GIS referat FEAA

17
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master de specialitate Administraţie Publică Aplicaţii ale GIS (Geographic Information System – Sisteme Informaţionale Geografice) în e-guvernare Masterand, Roxana Tălăşman Grupa 1.2 An II, MAP 1

Transcript of GIS referat FEAA

Page 1: GIS referat FEAA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Master de specialitate Administraţie Publică

Aplicaţii ale GIS (Geographic Information System – Sisteme Informaţionale Geografice) în e-guvernare

Masterand,Roxana Tălăşman

Grupa 1.2An II, MAP

1

Page 2: GIS referat FEAA

DEZVOLTATEA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL GEOGRAFIC INTEGRAT LOCAL LA NIVELUL ZONEI METROPOLITATE

Consideraţii generale

Definiţia zonei metropolitane

Prin zona metropolitană se înţelege o zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţe de până la 30 de km, între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri (în conformitate cu Legea nr. 351 din 24.07.2001, Lege privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Secţiunea de localităţi)

Management urban

Pentru o societate care a suferit transformari sociale, politice si economice radicale, viitorul acesteia depinde de capacitatea de inovatie si de aptitudinile de valorificare a resurselor socio-economice si culturale existente ale tuturor actorilor implicati în evolutia societatii urbane.

Mai mult, “valorizarea teritoriului” este preocuparea majora a edililor orasului în gestionarea strategica a procesului de conceptie, decizie, implementare si control al dezvoltarii urbane.

Dinamica dezvoltării (atât avantajele, cât si constrângerile ei) impune o serie de redefiniri strategice, flexibile si creative ale nivelurilor administrative si ale mecanismelor de functionare ale acestora. Unul dintre cele mai importante din aceste mecanisme de functionare - managementul urban - reprezinta o activitate care implica abordari pluri- si transdisciplinare ale problematicii urbane.

În acest context, la nivelul administratiei publice locale, acest tip de management se aplica în doua sfere principale de activitate - sfera decizionala si sfera operationala – si are urmatoarele caracteristici de baza:

· este implicat activ în formularea si implementarea deciziilor de dezvoltare, concretizate la nivelul strategiilor

· coordoneaza actorii urbani relevanti

· se bazeaza pe structura (umana, tehnica si financiara) informationala a administratiei

2

Page 3: GIS referat FEAA

· utilizeaza instrumentele puse la dispozitie de autoritatea publica locala

Managementul urban se poate defini sintetic prin raspunsurile la intrebarile; CINE realizeaza managementul urban, CE reprezinta managementul urban si CUM se realizeaza managementul urban.

Managementul urban eficient se bazeaza pe o analiza clara si obiectiva, complexa si în special reala a situatiei existente, din toate punctele de vedere, motiv pentru care asigurarea bazei de date este o conditie strict necesara în desfasurarea acestei activitati pentru obtinerea rezultatelor în dezvoltarea urbana .

Sistem informatic geografic

Sistemul informatic geografic (engl. Geographical Information System- abr. GIS) se poate defini ca un sistem informatic utilizat pentru colectarea, stocarea, interogarea, transformarea si afisarea datelor spatiale (Borrough 1985). Practic un sistem informatic geografic înglobeaza date variate despre mediul înconjurator. Datele spatiale sunt informatii despre forma, locatia, relatiile geografice între entitati si atribute ale acestora. Aceste date se stocheaza în formate diferite în functie de tipul informatiei:

· Raster – harti sub forma de imagini fotografiate sau scanate,

· Vector – datele sunt stocate într-un sistem cartezian, fiecare entitate are un identificator si fiecare element al unei entitati are coordonate carteziene, Baze de date – stocheaza atributele aferente unui vector sau entitate

Hartile utilizabile în cazul sistemelor informatice geografice (GIS) se recomanda sa fie predominant sub forma de baze de date spatiale care însa trebuie sa respecte si restrictiile de integritate topologica, geometrica, respectiv restrictiile traditionale asupra bazelor de date.

Dezvoltarea Sistemului Informaţional Geografic Integrat (SIGI) constă în crearea unui instrument modern suport decizie pentru factorii de conducere.

