Imp Pe Avere

31
CAPITOLUL 4 IMPOZITELE PE AVERE 4.1. IMPOZITELE IMOBILIARE Impozitele pe avere derivă din dreptul personal de proprietate. Ele se aşează asupra activelor mobile si imobile aparţ inând persoanelor fizice si juridice. Baza de impunere o reprezintă elementele averii consolidate. Plata impozitului se face din venitul adus de avere, pentru a nu diminua masa activelor deţinute. Pr incipalele ti puri de impo zi te pe avere cu noscute sunt : impozi te le pe  proprietatea imobiliară, impozitele pe proprietatea mobiliară, impozitele pe transferul de  proprietate, impozitele pe creşterea averii. Imp ozi tul pe prop rie tat ea imo bil iar ă viz eaz ă cl ă dirile si ter enur ile afl ate in  proprietatea contribuabililor. Baza de impunere este valoarea declarată de proprietar, sau venitu rile capitaliz ate din proprie tatea respectiv ă. Cotel e de impun ere practi cate sunt de reg ul ă pr opo r ţ ionale si nu au un nivel pre a ri di cat, pen tru a pro te ja pr opr ietate a. Impozitele imobiliare au un randament scăzut ( datorită faptului că ratele de impunere rămân o perioadă lungă de timp constante, iar reevaluările se fac la intervale mari de timp ), sunt neel as ti ce si ades ea au un carac ter reg res iv. După natura el ementel or de  patrimoniu şi a operaţiilor la care sunt supuse, sunt întâlnite următoarele impozite : impozitele pe clădiri de la persoane fizice; impozitele pe terenuri de la persoane fizice; taxele asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice. 4.1.1. IMPOZITELE PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE FIZICE Este anual şi se datoreză de către contribuabili pentru clădiri aflate în proprietatea acestora, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia lor.

Transcript of Imp Pe Avere

Page 1: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 1/31

CAPITOLUL 4

IMPOZITELE PE AVERE

4.1. IMPOZITELE IMOBILIARE

Impozitele pe avere derivă din dreptul personal de proprietate. Ele se aşează

asupra activelor mobile si imobile aparţinând persoanelor fizice si juridice. Baza de

impunere o reprezintă elementele averii consolidate. Plata impozitului se face din venitul

adus de avere, pentru a nu diminua masa activelor deţinute.Principalele tipuri de impozite pe avere cunoscute sunt : impozitele pe

 proprietatea imobiliară, impozitele pe proprietatea mobiliară, impozitele pe transferul de

 proprietate, impozitele pe creşterea averii.

Impozitul pe proprietatea imobiliară vizează clădirile si terenurile aflate in

 proprietatea contribuabililor. Baza de impunere este valoarea declarată de proprietar, sau

veniturile capitalizate din proprietatea respectivă. Cotele de impunere practicate sunt de

regulă proporţionale si nu au un nivel prea ridicat, pentru a proteja proprietatea.Impozitele imobiliare au un randament scăzut ( datorită faptului că ratele de impunere

rămân o perioadă lungă de timp constante, iar reevaluările se fac la intervale mari de timp

), sunt neelastice si adesea au un caracter regresiv. După natura elementelor de

 patrimoniu şi a operaţiilor la care sunt supuse, sunt întâlnite următoarele impozite :

impozitele pe clădiri de la persoane fizice;

impozitele pe terenuri de la persoane fizice;

taxele asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice.

4.1.1. IMPOZITELE PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE FIZICE

Este anual şi se datoreză de către contribuabili pentru clădiri aflate în proprietatea

acestora, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia lor.

Page 2: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 2/31

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de

0,2% în mediu urban si de 0,1% în mediu rural asupra valorii clădirii, aceasta valoare

determinată pe baza normelor pe bază normelor prevăzute în anexa nr.1 a legii 27/1999.

Anexa nr.1 cuprinde : - valorile impozabile pe m2 de suprafaţa construită la clădiri

şi alte construcţii aparţinând persoane fizice.

Valoarea clădirii se determină de inspectorul fiscal prin înmulţirea suprafeţei

construite în metru pătrat (S) cu norma valorică/metru pătrat (Ns)

Relaţia de calcul se prezintă astfel: Vi = S x Ns

Clădirile noi dobândite în cursul anului indiferent sub ce formă se impun au

începere de la data de 01.a lunii următoare a lui în care acestea au fost dobândite.Impozitul se calculează pe numele noului contribuabil proporţional cu perioada ramasă

 până la sfârşitul anului. Impozitul anual pe clădiri se plateşte trimestrial, în rate egale

 până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru întârzieri la plata

impozitului se percep majorări de 0,3% pentru fiecare zi scursă de la data când impozitul

a devenit exigibil, dar penalităţile nu pot depăşi debitul datorat.

Tabelul nr. 1

FELUL ŞI DESTINAŢIA CLĂDIRILOR ŞI A ALTOR 

CONSTRUCŢII IMPOZABILE

VALOAREA IMPOZITELOR 

ÎN LEI m2

1.

CLĂDIRI

cu pereţi sau cadre din beton armat

cu pereţi din cărămidă arsă piatră naturală sau din altemateriale fără cadre din beton armat

cu pereţi din lemn, cărămidă neară, faianţă şi alte materiale

asemănătoare

FĂRĂ

INSTALAŢII

CU INSTALAŢIE

1. CLĂDIRI

a) cu pereţi sau cadre din beton armat 2 100 000 3 000 000

Page 3: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 3/31

 b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte

materiale fără cadre din beton armat

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, faianţă şi alte

materiale asemănătoare

1 300 000

4 000 000

2 200 000

600 000

2. CONSTRUCŢII, ANEXE SITUATE ÎN AFARĂ

cu pereţi din cărămidă arsă piatră, beton sau di alte

materiale asemănătoare

cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, faianţă

300 000

200 000

400 000

300 0003. PENTRU LOCUINŢE SITUATE LA = reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărui

SUBSOL SAU MANSARDĂ grup de clădire4. PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ = reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei

DESTINAŢIE SITUATE ÎN SUBSOLUL grupă de clădiri

CLĂDIRILOR 

Dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la 15.03

contribuabilul beneficiază de o reducere a impozitului de 5%. Impozitul pe clădiri de la

 persoane fizice constituie venit la bugetul local şi se percepe începând de la 1.01.1999 de

către Primărie (până la 31.12.1998 acest impozit se percepea de către administraţiile

financiare, circumscripţii percepţii).

