JOCURI DIDACTICE

of 17 /17
JOCURI DIDACTICE JOCURI PENTRU FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE Jocul „Fă ce îŃi spun!” Scopul: identificarea părŃilor propriului corp. Obiective de referinŃă: să arate diferite părŃi ale corpului, să execute la comandă verbală dife rite mişcări. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să aşeze mâna dreaptă pe ochiul drept, pe ochiul stâng, pe ge nunchiul drept, pe genunchiul stâng. Să aşeze mâna stângă pe cotul drept, pe piciorul drept. Să aşeze simultan mâna stângă pe ochiul drept şi dreapta pe ochiul stâng, şi aşa mai departe pen- tru alte părŃi ale corpului. Se lovesc cele două mâini una de alta, apoi genunchiul stâng cu mâ- na dreaptă, din nou cele două mâini împreună, apoi mâna stângă loveşte genunchiul drept, cele două mâini se lovesc împreună, etc. CombinaŃiile pot fi variate la nesfârşit. Adaptarea unei melodii care să ritmeze loviturile face ca participarea elevilor să fie şi mai totală. Jocul „Din bucăŃele” Scopul: reconstituirea unui obiect din părŃile lui componente. Obiective de referinŃă: să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucăŃele tăiate. Resurse didactice: un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare elev, desenul corpului uman pe care trebuie să-l reconstituie elevii. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va împărŃi tuturor elevilor câte un plic care conŃine bucăŃele tăiate ale unui desen ce reprezintă corpul uman. Propunătorul va arăta elevilor desenul corpului uman pe care trebuie să-l obŃină ei asamblând bucăŃelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru . Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs. Numele elevilor va fi scris pe tablă şi în funcŃie de rapiditatea şi corectitudinea executării sarcinii vor fi câştigătorii concursului. Lo- cul I va fi elevul care în cel mai scurt timp a reconstituit corect imaginea desenată a corpului uman. Jocul „Să aşezăm masa” Scopul: recunoaşterea poziŃiei obiectelor faŃă pe propriul corp şi stabilirea relaŃiilor dintre ele. Obiective de referinŃă: să pună masa, să aşeze corect farfuriile şi tacâmurile. Resurse didactice: set de menaj pentru păpuşă. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să pună masa, să aşeze farfuriile, apoi cuŃitele şi lingurile la dreapta şi furculiŃele la stânga. Fiecare copil aranjează un tacâm complet, adoptând poziŃia care îi este mai uşoară. Un copil aşează masa cu patru tacâmuri fără să-şi schimbe locul fixat. CeilalŃi copii controlează dacă masa este pusă corect, aşezându-se în chip de consemn. Pentru a corecta greşelile este invitat copilul care a pus masa să se aşeze în faŃa fiecărei far- furii.

Transcript of JOCURI DIDACTICE

JOCURI DIDACTICE JOCURI PENTRU FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE Jocul „Fă ce îŃi spun!” Scopul: identificarea părŃilor propriului corp. Obiective de referinŃă: să arate diferite părŃi ale corpului, să execute la comandă verbală dife rite mişcări. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să aşeze mâna dreaptă pe ochiul drept, pe ochiul stâng, pe ge nunchiul drept, pe genunchiul stâng. Să aşeze mâna stângă pe cotul drept, pe piciorul drept. Să aşeze simultan mâna stângă pe ochiul drept şi dreapta pe ochiul stâng, şi aşa mai departe pen-tru alte părŃi ale corpului. Se lovesc cele două mâini una de alta, apoi genunchiul stâng cu mâ- na dreaptă, din nou cele două mâini împreună, apoi mâna stângă loveşte genunchiul drept, cele două mâini se lovesc împreună, etc. CombinaŃiile pot fi variate la nesfârşit. Adaptarea unei melodii care să ritmeze loviturile face ca participarea elevilor să fie şi mai totală. Jocul „Din bucăŃele” Scopul: reconstituirea unui obiect din părŃile lui componente. Obiective de referinŃă: să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucăŃele tăiate. Resurse didactice: un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare elev, desenul corpului uman pe care trebuie să-l reconstituie elevii. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va împărŃi tuturor elevilor câte un plic care conŃine bucăŃele tăiate ale unui desen ce reprezintă corpul uman. Propunătorul va arăta elevilor desenul corpului uman pe care trebuie să-l obŃină ei asamblând bucăŃelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru . Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs. Numele elevilor va fi scris pe tablă şi în funcŃie de rapiditatea şi corectitudinea executării sarcinii vor fi câştigătorii concursului. Lo- cul I va fi elevul care în cel mai scurt timp a reconstituit corect imaginea desenată a corpului uman. Jocul „Să aşezăm masa” Scopul: recunoaşterea poziŃiei obiectelor faŃă pe propriul corp şi stabilirea relaŃiilor dintre ele. Obiective de referinŃă: să pună masa, să aşeze corect farfuriile şi tacâmurile. Resurse didactice: set de menaj pentru păpuşă. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să pună masa, să aşeze farfuriile, apoi cuŃitele şi lingurile la dreapta şi furculiŃele la stânga. Fiecare copil aranjează un tacâm complet, adoptând poziŃia care îi este mai uşoară. Un copil aşează masa cu patru tacâmuri fără să-şi schimbe locul fixat. CeilalŃi copii controlează dacă masa este pusă corect, aşezându-se în chip de consemn. Pentru a corecta greşelile este invitat copilul care a pus masa să se aşeze în faŃa fiecărei far-furii.

