Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se...

of 10 /10

Embed Size (px)

Transcript of Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se...

Page 1: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice
Page 2: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

VLAD_IONUT MUSCELEANU

"GURA DE RAI" DIN

BUCEGIDosarul (i")complet al unei enigme

celebre

Bucuresti zot6

Page 3: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

CUPRINS

CuvAnt inainte "'.""'.'.'7"Gura de Rai" - enigmi bucegisti in stil romAnesc "'.".'...'.."""".""'9Prof. Ing, Ioan Olaru (FRDMC): partea sa de adevdr .""'.."..."'...'.'1'4

Studiul Rudan/ Koson Scientific Investigations ...,,,.." "' "'. " " ". " " "'21'"Gura de Rai" - proba terenului '.'."'..""."'100

ANEXE

I. "Chestionarul Adrian Pdunescu" - Ioan Olaru '.""104II. Fundalia RomAni de Dezvoltare MontanS "Carpatica" "'.""'l,06IIL Descrierea Studiului cadru .........'..'.""'108

IV, in Bucegi a fost descoperiti o "Gurd de Rai" """'I71'V, "Gura de Rai" din munlii Bucegi - o anomalie geomagnetici "'116VI. Varia

Page 4: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

,,(;III{A I)E RAI" DIN BUCEGI

"Gura de Rai" - enigmi bucegistd in stil romAnesc

in data de 1,2.04.2001-, Sorin Golea publica in tabloidull,ihcrtatea un articol cu un titlu incitant;i un conlinut pe mdsuri"in l3ucegi a fost descoperitd o "GurI de Rai"" (vezi Anexa IV).lira semnat, parafat gi livrat certificatul de nagtere al uneirrritologii moderne despre un perimetru "de un kilometru pitrat"r'rr proprietigi nemaiauzite, in care oboseala dispare, funcliileliziologice vitale revin la normal in scurt timp, ba chiar tonusulgcneral se imbundtdlegte gi apare o stare generalS "de bine", inlirnbaj de orag, stai zece minute in "Gura de Rai" gi zici ci egti pe

;rrrrf'etamine, dar fbrl efectele secundare ale acestora.Folclorul ciobanilor cuprinde numeroase referinfe la ceea

t'c ci numesc "locuri rele". A le subsuma in totalitate unor aga-zise"lircare geopatogene" este aberant - denumirea genericd acoperd o

plajd mai largd de aspecte ale solului gi florei, de la zone predispuseirlunecirilor de teren la zone sterpe [firi vegetafie).

Ideea de polaritate gi echilibru conduce la ideea fireasci a

cxistenlei unor locuri cu proprietdli opuse, "cele bune". Aici apareinsd un aspect ciudat: in folclor astfel de menlionlri sunt rare(in general prescriplii pentru alegerea locului de casdJ, dovadinu numai c5 "loc bun" era considerat tot ceea ce nu e incadrat la"r'iru", dar ;i ci terminologia populard nu se referd la cine gtie ce

;r rii energo-telurice active.Pornind la construclia pur cultd a "locului bun" pe baza unui

lblclor mai degrabd sirac in detalii de gen, Vasile Rudan lese abillcgenda "Gurii de Rai" din Bucegi, preluAnd formularea clasicd a

Miorilei: "Pe-un picior de plai/ Pe-o gurd de rai",.,

Articolul din Libertatea are, inainte de toate, un profundcaracter publicitaq, iar ziaristul Sorin Golea s-a distins de-a lungultirnpului prin ajutorul "frilesc" pe care i-l oferl dlui. Vasile Rudan

rrri de cAte ori se ivegte ocazia.Un exemplu: "lnstitutul particular de Cercetare "Terca""

Page 5: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

VLAD.ION MUSCELEANU

amintit in articol nu este o entitate din lumea academici, cums-ar crede la o primd lectur5, ci o societate comerciali, un SRL[cul 5248113). Istoria ei este incurcatd - semnificativi pare a fischimbarea frecventi a denumirii firmei.

in anul Igg3, Rudan preia firma Toto Trading ImexcomsRL, cdreia-i va schimba denumirea, sediul gi aclionariatul: KosonTrading SRL gi respectiv - unic acfionar - omul in persoand.

in anul 2000,firma igi schimbi din nou dennmirea, devenindTerra - Scientific Investigations gi ocupandu-se cu "cercetarea gidezvoltarea in gtiinfe fizice gi naturale". De refinut: la data semniriicontractului de cercetare (Z4.0S.Lgg9), ,,lnstitutul,, era un SRL,iar denumirea era alta. Informafiile au fost furnizate de site-uldatefirme.ro.

