la trei sferturi din mandat A4 - APD trei sferturi de mandat.pdf · 2015. 4. 28. · Aceastã...

45

Transcript of la trei sferturi din mandat A4 - APD trei sferturi de mandat.pdf · 2015. 4. 28. · Aceastã...

 • ad

  La

  de mandat 3/43/4

  Raport de evaluare a alesilor din Alexandria, Breaza, Bucuresti (sector 3),

  Tãndãrei si Zimnicea în 2003,

  ,

  , ,

 • Aceastã publicaþie este realizatã în cadrul proiectului regional La trei sferturi de mandat, coordonat de Asociaþia Pro Democraþia (APD) Club Bucureºti ºi derulat de Cluburile APD din Alexandria, Breaza, Bucureºti, Þãndãrei ºi Zimnicea, în perioada februarie - august 2003.

  Proiectul La trei sferturi de mandat a fost implementat cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatul Þãrilor de Jos.

  Mulþumim membrilor ºi voluntarilor APD cu ajutorul cãrora am realizat sondajele de opinie în cele cinci localitãþi în care s-a desfãºurat proiectul. Mulþumim, de asemenea, instituþiilor publice fãrã de care acest proces de evaluare nu ar fi fost posibil ºi, nu în ultimul rând, cetãþenilor care au avut amabilitatea ºi rãbdarea de a ne rãspunde la întrebãri.

  Coordonator regional: Sorina Bunescu Asistent proiect: Maria KardalosCoordonatori locali: Victoriþa Cristian

  Carolina Goran Amalia Prunã

  Dreptul de autor©Asociaþia Pro Democraþia

  Publicat: august 2003, BucureºtiTehnoredactor: Mihai ªtefãnescu

  Asociaþia Pro Democraþia Club BucureºtiBd. Unirii 45, bl. E3, sc. 3, ap. 76Bucureºti, sector 3Tel.: 021/327 77 36, 327 77 57Tel./fax: 021/321 67 44E-mail: [email protected]: www.apd.ro

  ad

 • Cuprins

  Prezentare proiect

  AlexandriaEvaluarea APL AlexandriaRela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eni Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electoraleEvaluarea activitã]ii ale[ilor locali din Alexandria Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilorPlanuri de viitorAnexa tehnicã a anchetei de terenEvaluarea primarului [i a viceprimarilor

  BreazaEvaluarea APL BreazaRela]ia Administra]ia Publicã Localã -cetã]eni Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electoraleEvaluarea activitã]ii ale[ilor locali din BreazaAgenda cetã]eanului / Agenda consilierilorPlanuri de viitorAnexa tehnicã a anchetei de terenEvaluarea primarului [i a viceprimarului

  Bucure[ti - sectorul 3Evaluarea APL Bucure[ti - sector 3Rela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eni Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electoraleEvaluarea ale[ilor locali din Bucure[ti - sector 3Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilorRezultatele activitã]ii APLPlanuri de viitorAnexa tehnicã a anchetei de terenEvaluarea primarului [i a viceprimarilor sectorului 3

  }ãndãreiEvaluarea APL }ãndãreiRela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eniÎndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electoraleEvaluarea activitã]ii ale[ilor locali din }ãndãreiAgenda cetã]eanului / Agenda consilierilorPlanuri de viitorAnexa tehnicã a anchetei de terenEvaluarea primarului [i a viceprimarului

  ZimniceaEvaluarea APL ZimniceaRela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eniÎndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electoraleEvaluarea ale[ilor locali din ZimniceaAgenda cetã]eanului / Agenda consilierilorRezultatele activitã]ii APLPlanuri de viitorAnexa tehnicã a anchetei de terenEvaluarea primarului [i a viceprimarului

  ad

  3

  La trei sferturi de mandat

  5

  6666611111213

  1414141414

  18191920

  2121212126

  26272829

  303030303035363637

  38

  3838384242434344

  38

 • Scopul proiectului:

  Evaluarea activitãþii Administraþiei Publice Locale din cinci localitãþi pe baza obiectivelor ºi prioritãþilor stabilite de cãtre aleºii locali atât în campania electoralã, cât ºi în primii ani de mandat.

  Localizarea:

  Alexandria (judeþul Teleorman), Breaza (judeþul Prahova), Bucureºti (sectorul 3), Þãndãrei (judeþul Ialomiþa) ºi Zimnicea (judeþul Teleorman).

  Obiectivele proiectului:

  1. c reº te rea g radu lu i de responsab i l i t a te a reprezentanþilor APL din cinci localitãþi faþã de promisiunile pe baza cãrora au fost aleºi ºi faþã de obiectivele cu care ºi-au început mandatul

  2. implicarea cetãþenilor în procesul de evaluare a activitãþii Administraþiei Publice Locale din Alexandria, Breaza, Bucureºti (sectorul 3), Þãndãrei ºi Zimnicea

  Justificarea proiectului

  Implicarea cetãþeanului în procesul de evaluare a activitãþii Administraþiei Publice Locale (APL) nu este nicidecum o practicã „instituþionalizatã" în România, cu toate cã este în avantajul aleºilor locali sã afle opiniile cetãþenilor despre activitatea lor. Gradul de mulþumire sau nemulþumire a cetãþenilor ar trebui sã fie una dintre preocupãrile constante ale aleºilor locali pe toatã perioada mandatului, mai ales în mãsura în care aceºtia ºi-au propus sã candideze ºi la urmãtoarele alegeri.

  Printre obiectivele pe care Asociaþia Pro Democraþia ºi le-a asumat, se numãrã ºi consolidarea relaþiei dintre aleºi ºi alegãtori ºi întãrirea democraþiei în România prin stimularea participãrii civice. Implicarea cetãþeanului în evaluarea APL este o iniþiativã oarecum constantã a Asociaþiei Pro Democraþia, desfãºuratã în diferite etape ale mandatelor aleºilor, însã elementul de noutate pe care îl aduce proiectul regional La trei sferturi de mandat este componenta de autoevaluare a aleºilor locali (consilieri, primari ºi viceprimari) ºi compararea acestui proces cu opinia cetãþenilor privind modul în care aleºii ºi-au respectat promisiunile electorale.

  Pe de altã parte, din experienþa noastrã, am constatat cã nu întotdeauna agenda aleºilor coincide cu cea a alegãtorilor, lucru extrem de important dacã se doreºte rezolvarea problemelor cu care se confruntã cetãþenii. Aflarea agendei cetãþeanului, a prioritãþilor comunitãþii este cu atât mai importantã cu cât aleºii locali înþeleg cã programele

  La trei sferturi de mandat

  electorale ºi obiectivele propuse pentru mandatul de guvernare localã ar trebui sã fie elaborate tocmai în funcþie de nevoile cetãþeanului. Din aceste considerente, am identificat prin proiectul de faþã ºi cele mai importante probleme cu care se confruntã cetãþenii, astfel încât aleºii sã-ºi poatã stabili prioritãþile ultimului sfert de mandat.

  În vederea realizãrii obiectivelor proiectului La trei sferturi de mandat, în fiecare localitate, consilierii ºi-au autoevaluat mandatul pe baza unui chestionar ce a urmãrit, în principal, identificarea mãsurii în care aceºtia înþeleg cã ºi-au îndeplinit promisiunile ºi obiectivele electorale. În elaborarea chestionarului am avut în vedere, pe de o parte, obiectivele ºi promisiunile aleºilor locali fie pe linie de partid, fie individuale, iar, pe de altã parte, o serie de domenii de interes public în care APL ar fi trebuit sã se implice.

  În ceea ce priveºte evaluarea aleºilor locali de cãtre cetãþeni, acest lucru s-a realizat prin chestionarea cetãþenilor asupra modului în care aceºtia considerã cã aleºii lor ºi-au îndeplinit obiectivele ºi promisiunile electorale. Astfel, în fiecare localitate, s-au efectuat sondaje de opinie în rândul cetãþenilor, concluziile acestor anchete de teren urmând a fi comparate cu rezultatele procesului de autoevaluare a consilierilor locali, viceprimarilor ºi primarilor.

  În materialul de faþã vã este prezentat un studiu comparativ de evaluare a Administraþiei Publice Locale, care cuprinde atât opiniile aleºilor locali, cât ºi opiniile cetãþenilor privind activitatea APL din cei trei ani ai actualului mandat. Am considerat cã un asemenea studiu este extrem de util reprezentanþilor APL în perspectiva alegerilor din 2004 ºi totodatã o posibilã motivaþie de a iniþia ei înºiºi, în viitor, astfel de procese de evaluare în diferite etape ale mandatului.

  Rezultatele proiectului:

  Ø Creºterea gradului de vizibilitate a activitãþii aleºilor locali în rândul cetãþenilor Asumarea de cãtre aleºii locali, în aceeaºi mãsurã, atât a reuºitelor, cât ºi a nereuºitelor celor trei sferturi de mandat, aceºtia putând sã-ºi construiascã o imagine credibilã în eventualitatea în care vor dori sã candideze la urmãtoarele alegeri Identificarea opiniilor cetãþenilor privind activitatea APL Realizarea unui bilanþ obiectiv al activitãþii aleºilor locali pe care aceºtia îl vor putea lua în consideraþie pentru ultimul sfert de mandat, îmbunãtãþindu-ºi astfel activitatea ºi, bineînþeles, ºansele de a fi realeºiTratarea cu mai mult realism ºi obiectivitate, a programelor, obiectivelor ºi promisiunilor electorale.

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  5

  adLa trei sferturi de mandat

 • Procentul cetãþenilor care considerã cã a cunoaºte rezultatele activitãþii aleºilor locali este un lucru important, este mai mare decât procentul consilierilor (95%, respectiv 74%). Printre motivele enunþate de cãtre consilieri ca determinând importanþa cunoaºterii de cãtre cetãþeni a activitãþii lor, se numãrã: respectarea promisiunilor electorale, necesitatea consultãrii cetãþenilor în problemele care privesc urbea ºi responsabilitatea faþã de cetãþenii care le-au conferit mandatul.

  Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor

  electorale

  Ø În ceea ce priveºte realizarea obiectivelor anunþate de cãtre aleºi în campania electoralã, 33% dintre consilieri considerã cã le-au îndeplinit în mare mãsurã, 33% în suficientã mãsurã ºi 34% cred cã obiectivele au fost îndeplinite într-o foarte mare mãsurã.

  Ø Întrebaþi cât de mulþumiþi sunt în general de activitatea primarului ºi a consiliului local, doar 19% dintre cetãþeni sunt "destul de mulþumiþi" de activitatea primarului, iar în ceea ce priveºte activitatea consiliului local, procentul scade la 10%. Cu privire la gradul de nemulþumire, 46% din cetãþenii chestionaþi s-au declarat "deloc mulþumiþi" în ceea ce priveºte activitatea primarului, urmând ca acelaºi calificativ sã fie acordat Consiliului Local de un procent de 36% dintre cetãþenii chestionaþi.

  Chestionaþi în privinþa motivelor care au împiedicat îndeplinirea obiectivelor propuse, consilierii s-au enunþat în procent de 67% lipsa de susþinere politicã, 11% cauze financiare, iar 22% alte motive.

  Evaluarea activitã]ii ale[ilor locali din

  Alexandria

  În sondajul realizat, am evaluat activitatea aleºilor locali plecând de la obiectivele pe care aceºtia ºi le-au anunþat fie în campania electoralã, fie la începutul mandatului ºi de la o serie de domenii de interes public în care administraþia publicã are un rol important.

  În cele ce urmeazã, vom reprezenta grafic modul în care aleºii locali înþeleg cã ºi-au îndeplinit obiectivele ºi, în mod comparativ, perspectiva cetãþenilor (gradul de mulþumire) asupra stadiului de realizare a obiectivelor aleºilor.

  ad

  Municipiul Alexandria, reºedinþa judeþului Teleorman, are aproximativ 50.000 de locuitori. Primarul Alexandriei este domnul Constantin Slãbescu, ales în 2002 (alegeri anticipate), fost viceprimar al localitãþii ºi pentru o perioadã de timp prefect. Dânsul se aflã la primul mandat ca primar, iar apartenenþa politicã este PSD. Viceprimarii localitãþii sunt domnul Victor Drãguºin ºi Nelu Din (ambii PSD).Consiliul Local al Municipiului Alexandria este format din 23 de consilieri: 13 PSD, 3 PNL, 2 PNÞCD, 2 PRM, 1 PD, 1 APR, 1 independent. Trei dintre consilierii PSD ºi-au dat demisia din funcþia de consilier conform legii 161/2003 (legea anticorupþie).