Jocul „Numeşte-mă!” Scopul: denumirea şi identificarea obiectelor de igienă (îmbrăcăminte, încălŃăminte etc.) Obiective de referinŃă: să denumească corect obiectele de igienă prezentate în mod natural şi imagistic. Resurse didactice: săpun, prosop, pastă şi periuŃă de dinŃi, piaptăn, perie pentru păr, şampon, unghieră, forfecuŃă pentru unghii, periuŃă pentru unghii, hârtie igienică, batistă, şerveŃele din hârtie, imagini, desene cu unele obiecte de igienă. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va prezenta elevilor pe rând obiectele de igienă şi le va cere să le denumeas-că. El va arăta elevilor obiectul şi va spune unui elev: „ Numeşte-mă!”. După ce s-au terminat de numit toate obiectele prezentate în stare naturală, propunătorul va cere elevilor să denu- mească obiectele prezentate imagistic. Acest joc se poate organiza şi sub formă de concurs, individual sau pe grupe în funcŃie de numărul elevilor. Fiecare elev (grupă) primeşte câte o bulină roşie pentru fiecare răspuns co- rect. La sfârşit se numără câte buline are fiecare elev (grupă). Câştigător este elevul (grupa) care totalizează cele mai multe buline. Jocul „SăculeŃul fermecat” Scopul: identificarea şi denumirea corectă a unor obiecte, în absenŃa vederii, prin pipăit. Obiective de referinŃă: să identifice şi să denumească corect fructele aflate în săculeŃ, în absenŃa vederii, prin pipăit. Resurse didactice: mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, mandarine, ki-wi, lămâi, săculeŃ, o basma sau un fular. Desfăşurarea jocului Propunătorul va arăta elevilor fructele pe care le va pune în săculeŃ. El va lega la ochi câte un elev şi îi va cere să ia în mână câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l scoată afară din săculeŃ pentru a putea fi verificat de clasă dacă a denumit corect fructul. Dacă a ghicit denumirea fructului va fi dezlegat de la ochi şi va continua jocul un alt elev, dacă nu a ghicit mai are dreptul la două încercări după care este eliminat din joc. După ce toŃi elevii au fost legaŃi la ochi şi puşi să denumească fructele,elevii care au fost eliminaŃi din joc vor primi pedepse hazlii. Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La fiecare răspuns corect, grupa primeşte un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă grupa care tota- lizează mai multe puncte. Jocul „Ineluşul” Scopul: cunoaşterea părŃii drepte şi stângi a propriului corp, cunoaşterea prenumelui colegilor din clasă. Obiective operaŃionale: să-şi identifice corect mâna dreaptă şi stângă, să spună corect prenu- mele colegilor. Resurse didactice: un inel sau un cerculeŃ din metal. Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi în formaŃie de cerc, cu faŃa spre interior şi dau din mână în mână un inel în timp ce spun următoarele versuri : „Iau cu dreapta, dau cu stânga Iau cu dreapta, dau cu stânga Stop! Inelul s-a oprit

De la cine l-ai primit?” Copilul cu inelul în mână îşi va numi colegul din dreapta sa. El mai poare fi întrebat: „CerculeŃul îi vei da Cine e la stânga ta?” Jocul se repetă de mai multe ori pentru a da posibilitatea tuturor elevilor să răspundă la între- bările jocului. JOCURI PENTRU ACTIVITĂłILE DE SOCIALIZARE Jocul „Să primim musafiri” Scopul: reactualizarea regulilor de comportare în timpul primirii unor musafiri, însuşirea unor formule de politeŃe, educarea la copii a spiritului de ospitalitate şi de sociabilitate. Obiective de referinŃă: să interpreteze corect rolul de musafir şi de gazdă, să elaboreze răs- punsuri adecvate rolului asumat (musafir, gazdă). Resurse didactice: un buchet de flori naturale sau confecŃionate, veselă, biscuiŃi sau bomboa- ne, pahare cu apă, tăvi mici. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic împreună cu copiii vor aranja înainte de începerea jocului 2-3 mese pentru musafiri şi gazde. Se vor pune la îndemână materialele necesare pentru servit. Clasa va fi împărŃită în două grupe: jumătate dintre elevi vor fi gazde, iar ceilalŃi elevi vor fi musafiri. Gazdele se vor aşeza la mesele pregătite şi vor aştepta musafirii. Propunătorul dă un buchet de flori musafirilor şi aceştia pleacă în vizită. Copiii vor fi îndemnaŃi să-şi reactuali- zeze impresiile avute cu ocazia unor vizite sau să Ńină seama de câteva momente:

- sunatul la uşă sau ciocănitul; - oferirea florilor de către musafiri; - adresarea mulŃumirilor de către gazdă; - poftirea musafirilor să ia loc; - discuŃii şi informare reciprocă cu privire la evenimente recente; - servirea musafirilor; - despărŃirea musafirilor de gazde.

Reuşita jocului depinde în mare măsură de alegerea a câte unui copil din ambele grupe (musafiri şi gazde) care să conducă şi să poarte dialogul, nefiind posibilă comunicarea între toŃi copiii. Eventual se vor repartiza roluri de adulŃi şi de copii pentru a justifica diferenŃierea atribuŃiilor în cadrul celor două categorii, musafiri şi gazde. În încheierea jocului se poate cânta de către toŃi copiii un cântec vesel, se poate recita în cor o urare. Jocul „De ziua mamei (tatei, bunicii) Scopul: precizarea regulilor de comportare în florărie şi a regulilor de oferire a unui buchet de flori. Obiective de referinŃă: să ofere flori celor dragi, să-şi exprime liber sentimentele în legătură cu ziua mamei (a tatei, a bunicii, a bunicului). Resurse didactice: flori naturale sau artificiale (lucrate de către copii), bani (de carton). Desfăşurarea jocului