un alt exemplu: beneficiarul ar fi fost, in varianta Libertatea,"o firmd romano-francezd [..,] interesatd de stabilirea detaliilor dinsubsolul acestei zone gi a oportunitdfii de a construi un complexhotelier". Nimic mai fals. Beneficiarul final era Romcif s.A. Fieni, caretocmai recondigionase gi modernizase Hotelul pegtera ffinalizatein anul 1-998), iar scopul cercetirii era cu totul altul. chiar;i a;a,vasile Rudan gi Koson sRL au incheiat doar o subcontractare prinFundafia Romand de Dezvoltare Montani "carp atica", al ciruipregedinte este prof. ing. Ioan Olaru fvezi Anexa III).

Nu gtim sd explicim diferenla stranie dintre denumireaKoson Trading sRL (cum apare in Raportul datefirme,ro) giKosonscientific Investigations sRL fcum apare in antetul studiului KSI gigtampila care-l oficializeaziJ. insi legdtura cu Hotelul pegtera estedincolo de orice indoiali; de altfel cititorii pot numrra de cate zecide ori apar referiri la Hotelul pegtera in Studiul KSL

Dincolo de caracterul publicitar [printr-un discurs deliberatfals, se "pompeazd" o persoani particulari gi o firmi obscuri)apare 9i o laturd manipulatorie. pe de o parte se edifici imagineaunei echipe de savanli "in special fizicieni gi geofizicieni" carecerceteazi enigmele solului gi subsolului. prin aldturare, vasile

Page 6: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

,,IiI'I(A I)IiRAI" DIN BUCEGI

l{rrtllp, "coordonatorul echipei" devine;i el om de gtiingd, degi nu

;tosctli in Curriculum titluri academice. Vom reveni asupra acestui

,rsl)t:ct, deoarece cuprinde nigte note de finele.Pe de alti parte se creeazd o imagine deformatd azanei

,rsirnilate "Gurii de Rai", acfionAndu-se pe trei fronturi: vehicularea

rrrrci localiziri eluzive, raportarea unor cercetiri efectuate doar pe

lriItie gi exagerarea grosolani a rezultatelor oblinute in teren.

Si le ludm pe rAnd' Din descrierea aproximative 9i

lorrtradictorie ficuti de Rudan, zona nu se poate identifica inIt't.cn. Public, nici la ora actualfi nu existf o delimitare spalial} a

"(iurii de Rai" care si permiti celor interesali o contraexpertizl intu'en.

"S-a trecut apoi la testarea zonei prin magnetometrietlif'erenfialfl, respectiv "radiografiere" a subsolului cu aparate de

tip Partington [siclJ, care pot mdsura, printre altele, magnetismul

l'iimAntului. Aga fost depistatd o anomalie magneticd atipicd, pe o

sLrprafafs de aproximativ un kilometru petrat". Aici este vorba de o

rninciuni sfruntatd, meniti si creeze impresia cd datele empirice

au fost confirmate cu aparaturd de mdsurare (magnetometriediferenliald Bartington, nu Partington)'

Adevirul este altul: in zona "Gurii de Rai" echipa Rudan/

l(oson SRL nu a misurat magnetometric nimic. Dacd mdrturia dlui'loan Olaru poate fi pusl nemotivat sub semnul intrebirii, Studiul

l(SI prezentat gi de noi este clar: s-au tdcut misuretori in 5 puncte,

altele decAt "Gura de Rai", Singurele mlsuritori efectuate acolo au

fbst cele radiestezice, implicAnd a9a-zisul "Efect Rudan".

ExagerAnd efectele din zona"Gurii de Rai", Vasile Rudan

creeazdin articolul din Libertatea ideea unei Perimetru Integratunei Zone de Dopaj Activ. Mai prudent, ing' Olaru menlioneazd o

stare de bine care genereazd un oarecare plus de comfort. Departe

de a credita efecte misurabile asupra funcliilor vitale fpuls, ritmrespirator; g.a.J acesta vorbegte de modificiri energetice la nivel

subtil. Ceea ce pare a fi cu totul altceva decAt ce spune Vasile Rudan

L1.

Page 7: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

MUSCELEANU

in episodul cu medicii gi cardiacii.Ba chiar ing. Ioan Olaru merge ;i mai departe, intrebandu-se

daci "Gura de Rai" se mai afld acolo, Energiile telurice pe bazacdrora s-a construitteza"Gurii de Rai" nu sunt statice, ci dinamice.Dacd in trecut se punea accentul pe relele matematice construiteartificial pebazaunei geometrii stricte, in prezent se credite azdunmodel fluid, care-;i modifici in timp spalialitatea gi potenfa dupinigte legi necunoscute inci.

