INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil...

82

Transcript of INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil...

Page 1: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion
Page 2: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte

Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - VicepreşedinteDr. Dan Ion GHERGUŢ - icepreşedinte

- Secretar generalIlie DUMITRESCU - DirectorAdriana CIUCHEA - irector generalVitty-Cristian CHIRAN - irectorRodica SOLOVĂSTRU - irector adjunctDoina BADEA - ef serviciu

Adriana CIUCHEA,

Gabriela PODBEREŢCHI, Angela ERBAN,Daniela BUCUR.

Grafica : Rodica SOLOVĂSTRUCoperta: Alexandru POPESCU - Referent

Coordonator al ediţiei:

Coordonatori:

Responsabil de publicaţie:

Autori:

Tehnoredactare şi editare:

Concepţie şi realizare:

INS

INSV INS

Gabriel JIFCU

DDDŞ

- Director adjunct

Doina BADEA - Şef serviciu

Doina BADEA, Dorel GHEORGHIU, Silvia PISICĂ,Andreea CAMBIR,Nicoleta ADAMESCU, Nina ALEXEVICI, Mihai Iulian GHEORGHE, Florica MAZILU,Ion FLORESCU, Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Florentina GHEORGHE,Daniela ŞTEFĂNESCU.

Rodica SOLOVĂSTRU, Doina BADEA, ŞLenuţa POPESCU, Gabriela ZAGALCA, Laura ENACHE,

ISSN 1222 - 8818ISSN 1222 - 8818

Editare CD:Rodica SOLOVĂSTRU

INS 2008Reproducerea

Utilizarea

conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în formaoriginală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea suborice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţionalde Statistică.

conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, înarticole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

START

INFO

Page 3: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

ROMÂNIA ÎN CIFRE- breviar statistic -

Bucureºti- mai 2008 -

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃROMÂNIA

Page 4: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion
Page 5: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

CUPRINSPrezentare generalã ......................................................................................................................................... 5Populaþie .............................................................................................................................................................. 9Piaþa forþei de muncã .................................................................................................................................... 15Veniturile populaþiei ...................................................................................................................................... 22Câºtiguri salariale ............................................................................................................................................ 23Cheltuielile populaþiei .................................................................................................................................. 24Consumul populaþiei ..................................................................................................................................... 25Locuinþe ............................................................................................................................................................. 26Protecþia socialã a ºomerilor ...................................................................................................................... 27Asigurãri sociale .............................................................................................................................................. 28Asistenþã socialã ............................................................................................................................................. 29Sãnãtate ............................................................................................................................................................. 30Educaþie ............................................................................................................................................................. 32Culturã ................................................................................................................................................................ 34Preþuri ................................................................................................................................................................. 36Conturi naþionale ............................................................................................................................................ 38Investiþii .............................................................................................................................................................. 41Agriculturã ........................................................................................................................................................ 42Activitatea întreprinderii .............................................................................................................................. 44Industrie ............................................................................................................................................................. 45Energie ................................................................................................................................................................ 48Construcþii ......................................................................................................................................................... 49Transporturi ...................................................................................................................................................... 50Comerþ internaþional cu bunuri ................................................................................................................ 53Comerþ interior ................................................................................................................................................ 58Servicii de piaþã ............................................................................................................................................... 59Turism ................................................................................................................................................................. 60Justiþie ................................................................................................................................................................. 61Statisticã internaþionalã ............................................................................................................................... 62Serii lunare aferente anului 2008 ............................................................................................................... 69

Pagina

Page 6: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion
Page 7: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

5

înainte

P R E Z E N T A R E G E N E R A L Ã

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ A TERITORIULUIROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE 2007

Numãrul judeþelor 421)

Numãrul oraºelor ºi municipiilor 320

din care: municipii 103

Numãrul comunelor 2856

Numãrul satelor 12955

1) Inclusiv municipiul Bucureºti.

Punctul extrem Judeþul Longitudinea Latitudinea(localitatea) esticã1) nordicã

Nord Satul Horodiºtea Botoºani 26o42’05” 48o15’06”Sud Oraºul Zimnicea Teleorman 25o23’32” 43o37’07”Est Oraºul Sulina Tulcea 29o41’24” 45o09’36”Vest Comuna Beba Veche Timiº 20o15’44” 46o07’27”

1) Dupã Greenwich.

POZIÞIA GEOGRAFICÃ A ROMÂNIEI

România este situatã în centrul geografic al Europei (sud-estul EuropeiCentrale), la nord de Peninsula Balcanicã, la jumãtatea distanþei dintreCoasta Atlanticului ºi Munþii Urali, în interiorul ºi exteriorul arculuiMunþilor Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km) ºi cu ieºire laMarea Neagrã.Centrul geometric al þãrii este marcat de intersecþia paralelei 45oN cumeridianul 25oE (la 100 km N-V de capitala þãrii, Bucureºti).

Suprafaþa totalã a teritoriului este de 238391 km2.Totalul graniþelor României însumeazã 3150 km.Vecinii: Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina ºi Ungaria.Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã pe 245 km, între gârlaMusura (graniþa cu Ucraina) ºi localitatea Vama Veche (graniþa cuBulgaria).

RELIEFUL ROMÂNIEI

Se compune din trei trepte majore ºi anume: cea înaltã a MunþilorCarpaþi, cea medie care corespunde Subcarpaþilor, dealurilor ºipodiºurilor, cea joasã care corespunde câmpiilor, luncilor ºi DelteiDunãrii. Caracteristicile principale ale unitãþilor de relief suntproporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, 33% câmpii ºilunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor majore ale reliefului.

Principalele altitudini muntoase

Denumirea Denumirea Altitudineavârfului masivului Judeþul vârfuluimuntos muntos (m)

Moldoveanu Fãgãraº Argeº 2544Negoiu Fãgãraº Argeº, Braºov, Sibiu 2535Parângu Mare Parâng Gorj, Hunedoara 2519Peleaga Retezat Hunedoara 2509Omu Bucegi Prahova, Braºov, Dâmboviþa 2505

Page 8: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

6

România în cifreînainte

P R E Z E N T A R E G E N E R A L Ã

Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, mareamajoritate având izvoarele în Carpaþi, principalul colector al acestorafiind fluviul Dunãrea care strãbate þara în partea sudicã pe o lungimede 1075 km ºi se varsã în Marea Neagrã.

Principalele cursuri de apã

Denumirea Lungimea cursului de apã Suprafaþacursului de apã ( km ) bazinului ( km2)

Dunãre 1075 332501)

Mureº 761 27890Prut 742 10990Olt 615 24050

Siret 559 42890

1) Fãrã afluenþii care formeazã bazine de ordinul 1.

Principalele lacuri

Denumirea lacului natural Judeþul Suprafaþa Volum1)

( ha ) (mil. m3)

lacuri în circuri glaciare: Bucura Hunedoara 10,5 0,5lacuri în cratere vulcanice: Sfânta Ana Harghita 22,0 0,6lacuri în depresiuni carstice: Zãton Mehedinþi 20,0 1,0lacuri de baraj natural: Lacul Roºu Harghita 12,6 0,7lacuri în crovuri: Ianca Brãila 322,0 1,6limane fluviatile: Oltina Constanþa 2509,0 60,0limane fluvio-maritime: Taºaul Constanþa 2335,0 57,0lagune marine: Razim Tulcea 41500,0 909,0lacuri de luncã: Brateº Galaþi 2111,0 30,0lacuri din Delta Dunãrii: Dranov Tulcea 2170,0 21,7

1) La nivel normal de retenþie.

Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale rãspândite în toateunitãþile majore de relief, de la cele glaciare în zona muntoasã (LaculMioarelor - Fãgãraº la 2282 m), la limanele fluvio-maritime (LaculTechirghiol la 1,5 m) ºi lacuri antropice.

Denumirea lacului antropic Judeþul Suprafaþa Volum1)

( ha ) (mil. m3)

Porþile de Fier Mehedinþi 70000,02) 2400,0Ostrovu Mare Mehedinþi 7920,0 800,0

1) La nivel normal de retenþie.2) Între confluenþa Nera – Dunãre ºi baraj (dupã datele celor douã hidrocentrale).

Resursele minerale utile ale României sunt variate: petrol, gazenaturale, cãrbuni, în special huilã cocsificabilã, cãrbune brun ºi lignit,minereuri feroase ºi neferoase, zãcãminte de aur, argint, bauxitã,mari rezerve de sare, precum ºi o serie de resurse nemetalifere.O categorie aparte a bogãþiilor de subsol o constituie cele peste2000 de izvoare de ape minerale, cu valenþe pentru consum ºitratamente medicale.

Page 9: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

7

înainte

P R E Z E N T A R E G E N E R A L Ã

Arii portejate, în anul 2006

Denumirea Numãr Suprafaþa (ha)

Rezervaþii ºtiinþifice 79 100574Parcuri naþionale 13 315857Monumente ale naturii 190 18220Rezervaþii naturale 659 134319Parcuri naturale 13 728272Rezervaþii ale biosferei 3 664446

Notã: Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna iulie 2008.Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.

Rezervaþii ale biosferei, în anul 2006

Denumirea Judeþul Suprafaþarezervaþiei (ha)

Total 664446Delta Dunãrii Tulcea, Constanþa 580000Retezat Hunedoara 38047

Rodna Maramureº, Bistriþa-Nãsãud, Suceava 46399

Notã: Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna iulie 2008.Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.

Temperatura aerului 1), în anul 2007

Maxima absolutã Minima absolutãStaþia Media anualã anualãmeteorologicã anualã Val. Data Val. Data

înreg. înreg.

Satu Mare 11,3 39,2 20.VII -9,2 19.XIISuceava 9,7 36,0 24.VII -23,6 24.IIOradea 12,0 40,4 20.VII -9,5 28.IIaºi 11,8 40,1 22.VII -20,5 24.IICluj-Napoca 10,1 38,0 24.VII -10,2 19.XIITârgu Mureº 10,4 37,9 24.VII -10,4 5.IIBacãu 11,1 40,3 24.VII -17,3 24.IITimiºoara 12,4 41,1 24.VII -6,7 19.XIIDeva 11,2 40,0 24.VII -8,4 19.XIISibiu 10,3 38,3 24.VII -11,4 19.XIIVârfu Omu -1,6 20,0 24.VII -21,2 14.XIIGalaþi 13,0 40,5 22.VII -13,1 24.IITârgu Jiu 12,0 40,7 24.VII -9,2 22.XIIBuzãu 12,8 40,3 23.VII -11,6 25.IICalafat 13,5 44,3 24.VII -13,8 23.XIITurnu Mãgurele 13,0 43,4 2.VII -12,4 23.XIIBucureºti-Filaret 13,4 41,8 23.VII -9,2 22.XIIConstanþa 13,4 38,5 25.VII -8,4 24.II1) Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.

grade CelsiusStaþia Cantitateameteorologicã anualã (mm)

Satu Mare 708,9Suceava 687,5Oradea 655,5Iaºi 513,6Cluj-Napoca 806,3Târgu Mureº 746,1Bacãu 603,8Timiºoara 649,2Deva 655,9Sibiu 777,3Vârfu Omu 875,7Galaþi 499,6Târgu Jiu 1082,3Buzãu 542,4Calafat 583,7Turnu Mãgurele 595,6Bucureºti-Filaret 610,2Constanþa 493,7

1) Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.

Precipitaþii atmosferice1) în anul 2007

Page 10: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

8

România în cifreînapoi

P R E Z E N T A R E G E N E R A L Ã

AEROPORTURI PRINCIPALE: Bucureºti (“Henri Coandã”-Otopeniºi Bãneasa), Constanþa (“Mihail Kogãlniceanu”), Timiºoara (“Traian Vuia”),Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureº, Suceava, Bacãu,Deva, Sibiu, Craiova, Tulcea.

LIMBA OFICIALÃ: limba românã.

ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI: 1 Decembrie.

DRAPELUL ROMÂNIEI este tricolor, culorile sunt aºezate vertical înordinea urmãtoare, începând de la lance: albastru, galben, roºu.

FORMA DE GUVERNÃMÂNT:

Republicã, conform Constituþiei adoptate în anul 1991 ºi modificatãîn anul 2003;

Puterea legislativã: parlament bicameral (Camera Deputaþilor ºiSenatul);

Puterea executivã: guvern, condus de un prim-ministru desemnat depreºedintele þãrii;

Preºedintele þãrii este ales în baza rezultatelor alegerilor generaleprin scrutin universal pentru un mandat de 5 ani.

MONEDA NAÞIONALÃ: “Leu”, cu subdiviziunea “ban”.Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa valutarãinterbancarã, moneda de referinþã fiind euro. În anul 2007 cursul mediude schimb leu/Euro era de 3,3373 .

POPULAÞIA21537563 locuitori, la 1 iulie 2007;

Densitatea populaþiei: 90,3 locuitori / km2, la 1 iulie 2007.

CAPITALA: Municipiul Bucureºti (1931838 locuitori, la 1 iulie 2007),împãrþit în ºase sectoare administrative. Prima menþionaredocumentarã a fost în 20.IX.1459, ca reºedinþã a lui Vlad Þepeº. Devinecapitalã a Þãrii Româneºti începând din a doua jumãtate a secolului alXVII-lea ºi capitala României din anul 1862, fiind cel mai importantcentru politic, economic ºi cultural - ºtiinþific al þãrii.

ORAªELE PRINCIPALE: Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara,Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Brãila.Oraºul situat la cea mai mare altitudine medie este Predeal (judeþulBraºov) = 1060 m.Oraºul situat la cea mai micã altitudine medie este Sulina (judeþulTulcea) = 4 m.

PORTURI PRINCIPALE:

– la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia;– la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu Severin, Calafat,

Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi,Cernavodã, Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.

Page 11: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

9

înainte

P O P U L A Þ I E

La 1 iulie 2007 populaþia României a fost de 21,5 milioane locuitori,din care 10,5 milioane bãrbaþi (48,7%) ºi 11,0 milioane femei (51,3%).Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale solduluimigraþiei externe, au fãcut ca populaþia þãrii sã se diminueze, înperioada 2005-2007, cu aproape 86,3 mii persoane. Structura pevârste a populaþiei poartã amprenta specificã unui proces deîmbãtrânire demograficã, marcat, în principal, de scãderea natalitãþii,care a determinat reducerea absolutã ºi relativã a populaþiei tinere(0-14 ani), ºi de creºterea ponderii populaþiei vârstnice (de 60 ani ºipeste). Comparativ cu 1 iulie 2005, în anul 2007 se remarcã reducereaponderii populaþiei tinere (de 0-14 ani) de la 15,6% la 15,3% ºicreºterea ponderii celei vârstnice (de 60 ani ºi peste), de la 19,2%la19,4%.

Populaþia adultã (15-59 ani) reprezintã 65,3% din total, în creºtere cu21,4 mii persoane faþã de mijlocul anului 2005. În cadrul populaþieiadulte a crescut ponderea grupelor de vârstã 35-39 ani ºi 50-59 ani ºia scãzut cea din grupele de vârstã 15-19 ani, 25-29 ani ºi 40-49 ani.

Vârsta medie a populaþiei þãrii a crescut de la 38,6 ani (anul 2005)la 39,0 ani (anul 2007), vârstã medie ce caracterizeazã þãrile cu opopulaþie „adultã”. Populaþia femininã, cu o vârstã medie de 40,4 ani,a fost ºi la 1 iulie 2007 mai îmbãtrânitã decât cea masculinã cu 2,8 ani.

Populaþia pe sexe, grupe de vârstã ºi medii, la 1 iuliemilioane locuitori

2005 2006 2007

Total 21,6 21,6 21,5

Pe sexeMasculin 10,5 10,5 10,5Feminin 11,1 11,1 11,0

Pe grupe de vârstã0-14 ani 3,4 3,3 3,315-59 ani 14,1 14,1 14,060 ani ºi peste 4,1 4,2 4,2

Pe mediiUrban 11,9 11,9 11,9Rural 9,7 9,7 9,6

Vârsta medie

2005 2006 2007

Vârsta medie a populaþiei 38,6 38,8 39,0

Page 12: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

10

România în cifreînainte

P O P U L A Þ I E

Nr. Oraºul 1) Numãrulcrt. locuitorilor

1. Bucureºti 19318382. Iaºi 3152143. Cluj-Napoca 3102434. Timiºoara 3073475. Constanþa 3042796. Craiova 2994297. Galaþi 2935238. Braºov 2779459. Ploieºti 230240

10. Brãila 215316

1) Municipiul (reºedinþã de judeþ).

Populaþia pe vârste ºi sexe, la 1 iulie 2007

������������������ � �� ��� ��� ��� ��� ���

10095908580757065605550454035302520151050

Masculin Feminin

miimii

Vârsta (ani)

Recensãmântul populaþiei din 18 martie 2002

Populaþia dupã etnie Populaþia dupã religie

Etnia Numãr % Religia Numãr %persoane persoane

Populaþia Populaþiastabilã 21680974 100,0 stabilã 21680974 100,0

Români 19399597 89,5 Ortodoxã 18817975 86,8Maghiari 1431807 6,6 Romano-catolicã 1026429 4,7Rromi (þigani) 535140 2,5 Reformatã 701077 3,2Ucraineni 61098 0,3 Penticostalã 324462 1,5Germani 59764 0,3 Greco-catolicã 191556 0,9Alte etnii 193568 0,8 Alte religii 619475 2,9

Primele zece oraºe ale þãrii dupãnumãrul locuitorilor, la 1 iulie 2007

Piramida vârstelor reflectã cel mai fidel cronicageneraþiilor, evidenþiind disproporþiile în structurapopulaþiei, pe vârste ºi sexe. Reducerea numãruluipopulaþiei tinere a îngustat ºi mai mult baza piramideivârstelor. Efectele demografice ºi economice ale acesteievoluþii se vor resimþi în timp ºi vor atrage schimbãri lanivelul diferitelor subpopulaþii (populaþia ºcolarã,populaþia de vârstã fertilã, populaþia în vârstã de muncã).

Page 13: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

���

���

��

��

����� ���� ���� ����

����� �������� ���

���� ���� ��� ���� ����

����

����

����

���

��

����

����

breviar statistic mai 2008

11

înainte

P O P U L A Þ I E

Cãsãtorii

mii

Divorþuri

Durata medie a vieþii a continuat sã creascã, valorile actuale(69,0 ani la bãrbaþi, 76,0 ani la femei) fiind superioare celor din anul2001, atât pe total, cât ºi pe sexe. Pentru populaþia femininã, cât ºipentru cea masculinã, durata medie a vieþii a crescut cu 1,2, respectiv1,3 ani. Femeile au o duratã medie a vieþii mai mare cu 7,0 ani decâtbãrbaþii.

Cãsãtoria continuã sã se prezinte în societatea româneascã înlimitele tradiþionale specifice modelului cultural naþional.Acest model se caracterizeazã prin universalitatea cãsãtoriei, ritmuldestul de rapid de încheiere a cãsãtoriilor ºi celibatul definitiv scãzut,relativa precocitate a cãsãtoriei, o relativã stabilitate a cuplurilor,exprimatã printr-o ratã moderatã a divorþurilor ºi printr-o ponderefoarte scãzutã a divorþurilor de rang superior. Constituirea uniunilorconsensuale, deºi a devenit mai frecventã, nu deþine o ponderesemnificativã ca formã de convieþuire a populaþiei.

Faþã de anul 2001, numãrul cãsãtoriilor a crescut în anul 2007ajungând la 189,2 mii. România se situeazã printre þãrile europene cuo nupþialitate mai ridicatã decât media europeanã, dacã avemîn vedere cã rata nupþialitãþii în UE-25 a fost în anul 2003 de4,8‰ (valoare estimatã). În anul 2007 s-au înregistrat 36,3 miidivorþuri, cu 5,2 mii mai multe decât în anul 2001. Rata divorþialitãþiia fost de 1,69 divorþuri la 1000 locuitori. Totuºi, nivelul divorþialitãþiise menþine relativ scãzut, comparativ cu rata divorþialitãþii din alteþãri europene, având în vedere cã rata divorþialitãþii în UE-25 a fost de2‰ (valoare estimatã) în anul 2002, ceea ce confirmã caracterul destabilitate al familiei în societatea româneascã.

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor

� �� � �� �

����� �����

����� �����

����� ����

����� �����

���� �����

����

����

��

���

������

����

���

����

���

����� ���������

����

Masculin Feminin

Page 14: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

12

România în cifreînainte

P O P U L A Þ I E

Natalitatea, prima componentã a miºcãrii populaþiei, aînregistrat o scãdere, dupã ce în ultimii trei ani cunoscuse ouºoarã redresare. În condiþiile în care, pe termen scurt ºi mediu,nu se poate aºtepta ca migraþia externã ºi mortalitatea sãcontribuie semnificativ la reducerea scãderii demografice dinRomânia, natalitatea rãmâne singura componentã asupra cãreiase poate acþiona cu rezultate eficiente. Redresarea natalitãþiipoate avea efecte pozitive ºi de lungã duratã.