Se va improviza într-un colŃ al clasei o florărie. Înainte de începerea jocului se vor stabili care dintre copii să interpreteze rolul de vânzător, mamă (tată, bunică, bunic) şi care pe acela de copil. Vor fi propuşi din rândul copiilor cei care să meargă la florărie. După ce au cumpărat flori-le, copiii se vor îndrepta spre locul care reprezintă casa fiecăruia. În fiecare casă (delimitată prin trasarea cu cretă sau cu alte semne, de exemplu cu cuburi, cu bucăŃi de sfoară, şiret sau stinghii subŃiri), va fi plasată dinainte persoana căreia i seva oferi flori. În ambele etape ale jocului – cumpărarea florilor, oferirea lor – propunătorul va urmări cum se încheagă dialogul. În indicaŃiile care le va da copiilor cu rol de vânzător şi cu rol de mamă (tată etc.) va insista ca aceştia să urmărească cu atenŃie felul în care copiii solicită sau oferă florile. Se va preciza ca în cazul în care copilul-cumpărător nu ştie să se adreseze să nu i se eli-bereze marfa şi să fie pus în situaŃia să însoŃească alŃi copii, apoi să revină la florărie. Este de dorit ca jocul să se repete pentru a pune pe toŃi copiii în situaŃia de părinte şi de copil. ObservaŃie

La clasele mari, jocul poate fi complicat introducându-se pe lângă florărie, un magazin de cadouri diverse (artizanat, bibelouri sau alte obiecte potrivite – fulare, mănuşi, baticuri, apă de colonie, cărŃi etc.). În acest caz, fiecare copil va fi pus în situaŃia de a alege singur ce doreşte să cumpere manifestându-şi iniŃiativa şi independenŃa în această direcŃie. Jocul „De-a călătoria cu…(tramvaiul, autobuzul, trenul) Scopul: fixarea cunoştinŃelor privind unele acŃiuni şi deprinderi în legătură cu folosirea diferi-telor mijloace de locomoŃie de către călători .Deprinderea copiilor să cedeze locul adulŃilor. Obiective de referinŃă: să execute corect în calitate de călător toate acŃiunile implicate de că- lătoria cu mijloacele de locomoŃie în comun (să-şi cumpere bilet de călătorie , să urce pe o anumită uşă şi să coboare pe alta, să-şi perforeze biletul de călătorie, să se poarte politicos şi disciplinat). Resurse didactice: bani (de carton), bilete, compostor, geamantane. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic împreună cu copiii vor aşeza scaunele imitând tramvaiul, autobuzul sau tre- nul (în compartimente şi vagon). Se vor fixa cele câteva roluri: casier, controlor, vatman (şofer, mecanic). Propunătorul va interpreta rolul de ghid pentru a da explicaŃii cu privire la locurile pe unde trece în traseul fixat. În desfăşurarea fiecărui gen de călătorie se va urmări plasarea corectă a momentului şi a locului de unde se cumpără biletele:

- la tramvai şi autobuzele din oraş, de la oricare ghişeu de bilete din staŃii; - la autobuz, în cazul unei călătorii ce depăşeşte limitele localităŃii, de la şofer, taxator

sau de la casierul din autogară; - la tren, la ghişeul de bilete din gară.

În cursul călătoriilor vor fi introduse unele activităŃi specifice: - în tren: aşezarea geamantanului, lectura revistelor, cărŃilor, luarea gustării, prezentarea

biletelor la control; - în autobuz: lectura ziarului, a revistei. Regulile de comportare vor fi reamintite fiecare la momentul potrivit. Se va insista în cazul

călătoriei cu trenul ca să nu coboare nici un copil în staŃiile intermediare, pentru a evita pierde- rea lui. De asemenea, se va putea diversifica acŃiunea jocului introducând roluri diverse: ma- mă, tată, bunici. Se pot, de asemenea, în unele variante propune roluri de persoane care înso-

Ńesc rudele la tren şi în acest caz se pune accentul pe felul în care se face despărŃirea între cei care pleacă şi cei care rămân, stimulând copiii să-şi interpreteze veridic rolul. Orice variantă s-ar alege de către propunător accentul trebuie pus pe relaŃiile care se stabi-lesc între cei care călătoresc şi cei care fac parte din personalul de deservire a mijloacelor de locomoŃie. Jocul „De-a magazinul universal” Scopul: actualizarea reprezentărilor şi consolidarea acŃiunilor în legătură cu procesul de vân- zare-cumpărare, formarea capacităŃii de a folosi corect diferite formule de politeŃe în relaŃiile cu personalul magazinului. Obiective de referinŃă: să respecte succesiunea operaŃiilor într-un proces de cumpărare: să se informeze asupra mărfii necesare, să consulte vânzătorul, să cerceteze marfa, să solicite bon, să achite costul mărfii, să preia marfa de la locul de ambalare. Resurse materiale: bani (de carton), în raioanele de pânzeturi tot ceea ce este necesar pentru păpuşă, - stofe, mătăsuri, rochiŃe şi alte confecŃii; încălŃăminte; în raionul de vase: veselă; în raionul de librărie: cărŃi, papetărie, jucării etc. Desfăşurarea jocului Jocul va fi precedat de o vizită la un magazin universal sau de prezentarea unor diapozitive cu aspecte dintr-un astfel de magazin. La începutul jocului se vor reaminti acŃiunile principale desfăşurate în magazin. Copiii vor fi solicitaŃi să precizeze în mod independent regulile de comportare, după ce au asistat la o mică demonstraŃie efectuată de câŃiva dintre ei. Vor trebui să răspundă la întrebarea: „Cum ai proceda dacă ai avea de făcut cumpărături la magazin, la fel sau altfel?” Cadrul didactic va alege vânzătorii în funcŃie de numărul raioanelor amenajate. Alegerea se va face de preferinŃă la sugestia copiilor. Se va amenaja un loc de plimbare – o stradă sau un parc pentru ca o parte din copii să intre în magazin şi o parte să circule, să se plimbe până când magazinul se descongestionează. În acest scop se pot constitui 2-3 grupuri de cumpărători, eventual 2-3 familii care merg să cumpere păpuşilor cele necesare (aceasta datorită faptului că dimensiunile materialelor şi obiectelor pot să satisfacă numai nevoile păpuşilor). În complicarea jocului se poate alege un responsabil de magazin. IniŃial rolul va fi interpre-tat de propunător şi va avea ca sarcini controlul felului în care se face cumpărarea, al relaŃiilor dintre vânzători şi cumpărători, ordinea din rafturi, respectarea ordinii de către cumpărători, aprovizionarea raioanelor cu mărfuri etc. Jocul „De-a spectacolul (teatru, cinematograf etc.) Scopul: însuşirea şi aplicarea de către copii a cerinŃelor cu privire la modul de comportare într-o sală de spectacol; obişnuirea copiilor să se asculte unii pe alŃii, să se supună indicaŃiilor conducătorului. Obiective de referinŃe: să-şi adapteze comportarea în raport cu condiŃiile unui spectacol: să intre în sala de spectacol numai după ce au cumpărat bilete şi şi-au depus îmbrăcămintea la garderobă, să-şi ocupe locul indicat pe bilet, să nu vorbească după ce a început spectacolul, să aplaude numai atunci când este cazul. Resurse materiale: bani (din carton), bilete cu diverse imagini, imagini asemănătoare aşezate pe speteaza scaunelor, sau bilete cu cifre, buchete de flori, eventual bufet cu dulciuri. Desfăşurarea jocului

