III Ctb Activelor Imobilizate

of 38 /38
Contabilitate financiară – Contabilitatea capitalurilor I I I . C O N TA B I L I TA TE A ACTI V ELORI MO B I L I ZAT E SCO PU LU N IT ĂŢ II DE CU RS: s ă î n f ă ţ i ş eze o i m a gi n ereleva n t ă desp re orga n izareacon t a b il i t ă ţ ii a cti v elor i m ob i li za te; s ă d esc ri e d inp u n c t d e ved ere con t ab il elem en tel e com p onen t e a le a cti v elor i m ob i li za te; s ă favorizeze f orm area u n ei v i zi u ni glob a l e p ri v i n d p ozi ţ i a a cti vel or i mobil i za t eexist en te î n î n t rep ri n d ere ş i r ol u l lor î n d esf ă ş u rarea a cti v i t ă ţ ii î n trep ri n d e rii. REZ UMA T  Ac t ivele i m o b iliza t e sau x e,denumi t e ş i acti v e p ete r me n l u ng, i m obi l iz ă risau bu n u r ii mobile, c u pri n d t oat eacele val oriec on om i c e d e i n vesti ţ ie a c ă ror p erioad ă d e u t i li t a t e ş i l i ch i di t at e est e m ai m a re d e u n a n . I mo b iliz ă ri l en ecorporal e , den u m i t e ş i imobili z ă ri n emateri a l e sauacti v e i n t a n g i b i l e , cu p ri n d t oa t e a cel e va l ori econ om i ce d e i n vest i ţ i e care nu î m br ac ă zi c f or m a de bu nu r im ateriale conc r ete.E l e s un t rep reze n t a tede ch elt u i el i l e d e con st i t u ire, ch elt u iel i le de cercet a re a p lica t ă ş id ez vo l t a re, con cesi u n i le,brevetele,licen ţ ele,m ă rcile d e f a b ri c ăş ial t e drep t u ri si m il a re, f on d u l com erci a l ş i a l t e i mobil i z ă ri necorporal e. I mo b iliz ă ri l e co rp o rale, denumi t e ş i imobili z ă ri materi a l e sa u active xe t angi bi l e reprez i n t ă bu n u r i l e m at er i ale de f olosi n ţ ă î n del u n ga t ăî n act i vitatea u n ei î n t r ep ri n deri. E l ese g ă ses c su b f orm ăd e teren u ri ş i mi j l oa ce xe I mo b iliz ă ri l e n a n ci a re, den u m i t e ş i i n ve sti ţ i i n anci a resau de portofoliu c u pri n d val ori l e n anc i are i nvesti t e de înt r epri n d er e î n p a t ri m on i u l al t or societ ă ţ i su b f orm a t i t l u ril or d e p a rtici p a re, a ltort i t l u ri n a n ci a re i mob i liza t e,c rean ţ el or a t a ş atep a rt i cip a ţ ii l or,î m p ru m u t u rilor acorda t e ş i a lt or i m ob i liz ă ri n a n ciare.  Amo r tiz a r ea reprezint ăa l oca rea ( reparti ţ i a ) va lori i am ortiza b ile a u n ei i m obiliz ă ri p e d u rat a sad e u t i l i za re p revi zi on a t ă Î nt rep ri n d eri l e su n t ob l i ga t e s ăa morti zeze i m ob i liz ă rile cor p orale ş i n ecorporalepotrivit  L e g ii  pr i v i n dam o r ti z a r e a c a p i t a l ului im o b ili z a t î n a c t iv e corporale ş i n e corpor a le , u t i l i zând un ul di n r egi m urile: amorti zarea li n i ar ă , amorti zarea degresiv ă ş i amort izareaaccel erat ă . 1

Embed Size (px)

Transcript of III Ctb Activelor Imobilizate

Page 1: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

III CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SCOPUL UNITĂŢII DE CURSsă icircnfăţişeze o imagine relevantă despre organizarea contabilităţiiactivelor imobilizate

să descrie din punct de vedere contabil elementele componente aleactivelor imobilizate

să favorizeze formarea unei viziuni globale privind poziţia activelorimobilizate existente icircn icircntreprindere şi rolul lor icircn desfăşurareaactivităţii icircntreprinderii

REZUMAT

Activele imobilizate sau fixe denumite şi active pe termen lungimobilizări sau bunuri imobile cuprind toate acele valori economice deinvestiţie a căror perioadă de utilitate şi lichiditate este mai mare de un an

Imobilizările necorporale denumite şiimobilizări nematerialesauactive intangibile cuprind toate acele valori economice de investiţiecare nu icircmbracă fizic forma de bunuri materiale concrete Ele sunt

reprezentate de cheltuielile de constituire cheltuielile de cercetare aplicatăşi dezvoltare concesiunile brevetele licenţele mărcile de fabrică şi altedrepturi similare fondul comercial şi alte imobilizări necorporale

Imobilizările corporaledenumite şiimobilizări materialesauactive fixe tangibile reprezintă bunurile materiale de folosinţăicircndelungată icircn activitatea unei icircntreprinderi Ele se găsesc sub formă deterenurişimijloace fixe

Imobilizările financiaredenumite şiinvestiţii financiaresaude

portofoliu cuprind valorile financiare investite de icircntreprindere icircnpatrimoniul altor societăţi sub forma titlurilor de participare altor titlurifinanciare imobilizate creanţelor ataşate participaţiilor icircmprumuturiloracordate şi altor imobilizări financiare

Amortizareareprezintă alocarea (repartiţia) valorii amortizabile aunei imobilizări pe durata sa de utilizare previzionată Icircntreprinderile suntobligate să amortizeze imobilizările corporale şi necorporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului imobilizat icircn active corporale şi necorporale

utilizacircnd unul din regimurileamortizarea liniară amortizareadegresivăşiamortizarea accelerată

1

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Concepţia şi calculul amortizării reprezintă o problemă cuimplicaţii fiscaleTermenii icircn care este rezolvată icircşi găsesc expresie icircnduratele normale de utilizare icircn regimurile de amortizare opozabileagenţilor economici implicit icircn gradul de deductibilitate al amortizării la

determinarea profitului impozabil şi valoarea luată icircn calculul amortizării

Provizioanele pentru deprecieri privind imobilizărileintervinde regulă icircn cazul structurilor neamortizabile Ele se delimitează caechivalent al deprecierii valorii activelor imobilizate neamortizabile

31STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active de983395inute pe o perioadă maimare de un an generatoare de beneficii economice viitoare

Icircn func983395ie de natura lor activele imobilizate pot fi imobilizărinecorporale imobilizări corporale 983391i imobilizări financiare

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetare 983391ifără suport material concretizate icircn cheltuieli de constituire cheltuieli dedezvoltare con cesiuni brevete licen983395e mărci de fabrica983395ie programe

informatice etcImobilizările corporale sunt bunurile tangibile de folosin983395ă

icircndelungată reprezentate de terenuri construc983395ii instala983395ii ma983391ini utilajemobilier aparatură birotică etc

Imobilizările financiaresunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

O categorie distinctă icircn cadrul activelor imobilizate o formeazăimobilizările necorporale 983391i corporale icircn curs de execu983395ie

Datorită faptului că activele imobilizate deservesc icircn mod durabilactivitatea entită983395ii economice acestea suferă icircn timp anumitedepreciericauzate de uzura fizică sau morală de factori economici sociali politici etcLa icircntocmirea bilan983395ului trebuie să se 983395ină seama de aceste reduceri devaloare ale activelor imobilizate efectuacircndu-se anumite corec983395ii icircn func983395iede natura deprecierilor se mai numescajustări983391i se pot grupa astfel

a) Ajustări permanentedenumite amortizări reflectădeprecierile ireversibile aferente uzurii fizice 983391i morale ale imobilizărilor

2

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

necorporale 983391i corporale Amortizarea are atacirct o func983395ie juridică (dedepreciere a activelor imobilizate) cacirct 983391i una economică (de e983391alonare icircntimp a consumului activelor imobilizate)

b) Ajustări provizorii denumite ajustări pentru

depreciere reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizatedatorate unor factori conjuncturali precum diminuarea pre983395urilor scădereacursului valutar diminuarea cota983395iilor la bursă a titlurilor imobilizate etc

Un activ imobilizat trebuie scos din eviden983395ă la cedare sau la casareatunci cacircnd din utilizarea sa ulterioară nu se mai a983391teaptă nici un beneficiueconomic

32ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE Şl ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Organizarea ra983395ională a eviden983395ei operative 983391i a contabilită983395iianalitice a activelor imobilizate trebuie să fie concepută astfel icircncacirct săpermităconsemnarea completă983391ila timpa tuturor opera983395iunilor privindmi983391carea activelor imobilizate intrări deprecieri ie983391iri icircnchirieri etcDocumentele de eviden983395ă utilizate depind atacirct de natura acestor opera983395iunicacirct 983391i de categoria de active imobilizate la care se referă

322 DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA IcircN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizateCăi de intrare Documente de eviden983395ă

I m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e

983391 i

c o r p o r a l e

Cumpărare factură fiscală contract de vacircnzare-cumpă-rareproces verbal de recep983395ie

Produc983395ie proprieproiecte pentru studii 983391i cercetări deviz pentrulucrări executate proces verbal de recep983395ie

Aport social icircnnatură

act constitutiv expertiză tehnică declara983395ie desubscriere proces verbal de recep983395ie

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Plusuri lainventariere

proces verbal de inventariere

Concesionareloca983395ie de gestiuneicircnchiriere

contract de concesiune loca983395ie de gestiuneicircnchiriere caiet de sarcini al concesiunii procesverbal de recep983395ie

3

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

I m o b i l i z ă r i n e c o r -

p o

r a l e 983391 i c o r p o r a l e

icirc n

c u r s d e e x e c u 983395 i e

Produc983395ie propriebon de consum fi983391ă limită de consum facturăfiscală stat de salarii deviz de lucrări procesverbal privind produc983395ia neterminată

Realizate de cătreter983395i factură fiscală proces verbal de recep983395ie

I m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Achizi983395ionare

ordin privind cumpărarea titlurilor de valoarecontract de vacircnzare-cumpărare oferta publică devacircnzare a ac983395iunilor prospectul de vacircnzare aac983395iunilor