Tot aici mai trebuie facuta o observatie si anume, conform Ordonantei Guvernului

numarul 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele, impozitul pe cladiri, in

cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de

0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si

normelor de evaluare.

In cazul contribuabililor menţionaţi, care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de

locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează :

cu 25% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliul

cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliulcu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliul

cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de

domiciliu.

Page 4: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 4/31

Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu

anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe

clădiri este de 3% şi 5,0%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în

contabilitatea acestora.

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie2002 privind impozitele

şi taxele locale

(Monitorul Oficial numărul 92, 2 februarie 2002), apar următoarele modificări cu

 privire la valorile impozabile la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice (pe

metru pătrat pe suprafaţa construită desfăşurată) :

Tabelul nr.2VALOAREA IMPOZABILĂ

(LEI/METRU PĂTRAT)

FELUL CLĂDIRILOR ŞI A ALTOR 

CONSTRUCŢII IMPOZABILE FĂRĂ INSTALAŢII CU INSTALAŢII

DE APĂ, CANALIZARE, DE APĂ,

ELECTRICE, CANALIZARE,1. CLĂDIRI

a). cu pereţi sau cadre din beton armat

 b). cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau

din alte materiale, fără cadre din beton armat

c). cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, văluci,

 paiaţă şi alte materiale asemănătoare

5.100.000

3.100.000

 

900.000

7.300.000

5.300.000

1.400.0002.CONSTRUCŢII ANEXE SITUATE ÎN

AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLĂDIRI

a). cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton saudin alte materiale asemănătoare

 b). cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiaţă, etc

800.000

500.000

900.000

800.0003. PENTRU LOCUINŢE SITUATE LA = valoarea reprezintă 75% din valoarea

SUBSOL, DEMISOL SAU MANSARDĂ corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri4. PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE,

Page 5: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 5/31

SITUATE ÎN SUBSOLUL SAU LA = valoarea reprezintă 50% din valoarea

DEMISOLUL CLĂDIRILOR corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

4.1.2 IMPOZITELE PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE

Se stabileşte anual în sumă fixă pe 1 metru pătrat de teren, diferenţiat pe categorii

de localităţi iar în localităţi diferentiat pe zone.

Contribuţiile persoanelor fizice care deţin în proprietate terenuri neocupate de

clădiri şi alte construcţii situate în categoriile de localităţi 1, 2, zonele A, B, C, datorează

impozit pe teren. Pentru terenurile aparţinând contribuţiile neocupate de clădiri şi alte

construcţii situate în categoriile de localitate 1, 2, zona D, precum şi în categoriile 3, 4, 5,în suprafaţă de până la 1.000 metru pătrat inclusiv se datorează impozitul pe teren, iar 

  pentru suprafaţa ce depăşeşte 1.000 metru pătrat se datorează impozitului pe venitul

agricol conform prevederilor legale (venitul agricol este scutit de impozit pănâ la

31.12.2000); conform Ordonanţei Guvernului nr.7/2001 venitul agricol se modifică.

Impozitul se calculează pe numele noului contribuabil proporţional cu perioada

rămasă până la sfârşitul anului. Impozitul anual pe terenuri se plăteşte trimestrial în rate

egale până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Penalităţile care se percep contribuabililor cât şi reducerilor de impozit de care pot

 beneficia sunt aceleaşi ca la impozitul pe clădiri (0,3%).Impozitul pe terenuri de la

 persoane fizice constituie venit la bugetul local.

CATEGORIA LOCALITĂŢII

Tabelul nr.3

ZONA ÎN

CADRULLOCALITĂŢII Bucureşti

Braşov,

Constanţa,Craiova,

Iaşi, Galaţi,

Timişoara

Municipii

Localităţiurbane

atestate

la locuri

turistice

Oraşe şi

LocalităţiUrbane ates-

Tate la locuri

turistice

Localităţi

rurale(comune,

sate)

0 1 2 3 4 5

Page 6: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 6/31

A

B

C

D

2400

 

2000

1500

1000

2000

1500

1000

500

1500

1000

500

250

1000

500

250

150

100

50

x

x

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie 2002 privind impozitele

şi taxele locale (Monitorul Oficial numărul 92, 2 februarie 2002 ) s-au făcut următoarele

modificări:

Impozitul pe teren se stabileşte annual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren în

mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în

extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe

zone.În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în

registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea

se vor supune impozitului pe teren.

Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi

extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de

centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi

administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de

urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor 

evidenţe agricole ori cadastrale.

4.1.3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DEŢINUTE DE

PERSOANELE

FIZICE

Taxa asupra mijoacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de persoane

fizice se stabilesc in funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 50 cm3

sau fracţiune de capacitate sub 500 cm3 după cum urmează :

Page 7: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 7/31

autoturisme 24.000 lei/an

autobuze, autocare, microbuze şi

autocamioane de orice fel 48.000 lei/an,

autotrenuri de orice fel 56.000 lei/an

tractoare înmatriculate în evidenţ

organelor de poliţie 32.000 lei/an,

motociclete, motorole, scutere 12.000 lei/an

  biciclete si triciclete cu motor 9.000 lei/an.

Taxa asupra mijoacelor de transport pe apă care aparţin contribuabililor se

stabileşte anual pentru fiecare mijloc de transport în parte după cum urmează :

luntre, bărci fără motor folosite pentru uz

şi agrement personal 4.000 lei/an  bărci fără motor folosite în alte scopuri 28.000 lei/an

  bărci cu motor 80.000 lei/an

  poduri plutitoare 60.000 lei/an

şalupe 160.000 lei/an

iahturi 2.000.000 lei/an

şlepuri 800.000 lei/an

vapoare pentru fiecare tdusau fractiune tdu 200.000 lei/tdu

Pentru remorci de orce fel,semiremorci si rulote, aparţinând contribuabililor, taxe

anuale, se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora astfel :

capacitatea : - până la 1 tona inclusiv 24.000 lei/t

- între 1-3 tone inclusiv 80.000 lei/t

- între 3-5 tone 120.000 lei/t

- peste 5 tone 152.000 lei/t

Pentru ataşe taxa anuala se stabileşte la nivelul de 50% din taxa datorată pentru

motocilete, scutere,motorete. Sunt scutite de taxa autoturismele.