Avantajele utilizării unui astfel de instrument se materializează astfel :

1. La nivelul unităţii teritorial administrative

a) în domeniul evidenţei funciare (cadastru general)

• întocmirea şi întreţinerea planurilor topografice de bază digitale scara 1 : 1.000 pentru intravilan ;

3

Page 4: GIS referat FEAA

• întocmirea şi întreţinerea planurilor cadastrale digitale scara 1 : 2.000 pe bază de ortofotoplan (plan restituit) pentru fiecare unitate teritorial administrativă ;

• delimitarea adminstrativ teritorială a unităţii teritoriale administrativă ;

• crearea bazelor de date cadastrale ale proprietarilor şi corpurilor de proprietate ;

• generare de rapoarte ;

• asigurarea accesului populaţiei şi a agenţilor economice la informaţia funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

b) în domeniul evidenţei, construcţiei şi întreţinerii fondului imobiliar:

• crearea hărţii imobilelor şi străzilor în sistemul de coordonate naţional;

• elaborarea planului de adrese;

• crearea bazei de date cu caracteristicile imobilelor (vor fi stabilite în planul de implementare);

• evidenţa monumentelor de arhitectură;

• asigurarea accesului populaţiei, agenţilor economici şi organelor publice la informaţia privind fondul imobiliar;

generarea de rapoarte privind utilizarea fondului imobiliar

c) în domeniul reţelelor inginereşti:

• crearea hărţilor tehnice ale municipiului pe baza planului topografic de bază 1:500 şi 1:1000;

• colectarea informaţiei privind plasarea reţelelor inginereşti şi a infrastructurii adiacente;

• înregistrarea autorizaţiilor şi modificărilor curente;

• asigurarea accesului agenţilor economici din domeniu şi tuturor celor interesaţi la informaţia privind reţelele inginereşti;

• generarea de rapoarte privind starea reţelelor inginereşti;

4

Page 5: GIS referat FEAA

d) în domeniul căilor de comunicaţie şi transport public:

• crearea hărţii rutelor de comunicaţie;

• planificarea rutelor transportului public;

• optimizarea orarului de deplasare a unităţilor de transport;

• întocmirea orarului unităţilor de transport;

• evidenţa calităţii căilor de comunicaţie;

• evidenţa intervenţiilor şi reparaţiilor;

• perfecţionarea sistemului de dirijare a fluxurilor de transport;

• crearea hărţii căilor de acces la obiectele municipale;

e) în domeniul ecologic:

• crearea hărţii zonelor ecologice ale municipiului şi evidenţa spaţiilor verzi;

• evidenţa calităţii apei, aerului, nivelurilor de zgomot şi de poluare;

• evidenţa zonelor cu posibile alunecări de teren.

2. La nivelul unei zone metropolitane

• dezvoltarea integrată a municipiului şi a comunelor componente, precum şi identificarea clară a zonelor cu specific funcţional diferit (zone turistice şi de agrement, zone industriale, zone de locuit etc);

• posibilitatea gestionării cu mare mare eficienţă a serviciilor publice atât la nivel de municipiu cât şi la nivelul celor 13 (16) comune;

• posibilitatea realizării unor investiţii de mare anvergură în avantajul noii structuri administrative;

• posibilitatea atragerii unor fonduri europene pentru dezvoltare cu destinaţie specială pentru zonele metropolitane.

În aceeaşi ordine de idei, această initiaţivă poate fi extrem de benefică pentru mediul de afaceri, contribuind la dezvoltarea investiţiilor şi ridicarea nivelului de trai

5

Page 6: GIS referat FEAA

pentru locuitorii zonei, la ridicarea calităţii serviciilor atât pentru locuitorii municipiului Zona Metropolitană;

• Alinierea Zonei Metroplitane la standardele economice şi sociale euro-atlantice, in consens cu cele naţionale;

• Instaurarea în Zona Metropolitană a unui climat de piaţă aliniat procedurilor competiţionale internaţionale;

• Creşterea coeziunii economico-sociale din Zona Metropolitană;

• Crearea premizelor că prin aplicarea strategiei sale de dezvoltare durabilă, ca teritoriul Zonei Metropolitane, să devină în perspectivă un spaţiu urbanistic comun integrat.