În anul 2007, numãrul de nãscuþii-vii (214,7 mii) a scãzut faþã deanul 2005 cu 6,3 mii. Rata natalitãþii a ajuns la 10,0 nãscuþi-vii la1000 locuitori.

Mortalitatea, ca a doua componentã a miºcãrii populaþiei, arãmas relativ ridicatã în România. Scãderea continuã ºisemnificativã a nivelului acestei componente trebuie luatã înconsiderare din perspectiva redresãrii evoluþiei demografice aRomâniei. În anul 2007 s-au înregistrat 252,0 mii decese, cu 10,1mii persoane mai puþine decât în anul 2005, rata mortalitãþiigenerale, în uºoarã scãdere faþã de anul 2005, ajungând la 11,7decese la 1000 locuitori. În anul 2007 s-au înregistrat 2,6 miidecese sub un an, rata mortalitãþii infantile fiind de 12,0 ‰ (înscãdere faþã de valoarea înregistratã în anul 2005). Scãdereamortalitãþii infantile s-a datorat în principal scãderii mortalitãþiineonatale precoce, atât în mediul urban, cât ºi în mediul rural.Cu toate acestea, rata mortalitãþii infantile din România rãmâneîn continuare una dintre cele mai mari din Europa.

Evoluþia natalitãþii, mortalitãþii ºi a sporului natural al populaþiei

��

��

��

��

��

��

��

��� ���� ���� ���� ���� ����

NatalitateRate (la 1000 locuitori)

Mortalitate

Spor natural pozitiv

Spor natural negativ

2005 2006 2007

Miºcarea naturalã a populaþiei (mii)Nãscuþi-vii 221,0 219,5 214,7Decese 262,1 258,1 252,0- Decese la o vârstã

sub 1 an 3,3 3,1 2,6Sporul natural -41,1 -38,6 -37,3Cãsãtorii 141,8 146,6 189,2Divorþuri 33,2 32,7 36,3

Rate (la 1000 locuitori)Nãscuþi-vii 10,2 10,2 10,0Decese 12,1 12,0 11,7- Decese la o vârstã sub 1 an1) 15,0 13,9 12,0

Sporul natural -1,9 -1,8 -1,7Cãsãtorii 6,6 6,8 8,8Divorþuri 1,5 1,5 1,7

1) La 1000 nãscuþi-vii.

Page 15: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

13

înainte

P O P U L A Þ I E

În anul 2007, în mediul urban locuiau 11,9 milioane persoane,reprezentând peste jumãtate din populaþia þãrii.

La 1 iulie 2007, din cele 320 municipii ºi oraºe, 85,6% aveau opopulaþie sub 50 mii locuitori, reprezentând 17,9% din populaþiaþãrii ºi 32,5% din populaþia urbanã. Oraºele mari deþin 29,9% din populaþia þãrii ºi 54,3% din populaþiaurbanã.

Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor,la 1 iulie

2005 2006 2007

Judeþe - total 42 42 42Sub 300000 6 6 7300000 – 499999 19 19 18500000 – 699999 10 10 10700000 ºi peste 7 7 7

Municipii ºi oraºe - total 314 319 320Sub 5000 20 20 195000 – 19999 189 194 19920000 – 49999 59 59 5650000 – 99999 21 21 22100000 – 199999 14 14 13200000 – 999999 10 10 101000000 ºi peste 1 1 1

Comune - total 2850 2854 2855Sub 1000 66 68 731000 – 1999 554 568 5732000 – 4999 1766 1769 17585000 – 9999 443 428 42910000 ºi peste 21 21 22

2005 2006 20071)

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,determinate de schimbarea domiciliului (date absolute)

Total 272604 334025 374156Din rural în urban 60195 75275 80235Din urban în urban 76645 100825 95431Din rural în rural 55032 64001 80253Din urban în rural 80732 93924 118237

Rate (la 1000 locuitori)Total 12,6 15,5 17,4Din rural în urban 5,1 6,3 6,8Din urban în urban 6,5 8,5 8,1Din rural în rural 5,6 6,6 8,3Din urban în rural 8,3 9,7 12,2

1) Date provizorii.

Migraþia internã

În anul 2007 ºi-au schimbat domiciliul 374,2 mii persoane, rata migraþieiinterne a fost de 17,4 schimbãri de domiciliu la 1000 locuitori.Ca ºi în anul precedent, fluxurile migratorii din urban (în rural ºi înurban) deþin cele mai mari ponderi în structura migraþiei.

În mediul rural, la 1 iulie 2007, locuiau 9,6 milioane persoanereprezentând 44,8% din populaþia þãrii. Comunele cu populaþia cuprinsãîntre 1000 ºi 5000 locuitori au reprezentat 81,7% din numãrul total alcomunelor.

Page 16: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

14

România în cifreînapoi

P O P U L A Þ I E

În anul 2007, nivelul emigranþilor legali a scãzut la 8,8 miipersoane, respectiv 0,4 emigrãri la 1000 locuitori.

Cetãþeni români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate

numãr persoane

2005 2006 20071)

Total 10938 14197 8830Pe sexe

Masculin 4110 5341 3088Feminin 6828 8856 5742

Pe grupe de vârstã sub 18 ani 765 963 100318-40 ani 7767 9924 604141-60 ani 1900 2621 144261 ani ºi peste 506 689 344

Dupã naþionalitateRomâni 10301 13296 8589Maghiari 460 693 167Germani 93 85 12Evrei 48 54 21Alte naþionalitãþi 36 69 41

Dupã þara de destinaþieAustralia 78 125 83Austria 421 581 313Canada 1220 1655 1787Franþa 343 529 372Germania 2196 3110 1902Grecia 114 134 72Israel 64 128 57Italia 2731 3393 1401S.U.A. 1679 1982 1535Spania 139 330 138Ungaria 1013 900 266Alte þãri 940 1330 904

1) Date provizorii.

Page 17: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

15

înainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

1) Date provizorii.2) Inclusiv membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative neagricole.Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

�����

����

�����

�����

Salariat

Patron

Lucrãtor pecont propriu 2)

Lucrãtor familialneremunerat

În contextul procesului de tranziþie economicã, piaþa muncii dinRomânia a suferit transformãri semnificative sub aspectulvolumului ºi structurii principalilor indicatori de forþã de muncã.Acest proces s-a caracterizatat prin reducerea populaþiei active ºi apopulaþiei ocupate, prin menþinerea la valori relativ constante aratei ºomajului ºi prin creºterea ºomajului de lungã duratã.Pe parcursul ultimei jumãtãþi a anilor ’90, populaþia activã semenþinuse la valori ridicate, de peste 11 milioane persoane.Odatã cu noul mileniu, se constatã un declin uºor, dar constant.În anul 2007, populaþia activã numãrã aproape 10,0 milioanepersoane, din care 94,9% aparþin grupei în vârstã de muncã (15-64ani).

Populaþia ocupatã a prezentat o tendinþã descrescãtoare peparcursul ultimilor ani. Dintre persoanele ocupate, aproape 55%sunt bãrbaþi. Pânã în anul 2002, majoritatea populaþiei ocupate areprezentat-o cea din mediul rural. Începând din anul 2003, ceamai mare parte a populaþiei ocupate (aproximativ 54% în anul2007) are domiciliul în mediul urban. Categoria salariaþilorpredominã în rândul populaþiei ocupate (66,2% în anul 2007).

Numãrul ºomerilor, definit conform criteriilor BIM, a înregistrat otraiectorie oscilantã, ajungând în anul 2007 la 641 miipersoane faþã de 704 mii persoane în anul 2005, tinerii(15-24 ani) reprezentând 30,7%. Proporþia bãrbaþilor estemajoritarã (62,2% în anul 2007). Aproximativ douã treimi dintreºomeri îºi au domiciliul în municipii ºi oraºe (65,8% în anul 2007).

Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, în anul 20071)

Populaþia activã, populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM1)

mii persoane

2005 2006 20072)

Populaþia activã - total 9851 10041 9994- Feminin 4420 4515 4479- Urban 5361 5595 5494

Populaþia ocupatã - total 9147 9313 9353- Feminin 4136 4239 4237- Urban 4889 5115 5072

ªomeri BIM1)- total 704 728 641- Feminin 284 276 242- Urban 472 480 422

1) Conform metodologiei Biroului Internaþional al Muncii (BIM).2) Date provizorii.Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

Page 18: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

16

România în cifreînainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

Repartizarea populaþiei ocupate pe activitãþi ale economieinaþionale aratã cã, în ultimii ani, sectorul serviciilor s-a înscris pe ocurbã ascendentã, proporþia persoanelor ocupate crescând de la37,5% în anul 2005, la 39,1% în anul 2007. În contrast, sectorulagricol a înregistrat un declin, ponderea persoanelor ocupatescãzând de la 32,2% în anul 2005 la 29,5% în anul 2007. În ramurileneagricole, în anul 2007, persoanele ocupate se regãseau înproporþie de 29,9% în industria prelucrãtoare, 17,5% în comerþ,10,3% în construcþii ºi 7,4% în transport, depozitare ºi comunicaþii.

Tendinþele economice pozitive sunt reprezentate de creºtereaconstantã a ponderii ocupãrii în sectorul privat, de la 76,6% în anul2005, la 79,3% în anul 2007.

În anul 2007, din totalul populaþiei ocupate din sectorul privat,63,3% îºi desfãºoarã activitatea în industrie, construcþii ºi servicii,faþã de 58,8% în anul 2005.

���� ��� ���

��� ��� ��

���� ��� ����

��� ��� ����

��

��

��

��

��

��

��

���

���� ���� ������

Servicii

%

Construcþii

Industrie3)

Agriculturã,vânãtoare ºisilviculturã2)

Notã: Sectorul privat include formele de proprietate: “privatã”, “cooperatistã” ºi “obºteascã”.1) Date provizorii.2) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.3) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

mii persoane

Populaþia ocupatã, pe principalele activitãþiale economiei naþionale

2005 2006 20071)

Total 9147 9313 9353din care:Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 2) 2943 2843 2762Industrie 3) 2269 2296 2259Construcþii 507 557 679Comerþ 968 1049 1151Hoteluri ºi restaurante 151 143 137Transport, depozitare ºi comunicaþii 450 492 489Tranzacþii imobiliare ºi alte servicii 232 281 282Învãþãmânt 413 410 400Sãnãtate ºi asistenþã socialã 353 379 375

Structura populaþiei ocupate din sectorul privat, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale

Page 19: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

17

înainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

Numãrul mediu al salariaþilorpe principalele activitãþi ale economiei naþionale

2005 2006

Total 4559 4667din care:Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã1) 147 136Industrie 2) 1672 1632Construcþii 348 352Comerþ 677 739Hoteluri ºi restaurante 90 93Transport, depozitare ºi comunicaþii 319 327Tranzacþii imobiliare ºi alte servicii 240 286Învãþãmânt 381 383Sãnãtate ºi asistenþã socialã 321 328

Stabilitatea relativã a economiei a determinat, începând cu anul2000, o scãdere nesemnificativã, relativ constantã de la un an laaltul, în ceea ce priveºte numãrul mediu de salariaþi.

Comparativ cu anul 2005, s-au înregistrat creºteri ale numãruluimediu al salariaþilor, în principal, în activitãþile de: comerþ,construcþii, sãnãtate ºi asistenþã socialã, în timp ce în activitãþileindustriale, numãrul salariaþilor a scãzut.

Distribuþia salariaþilor pe sectoare economice aratã cã, în anul2006, peste 50% se regãseau în servicii, adicã în sectorul terþiar.În sectorul secundar lucrau 42,5% dintre salariaþi, cu 1,8 puncteprocentuale mai puþin decât în anul 2005. Ponderea numãrului desalariaþi care ºi-au desfãºurat activitatea în ramurile agricole(sectorul primar) a fost de numai 2,9%, în scãdere cu 0,3 puncteprocentuale faþã de anul precedent.

Continuarea procesului de privatizare a produs mutaþii în ceea cepriveºte repartizarea salariaþilor pe forme de proprietate. În anul2006, ponderea salariaþilor din sectorul integral privat a fost de63,2%, în creºtere faþã de anul 2005 cu 2,6 puncte procentuale,creºteri mai mari înregistrându-se în servicii (+3,4 puncteprocentuale). Notã: Pentru anul 2007, datele vor fi disponibile la sfârºitul lunii octombrie 2008.

1) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.2) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.

���

��

���

��

����

����

���

���� ���� ��� ����

����

��

���

��

����

�������

��

���

���

���

��

���

���

���� ���

����

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã1)

mii persoane

Industrie2) ServiciiConstrucþii

mii persoane

Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat,pe principalele activitãþi ale economiei naþionale

Page 20: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

18

România în cifreînainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

Numãrul ºomerior înregistraþi a scãzut în mod constant de la un an laaltul în perioada 2005 – 2007. Scãderea a fost de -155 mii persoanela sfârºitul anului 2007 faþã de anul 2005. ªi numãrul femeilor ºomereînregistrate la Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã asuferit acelaºi declin constant (-52 mii la sfârºitul anului 2007 faþã deanul 2005). În totalul ºomerilor înregistraþi, bãrbaþii reprezintãmajoritatea (54,6% la sfârºitul anului 2007, respectiv, 58,1% lasfârºitul anului 2005).

Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului

��

��

���� ���� ��� ���� ���������

���

���

���

��

���

���

���

��

���

��

��

���

���

���

���

���

�����

��

���

��������

��

��� ���

���

��

��

���

��

��

1) Anul 2007, date provizorii.

ªomerii înregistraþi, dupã nivelul de instruire 1)

mii persoane

2005 2006 2007

Total ºomeri 2) 523 460 368din care: femei 219 191 167

Primar, gimnazial, profesional 418 370 290din care: femei 161 141 121Liceal ºi post liceal 85 73 62din care: femei 47 40 36Universitar 20 17 16din care: femei 11 10 101) La sfârºitul anului. 2) Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.

Numãrul ºomerilorînregistraþi - totalNumãrul ºomerilorînregistraþi - femei

mii persoane %

Rata ºomajului - total1)

Rata ºomajului - femei1)

La sfârºitul anului 2007, rata ºomajului a fost de 4,1% faþã de 8,8 %la sfârºitul anului 2001.

Page 21: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

19

înainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

Rata ºomajului BIM (proporþia ºomerilor BIM în populaþia activã)a înregistrat la nivelul þãrii o valoare de 6,4% în anul 2007, faþã de7,2% în anul 2005. Pentru femei s-a înregistrat o ratã a ºomajuluide 5,4% (comparativ cu 6,4% în anul 2005), mai micã decât ceapentru bãrbaþi, de 7,2% (faþã de 7,7% în anul 2005). Rataºomajului în mediul urban depãºeºte semnificativ rataînregistratã în mediul rural (în anul 2007: 7,7% faþã de 4,9%).

Tinerii de 15-24 ani sunt persoanele cel mai grav afectate defenomenul ºomajului. Astfel, în anul 2007, rata ºomajului a atinsnivelul cel mai ridicat (20,1%) în rândul tinerilor (15-24 ani), cudiferenþe accentuate pe medii (24,7% în mediul urban, faþã de16,3% în mediul rural). Valoarea acestui indicator a fost de4,9% pentru ºomerii în vârstã de 25 de ani ºi peste.

Rata ºomajului de lungã duratã (ponderea ºomerilor BIM aflaþi înºomaj de 12 luni ºi peste în populaþia activã) a fost de 3,2% în anul2007 (faþã de 4,0% în anul 2005). Pe sexe, acest indicator aînregistrat valori de 3,6% pentru bãrbaþi ºi 2,7% pentru femei, iarpe medii 3,9% în mediul urban faþã de 2,4% în mediul rural.

Rata ºomajului BIM 1), pe grupe de vârstã, sexe ºi medii (%)

2005 2006 20072)

Total 7,2 7,3 6,4Sub 25 ani 19,7 21,0 20,125 ani ºi peste 5,6 5,7 4,9

Masculin 7,7 8,2 7,2Sub 25 ani 20,5 21,6 21,125 ani ºi peste 6,0 6,6 5,6

Feminin 6,4 6,1 5,4Sub 25 ani 18,4 20,2 18,725 ani ºi peste 5,1 4,7 4,1

Urban 8,8 8,6 7,7Sub 25 ani 26,3 27,3 24,725 ani ºi peste 7,0 6,9 6,2

Rural 5,2 5,6 4,9Sub 25 ani 13,9 15,6 16,325 ani ºi peste 3,9 4,2 3,4

Rata ºomajului BIM 1) de lungã duratã, pe sexe ºi medii (%)

2005 2006 20072)

Total ( 12 luni ºi peste ) 4,0 4,1 3,2masculin 4,6 4,7 3,6feminin 3,4 3,3 2,7urban 5,2 4,7 3,9rural 2,7 3,2 2,4

Tineri (6 luni ºi peste ) 13,1 14,2 13,3masculin 14,0 14,9 13,5feminin 11,7 13,1 13,0urban 18,2 18,0 15,9rural 8,7 10,9 11,1

1) Conform metodologiei Biroului Internaþional al Muncii (BIM).2) Date provizorii. Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

Page 22: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

20

România în cifreînainte

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

ªomajul pe termen lung, pregnant în rândul bãrbaþilor înperioada 2005-2006, se manifestã în anul 2007 în aproximativaceeaºi mãsurã pe sexe (49,9 în cazul bãrbaþilor ºi 50,1 în cazulfemeilor), dar ºi pe medii de rezidenþã (49,4% în mediul rural ºi50,3% în mediul urban). Pe parcursul ultimilor trei ani, fenomenulînregistreazã o tendinþã de diminuare, de la 56,2% în anul 2005 la50,0% în anul 2007.

Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã (15 - 64 ani) afost în anul 2007 de 63,0% ºi a înregistrat niveluri mai ridicatepentru populaþia masculinã (70,1%, faþã de 56,0% pentrupopulaþia femininã) ºi pentru cea din mediul rural (65,1% faþã de61,6% în mediul urban).

Rata de ocupare a populaþiei în vârstã de muncã, în anul 2007, de58,8%, situeazã România la o distanþã de 11,2 puncte procentualefaþã de obiectivul stabilit la Lisabona pentru anul 2010 - ratageneralã de ocupare de 70%, iar rata ocupãrii femeilor de 52,8%la o distanþã de 7,2 puncte procentuale faþã de obiectivulLisabona, stabilit la 60%.

ªomajul de lungã duratã (%)- ca proporþie în total ºomeri BIM 1) -

2005 2006 20072)

Total ( 12 luni ºi peste ) 56,2 56,1 50,0masculin 59,0 57,4 49,9feminin 52,2 53,8 50,1urban 58,4 55,3 50,3rural 51,7 57,5 49,4

Tineri (6 luni ºi peste ) 66,5 67,4 66,1masculin 68,4 69,2 64,2feminin 63,5 64,7 69,5urban 69,1 65,9 64,3rural 62,4 69,8 68,5

1) Conform metodologiei Biroului Internaþional al Muncii (BIM).2) Date provizorii.Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

Rata de activitate ºi rata de ocupare, pe sexe ºi medii (%)

2005 2006 20071)

Rata de activitateTotal 62,4 63,7 63,0Masculin 69,5 70,8 70,1Feminin 55,3 56,6 56,0Urban 60,3 62,6 61,6Rural 65,3 65,2 65,1

Rata de ocupareTotal 57,7 58,8 58,8Masculin 63,9 64,7 64,8Feminin 51,5 53,0 52,8Urban 55,0 57,2 56,8Rural 61,6 61,1 61,5

Notã: Date calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 – 64 ani).1) Date provizorii.Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).

Page 23: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

21

înapoi

P I A Þ A F O R Þ E I D E M U N C Ã

Rata locurilor de muncã vacante,pe grupe majore de ocupaþii (%)

2005 2006 2007

Total 1,65 1,78 2,06

Legislatori, înalþi funcþionari ºi conducãtori 0,88 1,05 1,28Specialiºti cu ocupaþii intelectuale ºi ºtiinþifice 2,63 3,15 3,21Tehnicieni, maiºtri ºi asimilaþi 1,29 1,50 2,08Funcþionari administrativi 1,45 1,59 1,82Lucrãtori operativi în servicii, comerþ ºi asimilaþi 1,38 1,38 1,64Agricultori ºi lucrãtori calificaþi în agriculturã,silviculturã ºi pescuit 2,23 1,70 1,71Meºteºugari ºi lucrãtori calificaþi 1,63 1,54 1,81Operatori la instalaþii, maºini ºi asamblori de echipamente 1,51 1,68 2,02Muncitori necalificaþi 1,85 1,85 2,05

Sursa: Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante.