  Evaluarea APL Alexandria

  La Alexandria, 18 consilieri au completat chestionare: 8 PSD, 2 PNÞCD, 1 PD, 1 PRM, 3 PNL ºi 3 neidentificaþi ca ºi apartenenþã politicã. Evaluarea primarului ºi viceprimarilor s-a realizat pe baza unui interviu în luna aprilie.

  În cadrul sondajului de opinie realizat de Clubul APD Alexandria în perioada 25 iunie-15 iulie au fost chestionaþi 296 de cetãþeni, aleºi conform unui eºantion aleatoriu.

  Rela]ia Administra]ia Publicã Localã -

  cetã]eni

  În urma sondajului efectuat în rândul consilierilor, reiese cã 50% dintre aceºtia considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind bunã, numai 11% fiind de pãrere cã aceasta este deficitarã. Pe de altã parte, întrebaþi când ºi în ce context s-au întâlnit ultima datã cu primarul sau cu unul din consilierii locali, 73% dintre cetãþeni au afirmat cã nu s-au întâlnit niciodatã cu aleºii, în timp ce numai 25% dintre ei s-au întâlnit cu primarul sau membrii Consiliului Local cu diverse ocazii: probleme de serviciu, în timpul campaniei electorale, pe stradã întâmplãtor, în piaþã sau în audienþã.

  Pentru îmbunãtãþirea procesului de comunicare dintre primãrie ºi cetãþeni, consilierii au menþionat ca metode: convocarea cetãþenilor la ºedinþele de consiliu, întâlniri directe cu cetãþenii, audienþe, telefonul consilierului/ cetãþeanului, buletinul informal al consiliului local, înfiinþarea unui cabinet al consilierului, organizarea periodicã de întâlniri publice pe anumite subiecte.

  Chestionaþi ºi ei asupra metodelor de eficientizare a relaþiei de comunicare dintre aleºi ºi alegãtori, cetãþenii din Alexandria sugereazã: întâlniri publice, îmbunãtãþirea serviciului de relaþii cu publicul, prin mass-media, prin sondaje ºi prin creºterea vizibilitãþii activitãþii aleºilor locali.

  Alexandria

  6

  La trei sferturi de mandat

 • Nemul]umit35%

  Foarte nemul]umit35%

  Mul]umit19%

  Foarte mul]umit

  1%NS/NR

  12%

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Reabilitarea [i extinderea re]elei de canalizare

  Foarte mul]umit

  1%NS/NR

  11%

  Foarte nemul]umit

  18%

  Nemul]umit45%

  Mul]umit25%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  NU [tiu/Nu r\spund

  13%

  Mic\ m\sur\33%

  Foarte mare

  m\sur\7%

  Mare m\sur\

  13%

  Suficient\ m\sur\34%

  Înfiin]area re]elei de distribuire a gazelor naturale

  ad

  Foarte mul]umit

  3%NS/NR

  10%

  Foarte nemul]umit

  61%

  Mul]umit19%

  Nemul]umit25%

  Foarte mic\m\sur\

  25%

  NU [tiu/Nu r\spund

  8%

  Mic\ m\sur\67%

  Foarte mare

  m\sur\0%

  Mare m\sur\

  0%

  Suficient\ m\sur\

  0%

  Drumul de centur\ al municipiului Alexandria

  Foartemic\ m\sur\

  6%

  NS/NR6%

  Foarte mare m\sur\

  0%Mare

  m\sur\24%

  Suficient\m\sur\

  29%

  Mic\ m\sur\35%

  7

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  La trei sferturi de mandat

 • Mare m\sur\

  31%

  Suficient\ m\sur\25%

  Mic\ m\sur\35%

  NS/NR6%

  Foarte mic\m\sur\

  13%

  Foarte mare m\sur\

  0%

  8

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Reabilitarea str\zilor

  Foarte nemul]umit

  3%Nemul]umit27%

  NS/NR4%

  Foarte mul]umit

  2%

  Mul]umit64%

  Foarte mare m\sur\

  6%

  Mare m\sur\

  44%

  Suficient\ m\sur\17%

  Mic\ m\sur\33%

  NS/NR0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  Mul]umit12%

  Nemul]umit20%

  Foarte nemul]umit29%

  NS/NR38%

  Foarte mul]umit

  1% Suficient\m\sur\

  10%

  Mic\ m\sur\30%

  Foartemic\ m\sur\

  30%

  NS/NR20%

  Foarte mare m\sur\

  0%Mare

  m\sur\10%

  Rampa de depozitare a gunoiului menajer, stradal [i industrial în zona L\ceni

  Mul]umit31%

  Nemul]umit33%

  Foarte nemul]umit

  26%

  NS/NR8%

  Foarte mul]umit

  2%

  Reabilitarea [i extinderea re]elei de distribuire a apei potabile

  adLa trei sferturi de mandat

 • 9

  Ajutorarea categoriilor defavorizate

  Foarte mul]umit

  1% Mul]umit18%

  Nemul]umit30%Foarte nemul]umit

  17%

  NS/NR34%

  Mare m\sur\65%

  NS/NR 0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  Foarte mare m\sur\

  0%

  Mic\ m\sur\14%

  Suficient\m\sur\

  21%

  Iluminatul public

  Mul]umit44%

  Foarte mul]umit

  6%

  NS/NR0%

  Foarte nemul]umit17%

  Nemul]umit33% Mare m\sur\

  50%

  Foarte marem\sur\

  6%

  NS/NR0%

  Foartemic\

  m\sur\6% Mic\ m\sur\

  25%

  Suficient\ m\sur\13%

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Modernizarea ora[ului

  Foarte mul]umit

  2%

  NS/NR2%Foarte

  nemul]umit23%

  Nemul]umit40%

  Mul]umit33%

  NS/NR0% Mare

  m\sur\47%

  Foartemic\

  m\sur\6%

  Foarte mare

  m\sur\0%Mic\

  m\sur\29%

  Suficient\ m\sur\18%

  adLa trei sferturi de mandat

 • De asemenea, în cadrul sondajului de opinie în rândul cetãþenilor, aceºtia au avut posibilitatea de a acorda o notã, la modul general, Administraþiei Publice Locale din Alexandria pentru întreaga activitate desfãºuratã. Cei mai mulþi cetãþeni au acordat nota 7(19,26% din cetãþenii chestionaþi). Paralel, în cadrul procesului de autoevaluare, aleºii au avut ºi ei posibilitatea de a-ºi acorda un calificativ pentru prestaþia în consiliul local. Calificativul cel mai mic pe care ºi l-au acordat aleºii a fost nota 5. Predominante sunt notele 7 ºi 8 (fiecare obþinând câte un procent de 33%).

  Având în vedere întreaga activitate a APL din Alexandria, ce notã a]i acorda acesteia

  5% 5%

  11%

  16%15%

  20%

  1%2%

  7%

  18%

  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

  Cum aprecia]i propria activitate în cadrul Consilului Local

  6% 6%

  22%

  33%33%

  Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Îmbun\t\]irea aliment\rii cu c\ldur\

  Foarte mare m\sur\

  0% Mare m\sur\

  18%

  Suficient\ m\sur\18%

  Mic\ m\sur\35%

  NS/NR0%

  Foarte mic\m\sur\

  29%

  ad

  10

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Foarte nemul]umit

  67%

  Nemul]umit30%

  NS/NR0%

  Foarte mul]umit

  0%

  Mul]umit3%

  La trei sferturi de mandat

 • 11

  Agenda Consiliului Local din Alexandria

  Reabilitarea strãzilor

  Drumul de centurã

  Modernizarea oraºului

  Alimentarea cu energie termicã

  Reþeaua de gaze

  Locuri de muncã

  Iluminatul public

  Reþeaua de canalizarea

  Câinii vagabonzi

  Ajutorarea defavorizaþilor

  Curãþenia oraºului

  Insuficienþa locurilor de parcare

  Amenajarea spaþiilor verzi ºi modernizarea oraºului

  La trei sferturi de mandat

  Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilor

  În cadrul sondajului de opinie din Alexandria, cetãþenii au identificat o serie de probleme ale comunitãþii. Astfel, cetãþenii au identificat 13 probleme cu care se confruntã municipiul Alexandria. Cele mai importante probleme în viziunea cetãþenilor sunt: încãlzirea apartamentelor, alimentarea cu apã caldã ºi investiþiile edilitare/ infrastructura.

  Pe de altã parte, în cadrul autoevaluãrii, consilierii au enunþat cele mai importante probleme cu care se confruntã cetãþenii. Astfel, în opinia consilierilor, primele trei probleme ale oraºului sunt: reabilitarea strãzilor, drumul de centurã, modernizarea oraºului. Urmãtoarea problemã a oraºului care a obþinut o pondere însemnatã în viziunea consilierilor, este alimentarea cu energie termicã (vezi agenda Consiliului Local).

  Alte probleme ale oraºului, semnalate de consilieri ar fi: rampa de depozitare Lãceni; contorizarea apei ºi a cãldurii; reabilitarea subsolurilor blocurilor; lipsa unui serviciu public de asistenþã socialã; lipsa unor activitãþi culturale ºi de divertisment; nivelul de trai scãzut al cetãþenilor ºi distribuirea apei calde în oraº.

  Agenda cetã]eanului din Alexandria

  Încãlzirea locuinþelor

  Furnizarea apei calde

  Dezvoltarea infrastructurii (situaþia strãzilor, iluminatul public, canalizarea)

  Rezolvarea situaþiei câinilor vagabonzi

  Înfiinþarea reþelei de distribuire a gazelor naturale

  Crearea de noi locuri de muncã

  Curãþenia oraºului

  Scãderea taxelor ºi impozitelor

  Diminuarea birocraþiei ºi a corupþiei

  Crearea de locuri de joacã ºi agrement

  Îmbunãtãþirea serviciilor de salubrizarea ºi deratizare

  Construirea de noi locuinþe

  Desfiinþarea mafiei din piaþã

  Planuri de viitor

  Întrebaþi dacã vor mai candida la viitoarele alegeri, 61% dintre actualii consilieri ºi-au exprimat dorinþa de a candida la alegerile din 2004, 33 % Nu ºtiu/Nu rãspund, iar procentul celor care nu vor mai candida este de 6 %.

  Cu privire la gradul de participare la vot, doar 19% dintre respondenþi ºi-au exprimat dorinþa de a participa la vot. 20% din cetãþeni nu vor vota la alegerile locale.

  ad

 • Chestionaþi în privinþa problemelor în care ar dori sã se implice în viitor, aleºii locali din Alexandria au enunþat urmãtoarele probleme /domenii:

  Salubrizarea localitãþiiAlimentarea cu gazeAsigurarea cãldurii în apartamenteCrearea de locuri de muncãRevigorarea vieþii culturaleÎmbunãtãþirea sistemului de încãlzire a oraºului Extinderea zonelor verziEducaþia civicãAlimentarea cu apã caldãCrearea de noi locuri de parcareContorizarea consumului de apã potabilã ºi cãldurãProiectele privind protecþia mediuluiFinalizarea drumului de centurãDezvoltarea bazei materiale pentru activitãþi culturale, artistice ºi sportiveÎnfiinþarea reþelei de distribuþie a gazelor Crearea de noi locuinþeModernizarea ºi reabilitarea reþelei de apã potabilãRezolvarea problemei câinilor vagabonzi

  Chestionaþi dacã sunt dispuºi sã se implice ºi ei în rezolvarea problemelor cu care se confruntã oraºul, 38% din cetãþeni nu s-au arãtat dispuºi sã facã acest lucru, 35% sunt nehotãrâþi ºi doar 27% ar dori sã se implice. Cei dispuºi sã ajute la rezolvarea problemelor comunitãþii au menþionat ºi cum anume o vor face: idei, propuneri ºi prin participanþi la acþiunile locale.

  ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

  ANEXA TEHNICÃ A ANCHETEI DE TEREN:

  1. 18-24 = 13%

  2. 25-34 = 30%

  3. 35- 44 = 34%

  4. 45-54 = 16%

  5. 55 - 64 = 6%

  6. 65 - 74 = 1%

  Vârsta

  1. masculin = 41% 2. feminin = 59%

  Sex

  Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, a]i

  participa la vot?

  12

  Nu r\spund23%

  Nu m-am hot\rât38%

  Nu votez20%

  Votez19%

  Nu [tiu/Nu r\spund33%

  Da61%

  Nu6%

  Ve]i candidala alegeriledin 2004?

  adLa trei sferturi de mandat

 • 1. 10 clase = 1%

  2. ªcoalã profesionalã = 8%

  3. Liceu = 37%

  4. ªcoalã postlicealã = 19%

  5. Învãþãmânt superior =34 %

  6. Studii postuniversitare = 1%

  Ultima [coalã absolvitã

  13

  1. Elev, student = 5%

  2. Salariat în întreprindere de stat = 26%

  3. Salariat în întreprindere particularã = 42%

  4. Patron, întreprinzãtor privat =7 %

  5. ªomer = 6%

  6. Pensionar, casnicã = 8%

  7. Alta = 6%

  Ocupa]ia principalã

  Evaluarea primarului [i a viceprimarilor

  Interviul cu primarul Constantin Slãbescu

  În viziunea domnului Constantin Slãbescu, un prim pas pentru eficientizarea comunicãrii dintre Primãrie ºi cetãþeni îl constituie realizarea Centrului de informaþii ºi relaþii cu cetãþenii. Acest centru permite obþinerea mai uºoarã a informaþiilor despre activitatea Primãriei ºi plata unor impozite ºi taxe.

  În ceea ce priveºte îndeplinirea obiectivelor electorale, în cadrul interviului acordat, domnul primar considerã cã ºi-a îndeplinit obiectivele electorale în suficientã mãsurã, unele chiar în mare mãsurã.

  Pe viitor, se doreºte înfiinþarea unui compartiment specializat în Comunicare ºi relaþii publice, având drept scop îmbunãtãþirea comunicãrii ºi colaborãrii cu cetãþenii.

  Domnul primar considerã cã este prematur sã declare dacã va candida sau nu la alegerile din 2004.

  Printre problemele importante cu care se confruntã municipiul Alexandria, domnul Constantin Slãbescu menþioneazã înfiinþarea unei reþele de distribuþie a gazelor, proiect prin care s-ar realiza alimentarea cu energie termicã a oraºului. O consecinþã directã ar fi creºterea gradului de atractivitate pentru anumite investiþii.

  O altã problemã importantã, enunþatã în acest context, o reprezintã construirea de locuinþe pentru tineret, un numãr mare de locuinþe aflându-se în stadii avansate de execuþie.

  Interviu cu viceprimarul Nelu Din

  Domnul viceprimar Din Nelu considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind bunã ºi susþine cã este foarte important ca aceºtia sã cunoascã rezultatele activitãþii aleºilor. O observaþie pertinentã în acest sens este faptul cã se poate constata lipsa cetãþenilor de la cele mai multe ºedinþe ale Consiliului Local.

  În ceea ce priveºte îndeplinirea obiectivelor asumate în campania electoralã, domnul Nelu Din este de pãrere cã acestea au fost îndeplinite în mare mãsurã.

  Referitor la planurile de viitor, considerã cã înfiinþarea reþelei de distribuþie a gazelor naturale ºi încãlzirea apartamentelor sunt probleme prioritare pe agenda aleºilor locali.

  Domnul viceprimar îºi acordã nota 8 pentru propria activitate desfãºuratã în cadrul APL Alexandria. Întrebat dacã va mai candida pentru o funcþie în APL, dânsul declarã cã nu s-a hotarât încã.

  Interviu cu viceprimarul Victor Drãgu[in

  Viceprimarul Victor Drãguºin considerã comunicarea primãriei cu cetãþenii ca fiind suficientã, urmând sã fie îmbunãtãþitã prin înfiinþarea Centrului de informaþii pentru cetãþeni. Din punct de vedere personal, este de pãrere cã a obþinut rezultate cu mult peste media instituþiei.Considerã ca nevoi prioritare ale comunitãþii:

  reabilitarea instalaþiilor de producere ºi transport a energiei termice îmbunãtãþirea serviciilor prestate cãtre populaþieîmbunãtãþirea comunicãrii cu cetãþenii reamenajarea domeniului public: parcuri, alei, locuri de joacã pentru copii

  În ceea ce priveºte planurile de viitor, la întrebarea dacã va mai candida, rãspunsul viceprimarului este unul afirmativ. El nu este hotãrât în privinþa postului urmãrit, dar cu siguranþã va candida pentru un post de consilier local.

  Considerã cã ºi-a îndeplinit obiectivele asumate în campanie în suficientã mãsurã ºi îºi apreciazã ca foarte bunã activitatea lui în Consiliul Local.

  Atât primarul, cât ºi viceprimarii din Alexandria considerã cã datoritã unor motive mai ales financiare nu ºi-au putut îndeplini obiectivele electorale, motive care se adaugã celor corelate reformei legislative ºi celor provenite din ineficienþa cu care sunt colectate taxele ºi impozitele.

  Ø

  ØØØ

  adLa trei sferturi de mandat

 • Oraºul Breaza (judeþul Prahova) are 18.669 de locuitori ºi o suprafaþã de 5.079 ha. Primarul oraºului Breaza este domnul George Mãrãcineanu, ales în 2000. Dânsul se aflã la al doilea mandat, iar apartenenþa politicã este PUR. Din 2000, viceprimarul localitãþii este domnul Aurelian Toader a cãrui apartenenþã este PSD. Consiliul Local al oraºului Breaza este constituit din 19 consilieri: 5 PSD, 9 PUR, 2 PNL, 1 PD, 2 independenþi.

  Evaluarea APL Breaza

  La Breaza, 9 consilieri au completat chestionarele de evaluare: 4 PSD, 3 PUR, 1 independent ºi 1 neidentificat ca apartenenþã politicã. Evaluarea primarului ºi a viceprimarului s-a realizat în luna august. În cadrul sondajului de opinie realizat de Clubul APD Bucureºti ºi Clubul APD Breaza în perioada 4-8 august 2003 au fost chestionaþi 195 cetãþeni aleºi conform unui eºantion aleatoriu.

  Rela]ia Administra]ia Publicã Localã -cetã]eni

  În cadrul procesului de autoevaluare a consilierilor, 22% dintre aleºi considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind foarte bunã, 67% ca fiind bunã, iar 11% dintre consilieri cred cã relaþia de comunicare cu cetãþenii este suficient de bunã. În mod paradoxal, întrebaþi când ºi în ce context s-au vãzut cu primarul sau cu unul din consilierii locali, 52% declarã cã nu s-au întâlnit niciodatã cu vreunul dintre aceºtia. Cetãþenii care au declarat cã s-au întâlnit cu aleºii locali au menþionat urmãtoarele contexte: la alegeri (în campania electoralã), întâmplãtor (pe stradã), în piaþã, la inaugurãri, la audienþe.

  Privitor la metodele de îmbunãtãþire a comunicãrii dintre primãrie ºi cetãþenii, cetãþenii sugereazã ca fiind eficiente: întâlnirile directe, convocarea la sedinþele Consiliului Local, înfiinþarea unui post radio/tv. Paralel, consilierii menþioneazã, pentru îmbunãtãþirea aceluiaºi proces, urmãtoarele metode: întâlniri directe, audienþe periodice, muncã de teren în cadrul cãreia sã se realizeze consultarea unor comitete de cetãþeni, prin mass-media (radio ºi ziar local) ºi afiºaj stradal.

  Procentul cetãþenilor care considerã cã este foarte important sã cunoascã realizãrile aparatului administrativ este de 46%, procent destul de apropiat de cel al consilierilor (45 %) care declarã cã este foarte important ca cetãþenii sã cunoascã realizãrile APL. O egalitate de remarcat a procentelor se regãseºte, la aceeaºi întrebare (dacã este important ca cetãþenii sã cunoascã realizãrile Administraþiei Publice Locale), la varianta de rãspuns „important" ºi anume 44%.

  Chestionaþi asupra motivelor pentru care este important ca cetãþenii sã cunoascã realizãrile aleºilor, consilierii au enumerat o serie de astfel de motive:

  Ø

  Ø

  Ø

  Ø

  ØØ

  pentru preîntâmpinarea neînþelegerilor care pot apãrea între aleºi ºi alegãtori

  pentru a putea implica cetãþenii în luarea deciziilor la nivel localpentru a familiariza cetãþenii cu atribuþiile ºi competenþele aleºilorpentru ca acþiunile aleºilor sã obþinã o legitimare din partea cetãþenilorpentru o evaluare corectã a activitãþii Consiliului Local pentru ca cetãþenii sã poatã vota în cunoºtinþã de cauzã

  Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electorale

  În scopul evaluãrii activitãþii aleºilor locali, am luat în considerare obiectivele pe care aceºtia ºi le-au asumat în campania electoralã ºi o serie de probleme din comunitate care intrã în aria de competenþe ale Administraþiei Publice Locale. Astfel, aleºii locali au avut posibilitatea sã-ºi evalueze îndeplinirea obiectivelor electorale ºi gradul lor de implicare în rezolvarea anumitor probleme ale comunitãþii. Chestionaþi la modul general dacã ºi-au îndeplinit obiectivele electorale, 45% din consilierii care au rãspuns la chestionar, considerã cã ºi-au îndeplinit obiectivele „în mare mãsurã", 33% în suficientã mãsurã ºi 22% în micã mãsurã.

  Consilierii care au declarat cã ºi-au îndeplinit obiectivele în micã mãsurã, au invocat o serie de motive ce au determinat realizarea parþialã a obiectivelor electorale. Astfel, 62% considerã cã motivele sunt de ordin financiar, 12% - economic, 13% - social, 13% din alte motive, nespecificate însã.

  Întrebaþi cât de mulþumiþi sunt, în general, de activitatea Consiliului Local, cetãþenii din Breaza s-au exprimat astfel: 1%- "foarte mulþumiþi"; 28% - "destul de mulþumiþi"; 50% "nu prea mulþumiþi"; 18% "deloc mulþumiþi" ºi 3% "nu ºtiu/nu rãspund".

  Privitor la cât de mulþumiþi sunt, în general, cetãþenii din Breaza de activitatea primarului, cetãþenii au rãspuns: 42% sunt "nu prea mulþumiþi"; 30% "destul de mulþumiþi"; 21% "deloc mulþumiþi"; 4% "foarte mulþumiþi" ºi 3% "nu ºtiu/nu rãspund".

  Evaluarea activitã]ii ale[ilor locali din Breaza

  În cadrul sondajului de opinie în rândul cetãþenilor, evaluarea aleºilor locali s-a realizat pe aceeaºi grilã de obiective ºi probleme, de data aceasta cetãþenii fiind chestionaþi cu privire la gradul de mulþumire sau nemulþumire faþã de starea actualã a obiectivelor aleºilor locali ºi a problemelor comunitãþii. În cele ce urmeazã, va fi reprezentatã grafic evaluarea aleºilor locali din Breaza.