Taxa asupra mijlocului de transport se datorează începând cu data 01 a lunii în

care a fost dobândit.

Page 8: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 8/31

Se plăteşte trimestrial în rate trimestriale până la data de 15 a fiecărei luni din

fiecare trimestru.

Penalizările şi reducerile de impozit sunt aceleaşi ca la impozitul pe clădiri si

terenuri. Taxa se consideră ca venit la bugetul local.

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie 2002 privind impozitele

şi taxele locale (Monitorul Oficial numărul 92,2 februarie 2002), resursele băneşti

 provenite din taxa asupra mijloacelor de transport se vor utiliza în exclusivitate pentru

lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitate şi construcţie a drumurilor de interes local

şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 55% la bugetul local, şi respectiv, de 45% la

 bugetul judeţean.

Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 55% la bugetele

sectoarelor şi, respectiv, de 45% la bugetul municipiului Bucureşti.

Impozitul pe terenurile situate în intravilan :

(Lei/metru

 pătrat)

Tabelul nr.4

Zona

In cadrullocalităţii

 

 Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

0 1 2 3 4 5A

B

C

D

5900

4900

3700

2500

4900

3700

2500

1200

4300

3000

1900

1000

3700

2500

1200

700

500

400

300

200

400

300

200

100

Impozitul pe terenurile situate în extravilan:

(Lei

/me

tru

Categoria de folosinţă

Zona

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Page 9: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 9/31

 pătr 

at)

Tab

elul

nr.5

 Nr.

Ctr.1.

2.

3.

4.

5.6.

7.

8.

9.

10.

Terenuri cu construcţii

Arabil

Păşuni

Fâneţe

ViiLivezi

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Terenuri cu ape

Drumuri şi căi ferate

Terenuri neproductive

10

15

12

12

2530

15

8

x

x

9

12

10

10

2025

12

6

x

x

8

10

8

8

1520

10

4

x

x

7

8

6

6

1015

8

x

x

x

4.2. IMPOZITELE PE CAPITAL

Impozitele pe capital sunt aproximativ la fel cu impozitele imobiliare cu precizare

că sunt plătite de persoane juridice şi nu fizice şi prezintă anumite particularităţi.

Principalele impozite pe capital sunt : impozitele pe clădiri de la persoane juridice,

impozitul pe terenuri de la persoane juridice, taxa asupra mijloacelor de transport

obţinute de la persoane juridice. Impozitele pe capital sunt reglementate prin Legea

nr.27/1994 cu modificările si completările ulterioare.

4.2.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice şi a altor contribuabili, alţii decât

cei prevăzuţi de art.5 se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale care

Page 10: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 10/31

 poate fi cuprinsă între 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată aceasta

valoare în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare. Termenele de

 plată, penalităţile reducerile şi destinaţia, sunt identice cu cele de la impozitul pe clădiri

de la persoane fizice.

4.2.2. IMPOZITUL PE TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice . Avem două categorii de impozite :

- impozitul pe terenuri de la persoane juridice ocupate de clădiri si alte construcţii,

- taxa de terenuri proprietate de stat folosite în alte scopuri decât pentru

agricultură sau sivicultură.Taxa anuală în lei/metru pătrat este diferenţiată pe localităţi,

iar în cadrul localităţilor pe zone dar având alte valori faţă de cele pentru persoanelefizice.

4.2.3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT OBŢINUTE DE

PERSOANELE JURIDICE

Taxa asupra mijloacelor de transport obţinute de la persoanele juridice:

- o altă categorie de taxe sunt taxele pentru terenuri ocupate de linii ferate sidrumuri (sunt anuale).

Modul de ocupare a trenului :

linii ferate normale 26.000 km(pătrat)

linii ferate înguste 13.600 km(pătrat)

linii pentru drumuri 13.600 km(pătrat)

Aceste taxe se datorează la 1.01 a fiecărui an pe baza de declaraţie depusă de

  plătitor, iar vărsămintele sunt trimestriale. Taxele se indexează anual în funcţie de

evoluţia preţurilor şi de inflaţie.

4.3. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII

Page 11: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 11/31

Impozitele pe transferul averii au ca obiect trecerea dreptului de proprietate

asupra unor bunuri de la o persoana la alta.Transferul poate fi cu titlu gratuit ( intre vii,

sau ca urmare a decesului ) si cu titlu oneros ca urmare a unui act de vânzare-cumpărare.

4.3.1. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII CU TITLU GRATUIT

În cazul transferului de avere cu titlu gratuit impozitele se instituie asupra

succesiunii si donatiilor. Fac parte din aceaată categorie impozitle instituite asupra

dreptului de succesiune (moştenitr) şi asupra donaţiilor (transfer între vii), având regimul

fiscal asemănător.

Baza de calcul al impozitului este valoarea succesiunii a averii donate.La noi înţara regimul fiscal al transferului gratuit de avere este reglementat prin legea

146/1997.Plătitorii de taxe sunt persoane fizice care solicită cuantificarea actelor de

drepturi succesorale şi donaţii.Impozitul se stabileşte pe întreaga materie succesorală din

care se scade pasivul succesoral dovedit prin acte sau materia donată în cote progresive

astfel :

 Tabelul nr.6

FRACŢIUNE DE VALOARE

TAXA DATORATĂ

Până la 10.000.000 3% dar nu mai puţin de 10.000lei pentru fiecare moştenireDe la 10.000.000 la 50.000.000 30.000 + 2% pentru suma ce depăşeşte 10.000.000De la 50.000.000 la 100.000.000 1.100.000 + 1% pentru suma ce depăşeşte 50.000.000Peste 100.000.000 1.600.000 + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 100.000.000

Taxele de timbru pe succesiuni şi donaţii se varsă la bugetul de statPlata cade în sarcina succesorului (respectiv a donatorului)

4.3.2. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII CU TITLU ONEROS

Page 12: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 12/31

Impozitul pe transferul averii cu titlu oneros se aplică în momentul vânzării-

cumpărării de bunuri mobile si imobile. Aceasta vizează vânzarea si cumpărarea caselor,

a terenurilor, hârtiilor de valoare, a altor active de capital. Baza de impunere o constituie

valoarea bunurilor care fac obiectul tranzacţiei, iar cotele aplicate sunt proporţionale sau

 progresive, în funcţie de pervederile legilor fiscale. Fiscalitatea cea mai lejeră o suportă

tranzacţiile bursiere pentru a nu îngrădi circulaţia capitalului. La noi în tară regimul fiscal

al transferului de avere cu titlu oneros este reglementat de asemenea de Legea 146/1997.

