizrii acestuia, avnd n vedere potenialul de dezvoltare al zonei sau folosina terenului preconizat pentru viitor.

Art. 10.

Autoritatea competent pentru protecia mediului decide asupra opiunii aplicrii conceptului de atenuare natural a polurii solului i subsolului.

Art. 11.

Operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s execute msurile cuprinse n proiectul pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic la ncheierea activitii i/sau la schimbarea destinaiei terenului.

Art. 12.

Msurile de refacere pot fi realizate concomitent sau separat cu alte activiti care se desfoar n mediul geologic.

Art. 13.

n cazul n care, ca urmare a refacerii mediului geologic, pe un amplasament sunt identificate noi situri contaminate, care nu au fost inventariate iniial, pentru acestea se aplic prevederile legale privind modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului.

Art. 14.

(1) Restricia de utilizare a terenului pe care este localizat situl contaminat, stabilit de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului, se nregistreaz n documentele cadastrale de ctre autoritile administraiei publice locale.

(2) Autoritile administraiei publice locale sunt obligate s realizeze sisteme de bariere fizice i de avertizare pentru aplicarea regimului de restricie.

(3) La finalizarea proiectului tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic, autoritatea competent pentru protecia mediului notific autoritatea administraiei publice locale asupra ridicrii restriciei, n vederea reutilizrii terenului.

Art. 15.

n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, Agenia Naional pentru Protecia Mediului organizeaz, prin instituiile subordonate, baza de date pentru gestionarea siturilor contaminate, sub coordonarea autoritii publice centrale pentru protecia mediului i dezvoltare durabil.

Art. 16.

La solicitarea autoritii competente pentru protecia mediului, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s furnizeze datele privind situaia siturilor contaminate necesare bazei de date prevzute la art. 15.

Art. 17.

(1) Monitorizarea siturilor dup ncheierea proiectului tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic este asigurat prin mijloace specifice de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului.

(2) Perioada de monitorizare se stabilete prin ghidul tehnic prevzut la art. 5 alin. (3), n funcie de categoria de folosin a terenului.

(3) Rezultatele monitorizrii sunt stocate n baza de date prevzut la art. 15.

CAPITOLUL III Refacerea mediului geologic al siturilor contaminatelocalizate n zona de frontier

Art. 18.

n cazul n care o surs de contaminare aflat pe teritoriul Romniei afecteaz mediul geologic de pe teritoriul unui stat vecin, precum i n cazul n care sursa de contaminare se afl pe teritoriul unui stat vecin i afecteaz teritoriul Romniei, autoritatea public central pentru protecia mediului i dezvoltare durabil acioneaz pe baz de reciprocitate i n condiii de echivalen, n conformitate cu acordurile i conveniile la care Romnia este parte i cu legislaia naional specific n domeniu.

CAPITOLUL IV Costurile msurilor de refacere a mediului geological siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre

Art. 19.

(1) Poluatorul are obligaia de a suporta costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre, ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate i al unui proiect tehnic, elaborate dup realizarea investigrii i evalurii polurii solului i subsolului.

(2) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitilor industriale sau agricole de stat aflate n funciune, precum i pentru terenurile contaminate din imediata vecintate a acestora, pentru care se dovedete c poluarea a fost produs de ctre acestea, costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre se asigur din surse proprii ale acestor uniti.

(3) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitilor industriale sau agricole de stat aflate n procedur de faliment, nchise sau abandonate, precum i pentru terenurile contaminate din imediata vecintate a acestora, pentru care se dovedete c poluarea a fost produs de ctre acestea, costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre se asigur de la bugetul de stat, prin bugetul autoritii publice centrale n a crei subordonare/coordonare se afl operatorii economici cu capital integral de stat din domeniul agricol sau industrial, sau din fonduri structurale i de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanare n conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

(4) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitilor industriale sau agricole de stat aflate n conservare, n cazul renceperii activitii, costurile de refacere a mediului geologic se suport din surse proprii ale acestor uniti.

(5) Pentru siturile contaminate amplasate pe domeniul public al statului aflate n administrarea instituiilor publice, cu excepia situaiilor de vecintate prevzute la alin. (6) i (7), costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre se asigur din veniturile proprii ale acestora i/sau de la bugetul de stat, n funcie de modul de finanare, prin bugetul autoritii publice centrale n subordinea/coordonarea creia funcioneaz acestea, sau din fonduri structurale i de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanare n conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

(6) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitilor industriale sau agricole private care au fost privatizate cu obligaii de mediu, precum i pentru terenurile contaminate din imediata vecintate a acestora, pentru care se dovedete c poluarea a fost produs de ctre acestea, costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre se asigur din sursele proprii ale deintorului unitilor industriale sau agricole, conform principiului "poluatorul pltete".

(7) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitilor industriale sau agricole private care au fost privatizate fr obligaii de mediu, precum i pentru terenurile contaminate din imediata vecintate a acestora, pentru care se dovedete c poluarea a fost produs de ctre acestea, costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre se asigur din sursele proprii ale deintorului unitilor industriale sau agricole care a produs poluarea, conform principiului "poluatorul pltete", sau din fonduri structurale i de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanare n conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

(8) Costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre includ i costurile monitorizrii prevzute la art. 17 alin. (1), care se suport de administratorul terenului.

Art. 20.

n cazul n care poluarea mediului geologic este cauzat de mai muli operatori economici, ponderile de participare la costul total al refacerii se stabilesc n cadrul studiului de fezabilitate i/sau al proiectului tehnic pentru curare, remediere i/sau reconstrucie ecologic.

Art. 21.

(1) n cazul polurii cu substane i preparate periculoase, datorat nerespectrii regimului acestora, costurile msurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate i a ecosistemelor terestre sunt suportate, dup caz, de productorul, transportatorul sau utilizatorul substanelor i preparatelor periculoase.

(2) Litigiile generate de poluarea solului i subsolului vor fi soluionate de instanele judectoreti competente potrivit legii.

CAPITOLUL V Sanciuni

Art. 22.

(1) Constituie contravenie nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 19 alin. (1) i (2) i art. 21 alin. (1) i se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre comisarii Grzii Naionale de Mediu.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de 48 ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii, agentul constatator fcnd meniune despre aceasta n procesul-verbal.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU

Contrasemneaz:

Ministrul mediului i dezvoltrii durabile,

Attila Korodi

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,

Dacian Ciolo

Ministrul internelor i reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei i finanelor,

Varujan Vosganian

Bucureti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.403.