Rata locurilor de muncã vacante,pe activitãþi ale economiei naþionale (%)

2005 2006 2007

Total 1,65 1,78 2,06

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 1,99 2,30 2,54Pescuit ºi pisciculturã 1,65 0,23 0,37Industrie 1,46 1,57 1,82

Industrie extractivã 0,43 0,27 0,42Industrie prelucrãtoare 1,64 1,77 2,04Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 0,46 0,39 0,52

Construcþii 1,81 1,33 1,54Comerþ 1,03 0,84 0,75Hoteluri ºi restaurante 0,60 0,68 0,72Transport, depozitare ºi comunicaþii 0,54 0,64 0,60Intermedieri financiare 1,89 2,43 2,82Tranzacþii imobiliare ºi alte servicii 1,55 1,56 1,31Administraþie publicã ºi apãrare 4,54 6,13 6,76Învãþãmânt 1,10 0,82 0,91Sãnãtate ºi asistenþã socialã 3,11 3,88 5,94Celelalte activitãþi ale economiei naþionale 2,06 1,96 1,77

Sursa: Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante.

Page 24: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

22

România în cifreînapoi

V E N I T U R I L E P O P U L A Þ I E I

Structura veniturilor totale ale gospodãriilor se remarcã înperioada 2005-2007 prin ponderea mare a veniturilor bãneºti încontinuã creºtere (de la 79,6% în anul 2005 la 81,1% în anul 2007).Veniturile în naturã înregistreazã în aceeaºi perioadã o tendinþãdescrescãtoare, ajungând în anul 2007 la 18,9%, pe seamacontravalorii consumului de produse agroalimentare din resurseproprii.

În anul 2007, salariile ºi celelalte venituri asociate lor au format ceamai importantã categorie de venituri, având ponderea cea maimare în veniturile bãneºti ale gospodãriilor (63,3%). O pondereimportantã în structura veniturilor bãneºti ale gospodãriilor oreprezintã veniturile din prestaþii sociale (24,4%). În schimb,veniturile din agriculturã, veniturile din activitãþi independente ºicele din proprietate au o pondere scãzutã în veniturile bãneºti alegospodãriilor.

���������

���

���

���

Veniturile totale ale gospodãriilor

2005 2006 20071)

- lei , lunar pe o gospodãrie -

Venituri totale 1212,2 1386,3 1686,7

- procente -

Venituri bãneºti 79,6 80,7 81,1Contravaloarea veniturilor în naturãobþinute de salariaþii ºi beneficiariide prestaþii sociale 3,1 3,3 3,1Contravaloarea consumului de produseagricole din resurse proprii 17,3 16,0 15,8

1) Date provizorii.

Structura veniturilor bãneºti, în anul 2007 1)

- total gospodãrii -

Salarii brute ºi altedrepturi salariale

Venituri din agriculturã

Venituri din activitãþineagricole independente

Venituri din prestaþii sociale

Alte venituri

1) Date provizorii.

Page 25: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

23

înapoi

C Â ª T I G U R I S A L A R I A L E

Câºtigul salarial real a înregistrat cãderi severe în primii ani aitranziþiei (1991-1993), precum ºi în anul 1997, atingând în 1997 ºi1999 valorile minime de 56,2% ºi respectiv 57,0% din nivelul anului1990. Începând cu anul 2003, se observã un reviriment al valorii realea câºtigului salarial, reflectat de nivelul atins în anul 2007(date provizorii; au fost excluse din sfera de cuprindere unitãþileeconomice cu 0-3 salariaþi), care l-a depãºit pe cel din anul 1991 cu30,5 puncte procentuale (112,0%).

În general, la condiþii de muncã egale, salariile de încadrare alefemeilor ºi bãrbaþilor sunt aceleaºi. Disparitãþile dintre salariilerealizate de femei ºi de bãrbaþi pe diferite activitãþi economice suntdeterminate de diferenþele de nivel de calificare ºi de poziþia ierarhicãla locul de muncã. Raportul de salarizare femei-bãrbaþi a înregistratfluctuaþii determinate, în principal, de eficienþa activitãþiloreconomice din diferite ramuri, respectiv de proporþia femeilor caresunt încadrate în funcþii de conducere sau cu studii superioare.Ecartul dintre salariul mediu brut al femeilor ºi cel al bãrbaþilors-a diminuat de la 24% în anul 1996, la 17,6% în anul 2003 ºi, respectiv,11,1% în anul 2007.

���

���

��� ����

��������

����

��

����

���

���

�������

��� ���

���

������

�����������

��

����

����

����

���

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

�����

Indicii câºtigului salarial real% 1990 = 100

Notã: Anul 2007, date provizorii.

Câºtigul salarial nominal mediu net lunar,pe activitãþi ale economiei naþionale

lei / salariat

2005 2006 20071)

Total 746 866 1043Agriculturã, vânãtoareºi silviculturã 531 622 782Pescuit ºi pisciculturã 404 505 569Industrie 2) 735 825 981Construcþii 628 710 879Comerþ 575 651 855Hoteluri ºi restaurante 455 534 651Transport, depozitareºi comunicaþii 957 1063 1260Intermedieri financiare 2065 2260 2795Tranzacþii imobiliareºi alte servicii 720 831 1096Administraþie publicãºi apãrare 1163 1575 1814Învãþãmânt 829 1067 1094Sãnãtate ºi asistenþã socialã 676 823 932Celelalte activitãþi ale economiei naþionale 667 743 8681) Date provizorii, câºtiguri realizate de salariaþii din unitãþile economice

cu 4 salariaþi ºi peste.2) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.Sursa: Cercetarea statistcã privind costul forþei de muncã.

Salariul mediu brut realizat de femei ca raport faþã de celrealizat de bãrbaþi, în luna octombrie

procente

2005 2006 2007

Total economie 87,0 90,1 88,9

Page 26: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

24

România în cifreînapoi

C H E L T U I E L I L E P O P U L A Þ I E I

În anul 2007, cheltuielile pentru consumul alimentar au deþinut,pe ansamblul gospodãriilor, o pondere de 35,8% din totalulcheltuielilor bãneºti de consum. În medie, pe total gospodãrii,ponderea cheltuielilor pentru mãrfuri nealimentare a fost de35,4%, iar cheltuielile pentru servicii au înregistrat o pondere de28,8%.

În perioada 2005-2007, produsele alimentare ºi bãuturilenealcoolice au deþinut o pondere ridicatã în totalul cheltuielilorde consum. Totuºi, acestea înregistreazã o tendinþãdescrescãtoare, dacã sunt asociate cu creºterea cheltuielilor culocuinþa, dotarea ºi întreþinerea acesteia (de la 19,4% în anul 2005la 20,1% în anul 2007), a celor pentru sãnãtate (de la 3,8% în anul2005 la 3,9% în anul 2007).

����

����

���

Cheltuielile totale de consum ale gospodãriilor

2005 2006 20071)

- lei , lunar pe o gospodãrie -Cheltuieli totale de consum 863,9 962,5 1104,7

- procente -Produse agroalimentare ºibãuturi nealcoolice 44,2 42,3 41,7

Bãuturi alcoolice, tutun 5,8 6,0 6,5Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte 6,2 6,2 6,8Locuinþã, apã, electricitate,gaze ºi alþi combustibili 15,6 16,4 15,5

Mobilier, dotarea ºi întreþinerealocuinþei 3,8 4,0 4,6

Sãnãtate 3,8 4,1 3,9Transport 6,5 6,7 5,9Comunicaþii 4,9 4,9 5,1Recreere ºi culturã 4,2 4,4 4,6Educaþie 0,9 0,8 0,8Hoteluri, cafenele ºi restaurante 1,1 1,1 1,2Diverse produse ºi servicii 3,0 3,1 3,41) Date provizorii

Structura cheltuielilor bãneºti de consum, în anul 2007 1)

- total gospodãrii -

Produse alimentare

Produse nealimentare

Plata serviciilor

1) Date provizorii.

Page 27: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

25

înapoi

C O N S U M U L P O P U L A Þ I E I

Consumul de carne ºi preparate din carne în România se situeazã laun nivel relativ scãzut comparativ cu standardele din þãriledezvoltate. Consumul mediu lunar de carne proaspãtã pe opersoanã a fost, în anul 2007, de 2,9 kg. Împreunã cu preparatele dincarne, acesta se ridicã la 4,0 kg lunar, ceea ce înseamnã un consummediu anual de 48 kg pe o persoanã.

În anul 2007, consumul de bãuturi alcoolice ºi nealcoolice areprezentat în medie lunar pe o persoanã 4,3 litri apã mineralã ºialte bãuturi nealcoolice, 1,1 litri bere, 0,9 litri vin, 0,2 litri þuicã ºirachiuri naturale. Comparativ cu consumurile din anii anteriori,aceste niveluri au fost mai mari la apã mineralã ºi alte bãuturinealcoolice (cu 38,9% faþã de anul 2005) ºi la bere (cu 35,6%), întimp ce la þuicã ºi rachiuri naturale, consumurile s-au redus (cu 8,2%faþã de anul 2005).

În perioada 2005-2007, înzestrarea gospodãriilor cu bunuri defolosinþã îndelungatã a crescut la majoritatea produselor. Din anul2005 pânã în anul 2007, înzestrarea gospodãriilor cu televizoarecolor a crescut cu 33,9 puncte procentuale, iar cea cu aspiratoare depraf, respectiv maºini electrice de spãlat rufe cu 5,8 puncteprocentuale.

Înzestrarea cu bunuri de folosinþã îndelungatã este influenþatã atâtde resursele financiare ale gospodãriilor, cât ºi de acumulãrile dinanii precedenþi, precum ºi de oferta de bunuri de pe piaþã, din ce înce mai performantã tehnic.

Consumul mediu lunar 1),la principalele produse alimentare ºi bãuturi

U.M. 2005 2006 20072)

Carne proaspãtã kg 2,534 2,693 2,905Preparate din carne kg 0,958 1,003 1,050Grãsimi kg 1,292 1,264 1,247Lapte litri 5,962 5,850 6,067Ouã buc. 13 13 13Zahãr kg 0,819 0,798 0,775Cartofi kg 4,028 3,705 3,639Legume ºi conserve din legume(în echivalent legume proaspete) kg 6,769 6,987 7,036

Fructe kg 2,560 2,705 3,082Apã mineralã ºi alte bãuturinealcoolice litri 3,067 3,437 4,259

Bere litri 0,797 0,919 1,081Vin litri 0,984 0,824 0,905Þuicã ºi rachiuri naturale litri 0,232 0,213 0,2131) Cantitãþi medii lunare pe o persoanã (din gospodãriile individuale).2) Date provizorii.

Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de folosinþã îndelungatãbucãþi / 100 gospodãrii

2005 2006 2007 1)

Aparate de radio 2) 83,0 85,6 86,1Televizoare – total 98,3 118,5 124,1

- televizoare alb-negru 14,2 9,3 6,1- televizoare color 84,1 109,2 118,0

Frigidere ºi congelatoare 94,6 89,6 86,0Maºini de gãtit cu gaze 91,0 92,2 93,1Maºini electrice de spãlat rufe 61,3 64,8 67,1Aspiratoare de praf 49,3 52,6 55,1Maºini de cusut 20,6 20,2 20,3Biciclete 19,0 21,6 23,3Motociclete ºi motorete 0,5 0,9 0,7Autoturisme 21,7 23,4 23,11) Date provizorii.2) Inclusiv radioreceptoare, radiocasetofoane ºi combine muzicale.

Page 28: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

26

România în cifreînapoi

L O C U I N Þ E

Fondul de locuinþe ºi-a pãstrat trendul ascendent din ultimiiani, înregistrând 8271 mii locuinþe la sfârºitul anului 2007.Dupã forma de proprietate, ponderea cea mai mare din fondullocativ existent la sfârºitul anului 2007 o reprezintã locuinþeleaflate în proprietatea majoritar privatã (97,7%).

În anul 2007 au fost date în folosinþã 47,3 mii locuinþe, cu 7,7mii mai multe decât în anul precedent. Pe medii de rezidenþã,ponderea locuinþelor date în folosinþã a fost relativ egalã.

���� ���� ��������

����

���

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ��� ���� ����

���� ��� ������

���

����

������� ���� ����

��

���

����

Evoluþia fondului de locuinþe

2005 20061) 2007

Fondul de locuinþe (mii) 8201 8231 8271- proprietate majoritar privatã (mii) 8004 8038 8079

Camere de locuit (mii) 21153 21273 21428- proprietate majoritar privatã (mii) 20792 20922 21082

Suprafaþa locuibilã (mii m2) 312020 314542 317834- proprietate majoritar privatã (mii m2) 306217 308852 312309

Locuinþe terminate - total 32868 39638 47299

- din fonduri private 27527 34782 430001) Date rectificate.

mii

Totallocuinþeterminate

Rural

Urban

Locuinþe terminate, pe medii

Page 29: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

27

înapoi

P R O T E C Þ I A S O C I A L Ã A ª O M E R I L O R

În anul 2007, valoarea medie a ajutorului de ºomaj a fost de321 lei, cu 36% mai mare faþã de anul 2005 ºi a reprezentat 82,3%din salariul minim brut pe economie.Ajutorul mediu de integrare profesionalã (180 lei) în anul 2007faþã de salariul minim brut pe economie a reprezentat o valoarede 46,2%, faþã de 51,6% în anul 2005.

În anul 2007, în totalul cheltuielilor cu protecþia socialã aºomerilor, ponderea cea mai mare au deþinut-o cheltuielileocazionate de plata indemnizaþiei de ºomaj (52,1%).

Indemnizaþii de ºomaj

2005 2006 2007

Media lunarã (lei / persoanã)Ajutor de ºomaj 1) 236 259 321Ajutor de integrare profesionalã 2) 160 162 180

În procente faþã de salariul minim brut pe economieAjutor de ºomaj 76,1 78,5 82,3Ajutor de integrare profesionalã 51,6 49,1 46,21) Indemnizaþia de ºomaj acordatã persoanelor aflate în ºomaj, conform

Legii nr. 76/2002 (art. 39). 2) Indemnizaþia de ºomaj acordatã absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt,

conform Legii nr. 76/2002 (art. 40).

Structura cheltuielilor cu protecþia socialã a ºomerilor, în anul 2007

1) Conform Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºistimularea ocupãrii forþei de muncã.

2) Inclusiv plãþi pentru stimularea ºomerilor care se încadreazã înainte de expirareaperioadei de acordare a indemnizaþiei; pentru stimularea mobilitãþii forþei de muncã ºistimularea angajatorilor care încadreazã ºomeri aparþinând unor categoriidefavorizate pentru calificarea, recalificarea ºomerilor, pentru stimulareaabsolvenþilor, pentru combaterea marginalizãrii sociale.

Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.

��������

����

����Indemnizaþii de ºomaj 1)

Plata absolvenþilor

Plãþi compensatorii

Alte cheltuieli 2)

Page 30: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

28

România în cifreînapoi

A S I G U R Ã R I S O C I A L E

În anul 2007, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri socialea fost de 5726 mii persoane, în scãdere cu 316 mii persoane faþãde anul 2005. În schimb, numãrul pensionarilor de asigurãrisociale de stat a înregistrat o uºoarã creºtere de 0,7% faþã de2005.

Pensia medie lunarã pentru pensionarii de asigurãri sociale lanivelul anului 2007 a fost de 389 lei, mai mare cu 58,1% faþã decea a anului 2005.

Pensia medie lunarã pentru pensionarii de asigurãri sociale destat a fost, în anul 2007, de 399 lei, în creºtere cu 49,4% faþã deanul 2005.

����

����

����

���

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

���

����

��������

��� ����

����

���

���

��

�����

��������

���� ���

���

��

��

��

��

��

���

Indicii pensiei medii reale1990=100

U.M. 2005 2006 2007

Pensionari de asigurãri sociale1) - totalNumãr mediu anual mii pers. 6042 5785 5726Pensia medie lunarã lei / pers. 246 298 389

Pensionari de asigurãri sociale de statNumãr mediu anual mii pers. 4611 4633 4643Pensia medie lunarã lei / pers. 267 311 399

Pensionari de asigurãri sociale – agricultoriNumãr mediu anual mii pers. 1292 1005 932Pensia medie lunarã lei / pers. 88 117 159

Pensionari de asigurãri sociale (exclusiv agricultori)Numãr mediu anual mii pers. 4750 4780 4794Pensia medie lunarã lei / pers. 289 336 434

Pensionari beneficiari de ajutor social 2)

Numãr mediu anual mii pers. 4 3 3Pensia medie lunarã lei / pers. 77 87 111

Pensionari I.O.V.R. (invalizi, orfani ºi vãduve de rãzboi)Numãr mediu anual mii pers. 21 18 16Pensia medie lunarã lei / pers. 216 226 236

1) Cuprind pensionarii de asigurãri sociale de stat, pensionarii proveniþi din Ministerul Apãrãrii, Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative, Serviciul Român deInformaþii, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi Casa de Asigurãri a Avocaþilor.

2) Ajutor social tip pensie plãtit din fondul de asigurãri sociale.

%

Page 31: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

29

înapoi

A S I S T E N Þ Ã S O C I A L Ã

Alocaþiile ºi celelalte ajutoare acordate populaþiei s-au situat pe ocurbã ascendentã în perioada 2005–2006, principala sursã definanþare a acestora a reprezentat-o bugetul de stat.

În anul 2006, totalul cheltuielilor cu alocaþiile suportate de labugetul de stat a reprezentat mai mult de trei sferturi din totalulcheltuielilor efectuate de la bugetul de stat ºi bugetele locale(79,9%).

Alocaþia de stat pentru copii (inclusiv celelalte alocaþii acordatefamiliilor cu copii) a înregistrat în anul 2006 o creºtere de 1,1%comparativ cu anul 2005. În schimb, în acelaºi interval de timp,sumele acordate ca ajutoare pentru soþiile de militari în termen auscãzut cu 53,7%. Totalul cheltuielilor de la bugetul de stat pentruajutoarele de urgenþã au reprezentat în anul 2006 puþin pesteo treime din totalul celor din anul 2005.

Bugetul local continuã sã rãmânã sursa de finanþare pentruajutorul social, acesta deþinând o pondere de 96,3% în totalulcheltuielilor de asistenþã socialã efectuate de la bugetele locale, înanul 2006.

Alocaþii ºi alte ajutoare acordate populaþieimii lei

2005 2006

De la bugetul de stat 1844673,8 1857611,2Alocaþii de stat pentru copii1) 1727500,3 1745660,8Alocaþii de încredinþare ºi plasamentfamilial 70707,3 71314,5Alocaþii pentru copii nou-nãscuþi 34091,7 36217,4Ajutoare pentru soþiile de militari în termen 410,6 190,0Ajutoare de urgenþã2) 11963,9 4228,5

De la bugetele locale 533190,1 466279,0Ajutoare sociale 524644,6 449233,0Ajutoare de urgenþã 8545,5 17046,0

1) Începând cu anul 2004, inclusiv alocaþia complementarã ºi cea de susþinere pentrufamilia monoparentalã acordate conform O.U.G.nr.105/2003 privind alocaþiafamilialã complementarã ºi alocaþia de susþinere pentru familia monoparentalã.

2) Inclusiv ajutorul financiar acordat în baza Legii 366/2001 pentru aprobareaO.U.G. nr. 118/1999, privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului Naþional de Solidaritate.

Sursa: Ministerul Economiei ºi Finanþelor.

Cantine de ajutor social 1)

2005 2006

Numãrul unitãþilor ºi al secþiilor 114 124Numãrul locurilor 28203 32486

Notã: Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna octombrie 2008.1) Inclusiv unitãþi organizate ºi finanþate de la bugetele organizaþiilor

neguvernamentale sau alþi reprezentanþi ai societãþii civile.Sursa: Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse.

Page 32: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

30

România în cifreînainte

S Ã N Ã T A T E

Serviciile de îngrijire aferente sistemului sanitar au fost furnizateprintr-o reþea de unitãþi sanitare (spitale, policlinici, dispensare ºialte instituþii) aparþinând, sectorului public ºi privat. În anul 2007,din aceastã reþea fãceau parte un numãr de 448 spitale, cu 15 maimulte decât în anul 2005. Dezvoltarea sectorului privat a dus lacreºterea numãrului de farmacii ºi puncte farmaceutice, astfel, înanul 2007, numãrul acestora a fost de 6902 unitãþi, cu 1079 maimulte decât în anul 2005.

