Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

78
MINISTERUL AGRICULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE ECONOMIE CATEDRA „TURISM” Îndrumări metodice privind organizare şi desfăşurarea stagiu de practica pentru masteranzii specialității – Turism rural 1

description

indicatie metodica la practica de productie pentru masteranzii specialitatii de turism

Transcript of Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Page 1: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

MINISTERUL AGRICULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE

CATEDRA „TURISM”

Îndrumări metodice privind organizare şi desfășurarea stagiu de practica pentru

masteranzii specialității – Turism rural

Chişinău - 2011

1

Page 2: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Autori: conf. univ., C. Coşciug, lector superior V. Seinic., lector superior

Nistiriuc A., lector universitar S. Covali. - Îndrumări metodice privind

organizare şi desfășurarea stagiului de practică pentru masteranzii specialității -

Turism

Lucrarea reprezintă un îndrumar privind organizarea și desfăşurarea practicii

de masterat pentru masteranzii facultății Economie, Specialitatea: Turism,

precum şi pentru profesorii care conduc această activitate.

Îndrumări metodice au fost aprobate la şedința catedrei Turism , proces verbal

№ .. din 11 octombrie 2012.

Se editează conform

hotărârii comisiei

didactico-metodice a

UASM,

din ...... ................ 2011,

proces verbal Nr...

ISBN...

Îndrumări metodice privind organizare şi desfășurarea stagiului de practică pentru

masteranzii specialității – Turism rural

2

Page 3: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

CUPRINS

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ....................5

2. SCOPUL STAGIULUI DE PRACTICĂ..........................................................7

3. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU CICLUL II MASTERAT.............................................................................................................7

4. ELEMENTE ORGANIZATORICE A PROCESULUI DE INSTRUIRE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ................................................................9

4.1. Obligațiile părților implicate în procesul de instruire în cadrul stagiului de practică................................................................................................10

4.1.1. Partenerul de practică.....................................................................10

4.1.2. Organizatorul de practică................................................................11

4.1.3. Practicantul...................................................................................11

4.2. Cerințe către masteranzii catedrei de Turism a UASM pentru efectuarea practicii de producție în sfera industriei turistice................................................12

5. METODOLOGIA EFECTUĂRII, FINALIZĂRII ŞI EVALUĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ.................................................................................12

5.1. Exprimarea opțiunii pentru baza de practică..............................................13

5.2. Organizarea pregătirii etapei de efectuare a stagiului de practică.............13

5.3. EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ........................................16

5.3.1. Efectuarea stagiului de practică în cadrul agențiilor de turism.........17

5.3.2. Efectuarea stagiului de practică în cadrul instituțiilor de muzee şi în centre culturale.........................................................................................18

5.3.3. Efectuarea stagiului de practică în cadrul unităților de cazare..........18

5.3.4. Efectuarea stagiului de practică în cadrul unităților de restaurație....20

5.3.5. Analiza economico financiară a unei întreprinderi cu profil turistic...21

6. PROCESUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ.............................................................................................................33

7. RESPONSABILITATEA PROFESORILOR - CONDUCĂTORI AI STAGIULUI DE PRACTICĂ.................................................................................33

8. EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ...............................................34

9. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE SUSȚINERE A DĂRILOR DE SEAMĂ LA PRACTICĂ DE PRODUCȚIE..........................................................37

ANEXE...................................................................................................................38

LISTA TABELELOR

3

Page 4: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Tabel 1 Numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire turistică colective cu

funcţiune de cazare..................................................................................................22

Tabel 2 Numărul turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică colective

cu funcţiune de cazare.............................................................................................22

Tabel 3 Încasările din prestări turistice pe anii 20…. – 20…..................................23

Tabel 4 Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare,camerelor,

de locuri de cazare, turiştilor cazaţi, de înnoptări ale turiştilor...............................23

Tabel 5 Analiza cheltuielilor la firma X.................................................................23

Tabel 6 Analiza ratei profitului, rentabilității........................................................24

Tabel 7 Calculul profitului din activitatea operaţională, lei..................................25

Tabel 8 Evoluția indicatorului "rata rentabilității " in periada 20..-20..:................25

Tabel 9 Analiza cheltuielilor variabile la restaurantul X......................................26

Tabel 10 Analiza cheltuielilor fixe la restaurantul X............................................26

Tabel 11 Aprecierea structurii consumurilor după elemente economice în hotelul

X..............................................................................................................................27

Tabel 12 Analiza nivelului relativ al cheltuielilor..................................................27

Tabel 13 Evoluția indicatorului productivității muncii la Hotelul X in perioada

20..-20..:...................................................................................................................28

Tabel 14 Analiza gradului de utilizare a factorilor de producție.............................30

Tabel 15 Analiza structurii şi asigurării întreprinderii cu resurse de muncă în

hotelul X..................................................................................................................30

Tabel 16 Evoluția numărului de turiști pe total și în structura la Hotel X în

perioada 20….- 20…...............................................................................................31

Tabel 17 Evoluția numărului de înnoptări pe total și structura la Hotel X în

perioada 20.. – 20.. :................................................................................................31

Tabel 18 Evoluția duratei medii a sejurului în perioada 20…-20…:.....................31

Tabel 19 Analiza bazei tehnico – aterial la complexul hotelier X:........................32

Tabel 20 Evoluția veniturilor în dinamica și structura în perioada 20.. – 20..........32

Tabel 21 Evoluția cheltuielilor unității de turism în perioada 20../20....................32

4

Page 5: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ

Stagiul de practică pentru masterat este o componentă esențială a planului

de învățământ care presupune o etapă de finisare a anilor de studii şi o condiție de

admitere la examenele de masterat.

Stagiul de practică ciclu II constituie etapa finală în pregătirea

specialiştilor înalt calificați în domeniul industriei turismului.

Pentru stagiul de practică ciclu II masterat, în planul de învățământ sunt

prevăzute 4 săptămâni. De regulă, această perioadă include luna noiembrie.

La stagiul de practică ciclu II sunt obligați să participe toți masteranzii

care au fost promovați la toate disciplinele din planul de învățământ.

Scopul principal al stagiului de practică ciclu II este familiarizarea

masteranzilor cu activitatea reală a unităților social economice. Perioada de

practică oferă posibilitate masteranzilor, ca într-un timp bine determinat să

selecteze materialul factologic al activității de producție în întreprinderi, instituții,

organizații şi să-l utilizeze pe viitor în elaborarea lucrării finale de master. Astfel,

pe lângă cunoştințele teoretice acumulate, masteranzii au posibilitatea să-şi

dezvolte continuu aptitudinile, prin realizarea diverselor aplicații teoretice și

practice pentru procesele social-economice, îmbogățindu-şi astfel experiența.

Odată cu aceasta, îşi dezvoltă mereu capacitățile de stăpânire a resurselor pe care

le folosesc.

Perioada de stagiu ridică rata masteranzilor catedrei de turism a UASM la

angajarea acestora în câmpul muncii, ținând cont de experiența de lucru căpătată în

întreprinderile din sfera industriei turistice, care le permite să se convingă de

corectitudinea alegerii făcute în privința specialității.

Conform planurilor de învățământ masteranzii trebuie să efectueze stagiul

de practică în întreprinderile cu profil turistic, activitatea cărora este legată cu

dezvoltarea turismului rural.

5

Page 6: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Legalizarea locurilor de practică are loc printr-un contract semnat bilateral,

care este prezentat la catedră nu mai târziu de 15 zile până la începutul practicii

Activitatea de practică este coordonată de decanul facultății şi şeful de

catedră şi monitorizată de reprezentantul Catedrei de Turism în întreprinderile

turistice.

Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de masteranzi, în conformitate

cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoştințelor

teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practicant - masterandul care desfăşoară activități practice pentru

consolidarea cunoştințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica

în concordanță cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizator de practică este Universitatea Agrară de Stat din Moldova -

Facultatea de Economie, Catedra de Turism.

Partener de practică – întreprindere turistică sau orice altă persoană juridică

din Moldova, sau cu întreprinderile cu profil turistic din alte țari cu care Catedra

de Turism are încheiate contracte de colaborare, la care poate participa la procesul

de instruire practică a masteranzilor.

Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de

practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării

stagiului de practică.

Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura

respectarea condițiilor de pregătire și dobândire de către practicant a

competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

Contract - privind efectuarea stagiului de practică - acordul încheiat între

organizatorul de practică, partenerul de practică și practicant. [ANEXA 1].

