Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un...

22
Instrucfliuni de funcflionare Atenflie: Citifli cu atenflie prezentele instrucfliuni de funcflionare înainte de prima punere în funcfliune a maøinii! Pæstrafli cu grijæ aceste instrucfliuni de funcflionare! http://www.dolmar.com MS-30 C MS-31 C MS-30 U MS-31 U LT-30 LT-31

Transcript of Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un...

Page 1: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

1

Instrucfliuni de funcflionare

Atenflie:Citifli cu atenflie prezentele instrucfliuni de funcflionare înainte de prima punere în funcfliune a maøinii!

Pæstrafli cu grijæ aceste instrucfliuni de funcflionare!

http://www.dolmar.com

MS-30 CMS-31 C

MS-30 UMS-31 U

LT-30LT-31

Page 2: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

2

Cuprins Pagina

Declaraflia de conformitate UE .......................................... 2Ambalajul ............................................................................. 2Volumul livrat ...................................................................... 3Simboluri ............................................................................. 3

INSTRUCfiIUNI DE SIGURANfiÆObservaflii generale ......................................................... 4Echipamentul personal de protecflie ............................... 4Manipularea combustibilului / Alimentarea .................. 4-5Punerea în funcfliune ....................................................... 5Reculul (Kickback) .......................................................... 6Metode øi tehnici de lucru ............................................... 6Destinaflia dispozitivelor de tuns ..................................... 6Transportul øi depozitarea ........................................... 6-7Modul de întreflinere ........................................................ 7Primul ajutor .................................................................... 7

Date tehnice ........................................................................ 8Denumirea pieselor componente ...................................... 8

PUNEREA ÎN FUNCfiIUNEMontarea mânerului la MS-30 U, MS-31 U .................... 9Montarea mânerului la MS-30 ........................................ 9Montarea mânerului la LT-30, LT-31 ............................... 9Montarea apærætorii ....................................................... 10Montarea cuflitului de iarbæ cu 4 dinfli sau a disculuicu 8 dinfli (MS-30 U/C, MS-31 U/C) ............................... 11Montarea capului cu fir (MS-30 U/C, MS-31 U/C) ........ 11Montarea cuflitului de fir(MS-30 U/C, MS-31 U/C, LT-30, LT-31) ........................ 12Reglarea lungimii firului ................................................ 12Înlocuirea firului ............................................................. 12Montarea capului cu fir (LT-30, LT-31) .......................... 13Reglarea lungimii firului ................................................ 13Înlocuirea firului ............................................................. 13Amestecul combustibil / Alimentarea ............................ 14Aøezarea centurii .......................................................... 15Echilibrarea corectæ a motocoasei ............................... 15Pornirea motorului ......................................................... 16Reglarea turafliei de mers în gol ................................... 16

LUCRÆRI DE REPARAfiIE ØI ÎNTREfiINEREInstrucfliuni privind întreflinerea øi îngrijirea motouneltei ... 17Ascuflirea dispozitivului de tuns .................................... 17Curæflarea filtrului de aer ............................................... 18Înlocuirea / verificarea bujiei ......................................... 18Ungerea articulafliei cardanice ...................................... 19Service øi întreflinere ..................................................... 19

Depistarea defecfliunilor .................................................. 19Extras din lista cu piese de schimb ............................... 20Ateliere service, piese de schimb, garanflie ............. 20-21Notifle .................................................................................. 21

Index puncte de service (vezi anexæ)

AmbalajulPentru a o proteja în timpul transportului, motocoasa DOLMARa fost ambalatæ într-o cutie de carton.

Cartonajele reprezintæ materii prime care pot fi reintroduse încircuitul materialelor reciclabile (reciclarea hârtiei).

Declaraflia de conformitate UENoi, subsemnaflii Shigeharu Kominami øi Rainer Bergfeld,împuternicifli de firma DOLMAR GmbH, declaræm cæurmætoarele utilaje marca DOLMAR:Tip: (369) MS-30 U, 31 U, MS-30 C, 31 C, LT-30, LT-31produse de firma DOLMAR GmbH, cu sediul în D-22045 Ham-burg, Jenfelder Str. 38, corespund normelor de securitate øisænætate prevæzute în urmætoarele Directive UE:Directiva UE 98/37/EG (maøini-unelte),Directiva UE 89/336/ EWG (CEM compatibil itateelectromagneticæ) (modificatæ prin 91/263/EWG, 92/31/EWGøi 93/68/EWG),Directiva 2000/14/EG (poluare fonicæ).În vederea aplicærii corespunzætoare a acestor Directive aleUE s-a flinut cont de urmætoarele norme: EN 11806, EN 14982,EN 55011.Procedura de evaluare a conformitæflii 2000/14/EG s-adesfæøurat conf. specificafliilor din Anexa V. LT-30, LT-31:Nivelul puterii acustice mæsurate (Lwa) este de 107 dB(A).Nivelul puterii acustice garantate (Ld) este de 108 dB(A). MS-30 U/C, MS-31 U/C: Nivelul puterii acustice mæsurate (Lwa)este de 103 dB(A). Nivelul puterii acustice garantate (Ld) estede 104 dB(A).Hamburg, 29.9. 2004Pt. DOLMAR GmbH

Shigeharu Kominami Rainer BergfeldAdministrator Administrator

Væ mulflumim pentru încrederea acordatæ!Dorim sæ fifli un client mulflumit întotdeauna de firma DOLMAR.V-afli decis sæ cumpærafli una dintre cele mai modernemotocoase marca DOLMAR.Fiind dotate cu un motor pe benzinæ în doi timpi, motocoaseleLT-30, LT-31, MS-30 U/C, MS-31 U/C pot fi folosite pretutindeniøi independent de orice sursæ de curent. Pompa de benzina(primerul) folositæ la start uøureazæ foarte mult pornireamotouneltei. Cu aceastæ motocoasæ putefli tunde iarbæ, zonede vegetaflie sælbaticæ, mæræciniøuri, de fapt tot ceea ce creøtela sol øi trebuie îndepærtat. În felul acesta motocoasele devinun ajutor ideal la îngrijirea zonelor verzi, fiind destinate uneifolosinfle ocazionale. Aceste motounelte se bucuræ de cea maimodernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confortfuncflional, în condiflii avantajoase de prefl.Motorul special proiectat de DOLMAR pentru acestemotounelte dispune de un cilindru cu 6 canale acoperit cu stratde nikasil, care este echipat cu un sistem computerizat decontrol øi prevæzut cu o aprindere electronicæ zero-mentenanflæ.În felul acesta se asiguræ un randament optim de ardere acombustibilului øi în acelaøi timp scæderea noxelor din gazelede eøapament. Motorul îndeplineøte chiar øi exigentele normeSUA privind viitoarea concentraflie a noxelor din gazele deeøapament. Noua variantæ constructivæ a tobei de eøapament,alæturi de metoda de încapsulare a întregului motor au condusla reducerea zgomotelor la un nivel optim.Utilajul a fost fabricat sub urmætoarele titluri de protecflie aproprietæflii industriale: US 512606, EP 0696414, GBM 9412925.Pentru propria Dvs. siguranflæ, precum øi pentru a garantafuncflionarea optimæ øi fiabilæ a motocoasei væ adresæmurmætoare rugæminte:Citifli cu atenflie prezentele instrucfliuni de funcflionareînainte de prima punere în funcfliune a motosculei øirespectafli obligatoriu instrucfliunile de siguranflæ!Nerespectarea acestora poate provoca accidente mortale!

RE Y

Page 3: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

3

4

2

1

3

5

6

78

9

Volumul livrat

1. Motocoasa2. Mâner (variantæ constructivæ în funcflie de model motocoasæ)3. Centuræ (numai la MS-30 U/C, MS-31 U/C)4. Dispozitiv de protecflie (apærætoare unealtæ)5. Dispozitiv de tuns

(cuflit de iarbæ cu 4 dinfli la MS-30 U/C, MS-31 U/C, cap bifilar la LT-30, LT-31)6. Apærætoare unealtæ (numai la MS-30 U/C, MS-31 U/C)7. Øurubelniflæ L8. Cheie SW 17 pentru montarea dispozitivului de tuns (numai la MS-30 U/C, MS-31 U/C)9. Capac bobinæ (numai la LT-30, LT-31)10. Instrucfliuni de folosire (færæ desen)

Cheia specialæ pentru bujii (de 19 mm) nu se livreazæ decât la cerere!Pentru cod articol vezi cap. „Accesorii“.

În cazul în care din volumul livrat lipseøte una din piesele componente descrise mai susrugæm adresafli-væ distribuitorului Dvs.!

În figuræ: MS-30 U

Citifli instrucfliunile de folosireøi respectafli avertismenteleøi instrucfliunile de tehnicasecuritæflii muncii!

Lucrafli cu atenflie øiprecauflie deosebitæ!

Interzis!

Purtafli mænuøile de protecflie!

Purtafli încælflæminteade protecflie!

Purtafli casca, ochelarii øicæøtile de protecflie!