Principalele unitãþi sanitare

2005 2006 20071)

Spitale 433 436 448Ambulatorii de spital ºi de specialitate 386 393 400Policlinici 249 260 263Dispensare medicale 224 211 206Centre de sãnãtate 59 53 46Sanatorii T.B.C. 7 7 5Sanatorii balneare 9 10 6Preventorii 6 5 4Unitãþi medico-sociale 57 60 67Centre de diagnosit ºi tratament 23 26 27Centre medicale de specialitate 136 120 135Cabinete medicale 18899 20122 21529Cabinete stomatologice 9081 10395 10896Farmacii ºi puncte farmaceutice 5823 6209 6902Laboratoare medicale 5242) 1840 2236Laboratoare de tehnicã dentarã 14212) 2047 2158Creºe 291 273 2721) Date provizorii.2) Numai sectorul privat.

Paturile din unitãþile sanitare

2005 2006 20071)

Paturi în spitale 143027 142034 138010Paturi în preventorii 555 495 530Paturi în unitãþi medico-sociale 2260 2365 3320Paturi în sanatorii T.B.C. 1437 1437 909Paturi în creºe 14310 13220 131351) Date provizorii.

Page 33: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

31

înapoi

S Ã N Ã T A T E

În anul 2007, sistemul sanitar a beneficiat de 203,9 mii cadremedico-sanitare, faþã de 190,4 mii cadre medico-sanitareînregistrate în anul 2005. În anul 2007, la un medic (excluzândstomatologii), au revenit în medie 453 locuitori (456 locuitori înanul 2005). La un stomatolog au revenit 1854 locuitori, cu 256locuitori mai puþin faþã de anul 2005, iar la un farmacist au revenit1941 locuitori, cu 388 mai puþin decât în anul 2005.

În anul 2007, la 10000 locuitori, reveneau: 22,1 medici;5,4 stomatologi; 5,2 farmaciºti ºi 62,1 personal sanitar mediu.

Numãrul cadrelor medico-sanitare (la sfârºitul anului)

2005 2006 20071)

Medici2) 47388 46936 47531Locuitori la un medic 456 460 453Medici la 10000 locuitori 21,9 21,7 22,1

Stomatologi 10249 10620 11615Locuitori la un stomatolog 2110 2032 1854Stomatologi la 10000 locuitori 4,7 4,9 5,4

Farmaciºti 9283 9932 11096Locuitori la un farmacist 2329 2173 1941Farmaciºti la 10000 locuitori 4,3 4,6 5,2

Personal sanitar mediu 123455 126613 133669Locuitori la un cadru mediu 175 170 161Personal mediu la 10000 locuitori 57,1 58,7 62,1Personal mediu la un medic 2,6 2,7 2,8

1) Date provizorii.2) Exclusiv stomatologi.

Page 34: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

32

România în cifreînainte

E D U C A Þ I E

Procesul de restructurare a sistemului naþional de educaþie ºinoile reglementãri legislative din sfera educaþiei au condus lareorganizarea reþelei unitãþilor de învãþãmânt din România.Ca urmare a mãsurilor din cadrul reformei sistemului naþionalde educaþie, în perioada 2005-2007, numãrul instituþiilor deînvãþãmânt a scãzut cu 30,6%.

Noua configuraþie a reþelei de învãþãmânt a fost corelatã cudimensiunea populaþiei ºcolare ºi cu condiþiile oferite de bazamaterialã existentã, în vederea asigurãrii unui proceseducaþional de calitate. Populaþia ºcolarã cuprinsã înînvãþãmântul preuniversitar a scãzut în fiecare an, în anulºcolar/universitar 2007-2008 fiind înregistraþi cu 5,0% maipuþini elevi decât în anul 2005. Este de menþionat cãînvãþãmântul superior este în continuã extindere, numãrulstudenþilor majorându-se în perioada 2005-2007 cu 26,7%,datoritã în principal sectorului privat.

Pentru toate nivelurile de educaþie, gradul de cuprinderea crescut anual, înregistrând valori diferite pe sexe(77,2% pentru bãieþi, respectiv 82,3% pentru fete, în anulºcolar/universitar 2007-2008).

Invãþãmântul pe niveluri de educaþie

2005/2006 2006/2007 2007/2008

Numãrul unitãþilor pe niveluri de educaþieTotal 11865 8484 8230

Populaþia ºcolarã (mii)Total 4361 4346 4405în învãþãmântul:

Preºcolar 648 649 650- sector privat 9 11 11Primar ºi gimnazial 1901 1842 1790- sector privat 3 4 5Liceal 767 781 792- sector privat 10 15 19Profesional ºi de ucenici 284 250 220- sector privat 3 3 3Postliceal ºi de maiºtri 44 38 46- sector privat 22 20 21Superior 716 786 907- sector privat 203 265 381

Gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei de vârstã ºcolarã (%)Total 76,0 77,3 79,7Pe sexe

Masculin 74,1 75,3 77,2Feminin 78,0 79,5 82,3

Numãrul preºcolarilor, elevilor ºi studenþilorcare revin la un cadru didactic

Preºcolari 18 18 17Elevi 14 14 14Studenþi 23 26 28

Numãrul elevilor ºi studenþilor care revin la 10000 locuitoriElevi 1386 1349 1322Studenþi 331 364 421

Page 35: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

33

înapoi

E D U C A Þ I E

Structura pe grupe de specializãri a studenþilor înscriºi înînvãþãmântul superior, în anul universitar 2007/2008, reflectãalegerea celor mai mulþi studenþi din România de a studia laspecializãrile: ºtiinþe economice (32,4%), universitar-pedagogice(29,2%) ºi tehnice (19,7%). Situaþia este cu totul diferitã înînvãþãmântul superior din sectorul privat, în care ponderea ceamai mare se înregistreazã pentru studenþii care studiazã ºtiinþeleeconomice (44,3%).

Corelat cu diminuarea populaþiei ºcolare, numãrul absolvenþilor ascãzut continuu în învãþãmântul preuniversitar, cu excepþiaînvãþãmântului liceal, unde s-a înregistrat o creºtere cu 1,2%comparativ cu sfârºitul anului ºcolar 2005/2006.La sfârºitul anului ºcolar 2006/2007, cel mai mare numãr deabsolvenþi se înregistra în învãþãmântul gimnazial (peste 219 miipersoane).

Personalul didactic din toate nivelurile de educaþie nu aînregistrat variaþii semnificative în perioada 2005-2007, excepþiefãcând învãþãmântul primar ºi gimnazial, unde numãrul cadrelordidactice a scãzut cu 3,5%.

�����

���

��������

�����

����

Structura studenþilor, pe grupe de specializãri, din învãþãmântulsuperior, în anul universitar 2007 / 2008

2005/2006 2006/2007 2007/2008

Numãrul absolvenþilor pe niveluri de educaþie (mii persoane)

Învãþãmânt gimnazial 231,8 219,5 …Învãþãmânt liceal 185,3 187,6 …Învãþãmânt profesionalºi de ucenici 150,2 133,8 …

Învãþãmânt postlicealºi de maiºtri 15,9 12,7 …

Învãþãmânt superior 112,2 125,5 …

Personal didactic (mii persoane)

Total 281 277 277Preºcolar 36 36 37Primar ºi gimnazial 144 142 139Liceal 62 62 62Profesional ºi de ucenici 6 6 6Postliceal ºi de maiºtri 1 1 1Superior 32 30 32

… = Lipsã date (Anul ºcolar se încheie dupã examenul de corigenþã din toamnã).

Grupe de specializãri:tehnice

medico - farmaceutice

ºtiinþe economice

juridice

artistice

universitar - pedagogice

Page 36: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

34

România în cifreînainte

C U L T U R Ã

Numãrul bibliotecilor care au funcþionat în anul 2007 a înregistrato scãdere cu 89 (0,7%) biblioteci mai puþin decât în anul 2005. Dupã forma de proprietate, majoritatea bibliotecilor sunt unitãþide stat (circa 96,8%), bibliotecile proprietate privatã reprezentândnumai 3,2%.

Reþeaua cinematograficã existentã la sfârºitul anului 2007 a cuprins72 unitãþi cinematografice, în scãdere cu 13 (15,3 %) unitãþicinematografice faþã de anul 2005. A crescut numãrulspectacolelor cu circa 3 mii faþã de anul precedent. Numãrulspectatorilor la cinematograf s-a menþinut constant în ultimii ani.

În anul 2007, numãrul instituþiilor de spectacole ºi concerte – teatreºi instituþii asimilate – a fost de 156. Deºi numãrul spectacolelor ºi concertelor în anul 2007 a fost decirca 20 mii, în creºtere faþã de anul 2006 (cu 5,2%), numãrulspectatorilor s-a menþinut la circa 4 milioane.

Reþeaua muzeelor ºi colecþiilor publice care a funcþionat în anul2007 a cuprins 679 unitãþi, cu 12 unitãþi mai mult faþã de anul 2005.Aceastã creºtere a fost determinatã de creºterea numãruluimuzeelor ºi colecþiilor private deschise publicului. Astfel, numãrulmuzeelor ºi colecþiilor publice proprietate privatã a înregistrat ocreºtere de 9 unitãþi în anul 2007 faþã de anul 2005.

2005 2006 20071)

Numãrul bibliotecilor 12455 12081 12366-proprietate privatã 493 426 397

Numãrul cinematografelor 2) 85 73 72Spectacole (mii) 105 96 99Spectatori (milioane) 3 3 3

Numãrul instituþiilor de spectacol 3) 146 155 156Spectacole ºi concerte (mii) 17 19 20Spectatori ºi auditori (milioane) 4 4 4

Numãrul muzeelor - total 667 666 679-proprietate privatã 72 79 81Vizitatori (mii) 10488 10135 11255

1) Date provizorii.2)Sursa: Centrul Naþional al Cinematografiei.3) Inclusiv teatrele ºi instituþiile muzicale, proprietate majoritar privatã.

Page 37: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

35

înapoi

C U L T U R Ã

În anul 2007, programul de emisie al staþiilor de radio publice acrescut cu 2,5% mii ore-program faþã de anul 2005, în timp ceprogramul de emisie al staþiilor private a crescut cu 60% miizile-program faþã de anul 2005.

În anul 2007, staþiile de televiziune publice au difuzat ca ºi în aniianteriori, circa 35 mii-ore program. O creºtere semnificativã atimpului de emisie înregistreazã posturile particulare deteleviziune. Aceastã creºtere se datoreazã creºterii numãruluioperatorilor privaþi pe piaþa televiziunii.

Producþii mass-media

2005 2006 20071)

Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice2)

Titluri – total 2124 2261 2274

Emisiuni la radio

Difuzate de posturile publice(mii ore-program) 3) 119 121 122Difuzate de posturile private(mii zile program) 4) 109 144 170

Emisiuni la televiziune

Difuzate de posturile publice(mii ore-program)5) 35 35 35Difuzate de posturile private(mii zile program)4) 38 43 52

1) Date provizorii.2) Sursa: Biblioteca Naþionalã a României.3) Sursa: Societatea Românã de Radiodifuziune.4) Sursa: Consiliul Naþional al Audiovizualului.5) Sursa: Societatea Românã de Televiziune.

Abonamente

2005 2006 20071)

La radio (mii) 5313 5095 5106La televiziune (mii) 5618 5478 5532

1) Date provizorii.

Page 38: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

36

România în cifreînainte

P R E Þ U R I

Dupã anul 1989 mediul economic românesc s-a confruntat cudezechilibre majore cauzate de fenomenul inflaþionist.

Odatã cu liberalizarea preþurilor, începând cu anul 1990, ratainflaþiei a înregistrat niveluri ridicate - în special în anul 1993,când preþurile de consum au înregistrat o ratã anualã mediede creºtere de 256%. Tendinþa de reducere a ratei inflaþiei s-amanifestat din anul 1998, ajungând ca în anul 2006 sã fieînregistratã, pentru prima datã dupã anul 1990, o ratã medieanualã a inflaþiei cu o singurã cifrã (6,6%).

��

���

���

���

���� ���� ���� ��� ���� ���� ����

1) Anul 2007, date provizorii.

Indicii preþurilorde consum - total

an curent / an precedent%

Indicii cursului deschimb mediuanual - lei/euro

Indicii cursului deschimb mediu anual- lei/dolar SUA

Indicii câºtigurilorsalariale reale1)

2005 2006 2007

Indicii preþurilor de consum (%)(anul precedent = 100)

Total 109,0 106,56 104,84Mãrfuri alimentare 106,1 103,84 103,89Mãrfuri nealimentare 111,3 108,47 104,99Servicii 110,5 108,20 106,63

Rata medie lunarã a inflaþiei (%)

Total 0,7 0,4 0,5Mãrfuri alimentare 0,5 0,1 0,7Mãrfuri nealimentare 0,8 0,7 0,3Servicii 1,0 0,4 0,7

Cursul de schimb mediu pentru luna decembrie

lei / euro 3,6589 3,4141 3,5289lei / dolar SUA 3,0836 2,5834 2,4247

Evoluþia indicilor preþurilor de consum, câºtigurilor salariale realeºi ai cursului de schimb mediu anual

Page 39: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

37

înapoi

P R E Þ U R I

2005 2006 2007

Edituri, poligrafie ºi reproducereape suporþi a înregistrãrilor 205,3 221,99 256,27Prelucrarea þiþeiului, cocsificareacãrbunelui ºi tratarea combustibililornucleari 310,9 412,40 436,84Substanþe ºi produse chimice 243,3 255,70 267,01Produse din cauciuc ºi mase plastice 255,7 278,05 287,40Fabricarea materialelor de construcþiiºi alte produse din minerale nemetalice 277,6 293,41 312,54Metalurgie 224,7 245,65 258,63Construcþii metalice ºiproduse din metal 269,6 283,92 316,51Maºini ºi echipamente (exclusivechipamente electrice ºi optice) 252,8 274,70 289,65Maºini ºi aparate electrice 231,3 262,83 291,66Echipamente pentru aparate de radio,televiziune ºi comunicaþii 189,9 187,94 189,94Aparaturã ºi instrumente medicale,de precizie, optice ºi ceasornicãrie 198,0 211,56 234,32Mijloace de transport rutier 253,2 270,89 284,93Mijloace de transport neincluse lacele rutiere 240,1 265,02 275,52Mobilier ºi alte activitãþi industrialeneclasificate în altã parte 240,6 255,06 269,28

Energie electricã ºi termicã,gaze ºi apã 330,2 356,18 383,08Producþia, transportul ºi distribuþia deenergie electricã ºi termicã, gaze ºi apã caldã 327,8 343,66 364,55Captarea, tratarea ºi distribuþia apei 345,3 435,31 500,17

Sub impactul eliminãrii graduale a subvenþiilor de la bugetul de stat,nivelul preþurilor producþiei industriale a reflectat creºtereacosturilor, precum ºi performanþele economice relativ mediocreînregistrate de agenþii economici. De asemenea, creºterea costurilorsalariale, reevaluarea gradualã a activelor circulante ºi a activelorfixe, deprecierea ratei de schimb a monedei naþionale etc. au avut oinfluenþã semnificativã asupra preþurilor producþiei industriale.

Indicii preþurilor producþiei industriale pe total(piaþa internã ºi piaþa externã)

2000 = 100

2005 2006 2007

Total 267,2 298,11 322,18

Industrie extractivã 296,8 366,53 422,10Extracþia ºi prepararea cãrbunelui 208,4 220,88 245,10Extracþia hidrocarburilor ºiservicii anexe 360,0 461,14 539,63Extracþia ºi prepararea minereurilormetalifere 227,5 415,30 484,68Alte activitãþi extractive 233,0 253,51 271,12

Industrie prelucrãtoare 257,1 285,72 307,07Alimentarã ºi bãuturi 251,6 267,84 291,29Produse din tutun 308,5 366,92 417,09Produse textile 262,0 285,52 308,39Articole de îmbrãcãminte 293,2 332,67 376,03Pielãrie ºi încãlþãminte 284,8 322,83 358,77Prelucrarea lemnului ºi a produselordin lemn (exclusiv mobilã) 285,1 315,37 336,60Celulozã, hârtie ºi produse din hârtie 179,3 184,45 194,20

continuare

Page 40: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

38

România în cifreînainte

C O N T U R I N A Þ I O N A L E

2005 20061) 20072)

Agriculturã, vânãtoareºi silviculturã 3) 24291,7 26914,0 26865,0Industrie 4) 71009,8 83612,3 94970,3Construcþii 18468,4 25607,1 36876,0Servicii 140732,9 168021,3 200889,9

Valoarea adãugatã brutã (VAB) 254502,8 304154,7 359601,2

Impozite nete pe produs 33673,3 40380,8 45107,6

Produsul intern brut (PIB) 288176,1 344535,5 404708,8

Consumul final efectiv 252282,4 294752,7 342785,5Consumul final individualefectiv al gospodãriilor populaþiei 226947,0 268586,3 311647,6Consumul final colectivefectiv al administraþieipublice 25335,4 26166,4 31137,9

Formarea brutã de capital 65263,8 91285,6 119753,4

Formarea brutã de capital fix 66503,8 88272,0 123299,1Variaþia stocurilor -1240,0 3013,6 -3545,7

Exportul net -29370,1 -41502,8 -57830,1

Venitul naþional brut (VNB) 279685,3 333097,0 390079,6

1) Date semidefinitive.2) Date provizorii.3) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.4) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.

Produsul intern brut, pe categorii de resurse ºi categorii de utilizãri

milioane lei preþuri curente

Dupã o perioadã de declin (1997-2001) a Produsului InternBrut (PIB), creºterea economicã s-a relansat începând cu anul2002. Creºterea a fost determinatã, în mod semnificativ, demãrirea volumului de activitate din domeniul serviciilor,construcþiilor ºi industriei. În ceea ce priveºte agricultura,caracterul sezonier precum ºi influenþa condiþiilormeteorologice au avut o influenþã ambivalentã asupradinamicii Produsului Intern Brut.

Consumul final efectiv ºi, în mod special, consumul finalindividual al gospodãriilor, au cunoscut o creºtere puternicãdeterminatã, în mod deosebit, de majorarea volumuluidesfacerilor de mãrfuri prin comerþul cu amãnuntul, precum ºia prestãrilor de servicii pentru populaþie. De asemenea,formarea brutã de capital fix ºi, în mod special, volumulinvestiþiilor au marcat creºteri substanþiale.

Creºterea economicã înregistratã dupã anul 2001 a fostafectatã de majorarea substanþialã a deficitului contuluicurent, ca urmare a creºterii mai accentuate a volumuluiimporturilor de bunuri ºi servicii, comparativ cu cel alexporturilor.

Page 41: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

39

înainte

C O N T U R I N A Þ I O N A L E

��

��

���

���

���

��

���

����

�����

����������

�����

���� ����

��

�����

�����

����� �����

����

����

�����

�����

����

����

����

���

����

����

����

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

Indicii produsului intern brut (%)

2000=100

2005 20061) 20072)

RESURSEAgriculturã, vânãtoareºi silviculturã 3) 123,3 127,4 105,8Industrie 4) 125,0 133,7 140,5Construcþii 153,5 191,4 255,7Servicii 136,2 145,8 156,1Servicii de intermediere financiarãindirect mãsurate - -

Valoarea adãugatã brutã 132,2 142,7 152,1Impozite nete pe produs 132,3 141,8 144,1

Produsul intern brut (PIB) 132,2 142,5 151,2

UTILIZÃRIConsumul final efectiv 145,7 159,2 175,1

Consumul final individualefectiv al gospodãriilor populaþiei 149,5 166,6 183,6Consumul final colectivefectiv al administraþiei publice 116,5 104,9 112,6

Formarea brutã de capital 156,3 197,3 243,7Formarea brutã de capital fix 162,0 193,3 249,1Variaþia stocurilor -74,8 181,2 -61,4

Exportul net 536,7 862,4 1486,91) Date semidefinitive.2) Date provizorii.3) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.4) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.

Notã: Perioada 1990 – 2005, date definitive; anul 2006, date semidefinitive; anul 2007, date provizorii.

% anul precedent = 100

2005 20061) 20072)

Produsul intern brut- milioane lei preþuri curente 288176 344536 404709- modificãri faþã de

anul precedent (%) 4,2 7,9 6,0Produsul intern brut pe locuitor- lei (RON) 13327 15962 18791- modificãri faþã de

anul precedent (%) 4,4 8,1 6,3- dolari (pe baza paritãþii puterii de

cumpãrare) 3) 9374 10469 11418- la puterea de cumpãrare

standard 7700 9100 103004)

Rata valorii adãugate brute(VAB / Producþie) (%) 46,5 46,4 46,9

Rata de investiþie(FBCF / VAB) ( %) 26,1 29,0 34,3

1) Date semidefinitive.2) Date provizorii.3) Estimãri pe baza Programului European de Comparare (PEC) – runda 2005.4) Previziune Eurostat.