Impozitul se stabileşte în cote progresive astfel :

Tabelul nr.7

FRACŢIUNE DE VALOARETAXA CORESPUNZĂTOARE

Până la 25.000.000 3% dar nu mai puţin de 50.000De la 25 mil.la 50 mil. 750.000 + 2% pentru suma ce depăşeşte 25 milioane.De la 50 mil. la 100 mil. 1.250.000 + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 50 milioaneDe la 100 mil. la 500 mil. 2.000.000 + 1% pentru suma ce depăşeşte 100.000.000De la 50 mil. la 1 miliard 6.000.000 + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 500 mil.Peste 1 miliard 9.750.000 + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 1 miliard

4.4. IMPOZITUL PE CREŞTEREA AVERII

Impozitele pe creşterea averii au caracter excepţional şi vizează majorarea valorii

unor bunuri într-o perioadă data de timp. Din aceasta categorie fac parte : impozitul

asupra plusvalorii imobiliare, impozitul asupra plusvalorii mobiliare, impozitul pe sporul

de avere în urma războiului.

Impozitul asupra plusvalorii imobiliare se practica pentru activele de tipul

imobilelor şi terenurilor a căror valoare a crescut din momentul dobândirii până în

momentul instrăinării fără ca proprietarul să fi deprus vreun efort în acest sens. Cauza

creşterii valorii se poate datora îmbunătăţirii inrastructurii în zona respectivă, extinderii

obiectivelor industriale, îmbunătăţirii mediului ambiant. Impunerea are loc în momentul

transferării dreptului de proprietate, iar baza de impunere o constituie diferenţa dintre

Page 13: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 13/31

 preţul de vânzare şi cel de achiziţie, cu luarea în considerare a cheltuielilor efectuate de

 proprietar. Impozitul se calculează cu ajutorul cotelor proporţionale şi se plăteşte de către

 proprietar.

Impozitul asupra plusvalorii imobiliare se instituie asupra sporului de valoare

dobândit în urma vânzării titlurilor de valoare pe piaţa financiară. Plusvaloarea se

consideră beneficiu necomercial şi se impune după regimul cotelor proporţionale.

Impozitul pe sporul de avere dobândit de persoanele fizice în urma războiului se

 practică atunci când profitul obţinut ca urmare a unui război este mai mare decât profitul

obţinut în condiţii obişnuite. Cotele de impunere sunt ridicate, progresiv dar, cu toate

acestea, randamentul este scăzut deoarece este impozitul este susceptibil de evaziune,

 plata se face şi într-o monedă depreciată. În condiţiile descentralizării autorităţii publice

şi a întăririi rolului administraţiei publice locale, un rol important revine procesului decolectare a veniturilor şi de alocare pe destinaţii a acestora. Procesul descentralizării da

  posibilitatea unităţilor administrativ teritoriale să instituie impozite şi taxe, pentru a

 beneficia de resurse pentru acoperirea cheltuielilor.

În categoria impozitelor şi taxelor locale se includ :

1. impozitul pe clădiri,

2. impozitul pe terenuri,

3. taxa asupra mijloacelor de transport,4. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru

agricultură sau sivicultură,

5. alte impozite şi taxe locale, în categoria cărora se cuprind :

a) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul

construcţiilor,

 b) taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama,

c) taxa pentru şederea în staţiuni turistice.

În cele ce urmează, vom realiza prezentarea asietei acestor impozite si taxe locale,

ca principale resurse ale bugetelor locale.

Impozitul pe clădiri: principalele elemente tehnice

Page 14: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 14/31

În România, Legea nr.27/1994 caracterizează impozitul pe clădiri ca fiind un

impozit anual de tip proportional, datorat pentru clădirile de orice fel, indiferent de

destinatia avută si de modul de folosire şi indiferent de locul de unde acestea sunt situate.

Fac excepţie de la această regulă următoarele o serie de clădiri cum ar fi : clădirile

instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri, clădirile considerate, în

virtutea legii, monumentele istorice, de arhitectură si arheologie, inclusiv muzeele şi

casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activităţi economice sau

comerciale, clădiri care, prin destinaţie, constituie lacaşuri de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute de lege, construcţiile şi amenajările funerare din cimitire,

construcţiile speciale, cum sunt : platformele de foraj marin, centralele hidroelectrice,

termoelectrice, nuclearo-electrice, sondele de ţiţei, gaze, coşurile de fum, barajele şi

constructiile accesorii, podurile, viaductele, apeductele, tunelurile, conductele pentrutransportul produselor petroliere, a gazelor şi a lichidelor industriale, galeriile miniere,

altele.

În sensul legii nr.27/1994 în noţiunea de clădiri supusă impozitului se mai includ

şi dependinţele, precum baia, bucătăria, garajul, magazia şi alte asemenea, fie că sunt

situate în corpul principal de clădire, fie în afara acestuia precum şi spaţiile construite sub

formă de chioşcuri, cabane, barăci, magazine, inclusiv cele demontabile şi indiferent de

natura materialelor folosite pentru realizarea acestora.Alte impozite :

- impozitul pe venitul agricol

- impozitul pe spectacole

Impozitul pe venitul agricol este un impozit de tip real, fiind un impozit pe avere.

