INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international...

of 73 /73
INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti Telefon: 0213177770; Fax: 021312 48 75 e-mail: [email protected] http://www.insse.ro Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã. Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei. Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al I.N.S Tel.: +40 021 317 77 70;+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - interior 1278; 2479; 2254 e-mail: [email protected] [email protected] ori [email protected] Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã http://www.[nume judet].insse.ro ºi la e-mail: [email protected] ISSN 2065 - 6610 ISSN - L 1843 - 049X © INS 2018

Embed Size (px)

Transcript of INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international...

Page 1: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

I N S T I T U T U L N A Þ I O N A L D E S T A T I S T I C ÃB-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti

Telefon: 0213177770; Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

http://www.insse.ro

Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã,în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistemde regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace

sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã.

Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativsau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã

numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei.

Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al I.N.S

Tel.: +40 021 317 77 70;+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - interior 1278; 2479; 2254 e-mail: [email protected]

[email protected] ori [email protected]

Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã

http://www.[nume judet].insse.ro

ºi la e-mail: [email protected]

ISSN 2065 - 6610

ISSN - L 1843 - 049X

© INS 2018

Page 2: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

Coordonatorul publicaþiei:

Elena Mihaela IAGÃR - Vicepreºedinte

Coordonatorul ediþiei:

Direcþia Statisticii Comerþului Exterior

Florentina GHEORGHE - Director generalArtur Emilian SIMION - Director Elena BÃNICÃ - Director adjunct

Autori:

Direcþia Statisticii Comerþului Exterior

Corina POPA - ªef serviciuFelicia CRÃCIUN - ConsilierMarius MINCU - ConsilierCristina MOÞOC - ConsilierAna Luisa ALEXEVICI - ConsilierElena Dana IANCU - Consilier

Direcþia de Administrare, Procesare

Surse Administrative

Lucian SINIGAGLIA - Consilier

Pre-press ºi tipãrire:

Direcþia Generalã de IT ºi Infrastructurã Statisticã

Coordonatori:

Vitty-Cristian CHIRAN - DirectorRodica-Elena SOLOVÃSTRU - ªef serviciu

Tehnoredactare:

Daniela POPESCU - Consilier

Coperta:Alexandru POPESCU - Consilier

Editare CD:Valentina MUNTEANU - Consilier

Direcþia de Editare a Publicaþiilor Statistice

Page 3: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

N A T I O N A L I N S T I T U T E O F S T A T I S T I C S16, Libertãþii BVD Bucharest 5

Tel: 021317 77 70, Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

http://www.insse.ro

Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval system,

or transmitted, in any form and by any means are forbidden

without the written permission of the National Institute of Statistics.

Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and precisely indicating the source.

For information, purchasing the publications and subscriptions, please contact NIS Statistical Data and Publication Dissemination Office of Romanian

Phones: +40 021 317 77 70 ,+40 021 318 18 24 / +40 021 318 18 42 - extension 1278, 2479, 2254 e-mail: [email protected]

[email protected] or [email protected]

Dissemination Offices of County Statistical Directions

http://www.[name county].insse.ro

and e-mail: [email protected]

ISSN 2065 - 6610

ISSN - L 1843 - 049X

© NIS 2018

Page 4: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

Coordinator of publication:

Mihaela Elena IAGÃR - Vice-president

Coordinator of edition:

Department of Foreign Trade Statistics

Florentina GHEORGHE - General DirectorArtur Emilian SIMION - Director Elena BÃNICÃ - Deputy Director

Authors:

Direction of Foreign Trade Statistics

Corina POPA - Head of UnitFelicia CRÃCIUN - CounsellorMarius MINCU - CounsellorCristina MOÞOC - CounsellorAna Luisa ALEXEVICI - CounsellorElena Dana IANCU - Counsellor

Department of Administration,Processing of Administrative SourcesLucian SINIGAGLIA - Counsellor

Pre-press and printing:

General Department of IT and Statistical Infrastructure

Coordinators:

Vitty-Cristian CHIRAN - DirectorRodica-Elena SOLOVÃSTRU - Head of unit

Making up:Daniela POPESCU - Counsellor

Cover:Alexandru POPESCU - Counsellor

Department of Statistical Publications Editing

CD editing:Valentina MUNTEANU - Counsellor

Department of Statistical Publications Editing

Page 5: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

CUPRINS Pag. Page CONTENT

Caracteristici ale comerţului internaţional al României în perioada 1.I – 31.X 2017 5

Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017

Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul internaţional cu bunuri

- serie lunară 14 International trade of goods - monthly series

2. Cursul de schimb lunar - lei/euro 14 Monthly exchange rate - lei/euro 3. Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul

FOB/CIF pe principalele grupe de ţări 17 FOB Exports, CIF Imports and FOB/CIF trade balance by main groups of countries

4. Topul principalelor ţări partenere la export în perioada 1.I – 31.X 2017 18

Top of main partner countries at export. in the period 1.I – 31.X 2017

5. Topul principalelor ţări partenere la import în perioada 1.I – 31.X 2017 19

Top of main partner countries at import in the period 1.I – 31.X 2017

6. Exporturile FOB şi importurile CIF pe grupe de ţări şi ţări 20

FOB Exports and CIF Imports by groups of countries and by countries

7. Exporturile FOB pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 26

FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

8. Importurile CIF pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 32

CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

9. Exporturile FOB pe Marile Categorii Economice (MCE) 38

FOB Exports by Broad Economic Categories (BEC)

10. Exporturile FOB pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 38

FOB Exports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

11. Importurile CIF pe Marile Categorii Economice (MCE) 40

CIF Imports by Broad Economic Categories(BEC)

12. Importurile CIF pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 40

CIF Imports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

13. Exporturile FOB conform Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor (CPSA 2008) 42

FOB Exports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

14. Importurile CIF conform Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor (CPSA 2008) 44

CIF Imports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

15. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 46

FOB Exports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

16. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 54

CIF Imports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

17. Exporturile FOB pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări şi ţări, în perioada 1.I – 31.X 2017 62

FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I –31.X 2017

18. Importurile CIF pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări şi ţări, în perioada 1.I – 31.X 2017 68

CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I –31.X 2017

19. Exporturile FOB în ţările Uniunii Europene pe secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) în perioada 1.I – 31.X 2017 74

FOB Exports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I – 31.X 2017

20. Importurile CIF din ţările Uniunii Europene pe secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) în perioada 1.I – 31.X 2017 90

CIF Imports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I – 31.X 2017

21. Exporturile FOB pe principalele grupe de bunuri 106 FOB Exports of main groups of goods 22. Importurile CIF pe principalele grupe de bunuri 110 CIF Imports of main groups of goods Notă metodologică 114 Methodological note

Page 6: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

5

CARACTERISTICI ALE COMER�ULUI INTERNA�IONAL AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017

CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN INTERNATIONAL TRADE IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

În perioada 1.I-31.X 2017 exporturile FOB au însumat 52361,2 milioane euro �i au crescut cu 9,6% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016. În structura exporturilor, �ase sec�iuni ale Nomenclatorului Combinat de�in 73,0% din totalul exporturilor, dup� cum urmeaz�:

FOB exports during the period 1.I-31.X 2017, amounted to 52361.2 million euro and increased with 9.6% as against the period 1.I-31.X 2016. In the structure of exports, six sections of the Combined Nomenclature hold 73.0% of total exports, as follows:

Exporturi FOB în perioada 1.I-31.X 2017

FOB Exports during the period 1.I-31.X 2017

Sec�iunea din

Nomenclatorul Combinat (NC)

Section of the

Combined Nomenclature (CN)

Valoare

-mil. euro-

Value

-million euro-

Structura în

total exporturi (%)

Structure in

total exports (%)

În % fa�� de

1.I-31.X 2016

In % as against

1.I-31.X 2016

14877,2 28,4 105,5

XVI Ma�ini �i aparate, echipamente electrice;

aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul

�i imaginile

Machinery and mechanical appliances;

electrical equipment; sound and image

recorders and reproducers

9537,7 18,2 112,7XVII Mijloace �i materiale de transport

Vehicles and associated transport equipment

4498,4 8,6 120,5XV Metale comune �i articole din acestea

Base metals and articles of base metals

3423,5 6,5 99,5XI Materiale textile �i articole din acestea

Textiles and textiles articles

3026,3 5,8 110,2VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

2859,7 5,5 102,7II Produse vegetale

Vegetable products

Principalele modific�ri structurale survenite în

evolu�ia pe sec�iuni NC a exporturilor din perioada

1.I-31.X 2017 fa�� de perioada 1.I-31.X 2016,

constau în:

� majorarea ponderii la sec�iunile: “Instrumente �i

aparate optice, fotografice, cinematografice,

medico-chirurgicale �i similare; ceasuri;

instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale

acestora” – cu 1,2 puncte procentuale,

“Metale comune �i articole din acestea” – cu

0,8 puncte procentuale, “Mijloace si materiale

de transport” - cu 0,5 puncte procentuale;

� diminuarea ponderii la sec�iunile: “Ma�ini �i

aparate, echipamente electrice; aparate de

The main structural modifications occured in the

evolution of exports by CN sections, in the period

1.I-31.X 2017 as against the period 1.I-31.X 2016,

consist of:

� increased weight for section: “Optical, photographic,

cinematographic, medical or surgical instruments

and apparatus and similar; clocks and watches;

musical instruments; parts and accessories thereof”

– by 1.2 percentage points, “Base metals and

articles of base metal” - by 0.8 percentage points,

“Vehicles and associated transport equipment” ” – by

0.5 percentage points;

� decreased weight for sections: ”Machinery and

mechanical appliances; electrical equipment;

Page 7: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

6

înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile” –

cu 1,1 puncte procentuale, “Materiale textile �i

articole din acestea” – cu 0,7 puncte procentuale.

Exporturile de ma�ini �i aparate, echipamente

electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus

sunetul �i imaginile, reprezentând 28,4% din totalul

exporturilor perioadei 1.I-31.X 2017 s-au situat pe

primul loc înregistrând o cre�tere cu 5,5% comparativ

cu perioada 1.I-31.X 2016.

În aceast� sec�iune, capitolul „Ma�ini, aparate �i

echipamente electrice �i p�r�i ale acestora” de�ine

ponderea principal� (61,4% în total sec�iune �i

17,5% în total exporturi).

sound and image recorders and reproducers” - by

1.1 percentage points, “Textiles and textiles articles”

- by 0.7 percentage points.

Exports of machinery and mechanical

appliances; electrical equipment; sound and

image recorders and reproducers, representing

28.4% of total exports in the period 1.I-31.X 2017,

held the first place and registered an increase of

5.5% compared to the period 1.I-31.X 2016.

In this section, the chapter "Electric machinery,

appliances and equipment and parts thereof” holds

the main weight (61.4% in total section and 17.5% in

total exports).

Pe locul doi s-a clasat sec�iunea „Mijloace �i

materiale de transport” cu 18,2% în total exporturi, în

cadrul c�reia exporturile de “Automobile, tractoare �i

alte vehicule terestre” reprezint� 89,5% din total

sec�iune �i 16,3% din total exporturi.

The section ”Vehicles and associated transport

equipment” held the second place, with 18.2% in total

exports, where exports of “Vehicles, tractors and other

ground vehicles” represent 89.5% of total section and

16.3% of total exports.

Exporturile de metale comune �i articole din

acestea au situat aceast� sec�iune pe locul trei, cu o

pondere de 8,6% în total exporturi.

În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� au

avut-o capitolele „Font�, fier �i o�el”, reprezentând

32,2% din total sec�iune �i 2,8% din total exporturi �i

„Produse din font�, fier sau o�el”, reprezentând 32,6%

din total sec�iune �i 2,8% din total exporturi.

Exports of base metals and articles of base

metals held the third place, with 8.6% in total

exports.

Within this section, an important weight was held by

the chapter “Pig-iron, iron and steel”, representing

32.2% of total section and 2.8% of total exports and

“Pig-iron, iron and steel products”, representing 32.6%

of total section and 2.8% of total exports.

Exporturile de materiale textile �i articole din acestea, situate pe locul patru, au înregistrat o sc�dere cu 0,5% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016. În cadrul acestei sec�iuni, exporturile de articole de îmbr�c�minte �i accesorii, altele decât tricotate sau cro�etate, au reprezentat 47,8% din total sec�iune �i 3,1% din total exporturi. De asemenea, exporturile de îmbr�c�minte �i accesorii de îmbr�c�minte tricotate sau cro�etate au avut o pondere de 16,6% în total sec�iune �i de 1,1% în total exporturi.

Exports of textiles and textiles articles held the fourth place and registered a decrease of 0.5% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, exports of clothing articles and accessories, other than knitted or crocheted represented 47.8% of total section and 3.1% of total exports. At the same time, exports of clothing and accessories knitted or crocheted had a weight of 16.6% in total section and 1.1% in total exports.

Pozi�iile urm�toare în top sunt de�inute de sec�iunile: - „Materiale plastice, cauciuc �i articole din

acestea” cu o pondere de 5,8% din total exporturi; - „Produse vegetale” cu 5,5% din total exporturi.

The next positions in the top are held by the following sections: - ”Plastics, rubber and articles thereof” with a

weight of 5.8% of total exports; - ”Vegetable products” with 5.5% of total exports.

Page 8: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

7

Valoarea exporturilor c�tre celelalte 27 de ��ri ale

Uniunii Europene (UE28) a crescut în perioada

1.I-31.X 2017 cu 10,5% comparativ cu perioada

1.I-31.X 2016, având o pondere de 75,9% în total

exporturi.

In the period 1.I-31.X 2017, compared to the period

1.I-31.X 2016, exports to the other 27 European

Union (EU28) countries increased by 10.5%,

registering a weight of 75.9% in total exports.

��rile partenere situate pe primele 10 locuri în derularea exporturilor din perioada 1.I-31.X 2017 (reprezentând 65,2% din total exporturi) au fost: Germania (23,1% din total exporturi), Italia (11,2%), Fran�a (6,7%), Ungaria (4,7%), Regatul Unit (4,1%), Bulgaria (3,3%), Turcia (3,3%), Polonia (3,1%), Spania (2,9%) �i Republica Ceh� (2,8%).

The following were the partner countries holding the first 10 places in the total amount of exports in the period 1.I-31.X 2017 (representing 65,2% of total exports): Germany (23.1% of total exports), Italy (11.2%), France (6.7%), Hungary (4.7%), United Kingdom (4.1%), Bulgaria (3.3%), Turkey (3.3%), Poland (3.1%), Spain (2.9%) and Czech Republic (2.8%).

În luna octombrie 2017, valoarea exporturilor FOB a fost de 5761,8 milioane euro, mai mare fa�� de luna octombrie 2016 cu 13,3%.

In October 2017, FOB exports amounted to 5761.8 million euro, 13.3% greater than October 2016.

În perioada 1.I-31.X 2017, importurile CIF au însumat 62583,0 milioane euro �i au crescut cu 12,4% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016.

In the period 1.I-31.X 2017, CIF imports amounted to 62583.0 million euro and increased by 12.4% as against the period 1.I-31.X 2016.

În structura importurilor, �ase sec�iuni ale Nomenclatorului Combinat de�in 72,6% din total importuri, dup� cum urmeaz�:

In the structure of imports, six sections of the Combined Nomenclature held 72.6% of total imports, as follow:

Importuri CIF în perioada 1.I-31.X 2017 CIF Imports during the period 1.I-31.X 2017

Sec�iunea din Nomenclatorul Combinat (NC) Section in the Combined Nomenclature (CN)

Valoare-mil.euro-

Value-million euro-

Structura în

total importuri (%)

Structure in total imports (%)

În % fa�� de 1.I-31.X 2016

In % as against1.I-31.X 2016

17309,2 27,7 111,4

XVI Ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers

6645,6 10,6 117,4XV Metale comune �i articole din acestea Base metals and articles of base metals

XVII Mijloace �i materiale de transport Vehicles and associated transport equipment

6212,5 9,9 109,8

VI Produse ale industriei chimice Chemicals products

6206,6 9,9 110,4

VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

4670,2 7,5 112,6

V Produse minerale Mineral products

4379,9 7,0 134,0

Page 9: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

8

Importurile de ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile, care de�in 27,7% din volumul total al importurilor, au crescut cu 11,4% fa�� de perioada 1.I-31.X 2016.

Imports of machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers, holding 27.7% of total imports, increased by 11.4% as against the period 1.I-31.X 2016.

Cele dou� capitole din cadrul acestei sec�iuni de�in urm�toarele ponderi: produsele din capitolul „Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice �i p�r�i ale acestora” de�in 43,9% în totalul sec�iunii �i 12,2% în total importuri, iar produsele din capitolul „Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat �i reprodus sunetul �i imagini TV” au avut o pondere de 56,1% în total sec�iune �i 15,5% în total importuri.

The two chapters of this section hold the following weights: the products in the chapter ”Boilers, turbines, engines, mechanical devices and apparatus and parts thereof” hold 43.9% of total section and 12.2% of total imports, while the products under the chapter ”Electric machinery, appliances and equipment, TV sound and video reproduction and recording apparatus” had a weight of 56.1% in total section and 15.5% in total imports.

Sec�iunea “Metale comune �i articole din acestea”, cu o pondere de 10,6% în total importuri, a înregistrat o cre�tere cu 17,4% fa�� de perioada 1.I-31.X 2016. În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� au avut-o capitolele „Font�, fier �i o�el”, reprezentând 32,7% din total sec�iune �i 3,5% din total importuri �i „Produse din font�, fier sau o�el ”, reprezentând 28,9% din total sec�iune �i 3,1% din total importuri.

The section “Base metals and articles of base metals“, with a weight of 10.6% in total imports, registered an increase of 17.4% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, an important weight was held by the chapter “Pig-iron, iron and steel”, representing 32.7% of total section and 3.5% of total imports and “Pig-iron, iron and steel products”, representing 28.9% of total section and 3.1% of total imports.

Importurile de mijloace �i materiale de transport au crescut comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016 cu 9,8%. În cadrul acestei sec�iuni, capitolul “Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre”, a reprezentat 92,0% din total sec�iune �i 9,1% din total importuri.

Imports of vehicles and associated transport equipment increased as against the period1.I-31.X 2016 by 9.8%. Within this section, chapter ”Cars, tractors, other vehicles”, represented 92.0% of total section and 9.1% of total imports.

Importurile de produse ale industriei chimice, cu o pondere de 9,9% în total importuri, au crescut cu 10,4% fa�� de perioada 1.I-31.X 2016. În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� a avut-o capitolul „Produse farmaceutice”, reprezentând 39,5% din total sec�iune �i 3,9% din total importuri.

Imports of chemicals products, with a weight of 9.9% in total imports, increased by 10.4% as against the period 1.I-31.X 2016. Within this section, an important weight was held by the chapter “Pharmaceutical products”, representing 39.5% of total section and 3.9% of total imports.

Importurile de materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea, cu o pondere de 7,5% în total importuri, au înregistrat o cre�tere cu 12,6% comparativ cu importurile de produse similare din perioada 1.I-31.X 2016.

Imports of plastics, rubber, and articles thereof, with a weight of 7.5% in total imports, increased by 12.6% as against imports of similar products in the period 1.I-31.X 2016.

Importurile de produse minerale, cu o pondere de 7,0% în total importuri, au fost mai mari cu 34,0% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016.

Imports of mineral products, with a weight of 7.0% in total imports, were by 34.0% more compared to the period 1.I-31.X 2016.

Principalele modific�ri structurale survenite în evolu�ia pe sec�iuni NC a importurilor din perioada 1.I-31.X 2017 fa�� de perioada 1.I-31.X 2016 constau în:

The main structural modifications occured in the evolution of imports by CN sections in the period 1.I-31.X 2017 as against the period 1.I-31.X 2016, consist of:

Page 10: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

9

- majorarea ponderii la sec�iunea: “Produse minerale” - cu 1,1 puncte procentuale;

- diminuarea ponderii la sec�iunea “Materiale textile �i articole din acestea” - cu 0,6 puncte procentuale.

- increased weight for section: “Mineral products” - by 1.1 percentage points;

- decreased weight for sections: ” Textiles and textiles articles” - by 0.6 percentage points.

Valoarea importurilor provenite din celelalte 27 de ��ri ale Uniunii Europene (UE28) a crescut în perioada 1.I-31.X 2017 cu 10,3% comparativ cu perioada 1.I-31.X 2016, având o pondere de 75,9% în total importuri.

In the period 1.I-31.X 2017, as against the period1.I-31.X 2016, imports from the other 27 European Union (EU28) countries increased by 10.3%, registering a weight of 75.9% in total imports.

��rile partenere situate pe primele 10 locuri în derularea importurilor din perioada 1.I-31.X 2017 (reprezentând 67,8% din total importuri) au fost: Germania (20,0% din total importuri), Italia (10,1%), Ungaria (7,5%), Polonia (5,4%), Fran�a (5,3%), China (5,1%), Olanda (4,0%), Turcia (3,9%), Austria (3,3%), Federa�ia Rus� (3,2%).

The following were the partner countries holding the first 10 places in total amount of imports in the period 1.I-31.X 2017 (representing 67.8% of total imports): Germany (20.0% of total imports), Italy (10.1%), Hungary (7.5%), Poland (5.4%), France (5.3%), China (5.1%), Netherlands (4.0%), Turkey (3.9%), Austria (3.3%), Russian Federation (3.2%).

Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1.I-31.X 2017 a fost de 10221,8 milioane euro, mai mare cu 2312,8 milioane euro fa�� de perioada 1.I-31.X 2016.

During the period 1.I-31.X 2017, the FOB-CIF trade balance amounted to 10221.8 million euro, 2312.8 million euro more compared to the period 1.I-31.X 2016.

Page 11: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

10

STRUCTURA EXPORTURILOR FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE M�RFURI ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 STRUCTURE OF FOB EXPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

milioane euro / million euro

3,8%

12,4%

8,6%

9,1%

9,5%10,0%

28,4%

18,2%

TOTAL exporturi FOB 52361 mil. euro / TOTAL FOB exports 52361 million euro.

STRUCTURA IMPORTURILOR CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE M�RFURI ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 STRUCTURE OF CIF IMPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

milioane euro / million euro

17,4%

27,7%

8,5%

7,0%

9,2%

9,7%

9,9%10,6%

TOTAL importuri CIF 62583 mil. euro / TOTAL CIF imports 62583 million euro.

G1.

G2.

4961 - Textile, confec�ii, piel�rie, înc�l��minte Textiles, ready-made clothes, footwear

14877 - Ma�ini �i dispozitive mecanice, aparate �i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

4498 - Produse metalurgice Metallurgical products

1967 - Produse minerale Mineral products

9538 - Mijloace de transport Transport means 4749 - Produse chimice �i

mase plastice Chemical products and plastics

5256 - Produse agroalimentare Agro-food products

6515 - Alte produse (mobilier, materiale de construc�ii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

5342 - Alte produse (mobilier, materiale de construc�ii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

17309- Ma�ini �i dispozitive mecanice, aparate �i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

5724 - Textile, confec�ii, piel�rie, înc�l��minte Textiles, ready-made clothes, footwear

6646 - Produse metalurgice Metallurgical products

4380 - Produse minerale Mineral products

6213 - Mijloace de transport Transport means

6092 - Produse agroalimentare Agro-food products

10877 - Produse chimice �i mase plastice Chemical products and plastics

Page 12: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

11

PARTENERII COMERCIALI PE GRUPE DE ��RI ÎN ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 TRADING PARTNERS BY GROUPS OF COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

Exporturi FOB / FOB Exports

52361 mil. euro / mill. euro

75,9%

9,2%

13,9%

1,0%

Importuri CIF / CIF Imports 62583 mil. euro / mill. euro

10,2%

13,2%

75,9%

0,7%

PRINCIPALELE ��RI PARTENERE ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 THE MAIN PARTNER COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

Exporturi FOB / FOB Exports

52361 mil. euro / mill. euro

4,1% 4,7%

6,7%

11,2%

23,1%50,2%

Importuri CIF / CIF Imports 62583 mil. euro / mill. euro

5,3%5,4%

7,5%

10,1%

20,0%51,7%

G3.

G4.

Uniunea European� European Union

AELS EFTA

Alte ��ri din Europa Other countries from Europe

Alte ��ri Other countries Alte ��ri

Other countries AELS EFTA

Alte ��ri din Europa Other countries from Europe

Uniunea European� European Union

Italia Italy

Regatul Unit United Kingdom

Ungaria Hungary

Germania Germany

Alte ��ri / Other countries

Fran�a France

Germania Germany Alte ��ri / Other countries

UngariaHungary

PoloniaPoland

Italia Italy

Fran�aFrance

Page 13: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

12

EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF �I DEFICITUL FOB/CIF ÎN PERIOADA OCTOMBRIE 2016 – OCTOMBRIE 2017 FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB/CIF DEFICIT IN THE PERIOD OCTOBER 2016 –OCTOBER 2017

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

oct. noi. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct.

Importuri CIF

Ex porturi FOB

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Mil.euro

G5.

Deficit FOB/CIF / FOB/CIF Deficit

Page 14: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

13

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE (UE) FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)

- ponderea fa�� de total UE / weight as against total EU -

%

8,96,2

2,70,1 0,10,20,30,40,40,6

2,33,13,4

5,4

30,5

14,8

0,60,91,21,83,73,9

4,14,4

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

33,0

1.I-31.X 2017

Italia

/ Ita

ly

Ger

man

ia / G

erm

any

Fran

�a /

Fran

ce

Gre

cia

/ G

reec

e

Aus

tria

/Aus

tria

Ola

nda

/ Net

herla

nds

Bel

gia

/ Bel

gium

Spa

nia

/ Spa

in

Sued

ia /

Swed

en

Dan

emar

ca /

Den

mar

k

Ung

aria

/ H

unga

ry

Pol

onia

/ Po

land

R.C

eh�

/ Cze

ch R

ep.

Slov

enia

/ S

love

nia

Slo

vaci

a / S

lova

kia

Mal

ta /

Mal

ta

Cip

ru /

Cyp

rus

Luxe

mbu

rgLu

xem

bour

g

Por

tuga

lia /

Portu

gal

Finl

anda

/ Fi

nlan

d

Est

onia

/ Es

toni

a

Litu

ania

/ Li

thua

nia

Leto

nia

/Lat

via

Irla

nda

/ Ire

land

Bul

gari

a / B

ulga

ria

Reg

atul

Uni

tU

nite

d K

ingd

om

Cro

a�ia

/ C

roat

ia

Sub 0,05 / under 0.05

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE (UE) CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)

- ponderea fa�� de total UE / weight as against total EU -

%

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,10,72,93,13,1

0,60,70,9

3,6

26,4

0,20,61,5

3,83,8

9,9

4,45,3

7,07,1

13,3

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

1.I-31.X 2017 Sub 0,05 / under 0.05

Italia

/ Ita

ly

Ger

man

ia /

Ger

man

y

Fran

�a /

Fran

ce

Grec

ia /

Gre

ece

Rega

tul U

nit

Uni

ted

Kin

gdom

Aus

tria

/ Au

stria

Ola

nda

/ Net

herla

nds

Belg

ia /

Belg

ium

Span

ia /

Spa

in

Sued

ia /

Sw

eden

Port

ugal

ia /

Por

tuga

l

Dan

emar

ca /

Den

mar

k

Irlan

da /

Irel

and

Finl

anda

/ Fi

nlan

d

Luxe

mbu

rgLu

xem

bour

g

Un g

aria

/ H

unga

ry

Pol

onia

/Pol

and

R.C

eh�

/ Cze

ch R

ep.

Slov

enia

/ S

love

nia

Slo

vaci

a / S

lova

kia

Mal

ta /

Mal

ta

Est

onia

/ E

ston

ia

Litu

ania

/Lith

uani

a

Leto

nia

/ Lat

via

Cip

ru /

Cyp

rus

Bul

gari

a /

Bulg

aria

Croa

�ia /

Cro

atia

G6.

G7.

Page 15: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

Exporturi FOB 22806,5 23943,7 19481,0 21082,6 22859,8 25994,4 21661,6 25370,5din care: INTRA UE28 17254,6 18354,9 13808,4 16059,8 17323,5 19812,3 16348,3 19046,9EXTRA UE28 5551,9 5588,8 5672,6 5022,8 5536,3 6182,1 5313,3 6323,6

Importuri CIF 27198,3 27842,6 24890,6 23810,7 25809,9 30714,8 26414,3 30401,5din care: INTRA UE28 21318,8 21409,7 18710,0 17774,0 19754,3 23575,4 20079,1 23071,0EXTRA UE28 5879,5 6432,9 6180,6 6036,7 6055,6 7139,4 6335,2 7330,5

Sold FOB / CIF -4391,8 -3898,9 -5409,6 -2728,1 -2950,1 -4720,4 -4752,7 -5031,0din care: INTRA UE28 -4064,2 -3054,8 -4901,6 -1714,2 -2430,8 -3763,1 -3730,8 -4024,1EXTRA UE28 -327,6 -844,1 -508,0 -1013,9 -519,3 -957,3 -1021,9 -1006,9

Exporturi FOB 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8din care: INTRA UE28 3839,3 4069,6 3056,8 3567,6 3839,5 4356,1 3609,0 4182,4EXTRA UE28 1247,4 1241,8 1256,4 1111,3 1230,8 1371,6 1164,4 1396,4

Importuri CIF 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4din care: INTRA UE28 4743,6 4747,0 4141,8 3948,4 4378,1 5183,4 4432,6 5066,1EXTRA UE28 1320,9 1429,9 1369,1 1335,7 1346,1 1584,2 1389,1 1618,3

Sold FOB / CIF -977,8 -865,5 -1197,7 -605,2 -653,9 -1039,9 -1048,3 -1105,6din care: INTRA UE28 -904,3 -677,4 -1085,0 -380,8 -538,6 -827,3 -823,6 -883,7EXTRA UE28 -73,5 -188,1 -112,7 -224,4 -115,3 -212,6 -224,7 -221,9

Datele pentru anul 2016 au caracter semidefinitiv. / Data for 2016 are semi-final. p) Date provizorii. / Provisional data. r) Date revizuite. / Revised data. Not�: Comer�ul INTRA UE28 include expedierile / introducerile de bunuri c�tre / din statele membre ale Uniunii Europene Comer�ul EXTRA UE28 include exporturile / importurile de bunuri c�tre / din statele nemembre ale Uniunii EuropeneNote: INTRA EU28 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states EXTRA EU28 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states

Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. MaiOct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May

- mediu 4,4942 4,5102 4,5173 4,5016 4,5120 4,5482 4,5299 4,5540- la sfâr�itul lunii 4,5057 4,5162 4,5411 4,5038 4,5160 4,5511 4,5333 4,5702

Sursa: Banca Na�ional� a României. Source: National Bank of Romania.

2016

- lei / euro -

LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

milioane euro / million euro

milioane lei / million lei

CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO

2016

COMER�UL INTERNA�IONAL CU BUNURI - SERIE LUNAR�INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES1.

2.

14

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 20161.I-31.X 2017

in % as against1.I-31.X 2016

23134,0 23913,3 22518,1 25538,9 26452,5 238525,7 111,3 Exports FOBof which:

17947,3 17904,3 16862,8 19694,4 19966,4 180966,0 112,2 INTRA EU285186,7 6009,0 5655,3 5844,5 6486,1 57559,7 108,6 EXTRA EU28

29375,6 28433,7 27376,6 30252,1 32534,1 285123,3 114,2 Imports CIF of which:

22101,6 21573,1 20304,0 23496,4 24654,3 216383,2 112,0 INTRA EU287274,0 6860,6 7072,6 6755,7 7879,8 68740,1 121,5 EXTRA EU28

-6241,6 -4520,4 -4858,5 -4713,2 -6081,6 -46597,6 FOB / CIF trade of which:

-4154,3 -3668,8 -3441,2 -3802,0 -4687,9 -35417,2 INTRA EU28-2087,3 -851,6 -1417,3 -911,2 -1393,7 -11180,4 EXTRA EU28

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 Exports FOBof which:

3926,0 3919,4 3683,1 4283,4 4351,4 39717,9 110,5 INTRA EU281139,6 1306,7 1238,0 1274,1 1410,4 12643,3 107,0 EXTRA EU28

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 Imports CIF of which:

4834,8 4722,6 4434,7 5110,3 5373,1 47484,1 110,3 INTRA EU281598,7 1492,4 1548,0 1472,9 1713,5 15098,9 119,7 EXTRA EU28

-1367,9 -988,9 -1061,6 -1025,7 -1324,8 -10221,8 FOB / CIF trade of which:

-908,8 -803,2 -751,6 -826,9 -1021,7 -7766,2 INTRA EU28-459,1 -185,7 -310,0 -198,8 -303,1 -2455,6 EXTRA EU28

2017Iun. Iul. Aug. Sept. Oct.

June July Aug. Sept. Oct.

4,5714 4,5681 4,5784 4,5978 4,63144,5539 4,5598 4,5906 4,5991 4,6422 - end of month

- average- lei / euro -

milioane lei / million lei

milioane euro / million euro

2017

15

Page 16: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

Octombrie 2017October 2017

Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

Trade balance

TOTAL 5761,8 7086,6 -1324,8Din care:

EUROPA 4992,2 6154,0 -1161,8UNIUNEA EUROPEAN� 4351,4 5373,1 -1021,7AELS 60,1 37,2 22,9ALTE ��RI DIN EUROPA 580,7 743,7 -163,0

ASIA 361,5 738,6 -377,1ORIENTUL MIJLOCIU

�I APROPIAT 185,8 120,9 64,9ALTE ��RI DIN ASIA 175,7 617,8 -442,1

AFRICA 183,1 49,4 133,7AFRICA DE NORD 145,9 36,5 109,4ALTE ��RI DIN AFRICA 37,2 12,8 24,4

AMERICA 162,3 136,7 25,6AMERICA DE NORD 109,7 87,6 22,1AMERICA CENTRAL� �I

CARAIBEAN� 16,8 9,3 7,5AMERICA DE SUD 35,7 39,9 -4,2

OCEANIA 55,4 6,1 49,3

milioane euro / million euro

EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF �I SOLDUL BALAN�EI COMERCIALE FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ��RIFOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BYMAIN GROUPS OF COUNTRIES3.

16

1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

Trade balance

52361,2 62583,0 -10221,8 TOTALOf which:

45070,4 54289,8 -9219,4 EUROPE39717,9 47484,1 -7766,2 EUROPEAN UNION

517,6 435,1 82,5 EFTA

4834,9 6370,6 -1535,7 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

3455,4 6290,9 -2835,5 ASIANEAR AND

1892,2 578,0 1314,2 MIDDLE EAST

1563,2 5712,8 -4149,6 OTHER ASIAN COUNTRIES

1818,2 454,5 1363,7 AFRICA1304,3 319,7 984,6 NORTH AFRICA

513,9 134,7 379,2 OTHER AFRICAN COUNTRIES

1564,8 1502,6 62,2 AMERICA1086,4 1010,5 75,9 NORTH AMERICA

CENTRAL AMERICA AND

157,5 144,0 13,5 CARIBBEAN

320,9 348,2 -27,3 SOUTH AMERICA

380,4 31,9 348,5 OCEANIA

milioane euro / million euro

17

Page 17: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

Pozi�ia �ara Pondere în total 1.I-31.X 2017Rank Country 1.I-31.X 2017 exporturi în % fa�� de

1.I-31.X 2017 % 1.I-31.X 2016mil.euro Weigth in total 1.I-31.X 2017mil.euro exports in % as against

% 1.I-31.X 2016

Total 52361,2 100,0 109,6Total

1 Germania 12098,3 23,1 117,4Germany

2 Italia 5882,4 11,2 105,0Italy

3 Fran�a 3529,6 6,7 103,6France

4 Ungaria 2457,3 4,7 97,8Hungary

5 Regatul Unit 2155,3 4,1 101,9United Kingdom

6 Bulgaria 1742,3 3,3 115,7Bulgaria

7 Turcia 1719,9 3,3 115,5Turkey

8 Polonia 1637,5 3,1 119,1Poland

9 Spania 1539,6 2,9 106,3Spain

10 Republica Ceh� 1482,4 2,8 117,5Czech Republic

11 Olanda 1347,6 2,6 111,8Netherlands

12 Austria 1218,3 2,3 105,2Austria

13 Belgia 1066,4 2,0 114,7Belgium

14 Federa�ia Rus� 924,4 1,8 111,8Russian Federation

15 Statele Unite 907,1 1,7 113,8United States

16 Slovacia 904,7 1,7 108,5Slovakia

17 Republica Moldova 776,0 1,5 127,3Moldova, Republic of

18 Grecia 732,9 1,4 120,3Greece

19 China 609,1 1,2 121,8China

20 Serbia 605,2 1,2 118,2Serbia

TOPUL PRINCIPALELOR ��RI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

1) �ara de destina�ie. / Country of destination.

4.4.

18

Page 18: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

Pozi�ia �ara Pondere în total 1.I-31.X 2017Rank Country 1.I-31.X 2017 importuri în % fa�� de

1.I-31.X 2017 % 1.I-31.X 2016mil.euro Weigth in total 1.I-31.X 2017mil.euro imports in % as against

% 1.I-31.X 2016

Total 62583,0 100,0 112,4Total

1 Germania 12517,7 20,0 109,1Germany

2 Italia 6310,5 10,1 110,2Italy

3 Ungaria 4711,8 7,5 113,1Hungary

4 Polonia 3386,3 5,4 119,4Poland

5 Fran�a 3307,2 5,3 105,8France

6 China 3182,9 5,1 112,1China

7 Olanda 2525,1 4,0 110,2Netherlands

8 Turcia 2448,2 3,9 115,9Turkey

9 Austria 2076,7 3,3 104,9Austria

10 Federa�ia Rus� 1984,8 3,2 128,2Russian Federation

11 Bulgaria 1825,8 2,9 102,5Bulgaria

12 Republica Ceh� 1799,7 2,9 113,6Czech Republic

13 Spania 1696,2 2,7 110,7Spain

14 Slovacia 1494,1 2,4 116,1Slovakia

15 Belgia 1468,3 2,3 112,9Belgium

16 Regatul Unit 1403,4 2,2 109,4United Kingdom

17 Statele Unite 916,7 1,5 173,3United States

18 Kazahstan 886,7 1,4 143,2Kazakhstan

19 Grecia 715,1 1,1 108,6Greece

20 Ucraina 678,7 1,1 117,9Ukraine

1) �ara de expediere pentru introduceri intracomunitare �i �ara de origine pentru importuri extracomunitare. Country of dispatch for intracommunity arrivals and country of origin for extracommunity imports.

TOPUL PRINCIPALELOR ��RI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-31.X 20175.5.