Variaþia creºterii produsului intern brut

Page 42: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

40

România în cifreînapoi

C O N T U R I N A Þ I O N A L E

���� ��� ��� ���� ���� ���� ���

�����

��

���

��

���

����

����

����

����

����

���

����

����

����

��

��

��

��

��

��

��

���

��� ��� ��� ��� ��� ��

�� ��� ������ ���� ����

���� ���� ������ ���� ���

���� ���� ���� ���� ���� ���

���� ���� ��� ���� ���� ����

Notã Anul 2006, date semidefinitive; anul 2007, date provizorii.

Ponderea sectorului privat în produsul intern brut ºi învaloarea adãugatã brutã a activitãþilor din economia naþionalã(%)

2005 20061) 20072)

Produsul intern brut - total 70,1 71,8 71,2Valoarea adãugatã brutãîn:- agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 3) 96,9 96,7 99,6- industrie 4) 81,9 86,4 86,6- construcþii 5) 99,7 103,3 103,5- servicii 72,3 73,1 70,1

Structura valorii adãugate brute din sectorul privat,pe activitãþi ale economiei naþionale

1) Date semidefinitive.2) Date provizorii.3) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.4) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.5) În perioada 2002 - 2007 întreprinderile din sectorul public au avut o valoare

adãugatã brutã negativã ca urmare a pierderilor înregistrate.

%

%

Servicii

Construcþii

Industrie4)

Agriculturã,vânãtoare ºisilviculturã3)

Contribuþia principalelor activitãþi la creareaprodusului intern brut (%)

2005 20061) 20072)

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 3) 8,5 7,8 6,6Industrie 4) 24,6 24,3 23,5Construcþii 6,4 7,4 9,1Comerþ 9,8 10,6 -

Hoteluri ºi restaurante 2,1 2,1 -

Transport, depozitare ºi comunicaþii 9,7 9,7 -Alte servicii 27,2 26,4 49,75)

Valoarea adãugatã brutã 88,3 88,3 88,9Impozite nete pe produs 11,7 11,7 11,1Produsul intern brut (PIB) 100,0 100,0 100,01) Date semidefinitive.2) Date provizorii.3) Inclusiv pescuit ºi pisciculturã.4) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã. 5) Total servicii.

Ponderea sectorului privat în produsul intern brut

Page 43: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

41

înapoi

I N V E S T I Þ I I

La sfârºitul anului 2007, investiþiile realizate în economianaþionalã au înregistrat o creºtere remarcabilã, cu 151,7% faþã deanul 2000.

Pe elemente de structurã, cele mai importante creºteris-au înregistrat la investiþiile concretizate în lucrãrile deconstrucþii noi (238,2%) ºi la investiþiile concretizate în utilaje ºimijloace de transport (110,9%).

În anul 2007, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale, oconcentrare mai mare a fondurilor de investiþii s-a produs înramura industriei, incluzând energia electricã ºi termicã, gaze ºiapã (39,0%), ºi în domeniul serviciilor (45,5%).

Indicii investiþiilor nete, pe elemente de structurã (%)

2000 = 100

2005 2006 20071)

Total 163,0 195,1 251,7Construcþii noi 242,6 257,6 338,2Utilaje 132,8 166,3 210,9Alte cheltuieli de investiþii 79,6 163,2 211,0

1) Date provizorii.

��

��

��

��

��

��

��

���

��� ��� ��� ��� ��� ���

������ ���

��� ���� ���

������� ���

��� ���� ����

������� ��� ���

���� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���

%

Servicii

Construcþii

Industrie 2)

Agriculturã,vânãtoarte ºisilviculturã

Investiþii, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale

1) Date provizorii.2) Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã.

Page 44: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

42

România în cifreînainte

A G R I C U L T U R Ã

Din punctul de vedere al structurii producþiei ramurii agricole,sectorul producþiei vegetale este predominant, deþinând, în anul2007, aproximativ 62% din totalul producþiei, faþã de circa 37%cât reprezintã sectorul producþiei animale ºi circa 1% serviciileagricole.

La producþia de cereale, în anul 2007 s-a obþinut cel mai scãzutnivel din perioada analizatã (41% din producþia anului 2005).Comparativ cu anul 2005, considerat un an normal al producþieila majoritatea culturilor, în anii 2006 ºi 2007 producþia vegetalã ascãzut datoritã, în principal, calamitãþilor naturale (îngheþ,inundaþii, secetã), reducerii suprafeþelor cultivate ºi arandamentelor scãzute.

Producþia ramurii agricole 1)

milioane lei preþuri curente

2005 2006 20072)

Total 46540 50650 48366Vegetalã 27959 31327 30185Animalã 18186 18849 17649Servicii agricole 395 474 5321) Conform metodologiei Eurostat privind “Conturile Economice pentru Agriculturã”.2) Date provizorii.

Producþia agricolã vegetalãmii tone

2005 2006 20071)

Cereale pentru boabe 19346 15759 7897din care:

Grâu 7341 5526 3115Secarã 49 36 23Orz ºi orzoaicã 1079 773 548Porumb boabe 10389 8985 3848

Leguminoase pentru boabe 81 72 36Cartofi 3739 4016 3717Sfeclã de zahãr 730 1152 753Plante oleaginoase 1803 2050 1044din care:

Floarea soarelui 1341 1526 547Legume 2) 3625 4139 3284Fructe 2) 1647 1486 1081Struguri 2) 506 912 881

1) Date provizorii.2) Inclusiv producþia din grãdinile familiale.

Page 45: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

43

înapoi

A G R I C U L T U R Ã

���

����

���

��

��

����

��

���

��

���

��

����

���

����

���

���

���

��

���� ���� ����

mii capete

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Cabaline

Producþia agricolã animalã

U.M. 2005 2006

Carne - total mii tonegreut. în viu 1508 1401

din care:De bovine mii tone

greut. în viu 383 318De porcine mii tone

greut. în viu 605 618De ovine ºi mii tonecaprine greut. în viu 114 101De pasãre mii tone

greut. în viu 401 361Lapte - total mii hl 60614 64607din care:

Lapte de vacãºi bivoliþã mii hl 55334 58307

Lânã tone 18390 19378Ouã mil. buc 7310 7429Miere extrasã tone 17704 18195Peºte1) tone 13352 12576

Notã:Producþia de carne rezultatã din sacrificãri, conform metodologiei Eurostat.Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna iulie 2008.

1) Sursa: Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

U.M. 2005 2006 20071)

Efectivele de animale La 1 decembrieBovine mii capete 2862 2934 2819Porcine mii capete 6622 6815 6565Ovine mii capete 7611 7678 8469Caprine mii capete 687 727 865Cabaline mii capete 834 805 862Pãsãri - total mii capete 86552 84990 82036- proprietate

majoritar privatã mii capete 85933 84310 81610Albine - total mii familii 888 891 982- proprietate

majoritar privatã mii familii 887 890 9821) Date provizorii.

Efectivele de animale din proprietatea majoritar privatã (la 1 decembrie)

Page 46: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

44

România în cifreînapoi

A C T I V I T A T E A Î N T R E P R I N D E R I I

Numãrul întreprinderilor active mici ºi mijlociidin industrie, construcþii, comerþ ºi alte servicii,

pe activitãþi ale economiei naþionale

Sem. I 2005 2006 20071)

Total 431135 459972 498922Industrie extractivã 642 707 493Industrie prelucrãtoare 56765 57835 44778Energie electricã ºitermicã, gaze ºi apã 379 412 389Construcþii 30204 35954 32365Comerþ cu ridicata ºi cuamãnuntul, repararea ºiîntreþinerea autovehiculelorºi motocicletelor ºi abunurilor personale ºi casnice 200246 205787 266902Hoteluri ºi restaurante 19204 20554 16389Transport, depozitareºi comunicaþii 28810 31969 27493Tranzacþii imobiliare, închirieriºi activitãþi de servicii prestateîn principal întreprinderilor 74200 83828 94241Alte activitãþi de serviciicolective, sociale ºi personale 20685 22926 158721) Date provizorii.

Numãrul întreprinderilor activedin industrie, construcþii, comerþ ºi alte servicii,

pe activitãþi ale economiei naþionale

Sem. I 2005 2006 20071)

Total 433030 461812 501463Industrie extractivã 676 734 517Industrie prelucrãtoare 57900 58878 45938Energie electricã ºitermicã, gaze ºi apã 484 507 501Construcþii 30372 36115 32643Comerþ cu ridicata ºi cuamãnuntul, repararea ºiîntreþinerea autovehiculelorºi motocicletelor ºi abunurilor personale ºi casnice 200380 205946 267204Hoteluri ºi restaurante 19229 20579 16414Transport, depozitareºi comunicaþii 28916 32076 27647Tranzacþii imobiliare, închirieriºi activitãþi de servicii prestateîn principal întreprinderilor 74347 84005 94667Alte activitãþi de serviciicolective, sociale ºi personale 20726 22972 15932

1) Date provizorii.

Page 47: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

45

înainte

I N D U S T R I E

Industria româneascã, aflatã de mult timp într-un profund procesde restructurare, în special în domeniul extracþiei, rãmâne tributarãimportului de materii prime, resimþind totodatã lipsa investiþiilorpentru modernizare ºi relansare a producþiei.

În perioada 2005-2007, cifra de afaceri din industrie, precum ºi seriabrutã a indicilor producþiei industriale faþã de anul de bazã (2000)au înregistrat o evoluþie ascendentã, remarcându-se, în principal,industria prelucrãtoare.

Cele mai importante creºteri au cunoscut ramurile: mijloace detransport rutier; produse din cauciuc ºi mase plastice; prelucrarealemnului ºi a produselor din lemn (exclusiv mobilã); alimentarã ºibãuturi; substanþe ºi produse chimice.

����������

����������

����

���� ��������� ����� �����

����������

��������

���

��� ��� ���� �������

��

���

���

���

���

��

���

���� ���� ��� ���� ����

Total

Industrie extractivã

Energie electricã ºitermicã, gaze ºi apã

Industrieprelucrãtoare

%

Indicii producþiei industriale

2000=100

Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie (%)2000 = 100

2005 2006 2007

Total – pe secþiuni 133,3 141,5 157,4Industrie extractivã 86,8 86,2 86,5Industrie prelucrãtoare 147,9 155,4 176,3Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 85,5 100,0 98,8

Total – pe marile grupe industriale Industria bunurilor intermediare 130,3 138,4 159,6Industria bunurilor de capital 167,9 195,7 244,0Industria bunurilor de folosinþã îndelungatã 189,5 207,1 239,4Industria bunurilor de uz curent 130,1 131,3 141,0Industria energeticã 112,2 117,5 111,1

Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.

Page 48: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

46

România în cifreînainte

I N D U S T R I E

Indicii producþiei industriale (%)Serie brutã 2000 = 100

2005 2006 2007

Total 125,1 134,1 141,3Industrie extractivã 101,0 103,5 103,1

Extracþia ºi prepararea cãrbunelui 102,5 110,0 110,2Extracþia hidrocarburilor ºi servicii anexe 96,8 94,8 94,4Extracþia ºi prepararea minereurilormetalifere 80,5 62,4 12,1Alte activitãþi extractive 140,5 172,9 206,8

Industrie prelucrãtoare 132,1 142,4 151,6din care:Alimentarã ºi bãuturi 139,9 162,1 177,0Produse din tutun 108,8 98,6 125,2Produse textile 135,1 117,4 123,8Articole de îmbrãcãminte 99,8 90,9 71,3Pielãrie ºi încãlþãminte 97,0 99,2 96,2Prelucrarea lemnului ºi a produselor dinlemn (exclusiv mobilã) 148,0 160,2 187,4Celulozã, hârtie ºi produse din hârtie 124,3 132,9 146,6Prelucrarea þiþeiului, cocsificareacãrbunelui ºi tratarea combustibililor nucleari 136,9 132,1 127,5Substanþe ºi produse chimice 137,1 156,3 169,8Produse din cauciuc ºi mase plastice 166,4 168,0 191,6Fabricarea materialelor de construcþii ºi alte produse din minerale nemetalice 119,7 133,8 152,9Metalurgie 128,9 130,2 134,8Construcþii metalice ºi produse din metal 97,7 113,1 120,2Maºini ºi echipamente (exclusiv echipamente electrice ºi optice) 113,1 113,0 116,2Maºini ºi aparate electrice 152,4 170,0 159,6Echipamente, aparate de radio,televiziune ºi comunicaþii 81,5 76,9 87,3

Serie brutã 2000 = 100 - continuare

2005 2006 2007

Aparaturã ºi instrumente medicale,de precizie,optice ºi ceasornicãrie 120,4 113,5 116,3Mijloace de transport rutier 200,6 243,1 288,8Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 107,2 124,6 146,2Mobilier ºi alte activitãþi industrialeneclasificate în altã parte 138,1 167,3 170,3

Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 90,9 94,9 94,1din care:

Producþia, transportul ºi distribuþiade energie electricã ºi termicã,gaze ºi apã caldã 106,8 114,0 113,8

Producþia principalelor produse industriale1)

U.M. 2005 2006 20072)

Industrie extractivãCãrbune net mii tone 31105 34923 35418Þiþei extras mii tone 5215 4777 4837Gaze naturale extrase(la 15o C ºi 760 mm Hg) mil. m3 12637 12422 11981Industrie prelucrãtoarealimentarã, bãuturi ºi tutunCarne mii tone 265 322 363Preparate din carne mii tone 290 330 249Uleiuri comestibile mii tone 264 338 199Produse lactate proaspete(3,5% grãsime) mii hl 3171 3072 2898Unt mii tone 8 8 8Brânzeturi mii tone 61 67 47Zahãr din sfeclã de zahãr mii tone 74 118 1031) În funcþie de concentrarea întreprinderilor în cadrul fiecãrei activitãþi industriale

au fost incluse în cercetare întreprinderile: a) cu peste 9 salariaþi (diviziunile CAENRev.1: 14,15, 17-20, 24-30, 32, 33, 36, 37); b) cu peste 19 salariaþi (diviziunile CAENRev.1: 10-13, 16, 21, 23, 31, 34, 35, 40 ºi 41). Întreprinderile cercetate acoperã90% din cifra de afaceri totalã la nivelul fiecãrei activitãþi industriale.

2) Date provizorii.

Page 49: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

47

înapoi

I N D U S T R I Econtinuare

U.M. 2005 2006 20072)

Maºini ºi echipamenteRulmenþi (exclusiv rulmenþi grei) mil. buc. 92 75 71Tractoare buc. 3510 3271 357Frigidere ºi congelatoare mii buc. 826 1169 1326Maºini electrice de uz casnicpentru spãlat ºi uscat rufe mii buc. 25 23 23Aspiratoare de praf de uz casnic mii buc. 318 393 487Maºini de gãtit ºi sobe de încãlzit mii buc. 855 825 777

Echipamente electrice ºi opticeMotoare electrice de 0,25 kW ºi peste mii kW 1512 1502 1416Transformatoare de 0,25 kVA ºi peste mii kVA 3705 3262 2168Elemente ºi baterii deacumulatoare cu plumb mii kWh 985 1106 1251Televizoare mii buc. 32 43 39

Mijloace de transportAutoturisme de oraº ºi teren mii buc. 175 202 234Autoturisme de oraº mii buc. 175 202 234Autobuze buc. - 5 29Autocamioane, autotractoare,autobasculante ºi autoºasiuri buc. 171 530 166Vagoane de mãrfuri pentru linii magistrale(echiv. 4 osii) buc. 2041 2593 4183

Alte activitãþi industrialeMobilier3) mil. lei 3514 3880 2338

Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apãEnergie electricã mil. kWh 59413 62696 60556

2) Date provizorii.3) Datele sunt exprimate în preþurile curente ale fiecãrui an.*)Sub 0,5.

continuare

U.M. 2005 2006 20072)

Textile, confecþii ºi încãlþãminteÞesãturi mil. m2 151 154 88Tricotaje mil. buc. 47 39 17Încãlþãminte mil. per. 72 69 28Prelucrarea lemnului, celulozã ºi hârtieCherestea mii m3 3018 3126 2032Hârtie mii tone 385 401 456Prelucrarea þiþeiului ºi cocsificarea cãrbuneluiCocs metalurgic mii tone 1777 1686 1557Þiþei supus la prelucrare mii tone 13890 13237 12960Benzine mii tone 4956 4888 4562Motorine mii tone 4542 4484 4589Pãcurã mii tone 1707 1303 1186ChimieAcid sulfuric (echiv.monohidrat) mii tone 11 *) -Îngrãºãminte chimice(100% SA) mii tone 1682 1142 1106Prelucrarea cauciucului ºi a maselor plasticeAnvelope auto-tractor-avion mii buc. 14103 15301 15351Produse din minerale nemetalice Geamuri (echiv. 2 mm grosime) mil. m2 22 16 5Ciment mii tone 7043 8253 10061Prefabricate din beton armat mii m3 182 203 172MetalurgieOþel brut mii tone 6280 6266 6261Laminate finite pline dinoþel la cald mii tone 5311 5696 5529Þevi din oþel mii tone 529 580 468Aluminiu ºi aliaje din aluminiu mii tone 258 277 298Plumb mii tone 27 20 34Zinc mii tone 57 44 58Cupru rafinat electrolitic mii tone 21 22 19

Page 50: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

48

România în cifreînapoi

E N E R G I E

Producþia de resurse primare a crescut uºor, datoritã creºteriiproducþiilor de cãrbuni, gaze naturale ºi energie nuclearo-electricã.

Producþia de energie electricã s-a menþinut la un nivel relativ constant,creºterea producþiei de energie produsã în termocentrale ºi a energieinuclearo-electrice compensând scãderea producþiei de energiehidroelectricã.

Balanþa energiei electricemiliarde kWh

2005 2006 20071)

Resurse 61,7 63,7 61,8Producþie 59,4 62,7 60,5

- produsã în termocentrale 33,7 38,7 37,6- produsã în hidrocentrale 20,2 18,4 15,9- nuclearo-electricã 5,5 5,6 7,0

Import 2,3 1,0 1,3

Destinaþii – total 61,7 63,7 61,8Consum – total 50,3 51,9 50,9

- în economie 40,5 41,3 40,8- iluminat public 0,6 0,6 0,6- populaþie 9,2 10,0 9,5

Export 5,2 5,3 3,4Consum propriu tehnologicîn reþele ºi staþii 6,2 6,5 7,5

1) Date provizorii.

În perioada 2005-2007, resursele de energie primarã au înregistrat ouºoarã tendinþã de creºtere, ponderea importurilor pãstrându-serelativ constantã, în jurul valorii de 36%; importurile de þiþei aureprezentat în medie 50% din totalul importurilor.

Energie primarã

mii tone echivalent petrol1)

2005 2006 20072)

Resurse 47289 47627 47874din care:

- producþie 3) 27090 27065 27313- import 17072 17605 17186

Producþie 3) 27090 27065 27313din care:

- cãrbuni 5793 6477 6410- þiþei 5326 4897 4943

- gaze naturale 4) 9536 9395 9652- energie electricã 3101 2961 3075

Import 17072 17605 17186din care:

- cãrbuni 2500 2359 3073- þiþei 4) 8686 8676 8534- gaze naturale 4233 4839 3904- energie electricã 200 85 109

1) Combustibil convenþional cu puterea calorificã de 10000 Kcal/kg.2) Date provizorii.3) Inclusiv produsele energetice obþinute ºi consumate în gospodãriile populaþiei.4) Exclusiv gazolina ºi etanul din schelele de extracþie, care sunt cuprinse la þiþei.

Page 51: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

49

înapoi

C O N S T R U C Þ I I

�� ��� �� ��

���� ���� ��� ���� ���

��

��

���

�� ��

���

���� ���� ��� ���� ���� ���� ��

1) Date provizorii.

proprietatemajoritar privatã

%

proprietatemajoritar de stat

Indicii lucrãrilor de construcþii (%)2000 = 100

2005 2006 20071)

Total 157,5 201,3 268,9Construcþii noi 178,4 241,4 317,0Reparaþii capitale 116,2 127,6 174,4Întreþinere ºi reparaþii curente 134,1 153,8 211,3

1) Date provizorii.