Achizi983395ionate 983391iachitate

ordin de plată bilet la ordin cec chitan983395ă

Aport social act constitutiv raport de evaluare

322 DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizate

Căi de ie983391ire Documente de eviden983395ă

I m o

b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e 983391 i c o r p o r a l e

Casare proces verbal de scoatere din func983395iune

de declasare a unor bunuri materiale

Vacircnzare factură fiscală proces verbal de vacircnzare-

cumpărare raport de evaluare

Retrase de către asocia983395i cerere de retragere proces verbal de

predare-primire

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

contract de concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

Situa983395ii excep983395ionale

(calamită983395i furt etc)

contract de asigurare

I m o b i l i z ă r i

icirc n c u r s d e

e x e c u 983395 i e Transferarea la imobilizări

necorporale sau corporale

proces verbal de recep983395ie

I

m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Vacircnzare ordin de vacircnzare a titlurilor ordin de

plată cec bilet la ordin chitan983395ă

4

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

33ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt reflectate icircn contabilitate cu ajutorulclasei2Conturi de imobilizăricare cuprinde următoarele grupe de conturi care

983395in eviden983395a activelor imobilizatediams 20Imobilizări necorporalediams 21Imobilizări corporalediams 23 Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru

imobilizări

diams 26Imobilizărifinanciare

Aceste grupe cuprindConturi de activcareSedebiteazăcu valoarea activelor imobilizate intrateSecrediteazăcu ocazia ie983391irii acestora din entitateSoldul debitorexprimă activele imobilizate existente icircn entitate

Face excep983395ie Contul 269Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiareEste un cont de pasiv care Secrediteazăcu valoarea titlurilor imobilizateachizi983395ionate pe credit Sedebiteazăcu ocazia achitării acestoraSoldul

creditorexprimă imobilizările financiare achizi983395ionate 983391i neplătite Conturi care eviden983395iazăamortizareaaferentădeprecierilor ireversibileale activelor imobilizate 28Amortizăriprivind imobilizările Conturile deamortizări au func983395ia contabilă de pasiv Secrediteazăcu amortizareainclusă icircn cheltuieli Se debitează cu amortizarea aferentă activelorimobilizate ie983391iteSoldul creditorexprimă amortizarea aferentă activelorimobilizate existente Conturi care reflectăajustărileaferentedeprecierilor reversibile ale

activelor imobilizate 29Ajustări pentru deprecierea sau pierderea devaloare a imobilizărilor

Conturile de ajustări pentru deprecieri Au func983395ia contabilă de pasivSecrediteazăcu valoarea ajustărilor constituite sau majorate Sedebiteazăcu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate Soldulcreditorexprimăvaloarea ajustărilor existente la un moment dat

34 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Icircn func983395ie de regulile generale de evaluare 983391i de momentul evaluăriiactivele imobilizate se evaluează la următoarele valori valoarea de intrarede inventar contabilă netă bilan983395ieră reziduală

5

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 2: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Concepţia şi calculul amortizării reprezintă o problemă cuimplicaţii fiscaleTermenii icircn care este rezolvată icircşi găsesc expresie icircnduratele normale de utilizare icircn regimurile de amortizare opozabileagenţilor economici implicit icircn gradul de deductibilitate al amortizării la

determinarea profitului impozabil şi valoarea luată icircn calculul amortizării

Provizioanele pentru deprecieri privind imobilizărileintervinde regulă icircn cazul structurilor neamortizabile Ele se delimitează caechivalent al deprecierii valorii activelor imobilizate neamortizabile

31STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active de983395inute pe o perioadă maimare de un an generatoare de beneficii economice viitoare

Icircn func983395ie de natura lor activele imobilizate pot fi imobilizărinecorporale imobilizări corporale 983391i imobilizări financiare

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetare 983391ifără suport material concretizate icircn cheltuieli de constituire cheltuieli dedezvoltare con cesiuni brevete licen983395e mărci de fabrica983395ie programe

informatice etcImobilizările corporale sunt bunurile tangibile de folosin983395ă

icircndelungată reprezentate de terenuri construc983395ii instala983395ii ma983391ini utilajemobilier aparatură birotică etc

Imobilizările financiaresunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

O categorie distinctă icircn cadrul activelor imobilizate o formeazăimobilizările necorporale 983391i corporale icircn curs de execu983395ie

Datorită faptului că activele imobilizate deservesc icircn mod durabilactivitatea entită983395ii economice acestea suferă icircn timp anumitedepreciericauzate de uzura fizică sau morală de factori economici sociali politici etcLa icircntocmirea bilan983395ului trebuie să se 983395ină seama de aceste reduceri devaloare ale activelor imobilizate efectuacircndu-se anumite corec983395ii icircn func983395iede natura deprecierilor se mai numescajustări983391i se pot grupa astfel

a) Ajustări permanentedenumite amortizări reflectădeprecierile ireversibile aferente uzurii fizice 983391i morale ale imobilizărilor

2

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

necorporale 983391i corporale Amortizarea are atacirct o func983395ie juridică (dedepreciere a activelor imobilizate) cacirct 983391i una economică (de e983391alonare icircntimp a consumului activelor imobilizate)

b) Ajustări provizorii denumite ajustări pentru

depreciere reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizatedatorate unor factori conjuncturali precum diminuarea pre983395urilor scădereacursului valutar diminuarea cota983395iilor la bursă a titlurilor imobilizate etc

Un activ imobilizat trebuie scos din eviden983395ă la cedare sau la casareatunci cacircnd din utilizarea sa ulterioară nu se mai a983391teaptă nici un beneficiueconomic

32ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE Şl ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Organizarea ra983395ională a eviden983395ei operative 983391i a contabilită983395iianalitice a activelor imobilizate trebuie să fie concepută astfel icircncacirct săpermităconsemnarea completă983391ila timpa tuturor opera983395iunilor privindmi983391carea activelor imobilizate intrări deprecieri ie983391iri icircnchirieri etcDocumentele de eviden983395ă utilizate depind atacirct de natura acestor opera983395iunicacirct 983391i de categoria de active imobilizate la care se referă

322 DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA IcircN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizateCăi de intrare Documente de eviden983395ă

I m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e

983391 i

c o r p o r a l e

Cumpărare factură fiscală contract de vacircnzare-cumpă-rareproces verbal de recep983395ie

Produc983395ie proprieproiecte pentru studii 983391i cercetări deviz pentrulucrări executate proces verbal de recep983395ie

Aport social icircnnatură

act constitutiv expertiză tehnică declara983395ie desubscriere proces verbal de recep983395ie

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Plusuri lainventariere

proces verbal de inventariere

Concesionareloca983395ie de gestiuneicircnchiriere

contract de concesiune loca983395ie de gestiuneicircnchiriere caiet de sarcini al concesiunii procesverbal de recep983395ie

3

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

I m o b i l i z ă r i n e c o r -

p o

r a l e 983391 i c o r p o r a l e

icirc n

c u r s d e e x e c u 983395 i e

Produc983395ie propriebon de consum fi983391ă limită de consum facturăfiscală stat de salarii deviz de lucrări procesverbal privind produc983395ia neterminată

Realizate de cătreter983395i factură fiscală proces verbal de recep983395ie

I m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Achizi983395ionare

ordin privind cumpărarea titlurilor de valoarecontract de vacircnzare-cumpărare oferta publică devacircnzare a ac983395iunilor prospectul de vacircnzare aac983395iunilor

Achizi983395ionate 983391iachitate

ordin de plată bilet la ordin cec chitan983395ă

Aport social act constitutiv raport de evaluare

322 DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizate

Căi de ie983391ire Documente de eviden983395ă

I m o

b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e 983391 i c o r p o r a l e

Casare proces verbal de scoatere din func983395iune

de declasare a unor bunuri materiale

Vacircnzare factură fiscală proces verbal de vacircnzare-

cumpărare raport de evaluare

Retrase de către asocia983395i cerere de retragere proces verbal de

predare-primire

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

contract de concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

Situa983395ii excep983395ionale

(calamită983395i furt etc)

contract de asigurare

I m o b i l i z ă r i

icirc n c u r s d e

e x e c u 983395 i e Transferarea la imobilizări

necorporale sau corporale

proces verbal de recep983395ie

I

m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Vacircnzare ordin de vacircnzare a titlurilor ordin de

plată cec bilet la ordin chitan983395ă

4

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

33ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt reflectate icircn contabilitate cu ajutorulclasei2Conturi de imobilizăricare cuprinde următoarele grupe de conturi care

983395in eviden983395a activelor imobilizatediams 20Imobilizări necorporalediams 21Imobilizări corporalediams 23 Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru

imobilizări

diams 26Imobilizărifinanciare

Aceste grupe cuprindConturi de activcareSedebiteazăcu valoarea activelor imobilizate intrateSecrediteazăcu ocazia ie983391irii acestora din entitateSoldul debitorexprimă activele imobilizate existente icircn entitate

Face excep983395ie Contul 269Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiareEste un cont de pasiv care Secrediteazăcu valoarea titlurilor imobilizateachizi983395ionate pe credit Sedebiteazăcu ocazia achitării acestoraSoldul

creditorexprimă imobilizările financiare achizi983395ionate 983391i neplătite Conturi care eviden983395iazăamortizareaaferentădeprecierilor ireversibileale activelor imobilizate 28Amortizăriprivind imobilizările Conturile deamortizări au func983395ia contabilă de pasiv Secrediteazăcu amortizareainclusă icircn cheltuieli Se debitează cu amortizarea aferentă activelorimobilizate ie983391iteSoldul creditorexprimă amortizarea aferentă activelorimobilizate existente Conturi care reflectăajustărileaferentedeprecierilor reversibile ale

activelor imobilizate 29Ajustări pentru deprecierea sau pierderea devaloare a imobilizărilor

Conturile de ajustări pentru deprecieri Au func983395ia contabilă de pasivSecrediteazăcu valoarea ajustărilor constituite sau majorate Sedebiteazăcu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate Soldulcreditorexprimăvaloarea ajustărilor existente la un moment dat

34 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Icircn func983395ie de regulile generale de evaluare 983391i de momentul evaluăriiactivele imobilizate se evaluează la următoarele valori valoarea de intrarede inventar contabilă netă bilan983395ieră reziduală