Impozitul pe spectacole se datorează de către instituţiile publice şi alte subiecte de

drept autorizate să organizeze cu plata spectacole şi alte manifestări artistice şi sportive

asimilate spectacolelor.Categoria debitorilor şi plătitorilor impozitului pe spectacole

cuprinde :

- instituţiile publice artistice de spectacole,cum sunt teatrele de orice

fel,filarmonicile, circurile,

Page 15: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 15/31

- precum şi debitorii permanenţi ai acestui impozit cluburile si asociaţiile sportive,

 pentru întrecerile sau concursurile sportive pe care le organizează cu preţuri de intrare pe

stadioane, în săli de sport şi alte locuri amenajate corespunzător.

Instituţiile de spectacole şi ceilalţi organizatori de spectacole impozabile sunt

obligaţi să depună în conturile lor bancare încasările băneşti din vânzarea biletelor de

intrare la spectacolele şi, înainte de expirarea termenului de plată a impozitului datorat, în

temeiul căreia impozitul respectiv este trecut, prin decontare fără numerar, din contul

 bancar al unităţii plătitoare în contu CAPITOLUL 4

IMPOZITELE PE AVERE

4.1. IMPOZITELE IMOBILIARE

Impozitele pe avere derivă din dreptul personal de proprietate. Ele se aşează

asupra activelor mobile si imobile aparţinând persoanelor fizice si juridice. Baza de

impunere o reprezintă elementele averii consolidate. Plata impozitului se face din venitul

adus de avere, pentru a nu diminua masa activelor deţinute.Principalele tipuri de impozite pe avere cunoscute sunt : impozitele pe

 proprietatea imobiliară, impozitele pe proprietatea mobiliară, impozitele pe transferul de

 proprietate, impozitele pe creşterea averii.

Impozitul pe proprietatea imobiliară vizează clădirile si terenurile aflate in

 proprietatea contribuabililor. Baza de impunere este valoarea declarată de proprietar, sau

veniturile capitalizate din proprietatea respectivă. Cotele de impunere practicate sunt de

regulă proporţionale si nu au un nivel prea ridicat, pentru a proteja proprietatea.

Impozitele imobiliare au un randament scăzut ( datorită faptului că ratele de impunere

rămân o perioadă lungă de timp constante, iar reevaluările se fac la intervale mari de timp

), sunt neelastice si adesea au un caracter regresiv. După natura elementelor de

 patrimoniu şi a operaţiilor la care sunt supuse, sunt întâlnite următoarele impozite :

impozitele pe clădiri de la persoane fizice;

Page 16: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 16/31

impozitele pe terenuri de la persoane fizice;

taxele asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice.

4.1.1. IMPOZITELE PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE FIZICE

Este anual şi se datoreză de către contribuabili pentru clădiri aflate în proprietatea

acestora, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia lor.

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de

0,2% în mediu urban si de 0,1% în mediu rural asupra valorii clădirii, aceasta valoare

determinată pe baza normelor pe bază normelor prevăzute în anexa nr.1 a legii 27/1999.

Anexa nr.1 cuprinde : - valorile impozabile pe m2 de suprafaţa construită la clădiri

şi alte construcţii aparţinând persoane fizice.Valoarea clădirii se determină de inspectorul fiscal prin înmulţirea suprafeţei

construite în metru pătrat (S) cu norma valorică/metru pătrat (Ns)

Relaţia de calcul se prezintă astfel: Vi = S x Ns

Clădirile noi dobândite în cursul anului indiferent sub ce formă se impun au

începere de la data de 01.a lunii următoare a lui în care acestea au fost dobândite.Impozitul se calculează pe numele noului contribuabil proporţional cu perioada ramasă

 până la sfârşitul anului. Impozitul anual pe clădiri se plateşte trimestrial, în rate egale

 până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru întârzieri la plata

impozitului se percep majorări de 0,3% pentru fiecare zi scursă de la data când impozitul

a devenit exigibil, dar penalităţile nu pot depăşi debitul datorat.

Tabelul nr. 1

FELUL ŞI DESTINAŢIA CLĂDIRILOR ŞI A ALTOR 

CONSTRUCŢII IMPOZABILE

VALOAREA IMPOZITELOR 

ÎN LEI m2

1. FĂRĂ CU INSTALAŢIE

Page 17: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 17/31

CLĂDIRI

cu pereţi sau cadre din beton armat

cu pereţi din cărămidă arsă piatră naturală sau din alte

materiale fără cadre din beton armat

cu pereţi din lemn, cărămidă neară, faianţă şi alte materiale

asemănătoare

INSTALAŢII

1. CLĂDIRI

a) cu pereţi sau cadre din beton armat

 b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte

materiale fără cadre din beton armat

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, faianţă şi alte

materiale asemănătoare

2 100 000

1 300 000

4 000 000

3 000 000

2 200 000

600 000

2. CONSTRUCŢII, ANEXE SITUATE ÎN AFARĂ

cu pereţi din cărămidă arsă piatră, beton sau di alte

materiale asemănătoare

cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, faianţă

300 000

200 000

400 000

300 0003. PENTRU LOCUINŢE SITUATE LA = reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărui

SUBSOL SAU MANSARDĂ grup de clădire4. PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ = reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei

DESTINAŢIE SITUATE ÎN SUBSOLUL grupă de clădiri

CLĂDIRILOR 

Dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la 15.03

contribuabilul beneficiază de o reducere a impozitului de 5%. Impozitul pe clădiri de la

 persoane fizice constituie venit la bugetul local şi se percepe începând de la 1.01.1999 de

către Primărie (până la 31.12.1998 acest impozit se percepea de către administraţiile

financiare, circumscripţii percepţii).

Tot aici mai trebuie facuta o observatie si anume, conform Ordonantei Guvernuluinumarul 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele, impozitul pe cladiri, in

cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de

0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si

normelor de evaluare.

Page 18: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 18/31

In cazul contribuabililor menţionaţi, care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de

locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează :

cu 25% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliul

cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliul

cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliul

cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de

domiciliu.

Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu

anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe

clădiri este de 3% şi 5,0%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în

contabilitatea acestora.