Jocul va fi început prin împărŃirea rolurilor, respectiv o echipă de actori cu un prezentator care implicit dirijează spectacolul. Cadrul didactic va conduce grupa spectatorilor şi va respec-ta în această privinŃă câteva acŃiuni:

- cumpărarea biletelor; - controlul biletelor; - intrarea la garderobă şi depunerea îmbrăcămintei; - căutarea locurilor corespunzătoare semnului (cifrei) de pe bilet şi aşezarea; - aşteptarea semnalului de începere a spectacolului; - urmărirea spectacolului; - plecarea acasă după preluarea îmbrăcămintei. Propunătorul va îndruma pe copii pentru a aprecia spectacolul prin aplauze, pentru a mulŃu-

mi actorilor oferindu-le flori. Jocul se poate complica introducând pauze în cursul spectacolului, cu vizitarea bufetului şi cumpărarea unor produse (biscuiŃi, rahat, bomboane, felii de fructe, sucuri). De asemenea se pot cumpăra programe la începutul spectacolului şi consulta în timpul pauzelor. Se vor provo- ca discuŃii între copii după terminarea spectacolului. JOCURI PENRTU ACTIVITĂłILE DE LUDOTERAPIE Jocul „Cine l-a strigat pe Martinel?” Scopul: dezvoltarea capacităŃii de recunoaştere a vocii colegilor. Obiective operaŃionale: să ghicească cine l-a strigat. Resurse didactice: un ursuleŃ, o basma sau un fular. Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi în formaŃie de semicerc, iar în faŃa lor se află un copil, legat la ochi, cu un ursuleŃ în braŃe. La începerea jocului, cadrul didactic face semn unui copil din semicerc care strigă: „Marti-nel!”. Cel din mijloc îşi descoperă ochii, se îndreaptă spre cel care-l bănuieşte că l-a strigat şi-i pune ursuleŃul în braŃe. Dacă a ghicit, schimbă rolurile între ei, dacă nu, trece din nou în mij-loc, se leagă la ochi şi aşteaptă o nouă chemare a lui „Martinel”. Dacă acesta nu reuşeşte să ghicească, după 3 încercări , este înlocuit cu alt copil şi jocul continuă. Jocul „Unde a sunat clopoŃelul?” Scopul: dezvoltarea capacităŃii de a se orienta în spaŃiu după auz. Obiective operaŃionale: să ghicească locul unde a sunat clopoŃelul. Resurse didactice: un clopoŃel. Desfăşurarea jocului Copiii sunt dispuşi în formaŃie de cerc, cu mâinile la spate. Un copil stă în mijlocul cercu- lui, cu faŃa acoperită cu mâinile. Cadrul didactic are în mână un clopoŃel. Odată cu începerea jocului, el se deplasează pe la spatele copiilor şi pune clopoŃelul în mâinile unuia, continuând să se deplaseze. La un moment dat strigă: „Gata!”. Copilul care a primit clopoŃelul sună din el scurt, apoi îl duce la spate şi stă liniştit. Cel din mijloc îşi descoperă faŃa, se uită atent la copii ca să surprindă vreo mişcare,