Ræmânefli la o distanflæ desiguranflæ de 15 m!

Pericol:Atenflie! Motocoasaîmpræøtie material!

Interzis folosirea dispozitivelormetalice de tuns!

Interzis folosirea discurilorde feræstræu!

ATENfiIE: Kickback!(recul)

STOP

max.10000 / min

Turaflie maximæ la ax

Øoc

Porneøte motorului

Opreøte motorul!

Fumatul interzis!

Focul deschis interzis!

Amestec combustibil

Primul ajutor

Recycling

Inscripflionæri CE

RE Y

SimboluriPe motocoasæ øi în textul prezentelor instrucfliuni ve-fli regæsi urmætoarele simboluri:

Page 4: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

4

INSTRUCfiIUNI DE SIGURANfiÆObservaflii generale

Pentru a garanta folosirea în siguranflæ a motouneltei lucrætorultrebuie sæ citeascæ obligatoriu prezentele instrucfliuni, în felulacesta putând sæ învefle øi modul de lucru cu aceastæmotocoasæ (1). Lucrætorii insuficient informafli se pot pune înpericol atât pe sine, cât øi pe alte persoane în cazul folosiriinecorespunzætoare a motocoasei.

- Nu împrumutafli motocoasa decât persoanelor care auexperienfla necesaræ. Dafli-le acestora întotdeauna øiinstrucfliunile de faflæ.

- Persoanele care folosesc pentru prima datæ o motocoasæ vorsolicita instrucfliuni din partea distribuitorului, pentru a se acomodaastfel cu modul de funcflionare al acestor motounelte.

- Nu læsafli copiii øi tinerii sub 18 ani sæ foloseascæ motocoasa. Facexcepflie de la aceastæ regulæ persoanele de peste 16 ani, aflateîn curs de calificare sub supravegherea unui maistru instructor.

- Lucrul cu motocoasa necesitæ o atenflie deosebitæ.- Nu lucrafli decât dacæ væ aflafli într-o bunæ dispoziflie fizicæ.

Executafli lucrærile cu ræbdare øi precauflie. Lucrætorulræspunde faflæ de terfli.

- Nu lucrafli niciodatæ sub influenfla alcoolului, a drogurilor saua medicamentelor (2).

Echipamentul personal de protecflie- Echipamentul trebuie sæ fie corespunzætor, strâmt, dar sæ nu

deranjeze în timpul lucrului. Nu purtafli bijuterii sau oîmbræcæminte care s-ar putea agæfla în desiøuri sau tufe.Folosifli obligatoriu o plasæ de pær dacæ avefli pærul lung!

- Pentru a evita accidentarea lucrætorului la cap, ochi, mânæsau picioare, ori apariflia unor tulburæri ale aparatului au-ditiv se va purta urmætorul echipament de protecflie:

- Se recomandæ sæ purtafli casca de protecflie; în zoneleforestiere casca de protecflie este obligatorie. Verificafli periodiccasca de protecflie (1) øi schimbafli-o cel târziu o datæ la 5ani. Nu folosifli decât cæøti de protecflie testate.

- Masca de protecflie (2) ataøatæ la cascæ væ apæræ de materialulîmpræøtiat de motocoasæ în timpul lucrului. Pentru a evita rænireaochilor se vor purta pe lângæ mascæ øi ochelarii de protecflie.

- Pentru a evita apariflia oricæror tulburæri ale aparatului auditivpurtafli cæøtile antifonice corespunzætoare (tampoane antifon(3), capsule, dopuri de vatæ, etc.). Analizæ bandæ octave la cerere.

- Haina de protecflie pentru forestieri (4) este prevæzutæ peumeri cu benzi de semnalizare. Braflele øi gâtul vor trebuitprotejate obligatoriu printr-o îmbræcæminte corespunzætoare.

- Salopeta de protecflie (5) este confecflionatæ din 22 de straturiflesute din nailon, oferind protecflie împotriva tæieturilor. Serecomandæ stringent folosirea acesteia. Purtafli în orice cazpantaloni lungi, din stofæ rezistentæ.

- Mænuøile de protecflie (6) confecflionate din piele rezistentæfac parte din echipamentul obligatoriu de protecflie øi se vorpurta permanent în timpul lucrului cu motocoasa.

- Purtafli în timpul lucrului cu motocoasa bocanci de protecflie,resp. cizme de protecflie (7) cu talpæ antiderapantæ, calotæde tablæ øi genunchieræ. Încælflæmintea de siguranflæ prevæzutæcu o calota de tablæ væ oferæ protecflie împotriva tæieturilor øivæ asiguræ o poziflie stabilæ în timpul lucrului.

Manipularea combustibilului / Alimentarea- Oprifli motorul înainte de alimentarea motocoasei (10).- Fumatul øi focul deschis sunt interzise (5).- Læsafli motorul sæ se ræceascæ înainte de alimentare.- Combustibilii pot confline substanfle cu caracteristici similare

solvenflilor. Evitafli contactul produselor petroliere cu ochii øipielea. Purtafli mænuøi în timpul alimentærii. Schimbafli øicuræflafli frecvent echipamentul de protecflie. Nu inspirafli vaporiide combustibil degajafli. Inspirarea vaporilor de benzinæ poatepune grav în pericol sænætatea persoanelor.

- Aøezafli motocoasa într-o poziflie stabilæ øi înclinatæ înaintede alimentare.

- Nu værsafli pe jos combustibil sau ulei. Dacæ s-a værsat combustibilsau ulei pe motocoasei, curæflafli motounealta imediat. Ferifliîmbræcæmintea de contactul cu combustibilii. Dacæ s-a værsatcombustibil pe îmbræcæminte, schimbafli-væ imediat.

1

2

3

4

5

4

5 6

7

1

2

3

Page 5: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

5

STOP

STOP

- Atenflie ca uleiul øi combustibilul sæ nu se scurgæ în pæmânt(daune ecologice). Aøezafli motocoasa pe un suport adecvat.

- Nu alimentafli în spaflii închise. Vaporii de combustibil se adunæla sol (pericol de explozie).

- Închidefli ermetic capacul rezervorului øi verificafli periodicetanøeitatea acestuia.

- Pornifli motorul în alt loc (la cel puflin 3 metri depærtare faflæ delocul în care afli alimentat) (6).

- Combustibilii au un termen de depozitare limitat. Nu cumpæraflidecât atât cât avefli nevoie în perioada imediat urmætoare.

- Nu transportafli øi nu depozitafli combustibilul decât în canistreomologate øi inscripflionate. Pæstrafli combustibilii la loc feritde copii.

Punerea în funcfliune- Nu lucrafli niciodatæ singur, în caz de accident trebuie sæ

fie cineva în apropiere (pe raza de acfliune).- Verificafli dacæ pe o razæ de 15 m în jurul motocoasei nu se

staflioneazæ copii sau alte persoane. Atenflie øi la animale (7).- Înainte de începerea lucrului verificafli siguranfla în

funcflionare a motocoasei: dispozitivul de tuns bine fixat,maneta de gaz trebuie sæ se retragæ automat în momentuleliberærii, modul de funcflionare al butonului de blocare amanetei de gaz, dispozitivul de tuns nu are voie sæ se miøtela turaflia de mers în gol, mânere uscate øi curate, funcflionareabutonului START/STOP, starea corespunzætoare adispozitivelor de protecflie. În caz contrar, pericol deaccidente!

- Nu pornifli motocoasa decât în modul descris în acesteinstrucfliuni. Este interzisæ orice altæ metodæ de demararea motorului (8)!

- Motocoasa øi dispozitivul de tuns nu se vor folosi decât pentruscopul prevæzut.

- Pornifli motocoasa numai dupæ asamblarea øi verificareaei completæ. Se vor asambla obligatoriu toatecomponentele motouneltei!

- Dispozitivul de tuns trebuie prevæzut cu dispozitivulcorespunzætor de protecflie. Nu pornifli motounealtaniciodatæ færæ dispozitivul de protecflie.

- Dispozitivul de tuns nu are voie sæ se miøte la turaflia de mersîn gol, la nevoie reglafli turaflia de relanti.

- Înainte de pornirea motocoasei atenflie ca dispozitivul de tunssæ nu atingæ nici un obiect dur (crengi, pietre, etc.).

- Oprifli imediat motorul în cazul în care observafli cæ nufuncflioneazæ corespunzætor.

- În cazul în care dispozitivul de tuns a atins o piatræ sau un altobiect dur oprifli motorul imediat øi controlafli dispozitivul.

- Dispozitivul de tuns se va controla la intervale periodice(pentru a verifica apariflia evtl. a unor fisuri - ciocænifli uøorcuflitul øi ascultafli cum sunæ) Microfisurile pot apæreade obicei la baza dinflilor, dupæ o folosire maiîndelungatæ a cuflitului. Se interzice folosireadispozitivelor de tuns defecte sau fisurate!