Lucrãri de construcþii, pe forme de proprietate

Page 52: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

50

România în cifreînainte

T R A N S P O R T U R I

Transportul rutier, transportul aerian ºi transportul pe cãinavigabile interioare au marcat creºteri semnificative. Transportulrutier a înregistrat o evoluþie constant crescãtoare în perioada2005-2007, atât din punct de vedere al cantitãþilor de mãrfuri, alnumãrului de pasageri ºi al indicatorului pasageri-km transportaþi,cât mai ales din punctul de vedere al indicatorului tone-km, cu ocreºtere de 105,3% în anul 2007 faþã de anul 2006. Valorile detrafic portuar de mãrfuri maritim ºi pe cãi navigabile interioare aufost constant pozitive în ultimii ani, aceeaºi tendinþã fiindînregistratã de traficul aerian de pasageri (42,4% în anul 2007 faþãde anul 2006), numãrul de aeronave pentru transportul acestora ºinumãrul de miºcãri ale aeronavelor.

Transportul feroviar a cunoscut în anul 2005 o scãdere lamajoritatea indicatorilor statistici studiaþi, dupã ce se înregistraseo creºtere în anul 2004 faþã de anii anteriori. Evoluþie negativã s-aînregistrat ºi în transportul maritim.

U.M. 2005 2006 2007

Transportul feroviar

Locomotive 1) numãr 2061 1982 19862)

Vagoane pentru trenuri de marfã 1) mii vagoane 59 56 552)

Vagoane pentru trenuri de pasageri 1) numãr 5523 5522 53262)

Mãrfuri transportate milioane tone 69 68 69Parcursul mãrfurilor3) miliarde tone-km 17 16 16Transportul naþional ºiinternaþional de pasageri milioane pasageri 92 94 88Parcursul pasagerilor milioane

pasageri-km 7985 8093 7476

Transportul pe cãi navigabile interioare

Nave fãrã propulsie pentru transportulmãrfurilor 4) numãr 1184 1207 11992)

Nave pentru transportul pasagerilor 4) numãr 57 60 722)

Mãrfuri transportate milioane tone 17 15 15milioane

- proprietate majoritar privatã tone 16 15 15Parcursul mãrfurilor miliarde tone-km 5 5 5Transportul naþional ºiinternaþional de pasageri milioane pasageri *) *) *)

Parcursul pasagerilor milioanepasageri-km 24 13 25

Transportul prin conducte petroliere magistrale

Mãrfuri transportate milioane tone 13 13 12Parcursul mãrfurilor miliarde tone-km 2 2 2

1) Mijloace de transport feroviar existente în inventar la sfârºitul anului.2) Date provizorii.3) Parcursul tarifar al mãrfurilor.4) Datele se referã la nave înmatriculate în Registrele Matricole ale Autoritãþii

Navale Române.*)Sub 0,5.

Page 53: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

51

înainte

T R A N S P O R T U R I

���

����

����

����

����

����

����

���

��

��

����

���

���

����

��

����

����

����

��

����

���� ���� ��� ���� ���� ����

Traficul de pasageri al aeroporturilormii

pasageri îmbarcaþi

pasageri debarcaþi

continuare

U.M. 2005 2006 2007

Transportul maritim

Nave pentru transportul mãrfurilor 4) numãr 36 35 312)

Mãrfuri transportate mii tone 65 77 49- proprietate majoritar privatã mii tone 65 77 49Parcursul mãrfurilor milioane

tone-km 140 221 109

Transportul aerian

Aeronave civile înmatriculate cu certificat de navigabilitate aerianã- pentru transportul pasagerilor numãr 44 57 622)

- pentru transportul mãrfurilor numãr - - -Mãrfuri transportate mii tone 6 6 5Parcursul mãrfurilor milioane

tone-km 7 7 7Transportul naþional ºi milioaneinternaþional de pasageri pasageri 2 2 3Parcursul pasagerilor milioane

pasageri-km 2093 2618 3984

Transportul rutier

Mãrfuri transportate milioane tone 307 335 357

- proprietate majoritar privatã milioane tone 271 304 339

Parcursul mãrfurilor miliardetone-km 52 57 60

Transportul naþional ºi milioaneinternaþional de pasageri pasageri 238 228 231Parcursul pasagerilor milioane

pasageri-km 11811 11735 121562) Date provizorii.4) Datele se referã la nave înmatriculate în Registrele Matricole ale Autoritãþii

Navale Române.

Page 54: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

52

România în cifreînapoi

T R A N S P O R T U R I

����������

�����

�����

����

���� ���

������ ���

���

���

�����

����� �����

����

���� ���� ��� ���� ���� ����

Traficul de mãrfuri al aeroporturilor

mãrfuri încãrcate(inclusiv poºtã)

mãrfuri descãrcate(inclusiv poºtã)

tone

Numãrul autovehiculelor înscrise în circulaþiemii bucãþi

2005 20061) 20072)

Autobuze 22 17 17Microbuze 17 16 17Autoturisme (inclusiv taxiuri) 3364 3221 3541Motorete (inclusiv mopede) 104 17 29Motociclete (inclusiv mototricicle) 94 26 27Autovehicule de marfã 494 457 502

1) Date rectificate conform art. 6 din OUG 189/2005 aprobatã prin Legea nr. 432/27.XI.2006.2) Date provizorii.Sursa: Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative (Direcþia Regim Permise

de Conducere ºi Înmatricularea Vehiculelor).

Traficul portuar de mãrfuri mii tone

2005 2006 2007

Trafic maritim 47694 46709 48928- încãrcãri 22609 22150 20298- descãrcãri 25085 24559 28630

Pe cãi navigabile interioare 33648 29304 35904- încãrcãri 15138 12577 14121- descãrcãri 18510 16727 21729- tranzit ... ... 54

... = Lipsã date.

Traficul de pasageri ºi mãrfuri al aeroporturilor

U.M. 2005 2006 2007

Pasageri mii pasageri 4339 5497 7831Mãrfuri (inclusiv poºtã) tone 20226 22591 22268Miºcãri aeronave numãr 104915 120701 133646

Page 55: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

53

înainte

C O M E R Þ I N T E R N A Þ I O N A L C U B U N U R I

Exporturile, importurile ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional cu bunuri

2005 2006 20071)

Exporturi FOBmilioane euro 22255 25850 29402milioane dolari SUA 27730 32336 40265milioane lei 80663 91472 98084

Importuri FOBmilioane euro 30061 37609 47067milioane dolari SUA 37348 47172 64562milioane lei 108867 132995 157091

Importuri CIFmilioane euro 32568 40746 50993milioane dolari SUA 40463 51106 69946milioane lei 117946 144087 170193

Sold (exp. FOB - imp. CIF)milioane euro -10313 -14896 -21591milioane dolari SUA -12733 -18770 -29681milioane lei -37283 -52615 -72109

1) Date provizorii.

Principalele modificãri structurale intervenite în evoluþia exporturilor debunuri, în perioada 2005-2007, constau în principal în:

- majorarea ponderii în total exporturi, a mijloacelor ºi materialelorde transport, a maºinilor, aparatelor ºi echipamentelor electrice,a metalelor comune ºi a articolelor din acestea;

- diminuarea contribuþiei în total exporturi a materialelor textile ºiarticolelor din acestea.

În perioada analizatã se observã creºterea mai rapidã a importurilor faþãde cea înregistratã la exporturi, datoratã necesitãþii susþinerii dezvoltãriieconomice generale, asigurându-se necesarul de materii prime ºi resurseenergetice, cât ºi realizarea investiþiilor, inclusiv prin transferul detehnologie. Evoluþia structurii mãrfurilor importate în perioada2005-2007 este marcatã de creºterea ponderii în total importuri amijloacelor ºi materialelor de transport, a metalelor comune ºi aarticolelor din acestea, concomitent cu reducerea ponderii în totalimporturi a materiilor textile ºi articolelor din acestea, precum ºi aproduselor minerale.

Volumul valoric al comerþului internaþional a crescut an de an înperioada 2005-2007, în principal ca urmare a liberalizãrii comerþuluiprin eliminarea barierelor tarifare ºi netarifare. Creºtereaexporturilor a avut o influenþã semnificativã asupra producþieiindustriale, reflectând totodatã ºi îmbunãtãþirea performanþeloreconomice. În anul 2007, cele mai cãutate mãrfuri la export au fost:maºini ºi dispozitive mecanice; metale comune ºi articole dinacestea; materiale textile ºi articole din acestea; mijloace ºi materialede transport; produse minerale.

Indicii valorii unitare ai comerþului internaþionalcalculaþi din valori exprimate în euro (%)

anul precedent = 100

2005 2006 20071)

Export FOB 109,5 108,2 106,0Import CIF 105,3 103,6 98,21) Date provizorii.

Page 56: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

54

România în cifreînainte

C O M E R Þ I N T E R N A Þ I O N A L C U B U N U R I

�����

�����

����

����

�����

�����

�����

����

�����

��� ��� �����

��� �����

����

���

����

��

����

����

���

����

���

���

���� ��� �������� ����

Exporturile, importurile ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional cu bunuri

Exporturi FOB

Sold (exporturi FOB - importuri CIF)

Importuri CIF

milioane euro

continuare

Cod NC 2005 2006 20071)

IV Produse alimentare, E 139 179 360bãuturi ºi tutun I 864 1106 1284

V Produse minerale E 2465 2702 2291I 5073 6033 6142

VI Produse chimice E 995 1049 1126I 2436 3111 3869

VII Materiale plastice, cauciuc E 864 1091 1461ºi articole din acestea I 1941 2526 3074

VIII Piei crude, piei tãbãcite,blãnuri ºi produse din E 202 223 233acestea I 706 754 760

IX Produse din lemn, E 836 925 987exclusiv mobilier I 321 386 576

X Pastã de lemn, hârtie, carton E 130 134 177ºi articole din acestea I 644 768 864

XI Materiale textile ºi E 4219 4169 3919articole din acestea I 3332 3385 3613

XII Încãlþãminte, pãlãrii, umbrele E 1290 1384 1354ºi articole similare I 360 414 512

XIII Articole din piatrã, ipsos,ciment, ceramicã, sticlã E 208 195 235ºi din materiale similare I 613 737 940

XV Metale comune ºi E 3296 3877 4801articole din acestea I 2876 4030 5654

XVI Maºini ºi aparate;echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de E 3941 5245 6523reprodus sunetul ºi imaginile I 7630 9881 12691

XVII Mijloace ºi materiale E 1767 2545 3504de transport I 3330 4711 7029

XVIII Instrumente ºi aparate optice,fotografice, cinematografice,medico-chirurgicale ºi similare;ceasuri; instrumente muzicale; E 134 178 231pãrþi ºi accesorii ale acestora I 565 707 815

XX Mãrfuri ºi produse diverse E 1098 1165 1361I 617 777 1014

XXII Produse necuprinse în E 137 114 82alte secþiuni din N.C. I 102 101 113

1) Date provizorii.

Comerþul internaþional cu bunuri pe secþiuni, conform Nomenclatorului Combinat în milioane euro

Cod NC 2005 2006 20071)

Export FOB E 22255 25850 29402Import CIF I 32568 40746 50993

I Animale vii ºi produse E 196 211 251animale I 662 707 869

II Produse vegetale E 276 407 438I 437 538 1030

III Grãsimi ºi uleiuri E 62 57 68animale sau vegetale I 59 74 144

Page 57: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

55

înainte

C O M E R Þ I N T E R N A Þ I O N A L C U B U N U R I

1) Începând cu anul 2007, repartizarea pe þãri a schimburilor intracomunitare cubunuri se realizeazã pe baza principiului “þara de destinaþie” la expedieri ºi“þara de expediþie” la introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru comerþulextracomunitar, repartizarea pe þãri a schimburilor internaþionale cu bunurise realizeazã pe baza principiului “þarã de destinaþie” la export ºi “þara deorigine” la import (cu excepþia cazului în care þara de origine este un statmembru UE, caz în care se ia în considerare þara de expediþie).

2) Datele aferente anului 2006 au fost recalculate conform principiilor aplicatepentru alocarea þãrii partenere în anul 2007.

3) Date provizorii.4) Se cuprind bunurile pentru care nu s-a completat pe declaraþia vamalã þara

de destinaþie la export ºi þara de origine la import.

Exporturile (FOB)cu principalele 5 þãri partenere, în anul 2007 1)

(structurã calculatã din date în mii euro)

Italia

Germania

Turcia

Franþa

Ungaria

Alte þãri45,8%

17,0%

16,9%

7,7%

7,0%5,6%

1) Date provizorii.

Exporturile, pe grupe de þãri1)

milioane euro

20062) 20073)

Total 25850 29402Europa 22431 25901

Uniunea Europeanã 18228 21139AELS 425 529Alte þãri din Europa 3778 4232

Asia 1960 2015Orientul Mijlociu ºi Apropiat 1229 1124Alte þãri din Asia 731 891

Africa 544 505Africa de Nord 372 378Alte þãri din Africa 173 127

America 886 930din care:

America de Nord 724 634America Centralã ºi Caraibeanã 57 134America de Sud 105 162

Oceania 7 43Þãri nespecificate 4) extra UE 22 8

Page 58: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

56

România în cifreînainte

C O M E R Þ I N T E R N A Þ I O N A L C U B U N U R I

Italia

Germania

Ungaria

Federaþia RusãFranþa

Alte þãri

1) Începând cu anul 2007, repartizarea pe þãri a schimburilor intracomunitare cubunuri se realizeazã pe baza principiului “þara de destinaþie” la expedieri ºi“þara de expediþie” la introduceri intracomunitare de bunuri. Pentru comerþulextracomunitar, repartizarea pe þãri a schimburilor internaþionale cu bunurise realizeazã pe baza principiului “þarã de destinaþie” la export ºi “þara deorigine” la import (cu excepþia cazului în care þara de origine este un statmembru UE, caz în care se ia în considerare þara de expediþie).

2) Datele aferente anului 2006 au fost recalculate conform principiilor aplicatepentru alocarea þãrii partenere în anul 2007.

3) Date provizorii.4) Se cuprind bunurile pentru care nu s-a completat pe declaraþia vamalã þara

de destinaþie la export ºi þara de origine la import.

Importurile (CIF)cu principalele 5 þãri partenere, în anul 20071)

(structurã calculatã din date în mii euro)

1) Date provizorii.

17,2%

12,7%

6,9%

6,3%6,2%

50,7%

Importurile, pe grupe de þãri1)

milioane euro

20062) 20073)

Total 40746 50993Europa 34618 43936

Uniunea Europeanã 27995 36261AELS 577 458Alte þãri din Europa 6046 7217

Asia 4201 5211Orientul Mijlociu ºi Apropiat 541 771Alte þãri din Asia 3659 4440

Africa 191 266Africa de Nord 130 165Alte þãri din Africa 61 101

America 1310 1432din care:

America de Nord 753 802America Centralã ºi Caraibeanã 63 79America de Sud 494 551

Oceania 69 119Þãri nespecificate 4) extra UE 357 28

Page 59: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

57

înapoi

C O M E R Þ I N T E R N A Þ I O N A L C U B U N U R I

Exporturi FOB29402 milioane euro

Uniunea Europeanã AELS

Alte þãriAlte þãri din Europa

Importuri CIF50993 milioane euro

Înscrierea României în procesul de aderare la Uniunea Europeanã ºiaderarea efectivã la 1 ianuarie 2007 a favorizat orientareapreponderentã a exporturilor cãtre statele membre care reprezintãîn anul 2007 circa 72% din totalul exporturilor.În acelaºi timp, circa 71% din totalul importurilor României auprovenit din statele membre ale Uniunii Europene.

Comerþul internaþional cu bunuri,pe grupe de þãri, în anul 2007 1)

1) Date provizorii.

71,1%

14,1%

0,9%

13,9%

71,9%

14,4%

1,8%

11,9%

2006 20071)

Exporturile (FOB) pe moduri de transport (milioane euro)

Total 25850 29402din care:

Transport feroviar 1284 1415Transport rutier 17266 18995Transport maritim 6220 6159Transport fluvial 399 276

Importurile (CIF) pe moduri de transport (milioane euro)

Total 40746 50993din care:

Transport feroviar 2827 3424Transport rutier 28207 34748Transport maritim 6504 8046Transport fluvial 185 316

1) Date provizorii.

Page 60: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

58

România în cifreînapoi

C O M E R Þ I N T E R I O R

Comerþul cu amãnuntul1), pe grupe de mãrfurimilioane lei preþuri curente

2005 2006

Total 71504,3 84192,8Mãrfuri alimentare 33442,8 37178,5Mãrfuri nealimentare 38061,5 47014,3

Notã: Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna noiembrie 2008.1) Exclusiv vânzarea, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor, a

motocicletelor ºi comerþul cu amãnuntul al carburanþilor.

����

�����

����������

����

�����

���������

��

����� �����

�����

�����

����

��

���

���

���

���

��

����

�����

���� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ��

1) Date provizorii.

%

Indicii comerþului cu amãnuntul

Indicii serviciilor de piaþã prestate în principal pentru populaþie

an curent/an precedent

În anul 2007, indicii cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitateprincipalã de comerþ cu amãnuntul (cu excepþia comerþului cuautovehicule ºi motociclete) au înregistrat o creºtere cu 116,9%faþã de media anului 2000.

S-au înregistrat creºteri cu precãdere la mãrfurile alimentare,cu 120,1%, precum ºi la mãrfurile nealimentare, cu 110,5%.

Indicii comerþului cu amãnuntul 1), pe grupe de mãrfuri2000 = 100

2005 2006 20072)

Total 1) 162,2 184,1 216,9

Mãrfuri alimentare 162,3 172,3 220,1Mãrfuri nealimentare 161,5 193,8 210,5

1) Exclusiv vânzarea, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor, a motocicletelor ºi comerþul cu amãnuntul al carburanþilor.

2) Date provizorii.

Evoluþia indicilor comerþului cu amãnuntul ºi ai serviciilorde piaþã prestate în principal pentru populaþie

Page 61: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

59

înapoi

S E R V I C I I D E P I A Þ Ã

În anul 2007, activitatea de servicii de piaþã prestate în principalpopulaþiei a înregistrat un indice de volum cu 101,3% mai marefaþã de media anului 2000.

Indicii serviciilor de piaþã prestate în principal pentru populaþie (%)2000 = 100

2005 2006 20071)

Total 144,5 194,1 201,3din care:Hoteluri ºi restaurante 154,9 205,5 273,3Jocuri de noroc ºi alte activitãþirecreative 131,5 181,6 148,5Activitãþi ale agenþiilor de voiaj ºi a tur-operatorilor; activitãþide asistenþã turisticã 157,7 209,1 174,2Coafurã ºi alte activitãþi deînfrumuseþare 120,8 232,6 231,9Spãlarea, curãþarea ºi vopsireatextilelor ºi a blãnurilor 195,0 198,7 218,41) Date provizorii.

Venituri din activitãþile de servicii de piaþã

milioane lei preþuri curente

2005 2006

Servicii de piaþã prestate în principalpentru populaþie 12576,2 17583,2Servicii de piaþã prestate în principalpentru operatorii economici 30269,1 41813,8Servicii de transporturi, depozitare ºicomunicaþii 42270,3 50396,1

Notã: Datele pentru anul 2007 vor fi disponibile în luna noiembrie 2008

Page 62: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

60

România în cifreînapoi

T U R I S M

�����������������������������������

����������

�������

���� ���

���

����

������

������� ����

����

���� ���� ��� �������� ����

Cazarea turiºtilor

2005 2006 2007Capacitatea de cazare turisticã

Existentã1) (mii locuri) 283 287 284

În funcþiune (mii locuri-zile) 54979 56500 57138- proprietate majoritar privatã(mii locuri-zile) 45436 47809 47060

Numãrul turiºtilor cazaþi în structurile de cazare turisticã (mii)Total 5805 6216 6972din care: strãini 1430 1380 1551din total:

- proprietate majoritar privatã 5121 5549 6114

Numãrul înnoptãrilor în structurile de cazare turisticã (mii)Total 18373 18992 20593din care: strãini 3464 3242 3586din total:

- proprietate majoritar privatã 15205 15881 166241) La 31 iulie.

Turismul internaþional al Românieimii

Sosiri Plecãri

În anul 2007, numãrul sosirilor vizitatorilor strãini în România a fostde 7722 mii persoane, în timp ce numãrul plecãrilor vizitatorilorromâni în strãinãtate a însumat 10980 mii persoane.

Turismul internaþional

2005 2006 2007

Sosirile vizitatorilor strãini în România (mii)

Total 5839 6037 7722din care:

Austria 129 151 218Bulgaria 389 399 818Italia 271 278 398Germania 354 343 473Republica Moldova 1435 1490 1110Turcia 201 219 284Ucraina 328 433 720Ungaria 1522 1367 1743

Sosirile vizitatorilor strãini în România,dupã mijloacele de transport utilizate (mii)

Total 5839 6037 7722Rutiere 4428 4390 5753Feroviare 305 316 275Aeriene 919 1122 1460Navale 187 209 234

Plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate,dupã mijloacele de transport utilizate (mii)

Total 7140 8906 10980Rutiere 6001 7418 8762Feroviare 222 237 247Aeriene 881 1225 1944Navale 36 26 27

Page 63: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

61

înapoi

J U S T I Þ I E

Instituþiile abilitate sã asigure respectarea ºi aplicarea legii suntMinisterul Justiþiei ºi Ministerul Internelor ºi ReformeiAdministrative. În anul 2007, în România erau 4111 judecãtori,cu 12% mai mulþi decât în anul 2005.