apoi se îndreaptă spre cel pe care îl bănuieşte că are clopoŃelul, îl loveşte pe umăr şi-l cere. Acesta îşi duce mâinile în faŃă şi, dacă are clopoŃelul, schimbă rolurile; dacă nu a ghicit, atunci se duce din nou la centru, îşi acoperă faŃa şi jocul continuă în acelaşi fel. După câteva reluări, dacă nu reuşeşte să ghicească, este înlocuit cu altul. Jocul „Rece, cald, frige…” Scopul: dezvoltarea perseverenŃei. Obiective operaŃionale: să caute jucăria ascunsă, să respecte indicaŃiile primite. Resurse didactice: o jucărie, o basma. Desfăşurarea jocului Un copil este legat la ochi cu o basma. Copiii stau la locurile lor în timp ce unul dintre ei ascunde o jucărie. La comanda cadrului didactic, copilul legat la ochi, îşi desface basmaua şi porneşte în cău- tarea jucăriei ascunse. Când se apropie de jucărie, propunătorul împreună cu clasa spun: „cald”, când e foarte aproape strigă: „frige”, iar dacă se depărtează îl previn prin cuvântul: „rece”. Jocul se desfăşoară prin îndrumarea copilului cu ajutorul acestor trei cuvinte, până găseşte jucăria. Jocul se reia prin schimbarea copilului care caută jucăria ascunsă. Jocul „Voinicii” Scopul: dezvoltarea forŃei fizice. Obiective operaŃionale: să-şi tragă partenerul de concurs peste linia de control. Resurse didactice: cretă, o riglă sau un beŃişor mai gros. Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi faŃă în faŃă , în perechi, cu piciorul drept pe linia de control. Pe sol se aşează în dreptul fiecărei perechi o riglă sau un beŃişor mai gros. La semnalul dat de cadrul didactic, fiecare copil apucă rigla cu ambele mâini şi încearcă să-şi tragă partenerul peste linia de control. Cei care reuşesc sunt voinicii. La organizarea jocului se va avea în vedere ca perechile să fie, pe cât posibil, cam de ace- eaşi statură şi cu aceeaşi greutate. Jocul „Lupul şi oile” Scopul: consolidarea deprinderilor de alergare. Obiective de referinŃă: să alerge cât mai repede. Resurse didactice: cretă. Desfăşurarea jocului În curtea şcolii, cadrul didactic trasează terenul de joc care este un dreptunghi cu laturile lungi de 5-6 m, iar cele scurte de 2-3 m. În acest dreptunghi, reprezentând pădurea lupului va sta un elev (lupul). De o parte şi de alta a dreptunghiului, la 4-5 paşi de laturile lungi, stau risi- piŃi ceilalŃi jucători „oile”. La semnal, oile trebuie să traverseze pădurea lupului care, în acest timp, încearcă să prindă câteva oi. Cei prinşi devin lupi şi prind şi ei oile rămase. Jocul continuă până ce rămâne ne- prins un singur jucător care va reîncepe jocul.

JOCURI MUZICALE PENTRU TERAPIE OCUPAłIONALĂ Jocul „Vulpea şi gâştele” Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical. Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcările cerute de text. Resurse didactice: Jocul muzical „Vulpea şi gâştele” , Muzică şi versuri: A. Motora Ionescu

Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga Gâş – te – le prin iar – bă stau la sfat, Vi - ne ho– Ńo - ma– na a– dul- me- când, Tot ca ea şi - re – te hai şi noi,

Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga Vul– pea-şi fa –ce pla – nuri de fu - rat Fu - ră câ – te-o gâs – că, rând pe rând. Să a - du – cem gâş – te- le -na - poi. Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc merg, unul după altul, cântând în timp ce un copil vulpe pândeşte dintr-un colŃ, gata să se repeadă în cârdul gâştelor – strofa I; pe strofa a II-a vulpea fură, pe rând , 2-3 gâşte şi le duce în bârlogul ei (colŃul dinainte stabilit). După terminarea strofei a III-a , toŃi copiii se duc în bârlogul vulpii şi iau înapoi gâştele furate. Jocul se reia de la început, cu altă vulpe şi alte gâşte furate. Jocul „Cu mingea” Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical. Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului. Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

1. Hai – deŃi la joa – că, ză - pa – da s-a to - pit. 2. Cu mic, cu ma - re, hai ve - seli să zbur - dăm. 3. Na Ńi - e, dă-mi mi – e, u i - te, ui – te-a - şa - 11 -

Şi ghi - o - ce - lul Ia - răşi s-a tre - zit. Cu min–gea noas – tră, Hai să ne ju - căm.

Hei, prin–de-o bi - ne, Vezi de n-o scă - pa! Desfăşurarea jocului Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori. Jocul „Cucu” Scopul: deconectare psihică. Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcările cerute de textul cântecului. Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu

1. Cu - cul s-a as - cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem 2. Hai co – pii să-l că - u – tăm Şi din cuib să-l

toŃi cân – tând Şi cu o – chii-n - chişi vom sta, a - lun - găm, Ci - ne-l ve - de mai cu - rând, Final

Pâ - nă cu – cul va cîn – ta. Cu – cu, cu – cu! Se va fa - ce cuc la rând. Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc, Ńinându-se de mâini, merg în pas de marş spre dreapta, pe primele patru măsuri şi spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleaşi mişcări se repetă pe stro- fa a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi. Pe Final, - 12 -

copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui. Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare şi devine el însuşi cuc; ceilalŃi copii îşi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

Jocul „Ninge, ninge” Scopul: îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical. Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcări de braŃe şi picioare în ritmul cerut. Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri şi muzică: A. Motora Ionescu

Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n - ce - ti - şor,

Ca - de, ca - de, câ - te- un ful – gu - şor

Câm–pul, po– mii şi în – tre – gul sat Hai - nă

al – bă toŃi au îm – bră – cat Hai co – pii la Tri, li, li, şi

să – ni – uş Co – lo sus pe der - de – luş Pâr – ti – e! Tri, li, li, Pâr - ti - e! Stri – gaŃi co – pii! (strigăt)

Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc sau în coloană, stau drepŃi, cu palmele duse le umăr. Simultan cu cântarea, fac următoarele mişcări de braŃe şi picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc braŃele lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetişor” bat ritmic din palme pe toate sila- bele pronunŃate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou duc braŃele lateral cu revenire şi aşa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la săniuş” care se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronunŃată, cu respecta-rea duratelor de optimi şi pătrimi. Jocul „Toamna” Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre anotimpul toamna. Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcări corespunzătoare textului. Resurse didactice: Jocul muzical „Toamna”