5

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 3: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

necorporale 983391i corporale Amortizarea are atacirct o func983395ie juridică (dedepreciere a activelor imobilizate) cacirct 983391i una economică (de e983391alonare icircntimp a consumului activelor imobilizate)

b) Ajustări provizorii denumite ajustări pentru

depreciere reflectă deprecierile reversibile ale activelor imobilizatedatorate unor factori conjuncturali precum diminuarea pre983395urilor scădereacursului valutar diminuarea cota983395iilor la bursă a titlurilor imobilizate etc

Un activ imobilizat trebuie scos din eviden983395ă la cedare sau la casareatunci cacircnd din utilizarea sa ulterioară nu se mai a983391teaptă nici un beneficiueconomic

32ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE Şl ANALITICE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Organizarea ra983395ională a eviden983395ei operative 983391i a contabilită983395iianalitice a activelor imobilizate trebuie să fie concepută astfel icircncacirct săpermităconsemnarea completă983391ila timpa tuturor opera983395iunilor privindmi983391carea activelor imobilizate intrări deprecieri ie983391iri icircnchirieri etcDocumentele de eviden983395ă utilizate depind atacirct de natura acestor opera983395iunicacirct 983391i de categoria de active imobilizate la care se referă

322 DOCUMENTE PRIVIND INTRAREA IcircN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizateCăi de intrare Documente de eviden983395ă

I m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e

983391 i

c o r p o r a l e

Cumpărare factură fiscală contract de vacircnzare-cumpă-rareproces verbal de recep983395ie

Produc983395ie proprieproiecte pentru studii 983391i cercetări deviz pentrulucrări executate proces verbal de recep983395ie

Aport social icircnnatură

act constitutiv expertiză tehnică declara983395ie desubscriere proces verbal de recep983395ie

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Plusuri lainventariere

proces verbal de inventariere

Concesionareloca983395ie de gestiuneicircnchiriere

contract de concesiune loca983395ie de gestiuneicircnchiriere caiet de sarcini al concesiunii procesverbal de recep983395ie

3

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

I m o b i l i z ă r i n e c o r -

p o

r a l e 983391 i c o r p o r a l e

icirc n

c u r s d e e x e c u 983395 i e

Produc983395ie propriebon de consum fi983391ă limită de consum facturăfiscală stat de salarii deviz de lucrări procesverbal privind produc983395ia neterminată

Realizate de cătreter983395i factură fiscală proces verbal de recep983395ie

I m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Achizi983395ionare

ordin privind cumpărarea titlurilor de valoarecontract de vacircnzare-cumpărare oferta publică devacircnzare a ac983395iunilor prospectul de vacircnzare aac983395iunilor

Achizi983395ionate 983391iachitate

ordin de plată bilet la ordin cec chitan983395ă

Aport social act constitutiv raport de evaluare

322 DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizate

Căi de ie983391ire Documente de eviden983395ă

I m o

b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e 983391 i c o r p o r a l e

Casare proces verbal de scoatere din func983395iune

de declasare a unor bunuri materiale

Vacircnzare factură fiscală proces verbal de vacircnzare-

cumpărare raport de evaluare

Retrase de către asocia983395i cerere de retragere proces verbal de

predare-primire

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

contract de concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

Situa983395ii excep983395ionale

(calamită983395i furt etc)

contract de asigurare

I m o b i l i z ă r i

icirc n c u r s d e

e x e c u 983395 i e Transferarea la imobilizări

necorporale sau corporale

proces verbal de recep983395ie

I

m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Vacircnzare ordin de vacircnzare a titlurilor ordin de

plată cec bilet la ordin chitan983395ă

4

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

33ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt reflectate icircn contabilitate cu ajutorulclasei2Conturi de imobilizăricare cuprinde următoarele grupe de conturi care

983395in eviden983395a activelor imobilizatediams 20Imobilizări necorporalediams 21Imobilizări corporalediams 23 Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru

imobilizări

diams 26Imobilizărifinanciare

Aceste grupe cuprindConturi de activcareSedebiteazăcu valoarea activelor imobilizate intrateSecrediteazăcu ocazia ie983391irii acestora din entitateSoldul debitorexprimă activele imobilizate existente icircn entitate

Face excep983395ie Contul 269Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiareEste un cont de pasiv care Secrediteazăcu valoarea titlurilor imobilizateachizi983395ionate pe credit Sedebiteazăcu ocazia achitării acestoraSoldul

creditorexprimă imobilizările financiare achizi983395ionate 983391i neplătite Conturi care eviden983395iazăamortizareaaferentădeprecierilor ireversibileale activelor imobilizate 28Amortizăriprivind imobilizările Conturile deamortizări au func983395ia contabilă de pasiv Secrediteazăcu amortizareainclusă icircn cheltuieli Se debitează cu amortizarea aferentă activelorimobilizate ie983391iteSoldul creditorexprimă amortizarea aferentă activelorimobilizate existente Conturi care reflectăajustărileaferentedeprecierilor reversibile ale

activelor imobilizate 29Ajustări pentru deprecierea sau pierderea devaloare a imobilizărilor

Conturile de ajustări pentru deprecieri Au func983395ia contabilă de pasivSecrediteazăcu valoarea ajustărilor constituite sau majorate Sedebiteazăcu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate Soldulcreditorexprimăvaloarea ajustărilor existente la un moment dat

34 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Icircn func983395ie de regulile generale de evaluare 983391i de momentul evaluăriiactivele imobilizate se evaluează la următoarele valori valoarea de intrarede inventar contabilă netă bilan983395ieră reziduală

5

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 4: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

I m o b i l i z ă r i n e c o r -

p o

r a l e 983391 i c o r p o r a l e

icirc n

c u r s d e e x e c u 983395 i e

Produc983395ie propriebon de consum fi983391ă limită de consum facturăfiscală stat de salarii deviz de lucrări procesverbal privind produc983395ia neterminată

Realizate de cătreter983395i factură fiscală proces verbal de recep983395ie

I m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Achizi983395ionare

ordin privind cumpărarea titlurilor de valoarecontract de vacircnzare-cumpărare oferta publică devacircnzare a ac983395iunilor prospectul de vacircnzare aac983395iunilor

Achizi983395ionate 983391iachitate

ordin de plată bilet la ordin cec chitan983395ă

Aport social act constitutiv raport de evaluare

322 DOCUMENTE PRIVIND IEŞIREA DIN GESTIUNE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Categoria deactive

imobilizate

Căi de ie983391ire Documente de eviden983395ă

I m o

b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e 983391 i c o r p o r a l e

Casare proces verbal de scoatere din func983395iune

de declasare a unor bunuri materiale

Vacircnzare factură fiscală proces verbal de vacircnzare-

cumpărare raport de evaluare

Retrase de către asocia983395i cerere de retragere proces verbal de

predare-primire

Dona983395ie proces verbal de predare-primire

Concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

contract de concesionare loca983395ie de

gestiune icircnchiriere

Situa983395ii excep983395ionale

(calamită983395i furt etc)

contract de asigurare

I m o b i l i z ă r i

icirc n c u r s d e

e x e c u 983395 i e Transferarea la imobilizări

necorporale sau corporale

proces verbal de recep983395ie

I

m o b i l i z ă r i

fi n a n c i a r e

Vacircnzare ordin de vacircnzare a titlurilor ordin de

plată cec bilet la ordin chitan983395ă

4

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

33ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt reflectate icircn contabilitate cu ajutorulclasei2Conturi de imobilizăricare cuprinde următoarele grupe de conturi care

983395in eviden983395a activelor imobilizatediams 20Imobilizări necorporalediams 21Imobilizări corporalediams 23 Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru

imobilizări

diams 26Imobilizărifinanciare

Aceste grupe cuprindConturi de activcareSedebiteazăcu valoarea activelor imobilizate intrateSecrediteazăcu ocazia ie983391irii acestora din entitateSoldul debitorexprimă activele imobilizate existente icircn entitate

Face excep983395ie Contul 269Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiareEste un cont de pasiv care Secrediteazăcu valoarea titlurilor imobilizateachizi983395ionate pe credit Sedebiteazăcu ocazia achitării acestoraSoldul

creditorexprimă imobilizările financiare achizi983395ionate 983391i neplătite Conturi care eviden983395iazăamortizareaaferentădeprecierilor ireversibileale activelor imobilizate 28Amortizăriprivind imobilizările Conturile deamortizări au func983395ia contabilă de pasiv Secrediteazăcu amortizareainclusă icircn cheltuieli Se debitează cu amortizarea aferentă activelorimobilizate ie983391iteSoldul creditorexprimă amortizarea aferentă activelorimobilizate existente Conturi care reflectăajustărileaferentedeprecierilor reversibile ale

activelor imobilizate 29Ajustări pentru deprecierea sau pierderea devaloare a imobilizărilor

Conturile de ajustări pentru deprecieri Au func983395ia contabilă de pasivSecrediteazăcu valoarea ajustărilor constituite sau majorate Sedebiteazăcu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate Soldulcreditorexprimăvaloarea ajustărilor existente la un moment dat

34 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Icircn func983395ie de regulile generale de evaluare 983391i de momentul evaluăriiactivele imobilizate se evaluează la următoarele valori valoarea de intrarede inventar contabilă netă bilan983395ieră reziduală

5

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 5: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

33ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt reflectate icircn contabilitate cu ajutorulclasei2Conturi de imobilizăricare cuprinde următoarele grupe de conturi care

983395in eviden983395a activelor imobilizatediams 20Imobilizări necorporalediams 21Imobilizări corporalediams 23 Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru

imobilizări

diams 26Imobilizărifinanciare

Aceste grupe cuprindConturi de activcareSedebiteazăcu valoarea activelor imobilizate intrateSecrediteazăcu ocazia ie983391irii acestora din entitateSoldul debitorexprimă activele imobilizate existente icircn entitate