19

Page 19: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

EXPORTURI / EXPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

TOTAL 5761,8 113,3 52361,2 109,6

EUROPA 4992,2 114,6 45070,4 111,2UNIUNEA EUROPEAN� 4351,4 113,3 39717,9 110,5Austria 130,6 117,1 1218,3 105,2Belgia 109,3 113,1 1066,4 114,7Bulgaria 188,9 117,9 1742,3 115,7Republica Ceh� 162,9 120,6 1482,4 117,5Cipru 8,1 166,3 47,6 87,9Croa�ia 17,6 132,1 164,0 125,4Danemarca 21,9 101,6 222,7 107,8Estonia 5,3 82,3 49,8 84,3Fran�a 400,2 106,1 3529,6 103,6Finlanda 16,5 101,5 165,6 133,6Germania 1290,6 117,4 12098,3 117,4Grecia 88,1 153,1 732,9 120,3Irlanda 13,4 74,8 103,4 89,9Italia 643,3 111,2 5882,4 105,0Letonia 2,6 212,7 19,3 123,0Lituania 7,1 113,8 65,3 123,6Luxemburg 1,7 117,2 12,6 90,6Malta 1,4 104,3 13,2 91,9Olanda 146,4 112,1 1347,6 111,8Polonia 176,6 118,2 1637,5 119,1Portugalia 18,9 48,6 233,3 140,8Slovacia 96,0 106,8 904,7 108,5Slovenia 34,3 142,4 359,8 136,1Spania 224,7 131,8 1539,6 106,3Suedia 50,3 100,3 457,5 100,1Regatul Unit 225,5 111,8 2155,3 101,9Ungaria 268,1 97,1 2457,3 97,8��ri nespecificate INTRA UE 1,1 129,7 9,1 118,6

AELS 60,1 115,8 517,6 112,7Islanda 0,4 64,9 6,2 100,8Liechtenstein 0,2 44,7 2,3 57,4Norvegia 23,6 125,2 171,6 103,6Elve�ia 35,9 112,3 337,5 119,0

ALTE ��RI DIN EUROPA 580,7 125,0 4834,9 117,3din care:Albania 14,3 346,2 63,6 135,3Belarus 2,7 210,3 33,7 204,6Bosnia �i Her�egovina 7,3 100,6 64,3 100,8Federa�ia Rus� 119,5 124,9 924,4 111,8Republica Moldova 89,7 127,1 776,0 127,3Fosta Republic� Iugoslav� a Macedoniei 15,9 122,0 162,0 103,9Serbia 77,5 135,5 605,2 118,2Turcia 204,1 117,3 1719,9 115,5Ucraina 40,6 128,9 395,7 125,8

EXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RIFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

Octombrie 2017October 2017 1.I-31.X 2017

1.I-31.X 2017

6.

20

IMPORTURI / IMPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

7086,6 116,9 62583,0 112,4 TOTAL

6154,0 114,7 54289,8 111,5 EUROPE5373,1 113,3 47484,1 110,3 EUROPEAN UNION

228,7 109,6 2076,7 104,9 Austria158,5 117,5 1468,3 112,9 Belgium190,9 103,6 1825,8 102,5 Bulgaria210,5 117,0 1799,7 113,6 Czech Republic

3,3 118,9 30,5 82,4 Cyprus12,9 124,1 116,5 129,4 Croatia30,1 135,3 274,2 127,6 Denmark

6,4 27,2 89,8 98,5 Estonia380,4 114,3 3307,2 105,8 France

16,6 140,9 132,6 119,1 Finland1390,9 113,5 12517,7 109,1 Germany

74,8 106,2 715,1 108,6 Greece18,9 74,9 300,3 112,6 Ireland

705,6 113,9 6310,5 110,2 Italy2,5 120,1 19,1 120,9 Latvia7,0 95,2 76,6 113,4 Lithuania8,4 80,7 86,8 96,6 Luxembourg2,2 40,4 33,6 61,8 Malta

306,4 109,7 2525,1 110,2 Netherlands410,6 123,0 3386,3 119,4 Poland

33,5 136,8 322,8 107,1 Portugal203,1 118,3 1494,1 116,1 Slovakia

49,6 133,3 411,1 107,9 Slovenia197,1 112,4 1696,2 110,7 Spain

41,1 110,6 349,8 110,1 Sweden170,0 117,6 1403,4 109,4 United Kingdom 512,8 110,9 4711,8 113,1 Hungary

0,2 108,2 2,5 238,4 Not specified INTRA EU countries

37,2 107,9 435,1 113,2 EFTA0,1 55,0 1,4 44,2 Iceland0,2 85,0 2,7 113,1 Liechtenstein4,3 157,3 35,1 100,0 Norway

32,7 104,0 395,9 115,2 Switzerland

743,7 126,2 6370,6 121,1 OTHER EUROPEAN COUNTRIESof which:

5,6 156,2 28,6 154,8 Albania10,1 143,6 82,8 139,5 Belarus

7,0 132,9 52,3 118,6 Bosnia and Herzegovina179,7 110,1 1984,8 128,2 Russian Federation

68,7 148,4 483,9 120,9 Moldova, Republic of 16,4 138,0 137,1 133,4 Former Yugoslav Republic of Macedonia64,3 141,2 462,3 119,6 Serbia

314,4 130,4 2448,2 115,9 Turkey76,1 119,4 678,7 117,9 Ukraine

Octombrie 2017October 2017

1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

21

Page 20: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

EXPORTURI / EXPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

ASIA 361,5 108,5 3455,4 99,8ORIENTUL MIJLOCIU �I APROPIAT 185,8 104,9 1892,2 101,7din care:Arabia Saudit� 21,7 246,5 241,3 97,0Emiratele Arabe Unite 15,4 79,4 250,1 76,6Iordania 12,3 66,0 180,6 71,6Republica Islamic� Iran 44,2 107,3 355,4 137,9Liban 22,9 167,2 213,6 156,2Republica Arab� Sirian� 0,8 10,3 27,7 100,2Yemen *) 4,3 14,6 135,8Georgia 15,9 88,4 132,4 91,1Armenia 0,3 144,1 1,9 98,9Azerbaidjan 4,0 235,5 37,7 114,2Irak 3,5 273,8 55,2 114,5Israel 34,7 89,7 291,5 98,7

ALTE ��RI DIN ASIA 175,7 112,6 1563,2 97,6din care:China, Regiunea Administrativ�Special� Hong-Kong 6,6 171,7 43,1 125,7Republica Coreea 15,3 75,7 212,7 82,6Malaezia 1,6 168,6 12,4 68,3Singapore 3,2 104,1 29,5 95,9Taiwan 3,5 100,2 37,9 108,3Thailanda 3,4 105,8 47,1 130,7China 65,6 113,0 609,1 121,8India 27,9 183,4 231,6 134,0Indonezia 1,0 53,4 17,0 55,3Japonia 20,6 119,7 188,6 106,1Pakistan 13,5 115,4 26,4 48,3Sri-Lanka 2,8 28.9 ori (times) 4,2 262,4Kazahstan 4,0 82,0 25,8 55,7Tadjikistan 0,2 - 0,2 71,4Turkmenistan 0,1 7,8 3,8 18,3Uzbekistan 1,4 74,6 7,7 50,9

AFRICA 183,1 97,0 1818,2 100,5AFRICA DE NORD 145,9 95,1 1304,3 92,8din care:Algeria 34,7 97,1 285,1 95,9Egipt 29,4 73,4 368,9 89,9Libia 17,4 168,0 125,5 76,4Maroc 59,8 96,7 469,0 116,0Tunisia 4,6 84,3 55,9 43,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

Octombrie 2017October 2017

1.I-31.X 20171.I-31.X 2017

EXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RI - continuareFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued6.

22

IMPORTURI / IMPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

738,6 133,0 6290,9 115,8 ASIA120,9 220,6 578,0 135,1 NEAR AND MIDDLE EAST

of which:0,4 425,2 5,6 50,9 Saudi Arabia6,8 147,9 42,4 238,5 United Arab Emirates0,1 310,2 1,4 28,9 Jordan4,5 11,8 38,5 40,0 Iran, Islamic Republic of0,3 394,1 1,9 76,0 Lebanon0,1 101,8 0,5 88,8 Syrian Arab Republic

- - *) 20,0 Yemen0,1 69,7 6,0 74,5 Georgia

- - *) 11,6 Armenia64,1 33.2 ori (times) 234,5 295,2 Azerbaijan32,1 - 121,6 202,1 Iraq11,3 137,0 116,8 123,2 Israel

617,8 123,4 5712,8 114,2 OTHER ASIAN COUNTRIES of which:China, Special Administrative Region

0,9 83,0 11,5 94,7 Hong-Kong32,9 93,4 359,8 83,4 Korea, Republic of

8,7 114,2 72,5 100,4 Malaysia2,6 162,6 18,2 139,7 Singapore

19,1 122,4 164,8 112,7 Taiwan19,9 173,3 122,8 110,5 Thailand

356,9 120,6 3182,9 112,1 China24,7 134,0 245,8 118,9 India11,7 162,9 111,0 138,7 Indonesia27,4 101,4 287,1 107,6 Japan

2,0 127,4 16,8 109,0 Pakistan0,9 119,0 8,9 118,6 Sri-Lanka

91,0 164,4 886,7 143,2 Kazakhstan0,1 - 0,1 227,2 Tajikistan2,3 25,2 44,4 76,6 Turkmenistan0,1 213,3 1,2 114,3 Uzbekistan

49,4 121,0 454,5 100,0 AFRICA36,5 134,5 319,7 110,0 NORTH AFRICA

of which:1,3 51.2 ori (times) 5,6 148,9 Algeria

15,6 209,2 94,2 125,9 Egypt0,5 - 4,0 252,3 Libya9,6 82,0 133,4 110,9 Morocco9,5 119,5 82,6 91,6 Tunisia

1.I-31.X 2017October 2017 1.I-31.X 2017

Octombrie 2017

23

Page 21: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

EXPORTURI / EXPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

ALTE ��RI DIN AFRICA 37,2 105,0 513,9 127,2din care:Camerun 0,5 84,3 3,1 97,3Gabon 0,3 315,3 3,7 128,6Guineea - - 5,5 466,1Sudan 9,5 153.1 ori (times) 58,5 119,2Coasta de Filde� 1,6 224,0 6,3 61,2Nigeria 6,0 310,2 24,3 85,0Africa de Sud 13,4 84,5 177,4 138,5Etiopia 0,1 21,3 33,9 47,2Kenya 0,2 111,5 3,3 74,1

AMERICA 162,3 108,5 1564,8 114,5

AMERICA DE NORD 109,7 108,8 1086,4 122,0din care:Statele Unite 96,3 130,7 907,1 113,8Canada 13,4 49,3 179,2 193,0

AMERICA CENTRAL� �I CARAIBEAN� 16,8 116,9 157,5 115,0din care:Cuba - - 1,4 26,4Mexic 16,0 143,5 140,2 116,2Panama 0,4 338,8 11,0 319,9

AMERICA DE SUD 35,7 104,4 320,9 94,4din care:Argentina 2,4 126,1 21,6 101,1Brazilia 16,8 102,1 158,9 92,9Chile 4,8 125,7 34,9 110,6Columbia 9,5 99,8 86,1 90,8Ecuador 0,9 14.8 ori (times) 7,6 280,4Peru 0,8 245,2 4,8 138,8Republica Bolivarian� a Venezuelei - - 0,6 26,0

OCEANIA 55,4 104,0 380,4 71,7din care:Australia 7,2 147,7 58,6 116,2

��RI NESPECIFICATE EXTRA UE 7,3 122,7 72,0 115,7

ALTE GRUP�RI DE ��RI��RI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 542,8 109,4 4709,1 105,7OPEC 152,9 121,8 1420,6 97,3OECD – UE 472,7 111,8 4256,7 112,9CSI 262,4 125,8 2209,3 117,0

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

Octombrie 2017 1.I-31.X 2017October 2017 1.I-31.X 2017

FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continuedEXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RI - continuare

6.

24

IMPORTURI / IMPORTS

în % fa�� de în % fa�� demilioane euro octombrie 2016 milioane euro 1.I-31.X 2016

million euro in % as against million euro in % as against

October 2016 1.I-31.X 2016

12,8 94,2 134,7 82,2 OTHER AFRICAN COUNTRIESof which:

*) 21,2 1,2 253,8 Cameroon- - 0,5 16.3 ori (times) Gabon

0,1 - 0,5 124,1 Guinea- - 16,0 190,8 Sudan

2,2 177,1 11,3 193,4 Côte d'Ivoire0,4 200,1 1,7 193,8 Nigeria3,6 80,7 31,7 102,5 South Africa

- - 0,5 34,4 Ethiopia0,2 50,6 2,0 50,6 Kenya

136,7 142,6 1502,6 144,4 AMERICA

87,6 132,7 1010,5 170,7 NORTH AMERICAof which:

81,6 156,0 916,7 173,3 United States5,9 43,5 93,7 148,7 Canada

9,3 90,9 144,0 102,9 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEANof which:

- - 23,6 138,2 Cuba8,8 89,4 94,3 80,2 Mexico

- - *) 15,8 Panama

39,9 202,4 348,2 112,7 SOUTH AMERICAof which:

5,2 240,2 75,1 166,5 Argentina32,6 206,6 250,8 109,7 Brazil

0,1 70,5 3,2 125,4 Chile0,8 86,3 8,2 74,9 Colombia0,2 120,0 4,0 128,4 Ecuador0,4 149,1 2,0 149,5 Peru

- - *) 1,5 Venezuela, Bolivarian Republic of

6,1 170,1 31,9 110,2 OCEANIAof which:

5,9 178,9 29,6 112,4 Australia

1,8 121,6 13,3 97,1 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES456,2 132,9 3570,9 116,7 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU58,2 113,2 337,3 118,8 OPEC

525,7 123,5 4784,3 118,7 OECD - EU492,3 141,9 4397,3 131,6 CIS

1.I-31.X 2017October 2017

Octombrie 20171.I-31.X 2017

25

Page 22: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

0 Alimente �i animale vii 349,1 370,7 353,9 262,3 298,8 340,0 289,1 280,600 Animale vii 37,9 19,7 28,4 17,3 22,6 33,9 40,3 52,301 Carne �i preparate din carne 29,2 31,3 29,1 26,8 28,3 37,4 35,8 39,602 Produse lactate �i ou� de p�s�ri 9,0 7,8 8,2 7,8 9,3 12,2 12,5 15,903 Pe�te, crustacee, molu�te 2,8 3,1 2,0 1,6 2,6 2,8 1,6 1,504 Cereale �i preparate pe baz� de cereale 191,3 227,8 228,1 155,5 183,7 184,7 143,1 106,705 Legume �i fructe 20,2 19,7 12,2 9,3 8,9 13,0 10,3 12,906 Zaharuri, preparate pe

baz� de zah�r �i miere 10,5 10,2 5,8 6,6 7,2 8,3 6,4 8,907 Cafea, ceai, cacao, condimente

�i preparate ale acestora 13,0 13,5 10,9 8,5 10,2 11,8 7,9 9,808 Hran� destinat� animalelor (exclusiv

cereale nem�cinate) 17,8 17,9 14,9 14,7 10,1 15,3 17,1 13,309 Produse �i preparate

alimentare diverse 17,4 19,9 14,3 14,1 15,9 20,8 14,0 19,6

1 B�uturi �i tutun 65,2 71,1 61,0 53,0 70,4 69,4 74,3 79,011 B�uturi 8,5 8,0 7,6 6,6 8,4 10,6 9,9 13,512 Tutun brut �i prelucrat 56,7 63,1 53,4 46,4 62,0 58,8 64,4 65,5

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 238,0 191,5 197,8 135,6 159,4 170,5 146,0 147,8

21 Piei crude, piei t�b�cite �i bl�nuri brute 2,2 2,0 1,7 2,9 2,8 4,3 3,1 4,122 Semin�e �i fructe oleaginoase 143,2 88,0 105,4 49,5 61,4 43,6 44,3 18,623 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

sintetic �i regenerat) 0,1 0,4 0,2 0,9 1,3 0,7 0,9 0,724 Lemn �i plut� 47,0 50,8 43,7 41,6 49,5 60,3 47,6 59,925 Past� de hârtie �i de�euri de hârtie 2,1 2,6 2,1 2,3 2,7 3,7 2,8 3,226 Fibre textile (cu excep�ia lânii în fuior

�i a lânii piept�nate) �i de�eurile lor (neprelucrate în fire sau �es�turi) 8,3 8,2 5,4 6,4 6,9 8,4 7,0 9,2

27 Îngr���minte naturale �i minerale naturale (exclusiv c�rbune, petrol �i pietre pre�ioase) 3,3 4,2 3,3 4,3 4,2 4,4 3,2 4,5

28 Minereuri metalifere �i de�euri de metale 28,3 31,6 33,0 24,4 26,9 40,1 33,6 42,929 Alte materii brute de origine animal�

sau vegetal� 3,6 3,6 3,0 3,2 3,7 5,0 3,5 4,6

3 Combustibili minerali, lubrifian�i �i materiale derivate 194,3 210,7 269,7 197,9 189,3 161,6 212,5 157,8

32 C�rbune, cocs �i brichete 0,1 0,1 *) *) *) 0,1 0,1 0,133 Petrol, produse petroliere

�i produse înrudite 157,9 167,5 220,5 142,4 152,5 118,9 179,3 129,334 Gaz �i produse industriale ob�inute din gaz 5,4 12,8 10,9 13,9 9,1 12,4 9,8 10,035 Energie electric� 30,9 30,3 38,3 41,5 27,7 30,3 23,3 18,5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

p) Date provizorii. / Provisional data.

milioane euro / million euro

FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4)

CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2016

r) Date revizuite. / Revised data.

7.

26

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

271,5 398,3 462,2 377,5 405,9 3386,1 105,0 Food and live animals 044,1 32,6 49,7 33,8 32,6 359,2 110,5 Live animals 0035,8 33,9 33,4 34,5 35,8 341,3 111,8 Meat and meat preparations 0116,4 15,1 13,1 10,1 9,5 121,9 120,3 Dairy products and birds eggs 02

1,5 1,6 2,5 2,8 2,6 21,1 110,1 Fish, crustaceans, molluscs 03109,4 214,6 268,6 203,7 230,4 1800,5 99,3 Cereals and cereal preparations 04

17,0 52,0 38,5 34,0 34,9 230,8 142,2 Vegetables and fruit 05Sugars, sugar preparations 06

9,9 7,5 7,7 11,9 11,1 85,5 96,9 and honeyCoffee, tea, cocoa, spices and 07

7,2 7,3 9,4 13,7 15,1 100,9 107,8 manufactures thereofFeeding stuff for animals (not including 08

14,2 19,0 24,2 17,4 15,6 160,9 97,6 unmilled cereals)Miscellaneous edible products 09

15,8 14,7 15,1 15,8 18,2 164,0 107,4 and preparations

73,6 86,8 76,3 68,2 69,9 720,9 96,1 Beverages and tobacco 113,1 13,9 12,9 10,2 11,0 110,1 114,1 Beverages 1160,5 72,9 63,4 58,0 58,9 610,8 93,5 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2129,3 289,1 273,8 288,1 290,2 2029,7 106,8 except fuels

2,7 2,5 1,2 2,9 2,1 28,5 108,5 Hides, skins and fur skins, raw 2125,1 187,3 179,6 184,2 169,5 963,0 104,3 Oil seeds and oleaginous fruit 22

Raw rubber (including synthetic and 231,0 0,6 0,6 1,0 2,2 9,9 188,4 reclaimed)

46,3 46,7 43,2 40,0 47,0 482,1 96,8 Cork and wood 242,5 2,3 2,2 2,0 2,8 26,6 151,5 Pulp and waste paper 25

Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

9,1 7,4 6,9 6,7 9,0 77,0 95,4 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

3,8 2,9 4,0 4,8 5,8 41,8 127,5 coal, petroleum and precious stones)34,5 35,3 32,4 42,1 47,8 360,0 128,2 Metalliferrous ores and metal scrap 28

Crude animal and vegetable 294,3 4,1 3,7 4,4 4,2 40,8 113,3 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3152,3 184,9 194,3 202,0 237,9 1890,4 117,3 related materials

*) *) 0,1 0,1 *) 0,6 161,1 Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

126,8 155,7 161,4 173,7 211,5 1551,5 116,8 related materials8,6 11,3 14,0 10,2 8,9 108,3 207,1 Gas, natural and manufactured 34

16,9 17,8 18,7 17,9 17,5 230,0 99,8 Electricity 35

2017

milioane euro / million euro

27

Page 23: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

4 Uleiuri, gr�simi �i ceruri de origine animal� �i vegetal� 19,8 22,7 15,7 17,8 9,8 19,1 8,5 15,3

41 Uleiuri �i gr�simi de origine animal� 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,342 Gr�simi �i uleiuri vegetale fixate, brute,

rafinate sau frac�ionate 18,8 21,7 14,8 16,6 8,7 17,9 7,5 13,943 Alte uleiuri �i gr�simi animale sau

vegetale prelucrate; cear� de origine animal� sau vegetal�, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 1,1

5 Produse chimice �i produse derivatenespecificate în alt� sec�iune 209,6 227,1 202,1 196,9 221,6 283,5 224,0 259,7

51 Produse chimice organice 10,0 9,7 11,0 9,2 14,4 8,7 11,7 14,752 Produse chimice anorganice 14,8 16,3 16,6 18,4 18,8 20,0 17,3 21,053 Produse tanante �i colorante 5,1 5,7 5,2 5,4 6,0 7,8 6,5 8,154 Produse medicale �i farmaceutice 64,1 68,3 59,4 64,1 64,0 72,0 56,6 71,355 Uleiuri esen�iale, rezinoide �i substan�e

parfumate,preparate pentru toalet�, produse de înfrumuse�are 38,9 47,6 41,5 32,1 37,0 48,4 38,5 43,6

56 Îngr���minte minerale sau chimice 9,0 4,5 9,3 5,1 6,8 15,7 11,0 12,857 Materiale plastice sub forme primare 29,9 35,0 28,4 28,8 31,1 34,8 32,5 37,358 Materiale plastice prelucrate 24,1 24,0 18,7 19,8 23,2 31,3 25,3 29,459 Alte materiale �i produse chimice 13,7 16,0 11,9 14,0 20,3 44,8 24,7 21,6

6 M�rfuri manufacturate clasificate înprincipal dup� materia prim� 812,7 845,7 646,8 765,8 856,1 996,9 821,7 981,6

61 Piele brut� �i alt� piele �i blan� prelucrate 13,3 15,5 11,7 12,8 13,5 16,8 14,2 18,4

62 Cauciuc prelucrat 175,2 178,5 128,2 161,8 186,8 213,2 166,3 186,763 Articole din lemn (exclusiv mobil�) 89,4 92,7 70,5 75,1 85,9 106,2 83,4 103,564 Hârtie, carton �i articole din past�

de celuloz�, din hârtie sau din carton 28,1 29,6 24,5 27,1 28,2 31,7 29,3 36,265 Fire, �es�turi, articole textile necuprinse

în alt� parte �i produse conexe 106,5 113,4 85,4 96,4 112,2 126,8 106,8 135,066 Articole din minerale nemetalice 26,2 26,4 19,6 22,7 28,2 31,1 27,7 31,667 Fier �i o�el 139,7 160,9 136,5 161,4 184,1 219,8 182,1 212,668 Metale neferoase 74,6 76,0 56,1 76,7 71,4 77,4 69,9 81,969 Articole prelucrate din metal 159,7 152,8 114,5 131,8 145,8 173,8 142,0 175,6

7 Ma�ini �i echipamente pentru transport 2408,7 2523,1 1892,9 2257,8 2411,7 2722,9 2246,2 2727,3

71 Ma�ini generatoare de putere�i echipamentele lor 128,2 138,6 113,7 137,8 140,7 156,2 122,0 148,3

r) Date revizuite. / Revised data.p) Date provizorii. / Provisional data.

2016

milioane euro / million euro

FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued7.

28

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

Animal and vegetable oils, fats 415,0 11,6 13,0 18,5 8,2 136,9 109,0 and waxes

0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 3,1 110,5 Animal oils and fats 41Fixed vegetable fats and oils, crude, 42

13,9 10,3 11,6 17,2 7,0 124,6 107,3 refined or fractionatedAnimal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

0,7 1,1 1,2 1,0 0,9 9,2 136,7 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5223,5 209,8 227,7 229,6 234,6 2311,0 111,8 n.e.s.

11,0 6,9 12,2 13,4 12,8 115,0 107,3 Organic chemicals 5117,9 16,3 16,8 17,4 18,3 182,2 118,1 Inorganic chemicals 52

7,9 7,7 7,4 8,1 7,7 72,6 132,8 Dyeing, tanning and colouring materials 5363,7 60,1 67,2 59,8 61,5 640,4 107,2 Medical and pharmaceutical products 54

Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

38,6 42,5 42,9 42,3 47,9 413,8 107,2 and cleansing preparations11,0 2,6 13,0 10,9 7,3 96,2 155,3 Mineral or chemical fertilisers 5633,9 34,1 32,2 36,6 36,0 337,2 111,1 Plastics in primary forms 5727,6 25,0 23,3 28,2 27,5 260,7 113,7 Plastics in non-primary forms 5811,8 14,5 12,8 12,8 15,6 192,7 112,4 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6901,3 855,1 773,7 925,0 950,4 8827,5 114,0 mainly by raw materials

Leather, leather manufactures, 6120,8 18,9 11,0 19,6 15,2 161,1 119,9 n.e.s. and dressed furskins

179,9 169,8 184,8 195,5 192,4 1837,2 108,0 Rubber manufactures 6291,7 89,0 84,2 92,0 100,4 911,4 102,8 Wood manufactures (excluding furniture) 63

Paper, paperboard and articles of 6433,2 31,6 31,8 34,1 34,7 317,8 119,5 paper pulp, of paper or of paperboard

Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65118,3 118,4 79,3 123,0 131,7 1148,0 112,8 n.e.s. and related products

27,2 26,2 24,5 28,5 29,5 277,1 109,5 Non-metallic mineral manufactures 66197,3 184,5 144,2 191,3 194,0 1871,4 131,5 Iron and steel 67

74,7 70,0 68,1 74,8 78,1 743,2 109,5 Non-ferrous metals 68158,2 146,6 145,7 166,2 174,4 1560,1 113,0 Manufactures of metals 69

Machinery and transport 72388,5 2314,9 2138,3 2494,5 2639,8 24341,9 108,1 equipment

Power generating machinery 71137,2 121,7 111,7 158,4 169,6 1403,6 112,9 and equipment

2017

milioane euro / million euro

29

Page 24: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

72 Ma�ini �i aparate specializatepentru industriile specifice 67,3 72,4 63,0 53,9 62,3 81,6 60,1 75,5

73 Ma�ini �i aparate pentru prelucrarea metalelor 16,2 13,8 14,3 13,3 14,4 13,2 10,8 16,5

74 Ma�ini �i aparate industriale cu aplica�ii generale; p�r�i �i piese deta�ate ale acestor ma�ini 315,6 315,8 239,9 297,0 324,6 382,1 305,2 371,1

75 Ma�ini �i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat� a datelor 24,7 27,3 27,2 18,7 21,5 27,5 25,4 25,6

76 Aparate �i echipamente de telecomunica�ii �i pentru înregistrarea �i reproducerea sunetului �i imaginii 124,2 134,5 110,3 105,5 122,0 119,5 103,7 127,5

77 Ma�ini, aparate electrice �i p�r�i ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale ma�inilor �i aparatelor electrice de uz casnic) 834,1 889,3 617,2 719,1 771,4 887,3 737,5 860,5

78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern� de aer) 785,2 832,6 627,5 782,0 854,4 997,3 791,9 934,4

79 Alte echipamente de transport 113,2 98,8 79,7 130,4 100,4 58,1 89,5 168,1

8 Articole manufacturate diverse 771,1 830,3 655,8 772,6 834,9 942,2 730,7 910,3

81 Construc�ii prefabricate; alte instala�ii �i accesorii pentru instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de iluminat 23,2 25,8 18,5 20,3 23,0 26,8 21,9 26,5

82 Mobil� �i p�r�ile ei 186,4 206,1 149,8 181,5 193,4 219,4 172,2 189,783 Articole de voiaj, saco�e �i similare 12,5 13,8 10,2 12,7 13,6 13,3 10,9 13,184 Imbr�c�minte

�i accesorii 225,7 234,7 196,3 211,3 224,1 247,7 188,8 237,785 Înc�l��minte 108,3 111,9 82,3 111,1 125,5 126,6 95,6 116,487 Instrumente �i aparate profesionale,

�tiin�ifice �i de control 109,6 111,8 107,9 136,7 144,3 175,4 139,9 197,488 Aparate fotografice, echipamente

�i furnituri de optic�; ceasuri �i orologii 3,6 4,8 5,3 3,6 4,9 4,8 3,9 5,2

89 Alte articole diverse 101,8 121,4 85,5 95,4 106,1 128,2 97,6 124,3

9 Bunuri necuprinse în alt� sec�iune din CSCI 18,1 18,5 17,5 19,3 18,3 21,6 20,4 19,4

milioane euro / million euro

2016

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

7.7.

30

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

Machinery specialised for 7264,5 61,6 56,6 69,9 66,5 652,5 96,9 particular industries

Metal working 7313,8 14,4 12,4 16,4 14,3 139,5 97,7 machinery

General industrial machinery and 74equipment, and machine

333,1 316,7 287,5 340,1 361,0 3318,3 110,1 partsOffice machines and automatic data 75

23,9 22,0 18,1 22,2 22,3 227,1 100,7 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

108,3 109,2 92,5 112,7 120,0 1120,9 93,9 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

779,9 722,3 732,1 870,9 906,7 7987,8 104,8 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

895,8 841,7 680,0 849,3 880,9 8507,8 115,8 vehicles)32,0 105,4 147,3 54,8 98,5 984,6 92,3 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8891,0 856,3 741,6 930,7 903,4 8513,8 111,3 articles

Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

23,7 22,4 20,6 27,2 27,2 239,7 116,4 fixtures and fittings n.e.s180,3 162,2 166,0 197,3 198,9 1860,9 102,0 Furniture and parts thereof 82

12,8 13,1 8,7 14,1 14,5 126,7 107,6 Travel goods, handbags and similar 83Articles of apparel 84

247,2 248,5 198,8 234,6 225,1 2263,8 93,9 and clothing accessories116,0 133,6 91,3 132,1 113,4 1161,7 104,2 Fotwear 85

Professional, scientific and 87175,0 161,8 162,6 186,0 199,4 1678,5 180,9 controlling instruments and apparatus

Photographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

3,8 3,8 3,7 3,5 4,0 41,2 111,5 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

132,1 110,9 89,9 135,8 121,0 1141,3 113,1 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 919,7 19,3 20,4 23,4 21,4 203,1 114,8 classified in SITC

2017

milioane euro / million euro

31

Page 25: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

0 Alimente �i animale vii 474,9 524,5 510,2 396,0 456,3 591,6 488,1 552,800 Animale vii 13,9 10,4 12,3 10,9 11,3 16,9 14,9 20,301 Carne �i preparate din carne 72,5 67,2 64,1 44,0 54,7 60,6 61,7 77,402 Produse lactate �i ou� de p�s�ri 39,1 42,8 44,0 39,9 41,7 48,1 37,0 43,603 Pe�te, crustacee, molu�te 21,3 24,0 23,0 16,8 20,2 25,3 19,2 22,404 Cereale �i preparate pe baz� de cereale 94,8 99,5 88,4 46,6 77,2 101,5 87,0 94,405 Legume �i fructe 87,1 113,0 127,7 111,0 118,5 152,3 128,0 139,006 Zaharuri, preparate pe

baz� de zah�r �i miere 19,2 22,6 21,4 18,1 15,8 43,9 30,8 30,607 Cafea, ceai, cacao, condimente

�i preparate ale acestora 60,1 65,5 55,9 42,9 46,3 50,8 41,0 40,108 Hran� destinat� animalelor (exclusiv

cereale nem�cinate) 26,7 36,7 35,5 32,1 32,8 45,3 33,9 43,909 Produse �i preparate

alimentare diverse 40,2 42,9 37,9 33,6 37,9 47,0 34,7 41,1

1 B�uturi �i tutun 51,1 49,8 46,9 38,5 42,6 60,4 50,5 60,711 B�uturi 24,7 25,4 24,5 14,3 17,6 24,2 24,3 29,112 Tutun brut �i prelucrat 26,4 24,5 22,5 24,2 25,0 36,2 26,1 31,7

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 163,9 157,1 178,6 153,7 184,7 230,6 188,8 230,6

21 Piei crude, piei t�b�cite �i bl�nuri brute 0,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,4 0,822 Semin�e �i fructe oleaginoase 15,9 21,5 30,8 29,2 24,8 23,7 15,5 49,323 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

sintetic �i regenerat) 25,9 22,8 18,7 23,0 33,7 35,8 39,5 40,824 Lemn �i plut� 16,3 18,0 16,4 11,9 18,1 22,1 19,3 19,125 Past� de hârtie �i de�euri de hârtie 6,8 7,7 9,1 5,6 6,1 6,7 7,1 8,526 Fibre textile (cu excep�ia lânii în fuior

�i a lânii piept�nate) �i de�eurile lor (neprelucrate în fire sau �es�turi) 34,4 31,2 26,7 29,2 29,7 31,4 24,1 31,9

27 Îngr���minte naturale �i minerale naturale (exclusiv c�rbune, petrol �i pietre pre�ioase) 9,0 8,3 12,0 5,4 8,1 10,6 14,9 10,5

28 Minereuri metalifere �i de�euri de metale 37,3 26,2 45,9 30,0 32,4 61,2 43,7 47,329 Alte materii brute de origine animal�

sau vegetal� 17,6 19,9 18,2 18,7 31,5 38,4 24,3 22,2

3 Combustibili minerali, lubrifian�i �i materiale derivate 340,3 396,4 424,7 470,2 369,2 353,0 382,8 378,3

32 C�rbune, cocs �i brichete 20,5 18,6 23,7 27,0 28,5 31,4 29,6 23,833 Petrol, produse petroliere

�i produse înrudite 253,6 307,7 319,4 356,5 267,3 290,5 333,6 329,234 Gaz �i produse industriale ob�inute din gaz 53,9 60,1 73,4 73,7 54,2 20,1 7,9 4,935 Energie electric� 12,3 10,0 8,3 13,0 19,1 11,0 11,6 20,4

DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4)IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD

CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

r) Date revizuite. / Revised data.

milioane euro / million euro

2016

p) Date provizorii. / Provisional data.

8.

32

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL

456,8 461,2 481,0 478,7 520,1 4882,6 109,9 Food and live animals 016,8 15,2 18,0 17,9 15,3 157,5 110,6 Live animals 0074,6 75,8 87,6 94,6 88,0 718,8 119,8 Meat and meat preparations 0145,4 41,8 43,7 44,9 48,5 434,5 126,3 Dairy products and birds eggs 0222,9 20,8 20,9 21,6 23,8 214,0 117,1 Fish, crustaceans, molluscs 0361,7 69,4 83,9 70,6 71,5 763,9 92,1 Cereals and cereal preparations 0498,8 81,1 82,3 81,4 102,1 1094,4 112,6 Vegetables and fruit 05

Sugars, sugar preparations 0614,4 39,0 19,2 20,8 30,4 262,8 106,0 and honey

Coffee, tea, cocoa, spices 0742,0 39,9 50,6 53,5 59,9 467,0 106,3 and manufactures thereof

Feeding stuff for animals (not including 0841,1 39,8 38,4 30,9 37,3 375,5 112,0 unmilled cereals)

Miscellaneous edible products 0939,0 38,4 36,4 42,6 43,4 394,1 112,7 and preparations

52,7 59,1 60,3 55,9 64,0 544,7 111,1 Beverages and tobacco 125,3 29,5 26,7 26,7 25,7 243,4 113,2 Beverages 1127,4 29,6 33,6 29,1 38,4 301,3 109,5 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2177,0 170,0 170,2 186,6 192,8 1884,9 117,5 except fuels

0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 5,3 89,4 Hides, skins and fur skins, raw 2113,8 25,0 24,0 26,2 20,2 251,8 123,9 Oil seeds and oleaginous fruit 22

Raw rubber (including synthetic and 2337,6 31,8 32,5 28,7 33,3 336,6 144,8 reclaimed)18,7 20,1 20,0 20,4 22,9 192,7 99,5 Cork and wood 24

7,7 8,5 7,9 8,9 8,2 75,3 110,3 Pulp and waste paper 25Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

32,1 27,5 17,4 35,4 31,4 289,9 97,5 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

9,3 9,5 8,8 9,2 13,6 99,9 98,6 coal, petroleum and precious stones)41,4 33,0 42,5 36,6 43,5 411,7 137,1 Metalliferrous ores and metal scrap 28

Crude animal and vegetable 2915,8 14,1 16,9 20,7 19,2 221,7 109,8 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3295,7 435,9 461,8 428,9 457,6 4033,4 135,0 related materials

26,0 29,8 31,7 27,4 28,9 284,1 165,8 Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

254,3 384,2 397,9 379,9 387,1 3380,6 132,7 related materials5,5 3,5 3,8 4,5 22,2 200,5 116,4 Gas, natural and manufactured 349,8 18,4 28,3 17,0 19,4 168,2 172,9 Electricity 35

2017

milioane euro / million euro

33

Page 26: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

4 Uleiuri, gr�simi �i ceruri de origine animal� �i vegetal� 13,2 13,6 12,3 11,1 11,2 15,1 11,2 14,9

41 Uleiuri �i gr�simi de origine animal� 2,1 1,6 1,4 2,2 1,4 2,0 1,0 1,942 Gr�simi �i uleiuri vegetale fixate, brute,

rafinate sau frac�ionate 9,0 9,7 9,2 7,1 7,9 10,6 8,4 10,943 Alte uleiuri �i gr�simi animale sau

vegetale prelucrate; cear� de origine animal� sau vegetal�, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 2,1 2,3 1,8 1,8 1,9 2,5 1,8 2,1

5 Produse chimice �i produse derivatenespecificate în alt� sec�iune 762,0 773,7 657,9 681,6 790,3 945,3 759,5 869,3

51 Produse chimice organice 45,9 55,1 44,9 46,7 48,5 56,0 54,2 69,352 Produse chimice anorganice 26,3 20,8 22,2 17,5 23,0 24,9 23,0 28,453 Produse tanante �i colorante 37,7 34,3 26,3 28,0 35,3 43,6 37,4 47,854 Produse medicale �i farmaceutice 246,0 249,5 233,9 204,4 212,2 254,8 218,4 257,155 Uleiuri esen�iale, rezinoide �i substan�e

parfumate,preparate pentru toalet�, produse de înfrumuse�are 92,8 94,4 77,2 73,1 78,6 92,9 74,6 87,9

56 Îngr���minte minerale sau chimice 33,0 29,4 25,9 36,3 56,5 67,1 23,7 31,557 Materiale plastice sub forme primare 115,0 113,4 87,9 100,9 113,1 140,9 134,8 145,258 Materiale plastice prelucrate 86,0 87,7 66,9 70,3 79,4 99,6 84,5 98,559 Alte materiale �i produse chimice 79,1 89,3 72,7 104,3 143,7 165,4 109,0 103,4

6 M�rfuri manufacturate clasificate înprincipal dup� materia prim� 1215,5 1195,4 962,6 1022,4 1150,7 1336,2 1171,3 1442,4

61 Piele brut� �i alt� piele �i blan� prelucrate 72,4 70,6 55,3 58,1 65,3 73,0 65,6 86,4

62 Cauciuc prelucrat 87,6 78,6 56,2 73,4 87,7 98,5 77,1 81,263 Articole din lemn (exclusiv mobil�) 37,2 34,9 30,2 25,9 29,9 37,8 35,3 43,864 Hârtie, carton �i articole din past�

de celuloz�, din hârtie sau din carton 88,3 87,9 75,8 77,6 76,1 91,5 77,5 95,165 Fire, �es�turi, articole textile necuprinse

în alt� parte �i produse conexe 276,0 269,2 208,7 233,3 249,3 287,9 251,6 305,066 Articole din minerale nemetalice 79,7 69,7 55,7 50,4 67,6 84,9 76,9 96,367 Fier �i o�el 205,5 210,6 174,7 191,2 220,0 261,1 231,2 303,568 Metale neferoase 102,5 96,0 84,2 91,4 101,8 109,7 101,4 119,069 Articole prelucrate din metal 266,4 278,0 221,7 221,4 253,0 291,6 254,9 312,1

7 Ma�ini �i echipamente pentru transport 2352,8 2403,0 2120,2 1954,1 2102,1 2513,7 2178,5 2464,671 Ma�ini generatoare de putere

�i echipamentele lor 163,9 153,4 142,8 153,7 155,7 171,6 152,1 168,2

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuareCIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

2016

milioane euro / million euro

8.