Plan calendaristic - documentul ataşat Contractului - privind efectuarea

stagiului de practică, care cuprinde obiectivele ce urmează a fi atinse, precum și

modalitățile de derulare a stagiului de practică. [ANEXA 2].

6

Page 7: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

2. SCOPUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Activitatea de practică este o componentă esențială a planului de

învățământ și presupune o etapă de finisare a anilor de studii şi o condiție de

admitere la susținerea tezei de masterat.

Caracteristica principală a activității de practică de producție este

integrarea efectivă a masteranzilor în activitatea productivă a unităților social-

economice contribuind în acest fel la însuşirea și fixarea cunoştințelor teoretice

dobândite în timpul anilor de studii.

La practică sunt obligați să participe toți masteranzii, inclusiv și cei care

lucrează în domeniul specializării.

3. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU CICLUL II

MASTERAT

Obiectivele urmărite în desfăşurarea activității de practică se referă, în

principal, la cunoaşterea:

a) statutului întreprinderii turistice unde masterandul efectuează practica,

obiectul de activitate al firmei, organigrama, generalități referitoare la

resursele firmei şi la rezultatele activității;

b) caracteristicilor serviciilor care fac obiectul activității economice a firmei

unde se realizează practica;

c) reglementărilor care guvernează activitatea economică a firmei unde se

realizează practica (legi, hotărâri guvernamentale, ordonanțe

guvernamentale etc.);

d) analiza activității social - economice sub diverse aspecte;

e) studiul sistemului informațional existent în unitate;

f) însuşirea metodologiei de analiză și proiectare a aplicațiilor informatice

conform activităților specifice întreprinderii;

g) sortimentului de servicii aparținând firmei la care masterandul face practică;

h) aspectelor referitoare la recepția serviciilor de la tur-operator;

7

Page 8: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

i) structurii resurselor umane, în general (atribuții pe posturi de lucru, raporturi

ierarhice între angajați, competențe specifice etc.);

j) proceselor şi etapelor circulației serviciilor;

k) aspectelor comerciale generale (asigurarea comenzilor, cunoaşterea relațiilor

intercompartimentale din cadrul firmei, circulația deciziilor și informațiilor

referitoare la servicii şi producție, recepție) etc.;

l) modului de derulare a contractelor, a documentelor însoțitoare, cât și a altor

indicatori referitor la calitate, performanțele personalului, eficacitatea

activităților desfăşurate în cadrul întreprinderilor turistice etc.;

m)aspectelor concrete referitoare la protecția consumatorilor şi modul de

aplicare a legislației în scopul protejării consumatorilor;

n) reglementărilor specifice cuprinse în legislația turistică, comercială și

administrativă care coordonează activitatea economică a întreprinderilor

turistice.

o) acumularea materialului necesar pentru îndeplinirea tezei de masterat şi

proiectului de practică;

p) prelucrarea materialelor şi analiza rezultatelor;

q) alte sarcini.

Cu convingerea realizării obiectivelor stagiului de practică , recomandăm

masteranzilor să utilizeze acest ghid pe timpul efectuării stagiului de practică,

astfel încât rezultatele pe care le vor obține la examenul de practică să fie cele mai

bune. Pentru profesori această indicație metodică este un suport pentru dirijarea

procesului de efectuare a masteranzilor practica de producție. Totodată, în lucrare

sunt prezentate indicațiile metodice necesare definitivării raportului pentru

practica de masterat, care va fi prezentat în fata unei comisii.

8

Page 9: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

4. ELEMENTE ORGANIZATORICE A PROCESULUI DE INSTRUIRE

ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

a. Practica masteranzilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unei Contract

privind efectuarea stagiului de practică. [ANEXA 1]

b. Stagiul de practică la ciclu II se desfăşoară pe baza unui Plan calendaristic de

practică, întocmit de Catedra de Turism. [ANEXA 2]

c. Durata practicii este cea specificată în planul de învățământ.

- Durata stagiului este de minimum o lună, calculată pe parcursul întregului ciclu

de studii de masterat.

- Perioada de desfăşurare a stagiului este cuprinsă în cursul anului universitar.

d. Formele de evaluare, de notare și creditele acordate pentru activitatea de

practică sunt cuprinse în planul de învățământ. Pentru îndeplinirea stagiului de

practică se vor acorda credite transferabile.

e. Activitatea de practică inclusă în planul de învățământ este obligatorie și

constituie condiție de promovare.

f. Catedra de Turism asigură crearea cadrului corespunzător în vederea dezvoltării

unor teme propuse din/în colaborare cu mediul socio-economic pentru realizarea

proiectelor de masterat.

g. Fiecare program de practică propus de Catedra de Turism către parteneri,

întreprinderile de profil turistic are un cadru didactic supervizor / responsabil cu

practica. Responsabilii cu practica îşi desfăşoară activitatea sub directa

coordonare a reprezentantului Catedrei de Turism.

h. Reprezentantul Catedrei de Turism are următoarele atribuții:

- Centralizează la nivel de catedră contractele privind efectuarea stagiului

de practică și le transmite la secretariatul UASM pentru semnare;

- Elaborează planul de acțiune la nivelul catedrei privind colaborarea cu

mediul socio-economic şi cultural;

- Monitorizează activitatea de practică / verifică respectarea contractelor

privind efectuarea stagiilor de practică, încheiate la nivel de

9

Page 10: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Catedră/Facultatea/Universitate cu reprezentanții mediului socio-economic şi

cultural.

i. În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu

angajamentele luate de către partenerul de practică, conducătorul

organizatorului de practică poate decide întreruperea stagiului de pregătire

practică, conform contractului, după informarea prealabilă a conducătorului

partenerului de practică și după primirea confirmării de primire a acestei

informații.

4.1. Obligațiile părților implicate în procesul de instruire în cadrul

stagiului de practică

4.1.1. Partenerul de practică

a. Partenerul de practică are următoarele obligații generale:

- să dețină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică și tehnologică -

necesară valorificării cunoştințelor teoretice primite de practicant în cadrul

procesului de instruire;

- să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea

activității de practică a masteranzilor în condiții normale, fără a se depăşi 8

ore de muncă stabilite în codul muncii.

b. Partenerul de practică va desemna un tutore pentru stagiul de practică, care

va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către

practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului

de practică.

c. Pe perioada de practică, tutorele împreună cu reprezentantul Catedrei de

Turism şi cadrul didactic supervizor, care este responsabilul programului de

practică, urmăresc şi înregistrează prezența la activitate a practicantului şi

semnalează catedrei/facultății eventualele abateri.

d. Partenerul de practică trebuie să îl sprijine pe practicant să urmărească

planul calendaristic de practică, punându-i la dispoziție mijloacele necesare.

10

Page 11: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

e. Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la

normele de protecție a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice

activităților pe care le va desfăşura.

f. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează o caracteristică pe baza

evaluării nivelului de dobândire a competențelor de către practicant.

Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul

didactic responsabil cu derularea stagiului de practică.

4.1.2. Organizatorul de practică

a. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor,

responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării

pregătirii practice.

b. Cadrul didactic supervizor/responsabil de practică, împreună cu

reprezentantul Catedrei de Turism şi cu tutorele desemnat de partenerul de

practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac

obiectul stagiului de pregătire practică.

c. Stagiile de practică pot fi derulate şi în străinătate în cadrul Contractelor

încheiate între universitate/facultate/catedră și parteneri din alte țări.

d. Evaluarea și notarea finală se realizează la Catedra de Turism.

e. Evaluarea capacității partenerului de practică din punct de vedere logistic,

tehnic, tehnologic și organizatoric este realizată de Catedra de Turism.

4.1.3. Practicantul

a. Practicantul are obligația de a desfăşura activități conform planului

calendaristic de practică, respectând durata și perioada impuse de Catedra de

Turism.

b. Practicantul are obligația să respecte regulamentul de ordine interioară al

partenerului de practică și normele de protecție a muncii şi de apărare

împotriva incendiilor, specifice activității desfăşurate. În cazul nerespectării

acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul

11

Page 12: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

de a anula Contractul, după ce, în prealabil, a ascultat punctul de vedere al

practicantului şi al tutorelui şi a înştiințat conducătorul Catedrei unde

practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei

informații.

c. Prezența la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective,

practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de

pregătire teoretică.

d. Stagiarul participă activitățile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă

acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai

după efectuarea de către acesta a instructajelor de protecție a muncii şi de

apărare împotriva incendiilor, specifice acelor activități.

