Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

33
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ DOMENIUL FUNDAMENTAL: ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE ŞCOALA DOCTORALĂ Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA, CUANTIFICAREA ŞI ANALIZA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA VEGETAŢIEI FORESTIERE DIN MUNŢII GURGHIU REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. DUMITRU ZAHARIA CLUJ-NAPOCA 2012

Transcript of Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Page 1: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

DOMENIUL FUNDAMENTAL: ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

ŞCOALA DOCTORALĂ

Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA, CUANTIFICAREA ŞI

ANALIZA FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA VEGETAŢIEI

FORESTIERE DIN MUNŢII GURGHIU

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. DUMITRU ZAHARIA

CLUJ-NAPOCA

2012

Page 2: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

1

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA

Către, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vă rugăm să primiţi un exemplar din rezumatul tezei de doctorat, intitulată

„Cercetări privind identificarea, cuantificarea şi analiza factorului antropic din

Munţii Gurghiu ”, elaborată de drd. Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU, în vederea

obţinerii titlului ştiinţific de „DOCTOR” în domeniul „horticultură”.

Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în data de 23.04.2012, ora 1000, în

Amfiteatrul Bleumarin din clădirea Institutului Ştiinţele Vieţii.

Comisia de analiză şi susţinere a tezei de doctorat a fost numită prin Ordinul

Rectorului USAMV Cluj-Napoca ,nr 1129/30.11.2011 şi are următoarea componenţă:

PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. Radu SESTRAŞ - Decanul Facultăţii de Horticultură,

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr.ing. Dumitru ZAHARIA - Facultatea de Horticultură – Universitatea

de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca

REFERENŢI OFICIALI:

Acad.Prof.univ.dr.doc.ing. Victor GIURGIU – Facultatea de Silvicultură Suceava,

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Directorul Comisiei de Ştiinţe Silvice din cadrul

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

Conf.univ.dr.ing. Ovidiu IONESCU – Prodecan la Facultatea de Silvicultură,

Universitatea Transilvania din Braşov

Conf.univ. dr. ing. Liviu HOLONEC – Director Departament Silvicultură din

cadrul Facultăţii de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

Cluj-Napoca

Aprecierile, observaţiile şi sugestiile Dumneavoastră, vă rugăm să le trimiteţi pe

adresa USAMV, Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, Nr. 3-5, cod 400372 sau adresa de e-mail

[email protected].

Doctorand, Conducător ştiinţific,

Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Prof. univ. dr. Dumitru ZAHARIA

Page 3: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

2

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE ………………………………………………………………… 3

CUVINTE CHEIE............ ………………………………………………………...… 5

CAPITOLUL I

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA

FACTORULUI ANTROPIC …………………………………………………..…… 10

1.1. COSIDERAŢII PRIVIND ISTORIA PĂDURII ROMÂNEŞTI DE LA DACO-

GEŢI ŞI PÂNĂ AZI ………………………………………………………………….. 10

1.2. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA VEGETAŢIEI FORESTIERE DIN

ROMÂNIA …………………………………………………………………………… 10

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR ………………………………… 11

2.1. SCOPUL CERCETĂRILOR ………………………………………………..…… 11

2.2. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR …………………………………………...… 11

2.2.1. Obiectivele principale ……………………………………………….…… 11

2.2.2. Obiective specifice …………………………………...…………………… 11

CAPITOLUL III

CADRUL NATURAL ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT CERCETĂRILE ……... 12

3.1. MUNŢII GURGHIU – SITUAŢIA ADMINISTRATIV – TERITORIALA ……. 12

CAPITOLUL IV

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE ………………………………….. 13

4.1. METODELE DE CERCETARE ………………………………………………… 13

4.2. MATERIALE UTILIZATE …………………………………………………...… 13

4.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE …………………………… 13

4.3.1. Etapa de studiu …………………………………………………………… 13

4.3.2. Etapa de teren …………………………………………………………….. 13

4.3.4. Etapa de birou ……………………………………………………………. 14

CAPITOLUL V

REZULTATELE CERCETĂRILOR ……………………………………………… 14

5.1. IDENTIFICAREA VEGETAŢIEI FORESTIERE DIN ROMÂNIA ŞI DIN 14

Page 4: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

3

MUNŢII GURGHIU ………………………………………………………………….

5.2. ANALIZA COMPARATIVĂ A SUPRAFEŢELOR PRIVIND PĂDURILE ŞI

VEGETAŢIA FORESTIERĂ DIN MUNŢII GURGHIU ÎN RAPORT CU

ROMÂNIA ŞI STATELE UNIUNII EUROPENE …………………………………... 14

5.10. PREJUDICII ADUSE FONDULUI FORESTIER ……………………………... 14

5.10.1. Analiza statistică a prejudiciilor constatate la tăieri de arbori în

păduri proprietate publică de stat şi administrate de structuri silvice de stat

în România, 1956- 2010 ………………………………………………………… 15

5.10.2. Prejudicii produse prin tăieri ilegale de arbori în Munţii Gurghiu …. 18

5.10.6. Cartarea şi analizarea zonelor afectate antropic în Munţii Gurghiu

în perioada 1992 – 2010 ………………………………………………………… 19

5.11. EVALUAREA RISCULUI CU PRIVIRE LA FACTORUL ANTROPIC DIN

MUNŢII GURGHIU …………………………………………………………………. 19

5.12. ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND PAGUBA LA 100 DE HECTARE

DE PĂDURE DE STAT ÎN JUDEŢELE DIN CENTRUL ŞI NORDUL

TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA 1980 – 2005 …………………………………… 20

5.13. ANALIZA MANAGEMENTULUI FACTORULUI ANTROPIC CU PRIVIRE

LA PĂDURILE DIN MUNŢII GURGHIU ………………………………………….. 21

5.15. REGENERAREA SUPRAFEŢELOR EFECTATE ANTROPIC ŞI

ENTROPIC ÎN MUNŢII GURGHIU ………………………………………………… 23

Interpretarea statistică a datelor obţinute privind analiza statistică a

elementelor taxatoare cercetate la molid ………………………………………….. 23

CAPITOLUL VI

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ………………………………………………... 24

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ……………………………………………………. 27

Page 5: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

4

Cuvânt înainte

În perioada actuală, pe fondul retrocedării pădurilor şi a sărăciei care a dominat în

ultimii 20 ani societatea românească, necesitatea abordării unei analize privind influenţa

factorilor antropici asupra pădurii reprezintă o temă de importanţă majoră.

Scopul cercetărilor, aşa cum reiese şi din titlu, este acela de a contribui cu elemente de

originalitate fundamentate ştiinţific la cunoaşterea, în ansamblu, a impactului antropic

asupra fondului forestier din Munţii Gurghiu şi de a aduce o serie de contribuţii, atât

teoretice, cât şi practice de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional din păduri,

precum şi a măsurilor de refacerea a ecosistemelor forestiere afectate antropic.

În perioada parcursă privind elaborarea prezentei teze de doctorat, având în vedere

amplitudinea fenomenului studiat, a fost necesară colaborarea cu specialişti silvicultori şi

cercetători din ţară, ajutorul lor fiind prompt şi profesionist.

Rezultatele preliminare obţinute pe parcursul anilor de cercetare s-au concretizat prin

2 lucrări publicate în reviste ştiinţifice de specialitate .

Lucrarea de faţă este structurată pe 6 capitole, conţine 260 pagini unde se regăsesc un

număr de 25 tabele,106 figuri.Pentru elaborarea lucării au fost necesare consultarea un unui

număr de 270 titluri bibliografice.

Primul gând de recunoştiinţă privind realizarea lucrării de faţă se îndreptă către

domnul Prof.Univ.Dr.ing.Dumitru ZAHARIA., pentru că m-a acceptat ca doctorand, m-a

îndrumat pe parcursul lucrării oferindu-mi sugestii şi indicaţii valoroase, în acest sens

asigurându-l de respectul şi recunoştinţa mea.