Face excep983395ie Contul 269Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiareEste un cont de pasiv care Secrediteazăcu valoarea titlurilor imobilizateachizi983395ionate pe credit Sedebiteazăcu ocazia achitării acestoraSoldul

creditorexprimă imobilizările financiare achizi983395ionate 983391i neplătite Conturi care eviden983395iazăamortizareaaferentădeprecierilor ireversibileale activelor imobilizate 28Amortizăriprivind imobilizările Conturile deamortizări au func983395ia contabilă de pasiv Secrediteazăcu amortizareainclusă icircn cheltuieli Se debitează cu amortizarea aferentă activelorimobilizate ie983391iteSoldul creditorexprimă amortizarea aferentă activelorimobilizate existente Conturi care reflectăajustărileaferentedeprecierilor reversibile ale

activelor imobilizate 29Ajustări pentru deprecierea sau pierderea devaloare a imobilizărilor

Conturile de ajustări pentru deprecieri Au func983395ia contabilă de pasivSecrediteazăcu valoarea ajustărilor constituite sau majorate Sedebiteazăcu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate Soldulcreditorexprimăvaloarea ajustărilor existente la un moment dat

34 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Icircn func983395ie de regulile generale de evaluare 983391i de momentul evaluăriiactivele imobilizate se evaluează la următoarele valori valoarea de intrarede inventar contabilă netă bilan983395ieră reziduală

5

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 6: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

a)VALOAREA DE INTRARE SAU CONTABILĂ

Se determină icircn func983395ie de modul de dobacircndire astfel

diams imobilizările procurate cu titlu oneros se evalueazăla cost de

achizi983395iediams imobilizările ob983395inute din produc983395ie proprie se evalueazăla costde produc983395ie

diams imobilizările aduse ca aport la capitalul social se evalueazălavaloarea de aport

diams imobilizările primite gratuit se evalueazăla valoarea justăcarereprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat icircncadrul unei tranzac983395ii cu pre983395ul determinat icircn mod obiectiv

b)VALOAREA DE INVENTAR

Evaluarea activelor imobilizate la inventariere se face la valoarea actualădenumită 983391ivaloare de inventarcare este stabilită icircn func983395ie de utilitateabunului starea acestuia 983391i pre983395ul pie983395ei

c)VALOAREA CONTABILĂ NETĂ

Valoarea contabilă netă sau valoarea rămasă se calculează prindeducerea din valoarea contabilă a amortizărilor 983391i ajustărilor constituite

d)VALOAREA BILAN983394IERĂ

La icircnchiderea exerci983395iului financiar se compară valoarea contabilă saucontabilă netă cu valoarea actuală stabilită cu ocazia inventarierii icircnurma acestei compara983395ii rezultă două situa983395ii

diams cacircnd valoarea de inventar estemai maredecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun plus de valoarecare potrivit principiului pruden983395einu seicircnregistrează icircn contabilitate

diams cacircnd valoarea de inventar estemai micădecacirct valoarea contabilă netăse ob983395ineun minus de valoarecare se icircnregistreazăicircn contabilitateastfel

diamssub forma unei amortizări suplimentare cacircnd deprecierea esteireversibilă (uzură fizică sau morală)

diamsprin ajustări pentru pierdere de valoare cacircnd deprecierea estereversibilă (scăderea cota983395iilor la bursă diminuarea pre983395urilorscăderea cursului valutar etc)

Icircn contabilitatea curentă activele imobilizate se icircnregistrează lavaloarea contabilă brutăiar icircn bilan983395 lavaloarea contabilă netăadică la

6

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 7: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

valoarea contabilă brută diminuată cu amortizările 983391i ajustările cumulatepentru deprecierea sau pierderea de valoare

e) VALOAREA REZIDUALĂ

Valoarea rezidualăreprezintă valoarea netă pe care o entitate estimeazăsă o ob983395ină prin cedarea unui activ la icircncheierea duratei sale de utilizaredupă deducerea cheltuielilor aferente cedării icircn cazul casării valoareareziduală reprezintă diferen983395a dintre valoarea materialelor 983391i pieselorrecuperate 983391i cheltuielile efectuate icircn vederea dezmembrării

35 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

351 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările necorporalesunt active identificabile nemonetarereprezentate de valori nemateriale 983391i de documente juridice 983391i comerciale

Principalele imobilizări necorporale sunt

Cheltuielile de constituire- sunt cheltuielile ocazionate de

icircnfiin983395area unei societă983395i comerciale sau de modificarea actului deconstituire fiind reprezentate de taxe 983391i cheltuieli de icircnscriere 983391iicircnmatriculare cheltuieli cu emiterea de ac983395iuni cheltuieli de prospectare apie983395ei 983391i de publicitate precum 983391i de alte cheltuieli legate de icircnfiin983395area sauextinderea activită983395ii persoanei juridice

Cheltuielile de dezvoltare - sunt ocazionate de aplicarearezultatelor unor lucrări de cercetare icircn scopul realizării de produse sauservicii noi sau icircmbunătă983395ite substan983395ial icircn categoria cheltuielilor dedezvoltare se includ activită983395i precum

diams proiectarea uneltelor 983391i matri983395elor care implică o tehnologie nouădiams proiectarea construc983395ia 983391i operarea unei uzine pilotdiams proiectarea construc983395ia 983391i testarea produc983395iei intermediare etc

Cheltuielile de constituire 983391i de dezvoltare se recuperează prin includereae983391alonată a acestora icircn cheltuielile de produc983395ie (prin amortizare liniară)icircntr-o perioadă de cel mult 5 ani

Concesiunea reprezintă dreptul de exploatare a unor bunuri si

servicii ob983395inut de o persoana numită concesionar de la o altă persoanănumită conoedent In contractul de concesiune icircncheiat icircntre cele două păr983395ise prevăd printre altele durata concesionării bunurilor sau serviciilor

7

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 8: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

precum 983391i pre983395ul (redeven983395a) care trebuie plătit de către concesionar icircnschimbul folosirii bunurilor sau serviciilor concesionate

Brevetul de inven983395ie(patentul) este documentul prin care i se

recunoa983391te unei persoane dreptul asupra unei inven983395ii Licen983395aeste dreptul ob983395inut de o persoană de a utiliza o inven983395ie

Know-how-urile reprezintă cuno983391tin983395e tehnice 983391i procedeetehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inven983395ie dar care apar983395incelor care le-au creat 983391i care pot fi comercializate

Marcade fabrica983395iede serviciisaude comer983395reprezintă semnedistinctive folosite de către o entitate economică pentru a-983391i deosebi

produsele lucrările 983391i serviciile sale de altele cu caracteristiciasemănătoare

Uzufructuleste dreptul acordat unei persoane de a se folosi pedeplin de un bun care apar983395ine altei persoane 983391i pe care trebuie să-1restituie la icircncetarea contractului

Dreptul de superficieeste dreptul de proprietate asupra uneiclădiri sau asupra unei planta983395ii construite pe terenul altei persoane

precum 983391i dreptul de folosin983395ă asupra acestui terenFrancizaeste dreptul asupra unui domenii exclusiv sau asupra

utilizării exclusive a unei formule tehnici design etc

Cheltuielile efectuate cu ocazia achizi983395ionării 983391i utilizăriiconcesiunilor brevetelor de inven983395ie licen983395elor know-how-urilor mărciloruzufructului superficiei se amortizează pe perioada contractului sau pedurata de utilizare

Fondul comercialreprezintă suma suplimentară achitată icircn cazulachizi983395ionării unei firme sau unor bunuri imobile pentru marca defabrica983395ie a firmei reputa983395ie vad comercial clientelă legături comercialeetc Fondul comercial se calculează ca o diferen983395ă dintre costul de achizi983395ie(mai mare) 983391i valoarea justă (mai mică) aferentea unor active achizi983395ionate Fondul comercial se amortizează de regulă icircncadrul unei perioade de maximum 5 ani sau pe o perioadă mai mare fără adepă983391i durata de utilizare economică a activului cu men983395iunea de rigoare icircnnotele explicative

Programele informaticesunt elemente ale muncii intelectualestocate pe diferite suporturi tehnice cum ar fi dischete hard-diskuri CD-

8

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 9: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

uri Aceste programe se amortizează pe o perioadă de 3 ani

Patentele licen983395ele know-how-urile mărcile drepturile de autor fondulcomercial 983391i alte categorii similare nu trebuie recunoscute de regulă ca

imobilizări necorporale dacă sunt realizate de către entitate

Imobilizările necorporaleicircncurs de execu983395iesunt imobilizărilenecorporale neterminate pacircnă la sfacircr983391itul perioadei evaluate la cost deachizi983395ie sau la cost de produc983395ie după caz

352 SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor necorporale sunt cuprinse icircn grupele

20Imobilizări necorporale

28Amortizăriprivind imobilizările983391i

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

Func983395ionarea principalelor conturi

2 0 1 rdquo C h e l t u i e l i d e

c o n s t i t u i r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395acheltuielilor ocazionate de icircnfiin983395area sau dezvoltarea societă983395iicomerciale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo cheltuielile de constituire datorate (404 462)

raquo cheltuielile de constituire achitate (5121 5311)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo cheltuielile de constituire amortizate scoase din eviden983395ă (2801)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de constituire

existente

9

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 10: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 0 3 rdquo C h e l t u i e l i d e d e z v o l t a

r e ldquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a cheltuielilor dedezvoltare icircnregistrate icircn contul imobilizărilor necorporaleicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare realizate icircn regie proprie (233721)

raquo lucrări 983391i proiecte de cercetare executate de către ter983395i (404)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare cedate (6583)raquo valoarea amortizată a cheltuielilor de dezvoltare scoase din eviden983395ă(2803)raquo cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor sau licen983395elor (205)SOLDUL debitor al contului reprezintă cheltuielile de dezvoltare

existente icircn patrimoniul entită983395ii

2 0 5 bdquo C o n c e s i u n i b r e v e t e l i c e n 983395 e

m ă r c i c o m e r c i a l e d r e p t u r i 983391 i a c t i v e s i m i l a r e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a concesiunilorbrevetelor licen983395elor mărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate aportate sau dobacircndite pe alte căiicircn DEBIT se icircnregistreazăraquo brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i alte drepturi 983391i valorisimilare achizi983395ionate (404) realizate pe cont propriu (233 721)aportate icircn natură (456) primite cu titlu gratuit (133)

raquo concesiunile preluate (167)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similarecedate 983391i scoase din eviden983395ă (2805)

raquo valoarea neamortizată a concesiunilor brevetelor licen983395elormărcilor comerciale 983391i a altor drepturi 983391i valori similare cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)

raquo valoarea brevetelor 983391i altor drepturi 983391i valori similare retrase deasocia983395i sau ac983395ionari (456)

raquo concesiunile restuituite (167)raquo concesiunile brevetele licen983395ele mărcile comerciale 983391i altedrepturi 983391i valori similare depuse ca aport la capitalul alteisocietă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă concesiunile brevetele licen983395elemărcile comerciale drepturi 983391i active similare existente