- Motocoasele MS-30 U/C, MS-31 U/C nu se vor folosi decâtcu centura (9) øi care trebuie ajustatæ înainte de începerealucrului. Ajustarea ergonomicæ a centurii este necesaræ pentrua împiedica apariflia timpurie a oboselii. Nu folosifli motocoasaniciodatæ cu o singuræ mânæ.

- fiinefli motocoasa strâns cu ambele mâini, tot timpul lucrului(9). Pæstrafli mereu o poziflie stabilæ de lucru.

- Folosifli feræstræul færæ a inspira gazele de ardere. Se interzicepornirea sau folosirea motocoasei în încæperi închise (pericolde intoxicare). Monoxidul de carbon evacuat este un gazinsipid. Nu lucrafli decât în zone bine aerisite.

- În timpul pauzelor de lucru øi înainte de a pæræsi locul demuncæ motocoasa se va opri (10) øi se va pune deoparte înaøa fel încât sæ nu fie pus în pericol nici un om.

- Nu aøezafli motocoasa încinsæ pe iarbæ uscatæ sau pe alteobiecte inflamabile.

- În timpul transportului øi înainte de a schimba punctul de lucrumotocoasa se va opri obligatoriu (10).

- Nu folosifli motounealta dacæ amortizorul de zgomot estedefect.

360o

15 metri

Reprezentareschematicæ

7

8

9

10

● Pauzæ de lucru● Transport● Alimentare● Întreflinere● Înlocuirea sculei

3 metri

6

LT-30, 31 MS-30 C, 31 C MS-30 U, 31 U

Page 6: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

6

14

15

11

12

13

Reculul (Kickback)În timpul lucrului cu motocoasa poate apærea accidental un reculpericulos.Aceasta se poate petrece mai ales atunci când se lucreazæ cusegmentul de cerc cuprins între ora 12 øi 2 (11).Nu începefli tunsul în tufiøuri sau mæræciniøuri niciodatæ cuaceastæ porfliune.În caz contrar, motocoasa va fi proiectatæ, resp. catapultatæ înlateral, într-un mod necontrolabil øi cu mare energie (Pericol deaccident!).Nu începefli niciodatæ tunsul cu segmentul 12-2 (fig. 11)!Evitarea reculului (12):- Pentru a evita producerea reculului flinefli cont de

urmætoarele:- Atenflie întotdeauna la lucrarea executatæ. Atenflie când

continuafli o lucrare deja începutæ.- Înainte de a începe lucrul, dispozitivul de tuns trebuie adus la

turaflia sa de lucru.- Pe segmentul de cerc 12-2, øi mai ales în cazul folosirii unor

scule metalice de tuns, apare un pericol ridicat de recul!- Numai persoanele instruite corespunzætor au voie sæ execute,

pe proprie ræspundere, lucræri de tuns pe segmentul 11-12 øi2-5!

- Pe segmentul 8-11 tunsul este posibil færæ dificultæfli, cu riscredus de recul.

Metode øi tehnici de lucru- Nu lucrafli decât în bune condiflii de vizibilitate. Atenflie în timpul

iernii la suprafeflele umede, acoperite de gheaflæ sau zæpadæ(pericol de alunecare). Lucrafli întotdeauna dintr-o pozifliestabilæ.

- Nu lucrafli niciodatæ peste umær.- Nu lucrafli de pe scæri.- Nu urcafli cu motocoasa în copaci øi nu lucrafli din aceastæ

poziflie.- Nu lucrafli niciodatæ pe o suprafaflæ instabilæ.- Degajafli zona de lucru de corpuri stræine: pietre, obiecte

metalice, etc. Corpurile stræine væ pot lovi (pericol deaccidente, 13), pot distruge dispozitivul de tuns øi pot produceun recul (kickback) periculos.

- Înainte de a începe lucrul dispozitivul de tuns trebuie adus laturaflia de lucru.

Destinaflia dispozitivelor de tunsNu folosifli dispozitivele de tuns (14) decât pentru lucræriledescrise! Este interzisæ orice altæ lucrare.Capul bifilar:Exclusiv pentru tuns iarba la marginea zidurilor, gardurilor,bordurilor, copacilor, stâlpilor, etc.Discul cu 8 dinfli øi cuflitul de iarbæ cu 4 dinfli:Pentru tunsul unui material mai rezistent: buruieni, iarbæ înaltæ,mæræciniøuri, tufiøuri, vegetaflie sælbaticæ, desiøuri, etc., cu condifliaca diametrul materialului de tuns sæ nu depæøeascæ 2 cm. Laaceste lucræri motocoasa se va miøca pe un semicerc de la

dreapta spre stânga (15, asemænætor cu coasa manualæ).

Transportul- Înainte de a transporta motocoasa sau de a væ muta la un alt

punct de lucru, oprifli motounealta pentru a evita pornireaaccidentalæ a dispozitivului de tuns.

- Nu tragefli øi nu transportafli niciodatæ motocoasa întimpul funcflionærii!

- Înainte de a transporta motocoasa pe o distanflæ mai lungæ,se va monta obligatoriu apærætoarea pentru dispozitivul detuns.

- În timpul transportului în maøinæ atenflie la imobilizarea corectæa motocoasei. Golifli rezervorul de benzinæ înainte detransport.

- Înainte de expedierea motocoasei prin curier/poøtæ, rezervorulde benzinæ se va goli complet.

Disc cu 8 dinfliCap bifilar

Cuflit de iarbæ cu 4 dinfli

12

9 3

6

Atenflie:

Recul!

Atenflie:

Recul!

Page 7: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

7

Modul de depozitare- Motocoasa se va pæstra la loc sigur øi ferit de umezealæ dupæ

ce a fost montatæ husa pentru protejarea dispozitivului metalicde tuns. Pæstrafli motocoasa la loc ferit de copii.

- În vederea conserværii motocoasei aceasta se va trimite întâipentru lucræri complete de întreflinere øi inspecflie tehnicæ într-un atelier autorizat DOLMAR.

- Înainte de punerea motocoasei la conservare, rezervorul debenzinæ trebuie golit complet, iar carburatorul trebuie golitdin mers. Combustibilii au un termen de depozitare limitat,putând forma sedimente în rezervor sau în carburator.

- Resturile de combustibil ræmase în canistrele de benzinæ se vorfolosi la alte motoare, sau se vor preda la punctele de colectare.

Modul de întreflinere- Înainte de începerea lucrului se vor verifica obligatoriu

urmætoarele: siguranfla în funcflionare a motouneltei,dispozitivul de tuns, dispozitivele de protecflie øi centura,etanøeitatea sistemului de alimentare cu combustibil. Se vaverifica øi dacæ dispozitivul de tuns este ascuflit regulamentar.

ATENfiIE: Dispozitivele metalice de tuns se vor ascufli numaiîntr-un atelier special!Sculele neascuflite corespunzætor conduc la dezechilibrareamotouneltei, reprezentând astfel un mare pericol de accident.În afaræ de aceasta, vibrafliile rezultate pot conduce ladistrugerea motouneltei.- Înainte de curæflarea motouneltei øi a dispozitivului de tuns

sau înainte de înlocuirea acestuia, etc. motorul trebuie opritøi fiøa trebuie scoasæ din bujie.

- Se interzice îndreptarea sau sudarea dispozitivelor de tunsdefecte.

- Motounealta se va folosi færæ exces de zgomot øi gaze de

ardere. Atenflie aici la reglarea corectæ a carburatorului.- Motocoasa se va curæfla periodic øi se va verifica dacæ toate

øuruburile øi piuliflele sunt bine strânse.- Nu executafli lucræri de întreflinere øi nu depunefli motocoasa

în apropierea unui foc deschis (16)!- Motocoasa se va pæstra în încæperi închise numai dupæ golirea

rezervorului øi a carburatorului.Respectafli normele de prevenire a accidentelor prevæzutede asociaflia profesionalæ øi de asiguræri.În nici un caz nu vi se permite sæ aducefli modificæriconstructive la aceastæ motocoasæ! În felul acesta væ punefliîn pericol propria siguranflæ!Nu executafli decât acele lucræri de întreflinere øi reparaflii descriseîn prezentele instrucfliuni de folosire. Toate celelalte lucræri trebuieexecutate într-un atelier service DOLMAR (17).Nu folosifli decât piese de schimb øi accesorii originale marcaDOLMAR.În cazul folosirii unor piese de schimb, accesorii sau scule alteledecât de cele originale DOLMAR, væ expunefli unui pericol deaccidentare mai mare. Nu ne asumæm nici o ræspundere pentruaccidentele sau daunele produse din cauza folosirii unor altordispozitive de tuns sau de fixare a acestora, resp. a unor accesoriineomologate pentru aceastæ maøinæ.