De asemenea, aduc mulţumiri tuturor celor care m-au sprijinit la culegerea şi

prelucrarea datelor, îndrumările primite în elaborarea tezei:

- domnului Acad. Prof. Univ. Dr. Ing. Victor GIURGIU, Directorul Secţiei de

Silvicultură din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu

IONESCU - Prodecanul Facultăţii de Silvicultură din Braşov, Conf. Dr. Ing. Liviu

HOLONEC Directorul Departamentului de Silvicultură din cadrul Facultăţii de Horticultură

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, pentru atenţia cu care au analizat lucrarea în calitate de refereţi

oficiali acestei lucrări.

Page 6: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

5

- domnului prof.Univ.Dr.ing. Radu SESTRAŞ, decanul facultăţii de Horticultură în

calitate de preşedinte al comisiei, cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Horticultură

specializarea Silvicultură, Conf. Dr. Ing. Ioan TĂUT, Şef de Lucrări Dr. Ing. Ilie COVRIG,

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, pentru observaţiile

şi sugestiile făcute cu ocazia susţinerii examenelor şi referatelor din cadrul planului de

pregătire a doctoratului.

- domnului Dr.Ing. Gheorghe MARIN, din cadrul I.C.A.S. Bucureşti, pentru sprijinul

oferit privind abordarea problematicii tezei de doctorat.

- sunt recunoscător domnului profesor Univ. Dr. Marin Ardelean pentru îndrumările

oferite cu înalt profesionalism.

- domnului Dr.Ing. Aurel UNGUR - Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri

din România şi Ing. Marian STOICESCU - Preşedintele în exerciţiu la Consiliului European

al Forestierilor, preşedintele Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor şi al Confederaţiei

Consilva, pentru sprijinul acordat, a experienţei profesionale şi cunoştinţelor privind

problematica abordată în teza de doctorat.

- conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva Bucureşti, ICAS Bucureşti,

Direcţiei Silvice Mureş şi Direcţiei Silvice Harghita, respectul cuvenit tuturor colegilor care

m-au sprijinit cu sugestii, date şi informaţii absolut necesare pentru a conferi lucrării

caracterul documentar şi ştiinţific.

Nu în ultimul rând aduc prin această lucrare un omagiu părinţilor mei, respectul

cuvenit tatălui meu, vrednic slujitor al pădurilor din Munţii Lotrului timp de 4 decenii,

lăsând în urmă păduri de o frumuseţe rară şi doi silvicultori......

Mulţumesc, lui dumnezeu pentru puterea dată la finalizarea lucrărilor, totodată familiei

pentru înţelegere şi ajutorul acordat.

Page 7: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

6

CUVINTE CHEIE

1. Administrarea pădurilor – totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi

juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de regia naţională

a pădurilor –Romsilva în scopul asigurării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului

silvic;

2. Amenajament silvic – documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut

tehnico- organizatoric şi economic, fundamentat ecologic;

3. Amenajarea pădurilor – ansamblu de preocupări şi măsuri menite să asigure

aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punct de vedere al funcţiilor

ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc;

4. Arboret – porţiunea omogenă de pădure atât din punct de vedere al populaţiei de

arbori cât şi al condiţiilor staţionare;

5.Circulaţia materialelor lemnoase – acţiunea de transport a materialelor lemnoase

între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi /sau transmiterea

proprietăţii asupra materialelor lemnoase;

6. Compoziţie –tel – combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care

îmbină optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele

multiple, sociale – economice ori ecologice;

7. Consistenţa – gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului, în funcţie de

gradul de dezvoltarea a arboretului , se exprimă prin următorii indicatori:

a) indicele de desime – în cazul seminţişului sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate – determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului;

8. Control de fond – totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile

legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor, amenajistice;

b) verificarea suprafeţei de păduri în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a

arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor

pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

Page 8: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

7

c) verificarea oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificarea lucrărilor silvice necesare;

e) verificarea stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierea stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/ sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a

acestora.

9. Defrişarea – acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată

de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor

cu schimbarea folosinţei şi /sau a destinaţiei terenului;

10. Deţinător – proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice,

transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în

temeiul unui titlul legal de fond forestier sau materiale lemnoase;

11. Dispozitive speciale de marcat – ciocanele silvice de marcat , instrumente folosite

de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos;

12. Document de provenienţă – documentul care certifică localizarea sursei de unde

au fost obţinute materialele lemnoase;

13. Ecosistem forestier – unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză în

care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceştia;

14. Exploatarea forestieră – procesul de producţie prin care se extrage din păduri

lemn brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic;

15. Gestionarea durabilă a pădurilor – administrarea şi utilizarea pădurilor astfel

încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea , capacitatea de

regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi viitor capacitatea

de a exercita funcţiile multiple ecologice economice şi sociale permanente la nivel local,

regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme;

16. Masă lemnoasă – totalitatea arborilor pe picior şi/ sau doborâţi întregi sau părţi

din aceştia inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului

de exploatare forestieră;

17. Materiale lemnoase – lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc,

cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat- cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată-,

precum şi lemnul cioplit brut, prelucrat sau semifabricat;

Page 9: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

8

18. Ocol silvic – unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/ sau asigurării

serviciilor silvice indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având

suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie – 3000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal – 5000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte – 7000 ha fond forestier.

19. Parchet – suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în

scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tip de tratament;

20. Perimetru de ameliorarea – terenuri degradate sau neproductive agricol care pot

fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punct de vedere al

protecţiei solului, al regimului apelor,al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al

biodiversităţii;

21 Posibilitatea – volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure,rezultat ca

raport dintre posibilitatea şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;

22. Posibilitatea anuală – volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat

ca raport dintre posibilitate şi numărul de anilor de aplicabilitatea a amenajamentului;

23. Prejudiciu adus pădurii – efectuarea unei acţiuni umane, prin care este afectată

integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care acesta ar trebuii să le asigure. Aceste

acţiuni pot afecta pădurea :

a) în mod direct , prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în

timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării , realizării

de construcţii , exploatări minerale neamenajarea zonelor de limitarea a propagării

incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu;

24. Prestaţie silvică – lucrările cu caracter tehnic efectuate de ocoalele silvice, pe bază

de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;

25. Produse accidentale I – volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor

afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu

vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau provenit din

defrişări legal aprobate;

Page 10: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

9

26. Produse accidentale II – volumul rezultat din exploatarea unor arbori din arborete

cu vârste de până la 60 de ani , afectate parţial de factorii biotici şi abiotici;

27. Provenienţa Materialelor lemnoase – sursa localizată de unde au fost obţinute

materialele lemnoase, respectiv:fond forestier naţional,vegetaţie forestieră din afara fondului

forestier, centre de sortare şi prelucrare a lemnului,depozite de materiale lemnoase, pieţe,

târguri, oboare şi alte asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase,

import;

28. Regim silvic - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice

privind amenajarea cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul

asigurării gestionării durabile;

29. Servicii silvice – totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic

desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a

Pădurilor –Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor cu respectarea

regimului silvic;

30. Silvicultura - ansamblu de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii,

crearea şi îngrijirea acesteia recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale,

prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de

gestionare;

31. Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase – spaţiile delimitate, în care

deţinătorul acestora are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii

pentru transport, a prelucrării primare industriale, a comercializării, precum şi platformele

primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior;

32.Stare de masiv – stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca

urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură

condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de

completări şi întreţineri;

33. Terenuri degradate – terenuri care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă

a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi

ameliorate prin împădurire;

Page 11: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

10

34. Unitatea de producţie şi/ sau protecţie – suprafaţa de fond forestier pentru care

se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de protecţie

se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanent prin limite

naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz.

35. Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional – vegetaţia forestieră

situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai

multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: plantaţii cu

specii forestiere de pe terenuri agricole, vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţa mai

mică de 0,4, fâneţe împădurite cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a

lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare,arborii situaţi de-a lungul cursurilor de

apă şi canalelor, zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri, parcurile

dendrologice, aliniamentele de arbori de-a lungul căilor de comunicaţii.