Revenind la Studiul Rudan/ Koson, acesta pare croit pentrua da un "iz" gtiinlific afacerii. vedetele academice sunt prof. univ.dr. ing. stanici Dumitru gi $eful de proiect prof. univ. dr. ing, BarcaFrumuzache. se insistr pe misurdtorile magnetometrice cu"aparaturi Bartington din ultima generafie" fiintagmi repetatdobsesiv), dar interpretarea datelor fie este sumari, fie lipsegtecu desivargire. Ba chiar; in studiur KSI se amintesc 3 (treiJ zonebenefice, nu una, fird insi a fi indicate explicit.

Degi in echipa Koson listati la inceputul Studiului nufigureazd gi Dragog Armand stdnicd (apare totu;i in fotografiilecare il insolesc!), el dd onorul in Libertatea cu titulatura de,,fizician,,,Nu gtim din ce cauzdin cv-ul Domniei-sale publicat pe pagina weba Institutului de Geodinamici Sabba s. $tefinescu al AcademieiRomane nu apare gi aceasti specializare. probabil pentru cr nu o aresau a "uitat" s-o mentioneze. $i dna. Maria stanice lucreazi la acelagiInstitut, Prof. univ. dr. ing. Dumitru Stanici chiar a condus aceastlinstitufie intre 1990 -2006. Nu am insistat asupra provenienleicostisitoarei aparaturi Bartington, degi intuim cum stau lucrurile.oricum, existente sau nu, faptele s-au prescris. Dar sr nu rdmanddl, stinici sr. cu impresia cd nu am infeles contextul retractirilorsale menlionate in "Romania enigmaticd gi insoliti vol. II"*.

$eful de subproiect este prof. univ. dr. ing. Barca Frumuzachede la Facultea de chimie Aplicati gi $tiinfa Materialelor Industriali- Departamentul de Bioresurse gi $tiinga polimerilor din cadrul

xVlad-lonug Musceleanu, Emil Str5inu, Ed, Triumf, Bucuregti, 2014,pg.1,gO_1,g2.

Page 8: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

"GURA DE RAI" DIN BUCEGI

UniversitSlii Politehnice Bucuregti. Este de neinleles legdtura dintre

acest om ajuns la vArsta senectulii, cu o carieri gtiinlificd deosebiti,

dar intr-un domeniu (chimie industriali 9i combustibili) tdri nici o

legdturd cu problematica studiului din Bucegi. Calitatea de "secretar

gtiinfific" (titulaturi comund gi potrivitS unei societSgi academice,

nicidecum comercialeJ este doar un element dintr-o progresie de

non-sensuri mai mult sau mai pulin evidente'Dincolo de senzalionalul distilat in pres', rdmAne o intrebare

tristi: pAnd unde merge impostura din mediul academic romAnesc?

cum este posibil ca nigte oameni cu lungi gi frumoase cariereuniversitare in spate si se coboare atAt de lejer gi atAt de multincAt sI recomande, de la inillimea "studiului gtiingific" minciunagi in;elitoria ca mijloc de cAgtig comercial?

Cel mai halucinant fragment din "studiul gtiinfific" Koson

Scientific Investigations este urmdtorul:"in perspectiva dezvoltdrii economice, este necesar

ca un complex hotelier de categoria hotelului Pegtera sd

beneficieze,in paralel cu existenfa unei zone adiacentecu un bogat potenlial turistic, gi de o reclamd subliminalivizand unele fenomenologii paranormale sau din domeniulfrontierelor cunoa$terii, cu impact sigur; verificat in practic|,in masa potenlialilor turigti autohtoni 9i striini. In acest sens,

se cultivd diverse mituri despre zona respectivd, se semnaleazd"existenla" unor enigmatice pegteri in zoni, in care "au loc"

fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unortezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistoricevii, etc. Bineinleles cd, din cand in cand, se inviti cdte un ziaristpentru cateva zile la hotel pentru a scrie 9i a difuza prin mass-

media aceste lucruri".Daci mai este nevoie de traducere din romAnd in romAnd,

se propune un scenariu de "reclami subliminald" (ca cel dinl,ibertatea),bazaL pe vehicularea unor povegti de adormit copii

rncnite si atragd turigtii. Comentariile sunt de prisos!