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie2002 privind impoziteleşi taxele locale

(Monitorul Oficial numărul 92, 2 februarie 2002), apar următoarele modificări cu

 privire la valorile impozabile la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice (pe

metru pătrat pe suprafaţa construită desfăşurată) :

Tabelul nr.2VALOAREA IMPOZABILĂ

(LEI/METRU PĂTRAT)

FELUL CLĂDIRILOR ŞI A ALTOR 

CONSTRUCŢII IMPOZABILE FĂRĂ INSTALAŢII CU INSTALAŢII

DE APĂ, CANALIZARE, DE APĂ,

ELECTRICE, CANALIZARE,1. CLĂDIRI

a). cu pereţi sau cadre din beton armat b). cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau

din alte materiale, fără cadre din beton armat

c). cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, văluci,

 paiaţă şi alte materiale asemănătoare

5.100.0003.100.000

 

900.000

7.300.0005.300.000

1.400.0002.CONSTRUCŢII ANEXE SITUATE ÎN

Page 19: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 19/31

AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLĂDIRI

a). cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau

din alte materiale asemănătoare

 b). cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiaţă, etc

800.000

500.000

900.000

800.000

3. PENTRU LOCUINŢE SITUATE LA = valoarea reprezintă 75% din valoarea

SUBSOL, DEMISOL SAU MANSARDĂ corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri4. PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE,

SITUATE ÎN SUBSOLUL SAU LA = valoarea reprezintă 50% din valoarea

DEMISOLUL CLĂDIRILOR corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

4.1.2 IMPOZITELE PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE

Se stabileşte anual în sumă fixă pe 1 metru pătrat de teren, diferenţiat pe categorii

de localităţi iar în localităţi diferentiat pe zone.

Contribuţiile persoanelor fizice care deţin în proprietate terenuri neocupate de

clădiri şi alte construcţii situate în categoriile de localităţi 1, 2, zonele A, B, C, datorează

impozit pe teren. Pentru terenurile aparţinând contribuţiile neocupate de clădiri şi alte

construcţii situate în categoriile de localitate 1, 2, zona D, precum şi în categoriile 3, 4, 5,

în suprafaţă de până la 1.000 metru pătrat inclusiv se datorează impozitul pe teren, iar   pentru suprafaţa ce depăşeşte 1.000 metru pătrat se datorează impozitului pe venitul

agricol conform prevederilor legale (venitul agricol este scutit de impozit pănâ la

31.12.2000); conform Ordonanţei Guvernului nr.7/2001 venitul agricol se modifică.

Impozitul se calculează pe numele noului contribuabil proporţional cu perioada

rămasă până la sfârşitul anului. Impozitul anual pe terenuri se plăteşte trimestrial în rate

egale până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Penalităţile care se percep contribuabililor cât şi reducerilor de impozit de care pot

 beneficia sunt aceleaşi ca la impozitul pe clădiri (0,3%).Impozitul pe terenuri de la

 persoane fizice constituie venit la bugetul local.

CATEGORIA LOCALITĂŢII

Tabelul nr.3

Page 20: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 20/31

ZONA ÎN

CADRUL

LOCALITĂŢII Bucureşti

Braşov,

Constanţa,

Craiova,

Iaşi, Galaţi,

Timişoara

Municipii

Localităţi

urbane

atestate

la locuri

turistice

Oraşe şi

Localităţi

Urbane ates-

Tate la locuri

turistice

Localităţi

rurale

(comune,

sate)

0 1 2 3 4 5A

B

C

D

2400

 

2000

1500

1000

2000

1500

1000

500

1500

1000

500

250

1000

500

250

150

100

50

x

x

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie 2002 privind impozitele

şi taxele locale (Monitorul Oficial numărul 92, 2 februarie 2002 ) s-au făcut următoarele

modificări:

Impozitul pe teren se stabileşte annual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren în

mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în

extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe

zone.

În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate înregistrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea

se vor supune impozitului pe teren.

Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi

extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de

centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi

administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de

urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor 

evidenţe agricole ori cadastrale.

4.1.3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DEŢINUTE DE

PERSOANELE

Page 21: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 21/31

FIZICE

Taxa asupra mijoacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de persoane

fizice se stabilesc in funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 50 cm3

sau fracţiune de capacitate sub 500 cm3 după cum urmează :

autoturisme 24.000 lei/an

autobuze, autocare, microbuze şi

autocamioane de orice fel 48.000 lei/an,

autotrenuri de orice fel 56.000 lei/an

tractoare înmatriculate în evidenţ

organelor de poliţie 32.000 lei/an,motociclete, motorole, scutere 12.000 lei/an

  biciclete si triciclete cu motor 9.000 lei/an.

Taxa asupra mijoacelor de transport pe apă care aparţin contribuabililor se

stabileşte anual pentru fiecare mijloc de transport în parte după cum urmează :

luntre, bărci fără motor folosite pentru uz

şi agrement personal 4.000 lei/an

  bărci fără motor folosite în alte scopuri 28.000 lei/an  bărci cu motor 80.000 lei/an

  poduri plutitoare 60.000 lei/an

şalupe 160.000 lei/an

iahturi 2.000.000 lei/an

şlepuri 800.000 lei/an

vapoare pentru fiecare tdu

sau fractiune tdu 200.000 lei/tdu

Pentru remorci de orce fel,semiremorci si rulote, aparţinând contribuabililor, taxe

anuale, se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora astfel :

capacitatea : - până la 1 tona inclusiv 24.000 lei/t

- între 1-3 tone inclusiv 80.000 lei/t

- între 3-5 tone 120.000 lei/t

Page 22: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 22/31

- peste 5 tone 152.000 lei/t

Pentru ataşe taxa anuala se stabileşte la nivelul de 50% din taxa datorată pentru

motocilete, scutere,motorete. Sunt scutite de taxa autoturismele.

Taxa asupra mijlocului de transport se datorează începând cu data 01 a lunii în

care a fost dobândit.

Se plăteşte trimestrial în rate trimestriale până la data de 15 a fiecărei luni din

fiecare trimestru.

Penalizările şi reducerile de impozit sunt aceleaşi ca la impozitul pe clădiri si

terenuri. Taxa se consideră ca venit la bugetul local.

Conform Ordonanţei Guvernului numărul 36/30 ianuarie 2002 privind impozitele

şi taxele locale (Monitorul Oficial numărul 92,2 februarie 2002), resursele băneşti

 provenite din taxa asupra mijloacelor de transport se vor utiliza în exclusivitate pentrulucrări de întreţinere, modernizare, reabilitate şi construcţie a drumurilor de interes local

şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 55% la bugetul local, şi respectiv, de 45% la

 bugetul judeţean.

Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 55% la bugetele

sectoarelor şi, respectiv, de 45% la bugetul municipiului Bucureşti.

Impozitul pe terenurile situate în intravilan :(Lei/metru

 pătrat)

Tabelul nr.4

Zona

In cadrul

localităţii

 

 Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

0 1 2 3 4 5

AB

C

D

59004900

3700

2500

49003700

2500

1200

43003000

1900

1000

37002500

1200

700

500400

300

200

400300

200

100

Page 23: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 23/31

Impozitul pe terenurile situate în extravilan:

(Lei

/me

tru

 pătr 

at)

Tab

elul

nr.5

 Nr.

Ctr.

Categoria de folosinţă

Zona

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Terenuri cu construcţii

Arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii

Livezi

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Terenuri cu ape

Drumuri şi căi ferate

Terenuri neproductive

10

15

12

12

25

30

15

8

x

x

9

12

10

10

20

25

12

6

x

x

8

10

8

8

15

20

10

4

x

x

7

8

6

6

10

15

8

x

x

x

4.2. IMPOZITELE PE CAPITAL

Impozitele pe capital sunt aproximativ la fel cu impozitele imobiliare cu precizare

că sunt plătite de persoane juridice şi nu fizice şi prezintă anumite particularităţi.Principalele impozite pe capital sunt : impozitele pe clădiri de la persoane juridice,

impozitul pe terenuri de la persoane juridice, taxa asupra mijloacelor de transport

obţinute de la persoane juridice. Impozitele pe capital sunt reglementate prin Legea

nr.27/1994 cu modificările si completările ulterioare.

Page 24: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 24/31

4.2.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice şi a altor contribuabili, alţii decât

cei prevăzuţi de art.5 se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale care

 poate fi cuprinsă între 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată aceasta

valoare în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare. Termenele de

 plată, penalităţile reducerile şi destinaţia, sunt identice cu cele de la impozitul pe clădiri

de la persoane fizice.

4.2.2. IMPOZITUL PE TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice . Avem două categorii de impozite :

- impozitul pe terenuri de la persoane juridice ocupate de clădiri si alte construcţii,

- taxa de terenuri proprietate de stat folosite în alte scopuri decât pentru

agricultură sau sivicultură.Taxa anuală în lei/metru pătrat este diferenţiată pe localităţi,

iar în cadrul localităţilor pe zone dar având alte valori faţă de cele pentru persoanele

fizice.

4.2.3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT OBŢINUTE DE

PERSOANELE JURIDICE

Taxa asupra mijloacelor de transport obţinute de la persoanele juridice:

- o altă categorie de taxe sunt taxele pentru terenuri ocupate de linii ferate si

drumuri (sunt anuale).

Modul de ocupare a trenului :

linii ferate normale 26.000 km(pătrat)

linii ferate înguste 13.600 km(pătrat)

linii pentru drumuri 13.600 km(pătrat)

Page 25: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 25/31

Aceste taxe se datorează la 1.01 a fiecărui an pe baza de declaraţie depusă de

  plătitor, iar vărsămintele sunt trimestriale. Taxele se indexează anual în funcţie de

evoluţia preţurilor şi de inflaţie.

4.3. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII

Impozitele pe transferul averii au ca obiect trecerea dreptului de proprietate

asupra unor bunuri de la o persoana la alta.Transferul poate fi cu titlu gratuit ( intre vii,

sau ca urmare a decesului ) si cu titlu oneros ca urmare a unui act de vânzare-cumpărare.

4.3.1. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII CU TITLU GRATUIT

În cazul transferului de avere cu titlu gratuit impozitele se instituie asupra

succesiunii si donatiilor. Fac parte din aceaată categorie impozitle instituite asupra

dreptului de succesiune (moştenitr) şi asupra donaţiilor (transfer între vii), având regimul

fiscal asemănător.

Baza de calcul al impozitului este valoarea succesiunii a averii donate.La noi în

ţara regimul fiscal al transferului gratuit de avere este reglementat prin legea146/1997.Plătitorii de taxe sunt persoane fizice care solicită cuantificarea actelor de

drepturi succesorale şi donaţii.Impozitul se stabileşte pe întreaga materie succesorală din

care se scade pasivul succesoral dovedit prin acte sau materia donată în cote progresive

astfel :

 

Tabelul nr.6

FRACŢIUNE DE VALOARE

TAXA DATORATĂ

Până la 10.000.000 3% dar nu mai puţin de 10.000lei pentru fiecare moştenireDe la 10.000.000 la 50.000.000 30.000 + 2% pentru suma ce depăşeşte 10.000.000De la 50.000.000 la 100.000.000 1.100.000 + 1% pentru suma ce depăşeşte 50.000.000

Page 26: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 26/31

Peste 100.000.000 1.600.000 + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 100.000.000Taxele de timbru pe succesiuni şi donaţii se varsă la bugetul de statPlata cade în sarcina succesorului (respectiv a donatorului)

4.3.2. IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII CU TITLU ONEROS

Impozitul pe transferul averii cu titlu oneros se aplică în momentul vânzării-

cumpărării de bunuri mobile si imobile. Aceasta vizează vânzarea si cumpărarea caselor,

a terenurilor, hârtiilor de valoare, a altor active de capital. Baza de impunere o constituie

valoarea bunurilor care fac obiectul tranzacţiei, iar cotele aplicate sunt proporţionale sau

 progresive, în funcţie de pervederile legilor fiscale. Fiscalitatea cea mai lejeră o suportă

tranzacţiile bursiere pentru a nu îngrădi circulaţia capitalului. La noi în tară regimul fiscal

al transferului de avere cu titlu oneros este reglementat de asemenea de Legea 146/1997.Impozitul se stabileşte în cote progresive astfel :

Tabelul nr.7

FRACŢIUNE DE VALOARE

TAXA CORESPUNZĂTOARE

Până la 25.000.000 3% dar nu mai puţin de 50.000

De la 25 mil.la 50 mil. 750.000 + 2% pentru suma ce depăşeşte 25 milioane.De la 50 mil. la 100 mil. 1.250.000 + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 50 milioaneDe la 100 mil. la 500 mil. 2.000.000 + 1% pentru suma ce depăşeşte 100.000.000De la 50 mil. la 1 miliard 6.000.000 + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 500 mil.Peste 1 miliard 9.750.000 + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 1 miliard

4.4. IMPOZITUL PE CREŞTEREA AVERII

Impozitele pe creşterea averii au caracter excepţional şi vizează majorarea valoriiunor bunuri într-o perioadă data de timp. Din aceasta categorie fac parte : impozitul

asupra plusvalorii imobiliare, impozitul asupra plusvalorii mobiliare, impozitul pe sporul

de avere în urma războiului.