1.Gal – be – ne şi ro–şii frun- ze Din co–paci s-au des-fă – cut

Joa–că’n a – er o – bo – si – te La pă–mânt toa–te-au că – zut. 2. Păsărelele s-adună, 3. Noi cu coşul în pădure, Ciufulite sunt de vânt, CiupercuŃe tot cătăm, Stoluri pleacă spre Ńări calde, Şi cu toamna, pe cărare, Aripile fluturând. Ne-ntâlnim, ne salutăm. Desfăşurarea jocului Copiii se risipesc în diferite părŃi ale camerei (terenului). Ei se învârtesc, apropiindu-se de centrul camerei şi, la sfârşitul primei strofe, formează un cerc. Apoi se lasă în jos îndoind ge- nunchii, imitând în acest fel căderea frunzelor. Cu mâinile desfăcute lateral, copiii arată cum zboară păsărelele. Copiii fac mişcări de parcă ar Ńine un coş în mână: se apleacă din când în când de parcă ar strânge ciuperci. Ei se salută unii pe alŃii, aplecând uşor capul. După aceea se cântă cântecul fără cuvinte, copiii risipindu-se în diferite părŃi. Jocul reînce- pe insistând ca mişcările indicate în textul cântecului să fie executate la timpul cuvenit.

JOCURI PENTRU STIMULARE COGNITIVĂ A ) JOCURI PENTRU ACTIVITĂłI MATEMATICE Jocul „Care este culoarea ta?” Scopul: recunoaşterea şi numirea corectă a culorilor. Obiective operaŃionale : să identifice şi să denumească culorile: roşu, alb, galben, albastru, verde, portocaliu, violet. Resurse didactice: globuri decupate din hârtie glasată în culorile învăŃate, plicuri cu globuri decupate, un brad. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va ridica un glob din hârtie, ca să fie văzut de toŃi copiii. Este numit un copil să răspundă ce culoare are globul. Se va proceda la fel cu toate globurile de hârtie. Apoi li se cere copiilor să ridice şi ei globurile care au aceeaşi culoare ca al globului ridicat de pro- punător. Se va numi un elev care alege din globurile lui, unul la fel cu al propunătorului, moti- vând de ce l-a ales, (este la fel). În cea de-a doua modalitate, cadrul didactic va spune doar culoarea (roşie) fără să arate un glob. Copiii care au globuri cu această culoare (roşie) le vor ridica. Copilul numit va spune, motiva,de ce a ridicat globul de culoare roşie: „Eu am ridicat globul roşu pentru că aŃi spus roşu”. În încheierea jocului, copiii împreună cu conducătorul jocului vor împodobi un brad. În timpul acesta copiii vor spune ce culoare pun în brad, propunătorul va avea grijă ca toate glo- burile să fie plasate după culoare. Va agăŃa el mai întâi un glob, copiii care au globuri de ace- eaşi culoare, le vor pune în brad. După ce bradul este împodobit, copiii fac o horă în jurul lui, cântând sau spunând versurile: „Bradul îl împodobim Cu globuri frumoase, Unul, doi, prindeŃi-vă şi voi Ne sucim, ne învârtim Şi deloc nu obosim, Bradul îl împodobim”. Jocul „Baloane colorate” Scopul: consolidarea reprezentărilor cromatice. Obiective operaŃionale: să grupeze baloanele şi sforile după criteriul culoare. Resurse didactice: baloane (albastre, roşii, verzi, galbene), sfori în aceleaşi culori. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic aranjează baloanele, într-un colŃ al clasei, legate laolaltă ca la vânzătorii de baloane făcând următoarea observaŃie: „Sunt oare toate la fel baloanele?”; „Unele sunt identi- ce şi altele deosebite”. După ce propunătorul distribuie câte un balon fiecărui copil, cere copiilor să pună în acelaşi loc, împreună toate baloanele care sunt de aceeaşi culoare. Copiii sunt ajutaŃi să constate că s-au obŃinut patru grupuri de baloane fiecare de una şi aceeaşi culoare. Propunătorul atrage atenŃia că sforile sunt asortate cu baloanele. Fiecare copil este îndem-

mnat să caute sfoara care corespunde balonului său şi apoi s-o înnoade. După ce au fost astfel constituite cele 4 grupuri de baloane, se indică numele culorii fiecărui grup de baloane. Acest grup este albastru, acela roşu, celălalt este verde, etc., iar sforile acestui grup sunt şi ele albas- tre, roşii etc. Jocul poate fi complicat şi cu alte sarcini. Propunătorul cere copiilor să aşeze lân- gă grupul baloanelor albastre, roşii, etc. obiecte, jucării care au culoarea respectivă. Într-o altă oră copiii desenează şi pictează baloane, caută culoarea albastră pentru baloane albastre, culoarea galbenă pentru baloane galbene etc. Baloanele colorate se decupează. Se distribuie apoi fiecărui copil câte o foaie pe care au fost desenate numai sforile colorate. Copiii vor ataşa sforii baloane de culoare corespunzătoare, vor lipi baloanele. Jocul „Găseşte-mi frăŃiorii!” Scopul: denumirea şi identificarea figurilor geometrice. Obiective operaŃionale: să aleagă, să grupeze piesele din trusa „Logi II” după criteriul formă. Resurse didactice: trusa „Logi I”, trusa „Logi II”. Desfăşurarea jocului La început elevii vor denumi figurile geometrice prezentate de propunător, apoi vor arăta figurile geometrice cerute . Cadrul didactic va lua o figură geometrică din trusa „Logi I”, va cere elevilor să o denu- mească şi să-i găsească „frăŃiorii”, să aleagă din trusa lor figurile geometrice care au aceeaşi formă ca a lui. Dacă figura geometrică prezentată va fi un pătrat, atunci elevii vor alege toate pătratele din trusa lor, indiferent de culoare şi mărime. După fiecare grupare piesele vor fi pu-se înapoi în trusă. Jocul se poate juca şi sub formă de competiŃie, câştigător este jucătorul care în cel mai scurt timp găseşte toŃi „frăŃiorii”. De asemenea jocul se poate complica cerând elevilor să grupeze figurile geometrice utilizând pe lângă criteriul formă şi criteriul culoare. Jocul „Turnul cuburilor” Scopul: dezvoltarea acuităŃii senzoriale şi a memoriei, folosirea corespunzătoare a termenilor: „mare”, „mai mare”, „potrivit”, „nepotrivit”, „sus”, „jos”, „dreapta”, „stânga”. Obiective operaŃionale: să ordoneze cuburile după mărime respectând şi colorile. Resurse didactice: 5 cuburi din carton de mărimi diferite – cu suprafeŃele 9, 16, 25, 36, 49 cm îmbinate prin lipire, suprafeŃele fiind diferit colorate (roşu, alb, negru, galben, albastru, verde). Ordinea culorilor este aceeaşi la cele 5 cuburi. Desfăşurarea jocului La desfăşurarea jocului participă 2-3 copii, fiecare având material individual. Jocul se des- făşoară sub formă de întrecere. Se dau copiilor următoarele sarcini: - Să aşeze cuburile în ordinea crescătoare sau descrescătoare mărimii, respectând şi culorile. De exemplu, sus să fie toate albastre sau în faŃă să fie toate suprafeŃele galbene. - Se pune în faŃa copiilor un cub,ei trebuie să ghicească ce culoare este ascunsă (deoarece se văd numai 5 suprafeŃe). La început copilul se poate ajuta de un al doilea cub (pentru compara- Ńie), dar mai târziu, va rezolva sarcina numai pe bază de memorie. Se pot folosi nouă cuburi din carton de aceeaşi mărime, la care, de asemenea, ordinea culorilor este aceeaşi, dar unele suprafeŃe sunt împărŃite în diferite figuri geometrice colorate în diferite culori, încât copiii pot combina alcătuind diferite modele decorative (mozaic). Jocul „Cine ştie să numere mai departe?”