34

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

Animal and vegetable oils, fats 413,9 11,2 12,4 14,9 15,9 131,9 98,0 and waxes

2,1 1,3 1,6 2,8 2,5 18,6 117,4 Animal oils and fats 41Fixed vegetable fats and oils, crude, 42

9,8 8,0 8,6 9,7 11,1 92,3 91,8 refined or fractionatedAnimal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

2,0 1,8 2,2 2,4 2,3 20,9 115,8 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5884,9 876,6 878,1 866,9 895,1 8447,5 111,0 n.e.s.

69,2 55,7 91,7 60,5 60,7 612,6 125,0 Organic chemicals 5122,0 22,0 23,9 22,2 26,5 233,5 105,3 Inorganic chemicals 5245,4 42,9 38,7 42,3 44,6 406,0 107,2 Dyeing, tanning and colouring materials 53

295,5 270,8 249,1 263,2 277,0 2502,4 108,0 Medical and pharmaceutical products 54Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

91,5 89,4 94,1 93,9 99,5 875,5 112,9 and cleansing preparations24,9 58,5 74,3 44,2 40,1 457,1 110,6 Mineral or chemical fertilisers 56

142,0 146,9 137,6 146,1 154,6 1362,2 115,1 Plastics in primary forms 5793,1 97,2 86,1 93,9 101,8 904,4 109,1 Plastics in non-primary forms 58

101,4 93,2 82,6 100,7 90,3 1093,9 109,1 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 61324,5 1290,0 1158,6 1333,1 1439,8 12669,1 110,7 mainly by raw materials

Leather, leather manufactures, 6177,3 69,6 52,2 72,9 83,1 703,4 110,6 n.e.s. and dressed furskins78,8 84,9 82,4 95,0 97,0 856,1 108,9 Rubber manufactures 6240,7 43,3 41,3 44,6 42,2 384,8 112,3 Wood manufactures (excluding furniture) 63

Paper, paperboard and articles of 6490,9 91,3 88,5 95,0 102,1 885,5 104,9 paper pulp, of paper or of paperboard

Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65279,8 261,1 200,6 251,0 287,9 2607,3 99,6 n.e.s. and related products

90,6 84,5 91,0 91,4 88,0 821,6 111,0 Non-metallic mineral manufactures 66267,2 260,2 238,2 272,1 305,0 2549,7 124,8 Iron and steel 67115,5 116,7 103,6 122,8 132,1 1114,0 109,1 Non-ferrous metals 68283,8 278,5 260,8 288,3 302,4 2746,9 114,0 Manufactures of metals 69

2577,2 2248,6 2119,2 2463,8 2691,3 23313,1 110,7 Machinery and transport equipment 7Power generating machinery 71

153,4 150,0 120,9 137,7 164,6 1528,1 103,5 and equipment

2017

milioane euro / million euro

35

Page 27: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CSCI Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

REV.4

72 Ma�ini �i aparate specializatepentru industriile specifice 146,4 170,9 209,0 96,9 145,8 179,6 177,2 199,4

73 Ma�ini �i aparate pentru prelucrarea metalelor 43,5 50,0 49,7 33,8 50,1 37,0 40,6 49,2

74 Ma�ini �i aparate industriale cu aplica�ii generale; p�r�i �i piese deta�ate ale acestor ma�ini 295,1 298,6 272,6 271,8 293,6 364,4 301,2 373,8

75 Ma�ini �i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat� a datelor 95,7 115,3 97,0 80,2 72,0 89,5 75,1 74,0

76 Aparate �i echipamente de telecomunica�ii �i pentru înregistrarea �i reproducerea sunetului �i imaginii 290,1 297,2 209,6 202,0 182,4 250,3 206,3 219,0

77 Ma�ini, aparate electrice �i p�r�i ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale ma�inilor �i aparatelor electrice de uz casnic ) 741,2 746,1 611,0 643,3 666,9 771,7 664,0 755,7

78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern� de aer) 559,0 552,4 482,1 450,8 511,9 621,2 541,6 602,9

79 Alte echipamente de transport 17,9 19,1 46,4 21,5 23,7 28,6 20,3 22,4

8 Articole manufacturate diverse 688,5 661,4 596,0 554,5 615,4 719,9 589,2 668,8

81 Construc�ii prefabricate; alte instala�ii �i accesorii pentru instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de iluminat 43,6 44,2 32,2 24,1 31,8 32,8 30,7 38,3

82 Mobil� �i p�r�ile ei 55,4 59,0 56,6 42,4 49,6 57,2 49,5 57,083 Articole de voiaj, saco�e �i similare 8,7 10,4 10,3 10,0 10,3 11,2 8,2 11,984 Imbr�c�minte

�i accesorii 137,7 120,8 107,6 110,2 112,9 140,3 108,9 116,985 Înc�l��minte 66,6 58,5 51,3 72,4 78,8 93,3 66,4 70,687 Instrumente �i aparate profesionale,

�tiin�ifice �i de control 99,4 110,7 122,2 90,2 90,8 111,4 96,1 112,488 Aparate fotografice, echipamente

�i furnituri de optic�; ceasuri �i orologii 19,2 18,9 17,6 15,2 17,3 20,9 15,4 19,6

89 Alte articole diverse 257,8 239,1 198,2 190,0 223,8 252,7 214,1 242,0

9 Bunuri necuprinse în alt� sec�iune din CSCI 2,4 1,9 1,5 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

2016

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD

milioane euro / million euro

DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuareCIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued8.

36

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SITC

1.I-31.X 2017 REV.4in % as

against1.I-31.X 2016

Machinery specialised for 72209,9 205,4 180,0 184,0 177,8 1756,0 112,4 particular industries

Metal working 7347,0 50,0 46,2 40,2 43,5 437,4 113,6 machinery

General industrial machinery and 74equipment, and machine

354,2 334,9 304,7 355,6 364,6 3318,9 112,5 partsOffice machines and automatic data 75

73,2 66,8 81,0 76,4 103,6 791,8 104,7 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

238,9 177,5 183,8 245,6 314,1 2219,9 110,5 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

725,1 681,4 687,2 764,8 864,0 7224,1 112,6 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

549,4 552,3 493,1 593,7 629,4 5546,3 107,1 vehicles)226,2 30,4 22,1 65,6 29,8 490,6 152,7 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8649,3 659,8 640,1 752,9 807,7 6657,5 113,0 articles

Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

41,0 44,0 42,4 46,3 56,7 388,0 116,2 fixtures and fittings n.e.s50,9 51,2 51,6 55,3 65,2 530,0 107,6 Furniture and parts thereof 8214,2 13,5 13,3 11,5 11,4 115,4 121,4 Travel goods, handbags and similar 83

Articles of apparel 84114,5 119,7 134,3 158,2 159,6 1275,4 113,0 and clothing accessories

70,4 76,8 76,1 88,9 82,2 775,9 120,3 Fotwear 85Professional, scientific and 87

112,9 113,6 102,6 117,2 125,9 1073,1 119,4 controlling instruments and apparatusPhotographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

16,6 15,4 15,4 24,2 25,2 185,4 119,0 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

228,9 225,6 204,5 251,3 281,4 2314,2 108,1 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 91,5 2,6 1,0 1,7 2,2 18,3 101,1 classified in SITC

2017

milioane euro / million euro

37

Page 28: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)MCE Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

1 Alimente �i b�uturi 387,1 372,1 377,9 250,6 282,1 353,1 288,2 260,511 Produse de baz� (primare) 267,5 242,7 273,4 153,2 181,7 216,9 180,8 125,9

111 În principal destinate pentru industrie 241,8 220,3 258,1 139,6 167,9 198,5 165,6 107,4112 În principal destinate pentru

consumul casnic 25,7 22,4 15,3 13,6 13,8 18,4 15,2 18,512 Produse prelucrate 119,6 129,4 104,5 97,4 100,4 136,2 107,4 134,6

121 În principal destinate pentru industrie 21,2 22,2 15,7 18,6 11,4 20,8 9,7 13,9122 În principal destinate pentru

consumul casnic 98,4 107,3 88,8 78,8 89,0 115,3 97,7 120,72 Aprovizion�ri industriale

nespecificate în alt� parte 1182,9 1227,6 971,9 1087,1 1190,4 1350,9 1136,7 1362,921 Produse de baz� 169,8 156,6 143,2 119,2 141,4 117,0 105,9 125,822 Produse prelucrate 1013,1 1071,1 828,7 967,9 1049,0 1233,9 1030,8 1237,13 Combustibili �i lubrifian�i 189,4 204,4 265,8 191,4 182,7 152,5 205,8 147,7

31 Produse de baz� 2,0 1,9 1,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,532 Produse prelucrate 187,4 202,4 264,5 190,8 182,0 151,7 204,5 146,2

321 Carburan�i pentru motoare 78,2 80,5 117,9 60,6 89,7 48,0 87,6 60,2322 Al�i carburan�i 109,2 121,9 146,6 130,2 92,3 103,7 117,0 86,0

4 Bunuri de capital (exclusiv echipamente de transport) �i p�r�i �i accesorii 1062,0 1100,6 885,0 960,2 1047,9 1214,1 990,6 1216,0

41 Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport) 461,2 472,8 414,2 462,8 511,0 605,4 495,1 627,5

42 Subansamble, piese �i accesorii 600,8 627,9 470,8 497,4 537,0 608,7 495,5 588,55 Echipament de transport �i p�r�i

�i accesorii 1369,6 1442,5 1062,0 1330,8 1439,6 1609,4 1322,5 1603,851 Automobile pentru transportul persoanelor 243,4 271,8 215,2 233,3 264,3 335,4 232,6 295,152 Alte echipamente de transport 101,3 88,3 72,3 91,6 100,1 62,1 94,6 158,0

521 Destinate pentru industrie 95,6 83,4 66,4 84,8 86,6 41,7 80,8 140,9522 Nedestinate pentru industrie 5,7 4,9 5,9 6,9 13,5 20,4 13,8 17,153 Subansamble, piese �i accesorii 1024,8 1082,4 774,5 1005,9 1075,2 1211,9 995,3 1150,86 Bunuri de consum nespecificate

în alt� parte 871,7 935,4 726,7 803,3 905,5 1014,9 807,8 961,461 Durabile 211,1 226,2 159,4 176,1 207,8 235,7 182,9 217,962 Semi-durabile 428,2 458,1 358,5 412,7 456,4 490,4 386,7 477,263 Nedurabile 232,4 251,1 208,9 214,4 241,3 288,8 238,2 266,37 Bunuri necuprinse în alt� parte 24,0 28,8 23,9 55,6 22,1 32,9 21,9 26,5

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)SCN Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

1 Bunuri de capital 556,8 556,2 480,6 547,6 597,5 647,1 575,8 768,42 Bunuri intermediare 3182,6 3304,2 2638,8 2879,3 3074,8 3495,3 2921,0 3310,93 Bunuri de consum 1001,5 1070,0 836,8 902,5 1021,7 1169,0 934,4 1117,74 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 345,7 381,1 356,9 349,6 376,2 416,3 342,1 381,8

EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)

FOB EXPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

milioane euro / million euro

FOB EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZ� DIN SISTEMUL CONTURILOR NA�IONALE (SCN)

2016

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

2016

milioane euro / million euro

9.

10.

38

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 BEC1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

283,1 583,1 628,7 523,2 427,8 3880,2 106,0 Food and beverages 1158,0 471,0 514,8 397,4 304,5 2704,3 104,8 Basic (primary) goods 11137,7 414,3 471,0 357,5 264,8 2424,3 102,1 Mainly for industry 111

Mainly for household 11220,3 56,6 43,9 39,9 39,7 279,9 136,0 consumption

125,1 112,1 113,9 125,8 123,2 1175,9 108,8 Processed goods 1215,6 12,6 14,1 19,6 10,0 146,3 102,0 Mainly for industry 121

Mainly for household 122109,5 99,5 99,8 106,1 113,3 1029,6 109,8 consumption

Industrial supplies not elsewhere 21200,7 1111,8 1035,2 1266,2 1404,5 12146,3 112,3 specified

88,0 71,2 72,4 119,7 224,0 1184,5 111,7 Basic (primary) goods 211112,8 1040,6 962,8 1146,5 1180,5 10961,8 112,4 Processed goods 22149,9 174,0 186,6 195,5 229,6 1815,7 115,8 Fuels and lubricants 3

2,0 2,1 11,9 2,9 1,5 25,3 203,7 Basic (primary) goods 31147,8 171,9 174,7 192,6 228,1 1790,4 115,1 Processed goods 32

66,6 75,3 72,4 89,9 91,2 741,5 111,2 Motor fuels 32181,2 96,6 102,2 102,8 136,9 1048,9 118,1 Other fuels 322

Capital goods (except transport 4equipment) and parts and

1080,0 1040,0 982,8 1152,8 1214,5 10898,9 112,6 accessories thereofCapital goods (except 41

542,6 520,8 478,8 575,0 603,6 5422,5 126,5 transport equipment)537,4 519,2 504,0 577,8 611,0 5476,4 101,6 Parts and accessories 42

Transport equipments and parts 51404,2 1379,7 1239,7 1441,2 1532,4 14303,3 110,1 and accessories thereof

293,0 282,9 131,1 211,1 233,6 2512,3 103,0 Passengers motor cars 5134,7 104,5 116,7 50,7 90,8 903,7 92,6 Other transport equipment 5221,1 92,6 107,2 41,7 81,0 778,2 88,8 Industrial 52113,5 11,9 9,5 9,1 9,8 125,5 126,0 Non-industrial 522

1076,5 992,3 992,0 1179,4 1208,0 10887,3 113,7 Parts and accessories 53Consumer goods not elsewhere 6

907,3 917,4 804,5 937,3 932,7 8992,2 102,8 specified195,2 171,8 183,8 213,2 218,8 2003,3 102,3 Durable 61479,1 501,9 388,0 493,9 465,8 4552,1 103,1 Semi-durable 62233,1 243,7 232,7 230,2 248,1 2436,8 102,4 Non-durable 6340,5 20,1 43,6 41,2 20,1 324,6 106,0 Goods not elsewhere classified 7

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SNA1.I-31.X 2017

in % asagainst

1.I-31.X 2016

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

563,7 613,4 586,0 616,7 684,5 6200,8 120,1 Capital goods 13051,1 3149,0 3130,4 3506,1 3636,8 32154,8 110,1 Intermediate goods 21050,6 1085,4 957,7 1092,5 1095,6 10427,2 104,3 Consumer goods 3

400,1 378,2 247,1 342,2 344,9 3578,5 104,9 Goods not included in the 3 classes 4

2017

2017

milioane euro / million euro

milioane euro / million euro

39

Page 29: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)MCE Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

1 Alimente �i b�uturi 479,5 524,1 521,3 404,6 454,3 587,6 484,7 575,811 Produse de baz� (primare) 147,0 167,0 201,6 160,3 177,1 226,9 186,9 235,6

111 În principal destinate pentru industrie 64,0 63,5 75,4 48,0 59,5 80,7 64,2 101,7În principal destinate pentru consumul casnic 83,0 103,4 126,3 112,2 117,6 146,3 122,6 133,9

12 Produse prelucrate 332,5 357,1 319,7 244,4 277,3 360,6 297,8 340,2121 În principal destinate pentru industrie 32,3 32,5 29,2 24,2 32,4 60,1 46,0 49,2

În principal destinate pentru consumul casnic 300,2 324,6 290,4 220,1 244,8 300,6 251,9 291,0Aprovizion�ri industriale nespecificate în alt� parte 1951,7 1921,8 1593,2 1662,1 1872,9 2272,9 1959,5 2341,5

21 Produse de baz� 129,0 117,2 134,2 105,4 132,0 186,7 153,2 154,522 Produse prelucrate 1822,7 1804,6 1459,0 1556,7 1740,8 2086,3 1806,3 2187,03 Combustibili �i lubrifian�i 330,6 391,0 422,2 469,3 371,2 349,5 378,9 367,431 Produse de baz� 188,4 279,6 299,2 348,2 228,5 182,9 235,4 187,532 Produse prelucrate 142,2 111,3 123,0 121,1 142,8 166,6 143,5 179,9

321 Carburan�i pentru motoare 4,5 4,1 4,3 4,2 3,7 6,2 8,8 6,6322 Al�i carburan�i 137,8 107,2 118,7 116,9 139,1 160,4 134,7 173,34 Bunuri de capital (exclusiv

echipamente de transport) �i p�r�i �i accesorii 1460,9 1557,1 1421,1 1253,6 1318,6 1575,4 1371,3 1588,0Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport) 770,5 831,3 789,2 606,5 644,7 797,9 701,2 813,6

42 Subansamble, piese �i accesorii 690,3 725,8 631,9 647,2 673,9 777,5 670,1 774,4Echipament de transport �i p�r�i �i accesorii 825,9 805,4 736,9 691,4 769,2 918,2 785,6 863,8

51 Automobile pentru transportul persoanelor 172,8 157,9 154,5 125,0 134,2 176,2 157,7 181,252 Alte echipamente de transport 126,6 135,6 153,6 96,1 129,8 144,3 116,8 135,5

521 Destinate pentru industrie 124,4 132,5 150,6 94,2 125,7 137,8 110,5 127,7522 Nedestinate pentru industrie 2,2 3,0 3,0 1,9 4,1 6,5 6,2 7,753 Subansamble, piese �i accesorii 526,6 511,9 428,9 470,2 505,2 597,6 511,1 547,2

Bunuri de consum nespecificate în alt� parte 1010,7 976,1 814,6 801,7 933,4 1058,0 835,7 943,8

61 Durabile 219,2 202,9 137,0 106,3 131,4 159,1 128,6 146,762 Semi-durabile 374,3 349,3 299,6 320,6 350,5 401,5 320,9 368,063 Nedurabile 417,1 423,8 378,0 374,8 451,4 497,4 386,2 429,17 Bunuri necuprinse în alt� parte 5,2 1,5 1,6 1,3 4,6 6,1 6,0 4,2

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)SCN Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

1 Bunuri de capital 894,9 963,8 939,7 700,7 770,3 935,7 811,7 941,32 Bunuri intermediare 3591,0 3642,3 3176,5 3317,0 3511,4 4132,1 3621,0 4174,73 Bunuri de consum 1396,2 1407,2 1234,3 1136,0 1300,0 1511,3 1216,4 1376,44 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 182,5 163,6 160,4 130,5 142,5 188,4 172,5 192,0

2016

CIF IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)IMPORTURILE CIF PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)

2016

milioane euro / million euro

milioane euro / million euro

p) Date provizorii. / Provisional data.

41

112

122

2

r) Date revizuite. / Revised data.

5

6

IMPORTURILE CIF PE CLASE DE BAZ� DIN SISTEMUL CONTURILOR NA�IONALE (SCN)CIF IMPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)12.

11.

40

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 BEC1.I-31.X 2017

in % asagainst

1.I-31.X 2016

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL 457,8 485,9 503,5 510,5 538,5 5003,2 110,2 Food and beverages 1137,5 151,1 166,6 149,8 156,7 1748,5 105,6 Basic (primary) goods 11

45,3 75,2 87,9 70,8 57,8 691,1 94,6 Mainly for industry 111Mainly for household

92,3 75,9 78,7 79,0 98,9 1057,4 114,3 consumption320,2 334,8 336,9 360,7 381,9 3254,7 112,8 Processed goods 12

33,2 53,6 32,1 34,7 44,7 410,1 100,4 Mainly for industry 121Mainly for household

287,1 281,2 304,8 326,0 337,1 2844,6 114,8 consumptionIndustrial supplies not elsewhere

2152,8 2098,2 1967,1 2130,4 2298,8 20756,1 111,1 specified115,5 96,0 110,0 109,7 126,3 1289,4 114,6 Basic (primary) goods 21

2037,3 2002,2 1857,1 2020,6 2172,5 19466,7 110,9 Processed goods 22289,3 428,3 448,4 418,7 444,0 3965,0 135,9 Fuels and lubricants 3152,7 278,0 254,0 242,0 283,3 2392,6 129,9 Basic (primary) goods 31136,6 150,3 194,5 176,6 160,6 1572,4 146,3 Processed goods 32

5,7 4,9 6,0 5,0 5,2 56,3 106,7 Motor fuels 321130,9 145,3 188,5 171,7 155,4 1516,2 148,3 Other fuels 322

Capital goods (except transport 4equipment) and parts and

1571,5 1468,9 1414,1 1553,2 1692,3 14807,0 111,9 accessories thereofCapital goods (except

848,0 760,6 727,6 791,4 879,4 7570,8 112,3 transport equipment)723,6 708,2 686,5 761,8 812,9 7236,2 111,5 Parts and accessories 42

Transport equipments and parts 1009,2 803,3 715,7 891,6 933,9 8381,9 109,1 and accessories thereof

162,0 172,2 160,4 188,8 193,0 1650,7 115,0 Passengers motor cars 51326,9 127,9 102,9 164,7 141,9 1486,8 104,5 Other transport equipment 52320,1 121,4 98,0 159,6 138,6 1433,7 104,1 Industrial 521

6,8 6,4 4,9 5,1 3,3 53,1 116,1 Non-industrial 522520,3 503,3 452,3 538,1 598,9 5244,4 108,7 Parts and accessories 53

Consumer goods not elsewhere 951,8 922,1 932,2 1077,6 1176,6 9632,9 112,1 specified132,4 128,2 135,4 176,8 232,3 1477,4 110,7 Durable 61360,8 362,6 372,4 443,4 460,9 3761,6 117,5 Semi-durable 62458,6 431,3 424,4 457,4 483,3 4394,0 108,3 Non-durable 63

1,0 8,3 1,6 1,3 2,6 36,9 137,6 Goods not elsewhere classified 7

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 SNA1.I-31.X 2017

in % asagainst

1.I-31.X 2016

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL

1168,1 882,1 825,6 951,0 1018,0 9004,6 110,9 Capital goods 13758,8 3861,8 3668,5 3949,4 4251,9 38246,6 112,5 Intermediate goods 21338,0 1285,6 1320,6 1487,8 1615,9 13588,0 112,8 Consumer goods 3

168,6 185,5 168,0 195,1 200,8 1743,8 115,1 Goods not included in the 3 classes 4

milioane euro / million euro

2017

2017

milioane euro / million euro

5

6

112

122

2

41

41

Page 30: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CPSA Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

01 Produse ale agriculturii �i vân�torii 378,2 336,8 358,6 220,6 267,1 258,9 223,2 176,502 Produse ale silviculturii �i exploat�rii

forestiere 1,3 1,6 1,4 1,2 1,9 2,3 2,2 2,503 Pe�te �i alte animale acvatice,

produse de acvacultur� 0,1 0,1 *) 0,1 0,4 0,4 0,2 0,205 C�rbune �i lignit 0,1 0,1 - - - 0,1 0,1 0,106 Petrol brut �i gaze naturale 1,4 1,6 1,1 0,3 0,4 0,5 1,0 1,107 Minereuri metalifere 4,4 4,2 4,4 3,6 2,4 5,5 4,0 3,808 Alte minerale �i produse de carier� 2,9 3,5 2,8 3,4 3,6 3,3 2,7 3,510 Produse alimentare 139,9 150,2 120,5 114,8 112,7 153,7 125,3 149,811 B�uturi 10,2 9,8 9,3 8,0 9,0 12,8 12,1 13,612 Produse din tutun 56,3 62,8 53,3 46,3 59,6 57,1 63,3 64,013 Produse ale industriei textile 103,7 111,3 84,1 93,6 111,6 124,8 104,3 133,314 Articole de îmbr�c�minte 224,5 234,9 195,1 210,6 223,3 247,4 188,7 236,415 Piei �i produse din piele 121,6 127,0 98,3 129,6 142,8 145,8 108,3 133,316 Produse rezultate din prelucrarea lemnului

(exclusiv mobilier), articole din paie �i din alte materiale vegetale împletite 130,0 136,8 109,1 110,6 129,6 161,7 126,1 157,0

17 Hârtie �i produse din hârtie 30,0 32,3 26,6 30,0 30,6 34,6 31,5 39,219 Produse de cocserie; produse ob�inute

din prelucrarea �i�eiului 161,8 178,0 229,9 155,1 161,0 129,8 186,9 135,120 Substan�e �i produse chimice 130,1 144,6 129,9 122,7 142,7 190,6 152,2 172,421 Produse farmaceutice de baz�

�i preparate farmaceutice 64,6 68,8 59,7 64,5 64,1 72,7 56,6 71,822 Produse din cauciuc �i mase plastice 254,8 265,3 191,8 232,6 267,3 308,9 246,5 285,523 Alte produse din minerale nemetalice 31,6 32,8 23,8 28,7 33,8 37,5 33,0 38,524 Produse ale industriei metalurgice 227,0 250,6 204,0 246,9 266,8 310,7 264,4 308,625 Produse ale industriei construc�iilor

metalice �i produse din metal (exclusiv ma�ini, utilaje �i echipamente) 168,6 173,1 121,7 147,4 160,6 197,9 157,8 189,5

26 Calculatoare �i produse electronice �i optice 284,2 302,2 274,0 283,1 314,4 353,2 290,7 370,1

27 Echipamente electrice 608,0 636,7 451,5 510,3 552,0 629,1 524,4 617,528 Ma�ini, utilaje �i echipamente

neclasificate în alt� parte 447,2 457,8 366,2 416,1 454,0 542,2 430,4 527,729 Autovehicule de transport rutier,

remorci �i semiremorci 1049,0 1120,8 816,0 1033,5 1108,0 1280,8 1022,3 1210,730 Alte mijloace de transport 138,8 124,6 101,3 155,6 133,9 101,2 119,4 207,031 Mobil� 183,5 203,0 146,8 178,5 188,3 214,7 168,6 185,532 Alte produse industriale neclasificate

în alt� parte 48,8 50,9 35,7 38,5 44,1 51,8 44,6 52,735 Energie electric�, gaze,

ap� cald� �i aer condi�ionat 30,9 30,3 38,3 41,5 27,7 30,3 23,3 18,5Alte produse necuprinse în alt� parte 53,3 58,7 57,7 51,1 56,7 67,3 59,4 73,3

milioane euro / million euro

EXPORTURILE FOB CONFORM CLASIFIC�RII PRODUSELOR�I SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVIT��ILOR (CPSA 2008)FOB EXPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

2016

13.

42

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CPA

1.I-31.X 2017in % as

against1.I-31.X 2016

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

181,7 478,6 526,6 444,3 452,7 3230,2 104,6 Products of agriculture and hunting 01Products of forestry 02

2,2 2,1 1,6 2,0 2,3 20,2 158,1 and loggingFish and other fishing 03

0,3 0,6 0,2 0,2 0,4 3,0 114,8 products,aquaculture products- - 0,1 0,1 *) 0,5 173,4 Coal and lignite 05

1,7 1,6 11,5 2,5 1,1 21,9 235,5 Crude petroleum and natural gas 062,5 3,7 2,2 0,8 2,2 30,7 109,7 Metal ores 072,9 2,0 2,9 3,5 3,6 31,4 117,9 Other mining and quarrying products 08

138,9 126,9 134,0 148,2 142,3 1346,7 108,5 Food products 1014,3 14,9 13,6 11,3 11,2 120,7 104,3 Beverages 1159,7 71,6 62,6 53,2 55,7 593,1 91,1 Tobacco products 12

117,1 116,7 79,5 121,9 130,6 1133,4 113,7 Textile products 13246,3 248,2 197,9 233,7 224,1 2256,6 93,8 Wearing apparel 14136,3 149,8 103,8 152,3 130,0 1331,9 107,5 Leather and related products 15

Wood and products of wood 16(except furniture); articles of straw

133,2 130,5 123,8 126,9 141,3 1340,8 100,9 and plaiting materials36,0 34,2 34,3 36,9 38,3 345,6 118,5 Paper and paper products 17

Coke and refined petroleum 19133,6 163,3 161,1 179,4 219,2 1624,5 119,6 products 141,4 135,0 147,3 153,3 156,4 1514,1 112,4 Chemicals and chemical products 20

Basic pharmaceutical products and 2163,9 60,6 67,4 60,4 61,8 643,8 107,1 pharmaceutical preparations

272,5 259,7 258,9 287,5 285,4 2704,7 109,8 Rubber and plastic products 2233,1 32,4 30,5 34,3 35,9 337,7 109,1 Other non metallic mineral products 23

284,8 267,6 224,7 282,1 289,0 2745,7 123,1 Basic metals 24Fabricated metal products 25(except machinery and

188,1 156,5 152,8 196,7 184,9 1732,4 112,5 equipment)Computer, electronic 26

328,8 311,8 294,2 342,3 364,5 3253,1 126,4 and optical products558,7 526,4 540,4 630,7 657,2 5746,7 108,1 Electrical equipment 27

Machinery and 28466,3 445,8 402,5 482,9 506,5 4674,3 107,8 equipment n.e.s.

Motor vehicles, trailers and 291152,5 1056,4 896,6 1148,4 1191,8 11101,0 112,0 semi-trailers

64,7 138,9 169,2 83,7 129,0 1302,6 95,6 Other transport equipment 30176,4 157,8 162,0 191,7 193,4 1816,8 102,1 Furniture 31

Other manufactured 3249,7 53,7 38,5 55,2 58,2 487,0 105,5 goods n.e.s.

Electricity, gas, steam 3516,9 17,8 18,7 17,9 17,5 230,0 99,8 and air conditioning61,0 61,0 61,8 73,2 75,3 640,1 125,4 Other products n.e.s.

2017

milioane euro / million euro

43

Page 31: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

CPSA Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

01 Produse ale agriculturii �i vân�torii 181,1 199,4 226,4 189,0 225,0 286,1 237,0 284,402 Produse ale silviculturii �i exploat�rii

forestiere 8,9 9,8 8,3 4,9 7,7 8,7 9,4 7,503 Pe�te �i alte animale acvatice,

produse de acvacultur� 5,0 5,1 7,1 4,5 4,5 6,2 5,3 5,705 C�rbune �i lignit 8,1 5,0 4,5 2,2 5,8 8,6 7,5 7,806 Petrol brut �i gaze naturale 178,9 273,3 293,9 345,4 221,6 172,6 226,1 177,607 Minereuri metalifere 24,0 12,9 31,0 17,7 16,0 40,5 23,9 26,308 Alte minerale �i produse de carier� 6,8 6,6 10,0 4,7 6,4 7,4 11,9 8,010 Produse alimentare 359,5 396,9 355,7 289,8 320,6 412,2 328,1 383,311 B�uturi 28,5 27,7 29,0 15,2 19,3 30,0 29,4 33,112 Produse din tutun 11,3 12,8 10,0 6,5 10,8 11,6 9,2 13,513 Produse ale industriei textile 277,3 267,0 208,8 232,4 248,2 282,8 244,9 300,814 Articole de îmbr�c�minte 139,1 121,9 108,4 110,7 112,7 140,8 109,4 118,115 Piei �i produse din piele 139,1 130,1 108,5 132,9 146,6 169,7 133,7 159,116 Produse rezultate din prelucrarea lemnului

(exclusiv mobilier), articole din paie �i din alte materiale vegetale împletite 44,3 43,7 38,2 33,1 40,7 51,3 45,0 55,0

17 Hârtie �i produse din hârtie 104,9 104,8 91,2 90,8 90,2 107,6 94,2 112,919 Produse de cocserie; produse ob�inute

din prelucrarea �i�eiului 139,4 106,6 117,0 108,2 121,0 157,7 135,3 170,520 Substan�e �i produse chimice 461,2 470,2 381,4 439,0 537,8 635,2 495,9 555,421 Produse farmaceutice de baz�

�i preparate farmaceutice 248,4 250,8 235,0 206,7 213,5 257,6 220,8 260,322 Produse din cauciuc �i mase plastice 306,0 297,8 232,2 255,3 294,1 340,4 284,3 323,623 Alte produse din minerale nemetalice 87,0 76,2 61,1 54,7 73,6 93,2 84,3 104,524 Produse ale industriei metalurgice 322,3 312,6 267,6 289,3 331,0 377,7 345,7 433,425 Produse ale industriei construc�iilor

metalice �i produse din metal (exclusiv ma�ini, utilaje �i echipamente) 290,3 304,0 246,3 241,8 279,8 321,1 276,1 341,2

26 Calculatoare �i produse electronice �i optice 631,7 668,4 544,0 511,4 478,8 604,0 512,1 563,6

27 Echipamente electrice 578,3 577,7 461,3 478,5 516,8 587,9 501,1 579,228 Ma�ini, utilaje �i echipamente

neclasificate în alt� parte 567,7 594,5 596,7 484,1 570,4 670,9 599,8 699,029 Autovehicule de transport rutier,

remorci �i semiremorci 662,1 646,2 562,6 531,0 586,1 708,3 616,1 691,530 Alte mijloace de transport 35,1 36,4 67,9 38,7 46,9 58,3 51,0 48,031 Mobil� 52,4 56,1 54,2 40,4 46,8 54,8 47,6 54,232 Alte produse industriale neclasificate

în alt� parte 121,2 119,6 111,9 86,6 99,6 114,6 91,0 108,135 Energie electric�, gaze,

ap� cald� �i aer condi�ionat 12,3 10,0 8,3 13,0 19,1 11,0 11,6 20,4Alte produse necuprinse în alt� parte 32,3 32,7 32,2 25,7 33,0 38,9 34,1 38,2

IMPORTURILE CIF CONFORM CLASIFIC�RII PRODUSELOR

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data.

OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)CIF IMPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION

2016

�I SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVIT��ILOR (CPSA 2008)

milioane euro / million euro

14.

44

1.I-31.X 2017

Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODEJune r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CPA

1.I-31.X 2017in % as

against1.I-31.X 2016

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL

162,0 161,2 183,1 163,5 169,8 2061,1 106,3 Products of agriculture and hunting 01Products of forestry 02

7,5 8,5 8,3 9,3 9,9 81,5 74,2 and logging03

4,3 5,0 5,2 5,0 5,3 51,1 99,84,5 11,6 14,3 8,4 8,3 79,1 131,0 Coal and lignite 05

146,2 264,9 237,7 232,2 273,7 2297,9 130,3 Crude petroleum and natural gas 0620,8 13,8 26,1 18,8 22,8 226,7 142,7 Metal ores 07

7,2 7,3 6,7 6,7 11,2 77,5 96,9 Other mining and quarrying products 08356,2 365,4 371,3 391,3 425,5 3643,7 113,7 Food products 10

30,7 34,9 29,1 31,0 27,3 279,9 106,6 Beverages 1116,4 19,4 21,6 17,3 27,3 153,5 123,1 Tobacco products 12

277,6 253,0 188,0 252,9 282,8 2563,2 98,7 Textile products 13114,8 119,6 135,0 159,5 160,5 1281,1 113,0 Wearing apparel 14151,6 150,8 137,9 166,9 167,5 1516,7 117,0 Leather and related products 15

Wood and products of wood 16(except furniture); articles of straw

51,5 54,4 52,2 54,9 54,3 492,5 115,6 and plaiting materials107,1 109,4 103,5 112,9 118,2 1046,8 102,9 Paper and paper products 17

Coke and refined petroleum 19132,8 138,9 177,5 169,7 153,3 1464,8 139,3 products 540,7 549,0 577,9 549,6 557,8 5438,4 113,6 Chemicals and chemical products 20

Basic pharmaceutical products and 21297,6 272,6 251,2 264,6 278,0 2522,8 108,4 pharmaceutical preparations315,1 317,1 286,8 326,7 348,5 3091,8 108,6 Rubber and plastic products 22

99,2 92,9 98,1 99,6 96,2 896,3 110,7 Other non metallic mineral products 23389,9 388,4 350,5 401,7 448,2 3755,8 119,0 Basic metals 24

Fabricated metal products 25(except machinery and

322,3 307,3 287,7 317,1 337,9 3032,3 116,6 equipment)Computer, electronic 26

567,6 492,4 511,0 593,9 715,9 5550,7 112,3 and optical products557,6 530,8 526,9 597,8 670,3 5546,9 112,1 Electrical equipment 27

Machinery and 28668,3 656,5 604,7 659,3 667,7 6280,7 110,6 equipment n.e.s.

Motor vehicles, trailers and 29633,8 633,0 551,0 663,4 738,9 6353,1 106,8 semi-trailers251,9 57,7 38,5 85,2 48,8 725,1 139,9 Other transport equipment 30

48,3 48,4 48,8 51,9 61,7 502,9 107,0 Furniture 31Other manufactured 32

103,3 98,6 90,8 111,5 136,2 1040,4 107,5 goods n.e.s.Electricity, gas, steam 35

9,8 18,4 28,3 17,0 19,4 168,2 172,9 and air conditioning36,7 33,7 33,1 43,7 43,4 360,6 120,0 Other products n.e.s.