Primul ajutorÎn eventualitatea producerii unui accident la locul de muncæ seva afla permanent o trusæ de prim ajutor.Completafli imediat materialul consumat din trusæ.Atunci când chemafli pe cineva în ajutor, menflionafliurmætoarele:unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, câte persoane rænite sunt,ce tip de vætæmæri, cine anunflæ accidentul!Observaflie: La persoanele cu tulburæri ale aparatului circulatorcare se expun prea des vibrafliilor vor putea apærea traumatismeale vaselor sanguine sau ale sistemului nervos.Degetele, palma sau articulafliile mâinii expuse vibrafliilor potcauza apariflia urmætoarelor simptome: amorflirea membrelor,gâdilæturi, dureri, înflepæturi, schimbarea culorii pielei sau aconstitufliei pielei. Consultafli un medic dacæ vefli constataapariflia acestor simptome.

18

17

SERVICE

16

19

Page 8: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

8

Date tehnice

În figuræ: MS-30 U

3

57

18

12

4

9

1517

13

118

16

14

6

12

10

Cilindree cm3 30Alezaj mm 37Cursæ mm 28Putere nominalæ cf. ISO 8893 kW 1Turaflie nominalæ rot/min 7.500Turaflie max. motorcu dispozitiv de tuns monopiesæ 1) rot/min 11.200Turaflie max. la axcu dispozitiv de tuns monopiesæ 1) rot/min 9.000Turaflie de mers în gol rot/min 2.800…3.000Turaflia de cuplare rot/min 3.850Carburator (cu membranæ) Tip ZAMA DM4Instalaflie de aprindere (electronicæ) Tip PHELONBujie Tip NGK BPMR 7ADistanfla dintre electrozi mm 0,5 - 0,8

Nivel putere fonicæ LWA av cf. ISO 10884 2) a/b dB (A) 101 / 108 101 / 108 -- / 108Nivel fonic LpA av la loc de muncæ cf. ISO 7917 2) a/b dB (A) 91 / 97 91 / 97 -- / 94

Acceleraflie bætæi ah,w cf. ISO 7916 2) a/b

- la mâner dreapta (mers în gol / turaflie max.) m/s2 a 6,5 / 4,4 b 4,9 / 3,9- la mâner stânga (mers în gol / turaflie max.) m/s2 a 5,3 / 4,5 b 4,8 / 4,6

- la mâner circular (mers în gol / turaflie max.) m/s2 a 11,1 / 8,7 b 10,7 / 10,0 b 8,8 / 12,4- la mâner la nivel coadæ sculæ (mers în gol / turaflie max.) m/s2 a 4,7 / 7,9 b 4,8 / 6,3 b 3,7 / 5,0

Consum combustibil cf. ISO 8893 3) kg/h 0,52Consum specific cf. ISO 8893 3) g/kWh 520Capacitate rezervor combustibil l 0,4Raport de amestec (combustibil/ulei DOLMAR motor 2 timpi)- în cazul uleiurilor DOLMAR 50:1- în cazul altor uleiuri 40:1Raport de transmisie 1,25:1 1,25:1 - -Dimensiune: Lungime / Læflime / Înælflime mm 1.800 / 670 / 400 1.800 / 360 / 270 1.550 / 380 / 360Greutate (færæ dispozitiv de protecflie, dispozitiv de tuns øi benzinæ) kg 6,2 6,1 5,3

1) În cazul folosirii capului cu fir DOLMAR nu se depæøeøte turaflia maxim admisibilæ a acestuia.2) Aceste date au în vedere în aceeaøi mæsuræ atât de regimul de funcflionare la mers în gol cât øi cel de turaflie maximæ (cf. EN-ISO 11806).3) La putere maximæ.a) Cu dispozitiv de tuns monopiesæ.b) Cu cap bifilar.

Plæcuflæ de fabricaflie (MS-30 U)

Se va menfliona în comenzile pentru piesele de schimb!

Denumirea pieselor componente 1 Dispozitiv de tuns

2 Articulaflie cardanicæ3 Dispozitiv de protecflie (apærætoare)4 Coadæ tubularæ5 Mâner6 Manetæ de gaz (acceleraflie)7 Buton scurtcircuit (START/STOP)8 Buton blocare de siguranflæ (manetæ gaz)9 Cablu Bowden

10 Dispozitiv de prindere mâner11 Buton blocare semigaz12 Punt de prindere centuræ (punct de susflinere),

numai la MS-30 U/C, MS-31 U/C13 Capac rezervor benzinæ14 Capac fiøæ bujie15 Mâner de start16 Plæcuflæ de fabricaflie17 Øoc18 Centuræ (numai la MS-30 U/C, MS-31 U/C)

MS-30U 2004 123456

DOLMAR GmbH22045 HamburgGermany

369.000.000

SerieAn de fabricaflie

MS-30 U, 31 U MS-30 C, 31 C LT-30, 31

Page 9: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

9

PUNEREA ÎN FUNCfiIUNE

STOP

ATENfiIE: Oprifli motorul, scoatefli fiøa din bujie øi punefli-væ mænuøile de protecflie înainte de a lucra la motocoasæ!

ATENfiIE: Pornifli motocoasa numai dupæ asamblarea completæ øi verificarea acesteia!

36

6

5

1 cm

1

4

2 3

A

- Scoatefli øuruburile (A/3) din cutia de ambalaj.

- Aøezafli ca în figuræ mânerul (A/1) în dispozitivul de prindere(A/4) (cotul mânerului se va afla la ca. 1 cm de dispozitivulde prindere, spre partea din cauciuc).

- Aøezafli acum colierul (A/2) øi îndreptafli-l paralel cu dispozitivulde prindere strângând cele patru øuruburi (A/3).

- Nu strângefli complet cele patru øuruburi.

B

Montarea mânerului la MS-30 U, MS-31 U

- Rabatafli în faflæ mânerul cu circa 10 bis 20° øi strângefliacum complet cele patru øuruburi (B/3).

- Fixafli cablul Bowden (B/5) de coada tubularæ a motocoaseicu ajutorul bræflærilor (B/6, vezi ambalaj).

OBSERVAfiIE:

Unghiul de înclinare al mânerului trebuie fixat în funcflie deînælflimea lucrætorului. Atenflie ca mânerul sæ poatæ fi prins uøorcu mâinile færæ a înclina articulaflia palmei, îndoind puflin brafluldin cot.

C

Montarea mânerului la MS-30 C, MS-31 C

7

9

108

- Scoatefli din ambalaj øuruburile øi piuliflele (C/7, 8) øi colierul(C/10).

- Aøezafli mânerul (C/9) la mijlocul profilului de pe coadatubularæ.

- Montafli colierul (C/10) cu ajutorul øuruburilor (C/7) øi apiuliflelor (C/8). Reglafli individual distanfla dintre cele douæcapete ale mânerului øi strângefli apoi øuruburile (C/7).

D

11

13

14 12

- Scoatefli din ambalaj øuruburile øi piuliflele (D/11, 12) øicolierul (D/14).

- Aøezafli mânerul (D/13) la mijlocul profilului de pe coadatubularæ.

- Montafli colierul (D/14) cu ajutorul øuruburilor (D/11) øi apiuliflelor (D/12). Reglafli individual distanfla dintre cele douæcapete ale mânerului øi strângefli apoi øuruburile (D/11).

Montarea mânerului la LT-30, LT-31

Page 10: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

10

Montarea apærætorii

Dispozitiv de tuns Apærætoare

Combinaflia sculæ/apærætoare pentru LT-30, LT-31

Poziflia de montare a plæcuflei de fixare (A/1) depinde dedispozitivul de tuns folosit (cap cu fir sau sculæ metalicæ).

De aceastæ poziflie depinde øi montarea apærætorii, mai sussau mai jos.

Poziflia de montaj (A) se va alege în cazul folosirii capului cufir. Pentru aceasta trebuie montat întâi cuflitul de fir (A/3).

Poziflia de montaj (B) a plæcuflei de fixare este prevæzutæ pentruurmætoarele dispozitivele metalice de tuns:

• cuflit de iarbæ cu 4 dinfli

• disc cu 8 dinfli

- În vederea montærii apærætoarea se va aøeza pe dispozitivulde prindere de la axul cardanic, dupæ care plæcufla de fixarese va aplica pe apærætoare în funcflie de scula de tunsfolositæ (A sau B) øi se va fixa cu øuruburile (A/2), folosindpentru aceasta øurubelnifla L (vezi scule întreflinere).

Poziflia de montaj A Poziflia de montaj B

A

1 123 2

1

2

3

B

Cap cu fir, cod art. 369 224 101

Razæ de acfliune: ø 450 mm / nu folosifli decât fire de rezervæ de ø 2,0 mm! cod art. 369 341 100

15 m cod art. 369 224 060120 m cod art. 369 224 062

- Tragefli apærætoarea (B/1) pe coada tubularæ a motocoaseipânæ când orificiile din plæcufla (B/2) se suprapun cu celedin apærætoare.

- Introducefli øi strângefli apoi øuruburile (B/3).