  Breaza

  14

  adLa trei sferturi de mandat

 • NS/NR

  34%

  Marem\sur\

  11%

  Foarte mic\m\sur\

  11%

  Foarte mare

  m\sur\0%

  Mic\ m\sur\22%

  Suficient\ m\sur\

  22%

  15

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Crearea de noi locuri de munc\

  Foarte nemul]umit

  26%

  NS/NR8%

  Foarte mul]umit

  4% Mul]umit12%

  Nemul]umit50%

  Foarte mic\m\sur\

  33%

  Mic\ m\sur\50%

  Suficient\ m\sur\

  0%

  NU [tiu/Nu r\spund

  0%

  Foarte mare

  m\sur\0%

  Mare m\sur\

  17%

  Înfiin]area unui sistem de alimentare cu ap\

  NS/NR19%

  Foarte nemul]umit

  17%

  Foarte mul]umit

  2% Mul]umit28%

  Nemul]umit34% Mare m\sur\

  78%

  Foarte marem\sur\

  0%NS/NR22%

  Foartemic\

  m\sur\0%

  Mic\ m\sur\0%

  Suficient\ m\sur\

  0%

  Extinderea re]elelor de canalizare [i de epurare

  NS/NR22%

  Foarte nemul]umit

  25%

  Foarte mul]umit

  2%Mul]umit

  16%

  Nemul]umit35%

  adLa trei sferturi de mandat

 • În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  ~mbun\t\]irea serviciilor de salubrizare

  Introducerea gazelor naturale

  Starea drumurilor [i a str\zilor

  Foarte mare m\sur\

  0%Mare

  m\sur\33%

  Suficient\ m\sur\22%

  Mic\ m\sur\

  0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  NS/NR45%

  Suficient\m\sur\

  22%

  Foartemic\ m\sur\

  0%

  Mic\ m\sur\

  0% NS/NR0%

  Foarte mare m\sur\11%

  Mare m\sur\167%

  Foarte mare m\sur\

  0%Foarte mic\

  m\sur\0%

  NS/NR

  22%

  Mic\ m\sur\11% Suficient\ m\sur\

  33%

  Mare m\sur\

  34%

  ad

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Mul]umit60%

  Foarte mul]umit

  7%Foarte nemul]umit

  9%

  NS/NR11%

  Nemul]umit13%

  NS/NR16%

  Foarte mul]umit

  0% Mul]umit28%

  Foarte nemul]umit

  27%Nemul]umit

  29%

  Foarte nemul]umit

  31%

  Nemul]umit45%

  NS/NR2%

  Foarte mul]umit

  1% Mul]umit21%

  16

  La trei sferturi de mandat

 • Ordinea [i lini[tea public\

  Iluminatul public

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  NS/NR4%

  Foarte nemul]umit

  13%

  Mul]umit42%

  Nemul]umit30%

  Foarte mul]umit

  11%

  Foarte nemul]umit23%

  NS/NR5%

  Foarte mul]umit

  0% Mul]umit34%

  Nemul]umit38%

  De asemenea, consilierii au avut posibilitatea de a-ºi acorda o notã pentru activitatea depusã în slujba comunitãþii. Astfel, 11% din consilieri ºi-au acordat nota 5, 11% nota 7, 33% nota 8 ºi 45% nota 9.

  Cum aprecia]i propria activitate în cadrul Consilului Local

  11%

  45%

  33%

  Nota 5 Nota 7 Nota 8 Nota 9

  11%

  ad

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Mic\ m\sur\

  0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  NS/NR 45%

  Foarte mare m\sur\

  11%

  Mare m\sur\33%Suficient\

  m\sur\11%

  Mare m\sur\45%

  Suficient\ m\sur\11%

  NS/NR33%

  Foartemic\

  m\sur\0%

  Mic\ m\sur\

  11%

  Foarte marem\sur\

  0%

  17

  La trei sferturi de mandat

 • De asemenea, cetãþenii au avut posibilitatea de a acorda o notã aleºilor pentru activitatea desfãºuratã. Cetãþenii din Breaza au fost destul de exigenþi cu aleºii lor, astfel încât o bunã parte din cetãþeni au acordat nota 5 (24%) ºi 6 (16%). Doar 2% au acordat nota 10.

  18

  Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilor

  Pentru cã nu întotdeaua agenda aleºilor coincide cu cea a cetãþenilor, am considerat oportun sã identificãm pe de o parte prioritãþile cetãþenilor, iar pe de altã parte prioritãþile aleºilor locali. O datã identificatã agenda cetãþeanului, aleºii locali pot, în ultimul sfert de mandat, sã-ºi concentreze activitatea în funcþie de prioritãþile comunitãþii ai cãrei reprezentanþi sunt. Mai mult, având în vedere cã anul 2004 este an electoral, candidaþii la funcþiile de consilieri sau primar au posibilitatea sã-ºi fixeze obiectivele electorale þinând cont de nevoile cetãþenilor.

  Cele mai importante trei probleme în viziunea cetãþenilor din Breaza sunt: distribuirea ºi epurarea apei potabile, salubrizarea ºi starea drumurilor ºi strãzilor.

  Prioritãþile Consiliului Local din Breaza sunt: alimentarea oraºului cu apã potabilã, canalizarea oraºului, starea drumurilor interioare/modernizarea drumurilor.

  Având în vedere întreaga activitate a APL din Breaza, ce notã a]i acorda acesteia

  9%

  5%

  24%

  16%

  2%1%

  11% 11%

  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Abþineri

  5%

  9%

  7%

  Agenda cetã]eanului din Breaza

  Furnizarea apei potabile

  Salubrizarea

  Starea strãzilor

  Iluminat

  Câinii comunitari

  Lipsa locurilor de muncã

  Sistemul de canalizare

  Amenajarea spaþiilor verzi

  Siguranþa cetãþeanului

  Refacerea trotuarelor

  Lipsa unor programe de atragere a turiºtilor

  Agenda Consiliului Local din Breaza

  Alimentarea oraºului cu apã potabilã

  Canalizarea oraºului

  Starea drumurilor interioare/ Modernizarea drumurilor

  Iluminatul public

  Câinii vagabonzi

  Lipsa locurilor de muncã

  Salubrizarea oraºului

  Conflictul S.C. CIVITAS-Primãrie, SC FLORISOL

  Probleme sociale

  Modernizarea locurilor de agrement

  Amenajarea cursurilor de apã pluvialã

  Alte probleme care au o pondere mai micã în viziunea cetãþenilor sunt: lipsa unei benzinãrii, dotarea ºi amenajarea ºcolilor, alimentarea cu energie termicã, lipsa locurilor de joacã pentru copii.

  adLa trei sferturi de mandat

 • 19

  Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, a]i

  participa la vot?

  Nu [tiu/Nu r\spund33%

  Da56%

  Nu11%

  Ve]i candidala alegeriledin 2004?

  Nu r\spund15% Nu m-am hot\rât

  44%

  Nu votez19%

  Votez22%

  ANEXA TEHNICÃ A ANCHETEI DE TEREN:

  1. 18-24 = 22%

  2. 25-34 = 18%

  3. 35- 44 = 19%

  4. 45-54 = 21%

  5. 55 - 64 = 8%

  6. 65 - 74 = 4%

  1. masculin = 43% 2. feminin = 57%

  7. Peste 75 = 8%

  adLa trei sferturi de mandat

  Planuri de viitorÎntrebaþi dacã vor mai candida la alegerile din 2004, 56% din consilieri au rãspuns afirmativ, 11% negativ, 33% nu ºtiu/nu rãspund. În ceea ce priveºte identificarea intenþiei de participare la vot la alegerile din 2004, 20 % din cetãþenii chestionaþi din Breaza nu vor vota, 44% nu s-au hotãrât încã, 14% nu rãspund, iar 22 % vor merge la vot.

  Sex

  Vârst\

  În cadrul procesului de autoevaluare, aleºii locali au avut posibilitatea de a menþiona problemele sau anumite domenii în care ar dori sã se implice pe viitor. Astfel, consilierii din Breaza doresc sã se implice în rezolvarea urmãtoarelor probleme:

  crearea spaþiilor de joacã pentru copiiconstruirea unei sãli de sportamenajarea ºi asfaltarea strãzilorîmbunãtãþirea iluminatului publiccrearea unei fabrici pentru colectarea ºi procesarea fructelordezvoltarea ºi amenajarea unei pieþe agroalimentare extinderea reþelei de canalizarea ºi epurare a apei combaterea folosirii muncii la negruajutorarea persoanelor defavorizate dezvoltarea programelor de turismextinderea reþelei de distribuþie a apeiextinderea zonelor de agrement crearea de noi locuri de muncãatragerea de investiþii în economia localãîmbunãtãþirea relaþiei cu societatea civilã

  Întrebaþi dacã doresc sã se implice în rezolvarea problemelor comunitãþii, cetãþenii din Breaza nu s-au arãtat foarte dispuºi sã facã acest lucru. Doar 28% dintre cetãþenii intervievaþi s-ar implica, 54% nu doresc sã se implice ºi 28% nu ºtiu cum sã o facã. Cetãþenii dispuºi sã contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confruntã oraºul lor au menþionat câteva metode prin care s-ar putea implica: sugestii, muncã voluntarã ºi chiar donaþii.

  Douã rãspunsuri amuzante în acest sens, venite din partea a doi cetãþeni au fost: „prin candidatura mea la Consiliul Local" ºi „demiþându-i pe actualii aleºi".

  ØØØØØØØØØØØØØØØ

 • 20

  1. Mai puþin de 7 clase = 2%

  2. 7-8 clase = 6%

  3. 10 clase = 8%

  4. ªcoalã profesionalã = 22%

  Ultima [coalã absolvitã

  Ocupa]ia principalã

  Evaluarea primarului [i a viceprimarului

  Interviu cu primarul George Mãrãcineanu

  Domnul primar George Mãrãcineanu apreciazã comunicarea dintre primãrie ºi cetãþeni ca fiind bunã. Una dintre modalitãþile prin care aceasta poate fi îmbunãtãþitã este mediatizarea rezultatelor activitãþii APL prin intermediul unui post local de radio sau/ºi de televiziune.

  În viziunea domnului primar George Mãrãcineanu, este foarte important ca cetãþenii sã cunoascã problemele generale ale APL ºi modalitãþile în care se pot implica în rezolvarea lor.Domnul primar apreciazã cã ºi-a îndeplinit în suficientã mãsurã obiectivele asumate în campania electoralã ºi va candida la alegerile din 2004.

  În general, pe perioada actualului mandat, nu a reuºit sã realizeze mai multe din motive financiare, dar s-a implicat cu succes în domeniul activitãþilor culturale.

  În opinia domnului George Mãrãcineanu, problemele importante cu care se confruntã oraºul Breaza sunt:! lipsa locurilor de muncã! lipsa unor structuri socio-economice eficiente! infrastructuri învechite

  Domnul primar apreciazã cã s-a implicat în mare mãsurã în rezolvarea problemelor enumerate mai sus, iar, pe viitor, intenþioneazã sã acorde o atenþie prioritarã construcþiei de locuinþe pentru tineret ºi refacerii infrastructurii oraºului.

  Domnul primar George Mãrãcineanu, încercând sã-ºi autoaprecieze activitatea din cadrul APL a oraºului Breaza, oscileazã între nota opt ºi nota nouã.

  Interviu cu viceprimarul Aurelian Toader

  Domnul viceprimar Toader Aurelian calificã comunicarea dintre Primãrie ºi cetãþeni ca fiind suficientã. Metodele prin care comunicarea poate fi eficientizatã sunt urmãtoarele: deplasarea permanentã a aleºilor în fiecare cartier, consultarea unor comitete de cetãþeni ºi mediatizarea rezultatelor activitãþii APL

  La trei sferturi de mandat

  5. Liceu = 32%

  6. ªcoalã postlicealã = 15%

  7. Învãþãmânt superior = 13%

  8. Studii postuniversitare = 2%

  1. Elev, student = 10%

  2. Salariat în întreprindere de stat = 16%

  3. Salariat în întreprindere particularã = 31%

  4. Patron, întreprinzãtor privat = 7%

  5. Agricultor individual

  sau în asociaþie =1 %

  6. ªomer = 6%

  7. Pensionar, casnicã = 22%

  8. Alta =7 %

  prin diverse mijloace: radio, afiºaj etc.

  În viziunea acestuia, dialogul cu cetãþenii este o condiþie fãrã de care aleºii nu îºi pot îndeplini obiectivele.

  Domnul Toader Aurelian apreciazã cã ºi-a îndeplinit în suficientã mãsurã obiectivele asumate în campania electoralã; nu a reuºit sã-ºi atingã toate obiectivele pe care le-a vizat din motive de ordin financiar ºi social, precum ºi din cauza lipsei de participare efectivã a unor lideri de opinie ºi, mai ales, a cetãþenilor în multe din acþiunile întreprinse.

