INSPECTORATUL DE JANDARMI JU- DEŢEAN …DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON-STANŢA Să nu fi...

of 2 /2
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de accep- tare a condiţiilor de recrutare; Adeverinţa emisă de către o organizaţie etnică/ minoritară constituită conform legii (pentru candidaţii et- nici/minoritari). Notă: Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale, pentru confruntare, în vederea cer- tificării. Se admit şi copiile legalizate. Concursurile se organizează la sediile instituţiilor de învăţământ. Telefon : 0241/618.969 sau 0241/614.585 Fax : 0241/616.153 E-mail: [email protected] Constanţa, strada Mircea cel Bătrân, nr. 108 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa Pentru a putea participa la concurs, can- didaţii vor întocmi dosare de candidat care vor conţine următoarele documente: Cererea de înscriere; Curriculum vitae - model Europass; Diploma de bacalaureat (copie) sau adeve- rinţă de susţinere a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului în curs; Foaia matricolă (copie); Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi/sau altor documente doveditoare care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul, a livretului militar; Copii ale certificatului de naştere al candida- tului, soţului/ soţiei şi fiecărui copil, a certifica- tului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; Autobiografia; Tabelul nominal cu rudele candidatului; Cazierul judiciar; Două fotografii color (3/4 cm); O fotografie color 9/12 cm; Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne - în original (completată şi încheiată); Avizul psihologic (se introduce în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare); Recrutarea candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Serviciul Resurse Umane. CONTACT: NUMĂR TELEFON: 0241/ 618969 INT. 24557 RECRUTARE CANDIDAŢI INSTITUŢII MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018 - ianuarie 2019 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARME- RIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JU- DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON- STANŢA

Embed Size (px)

Transcript of INSPECTORATUL DE JANDARMI JU- DEŢEAN …DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON-STANŢA Să nu fi...

Page 1: INSPECTORATUL DE JANDARMI JU- DEŢEAN …DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON-STANŢA Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de accep-

tare a condiţiilor de recrutare;

Adeverinţa emisă de către o organizaţie etnică/

minoritară constituită conform legii (pentru candidaţii et-

nici/minoritari).

Notă: Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de

documentele originale, pentru confruntare, în vederea cer-

tificării. Se admit şi copiile legalizate.

Concursurile se organizează la sediile

instituţiilor de învăţământ.

Telefon : 0241/618.969 sau 0241/614.585

Fax : 0241/616.153

E-mail: [email protected]

Constanţa,

strada Mircea cel Bătrân, nr. 108

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa

Pentru a putea participa la concurs, can-

didaţii vor întocmi dosare de candidat care vor

conţine următoarele documente:

Cererea de înscriere;

Curriculum vitae - model Europass;

Diploma de bacalaureat (copie) sau adeve-

rinţă de susţinere a examenului de bacalaureat

pentru absolvenţii anului în curs;

Foaia matricolă (copie);

Copii ale actului de identitate, carnetului de

muncă şi/sau altor documente doveditoare

care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul,

a livretului militar;

Copii ale certificatului de naştere al candida-

tului, soţului/ soţiei şi fiecărui copil, a certifica-

tului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor

judecătoreşti privind starea civilă;

Autobiografia;

Tabelul nominal cu rudele candidatului;

Cazierul judiciar;

Două fotografii color (3/4 cm);

O fotografie color 9/12 cm;

Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul

Afacerilor Interne - în original (completată şi

încheiată);

Avizul psihologic (se introduce în dosar de

către compartimentul cu sarcini de recrutare);

Recrutarea candidaţilor pentru instituţiile militare de

învăţământ se realizează de către Inspectoratul de

Jandarmi Judeţean Constanţa, Serviciul Resurse

Umane.

CONTACT:

NUMĂR TELEFON:

0241/ 618969 INT. 24557

RECRUTARE CANDIDAŢI INSTITUŢII MILITARE DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

2018 - ianuarie 2019

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARME-

RIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JU-

DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON-

STANŢA

Page 2: INSPECTORATUL DE JANDARMI JU- DEŢEAN …DEŢEAN “Mihail Kogălniceanu” CON-STANŢA Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o

instituţie de învăţământ;

Să nu aibă semne particulare evidente/tatuaje neacoperite de

vestimentație, în ținuta de vară.

NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICIUN CRITERIU!