Cuflit de iarbæ cu 4 dinfli cod art. 372 224 140

Diametru exterior: 200 mm, diam. interior: 20,0 mm Cod art. 010 341 202

Disc cu 8 dinfli cod art. 380 224 180

Diametru exterior: 200 mm, diam. interior: 20,0 mm Cod art. 010 341 202

Cap bifilar cod art. 369 224 101

Razæ de acfliune: ø 380 mm / nu folosifli decât fire de rezervæ de ø 2,0 mm! Cod art. 010 341 202

15 m Cod art. 369 224 060 * Montafli cuflitul de fir,120 m Cod art. 369 224 062 cod art. 957 341 010!

Dispozitiv de tuns Apærætoare

Combinaflii admisibile de scule/apærætori la MS-30 U/C øi MS-31 U/C

*

STOP

Atenflie: Conform normelor de securitatea muncii suntpermise numai combinafliile sculæ/apærætoare specificateîn tabelul de mai jos! Dupæ schimbarea sculei se va montaobligatoriu øi apærætoarea corespunzætoare!

Atenflie: Nu folosifli decât dispozitivele de tuns prezentatemai jos! Folosirea unor alte dispozitive de tuns poateprovoca accidente øi poate conduce la distrugereamotouneltei, fiind prin urmare interzisæ!

Page 11: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

11

12

9

8

1

2

7

3

2

1

34

56

C

- Deøurubafli de pe ax piulifla de fixare (C/1) rotind-o în sensulacelor de ceasornic.

Observaflie: Piulifla are filet de stânga!

- Scoatefli øaiba de presiune (C/2) øi øaiba portsculæ (C/3).

- Montafli apærætoarea bobinei (C/4) (vezi figura alæturatæ) înaøa fel încât orificiul (C/5) sæ ajungæ în dreptul degajærii(C/6) din articulaflia cardanicæ.

D

- Punefli la loc øaiba portsculæ (D/3).

- Introducefli øurubelnifla „L“ (D/7, capætul scurt) prinapærætoarea bobinei øi øaiba portsculæ pânæ în degajarea(C/6) practicatæ în articulaflia cardanicæ (pentru blocareaarticulafliei).

E

- Montafli dispozitivul de tuns (E/8) øi øaiba de presiune (E/2) ca în figura alæturatæ.

- Înøurubafli piulifla de fixare (E/1) øi strângefli cu cheia combiîn sens contrar acelor de ceasornic.

Atenflie! În figura alæturatæ este reprezentat cuflitul deiarbæ cu 4 dinfli. În cazul folosirii discului cu 8 dinfliatenflie obligatoriu la sensul de rotaflie (sægeata de pesculæ øi apærætoare)!

Atenflie: Piulifla de fixare (E/1) este cu autoblocare. Dinmotive de siguranflæ, dacæ piulifla are joc trebuie înlocuitæimediat cu una nouæ, totuøi nu mai târziu dupæ cea de-azecea înlocuire a sculei (cod art. 387 228 040)!

- Scoatefli øurubelnifla „L“ øi verificafli dacæ dispozitivul de tunsse poate miøca liber.

Montarea capului cu fir(numai la MS-30 U/C øi MS-31 U/C)

Înaintea montærii capului cu firoprifli neapærat motorulmotocoasei øi scoatefli fiøa bujiei!

În cazul folosirii capului cu fir apærætoarea se va monta cuplæcufla de fixare în poziflia (A) - (vezi cap. „Montareaapærætorii“)! Cuflitul de fir trebuie montat obligatoriu (vezi„Montarea cuflitului de fir“)!

F

Montarea cuflitului de iarbæ cu 4 dinfli sau adiscului cu 8 dinfli(numai la MS-30 U/C øi MS-31 U/C)

În cazul folosirii dispozitivelor de tuns susmenflionateapærætoarea se va monta cu plæcufla de fixare în poziflia (B)(vezi cap. „Montarea apærætorii“)!

STOP

Înainte de a monta scula metalicæ este obligatorie oprireamotorului, scoaterea fiøei din bujie øi punerea mænuøilorde protecflie!

- Deøurubafli de pe ax piulifla de fixare (F/1) rotind-o în sensulacelor de ceasornic. Scoatefli øaiba de presiune (F/2).Piulifla de fixare øi øaiba de presiune se vor pæstra în acelaøiloc cu sculele pentru întreflinere.

- La nevoie trebuie montatæ øi apærætoarea bobinei trebuie(vezi fig. C).

- Înøurubafli capul cu fir (F/9) pe ax rotindu-l în sens contraracelor de ceasornic.

- Introducefli øurubelnifla „L“ în orificiul din apærætoareabobinei (vezi øi fig. D) øi învârtifli capul cu fir în sens contraracelor de ceasornic pânæ când øurubelnifla blocheazæ axul.

- Strângefli acum cu mâna capul bifilar.

- Scoatefli øurubelnifla „L“ øi verificafli libertatea de miøcare acapului bifilar.

STOP

Page 12: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

12

101113 12141516

1218 1917

10

10

G

STOP

Cuflitul de fir øi øurubul acestuia se aflæ în cutia de ambalaj.

- Cuflitul de fir (G/10) se monteazæ pe apærætoare în modulprezentat în figuræ.

Observaflie:

Dupæ fiecare reglare a lungimii firului (vezi cap. „Reglarealungimii firului“), în timpul funcflionærii motocoasei cuflitul va tæiaautomat capetele firului la aceeaøi lungime.

I

Înlocuirea firului- Tæiafli o bucatæ de fir de 5 m lungime (ø 2,0 mm x 15 m,

cod art. : 369 224 060)

- Trecefli firul prin orificiul prevæzut în bobinæ (vezi miezulbobinei) pânæ când capetele firului vor avea aceeaøilungime. Înfæøurafli pe bobinæ cele douæ fire în sensul datde sægeatæ (vezi sægeata (I/14)), læsând afaræ câte un capætde fir ca. 10 cm lungime.

- Apæsafli unul din capete în crestætura (I/19), iar celælalt capætînfæøurafli-l pe bobinæ cu încæ o jumætate de turæ, dupæ caretrecefli-l prin crestætura opusæ.

- Introducefli bobina în carcasæ øi introducefli firelor prinbucøele de trecere prevæzute în carcasæ. Împingefli bobinaîn carcasæ øi tragefli de cele douæ capete de fir pânæ cândfirul sare afaræ din crestæturile bobinei.

- Montafli acum butonul (I/15) øi capacul (I/16) (învârtiflicapacul pânæ când reperul (I/17) ajunge la mijloculîncuietorii (I/10)).

- Apæsafli pe carcasæ øi ræsucifli-o spre stânga pânæ ajungela opritor.

ATENfiIE: Verificafli carcasa dacæ este bine fixatæ încercândsæ o ræsucifli spre stânga sau dreapta!

STOP

9

H

Reglarea lungimii firului- Lungimea optimæ a firului poate fi oricând reglatæ în timpul

lucrului printr-o uøoaræ apæsare în pæmânt (vezi sægeata)a capului cu fir (H/9). Cuflitul de fir va tæia automat capetele

ale firului.

ATENfiIE: Curæflarea capului cu fir øi înlocuirea firului estepermisæ numai dupæ oprirea motorului øi scoaterea fiøeidin bujie!

Înainte de înlocuirea firului oprifli neapærat motorulmotocoasei øi scoatefli fiøa din bujie!

- Apæsafli pe închizætoarea (I/10) øi ræsucifli capacul (I/16)spre dreapta pânæ ajunge la opritor.

- Scoatefli capacul (I/16) øi butonul (I/15) din carcasa (I/11).Scoatefli acum bobina (I/18) din carcasæ øi îndepærtafliresturile de fir ræmase. Læsafli în carcasæ arcul (I/13) øi bucøade trecere (I/12).

Montarea cuflitului de fir(MS-30 U/C, 31 U/C, LT-30, 31)

MS-30 U/CMS-31 U/CLT-30, 31

Page 13: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

13

21

22

21a

- Tæiafli o bucatæ de fir de 3,6 m (ø 2 mm x 15 m, cod art.:369 224 060)

- Trecefli firul prin orificiul prevæzut în bobinæ (vezi miezulbobinei) pânæ când capetele firului vor avea aceeaøilungime. Înfæøurafli pe bobinæ cele douæ fire, læsând afaræcâte un capæt de fir ca. 10 cm lungime.

- Apæsafli unul din capete în crestætura (M/27), iar celælaltcapæt înfæøurafli-l pe bobinæ cu încæ o jumætate de turæ,dupæ care trecefli-l prin crestætura opusæ (M/28).

- Introducefli acum bobina în carcasæ (firele din crestæturitrebuie sæ ajungæ în dreptul orificiilor de trecere dincarcasæ). Apæsafli bobina în carcasæ øi trecefli cele douæcapete de fir prin orificiile (M/25), trægând apoi de eke pânæcând firele sar afaræ din crestæturile bobinei.

- Punefli capacul (M/30) (proeminenfla de pe capac (M/29)trebuie sæ ajungæ la mijlocul încuietorii (M/23)), apæsafli-luøor în carcasæ øi rotifli-l spre dreapta pânæ când seblocheazæ cu un clic uøor perceptibil.