4.2. Cerințe către masteranzii catedrei de Turism a UASM pentru

efectuarea practicii de producție în sfera industriei turistice.

1. Masterandul este obligat să prezinte o anchetă cu date personale, pe baza

căreia se va hotărî repartizarea la practică

2. Cunoaşterea limbilor străine reprezintă o componență importantă în

petrecerea practicii.

3. Cunoaşterea materialului teoretic la specialitate.

4. Cunoaşterea programelor de bază ale calculatorului și sistemelor

informaționale în turism.

5. Corespundere sa cerințelor de calificare.

6. Alte cerințe la cererea întreprinderilor turistice.

12

Page 13: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

5. METODOLOGIA EFECTUĂRII, FINALIZĂRII ŞI EVALUĂRII

STAGIULUI DE PRACTICĂ.

Realizarea scopului și obiectivelor stagiului de practică pentru ciclul II

masterat este condiționată de respectarea unei metodologii specifice privind

efectuarea, finalizarea și evaluarea acesteia, care presupune parcurgerea mai

multor etape:

- exprimarea opțiunii pentru baza de practică;

- organizarea pregătirii etapei de efectuare a stagiului de practică ;

- efectuarea stagiului de practică ;

- evaluarea stagiului de practică .

5.1. Exprimarea opțiunii pentru baza de practică

Masteranzii specialității de Turism vor preda până la o anumită dată opțiunea

pentru efectuarea stagiului de practică, conform unui formular, afişat şi disponibil

la secretariatul facultății sau la Catedra de Turism.

Pe baza acestui formular masteranzii îşi vor exprima opțiunea pentru una din

cele multiplele variante posibile pentru efectuarea stagiului de practică de

producție la:

a) o firmă turistică, pensiune turistică, hotel din mediul rural, restaurant,

muzeu preferat și contactat de către masterand ; stagiul de practică se va

desfăşura în baza unui contract încheiat între universitate şi întreprinderea de

profil aleasă, sub îndrumarea şi controlul specialiştilor din întreprinderea de profil

respectivă;

b) o firmă de turism, hotel, restaurant, pensiune, muzeu de peste hotare

preferat şi contactat de către masterand ; stagiul de practică se va desfăşura în

baza unui contract încheiat între universitate şi întreprinderea de profil

respectivă, sub îndrumarea şi controlul specialiştilor din întreprinderea dată;

Exprimarea opțiunii pentru una din cele posibile pentru efectuarea stadiului de

practică se va face pe baza următorului model de cerere anexat [ANEXAIII]

13

Page 14: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

5.2. Organizarea pregătirii etapei de efectuare a stagiului de practică

Stagiul de practică este precedat de o serie de activități pregătitoare, în care

sunt realizate:

a) planificarea etapelor pentru pregătirea şi desfăşurarea stagiului de practică;

b) instruirea masteranzilor pentru efectuarea practicii;

c) încheierea contractelor cu întreprinderile de profil;

a) Planificarea etapelor pentru pregătirea şi desfăşurarea stagiului de

practică.

Stadiul de practică al masteranzilor este pregătit şi constituie o preocupare

a catedrei cu mult timp înaintea desfăşurării acesteia. În acest sens, întreaga

activitate se desfăşoară conform unui plan, a cărui model este prezentat în anexe

[ANEXAIV].

b)Instruirea masteranzilor pentru efectuarea practicii la catedră.

Pentru realizarea obiectivelor urmărite prin stagiul de practică de producție

instruirea masteranzilor reprezintă o necesitate. Instruirea se face în funcție de

datele calendaristice ale ultimului examen din luna octombrie.

Masteranzilor li se vor explica că în perioada desfăşurării stagiului de

practica, masteranzii vor îndeplini anumite sarcini, primite de la conducătorul din

cadrul întreprinderilor de profil. Suplimentar, li se va explica să-şi concentreze

atenția asupra îndeplinirii următoarelor activități:

însuşirea metodologiei de analiză și proiectare cu aplicații privind

urmărirea activităților specifice întreprinderii: aprovizionarea în

producție, desfacere, personal, financiar-contabil, cercetare -

dezvoltare etc., și a componentelor informatice ale acestor domenii;

acumularea materialelor pentru teza de masterat;

14

Page 15: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

acumularea materialelor pentru proiectul dării de seamă şi tezei de

masterat.

c) încheierea contractelor cu întreprinderile de profil;

Stagiul de practică al masteranzilor este reglementat prin contractul încheiat

de universitatea și întreprinderea de profil. Masteranzii de sine stătător găsesc şi

încheie contractele cu agenții economici de profil. În contracte se stipulează:

- părțile semnatare:universitatea și agentul economic de profil;

- perioada de practică;

- numărul masteranzilor, primiți în practică;

- numele persoanei desemnate din partea societății comerciale, care va

îndruma și controla practica masteranzilor;

- efectuarea practicii în activitățile de turism şi servicii în conformitate cu

programele de practică propuse de catedră și cu necesitățile practice ale

întreprinderii de profil;

- posibilitatea antrenării masteranzilor, în măsura posibilităților, în

activitățile comerciale din întreprinderea de profil;

- eliberarea de către societatea comercială a unei adeverințe de confirmare,

sau a unei caracteristici de efectuare stagiului de practică și de apreciere

individuală a comportamentului masterandului.

- Alte prevederi stipulate în contractul de la anexe [ANEXA I]

d) Instruirea masterandului la locul de practică

La începutul activității de integrare, masterandului i se va face un instructaj

corespunzător, de către responsabilul din întreprindere şi cadrul didactic

îndrumător, care va cuprinde următoarele probleme:

a) conținutul programului de integrare şi lucrările ce trebuie să le efectueze

masterandul;

b) locul de muncă, pe lângă cine sau în locul cărui angajat va lucra;

15

Page 16: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

c) regulamentul de ordine interioară, durata zilei de lucru şi instructajul cu

protecția muncii, locurile la care sunt integrați masteranzii (unde este cazul);

d) modalitatea de prezență la lucru (a evidenția clar activitatea zilnică a

masterandului în producție);

e) modul de manipulare de către masteranzi, a documentelor secrete de stat sau

secrete de serviciu;

f) asumarea responsabilităților pentru nerespectarea normelor (cerințelor) stabilite

legate de întreaga perioadă de practică;

g) modul de apreciere a rezultatelor obținute de masteranzi în perioada de

activitate în întreprinderile de profil.

5.3. EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

stagiul de practică se desfăşoară în întreprinderile de profil, cu capital public

sau privat, cu capital național sau străin, în baza contractului încheiat.

Practica se va face în activitățile de turism şi servicii, în conformitate cu

programele de practică propuse de catedră și cu necesitățile practice ale

întreprinderii de profil.

Stagiul de practica pentru ciclul II masterat se va face în lunile noiembrie -

decembrie, perioada prevăzută și în contract, timp de 300 de ore (8 ore x 5 zile x 4

săptămâni).

Masteranzii care au optat pentru o firmă preferată şi efectuează practica peste

hotarele țării pot efectua stagiul de practică atât în lunile de vacanță, cât şi altă

perioadă, în funcție de posibilități, cu condiția să nu pericliteze procesul de studiu

teoretic.

Toate activitățile, acțiunile, la care a participat masterandul în perioada de

practică de producție vor fi consemnate, zilnic, într-un caiet de practică [ANEXA

V], ce se va întocmi după model prezentat de Catedra de Turism.

În perioada desfăşurării practicii masterandul este obligat să respecte anumite

cerințe, inclusiv:

16

Page 17: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

• realizarea tuturor sarcinilor privind practica de masterat;

• respectarea regulamentului intern al întreprinderilor de profil;

• respectarea regulilor de protecție a muncii, tehnicii securității şi igienei

de producție;

• participarea în activitatea colectivului întreprinderilor de profil;

• prezentarea caietului de practică coordonatorului din cadrul

întreprinderilor de profil pentru verificare, confirmată prin semnătura

acestuia (cel puțin de două ori pe săptămână);

• etc.

Pe lângă cerințele enumerare, în perioada de practică, masterandul este obligat

să se prezinte la catedră pentru a coordona, împreună cu conducătorul ştiințific,

toate problemele legate de practică şi teza de masterat şi pentru a prezenta caietul

practicii spre verificare de către conducătorul ştiințific de la catedră. Graficul

întâlnirilor va fi concretizat, de comun acord, cu conducătorul ştiințific (de regulă,

o dată pe săptămână). Prezența masterandului la întâlnirile cu conducătorul

ştiințific va fi consemnată în registrul - planul individual al conducătorului

ştiințific, la rubrica „Consultații ".