Scopul: învăŃarea numeraŃiei. Obiective operaŃionale: să numere oral înainte şi înapoi până la 100, să numere din 10 în 10. Desfăşurarea jocului Participă toŃi elevii clasei sau echipe, iar cei care vor greşi la preluat sau la numărare vor trebui să stea în picioare, până ce, dacă vor fi atenŃi, vor corecta greşeala altor colegi. Se stabi-leşte de către propunător până la ce număr se va număra şi cum: „înainte”, „înapoi”, din 2 în 2, din 10 în 10 etc. Primul elev începe numărătoarea până este oprit de cadrul didactic (printr-o bătaie din pal- lme sau „Stop”). Elevul se opreşte, se aşează (dacă n-a greşit), iar următorul continuă ş. a. m.d. Se poate relua numeraŃia. Se declară echipa câştigătoare aceea care are mai puŃini copii în picioare. Jocul „Cine urcă scara mai repede?” Scopul: fixarea şi aprofundarea operaŃilor de adunare şi scădere. Obiective operaŃionale: să rezolve corect şi rapid exerciŃii de adunare şi scădere. Resurse didactice: o scară dublă desenată pe tablă, pe fiecare treaptă sunt scrise exerciŃii de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării, un steguleŃ aşezat în vârful scării, cretă, caiete, creioane. Desfăşurarea jocului Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Clasa este împărŃită în două grupe echilibrate din punct de vedere al potenŃialului intelectual. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un elev să rezolve exerciŃiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exerciŃiul va pleca următorul coleg de echipă să rezolve exerciŃiul scris pe treapta a doua. Continuă următorul coleg de echipă să rezolve următorul exerciŃiu şi tot aşa până se termină toate exerciŃiile grupei sale. Elevii care nu sunt la tablă rezolvă în caiet exerciŃiile repartizate grupei sale. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exerciŃiile, propunătorul spune „Stop”, chiar dacă cealaltă grupă mai are de rezolvat exerciŃii. Se va verifica corectitudinea exerciŃiilor rezolvate, împreună cu clasa. Grupa care are cele mai multe exerciŃii rezolvate corect este de- clarată câştigătoare şi primeşte steguleŃul din vârful scării. B ) JOCURI PENTRU ACTIVITĂłILE DE COMUNICARE ŞI DE CITIT - SCRIS Jocul „Telefonul fără fir” Scopul: dezvoltarea auzului fonematic şi a capacităŃii de concentrare a atenŃiei. Obiective operaŃionale: să recepŃioneze corect mesajul şi să-l transmită mai departe. Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi şir, unul lângă altul, stau în picioare sau pe scaune. Cadrul didactic spu- ne primului copil din şir, la ureche, un cuvânt. Acesta, la rândul lui îl transmite următorului copil şi tot aşa mai departe până ce, mesajul ajungând la ultimul copil din şir, acesta îl rosteşte cu voce tare. Tuturor copiilor le place acest joc, pentru că, de obicei, la ultimul copil din şir ajunge un mesaj distorsionat, care îi face pe toŃi să râdă. Sunt recomandate cuvinte uzuale, simple, cu un număr de silabe nu prea mare, de exemplu: mama, masa, lopată, maşină, păpuşă etc.