K

Montarea capului cu fir(numai la LT-30, LT-31) STOP

ATENfiIE: Înaintea montærii capului cu fir oprifli neapæratmotorul motocoasei øi scoatefli fiøa bujiei!

- Punefli apærætoarea (K/21a) øi montafli cu mâna capul cufir (K/21), ræsucindu-l pe ax spre dreapta.

Observaflie:

Înainte de a demonta capul cu fir trebuie întâi blocat axul dininteriorul cozii tubulare (K/22), folosind pentru aceasta o cheiefixæ de 13 mm (vezi accesorii), dupæ care capul cu fir se vadeøuruba spre sânga.

23242526282930

2527

M

Înlocuirea firuluiSTOP

21

L

Reglarea lungimii firului- Lungimea optimæ a firului poate fi oricând reglatæ în timpul

lucrului printr-o uøoaræ apæsare în pæmânt (vezi sægeata)a capului cu fir (L/21). Cuflitul de fir va tæia automat capeteleale firului.

ATENfiIE: Curæflarea capului cu fir øi înlocuirea firului estepermisæ numai dupæ oprirea motorului øi scoaterea fiøeidin bujie!

Înainte de înlocuirea firului oprifli neapærat motorulmotocoasei øi scoatefli fiøa din bujie!

- Apæsafli pe încuietoarea (M/23) øi ræsucifli capacul (M/30)pânæ la capæt (proeminenfla de pe capac (M/29) trebuie sæajungæ la mijlocul încuietorii).

- Scoatefli capacul (M/30) carcasei (M/24). Scoatefli acumbobina (M/26) din carcasæ øi îndepærtafli resturile de firræmase.

Page 14: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

14

12

EVITAfiI CONTACTUL CU OCHII ØI PIELEA!

Manipularea combustibililor necesitæ o deosebitæ atenflie øiprecauflie. Combustibilii pot confline substanfle cu caracteristicisimilare solvenflilor. Nu alimentafli decât în încæperi bine aerisitesau în aer liber. Nu inspirafli vaporii de benzinæ degajafli; aceøtiasunt toxici øi deci dæunætori sænætæflii Dvs. Evitafli contactulbenzinei øi a uleiurilor minerale cu ochii øi pielea. Produselepetroliere, printre acestea øi uleiurile, usucæ pielea. Dacæacestea intræ frecvent øi timp îndelungat în contact cu pielea,aceasta se degreseazæ. Consecinflæ: diverse bolidermatologice. Se cunosc de asemenea øi anumite reacfliialergice la produsele petroliere. Uleiul ajuns în ochi produceiritaflii. Dacæ uleiul a ajuns în ochi acesta se va clæti imediat cuapæ limpede.

Dacæ iritafliile persistæ se va chema imediat un medic!

Depozitarea combustibiluluiCombustibilii se pot depozita numai pe o perioadæ limitatæ.Combustibilul øi amestecurile de combustibili îmbætrânesc.Combustibilul øi amestecurile de combustibili, care au depæøittermenul admis de depozitare, pot conduce astfel la problemede pornire. Cumpærafli numai atât combustibil, cât trebuie sæconsumafli în câteva luni.

Depozitafli combustibilul numai în recipiente omologate,într-un loc uscat øi sigur!

B

RESPECTAfiI OBLIGATORIU INSTRUCfiIUNILE DESIGURANfiÆ!Manipularea combustibililor necesitæ o deosebitæ atenflieøi precauflie. Numai dupæ oprirea motorului!

Alimentarea

STOP

Amestecul combustibil

Motocoasa este prevæzutæ cu un motor în doi timpi de înaltrandament. Motorul funcflioneazæ cu un amestec de combustibiløi ulei pentru motoare în doi timpi.Motorul a fost conceput pentru benzinæ normalæ færæ plumb,cu o cifræ octanicæ de minim 91 ROZ. În cazul în care nu aveflila dispoziflie acest tip de combustibil putefli folosi øi altæ benzinæ,cu o cifræ octanicæ mai mare. Acest lucru nu dæuneazæmotorului, cu toate cæ în acest caz motorul nu mai funcflioneazæla parametrii optimi.Acelaøi lucru se întâmplæ øi în cazul folosirii benzinei cu plumb.Pentru a asigura o funcflionare optimæ a motorului, pentrua væ proteja propria sænætate øi a nu polua mediulînconjurætor, folosifli întotdeauna benzinæ færæ plumb!Pentru ungerea motorului folosifli numai uleiuri pentru motoare îndoi timpi (de calitate JASO FC sau ISO EGD), amestecate cucombustibil. Motorul a fost conceput din fabricaflie pentru uleiulde motor DOLMAR pentru motoare în doi timpi, aflat într-un raportecologic de amestecare de 50:1. În felul acesta se asiguræmotorului o funcflionare îndelungatæ, fiabilæ øi cu grad redus depoluare.Uleiul de motor DOLMAR (50:1) pentru motoare în doi timpi estedisponibil în urmætoarele cantitæfli, în funcflie de necesarul Dvs.:

1 l Cod articol 980 008 107100 ml Cod articol 980 008 106

În cazul în care nu avefli uleiuri de motor DOLMAR pentru motoareîn doi timpi, respectafli întotdeauna raportul de 40:1 în cazulamestecærii benzinei cu alte uleiuri de motor, în caz contrarneputând fi garantatæ funcflionarea perfectæ a motorului.

Atenflie: nu utilizafli un amestec prefabricat de la stafliilede alimentare cu combustibil!

Realizarea amestecului corect:

50:1 În cazul folosirii uleiului de motor DOLMAR pentrumotoare în doi timpi, amestecafli 50 de pærfli combustibilcu 1 parte ulei.

40:1 În cazul folosirii altor uleiuri de motor în 2 timpi ameste-cafli 40 de pærfli combustibil cu 1 parte ulei.

Observaflie: La realizarea amestecului ulei-combustibil,amestecafli întâi întreaga cantitate de ulei necesaræ cu jumætatedin cea de combustibil øi adæugafli apoi cealaltæ jumætate decombustibil necesaræ. Înainte de a turna amestecul în rezervorulmotocoasei agitafli bine recipientul în care se aflæ amesteculcombustibil.Nu are nici un sens ca dintr-o exageratæ dorinflæ de siguranflæsæ mærifli partea de ulei din amestec peste limita prevæzutæ înraportul de amestecare, deoarece în caz contrar crescreziduurile de ardere din motor, care la rândul lor polueazæmediul înconjurætor øi conduc la obturarea canalului deevacuare a gazelor arse øi a amortizorului de zgomot. În acelaøitimp creøte øi consumul de combustibil, iar randamentulmotorului scade.

A

40:150:1

1000 cm3 (1 litri) 20 cm3 25 cm3

5000 cm3 (5 litri) 100 cm3 125 cm3

10000 cm3 (10 litri) 200 cm3 250 cm3

Benzina

+

- Curæflafli bine zona din jurul capacului (B/1) rezervorului,pentru a evita astfel pætrunderea murdæriilor în rezervor.

- Înainte de alimentare aøezafli motocoasa într-o pozifliestabilæ, înclinatæ.

- Desfacefli capacul (B/2) de la rezervor øi completafli cuamestec combustibil pânæ la marginea de jos a gurii deumplere. Turnafli cu atenflie pentru a nu værsa pe josamestecul combustibil.

- Înøurubafli la loc capacul rezervorului.

Curæflafli capacul øi zona din jurul acestuia dupæalimentare!

Page 15: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

15

Aøezarea centurii(numai la MS-30 U/C øi MS-31 U/C)

- Punefli-væ centura în modul prezentat în fig. C.

- Reglafli lungimea centurii în aøa fel încât cârligele deprindere sæ stea cam la o palmæ deasupra taliei.

C

D

- Garda la sol a motocoasei depinde de dispozitivul de tunsfolosit.

- În cazul folosirii capului cu fir pe terenuri plane, acestatrebuie sæ atârne uøor pe pæmânt, færæ a atinge motocoasacu mâinile .

- În cazul folosirii cuflitului de iarbæ sau a discului, resp. încazul lucrærilor efectuate pe teren accident, dispozitivul detuns trebuie sæ atârna la o distanflæ de ca. 20 cm deasuprasolului, færæ a atinge motocoasa cu mâinile.

Echilibrarea corectæ a motocoasei(numai la MS-30 U/C øi MS-31 U/C)

34

5

E

- Alimentafli motocoasa øi agæflafli-o de cârligul de prindere(E/3).

- Înainte de a echilibra motocoasa desfacefli øurubul (E/5).Tragefli înainte sau înapoi de urechea de prindere (E/4)prevæzutæ pe coada motocoasei: înainte = centrul degreutate al motocoasei se deplaseazæ spre motor; înapoi= centrul de greutate al motocoasei se deplaseazæ spredispozitivul de tuns.

- Strângefli bine øurubul (E/5).

F

Pornireamotorului

Respectafli normele de prevenire a accidentelor!