Page 12: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

11

CAPITOLUL I

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND

FACTORUL ANTROPIC ÎN PĂDURI

Acest capitol prezintă consideraţii cu privire la situaţia evolutivă a pădurii româneşti

din cele mai vechi timpuri, aspectele cercetate şi rezultatele aferente acestora realizându-se

cu privire la influenţa factorului antropic în păduri.

În evoluţia pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri, se poate constata faptul că

omul, a avut un rol activ important atât în sens negativ cât şi pozitiv. Necesităţile

comunităţilor au condus în perioadele de timp trecute la defrişarea multor suprafeţe de

pădure şi transformarea lor în terenuri agricole, astfel, suprafaţa de păduri s-a redus

substanţial pe teritoriul României, de 70 - 80 % (GIURGIU, 1995) din suprafaţa ţării, la 27 -

29% conform ultimelor surse FAO (2009) şi EUROSTAT (2010) .

Protejarea pădurilor a fost legiferată în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,

în toate provinciile româneşti, fiind totodată stabilite reguli cu privire la păduri.

Gospodărirea pădurii din cele mai vechi timpuri a fost făcută de pădurari sub diferitele

forme de organizare, trecătoare de altfel, dar cu toate acestea nu s-a uitat pădurea! Aşa cum

spuneau marii cărturari ai vremii „pădurea este casa şi masa“, asigurând lemnul pentru

construcţii şi de foc, hrana şi îmbrăcămintea prin vânatul său.

Prin intervenţia sa asupra pădurii, omul a ajutat în mare parte la conservarea, apărarea

şi regenerarea acesteia, deşi sunt situaţii în decursul timpului care au marcat furia omului

faţă de pădure, provocând conştient pagube inimaginabile greu de prevăzut şi contracarat.

„...în evoluţia pădurilor şi economiei forestiere a unei ţări vine o epocă, mai mult sau

mai puţin lungă, în care poporul respectiv, cu o furie şi cu inconştienţă, uneori de proporţii

uriaşe, îşi jefuieşte şi îşi mutilează singură patrimoniul său forestier, moştenit de la

generaţiile anterioare….Numai conştiinţa forestieră a poporului respectiv în acel moment

critic - dacă există şi atât cât există - poate opune stavilă furiei distrugătoare, care apare ca o

dezlănţuire anarhică a elementelor naturii“, istoria se repetă şi acest lucru s-a dovedit în

timp, aşa cum spunea Marin DRĂCEA, citat de GIURGIU (1995).

Page 13: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

12

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Scopul cercetării, aşa cum reiese şi din titlu, este acela de a contribui cu elemente de

originalitate fundamentate ştiinţific, privind cunoaşterea în ansamblu a impactului antropic

asupra vegetaţiei forestiere din Munţii Gurghiu şi de a aduce o serie de contribuţii teoretice,

dar şi practice, de identificare, prevenire şi combatere a fenomenului infracţional din păduri,

precum şi măsuri de refacerea a ecosistemelor forestiere afectate antropic.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

În vederea atingerii scopului propus au fost s-au stabilite mai multe obiective.

Obiectivul general al cercetărilor ştiinţifice este acela de a cunoaşte dimensiunile

impactului antropic asupra ecosistemului forestier din Munţii Gurghiu, în context zonal şi

naţional.

Obiectivele principale

Obiectivele principale propuse au fost următoarele:

identificarea şi cartarea suprafeţelor de pădure şi vegetaţiei forestiere din afara

fondului forestier din Munţii Gurghiu, raportat la România şi la Statele Uniunii Europene;

analiza managementului forestier privind paza pădurilor, datorat activităţii antropice.

Obiective specifice

a) Identificarea, cuantificarea şi analiza statistică a factorului antropic asupra vegetaţiei

forestiere din România şi Munţii Gurghiu în intervalul 1955 – 2010;

b) Analiza comparativă a efectului antropic în pădurile proprietate publică de stat din

judeţele din centrul şi nordul Transilvaniei în perioada 1980 - 2005;

c) Regenerarea pădurilor şi evaluarea statistică a variabilităţii fenotipice la arborete

instalate prin regenerări artificiale şi naturale pe natură de proprietăţi şi structuri de

organizare, prin utilizarea sondajului randomizat, în perioada 2006 – 2010.

Page 14: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

13

CAPITOLUL III

CADRUL NATURAL ÎN CARE SAU DESFĂŞURAT CERCETĂRILE

Munţii Gurghiu, fac parte din lanţul munţilor vulcanici din arcul Carpaţilor Orientali

pe latura vestică şi au o suprafaţă de circa 1 400 kilometri pătraţi.

Munţii Gurghiu au o înălţime sub 2 000 m, cel mai înalt vârf fiind Saca (1 777 m),

urmat de Vârful Fâncel (1 767 m), Vârful Tătarca (1 689 m) şi Vârful Bătrâna (1 634 m).

Populaţia aferentă zonei Munţilor Gurghiu, conform recensământului din anii 1992 şi

2011, a scăzut de la 118 228 locuitori în anul 1992, la 105 374 locuitori în anul 2011, fiind

constatată o scădere cu 11%,structura etnică aceasta este echilibrată, maghiară 50,9%,

românii - 45,6%, 3,4 % - populaţia de etnie rromă, 0,1 % alte naţionalităţi.

Din punct de vedere climatic, prin clasificarea Koppen, clima Munţilor Gurghiu se

identifică cu provincia Boreală (Df) (Dfk), caracterizată printr-o cantitate suficientă de

precipitaţii tot timpul anului, cu ierni friguroase şi umede, indicele de ariditate anual

DeMartone, are valori medii care variază între 59 - 73, fiind caracterizat prin excedent de

apă din precipitaţii (faţă de evapotranspiraţia potenţială).

Condiţiile staţionare climatice se identifică prin două zone, zona de est - Depresiunea

Giurgeului şi Ciucului, unde valorile termice sunt foarte scăzute în perioada de iarnă, sub -

30o (Joseni, Topliţa), şi zona vestică, nordică şi sudică, temperaturile medii anuale sunt de 5

– 8o cu precipitaţii anuale cuprinse între 650 - 950 milimetri, local fiind semnalate diferenţe,

în funcţie de topoclimatului de versant (însorit, umbrit, de platou etc.).

Vegetaţia forestieră este determinată de altitudine, structura solului, expoziţia

versantului, unde creează arborete pure sau de amestec. Vegetaţia forestieră se compune din

arborete pure de răşinoase în zonele aflate la peste 700 m, amestec de foioase cu fag sau fag

cu gorun altitudinal situate mai jos, de o calitate superioară a materialului lemnos, folosit

pentru fabricarea mobilei, a instrumentelor muzicale, articole sportive etc.

În Munţii Gurghiu, din speciile de bază forestiere, s-au identificat arbori din speciile:

molid (Picea abies karst), fag ( Fagus silvatica), brad (Abies alba mill.), larice (Larix

decidua mill) şi, pe suprafeţe foarte mici, Qvercinee (Quercus robur, petrea).

Page 15: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

14

CAPITOLUL IV

MATERIAL ŞI METODĂ

MATERIALE UTILIZATE

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse au fost utilizare diferite materiale

astfel: pentru cartarea suprafeţelor - hărţi topografice, hărţi silvice, ortofotoplanuri, GPS,

pentru realizarea de măsurători s-au utilizat clupa, ruleta, panglica forestieră, telemetru

Nikon Forestry 550, dendrometru cu pendul, pentru prelevarea de probe - foarfeci

telescopice şi de mână, topor, motoferăstru Husqvarna 425.

METODE DE CERCETARE

Cercetarea s-a realizat prin utilizarea mai multor metode astfel: metoda tradiţională,

documentară, istorică, cercetarea comparativă, cercetarea directă, cercetarea pe bază de

sondaj randomizat,cercetarea statistică.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

Organizarea activităţii de cercetare s-a realizat prin parcurgerea unor activităţi absolut

necesare privind realizarea obiectivului, astfel:

Etapa de studiu, s-a realizat prin studiul amenajamentelor silvice şi al altor documente

care servesc la realizarea cercetărilor.