Pe măsură ce cresc şi îşi sporesc achiziŃiile, copiii vor fi capabili să înŃeleagă şi să transmită cuvinte mai lungi, mesaje formate din două sau trei cuvinte (propoziŃii scurte cu conŃinut con-cret). Jocul „Cum face?” Scopul: Formarea deprinderii de a rosti corect sunetele şi de a emite onomatopee. Obiective operaŃionale: să recunoască în imagini diferite animale şi să ştie cum fac. Resurse didactice: ilustraŃii cu diferite animale. Desfăşurarea jocului Se împart elevilor ilustraŃii cu diferite animale ca:şoarece, pisică şi câine, (pot fi introduse ilustraŃii care să reprezinte şi alte animale). Cadrul didactic numeşte elevii care să spună ce reprezintă ilustraŃia primită şi cum face ani- malul respectiv. Jocul poate continua cu următoarea poezie în care elevii spun onomatopeele: „Ursul a pornit uşor Iar cocoşul lui bunicu’ Chemând puii: mor! mor! mor! Îi răspunde: cucuriguu! Pe crenguŃă-n fel şi chip Capra cată nu ştiu ce Vrăbiile zic: cip! cirip! Şi tot strigă: be! be! be! Din ogradă şi gâsca Iar bălŃata vacă – acu’ Parcă-mi strigă: ga! ga! ga! Strigă pe viŃel: mu!mu! Jocul „Eu spun una tu spui multe” Scopul: însuşirea corectă de către copii a formelor de singular şi plural a substantivelor, pre- cum şi a deprinderii de a le include corect în propoziŃii; dezvoltarea atenŃiei şi a memoriei vizuale. Obiective operaŃionale: să aleagă corect jetonul cu una sau mai multe imagini şi să exprime corect singularul şi pluralul. Resurse didactice: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru sau fiinŃă şi alte-le reprezentând mai multe obiecte sau fiinŃe de acelaşi fel. Desfăşurarea jocului Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un singur element iar altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din cartonaşe va fi pe catedră iar celălalt repartizat elevilor în aşa fel încât să existe atât pe catedră cât şi la copii cartonaşe care conŃin un singur element şi care redau mai multe elemente. Pe rând câte un copil vine la catedră şi alege un cartonaş. De exemplu, ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş mai multe flori”. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”. Apoi co- pilul formulează propoziŃia despre floare. Elevul care se află la catedră trece la plural propo- ziŃia respectivă. În partea a doua a jocului propunătorul (sau un elev) spune un cuvânt la singular (sau plu- ral), iar elevii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. În continuarea jocului se vor alcătui propoziŃii în legătură cu cuvintele folosite în joc. De exemplu: „În grădi- nă sunt flori multe” sau „Ionel a văzut o pisică”. Jocul „Cine face?”

Scopul: îmbogăŃirea vocabularului. Obiective operaŃionale: să-şi însuşească cuvinte care denumesc(ocupaŃii) profesii. Resurse didactice: imagini care reprezintă diferite profesii. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va arăta elevilor imagini care reprezintă diferite ocupaŃii şi va cere elevilor să spună cum este numită persoana care face acel lucru. Cine mână caii? - Vizitiul Cine conduce tramvaiul? - Vatmanul Cine conduce locomotiva? - Mecanicul Cine conduce automobilul? - Şoferul (şoferiŃa) Cine conduce avionul? - Pilotul Cine conduce vaporul? - Căpitanul Cine conduce tractorul? - Tractoristul (tractorista) Cine vinde cărŃile? - Librarul Cine împrumută cărŃile? - Bibliotecarul (bibliotecara) Cine vindecă bolnavii? - Doctorul (doctoriŃa) etc. Jocul „Basmaua înnodată” Scopul: însuşirea sinonimiei ca fenomen de vocabular, activizarea vocabularului, îmbogăŃirea acestuia. Obiective operaŃionale: să spună un cuvânt cu acelaşi înŃeles, cu sens asemănător cu al cu- vântului dat. Resurse didactice: o basma înnodată. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic spune un cuvânt şi aruncă o basma înnodată printre elevi. Cel la care ajun-ge basmaua trebuie să găsească un cuvânt cu acelaşi înŃeles. Dacă cuvântul spus de elev este corect atunci aruncă basmaua(cu ghinion) mai departe, dacă nu, elevul este depunctat şi „pe- depsit” de către ceilalŃi copiii (să recite, să execute diferite mişcări, să imite etc.) Exemple: elev – şcolar vesel – bucuros supărat – trist zăpadă – nea Ńipă – strigă etc. Jocul „Dacă nu-i aşa, cum e?” Scopul: însuşirea antonimelor, îmbogăŃirea vocabularului şi activizarea lui. Obiective operaŃionale: să spună cuvinte cu formă diferită şi cu sens contrar. Desfăşurarea jocului Doi câte doi, pe rând, copiii spun cuvinte, iar celălalt (din pereche) trebuie să găsească cuvântul cu sens opus .Cel care are mai multe răspunsuri corecte continuă jocul cu un alt câştigător. Câştigătorii iarăşi se cuplează doi câte doi, jocul continuând până rămâne unul singur , care este şi învingător. DACĂ NU –I CUM ESTE?

harnic leneş curat murdar mic mare duşman prieten vechi nou sănătos bolnav rece cald etc. Jocul „De-a cuvintele” Scopul: activizarea şi îmbogăŃirea vocabularului. Obiective operaŃionale: să spună cât mai multe cuvinte care încep cu un anumit sunet. Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va scrie pe tablă, una din literele învăŃate până la data respectivă. De exem-plu: litera „r”. Se cere elevilor să spună cuvinte care încep cu sunetul r. Cuvintele să fie alcătuite dintr-o silabă, două sau mai multe silabe (r – rar – ramă – ramură – rândunică). Jocul se poare desfăşura şi sub formă de competiŃie. Câştigă elevii care pot spune cuvinte cu sunetul indicat respectând toate cerinŃele formulate de propunător. „Jocul literelor” Scopul: formarea capacităŃii de a recunoaşte literale alfabetului. Obiective operaŃionale: să formeze cât mai multe litere de tipar din beŃişoare. Resurse didactice: cutia cu beŃişoare Desfăşurarea jocului Fiecare elev are pe bancă cutiuŃa cu beŃişoare. La comanda propunătorului „ÎncepeŃi!” elevii vor forma pe bănci literele alfabetului , pe care le-au învăŃat (majuscule de tipar). După un timp, la latitudinea propunătorului – acesta va spune: „Stop!”. Elevii încetează jocul. Câştigă cel care a format mai multe litere.