2 0 7 1 bdquo F o n d

c o m e r

c i a l

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a fonduluicomercial pozitiv care se determină ca diferen983395ă icircntre costul de achizi983395ie

10

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 11: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

p o z i t i v

983391i valoarea justă la data tranzac983395iei a activelor achizi983395ionateicircn DEBIT se icircnregistrează

raquo fondul comercial achizi983395ionat (404 5121 5124 53115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo fondul comercial neamortizat cedat (6583)raquo fondul comercial amortizat integral (2807)

SOLDUL debitor al contului reprezintă fondul comercial pozitiv existent

2 0 8 ldquo A l t e i m o b i l i z ă r i n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporaleiardupă func983395ia contabilă este un cont de activcare 983395ine eviden983395aprogramelor informatice 983391i a altor imobilizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea altor imobilizări necorporale achizi983395ionate (404)realizate pe cont propriu (233 721) aportate (456)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (2808)raquo valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 983391iscoase din eviden983395ă (6583)raquo valoarea altor imobilizări necorporale retrase de către asocia983395i(456)

raquo valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport lacapitalul altei societă983395i comerciale (261 263 265)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizărinecorporale existente

2 8 0 1 - 2 8 0 8

ldquo A m o r t i z ă r i p r i v i n d i m o b i l i z ă r i l e

n e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substvactive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor necorporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasiv care 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor necorporaleicircn CREDIT se icircnregistrează

raquo amortizarea imobilizărilor necorporale (6811)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din activ(201 203 205 207 208)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea imobilizărilornecorporale existente icircn patrimoniu

11

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 12: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 3 ldquo I m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

icirc n c u r s d e e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ie facturatede către ter983395i (404) executate de către entitate (721) primite caaport social (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor necorporale finalizate 983391i recep983395ionate( 203 205 208)

raquo valoarea imobilizărilor necorporale icircn curs de execu983395ei cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilornecorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniulentită983395ii

2 3 4 bdquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n

t r u

i m o b i l i z ă r i

n e c o r p o r a l e

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări necorporale iardupă func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395aavansurilor acordate pentru imobi- j lizări necorporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărinecorporale decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări necorporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilornecorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera pi de capital6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor7582 Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital

12

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor 983391i datoriilor

icircn valută constatate la icircncheierea exerci983395iului financiar 983391i la rambursarea

icircmprumuturilor 983391i datoriilor (765)SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările

financiare achizi983395ionate

35

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 7 1 - 2 6 7 9 laquo C r e a n ţ e

i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395a crean983395elor legate de participa 983395ii a icircmpru-

muturilor acordate pe termen lung 983391i a altor crean983395e imobilizate cum ar fi depozite

garan983395ii dobacircnzi etc

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea ajutoarelor financiare 983391i a icircmprumuturilor acordate pe termen

lung (269 5121 5124 5311 5314)

raquo dobacircnzile aferente crean983395elor imobilizate (763)

raquo valoarea icircmprumuturilor acordate 983391i a dobacircnzilor aferente pentru

bunurile cedate icircn regim de leasing financiar (211 212 2131 la 2134

214472)

raquo diferen983395ele favorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate din evaluarea acestora la cursul de la icircnchiderea

exerci983395iului financiar (765)

icircnCREDITse icircnregistreazăraquo valoarea crean983395elor imobilizate 983391i a dobacircnzilor aferente icircncasate (5121

512453115314)

raquo valoarea pierderilor din crean983395e imobilizate (663) raquo valoarea dobacircnzii

facturate de locator icircn cazul leasingului financiar (411)

raquo avansul 983391i ratele recunoscute la venituri pentru bunurile cedate icircn

leasing financiar (6583 6588)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar aferente icircmprumuturilor acordate

icircn valută rezultate icircn urma icircncasării crean983395elor sau din evaluarea acestora la

cursul de la icircnchiderea exerci983395iului financiar (665)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea crean983395elor

imobilizate existente

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorfinanciare 663Pierderi din crean983395e legate de participa983395i6641Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 7sectWVenituri ac983395iuni de983395inute la

entită983395ile afiliate 76ZVenituri din interese de participare 76ZVenituri din

crean983395e imobilizate7641Venituri din imobilizări financiare cedate

373 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILEFINANCIARE

Crean983395e imobilizate

36

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Societatea ldquoAlfardquo acordă un icircmprumut societă983395ii ldquoBetardquo de 10000 leiambele societă983395i fiind membre ale grupului de societă983395i ldquoBetardquo Durataicircmprumutului este de 2 ani dobacircnda anuală de 20 icircmprumutul este primitla data de 01052006

Icircnregistrări contabile efectuate la ALFA Icircnregistrări contabile efectuate la BETA

01052006

bull acordarea icircmprumutului 2673 = 5121 10000

3112 2006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 2674 = 766 1333

01052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 2674 = 766 667bull icircncasarea dobacircnzii şi a primei rate 5121 = 7000

2673 50002674 2000

31122007

2674 = 766 66701052008

2674 = 766 333bull plata icircmprumutului5121 = 6000

2673 50002674 1000

01052006

bull primirea icircmprumutului 5121 = 1661 10000

31122006

bull calculul 983391i icircnregistrarea dobacircnzii 666 = 1685 133301052007

bull icircnregistrarea diferen983395ei de dobăndă 666 = 1685 667

bull plata dobacircnzii şi a primei rate = 5121 7000

1661 50001685 2000

31122007

666 = 1685 66701052008

666 = 1685 333bull plata icircmprumutului

= 5121 60001661 50001665 1000

IcircNTREBĂRI RECAPITULATIVE

1Ce reprezintă activele imobilizate2Care este distincţia dintre imobilizări necorporale şi celecorporale

3Care este preţul de icircnregistrare al activelor imobilizate icircn conturi4Care sunt documentele justificative icircn care sunt consemnateoperaţiile privind intrările activelor imobilizate

5Ce reprezintă amortizarea6Ce concepţii cu privire la amortizare cunoaşteţi

7Cum se defineşte durata de utilizare8Ce elemente de natura activelor imobilizate constituie obiect alamortizării

37

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

9Ce metode de amortizare cunoaşteţi10Ce reprezintă preţul net de vacircnzare al unui activ Dar valoarea deutilizare

11Care sunt paşii pe care icirci presupune estimarea valorii de

utilizare12Cum se calculează mărimea provizioanelor pentru depreciereaactivelor imobilizate icircn contabilitatea din Romacircnia

Page 13: III Ctb Activelor Imobilizate

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

36 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

361 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările corporale denumite 983391iimobilizări materialesauactive fixe tangibilecuprind bunurile materiale de folosin983395ă icircndelungată careicircndeplinesc următoarele caracteristici

bull sunt utilizate icircn produc983395ia de bunuri icircn prestarea de serviciiicircn activită983395i administrative sau sunt icircnchiriate ter983395ilor

bull au durata normală de func983395ionare mai mare de un anIcircn categoria imobilizărilor corporale se includ terenuri amenajări

de terenuri construc983395ii ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de lucru aparate 983391iinstala983395ii de măsurare control 983391i reglare mijloace de transport animaleplanta983395ii mobilier aparatură birotică avansuri pentru investi983395ii etc

Sunt de asemenea considerate imobilizări corporalebull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte deicircnchiriere concesiune loca983395ie de gestiune

bull mijloacele fixe puse par983395ial icircn func983395iune pentru care nu s-au icircntocmitformele de icircnregistrare ca imobilizări corporale

bull investi983395iile efectuate pentru descopertă

bull investi983395iile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma cheltuielilor cumoder nizarea realizate icircn scopul icircmbunătă983395irii parametrilor tehniciini983395iali 983391i care conduc la ob983395inerea de beneficii economice viitoare prinmajorarea valorii mijloacelor fixePotrivit tradi983395iei contabile romacircne983391ti imobilizările corporale cu

excep983395ia terenurilor 983391i amenajărilor de terenuri formau o subgrupădistinctă numită mijloace fixe Reglementările contabile conforme cudirectivele europene nu mai definesc icircn mod explicit această no983395iune

Activele icircncadrate icircn categoria mijloacelor fixe trebuie să aibă valoareade intrare mai mare decacirct limita minimă prevăzută de lege (de la 01072005valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1500 lei)

Imobilizările corporale icircn curs de execu983395ie sunt considerate ocategorie distinctă de active imobilizate

362 FUNCŢIONAREA CONTURILOR UTILIZATE

Conturile care reflectă existen983395a mi983391carea 983391i amortizarea

imobilizărilor corporale sunt cuprinse icircn grupele21Imobilizări corporale28Amortizăriprivind imobilizările 983391i

13

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

23Imobilizări icircn curs de execu983395ie 983391i avansuri pentru imobilizări

2 1 1 1 rdquo T e r e n u r i ldquo

2 1 1 2 ldquo A m e n a j ă r i d e

t e r e n u r i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395aterenurilor 983391i amenajărilor de terenuri (investi983395ii care au ca scoppunerea icircn valoare a terenurilor sisteme de iriga983395ii de desecăriracordări la sisteme de alimentare cu energie icircmprejmuiri drumuride acces etc)icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor achizi983395ionate (404) aduse ca aport la

capital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim deleasing financiar (167)

raquo costul amenajărilor de terenuri executate de către ter983395i (404)executate pe cont propriu (231 722)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo plusurile de inventar (134)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea terenurilor vacircndute (6583) restituite asocia983395ilor

(456)raquo valoarea amortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (2811)

raquo valoarea neamortizată a amenajărilor de terenuri scoase dineviden983395ă (6583)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea terenurilor(105)

raquo valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (261

263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea contabilă (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a terenurilor care fac obiectul participării icircnnatură la capitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea terenurilor 983391iamenajărilor de terenuri existente icircn patrimoniul entită983395ii