Etapa de teren, s-a realizat prin parcurgerea efectivă a terenului şi a vizat aspecte

privind identificarea suprafeţelor forestiere din Munţii Gurghiu, realizarea de observaţii

privind intervenţia silvicultorului în păduri, cu privire la aplicarea tratamentelor şi

regenerarea pădurii privind promovarea tipului natural fundamental de pădure, cartarea

suprafeţelor afectate antropic, observaţii privind managementul privind organizarea

activităţilor de pază şi combatere a faptelor ilicite în păduri.

Identificarea provenienţelor şi a suprafeţelor de probă s-a realizat prin utilizarea

Sondajului Randomizat în vederea realizării cercetărilor privind variaţia fenotipică la arborii

esenţă molid din regenerări naturale şi artificiale, instalate ca urmare a tăierilor ilegale şi a

Page 16: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

15

doborâturilor de vânt, din zonele afectate în perioada 1995-2000, din Munţii Gurghiu,

recoltarea şi constituirea probelor.

Etapa de birou, s-a realizat după conservarea şi pregătirea corespunzătoare a

materialului, fiind făcută prelucrarea datelor, a determinări şi măsurători privind obiectivele

propuse.

CAPITOLUL V

REZULTATE CERCETĂRILOR

PREJUDIICII ADUSE FONDULUI FORESTIER

Faptele care aduc prejudicii pădurii şi fondului forestier în general se identifică în

special cu privire la tăieri ilegale de arbori, realizate prin tăiere fără drept de arbori

nemarcaţi de către personalul silvic, conform prevederilor amenajamentelor silvice, atât în

păduri proprietate publică cât şi în păduri proprietate privată.

Pagubele provocate prin tăieri ilegale în păduri de stat şi private administrate silvic

prin structuri de stat în România

Pagubele sunt reprezentate de volumul mediu de lemn tăiat ilicit pe o suprafaţă de

100 / hectare de pădure din România.

Paguba medie la intervale de 5 ani şi cea mai mare pagubă (mc/100 ha)

1,7

1,21,3

0,80,7

0,9

1,3

2,9

2,22,4 2,4

2,5 (1957)

1,4 (1965)1,4 (1969)

1 (1971)0,8 (1978)

1,1 (1985)

1,9 (1990)

4,5 (1992)

2,4 (2000)2,6 (2002)

2,8 (2008)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1956‐1960 1961‐1965 1966‐1970 1971‐1975 1976‐1980 1981‐1985 1986‐1990 1991‐1995 1996‐2000 2001‐2005 2006‐2010

cea

Sursa/ Source: R.N.P. Romsilva, 2010.

Fig.5.1. Dinamica prejudiciilor constatate la tăieri ilegale de arbori în păduri proprietate publică de stat şi private, administrate prin structuri silvice de stat ( m3/100 ha),

1956- 2010 Fig.5.1. Dynamics of damages found in illegal cutting of trees in public and private property

forests, managed by state forest structures (m3 / 100 ha), 1956 - 2010

Page 17: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

16

Analiza statistică a pagubelor la 100 hectare de pădure de stat şi administrată, pe

intervale de cinci ani (mii m3 )

Pagubele provocate de tăierile ilegale în perioada de timp analizată ne permit să

afirmăm că pagube provocate de tăierile ilegale s-au înregistrat pe toată perioada de timp

analizată. Prejudiciile au fost analizate pe intervale de câte cinci ani exprimate în m3/100

hectare ceea ce ne permite să facem o analiză atentă asupra pagubelor provocate înainte de

1990 şi după până în anul 2010 (tabelul 1.1).

Am considerat ca martor perioada 1956 – 1990 când fondul forestier era în totalitate

proprietate a statului, administrarea şi paza pădurilor fiind efectuată prin personalul silvic.

Tabelul1.1.

Table 1.1

Prejudicii pe intervale de cinci ani (m3/100 ha) în perioada 1956-2010

Damage on every five years (m3/100 ha)1965- 2010

Nr. var. No.

Perioada Period

Valoarea medie Average value

± d (m3/100 ha)

Valoarea “t“ “t” value

Semnificaţia diferenţei

Significance of the difference

1 1956 – 1960 1,75 ± 0,28 0,57 2,01 n.s. 2 1961 – 1965 1,22 ± 0,07 0,04 0,45 n.s. 3 1966 – 1970 1,32 ± 0,06 0,13 1,91 n.s. 4 1971 – 1975 0,89 ± 0,04 -0,29 -5,19 oo 5 1976 – 1980 0,74± 0,03 -0,44 -8,71 ooo 6 1981 – 1985 1,00 ± 0,10 -0,18 -1,77 n.s. 7 1986 – 1990 1,35 ± 0,16 0,17 1,04 n.s. 8 1991 – 1995 2,92 ± 0,45 1,74 3,84 * 9 1996 – 2000 2,21 ± 0,06 1,03 14,55 *** 10 2001 – 2005 2,42 ± 0,08 1,24 14,39 *** 11 2006 – 2010 2,30 ± 0,10 1,12 10,13 ***

12 Media 1956- 1990 Mt. 1,18 ± 0,04 - - -

Pt. GL = 8, t 5 % = 2,31 ; t 1% = 3,36 ; t0, 1% = 5,04

Prejudiciile cele mai mari s-au înregistrat în intervalul 1991 – 1995 (1,74 m3/100 ha)

lucru explicat prin legislaţia precară în domeniul forestier şi prin tăierile ilegale de arbori

Page 18: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

17

din proprietăţi private retrocedate, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra

terenurilor forestiere şi neadministrate silvic.

După 1996 prejudiciile sunt semnificativ mai mari decât media martorului şi sunt

oarecum constante pe toată perioada (1996 – 2010) fapt explicat prin retrocedarea

suprafeţelor de pădure prin legea 1/2000 şi legea 247/2004.

Volumul de material lemnos tăiat ilegal din păduri de stat şi private

administrate silvic prin structuri de stat în România

Volum material lemnos tăiat ilegal din păduri de stat şi cu contracte de administrare

566

425

290

420

894

661

562

429

566394

425

287238

290

420

894

661

481

290

0

81139

394 287

238

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1956‐1960 1961‐1965 1966‐1970 1971‐1975 1976‐1980 1981‐1985 1986‐1990 1991‐1995 1996‐2000 2001‐2005 2006‐2010

Păduri  de stat Păduri  administrate cu contract Total Sursa/ Source: R.N.P. Romsilva, 2010.

Fig.5.2. Dinamica volumului de material lemnos tăiat ilegal din păduri proprietate publică şi private administrate de structuri de stat (mii m3), cumulat pe intervale de cinci ani

1956- 2010 Fig.5.2. Dynamics of illegal cutting of timber from public and private property forests, managed by

state forest structures (thousand m3), 1956 - 2010

5.10.1.2. Analiza statistică a volumului de material lemnos tăiat ilegal din păduri de stat şi

private administrate pe intervale de cinci ani (mii m3)

Discuţia de detaliu a volumului de lemn lemnos tăiat ilegal (mii m3 în intervalul de

cinci ani) permite evidenţierea unor tendinţe relevante pentru judecarea acestui fenomen. In

Page 19: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

18

mod sigur, tăieri ilegale au existat în toată perioada de timp luată în considerare însă

intensitatea acestora diferă în mod evident, de la o perioadă de cinci ani la alta.

Tabelul2.2.

Table 2.2

Volumul de material lemons tăiat ilegal pe intervale de cinci ani (mii m3) 1956-2010

Volume of timber illegally cut on every five years (thousand m3 )1956-2010

Nr. var. No.