În anul 2007 s-a înregistrat o scãdere a numãrului de cauze penaleºi a celor civile intrate în instanþele judecãtoreºti. În anul 2007, dinnumãrul total de cauze înregistrate, 83,9% au fost cauze civile.Numãrul de cazuri penale ºi civile care au revenit în medie spresoluþionare unui judecãtor a variat între 435 în anul 2005 ºi 373 înanul 2007.

În perioada 2005-2007, numãrul persoanelor condamnatedefinitiv care au revenit la 100000 locuitori s-a redus, ajungând dela 304 în anul 2005 la 214 în anul 2007.

numãr

2005 2006 20071)

Judecãtori 3671 3799 4111Cauze intrate la instanþele judecãtoreºti (mii) 1597 1729 1532

- penale (mii) 370 333 246- civile (mii) 1227 1396 1286

Persoane condamnate definitiv 65682 56705 46127din care, pentru:

Infracþiuni contra persoanei 17411 15275 10195Infracþiuni contra patrimoniului2) 29074 23620 19518Infracþiuni silvice 2902 2377 1614Infracþiuni de serviciu

- dare de mitã 76 67 89- luare de mitã 79 77 87- trafic de influenþã 98 92 61- primire de foloase necuvenite 1 1 1

Infracþiuni contra autoritãþilor 351 303 224Infracþiuni economice 4 21 9Infracþiuni care aduc atingere unor relaþii privind convieþuirea socialã 2535 2054 1861Infracþiuni la regimul circulaþiei pedrumurile publice 8197 8046 8637Rata criminalitãþii (persoane condamnate definitivla 100000 locuitori) 304 263 2141) Date provizorii.2) Infracþiuni contra avutului privat ºi infracþiuni contra avutului public.Sursa: Ministerul Justiþiei.

2005 2006 20071)

Infracþiuni cercetate de poliþie - total (mii) 208 233 281Rata infracþionalitãþii (infracþiuni cercetate de poliþie la 100000 locuitori) 963 1078 13051) Date provizorii.Sursa: Inspectoratul General al Poliþiei Române din cadrul Ministerului

Internelor ºi Reformei Administrative.

Page 64: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

62

România în cifreînainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Nãscuþi-vii Sporul naturalÞara (la 1000 locuitori) (la 1000 locuitori)

2000 2006 2000 2006

UE 27 10,6 10,6 0,6 1,1UE 25 10,6 10,6 0,8 1,3Austria 9,8 9,4 0,2 0,4Belgia 11,3 11,5 1,1 1,9Bulgaria 9,1 9,6 -5,1 -5,1Republica Cehã 8,8 10,3 -1,8 0,1Cipru 12,2 11,3 4,5 4,7Danemarca 12,6 12,0 1,7 1,7Estonia 9,5 11,1 -3,9 -1,8Finlanda 11,0 11,2 1,4 2,0Franþa 13,3 13,1 4,4 4,8Germania 9,3 8,2 -0,9 -1,8Grecia 9,5 10,1 -0,2 0,6Irlanda 14,4 15,1 6,1 8,6Italia 9,5 9,5 -0,2 0,0Letonia 8,5 9,7 -5,0 -4,7Lituania 9,8 9,2 -1,4 -4,0Luxemburg 13,1 11,7 4,5 3,7Malta 11,0 9,6 3,4 1,6Olanda 13,0 11,3 4,2 3,0Polonia 9,8 9,8 0,3 0,1Portugalia 11,7 10,0 1,4 0,3Regatul Unit 11,5 12,3 1,2 4,1România 10,5 10,2 -0,9 -1,8Slovacia 10,2 10,0 0,5 0,1Slovenia 9,1 9,4 -0,2 0,4Spania 9,9 10,9 0,9 2,5Suedia 10,2 11,7 -0,3 1,6Ungaria 9,6 9,9 -3,7 -3,2

Sursa: EUROSTAT.

ÞaraPopulaþia la 1 ianuarie (milioane locuitori)

2000 2006 2007 2000 2006 2007

Total din care: femei

UE 27 482,8 493,0 495,1 247,7 252,5 253,5UE 25 452,1 463,6 465,9 232,0 237,4 238,4Austria 8,0 8,3 8,3 4,1 4,2 4,3Belgia 10,2 10,5 10,6 5,2 5,4 5,4Bulgaria 8,2 7,7 7,7 4,2 4,0 4,0Republica Cehã 10,3 10,3 10,3 5,3 5,2 5,3Cipru 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4Danemarca 5,3 5,4 5,4 2,7 2,7 2,8Estonia 1,4 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7Finlanda 5,2 5,3 5,3 2,6 2,7 2,7Franþa 60,5 63,0 63,4 31,1 32,4 32,6Germania 82,2 82,4 82,3 42,1 42,1 42,0Grecia 10,9 11,1 11,2 5,5 5,6 5,6Irlanda 3,8 4,2 4,3 1,9 2,1 2,2Italia 56.9 58,8 59,1 29,4 30,2 30,4Letonia 2,4 2,3 2,3 1,3 1,2 1,2Lituania 3,5 3,4 3,4 1,9 1,8 1,8Luxemburg 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2Malta 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2Olanda 15,9 16,3 16,4 8,0 8,3 8,3Polonia 38,7 38,2 38,1 19,9 19,7 19,7Portugalia 10,2 10,6 10,6 5,3 5,5 5,5Regatul Unit 58,8 60,4 60,9 30,2 30,8 31,0România 22,5 21,6 21,6 11,5 11,1 11,1Slovacia 5,4 5,4 5,4 2,8 2,8 2,8Slovenia 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0Spania 40,0 43,8 44,5 20,4 22,2 22,5Suedia 8,9 9,0 9,1 4,5 4,6 4,6Ungaria 10,2 10,1 10,1 5,4 5,3 5,3

Sursa: EUROSTAT.

Page 65: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

63

înainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Durata medie a vieþii (ani)

Þara 2000 2006

Austria 78 80Belgia 78 79Bulgaria 72 73Republica Cehã 75 76Cipru 77 78Danemarca 76 78Estonia 71 73Finlanda 77 79Franþa 79 81Germania 78 79Grecia 78 79Irlanda 77 78Italia 79 81Letonia 71 72Lituania 73 71Luxemburg 78 78Malta 77 80Olanda 78 80Polonia 73 75Portugalia 76 78Regatul Unit 77 79România 71 72Slovacia 73 74Slovenia 76 78Spania 78 80Suedia 80 81Ungaria 71 73

Sursa: WORLD POPULATION DATA SHEET 2007.

Rata medie anualã a inflaþiei (%)

Þara 2000 2006 2007

UE 27 1,9 2,2 2,3Austria 2,0 1,7 2,2Belgia 2,7 2,3 1,8Bulgaria 10,3 7,4 7,6Republica Cehã 3,9 2,1 3,0Cipru 4,9 2,2 2,2Danemarca 2,7 1,9 1,7Estonia 3,9 4,4 6,7Finlanda 2,9 1,3 1,6Franþa 1,8 1,9 1,6Germania 1,4 1,8 2,3Grecia 2,9 3,3 3,0Irlanda 5,3 2,7 2,9Italia 2,6 2,2 2,0Letonia 2,6 6,6 10,1Lituania 1,1 3,8 5,8Luxemburg 3,8 3,0 2,7Malta 3,0 2,6 0,7Olanda 2,3 1,7 1,6Polonia 10,1 1,3 2,6Portugalia 2,8 3,0 2,4Regatul Unit 0,8 2,3 2,3România 45,7 6,6 4,9Slovacia 12,2 4,3 1,9Slovenia 8,9 2,5 3,8Spania 3,5 3,6 2,8Suedia 1,3 1,5 1,7Ungaria 10,0 4,0 7,9

Sursa: EUROSTAT.

Page 66: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

64

România în cifreînainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Câºtigul salarial mediu brut anual (Euro)

Þara 2000 2005 2006

UE 27 … 28992,4 …UE 25 … 30942,2 …Austria … 36032,0 36673,0Belgia 31644,0 36672,7 37674,0Bulgaria 1436,1 1977,7 2195,0Republica Cehã … 7404,5 8284,4Cipru 16334,9 20548,5 21310,2Danemarca 40962,2 47529,3 48307,3Estonia … … …Finlanda 27398,3 33290,0 34081,0Franþa 26712,0 30520,9 …Germania 37319,0 41694,0 42382,0Grecia 14721,0 … …Irlanda … 40462,0 …Italia … … …Letonia … 4246,0 5210,9Lituania … … …Luxemburg 35875,0 42135,0 43621,0Malta 11658,2 11180,3 11669,4Olanda 31901,0 38700,0 …Polonia … 6269,9 …Portugalia 12619,6 14715,0 15929,6Regatul Unit 37676,5 42866,3 44495,6România 1732,0 3241,2 3937,8Slovacia 3583,1 6373,6 7039,6Slovenia … … …Spania 17432,0 20438,8 21150,2Suedia 31620,8 34049,3 35084,0Ungaria 4172,5 7797,8 7840,2

Notã: Câºtigul salarial mediu brut anual pentru activitãþile deindustrie ºi servicii comerciale, pentru salariaþii care lucreazãîn timp complet din întreprinderile cu 10 salariaþi ºi peste.

…= Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

Þara Rata de ocupare (%) Rata ºomajului 1) (%)

2000 2006 2007 2000 2006 2007

UE 27 62,2 64,5 65,4 8,6 8,1 7,1UE 25 62,4 64,8 65,8 8,6 8,2 7,2Austria 68,5 70,2 71,4 3,6 4,7 4,4Belgia 60,5 61,0 62,0 6,9 8,2 7,5Bulgaria 50,4 58,6 61,7 16,4 9,0 6,9Republica Cehã 65,0 65,3 66,1 8,7 7,1 5,3Cipru 65,7 69,6 71,0 4,9 4,6 3,9Danemarca 76,3 77,4 77,1 4,3 3,9 3,7Estonia 60,4 68,1 69,4 12,8 5,9 4,7Finlanda 67,2 69,3 70,3 9,8 7,7 6,9Franþa 62,1 63,8 64,6 9,1 9,2 8,3Germania 65,6 67,5 69,4 7,2 9,8 8,4Grecia 56,5 61,0 61,4 11,2 8,9 8,3Irlanda 65,2 68,6 69,1 4,2 4,4 4,5Italia 53,7 58,4 58,7 10,1 6,8 6,1Letonia 57,5 66,3 68,3 13,7 6,8 6,0Lituania 59,1 63,6 64,9 16,4 5,6 4,3Luxemburg 62,7 63,6 63,6 2,3 4,7 4,7Malta 54,2 54,8 55,7 6,7 7,3 6,4Olanda 72,9 74,3 76,0 2,8 3,9 3,2Polonia 55,0 54,5 57,0 16,1 13,8 9,6Portugalia 68,4 67,9 67,8 4,0 7,7 8,0Regatul Unit 71,2 71,5 71,3 5,3 5,4 5,3România 63,6 58,8 58,82) 6,9 7,3 6,42)

Slovacia 56,8 59,4 60,7 18,8 13,4 11,1Slovenia 62,8 66,6 67,8 6,7 6,0 4,8Spania 56,3 64,8 65,6 11,1 8,5 8,3Suedia 73,0 73,1 74,2 5,6 7,0 6,1Ungaria 56,3 57,3 57,3 6,4 7,5 7,4

Notã: Rata de ocupare calculatã pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani).1) Conform metodologiei Biroului Internaþional al Muncii.2) Date provizorii.Sursa: EUROSTAT.

Page 67: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

65

înainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Þara 2000 2005 2006

UE 271) 1,86 1,84 1,84Austria1) 1,91 2,41 2,45Belgia 1,97 1,84 1,832)

Bulgaria 0,52 0,49 0,48Republica Cehã 1,21 1,41 1,54Cipru 0,24 0,40 0,422)

Danemarca 2,24 2,45 2,432)

Estonia 0,61 0,93 1,142)

Finlanda 3,34 3,48 3,45Franþa 2,15 2,13 2,122)

Germania 2,45 2,48 2,511)

Grecia … 0,58 0,571)

Irlanda 1,12 1,26 1,32Italia 1,05 1,09 ...Letonia 0,44 0,56 0,69Lituania 0,59 0,76 0,80Luxemburg 1,65 1,57 1,471)

Malta … 0,542) 0,542)

Olanda 1,82 1,731)2) 1,721)2)

Polonia 0,64 0,57 0,56Portugalia 0,761) 0,81 ...Regatul Unit 1,85 1,76 ...România 0,37 0,41 0,463)

Slovacia 0,65 0,51 0,49Slovenia 1,41 1,46 1,592)

Spania 0,91 1,12 1,20Suedia … 3,80 3,73Ungaria 0,78 0,94 1,00

1) Date estimate. 2) Date provizorii. 3) Date semidefinitive. … = Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

Ponderea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea înProdusul Intern Brut (%)

Þara 2000 2005 2006

UE 27 7,11) 9,7 9,6UE 25 7,51) 10,3 10,2Austria 8,3 12,9 13,1Belgia 6,2 8,3 7,52)

Bulgaria … 1,3 1,3Republica Cehã … 5,6 5,6Cipru 3,1 5,9 7,1Danemarca 19,4 27,4 29,2Estonia 6,5 5,9 6,5Finlanda 17,5 22,5 23,1Franþa 2,8 7,1 7,6Germania 5,2 7,7 7,5Grecia 1,0 1,9 1,9Irlanda … 7,4 7,3Italia 4,8 5,8 6,1Letonia ... 7,9 6,92)

Lituania 2,8 6,0 4,92)

Luxemburg 4,8 8,5 8,2Malta 4,5 5,3 5,5Olanda 15,5 15,9 15,6Polonia … 4,9 4,7Portugalia 3,4 4,1 4,22)

Regatul Unit 20,5 27,5 26,62)

România 0,9 1,6 1,5Slovacia … 4,6 4,1Slovenia … 15,3 15,0Spania 4,1 10,5 10,4Suedia 21,6 33,41) 32,01)

Ungaria 2,9 3,9 3,8

1) Date estimate. 2) Date provizorii. … = Lipsã date. Sursa: EUROSTAT.

Gradul de participare la procesul educaþional sau deinstruire a persoanelor în vârstã de 25 - 64 ani (%)

Page 68: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

66

România în cifreînainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Productivitatea muncii pe persoanã ocupatã- PIB în PCS pe persoanã ocupatã (UE 27 = 100) -

Þara 2000 2006 20071)

UE 25 104,8 103,8 103,8Austria 123,1 120,2 120,7Belgia 137,1 131,5 131,7Bulgaria 30,4 34,9 35,7Republica Cehã 61,9 70,7 72,9Cipru 85,0 84,9 85,4Danemarca 110,6 108,5 107,4Estonia 46,5 64,3 68,3Finlanda 114,9 112,4 113,6Franþa 125,2 123,5 123,3Germania 108,1 107,1 106,8Grecia 93,7 103,9 105,4Irlanda 127,2 134,9 135,5Italia 126,1 109,0 107,8Letonia 40,1 50,9 52,6Lituania 42,7 57,1 60,3Luxemburg 176,1 184,1 184,3Malta 96,8 90,3 90,1Olanda 114,5 113,3 113,7Polonia 55,22) 61,12) 61,7Portugalia 68,9 68,41) 68,8Regatul Unit 108,9 109,7 111,0România … 39,21) 41,8Slovacia 58,0 71,8 75,6Slovenia 75,1 84,0 86,7Spania 103,8 103,1 102,6Suedia 113,6 113,9 113,1Ungaria 64,7 74,5 74,4

1) Previziuni. 2) Date estimate. … = Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

Ponderea gospodãriilor cu acces la internet (%)

Þara 2005 2006 2007

UE 27 … 49 54UE 25 48 51 56Austria 47 52 60Belgia 50 54 60Bulgaria … 17 19Republica Cehã 19 29 35Cipru 32 37 39Danemarca 75 79 78Estonia 39 46 53Finlanda 54 65 69Franþa … 41 49Germania 62 67 71Grecia 22 23 25Irlanda 47 50 57Italia 39 40 43Letonia 31 42 51Lituania 16 35 44Luxemburg 65 70 75Malta … 53 54Olanda 78 80 83Polonia 30 36 41Portugalia 31 35 40Regatul Unit 60 63 67România1) 29 30 35Slovacia 23 27 46Slovenia 48 54 58Spania 36 39 45Suedia 73 77 79Ungaria 22 32 381) Sursa: Ancheta în gospodãrii privind accesul la tehnologia informaþiei

ºi comunicaþiilor. … = Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

Page 69: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

Launch

breviar statistic mai 2008

67

înainte

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Produsul Intern Brut/locuitor (în PCS1)) Rata de creºtere a PIB (%) Capacitatea / necesarul de finanþare(anul precedent =100) al administraþiilor publice - % în PIB

2000 2006 20072) 2000 2006 2007 2006 2007

UE 27 19000 23500 24800 3,9 3,1 2,9 -1,4 -0.9UE 25 19900 24500 25700 3,9 3,0 2,8 … …Austria 25400 30000 31800 3,4 3,3 3,4 -1,5 -0.5Belgia 24000 28200 29700 3,7 2,8 2,72) 0,3 -0,2Bulgaria 5300 8600 9500 5,4 6,3 6,2 3,0 3,4Republica Cehã 13000 18500 20100 3,6 6,4 5,82) -2,7 -1,6Cipru 16900 21600 22900 5,0 4,0 4,4 -1,2 3,3Danemarca 25100 29600 30900 3,5 3,9 1,8 4,8 4,4Estonia 8500 16100 17900 9,6 11,2 7,1 3,4 2,8Finlanda 22300 27500 29400 5,0 4,9 4,4 4,1 5,3Franþa 22000 26100 27200 3,9 2,0 1,92) -2,4 -2,7Germania 22600 26900 28300 3,2 2,9 2,5 -1,6 -Grecia 16000 22900 24400 4,5 4,2 4,0 -2,6 -2,8Irlanda 24900 34200 36200 9,4 5,7 4,92) 3,0 0,3Italia 22300 24300 25100 3,7 1,8 1,5 -3,4 -1,9Letonia 7000 12600 14100 6,9 12,2 10,3 -0,2 -Lituania 7500 13200 14900 4,1 7,7 8,8 -0,5 -1,2Luxemburg 46400 65700 70400 8,4 6,1 5,22) 1,3 2,9Malta 15900 18100 19100 … 3,4 3,8 -2,6 -1,8Olanda 25600 30700 32600 3,9 3,0 3,5 0,5 0,4Polonia 9200 12300 13500 4,3 6,2 6,5 -3,8 -2,0Portugalia 14900 17500 18300 3,9 1,3 1,9 -3,9 -2,6Regatul Unit 22300 27800 29300 3,8 2,9 3,0 -2,6 -2,9România 5000 91003) 10300 2,1 7,93) 6,04) -2,23) -2,54)

Slovacia 9500 15000 16800 1,4 8,5 10,4 -3,6 -2,2Slovenia 15000 20700 22700 4,1 5,7 6,1 -1,2 -0,1Spania 18500 24700 25900 5,0 3,9 3,8 1,8 2,2Suedia 24100 29300 30700 4,4 4,1 2,6 2,3 3,5Ungaria 10700 15300 15800 5,2 3,9 1,3 -9,2 -5,5

1) PCS = Puterea de Cumpãrare Standard: reprezintã moneda de referinþã stabilitã la nivelul Uniunii Europene pentru a exprima rezultatele Programului European de Comparare ºi este o unitate de valutã convenþionalã care exclude influenþa diferenþelor între nivelul preþurilor dintre þãri.