5.3.1. Efectuarea stagiului de practică în cadrul agențiilor de turism.

Pe parcursul stagiului de practică masterandul practicant trebuie să

însuşească următoarele compartimente şi activități:

1) analiza amplasamentului agenției de turism în teritoriu;

2) elaborarea structurii organizaționale a agenției de turism, determinarea

tipului unității şi forma juridică a acesteia;

3) analiza patrimoniului şi dotărilor tehnico-materiale ale agenției de turism;

4) studiul sistemelor informaționale existente în cadrul agenției de turism

(internet, sisteme computerizate de rezervări hoteliere și de transport ş.a.);

5) însuşirea tehnicii de îndeplinire a documentației turistice.

6) analiza ofertei turistice a agenției de turism după destinațiile turistice

(turism intern, turism emitent, turism receptor);

17

Page 18: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

7) studiul proceselor de organizare a formelor de turism oferite de către

agenția de turism potențialilor săi clienți (turism rural, turism cultural, turism

balnear, turism montan, turism social, turism de litoral ş.a.);

8) studiul privind încadrarea resurselor turistice naturale şi antropice ale

Republicii Moldova în itinerarele turistice ale agenției de turism pe tipuri de

vizitatori (naționali şi străini);

9) determinarea procedeelor şi tehnicilor utilizate de către agenția de turism în

procesul elaborării excursiilor şi vizitelor turistice (analiza întocmirii fişelor

tehnice ale itinerarelor, studiul hărților și planurilor de teren a excursiilor ş.a.);

10) studiul ofertei de servicii ale agenției de turism (serviciile de bază şi

auxiliare).

11) analiza utilizării (posibilitățile utilizării) potențialului etnografic al satelor

moldoveneşti în scopul formării unei noi rute turistice.

12) însuşirea tehnicilor şi metodicii de vînzare (utilizarea cataloagelor și a

anexelor de preț ca instrumente ale vînzării, vânzări prin telefon, prin Internet, prin

Poştă, ş.a.).

13) Analiza economică financiară a întreprinderii. vezi punctul 5.3.5

5.3.2. Efectuarea stagiului de practică în cadrul instituțiilor de muzee şi

în centre culturale.

Pe parcursul stagiului de practică masterandul practicant trebuie să

însuşească următoarele compartimente şi activități:

1) analiza amplasamentului muzeului şi centrului cultural în teritoriu;

2) analiza caracteristicilor: tipul unității muzeu (de arte plastice, de

meşteşuguri, de etnografie, etc.), casa-muzeu, dendrarium, gradina botanică și a.),

amenajarea, totalitatea spațiul;

3) analiza patrimoniului institutului de muzeu şi centrului cultural;

4) analiza programei excursionale, determinarea obiectivelor chee;

5) determinarea cerințelor specifice a grupei turistice, analiza componenței

grupurilor turistie;

18

Page 19: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

6) analiza manifestărilor oficiale la începutul şi sfârşitul excursiei;

7) însuşirea metodicii de prelucrare a unei programe de excursii standart

pentru muzeu sau centru cultural (harta tehnologică a excursiei);

8) căpătarea deprinderilor în alcătuirea textului individual pentru excursie;

9) analiza folosirii (posibilitatea folosirii) în practica excursiilor

informatizarea turiştilor cu tradițiile, obiceilor poporului moldovenesc.

10) însuşirea tehnicii de povestire în timpul excursiilor;

11) analiza economică financiară a întreprinderii vezi punctul 5.3.5

5.3.3. Efectuarea stagiului de practică în cadrul unităților de cazare

Pe parcursul stagiului de practică masterandul practicant trebuie să

însuşească următoarele compartimente şi activități:

1) analiza caracteristicilor unității de cazare: tipul unității (hotel, motel, vilă,

pensiune agroturistică), amplasarea acesteia, amenajarea, totalitatea spațiilor de

cazare și numărul de locuri oferite de către unitatea în cauză;

2) elaborarea structurii organizaționale a unității de cazare, determinarea

formei juridice a acesteia;

3) studiul privind activitatea serviciului front-office (hol-recepție):

amenajarea holului (amplasarea front-desk-ului, a panoului pentru chei etc.),

analiza funcțiilor specifice serviciului front-office;

4) studiul privind activitatea serviciului de etaj (amenajarea, întreținerea şi

curățenia zilnică a holurilor de etaj, a culoarelor, spațiilor de cazare de folosință

individuală și comună, oficiilor de etaj, oficiilor room-service, grupurilor sanitare

comune, sălilor de reuniune și multifuncționale);

5) analiza serviciilor complementare oferite de către unitatea de cazare

clienților (întreținerea îmbrăcămintei şi încălțămintei, etc.);

6) analiza spațiilor rezervate spălătoriei (existența spălătoriei proprii în hotel,

spălarea lenjeriei în afara hotelului la o întreprindere specializată, închirierea

lenjeriei ş.a.), dotarea tehnică a acesteia;

7) analiza activității departamentului alimentație;

19

Page 20: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

8) indicarea prezenței altor activități în cadrul unității de cazare, cum ar fi:

posibilitatea organizării de banchete, existența sălilor de conferință, organizarea

agrementului (cazinou, bowling, piscină ş.a);

9) însuşirea cerințelor de bază privind munca personalului în unitatea de

cazare (standardele profesionale, regulamentele şi fişele de post, documentele

privind reglementarea activității unității de cazare, tehnica securității muncii, etc.);

10) analiza folosirii (posibilitatea folosirii) în aranjarea interierelor cu

elemente ale stilului național;

11) însuşirea tehnicilor şi procedeelor de servire a clienților: comportamentul

și gestica profesională, tehnici privind efectuarea serviciilor de cazare, închirieri,

room-service ş.a.

12) corespunderea categoriei unui hotel dat cu standardele R.Moldova.

13) analiza economică financiară a întreprinderii vezi punctul 5.3.5

5.3.4. Efectuarea stagiului de practică în cadrul unităților de restaurație

Pe parcursul stagiului de practică masterandul practicant trebuie să

însuşească următoarele compartimente şi activități:

1) analiza amplasamentului unității de restaurație în teritoriu;

2) elaborarea structurii organizaționale a unității de restaurație, determinarea

tipului unității şi forma juridică a acesteia;

3) studiul elaborării meniului şi a listelor de preparate şi băuturi (tehnici,

principii şi reguli aplicate);

4) studiul privind amenajarea tehnologică a unității de restaurație cu mobilier,

utilaj tehnologic și comercial în sălile de producție şi sălile de servire;

5) analiza dotării cu inventar de servire și pentru lucru în cadrul bucătăriei;

6) analiza fluxului tehnologic în bucătăria unității de restaurație și elaborarea

planului funcțional al unității;

7) determinarea principiilor merceologice şi a regulilor privind activitatea de

aprovizionare şi păstrare a produselor destinate prelucrării tehnologice;

20

Page 21: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

8) însuşirea cerințelor de bază privind munca personalului în unitatea de

restaurație (standardele de servire, regulamentele şi fişele de post, documentele

privind reglementarea activității unității de restaurație, tehnica securității muncii

ş.a.);

9) studiul privind procesul de pregătire a unității de restaurație în vederea

servirii clienților: activitatea de curățenie şi întreținere, decorul interierului și mise-

en-place-ul;

10) analiza utilizării (posibilitățile utilizării) în îndeplinirea, deservirea și

tehnica de pregătire a bucatelor naționale specifice.

11) însuşirea tehnicilor şi procedeelor de servire a clienților: comportamentul

și gestica profesională, tehnici privind efectuarea serviciilor, studierea specificului

de servire în sălile de restaurant, baruri, camere de hotel, banchete, etc.

12) analiza economică financiară a întreprinderii vezi punctul 5.3.5

5.3.5. Analiza economico financiară a unei întreprinderi cu profil turistic

În vederea îndeplinirii acestui punct al dării de seamă e necesar un studiu

amplu al actelor de constituire a întreprinderii (statutul, contractul de constituire,

procesul verbal al adunării constitutive, regulamentele subdiviziunilor structurale

etc.), familiarizarea cu registrele evidenţei contabile, rapoartele financiare,

formularele specializate ce reflectă activitatea anuală a firmei, consultarea cu

aparatul managerial al ei.

 Indicatorii folosiți în analiza aprecierii activității economice se clasifică

după mai multe criterii.