Perioada Period

Valoarea medie Average value

± d (m3/100 ha)

Valoarea “t“ “t” value

Semnificaţia diferenţei

Significance of the difference

1 1956 – 1960 113,20 ± 18,25 44,73 2,44 * 2 1961 – 1965 78,80 ± 4,73 10,33 2,04 n.s. 3 1966 – 1970 85,00 ± 3,79 16,53 3,92 ** 4 1971 – 1975 57,40 ± 2,69 -11,07 -3,39 oo 5 1976 – 1980 47,60 ± 2,16 -20,87 -7,34 ooo 6 1981 – 1985 58,00 ± 4,43 -10,47 -2,18 n.s. 7 1986 – 1990 84,00 ± 9,81 15,53 1,56 n.s. 8 1991 – 1995 179,00 ± 27,78 110,53 3,97 ** 9 1996 – 2000 132,20 ± 3,60 63,73 15,76 ***10 2001 – 2005 114,60 ± 7,44 46,13 6,02 *** 11 2006 – 2010 83,00 ± 2,66 14,53 4,48 **

12 Media 1961- 1990 Mt. 68,47 ± 1,85 - - -

Pt. GL = 8, t 5 % = 2,31 ; t 1% = 3,36 ; t0, 1% = 5,04

Considerând ca martor intervalul 1961 – 1990 când, în fapt administrarea pădurilor

statului pe baze noi, caracteristice sistemului economic centralizat, de tip comunist, toate

celelalte variante, cu mici excepţii, înregistrează abateri semnificative până la foarte

semnificative.

Este interesant de remarcat că abateri semnificative mari faţă de media 1961 – 1990

(44,73 mii m3) se înregistrează şi înainte de 1960 în intervalul 1956 – 1960 foarte probabil

datorită perioadei de tranziţie în organizarea administrării pădurilor statului. După 1960

doar într-un interval de cinci ani, 1966 – 1970, se caracterizează prin tăieri ilegale

semnificativ mai mari decât ale intervalului considerat ca martor. Celelalte intervale de câte

Page 20: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

19

cinci ani sunt fie identice cu martorul în ceea ce priveşte volumul de tăieri ilegale, fie

semnificativ mai mici decât valoarea martorului.

O menţiune aparte trebuie făcută pentru intervalele de după 1990 când, în toate

intervalele de câte cinci ani se înregistrează diferenţe distinct şi foarte semnificative mai

mari decât în intervalul 1961 – 1990 considerată ca martor. Este evident că cel puţin primele

trei intervale de câte cinci ani (1991 – 2005) au cunoscut o creştere nemaiîntâlnită a

volumului de tăieri ilegale ajungând în intervalul 1991 – 1995 la 179 mii m3 cu 110 mii m3

mai mult decât în intervalul 1961 – 1990. De remarcat faptul că în ultimul interval de cinci

ani analizat (2006 – 2010) se înregistrează o scădere mare a volumului de material lemnos

tăiat ilegal ajungând la valori de 83 mii m3, foarte puţin deasupra limitei de semnificaţie a

diferenţelor. Aparent se poate conchide că măsurile aplicate în ultime vreme în

administrarea pădurilor statului precum şi a celor aflate în proprietate privată administrate

prin structuri silvice încep să dea roade, ilustrate de scăderea volumului de material lemnos

tăiat ilegal. Realitatea este însă cu totul alta şi dureroasă, în pădurile proprietate a

persoanelor fizice neadministrate, se identifică de fapt un volumul mare de material lemnos

tăiat ilegal şi furat, unde controlul autorităţilor naţionale silvice competente nu s-a realizat.

Ca urmare a cercetărilor efectuate s-a constatat că volumul de arbori tăiaţi ilicit este

determinat de starea socială a populaţiei, sărăcia, legislaţia şi reglementările tehnice

silvice, nivelul de pregătire şi implicarea al personalului silvic în constatarea şi sancţionarea

făptuitorilor.

Prejudicii provocate prin tăieri ilegale păduri de stat şi private administrate silvic în

Munţii Gurghiu

Ca urmare a cercetărilor efectuate privind pagubele identificate în Munţii Gurghiu la

100 hectare de pădure, în perioada 1970 – 2010, aceasta s-a înscris în situaţia generală

naţională, având un ordin de mărime mai mare în perioada de după 1990 - 2000, pagubele

fiind de 3,9 m3 la 100 hectare de pădure, ceea ce reprezintă o creştere cu 77 % peste media

naţională, 2005 - 2010 cu un volum de 3,5 m3 la 100 hectare de pădure, cu 40 % peste

media naţională .

Page 21: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

20

Suprafeţele acoperite de păduri retrocedate şi cele cu vegetaţie forestieră din Munţii

Gurghiu, care nu sunt administrate în regim silvic, este estimată la circa 10,0 mii hectare,

unde vegetaţia a fost distrusă din anii 1995 - 2005 prin brăcuiri şi defrişări, ulterior

suprafeţele fiind afectate de doborâturi de vânt.

Sursa/ Source: google Erth

Fig.5.3. Cartarea zonelor afectate antropic din Munţii Gurghiu, 1992 - 2010 Fig.5.3. Mapping of areas anthropogenically affected in Gurghiu Mountains, 1992 - 2010

Acţiunea antropică extrem de puternică şi distructivă s-a identificat în zona de est şi

nord est a Munţilor Gurghiu, fiind afectate cu precădere suprafeţele acoperite cu arborete de

răşinoase.

Estimarea prejudiciilor s-a referit doar la volumul de lemn care s-a tăiat ilegal şi s-a

comercializat, care cu siguranţă a afectat în sens negativ preţul de piaţă al lemnului la

momentul respectiv.

Evaluarea riscului cu privire la factorul antropic din Munţii Gurghiu

Riscul antropic alături de vulnerabilitate şi hazard constituie, probabilitatea de

expunere a omului şi a ecosistemelor naturale la un anumit hazard, de o anumită mărime.

Riscurile antropice, tehnice, în Munţii Gurghiu pot fi generate de către:

- silvicultor - erori privind realizarea lucrărilor tehnice specifice privind: amenajarea

pădurilor, aplicarea tratamentelor, evaluarea, exploatarea şi transportul masei lemnoase,

starea fitosanitară a pădurilor, realizarea la timp şi corespunzător lucrărilor de întreţinere a

arboretelor.

Page 22: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

21

- societăţile specializate - erori privind respectarea: normelor tehnice de exploatare a

lemnului, normelor tehnice de realizare a lucrărilor de întreţinere a arboretelor, pregătirea

profesională a angajaţilor.

Riscurile antropice cu privire la pădurile din Munţii Gurghiu, generate de tipul şi

structura proprietăţii sunt puternic influenţate de: înţelegerea de către proprietar a sensului

proprietăţii, sărăcia şi nivelul de trai, oportunităţile şi cererea de lemn generată de piaţă,

măsurile restrictive legislative care trebuiesc aplicate.

Analiza comparativă privind paguba din păduri administrate de stat metri cubi la

100 hectare de pădure în judeţele din centrul Transilvaniei în perioada 1980-2005

Realizarea unei analize comparative pe judeţele din centrul Transilvaniei este necesară

în identificarea cauzelor cu privire la prejudiciile produse prin fapte ilicite, în păduri, a

presiunii factorului antropic asupra pădurii şi evoluţia în timp a acestuia.

Judeţele cercetate se identifică în aceea-şi zonă geografică, sunt apropiate ca şi

suprafaţa de pădure, ponderea speciilor în fondul forestier, particularităţile sociale zonale,

care au fost mai acute în aceste zone comparativ cu restul ţării.

PAGUBA ÎN PĂDURI DE STAT MC/100HA PE JUDEŢE 1980-2005

02468

10

80-85 86-90 91-95 96-00 01--05

ani

mc

ABCJBVSBCVHRBNMMMS

Sursa/ Source: RNP-Romsilva, Bucureşti

Fig.5.4. Situaţia privind pagubele constatate la 100/ha în păduri de stat în judeţele analizate, 1980- 2005

Fig.5.4. Situation of damages found at 100/ha în state forests within the counties taken into study, 1980 - 2005

Page 23: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

22

Privind evoluţia cantităţilor de material lemnos tăiate şi sustrase din fondul forestier de

stat şi la celelalte direcţii silvice vecine, cu suprafeţe apropiate, se constată o evoluţie

asemănătoare. La limita inferioară, cu privire la prejudiciile produse pădurilor, se află

judeţele Braşov şi Sibiu, fapt care se datorează structurii populaţiei, dar şi a nivelului de trai

mai ridicat din aceste zone. La extrema superioară se situează, cu cele mai mari pagube

judeţul Bistriţa Năsăud, 8,1 metri cubi la hectarul de pădure în zona Munţilor Bârgăului,

urmat de Maramureş, unde în zona monoindustrială situată în localitatea Borşa şi

împrejurimi s-au defrişat pur şi simplu versanţi şi munţi întregi.