Page 27: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 27/31

Impozitul asupra plusvalorii imobiliare se practica pentru activele de tipul

imobilelor şi terenurilor a căror valoare a crescut din momentul dobândirii până în

momentul instrăinării fără ca proprietarul să fi deprus vreun efort în acest sens. Cauza

creşterii valorii se poate datora îmbunătăţirii inrastructurii în zona respectivă, extinderii

obiectivelor industriale, îmbunătăţirii mediului ambiant. Impunerea are loc în momentul

transferării dreptului de proprietate, iar baza de impunere o constituie diferenţa dintre

 preţul de vânzare şi cel de achiziţie, cu luarea în considerare a cheltuielilor efectuate de

 proprietar. Impozitul se calculează cu ajutorul cotelor proporţionale şi se plăteşte de către

 proprietar.

Impozitul asupra plusvalorii imobiliare se instituie asupra sporului de valoare

dobândit în urma vânzării titlurilor de valoare pe piaţa financiară. Plusvaloarea se

consideră beneficiu necomercial şi se impune după regimul cotelor proporţionale.Impozitul pe sporul de avere dobândit de persoanele fizice în urma războiului se

 practică atunci când profitul obţinut ca urmare a unui război este mai mare decât profitul

obţinut în condiţii obişnuite. Cotele de impunere sunt ridicate, progresiv dar, cu toate

acestea, randamentul este scăzut deoarece este impozitul este susceptibil de evaziune,

 plata se face şi într-o monedă depreciată. În condiţiile descentralizării autorităţii publice

şi a întăririi rolului administraţiei publice locale, un rol important revine procesului de

colectare a veniturilor şi de alocare pe destinaţii a acestora. Procesul descentralizării da  posibilitatea unităţilor administrativ teritoriale să instituie impozite şi taxe, pentru a

 beneficia de resurse pentru acoperirea cheltuielilor.

În categoria impozitelor şi taxelor locale se includ :

1. impozitul pe clădiri,

2. impozitul pe terenuri,

3. taxa asupra mijloacelor de transport,

4. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru

agricultură sau sivicultură,

5. alte impozite şi taxe locale, în categoria cărora se cuprind :

a) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul

construcţiilor,

 b) taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama,

Page 28: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 28/31

c) taxa pentru şederea în staţiuni turistice.

În cele ce urmează, vom realiza prezentarea asietei acestor impozite si taxe locale,

ca principale resurse ale bugetelor locale.

Impozitul pe clădiri: principalele elemente tehnice

În România, Legea nr.27/1994 caracterizează impozitul pe clădiri ca fiind un

impozit anual de tip proportional, datorat pentru clădirile de orice fel, indiferent de

destinatia avută si de modul de folosire şi indiferent de locul de unde acestea sunt situate.

Fac excepţie de la această regulă următoarele o serie de clădiri cum ar fi : clădirile

instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri, clădirile considerate, în

virtutea legii, monumentele istorice, de arhitectură si arheologie, inclusiv muzeele şi

casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activităţi economice sau

comerciale, clădiri care, prin destinaţie, constituie lacaşuri de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, construcţiile şi amenajările funerare din cimitire,

construcţiile speciale, cum sunt : platformele de foraj marin, centralele hidroelectrice,

termoelectrice, nuclearo-electrice, sondele de ţiţei, gaze, coşurile de fum, barajele şi

constructiile accesorii, podurile, viaductele, apeductele, tunelurile, conductele pentru

transportul produselor petroliere, a gazelor şi a lichidelor industriale, galeriile miniere,

altele.

În sensul legii nr.27/1994 în noţiunea de clădiri supusă impozitului se mai includşi dependinţele, precum baia, bucătăria, garajul, magazia şi alte asemenea, fie că sunt

situate în corpul principal de clădire, fie în afara acestuia precum şi spaţiile construite sub

formă de chioşcuri, cabane, barăci, magazine, inclusiv cele demontabile şi indiferent de

natura materialelor folosite pentru realizarea acestora.

Alte impozite :

- impozitul pe venitul agricol

- impozitul pe spectacole

Impozitul pe venitul agricol este un impozit de tip real, fiind un impozit pe avere.

Impozitul pe spectacole se datorează de către instituţiile publice şi alte subiecte de

drept autorizate să organizeze cu plata spectacole şi alte manifestări artistice şi sportive

asimilate spectacolelor.Categoria debitorilor şi plătitorilor impozitului pe spectacole

cuprinde :

Page 29: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 29/31

- instituţiile publice artistice de spectacole,cum sunt teatrele de orice

fel,filarmonicile, circurile,

- precum şi debitorii permanenţi ai acestui impozit cluburile si asociaţiile sportive,

 pentru întrecerile sau concursurile sportive pe care le organizează cu preţuri de intrare pe

stadioane, în săli de sport şi alte locuri amenajate corespunzător.

Instituţiile de spectacole şi ceilalţi organizatori de spectacole impozabile sunt obligaţi sădepună în conturile lor bancare încasările băneşti din vânzarea biletelor de intrare laspectacolele şi, înainte de expirarea termenului de plată a impozitului datorat, în temeiulcăreia impozitul respectiv este trecut, prin decontare fără numerar, din contul bancar alunităţii plătitoare în contul bugetului local.

Page 30: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 30/31

l bugetului local.

Page 31: Imp Pe Avere

8/6/2019 Imp Pe Avere

http://slidepdf.com/reader/full/imp-pe-avere 31/31