Fish and other fishing products,aquaculture products

milioane euro / million euro

2017

45

Page 32: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 5086,7 5311,4 4313,2 4678,9 5070,3 5727,7 4773,4 5578,8

I Animale vii �i produse animale 74,9 55,8 61,0 48,9 57,4 81,0 85,0 102,81 Animale vii 37,9 19,7 28,4 17,3 22,6 33,9 40,3 52,32 Carne �i organe comestibile 18,2 19,7 19,0 17,7 18,8 26,1 25,4 26,73 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice 2,0 2,1 1,0 0,9 1,0 0,9 1,2 1,94 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte 14,3 11,8 10,6 11,3 13,1 16,5 15,4 18,6

5 Alte produse de origine animal� 2,5 2,6 2,0 1,7 2,0 3,6 2,8 3,4

II Produse vegetale 341,5 319,3 333,5 203,5 242,1 222,6 182,7 122,46 Plante vii �i produse de floricultur� 0,1 0,2 0,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,37 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare 9,6 7,2 3,5 2,2 2,1 2,1 1,9 3,98 Fructe comestibile 5,9 6,5 4,8 3,4 2,8 4,8 3,2 3,39 Cafea, ceai, mate �i condimente 2,5 2,7 1,7 2,0 1,9 2,5 2,2 2,5

10 Cereale 176,1 211,9 214,4 143,7 170,3 165,8 127,1 90,311 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon 1,4 1,8 2,5 1,1 1,2 2,0 3,1 1,812 Semin�e �i fructe oleaginoase; plante

industriale sau medicinale; paie �i furaje 145,6 88,8 106,3 50,5 63,3 44,9 44,6 20,113 Gume, r��ini �i alte seve �i

extracte vegetale 0,1 *) *) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,114 Materiale pentru împletit �i alte produse de

origine vegetal�, necuprinse în alt� parte *) 0,1 *) *) *) 0,1 0,2 0,1

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 23,0 26,3 18,1 18,7 11,6 21,6 10,1 18,015 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 23,0 26,3 18,1 18,7 11,6 21,6 10,1 18,0

IV Produse alimentare, b�uturi �i tutun 142,3 155,9 126,9 115,2 133,6 152,9 142,4 156,2

16 Preparate din carne �i pe�te 12,2 13,2 11,6 10,3 11,6 13,8 11,4 13,017 Zaharuri �i produse zaharoase 5,3 6,1 3,4 3,1 3,4 3,6 3,2 6,118 Cacao �i preparate din cacao 9,3 9,1 7,8 5,7 7,3 7,9 4,8 5,519 Preparate pe baz� de cereale, de f�in�,

de amidon; produse de patiserie 14,7 15,0 11,9 11,3 13,1 17,8 13,6 15,420 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante 4,7 6,0 4,0 4,0 4,1 6,2 5,3 5,721 Preparate alimentare diverse 14,7 17,1 12,4 13,1 14,2 19,0 12,8 18,622 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 8,5 8,5 7,6 6,7 8,5 11,0 9,9 13,823 Reziduri �i de�euri ale industriei alimentare;

nutre�uri pentru animale 16,3 17,8 14,8 14,6 9,5 14,9 17,0 12,524 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i 56,7 63,1 53,4 46,4 62,0 58,8 64,4 65,5

V Produse minerale 202,4 219,7 277,5 205,9 196,2 172,1 219,9 166,525 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment 3,3 4,1 3,1 4,1 3,9 4,7 3,1 4,526 Minereuri, zgur� �i cenu�� 4,7 4,6 4,6 3,9 2,9 5,8 4,3 4,227 Combustibili �i uleiuri minerale; materiale

bituminoase; ceruri minerale 194,4 210,9 269,7 197,9 189,3 161,6 212,5 157,8

milioane euro / million euro

FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

2016

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)

r) Date revizuite. / Revised data.p) Date provizorii. / Provisional data.

15.

46

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

5065,6 5226,1 4921,1 5557,5 5761,8 52361,2 109,6 TOTAL

92,3 78,8 94,2 78,6 76,0 795,1 114,0 Live animals and animal products I44,1 32,6 49,7 33,8 32,6 359,2 110,5 Live animals 125,2 23,8 22,7 22,5 22,5 231,5 115,8 Meat and edible offal 2

Fish and crustaceans, molluscs 31,7 1,6 2,7 2,1 2,0 16,0 101,2 and other aquatic invertebrates

Milk and dairy products; 4eggs; honey; edible

17,8 17,7 16,6 17,3 16,0 160,2 120,0 animal products n.e.s.3,4 3,0 2,6 2,9 2,9 28,3 123,0 Other products of animal origin 5

136,4 445,6 479,1 407,2 418,1 2859,7 102,7 Vegetable products II0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 2,6 105,6 Live plants, flower products 6

Edible vegetables, 76,4 39,9 27,4 19,1 21,0 126,0 166,5 roots and tubers4,8 7,1 6,3 8,2 7,6 51,7 121,1 Edible fruits 81,8 1,9 1,9 3,0 2,5 22,2 108,0 Coffee, tea, mate and spices 9

95,5 201,8 255,7 188,5 213,4 1652,0 98,9 Cereals 10Products of the milling industry; 11

1,0 1,6 1,0 1,2 1,2 15,0 66,9 malt; starchSeeds and fruits; industrial and 12

26,5 193,0 186,3 187,0 172,0 988,1 104,4 medicinal plants; straw and fodder Lac; gums, resins and other vegetable 13

*) *) 0,1 0,2 0,1 0,8 84,4 saps and extractsVegetable plaiting materials; vegetable 14

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 1,3 53,5 products not elsewhere specified

17,0 13,4 15,6 21,1 12,3 159,4 106,5 Animal or vegetable fats and oils III17,0 13,4 15,6 21,1 12,3 159,4 106,5 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV144,6 151,2 146,7 146,7 152,1 1441,6 100,0 and tobacco

10,8 10,4 11,0 13,2 14,3 119,8 106,3 Preparation of meat and fish 168,2 4,1 4,1 4,5 4,7 45,0 83,3 Sugar and sugar confectionery 174,8 4,3 5,8 9,6 11,6 67,3 112,8 Cocoa and cocoa preparations 18

Preparations of cereals, flour, starch, 1913,7 11,8 12,6 14,7 16,5 140,5 110,3 milk; pastry products

Preparations of vegetables, fruit 205,7 5,1 4,8 6,7 6,3 53,8 119,4 or other parts of plants

14,3 14,5 14,0 13,8 14,7 148,9 108,1 Miscellaneous edible preparations 21Alcoholic and non-alcoholic 22

13,3 14,0 12,9 10,4 11,0 111,7 109,2 beverages; vinegarResidues and waste from the food 23

13,4 14,0 18,1 15,8 14,0 143,7 96,7 industry; animal fodderTobacco and manufactured 24

60,5 72,9 63,4 58,0 58,9 610,8 93,5 tobacco substitutes

159,0 191,8 200,7 208,1 246,4 1966,6 117,3 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

3,4 2,4 3,9 4,7 4,9 39,7 117,7 lime and cement3,3 4,5 2,4 1,2 3,6 36,3 118,1 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; bituminous 27152,3 184,9 194,4 202,1 237,9 1890,6 117,3 substances; mineral waxes

milioane euro / million euro

2017

47

Page 33: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

VI Produse chimice 156,2 168,3 155,5 148,7 167,5 217,3 166,9 194,328 Produse chimice anorganice 15,3 16,8 16,9 18,6 19,0 20,1 17,7 22,829 Produse chimice organice 10,5 10,6 12,0 10,5 15,0 9,3 13,1 14,930 Produse farmaceutice 63,0 66,4 57,9 62,5 63,0 70,4 54,8 69,931 Îngr���minte 9,0 4,6 9,4 5,2 6,9 15,8 11,0 12,832 Extracte tanante sau colorante; tanini �i

deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materiale colorante; culori �i vopsele; chit �i masticuri; cerneluri 5,1 5,7 5,1 5,3 5,9 7,7 6,4 8,0

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau de toalet��i preparate cosmetice 26,9 33,8 30,7 20,5 26,4 35,5 26,8 31,2

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat�i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat 13,0 15,0 11,8 12,7 12,3 14,8 13,1 13,8

35 Substan�e albuminoide; produse pe baz� de amidon; cleiuri; enzime 1,7 2,0 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,9

36 Pulberi �i explozivi, articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroferice; materiale inflamabile 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4

37 Produse fotografice sau cinematografice 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

38 Produse diverse ale industriei chimice 10,7 12,5 9,4 11,1 16,9 41,2 21,6 18,2

VII Materiale plastice, cauciuc �i articoledin acestea 282,6 297,6 218,3 260,3 297,6 341,6 277,2 320,3

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 107,3 118,6 90,0 97,6 109,4 127,7 110,0 132,8

40 Cauciuc �i articole din cauciuc 175,3 179,0 128,3 162,7 188,1 213,9 167,2 187,5

VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri �i produse din acestea 31,3 35,6 27,2 31,6 32,4 37,4 31,6 39,7

41 Piei brute �i piei t�b�cite 8,9 8,8 7,3 7,8 8,9 10,9 9,0 11,642 Obiecte din piele 22,3 26,7 19,8 23,7 23,4 26,4 22,5 27,843 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale 0,1 0,1 0,1 0,1 *) 0,1 0,1 0,3

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 136,4 143,5 114,3 116,8 135,4 166,5 131,0 163,5

44 Lemn, c�rbune de lemn 136,4 143,5 114,2 116,8 135,4 166,5 131,0 163,4�i articole din lemn

45 Plut� �i articole din plut� *) *) *) *) *) *) *) *)46 Produse din împletituri

de fibre vegetale sau de nuiele *) *) *) *) *) *) *) *)

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 37,3 39,2 33,2 35,6 37,3 42,6 37,0 46,5

47 Past� din lemn; de�euri de hârtie 2,1 2,6 2,1 2,3 2,7 3,7 2,8 3,248 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 27,9 29,3 23,7 26,4 27,0 30,9 28,2 34,949 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate 7,3 7,3 7,4 6,9 7,6 8,0 6,1 8,4

p) Date provizorii. / Provisional data.

2016

COMBINAT (N.C.) - continuare EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED

r) Date revizuite. / Revised data.

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

milioane euro / million euro

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

15.

48

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

162,0 151,9 172,5 166,8 175,3 1723,2 112,1 Chemical products VI18,1 17,5 17,1 19,1 22,2 192,3 117,3 Inorganic chemicals 2811,6 7,4 12,9 13,6 13,0 121,3 109,3 Organic chemicals 2962,4 58,9 65,7 58,9 60,6 627,2 107,6 Pharmaceutical products 3011,0 2,6 13,0 11,0 7,4 96,7 155,8 Fertilizers 31

Tanning or dyeing extracts; tannins 32and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes;

7,9 7,6 7,2 8,3 7,7 72,0 134,5 putty and mastics; inksEssentials oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

25,8 30,0 29,6 29,9 35,3 291,0 115,3 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

13,8 13,8 14,3 13,4 14,0 136,1 93,9 modeling pastes Albuminoidal substances; modified starch; 35

1,5 1,7 1,6 1,4 1,6 16,4 117,4 glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys;

0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 3,5 95,3 certain combustible preparationPhotographic or 37

0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 4,6 94,0 cinematographic goods9,1 11,1 10,2 10,3 12,5 162,2 113,0 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII303,9 291,3 290,1 322,8 321,3 3026,3 110,2 and articles thereof

Plastics and articles 39123,0 120,8 104,6 126,3 126,7 1178,8 113,4 thereof180,9 170,5 185,4 196,5 194,6 1847,4 108,3 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII41,1 39,0 24,3 40,4 35,2 352,6 111,2 furskins and articles thereof

9,6 9,7 5,0 9,4 8,4 90,4 101,4 Raw hides and skins and leather 4131,2 29,2 19,0 30,9 26,7 260,8 115,3 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 430,2 0,1 0,3 0,1 0,1 1,3 86,3 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX138,0 135,7 127,4 132,0 147,4 1393,7 100,7 excluding furniture138,0 135,6 127,4 131,9 147,4 1393,4 100,7 Wood, charcoal and 44

articles of wood*) *) *) *) *) 0,1 200,6 Cork and articles of cork 45

Manufactures of straw, of esparto or of 46other plaiting materials, basketware

*) *) *) *) *) 0,2 76,1 and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X41,4 39,6 39,8 43,9 44,3 408,1 115,6 and articles thereof

2,5 2,3 2,2 2,0 2,8 26,6 151,5 Pulp of wood; waste of paper 47Paper and paperboard; articles of paper 48

32,2 30,5 29,8 33,1 34,3 307,2 117,3 and paperboardPrinted books, newspapers and other 49

6,6 6,8 7,8 8,8 7,3 74,4 100,9 products of the printing industry

2017

milioane euro / million euro

49

Page 34: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

XI Materiale textile �i articole din acestea 333,6 349,4 280,3 308,6 337,8 376,7 297,4 373,850 M�tase 6,2 7,0 5,3 7,5 7,1 8,3 6,3 7,851 Lân�, p�r fin sau grosier de animale; fire �i

�es�turi din p�r de cal 14,0 15,0 10,5 10,6 13,1 15,7 14,1 18,852 Bumbac 6,2 6,6 5,1 5,1 5,9 7,1 4,8 5,853 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie �i

�es�turi din fire de hârtie 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,254 Filamente sintetice sau artificiale 12,8 13,0 9,1 12,2 13,4 14,8 13,2 14,755 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 19,9 19,2 13,2 15,4 17,2 19,8 16,1 23,256 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea 4,7 5,5 3,8 5,7 5,7 5,5 4,7 6,757 Covoare �i alte acoperitoare

de podea din materiale textile 0,9 1,3 1,5 1,1 1,6 1,4 1,0 1,358 �es�turi speciale; �es�turi

buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii 6,0 6,7 5,0 5,9 5,9 7,1 5,4 6,5

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articoletehnice din materiale textile 7,1 7,0 6,7 7,2 7,9 10,1 7,9 10,3

60 �es�turi cro�etate sau tricotate 2,0 1,9 1,3 1,7 2,6 2,3 2,3 3,161 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate 60,1 62,5 49,2 49,1 52,3 60,1 49,5 61,662 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate 159,4 165,9 140,6 157,2 166,9 182,5 134,7 168,963 Alte articole textile confec�ionate 34,1 37,6 28,7 29,6 37,9 41,7 37,2 44,9

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare 111,2 114,2 85,5 112,7 127,8 128,7 97,0 119,9

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia 108,3 111,9 82,3 111,1 125,5 126,6 95,6 116,465 Obiecte de acoperit capul

�i p�r�i ale acestora 2,6 1,8 2,6 1,3 2,1 1,7 1,0 2,766 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,

bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 29,6 30,6 22,1 26,7 32,0 36,3 31,6 36,8

68 Articole din piatr�, ipsos, ciment, azbest, mic� �i materiale similare 4,8 4,8 3,1 3,2 4,6 6,6 5,9 6,7

69 Produse ceramice 11,1 12,2 8,7 11,9 13,3 13,4 12,0 13,370 Sticl� �i articole din sticl� 13,7 13,7 10,3 11,5 14,1 16,3 13,7 16,8

milioane euro / million euro

r) Date revizuite. / Revised data.

2016

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED COMBINAT (N.C.) - continuare

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

p) Date provizorii. / Provisional data.

15.

50

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

366,8 367,6 278,9 357,4 358,6 3423,5 99,5 Textiles and textile articles XI7,5 7,1 3,5 7,1 8,4 70,7 108,3 Silk 50

5115,4 17,5 6,9 13,4 15,0 140,8 110,4

6,4 4,9 3,4 5,5 4,7 53,7 94,8 Cotton 5253

0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 3,2 241,513,2 12,8 9,0 13,7 14,0 130,9 113,0 Man-made filaments 5419,8 18,5 11,8 19,4 21,4 182,7 96,8 Man-made staple fibres 55

Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 565,6 5,4 4,3 6,3 5,7 55,6 120,8 ropes, articles thereof

Carpets and other textile floor 571,2 1,1 1,1 1,8 1,6 13,2 104,2 coverings

Special woven fabrics; tufted 58textile fabrics;lace,

6,1 5,2 4,1 6,1 6,0 58,3 103,5 tapestries; trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered or 59laminated textile fabrics; technical

8,9 8,5 6,1 8,4 9,5 84,7 112,8 articles of textiles2,7 2,3 2,0 3,1 3,3 25,5 119,8 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 6166,2 65,2 49,9 57,2 58,2 569,4 95,0 accessories

Not knitted or crocheted clothing and 62174,1 177,5 143,4 171,2 160,6 1637,0 93,5 accessories

39,4 41,3 33,2 43,6 49,2 398,0 122,6 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII118,3 135,0 93,7 134,9 116,5 1184,7 104,3 similar articles116,0 133,6 91,3 132,1 113,4 1161,7 104,2 Footwear and parts thereof 64

Headgear and 651,8 0,9 1,9 2,1 2,5 18,1 104,6 parts thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66seat-sticks, whips, riding crops and

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 174,6 parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 3,1 131,5 articles of human hair

XIII31,4 30,7 27,8 32,3 33,4 319,1 108,8

Articles of stone, plaster, cement, 686,8 6,5 4,6 5,7 6,6 57,2 119,4 asbestos, mica and similar materials

11,5 11,2 9,6 12,2 11,6 120,0 106,4 Ceramic products 6913,1 13,0 13,6 14,4 15,2 141,9 106,9 Glass and glassware 70

2017

milioane euro / million euro

Articles of stone, plaster, cement, ceramic, glass and similar materials

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabric of paper yarn

51

Page 35: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

XV Metale comune �i articole din acestea 396,0 417,9 336,0 389,9 426,4 506,9 424,0 508,9

72 Font�, fier �i o�el 99,4 120,6 116,1 115,7 135,1 170,6 143,9 167,173 Produse din font�, fier �i o�el 150,5 145,8 106,6 126,2 141,6 168,3 129,7 165,474 Cupru �i articole din cupru 18,4 17,1 11,9 13,2 13,2 14,5 14,9 15,375 Nichel �i articole din nichel 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,376 Aluminiu �i articole din aluminiu 82,7 84,8 62,9 84,2 82,2 92,9 81,6 95,378 Plumb �i articole din plumb 2,7 4,7 4,7 4,5 3,7 3,4 3,7 4,579 Zinc �i articole din zinc 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,280 Cositor �i articole din cositor 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,481 Alte metale comune; cermeturi 1,2 2,1 1,6 2,3 2,2 2,5 2,2 2,782 Unelte �i scule, tacâmuri

din metale comune 7,4 7,8 7,1 5,9 7,3 8,2 8,5 8,683 Articole diverse din metale comune 33,0 34,1 24,3 37,1 40,1 45,7 38,7 49,1

XVI Ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �I imaginile 1508,6 1591,2 1186,0 1348,8 1458,8 1668,6 1364,8 1628,6

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice, p�r�i ale acestora 539,1 560,6 448,9 510,7 559,5 661,5 523,5 637,3

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistratsau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 969,6 1030,6 737,1 838,1 899,3 1007,1 841,2 991,3

XVII Mijloace �i materiale de transport 903,7 936,6 712,7 915,2 958,7 1060,4 885,0 1107,6

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii 8,6 15,8 20,1 13,2 12,7 10,0 14,6 7,8

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 789,9 836,7 631,9 783,9 857,1 1000,8 794,6 937,7

88 Aeronave, nave spa�iale 25,1 28,8 17,2 20,8 21,5 25,1 20,0 21,689 Vapoare, nave �i structuri plutitoare 80,1 55,4 43,5 97,3 67,5 24,4 55,9 140,6

XVIII Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri;instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 122,4 126,1 122,2 145,5 156,6 189,8 150,9 208,9

90 Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare 120,3 123,1 118,9 144,0 153,3 186,7 148,5 205,8

91 Ceasornic�rie 0,8 1,7 2,3 0,7 2,1 1,5 1,4 1,992 Instrumente muzicale; p�r�i

�i accesorii ale acestora 1,3 1,3 1,0 0,8 1,2 1,6 1,0 1,2

XX M�rfuri �i produse diverse 219,6 243,1 176,3 210,1 225,6 257,1 204,7 226,394 Mobil�; aparate de iluminat �i

alte articole similare; construc�ii prefabricate 202,1 224,3 162,6 195,2 208,5 237,2 186,8 206,9

95 Juc�rii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport 11,9 12,2 8,1 8,3 9,5 11,6 10,5 10,9

96 Articole diverse 5,6 6,6 5,6 6,6 7,6 8,2 7,3 8,4

XXII34,0 41,2 26,8 36,2 35,5 47,6 34,2 37,8

p) Date provizorii. / Provisional data.

Bunuri necuprinse în alte sec�iuni din Nomenclatorul Combinat

r) Date revizuite. / Revised data.

milioane euro / million euro

2016

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

COMBINAT (N.C.) - continuare EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED 15.

52

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

Base metals and articles XV460,8 432,5 389,2 471,3 488,5 4498,4 120,5 of base metal150,1 142,8 116,2 152,5 155,1 1449,1 140,1 Pig-iron, iron and steel 72150,0 143,0 129,1 153,1 157,7 1464,2 108,7 Products of pig-iron, iron and steel 73

14,7 14,6 13,5 16,6 19,5 150,1 90,9 Copper and articles thereof 740,2 0,8 0,3 0,9 0,5 3,6 232,7 Nickel and articles thereof 75

87,2 80,5 77,0 87,7 92,7 861,4 111,9 Aluminium and articles thereof 764,8 5,3 3,5 3,4 3,8 40,6 143,1 Lead and articles thereof 780,2 0,4 0,2 0,3 0,3 2,6 78,8 Zinc and articles thereof 790,4 0,3 0,2 0,3 0,2 3,3 172,4 Tin and articles thereof 802,3 2,1 1,7 2,2 2,2 22,6 169,7 Other base metals; cermets 81

Tools and implements, 827,7 7,1 6,9 7,5 7,6 75,4 104,5 cutlery of base metal

43,1 35,6 40,4 46,8 48,8 425,4 144,3 Miscellaneous articles of base metal 83

Machinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image recorders

1465,1 1367,5 1313,7 1595,4 1666,0 14877,2 105,5 and reproducersBoilers, turbines, engines, mechanical 84

577,7 544,4 486,9 601,5 634,2 5737,3 108,0 apparatus and devices, parts thereofMachinery and mechanical appliances 85and electrical equipment; sound and television image recorders

887,5 823,2 826,8 993,8 1031,8 9140,0 103,9 and reproducers

XVII933,6 952,7 831,1 908,7 984,6 9537,7 112,7

Railway or tramway locomotives and 868,0 5,6 9,9 8,2 5,9 95,8 71,6 rolling-stock

Vehicles, tractors and 87898,8 846,0 683,2 852,4 885,1 8539,6 115,7 other ground vehicles

20,5 20,7 25,8 22,2 26,7 224,9 121,9 Aircrafts, spacecrafts 886,3 80,4 112,2 26,0 66,8 677,4 89,1 Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocks and watches; musical Instruments;

184,7 173,5 170,6 196,2 209,6 1786,3 171,2 parts and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or surgical

182,6 171,4 169,2 194,4 207,7 1763,6 172,5 instruments and apparatus and similar1,0 0,8 0,7 0,6 0,8 11,4 126,8 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts 921,1 1,3 0,6 1,2 1,2 11,3 95,0 and accessories thereof

214,8 197,0 197,6 236,5 242,2 2211,7 104,0 Miscellaneous manufactured articles XXFurniture; lighting fittings 94and other similar articles;

195,5 176,5 179,1 214,5 217,1 2017,4 103,2 prefabricated buildingsToys, games, sport 95

12,0 13,1 11,4 14,6 17,7 119,6 108,2 or entertainment articles7,3 7,4 7,0 7,4 7,4 74,8 122,1 Miscellaneous manufactured articles 96

XXII54,5 31,3 28,2 57,2 34,0 396,5 115,9

2017

Vehicles and associated transport equipment

milioane euro / million euro

Goods non-included in Combined Nomenclature other sections

53

Page 36: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

TOTAL 6064,5 6176,9 5510,9 5284,1 5724,2 6767,6 5821,7 6684,4

I Animale vii �i produse animale 139,0 135,5 134,6 104,7 117,5 138,0 119,6 148,31 Animale vii 13,9 10,4 12,3 10,9 11,3 16,9 14,9 20,32 Carne �i organe comestibile 63,6 58,9 57,1 36,9 46,7 51,8 54,3 68,33 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice 16,6 18,2 16,8 12,8 15,2 19,4 13,9 16,94 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte 39,6 42,9 43,9 39,8 40,4 44,3 33,3 37,7

5 Alte produse de origine animal� 5,3 5,1 4,5 4,4 3,8 5,5 3,2 5,0

II Produse vegetale 177,3 207,5 226,1 181,1 220,0 271,8 223,7 267,06 Plante vii �i produse de floricultur� 7,8 9,5 8,7 7,0 16,0 20,1 14,8 11,37 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare 20,8 29,1 36,9 37,2 47,8 65,1 53,4 45,98 Fructe comestibile 41,5 52,1 62,5 55,6 48,3 57,0 51,1 68,69 Cafea, ceai, mate �i condimente 23,7 25,1 22,1 19,1 18,7 21,6 19,0 19,210 Cereale 54,6 55,5 51,9 18,4 43,8 59,4 52,8 55,011 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon 7,3 8,3 7,0 5,7 7,4 9,8 9,2 10,112 Semin�e �i fructe oleaginoase; plante

industriale sau medicinale; paie �i furaje 19,8 25,5 35,9 35,3 35,0 36,2 20,0 53,513 Gume, r��ini �i alte seve �i

extracte vegetale 1,7 2,3 1,2 2,8 2,9 2,5 3,4 3,314 Materiale pentru împletit �i alte produse de

origine vegetal�, necuprinse în alt� parte 0,1 0,1 0,1 *) 0,1 0,2 0,2 0,2

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 16,3 17,3 14,7 12,9 13,3 20,1 13,9 17,915 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 16,3 17,3 14,7 12,9 13,3 20,1 13,9 17,9

IV Produse alimentare, b�uturi �i tutun 245,0 273,8 248,4 199,9 220,6 306,5 237,7 273,3

16 Preparate din carne �i pe�te 14,6 15,2 13,8 11,7 13,5 15,3 13,3 15,317 Zaharuri �i produse zaharoase 17,9 21,4 20,4 17,3 14,8 42,9 29,8 29,718 Cacao �i preparate din cacao 31,9 35,7 29,9 19,6 23,0 25,1 16,2 15,619 Preparate pe baz� de cereale, de f�in�,

de amidon; produse de patiserie 40,3 43,6 36,3 29,6 33,2 41,6 32,1 35,920 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante 24,5 31,8 28,0 18,0 22,2 29,5 23,1 24,221 Preparate alimentare diverse 34,8 36,5 33,6 30,2 35,0 41,5 35,2 43,222 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 28,8 29,2 29,3 18,4 22,2 30,3 29,0 34,923 Reziduri �i de�euri ale industriei alimentare;

nutre�uri pentru animale 25,7 35,9 34,6 30,9 31,7 44,1 32,9 42,824 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i 26,4 24,5 22,5 24,2 25,0 36,2 26,1 31,7

V Produse minerale 375,3 419,6 468,8 494,2 394,7 405,3 422,4 417,225 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment 9,9 9,2 12,1 5,5 8,2 10,4 14,6 11,326 Minereuri, zgur� �i cenu�� 24,8 13,8 32,0 18,5 17,3 41,7 24,8 27,227 Combustibili �i uleiuri minerale; materiale

bituminoase; ceruri minerale 340,7 396,6 424,7 470,2 369,2 353,2 383,0 378,6

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)

2016

CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

milioane euro / million euro

r) Date revizuite. / Revised data

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

p) Date provizorii. / Provisional data

16.

54

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

6433,5 6215,0 5982,7 6583,2 7086,6 62583,0 112,4 TOTAL

140,7 136,4 156,0 168,8 164,5 1394,5 119,1 Live animals and animal products I16,8 15,2 18,0 17,9 15,3 157,5 110,6 Live animals 165,2 66,3 77,0 84,7 77,5 628,8 118,7 Meat and edible offal 2

Fish and crustaceans, molluscs 316,0 14,8 15,7 16,1 18,0 158,9 114,2 and other aquatic invertebrates

Milk and dairy products; 4eggs; honey; edible

38,1 35,7 40,9 44,7 48,8 403,6 128,1 animal products n.e.s.4,7 4,5 4,4 5,4 4,8 45,6 102,9 Other products of animal origin 5

156,1 158,8 171,1 159,5 167,1 1976,4 104,2 Vegetable products II7,9 5,4 8,2 10,3 8,9 109,9 113,5 Live plants, flower products 6

Edible vegetables, 722,2 17,0 14,1 18,4 23,2 344,3 115,1 roots and tubers53,1 41,5 44,9 38,7 51,0 509,9 113,5 Edible fruits 821,1 20,5 19,9 21,8 23,9 204,9 104,6 Coffee, tea, mate and spices 922,4 33,8 46,0 28,5 25,4 385,5 79,5 Cereals 10

Products of the milling industry; 1110,5 10,0 8,4 9,0 7,9 87,9 97,8 malt; starch

Seeds and fruits; industrial and 1216,8 28,1 27,4 29,9 24,1 306,3 120,4 medicinal plants; straw and fodder

Lac; gums, resins and other vegetable 132,0 2,4 1,9 2,7 2,4 26,3 108,3 saps and extracts

Vegetable plaiting materials; vegetable 140,1 *) 0,1 0,1 0,2 1,3 96,1 products not elsewhere specified

16,3 13,2 14,6 17,5 19,2 158,9 101,0 Animal or vegetable fats and oils III16,3 13,2 14,6 17,5 19,2 158,9 101,0 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV247,7 266,7 259,7 257,4 292,8 2562,4 111,1 and tobacco

17,2 16,2 16,6 16,6 17,3 153,1 126,7 Preparation of meat and fish 1613,1 37,7 18,0 19,3 29,1 251,8 105,3 Sugar and sugar confectionery 1715,3 15,2 24,0 27,3 30,9 212,1 105,3 Cocoa and cocoa preparations 18

Preparations of cereals, flour, starch, 1936,1 33,2 36,1 41,8 45,9 365,5 112,6 milk; pastry products

Preparations of vegetables, fruit 2023,2 22,7 23,0 24,2 27,6 237,7 108,0 or other parts of plants42,6 39,6 38,3 36,7 38,2 380,5 112,8 Miscellaneous edible preparations 21

Alcoholic and non-alcoholic 2232,5 33,5 32,5 32,7 29,2 295,3 111,6 beverages; vinegar

Residues and waste from the food 2340,2 38,9 37,5 29,7 36,4 365,0 112,7 industry; animal fodder

Tobacco and manufactured 2427,4 29,6 33,6 29,1 38,4 301,3 109,5 tobacco substitutes

328,1 462,0 499,8 459,9 496,4 4379,9 134,0 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

10,4 10,9 10,4 10,5 14,8 106,9 98,4 lime and cement21,6 14,9 27,4 20,0 24,0 237,5 140,1 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; bituminous 27296,1 436,2 462,0 429,4 457,7 4035,5 134,9 substances; mineral waxes

2017

milioane euro / million euro

55

Page 37: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

VI Produse chimice 565,1 576,5 505,7 511,6 601,6 708,8 543,8 627,628 Produse chimice anorganice 26,4 21,0 22,5 17,7 23,1 25,1 23,2 28,729 Produse chimice organice 45,7 55,5 43,5 47,0 46,9 54,6 53,4 67,130 Produse farmaceutice 240,6 244,0 228,9 198,9 207,9 248,7 213,1 252,231 Îngr���minte 33,5 29,6 26,4 36,6 57,6 69,3 25,5 32,632 Extracte tanante sau colorante; tanini �i

deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materiale colorante; culori �i vopsele; chit �imasticuri; cerneluri 36,4 32,8 25,4 27,0 34,0 41,8 35,9 46,1

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau de toalet��i preparate cosmetice 60,9 64,6 52,3 50,6 52,3 61,5 50,3 60,5

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat�i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat 40,4 38,1 31,4 28,9 34,9 41,3 32,7 36,2

35 Substan�e albuminoide; produse pe baz� de amidon; cleiuri; enzime 13,1 12,4 10,8 9,6 10,9 12,6 11,1 13,1

36 Pulberi �i explozivi, articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroferice; materiale inflamabile 6,6 6,1 5,2 5,5 5,6 7,1 6,2 8,1

37 Produse fotografice sau cinematografice 2,9 3,3 2,7 2,5 2,7 3,3 2,7 2,9

38 Produse diverse ale industriei chimice 58,6 69,0 56,6 87,4 125,8 143,6 89,6 80,2

VII Materiale plastice, cauciuc �i articoledin acestea 434,6 420,3 327,1 366,4 429,1 504,5 448,3 495,3

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 319,8 317,4 251,0 268,8 306,1 368,7 330,5 372,0

40 Cauciuc �i articole din cauciuc 114,8 102,9 76,1 97,6 123,1 135,8 117,8 123,3

VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri �i produse din acestea 84,6 84,7 68,5 71,2 77,9 87,4 76,1 101,9

41 Piei brute �i piei t�b�cite 49,7 45,9 36,4 39,1 40,9 47,7 42,8 57,142 Obiecte din piele 34,3 38,2 31,7 31,6 36,6 39,0 32,2 43,343 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,8 1,1 1,5

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 53,7 53,2 46,9 38,1 48,6 60,2 54,9 63,3

44 Lemn, c�rbune de lemn �i articole din lemn 53,1 52,2 46,0 37,4 47,4 59,4 53,9 62,4

45 Plut� �i articole din plut� 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,546 Produse din împletituri

de fibre vegetale sau de nuiele 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 100,3 100,4 87,0 86,1 84,8 101,4 89,0 106,7

47 Past� din lemn; de�euri de hârtie 6,8 7,7 9,1 5,6 6,1 6,7 7,1 8,548 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 84,1 83,7 69,9 73,2 70,9 85,5 74,8 89,849 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate 9,4 9,0 8,1 7,3 7,8 9,2 7,2 8,4

CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

milioane euro / million euro

r) Date revizuite. / Revised data

2016

COMBINAT (N.C.) - continuare

p) Date provizorii. / Provisional data.

16.

56

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

649,7 635,1 655,0 629,5 644,0 6206,6 110,4 Chemical products VI22,2 22,3 24,1 22,4 26,6 235,3 105,4 Inorganic chemicals 2865,6 52,9 89,1 57,3 60,6 594,5 124,7 Organic chemicals 29

289,7 267,3 243,9 257,6 271,3 2450,4 108,2 Pharmaceutical products 3025,7 59,0 75,1 45,1 40,8 467,2 111,1 Fertilizers 31

Tanning or dyeing extracts; tannins 32and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes;

43,4 40,9 36,9 40,8 42,7 389,4 106,6 putty and mastics; inksEssentials oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

62,9 58,6 64,1 61,7 64,2 586,6 115,8 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

36,9 39,5 37,5 41,8 46,2 375,7 108,0 modeling pastes Albuminoidal substances; modified starch; 35

12,8 12,8 11,7 14,2 15,2 123,9 102,7 glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys;

5,7 5,7 4,8 8,3 6,9 64,0 113,6 certain combustible preparationPhotographic or 37

2,9 2,6 2,8 2,9 3,1 28,5 96,7 cinematographic goods81,8 73,6 65,0 77,5 66,5 891,0 109,9 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII480,1 482,9 449,2 491,0 523,2 4670,2 112,6 and articles thereof

Plastics and articles 39362,2 364,4 332,6 365,6 390,8 3461,8 111,2 thereof117,9 118,4 116,6 125,4 132,4 1208,4 117,0 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII94,4 86,1 71,3 88,4 98,0 852,7 111,6 furskins and articles thereof46,3 42,2 24,9 39,7 46,8 427,5 98,2 Raw hides and skins and leather 4146,8 42,6 45,7 47,9 50,6 416,3 130,2 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 431,3 1,4 0,7 0,7 0,6 8,8 102,1 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX59,7 63,6 61,6 65,2 65,5 580,8 107,7 excluding furniture

Wood, charcoal and 4458,9 62,6 60,7 64,3 64,7 571,8 107,7 articles of wood

0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 5,6 111,9 Cork and articles of cork 45Manufactures of straw, of esparto or of 46other plaiting materials, basketware

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 3,3 109,8 and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X100,0 99,4 96,9 105,2 112,0 981,7 102,5 and articles thereof

7,7 8,5 7,9 8,9 8,2 75,3 110,3 Pulp of wood; waste of paper 47Paper and paperboard; articles of paper 48

84,7 83,6 80,9 87,4 94,6 825,3 101,9 and paperboardPrinted books, newspapers and other 49

7,6 7,2 8,2 9,0 9,2 81,1 102,8 products of the printing industry

milioane euro / million euro

2017

57

Page 38: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

XI Materiale textile �i articole din acestea 436,1 410,8 334,6 362,9 382,2 447,5 374,7 442,050 M�tase 10,6 8,0 8,7 10,0 9,7 8,5 3,7 6,151 Lân�, p�r fin sau grosier de animale; fire �i

�es�turi din p�r de cal 24,3 22,9 17,1 21,8 24,3 30,9 31,3 37,852 Bumbac 42,1 41,2 29,9 32,2 30,5 33,6 29,2 36,053 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie �i

�es�turi din fire de hârtie 1,7 3,1 2,6 2,3 1,7 1,2 0,8 0,854 Filamente sintetice sau artificiale 57,6 55,1 41,5 52,5 56,1 62,1 53,5 62,355 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 34,2 35,1 27,4 28,2 31,7 36,0 32,0 38,956 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea 19,8 19,3 14,8 16,6 20,4 22,9 20,2 25,157 Covoare �i alte acoperitoare

de podea din materiale textile 7,2 7,8 7,2 4,9 6,2 8,4 5,9 6,958 �es�turi speciale; �es�turi

buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii 17,7 18,1 12,7 14,0 15,7 18,5 16,1 19,1

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articoletehnice din materiale textile 44,8 43,4 35,0 39,3 38,9 47,2 39,3 48,9

60 �es�turi cro�etate sau tricotate 22,3 20,4 15,7 18,5 20,6 23,0 21,1 25,861 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate 61,8 54,5 47,7 47,8 49,0 58,7 47,3 49,562 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate 67,9 58,7 53,6 55,2 57,3 73,6 55,3 60,263 Alte articole textile confec�ionate 23,9 23,4 20,6 19,6 20,0 22,8 19,0 24,4

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare 70,5 62,1 54,7 76,0 83,1 98,1 70,2 75,4

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia 66,6 58,5 51,3 72,4 78,8 93,3 66,4 70,665 Obiecte de acoperit capul

�i p�r�i ale acestora 2,5 2,4 1,9 2,3 1,8 2,6 2,0 2,166 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,

bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora 0,5 0,5 0,8 0,8 1,9 1,6 1,1 1,9

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 81,8 70,7 56,6 52,4 69,6 86,8 78,8 98,4

68 Articole din piatr�, ipsos, ciment, azbest, mic� �i materiale similare 23,9 20,8 15,2 14,1 17,8 22,4 20,0 25,0

69 Produse ceramice 22,5 18,8 15,7 12,5 18,2 27,5 25,9 32,770 Sticl� �i articole din sticl� 35,4 31,1 25,7 25,8 33,6 37,0 33,0 40,8

p) Date provizorii. / Provisional data.

2016

milioane euro / million euro

r) Date revizuite. / Revised data

COMBINAT (N.C.) - continuare

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED 16.