  Câteva dintre acþiunile de succes prin care domnul viceprimar crede cã ºi-a atins în suficientã mãsurã obiectivele electorale sunt urmãtoarele:· acþiuni de ecologizare ºi amenajare a versanþilor râului

  Prahova ºi a pârâurilor interioare;· menþinerea în stare bunã a drumurilor în iarna anului

  2002/2003;· restaurarea Monumentului Eroilor de pe dealul Gurga ºi

  iluminarea acestuia cu un cablu pe o distanþã de 450m.

  În opinia domnului viceprimar, problemele importante cu care se confruntã oraºul Breaza sunt:! problemele sociale (ºomaj, venituri mici, pensii mici etc.)! problema câinilor vagabonzi! starea drumurilor interioare! curãþenia oraºului! conflictul dintre SC. Civitas ºi Primãrie ºi, ulterior, SC.

  Floricom

  Domnul viceprimar apreciazã cã s-a implicat în suficientã mãsurã în rezolvarea problemelor enumerate mai sus, iar, pe viitor, intenþioneazã sã se implice mai mult în alte trei probleme stringente ale comunitãþii brezene:! îmbunãtãþirea nivelului de trai al cetãþenilor oraºului

  Breaza printr-un program amplu de renaºtere a turismului, tradiþiilor culturale ºi vieþii spirituale;

  ! extinderea reþelei de canalizare ºi epurare a apelor uzate;! dezvoltarea reþelei de distribuþie a apei.

  Domnul viceprimar îºi autoapreciazã activitatea din cadrul APL a oraºului Breaza, acordându-ºi nota opt. Nu ºtie dacã va candida la alegerile din 2004.

  ad

 • Ø

  Ø

  Ø

  ØØ

  Ø

  ore de audienþã, ºedinþe regulate, adunãri, discuþii (trimestriale)popularizarea acþiunilor APL prin intermediul mijlocelor de comunicare în masã (presa, televiziune, radio, Internet, publicitate, broºuri, rapoarte, afiºe, fluturaºi)

  Ca impresie generalã, respondenþii sugereazã Primãriei o implicare mai activã ºi vizibilã în relaþia cu cetãþenii (sã manifeste mai mult interes faþã de cetãþeni). 10% dintre cei chestionaþi nu au nici o opinie referitoare la acest subiect.

  Pe de altã parte, privitor la gradul de participare civicã, doar 33% dintre cetãþeni vor sã se implice în problemele comunitãþii, 53% preferã sã rãmânã pasivi, iar 14% se pronunþã ca nefiind interesaþi de acest subiect. Principalele modalitãþi prin care respondenþii considerã cã ar putea contribui la rezolvarea problemelor comunitãþii sunt:

  munca voluntarã ºi timp acordat (curãþenia sectorului, amenajarea spaþiilor verzi din jurul blocului, ajutorarea bãtrânilor ºi copiilor)idei, propuneri, planificare, sesizarea problemelorparticiparea la întâlniri publice ºi la întâlnirile consilierilor pe comisiiimplicarea directã (asumarea responsabilitãþii) ºi colaborarea la instituirea unui parteneriat cetãþeni-autoritãþi, cu caracter permanent care sã favorizeze dialogul deschis ºi eficient

  Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electorale

  În ceea ce priveºte realizarea obiectivelor asumate de cãtre aleºii locali în campania electoralã, 65% dintre consilieri cred cã le-au îndeplinit în mare ºi, respectiv, în suficientã mãsurã, în timp ce 35% considerã cã obiectivele electorale au fost realizate într-o micã mãsurã.

  Chestionaþi în privinþa cauzelor care au împiedicat îndeplinirea acestor obiective, mai mult de jumãtate dintre consilieri au invocat, în primul rând, motive legate de susþinerea politicã, urmate de motive de ordin economic ºi financiar. În viziunea cetãþenilor însã, obiectivele ºi promisiunile electorale nu au fost îndeplinite de cãtre aleºii locali. Astfel, un procent de 49% dintre aceºtia sunt nemulþumiþi de activitatea Primarului, procentul crescând la 58% în privinþa nemulþumirii faþã de activitatea Consiliului Local.

  Evaluarea ale[ilor locali din Bucure[ti - sector 3

  Compararea mãsurii în care consilierii considerã cã ºi-au îndeplinit obiectivele propuse în campania electoralã cu gradul de mulþumire al cetãþenilor vizavi de activitatea aleºilor locali în respectivele domenii.

  21

  La trei sferturi de mandat

  Sectorul 3 este cea mai mare unitate administrativ-teritorialã a municipiului Bucureºti, cu o suprafaþã de 3.285 ha ºi o populaþie de 405.175 de locuitori. Primarul Sectorului 3 este domnul Eugen Pleºca ales în 2000 la alegerile locale. Dânsul se aflã la primul mandat, iar apartenenþa sa politicã este PSD. Viceprimarii Sectorului 3 sunt domnii Valentin Timnea ºi Anghel Tãnãsescu (ambii PSD). Consiliul Local al sectorului 3 are în componenþã 35 de membri: 17 PSD, 6 PNÞCD, 4 PD, 4 PNL, 3 UFD, 1 PRM.

  Sondajul de opinie la nivelul sectorului 3, realizat de Clubul APD Bucureºti a fost efectuat în perioada 1-13 iulie pe un eºantion aleatoriu reprezentativ de 443 de persoane de peste 18 ani.

  Rezultatele acestui sondaj sunt comparate cu cele obþinute în urma aplicãrii unui chestionar pe un numãr de 17 consilieri locali ai Primãriei sectorului 3 (7 consilieri PSD, 4 consilieri PNL, 3 consilieri PNÞCD, 1 consilier PD, 1 consilier PRM, 1 consilier UFD). Evaluarea primarului ºi a viceprimarului s-a realizat pe baza unui interviu desfãºurat în perioada mai-iunie.

  Rela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eni

  Din sondajul efectuat în rândul consilierilor sectorului 3 rezultã faptul cã majoritatea acestora considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind satisfãcãtoare (foarte bunã - 24%; bunã -29%; suficientã - 29%), doar 18% dintre consilieri fiind de pãrere cã aceasta este deficitarã.

  Pe de altã parte, 72% dintre cetãþeni susþin cã nu s-au întâlnit niciodatã cu aleºii locali. Numai 23% dintre cetãþenii chestionaþi s-au întâlnit cu Primarul în diverse contexte cum ar fi: în piaþã, în parc, pe stradã, în audienþe sau la diverse evenimente publice, mondene ºi culturale (8 Martie, 1 Mai, 1 Iunie, 1 Decembrie etc.).

  Spre deosebire de Primar, consilierii locali sunt foarte puþin cunoscuþi ºi vizibili în spaþiul public. Consilierii afirmã cã se poate eficientiza comunicarea cu cetãþenii prin muncã de teren care sã presupunã întâlniri directe periodice, formale sau informale, cu cetãþenii în locuri publice sau în cadrul asociaþiilor de locatari ºi cu factorii de rãspundere din zona de activitate a sectorului 3. În viziunea aleºilor, alte soluþii ar fi: deschiderea unor birouri ale consilierilor pentru audienþe la care sã se poatã primi ºi sugestiile cetãþenilor privind necesitãþile sectorului 3, precum ºi elaborarea unei publicaþii a CL care sã fie distribuitã gratuit asociaþiilor de locatari.

  De asemenea, 42% dintre cetãþeni sunt de pãrere cã poate fi eficientizatã comunicarea cu aleºii locali prin muncã de teren (aleºii sã vinã la faþa locului ºi sã vorbeascã cu oamenii).

  Alte soluþii propuse de cãtre respondenþi sunt: organizarea unor întâlniri în locuri publice (amenajate)

  Ø

  Bucure[ti - sector 3

  ad

 • 22

  Alimentarea cu ap\ [i canalizare

  Mare m\sur\

  12%

  NS/NR 6%

  Foarte mic\m\sur\

  12%

  Foarte mare m\sur\

  24%

  Mic\m\sur\

  18% Suficient\ m\sur\28%

  Mul]umit57%

  Foarte mul]umit

  5%

  NS/NR5%

  Foarte nemul]umit

  10%

  Nemul]umit23%

  Alimentarea cu gaze

  Mul]umit76%

  Nemul]umit6%

  Foarte mul]umit

  10%

  NS/NR6%

  Foartenemul]umit

  2%

  Suficient\m\sur\

  24%

  Mare m\sur\18%

  Foartemic\

  m\sur\6%

  Foarte mare m\sur\

  0%

  NS/NR

  24%

  Mic\ m\sur\28%

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Amenajarea [i func]ionarea pie]elor

  Mul]umit45%

  Foarte mul]umit

  7%

  NS/NR7%

  Foarte nemul]umit

  11%

  Nemul]umit30% Suficient\ m\sur\

  64%

  Mare m\sur\

  6%

  Foarte mare m\sur\

  18%

  NU [tiu/Nu

  r\spund0%

  Foartemic\

  m\sur\0% Mic\ m\sur\

  12%

  adLa trei sferturi de mandat

 • Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Amenajarea [i între]inerea parcurilor [i spa]iilor verzi

  Mul]umit37%

  Foarte mul]umit8%

  NS/NR4%

  Foarte nemul]umit

  12%

  Nemul]umit39%

  Foarte mare

  m\sur\29%

  Mare m\sur\

  18%

  Suficient\ m\sur\35%

  NS/NR 0%

  Foartemic\

  m\sur\0% Mic\ m\sur\

  18%

  Cur\]enia sectorului

  Mul]umit33%

  Foarte mul]umit

  3%

  NS/NR4%

  Foarte nemul]umit

  17%

  Nemul]umit43%

  Dezvoltarea fondului de locuin]e

  Nemul]umit35%

  Mul]umit12%

  Foarte mul]umit

  1%NS/NR37%

  Foarte nemul]umit15%

  Mic\ m\sur\18%

  Foarte mic\m\sur\

  18%

  Suficient\ m\sur\23%

  NU [tiu/Nu

  r\spund12%

  Foarte mare m\sur\

  6%Mare

  m\sur\23%

  ad

  23

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Suficient\ m\sur\47%

  Mic\m\sur\

  6%

  Mare m\sur\12%

  Foarte mare m\sur\35%

  NS/NR0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  La trei sferturi de mandat

 • 24

  Diminuarea corup]iei [i a birocra]iei

  Eficientizarea colect\rii impozitelor [i taxelor locale

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  ~nc\lzirea locuin]elor

  NS/NR

  12%

  Foarte mare m\sur\

  23%

  Mic\ m\sur\23%

  Foarte mic\m\sur\

  18%

  Suficient\ m\sur\

  6%

  Mare m\sur\

  18%

  Suficient\ m\sur\34%

  Mare m\sur\24%

  Foartemic\

  m\sur\0%

  Foarte mare m\sur\

  0%

  NS/NR

  18%

  Mic\ m\sur\24%

  Suficient\ m\sur\24%

  Mare m\sur\29%

  Foarte mare m\sur\

  0%

  Nu [tiu/Nu r\spund

  29%

  Foartemic\

  m\sur\12%

  Mic\ m\sur\

  6%

  Mul]umit35%

  Nemul]umit25%

  Foarte mul]umit

  2%NS/NR

  16%

  Foartenemul]umit

  22%

  Mul]umit7%

  Foarte mul]umit

  1%NS/NR

  14%

  Foarte nemul]umit48%

  Nemul]umit30%

  Mul]umit60%

  Foarte mul]umit

  10%

  NS/NR7%

  Foarte nemul]umit

  7%Nemul]umit

  16%

  adLa trei sferturi de mandat

 • 25

  ~ntre]inerea [i repararea re]elei stradale

  Ordinea [i lini[tea public\

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Problema câinii comunitari

  Mul]umit36%

  Foarte mul]umit

  4%

  NS/NR5%Foarte

  nemul]umit25%

  Nemul]umit30%

  Mul]umit25%

  Foarte mul]umit

  2%NS/NR

  4%

  Foarte nemul]umit

  28%

  Nemul]umit41%

  Mul]umit36%

  Nemul]umit38%

  Foarte mul]umit

  2%

  NS/NR5%

  Foartenemul]umit

  19%

  Suficient\ m\sur\

  24%

  Mare m\sur\6%

  Foarte mare m\sur\

  6%

  NS/NR

  24%

  Foartemic\

  m\sur\12%

  Mic\ m\sur\28%

  NS/NR 0%

  Foarte mare m\sur\

  12%

  Mic\ m\sur\18%

  Foarte mic\m\sur\

  24%

  Suficient\ m\sur\

  18%

  Mare m\sur\

  28%

  Suficient\ m\sur\18%

  Mare m\sur\24%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  Foarte mare m\sur\

  6%

  NS/NR 6%

  Mic\ m\sur\46%

  adLa trei sferturi de mandat

 • Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilor

  În ceea ce priveºte identificarea pe agendele cetãþenilor a celor mai importante trei probleme cu care se confruntã sectorul 3, 58% dintre respondenþi menþioneazã problema reþelei stradale, 48% precizeazã problema curãþeniei, iar 22% problema câinilor comunitari. În ordinea importanþei pe care le-o atribuie cetãþenii, urmãtoarele trei probleme identificate în sectorul 3 sunt: amenajarea ºi întreþinerea parcurilor ºi a spaþiilor verzi, securitatea cetãþenilor ºi problema pieþelor.