2) Previziuni. 3) Date semidefinitive. 4) Date provizorii. … = Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

Þara

Page 70: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

68

România în cifreînapoi

S T A T I S T I C Ã I N T E R N A Þ I O N A L Ã

Indicii producþiei industriale Indicii lucrãrilor(total industrie, exclusiv de construcþii1)

construcþii)2006 2007 2006 2007

UE 27 108,04 111,57 107,67 111,62UE 25 107,82 111,33 107,30 111,03Austria 125,91 132,13 129,48 134,42Belgia … … … …Bulgaria 161,202) 175,902) 273,422) 315,883)

Republica Cehã 151,40 163,66 140,82 148,87Cipru 111,60 115,253) 127,29 135,383)

Danemarca 108,49 108,96 112,462) 112,722)

Estonia 178,02 189,63 239,23 262,77Finlanda 121,64 126,95 127,232) 141,192)

Franþa 102,99 104,49 107,13 111,68Germania 112,18 119,02 81,02 83,21Grecia 100,07 102,24 77,28 91,393)

Irlanda 134,12 143,84 139,73 …Italia 98,20 98,02 122,35 128,88Letonia 146,16 146,88 198,23 224,82Lituania 176,88 183,90 240,68 292,55Luxemburg 117,07 117,41 107,20 108,68Malta … … 127,682) 130,423)

Olanda 104,693) 107,833) 97,17 102,76Polonia 145,42 159,24 93,69 108,72Portugalia 103,06 105,07 79,93 77,06Regatul Unit 95,71 95,86 114,933) 117,723)

România 134,97 141,68 166,38 223,74Slovacia 141,13 159,22 156,59 164,25Slovenia 123,13 131,403) 128,77 152,45Spania 106,57 108,56 129,93 129,593)

Suedia 111,97 116,44 111,44 120,14Ungaria 143,03 154,92 159,12 136,84Notã: Serie ajustatã în funcþie de numãrul de zile lucrãtoare.1) Clãdiri ºi construcþii inginereºti.2) Estimãri. 3) Date provizorii. … = Lipsã date.Sursa: EUROSTAT.

2000=100

Þara

Indicii producþiei agricole (1999-2001=100)

Þara 2000 2005 2006

Austria 98,1 95,7 95,1Belgia 102,1 98,8 94,4Bulgaria 95,9 83,3 84,8Republica Cehã 97,7 94,6 89,0Cipru 99,5 91,6 87,6Danemarca 100,1 101,2 98,0Estonia 103,8 104,7 98,4Finlanda 102,5 106,3 103,8Franþa 100,9 95,6 92,0Germania 100,2 98,2 96,0Grecia 101,0 95,7 92,0Irlanda 98,1 97,3 98,9Italia 100,1 99,3 96,1Letonia 100,6 119,9 114,3Lituania 106,7 105,5 89,2Luxemburg 104,8 95,7 94,9Malta 99,5 92,8 93,5Olanda 101,8 92,0 90,1Polonia 99,5 96,5 93,4Portugalia 100,2 93,6 92,7Regatul Unit 101,8 99,2 98,1România1) 89,2 113,4 111,2Slovacia 90,2 92,5 85,1Slovenia 101,3 103,3 99,9Spania 102,4 97,6 101,9Suedia 101,1 97,7 92,9Ungaria 94,0 103,9 98,8

Sursa: FAOSTAT.

Page 71: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

înapoi

SERII LUNARE

AFERENTE ANULUI 2008

înainte

Page 72: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

70

România în cifreînainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Efectivul de salariaþi din economie, în anul 2008mii persoane

Ianuarie Februarie Martie

TOTAL 4765,2 4775,5 4803,6din care:Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe 69,8 71,3 72,7Industrie - total 1560,8 1554,1 1558,4

Industrie extractivã 81,2 80,3 82,8Industrie prelucrãtoare 1352,6 1347,4 1349,7Energie electricã, termicã, gaze ºi apã 127,0 126,4 125,9

Construcþii 393,4 401,9 410,2Transport ºi depozitare 247,1 246,5 246,1Poºtã ºi telecomunicaþii 85,1 85,2 84,5Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul 747,9 756,2 759,7Hoteluri ºi restaurante 107,8 108,1 107,9Intermedieri financiare 101,3 102,0 103,7Tranzacþii imobiliare, închirieri, servicii prestate în special întreprinderilor 312,2 308,8 313,4Administraþie publicã ºi apãrare;asigurãri sociale din sistemul public 209,8 209,9 210,6Învãþãmânt 402,8 402,6 402,7Sãnãtate ºi asistenþã socialã 359,9 360,6 362,0

Notã: În anul 2008, cercetarea statisticã selectivã privind câºtigurile ºi efectivul salariaþilor s-a realizat pe un eºantion de 23000 de unitãþi economico-sociale, cu peste 3 salariaþi, care a acoperit 94,95% din numãrul total desalariaþi pe economie. Numãrul salariaþilor din unitãþile excluse dincercetare (cu 0 – 3 salariaþi), a reprezentat aproximativ 9,60% dinnumãrul total al salariaþilor din economie.

Miºcarea naturalã a populaþiei, în anul 2008

Ianuarie1) Februarie1) Martie1)

Date absolute

Nãscuþi-vii 20098 17708 17514Decedaþi 24438 21825 21982Spor natural -4340 -4117 -4468Cãsãtorii 5328 7255 7202Divorþuri 1508 3301 3033Decedaþi sub 1 an 218 194 219

Rate (la 1000 locuitori)

Natalitate 11,0 10,4 9,6Mortalitate 13,4 12,8 12,1Spor natural -2,4 -2,4 -2,5Nupþialitate 2,9 4,3 4,0Divorþialitate 0,83 1,94 1,66Mortalitate infantilã 2) 10,8 11,0 12,5

1) Date operative.2) La 1000 nãscuþi vii.

Page 73: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

71

înainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Lucrãri de construcþii, în anul 2008Serie brutã luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

Ianuarie Februarie1) Martie2)

Lucrãri de construcþii - total 129,7 133,4 132,9din total, pe elemente de structurã:

- lucrãri de construcþii noi 129,9 135,1 133,6- lucrãri de reparaþii capitale 126,2 132,7 136,2- lucrãri de întreþinere ºi

reparaþii curente 130,6 130,4 129,5din total, pe tipuri de construcþii:

- clãdiri 127,7 132,5 135,9- clãdiri rezidenþiale 128,3 129,4 137,0- clãdiri nerezidenþiale 127,5 134,3 135,3

- Construcþii inginereºti 130,8 133,9 131,0

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

Rata ºomajului, în anul 2008

Ianuarie Februarie Martie4,3 4,3 4,2

Ponderea ºomerilor înregistraþi în populaþiastabilã în vârstã de 18 - 62 ani, în anul 2008

Ianuarie Februarie Martie

2,8 2,8 2,7

Evoluþia câºtigului salarial mediu lunar, în anul 2008

Ianuarie Februarie Martie

lei/salariatCâºtigul salarial

- brut 1637 1543 1623- net 1200 1134 1192

luna precedentã = 100Câºtigul salarial

- net 94,8 94,5 105,1- ICS / IPC 94,0 93,8 104,4

luna corespunzãtoare a anului 2007 = 100Câºtigul salarial

- net 130,7 120,5 117,7- ICS / IPC 121,9 111,6 108,3

%

%

%

Page 74: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

72

România în cifreînainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Indicii preþurilor de consum, în anul 2008

Ianuarie Februarie Martie

luna precedentã = 100Total 100,86 100,70 100,67Mãrfuri alimentare 100,80 100,38 100,55Mãrfuri nealimentare 100,37 101,08 100,67Servicii 102,12 100,51 100,92

luna decembrie 2007 = 100Total 100,86 101,57 102,25Mãrfuri alimentare 100,80 101,18 101,74Mãrfuri nealimentare 100,37 101,45 102,13Servicii 102,12 102,64 103,58

luna corespunzãtoare a anului 2007 = 100Total 107,26 107,97 108,63Mãrfuri alimentare 109,71 110,16 110,82Mãrfuri nealimentare 104,19 105,34 105,91Servicii 109,71 109,85 110,69

Indicii preþurilor producþiei industriale pe total(piaþa internã ºi piaþa externã), în anul 2008

Ianuarie Februarie1) Martie2)

luna precedentã = 100Industrie 102,33 101,44 101,67Industrie extractivã 99,06 104,04 100,04Industrie prelucrãtoare 102,91 101,33 102,08Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 100,72 100,35 100,01

luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

Industrie 113,03 114,68 115,58Industrie extractivã 116,06 125,05 120,72Industrie prelucrãtoare 113,98 115,15 116,74Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 105,07 105,32 104,94

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

%

%

Page 75: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

73S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

înainte

%

Indicii armonizaþi ai preþurilor de consum - total , în anul 20082005=100

Þara Ianuarie Februarie Martie

Austria 105,6 105,9 106,91)

Belgia 104,9 107,4 108,2Bulgaria 124,3 125,6 126,8Republica Cehã 111,1 111,2 111,0Cipru 105,8 106,2 107,3Danemarca 105,1 106,2 106,7Estonia 119,3 119,7 120,7Finlanda 104,8 105,3 106,4Franþa 105,2 105,5 106,3Germania 105,5 106,12) 106,6Grecia 108,9 107,8 110,3Irlanda 106,4 107,7 108,7Italia 105,4 105,5 107,2Letonia 128,4 130,1 132,0Lituania 116,7 118,1 119,3Luxemburg 107,3 108,3 109,3Malta 103,3 103,7 104,8Olanda 103,3 104,2 105,41)

Polonia 106,4 106,9 107,3Portugalia 106,6 106,6 108,2Regatul Unit 105,5 106,3 106,7România 117,2 118,1 118,9Slovacia 108,9 109,2 109,5Slovenia 109,7 109,6 111,0Spania 108,6 108,7 109,7Suedia 104,7 105,1 106,0Ungaria 117,1 117,3 118,01) Date provizorii. 2) Date revizuite.Sursa: EUROSTAT.

Rata medie lunarã a inflaþiei, în anul 2008

Ianuarie 1 ian-29 febr. Trimestrul I

0,9 0,8 0,7

Page 76: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

74

România în cifreînainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Indicii producþiei industriale, în anul 2008 %

B = serie brutãC = serie ajustatã Ianuarie Februarie1) Martie2)

luna precedentã = 100

TOTAL B 101,5 107,1 106,7C 99,6 104,1 111,5

Industrie extractivã B 89,8 102,5 116,6C 87,1 100,5 119,9

Industrie prelucrãtoare B 102,4 108,6 106,6C 100,6 104,7 112,1

Energie electricã ºi termicã, B 105,1 93,9 97,1gaze ºi apã C 104,2 97,2 95,2

luna corespunzãtoare din anul 2007 = 100

TOTAL B 106,0 107,6 102,9C 105,6 104,4 105,7

Industrie extractivã B 92,0 95,5 100,4C 93,6 94,3 103,1

Industrie prelucrãtoare B 107,2 108,5 103,0C 106,4 104,4 105,8

Energie electricã ºi termicã, B 110,0 111,6 106,0gaze ºi apã C 107,6 114,0 105,8

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie pe total(piaþa internã ºi piaþa externã), în anul 2008

%

Ianuarie Februarie1) Martie2)

luna precedentã = 100

Industrie 94,9 109,4 103,2Industrie extractivã 91,1 97,3 110,8Industrie prelucrãtoare 93,3 113,4 104,8Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 104,3 93,5 92,2

luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

Industrie 100,9 105,0 97,9Industrie extractivã 99,3 98,8 99,1Industrie prelucrãtoare 96,6 102,0 95,0Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 127,6 127,8 120,6

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

Page 77: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

75

înainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Indicii productivitãþii muncii în industrie, în anul 2008 Serie brutã %

Ianuarie Februarie1) Martie2)

luna precedentã = 100

Industrie 100,7 107,3 106,7Industrie extractivã 88,5 104,4 112,9Industrie prelucrãtoare 101,4 108,7 106,8Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 106,3 94,3 97,5

luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

Industrie 108,8 111,0 106,4Industrie extractivã 93,8 98,7 99,9Industrie prelucrãtoare 110,3 112,1 106,8Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã 111,2 113,9 108,6

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

Principalele resurse de energie primarã, în anul 2008mii tone echivalent petrol*)

Ianuarie1) 1 ian-29 febr.2) Trimestrul l2)

Total**) 3503,2 6837,2 10365,2

1) Date rectificate.2) Date provizorii.*) Combustibil convenþional cu puterea calorificã de 10000 kcal/kg.**) Calculat conform metodologiei UE.

Structura principalelor resurse de energie primarã, în anul 2008

T = TotalP = ProducþieI = Import Ianuarie1) 1 ian.-29 febr.2) Trimestrul I2)

Cãrbune net (mii tone) T 2898,7 6069,7 9463,3P 2570,9 5314,3 8395,1I 327,8 755,4 1068,2

Þiþei (mii tone) T 1056,4 2059,9 3149,4P 382,1 762,1 1142,9I 674,3 1297,8 2006,5

Gaze naturale (mil. mc. 15oC) T 1621,7 3009,1 4466,1P 1097,4 2091,9 3117,8I 524,3 917,2 1348,3

Energie hidroelectricã,nuclearo-electricã ºi energie electricã din import (mil. kWh) T 2593,5 4951,3 7643,5

P 2503,4 4796,1 7428,6I 90,1 155,2 214,9

Produse petroliere din import (mii tone) I 56,2 113,2 183,3

1) Date rectificate.2) Date provizorii.

Page 78: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

76

România în cifreînainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Comerþul internaþional cu bunuri, în anul 2008milioane lei

Ianuarie1) Februarie2)

Date aferente lunii respective

Exporturi - FOB 8994,5 10253,9Importuri CIF 14150,9 15629,2Sold (exp.FOB-imp.CIF) -5156,4 -5375,3

Date cumulate de la începutul anului

Exporturi - FOB 8994,5 19248,4Importuri CIF 14150,9 29780,1Sold (exp.FOB-imp.CIF) -5156,4 -10531,7

În % faþã de luna corespunzãtoare a anului precedent

Exporturi - total 127,5 130,9Importuri - total 120,5 124,2

1) Date revizuite.2) Date estimate.

Comerþul internaþional cu bunuri, în anul 2008milioane euro

Ianuarie1) Februarie2)

Date aferente lunii respective

Exporturi - FOB 2458,4 2782,2Importuri CIF 3868,6 4242,2Sold (exp.FOB-imp.CIF) -1410,2 -1460,0

Date cumulate de la începutul anului

Exporturi - FOB 2458,4 5240,6Importuri CIF 3868,6 8110,8Sold (exp.FOB-imp.CIF) -1410,2 -2870,2

În % faþã de luna corespunzãtoare a anului precedent

Exporturi - total 118,4 120,3Importuri - total 112,0 114,2

1) Date revizuite.2) Date estimate.

Cursul de schimb lei/euro, în anul 2008

Curs Ianuarie Februarie Martie

- mediu lunar 3,6930 3,6528 3,7218- la sfârºitul lunii 3,7011 3,7269 3,7276

Sursa: Banca Naþionalã a României.

Page 79: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

77

înainte

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Comerþul cu amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete), în anul 2008Indicii volumului cifrei de afaceri 1)

Serie brutã

Ianuarie Februarie2) Martie3) Ianuarie Februarie2) Martie3)

luna precedentã = 100 luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

Total 56,4 109,1 112,1 113,2 124,4 111,2Cu vânzare preponderentã de produse alimentare, bãuturi ºi tutun 58,3 117,8 124,7 111,8 119,5 112,1

- în magazine nespecializate 60,2 118,9 121,8 110,2 118,4 110,3- în magazine specializate 50,7 102,3 156,5 129,4 130,9 132,0

Cu vânzare preponderentã de produse nealimentare 57,7 101,3 102,2 114,4 128,7 110,5din care:

- în magazine nespecializate 54,8 101,0 88,9 97,9 98,8 81,5- în magazine specializate 56,8 97,1 110,5 116,5 135,2 118,4- produse farmaceutice ºi medicale,

produse cosmetice ºi de toaletã 91,6 95,4 116,4 135,1 153,7 150,0- textile, îmbrãcãminte, încãlþãminte

ºi articole din piele 40,6 138,1 71,9 61,2 118,3 91,2- mobilã, articole de iluminat, aparate

electrice, articole de fierãrie ºi vopsitorie 60,5 54,9 148,9 131,0 136,5 116,2

- alte produse 39,5 126,8 107,8 116,0 124,5 108,4- comerþ cu amãnuntul care nu se

efectueazã prin magazine (prin corespondenþã, standuri în pieþe, automate) 93,2 124,9 73,6 135,9 146,9 108,3

1) Datele se referã la cifra de afaceri fãrã TVA realizatã de întreprinderile cu activitate principalã de comerþ cu amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete), pe total ºi pe principalele activitãþi de comerþ cu amãnuntul.

2) Date rectificate. 3) Date provizorii.

%

Page 80: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

78

România în cifreînainte

Comerþul cu ridicata ºi cu amãnuntul al autovehiculelor ºi motocicletelor, inclusiv întreþinerea ºi repararea acestora,

precum ºi comerþul cu amãnuntul al carburanþilorpentru autovehicule, în anul 2008

Indicii volumului cifrei de afaceri 1)

Serie brutã

Ianuarie Februarie2) Martie3)

luna precedentã = 100

TOTAL 102,3 118,0 88,1Comerþul cu autovehicule, motociclete, piese ºi accesorii aferente, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor 111,1 131,5 76,0Comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule 86,4 92,9 109,0

luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

TOTAL 139,0 137,5 120,8Comerþul cu autovehicule, motociclete, piese ºi accesorii aferente, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor 150,9 148,2 128,6Comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule 121,5 120,1 108,0

1) Datele se referã la cifra de afaceri fãrã TVA realizatã de întreprinderile cu activitate principalã de comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul , întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor, comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule.

2) Date rectificate. 3) Date provizorii.

Servicii de piaþã prestate în principal pentru populaþie,în anul 2008

Indicii volumului cifrei de afaceri 1)

Serie brutã

Ianuarie Februarie2) Martie3)

luna precedentã = 100

TOTAL 59,6 99,5 108,9din care:- hoteluri ºi restaurante 42,0 127,7 93,5- jocuri de noroc ºi alte

activitãþi recreative 134,8 60,2 124,1- activitãþi ale agenþiilor de voiaj

ºi a tur - operatorilor; activitãþi de asistenþã turisticã 42,4 129,6 119,6

- coafurã ºi alte activitãþi de înfrumuseþare 106,5 129,0 90,0

- spãlarea, curãþarea ºi vopsirea textilelor ºi blãnurilor 90,4 150,3 115,5

luna corespunzãtoare din anul precedent = 100

TOTAL 120,0 108,3 103,1din care:

- hoteluri ºi restaurante 99,6 96,4 91,4- jocuri de noroc ºi alte activitãþi

recreative 155,4 129,0 125,7- activitãþi ale agenþiilor de voiaj

ºi a tur - operatorilor; activitãþi de asistenþã turisticã 142,4 116,0 115,7

- coafurã ºi alte activitãþi de înfrumuseþare 144,9 153,7 138,5

- spãlarea, curãþarea ºi vopsirea textilelor ºi blãnurilor 92,7 94,7 102,6

1) Datele se referã la cifra de afaceri totalã fãrã TVA realizatã de întreprinderile cu activitate principalã de servicii de piaþã prestate populaþiei.

2) Date rectificate. 3) Date provizorii.

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

%

%

Page 81: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

breviar statistic mai 2008

79

înapoi

Sosirile ºi înnoptãrile în principalele structuri de primireturisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, în anul 2008

numãr

Ianuarie Februarie Martie1)

SosiriTotal 383394 440583 462350din care:- români 300584 351070 357877- strãini 82810 89513 104473

ÎnnoptãriTotal 854953 1000912 1047647din care:- români 652507 797018 814126- strãini 202446 203894 233521

1) Date provizorii.

S E R I I L U N A R E A F E R E N T E A N U L U I 2 0 0 8

Page 82: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ · INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Prof. Univ. dr. Vergil VOINEAGU - Preşedinte Dr. Cristian Nicolae STĂNICĂ - Vicepreşedinte Dr. Dan Ion

Pentru informaţii, cumpărarea publicaţiilor şicontractarea de abonamente, vă rugăm să apelaţi la:

al I.N.S.(Tel.: 318.18.71; 317.77.70; 318.18.24 / int. 1278, 2479),

( )sau

: rrs

Biroul de Diseminare a Datelor şi Publicaţiilor Statistice

Birourile de Diseminare ale Direcţiilor Judeţene de Statistică

Editura ”Revista Română de StatisticăLibrăria Ion Ionescu de la Brad

( ) / e-mail:

(Tel.: 318.18 42 / int. 1073, 2254)şi la e-mail @insse.ro

”” ” .

http://www.insse.ro [email protected]

http://www.[nume judet].insse.ro

M a i 2 0 0 8

tP nrnS

D E S I G N C O V E R

T Y P O G R A P H Y

D E S I G N C O V E RD E S I G N C O V E R

T Y P O G R A P H YT Y P O G R A P H Y

SSnnPPrr nntt

&

Institutul Naţional de StatisticăB-dul Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti

Telefon:Fax: 0 . . . 5e-mail: [email protected]

http://www.insse.ro

318.18.71; 317.77.70+40 21 312 48 7