58

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

415,3 396,1 337,8 430,8 464,7 4053,8 103,1 Textiles and textile articles XI9,5 4,3 1,9 10,9 5,8 70,3 80,7 Silk 50

5133,9 30,9 15,1 23,9 25,9 275,9 102,032,6 26,8 19,8 28,9 38,4 308,1 94,2 Cotton 52

530,9 0,8 0,5 1,2 2,3 12,7 101,8

57,0 52,2 41,9 54,2 59,9 551,8 100,5 Man-made filaments 5437,1 33,1 26,6 31,8 35,2 330,6 94,4 Man-made staple fibres 55

Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 5623,3 26,1 21,4 23,6 25,1 224,6 106,7 ropes, articles thereof

Carpets and other textile floor 575,9 5,9 5,8 7,0 8,4 65,2 106,6 coverings

Special woven fabrics; tufted 58textile fabrics;lace,

17,4 16,1 11,8 15,5 17,7 161,8 98,0 tapestries; trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered or 59laminated textile fabrics; technical

44,7 44,3 32,1 41,6 45,8 422,1 100,6 articles of textiles21,9 20,7 14,3 19,9 23,4 209,3 95,1 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 6148,9 54,1 59,5 70,5 71,1 556,5 113,5 accessories

Not knitted or crocheted clothing and 6258,6 58,2 64,3 78,3 78,7 639,7 113,5 accessories23,5 22,6 22,8 23,6 27,1 225,3 110,0 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII74,4 80,3 79,7 93,7 87,2 818,2 120,0 similar articles70,4 76,8 76,1 88,9 82,2 775,9 120,3 Footwear and parts thereof 64

Headgear and 651,9 2,0 2,3 3,2 3,2 23,4 113,4 parts thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66seat-sticks, whips, riding crops and

1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 10,9 110,0 parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

1,1 0,7 0,8 1,2 1,2 8,1 127,2 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIIIcement, ceramic, glass

92,8 86,8 92,0 92,8 91,1 841,7 111,1 and similar materialsArticles of stone, plaster, cement, 68

25,6 23,8 24,2 27,3 26,4 226,5 106,9 asbestos, mica and similar materials30,2 27,4 31,9 28,6 29,2 264,1 115,8 Ceramic products 6937,0 35,7 36,0 36,9 35,5 351,1 110,5 Glass and glassware 70

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabric of paper yarn

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

milioane euro / million euro

2017

59

Page 39: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair)

NC Oct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March r) April r) May r)

XV Metale comune �i articole din acestea 594,4 604,8 499,2 519,8 594,8 688,0 610,3 762,0

72 Font�, fier �i o�el 173,0 180,6 149,6 164,7 184,5 219,0 199,2 264,773 Produse din font�, fier �i o�el 184,0 187,6 153,1 152,9 179,3 202,8 171,1 205,474 Cupru �i articole din cupru 48,8 45,3 39,0 41,9 48,0 53,0 50,8 54,375 Nichel �i articole din nichel 3,8 3,1 3,8 3,5 3,8 4,5 3,7 4,976 Aluminiu �i articole din aluminiu 75,2 70,8 60,4 66,5 76,4 83,8 77,1 93,978 Plumb �i articole din plumb 5,3 6,0 4,4 3,8 3,5 2,5 1,7 2,279 Zinc �i articole din zinc 7,9 6,4 6,4 6,1 7,4 8,1 9,4 8,180 Cositor �i articole din cositor 1,2 1,5 1,1 1,1 1,5 2,5 1,7 2,381 Alte metale comune; cermeturi 7,1 5,4 5,2 5,6 5,8 7,3 5,7 8,282 Unelte �i scule, tacâmuri

din metale comune 27,3 30,1 27,6 24,5 29,4 32,1 26,8 33,983 Articole diverse din metale comune 60,9 67,9 48,4 49,2 55,3 72,4 63,1 84,2XVI Ma�ini �i aparate, echipamente

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile 1785,8 1835,5 1578,4 1487,0 1575,2 1858,6 1614,6 1837,9

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice, p�r�i ale acestora 742,3 775,8 745,0 606,9 691,4 809,5 725,3 831,2

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistratsau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 1043,6 1059,7 833,4 880,1 883,8 1049,2 889,4 1006,7

XVII Mijloace �i materiale de transport 592,6 585,7 544,9 479,5 544,7 668,5 581,7 643,8

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii 6,8 6,6 8,1 4,5 8,7 7,5 4,9 6,9

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 573,6 565,8 497,6 457,0 519,8 638,7 560,8 620,5

88 Aeronave, nave spa�iale 11,3 13,0 38,1 17,6 15,2 21,4 14,7 15,389 Vapoare, nave �i structuri plutitoare 0,9 0,4 1,1 0,3 1,0 0,9 1,3 1,0

XVIII Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 130,2 147,9 161,2 112,8 115,7 145,5 122,1 142,1

90 Instrumente �i aparate optice,fotografice, cinematografice,medico-chirurgicale �i similare 122,2 139,2 152,3 107,6 109,1 138,7 117,0 135,0

91 Ceasornic�rie 6,4 6,7 7,2 4,0 5,1 5,4 3,8 5,492 Instrumente muzicale; p�r�i

�i accesorii ale acestora 1,6 2,0 1,8 1,3 1,5 1,4 1,4 1,7XX M�rfuri �i produse diverse 154,0 149,6 133,4 109,4 125,3 144,6 121,6 142,394 Mobil�; aparate de iluminat �i

alte articole similare; construc�ii prefabricate 75,3 80,2 77,6 55,6 65,0 74,5 64,4 74,1

95 Juc�rii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport 49,2 42,8 32,2 29,6 35,5 40,4 31,2 36,1

96 Articole diverse 29,5 26,6 23,6 24,2 24,8 29,8 26,0 32,1XXII Bunuri necuprinse în alte sec�iuni

din Nomenclatorul Combinat 27,9 20,9 19,8 17,9 25,5 25,9 18,1 22,1

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI �I CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI

CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED

p) Date provizorii. / Provisional data.

r) Date revizuite. / Revised data

milioane euro / million euro

COMBINAT (N.C.) - continuare

NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2016

16.

60

1.I-31.X 2017Iun.r) Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.p) 1.I-31.Xp) în % fa�� de CODE

June r) July r) Aug. r) Sept. r) Oct. p) 1.I-31.X p) 1.I-31.X 2016 CN1.I-31.X 2017

in % as against

1.I-31.X 2016

Base metals and articles XV693,3 679,7 625,0 706,0 766,7 6645,6 117,4 of base metal223,3 220,6 205,4 229,7 258,7 2169,8 128,4 Pig-iron, iron and steel 72200,1 198,2 183,0 207,7 222,7 1923,2 113,2 Products of pig-iron, iron and steel 73

53,1 53,3 49,1 57,5 58,4 519,5 98,4 Copper and articles thereof 744,5 5,6 3,7 3,6 3,4 41,1 109,0 Nickel and articles thereof 75

86,1 85,4 73,6 84,4 91,7 819,0 116,7 Aluminium and articles thereof 764,0 4,5 3,6 4,7 6,6 37,1 102,3 Lead and articles thereof 789,8 8,5 7,6 11,2 10,9 87,0 137,3 Zinc and articles thereof 791,6 1,8 2,0 2,0 1,4 18,1 90,6 Tin and articles thereof 806,8 9,3 7,6 6,6 8,3 71,1 118,3 Other base metals; cermets 81

Tools and implements, 8230,4 30,1 28,5 32,6 32,1 300,4 113,0 cutlery of base metal73,5 62,4 60,8 66,0 72,3 659,3 118,2 Miscellaneous articles of base metal 83

Machinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image recorders

1796,2 1665,6 1603,9 1817,3 2052,8 17309,2 111,4 and reproducersBoilers, turbines, engines, mechanical 84

810,6 782,5 714,8 777,4 854,2 7603,8 109,9 apparatus and devices, parts thereofMachinery and mechanical appliances 85and electrical equipment; sound and television image recorders

985,6 883,1 889,1 1039,9 1198,6 9705,4 112,6 and reproducersVehicles and associated XVII

795,8 611,6 536,8 677,3 673,0 6212,5 109,8 transport equipmentRailway or tramway locomotives and 86

6,5 8,5 8,0 9,7 9,4 74,7 56,9 rolling-stockVehicles, tractors and 87

569,1 580,5 514,1 611,0 642,7 5714,2 107,2 other ground vehicles219,1 18,4 14,3 55,6 16,3 407,8 229,3 Aircrafts, spacecrafts 88

1,1 4,2 0,5 1,0 4,5 15,8 68,0 Ships, boats and floating structures 89Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocks and watches; musical Instruments;

145,0 139,3 126,0 152,0 161,4 1361,8 117,2 parts and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or surgical instruments

139,4 133,8 121,5 145,4 152,8 1300,5 117,7 and apparatus and similar4,2 4,0 3,4 4,7 6,9 46,8 110,1 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts 921,4 1,4 1,0 1,8 1,6 14,5 99,5 and accessories thereof

129,8 132,0 131,3 151,1 182,7 1370,2 107,6 Miscellaneous manufactured articles XXFurniture; lighting fittings 94and other similar articles;

68,4 69,4 70,1 77,2 89,8 708,6 106,7 prefabricated buildingsToys, games, sport 95

30,3 30,0 34,9 43,4 61,8 373,2 109,7 or entertainment articles31,1 32,6 26,2 30,5 31,0 288,4 107,1 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in Combined XXII17,9 19,5 14,9 20,0 24,3 206,1 114,5 Nomenclature other sections

milioane euro / million euro

2017

61

Page 40: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

TOTAL 52361254 3386056 720926 2029709 1890377 136912

EUROPA 45070433 2133114 685101 1577033 1488983 100758UNIUNEA EUROPEAN� 39717893 1801930 654685 1315351 852959 93224Austria 1218289 58559 14095 62369 27540 6553Belgia 1066397 35316 2856 169835 19078 121Bulgaria 1742319 226056 32537 116366 334401 13099Republica Ceh� 1482404 22141 64580 30501 1727 2192Cipru 47599 20736 1642 888 297 549Croa�ia 163952 46297 4606 855 1165 35Danemarca 222735 13007 5746 5219 7 2Estonia 49810 610 1875 306 - -Fran�a 3529610 126778 634 81483 3524 2583Finlanda 165593 1917 202 223 105 -Germania 12098270 138662 43410 154738 52088 3280Grecia 732926 135671 41685 46399 146506 7870Irlanda 103364 22833 1323 932 - 5Italia 5882430 293366 297434 113885 30714 9853Letonia 19277 538 4357 13 21 -Lituania 65289 1989 6244 856 40 1292Luxemburg 12626 211 68 114 6 -Malta 13187 6074 15 183 2 2Olanda 1347559 50738 37663 236207 12463 10272Polonia 1637477 40629 16262 30062 2206 2767Portugalia 233322 20607 6435 67294 66 37Slovacia 904735 14893 3723 13745 22797 2177Slovenia 359780 4414 2687 12934 17271 3075Spania 1539612 249856 16549 32259 10370 12222Suedia 457523 10307 3237 2837 1 -Regatul Unit 2155320 111907 34588 25254 3741 139Ungaria 2457339 147820 10233 109584 166823 15100��ri nespecificate INTRA UE 9149 - - 9 - -

AELS 517591 7991 1683 1721 8660 2209Islanda 6206 4 3 - - -Liechtenstein 2293 - - - - -Norvegia 171632 1804 53 98 61 -Elve�ia 337459 6183 1627 1623 8599 2209

ALTE ��RI DIN EUROPA 4834949 323194 28734 259962 627364 5325din care:Albania 63596 5903 1046 195 17245 -Belarus 33748 1911 - 141 136 -Bosnia �i Her�egovina 64315 9889 795 2985 924 1576Federa�ia Rus� 924418 19270 2049 27604 9266 -Republica Moldova 775983 51624 5140 32426 262535 170Fosta Republic� Iugoslav� a Macedoniei 161963 2744 1840 471 5505 -Serbia 605247 16928 9306 23322 181641 11Turcia 1719933 182038 2507 150856 104793 3567Ucraina 395700 28991 763 18663 19016 -

For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.

1) Pentru denumirea sec�iunilor CSCI Rev.4 consulta�i tabelul 7 de la pagina 26.

TotalCod sec�iuni CSCI Rev.41)

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017

(SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION

17.

62

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

2311020 8827458 24341890 8513813 203093 TOTAL

2047675 7706391 21256671 7900368 174337 EUROPE1461629 6550806 19321666 7538844 126800 EUROPEAN UNION

33463 170160 525198 318093 2259 Austria29278 142939 463617 201960 1399 Belgium

251928 361891 283196 122671 174 Bulgaria80605 223609 825776 230390 883 Czech Republic

1623 7484 8346 4524 1508 Cyprus7273 43949 30753 29019 - Croatia

15116 49988 80911 52205 535 Denmark2028 9885 31457 3503 147 Estonia

54348 553851 1917994 782253 6163 France2412 39763 94906 26066 - Finland

247211 1500994 8201057 1746896 9933 Germany65299 172988 74896 40263 1349 Greece

7278 6026 30068 18753 16148 Ireland90756 1139355 1777862 2100154 29052 Italy

2939 2557 7219 1619 14 Latvia18637 20408 8846 6976 1 Lithuania

140 5838 4527 1708 14 Luxembourg1347 1535 3228 660 142 Malta

55120 197991 521030 222681 3392 Netherlands169227 486459 717127 172658 80 Poland

9055 34378 71034 23820 595 Portugal27498 179146 485455 155298 3 Slovakia

9555 45644 230764 33437 - Slovenia25284 250885 656869 284813 505 Spain

5923 130384 180249 124230 354 Sweden86334 270016 1062051 556911 4381 United Kingdom

153035 502588 1027202 277188 47767 Hungary8919 96 30 95 - Not specified INTRA EU countries

13687 110352 281497 71689 18102 EFTA11 1004 4967 168 49 Iceland19 683 1344 247 - Liechtenstein

4787 30898 122311 10838 782 Norway8869 77767 152874 60436 17271 Switzerland

572359 1045233 1653508 289834 29436 OTHER EUROPEAN COUNTRIES of which:

12820 14845 5130 6399 13 Albania10458 4208 15795 1088 10 Belarus19408 22869 3898 1917 55 Bosnia and Herzegovina

117230 122244 573598 51931 1225 Russian Federation103662 101796 161901 54991 1738 Moldova, Republic of

14488 56454 67595 12856 9 Former Yugoslav Republic of Macedonia83756 139146 97689 53032 417 Serbia

131744 474377 578697 65747 25604 Turkey64690 100642 136778 25876 281 Ukraine

SITC Rev.4 Sections 1)

63

Page 41: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

ASIA 3455417 656538 29140 377642 318839 3718ORIENTUL MIJLOCIU �I APROPIAT 1892241 544269 12981 132783 299650 3159din care:Arabia Saudit� 241304 95189 168 22509 26 -Emiratele Arabe Unite 250103 36254 6911 43754 46314 -Iordania 180650 158093 52 8184 - -Republica Islamic� Iran 355450 28759 - 10105 - -Liban 213550 59289 66 21227 102382 2484Republica Arab� Sirian� 27711 21367 336 3469 - -Yemen 14633 13899 - 203 - -Georgia 132360 3085 65 133 121181 -Armenia 1874 374 - - - -Azerbaidjan 37658 1860 - - 14457 -Irak 55182 22211 3572 5480 78 -Israel 291547 97774 1757 6900 15208 676

ALTE ��RI DIN ASIA 1563175 112269 16159 244859 19188 559din care:China, Regiunea Administrativ�Special� Hong-Kong 43145 2293 570 1332 3 13Republica Coreea 212690 8264 158 19662 - -Malaezia 12387 11 15 107 - -Singapore 29466 545 31 1062 9 -Taiwan 37868 155 130 1207 151 -Thailanda 47078 707 - 573 - -China 609136 13314 1987 140111 6398 546India 231633 46266 - 2374 11390 -Indonezia 16975 1187 129 240 - -Japonia 188573 10281 12218 58329 - -Pakistan 26361 892 - 18690 - -Sri-Lanka 4204 3335 - - - -Kazahstan 25834 119 - 200 114 -Tadjikistan 209 - - - - -Turkmenistan 3808 50 - 11 38 -Uzbekistan 7736 179 - 2 1052 -

AFRICA 1818239 570206 629 50180 77799 32435AFRICA DE NORD 1304336 394817 84 45989 77763 8054din care:Algeria 285099 1686 - 2371 14742 4138Egipt 368854 188719 - 38755 60983 -Libia 125525 119873 84 95 - 3917Maroc 468955 68447 - 3082 3 -Tunisia 55903 16091 - 1685 2035 -

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareFOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES

TotalCod sec�iuni CSCI Rev.4

17.

64

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

137469 469592 1173555 272097 16828 ASIA53027 160695 523132 148770 13773 NEAR AND MIDDLE EAST

of which:

1507 33887 54727 33270 21 Saudi Arabia

1843 23960 56614 31587 2866 United Arab Emirates

2144 7264 2658 1882 374 Jordan

1247 26894 269031 19413 - Iran, Islamic Republic of

1978 9414 14861 1376 473 Lebanon

2149 10 380 - - Syrian Arab Republic

366 45 88 32 - Yemen

2703 1863 2524 749 58 Georgia

1002 141 76 274 7 Armenia

2888 1596 16376 449 31 Azerbaijan

1116 6240 6165 10268 50 Iraq

32079 33471 63882 33237 6564 Israel

84442 308897 650422 123326 3054 OTHER ASIAN COUNTRIES of which:China, Special Administrative Region

2252 2583 26310 7789 - Hong-Kong

4863 49207 119184 11333 21 Korea, Republic of

121 5515 5171 1432 15 Malaysia

414 8285 14142 4940 39 Singapore

526 20375 14363 935 27 Taiwan

1659 13899 27980 2247 14 Thailand

23787 99106 259251 64562 74 China

5287 20299 138873 7088 56 India

6447 2042 5712 1202 16 Indonesia

8928 75217 7984 15611 5 Japan

1721 974 3788 251 45 Pakistan

340 82 343 94 9 Sri-Lanka

5924 3804 14687 920 66 Kazakhstan

35 - 157 18 - Tajikistan376 112 3041 81 98 Turkmenistan

5408 70 942 55 28 Uzbekistan

23992 160872 819888 81567 671 AFRICA11970 126367 584502 54439 349 NORTH AFRICA

of which:

5981 39687 202663 13820 11 Algeria

2592 34367 36918 6315 205 Egypt

182 76 791 504 3 Libya

2803 43780 320094 30631 114 Morocco

412 8458 24035 3170 16 Tunisia

SITC Rev.4 Sections

65

Page 42: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

ALTE ��RI DIN AFRICA 513903 175389 544 4190 36 24380din care:Camerun 3101 - - 16 - -Gabon 3686 24 - - 14 -Guineea 5462 - 3 - 3 -Sudan 58457 55575 - 1044 - -Coasta de Filde� 6311 - - - - -Nigeria 24293 2430 - - - -Africa de Sud 177364 31683 - 242 - 24347Etiopia 33888 32727 - - - -Kenya 3297 - - 1 - -

AMERICA 1564791 12892 2698 24540 4449 1

AMERICA DE NORD 1086356 10160 2578 24314 4436 1din care:Statele Unite 907074 8901 1805 24262 4436 -Canada 179199 1259 773 52 - 1

AMERICA CENTRAL� �I CARAIBEAN� 157492 1598 42 91 2 -din care:Cuba 1429 - - - - -Mexic 140196 1343 42 20 - -Panama 11047 - - - - -

AMERICA DE SUD 320943 1135 77 135 12 -din care:Argentina 21583 47 21 - - -Brazilia 158874 326 49 80 - -Chile 34855 653 8 45 - -Columbia 86061 16 - 9 12 -Ecuador 7637 26 - - - -Peru 4826 49 - - - -Republica Bolivarian� a Venezuelei 578 - - - - -

OCEANIA 380360 12082 45 315 - -din care:Australia 58612 6641 44 125 - -

��RI NESPECIFICATE EXTRA UE 72016 1223 3312 - 307 -

ALTE GRUP�RI DE ��RI��RI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 4709094 954000 23077 266926 531764 16368OPEC 1420593 312399 10864 93053 61164 8054OECD – UE 4256681 330586 20996 262144 133098 6453CSI 2209341 104378 8319 79048 306614 170

EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES

INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

Cod sec�iuni CSCI Rev.4Total

FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL

17.

66

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

12022 34505 235386 27127 323 OTHER AFRICAN COUNTRIESof which:

9 1056 1932 88 - Cameroon

22 667 2935 23 - Gabon

- 572 4885 - - Guinea

249 151 1255 152 32 Sudan

53 809 5243 206 - Côte d'Ivoire

4264 2581 14829 187 2 Nigeria

3418 22973 69651 24966 85 South Africa

226 126 808 - - Ethiopia

1396 547 1285 13 55 Kenya

39972 473567 750931 251126 4614 AMERICA

30121 374400 422098 214028 4219 NORTH AMERICAof which:

26257 278158 367827 192003 3424 United States

3864 96213 54218 22025 795 Canada

1418 56144 75844 22168 185 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEANof which:

36 57 1320 - 17 Cuba995 51319 64788 21597 93 Mexico

172 2240 8259 351 26 Panama

8433 43023 252989 14930 210 SOUTH AMERICAof which:

806 2811 16302 1550 47 Argentina

3578 13273 133471 8065 32 Brazil

941 6297 26077 833 - Chile

1131 7709 73762 3422 - Colombia

535 6511 254 307 4 Ecuador

603 2518 940 615 100 Peru

204 28 293 53 - Venezuela, Bolivarian Republic of

3980 16209 340686 6980 63 OCEANIAof which:

3954 15105 26787 5926 30 Australia

57933 826 158 1676 6579 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES326559 891926 1432363 232168 33943 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU24067 149572 628775 126343 6302 OPEC

227292 1189779 1591467 440224 54641 OECD - EU313588 334613 923420 135706 3484 CIS

SITC Rev.4 Sections

67

Page 43: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

TOTAL 62583044 4882625 544679 1884947 4033358 131892

EUROPA 54289840 4510248 452154 1550503 2607326 121535UNIUNEA EUROPEAN� 47484126 4196712 409344 1122820 916707 116437Austria 2076728 107018 10805 48662 14504 2074Belgia 1468282 138308 32907 31752 25083 1072Bulgaria 1825845 286708 27121 93472 101677 14973Republica Ceh� 1799709 121814 19397 38931 9461 6119Cipru 30479 6127 44 795 - 6Croa�ia 116522 12197 8739 3529 678 139Danemarca 274192 63943 834 7910 796 3593Estonia 89770 7960 36 721 844 19Fran�a 3307215 152677 16508 60279 11605 5991Finlanda 132569 574 1852 5690 36 -Germania 12517721 747363 114372 294573 52022 13349Grecia 715131 157737 3604 15506 11475 7917Irlanda 300286 14457 5489 1478 2439 -Italia 6310498 333226 26203 145560 62713 11414Letonia 19082 4583 1304 1105 1078 -Lituania 76643 6727 862 2349 2938 32Luxemburg 86806 2947 74 417 12 -Malta 33644 60 9 34 16 -Olanda 2525079 329400 20011 119809 13400 23900Polonia 3386284 539507 35252 44504 203760 1704Portugalia 322781 6435 9363 1174 711 17Slovacia 1494137 58907 3843 27704 14443 51Slovenia 411082 13502 467 4059 1868 48Spania 1696153 208843 12669 19091 13170 6690Suedia 349828 18265 2113 12221 1240 2927Regatul Unit 1403429 41419 22914 10805 4835 368Ungaria 4711750 815869 32554 130688 365904 14034��ri nespecificate INTRA UE 2481 137 - 1 - -

AELS 435126 2922 411 761 2420 671Islanda 1440 63 - - - 671Liechtenstein 2714 - - 1 2 -Norvegia 35117 33 - 46 1189 -Elve�ia 395855 2826 411 715 1229 -

ALTE ��RI DIN EUROPA 6370589 310614 42399 426922 1688199 4427din care:Albania 28640 6561 3 350 155 -Belarus 82757 312 - 29780 738 -Bosnia �i Her�egovina 52302 4362 - 3431 203 -Federa�ia Rus� 1984788 1748 274 108341 1584968 -Republica Moldova 483866 51795 10095 64523 - 1063Fosta Republic� Iugoslav� a Macedoniei 137092 12850 282 3596 - -Serbia 462320 26243 6983 14846 58316 3Turcia 2448232 160153 24202 26846 35759 1666Ucraina 678725 45392 326 174825 8009 1694

1) Pentru denumirea sec�iunilor CSCI Rev.4 consulta�i tabelul 7 de la pagina 26. For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017

TotalCod sec�iuni CSCI Rev.41)

18.

68

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

8447512 12669149 23313078 6657485 18318 TOTAL

7819680 11514395 19925403 5772298 16298 EUROPE7139233 9837084 18531189 5199623 14975 EUROPEAN UNION

298433 466092 895101 234040 - Austria416876 277177 437040 108066 - Belgium339040 396303 397700 168850 1 Bulgaria181429 297833 924256 200463 6 Czech Republic

13443 926 6231 2909 - Cyprus24855 36872 17106 12384 23 Croatia74886 26404 64588 31238 - Denmark

5905 8797 63817 1670 - Estonia666426 706925 1365912 319375 1518 France

15268 54288 48861 5999 - Finland1551202 2031121 6579444 1132433 1841 Germany

155650 208920 54732 99590 - Greece161558 9647 91910 13307 - Ireland709600 2345233 1714710 950762 11078 Italy

1997 4009 3427 1579 - Latvia24548 11323 22248 5615 - Lithuania29915 20872 29876 2692 - Luxembourg30678 299 1625 924 - Malta

590063 256652 992560 179266 15 Netherlands344501 732010 823920 661124 2 Poland

24184 83380 168467 29052 - Portugal88157 374707 771231 155094 - Slovakia

119792 55189 180156 36001 1 Slovenia151763 281095 746021 256810 - Spain

26162 93433 176354 17113 - Sweden299232 366047 511237 146308 264 United Kingdom 792144 691368 1442272 426689 227 Hungary

1526 162 387 268 - Not specified INTRA EU countries

258707 29778 104497 34323 636 EFTA292 4 379 32 - Iceland

15 2 2687 8 - Liechtenstein1877 4477 20840 6646 9 Norway

256523 25295 80591 27637 627 Switzerland

421739 1647533 1289717 538352 687 OTHER EUROPEAN COUNTRIES of which:

249 212 1105 20003 - Albania7477 34275 7777 2340 57 Belarus3278 32830 410 7789 - Bosnia and Herzegovina

87350 155840 39817 6450 - Russian Federation2201 110556 191665 51958 9 Moldova, Republic of 1982 31575 83056 3751 - Former Yugoslav Republic of Macedonia

65215 129349 114924 46432 9 Serbia 234510 915024 744370 305090 611 Turkey

19048 233020 105850 90562 - Ukraine

SITC Rev.4 Sections 1)

69

Page 44: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

ASIA 6290893 73402 19273 157822 1295014 9813ORIENTUL MIJLOCIU �I APROPIAT 578044 8966 151 1691 359520 79din care:Arabia Saudit� 5597 - 115 - - -Emiratele Arabe Unite 42428 24 - 23 3607 71Iordania 1368 841 - - - 2Republica Islamic� Iran 38529 2801 - 435 1770 -Liban 1923 622 31 126 - 6Siria 506 70 - - - -Georgia 5983 121 5 4 368 -Armenia 6 - - - - -Azerbaidjan 234453 36 - - 232211 -Irak 121561 - - - 121561 -Israel 116794 4440 - 1102 3 -

ALTE ��RI DIN ASIA 5712849 64437 19122 156132 935494 9734din care:China, Regiunea Administrativ�Special� Hong-Kong 11512 6 - 7 - -Republica Coreea 359841 7 1054 11292 351 -Malaezia 72506 4674 19 3984 - 7578Singapore 18162 210 - 4 1 1Taiwan 164843 304 578 512 1 -Thailanda 122786 4380 662 16690 - 1China 3182933 19137 3614 56950 13171 744India 245757 8205 12698 4693 388 157Indonezia 110988 3312 203 44440 - 1216Japonia 287083 50 10 13922 621 -Pakistan 16832 430 - 2156 - -Sri-Lanka 8876 300 - 296 - 32Kazahstan 886701 47 - 135 883736 -Tadjikistan 78 - - - - -Turkmenistan 44426 - - - 37225 -Uzbekistan 1232 - - - - -

AFRICA 454454 61696 10966 56986 5342 270AFRICA DE NORD 319746 28978 - 1648 358 262din care:Algeria 5582 16 - - 342 -Egipt 94156 25255 - 1243 16 206Libia 4014 1531 - - - -Maroc 133357 2109 - - - 55Tunisia 82636 67 - 404 - -

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareCIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES

Cod sec�iuni CSCI Rev.4Total

18.

70

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

381311 986840 2584597 782508 312 ASIA

120243 27756 30063 29458 117 NEAR AND MIDDLE EASTof which:

4842 347 271 7 15 Saudi Arabia

26639 8815 1798 1367 83 United Arab Emirates

367 30 3 126 - Jordan

26112 3521 3547 342 1 Iran, Islamic Republic of

511 130 344 153 - Lebanon

199 185 9 42 - Siria

4091 331 774 288 - Georgia

5 - 1 - - Armenia

1996 - 209 1 - Azerbaijan

- - - - - Iraq

49909 11244 23033 27062 1 Israel

261068 959084 2554533 753050 195 OTHER ASIAN COUNTRIES of which:China, Special Administrative Region

38 1286 5617 4559 - Hong-Kong

48865 120429 159914 17926 2 Korea, Republic of

789 5808 39305 10349 - Malaysia

67 1733 15238 907 - Singapore

10669 21512 119346 11921 - Taiwan

2326 16315 67820 14580 11 Thailand

116440 586715 1787784 598218 160 China

46018 79086 73701 20805 7 India

6776 20595 25723 8723 - Indonesia

16933 60397 177934 17215 2 Japan

- 10510 275 3461 - Pakistan

- 3791 4262 196 - Sri-Lanka

1724 883 159 17 - Kazakhstan

- 78 - - - Tadjikistan

7059 142 - - - Turkmenistan865 342 - 24 - Uzbekistan

133551 41265 122019 21875 484 AFRICA

132175 29542 114111 12668 3 NORTH AFRICAof which:

- 5158 67 - - Algeria

44892 14275 3442 4823 3 Egypt

2468 - 16 - - Libya70129 8205 50317 2542 - Morocco

14687 1904 60271 5303 - Tunisia

SITC Rev.4 Sections

71

Page 45: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

0 1 2 3 4

ALTE ��RI DIN AFRICA 134708 32718 10966 55338 4984 9din care:Camerun 1161 38 - 1043 - -Gabon 503 - - 503 - -Guineea 512 - - 512 - -Sudan 15979 15962 - 17 - -Coasta de Filde� 11315 - - 6424 - 9Nigeria 1702 9 - 1684 - -Africa de Sud 31709 2872 - 962 4984 -Etiopia 489 483 - - - -Kenya 1999 1307 - 190 - -

AMERICA 1502637 236872 62154 119313 124631 105

AMERICA DE NORD 1010466 29784 25243 18613 124630 23din care:Statele Unite 916741 25846 25243 17381 87415 15Canada 93726 3938 - 1232 37215 8

AMERICA CENTRAL� �I CARAIBEAN� 143991 44771 3833 301 - 2din care:Cuba 23593 23488 104 - - -Mexic 94338 130 2982 301 - 2Panama 25 4 - - - -

AMERICA DE SUD 348180 162316 33078 100399 - 80din care:Argentina 75096 57582 4132 5013 - -Brazilia 250767 93840 28643 91415 - 70Chile 3250 1392 193 1591 - 10Columbia 8160 4974 - 102 - -Ecuador 4037 3859 87 85 - -Peru 1989 603 - 92 - -Republica Bolivarian� a Venezuelei 6 - - - - -

OCEANIA 31912 408 132 236 11 169din care:Australia 29600 365 121 - - -

��RI NESPECIFICATE EXTRA UE 13307 - - 86 1035 -

ALTE GRUP�RI DE ��RI��RI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 3570860 245690 31735 52299 94795 1939OPEC 337337 11551 405 46667 127280 1287OECD – UE 4784320 199286 54226 74663 163793 2540CSI 4397322 99484 10695 377656 2746888 2757

Total

AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL

Cod sec�iuni CSCI Rev.4

INTERNA�IONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ��RI �I ��RI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

18.

72

mii euro / thousand euro

5 6 7 8 9

1375 11723 7908 9207 481 OTHER AFRICAN COUNTRIESof which:

- 78 2 - - Cameroon- - - - - Gabon- - - - - Guinea- - - - - Sudan2 4880 - - - Côte d'Ivoire- 1 9 - - Nigeria

1315 4998 7206 8891 481 South Africa- 6 - - - Ethiopia- 433 9 60 - Kenya

100088 124242 654554 79459 1218 AMERICA

87204 73201 581271 69278 1218 NORTH AMERICAof which:

67530 67589 562368 62507 846 United States19673 5612 18903 6771 372 Canada

7955 18470 62503 6155 - CENTRAL AMERICA AND CARIBBEANof which:

- - - - - Cuba5968 18395 60878 5683 - Mexico

- - 20 1 - Panama

4929 32571 10780 4026 - SOUTH AMERICAof which:

625 6610 1043 90 - Argentina748 22974 9553 3524 - Brazil

6 8 14 36 - Chile164 2616 155 148 - Colombia

- - 1 5 - Ecuador786 356 3 149 - Peru

- 5 1 - - Venezuela, Bolivarian Republic of

945 2359 26324 1324 7 OCEANIAof which:

935 1592 25581 998 7 Australia

11938 48 181 20 - NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES488610 1150554 1081421 423192 625 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU69555 38449 31502 10524 116 OPEC

703032 1230827 1875547 477929 2477 OECD - EU127809 535136 345478 151353 66 CIS

SITC Rev.4 Sections

73

Page 46: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

TOTAL 39717,9 1218,3 1066,4 1742,3 1482,4 47,6 164,0I Animale vii �i

produse animale 506,4 6,2 9,0 64,7 5,0 1,8 39,51 Animale vii 136,9 0,1 0,2 9,4 0,1 *) 36,22 Carne �i organe comestibile 190,9 3,4 5,4 28,8 2,6 0,9 2,93 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice 11,9 *) *) 1,8 0,5 *) 0,14 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte 140,9 2,4 3,3 24,1 0,6 0,8 0,3

5 Alte produse de origine animal� 25,9 0,3 0,1 0,6 1,2 0,1 *)II Produse vegetale 1575,6 41,4 179,4 77,3 23,1 16,0 2,96 Plante vii �i produse de floricultur� 2,1 0,2 - 0,1 0,1 - 0,27 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare 73,9 2,0 0,3 1,0 0,8 *) -8 Fructe comestibile 47,1 2,0 1,2 2,0 0,8 *) 2,29 Cafea, ceai, mate �i

condimente 18,9 *) 0,1 4,1 2,6 0,2 0,110 Cereale 582,5 27,4 15,5 20,9 2,3 15,8 0,411 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon 8,6 0,6 *) 1,9 *) *) *)12 Semin�e �i fructe oleaginoase;

plante industriale sau medicinale; paie �i furaje 841,0 9,1 162,3 47,1 16,5 *) 0,1

13 Gume, r��ini �i alte seve �i extracte vegetale 0,3 - - 0,1 0,1 - *)

14 Materiale pentru împletit �i alte produse de origine vegetal�, necuprinse în alt� parte 1,3 - *) *) - - -

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 113,2 8,6 *) 16,3 3,0 0,5 *)

15 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 113,2 8,6 *) 16,3 3,0 0,5 *)IV Produse alimentare, b�uturi

�i tutun 1228,9 33,3 12,4 162,3 75,5 4,6 8,816 Preparate din carne �i pe�te 117,0 11,0 1,9 2,6 0,3 1,0 0,717 Zaharuri �i produse zaharoase 39,3 0,2 0,5 21,5 0,8 *) *)18 Cacao �i preparate din cacao 50,7 1,2 1,5 22,5 2,3 0,3 0,619 Preparate pe baz� de cereale, de

f�in�; produse de patiserie 113,6 3,0 2,1 23,6 3,4 0,8 1,020 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante 48,0 0,6 0,3 16,9 1,2 0,3 1,021 Preparate alimentare diverse 118,0 2,5 3,1 7,1 1,7 0,4 0,722 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 83,4 0,2 0,6 20,7 0,7 1,1 0,823 Reziduri �i de�euri ale industriei

alimentare; nutre�uri pentru animale 86,1 0,7 *) 34,7 1,2 0,2 *)24 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i 572,8 13,9 2,4 12,7 63,9 0,6 3,8V Produse minerale 891,7 27,8 20,8 340,5 2,2 0,3 1,225 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment 30,1 0,2 *) 4,4 0,1 *) 0,126 Minereuri, zgur� �i cenu�� 8,6 *) 1,7 1,7 0,4 - -27 Combustibili �i uleiuri minerale;

materiale bituminoase; ceruri minerale 853,0 27,5 19,1 334,4 1,7 0,3 1,2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 201719.