Unul dintre aceste criterii îl constituie sfera de cuprindere în funcție de care

se împart în:

-         capacitatea de cazare;

-         încasările din prestări turistice;

-         cazare;

-         alimentația publică;

-         servicii suplimentare.

21

Page 22: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Tabel 1 Numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiune de cazare

TotalHoteluri şi moteluri

Pensiuni turistice şi agroturistice

Cămine pentru vizitatori

Structuri de întremare

Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

Tabere de vacanţă pentru copii

Total20..I trim.II trim.III trim.IV trim.

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 2 Numărul turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiune de cazare

TotalHoteluri şi moteluri

Pensiuni turistice şi agroturistice

Cămine pentru vizitatori

Structuri de întremare

Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

Tabere de vacanţă pentru copii

Total20..I trim.II trim.III trim.IV trim.

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 3 Încasările din prestări turistice pe anii 20…. – 20….

Încasările din prestări turistice

20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Turism internTurism internaționalTotal

22

Page 23: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 4 Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare,camerelor, de locuri de cazare, turiştilor cazaţi, de înnoptări ale turiştilor.

la sfîrşitul anului 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. Total

Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare,Numărul camerelor existente în structurile de cazare,Numărul de locuri existente în structurile de cazare,Numărul turiştilor cazaţi în structurile de cazare, miiNumărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de cazare, miiConcluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analiza indicatorilor care cuantifică eforturile pentru înfăptuirea activității

respective:

-         mărimea imobilizărilor;

-         cheltuieli de producție;

-         numărul total de salariați și structura acestora.

Tabel 5 Analiza cheltuielilor la firma X

20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Cheltuieli comercialeCheltuieli generale şi administrativeAlte cheltuieli operaţionale

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analiza indicatorilor referitori la perioada în care se desfășoară activitatea

analizata:

-         dimensiunea perioadei cercetare – proiectare – producție - desfacere;

-         durata de amortizare, etc..

23

Page 24: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

O altă categorie care trebuie de analizat în darea de seamă o constituie

indicatorii sintetici, cai care reflecta rezultatele întregii activități desfășurat; dintre

aceștia, se remarca, prin însemnătatea lor deosebită: profitul, rata profitului, rata

rentabilității, volumul și nivelul cheltuielilor. Acești indicatori se întâlnesc, de

regula, la nivel microeconomic și exprimă capacitatea firmei de a-si asuma riscuri

și de a utiliza frontiera posibilităților de producție.

Profitul în forma bruta se obține ca diferența între venituri (încasări) și

cheltuieli (costuri), iar în forma neta, după deducerea impozitului. în determinarea

profitului apar particularități în funcție de forma pe care o iau rezultatele și care

depinde de profilul agentului economic: astfel, în cazul unei întreprinderi hoteliere

sunt luate în calcul încasările (intr-un sens larg, veniturile) din activitatea de cazare

și din prestații suplimentare.

Tabel 6 Analiza ratei profitului, rentabilității

20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Rata profitului

Rata rentabilități

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rata profitului reprezintă mărimea relativă a profitului (calculate

procentual) în raport de un teren de referința ce reflecta efortul depus pentru

obținerea acestuia. În funcție de modelul d exprimare a efortului, în practica

economica se delimitează mai multe forme și, respective, modalități de calcul

pentru rata profitului, și anume:

-         rata economica a profitului, determinate ca raport procentual intre

masa profitului (P) și valoarea activelor totale-proprii și împrumutate (AT):

                         Rpe =P/AT x 100

Tabel 7 Calculul profitului din activitatea operaţională, lei

Denumirea factorilor 20.. 20..Abaterea absolută, +;-

Profitul brutAlte venituri operaţionaleCheltuieli comercialeCheltuieli generale şi administrative

24

Page 25: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Alte cheltuieli operaţionaleRezultatul financiar din activitatea operaţională: profit (pierdere)Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-         rata comercială a profitului, calculate ca raport procentual între

masa profitului (P) și totalul încasărilor (veniturilor), respective cifra de afaceri.

Rata comercială a profitului este considerată forma cea mai elocventă de

exprimare a eficientei activității în sectorul terțiar inclusive a turismului, și, ca

atare, cea mai utilizată. Cu toate acestea ea nu reflecta în sens riguros eficiența,

întrucât nu asigură o comparație între surse și rezultate, fiind un indicator de tipul

effect/effect.

            Rpe = P/CA x 100

-         rata financiară a profitului, rezultat al raportului procentual dintre

masa profitului (P) și activele (capitalurile) proprii (AT/K):

              Rpe = P/AP sau P/K

-         rata rentabilității, se determină ca raport procentual între masa

profitului și cheltuielile (costurile) de producție și/sau comercializare a vacantelor

(Ch):

       Rr =P/Ch x 100

Tabel 8 Evoluția indicatorului "rata rentabilității " in periada 20..-20..:

Indicatori 20.. 20.. 20.. 20..Profit brutÎncasări totaleRata rentabilității

Un alt indicator care trebuie de analizat în darea de seamă este indicatorul

de cuantificare a eficienței în turism este volumul (nivelul absolut) cheltuielilor și

se obține prin însumarea tuturor eforturilor (costurilor) necesare activității. Aceste

cheltuieli se prezintă într-o structură diversa și se diferențiază după mai multe

criterii.

Astfel, din punct de vedere al destinației sau localizării, se poate vorbi de

cheltuieli de producție, proprii hotelurilor și restaurantelor și cheltuieli de

25

Page 26: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

distribuție - comercializare, specifice întreprinderilor de transport și agențiilor de

voiaj.

Din punct de vedere al volumului activității trebuie de analizat în darea de

seamă cheltuielile variabile, care se modifica relative proporțional cu variația

cifrei de afaceri (salarii, materii prime alimentare și băuturi, transport

aprovizionare și stocare) și cheltuieli fixe, caracterizate prin stabilitate pe termen

scurt (amortizări, chirii, administrație, unele cheltuieli de întreținere).

Tabel 9 Analiza cheltuielilor variabile la restaurantul X

20.. 20.. 20..

Suma, mii lei

Ponderea, % Suma, mii lei

Ponderea, % Suma, mii lei

Ponderea, %

Salarii

Materii prime alimentare și băuturitransport aprovizionare și stocare

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tabel 10 Analiza cheltuielilor fixe la restaurantul X

20.. 20.. 20..

Suma, mii lei

Ponderea, % Suma, mii lei

Ponderea, % Suma, mii lei

Ponderea, %

amortizări

chirii

administrație

unele cheltuieli de întreținere

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

Page 27: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Tabel 11 Aprecierea structurii consumurilor după elemente economice în hotelul X

Elemente economice200… 200… Abateri (+, -)Suma, mii lei

Ponderea, %

Suma, mii lei

Ponderea, %

Suma, mii lei

Puncte procentuale

Consumuri privind remunerarea muncii

Consumuri directe de materiale

Consumuri indirecte de producţie

Total consumuriConcluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De asemenea, trebuie de analizat și cheltuielile care se diferențiază în

funcție de posibilitatea repartizării lor asupra fiecărui produs, prestație sau

activitate, în: cheltuieli directe și indirecte.

Nivelul relativ al cheltuielilor (costurilor) pune în evidenta consumul total

de resurse (Ch) în raport cu rezultatele economice obținute, respectiv incasabile

sau cifra de afaceri (CA):

                   Nch = Ch/ CA x 100

Tabel 12 Analiza nivelului relativ al cheltuielilor

Indicatori 20.. 20.. 20.. 20..Nivelul relativ al cheltuielilorConsumul total de resurseCifra de afaceri

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analizând în ansamblu indicatorii sintetici, rezulta ca eficienta, este o

mărime variabilă în timp și spațiu, dependentă de multitudinea de factori și că

sporirea acesteia poată să se realizeze acționând asupra determinanților săi,

respectiv:

27

Page 28: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

-         volumul, calitatea și structura producției turistice,

-         prețurile de vânzare a vacantelor și, corespunzător, volumul

încasărilor.

-         cheltuieli ( nivel și structura) de producție și comercializare, precum

și asupra unor elemente asociate acestora.

Eficienta turismului poate fi apreciată, așa cum s-a arătat, și prin

intermediul unor indicatori parțiali, surprind fie randamentul utilizării factorilor de

producție, fie rezultatele obținute într-un compartiment al activității.