  În opinia consilierilor, cele mai importante trei probleme cu care se confruntã sectorul 3 sunt: repararea drumurilor (59% dintre consilieri), amenajarea spaþiilor verzi ºi a parcurilor (30% dintre consilieri), dezvoltarea fondului de locuinþe (30% dintre consilieri). Urmãtoarele trei probleme ale sectorului 3, identificate pe agenda consilierilor sunt: problema curãþeniei, alimentarea cu apã, sistematizarea / dezvoltarea urbanã.

  26

  Agenda cetã]eanului din Sectorul 3

  Reþeaua stradalã

  Problema curãþeniei

  Problema câinilor comunitari

  Problema spaþiilor verzi

  Siguranþa cetãþenilor

  Problema pieþelor (dezvoltare, amenajare, funcþionare)

  Ordinea ºi liniºtea publicã

  Problema locurilor de joacã pentru copii

  Alimentarea cu apã

  Problema contorizãrii

  Aurolacii, cerºetorii ºi vagabonzii

  Agenda Consiliului Local din Sectorul 3

  Repararea drumurilor

  Amenajarea spaþiilor verzi ºi a parcurilor

  Dezvoltarea fondului de locuinþe

  Problema curãþeniei

  Alimentarea cu apã / Introducerea apei

  Sistematizarea / Dezvoltarea urbanã

  Problema canalizãrii

  Problema câinilor comunitari

  Problema construcþiilor de pe domeniul public

  Problema pieþelor (dezvoltare, amenajare, funcþionare)

  Probleme sociale

  Rezultatele activitã]ii APL

  Procentul consilierilor care considerã cã este foarte important ca cetãþenii sã cunoascã rezultatele activitãþii lor (88%) este substanþial mai mare decât cel al cetãþenilor care cred cã este foarte important sã cunoascã rezultatele activitãþii aleºilor locali (55%). Printre motivele care justificã importanþa vizibilitãþii acþiunilor consilierilor, aceºtia menþioneazã:

  cetãþenii trebuie sã fie la curent cu toate problemele ºi proiectele discutate în cadrul Consiliului Local, care îi privesc în mod direct. Dacã sunt bine informaþi despre activitatea Primãriei, cetãþenii îºi vor cunoaºte drepturile ºi vor înþelege care sunt atribuþiile aleºilor locali.transparenþa actelor decizionale va contribui la legitimarea votului acordat de cetãþeni aleºilor locali. În consecinþã, pe baza evaluãrii activitãþii actualilor aleºi, cetãþenii îi vor putea vota la urmãtoarele alegeri pe aceia care le reprezintã cel mai bine interesele.

  Relativ la realizãrile obþinute în cadrul acestui mandat, consilierii sectorului 3 menþioneazã curãþenia sectorului, instituirea unor parteneriate cu alte instituþii active în spaþiul public, precum ºi rezultate din sfera protecþiei sociale: servicii comunitare pentru persoane vârstnice ºi nevoiaºe ºi pentru copii în situaþii deosebite, adãposturi de noapte pentru copii strãzii, dezvoltarea de acþiuni ºi promovarea unor proiecte privind protecþia copilului, dezvoltarea unor strategii care vizeazã cãminele de bãtrâni.

  În cadrul procesului de autoevaluare, consilierii au avut posibilitatea sã-ºi acorde o notã pentru întreaga activitate desfãºuratã în cadrul actualului mandat (pe o scalã de la 1 la 10). Pe de altã parte, cetãþenii, la rândul lor, au acordat aleºilor o notã care reflectã modul în care percep ºi apreciazã activitatea APL.

  Ø

  Ø

  adLa trei sferturi de mandat

 • 27

  Cum aprecia]i propria activitate în cadrul Consilului Local

  18%

  24%

  46%

  Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9

  12%

  Având în vedere întreaga activitate a Administra]iei Publice Locale din sectorul 3, ce not\ a]i acorda acesteia?

  2%

  18%

  3% 3%

  6%7%

  20%

  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Abþineri

  4%

  13%

  5%

  19%

  Planuri de viitor

  Dacã dintre consilierii chestionaþi, 64% ºi-au exprimat dorinþa de a candida la alegerile din 2004, dintre cetãþeni doar 30% îºi declarã intenþia de a vota la alegerile locale, 42% nefiind încã hotãrâþi.

  Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, a]i

  participa la vot?

  Ve]i candidala alegeriledin 2004?

  DA64%

  NS/NR12%

  NU24%

  Nu r\spund12%

  Nu m-am hot\rât42%

  Nu votez16%

  Votez30%

  adLa trei sferturi de mandat

 • Chestionaþi în privinþa problemelor comunitãþii în care ar dori sã se implice mai mult pe viitor, consilierii s-au declarat preocupaþi de urmãtoarele aspecte:

  reabilitarea strãzilor din sectorul 3 (asfaltarea ºi refacerea strãzilor ºi trotuarelor)alimentarea cu apã ºi canalizarea (exemplu: cartierul 23 August)contorizarea termicã, încãlzirea locuinþelor problema câinilor comunitariprotecþia socialã (protecþia copilului, ajutorarea la domiciliu a persoanelor de vârsta a 3-a, problema copiilor abandonaþi)amenajarea ºi crearea de noi spaþii verziprogramul de dezvoltare durabilãcrearea de noi locuri de muncãconstruirea de noi locuinþe pentru tineretreînceperea activitãþilor culturale în casele de culturãprobleme de urbanism (asigurarea unui design urbanistic corespunzãtor), problema construcþiilordiminuarea corupþiei ºi birocraþieireglementarea activitãþii agenþilor economicicolectarea veniturilorproblemele asociaþiilor de locatariparticiparea cetãþenilor la procesul de luare a deciziilor ºi la reglementarea unor proiecte

  ØØØØØ

  ØØØØØØØØØØØ

  28

  1. masculin = 44% 2. feminin = 56%

  Sex

  1. 18-24 = 11%

  2. 25-34 = 16 %

  3. 35- 44 = 16 %

  4. 45-54 = 23 %

  5. 55 - 64 = 13%

  6. 65 - 74 = 16 %

  Vârsta

  7. Peste 75 = 5 %

  1. Elev, student = 6 %

  2. Salariat în întreprindere de stat = 20%

  3. Salariat în întreprindere particularã = 22%

  4. Patron, întreprinzãtor privat = 5 %

  5. ªomer = 3 %

  6. Pensionar, casnicã = 39 %

  7. Alta = 5 %

  Ocupa]ia principalã

  1.Mai puþin de 7 clase = 5%

  2. 7-8 clase = 6 %

  3. 10 clase = 2%

  4. ªcoalã profesionalã = 13%

  5. Liceu = 34%

  6. ªcoalã postlicealã = 10 %

  7. Învãþãmânt superior = 27 %

  8. Studii postuniversitare = 3 %

  Ultima [coalã absolvitã

  adLa trei sferturi de mandat

  ANEXA TEHNICÃ A ANCHETEI DE TEREN:

 • Interviu cu primarul Eugen Ple[ca

  În opinia domnului primar Eugen Pleºca, comunicarea dintre Primãrie ºi cetãþeni se realizeazã prin mai multe metode: întâlniri cu cetãþenii (lunare, cele programate sau zilnice, cele neprogramate), prin intermediul Centrului de Informare a Cetãþenilor din sectorul 3 ºi în cadrul dezbaterilor publice.

  Domnul primar Eugen Pleºca considerã cã se poate eficientiza comunicarea dintre Primãrie ºi cetãþeni prin întâlniri mai dese cu cetãþenii sectorului 3 (deplasare în teren), informarea cetãþenilor prin internet ºi prin intermediul altor mijloace de comunicare în masã.

  Câteva dintre acþiunile de succes prin care domnul primar crede cã ºi-a atins obiectivele electorale sunt urmãtoarele:! 4 pieþe noi! asfaltarea a 115 strãzi! introducerea de apã ºi canal sau apã sau canal pe 56 de

  strãzi! darea în folosinþã a 42 de locuinþe cu credit ipotecar ºi a

  92 de garsoniere ºi apartamente cu chirie pentru tineret! mãrirea suprafeþelor de spaþii verzi! modernizarea ºcolilor din sectorul trei (ex: km de

  garduri, geamuri termopan, 22 de centrale termice proprii ale ºcolilor etc.).

  În domeniul protecþiei copilului, o acþiune de succes o reprezintã dezinstituþionalizarea masivã a copiilor ºi trecerea acestora în plasament familial sau repartizarea lor în case sociale. Un alt capitol important este dezvoltarea economicã, iar un exemplu demn de menþionat în acest sens îl constituie demararea unui proiect pentru realizarea unui parc tehnologic în sectorul 3.

  În ceea ce priveºte cele mai importante probleme cu care se confruntã sectorul 3, domnul Eugen Pleºca menþioneazã: strãzile, apa, canalul, locuinþele ºi spaþiile verzi.

  Soluþiile pentru rezolvarea acestor probleme ar fi: colectarea mai bunã a taxelor ºi impozitelor pentru ca sã se constituie un buget adecvat necesitãþilor, atragerea investitorilor în sectorul 3, stimularea iniþiativei private, instituirea unui parteneriat public-privat pentru fiecare dintre aceste activitãþi.

  Domnul Eugen Pleºca va candida la alegerile din 2004 pentru un nou mandat de primar.

  Evaluarea primarului [i a viceprimarilor sectorului 3

  ad

  29

  Interviu cu viceprimarul Valentin Timnea

  Domnul viceprimar Valentin Timnea considerã comunicarea dintre Primãrie ºi cetãþeni ca fiind una bunã, o modalitatea de a o eficientiza este, însã, aceea de a creºte numãrul audienþelor ºi al întâlnirilor cu cetãþenii.

  În viziunea domnului viceprimar Valentin Timnea, motivele pentru care este foarte important ca cetãþenii sã cunoascã rezultatele activitãþii aleºilor sunt:! informarea cetãþenilor cu privire la stadiul realizãrilor

  programului de guvernare al Primãriei sectorului 3! cunoaºterea problemelor cu care se confruntã cetãþenii! preluarea propuneri lor cetãþeni lor pentru

  îmbunãtãþirea programului de guvernare

  Domnul viceprimar Valentin Timnea este de pãrere cã ºi-a îndeplinit în mare mãsurã obiectivele asumate în campania electoralã ºi intenþioneazã sã candideze la alegerile din 2004.

  Câteva dintre acþiunile de succes prin care crede cã ºi-a atins în bunã mãsurã obiectivele electorale sunt urmãtoarele:

  salubritatea sectoruluiînfrumuseþarea domeniului public 9 magazine de tip economatmodernizarea unitãþilor ºcolare controlul respectãrii legalitãþii

  În opinia domnului Valentin Timnea, trei probleme importante cu care se confruntã sectorul 3 sunt:! insuficienþa fondului locativ - problemã în a cãrei

  soluþionare domnul viceprimar afirmã cã s-a implicat în suficientã mãsurã

  ! securitatea alimentarã a cetãþenilor - aspect deficitar al organizãrii sectorului 3, vizat în mare mãsurã de cãtre aleºi

  ! salubrizarea sectorului, amenajarea ºi întreþinerea parcurilor ºi a spaþiilor verzi - acþiune edilitarã consideratã de succes.