14

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 2 ldquo C o n s t r u c ţ i i rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a existen983395ei 983391imi983391cării construc983395iiloricircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea construc983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital (456)primite gratuit (133) primite icircn regim de leasing financiar(167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor (1057588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laconstruc983395iile icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2812)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(2812)

raquo valoarea neamortizată a construc983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)

raquo valoarea construc983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedate icircnregim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluarea construc983395iilor(105 6588)

raquo valoarea de aport a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395i(261 263 265)

raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoareade aport (mai mică) a construc983395iilor care fac obiectulparticipării icircn natură la capitalul social al altei societă983395icomerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea construc983395iilorexistente icircn patrimoniul entită983395ii

15

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

3 1 3 1 ldquo E c

h i p a m a n t e t e h n o l o g i c e ( M

a ş i n i u t i l a j e ş i i n s t a l a ţ i i d

e l u c r u rdquo

2 1 3 2 ldquo A p a r a t e ţ i i n s t a l a ţ i i d e m ă s u r a r e c o n t r o l ş i r e g l a r e rdquo

2 1 3 3 ldquo M i j l o a c e d e t r a n s p o r t rdquo

ldquo A n i m a l e ş i p l a n t a ţ i i rdquo

După con983395inutul economic suntconturi de imobilizări corporaleiardupă func983395ia contabilă suntconturi de activcare 983395in eviden983395ainstala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor dereproduc983395ie 983391i muncă 983391i planta983395iilor

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor achizi983395ionate (404) realizate dinproduc983395ie proprie (231 722) primite ca aport la capital(456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de cătrechiria983391i la imobilizările corporale icircnchiriate 983391i

restituite proprietarului (2813)icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea amortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelorde transport animalelor 983391i planta983395iilor scoase dineviden983395ă (2813)raquo valoarea neamortizată a instala983395iilor tehnice mijloacelor detransport animalelor 983391i planta983395iilor scoase din eviden983395ă(6583)raquo valoarea instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport

animalelor 983391i planta983395iilor restituite asocia983395ilor (456) cedateicircn regim de leasing financiar (2678) distruse de calamită983395i(671)raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn naturăla capitalul social al altei societă983395i (261 263 265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a instala983395iilor tehnice mijloacelor de transportanimalelor 983391i planta983395iilor care fac obiectul participării icircn natură lacapitalul social al altei societă983395i comerciale (1068)SOLDUL debitor al conturilor reprezintă valoarea

instala983395iilor tehnice mijloacelor de transport animalelor 983391iplanta983395iilor existente icircn patrimoniul entită983395ii

16

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

17

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 1 4 ldquo M o b i l i e r a p a r a t u r ă b i r o t i c ă e c h i p a m e n t e d e p r o t e c ţ i e

A v a l o r i l o r u m a n e ş i m a t e r i a l e ş i a l t e a c t i v e c o r p o r a l e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale achizi983395ionate(404) realizate din produc983395ie proprie (231 722) primite ca aport lacapital (456) primite gratuit (133) primite icircn regim de leasingfinanciar (167)

raquo valoarea cre983391terii rezultate din reevaluare (105 7588)

raquo valoarea amortizării investi983395iilor efectuate de către chiria983391i lamobilierul aparatura birotică echipamentele de protec983395ie a valorilor

umane 983391i materiale 983391i la alte active corporale icircnchiriate 983391i restituiteproprietarului(2814)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea amortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altoractive corporale ie983391ite din eviden983395ă (2814)

raquo valoarea neamortizată a mobilierului aparaturii biroticeechipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor

active corporale ie983391ite din eviden983395ă (6583)raquo valoarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor de protec983395iea valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporale restituiteasocia983395ilor (456) cedate icircn regim de leasing financiar (2678) distrusede calamită983395i (671)

raquo valoarea descre983391terii rezultate din reevaluare (105 6588)raquo valoarea de aport a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor active corporalecare fac obiectul participării icircn natură la capitalul social al altei

societă983395i (261 263265)raquo diferen983395a dintre valoarea neamortizată (mai mare) 983391i valoarea deaport (mai mică) a mobilierului aparaturii birotice echipamentelorde protec983395ie a valorilor umane 983391i materiale 983391i a altor activecorporale care fac obiectul participării icircn natură la capitalul socialal altei societă983395i comerciale (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea mobilieruluiaparaturii birotice echipamentelor de protec983395ie a valorilor umane 983391imateriale 983391i a altor active corporale existente icircn patrimoniulentită983395ii

18

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 1938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 8 1 1 - 2 8 1 4 ldquo A m o r t i z ă r i p r i

v i n d

i m o b i l i z ă r i l e c r p o r a l e

rdquo

După con983395inutul economic suntconturi substractive sau rectificative alevalorii imobi lizărilor corporaleiar după func983395ia contabilă suntconturi de pasivcare 983395in eviden983395a amortizării imobilizărilor corporale

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo amortizarea imobilizărilor corporale (6811)raquo amortizarea investi983395iilor efectuate de către chiria983391i laimobilizările corporale icircnchiriate 983391i restituite proprietarului (2122131 la 2134 214)

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo amortizarea aferentă imobilizărilor corporale scoase din activ(2112 212 2131 la 2134 214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă amortizarea

imobilizărilor corporale existente icircn patrimoniu

2 3 1 ldquo I m o b i l i z ă r i c o r p o

r a l e icirc n c u r s d e

e x e c u ţ i e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar dupăfunc983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie facturate decătre ter983395i (404) executate de către entitate (722) primite ca aportsocial (456)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea imobilizărilor corporale finalizate 983391i recep983395ionate (2122131 la 2134214)

raquo valoarea imobilizărilor corporale icircn curs de execu983395ie cedate(6583) retrase de către asocia983395i (456) distruse de calamită983395i(671)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilorcorporale icircn curs de execu983395ie existente icircn patrimoniul entită983395ii

19

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 3 2 ldquo A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u

i m o b i l i z ă r i c o r

p o r a l e rdquo După con983395inutul economic este uncont de imobilizări corporaleiar după

func983395ia contabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a avansuriloracordate pentru imobilizări corporale

icircn DEBIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (5121512453115314)

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporaledecontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea avansurilor acordatefurnizorilor de imobilizări corporale nedecontate

Alte conturi specifice utilizate pentru icircnregistrarea imobilizărilorcorporale

6583Cheltuieli privind activele cedate 983391i alte opera983395ii de capital 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 7583Venituri din vacircnzarea activelor 983391i alte opera983395ii de capital8031Imobilizări corporale luate cu chirie

363 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale icirc983391i pierd treptat o parte din valoarea lor deicircntrebuin983395are ca urmare a folosirii lor a ac983395iunii agen983395ilor naturali aprogresului tehnic Această depreciere fizică 983391i valorică se nume983391teuzură

Icircn func983395ie de cauzele care o produc uzura poate fidiamsuzură fizică - generată de func983395ionarea tehnică 983391i mecanică precum983391i de influen983395a factorilor naturali

diamsuzură morală - reprezintă procesul de icircnvechire tehnologică

cauzat de evolu983395ia rapidă a tehnicii de apari983395ia a noi ma983391ini cuperforman983395e mai ridicateExpresia valorică a uzurii care se include icircn mod e983391alonat icircn

cheltuieli se nume983391teamortizare Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan

de amortizare din luna următoare punerii acestora icircn func983395iune 983391i pacircnăla recuperarea integrală a valorii de intrare

Nu se supun amortizări terenurile lacurile băl983395ile 983391i iazurile carenu sunt rezultatul unei investi983395ii tablourile 983391i operele de artă bunuriledin domeniul public finan983395ate din surse bugetare casele de odihnăproprii locuin983395ele de protocol navele aeronavele altele decacirct cele

20

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

utilizate icircn scopul realizării veniturilor orice alt mijloc fix care nu icirc983391ipierde valoarea icircn timp datorită folosirii

DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare corespund icircn principiu cu durateleeconomice de utilizare icircn cadrul cărora veniturile ob983395inute din utilizareaimobilizărilor corporale sunt mai mari decacirct cheltuielile necesare pentrufunc983395ionare icircntre983395inere 983391i reparare De aceea durata normală de utilizareeste mai redusă decacirct durata de via983395ă fizică a activului respectiv Duratanormală de utilizare depinde 983391i de mediul icircn care imobilizările corporalesunt exploatate 983391i care poate fi normal u983391or coroziv puternic coroziv

Icircn Romacircnia duratele normale de utilizare ale imobilizărilor corporalesunt stabilite centralizat prin Hotăracircre de Guvern 983391i sunt revizuite la uninterval de maximum 5 ani1

Duratele normale de utilizare se află icircn Catalogul privind duratelenormale de func983395ionare 983391i clasificarea mijloacelor fixeImobilizărilecorporale cuprinse icircn Catalog sunt clasificate icircn grupe subgrupe clasesubclase 983391i familii

REGIMURI DE AMORTIZARE

Entită983395ile economice icirc983391i amortizează imobilizările corporale utilizacircndunul din următoarele regimuri de amortizare liniară degresivăaccelerată

a) Amortizarea liniară se realizează prin includerea icircncheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite propor983395ional cuduratele de utilizare ale imobilizărilor corporale Amortizarea liniară secalculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea deintrare a imobilizărilor corporale

12

1001

a

l

l

l i a

A A

Dnf C

C V A

=

times=

times=

Unde Aa ndash amortizarea anuală Vindash valoarea de amortizatClndash cota liniară de amortizare

1 HG nr 213930112004 MO nr 4613012005

21

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Dnf ndash durata normală de func983395ionare Al ndash amortizare lunară

Icircn cazul construc983395iilor se aplică icircn mod obligatoriu regimul deamortizare liniară De asemenea se amortizează liniar pe o perioadă de10 ani cheltuielile de investi983395ii pentru amenajarea terenurilor