            Din prima categorie fac parte:

-         productivitatea muncii (W), ca expresie a eficientei cheltuirii

resurselor umane; în forma cea mai comuna, aceasta se determina prin raportarea

încasărilor / cifrei de afaceri (CA) la numărul lucrătorilor (L): W = CA / L, dar

poate fi luat în calcul și profitul, obținându-se contribuția fiecărui lucrător la

realizarea acesteia: W = P/L

Tabel 13 Evoluția indicatorului productivității muncii la Hotelul X in perioada 20..-20..:

Indicatori Perioada 20.. 20..

Volumul încasărilorNumărul total de salariațiProductivitatea muncii Val. Încasărilor/ nr de salariați

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-         productivitatea / randamentul capitalului (rk), indicator construit pe

aceleași principii și care reflecta modul de utilizare a resurselor materiale și

financiare (K): rk = CA / K; K în acest caz se poate lua ca termen de referința,

determinându-se aportul activelor l agrearea lui.

În cea de-a doua categorie de indicatori parțiali, respectiv cei care se

diferențiază pe componente ale activității, din cadrul acesteia se individualizează,

prin conținut și modul de calcul, cei referitori la eficienta:

28

Page 29: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

-         transporturilor turistice

-         cazări hoteliere

-         turismul internațional.

Alta grupa de indicatori care trebuie de analizat în lucrare sunt indicatorii

care caracterizează eficienta factorilor de producție ce participa la desfășurarea

procesului de prestație. Principalii factori ai creșterii economice sunt: resursele

materiale, umane și financiare.

            Intre indicatorii de referința ai resurselor se disting:

-         volumul vânzărilor pe m suprafață de desfacere = venituri / suprafață

desfacere, care exprima: volumul vânzărilor pe un  m suprafață de desfacere - este

un indicator de tipul efect / efect și se urmărește maximizarea vânzărilor pe m

suprafață desfacere, atât în cadrul activității de cazare cat și de alimentație publică.

-         veniturile obținute la 1000 lei mijloace fixe = venituri / mijloace

fixe* 1000 - care se exprima în funcție de valoarea mijloacelor fixe ale unității. Se

urmărește maximizarea acestui indicator, prin creșterea veniturilor fie pe baza unor

prestații de calitate, fie pe baza modernizării mijloacelor fixe, a creșterii valorii lor

concomitent, a creșterii veniturilor mai mult decât creșterea valorii mijloacelor

fixe.

-         profit net la 1000 lei mijloace fixe = profitul net / mijloace fixe*

1000.

Indicatorul de baza al studierii resurselor umane se constituie:

Productivitatea muncii = volumul încasărilor/numărul de salariați W=V/N.

În acest caz, productivitatea muncii exprima valoarea prestației realizată în medie

de un salariat

o       Profitul net de salariat - care exprima profitul net obținut în medie de

un salariat; p=Pn/N

Printre indicatorii de structură ai forței de munca pot fi evidențiați:

29

Page 30: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

o       Ponderea personalului operativ în numărul total de salariați.;

o       Ponderea personalului de conducere în numărul total de salariați.

Gradul de utilizare a factorilor de producție este un alt indicator important

ce se identifică în general cu productivitatea factorilor de producție și exprimă

nivelul încasărilor pe unitatea de factor (I) de producție constanta. Considerând

munca cel mai important factor de producție vom avea:

W = venitul net/nr. de salariați

Tabel 14 Analiza gradului de utilizare a factorilor de producție

Indicatori 20.. 20..Venit netNumăr personalW

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 15 Analiza structurii şi asigurării întreprinderii cu resurse de muncă în hotelul X

Categorii de lucrătoriPlanificat

Efectiv Abateri (+,-)

persoane ponderea, %

persoane ponderea, %

persoane ponderea %

În total salariaţi: 100 100 -inclusiv:

- lucrători din activitatea de bază - total

din care:- conducători- specialişti- lucrători din alte sfere

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30

Page 31: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Tabel 16 Evoluția numărului de turiști pe total și în structura la Hotel X în perioada 20….- 20…

Indicatori 20.. % 20.. % 20…/20…

Total turiști din care:

Moldoveni

Străini

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 17 Evoluția numărului de înnoptări pe total și structura la Hotel X în perioada 20.. – 20.. :

Indicatori 20… % 20… % 20…./20…

Total înnoptări din care:Moldoveni

Străini

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 18 Evoluția duratei medii a sejurului în perioada 20…-20…:

Indicatori 20.. 20.. 20../20..Nr total de turiștiNr total de înnoptăriDurata medie a sejurului

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 19 Analiza bazei tehnico – aterial la complexul hotelier X:

Suprafata mp Numar de locurihotelrestaurantterasabar de ziTOTAL

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31

Page 32: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Tabel 20 Evoluția veniturilor în dinamica și structura în perioada 20.. – 20..

Indicatori 20.. % 20.. % 20../20..

Venit total 100 100

Venit din cazare

Venit financiar

Venit curat

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 21 Evoluția cheltuielilor unității de turism în perioada 20../20..

Indicatori 20.. % 20.. % 20../20..Cheltuieli Totale 100 100Cheltuieli alimentareCheltuieli publicitateCheltuieli cazareCheltuieli financiareAlte cheltuieli

Concluzie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Totodată, în primele două săptămâni, fiecare masterand este obligat să se

orienteze asupra unui domeniu din cadrul întreprinderilor de profil, domeniu care

va reprezenta subiectul temei pentru teza de masterat. Tema tezei va fi

coordonată, de comun acord, cu conducătorul ştiințific și va fi consemnată printr-o

solicitare pe numele şefului de catedră, pentru a fi aprobată la şedința catedrei.

6. PROCESUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE

PRACTICĂ

Înainte de începerea practicii, coordonatorul de practică preia de la Catedră

listele masteranzilor, care urmează să-şi desfăşoare practica de producție. De

asemenea, organizează o întâlnire cu toți masteranzii pentru ai instrui referitor la

scopul și conținutul acestei practici, obligațiunile masteranzilor, structura

32

Page 33: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

raportului de practică, etc. Printre funcțiile de bază ale coordonatorului de practică

din partea catedrei pot fi enumerate:

• Asigurarea masteranzilor cu caiete individuale de practică;

• Organizarea procesului de perfectare a caietelor, în conformitate cu

cerințele în vigoare;

• Organizarea procesului de încheiere a contractelor cu întreprinderile,

în care masteranzii îşi vor desfăşura practica de masterat;

• Pregătirea ordinului pentru organizarea practicii;

• Controale periodice și monitorizarea desfăşurării practicii;

• Organizarea examenului final pentru evaluarea rezultatelor practicii,

inclusiv, organizarea comisiilor de promovare a masteranzilor;

• Pregătirea raportului catedrei despre rezultatele practicii de masterat.

Notă: Efectuarea tuturor etapelor (instrucțiuni, încheierea contractelor,

repartizarea, controale intermediare, examinul final de practică, etc.,) vor fi

confirmate de diferite forme de evidență, aprobate de şeful catedrei.

7. RESPONSABILITATEA PROFESORILOR - CONDUCĂTORI AI

STAGIULUI DE PRACTICĂ

În perioada practicii de masterat, fiecare masterand este îndrumat (paralel

cu coordonatorul general - responsabil, în special, de aspectele organizatorice) de

către un profesor de la catedră care, este responsabil de întreaga activitate a

masterandul ui în această perioadă.

În perioada practicii conducătorul ştiințific va îndruma şi va sprijini

masteranzii sub următoarele aspecte:

• Avizarea unui plan calendaristic de muncă al masterandului;

• Suport metodico-ştiințifîc în procesul de realizare a dării de seamă şi a

tezei de masterat;

• întocmirea sarcinilor pentru practica de producție;

33

Page 34: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

• Control periodic al conținutului şi calității desfăşurării practicii de

către masteranzi, zilele în care va face controlul se vor nota şi semna

de către toți partenerii încadrați în practica de producție[ANEXA VI];

• Evaluarea rezultatelor obținute în timpul practicii.

8. EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Finalizarea activității de practică se va realiza prin examen de practică, care va

fi programat la încheierea stagiului de practică în luna decembrie.

Pentru admiterea la susținerea examenului fiecărui masterand trebuie să se

prezinte cu un dosar cu documente:

- Adeverință de efectuare a stagiului de practică ;

- Caracteristică;

- Caiet de practică;

- Darea de seamă a stagiului de practică .

Adeverința este eliberată, semnată, datată și ştampilată de către conducerea

firmei unde masterandul a efectuat stagiul de practică. Prin această adeverință se

atestă faptul că masterandul a efectuat practica în întreprinderea respectivă,

conform contractului încheiat şi tematicii propuse de către catedră. Vezi modelul

adeverinței în anexe[ANEXAVII].