VOLUM NEJUSTIFICAT IN % DE PERSONALUL SILVIC ÎN PĂDURI DE STAT PE JUDEŢE 1980-2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

80-85 86-90 91-95 96-00 01--05

VO

L %

/100

HA

ABCJBVSBCVHRBNMMMS

Sursa/ Source: RNP-Romsilva, Bucureşti.

Fig.5.5. Evoluţia volumului de lemn imputat personalului silvic pe judeţele din centrul şi nordul Transilvaniei, 1980 - 2010

Fig.5.5. Evolution of wood volume charged to forest staff whitin counties in center and north Transylvania, 1980 - 2010

De subliniat este faptul că în perioada studiată (1980 – 2005) din totalul volumului de

material lemnos tăiat ilegal, personalul silvic a justificat din ce în ce mai puţin, pornind de la

o medie nejustificată imputată de 46% în 1980, la o medie de 66% în 2005, la volume totale,

incomparabil mai mari.

Coroborarea volumului de material lemnos tăiat ilicit respectiv evoluţia ascendentă în

timp a acestuia şi volumul nejustificat de către personalul silvic, demonstrează că sărăcia

determină o presiune antropică ridicată, iar asocierea acesteia cu aplicarea unor măsuri

manageriale privind mărirea suprafeţelor cantoanelor, face ca o mare parte din prejudicii să

nu poată fi justificate, fiind astfel imputate personalului silvic.

Analiza funcţiilor managementului, privind factorul antropic

Page 24: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

23

Au fost vizate elementele pentru identificarea tendinţelor de dezvoltare a diferitelor

fenomene, locale şi zonale, anticiparea probabilelor evoluţii, a soluţiilor şi strategiilor de

acţiune privind reducerea riscurilor şi eficientizarea activităţilor privind realizarea

obiectivelor propuse, de conservare a biodiversităţii şi stabilire a unui echilibru ecologic

permanent.

Rezultatele previziunii privind factorul antropic au fost individualizate în funcţie de

nevoi, gradul de detaliere şi perioada de timp în: Programe, Planuri şi Prognoze.

Programele de acţiune au reprezentat şi reprezintă un ansamblu de procese

organizatorice tehnice, privind stabilirea modalităţilor şi direcţiilor de acţiune în scopul

realizării reducerii impactului antropic, prin organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul

şi evaluarea activităţilor, specifice desfăşurate de către personalul silvic, poliţie şi

jandarmerie.

Surse generatoare de conflicte forestiere

Consecinţă a diferenţelor dintre comunităţile locale dependente de păduri, generate de

lipsa de unitate şi omogenitate, nesiguranţa dreptului de proprietate, decalajul material şi

educaţional, se finalizează prin aceea că ele singure devin între ele factori locali de presiune

şi conflict. Dorinţa de îmbogăţire imediată şi cu orice preţ, sărăcia, hrana şi necesităţile

traiului de zi cu zi, au făcut ca presiunea antropică să ajungă la cote alarmante afectând

ireversibil local ecosistemul forestier. Sunt determinate în special de existenţa şi implicarea

companiilor transnaţionale, heterogenitatea comunităţilor locale, intervenţiile politice,

economice şi culturale.

Identificarea şi sancţionarea faptelor ilegale în păduri

Sancţionarea faptelor identificate se realizează conform codului silvic, legea 46/2008

art.117, de către personalul silvic din cadrul autorităţii centrale care răspunde de silvicultură

din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a unităţilor teritoriale, prin Inspectoratul

Teritorial de Regim Silvic şi vânătoare Braşov, Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prin

Direcţia Silvică Mureş şi Harghita, respectiv de personalul silvic angajat la ocoalele silvice

private în limita de competenţă.

Instrumentarea şi cercetarea cazurilor sesizate prin acte de sesizare a infracţiunii se

realizează de către organele de cercetare sub coordonarea organelor de urmărire penală.

Page 25: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

24

Alte fapte sancţionate de lege, pot să se identifice atât în ceea ce priveşte personalul

silvic, cât şi alte categorii de personal din cadrul societăţilor de profil forestier şi care se pot

rezuma la: amenajarea pădurilor, punerea în valoare, licitarea, exploatarea, transportul,

prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase sau alte fapte cu privire la

materialul lemnos.

Regenerarea suprafeţelor de pădure de stat şi private afectate entropic în perioada

1995-2000 şi aflate în administrare silvică

Regenerarea naturală şi artificială, a suprafeţelor de pădure indiferent de forma de

proprietate, afectate entropic s-a realizat în sensul promovării tipului natural fundamental

de pădure şi a prevederilor amenajamentului silvic, în suprafeţele de pădure sau păşuni

împădurite aparţinând persoanelor fizice afectate antropic şi neadministrate, acestea s-au

regenerat natural, nu s-au realizat regenerări artificiale sau alte lucrări.

Tabelul 3.3.

Table 3.3

Caractere studiate la molid din 9 provenienţe din Munţii Gurghiu

Characters studied for spruce in 9 sources from Gurghiu Mountains

Nr crt No.

Provenienţa Source

Înălţimea Height

(m)

Diametrul Diameter

(cm)

Coroana Crown

(m)

Lungimea lujerilor Stems length (cm)

Lungimea acelor

Needles length (cm)

1 Fâncel 8,6 AB 7,1 A 1,7 B 11,4 A 1,9 B 2 Gâtea 8,7 A 6,8 A 1,6 C 12,2 A 2,0 A 3 Lăpuşna 8,5 AB 7,3 A 1,6 C 11,2 A 1,9 B 4 Gudea 8,4 B 7,2 A 1,6 C 11,7 A 1,9 B 5 Sălard 7,8 C 7,1 A 1,4 D 11,2 A 1,9 B 6 Iod 8,0 C 7,1 A 1,8 A 11,5 A 1,9 B 7 Niraj 7,9 C 7,0 A 1,3 D 11,9 A 1,9 B 8 Remetea 4,7 D 4,2 B 1,0 E 8,1 B 1,7 C 9 Joseni 4,9 D 4,4 B 0,8 F 8,4 B 1,7 C DS/SD5% pentru două medii B = 0,3 m 0,5-0,6 cm 0,2 m 1,7-2,0 cm 0,2 cm

N.B. Diferenţa dintre oricare două valori, urmate de cel puţin o literă comună, este nesemnificativă

The difference between any two values, followed by at least a common letter, is not significant

Interpretarea statistică a varianţelor la caracterele cercetate, la specia molid ce

reprezintă media a doi factori experimentali poziţia pe versant şi nouă provenienţe, pentru o

perioadă de 6 ani indică diferenţe semnificative între arboretele regenerate natural şi

Page 26: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

25

artificial din suprafeţe administrate, indiferent de tipul de proprietate de stat sau privată sau

tipul de administrare silvică de stat sau privată şi cele identificate în suprafeţe

neadministrate silvic( Remetea şi Joseni).

CAPITOLUL VI

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Principalele cauze care au determinat despăduririle, constituind astfel un adevărat

dezastru ecologic produs prin tăieri ilegale de arbori din pădurile private şi păşuni private

sunt:

lipsa unui cadru legislativ silvic coerent, (simplu şi clar), care să poată asigura

corespunzător şi operativ, protecţia şi paza fondului forestier naţional;

subminarea autorităţii silvicultorului în păduri, prin practici de intimidare unele pornind

de la factorul politic, care a intervenit direct şi nemijlocit în activitatea din sectorul silvic,

precum şi atitudinea deloc firească a unor instituţii ale statului care în mod deliberat

denigrează constant silvicultorul;

disfuncţionalităţi cu privire la sistemul judiciar, privind întârzierea soluţionării cauzelor

şi tragerea la răspundere penală a vinovaţilor privind săvârşirea de infracţiuni;

numărul foarte redus al personalului silvic cu atribuţii specifice privind paza pădurilor, a

timpului efectiv de lucru normat şi asigurarea continuităţii serviciului de pază în afara

programului de lucru ;

sărăcia şi o stare socială precară a unei mari mase din populaţie;

ineficienţa activităţii organelor locale de poliţie care nu are o răspundere materială

directă şi autorităţii silvice privind realizarea unui management performant în stăpânirea

fenomenului infracţional la nivel naţional şi local.