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic tradi983395ional fiind cel maisimplu de utilizat icircnsă nu 983395ine seama de influen983395a uzurii morale careduce la icircnlocuirea activelor icircntr-un interval de timp mai scurt

b) Amortizarea degresivă presupune o amortizare maiaccentuată a imobilizărilor corporale icircn primii ani de la punerea icircnfunc983395iune Utilizarea acestui regim de amortizare presupunecalcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei deamortizare liniară cu unul din coeficien983395ii următori

[ ]

[ ]

rang

isin

isin

=

ani Dnf dacă

Dnf dacă

Dnf dacă

k

1052

1062

5251

Regimul de amortizare degresivă se poate aplica icircn 2 variante

b1) Amortizarea degresivă fără influen983395a uzurii morale (AD1)

Icircn primul an de func983395ionare amortizarea se calculează aplicacircnd cotade amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului

Amortizarea anuală pentru anii următori se calculează prinaplicarea cotelor de amortizare degresive la valoarea contabilă netă(rămasă) pacircnă icircn anul icircn care amortizarea anuala degresivă este egală sau

mai mică cudecacirct amortizarea anuală calculată prin raportul dintrevaloarea rămasă 983391i numărul de ani de utilizare răma983391i

Icircncepacircnd cu anul respectiv 983391i pacircnă la expirarea duratei de utilizarese trece la amortizarea liniară prin calcularea amortizării anualeraportacircnd valoarea rămasă la numărul de ani de func983395ionare răma983391i

b2) Amortizarea degresivă cu influen983395a uzurii morale (AD2)

Această variantă permite amortizarea valorii contabile a

imobilizărilor corporale icircntr-o perioadă mai mică decacirct durata normală deutilizare diferen983395a reprezentacircnd influen983395a uzurii morale

22

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinareaurmătoarelor elemente

Durata de utilizare aferentă regimului liniar recalculată icircnfunc983395ie de cota de amortizare degresivă (DUR) DUR se ob983395ine prin

raportarea numărului 100 la cota de amortizare degresivă

Durata de utilizare icircn care se realizează amortizarea integrală(DUI) DUI - se calculează ca diferen983395ă icircntre durata normală deutilizare conform Catalogului (DN) 983391i DURdin care

bull Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare degresivă (DUD) - se stabile983391te ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUR

bull

Durata de utilizare icircn cadrul căreia se aplică regimul deamortizare liniară (DUL) ndash se determină ca diferen983395ă icircntreDUI 983391i DUD

Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu semai calculează amortizare (DUM) - se calculează prin diferen983395adintre DN 983391i DUI

Pentru imobilizările corporale care au o durată normală de utilizarede pacircnă la 5 ani nu se calculează influen983395a uzurii morale

3) Amortizarea acceleratăconstă icircn includerea icircn primul an defunc983395ionare icircn cheltuielile de exploatare a unei amortizări icircn cotă de 50 din valoarea de intrare

Amortizările anuale pentru exerci983395iile financiare următoare suntcalculate după sistemul liniar prin divizarea valorii rămase la numărul deani de utilizare răma983391i

Amortizarea degresivă 983391i accelerată au avantajul că atenueazăinfluen983395a uzurii morale datorită faptului că prin aceste metode serecuperează icircntr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare dinvaloarea de intrare a imobilizărilor corporale Aceste două regimuri deamortizare produc 983391i un avantaj fiscal prin amacircnarea la plată aimpozitului pe profit corespunzător cre983391terii cheltuielilor privindamortizarea icircn primii ani de utilizare a imobilizărilor corporale

Regimul de amortizare pentru imobilizările corporale se determinăconform următoarelor reguli

bull icircn cazul construc983395iilor se aplică metoda de amortizare liniară

23

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

bull icircn cazul echipamentelor tehnologice 983391i computerelor inclusiv aechipamentelor periferice ale acestora entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară degresivă sau accelerată

bull icircn cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil entită983395ile pot opta pentrumetoda de amortizare liniară sau degresivă

bull amortizarea cheltuielilor cu investi983395iile efectuate pentruamenajarea terenurilor se face după metoda liniară pe operioadă de 10 ani

bull mijloacele de transport achizi983395ionate după data de 1 ianuarie 2004pot fi amortizate prin raportarea valorii contabile la numărul dekilometri sau numărul de ore de func983395ionare prevăzut icircn căr983395iletehnice rezultacircnd astfel amortizareakm sau pe ora defunc983395ionare2

Utilizarea regimurilor de amortizare se aprobă de către Consiliulde Administra983395ie al entită983395ii economice Pentru fiecare imobilizarecorporală intrată icircn patrimoniu entită983395ile economice vor icircntocmi unplan de amortizare icircn care se vor determina cu anticipa983395ie amortizareaanuală (anuitatea) 983391i valoarea contabilă netă sau rămasă la sfacircr983391itulfiecărui an de func983395ionare luacircndu-se icircn calcul valoarea contabilă duratade utilizare 983391i regimul de amortizare ales

EXEMPLUPRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Icircntocmi983395i Planul de amortizare liniară degresivă (AD1) 983391iaccelerată pentru un autoturism achizi983395ionat la data de 1512200N cupre983395ul de 10000 Ron Durata normală de func983395ionare este de 5 ani

Planul de amortizare liniară

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 )5100(00010 times 2000 2000 8000

200N+2 2000 4000 6000

200N+3 2000 6000 4000

200N+4 2000 8000 2000

201N+5 2000 10000 0

2 HG nr 21392004 publ icircn MO nr 4603012005 p prbr$ lampulu pr(n) l+r$

)ur$l$ nr-l$ )$ unnr$ -l$lr $

24

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Planul de amortizare degresivă (AD1)

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă200N+1 ( ) 51510000010 timestimes 3000 3000 7000

200N+2 ( ) 5151000007 timestimes 2100 5100 4900

200N+3 Trecem la amortizarea

liniară

1633 6733 3266

200N+4 1633 8366 1634

201N+5 1634 10000 0

Planul de amortizare accelerată

Anii Modul de calcul al

amortizării anuale

Amortizare

anuală

Amortizare

cumulată

Valoare

rămasă

200N+1 5000010 times 5000 5000 5000

200N+2 Trecem la amortizarea

liniară

( )41000005 times

1250 6250 3750

200N+3 1250 7500 2500

200N+4 1250 8750 1250

201N+5 1250 10000 0

Icircn ceea ce prive983391te icircnregistrarea icircn contabilitate a amortismentuluicalculat prin aplicarea unui anumit regim de amortizare aceasta serealizează icircn fiecare lună calendaristică atacirct timp cacirct imobilizarea

respectivă se află icircn patrimoniul unită983395ii 983391i nu este amortizat integralFormula contabilă de icircnregistrare a amortismentului este

6811

bdquoCheltuieli de exploatare

privind amortizările 983391i

provizioanele

=

280_ bdquoAmortizări privind imobilizările

necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind imobilizările

corporalerdquo

25

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2638

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

364 OPERAŢII CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILECORPORALE ŞI NECORPORALE

3641 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale

La nivelul unei icircntreprinderi societare intrarea imobilizărilornecorporale şi corporale se poate realiza prinaporturile icircn natură ale proprietarilorachiziţionate cu titlu oneros construcţia şi producţia proprieobţinute cu titlu gratuit prin donaţie sau plusuri la inventar precum şi prin

asocierea fuziunea sau achiziţia de icircntreprinderiRespectacircnd criteriul de mai sus icircn continuare sunt prezentate

icircnregistrările proprii intrărilor de imobilizări necorporale şi corporale

A Icircn cazul intrării prin achiziţie cu titlu onerosdocumentul justificativ este ldquo facturardquocare consemnează toate elementele de detaliuprivind costul de origine al imobilizărilor

Pe baza facturii nr 215122006 se face icircnregistrarea

Grupa 20 983391i 21

bdquoImobilizări necorporale 983391i

corporalerdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

2) Factura nr15 din 20122006 pentru un utilaj cuprindebull valoarea la preţ de cumpărare 10 000 leibull cheltuieli de transport facturate de furnizor 500 leibull TVA - deductibilă 19 1 995 lei

Total factură 12 495 leibull avans acordat 4 000 leibull TVA la avans 760 lei

Valoare netă de plată 7 735 lei

a)icircnregistrarea avansului acordat pe baza cecului bancar

232

bdquoAvansuri acordate pt instala983395ii

tehnice 983391i ma983391inirdquo

= 5121

bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

4760

4000

26

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2738

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

4426 bdquoTVA deductibilărdquo 760

b)recepţia utilajului intrat icircn patrimoniul icircntreprinderii

2131

bdquoEchipamente tehnologice

(ma983391ini utilaje 983391i instala983395ii de

lucru)rdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

= 404bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

12495

10500

1995

c)achitarea furnizorului cu reţinerea avansului acordat pe bază decec bancar

404

bdquoFurnizori de imobilizărirdquo

=

232

bdquoAvansuri acordate pt

instala983395ii tehnice 983391i ma983391inirdquo

4426 bdquoTVA deductibilărdquo

5121 bdquoConturi la bănci icircn leirdquo

12495

4000

760

7735

B Pentru imobilizările necorporale şi corporale obţinute dinproducţie proprie icircnregistrarea efectuată pe bazabonului de predareşia procesului - verbal de recepţiecorespunzător pentru costul de producţie este

20_ 21_ 23_

bdquoImobilizări necorporale

corporale 983391i imobilizări icircn cursrdquo

= 72_

bdquoVenituri din produc983395ia de

imobilizărirdquo

Cheltuilelie efectuate cu producţia de active imobilizate secontabilizează cu ajutorul conturilor din clasa 6 rdquoConturile de cheltuielirdquo pemăsura angajării lor La icircnchiderea exerciţiului financiar cheltuielile suntdecontate asupra contului de rezultat

C Intrările de imobilizări prin aport icircn natură pe baza procesului - verbal de recepţie se icircnregistrează la valoarea de aport

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporalecorporalerdquo

= 1012

bdquoCapital subscris vărsatrdquo(valoarea de aport)

1042

27

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2838

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Prima de aport( prima de aport)

D Intrările de imobilizări cu titlu gratuit prin donaţii sauprin plusuri de inventarse icircnregistrează la valoarea curentă (actuală) pebaza procesului - verbal de recepţie