Caracteristica este efectuată de coordonatorul stagiului de practică din

întreprinderea de profil și este eliberată, semnată, datată și ştampilată de către

conducerea firmei unde masterandul a efectuat stagiul de practică.

Totodată, se aduce la cunoştința conducerii catedrei calificativul primit de

către masterand privind activitatea desfăşurată de acesta pe perioada stagiului de

practică.

Modelul întocmirii caietului de practică este prezentat la anexe.[ANEXA V]

Întocmirea caietului cu privire la îndeplinirea programei stagiului de practică se

efectuează pe parcursul petrecerii practicii la întreprinderile de profil. La finisarea

practicii caietul de practică se verifică și se aprobă prin stampilă și semnătura

directorului de la întreprindere, apoi se prezintă la catedră conducătorului de

34

Page 35: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

practică. Toate compartimentele programului trebuie să fie reflectate în caietul de

practică, să conțină diferite informații şi materiale concrete privind activitatea

întreprinderii, să aibă anexele necesare.

Modelul întocmirii planului dării de seamă a stagiului de practică este

prezentat la anexe[ANEXA VIII]

Darea de seamă se prezintă conducătorului practicii de la catedră în timpul

primei săptămâni de la încheierea stagiului de practică pentru aprobare, în vederea

susținerii ulterioare. Susținerea raportului de practică are loc conform graficului

stabilit de catedra „Turism”. Darea de seamă este apreciată cu nota respectivă de

către o comisie formată din cadrele didactice ale catedrei şi numite de către şeful

catedrei.

Volumul dării de seamă 30-40 pagini. Textul redactat al raportului de practică

este tehnoredactat şi listat în formatul A4. Textul (mărimea 14, intervalul 1,5

Times New Roman) trebuie să se insereze în următorii parametri ai paginii: 2 cm

sus; 2,5 cm jos; 3 cm stînga; 1,5 cm Dreapta. Paginile raportului se numerotează

(colțul dreapta de jos), cu excepția foii de titlu şi al anexelor (cu indicarea

numărului de ordine al acestora).

Darea de seamă vor avea următoarea structură:

1) Pagina de titlu [ANEXA IX]

2) Introducere

3) Partea principală unde se analizează durata de activitate a unei întreprinderi de

profil și priceperile şi deprinderile primite:

a) prima parte: abordarea teoretică a temei alese, conform surselor

bibliografice utilizate la disciplinele studiate în anii 4 și 5 masterat;

b) a doua parte: prezentarea firmei, unde s-a efectuat stagiul de practică

(principalele coordonate ale activității: obiect de activitate, istoric,

organizare, dotări, performanțe, etc);

c) a treia parte: particularizarea subiectului teoretic ales la firma respectivă

(studiu de caz);

35

Page 36: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

d) a patra parte: relevarea aspectelor pozitive, negative, opinii, propuneri de

îmbunătățire etc.;

e) a cincea parte: lista surselor bibliografice utilizate pentru partea teoretică

și sursele de date din cadrul firmei.

4) Concluzii şi propuneri

5) Bibliografie

6) Anexe

Autorul dării de seamă trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse

în lucrare, inclusiv figuri, tabele, ilustrații, diagrame deoarece toate sursele

bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt proprietate

intelectuală a autorilor sau instituțiilor care au realizat acele materiale. 

Tot ce înseamnă preluare din diferite scrieri, fraze sau paragrafe vor fi

citate prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizată, dar și prin ghilimele și

forma italică a literelor, iar toate acestea trebuie să se regăsească în bibliografia

finală. Atunci când sursa, citata este indirectă, adică preluată de la un alt autor, se

va scrie numele și inițiala prenumelui autorului şi anul publicației, cu indicarea în

paranteza a autorului şi anului apariției sursei indirecte din care s-a citat. Daca

sursele preluate sunt de pe internet atunci vor fi notate adresele de pagina web, iar

acestea vor fi introduse ultimele în cadrul bibliografiei.

Toate figurile trebuie să aibă număr (care reprezintă numărul de ordine în

lucrare) şi denumire care se indică în partea de jos a acestora (de exemplu: Figura

1. Denumire).

Remarcă: în text trebuie să existe referință la toate tabelele, figurile din

lucrare, precum și la sursele bibliografice (care se specifică în paranteză pătrată

prin numărul de ordine din lista bibliografică).

Pe parcursul susținerii dării de seamă masterandul trebuie să convingă

membrii comisiei că, în urma petrecerii stagiului de practică , acesta a căpătat

deprinderi practice de lucru, dă dovadă de capacități analitice privind activitatea de

bază a întreprinderii şi este în stare să sugereze propuneri şi recomandării

pertinente privind îmbunătățirea activității întreprinderii.

36

Page 37: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Masterandul care nu se conformează cerințelor prezentei programe obține

notă negativă şi repetă practica de producție, sau este exmatriculat din universitate.

stagiul de practică a masteranzilor catedrei de Turism a UASM poate fi

considerată că s-a realizat după totalurile practicii pe baza întreprinderilor

naționale și străine. Hotărârea privind acceptarea dărilor de seamă se primeşte de

către Catedră în ordine individuală.

9. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE SUSȚINERE A DĂRILOR DE

SEAMĂ LA PRACTICĂ DE PRODUCȚIE

Examenul de practică reprezintă o probă de verificare a activității

masteranzilor în perioada practicii, precum şi o condiție de admitere la susținerea

tezei de masterat.

Astfel, la sfârşitul desfăşurării perioadei de practică fiecare masterand

prezintă conducătorului ştiințific de la catedră „Darea de seamă privind practica de

producție", împreună cu caietul individual, perfectate conform cerințelor înaintate.

Examenul se va desfăşura prin susținerea dării de seamă în fața unei

comisii de promovare, organizate în cadrul catedrei.

Aprecierea masteranzilor se va face cu calificativul de la 1 la 10.

37

Page 38: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXE

38

Page 39: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXA IMinisterul Agriculturii şi Industriei AlimentareUniversitatea Agrară de Stat din Republica MoldovaCONTRACTUL nr._______________din „ ___” _______________ 201 __

Universitatea Agrară de Stat din R. Moldova, reprezentată de D-ul Tomița Petru, decan în continuare „Instituția” și __________________________________________________________reprezentat(ă) de ________________________________________________________________________________________________________________________(indicăm agentul economic – locul de practică a masterandului (lor), în continuare „Angajator” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectivul contractului Organizația / Întreprinderea „Angajator” pune la dispoziția masteranzilor U.A.S.M

locuri pentru efectuarea practicii, „Instituția” va stabili programele, perioada stagierii, conform tabelului de mai jos.

Numele, prenumeleSpecialitatea specializarea)

Anul de studii

Denumirea practicii

Durata practiciiÎnceputul Sfârşitul

II. Obligațiile În scopul realizării obiectivelor propuse, „Angajatorul” se obligă:Să creeze masteranzilor condiții adecvate pentru realizarea programului

practicii, stabilit de instituție, inclusiv:a) să permită masteranzilor accesul la rapoarte şi altă documentație statistică;b) să stabilească conducătorul practicii, din rândul celor mai calificați colaboratori;c) să asigure efectuarea practicii în conformitate cu programele și planurile instituției;d) să permită accesul practicanților la fondul bibliografic și arhivistic al întreprinderii să

pună la dispoziție informația necesară pentru elaborarea tezei de master , altor lucrări, prevăzute în programul de studii, conform temei stabilite de instituție;

e) să asigure masteranzilor / practicanți condiții optime de muncă, inclusiv familiarizarea acestora cu regulile și normele securității muncii;

f) să aprecieze, la finalizarea practicii, cu notele corespunzătoare cunoştințele practice ale masterandului (lor) practicanți.

39

Page 40: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Universitatea Agrară de Stat din Moldova se obligă:a) să repartizeze masteranzii la practică în stricta corespundere cu programele şi planurile

calendaristice de efectuare a practicii, coordonate în prealabil cu Angajatorul;b) să efectueze conducerea metodică, controlul sistematic al efectuării practicii.

III. Dispoziții finale Contractul este întocmit în 2 exemplare, cu valoare juridică egală, pentru fiecare parte

câte un exemplar.Eventualele litigii se soluționează pe cale amiabilă, ori conform legislației civile a R.M.Prezentul contract este valabil din momentul semnării de către părți şi expiră la data

executării obligațiilor contractuale (finalizarea practicii).