Regenerarea pădurilor

- s-au constatat diferenţe semnificative privind regenerarea naturală şi artificială a

suprafeţelor afectate entropic şi antropic, administrate prin structuri silvice de stat sau

private şi cele situate în suprafeţe neadministrate silvic, privind consistenţa, compoziţia,

realizarea compoziţiei de împădurire conform datelor din amenajamentele silvice ;

Page 27: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

26

- s-au constatat diferenţe semnificative între suprafeţele administrate indiferent de structura

de proprietate şi cele neadministrate privind urmărirea şi realizarea compoziţiei ţel prin

promovarea tipului natural fundamental de pădure;

- nu s-au constatat diferenţe semnificative între provenienţele cercetate, pe suprafeţe

administrate indiferent de forma de administrare, de stat sau privată sau între tipurile de

proprietate administrate;

- s-au constatat diferenţe semnificative între elementele de arboret cercetate conform

provenienţelor privind înălţimea, la poziţia pe versant, jumătatea inferioară şi cea superioară

şi între suprafeţele afectate entropic şi antropic regenerate natural şi artificial după caz ;

Recomandări tehnice:

efectuarea de cercetări privind posibilitatea reducerii numărului de puieţi la plantare

în prima treime a versantului, în vederea reducerii creşterii în înălţime, reducând astfel şi

posibilitatea expunerii arboretelor la doborâturi şi rupturi de vânt sau zăpadă;

efectuarea de cercetări, în zonele cunoscute ca fiind afectate de vânturi de mare

intensitate, fiind produse periodic de doborârea arborilor din păduri, privind identificarea

de soluţii tehnice de stabilizarea arboretelor de molid prin realizarea perpendicular pe

direcţia vântului cu lăţimi variabile a unor benzi de larice;

refacerea ecologică a suprafeţelor afectate antropic şi menţionate în lucrare, aferente

Munţilor Gurghiu, situate în suprafeţele proprietate privată, substituirea arboretului instalat

cu specii pioniere şi completarea suprafeţelor prin plantare, după elaborarea unor proiecte

sub coordonarea Autorităţii de Reglementare Silvică din cadrul Ministerului Mediului şi

Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.

Recomandări privind promovarea de acte normative privind :

• alinierea legislaţiei silvice româneşti la cea Europeană, prin promovarea unui nou

Cod Silvic, care să cuprindă în întregul său toate aspectele legate de domeniul silvic,

inclusiv instrucţiuni tehnice de recomandare, infracţiuni şi contravenţii silvice etc.;

• reglementarea posibilităţii trecerii în categoria de folosinţă păduri a terenurilor

împădurite cu vegetaţie forestieră, cartate (păşune, păşune împădurită, fâneaţă cu arbori),

care îndeplinesc condiţiile de suprafaţă, consistenţă şi structură a arboretului, conform

prevederilor legale naţionale şi internaţionale şi trecerea acestora în categoria de folosinţă

păduri, urmând a fi administrate în regim silvic;

Page 28: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

27

• recunoaşterea funcţiei ecologice a pădurilor şi cuantificarea corespunzătoare a

acesteia, stimularea trecerii suprafeţelor de fâneţe şi păşuni împădurite în categoria

pădurilor, proprietarii urmând a beneficia de valori compensatorii, direct condiţionate de

administrarea şi conducerea silviculturală a arboretelor instalate;

• administrarea şi gospodărirea tuturor suprafeţelor de pădure indiferent de forma de

proprietate, numai prin ocoale silvice de stat, private sau mixte de regim silvic;

Recomandări manageriale

Realizarea unui nou sistem de organizare şi coordonare în domeniul silvic, prin

separarea pe natură de activităţi, astfel:

activitatea de cercetare - amenajare, cadastru forestier şi implementare, având

subordonarea ministerului de resort, cu sursă bugetară de finanţare, care să urmărească

gospodărirea fondului forestier naţional pe unităţi de producţie (U.P.) şi asigurarea

continuităţii pădurii, interzicerea întocmirii şi aplicării de studii sumare de amenajare;

activitatea privind gospodărirea pădurilor de producţie, în subordinea proprietarului

pădurii prin structură silvică privată sau cea a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva

pentru pădurile proprietate publică şi de stat;

activitatea de pază şi control tehnic prin personal silvic specializat, din subordinea

Autorităţii Silvice Naţionale de Control din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi cel

al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva;

Specializarea, în cadrul instituţiei angajatorului, a activităţii de pază şi control a

pădurilor pe fondul unei legislaţii silvice adecvate, cu personal bine pregătit profesional,

psihic şi fizic, angajat pe criteriile competenţei profesionale, bine dotaţi logistic şi bine

motivaţi financiar, consider că ar reduce foarte mult situaţia actuală privind tăierile ilegale,

respectarea regimului silvic şi a tuturor activităţilor din domeniul forestier.

Urmare a celor prezentate şi analizate în lucrare, a constatărilor şi propunerilor

menţionate, consider că această abordare a activităţii de pază a pădurilor, pe lângă reducerea

substanţială a furturilor şi crearea unui climat de stabilitate cu privire la păduri, ar face ca

însăşi silvicultorul să respecte pădurea mai mult, fără „exploatări deghizate” sub paravanul

operaţiunilor culturale sau altele asemenea.

Page 29: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

28

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. ABRUDAN, I.V., 2006, Împăduriri, Ed. Universităţii Transilvania Braşov;

2. ADAM, I., 2007, Metodă de evaluare a Riscului de incendii în pădurile României, Ed.

Silvică, Anale ICAS, Bucureşti;

3. ANDREESCU, I,. 1968, Nota explicativă a Hărţii geologice 1:200000 a Munţilor

Gurghiu;

4. ANDREESCU,A.,Ş.LIŢĂ,2006,Managementul Stresului Profesional,Ed. Ministerului

Administraţiei şi Internelor, Bucureşti;

5. ARDELEAN, M., 2005, Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical

veterinare, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca;

6. ARDELEAN, M., 2005, Metodologia elaborării tezei de doctorat, Ed. AcademicPres,

Cluj-Napoca;

7. ARDELEAN, M., R. SESTRAŞ, MIRELA CORDEA, 2007, Tehnică Experimentală

Horticolă, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca;

8. ALBU, C.T., 2010, Cercetări privind caracteristicile lemnului de molid de rezonanţă

din bazinul râului Gurghiu (Ocoalele silvice Gurghiu şi Fâncel), în corelaţie cu exigenţele

industriei instrumentelor muzicale, Teză de Doctorat, Universitatea Transilvania din

Braşov;

9. BOURIAUD LAURA, 2002, Drept forestier – Legislaţie silvică, Ed. Universităţii,

Suceava;

10. BELDIE, Al., C. CHIRIŢĂ, 1967, Flora indicatoare din pădurile noastre, Ed.

Agrosilvică, Bucureşti;

11. DÂRJA, M., A. COLIŞAR, 2010, Corectarea Torenţilor, Ed. AcademicPres, Cluj-

Napoca;

12. DÂRJA, M., A. PEPINE, 2010, Amelioraţiile silvice, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca;

13. DOBRINOUIU,V., W, BRÂNZĂ, 2008, Drept Penal partea specială, Ed.

Walterkkluwer, Bucureşti;

14. DOGARU LUCREŢIA., 2002, Codul Silvic Român - prezentare evolutivă, Ed. Petru

Maior, Tg. Mureş;

Page 30: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

29

15. DOGARU LUCREŢIA., 2002, Regimul juridic al pădurilor, Ed. Petru Maior, Tg.

Mureş;

16. DRĂGOI, M., 2000, Economie forestieră, Ed. Economică, Bucureşti;

17. DONIŢĂ, N., I. CEIANU, Ş. PURCELEAN, A. BELDIE, 1997, Ecologie Forestieră,

Ed. Ceres, Bucureşti;