20_ 21_

bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

= 131bdquoSubvenţii pentru investitţiirdquo

3642 Contabilitatea ie983391irilor de imobilizări corporale

Operaţiile privind ieşirea imobilizărilor necorporale şi corporale seindividualizează sub forma scoaterii din funcţiune prin vacircnzare la licitaţiesau cesionare şi datorită unor operaţii excepţionale (lipsuri la inventardegradări etc)

A Ieşiri prin scoatere din funcţiune

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral se facecu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor icircn cazulsocietăţilor comerciale respectiv a consiliului de administraţie pentruregiile autonome La agenţii economici cu capital integral sau majoritar destat precum şi la regiile autonome casarea mijloacelor fixe scoase dinfuncţiune se face numai după ce s-au epuizat posibilităţile de valorificare aacestora prin vacircnzare pe bază de licitaţie conform prevederilor legale

Icircn cazul icircn care activele imobilizate sunt amortizate integraldocumentul icircntocmit este ldquo procesul - verbal de scoatere din funcţiune amijloacelor fixerdquo iar icircnregistrarea la valoarea contabilă de intrare este

280_ bdquoAmortizări privind

imobilizările necorporalerdquo

281_ bdquoAmortizări privind

imobilizările corporalerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

Dacă activele imobilizate scoase din funcţiune nu sunt amortizateintegral valoarea rămasă de amortizat se acoperă din sumele rezultate icircnurma valorificării acestora iar diferenţa rămasă neacoperită se va recuperadin cheltuielile de exploatare fără a fi luată icircn calculul profitului impozabil

28

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 2938

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

Icircnregistrarea scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe neamortizateintegral este de forma

281_ bdquoAmortizări privindimobilizările corporalerdquo

(valoarea amortizării icircnregistrată pacircnă la data scoaterii din evidenţă)

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 21_

bdquoImobilizări corporalerdquo

Icircnregistrarea diferenţei de amortizare icircn cazul icircn care adunareagenerală a stabilit recuperarea acesteia icircntr-o perioadă de pacircnă la cinci ani

471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn avansrdquo(valoarea rămasă de amortizat plusdiferenţa dintre recuperări şi

cheltuieli la casarea imobilizării)

= 6583bdquoCheltuieli privind activele

cedate şi alteoperaţii de capitalrdquo(valoarea rămasă de

amortizat)

Diferenţele neamortizate care se includ icircn cheltuielile de exploatareicircn perioada de cel mult cinci ani fiind deductibile icircn calculul profituluiimpozabil se icircnregistrează prin formula

6811bdquoCheltuieli de exploatare privind

amortizarea

Imobilizărilorrdquo

= 471bdquoCheltuieli icircnregistrate icircn

avansrdquo

B Ieşiri prin cedareIeşirile sub formă de vacircnzare generează două categorii de operaţiia) operaţii privind scoaterea din inventar prin diminuarea

amortizării şi creşterea cheltuielilor pentru valoarea rămasă de amortizatsau netă contabilă

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo

29

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3038

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

(valoarea amortizării icircnregistrată)6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

(valoare contabilă)

b)operaţii privind cesionarea sau vacircnzarea activelor imobilizate cupreţul de vacircnzare şi TVA icircnregistrate pe baza facturii

461bdquoDebitori diverşirdquo

= 7583

bdquoVenituri din vacircnzarea activelor

şi alte operaţii de capitalrdquo4427

TVA colectată

Dacă activele imobilizate ieşite nu sunt supuse amortizării icircntreagavaloare contabilă se icircnregistrează pedebitulcontului6583 ldquoCheltuieliprivind activele cedate şi alte operaţii de capitalrdquoşi icircncreditulconturilor de imobilizări

C Ieşirea prin donaţie se contabilizează similar operaţiei descoatere din funcţiune ca icircn cazul activelor neamortizate integral

28_

bdquoAmortizări privind imobilizărilerdquo(valoarea amortizării icircnregistrată)

6583

Cheltuieli privind activele cedate şialte operaţii de capital

(valoarea rămasă neamortizată saunetă contabilă)

= 20_ 21_bdquoImobilizări necorporale

corporalerdquo(valoare contabilă)

30

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3138

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

37 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

371 NOŢIUNI GENERALE

Imobilizările financiare sunt investi983395ii financiare care cuprindac983395iuni 983391i alte titluri cumpărate 983391i de983395inute pe termen lung precum 983391icrean983395e imobilizate cum ar fi icircmprumuturile 983391i garan983395iile acordate petermen lung

Imobilizările financiare prezintă următoarele caracteristicio nu au structură materialăo reprezintă sume băne983391ti imobilizate pe termen lung icircn afaraentită983395ii

o generează venituri financiare sub forma dividendelor dobacircnziloretc

o nu se amortizează pentru că nu suferă deprecieri ireversibileo pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile pentru care se

constituie ajustări pentru pierderea de valoare

Imobilizările financiare se pot grupa astfel

Ac983395iunile de983395inute la entită983395ile afiliatesunt drepturile sub formăde ac983395iuni sau alte titluri de983395inute pe termen lung icircn capitalul altei entită983395iicircn scopul ob983395inerii de avantaje economice prin veniturile financiare icircncasate983391i prin controlul 983391i influen983395a semnificativă exercitate asupra societă983395iirespective

Titlurile de983395inute icircn capitalul entită983395ilor asociate icircntr-o propor983395ie de 20-50 asigură posibilitatea exercitării unei influen983395e semnificative asuprapoliticii opera983395ionale sau financiare a unei entită983395i

Entitatea asociatăeste entitatea icircn care investitorul are o influen983395ăsemnificativă 983391i care nu este nici asociere icircn participa983395ie nici filială aacestuia

Entitatea care de983395ine controlul asupra unei alte entită983395i este societatea-mamăiar cealaltă se nume983391te filială

Controlulreprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare 983391iopera983395ionale ale unei entită983395i pentru a ob983395ine beneficii din activitatea ei Se

31

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3238

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

consideră că există control atunci cacircnd se de983395ine peste 50 din drepturilede vot icircn conducerea filialei

Societatea mamă icircmpreună cu filialele acesteia reprezintă un grup deunită983395i

Interesele de participarereprezintă drepturi de983395inute icircn capitalulaltei societă983395i comerciale icircn scopul ob983395inerii de venituri financiare fărăinterven983395ia icircn gestiunea societă983395ilor la care sunt de983395inute titlurile

De983395inerea unei păr983395i din capitalul unei alte entită983395i se presupune căreprezintăinteres de participareatunci cacircnd depă983391e983391te un procentaj de 20

Crean983395ele imobilizatesunt reprezentate de

Sumele datorate de filiale - care sunt icircmprumuturile acordate entită983395ilor dela care s-au achizi983395ionat titluri sau interese de participare sub formă deajutoare financiare

Icircmprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordateter983395ilor pe baza unor contracte de icircmprumut pentru ob983395inerea de dobacircnzi

Crean983395ele aferente contractelor de leasing financiar Alte crean983395e imobilizate garan983395ii depozite bancare cau983395iuni etc Dobacircnzi aferente crean983395elor imobilizate

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul

de achizi983395ie sau la valoarea determinată prin contractul de dobacircndire aacestora

Imobilizările financiare se prezintă icircn bilan983395 la valoarea de intrare maipu983395in ajustările cumulate pentru pierdere de valoare

372 CONTURI UTILIZATE

Conturile din grupa 26Imobilizări financiarecare reflectăexisten983395a 983391i mi983391carea imobilizăriolor financiare sunt prezentate mai jos

32

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3338

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i

d e ţ i n u t e l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a

t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a

imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

2 6 1 ldquo A c ţ i u n i d e ţ i n u t e

l a e n t i t ă ţ i l e a fi l i a t e rdquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor de participare de983395inute la

filiale din cadrul grupului

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor de participare dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124

5311 5314) sau prin aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului

(205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 la 303 331 332 341 la

356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată aimobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7611)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor de participare vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a imobilizărilor necorporale 983391i corporale aportate (1068)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea ac983395iunilor de983395inute la entită983395ile afiliate

33

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3438

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2 6 3 ldquo I n t e r e s e d e p a r t i c i p a r e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a titlurilor sub formă de interese de par-

ticipare pe care entitatea le de983395ine icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (269 404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302

303 331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din

profitul net (7613)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor sub formă de interese

de participare de983395inute

2 6 5 ldquo A l t e t i t l u

r i i m o b i l i z a t e raquo

După con983395inutul economic este uncont de imobilizări financiareiar după func983395ia con-

tabilă este uncont de activcare 983395ine eviden983395a altor titluri de valoare de983395inute pe o

perioadă icircndelungată icircn vederea realizării de venituri financiare

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo valoarea titlurilor imobilizate dobacircndite prin achizi983395ie (26i404 5121 5124 5311

5314) sau prin aport (205 208 211 212 2131 la 2134 214 231 233 301 302 303

331 332 341 la 356 361 371 381)

raquo diferen983395a icircn plus dintre valoarea de aport 983391i valoarea neamortizată a activelor

aportate (1068)

icircn CREDIT se icircnregistrează

raquo valoarea contabilă a titlurilor imobilizate vacircndute (6641)

raquo diferen983395a dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase 983391i valoarea neamortizată

a activelor aportate (1068)

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate existente

34

7212019 III Ctb Activelor Imobilizate

httpslidepdfcomreaderfulliii-ctb-activelor-imobilizate 3538

Contabilitate financiară ndash Contabilitatea capitalurilor

2

6 5 ldquo A l t e t i t l u r i i m o b i l i z a t e

raquo

După con983395inutul economic este uncont rectificativ de imobilizări financiareiar după

func983395ia contabilă este uncont de pasivcare 983395ine eviden983395a vărsămintelor de efectuat

cu ocazia achizi983395ionării imobilizărilor financiare

icircn CREDIT se icircnregistreazăraquo sumele datorate pentru achizi983395ionarea imobilizărilor financiare (261 263

265)

raquo diferen983395ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea icircmprumu-

turilor 983391i datoriilor icircn valută la cursul de la icircnchiderea exerci983395iului (665)

icircn DEBIT se icircnregistrează

raquo sumele plătite pentru imobilizări financiare (5121 5124 5311 5314)

raquo diferen983395e