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

BUCUREŞTI - Sesiunea iulie 2018

Facultatea de Jandarmi: total locuri: 50, din care: 2 locuri

pentru romi, 2 locuri pentru maghiari, 2 locuri pentru alte minorităţi;

Facultatea de Drept; total 115 locuri, din care 10 locuri alocate

Jandarmeriei Române;

Instituţia asigură formarea iniţială a ofiţerilor de jandarmi prin

studii universitare de licenţă, în domeniile de licență:

“Drept” cu durata studiilor de 4 ani :

“Științe militare, informații și ordine publică” specializarea “Ordine

și siguranță publică” cu durata studiilor de 3 ani.

Studenţii de la învăţământul de zi încheie un angajament pe o

perioadă determinată de 10 ani, în conformitate cu reglementările în

vigoare, prin care se obligă să-şi desfăşoare activitatea în Ministerul

Afacerilor Interne.

La absolvirea facultăţii, vor fi încadraţi în corpul ofiţerilor, iar

repartiţia în unităţile operative se face în raport cu dinamica resurse-

lor umane în M.A.I., media obţinută la finalizarea studiilor, cât şi cu

opţiunile acestora.

Cererile de înscriere se depun la sediul Inspectoratului de

Jandarmi Judeţean Constanţa până la data de 25.05.2018

Etapele de desfăşurare a concursului:

Etapa probelor de aptitudini – probe eliminatorii:

- testarea psihologică (se susţine la unitatea teritorială);

- examinarea medicală (se susţine la unitatea teritorială);

- contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, potrivit pro-

belor şi baremelor prevăzute - traseu aplicativ (se susţin la instituţia

de învăţământ).

Etapa probei de cunoştinţe (se susţine la instituţia de învăţă-

mânt) :

Disciplinele de concurs sunt :

- Istoria României – test grilă ;

- Limba română – test grilă ; - Limba străină (engleză, franceză, germană, rusă sau spaniolă – la

alegere) - test grilă .

ŞCOLILE MILITARE POSTLICEALE

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore

Al. Ghica” Drăgăşani;

Sesiunea august - septembrie 2018: total locuri: 350,

din care: 4 locuri pentru romi si 2 locuri pentru alte minori-

tăţi

Sesiunea ianuarie 2019: total locuri: 350, din care: 4

locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni;

Sesiunea august-septembrie 2018: total locuri: 350,

din care: 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minori-

tăţi;

Sesiunea ianuarie 2019: total locuri: 350, din care: 4

locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

Obiectivul fundamental al acestor şcoli îl reprezintă for-

marea iniţială a subofiţerilor jandarmi pe o durată de 1 an şi

răspunde de pregătirea viitorilor absolvenţi pentru integrarea socio-profesională a acestora.

Elevii încheie un angajament pe o perioadă determinată

de 10 ani, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin

care se obligă să-şi desfăşoare activitatea în Ministerul Aface-

rilor Interne.

Cererile de înscriere se depun la sediul Inspectoratului

de Jandarmi Județean Constanța, astfel:

până la data de 15.06.2018 - pentru sesiunea

august-septembrie 2018

până la data de 23.11.2018 - pentru sesiunea

ianuarie 2019

Etapele de desfăşurare a concursului:

Etapa probelor de aptitudini – probe eliminatorii:

- testarea psihologică (se susţine la unitatea teritorială);

- examinarea medicală (se susţine la unitatea teritorială);

- contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, potri-

vit probelor şi baremelor prevăzute - traseul aplicativ (se

susţin la instituţia de învăţământ).

Etapa probei de cunoştinţe (se susţine la instituţia de

învăţământ ):

Disciplinele de concurs sunt :

- Limba română – test grilă;

- Limba străină (engleză, franceză – la alegere) - test grilă.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constan-

ţa desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţi-

lor Ministerului Afacerilor Interne, pentru şcolile militare

de învăţământ - sesiunea 2018 - ianuarie 2019, după cum

urmează:

- Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Bucureşti,

- Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore

Al. Ghica” Drăgăşani; - Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru

Rareş” Fălticeni;

Pentru a putea participa la concurs, indiferent de

instituţia pentru care optează, candidaţii trebuie să înde-

plinească cumulativ următoarele condiţii generale şi

specifice:

Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihihologic;

Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împli-

nească în cursul anului în care participă la concursul de

admitere;

Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat::

Să aibă un comportament corespunzător cerinţe-

lor de conduită admise şi practicate în societate;

Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei

când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmări-

re penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să le

fi încetat contractul individual de muncă pe motive disci-

plinare în ultimii 7 ani;

Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel

cum sunt definite prin lege;

Condiţii specifice:

Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în

anul participării la concursul de admitere;

Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale,

media de cel puțin 9 (nouă) cu excepţia candidaţilor care

au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state

membre ale UE în care nu se evaluează prin notă/ punc-

taj/ calificativ purtarea elevului;