Pornifli motocoasa numai dupæ asamblarea completæ øiverificarea acesteia!

Pornirea motorului

- Îndepærtafli feræstræul cu cel puflin 3 m de locul în care aflialimentat.

- Luafli o poziflie stabilæ øi aøezafli motocoasa pe pæmânt înaøa fel încât dispozitivul de tuns sæ nu atingæ nici un obiect.

Page 16: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

16

Pornirea la rece

A

- Acflionafli pompa de benzinæ (A/1), apæsând de mai multeori pânæ când în pompæ începe sæ aparæ combustibilul.

- Apæsafli pe butonul (B/3) în direcflia datæ de sægeatæ.

- Blocafli semigazul apæsând pentru aceasta concomitent pebutonul de siguranflæ (B/5), pe maneta de gaz (B/6) øi apoipe butonul de blocare (B/4). Dafli apoi drumul la maneta

de gaz (B/6) øi la butonul de blocare (B/5).

- Punefli øocul (A/2) în poziflia (închis).

- fiinefli motocoasa cu o mânæ ca în figura F, pagina 15.

- Tragefli încet de mânerul de start pânæ când simflifli cæ seopreøte (în acest moment pistonul se aflæ la punctul mortinterior PMI).

- Tragefli acum repede øi energic, pânæ când auzifli primaaprindere.

- Nu tragefli afaræ complet ønurul de start øi nu læsafli mânerulsæ se retragæ prea repede, ci ajutafli-l sæ revinæ încet înpoziflia iniflialæ.

- Punefli øocul (A/2) în poziflia (semideschis) øi tragefli dinnou de mânerul de start pânæ când porneøte motorul.

- Dupæ demararea motorului împingefli pânæ la capæt manetade gaz (B/6) øi apoi dafli-i drumul imediat, moment în carese va debloca semigazul, iar motorul va începe sæfuncflioneze la turaflia de mers în gol.

- La scurt timp dupæ aceea punefli øocul (A/2) în poziflia (închis).

Pornirea la cald- Dacæ motorul este cald nu se va mai acfliona pompa de

benzinæ.

- Nu punefli øocul (A/2) în poziflia (închis).

Oprirea motoruluiPunefli întrerupætorul (B/3) în poziflia STOP.

1

2

C

D

Atenflie: Dispozitivul de tuns nu are voie sæ se miøte laturaflia de mers în gol! În cazul în care dispozitivul de tunsse miøcæ totuøi øi la mersul în gol este necesaræ reglareaturafliei de mers în gol a motorului.

- Desfacefli øuruburile (C/7) øi scoatefli capacul filtrului (C/8).

Reglarea turafliei demers în gol

- Desfacefli jiclorul (D/9) cu max. 1/8 de turæ (în sens contraracelor de ceasornic).

- Montafli capacul filtrului de aer (C/8) øi strângefli din nouøuruburile.

ATENfiIE: Capacul filtrului de aer trebuie montatobligatoriu înainte de a verifica din nou turaflia de mers îngol!

- Reluafli procedeul în cazul în care dispozitivul de tuns semiøcæ în continuare la mersul în gol.

7

8

9

B

345

6

STOP

Page 17: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

17

LUCRÆRILE DE REPARAfiIE ØI ÎNTREfiINERE

ATENfiIE: Oprifli motorul, scoatefli fiøa din bujie øi punefli-væmænuøile de protecflie înainte de a lucra la motocoasæ!

ATENfiIE: Pornifli motocoasa numai dupæ asamblarea completæøi verificarea acesteia!

STOP

Ascuflirea dispozitivului de tuns

E

Atenflie: Dispozitivele de tuns menflionate mai jos nu sevor ascufli decât într-un atelier autorizat DOLMAR,rectificarea lor manualæ conduce în caz contrar ladezechilibrarea motocoasei, apariflia vibrafliilor înmotounealtæ øi distrugerea acesteia.

• cuflit de iarbæ cu 4 dinfli

• disc cu 8 dinfli

Ascuflirea øi echilibrarea corespunzætoare a dispozitivelor detuns se executæ în orice atelier autorizat DOLMAR.

Observaflie: Pentru a-i prelungi durata de funcflionare, cuflitulde iarbæ cu 4 dinfli poate fi întors o singuræ datæ, pânæ când setocesc ambele tæiøuri.

cuflitul de iarbæ cu 4 dinfli discul cu 8 dinfli

Lucræri de întreflinere øi îngrijirePentru a garanta o lungæ duratæ de funcflionare, resp. pentru a evita apariflia unor defecfliuni, precum øi pentru a garanta funcflionareaperfectæ a dispozitivelor de siguranflæ, trebuie executate periodic lucrærile de întreflinere descrise mai jos. Reclamafliile din perioadade garanflie vor fi acceptate numai în cazul executærii periodice øi regulamentare a acestor lucræri. Pericol de accident în cazulnerespectærii acestor instrucfliuni!

Persoanele care folosesc motocoasele nu vor executa decât lucrærile de întreflinere øi îngrijire descrise în aceste instrucfliuni.Celelalte lucræri de întreflinere se vor executa exclusiv într-un atelier autorizat DOLMAR. La fiecare 50 de rezervoare consumatemotocoasa se va trimite într-un atelier autorizat DOLMAR în vederea executærii unei inspecflii tehnice amænunflite.

Lucræri generale Motocoasæ, complet Se va curæfla la exterior øi verifica starea în care se aflæ

În caz de defecfliune, aceasta trebuie reparatæ imediat

înainte de fiecare Dispozitiv de tuns Se va verifica dacæ este întreg, ascuflit øi bine fixatpunere în funcfliune

Dispozitive de protecflie Se va verifica poziflia corectæ, dacæ sunt bine strânse øi în 10stare corespunzætoare

Øuruburi øi piulifle Se va verifica starea în care se aflæ øi dacæ sunt bine strânse

Buton STOP, 16buton blocare,manetæ de gaz Probæ de funcflionare 16

Capac rezervor combustibiløi sistem de alimentare Se va verifica dacæ este etanø

Mers în gol Se va verifica dacæ dispozitivul de tuns se miøcæ la 16mers în gol

dupæ fiecare nouæ Filtru de aer Se va curæfla 18scoatere din funcfliune

Fantele de ræcire cu aer Se vor curæfla øi verifica dacæ sunt în stare corespunzætoare

de douæ ori pe an Bujie Se va verifica øi la nevoie înlocui 18

Sorb de filtrare Inspecflie într-un atelier DOLMAR

Rezervor de combustibil Se va curæfla

Ønur de start Se va verifica dacæ nu este defect

anual Motocoasæ, complet Inspecflie într-un atelier DOLMAR

Conservare Motocoasæ, complet Inspecflie într-un atelier DOLMAR. Se va pæstra la locsigur øi uscat.

Rezervor de combustibil Se va goli øi curæflaCarburator Se va goli din mersDispozitive metalice Se vor curæfla øi unge uøor cu ulei,de tuns se vor acoperi cu husa

Pagina

Page 18: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

18

9

8

5

6

4

7

0,5 - 0,8 mm

Curæflarea filtruluide aer

- Punefli øocul (A/1) în poziflia (închis).

- Desfacefli øuruburile (A/2) øi scoatefli capacul filtrului (A/3).

- Scoatefli buretele de filtrare din capac.

Atenflie: Nu suflafli particulele de murdærie de pe filtrufiindcæ acestea pot ajunge în ochi.

- Filtrele de aer foarte murdare se pot spæla în apæ caldæamestecatæ cu detergent pentru veselæ.

- Dacæ mediul de lucru este foarte murdar, filtrul se va curæflamai des, având în vedere cæ numai un filtru curat poateasigura motorului randamentul maxim.

- Înainte de a monta la loc filtrul verificafli dacæ prin clapetade øoc au cæzut impuritæfli la interior. Dacæ da, îndepærtafli-le cu o pensulæ.

- Uscafli bine filtrul de aer øi montafli-l la loc.

Atenflie: Înlocuifli imediat filtrele de aer distruse! Bucæfliledesprinse din flesætura filtrului sau impuritæflile mai maripot distruge întreg motorul.

A

STOP

Verificarea bujiei STOP

B

ATENfiIE:

Nu atingefli bujia øi fiøa acesteia în timpul funcflionæriimotorului (pericol de electrocutare).

Începefli lucrærile de întreflinere numai dupæ oprireamotorului.

Pericol de ardere din cauza motorului încins. Purtaflimænuøi de protecflie!

În cazul defectærii izolatorului, a calcinærii electrozilor, resp. amurdæririi sau îmbibærii acestora cu ulei, bujia trebuieschimbatæ complet.

- Scoatefli capacul bujiei (B/4), apæsând clipsul (B/5) îndirecflia datæ de sægeatæ, ridicafli apoi capacul øi dafli-l la oparte.

- Scoatefli fiøa (B/6) din bujie. Demontafli bujia (B/7) folosind

cheia specialæ (de 19 mm, vezi accesorii).