18. DONIŢĂ, N., 2001, Les forets viergens de Roumanie, Ed. L Asbl ForetWallone;

19. ELLENBERD, H., 1988, Vegetation Ecologic of Central Europe, Forurth Ed.

Cambridge University Press, Cambridge;

20. ENE, C., C, VLAD, 2006, Infracţiunile Silvice Teorie şiPractică Judiciară, Ed.

C.H.Beak Bucureşti;

21. ENESCU, V., 2002, Silvicultura durabilă, Ed. Agris, Bucureşti;

22. GIURĂSCU, C.C., 2004, Istoria pădurii Româneşti din cele mai vechi timpuri şi până

azi, Ed. Orion, Bucureşti;

23. GIURGIU, V., ,1995, Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor României, Ed.

Arta Grafică, Progresul Silvic, Bucureşti

24. GIURGIU, V., 1999. Conservarea şi managementul biodiversităţii biologice a

ecosistemelor forestiere pentru o silvicultură durabilă, Revista Pădurilor, nr. 1;

25. GIURGIU, V., 2000, Compoziţii optime pentru pădurile României, Ed. Ceres,

Bucureşti;

26. GIURGIU, V., 2004, Gestionarea durabilă a pădurilor României, Ed. Academiei

Române;

27. GRIGOREAN, M.L., 2009, Infracţiunile silvice, Teză de Doctorat, Universitatea

Nicolae Titulescu Bucureşti;

28. HOLONEC, L., 2007, Împăduriri, Ed. AcademicPres, Cluj–Napoca;

29. KRIMMINS, P.,1998, Forest ecology, Ed. Mac Millan, New York;

30. MACHEDON, I.., 1996, Funcţiile de protecţie a pădurilor, evaluarea economică, Ed.

Ceres, Bucureşti;

31. MACHEDON, I., Ş. ENĂŞESCU, A. POPA, V.S. POPESCU, 1999, Istorie şi

actualitate în managementul silvic Românesc, Ed. Economică, Bucureşti;

32. MACHEDON, I., S. ANDRONE, Ş. ENĂŞESCU, A. POPA, 2000,Codul Silvic

(Legea 26/1996) comentat şi adnotat, Ed. Tridon, Olteniţa;

Page 31: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

30

33. MILESCU, I., 1993, Meteorologie şi climatologie forestieră, Ed. Universităţii,

Suceava;

34. MILESCU, I., 1994, Ecologie forestieră, Ed. Universităţii , Suceava;

35. MILESCU, I., A. SIMIONESCU, G. ROŞIANU, 1997, Cartea Pădurarului, Ed.

Muşatinii, Suceava;

36. MILESCU, I., 2006, Cartea silvicultorului, Ed. Petru Maior, Reghin;

37. NĂSTĂSESCU,V.V., D.ZAHARIA, 2012, The Management of the Antropic

Contribuţion to Forestry Ecosistem in Gurghiu Montains, ProEnvironment, 5(9),3-10;

38. NĂSTĂSESCU,V,V., D.ZAHARIA, 2012, Research Concerning the Phenotypical

Variability of Spruce Trees within Recovered Forestry Areas during 1995-2005, from

Gurghiu Mountains, ProEnviroment, 5(9),11-18;

39. NICOLESCU, N., V. NOROCEL, 2003, Silvicultură, Ed. Aldus, Braşov;

40. OROIAN, I., A. TODEA, 2002, Drept funciar şi legislaţia mediului, Ed.

AcademicPres, Cluj-Napoca;

41. POPA,I.,2007, Managementul Riscului la Doborâturi produse de vânt, Ed. tehnică

silvică,Bucureşti;

42. POPESCU, C., 2002, Cercetări privind natura conflictelor legate de fondul forestier şi

implicaţiile acestora asupra gestiunii durabile a pădurii, Teză de doctorat, Universitatea

Transilvania din Braşov;

43. POPOVICI, O.,1997, Dreptul mediului înconjurător, Ed. LuxLibris, Braşov;

44. SABĂU,V.,1946, Evoluţia economiei forestiere în România, Publicaţiile socităţii,

Progresul Silvic;

45. SANDU,I., 2009, Managementul Regimului Climatic din România, Referat ştiinţific,

Institutul Naţional de Meteorologie, Bucureşti;

46. SIMIONESCU,A., G.MIHALACHE, 2000, Protecţia Pădurilor, Ed. Muşatinii,

Suceava;

47. ŞOFLETEA,N., O.POPESCU, 1998, Determinator plante lemnoase, Ed. Reprografia,

Universitatea Transilvania din Braşov;

48. ŞOFLETEA, N., 2007, Dendrologie, Ed. Transilvania, Braşov;

49. SPÂRCHEZ, G., D. TÂRZIU, L. DINCĂ, 2011, Pedologie, Ed. Libris Braşov;

Page 32: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

31

50. SULTĂNESCU, I., 2004, Manualul pentru pregătirea specifică în domeniul pazei

bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, Ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Paco,

Bucureşti;

51. TÂRZIU, D., 2006, Pedologie, Ed. Silvodel, Braşov;

52. TIMOFTE, A.I., 2007, Exploatarea lemnului, Ed. Universităţii din Oradea;

53. UNGUR, A., 2008, Pădurile României, Prezent Trecut şi Viitor, Politici şi Strategii,

Ed. Devadata, Bucureşti;

54. UNTARU, E., 1993, Ameliorarea terenurilor degradate, Ed. Tehnică Silvică

Bucureşti;

55. VĂDINEANU, A., 1998, Dezvoltarea durabilă, Ed. Universităţii, Bucureşti;

56. VLAD, I., L. PETRESCU, 1977, Cultura molidului în România, Ed. Ceres, Bucureşti;

57. ZAHARIA, D., ADELINA DUMITRAŞ, A. ZAHARIA,2008, Arboricultură

ornamentală, Ed. Todesco,Cluj-Napoca;

58. (***) Hărţi, Geografice,geologice, documentare, Academia Română;

59. (***) Culegere de legislaţie silvică, 2007, Ed. Petru Maior, Reghin;

60. Codul Penal;

61. (***) Codul de Procedură Penală;

62. (***) Dicţionarul limbii Române, 1958, Academia română;

63. (***) FAO, 1996, 2009, Biological diversity. Its Conservation and Use for Sustenable

Agriculture, Forestry and Fisheries Development;

64. (***) Google Erth Sait de identificare şi localizare ;

65. (***) Microftwer Excel;

66. (***) Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, ICAS Bucureşti;

67. (***) Norme tehnice pentru cartarea şi împădurirea terenurilor degradate, 1995,

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Înconjurător;

68. (***) Norme tehnice, 1995, pentru cartarea şi împădurirea terenurilor degradate,

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Înconjurător;

69. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, privind compoziţii scheme şi tehnologii de

regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, Normativul 1, MAPPM,

Bucureşti;

Page 33: Ing. Valentin Vasile NĂSTĂSESCU

Ing.Valentin Vasile NĂSTĂSESCU Rezumatul Tezei de doctorat

32

70. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, privind amenajarea pădurilor, Normativul 2,

M.A.P.P.M., Bucureşti;

71. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, Privind alegerea şi aplicarea tratamentelor,

Normativul 3, MA.P.P.M., Bucureşti;

72. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, privind punerea în valoare a masei

lemnoase, Normativul 4, M.A.P.P. M., Bucureşti;

73. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, privind amenajarea pădurilor, Normativul 5,

M.A.P.P.M., Bucureşti;

74. (***) Norme tehnice în silvicultură, 2000, privind norme de Prevenire şi Stingere a

incendiilor în fondul forestier, Normativul 8, M.A.P.P.M., Bucureşti;

75. (***) Norme specifice de protecţia muncii pentru silvicultură şi economia vânatului,

2003, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

76. (***) www natura 2000sv. Com/SCI calimani-gurghiu pdf;

77. (***) www natura 2000.ro ;

78. (***) wwwmmediu.ro/….naturii/…2011-10-20 protectia _naturii_RO_SPA…;

79. (***) www pronatura- ms.blogspot.com/2010_11_01_archive html;