  Pe viitor, domnul viceprimar ar dori sã se implice mai mult în douã probleme ale comunitãþii:

  controlul respectãrii legalitãþii în desfãºurarea activitãþii de construcþii ºi în activitatea comercialãdezvoltarea fondului locativ ºi modernizarea infrastructurii

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Notã: Interviul cu viceprimarul Anghel Tãnãsescu nu a fost realizat din cauza agendei încãrcate a domniei sale.

  La trei sferturi de mandat

 • sugestii venite din partea cetãþenilor sunt: întâlniri periodice cu liderii de opinie, participarea cetãþenilor la ºedinþele consiliului, înfiinþarea unui post de radio local, contact direct cu cetãþenii, consultarea cetãþenilor (sondaje de opinie).

  Îndeplinirea promisiunilor [i obiectivelor electorale

  Consilierii din Þãndãrei considerã cã ºi-au îndeplinit obiectivele electorale în foarte mare mãsurã (18%), în mare mãsurã (41%) ºi în suficientã mãsurã (41%). Ca motivaþie a neîndeplinirii obiectivelor propuse, consilierii menþioneazã o serie de factori de naturã financiarã (venituri mici la bugetul local, alocarea insuficientã de resurse financiare de la bugetul judeþean etc.), motivaþie destul de întâlnitã la cele cinci administraþii publice evaluate.

  În viziunea cetãþenilor, obiectivele ºi promisiunile electorale au fost îndeplinite în bunã mãsurã de cãtre aleºii locali. Astfel, un procent de 49% dintre aceºtia se declarã foarte mulþumiþi de activitatea primarului, iar un procent de 30% afirmã cã sunt destul de mulþumiþi.

  În ceea ce priveºte Consiliul Local, procentul celor foarte mulþumiþi scade la 9%, totuºi 50% dintre cetãþeni se declarã destul de mulþumiþi cu privire la acest aspect.

  Evaluarea activitã]ii ale[ilor locali din }ãndãrei

  Aleºii locali din Þãndãrei au fost evaluaþi în funcþie de obiectivele asumate în campania electoralã. Astfel, cetãþenii au avut posibilitatea de a-ºi exprima mulþumirea sau nemulþumirea faþã de urmãtoarele obiective: achiziþionarea de terenuri extravilane pentru pãºuni; amenajarea oborului orãºenesc; asfaltarea aleilor din faþa blocurilor; contorizarea consumului de apã; crearea de noi spaþii de joacã ºi modernizarea celor existente; îmbunãtãþirea iluminatului public; înfiinþarea unei judecãtorii în oraº; înfiinþarea unui sistem de distribuþie a gazelor; întreþinerea ºi repararea strãzilor ºi trotuarelor; lucrãri de înfrumuseþare a oraºului; modernizarea unitãþilor ºcolare; reabilitarea pieþelor din oraº; reabilitarea ºi extinderea reþelei de apã. Astfel, membrii Consiliului Local din Þãndãrei ºi-a autoevaluat mãsura în care au dus la îndeplinire propriile obiective.

  În cele ce urmeazã vor fi comparate gradul de mulþumire al cetãþenilor cu privire la stadiul de îndeplinire a obiectivelor ºi mãsura în care consilierii considerã cã ºi-au îndeplinit aceste obiective.

  ad

  Oraºul Þãndãrei (judeþul Ialomiþa) are 14.691 de locuitori. Primarul localitãþii Þãndãrei este domnul Vasile Sava. Dânsul se aflã la primul mandat, iar apartenenþa politicã este PSD.

  Viceprimarul localitãþii Þãndãrei este domnul Vasile Petre (PSD).

  Consiliul Local din Þãndãrei are în componenþã 18 membri: 15 PSD ºi 3 PNL.

  Evaluarea APL }ãndãrei

  Evaluarea activitãþii aleºilor locali din Þãndãrei s-a realizat ca ºi în celelalte localitãþi, pe baza sondajului de opinie realizat în rândul cetãþenilor de cãtre Clubul APD Þãndãrei. În cadrul sondajului au fost intervievate 130 de persoane în perioada 15-30 iulie.

  Consilierii s-au autoevaluat pe baza unui chestionar prin care am identificat, în principal, mãsura în care aceºtia ºi-au îndeplinit obiectivele ºi promisiunile electorale. La Þãndãrei, spre deosebire de celelalte localitãþi, Consiliul Local a fost foarte dispus sã se autoevalueze. Astfel, chestionarul de evaluare a fost completat de 17 consilieri: 15 PSD ºi 2 PNL. Evaluarea primarului ºi a viceprimarului s-a realizat pe baza unui interviu desfãºurat în luna iunie.

  Rela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eni

  Relaþia de comunicare dintre reprezentanþii aleºi ºi cetãþenii din Þãndãrei este bunã, poate ºi datoritã faptului cã avem de-a face cu o localitatea mai micã. 18% din consilieri considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind foarte bunã, 76% ca fiind bunã ºi doar 6% ca fiind suficientã. Întrebaþi când ºi în ce context s-au întâlnit ultima datã cu primarul sau cu unul din consilierii locali, doar 9% din respondenþi au declarat cã nu s-au întâlnit niciodatã cu aleºii locali. Cetãþenii s-au întâlnit cu aleºii: pe stradã, la manifestaþii culturale ºi artistice, în cadrul întâlnirilor publice, în audienþe, în cadrul ºedinþelor de consiliu, în piaþã etc.

  Pentru eficientizarea comunicãrii dintre aleºi ºi alegãtori, consilierii au menþionat câteva metode:

  întâlniri cu cetãþenii pe cartiereºedinþe deschiseaudienþe acordate de consilieri pe comisiiinformare periodicã privind stadiul de rezolvare a

  problemelor comunitãþiiîntâlniri publicemuncã de teren (cel puþin douã ore pe zi)

  Pe de altã parte, cetãþenii aduc ºi ei câteva sugestii pentru îmbunãtãþirea comunicãrii dintre aleºi ºi alegãtori. Cei mai mulþi dintre respondenþi considerã cã aleºii ar trebui sã se implice mai activ în rezolvarea problemelor lor. Alte

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  }\nd\rei

  30

  La trei sferturi de mandat

 • Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Achizi]ionarea terenurilor extravilane pentru p\[uni

  Asfaltarea aleilor din fa]a blocurilor

  Nemul]umit15%

  Mul]umit40%

  Foarte mul]umit

  35%

  NS/NR8%

  Foarte nemul]umit

  2%

  Mul]umit34%

  NS/NR46%

  Foarte mul]umit

  3%

  Nemul]umit12%

  Foarte nemul]umit

  5%

  Foarte mare

  m\sur\29%

  Mare m\sur\

  13%

  Suficient\ m\sur\

  25%

  NS/NR 0%Foarte

  mic\ m\sur\31%

  Mic\ m\sur\31%

  Amenajarea oborului or\[enesc

  Mul]umit38%

  Foarte nemul]umit

  1%

  NS/NR15%

  Foarte mul]umit

  40%

  Nemul]umit6%

  Suficient\ m\sur\

  18%

  Mic\m\sur\

  6%

  Mare m\sur\41%

  Foarte mare

  m\sur\35%

  NS/NR0%

  Foarte mic\m\sur\

  0%

  ad

  31

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Mic\ m\sur\

  0%

  Foarte mic\

  m\sur\13%

  Suficient\ m\sur\

  23%

  NS/NR 0%

  Foarte mare

  m\sur\6%

  Mare m\sur\

  62%

  La trei sferturi de mandat

 • NS/NR 0%

  Foarte mare m\sur\

  12%Mic\ m\sur\

  18%

  Foarte mic\m\sur\

  12%

  Suficient\ m\sur\24%

  Mare m\sur\

  34%

  Contorizarea consumului de ap\

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  ~mbun\t\]irea iluminatului public

  Crearea de noi spa]ii de joac\ [i modernizarea celor existente

  Suficient\ m\sur\38%

  Mare m\sur\

  31%

  Foartemic\

  m\sur\25%

  Foarte mare

  m\sur\6%

  NS/NR 0%

  Mic\ m\sur\

  0%

  Mul]umit40%

  Nemul]umit20%

  Foarte mul]umit

  18%

  NS/NR8%

  Foartenemul]umit

  14%

  Suficient\ m\sur\

  14%

  Mare m\sur\72%

  Foarte mare

  m\sur\7%

  NS/NR0%

  Foartemic\

  m\sur\0%

  Mic\ m\sur\

  7%

  ad

  32

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Mul]umit43%

  Foarte mul]umit

  30%

  NS/NR8%

  Foarte nemul]umit

  8%

  Nemul]umit11%

  Mul]umit32%

  Foarte mul]umit

  53%

  NS/NR6%

  Foarte nemul]umit

  1%Nemul]umit

  8%

  La trei sferturi de mandat

 • Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  ~ntre]inerea [i repararea str\zilor [i trotuarelor

  Nemul]umit18%

  Mul]umit45%

  Foarte mul]umit

  24%

  NS/NR5%

  Foarte nemul]umit

  8%

  ~nfiin]area unei judec\torii `n ora[

  Mul]umit15%

  NS/NR19%

  Foarte mul]umit

  15%

  Nemul]umit32%

  Foarte nemul]umit

  19%

  Mul]umit18%

  Foarte mul]umit

  30%

  NS/NR17%

  Foarte nemul]umit

  13%

  Nemul]umit22%

  ~nfiin]area sistemului de distribu]ie a gazelor

  ad

  33

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Foarte mare

  m\sur\12%

  Mare m\sur\

  12%

  Suficient\ m\sur\23%

  NS/NR 6%

  Foartemic\ m\sur\

  24%

  Mic\ m\sur\23%

  Suficient\ m\sur\

  12%

  Mic\m\sur\

  12%

  Mare m\sur\24%

  Foarte mare m\sur\

  40%

  NS/NR6%

  Foarte mic\

  m\sur\6%

  Foarte mic\

  m\sur\0%

  Suficient\ m\sur\19%

  NS/NR 0% Foarte

  mare m\sur\6%

  Mare m\sur\

  44%

  Mic\ m\sur\

  31%

  La trei sferturi de mandat

 • Modernizarea unit\]ilor [colare

  În ce m\sur\ consider\ ale[ii locali

  c\ au realizat...

  Reabilitarea [i extinderea re]elei de ap\

  Reabilitarea pie]elor din ora[

  NS/NR 0% Foarte mare

  m\sur\24%

  Mic\ m\sur\

  6%

  Foarte mic\

  m\sur\6%

  Suficient\ m\sur\

  24%

  Mare m\sur\40%

  Suficient\ m\sur\41%

  Mare m\sur\

  41%

  Foartemic\

  m\sur\6%

  Foarte mare

  m\sur\6%

  NS/NR 0%

  Mic\ m\sur\

  0%

  Suficient\ m\sur\

  50%

  Mare m\sur\31%

  Foarte mare

  m\sur\13%

  NS/NR0%

  Foartemic\

  m\sur\0%

  Mic\ m\sur\

  6%

  ad

  34

  Cât de mul]umi]i sunt

  cet\]enii de...

  Mul]umit43%

  Foarte mul]umit

  32%

  NS/NR8%

  Foarte nemul]umit

  2%

  Nemul]umit15%

  Mul]umit47%

  Nemul]umit17%

  Foarte mul]umit

  24%

  NS/NR8%

  Foartenemul]umit

  4%

  Mul]umit32%

  Foarte mul]umit25%

  NS/NR21%

  Foarte nemul]umit

  5%

  Nemul]umit17%

  La trei sferturi de mandat

 • 35

  În cadrul sondajului de opinie, cetãþenii din Þãndãrei au avut posibilitatea de a acorda un calificativ sub formã de notã pentru activitatea aleºilor locali. Astfel, 24% au acordat nota 9, 20% nota 8, 14% nota 7. Celelalte procente se vor regãsi în reprezentarea graficã. 11% dintre respondenþi s-au abþinut de la a evalua cu o notã aleºii locali.