ATENfiIE: Nu folosifli decât bujii de rezervæ de tip BOSCHWSR 6F, CHAMPION RCJ-6Y sau NGK BPMR 7A.

Distanfla dintre electrozi

Distanfla dintre electrozi trebuie sæ fie de 0,5-0,8 mm.

STOPÎnlocuirea bujiei

- Introducefli cheia combi (C/8) între capac øi cilindru numaiîn modul descris în imagine.

ATENfiIE!

Nu introducefli cheia în locaøul bujiei, facefli contact doarcu cilindrul (în caz contrar pericol de distrugere a întreguluimotor).

- Sprijinifli pe cheie bujia demontatæ, cu fiøa introdusæ în bujie,flinând bujia cu un patent izolat (nu atingefli locaøul bujiei!).

- Apæsafli pe butonul (C/9) în direcflia datæ de sægeatæ.

- Tragefli cu putere de ønurul de start.

Dacæ aprinderea funcflioneazæ corect trebuie sæ se vadæ acumo scânteie între electrozi.

2

3

1

C

Page 19: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

19

Defecfliune Sistem Constatæri Cauzæ

Motorul nu porneøte Sistemul de Se produce scânteia Defecfliune în sistemul de alimentare,

sau porneøte greu aprindere de aprindere de compresie, defecfliune mecanicæ.

Lipsæ scânteie de Apæsat buton STOP, defecfliune sau scurtcircuitaprindere în cabluri; fiøæ bujie sau bujie defectæ

Alimentare Rezervor combustibil gol Øoc în poziflie incorectæ, carburator defect,

combustibil sorb colmatat, conductæ combustibil îndoitæsau spartæ

Sistemul de În feræstræu Garnituræ soclu cilindru defectæ, garnituri

compresie radiale defecte, cilindru sau segmenfli defecfli

La exteriorul feræstræului Bujia nu etanøeazæ

Defecfliune Demarorul nu acflioneazæ Arc starter rupt, piese rupte în motor

mecanicæ

Probleme la pornirea Carburator Combustibil în rezervor Carburator reglat incorect

la cald Se produce scânteiade aprindere

Motorul porneøte, Alimentare Combustibil în rezervor Turaflie de mers în gol incorect reglatæ,

dar se opreøte imediat combustibil sorb sau carburator colmatat

Aerisire rezervor defectæ, conductæ combustibilruptæ, cablu defect, buton STOP defect

Putere scæzutæ pot fi afectate Motorul merge la relanti Filtru de aer colmatat, carburator evtl.

concomitent incorect reglat, amortizor de zgomot obturat,

mai multe sisteme canal colector de gaze din cilindru obturat

Depistarea defecfliunilor

D

Înainte de a pune motocoasa la conservare trebuie injectatæunsoare în articulaflia cardanicæ (D/10), în caz contrarcondensul acumulat la interior poate distruge articulaflia.

- Desfacefli øurubul (D/11) øi scoatefli-l afaræ.

- Injectafli unsoare în articulaflie folosind pompa de ungere.

- Punefli la loc øurubul (D/11) øi strângefli-l bine.

În cazul în care din articulaflie se scurge o cantitate mai marede unsoare luafli legætura imediat cu un atelier autorizatDOLMAR.

La accesorii gæsifli:

Presæ de ungere (cod articol 944 350 000)Unsoare universalæ (cod articol 944 360 000)

Ungerea articulafliei cardanice(numai la MS-30 U/C øi MS-31 U/C)

Service øi întreflinere

La intervale regulate, væ recomandæm sæ efectuafli lucrærilenecesare de întreflinere øi sæ verificafli motocoasa într-un atelierautorizat DOLMAR. Toate lucrærile de întreflinere øi reglajcare nu au fost descrise în prezentele instrucfliuni se vorexecuta într-un atelier autorizat DOLMAR.

1110

Service

Page 20: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

20

Ateliere service, piese de schimb, garanflie

Întreflinerea øi reparafliileÎntreflinerea øi repararea motocoaselor moderne øi a componentelor lor de siguranflæ necesitæ o pregætire de specialitate øi unatelier dotat cu scule speciale øi aparaturæ de testare corespunzætoare.

Toate lucrærile care nu au fost descrise în prezentele instrucfliuni trebuie executate într-un atelier autorizat DOLMAR.

Specialiøtii noøtri au pregætirea, experienfla øi dotarea necesaræ pentru a væ oferi soluflia cea mai economicæ øi a væ ajuta cusfaturile necesare.

Orice încercare de a repara motocoasa fæcutæ de cætre terfle persoane neautorizate conduce la pierderea garanfliei.

Væ rugæm extragefli din lista ataøatæ adresa celui mai apropiat atelier autorizat.

Piesele de schimbFuncflionarea fiabilæ øi siguræ a maøinii Dvs. depinde øi de calitatea pieselor de schimb folosite. Nu folosifli decât PIESE DESCHIMB ORIGINALE marca DOLMAR, inscripflionate cu:

Numai piesele originale provin din procesul tehnologic de fabricaflie a maøinii, garanflie pentru un material de cea mai bunæ calitate,dimensiuni exacte, o funcflionare corespunzætoare øi siguranflæ deplinæ.

Piese øi accesorii originale se gæsesc la distribuitorul Dvs. Acesta dispune øi de listele cu piese de schimb necesare pentru aidentifica codul articolului dorit, informâdu-væ permanent cu privire la orice îmbunætæfliri de detaliu sau noutæfli apærute în oferta depiese de schimb.

Væ rugæm sæ flinefli cont øi de faptul cæ în cazul folosirii unor altor piese decât cele originale DOLMAR se pierde garanflia oferitæ defirma noastræ.

Extras din lista cu piese de schimbNu folosifli decât piese de schimb originale marca DOLMAR. Pentru reparafliiøi înlocuirea unor altor piese de schimb adresafli-væ unui atelier DOLMAR.

Poz. Cod art. DOLMAR Buc. Denumire

1 010 114 049 1 Capac rezervor, compl.2 369 173 050 1 Filtru de aer3 965 603 021 1 Bujie4 387 228 040 1 Piuliflæ de fixare5 904 905 605 2 Øurub M5x606 941 717 001 1 Cheie SW 177 940 827 000 1 ✪ Øurubelniflæ L

5 2 3

1

4

6 7

MS-30 U, MS-31 UMS-30 C, MS-31 CLT-30, LT-31

Accesorii (nu fac parte din volumul livrat iniflial)

Poz. Cod art. DOLMAR Buc. Denumire

8 941 713 191 1 Cheie combi SW 13/199 944 500 800 1 Cheie combi SW 10/13

8 9

Page 21: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

21

Notifle

GARANfiIA

DOLMAR garanteazæ o calitate perfectæ a produsului øi acoperæ astfel cheltuielile ulterioare de reparaflie, înlocuind piesele defectatedin cauza unor erori de material sau fabricaflie apærute în perioada de garanflie, care începe de la data vânzærii. Atenflie la clauzelede garanflie specifice la nivel naflional. La nevoie solicitafli relaflii suplimentare distribuitorului Dvs. În calitate de vânzætor al acestuiprodus, distribuitorul ræspunde de garanflia aferentæ.

Væ rugæm sæ înflelegefli cæ garanflia noastræ nu acoperæ daunele apærute din urmætoarele cauze:

• Nerespectarea instrucfliunilor de folosire

• Neexecutarea lucrærilor de întreflinere øi curæflenie

• Depæøirea turafliei maxim admisibile în urma unui reglaj incorect al carburatorului.

• Daune produse în urma reglærii necorespunzætoare a carburatorului

• Uzura apærutæ în timpul folosirii normale.

• Suprasolicitarea evidentæ a utilajului prin depæøirea constantæ a puterii maxime.

• Folosirea forflatæ, brutalæ, necorespunzætoare sau accidentalæ a produsului.

• Daune rezultate în urma supraîncælzirii sculei din cauza ræcirii cu aer cu impuritæfli.

• Intervenflia unor persoane necalificate sau încercæri necorespunzætoare de a repara scula.

• Folosirea unor piese de schimb neadecvate, resp. nefolosirea pieselor originale DOLMAR, în cazul în care aceasta a fostcauza daunelor produse

• Folosirea unor lubrefianfli neadecvafli sau cu termen de valabilitate depæøit

• Daune produse în timpul øi din cauza închirierii maøinii.

• Daune rezultate prin omiterea strângerii la timp a îmbinærilor filetate.

Curæflarea, îngrijirea øi reglarea maøinii nu intræ sub incidenfla prezentei garanflii. Toate lucrærile de garanflie vor fi executate de undistribuitor DOLMAR.

Page 22: Instrucfliuni de funcflionare - BricoShop.ro · modernæ tehnicæ, un design ergonomic øi un înalt confort funcflional, în condiflii avantajoase de prefl. Motorul special

22

Form: 995 703 144 (1.05 RO)

Sub rezerva oricæror modificæri.DOLMAR GmbHPostfach 70 04 20D-22004 HamburgGermanyhttp://www.dolmar.com