74

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

222,7 49,8 3529,6 165,6 12098,3 732,9 103,4 5882,4 TOTALLive animals and animal I

4,5 0,4 35,1 *) 30,5 72,5 1,2 67,4 products- - 0,5 - 0,7 26,6 - 24,0 Live animals 1

0,6 0,4 20,8 *) 4,7 16,0 0,5 16,4 Meat and edible offal 2Fish and crustaceans, molluscs 3

0,4 - 5,5 - *) 0,1 *) 0,6 and other aquatic invertebratesMilk and dairy products; 4eggs; honey; edible

3,3 - 4,2 *) 15,6 29,3 0,1 23,8 animal products n.e.s.0,2 0,1 4,1 - 9,5 0,4 0,6 2,7 Other products of animal origin 5

1,7 *) 126,5 0,1 139,0 44,1 17,7 203,0 Vegetable products II*) - *) - 0,4 *) - 0,3 Live plants, flower products 6

Edible vegetables, 7*) - 2,3 *) 10,1 0,2 *) 40,1 roots and tubers*) - 6,6 0,1 9,1 0,5 *) 8,9 Edible fruits 8

Coffee, tea, mate and 90,2 - 0,8 - 2,9 1,4 *) 0,5 spices

*) - 57,5 - 17,0 35,2 17,6 111,8 Cereals 10Products of the milling industry; 11

*) - 0,1 - 0,3 0,9 *) 0,4 malt; starchSeeds and fruits; industrial 12and medicinal plants;

1,3 *) 59,2 - 98,2 5,8 *) 41,0 straw and fodderLac; gums, resins and other 13

*) - - - *) *) - *) vegetable saps and extractsVegetable plaiting materials; 14vegetable products not

0,1 - - - 0,9 *) - *) elsewhere specified

Animal or vegetable fats III*) - 3,0 - 5,4 10,0 *) 10,4 and oils*) - 3,0 - 5,4 10,0 *) 10,4 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, IV14,1 2,1 29,3 2,0 119,8 65,4 5,9 363,3 beverages and tobacco

1,1 0,1 13,5 1,3 16,2 0,3 1,2 18,6 Preparation of meat and fish 160,1 *) 0,2 0,1 1,4 2,5 *) 0,8 Sugar and sugar confectionery 17

*) *) 0,2 *) 5,5 2,3 *) 4,9 Cocoa and cocoa preparations 18Preparations of cereals, flour, 19

1,3 0,1 0,9 *) 11,7 7,2 0,3 11,0 starch, milk; pastry productsPreparations of vegetables, fruit 20

*) *) 0,9 - 1,8 1,8 0,2 8,4 or other parts of plants5,8 0,1 6,0 0,4 37,3 7,1 1,6 6,7 Miscellaneous edible preparations 21

Alcoholic and non-alcoholic 220,1 0,6 0,6 *) 5,4 17,8 0,1 7,6 beverages; vinegar

Residues and waste from the 23- - 6,9 - 2,5 2,1 1,1 15,2 food industry

Tobacco and manufactured 245,6 1,3 - 0,2 38,0 24,2 1,2 290,0 tobacco substitutes

*) *) 3,8 0,1 52,5 146,7 *) 31,5 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

*) *) 0,3 - 0,3 0,2 *) 0,5 lime and cement- - - - 0,1 - - 0,2 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; 27bituminous substances;

*) - 3,5 0,1 52,1 146,5 *) 30,7 mineral waxes

75

Page 47: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

TOTAL 19,3 65,3 12,6 13,2 1347,6 1637,5I Animale vii �i

produse animale 0,1 0,1 0,1 1,7 15,8 14,11 Animale vii 0,1 - - - 0,1 1,82 Carne �i organe comestibile *) *) - 1,7 15,0 8,03 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice - *) *) - 0,1 -4 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte - *) 0,1 - 0,6 3,2

5 Alte produse de origine animal� - *) *) - *) 1,1II Produse vegetale *) 0,6 *) 4,2 235,4 23,26 Plante vii �i produse de floricultur� - - - - 0,5 *)7 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare - *) *) - 0,2 2,38 Fructe comestibile *) 0,3 *) *) 1,6 0,59 Cafea, ceai, mate �i

condimente *) 0,2 *) - 0,3 1,210 Cereale - *) *) 4,2 7,0 4,911 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon - - *) 0,1 0,4 1,112 Semin�e �i fructe oleaginoase;

plante industriale sau medicinale; paie �i furaje - *) *) - 225,2 13,1

13 Gume, r��ini �i alte seve �i extracte vegetale *) *) - - *) *)

14 Materiale pentru împletit �i alte produse de origine vegetal�, necuprinse în alt� parte - - *) - 0,2 -

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale - 1,3 - *) 10,4 3,3

15 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale - 1,3 - *) 10,4 3,3IV Produse alimentare, b�uturi

�i tutun 4,8 7,6 0,2 0,3 63,4 33,716 Preparate din carne �i pe�te *) - *) *) 8,7 *)17 Zah�r �i produse zaharoase *) 0,2 *) - 2,2 1,318 Cacao �i preparate din cacao 0,1 0,4 *) *) 1,3 2,019 Preparate pe baz� de cereale, de

f�in�; produse de patiserie 0,3 0,3 0,1 0,1 3,9 6,520 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante *) 0,1 *) *) 3,4 0,321 Preparate alimentare diverse *) 0,3 *) *) 5,6 6,422 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 0,3 0,2 *) *) 6,8 0,323 Reziduri �i de�euri ale industriei

alimentare; nutre�uri pentru animale - *) - - 0,6 1,024 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i 4,0 6,1 *) - 30,8 15,9V Produse minerale *) *) *) 0,1 13,6 3,025 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment - - - - 1,1 *)26 Minereuri, zgur� �i cenu�� - - - 0,1 *) 0,827 Combustibili �i uleiuri minerale;

materiale bituminoase; ceruri minerale *) *) *) *) 12,5 2,2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareFOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued19.

76

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

233,3 904,7 359,8 1539,6 457,5 2155,3 2457,3 TOTALLive animals and animal I

0,2 4,3 1,4 18,3 5,3 39,8 67,3 products0,1 0,4 1,2 2,6 *) *) 32,7 Live animals 10,1 1,4 *) 8,0 5,2 33,3 14,8 Meat and edible offal 2

Fish and crustaceans, molluscs 3- 0,1 *) 0,5 *) 0,4 1,7 and other aquatic invertebrates

Milk and dairy products; 4eggs; honey; edible

*) 2,4 *) 6,7 *) 5,4 14,6 animal products n.e.s.*) *) 0,1 0,6 *) 0,6 3,5 Other products of animal origin 5

86,1 8,6 2,9 222,2 0,1 35,2 85,1 Vegetable products II- *) 0,1 *) - *) 0,1 Live plants, flower products 6

Edible vegetables, 70,2 0,2 0,4 10,0 *) 0,3 3,4 roots and tubers0,5 *) 2,0 1,6 0,1 4,8 2,3 Edible fruits 8

Coffee, tea, mate and 9*) 0,5 - 0,9 - 1,5 1,3 spices

18,6 1,6 0,1 185,3 - 15,1 24,4 Cereals 10Products of the milling industry; 11

*) - 0,4 0,6 *) 1,1 0,7 malt; starchSeeds and fruits; industrial 12and medicinal plants;

66,8 6,3 *) 23,8 *) 12,3 52,7 straw and fodderLac; gums, resins and other 13

*) - - *) - *) *) vegetable saps and extractsVegetable plaiting materials; 14vegetable products not

- - - - - *) 0,1 elsewhere specified

Animal or vegetable fats III*) 2,4 3,1 12,2 *) 0,2 23,1 and oils*) 2,4 3,1 12,2 *) 0,2 23,1 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, IV7,5 11,9 3,4 50,3 8,1 84,7 54,3 beverages and tobacco

*) *) 0,3 13,5 0,9 21,6 1,8 Preparation of meat and fish 16*) 1,9 *) 0,4 *) 0,4 4,9 Sugar and sugar confectionery 17*) 1,9 *) 0,5 *) 1,7 1,5 Cocoa and cocoa preparations 18

Preparations of cereals, flour, 190,2 2,1 0,1 4,8 1,1 6,1 21,4 starch, milk; pastry products

Preparations of vegetables, fruit 200,3 0,3 *) 2,2 *) 4,2 3,5 or other parts of plants0,5 0,2 0,2 2,3 2,8 13,6 5,5 Miscellaneous edible preparations 21

Alcoholic and non-alcoholic 22- 1,0 *) 6,1 *) 7,8 4,6 beverages; vinegar

Residues and waste from the 23- 1,8 *) 10,0 - 2,6 5,3 food industry

Tobacco and manufactured 246,4 2,8 2,7 10,5 3,2 26,9 5,6 tobacco substitutes

0,1 27,7 17,3 12,6 0,1 4,0 185,8 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

- 4,3 *) *) 0,1 0,2 18,3 lime and cement- 0,6 - 2,2 - - 0,7 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; 27bituminous substances;

0,1 22,8 17,3 10,4 *) 3,7 166,8 mineral waxes

77

Page 48: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

VI Produse chimice 1020,5 20,9 21,2 179,4 61,5 1,6 2,828 Produse chimice anorganice 77,3 3,7 0,3 12,8 3,8 *) 0,129 Produse chimice organice 86,8 3,7 3,0 4,6 0,5 0,1 0,230 Produse farmaceutice 425,5 2,6 5,3 31,1 40,1 0,2 0,531 Îngr���minte 45,3 2,0 *) 13,7 1,2 - 0,232 Extracte tanante sau colorante;

tanini �i deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materii colorante; culori �i vopsele; chit �i masticuri; cerneluri 45,3 0,5 7,9 10,5 0,3 0,1 0,8

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau preparate de toalet� �i cosmetice 128,8 4,5 2,5 28,0 10,2 0,2 0,3

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat �i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat 69,1 1,1 0,6 19,5 2,5 0,9 0,1

35 Substan�e albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime 10,9 1,0 0,4 1,1 0,5 *) *)

36 Pulberi �i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile 3,2 0,1 - 1,3 0,1 - 0,3

37 Produse fotografice sau cinematografice 4,2 *) 0,3 0,1 *) 0,1 -

38 Produse diverse ale industriei chimice 124,1 1,7 0,9 56,6 2,2 0,1 0,2

VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea 2350,0 36,1 65,0 120,5 89,5 1,3 9,6

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 940,7 26,3 23,8 88,3 45,0 1,1 6,2

40 Cauciuc �i articole din cauciuc 1409,3 9,8 41,2 32,2 44,5 0,2 3,4

VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri �i produse din acestea 310,3 4,2 1,3 3,7 0,2 *) 0,4

41 Piei brute �i piei t�b�cite 62,4 3,2 0,6 0,3 *) - 0,242 Obiecte din piele 247,2 1,0 0,7 3,4 0,2 *) 0,243 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale 0,7 *) *) *) *) - -

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 666,5 49,8 14,8 32,8 13,2 2,1 7,7

44 Lemn, c�rbune de lemn �i articole din lemn 666,3 49,8 14,8 32,7 13,2 2,1 7,7

45 Plut� �i articole din plut� *) *) - *) - - -46 Produse din împletituri de

fibre vegetale sau de nuiele 0,1 *) *) *) *) - *)

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 333,5 9,9 8,5 38,1 11,4 0,3 2,7

47 Past� din lemn ; de�euri de hârtie 18,2 1,1 *) 1,1 - - -48 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 255,3 7,5 5,8 27,2 10,3 0,3 2,749 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate 60,0 1,3 2,7 9,9 1,1 *) 0,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareFOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued19.

78

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

14,0 0,9 26,3 0,5 183,9 42,7 6,8 34,5 Chemical products VI*) *) 0,4 - 5,8 5,8 *) 11,3 Inorganic chemicals 28

0,1 *) 3,8 *) 32,0 0,9 0,4 6,8 Organic chemicals 2911,4 0,2 16,4 *) 103,2 3,5 6,4 6,7 Pharmaceutical products 30

- - 0,1 - 0,3 1,3 *) 0,1 Fertilizers 31Tanning or dyestuff extracts; 32tannins and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes; putty and

*) 0,4 0,8 0,2 3,3 1,3 *) 2,1 mastics; inksEssential oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

2,3 0,1 1,4 *) 4,2 9,9 *) 2,5 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

*) *) 0,2 *) 15,7 12,8 *) 0,8 modelling pastesAlbuminoidal substances; 35

*) 0,2 0,1 0,1 3,3 1,0 *) 0,7 modified starch; glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys; certain

- - *) *) 0,3 0,1 - *) combustible preparationsPhotographic or cinematographic 37

- - 0,2 *) 0,8 *) *) 0,2 goodsMiscellaneous chemical 38

0,1 *) 2,9 0,1 15,0 6,1 *) 3,3 products

Plastics, rubber and VII3,5 2,2 276,8 6,1 602,9 32,6 1,7 333,4 articles thereof

Plastics and articles 391,3 2,0 101,4 2,7 139,7 27,1 0,7 212,2 thereof2,2 0,2 175,5 3,4 463,2 5,5 1,0 121,2 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII3,0 *) 34,2 0,3 25,1 0,3 0,1 189,3 furskins and articles thereof2,7 - 1,7 - 7,4 0,1 - 39,9 Raw hides and skins and leather 410,3 *) 32,6 0,3 17,5 0,2 0,1 148,9 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 43- - *) *) 0,1 *) - 0,5 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX2,5 0,6 45,4 2,8 88,4 25,4 0,7 150,2 excluding furniture

Wood, charcoal and articles 442,5 0,6 45,4 2,8 88,4 25,4 0,7 150,2 of wood

- - - - *) *) - *) Cork and articles of cork 45Manufactures of straw, of esparto 46or of other plaiting materials,

- - - *) *) - *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X1,1 0,2 49,4 0,1 20,9 33,3 0,2 42,8 paperboard and articles thereof

- - - - 0,2 0,9 *) *) Pulp of wood; waste of paper 47Paper and paperboard; articles 48

0,4 0,2 29,9 0,1 16,7 31,7 *) 38,6 of paper and paperboardPrinted books, newspapers and 49

0,7 *) 19,5 *) 4,0 0,7 0,2 4,1 other products of the printing

79

Page 49: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

VI Produse chimice 2,6 11,8 0,1 0,7 43,0 116,028 Produse chimice anorganice *) 0,9 - 0,3 1,1 10,229 Produse chimice organice *) *) - *) 7,9 5,430 Produse farmaceutice 1,9 9,4 *) 0,4 24,4 52,431 Îngr���minte - - - - *) 1,232 Extracte tanante sau colorante;

tanini �i deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materii colorante; culori �i vopsele; chit �i masticuri; cerneluri 0,3 0,3 0,1 *) 2,1 0,9

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau preparate de toalet� �i cosmetice *) 0,9 *) *) 2,7 38,7

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat �i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat *) *) - *) 1,4 4,1

35 Substan�e albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime *) 0,1 *) - *) 0,3

36 Pulberi �i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile - - - - *) *)

37 Produse fotografice sau cinematografice 0,3 - - - 0,1 1,3

38 Produse diverse ale industriei chimice *) 0,1 - *) 3,1 1,5

VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea 1,1 7,8 0,4 0,6 57,3 202,2

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 0,8 7,0 0,4 0,6 19,6 72,0

40 Cauciuc �i articole din cauciuc 0,3 0,8 *) *) 37,7 130,2

VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri �i produse din acestea 0,2 0,1 0,1 *) 8,8 9,5

41 Piei brute �i piei t�b�cite *) - - - 0,3 0,942 Obiecte din piele 0,2 0,1 0,1 *) 8,5 8,743 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale - - - - *) *)

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 0,8 4,5 1,6 0,1 10,3 42,4

44 Lemn, c�rbune de lemn �i articole din lemn 0,8 4,5 1,6 0,1 10,3 42,4

45 Plut� �i articole din plut� - - - - - *)46 Produse din împletituri de

fibre vegetale sau de nuiele - - - - *) *)

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 0,1 0,4 0,5 0,1 5,0 28,6

47 Past� din lemn ; de�euri de hârtie - - - - *) *)48 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 0,1 0,4 0,5 0,1 1,8 26,749 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate *) *) *) *) 3,2 1,9

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareFOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS

19.

80

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

7,6 18,9 6,5 17,8 4,5 69,5 115,8 Chemical products VI0,8 1,6 0,4 2,9 0,3 0,7 7,9 Inorganic chemicals 285,2 0,5 1,1 1,4 *) 1,9 4,3 Organic chemicals 290,7 7,2 1,7 1,8 2,6 59,7 35,7 Pharmaceutical products 30

- 3,1 - *) - *) 22,2 Fertilizers 31Tanning or dyestuff extracts; 32tannins and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes; putty and

*) 0,3 1,6 4,5 *) 0,7 6,4 mastics; inksEssential oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

0,1 2,2 1,0 4,5 1,0 3,3 8,2 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

*) 2,1 0,1 0,5 *) 0,4 5,9 modelling pastesAlbuminoidal substances; 35

*) 0,1 0,1 0,5 *) 0,2 1,2 modified starch; glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys; certain

- - - 0,1 0,5 *) 0,3 combustible preparationsPhotographic or cinematographic 37

*) - *) *) - *) 0,8 goodsMiscellaneous chemical 38

0,8 1,8 0,4 1,5 0,1 2,6 23,0 products

Plastics, rubber and VII13,1 57,4 14,4 124,5 21,7 97,6 170,5 articles thereof

Plastics and articles 395,3 22,4 3,6 21,2 2,7 26,9 80,5 thereof7,9 35,0 10,8 103,3 19,0 70,7 90,0 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII5,9 0,6 0,4 15,3 1,0 2,3 3,9 furskins and articles thereof2,1 0,4 0,2 0,4 *) 0,2 1,9 Raw hides and skins and leather 413,9 0,2 0,2 14,9 1,0 2,1 2,0 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 43- - - *) - *) *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX3,6 14,5 10,6 19,3 37,5 24,7 60,2 excluding furniture

Wood, charcoal and articles 443,6 14,5 10,6 19,3 37,5 24,7 60,2 of wood

- *) - - - *) *) Cork and articles of cork 45Manufactures of straw, of esparto 46or of other plaiting materials,

- *) *) *) - *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X0,2 7,7 5,1 4,9 0,9 8,3 52,7 paperboard and articles thereof

- 0,1 2,5 *) - *) 12,3 Pulp of wood; waste of paper 47Paper and paperboard; articles 48

0,2 7,4 2,6 2,9 0,8 3,3 37,4 of paper and paperboardPrinted books, newspapers and 49

0,1 0,2 *) 2,0 0,1 5,0 3,1 other products of the printing industry

81

Page 50: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

XI Materiale textile �i articole din acestea 3078,9 39,9 93,3 49,0 20,9 0,5 22,0

50 M�tase 70,6 - - *) *) - -51 Lân�, p�r fin sau grosier de

animale; fire �i �es�turi din p�r de cal 105,7 *) *) 0,5 0,9 - 0,1

52 Bumbac 43,6 16,0 2,5 5,6 0,1 - 0,253 Alte fibre textile vegetale;

fire de hârtie �i �es�turi din fire de hârtie 2,2 *) - *) - - -

54 Filamente sintetice sau artificiale 97,4 0,3 0,7 6,2 2,1 *) 0,355 Fibre sintetice sau artificiale

discontinue 154,5 0,2 2,4 4,5 7,8 *) 0,456 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea 33,8 0,4 4,4 1,0 0,2 *) 0,9

57 Covoare �i alte acoperitoare de podea din materiale textile 9,3 2,6 - 0,3 0,7 - 0,1

58 �es�turi speciale; �es�turi buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii 42,7 0,3 1,0 1,3 0,2 *) *)

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articole tehnice din materiale textile 34,0 0,7 0,3 0,7 5,1 *) 1,2

60 �es�turi cro�etate sau tricotate 16,2 0,4 2,8 1,5 0,1 - 0,661 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate 543,0 2,2 6,1 7,5 0,7 *) 15,062 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate 1554,2 15,7 56,2 14,1 1,7 0,2 2,863 Alte articole textile confec�ionate 371,7 1,2 16,9 5,8 1,2 0,1 0,4

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare 1131,3 144,9 4,0 11,9 2,4 0,1 1,7

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia 1109,9 140,2 3,8 11,8 2,4 0,1 1,665 Obiecte de acoperit capul �i p�r�i

ale acestora 17,4 2,7 *) 0,1 *) - 0,166 Umbrele de ploaie, umbrele de

soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora 1,6 0,1 0,2 *) *) - *)

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman 2,5 1,9 *) *) *) - *)

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 257,6 10,1 8,6 27,1 9,6 0,8 6,6

68 Articole din piatr�, ipsos,ciment, azbest, mic� �i materiale similare 42,9 3,0 0,2 8,4 0,2 *) 2,4

69 Produse ceramice 108,8 5,3 3,3 3,3 2,2 *) 1,070 Sticl� �i articole din sticl� 105,9 1,8 5,2 15,5 7,2 0,8 3,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

19.

82

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

Textiles and textile XI31,1 3,3 309,8 4,8 612,8 9,4 17,8 998,5 articles

- - *) - *) *) - 70,5 Silk 50Wool, fine or coarse animal 51hair; horsehair yarn and

0,1 *) 1,3 *) 46,9 *) 0,3 52,1 woven fabric*) 1,3 1,6 0,1 3,3 0,1 *) 7,9 Cotton 52

Other vegetable textile fibres; 53paper yarn and woven

- - *) 0,1 0,7 *) - 0,5 fabric of paper yarn0,1 0,4 2,0 1,9 15,3 0,6 *) 40,0 Man-made filaments 54

Man-made staple 550,3 0,2 16,3 0,6 18,9 0,8 *) 68,3 fibres

Wadding, felt, special yarns; twine, 56ropes, articles thereof

*) *) 1,0 *) 7,5 0,1 0,5 9,4 articles thereofCarpets and other textile floor 57

*) *) 0,2 - 3,1 - - *) coveringsSpecial woven fabrics; tufted 58textile fabrics; lace, tapestries;

0,1 0,5 2,6 0,2 8,6 0,2 0,1 3,6 trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered 59or laminated textile fabrics;

*) *) 4,6 *) 4,7 *) *) 7,4 technical articles of textiles0,4 0,3 1,9 *) 1,1 0,1 *) 4,5 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 611,8 0,2 89,8 0,5 94,1 3,7 9,6 198,3 accessories

Not knitted or crocheted clothing 6228,3 0,4 147,2 1,4 326,6 2,8 5,6 484,7 and accessories

0,1 0,1 41,2 0,1 81,9 1,0 1,6 51,3 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII3,0 0,4 30,1 0,1 99,2 1,4 *) 683,0 and similar articles2,9 0,4 29,5 0,1 88,5 1,4 *) 679,6 Footwear and parts thereof 64

Headgear and parts 65*) *) 0,2 *) 10,4 *) - 3,3 thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking 66sticks, seat-sticks, whips, riding

0,1 *) 0,4 *) 0,2 *) - *) crops and parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

- - *) - 0,1 - - *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIIIcement, ceramic, glass and

4,0 0,1 19,4 2,1 52,3 11,4 *) 34,6 similar materialsArticles of stone, plaster, 68cement, asbestos, mica

0,2 *) 7,7 - 7,3 2,8 *) 4,5 and similar materials3,7 *) 6,2 2,1 31,1 1,7 *) 16,7 Ceramic products 69

*) 0,1 5,5 *) 14,0 6,9 *) 13,3 Glass and glassware 70

83

Page 51: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

XI Materiale textile �i articole din acestea 0,5 7,2 2,2 0,2 63,3 85,0

50 M�tase - - - - - -51 Lân�, p�r fin sau grosier de

animale; fire �i �es�turi din p�r de cal - 1,2 - - - 0,1

52 Bumbac *) 1,1 - *) 0,6 0,353 Alte fibre textile vegetale;

fire de hârtie �i �es�turi din fire de hârtie - *) - - 0,1 *)

54 Filamente sintetice sau artificiale *) 0,7 - *) 0,6 12,455 Fibre sintetice sau artificiale

discontinue *) 0,7 - *) 0,5 7,956 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea *) 0,2 *) *) 0,2 2,3

57 Covoare �i alte acoperitoare de podea din materiale textile *) *) - *) 1,9 0,1

58 �es�turi speciale; �es�turi buclate; dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii *) 2,3 - *) 0,2 6,3

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articole tehnice din materiale textile *) 0,3 *) *) 0,6 2,2

60 �es�turi cro�etate sau tricotate *) *) *) - *) 0,561 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate 0,2 0,2 0,1 0,1 11,4 2,662 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate 0,1 0,4 0,1 0,1 16,7 7,763 Alte articole textile confec�ionate 0,1 0,1 1,9 *) 30,6 42,6

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare *) 0,2 0,1 *) 17,3 5,6

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia *) 0,2 *) *) 17,1 5,565 Obiecte de acoperit capul �i p�r�i

ale acestora *) - *) - 0,1 *)66 Umbrele de ploaie, umbrele de

soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora *) *) *) - 0,2 0,1

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman - *) - *) - *)

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 0,1 0,1 0,1 0,1 3,4 12,6

68 Articole din piatr�, ipsos,ciment, azbest, mic� �i materiale similare *) *) *) - 0,3 1,1

69 Produse ceramice 0,1 0,1 - *) 1,2 6,070 Sticl� �i articole din sticl� *) *) *) 0,1 1,9 5,5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN

FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

19.

84

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

Textiles and textile XI6,3 32,5 5,7 122,0 34,7 414,8 91,4 articles

- - *) - - *) *) Silk 50Wool, fine or coarse animal 51hair; horsehair yarn and

*) *) *) 0,5 0,1 1,5 0,1 woven fabric0,2 0,5 *) 0,7 0,2 0,4 0,9 Cotton 52

Other vegetable textile fibres; 53paper yarn and woven

- - *) *) 0,1 0,1 0,5 fabric of paper yarn0,4 0,3 0,1 1,3 0,3 2,3 9,1 Man-made filaments 54

Man-made staple 550,2 0,2 3,6 10,4 0,4 5,0 4,8 fibres

Wadding, felt, special yarns; twine, 56ropes, articles thereof

0,3 0,4 *) 2,8 *) 0,8 1,4 articles thereofCarpets and other textile floor 57

*) 0,1 0,1 *) - - 0,2 coveringsSpecial woven fabrics; tufted 58textile fabrics; lace, tapestries;

0,1 0,5 *) 0,3 0,4 6,1 7,9 trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered 59or laminated textile fabrics;

1,0 1,9 0,4 1,2 0,1 0,7 0,9 technical articles of textiles0,1 0,5 *) 0,2 *) 0,3 0,8 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 611,0 5,3 0,6 7,8 1,2 48,4 34,5 accessories

Not knitted or crocheted clothing 622,7 6,7 0,7 93,0 30,9 285,6 21,7 and accessories0,3 16,1 0,2 3,8 0,9 63,6 8,6 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII3,0 54,0 1,2 22,9 1,7 13,8 29,5 and similar articles3,0 54,0 1,2 22,9 1,4 13,4 29,0 Footwear and parts thereof 64

Headgear and parts 65*) *) *) *) 0,1 *) 0,4 thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking 66sticks, seat-sticks, whips, riding

*) *) *) *) 0,2 *) *) crops and parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

- *) *) *) - 0,3 *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIIIcement, ceramic, glass and

0,9 8,4 1,3 5,3 5,4 6,8 26,5 similar materialsArticles of stone, plaster, 68cement, asbestos, mica

*) 0,1 0,4 0,1 0,1 1,9 2,0 and similar materials*) 1,3 0,4 4,5 4,0 3,5 11,1 Ceramic products 69

0,8 7,0 0,4 0,7 1,3 1,3 13,4 Glass and glassware 70

85

Page 52: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

XV Metale comune �i articole din acestea 3251,2 116,8 47,9 271,7 139,9 4,7 20,5

72 Font�, fier �i o�el 875,0 19,0 3,6 113,6 41,6 1,3 12,073 Produse din font�,

fier �i o�el 1052,2 32,7 20,8 34,0 37,6 2,5 6,674 Cupru �i articole din cupru 118,7 19,9 1,6 50,4 0,8 - 0,175 Nichel �i articole din nichel 0,8 *) - 0,1 0,1 - *)76 Aluminiu �i articole din aluminiu 763,4 40,9 17,1 33,8 53,7 0,7 1,478 Plumb �i articole din plumb 37,3 *) *) 26,3 0,5 - -79 Zinc �i articole din zinc 2,4 *) 0,1 0,1 *) - *)80 Cositor �i articole din cositor 2,7 *) *) *) - - -81 Alte metale comune; cermeturi 17,8 0,3 *) 0,5 0,1 - *)82 Unelte �i scule, tacâmuri din

metale comune 52,1 0,4 0,8 8,5 0,5 *) 0,183 Articole diverse

din metale comune 328,8 3,7 3,8 4,4 5,0 0,3 0,3XVI Ma�ini �i aparate; echipamente

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile 12184,5 424,9 296,1 193,0 586,6 7,9 12,5

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice, p�r�i ale acestora 4135,7 170,7 108,9 89,4 87,3 4,9 7,6

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 8048,8 254,3 187,3 103,6 499,3 3,0 4,9

XVII Mijloace �i materialede transport 7209,0 101,7 167,8 93,2 240,1 0,5 18,3

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii 92,6 5,3 1,5 1,3 7,1 - 0,5

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 6789,5 95,6 162,8 91,6 232,9 0,4 17,7

88 Aeronave, nave spa�iale 206,8 0,3 3,1 *) 0,1 *) -89 Vapoare, nave �i structuri plutitoare 120,0 0,5 0,4 0,3 - - *)

XVIII Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 1439,8 48,5 39,2 8,7 37,7 1,4 0,7

90 Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare 1422,8 47,9 39,1 7,9 37,6 0,6 0,6

91 Ceasornic�rie 8,5 0,5 0,1 0,8 *) 0,8 *)92 Instrumente muzicale;

p�r�i �i accesorii ale acestora 8,4 0,1 *) *) 0,1 *) *)XX M�rfuri �i produse

diverse 1941,7 90,7 75,1 26,9 157,5 1,7 6,094 Mobila; aparate

de iluminat �i alte articole similare; construc�ii prefabricate 1779,9 62,1 67,0 11,1 157,0 1,6 5,7

95 Juc�rii, jocuri, articole pentrudivertisment sau pentru sport 106,9 27,7 7,2 6,6 0,1 0,1 0,1

96 Articole diverse 54,9 0,9 0,8 9,2 0,4 *) 0,2

XXII Bunuri necuprinse în alte sec�iuni dinNomenclatorul Combinat 227,4 2,5 2,1 25,1 2,9 1,5 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

19.

86

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

Base metals and articles XV44,0 6,3 213,9 28,5 744,0 129,8 2,1 457,6 of base metal15,3 0,5 13,3 2,9 161,8 99,6 0,8 137,1 Pig-iron, iron and steel 72

Products of pig-iron, 735,7 4,3 116,6 12,4 252,5 7,3 0,8 164,1 iron and steel

*) - 1,9 *) 11,5 2,5 0,1 8,9 Copper and articles thereof 74- - *) - *) *) - 0,2 Nickel and articles thereof 75

22,0 0,1 50,7 0,7 153,9 13,0 0,3 93,0 Aluminium and articles thereof 76*) - - - *) 4,6 - 0,3 Lead and articles thereof 78- - *) - 0,3 0,1 - 1,3 Zinc and articles thereof 79- - *) - 0,4 - - 0,4 Tin and articles thereof 80

*) - 0,7 *) 7,4 1,9 - 1,6 Other base metals; cermets 81Tools and implements, cutlery 82

0,1 *) 3,9 0,8 26,0 0,1 *) 4,3 of base metalMiscellaneous 83

0,8 1,4 26,8 11,7 130,1 0,6 *) 46,5 articles of base metalMachinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image

51,6 31,0 1079,0 74,1 5110,0 69,5 16,8 1220,5 recorders and reproducersBoilers, turbines, engines, 84mechanical apparatus and

42,6 6,7 534,9 29,4 1587,5 16,4 11,5 324,8 devices, parts thereofMachinery and mechanical 85appliances and electrical equipment; sound and television

8,9 24,4 544,0 44,7 3522,5 53,1 5,4 895,7 image recorders and reproducersVehicles and associated XVII

29,4 0,9 849,0 20,9 3093,3 9,5 13,3 587,4 transport equipmentRailway or tramway locomotives 86

- - 7,5 - 33,1 0,5 - 2,1 and rolling-stockVehicles, tractors and other 87

29,4 0,9 794,8 20,9 2915,2 9,0 13,3 585,0 ground vehicles- - 25,0 - 145,0 - - 0,2 Aircrafts, spacecrafts 88- - 21,7 - *) - - 0,1 Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocksand watches; musicalinstruments; parts

3,1 *) 78,2 21,4 677,5 8,6 0,4 158,2 and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or instruments and apparatus

3,1 *) 77,7 21,2 672,7 8,6 0,4 152,9 and similar- - 0,1 0,1 1,7 *) *) 2,2 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts and 92*) *) 0,3 *) 3,1 *) *) 3,2 accessories thereof

Miscellaneous manufactured XX11,7 1,1 314,3 1,6 426,2 18,9 2,5 228,7 articles

Furniture; lighting 94fittings and other similar articles; prefabricated

11,5 1,1 301,7 1,2 396,3 11,6 2,0 210,2 buildingsToys, games, sport or 95

0,1 *) 7,0 0,2 19,2 1,0 *) 9,4 entertainment articles0,1 *) 5,5 0,1 10,6 6,3 0,4 9,0 Miscellaneous manufactured 96

articlesGoods non-included in XXIICombined Nomenclature

0,5 0,2 6,3 - 14,5 1,4 16,2 88,3 other sections

87

Page 53: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

XV Metale comune �i articole din acestea 1,0 8,9 1,9 1,4 116,7 208,1

72 Font�, fier �i o�el 0,6 0,9 *) *) 16,1 88,373 Produse din font�,

fier �i o�el 0,3 7,6 0,7 *) 61,4 50,974 Cupru �i articole din cupru *) *) *) *) 1,9 7,975 Nichel �i articole din nichel - - - - *) *)76 Aluminiu �i articole din aluminiu *) 0,2 *) 0,9 32,6 48,678 Plumb �i articole din plumb - - - - *) 2,879 Zinc �i articole din zinc - - 0,1 - *) 0,180 Cositor �i articole din cositor - - - - *) -81 Alte metale comune; cermeturi - - 1,0 - 0,1 2,382 Unelte �i scule, tacâmuri din

metale comune *) *) *) *) 0,4 1,483 Articole diverse

din metale comune *) 0,2 *) 0,4 4,2 5,8XVI Ma�ini �i aparate; echipamente

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile 5,6 7,5 2,3 2,2 325,3 365,3

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice, p�r�i ale acestora 1,8 4,0 1,9 0,9 124,5 145,0

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 3,8 3,5 0,3 1,3 200,9 220,3

XVII Mijloace �i materialede transport 1,7 1,4 2,3 1,0 198,5 352,4

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii - - - - 0,5 4,5

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 1,7 1,4 2,3 1,0 97,2 347,9

88 Aeronave, nave spa�iale - - - - 5,3 *)89 Vapoare, nave �i structuri plutitoare - - - - 95,5 -

XVIII Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 0,1 1,8 0,2 *) 29,5 70,0

90 Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare 0,1 1,8 0,2 *) 28,5 69,9

91 Ceasornic�rie *) *) - *) 1,0 0,192 Instrumente muzicale;

p�r�i �i accesorii ale acestora *) *) - - *) 0,1XX M�rfuri �i produse

diverse 0,5 4,0 0,8 0,4 124,7 62,294 Mobila; aparate

de iluminat �i alte articole similare; construc�ii prefabricate 0,2 3,9 0,3 0,4 123,7 54,1

95 Juc�rii, jocuri, articole pentrudivertisment sau pentru sport 0,2 *) 0,5 *) 0,5 7,4

96 Articole diverse 0,1 0,1 *) *) 0,5 0,7

XXII Bunuri necuprinse în alte sec�iuni dinNomenclatorul Combinat 0,1 *) *) 0,1 6,0 0,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continuedFOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS

EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

19.

88

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

Base metals and articles XV13,9 95,0 26,2 104,3 68,4 95,5 281,9 of base metal

2,1 32,6 9,2 18,3 25,3 12,2 46,8 Pig-iron, iron and steel 72Products of pig-iron, 73

8,0 32,1 3,4 47,2 18,2 48,2 76,4 iron and steel*) 1,7 0,1 1,1 3,4 0,1 4,8 Copper and articles thereof 74- *) - *) *) 0,4 *) Nickel and articles thereof 75

2,0 10,6 10,1 17,2 0,4 22,0 137,5 Aluminium and articles thereof 76- - 2,7 *) - - *) Lead and articles thereof 78- 0,1 *) *) 0,1 *) *) Zinc and articles thereof 79- - - 1,0 *) *) 1,0 Tin and articles thereof 80

*) - - 0,2 0,4 1,0 0,2 Other base metals; cermets 81Tools and implements, cutlery 82

0,2 0,2 0,1 0,5 1,1 0,9 1,8 of base metalMiscellaneous 83

1,7 17,9 0,6 18,9 19,5 10,8 13,4 articles of base metalMachinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image

32,6 343,3 168,7 275,7 116,5 629,6 736,3 recorders and reproducersBoilers, turbines, engines, 84mechanical apparatus and

12,4 47,5 127,5 143,7 43,1 217,1 243,6 devices, parts thereofMachinery and mechanical 85appliances and electrical equipment; sound and television

20,2 295,7 41,1 132,0 73,3 412,5 492,7 image recorders and reproducersVehicles and associated XVII

38,5 144,2 62,2 382,5 63,9 442,1 293,1 transport equipmentRailway or tramway locomotives 86

0,1 5,1 *) 0,5 - 17,9 5,2 and rolling-stockVehicles, tractors and other 87

37,8 138,9 62,2 380,6 63,8 397,4 287,8 ground vehicles0,6 - - 0,1 0,2 26,8 *) Aircrafts, spacecrafts 88

- 0,2 - 1,3 - *) *) Ships, boats and floating structures 89Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocksand watches; musicalinstruments; parts

1,1 17,7 7,1 58,1 11,5 70,5 88,2 and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus

1,0 17,6 7,1 56,8 11,5 70,1 87,7 and similar*) 0,1 *) 0,1 - 0,4 0,4 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts and 92*) *) *) 1,2 *) 0,1 0,1 accessories thereof

Miscellaneous manufactured XX12,0 55,6 22,4 70,7 75,9 106,8 42,8 articles

Furniture; lighting 94fittings and other similar articles; prefabricated

11,6 47,9 18,4 65,9 73,8 102,0 37,4 buildingsToys, games, sport or 95

0,2 7,2 3,6 0,7 0,5 3,2 3,9 entertainment articles0,2 0,6 0,4 4,1 1,6 1,6 1,5 Miscellaneous manufactured 96

articlesGoods non-included in XXIICombined Nomenclature

0,6 0,1 *) 0,6 0,4 8,9 49,0 other sections

89

Page 54: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

TOTAL 47484,1 2076,7 1468,3 1825,8 1799,7 30,5 116,5I Animale vii �i

produse animale 1342,5 22,6 29,9 34,8 34,1 4,8 0,71 Animale vii 157,4 0,9 0,2 7,6 9,1 - *)2 Carne �i organe comestibile 621,1 14,2 16,9 5,0 1,1 4,2 *)3 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice 132,7 0,1 1,2 8,2 7,8 *) 0,34 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte 398,5 7,1 11,3 13,4 14,3 0,6 0,3

5 Alte produse de origine animal� 32,8 0,3 0,3 0,6 1,7 - 0,1

II Produse vegetale 1587,7 38,0 46,8 183,5 25,0 0,4 2,76 Plante vii �i produse de floricultur� 106,8 0,7 0,4 2,5 0,2 - 0,57 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare 257,5 5,2 8,5 15,4 2,7 0,1 0,48 Fructe comestibile 421,1 5,1 28,7 8,8 16,5 0,2 0,19 Cafea, ceai, mate �i

condimente 170,0 6,0 3,4 39,7 1,8 0,1 *)10 Cereale 364,0 10,2 0,2 75,4 0,5 - 1,411 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon 84,3 6,1 1,3 7,0 2,1 - *)12 Semin�e �i fructe oleaginoase;

plante industriale sau medicinale; paie �i furaje 161,8 2,6 1,6 33,2 1,1 0,1 0,3

13 Gume, r��ini �i alte seve �i extracte vegetale 21,5 2,0 2,7 1,5 0,1 - -

14 Materiale pentru împletit �i alte produse de origine vegetal�, necuprinse în alt� parte 0,8 *) *) *) - - -

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 136,4 1,4 1,3 16,7 6,2 *) 0,2

15 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale 136,4 1,4 1,3 16,7 6,2 *) 0,2

IV Produse alimentare, b�uturi �i tutun 2023,2 77,7 98,9 135,0 85,4 1,0 18,4

16 Preparate din carne �i pe�te 139,3 0,6 2,9 7,9 5,3 - 0,717 Zaharuri �i produse zaharoase 121,6 3,9 2,8 21,2 4,7 - 1,918 Cacao �i preparate din cacao 200,3 7,9 11,4 17,4 2,5 *) 0,219 Preparate pe baz� de cereale, de

f�in�; produse de patiserie 318,9 9,3 13,9 21,6 18,2 *) 1,420 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante 205,1 9,5 12,3 10,5 6,4 0,1 0,121 Preparate alimentare diverse 332,7 12,6 13,8 11,1 24,6 0,8 5,022 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 263,8 24,7 4,7 24,6 3,1 *) 0,323 Reziduri �i de�euri ale industriei

alimentare; nutre�uri pentru animale 244,1 9,3 8,8 14,1 4,0 0,1 0,424 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i 197,4 - 28,3 6,6 16,5 - 8,4

V Produse minerale 1002,2 25,3 31,1 125,3 11,4 0,1 1,925 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment 70,8 4,2 6,0 21,6 1,9 0,1 1,226 Minereuri, zgur� �i cenu�� 12,5 6,0 *) 2,0 *) - *)27 Combustibili �i uleiuri minerale;

materiale bituminoase; ceruri minerale 918,9 15,1 25,1 101,8 9,5 - 0,7

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN

CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 201720.