InstituțiaDecanul facultății de Economiea Universității Agrare de Stat din

Moldova,Doctor, profesor universitar,D-nul TOMIȚA PETRU

Angajator________________________________________________________________________________________________________

40

Page 41: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXA II

Plan calendaristic de muncă pe perioada stagiului de practică

Nr. Denumirea activităților Perioada

1.

Cercetarea de ansamblu a întreprinderii de profil Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activității (număr

de salariați, capacitatea de producție/desfacere, unități proprii, activități desfăşurate, venituri realizate).

Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unității economice. Studiul sistemului actual de management. Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau serviciile obținute. Tendințele evolutive ale activității unității economice.

2 zilecalendaristice

2.

Cunoaşterea şi studiul principalelor activități și unități componente Structura organizatorică de ansamblu a firmei. Organigrama Principalele organe şi posturi de conducere Principalele interdependențe dintre activități, compartimente și posturi Rolul funcțional al fiecărui compartiment şi post de conducere,

obiectivele şi limitele sale Principalii indicatori de performanță ai firmei (cifra de afaceri, număr de

angajați, productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, câştigul mediu) din ultimii 5 ani.

2 zilecalendaristice

3.

Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate Urmărirea exercitării procesului de management din cadrul întreprinderii de

profil Conducerea activității de marketing şi politicile de marketing Probleme financiară

Toată perioada de practică

4.Examinarea activităților specifice, sistemului informațional existent, inclusiv, a resurselor informaționale, precum și a nivelului de informatizare în cadrul întreprinderii de profil.

2 zilecalendaristice

5. Analiza întreprinderii de profil din punct de vedere turistic, economic şi impactul asupra societății şi economiei naționale.

Toată perioada de practică

6. Colectarea informațiilor şi materialelor pentru elaborarea dării de seamă.Toată perioada de practică

7. Acumularea materialelor necesare abordării sarcinilor legate de teza de masterat.

Toată perioada de practică

8. Cererea de la conducătorul practicii din întreprinderea de profil a Caracteristicii masterandului

Ultimele 2 zile

41

Page 42: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

9. Avizarea adeverinței de stagiere, semnată, datată și ştampilată de către conducerea firmei

Ultima zi

10.Perfectarea dării de seamă pentru stagiul de practică şi prezentarea pentru susținere la catedră

Ultima zi

Conducătorul practicii din partea întreprinderii de profil

___________(Semnătura)

Conducătorul practicii din partea Catedrei de Turism

______________(Semnătura)

ANEXA III

Model Cerere

Șefei Catedrei de Turism

Dr. conf. univ. int.

D-nei Cristina Coșciug

CERERE

Subsemnat (ul) (a),_______________________________________ masterand (ă)

anul II, grupa a ____, specializarea „Turism Rural”, specialitatea Turism, secția

cu frecvență la zi, rog să – mi permiteți să efectuez practica de masterat în cadrul

întreprinderii de profil _______

_____________________________________________în perioada____________

Mulțumesc anticipat!

42

Page 43: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Data____________ Semnătura

masterandului____________

Șeful Catedrei _________________

43

Page 44: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXA IV

Model

Facultatea de Economie

Planul etapelor pentru pregătirea şi desfăşurarea stagiului de practică a

masteranzilor, în anul universitar 201..- 201..

Etape Termene

1. Identificarea întreprinderilor unde se va efectua

practică practica de producțieseptembrie

2. Transmiterea, pentru semnare, a contractelor cu

conducerile unităților - ??? unde se va efectua

stagiu de practica

septembrie

4. Formularea de către studenți a opțiunilor pentru

modul de efectuare a practiciioctombrie

5. Afişarea la avizier a programei analitice pentru

practică și a altor precizărioctombrie

6. Repartizarea, masteranzilor pe la întreprinderile

unde se va efectua practica, perioadelor de

desfăşurare şi cadre didactice îndrumătoare

octombrie

7. Instruirea masteranzilor pentru practică de către

profesorii îndrumători, la începerea stagiului de

practică

După ultimul examen

programat în sesiunea

din octombrie

8. Efectuarea practicii, îndrumare şi control Noiembrie - Decembrie

9. Susținerea examenului de practică și a dărilor de

seamăDecembrie

44

Page 45: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Planul etapelor pentru pregătirea şi desfăşurarea stagiului de

practică a masteranzilor

ANEXA V

45

Ministerul Agriculturii şi Industriei AlimentareUniversitatea Agrară de Stat din Moldova

Facultatea de EconomieCatedra de Turism

CAIETpentru practica turistică

Masterand_______________________________________Anul_______Grupa_______________________________

Chişinău 2011

Evidenţa frecvenţei stagiarului la practică.

Data,

lunaOra

Numele prenumele tutorelui

Semn. tutorelui

Evidenţa activităţilor planificate

Nr.or. D

ata,

lu

na

Tema activităţii

Not

a Semnăt.tutorelui

24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.

Evidenţa activităţilor planificate

Nr.or. D

ata,

lu

na

Tema activităţii

Not

a Semnăt.tutorelui

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.

Page 46: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Model de caiet de practică

46

Informaţie despre totalurile practicii turistice.

REALIZĂRILE:

Informaţie despre totalurile practicii turistice.PROPUNIRILE:

Informaţie despre totalurile practicii turistice.DIFICULTĂŢILE:

Page 47: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Model de caiet de practică

ANEXA VI

Verificarea stagiarului de către coordonatorul delegat de Catedra Turism

Data semnătura coordonatorului

semnătura directorului

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coordonatorul practicii Delegat de la Catedra de Turism ______________

Directorul întreprinderii de profil ______________

L.Ş

47

Page 48: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXAVII

Model

întreprinderea

nr.........../ data......

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adevereşte că masterandul (a)....................................................

din anul............................, grupa................al/a Universității Agrare de Stat din

Moldova, Facultății de Economie, Catedra de Turism a efectuat stagiul de practică

de producție în perioada ..... noiembrie - ... decembrie și a primit

calificativul............

Director,

Numele _________________ L.Ş.

Prenumele_________________

48

Page 49: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

ANEXA VIII

Modelul întocmirii planului dării de seamă

CUPRINS

INTRODUCERE................................................................................................3

I. Analiza amplasamentului agenției de turism în teritoriu………….

………….7

II. Elaborarea structurii organizaționale a agenției de turism, determinarea

tipului unității şi forma juridică a acesteia……………...…………….……

15

III. Analiza patrimoniului şi dotărilor tehnico-materiale ale agenției de

turism.20

IV. Studiul sistemelor informaționale existente în cadrul agenției de

turism….25

V.Însuşirea tehnicii de îndeplinire a documentației turistice…….……………

30

VI. Analiza ofertei turistice a agenției de turism după destinațiile turistice .

…..35

VII. Studiul proceselor de organizare a formelor de turism oferite de către

agenția de turism potențialilor săi clienți…………………………...

…..42

VIII. Studiul privind încadrarea resurselor turistice naturale şi antropice ale

Republicii Moldova în itinerarele turistice ale agenției de turism pe tipuri

de vizitatori………………………………………………..……………

48

IX. Determinarea procedeelor şi tehnicilor utilizate de către agenția de turism

în procesul elaborării excursiilor şi vizitelor turistice…….

49

Page 50: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

……………….56

X.Studiul ofertei de servicii ale agenției de turism……………………...

……..61

XI. Caracteristica metodelor de promovare și dezvoltare a serviciilor agenției

de turism.

………………………………………………………………….66

XII. Însuşirea tehnicilor și metodicii de vînzare

…………………………….72

CONCLUZII......................................................................................................81

BIBLIOGRAFII.................................................................................................83

ANEXE.............................................................................................................85

ANEXA IX

Foaia de titlu a raportului de practică

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AL REPUBLICEI MOLDOVA

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE

CATEDRA „TURISM”

DAREA DE SEAMĂ

CU PRIVIRE LA STAGIU DE PRACTICA

LA INTREPRINDEREA DE PROFIL (DENUMIREA ACESTEIA)

a masterandului, specialitatea – Turism, grupa 7T

STURZA ION

50

Page 51: Indicatie Metodica Practica de Productie Master 2012

Coordonatorii practicii de la catedră Turism a UASM

(titlul ştiințific și ştiințifico-didactic,

prenumele şi numele)

Coordonatorul practicii de la întreprinderea de profil

(prenumele şi numele, funcția acestuia)

Darea de seamă este prezentată pentru susținere „___”____ 201_

Chişinău - 2011

51