13

Page 9: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

VLAD - ION MUSCELEANU

Dacd nu l-am fi cunoscut pe prof, ing. Ioan Olaru am fi spusci "Gura de Rai" din Bucegi este o fdcituri cldditd pe acest calapodsuspect. Nu credem in totalitate asta, deoarece olaru trudegte dezeci de ani la descifrarea unor enigme reale care existd intr-adevdrin acest masiv muntos. $i unde ceva existd, nu mai trebuie inventat.considerdm insr ironic cd sugestia din studiul Koson i se adreseazdindirect unui om ca Ioan Olaru.

Prof. Ing.Ioan Olaru: partea sa de adevir

Inilial gandisem ca o secfiune a acestei lucriri sd cuprinddun interviu cu ing, Ioan olaru, pregedintele al FRDM "carpatica"gi, in aceasti calitate, beneficiar al contractului semnat cu FirmaKoson SRL.

Ing. Olaru practici un discurs luxuriant. Este genul deom pe care dacd-l intrebi "in ce zi suntem azi?" estein stare si-!ipovesteascd doui ore istoria misuririi timpului, altd ore si-1iprezinte resorturile astronomice ale calendarului, pentru a incheianeapirat cu o lungd disertalie despre misterele ansamblului circularde la Sarmisegetusa, cum un inteviu presupune oblinerea unorrdspunsuri succinte, la obiect gi daci se poate ldmuritoare, oricineinlelege de ce ne-am aflat in fala unei imposibilitrli tehnice.

Decat si inventdm rispunsuri care poate nu ar fi reflectatintocmai poziliadlui. olaru, am preferat sd sintetizim multe ore dedisculii libere in ceea ce credem noi ci a vrut si spunr interlocutorulnostru. ca mdsuri de precaulie, dupi redactare am trimis materialuldlui. olaru, pentru a-l verifica gi a fi siguri ci am inleles corectlucrurile.

Pentru a-l introduce pe ing, Ioan olaru cititorilor am selectatfragmente dintr-un interviu-chestionar publicat in Flacdra luiAdrian Piunescu [vezi Anexa I). Un document in care se prezintdscopurile gi obiectivele Fundaliei Romane de Dezvoltare Montanl

Page 10: Gura de Rai din Bucegi - cdn4.libris.ro de Rai din Bucegi - Vald... · fenomene paranormale, se vorbegte despre "existenfa" unor tezaure fabuloase in unele grote, despre animale preistorice

,,GUM DE RAI" DIN BUCEGI

"Carpatica" pe care-o conduce se gisegte tot acolo'Contractul Nr, 1 din 20.05.L999 s-a incheiat intre FRDM

"Carpatica", in calitate de executant gi S,C. Romcif S'A', in calitatede beneficiar. Obiectul contractual: un "Studiu multidisciplinarvizilndunele "ModalitSli optimale de promovare 9i eficientizare a

punerii in valoare a Hotelului Pegtera, Mdnistirii gi a ecosistemului

zonei superioare a Ialomilei, cu potenlialul ecoturistic - cultural-agremental gi mitologic in arealul parcului nalional Bucegi". [veziAnexa III),

La rAndul ei, in baza Contractului de cercetare gtiinlifici nr.

3124.05.1999 Fundalia RomAnd de Dezvoltare Montani "Carpatica",

de aceasti datl in calitate de beneficiaf a subcontractat o etape

specializati a studiului cu S.C. Koson - Scientific Investigations SRL

in calitate de executant. Aga este introdus Vasile Rudan (patronulKSI SRL) in "problem5".

Studiul elaborat de Koson SRL este prezentat integral inaceasti lucrare. in calitate de beneficial ing. Ioan Olaru ne-a pus

la dispozilie studiul original de la care a plecat totul gi ne-a acordatpermisiunea si-l publicdm.

De;i nu am avut ocazia si studiem in original Contractul,am primit asiguriri ci au existat intr-adevir nigte Clauze de

confidenlialitate privind proprietatea intelectuali ;i elementele

de Know-How. Vasile Rudan amintegte gi el aceste Clauze, agadar

nu a uitat de ele. Doar cd le interpreteaz|in felul lui, adicd liberalgi secvenfional.

Ing. Olaru descrie Studiul ca "o abordare integrati,convenfionald;i neconvenfionali", Echipa Koson SRL s-a ocupat

de cercetarea prin "metode neconvenlionale"' NehotirAt, afirmicd pe Rudan ci l-a cunoscut ba intr-un mediu "discret', ba prinintermediul unui prieten comun - B.M. Nu are cunogtinli de titlurilegtiinlifice [academice) ale lui Rudan, iar in ceea ce privegte expertiza

sa "extrase nzorialil'pare a cita extensiv din presa vremii' in context,

atunci cAnd spune cA"a mers pe incredere" are dreptate I000/o'

15