90

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

274,2 89,8 3307,2 132,6 12517,7 715,1 300,3 6310,5 TOTALLive animals and animal I

41,9 7,7 29,9 0,2 314,3 14,4 3,4 89,6 products6,4 *) 2,2 - 43,3 0,1 *) 4,8 Live animals 1

17,0 7,1 9,2 0,2 144,5 0,8 1,0 37,9 Meat and edible offal 2Fish and crustaceans, molluscs 3

9,9 0,4 3,8 - 6,4 8,9 0,4 11,0 and other aquatic invertebratesMilk and dairy products; 4eggs; honey; edible

7,9 0,2 13,7 *) 112,6 4,3 1,8 26,0 animal products n.e.s.0,8 - 1,0 - 7,5 0,2 0,1 9,9 Other products of animal origin 5

8,3 0,7 97,7 *) 166,0 107,8 0,1 136,9 Vegetable products II3,7 - 1,2 - 5,0 1,9 *) 9,4 Live plants, flower products 6

Edible vegetables,0,1 - 9,3 - 36,0 21,7 *) 24,7 roots and tubers 7

*) - 22,4 - 45,4 78,4 - 46,4 Edible fruits 8Coffee, tea, mate and 9

0,2 - 4,0 *) 47,7 0,3 *) 36,3 spices1,2 - 20,3 - 2,3 2,0 *) 3,6 Cereals 10

Products of the milling industry; 110,2 - 1,6 - 3,2 2,7 - 3,3 malt; starch

Seeds and fruits; industrial 12and medicinal plants;

2,8 0,7 36,8 *) 17,2 0,5 *) 12,3 straw and fodderLac; gums, resins and other 13

0,1 - 2,0 - 9,0 0,1 0,1 0,7 vegetable saps and extractsVegetable plaiting materials; 14vegetable products not

*) - 0,2 - 0,1 - - 0,2 elsewhere specified

Animal or vegetable fats III3,8 - 6,0 - 21,0 9,2 *) 11,2 and oils

Animal or vegetable fats 153,8 - 6,0 - 21,0 9,2 *) 11,2 and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV21,7 0,3 83,5 2,2 412,1 40,7 16,7 166,0 and tobacco

0,5 0,1 2,6 *) 38,8 0,9 0,1 13,5 Preparation of meat and fish 160,1 - 15,9 - 14,5 2,9 7,0 5,6 Sugar and sugar confectionery 170,1 0,1 3,4 - 72,9 0,9 *) 12,0 Cocoa and cocoa preparations 18

Preparations of cereals, flour, 190,5 0,1 18,2 0,1 62,7 7,4 1,6 39,9 starch, milk; pastry products

Preparations of vegetables, fruit 200,1 - 7,0 *) 32,7 19,6 0,4 16,6 or other parts of plants

11,3 *) 13,2 0,3 55,0 5,0 1,2 39,1 Miscellaneous edible preparations 21Alcoholic and non-alcoholic 22

0,5 *) 15,3 1,9 31,5 3,5 5,5 18,1 beverages; vinegarResidues and waste from the 23

8,1 - 6,6 - 19,5 0,2 0,8 12,4 food industryTobacco and manufactured 24

0,3 - 1,3 - 84,5 0,2 *) 8,8 tobacco substitutes

0,8 0,8 13,5 0,1 65,0 14,5 2,4 72,9 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

*) *) 1,9 0,1 11,6 2,1 *) 9,5 lime and cement- - *) - 1,2 0,9 - 0,7 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; 27bituminous substances;

0,8 0,8 11,6 *) 52,3 11,5 2,4 62,7 mineral waxes

91

Page 55: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

TOTAL 19,1 76,6 86,8 33,6 2525,1 3386,3I Animale vii �i

produse animale 3,0 3,3 0,6 *) 121,0 164,21 Animale vii 0,2 0,2 0,4 - 13,8 4,92 Carne �i organe comestibile 0,6 0,5 - *) 62,0 70,23 Pe�te �i crustacee, molu�te �i alte

nevertebrate acvatice 1,7 0,9 - - 27,3 11,24 Lapte �i produse lactate; ou�; miere;

produse comestibile de origine animal�nespecificate în alt� parte 0,4 0,9 0,2 - 16,5 76,2

5 Alte produse de origine animal� *) 0,7 - - 1,3 1,7

II Produse vegetale 0,3 1,4 *) 0,1 196,4 114,76 Plante vii �i produse de floricultur� *) *) - *) 62,0 1,67 Legume, plante, r�d�cini

�i tuberculi, alimentare *) 0,2 *) *) 43,1 37,88 Fructe comestibile *) *) - *) 69,2 52,99 Cafea, ceai, mate �i

condimente 0,1 0,4 *) - 4,9 14,910 Cereale - - - - 0,4 1,811 Produse ale industriei mor�ritului;

mal�; amidon 0,1 0,7 - - 2,4 1,512 Semin�e �i fructe oleaginoase;

plante industriale sau medicinale; paie �i furaje - *) - *) 13,9 3,6

13 Gume, r��ini �i alte seve �i extracte vegetale - - - *) 0,5 0,5

14 Materiale pentru împletit �i alte produse de origine vegetal�, necuprinse în alt� parte - - - - *) *)

III Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale *) 0,2 - - 28,3 3,8

15 Gr�simi �i uleiuri animale sau vegetale *) 0,2 - - 28,3 3,8

IV Produse alimentare, b�uturi �i tutun 2,6 4,2 2,5 *) 106,5 302,2

16 Preparate din carne �i pe�te 0,8 0,6 *) *) 3,7 26,517 Zaharuri �i produse zaharoase *) 1,3 *) - 2,1 20,018 Cacao �i preparate din cacao 0,1 0,2 0,1 - 15,8 35,919 Preparate pe baz� de cereale, de

f�in�; produse de patiserie 0,1 0,3 0,1 *) 11,5 75,720 Preparate din legume, fructe sau

din alte p�r�i de plante 0,2 *) 1,9 *) 21,7 36,921 Preparate alimentare diverse 0,1 0,2 0,3 *) 24,0 49,922 B�uturi alcoolice

�i nealcoolice; o�et 1,3 0,1 *) *) 14,6 12,023 Reziduri �i de�euri ale industriei

alimentare; nutre�uri pentru animale - 0,8 *) *) 7,6 22,024 Tutun �i înlocuitori

de tutun prelucra�i - 0,8 0,1 - 5,5 23,2

V Produse minerale 1,1 3,1 *) *) 15,4 207,325 Sare; sulf, pietre; ipsos,

var �i ciment *) 0,2 *) - 1,4 2,226 Minereuri, zgur� �i cenu�� - - - - 0,6 0,127 Combustibili �i uleiuri minerale;

materiale bituminoase; ceruri minerale 1,1 2,9 *) *) 13,4 205,0

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareCIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued20.

92

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

322,8 1494,1 411,1 1696,2 349,8 1403,4 4711,8 TOTALLive animals and animal I

1,3 18,7 0,2 124,4 9,2 17,4 251,0 products- 6,7 - 3,0 *) *) 53,5 Live animals 1

0,3 1,8 0,1 102,0 0,3 12,2 111,9 Meat and edible offal 2Fish and crustaceans, molluscs 3

0,1 *) *) 15,6 8,9 1,7 6,8 and other aquatic invertebratesMilk and dairy products; 4eggs; honey; edible

0,9 9,9 *) 1,6 *) 3,2 75,0 animal products n.e.s.- 0,2 *) 2,2 *) 0,3 3,8 Other products of animal origin 5

0,7 20,0 7,7 54,3 0,3 7,6 370,4 Vegetable products II*) *) 1,2 0,4 0,1 0,4 15,7 Live plants, flower products 6

Edible vegetables,*) 0,9 0,1 24,0 *) 0,9 26,2 roots and tubers 7

0,4 0,4 6,2 21,3 0,2 2,1 16,4 Edible fruits 8Coffee, tea, mate and 9

0,3 1,2 0,1 2,0 *) 2,3 4,4 spices0,1 7,3 *) 1,5 - 0,2 235,5 Cereals 10

Products of the milling industry; 11- 9,2 *) 0,9 *) 0,5 41,5 malt; starch

Seeds and fruits; industrial 12and medicinal plants;

*) 1,0 0,1 3,2 *) 0,5 30,2 straw and fodderLac; gums, resins and other 13

*) *) *) 1,0 - 0,6 0,5 vegetable saps and extractsVegetable plaiting materials; 14vegetable products not

- *) - *) *) 0,1 0,1 elsewhere specified

Animal or vegetable fats III*) 0,1 *) 6,0 6,9 0,4 13,7 and oils

Animal or vegetable fats 15*) 0,1 *) 6,0 6,9 0,4 13,7 and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV13,8 26,0 7,3 49,9 7,0 41,2 300,4 and tobacco

*) 0,8 2,4 7,9 1,3 1,4 19,9 Preparation of meat and fish 16- 3,5 0,2 1,9 0,6 1,4 9,8 Sugar and sugar confectionery 17

*) 0,8 0,2 4,4 1,0 3,0 10,0 Cocoa and cocoa preparations 18Preparations of cereals, flour, 19

0,9 1,3 0,4 4,5 0,7 2,5 26,1 starch, milk; pastry productsPreparations of vegetables, fruit

0,3 0,1 *) 4,2 0,3 0,9 23,0 or other parts of plants 200,1 14,0 3,3 8,7 0,8 6,1 32,1 Miscellaneous edible preparations 21

Alcoholic and non-alcoholic 220,6 1,7 0,5 12,5 2,1 22,9 61,8 beverages; vinegar

Residues and waste from the 233,1 0,5 0,3 5,6 *) 3,0 116,8 food industry

Tobacco and manufactured 248,8 3,2 - 0,2 - 0,1 0,8 tobacco substitutes

0,8 16,0 2,0 14,6 1,4 6,7 368,6 Mineral products VSalt; sulphur, stone; plaster; 25

0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 1,5 2,4 lime and cement- 0,3 *) 0,1 - 0,3 0,3 Ores, slag and ash 26

Mineral fuels and oils; 27bituminous substances;

0,7 14,4 1,9 13,2 1,2 4,8 365,9 mineral waxes

93

Page 56: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

VI Produse chimice 5231,7 233,7 277,7 283,0 120,6 12,3 21,828 Produse chimice anorganice 170,3 5,4 9,0 8,4 7,5 0,2 1,129 Produse chimice organice 357,3 25,6 18,0 11,7 10,2 0,1 *)30 Produse farmaceutice 2161,2 118,1 135,3 52,3 8,4 6,9 2,831 Îngr���minte 293,4 21,9 1,5 116,1 *) 2,8 11,432 Extracte tanante sau colorante;

tanini �i deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materii colorante; culori �i vopsele; chit �i masticuri; cerneluri 361,6 11,8 27,2 12,9 6,5 0,1 0,8

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau preparate de toalet� �i cosmetice 550,7 5,4 15,8 8,8 26,8 0,6 5,0

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat �i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat 330,0 13,3 9,6 20,8 15,6 *) 0,2

35 Substan�e albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime 106,3 2,2 4,1 2,4 0,7 *) 0,1

36 Pulberi �i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile 39,2 0,3 *) 0,3 6,7 - 0,3

37 Produse fotografice sau cinematografice 27,5 1,0 1,3 0,3 1,0 - *)

38 Produse diverse ale industriei chimice 834,3 28,7 55,8 49,2 37,2 1,6 0,1

VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea 3825,5 97,8 181,0 97,0 159,7 1,2 7,2

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 2939,9 88,4 155,7 90,1 101,9 1,2 4,9

40 Cauciuc �i articole din cauciuc 885,6 9,5 25,2 6,9 57,9 *) 2,3VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri

�i produse din acestea 799,4 58,6 4,6 1,4 5,5 0,2 5,441 Piei brute �i piei t�b�cite 411,7 3,2 1,1 0,2 0,1 *) *)42 Obiecte din piele 379,7 55,4 3,6 1,1 5,4 0,2 5,443 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale 8,0 0,1 *) 0,2 *) - -IX Produse din lemn, exclusiv

mobilier 349,3 34,5 9,4 10,7 8,2 *) 4,044 Lemn, c�rbune de lemn �i

articole din lemn 341,4 34,5 9,4 10,2 8,2 *) 4,045 Plut� �i articole din plut� 5,5 *) *) 0,5 *) - -46 Produse din împletituri de

fibre vegetale sau de nuiele 2,4 *) *) *) *) - *)

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 846,8 105,0 9,5 29,3 12,1 0,2 1,9

47 Past� din lemn ; de�euri de hârtie 68,0 1,7 *) 9,0 0,3 - *)48 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 715,1 100,5 8,7 19,7 9,7 0,2 1,949 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate 63,7 2,8 0,8 0,7 2,1 *) *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

20.

94

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE

Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

70,5 4,6 562,1 7,0 1001,2 69,7 161,0 450,6 Chemical products VI0,5 *) 11,2 0,1 27,2 1,8 *) 20,8 Inorganic chemicals 281,6 0,1 45,1 0,8 75,6 1,0 0,3 30,1 Organic chemicals 29

50,6 *) 181,5 3,3 398,6 11,7 78,9 156,0 Pharmaceutical products 300,1 - 5,9 0,1 24,4 19,1 0,7 15,8 Fertilizers 31

Tanning or dyestuff extracts; 32tannins and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes; putty and

0,7 4,0 28,3 0,6 90,6 11,7 2,3 55,4 mastics; inksEssential oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

0,6 0,4 56,9 0,1 82,6 9,2 75,9 40,5 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

0,4 0,1 44,6 *) 68,0 6,1 0,1 44,3 modelling pastesAlbuminoidal substances; 35

10,2 *) 8,8 0,6 33,9 0,8 0,7 16,5 modified starch; glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys; certain

*) *) 24,1 - 2,4 *) - 0,2 combustible preparationsPhotographic or cinematographic 37

*) - 0,5 - 9,4 *) - 0,9 goodsMiscellaneous chemical 38

5,8 0,1 155,2 1,4 188,6 8,4 2,1 70,1 products

Plastics, rubber and VII13,1 1,8 301,6 10,1 1192,3 99,6 1,8 498,5 articles thereof

Plastics and articles 3910,6 1,8 178,1 9,2 926,6 98,4 1,3 421,3 thereof

2,5 *) 123,5 0,9 265,7 1,2 0,5 77,2 Rubber and articles thereof 40Raw hides and skins, leather, VIII

0,4 *) 16,3 0,3 53,2 2,1 0,2 429,0 furskins and articles thereof0,1 - 4,0 0,1 34,3 1,3 *) 304,4 Raw hides and skins and leather 410,3 *) 11,6 0,1 18,2 0,6 0,2 119,1 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 43*) - 0,7 0,1 0,7 0,1 *) 5,5 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX0,3 1,0 7,2 3,9 77,9 3,0 0,1 22,3 excluding furniture

Wood, charcoal and articles 440,3 1,0 6,4 3,9 76,6 3,0 0,1 21,5 of wood

*) - 0,8 - 0,8 *) - 0,5 Cork and articles of cork 45Manufactures of straw, of esparto 46or of other plaiting materials,

*) - *) - 0,5 *) - 0,2 basketware and wickerworkPulp of wood, paper, X

0,9 1,0 33,6 22,2 173,3 12,9 1,1 108,5 paperboard and articles thereof- - 0,6 3,9 6,9 0,6 - 1,4 Pulp of wood; waste of paper 47

Paper and paperboard; articles 480,8 1,0 29,2 18,2 155,9 10,5 0,2 97,6 of paper and paperboard

Printed books, newspapers and 490,1 - 3,8 0,1 10,6 1,7 0,9 9,6 other products of the printing

95

Page 57: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

VI Produse chimice 1,8 18,8 27,5 30,4 488,4 243,328 Produse chimice anorganice *) 0,2 *) *) 12,7 6,929 Produse chimice organice *) *) 0,1 *) 44,5 25,430 Produse farmaceutice *) 0,1 25,7 30,2 286,8 23,231 Îngr���minte *) 16,2 0,5 - 4,5 5,332 Extracte tanante sau colorante;

tanini �i deriva�ii lor; coloran�i, pigmen�i �i alte materii colorante; culori �i vopsele; chit �i masticuri; cerneluri 0,7 1,5 0,4 - 31,3 22,7

33 Uleiuri esen�iale �i rezinoide; produse de parfumerie sau preparate de toalet� �i cosmetice 0,8 0,2 0,1 0,3 45,5 73,2

34 S�punuri; preparate pentru sp�lat �i lubrifiante, cear� dentar�, paste de modelat 0,3 0,3 0,1 - 11,6 35,5

35 Substan�e albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime *) 0,1 *) - 9,8 2,9

36 Pulberi �i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile *) - 0,4 - 0,9 2,3

37 Produse fotografice sau cinematografice - - 0,3 - 4,6 0,6

38 Produse diverse ale industriei chimice 0,1 0,2 *) - 36,3 45,3

VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea 0,4 8,5 8,6 0,3 154,2 273,2

39 Materiale plastice �i articole din materiale plastice 0,4 5,7 3,4 0,3 126,1 188,3

40 Cauciuc �i articole din cauciuc *) 2,8 5,2 *) 28,1 84,9VIII Piei crude, piei t�b�cite, bl�nuri

�i produse din acestea *) *) - 0,1 18,5 33,541 Piei brute �i piei t�b�cite *) - - - 10,0 0,442 Obiecte din piele *) *) - *) 8,4 33,043 Bl�nuri �i articole din blan�;

bl�nuri artificiale - - - *) *) 0,1IX Produse din lemn, exclusiv

mobilier 2,0 1,4 1,2 - 4,7 81,544 Lemn, c�rbune de lemn �i

articole din lemn 2,0 1,4 1,2 - 4,6 80,345 Plut� �i articole din plut� *) - - - *) 0,146 Produse din împletituri de

fibre vegetale sau de nuiele - - - - 0,1 1,2

X Past� de lemn, hârtie, carton �i articole din acestea 0,7 0,5 3,1 - 29,5 70,0

47 Past� din lemn ; de�euri de hârtie *) *) - - 14,1 0,248 Hârtie �i carton; articole din hârtie

�i carton 0,7 0,3 3,1 - 13,4 62,249 C�r�i, ziare �i alte produse

imprimate - 0,2 *) - 2,0 7,6

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

20.

96

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE

Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.Kingdom

14,7 49,7 109,2 119,3 18,2 254,1 579,0 Chemical products VI0,7 3,4 1,2 5,5 0,1 3,6 42,8 Inorganic chemicals 285,9 6,4 0,3 7,5 2,8 7,3 35,6 Organic chemicals 295,0 1,8 92,8 15,8 2,9 141,4 331,3 Pharmaceutical products 30

- 9,6 0,7 11,0 0,4 0,8 24,7 Fertilizers 31Tanning or dyestuff extracts; 32tannins and their derivates; dyes, pigments and other dyestuff; paints and varnishes; putty and

1,2 1,9 4,4 12,1 6,0 10,4 16,3 mastics; inksEssential oils and resinoids; 33perfumery, cosmetic or toilet

*) 13,2 4,0 24,3 0,4 22,8 37,4 preparationsSoap; washing and lubricating 34preparations, dental wax,

0,2 5,9 1,2 5,3 0,4 15,0 31,2 modelling pastesAlbuminoidal substances; 35

0,3 0,9 0,1 0,8 1,5 4,9 4,0 modified starch; glues; enzymesExplosives; pyrotechnic products; 36matches; pyrophoric alloys; certain

- *) - 0,3 - *) 1,0 combustible preparationsPhotographic or cinematographic 37

- *) - 1,8 *) 1,0 4,7 goodsMiscellaneous chemical 38

1,4 6,6 4,6 35,0 3,6 47,0 50,0 products

Plastics, rubber and VII29,7 90,8 28,8 76,3 16,5 76,6 398,8 articles thereof

Plastics and articles 3919,5 63,3 22,2 54,8 12,6 66,7 287,0 thereof10,3 27,4 6,6 21,5 3,9 10,0 111,8 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII15,4 15,8 5,1 21,3 2,5 24,8 85,0 furskins and articles thereof

6,1 2,4 *) 6,2 1,9 22,2 13,7 Raw hides and skins and leather 419,3 13,3 5,1 15,0 0,6 2,3 71,3 Leather goods 42

Furskins and artificial fur; 430,1 - - 0,1 - 0,3 *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX2,2 9,2 8,3 5,5 4,4 0,8 45,6 excluding furniture

Wood, charcoal and articles 440,2 9,2 8,2 5,4 4,4 0,8 44,6 of wood2,0 - - *) - *) 0,7 Cork and articles of cork 45

Manufactures of straw, of esparto 46or of other plaiting materials,

- *) *) 0,1 - *) 0,3 basketware and wickerworkPulp of wood, paper, X

4,1 41,5 6,6 26,2 35,6 25,1 92,2 paperboard and articles thereof*) 9,5 *) 9,5 8,7 *) 1,5 Pulp of wood; waste of paper 47

Paper and paperboard; articles 483,9 31,2 6,5 15,7 26,6 15,5 82,0 of paper and paperboard

Printed books, newspapers and 490,1 0,8 0,1 1,0 0,3 9,6 8,7 other products of the printing

97

Page 58: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

XI Materiale textile �i articole din acestea 3217,1 119,0 93,9 66,0 99,1 0,1 10,4

50 M�tase 30,9 0,3 0,3 *) *) - -51 Lân�, p�r fin sau grosier de animale;

fire �i �es�turi din p�r de cal 260,0 2,0 0,3 2,2 19,2 - 2,852 Bumbac 256,6 11,8 8,8 1,9 1,2 0,1 0,553 Alte fibre textile vegetale;

fire de hârtie �i �es�turi din fire de hârtie 10,0 *) 0,1 0,1 *) - *)

54 Filamente sintetice sau artificiale 422,9 2,7 16,8 3,5 22,3 - 0,255 Fibre sintetice sau artificiale

discontinue 255,2 1,7 23,9 6,4 1,0 *) 2,656 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea 180,0 4,0 1,8 4,3 5,4 *) *)57 Covoare �i alte acoperitoare de

podea din materiale textile 35,2 0,3 10,2 0,3 1,8 *) *)58 �es�turi speciale; �es�turi buclate;

dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii 134,5 1,1 3,6 0,9 0,8 *) 0,2

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articole tehnice din materiale textile 381,5 3,2 6,8 0,7 18,1 *) 0,2

60 �es�turi cro�etate sau tricotate 149,9 1,7 3,2 3,1 0,6 *) *)61 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate 468,6 38,1 9,3 6,6 11,7 - 3,362 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate 497,2 45,6 5,8 27,0 14,9 *) 0,463 Alte articole textile confec�ionate 134,6 6,5 3,1 8,9 2,1 *) 0,1

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare 632,5 11,0 16,9 8,0 14,9 *) 0,5

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia 603,0 9,7 16,5 7,9 13,6 *) 0,365 Obiecte de acoperit capul �i p�r�i

ale acestora 19,7 1,0 0,4 0,1 0,8 - 0,266 Umbrele de ploaie, umbrele de

soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora 8,1 0,2 *) 0,1 0,4 - *)

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman 1,7 *) *) *) *) - *)

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 600,8 15,2 10,5 111,2 21,1 0,1 13,2

68 Articole din piatr�, ipsos,ciment, azbest, mic� �i materiale similare 167,1 8,2 1,9 20,8 6,3 *) 9,6

69 Produse ceramice 193,5 1,6 2,0 32,1 1,7 0,1 0,770 Sticl� �i articole din sticl� 240,2 5,3 6,6 58,4 13,1 *) 2,9

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareCIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued20.

98

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE

Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

Textiles and textile XI9,5 0,7 173,6 1,9 610,2 31,4 6,7 927,8 articles

- - 0,7 - 4,0 0,2 - 24,0 Silk 50Wool, fine or coarse animal hair; 51

0,2 - 7,1 *) 60,9 *) 0,1 149,9 horse hair yarn and woven fabric0,2 0,2 11,8 *) 60,9 1,5 *) 120,9 Cotton 52

Other vegetable textile fibres; 53paper yarn and woven

*) - 0,6 - 1,3 0,1 - 5,8 fabric of paper yarn0,2 *) 15,4 *) 62,3 3,6 0,1 124,6 Man-made filaments 54

Man-made staple 55*) *) 7,9 *) 66,2 0,9 2,0 55,0 fibres

Wadding, felt, special yarns; twine 560,5 0,1 11,7 0,5 51,0 2,3 0,1 54,7 cords, ropes, articles thereof

Carpets and other textile 570,4 *) 2,2 *) 4,8 *) *) 1,4 floor coverings

Special woven fabrics; tufted 58textile fabrics; lace, tapestries;

0,1 *) 12,5 0,2 31,2 1,0 0,1 49,1 trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered or 59laminated textile fabrics; technical

0,1 0,2 29,6 0,3 98,1 0,3 *) 99,9 articles of textiles1,0 - 11,2 *) 31,9 1,7 2,9 57,8 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 611,6 *) 29,2 0,5 57,9 12,6 0,3 67,3 accessories

Not knitted or crocheted clothing 622,6 *) 17,7 0,3 46,6 6,2 1,1 102,9 and accessories2,4 *) 15,8 *) 33,0 0,8 *) 14,3 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII0,3 *) 13,1 *) 40,6 11,9 0,3 220,9 and similar articles0,3 *) 12,0 *) 37,0 11,7 0,3 216,4 Footwear and parts thereof 64

Headgear and parts 65*) - 1,0 *) 3,0 0,1 *) 3,4 thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking 66sticks, seat-sticks, whips, riding

*) - 0,1 - 0,4 *) *) 0,4 crops and parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

- - *) - 0,2 *) - 0,6 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIIIcement, ceramic, glass and

1,5 0,1 38,7 0,5 98,8 11,1 0,3 76,4 similar materialsArticles of stone, plaster, 68cement, asbestos, mica

0,5 *) 9,9 0,4 34,1 7,9 *) 22,4 and similar materials0,4 *) 1,3 *) 32,5 2,6 0,3 34,1 Ceramic products 690,6 0,1 27,5 0,1 32,2 0,7 *) 20,0 Glass and glassware 70

99

Page 59: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

XI Materiale textile �i articole din acestea 0,2 2,9 2,9 0,1 77,5 263,8

50 M�tase - *) - - 0,1 0,351 Lân�, p�r fin sau grosier de animale;

fire �i �es�turi din p�r de cal *) 0,1 *) - 0,1 0,152 Bumbac *) 0,6 *) - 3,1 2,853 Alte fibre textile vegetale;

fire de hârtie �i �es�turi din fire de hârtie - 0,5 - - 0,1 0,2

54 Filamente sintetice sau artificiale - 0,1 *) - 24,6 10,355 Fibre sintetice sau artificiale

discontinue - 0,2 *) *) 19,9 4,856 Vat�, pâsl�, fire speciale; sfoar�,

cordoane, frânghii, articole din acestea *) 0,9 2,5 - 1,2 15,557 Covoare �i alte acoperitoare de

podea din materiale textile *) *) *) - 6,6 1,258 �es�turi speciale; �es�turi buclate;

dantele, tapiserie; pasmanterie, broderii *) *) - - 2,5 3,2

59 �es�turi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa�� sau stratificate; articole tehnice din materiale textile *) 0,1 *) - 2,6 9,9

60 �es�turi cro�etate sau tricotate 0,2 *) - - 1,3 1,961 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

tricotate sau cro�etate *) *) *) *) 4,9 117,762 Articole �i accesorii de îmbr�c�minte,

altele decât tricotate sau cro�etate *) *) 0,3 0,1 5,4 76,363 Alte articole textile confec�ionate *) 0,3 *) *) 5,1 19,5

XII Înc�l��minte, p�l�rii, umbrele �i articole similare *) *) *) *) 9,6 113,2

64 Înc�l��minte �i p�r�i ale acesteia - *) *) *) 7,7 105,265 Obiecte de acoperit capul �i p�r�i

ale acestora *) *) *) - 1,3 3,566 Umbrele de ploaie, umbrele de

soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, crava�e �i p�r�i ale acestora - *) - - 0,6 4,4

67 Pene �i puf prelucrate �i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din p�r uman - - - - 0,1 0,2

XIII Articole din piatr�, ipsos, ciment, ceramic�, sticl� �i din materiale similare 1,6 0,2 0,7 - 6,6 65,1

68 Articole din piatr�, ipsos,ciment, azbest, mic� �i materiale similare 0,1 0,1 0,1 - 2,0 20,9

69 Produse ceramice *) *) 0,2 - 1,6 20,070 Sticl� �i articole din sticl� 1,5 0,1 0,4 - 3,0 24,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN

CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

20.

100

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE

Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.Kingdom

Textiles and textile XI44,3 38,5 13,6 215,4 6,7 270,9 129,8 articles

*) - *) *) - 0,5 0,3 Silk 50Wool, fine or coarse animal hair; 51

6,1 *) 0,2 1,4 0,5 5,8 0,8 horse hair yarn and woven fabric3,1 0,1 0,8 5,7 2,5 10,3 7,5 Cotton 52

Other vegetable textile fibres; 53paper yarn and woven

0,1 *) *) 0,2 0,2 0,4 0,2 fabric of paper yarn1,3 0,9 2,9 23,5 0,3 99,2 8,0 Man-made filaments 54

Man-made staple 559,4 0,1 0,3 5,7 0,5 40,7 5,8 fibres

Wadding, felt, special yarns; twine 562,5 2,2 1,5 3,3 0,1 4,0 9,9 cords, ropes, articles thereof

Carpets and other textile 57*) *) 1,7 0,1 0,1 1,0 2,8 floor coverings

Special woven fabrics; tufted 58textile fabrics; lace, tapestries;

2,5 0,4 0,1 5,7 0,3 14,4 4,5 trimmings, embroideryImpregnated, coated, covered or 59laminated textile fabrics; technical

10,5 13,5 0,8 7,9 0,3 63,5 14,8 articles of textiles6,7 3,3 0,4 3,6 *) 9,3 8,0 Knitted or crocheted fabrics 60

Knitted or crocheted clothing and 610,6 9,5 2,4 51,1 0,9 6,7 36,1 accessories

Not knitted or crocheted clothing 620,2 5,3 2,2 103,4 0,6 11,7 20,5 and accessories1,1 3,3 0,2 3,7 0,3 3,4 10,6 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII6,3 55,5 1,9 32,0 0,5 8,0 67,1 and similar articles6,0 55,0 1,3 30,9 0,4 7,5 63,3 Footwear and parts thereof 64

Headgear and parts 650,2 0,3 0,1 1,0 *) 0,4 3,0 thereof

Umbrellas, sun umbrellas, walking 66sticks, seat-sticks, whips, riding

*) *) 0,5 0,1 *) *) 0,6 crops and parts thereofPrepared feathers and down and 67articles made of feathers or of down; artificial hair flowers;

- 0,2 *) *) *) *) 0,3 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIIIcement, ceramic, glass and

1,2 9,9 4,9 41,8 0,5 8,6 61,0 similar materialsArticles of stone, plaster, 68cement, asbestos, mica

0,2 2,8 2,4 1,5 0,2 3,2 11,4 and similar materials0,5 0,6 0,1 37,1 0,1 1,4 22,6 Ceramic products 690,5 6,5 2,3 3,2 0,2 4,0 27,0 Glass and glassware 70

101

Page 60: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Ceh� Cipru Croa�iaN.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia

Rep.

XV Metale comune �i articole din acestea 4979,7 247,1 166,4 243,5 160,3 1,1 5,9

72 Font�, fier �i o�el 1458,5 106,6 37,8 117,1 50,0 *) 0,573 Produse din font�, fier �i o�el 1419,0 66,5 14,3 50,4 55,6 *) 2,874 Cupru �i articole din cupru 466,3 5,2 77,1 8,7 7,8 *) 0,975 Nichel �i articole din nichel 24,8 0,7 0,2 0,3 0,3 - *)76 Aluminiu �i articole din aluminiu 681,7 31,8 11,1 18,2 16,9 0,6 0,178 Plumb �i articole din plumb 32,7 0,1 8,8 17,0 *) - -79 Zinc �i articole din zinc 64,7 1,5 1,2 19,0 0,2 0,1 -80 Cositor �i articole din cositor 18,0 0,4 *) 0,9 *) - *)81 Alte metale comune; cermeturi 40,1 3,0 0,4 *) 0,3 *) 0,782 Unelte �i scule, tacâmuri din

metale comune 246,6 9,0 13,1 3,9 6,2 0,3 0,183 Articole diverse

din metale comune 527,2 22,1 2,4 7,9 23,0 *) 0,9XVI Ma�ini �i aparate; echipamente

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile 13445,9 614,4 300,1 271,7 581,9 6,1 14,0

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice,p�r�i ale acestora 5923,9 264,4 128,1 174,2 243,1 1,2 10,1

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 7522,0 349,9 172,0 97,5 338,8 4,9 3,9

XVII Mijloace �i materiale de transport 5241,0 278,8 137,1 128,1 357,4 0,2 3,3

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii 69,0 3,2 0,2 2,8 16,7 - 0,3

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 4997,2 274,6 135,7 125,2 340,4 0,2 3,0

88 Aeronave, nave spa�iale 161,4 0,9 0,3 0,1 0,2 - -89 Vapoare, nave �i structuri plutitoare 13,5 *) 1,0 *) *) - *)

XVIII Instrumente �i aparate optice,fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 1069,7 45,5 34,1 7,8 48,8 1,7 2,5

90 Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare 1024,7 43,3 32,1 7,2 48,3 0,8 2,5

91 Ceasornic�rie 32,2 1,6 1,9 0,5 0,4 0,9 *)92 Instrumente muzicale; p�r�i

�i accesorii ale acestora 12,8 0,6 *) 0,1 0,1 - -XX M�rfuri �i produse

diverse 1007,1 46,9 18,1 64,6 46,6 0,3 2,094 Mobila; aparate

de iluminat �i alte articole similare; construc�ii prefabricate 484,6 15,8 8,0 15,8 11,1 0,3 1,1

95 Juc�rii, jocuri, articole pentrudivertisment sau pentru sport 283,6 28,2 4,6 42,7 27,2 0,1 0,4

96 Articole diverse 238,8 3,0 5,5 6,0 8,4 *) 0,4

XXII Bunuri necuprinse în alte sec�iuni dinNomenclatorul Combinat 145,6 4,3 1,1 8,2 1,4 0,5 0,5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN

CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued

NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuare

20.

102

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Fran�a Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODEDenmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N.