  De asemenea, consilierii ºi-au acordat o notã pentru activitatea depusã în slujba comunitãþii. 35% ºi-au acordat nota 8, 29% nota 7, 24% nota 9 ºi 12% nota 10.

  Cum aprecia]i propria activitate în cadrul Consilului Local

  29%

  12%

  24%

  Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

  35%

  Având în vedere întreaga activitate a Administra]iei Publice Locale din ora[ul }\nd\rei, ce not\ a]i acorda acesteia?

  2% 2%2%

  7%

  10%11%

  24%

  14%

  Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Abþineri

  5%

  3%

  20%

  Agenda cetã]eanului / Agenda consilierilor

  În viziunea cetãþenilor, cele mai importante trei probleme cu care se confruntã oraºul sunt: racordarea la reþeaua de gaze, alimentarea cu energie termicã ºi ºomajul. Pe agenda Consiliului Local din Þãndãrei primele trei probleme sunt: asigurarea cu energie termicã, repararea ºi întreþinerea strãzilor, crearea de noi locuri de muncã.

  Agenda cetã]eanului din }\nd\rei

  Racordarea la reþeaua de gaze naturale

  Alimentarea cu energie termicã

  Lipsa locurilor de muncã

  Alimentarea cu apã potabilã

  Starea drumurilor

  Alimentarea cu apã caldã

  Rromii

  Agenda Consiliului Local din }\nd\rei

  Asigurarea energiei termice

  Repararea ºi întreþinerea strãzilor

  Crearea de noi locuri de muncã

  Alimentarea cu gaze naturale

  Canalizarea

  Reabilitarea pieþelor

  Rezolvarea problemei pãºunilor

  adLa trei sferturi de mandat

 • 36

  Alte probleme menþionate de cetãþeni sunt: lipsa unui centru cultural ºi a activitãþilor culturale, curãþenia oraºului ºi extinderea parcurilor ºi a locurilor de joacã

  Planuri de viitor

  Dintre consilierii chestionaþi, 76% ºi-au exprimat dorinþa de a candida în 2004. Dintre cetãþenii intervievaþi, 40% îºi declarã intenþia de a vota, 39% afirmã cã nu s-au hotãrât încã, iar 17% nu rãspund. Doar 4% din cetãþeni au declarat cã nu voteazã.

  Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, a]i

  participa la vot?

  Ve]i candidala alegeriledin 2004?

  Nu r\spund17%

  Nu m-am hot\rât39%

  Nu votez4%

  Votez40%

  Nu18%

  NS/NR6%

  Da76%

  Chestionaþi cu privire la problemele în care doresc sã se implice în viitor, consilierii au menþionat o serie de probleme pe care le au în vedere:

  extinderea canalizãriiînfiinþarea unei judecãtoriiîntreþinerea ºi repararea strãzilorsprijinirea activitãþilor din unitãþile din învãþãmântamenajarea unui parc de distracþii pentru copiiînfrumuseþarea oraºuluialimentarea cu energie termicãgaze naturale în cartierul nouextinderea pãºuniloriluminatul public

  Pe de altã parte, cetãþenii din Þãndãrei sunt dispuºi sã se implice ºi ei în rezolvarea problemelor comunitãþii. Astfel, 42% din respondenþi doresc sã ajute primãria în rezolvarea problemelor comunitãþii. Metodele la care s-au gândit cetãþenii sunt: idei, sugestii, participare activã la ºedinþele consiliului local, voluntariat.

  ØØØØØØØØØØ

  ANEXA TEHNICÃ A ANCHETEI DE TEREN:

  1. masculin = 49% 2. feminin = 51%

  Sex

  1. 18-24 = 17 %

  2. 25-34 = 22%

  3. 35- 44 = 28%

  4. 45-54 = 21%

  5. 55 - 64 = 7%

  6. 65 - 74 = 3%

  Vârsta

  7. Peste 75 = 2%

  adLa trei sferturi de mandat

 • 37

  1. Elev, student = 10%

  2. Salariat în întreprindere de stat = 44%

  3. Salariat în întreprindere particularã = 9%

  4. Patron, întreprinzãtor privat = 5%

  5. Agricultor individual sau în

  asociaþie =3 %

  6. ªomer = 8%

  7. Pensionar, casnicã =9 %

  8. Alta =12 %

  Ocupa]ia principalã

  1. Mai puþin de 7 clase = 2%

  2. 7-8 clase = 3%

  3. 10 clase = 4%

  4. ªcoalã profesionalã = 6%

  5. Liceu = 53%

  6. ªcoalã postlicealã = 11%

  7. Învãþãmânt superior = 19%

  8. Studii postuniversitare = 2%

  Ultima [coalã absolvitã

  Evaluarea primarului [i a viceprimarului

  Interviu cu primarul Vasile Sava

  Primarul oraºului Þãndãrei, domnul Vasile Sava considerã cã problema comunicãrii dintre instituþiile publice locale (Primãria ºi Consiliul Local) ºi cetãþeni este rezolvatã prin mijloace precum: întâlniri publice, audienþe ºi presa localã. Întâlnirile publice sunt foarte eficiente deoarece cetãþenii vin cu informaþii ºi propuneri care se materializeazã în hotãrâri ale Consiliului Local. Audienþele cu primarul au loc sãptãmânal, iar cele cu viceprimarul, secretarul ºi comisiile de specialitate se desfãºoarã lunar. Pe lângã acestea, Primãria editeazã trimestrial Buletinul Informativ al oraºului Þãndãrei, care este distribuit gratuit.

  Pentru îmbunãtãþirea comunicãrii dintre APL ºi cetãþeni, primarul Vasile Sava considerã cã sunt necesare sondaje de opinie pe teme de importanþã majorã pentru comunitate, întâlniri periodice cu cetãþenii, mai ales pe teren. Totodatã, urmãreºte menþinerea comunicãrii prin presa localã ºi Buletinul Informativ, o comunicare permanentã facilitând un parteneriat între APL ºi cetãþeni, din care au de câºtigat ambele pãrþi.

  Domnul Vasile Sava crede cã ºi-a îndeplinit o bunã parte din promisiunile electorale ºi prin acþiuni de succes, cum ar fi:

  colectarea impozitelor ºi taxelor de la persoanele fizice ºi juridice, ceea ce a dus la o creºtere a bugetuluireabilitarea infrastructurii în zona industrialãintroducerea gazelor în oraºcontinuarea lucrãrilor la noul sediu al APLîmbunãtãþirea alimentãrii cu apãcontorizarea apei reci la nivel de scarã pentru toate cele 1 530 de apartamenteîmbunãtãþirea condiþiilor de încãlzire în ºcoli ºi grãdiniþe prin montarea de centrale termice propriiîmbunãtãþirea iluminatului public în toate zonele oraºuluiasigurarea integralã a fondurilor pentru plata veniturilor persoanelor cu handicapînfrumuseþarea tuturor zonelor oraºului

  Dintre cele mai importante probleme cu care se confruntã oraºul Þãndãrei, primarul enumerã: ! lipsa locurilor de muncã, problemã care a fost rezolvatã

  Ø

  ØØØØØ

  Ø

  ØØ

  Ø

  parþial prin investiþiile în reabilitarea reþelei de gaze naturale, dar ºi prin achiziþionarea unor terenuri care au ca destinaþie crearea de spaþii pentru IMM-uri.

  ! infrastructura ºi canalizarea centralã.

  În condiþiile date, actualul primar al oraºului Þãndãrei, Domnul Vasile Sava a afirmat cã va candida la alegerile locale din 2004.

  Interviu cu viceprimarul Vasile Petre

  Domnul viceprimar Vasile Petre considerã comunicarea dintre Primãrie ºi cetãþeni ca fiind una foarte bunã, o modalitatea de a o eficientiza este, însã, aceea de a realiza întâlniri cu cetãþenii pe cartiere.

  În viziunea domnului viceprimar Vasile Petre, cetãþenii pot acorda sau retrage sprijinul aleºilor ºi le pot aprecia obiectiv rezultatele, doar dacã sunt informaþi cu privire la activitatea desfãºuratã de aceºtia.

  Domnul Petre Vasile este de pãrere cã ºi-a îndeplinit în mare mãsurã obiectivele asumate în campania electoralã ºi intenþioneazã sã candideze la alegerile din 2004. Domnul viceprimar a reputat succese în domeniul iluminatului public ºi în cel al lucrãrilor de înfrumuseþare a oraºului.

  În opinia domnului Petre Vasile, trei probleme importante cu care se confruntã oraºul Þãndãrei sunt:

  încãlzirea centralã - problemã în a cãrei soluþionare domnul viceprimar afirmã cã s-a implicat în suficientã mãsurãiluminatul public - aspect deficitar al organizãrii oraºului Þãndãrei cãruia i s-a acordat o mare importanþã pe agenda domnului viceprimaramenajarea oborului orãºenesc - acþiune edilitarã consideratã de succes

  Pe viitor, domnul viceprimar ar dori sã se implice mai mult în douã probleme ale comunitãþii:· înfiinþarea unei judecãtorii· întreþinerea ºi repararea strãzilor ºi trotuarelor.

  Domnul viceprimar Petre Vasile îºi autoevalueazã activitatea din cadrul Consiliului Local al oraºului Þãndãrei, acordându-ºi nota opt.

  Ø

  Ø

  Ø

  !

  !

  adLa trei sferturi de mandat

 • Oraºul Zimnicea (Judeþul Teleorman) are aproximativ 15.000 de locuitori. Primarul oraºului Zimnicea este domnul Petre Pîrvu. Dânsul se aflã la primul mandat, iar apartenenþa politicã este PSD. Viceprimarul oraºului Zimnicea este domnul Gheorghe Calotã, iar apartenenþa politicã a dânsului este PSD.

  Consiliul Local din Zimnicea are în componenþã 19 membri: 12 PSD, 3 PNL, 1 PD, 3 independenþi (ca urmare a demisiei din partid).

  Evaluarea APL Zimnicea

  La Zimnicea, 13 consilieri au completat chestionarul de autoevaluare (1 PD, 2 independent, 1 PNL, 5 PSD, 4 nu ºi-au declarat apartenenþa politicã), iar sondajul de opinie a fost realizat de Clubul APD Zimnicea pe un eºantion aleatoriu de 398 de subiecþi în perioada 4-8 august 2003. Evaluarea primarului s-a realizat pe baza unui interviu desfãºurat în luna iulie.

  Rela]ia Administra]ia Publicã Localã - cetã]eni

  Din sondajul efectuat în rândul consilierilor din oraºul Zimnicea, reiese faptul cã 47% dintre aceºtia considerã comunicarea cu cetãþenii ca fiind bunã, 15% foarte bunã, 15% suficientã, 15% proastã ºi 8% foarte proastã. Un aspect demn de remarcat este faptul cã, spre deosebire de alte localitãþi, un procent semnificativ al consilierilor din Zimnicea (23%) conºtientizeazã faptul cã relaþia de comunicare cu cetãþenii este deficitarã. Aceastã autocriticã poate avea ca efect îmbunãtãþirea procesului de comunicare dintre aleºi ºi alegãtori.

  Pe de altã parte, 44% dintre cetãþeni susþin cã nu s-au întâlnit niciodatã cu aleºii locali. 35% dintre cetãþenii chestionaþi s-au întâlnit cu aleºii locali în diverse contexte cum ar fi: ocazional, interes de serviciu, ºedinþe ale Consiliului Local sau în audienþe. 21% dintre respondenþi nu au fost interesaþi de aspectul pus în discuþie.

  Consilierii apreciazã cã ar putea fi eficientizatã comunicarea cu cetãþenii prin: întâlniri directe cu cetãþenii, audienþe, informãri periodice privind realizãrile, propunerile ºi dificultãþile întâmpinate de aparatul administrativ, mediatizare prin tv ºi în presa localã. De asemenea, o altã metodã de comunicare eficientã cu cetãþenii ar fi, în opinia consilieril