Base metals and articles XV16,8 6,1 393,4 31,2 1127,8 178,2 4,0 1022,7 of base metal

1,8 0,1 90,6 24,6 150,1 74,5 0,3 363,8 Pig-iron, iron and steel 728,9 2,3 197,0 2,5 414,0 10,2 3,1 267,3 Products of pig-iron, iron and steel 730,5 - 15,0 0,3 126,9 57,3 0,1 128,5 Copper and articles thereof 74

- - 3,6 *) 7,5 *) 0,2 3,4 Nickel and articles thereof 751,9 *) 47,7 0,6 165,6 30,5 *) 102,3 Aluminium and articles thereof 76

- - 2,2 0,1 0,3 0,7 - 0,5 Lead and articles thereof 78*) - 1,1 0,8 12,1 0,4 - 8,6 Zinc and articles thereof 79- - 0,3 - 5,4 *) - 1,1 Tin and articles thereof 80

1,5 - 2,0 *) 22,1 *) - 1,1 Other base metals; cermets 81Tools and implements, cutlery 82

0,6 *) 13,0 0,7 87,0 0,3 0,1 28,1 of base metalMiscellaneous articles 83

1,5 3,7 21,0 1,7 136,9 4,3 0,1 118,1 of base metalMachinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image

49,2 63,4 880,7 42,2 4728,8 53,9 94,5 1401,9 recorders and reproducersBoilers, turbines, engines, 84mechanical apparatus and

34,3 1,7 597,7 17,5 1863,9 25,6 28,4 822,1 devices, parts thereofMachinery and mechanical 85appliances and electricalequipment; sound and television image recorders

14,8 61,7 283,0 24,7 2865,0 28,3 66,1 579,8 and reproducersVehicles and associated XVII

15,1 0,4 503,3 5,0 1860,1 3,0 1,7 369,4 transport equipmentRailway or tramway locomotives 86

1,9 - 1,3 0,1 18,5 *) 0,5 5,1 and rolling-stockVehicles, tractors and other 87

12,9 0,3 486,2 4,6 1782,1 2,6 1,1 346,5 ground vehicles0,1 0,1 15,2 - 58,7 *) *) 16,0 Aircrafts, spacecrafts 880,2 *) 0,6 0,3 0,7 0,4 *) 1,9 Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocks and watches; musical Instruments; parts

13,4 0,8 110,0 4,8 414,1 3,7 4,8 92,9 and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or instruments and apparatus

13,3 0,8 105,6 4,8 395,8 3,5 4,7 87,4 and similar*) *) 4,1 *) 10,8 0,2 0,1 2,9 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts and 92- - 0,3 - 7,5 *) *) 2,6 accessories thereof

Miscellaneous manufactured XX4,5 0,3 39,8 0,8 134,3 46,8 0,5 133,2 articles

Furniture; lighting 94fittings and other similar articles; prefabricated

2,5 0,1 18,6 0,4 74,8 7,5 0,3 71,4 buildingsToys, games, sport or 95

1,3 0,2 9,2 0,4 24,9 37,1 0,1 15,7 entertainment articles0,8 *) 12,0 *) 34,7 2,2 0,1 46,1 Miscellaneous manufactured 96

articlesGoods non-included in XXIICombined Nomenclature

2,4 *) 3,1 *) 26,6 1,2 0,7 79,7 other sections

103

Page 61: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda PoloniaN.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland

XV Metale comune �i articole din acestea 0,6 5,0 8,6 0,3 153,2 357,8

72 Font�, fier �i o�el *) *) 4,5 0,3 24,2 82,473 Produse din font�, fier �i o�el 0,2 3,1 0,9 *) 39,6 99,274 Cupru �i articole din cupru *) 0,6 0,1 - 2,4 21,475 Nichel �i articole din nichel - *) 0,1 - 0,6 0,476 Aluminiu �i articole din aluminiu 0,2 0,2 0,9 *) 43,3 42,978 Plumb �i articole din plumb - - *) - *) 2,879 Zinc �i articole din zinc - *) 0,8 - 3,0 10,880 Cositor �i articole din cositor - - 0,1 - 6,7 0,481 Alte metale comune; cermeturi - *) *) - 5,0 0,282 Unelte �i scule, tacâmuri din

metale comune *) 0,1 1,0 *) 20,6 27,783 Articole diverse

din metale comune 0,1 1,0 0,2 - 7,8 69,6XVI Ma�ini �i aparate; echipamente

electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile 3,0 13,9 25,6 1,6 811,9 567,7

84 Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive mecanice,p�r�i ale acestora 1,9 4,5 7,2 0,4 272,2 239,2

85 Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imagini de televiziune 1,1 9,4 18,4 1,2 539,8 328,5

XVII Mijloace �i materiale de transport 0,6 8,4 4,3 0,1 186,0 271,3

86 Vehicule �i echipamente pentru c�ile ferate �i de comunica�ii *) - *) - 0,1 5,7

87 Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre 0,6 8,3 4,2 0,1 178,7 262,2

88 Aeronave, nave spa�iale - 0,1 *) *) 1,2 2,889 Vapoare, nave �i structuri plutitoare - - - - 6,1 0,6

XVIII Instrumente �i aparate optice,fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p�r�i �i accesorii ale acestora 0,6 2,2 0,7 0,4 79,4 29,4

90 Instrumente �i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale �i similare 0,6 2,0 0,6 0,4 76,7 28,1

91 Ceasornic�rie *) 0,2 *) - 2,3 1,392 Instrumente muzicale; p�r�i

�i accesorii ale acestora - - - - 0,4 0,1XX M�rfuri �i produse

diverse 0,5 2,5 0,7 0,4 37,7 219,594 Mobila; aparate

de iluminat �i alte articole similare; construc�ii prefabricate 0,1 2,0 0,7 0,2 11,2 155,0

95 Juc�rii, jocuri, articole pentrudivertisment sau pentru sport 0,2 0,2 *) 0,1 21,8 14,3

96 Articole diverse 0,2 0,4 *) *) 4,7 50,1

XXII Bunuri necuprinse în alte sec�iuni dinNomenclatorul Combinat *) *) *) *) 0,3 4,7

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE PE SEC�IUNI �I CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.X 2017 - continuareCIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.X 2017 - continued20.

104

milioane euro / million euroRegatul

Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODEPortugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.

Kingdom

Base metals and articles XV10,0 276,3 22,2 126,1 55,3 66,4 293,3 of base metal

0,2 185,9 7,9 35,0 31,0 13,4 56,1 Pig-iron, iron and steel 725,0 20,1 5,4 47,4 11,7 20,5 70,9 Products of pig-iron, iron and steel 73

*) 0,4 0,3 4,9 0,3 2,7 5,0 Copper and articles thereof 74*) *) *) *) 0,1 7,2 *) Nickel and articles thereof 75

0,8 31,1 1,3 15,6 5,8 10,6 101,7 Aluminium and articles thereof 76- *) - *) *) *) 0,3 Lead and articles thereof 78

0,5 0,5 0,1 2,5 0,6 0,5 0,4 Zinc and articles thereof 79- - - 0,1 - 0,2 2,4 Tin and articles thereof 80

*) *) 0,4 *) 1,1 0,9 1,2 Other base metals; cermets 81Tools and implements, cutlery 82

1,2 5,2 4,4 6,8 0,9 5,5 10,6 of base metalMiscellaneous articles 83

2,3 33,0 2,3 13,8 3,9 4,8 44,7 of base metalMachinery and mechanical XVIappliances; electrical equipment; sound and image

90,8 629,3 143,3 416,5 109,2 413,7 1116,3 recorders and reproducersBoilers, turbines, engines, 84mechanical apparatus and

26,2 103,6 79,1 336,0 63,0 199,5 378,8 devices, parts thereofMachinery and mechanical 85appliances and electricalequipment; sound and television image recorders

64,6 525,7 64,2 80,5 46,2 214,2 737,5 and reproducersVehicles and associated XVII

78,0 159,7 38,0 329,8 67,2 107,1 327,9 transport equipmentRailway or tramway locomotives 86

*) 1,9 0,3 4,5 0,1 2,1 3,6 and rolling-stockVehicles, tractors and other 87

38,7 157,8 37,6 305,1 66,9 97,1 324,3 ground vehicles39,3 *) *) 20,1 0,1 6,3 *) Aircrafts, spacecrafts 88

- - 0,1 *) 0,1 1,5 *) Ships, boats and floating structures 89Optical, photographic, XVIIIcinematographic, medical or surgical instruments and apparatus and similar; clocks and watches; musical Instruments; parts

3,4 16,3 5,2 11,2 4,1 45,9 86,1 and accessories thereofOptical, photographic, 90cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus

3,4 16,2 5,2 10,1 4,1 44,0 83,1 and similar*) 0,1 *) 0,5 *) 1,8 2,6 Clocks and watches 91

Musical instruments; parts and 92- *) *) 0,6 *) 0,1 0,5 accessories thereof

Miscellaneous manufactured XX5,8 20,8 6,7 23,8 4,4 21,3 124,2 articles

Furniture; lighting 94fittings and other similar articles; prefabricated

4,9 13,9 2,9 13,2 2,4 6,4 44,1 buildingsToys, games, sport or 95

0,1 0,7 2,3 6,9 1,2 8,6 35,2 entertainment articles0,8 6,2 1,6 3,7 0,7 6,3 44,9 Miscellaneous manufactured 96

articlesGoods non-included in XXIICombined Nomenclature

0,3 0,3 *) 1,7 0,1 7,0 1,3 other sections

105

Page 62: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

8708 P�r�i �i accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors, 8708de autoturisme, de autovehicule pentru of vehicles for the transportul persoanelor, de transport of persons,autovehicule pentru transportul of vehicles for the m�rfurilor, de autovehicule pentru transport of goods,utiliz�ri speciale 5572166 of special purpose vehicles

8544 Fire, cabluri �i al�i Wires, cables and other 8544conductori electrici izola�i 3266004 insulated electric conductors

8703 Autoturisme �i alte Motor cars and motor 8703autovehicule pentru vehicles principally designed transportul persoanelor 2512831 for the transport of persons

2710 Produse petroliere 1450824 Oil products 2710

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles, 8537pupitre pentru controlul sau desks for electric control ordistribuirea electricit��ii 1345664 the distribution of electricity

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible 9401în paturi �i p�r�ile lor 1222617 into beds, and parts thereof

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011din cauciuc 1164173 of rubber

1001 Grâu �i meslin 892955 Wheat and meslin 1001

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517telefonie sau telegrafie prin telephony or line telegraph;fir; videofoane 856893 videophones

8414 Pompe de aer sau de vid, Air or vacuum pomps, air 8414compresoare de aer sau de or other gas compressors alte gaze �i ventilatoare 793169 and fans

8536 Aparatur� pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536protec�ia, t�ierea, switching or protectingbran�area, conectarea electrical circuits, or forcircuitelor electrice, making connections to or inpentru o tensiune electrical circuits, for ade max. 1000V 671236 voltage not exceeding 1000V

8482 Rulmen�i cu bile, cu gale�i, Ball or roller 8482cu role sau cu ace 627547 bearings

3004 Medicamente �i antibiotice 599598 Medicines and antibiotics 3004

2402 �ig�ri de foi, trabucuri �i Cigars, cheroots, cigarillos 2402�igarete, din tutun sau din and cigarettes, of tobacco orînlocuitori de tutun 576468 of tobacco substitutes

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, 9403scaune, somiere, mattresses and medical, surgical,mobilier medical, dental or veterinary furniture,mobilier pentru furniture for barber’s shops orsaloane de coafur�) 548678 hairdressing salons)

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS 21.

106

Page 63: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

1005 Porumb 542291 Maize (corn) 1005

6403 Înc�l��minte cu fe�e din piele Footwear with outer 6403natural� �i cu t�lpi din uppers of leather cauciuc, material plastic, and soles of rubber,piele natural� 533369 plastics, leather

8901 Pacheboturi, nave de croazier�, Cruise ships, excursion boats, 8901feriboturi, cargouri, �lepuri ferry-boats, cargo ships, barges �i nave similare pentru transportul and similar vessels for the transport persoanelor sau m�rfurilor 530155 of persons or goods

8407 Motoare cu piston alternativ Spark-ignition reciprocating 8407sau rotativ, cu aprindere or rotary internal combustionprin scânteie 529809 piston engines

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413elevatoare de lichid 529216 liquid elevators

1205 Semin�e de rapi�� sau de rapi�� Rape or colza seeds, 1205s�lbatic�, chiar sf�râmate 513794 whether or not broken

9032 Instrumente �i aparate pentru reglare Automatic regulating or controlling 9032sau control automat 513214 instruments and apparatus

9029 Contoare; indicatoare de vitez� Counters, speed indicators 9029�i tahometre, stroboscoape 488841 and tachometers, stroboscopes

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, Women’s or girls’ suits, jackets, 6204pantaloni, pentru femei �i fete 481829 blazers, dresses,skirts, trousers

8516 Înc�lzitoare instantanee Electric instantaneous or 8516de ap�, boilere storage water heaters and�i termoplonjoare 480194 immersion heaters

6203 Costume, jachete, sacouri, Men's or boys' suits, 6203pantaloni, salopete, pentru jackets, blazers, trousers,b�rba�i sau b�ie�i 471933 overalls

8512 Aparate electrice de iluminat Electrical lighting or 8512sau de semnalizare 467858 signalling equipment

7208 Produse laminate plate, din Unalloyed steel or iron flat 7208fier sau o�eluri nealiate, cu o rolled-goods, 600 mm or l��ime de 600 mm sau peste, over width, unplated laminate la cald, neplacate �i and uncoveredneacoperite 415169 hot-rolled goods

4407 Cherestea 401349 Timber 4407

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued21.

107

Page 64: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

1206 Semin�e de floarea-soarelui, Sunflower seeds, whether 1206chiar sf�râmate 392476 or not broken

7304 �evi, tuburi �i profile tubulare, Iron or steel pipes, tubes 7304f�r� sudur�, din fier sau din o�el 384743 and tubular profiles without weld

8409 P�r�i care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely 8409fiind destinate numai sau în or principally with the spark-ignition principal motoarelor cu piston cu internal combustion piston engines aprindere prin scânteie �i motoarelor and with the compression-ignitioncu piston cu aprindere prin internal combustion pistoncompresie 358095 engines

4410 Pl�ci aglomerate, panouri OSB Particle board, oriented strand board 4410�i panouri similare, din lemn (OSB) and similar board, of wood or sau din alte materiale lemnoase, other ligneous materials, whether or chiar aglomerate cu r��ini not agglomerated with resins or sau cu al�i lian�i organici 352476 other organic binding substances

8418 Frigidere, congelatoare �i alte Refrigerators, freezers and 8418echipamente pentru other refrigerating or freezingproducerea frigului 339505 equipment

6406 P�r�i de înc�l��minte; t�lpi Parts of footwear; detachable 6406interioare deta�abile; ghete, interior soles; spats, leggins jambiere �i articole similare 314068 and similar

8479 Ma�ini �i aparate Machines and mechanical 8479mecanice cu appliances havingfunc�ie proprie 302242 individual functions

4016 Articole din cauciuc vulcanizat, Articles of vulcanized rubber other than 4016nedurificat, nespecificate în alt� parte 285522 hard rubber, not elsewhere specified

3926 Articole din materiale plastice 270745 Articles of plastics 3926

7326 Articole din fier sau din o�el, Articles of iron or steel, 7326nespecificate în alt� parte 267149 not elsewhere specified

8538 P�r�i destinate aparaturii pentru Parts suitable for use electrical 8538comutarea, t�ierea, protec�ia, apparatus for switching or protecting bran�area, conectarea circuitelor electrical circuits, or for making electrice; pentru tablouri, console, connections to or in electrical circuits; pupitre, pentru controlul for boards, consoles, desks for electric sau distribuirea electricit��ii 250678 control or the distribution of electricity

2716 Energie electric� 230013 Electrical energy 2716

7308 Construc�ii �i p�r�i de construc�ii Structures and parts of structures 7308din font�, din fier sau din o�el, of iron or steel excluding cu excep�ia construc�iilor prefabricate 222430 prefabricated buildings

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued21.

108

Page 65: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

6206 Bluze �i c�m��i pentru Women's or girls' blouses, 6206femei sau fete 219893 shirts and shirt-blouses

8481 Articole de robinet�rie �i articole Taps, cocks, valves and similar 8481similare pentru �evi, cazane, appliances for pipes, rezervoare, cuve boiler shells, tanks, �i recipiente similare 216111 vats or the like

8803 P�r�i de: baloane, dirijabile, planoare, Parts of: balloons and airships; gliders, 8803deltaplane, elicoptere, avioane, hang gliders, helicopters, airplanes alte vehicule aeriene 212481 and other vehicles for air

8428 Ma�ini �i aparate de ridicat, Lifting, handling, loading 8428de manevrat de înc�rcat, sau or unloading machinery de desc�rcat (de exemplu (for example, lifts, ascensoare, sc�ri rulante, escalators, conveyors, transportatoare, teleferice) 206546 teleferics)

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504convertizoare statice, bobine static converters de reactan�� �i de inductan�� 205012 and inductors

8501 Motoare �i generatoare electrice, Electric motors and generators 8501cu excep�ia grupurilor electrogene 199449 (excluding generating sets)

1003 Orz 198852 Barley 1003

3305 Preparate pentru îngrijirea p�rului 196057 Preparations for use on the hair 3305

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued21.

109

Page 66: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

8708 P�r�i �i accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors, 8708de autoturisme, de autovehicule pentru of vehicles for the transportul persoanelor, de transport of persons,autovehicule pentru transportul of vehicles for the m�rfurilor, de autovehicule pentru transport of goods,utiliz�ri speciale 2515804 of special purpose vehicles

2709 �i�ei 2152523 Crude oil 2709

3004 Medicamente �i antibiotice 2035263 Medicines and antibiotics 3004

8703 Autoturisme �i autovehicule Cars and motor vehicles 8703pentru transportat persoane 1653379 for passenger transport

8544 Fire, cabluri �i al�i Wires, cables and other 8544conductori electrici izola�i 1454865 insulated electric conductors

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517telefonie sau telegrafie telephony or line telegraphy; prin fir; videofoane 1278361 videophones

2710 Produse petroliere 1090032 Oil products 2710

8536 Aparatur� pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536protec�ia, t�ierea, bran�area, switching or protectingconectarea circuitelor electrical circuits, or forelectrice, making connections to or inpentru o tensiune electrical circuits, for ade max. 1000V 1015369 voltage not exceeding 1000V

8542 Circuite integrate �i Electronic integrated circuits 8542micromontaje electronice 890505 and microassemblies

3926 Articole din materiale plastice 748590 Articles of plastics 3926

8701 Tractoare 580618 Tractors 8701

7326 Articole din fier sau din o�el, Articles of iron or steel, 7326nespecificate în alt� parte 567841 not elsewhere specified

8538 P�r�i destinate aparaturii Parts suitable for use electrical 8538pentru comutarea, t�ierea, apparatus for switching orprotec�ia, bran�area, protecting electrical circuits,conectarea circuitelor or for making connections to electrice; pentru or in electrical circuits;tablouri, console, pupitre for boards, consoles, desks for pentru controlul sau electric control or thedistribuirea electricit��ii 527322 distribution of electricity

8471 Ma�ini automate de prelucrare a Automatic data-processing 8471datelor �i p�r�i ale acestora 507547 machines and units thereof

8414 Pompe de aer sau de vid, Pumps for air or vacuum 8414compresoare �i ventilatoare, pumps; compressorshote aspirante de extrac�ie and fans; ventilating orsau de reciclare 471825 recycling hoods

CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI

22.

110

Page 67: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

8704 Autovehicule pentru Freight motor vehicles 8704transportul m�rfurilor 428996 carriage

0203 Carne de animale din specia porcine, Meat of swine, fresh, 0203proasp�t�, refrigerat� sau congelat� 400799 chilled or frozen

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413elevatoare de lichid 399558 liquid elevators

8409 P�r�i care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely 8409fiind destinate numai sau în or principally with the spark-ignition principal motoarelor cu piston cu internal combustion piston engines aprindere prin scânteie �i motoarelor and with the compression-ignitioncu piston cu aprindere prin internal combustion pistoncompresie 391127 engines

3808 Insecticide, rodenticide, Insecticides, rodenticides, 3808fungicide, erbicide 388088 fungicides, herbicides

8534 Circuite imprimate 374677 Printed circuits 8534

7210 Produse laminate plate, din fier sau Flat-rolled products of iron 7210din o�eluri nealiate, cu o l��ime or non-alloy steel, of a widthde minimum 600 mm, of 600 mm or more, placate sau acoperite 368460 clad, plated or coated

8528 Monitoare �i proiectoare; Monitors and projectors; 8528aparate receptoare de reception apparatusteleviziune 364436 for television

8482 Rulmen�i cu bile, cu role Ball or roller 8482sau cu ace 347577 bearings

3002 Sânge uman; sânge animal Human blood; animal blood 3002preparat pentru utiliz�ri prepared for therapeuticterapeutice; vaccinuri 344800 uses; vaccines

8481 Articole de robinet�rie �i Taps, cocks, valves and 8481articole similare pentru �evi, similar appliances for pipes,cazane, rezervoare, cuve boiler shells, tanks,�i recipiente similare 341965 vats or the like

8479 Ma�ini �i aparate Machines and mechanical 8479mecanice cu appliances havingfunc�ie proprie 341358 individual functions

7318 �uruburi, buloane, piuli�e, Screws, bolts, nuts, coach 7318tirfoane, piroane �i articole screws, spikes and similarsimilare din font�, fier sau o�el 336991 articles, of iron or steel

7408 Sârm� din cupru 331230 Copper wire 7408

CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare

22.

111

Page 68: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

8302 Decora�iuni, articole de Base metal mountings, 8302feronerie �i articole similare, fittings and similar articlesdin metale comune, pentru mobil�, u�i, suitable for furniture, doors, sc�ri, ferestre, jaluzele, caroserii, staircases, windows, blinds, valize, cuiere pentru haine 326029 coachwork, trunks, clothes-pegs

4107 Piei finite prelucrate dup� Leather further prepared 4107t�b�cire sau uscare, de after tanning or crusting, of bovine sau de cabaline 322463 bovine or equine animals

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011din cauciuc 321879 of rubber

3907 Poliacetali, al�i polieteri �i Polyacetals, other polyethers 3907r��ini epoxidice, sub forme and epoxide resins,primare; policarbona�i, r��ini in primary forms;alchidice, poliesteri, polycarbonates, alkyd resins,sub forme primare 320125 polyesters, in primary forms

8408 Motoare cu piston, cu aprindere Compression-ignition internal 8408prin compresie (motoare diesel combustion piston enginessau semi-diesel) 303531 (diesel or semi-diesel engines)

6406 P�r�i de înc�l��minte; t�lpi Parts of footwear; detachable 6406interioare deta�abile; ghete, interior soles; spats, leggingsjambiere �i articole similare 297912 and similar

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504convertizoare statice, bobine static converters de reactan�� �i de inductan�� 293331 and inductors

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, mattresses 9403scaune, somiere, and medical, surgical, dental mobilier medical, mobilier or veterinary furniture, furniture for pentru saloane de coafur�) 290532 barber’s shops or hairdressing salons)

8411 Turboreactoare, turbopropulsoare Turbojets, turbopropellers 8411�i alte turbine cu gaz 289211 and other gas turbines

5407 �es�turi din fire de filamente Fabrics of threads from 5407sintetice �i artificiale 287643 synthetic and artificial yarns

8537 Tablouri, panouri, console, pupitre Boards, panels, consoles, 8537pentru controlul sau desks for electric control distribuirea electricit��ii 280701 or for the distribution of electricity

8483 Arbori de transmisie �i Transmission shafts and cranks; 8483manivele; lag�re �i cuzine�i; bearing housings and plain shaftangrenaje �i ro�i de bearings; gears and gearing; ballfric�iune; tije filetate cu role or roller screws; gear boxes andcu bile; reductoare, other speed changers, includingmultiplicatoare �i variatoare torque converters; flywheels andde vitez�, inclusiv pulleys, including pulley blocks;convertizoare de cuplu; clutches and volan�i 280596 shaft couplings

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued22.

112

Page 69: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

COD 1.I-31.X 2017 CODEN.C. 1.I-31.X 2017 C.N.

mii eurothousand euro

8421 Centrifuge, inclusiv usc�toare Centrifuges, including 8421centrifugale; ma�ini �i aparate centrifugal dryers; filtering orpentru filtrarea sau epurarea purifying machinery andlichidelor sau gazelor 280358 apparatus, for liquids or gases

5903 �es�turi impregnate, Textile fabrics impregnated, 5903îmbr�cate sau acoperite cu coated, covered or laminatedmaterial plastic 278409 with plastics

8541 Diode, tranzistori �i dispozitive similare Diodes, transistors and similar 8541semiconductoare; dispozitive semiconductor devices; photosensitive fotosensibile semiconductoare; semiconductor devices; diode emi��toare de lumin�; light-emitting diodes; cristale piezoelectrice montate 275440 mounted piezoelectric crystals

4205 Articole din piele Articles of leather or 4205natural� sau reconstituit�, of composition leather,nespecificate în alt� parte 275096 not elsewhere specified

8516 Înc�lzitoare instantanee de ap�, Electric instantaneous or storage water 8516boilere �i termoplonjoare 271492 heaters and immersion heaters

8547 Piese izolante pentru ma�ini, Insulating fittings for electrical 8547aparate sau instala�ii electrice 256624 machines, appliances or equipment

3923 Articole de transport sau de ambalare, Articles for the conveyance 3923din materiale plastice 256072 or packing of goods, of plastics

3920 Pl�ci, foi, folii, pelicule, benzi, Plates, sheets, film, foil and strip, 3920panglici �i lame, din materiale plastice of plastics, non-cellular and nealveolare, neranforsate, nestratificate, not reinforced, laminated, neasociate cu alt material, supported or similary combined neprev�zute cu un suport 252910 with other materials

8802 Alte vehicule aeriene (de exemplu, Other aircraft (for example, 8802elicoptere, avioane); vehicule helicopters, aeroplanes);spa�iale (inclusiv sateli�i) �i vehicule spacecraft (including pentru lansarea acestora satellites) and suborbital �i vehicule suborbital 246311 and spacecraft launch vehicles

CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare

22.

113

Page 70: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

� ��

� �� ��� ��������� � METHODOLOGICAL NOTE � � � � �� ������ ��� ������� ������������� ��� ������� �� ����� �� ����� �� ������� ������� ���� � ������ �� ���� ��������� ��� �!������"� ���#����������������� ������� ������ �����$����� �� �������&���������������'��� � ����� ��������'� ������ ��������������+&�� < �=��������� ��� ������� ����� ���>���������������� ��������������&���������������?@��� � ����� �!������'� ������ ����������!���+&�� < �=������������������� ��������>������� ����� ����� ��� ��� ������� ���� &���������������?Q�

� The international trade statistics in goods are compiled by cumulating data from INTRASTAT and EXTRASTAT systems, according to EU principle for compiling statistics: �� INTRASTAT system: for INTRA-EU trade (exchange of goods between Romania and other Member States of European Union); �� EXTRASTAT system: for EXTRA-EU trade (exchange of goods between Romania and states which are not members of the European Union).

� �����������������! � The scope: W�������������������+&�'� �����������[���������������������������>��������� ���������� ���������&������������������<��������?�����������������>�����\>���������������[�������������� ���������&�Q���[�����������������>����������'�+� ������� ��� ������� ����������� ����� ���� � ����������� �� ��� ��� ���>����� ��� �� ������� � ��� ���������&�@�+� ������� ����� ��� #� � ��� ��� ��� ����������\�����������������������\��<������������������?� �������������� ��� ������� \����� ��� ���>���� ��� ����� ����� ���������� ���������Q����������������<��������?�������>����������'�+��������������������������������+��� ���������&������������������������ �� ���������>����@��+� ������� ����� ��� #� � ��� ��� ��� ����������\������ ��� ����������� ���\�� ��� ����������� ����������\����� ������ ���������&���������� ����������������� �� ���������>����Q�

� For INTRA-EU trade: dispatches of goods from Romania to other EU Member States and arrivals in Romania having as country of dispatch other EU Member States are included. Dispatches from Romania include: - goods released for free circulation which leave the statistical territory of Romania for other EU Member States as destination; +�goods placed under custom procedure of active processing (within the country) or processing under custom control procedure in Romania, having other EU Member States as destination. Arrivals in Romania include: +� goods released for free circulation in an EU Member State which enter the statistical territory of Romania; +� goods which were placed under custom procedure of active processing or processing under custom control procedure in other EU Member State which enter the statistical territory of Romania.

W����� ��������� �!���+&�' �� �������� �=��������� �� ������� ����� ���>���� ��� ��������������&�"��\>�����������'������������������������� ������ ��� ��"���������� �������� ��� ������������$�����\������ ���$������ ���������������#���� �������� ��"��[����������������������]�������������"������������[�����������������������"������������������� ����������Q��������������� ������'�+� ����������� ��������� ��� ������� ������ ��������������������\��<������������������?@�+��[����������������� �������� ������ ��$�������������������������\�@��+� �[��������� �������������������������������������� �\��<����������������������?@�

� For EXTRA-EU trade: exchange of goods between Romania and states which are not members of the EU are included, having as object: direct import of goods for consumption, imported goods released from custom warehouses or free zones for consumption, export of national goods and export of goods imported declared for internal consumption. The following are also included: - temporary imports of foreign goods for active processing (within the country); - exports of compensatory products which result following the active processing; - temporary exports of goods for passive processing (processing outside the country);

Page 71: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

� ��"

�+� ������������������� �������� ��������$��������������������������#������������������������������ ��� �[������ ��� � ����� ��� ��� ��]� #��������� <���\�����������]����������������?@�+� ^�� �+�[��������"� ������ ����� ��� �������"� ���#�������� ���������"� ����������� \������ ��� �[�����#���������$�����������������������������������������������������$������Q�

- imports of compensatory products which result following processing outside the country and imported or exported goods for financial leasing (at total value of goods); - quasi-exports, for which customs declarations are lodged at national frontier, related to international transactions of foreign companies.

��� ��� ������ �� ��� ��������� ������������'���������� ��� ���$�"� ��������� ������������ �_ ��� �� ��_���� ����� <��� �[������� ������������ ����������?"� ��������� ��=�$�������� �����]���$����� �������������� ������ ����$���� �������� ������>���"� ��������� ������ ��� ����� ���������� ������ ������� �=�����#�����Q���

� The foreign trade does not include: goods in transit, goods temporarily admitted/released in/from the country (except those for processing), goods purchased by international organizations for own use in Romania, goods for and after repairs and the related spare parts.

`�����������#����������� �=������������������������ ��� ��� �#���������\�����������������q�������<�QqQ?"������ �� �����$�� ���#�����\�������������Q�{����� �� ���� ��� ���$����� ��� ��� ]����� �������������� �#�$�������� �&������ �� �'*�����&������'��#�<qq�"���\Q|?"���������#���&�+'�����'�'*���� <}q�?"� ���#���� �#�$��������<�'��$�#'� �� ���=����#'� �$'���&� >�&�=�&���#'��<qW�� ~���?� ��� ��� ��� �� ��� ��$�� ���� ��$&�*�#�'�&���#'�����'��#��<q�?"������ �� ����� �������$������� �=��� ��� ���\�� ��� ������QqQ� ��� ��� ����� �#�����Q��������>��� ��� ����� ��������� ~���"� ��� ��$�������������� �[����������"� ������ ������ ������������\�$��� ��� ��������� ��� ���� �������������q�������<��]���������q�����Q�~~�_~���?� ��������� ����������� ��������<�`�������������� ��������� �����?� �� #�������� ����� ��������$�����������]���������������<�q"�qq�"�}q�"�qW�"�q�?Q��{����� \�������� ��� �[������� �� ������� ?�@��������[����������������������?���������������Q�<����# ?�@� <����� ��� `����_������ ��� ����?������$���� �����# #�� ��'�&���� ������ �K�'�&�&'���"��������������\���������������"������=���������������� �����>�������������������������"��������������� �[���� ��� ����� ������ ������� �� ��� ��������������#�����������������Q��<����# ��? <q� "� �� ������"� ����]=_q� "�� �]�����"���\��?������$���������##���'�&�����������*�'�&�&'���"� ����� ��������� �>� �����������������������������������`"��>������ ���� �]������������� ��������������������Q�

� Goods which are object of international exchanges are classified according to the Combined Nomenclature (CN), on which the Community Custom Tariff is based. Statistical data are also presented by commodity groups from the Standard International Trade Classification (SITC, Rev.4), from the Broad Economic Categories (BEC), according to the Clasification of Products by Activities (CPA2008) and by basic classes from the System of National Accounts (SNA), which are determined based on some conversion keys between these classifications. Starting with January 2011, in case of extra-community trade, the data for the codes under Chapter 99 of Combined Nomenclature (Regulation EEC Nr.1228/2010) are included in the last section (“Goods not elsewhere classified”) of each table that presents data by groups of goods (CN, SITC, BEC, CPA, SNA). Foreign trade data are expressed in FOB prices for exports and CIF prices for imports. FOB price (Free on Board) represents the price at the border of exporting country, which includes the value of the commodity, all transport expenditures to the shipping point as well as all the fees for the commodity to be loaded on board. CIF price (Cost, Insurance, and Freight) represents the price at the border of importing country, including both components of FOB price and the cost of insurance as well as cost of international transport.

��&�#� =�#'���� $��& �K���*�&� Q� ���' �� #��W�'�=��$��Q����'���&�#'�=�#'�����K���*�&�Q� #�� Y�'#��&�&� ���� ���#������#� $&�&�$&�����&��$&�& �� ���#������#� =�*�#�[\ $� �����&�#�]^��!

� Foreign trade data are expressed in Euro and Lei. The conversion for the data in Lei (collected through Intrastat statistical declarations and custom declarations) in Euro is done using:

Page 72: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

� ��_

` ���$�# �� $�k�*q *���� #���� #��w���'�'*�����& �� @���� ����'��#� � y'*^����\���&��$�$&�*�#�� y>� > {` ���$�# �� $�k�*q #��w���' �'*�����& ��@��������'��#��y'*^�������&������#&�*�]� �� *������� � #����\ ���&�� $�$&�*�#�| y>� > W

- the average monthly exchange rate lei/euro published by National Bank of Romania, for INTRASTAT system; +� the exchange rate lei/euro published by National Bank of Romania for the penultimate Wednesday of the month, for the EXTRASTAT system.

������$����� ��� ����� �� �=���������� �������������� �������$��$��� #��'���� ����������������� y>`}�������$���������������

~��������$&�������� <����[�������?����~�������K���������<�������������?@��

�� ������ ��������� �| y>`}�� ��� ��$���������������~��������$&��������<����[���?����~���� �� '��+����� <��� �����"� ��� �[���������$����� ��� ����� ����� ��� ���]���� � �� ��� ���������&�+��$� �������� �� ��� ������ �����������������[�������?Q��

� Foreign exchanges of goods are distributed by countries as follows: �� for INTRA-EU trade, based on the principle

“country of destination” (for dispatches) and “country of dispatch” (for arrivals);

�� for EXTRA-EU trade, based on the principle “country of destination” (for export) and “country of origin” (for import, except the situation when the country of origin is a EU Member State – when is taken into consideration the country of dispatch).

�� ��� ������ ������ ��� �� �������� ����� ��� ��������������\���#����� ����"�����������[������������������ ����� ��������� ��� #� � �[������� ��� ������ ������]����� ����� ��� ����� �� #� � ����� � ������ ��� �������� ������ �� �#���� ������ ��� #������� �� �������Q

� “Country of destination” is considered the country where goods will be consumed, “country of dispatch”, the country from where the goods were dispatched and “country of origin” is the country where the commodity was produced or last substantial transformation was performed.

� � ��������� �������� ��� ��������� ��� ��� $�������������� �� #���� ���#���� �����������������#�������� ��� �� ���� ��� &������� ���������<�&�����?Q� ���������� ��� ����� ��� ��������������������'��� }������ ���'����� Y}�`��['� �� ���"�`��]��"�`��]����"�����������q�=�"�q����"�q������"�{��������"�� ����"���������"�������"���������"�������"� �������"� �����"� ������"� �������"���[�����]"�}���"���]����&��"�������"�W������"�W���]����"� ���>���"� ��\����"� ��\����"� �����"������"�&�]����Q���� >$'������ ���'����� � ��q���#�� ��k�*qY>���['�� �����"����\�]��"���\����"�����=�� ���Q���� ��+���]���� ����#'� �K�'�&�&'��� ��� <�&�'#Y�<��['� ��]����"� ������� �����"� �������"���������� � ������ &���"� ������$��"� ����"� ����"������"������"���]����"�����"�����$����"���]���Q��� ����`}�'�&�"�q�����"� �������"��� �����"��������������"�������"�}�[��"�� �����"����\�]��"���\����"� �Q� q�����"� �� ������ ���]���� ���������"�q=���"�� ����Q��� �'*���&�&�� �&�&�#'� ����������&� Y���['��������"� �$���������"� `����� "� ��$�= ��"����]=�$ ��"� ���������� }����\�"� ���������� �� �"�������� ��"��������� ��"�&������"�&$���� ��Q���� �������q�]���#*���&�������Y���K������}�['��������"� `� ���� �����]�\���"� ��]����"� �]��"� ��������"�� ����"� ��������"� �����"� �����"� }����"� }��������"������������ W��� ������� ������"� ����"� ���� ��"� ������"�q���"��� �\�"�}������"�}�����]��"������Q��

� The grouping of countries by continents and economic zones is done according to the recommendations of European Union Statistical Office (EUROSTAT). The economic groups by countries have the following components: �� European Union (EU-28): Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary. �� European Free Trade Association (EFTA): Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein. �� The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC): Algeria, Saudi Arabia, Ecuador, United Arabian Emirates, Indonesia, Iraq, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Venezuela, Angola. �� OECD-EU: USA, Canada, Japan, Australia, New Zeeland, Turkey, Mexico, Iceland, Norway, Switzerland, Republic of Korea, Virgin Islands (United States), Chile, Israel. �� Commonwealth of Independent States (CIS): Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. �� Countries from Mediterranean Area (except EU): Albania, Bosnia-Herzegovina, Algeria, Egypt, Gibraltar, Israel, Jordan, Libya, Lebanon, Morocco, Macedonia, Occupied Palestinian Territories, Syria, Tunisia, Turkey, Ceuta, Kosovo, Melilla, Montenegro, Serbia.

Page 73: INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ - insse.ro · Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 31.X 2017 Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul

� ���

� ���$���&�#'�'�� � Data source: � �W<��&���'*����#�� y>`}�!+� ������������� �� ���� �������������������� ����� �� ����� ��������� ��� �� ���� <��?����������������������������������������������$�����\�����\�����������[���������������������������� ������� ��_��� ��� \����� \������� ����������������������������������������� ����������\����������]����� �� ������� �� ������������#�������#��[������������#������Q�+� ������������� \������ �������� ��� ������������� ����� �]������ ���������� ��� ������ ������� ����� <����?"���������������� ����������������\���� ������� ������ ����������� ������� �������������� ��� ������� \����@� ������� ����� �������� ���� _����� ������ ���� ����������� �� ��� ���&���������������������������������#� �������&�Q����W <��&�� �'*����# �| y>`}�'� ����"� ������������$��������������$���������������\����������[������������Q����W {����� ���\���� �'*����# ��&������'��# ��q����� ������+���#��&������+�]���&���#�� ��� �������� ��� #��������� �� ���� ��� ��� ���������� ����������_�[��������� ��� ��� ������������� ��� ������ <q�� ���� ��������� �� ������������ ]�$��?�����������Q�������������[�����"����������������������#�$�����������]���������������]�$����������� ��������������������������$���$�������������������Q��

1. For INTRA EU trade : +� INTRASTAT statistical declarations collected by National Institute of Statistics (NIS) directly from the economic operators with annual value of intra-community deliveries or/and intra-community arrivals of goods equal to or more than the value of Intrastat statistical thresholds set for each flow and reference year. +� customs declarations collected and processed by National Agency for Fiscal Administration (NAFA) for intra-community trade regarding goods for inward processing or processing under customs control, goods from/to the parts of EU statistical territory which do not belong to EU fiscal territory. 2. For EXTRA EU trade: NAFA, which collects and processes export and import customs declarations. 3. Data on international trade in goods with electricity and natural gas are collected by NIS on statistical forms from importing/exporting companies and from the network operators (CN Transelectrica SA and SNTGN Transgaz SA). Transit of electricity and natural gas transported by pipeline is not included in international trade with goods statistics

����� �� ��'������ ���&�� �'*����#��&���'*���&��������� ��� ��������� �� ������� ����� ���������� �� ���� ���� �� �� #� � ��� �� �� ��"��� �>������� ����������� �>� ��� ������ �[�������������������������������"�����������\�������������� �������������� ��� �� ����\� �[������������������������� ��� ������Q� W����� �� ��� ��� ���Q��"��� �����$��>��� \�������� ����������� ������]������ �� ���� ���� �� ��� ����� ��� ���"� ���#� ������$���� ������������Q��{����� ������� ���������� ������\� ��� � ��������� ��� ����#������ ���� �\�� ���� ��������_�{��q��+�����Q��{�#������������������������������\�������������������� �� ������� ��\�� ����� ������� ����$��� ���������������������Q�

� Intra-community trade coverage The percentage of collected data was over 95% of total volume of trade, for both intra-community arrivals and dispatches of goods. Data estimations were performed for the rest of 5.0 % representing the trade value below the Intrastat thresholds and non-responses.

Monthly data currently communicated might be successively revised by the NIS/NAFA. The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to the roundings performed.