• Ridicarea calităţii vieţii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice din fiecare localitate a zonei;

• Dezvoltarea echilibrată între localităţile din cadrul zonei metropolitane dintre mediu urban şi cel rural, dintre zone centrale şi cele periferice;

• Stabilitatea şi reconversia forţei de muncă datorate atragerii investitorilor;

• Creşterea şanselor egale în ceea ce priveşte accesul la informare, cercetare - dezvoltare tehnologică, educaţie şi formare continuă a populaţie din zonele periferice şi rurale;

• Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apariţiei unor zone problemă şi creşterea capacităţii localităţilor de a-şi susţine propriu proces de dezvoltare;

• Indeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de asistenţă pentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune);

• Afilierea la Reţeaua Europeană a Regiunilor şi Zonelor Metropolitane (METREX), ce conduce la atragerea investitorilor străini;

• Revitalizarea economică şi reconsiderarea agriculturii;

• Rezolvarea problemelor de mediu.

6

Page 7: GIS referat FEAA

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI GIS

APLICATII

• Analiza globală

diguri

baraje

echipamente tehnice

alimentare cu energie electrica

alimentare cu gaze naturale

alimentare cu apa

canalizare

termoficare

reţele telefonie

reţele tv

extindere drum

amplasare reţea (telefoane, gaze, alimentare apă, etc.)

• Reprezentare hărţi

• Consultare PAD

coordonate

planşe desenate

memoriu general

• Generarea Fişei Bunului Imobil

completare date

tipărire FBI

7

Page 8: GIS referat FEAA

• Exploatare date cadastrale

Registrul cadastral al parcelelor;

Registrul cadastral al proprietarilor;

Indexul alfabetic al proprietarilor;

Sinteza terenurilor după categoria de folosinţă;

Situaţia parcelelor după tipurile de proprietate;

Situaţia parcelelor după modul de administrare;

Situaţia parcelelor după dotarea edilitară;

Situaţia clădirilor în funcţie de anul construirii;

Situaţia clădirilor după regimul de înălţime;

Situaţia locuinţelor în funcţie de capacitate;

Situaţia clădirilor în funcţie de capacitate;

Situata clădirilor după modul de administrare;

Situaţia clădirilor după tipul de proprietate;

Situaţia după structura de rezistenţă a clădirilor;

Situaţia clădirilor după tipurile de dotări;

Selectarea clădirilor după tipul de încălzire;

Starea de întreţinere a clădirilor.

8

Page 9: GIS referat FEAA

ORTOFOTOPLAN

9

Page 10: GIS referat FEAA

Vectorizare pe baza de ortofotoplan

10

Page 11: GIS referat FEAA

Plan restituit

11

Page 12: GIS referat FEAA

Harti Tematice – Toate proprietatile detinute de persoanele fizice

12

Page 13: GIS referat FEAA

Concluzii

Avantajele utilizării sistemelor informatice geografice si aplicabilitatea acestora în foarte multe domenii a dus la raspandirea acestui concept. Majoritatea institutiilor, companiilor care lucreaza cu date spatiale au initiat un proiect de tip GIS.

Peter Croswell, vicepresedintele unei firme de cosultanta în GIS a incercat sa defineasca factorii care contribuie la implementarea cu succes a unui sistem informatic geografic, printre acestea amintim:

· Evaluarea riscului organizational si reevaluarea acestuia pe parcursul proiectului,

· Obtinerea unui angajament din partea conducerii institutiei,

· Angajarea unui manager de proiect din fazele initiale ale proiectului,

· Proiectarea amanuntita a arhitecturii sistemului,

· Echipa de analiza sa fie interdisciplinara,

· Implicarea utilizatorilor în analiza,

· Formularea unei planificari,

· Alocarea unei resurse suficiente de timp si bani,

· Informarea permanenta a finantatorilor, a viitorilor si potentialilor utilizatori asupra stadiului proiectului,

· Trainning specializat permanent tuturor participantilor în proiect.

Implementarea GIS in orase si municipii si extinderea sistemului in zonele metropolitane sunt in acest moment in acelas timp o experienta si o provocare. Experienţa, datorită unicitatii pana in acest moment in Romania a modalitatii de abordare a sistemului şi a implementarii acestuia. Provocare, datorita dificultatilor acestei optiuni, dar in acelasi timp si satisfactiilor pe care realizarea si implementarea le ofera atat tehnicienilor cat si celor care utilizeaza sistemul ca suport decizional.

13

Page 14: GIS referat FEAA

Bibliografie:

Borrough, P - Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment,Oxford University Press, 1985

Briggs, R. - Introduction to GIS, University of Texas at Dallas, 1996

Dijk, M.P. Van; Nientied, P.-Management of the Cities in Development, IHS Rotterdam

Forbes D. -Planning for Performance, IHS Rotterdam

Gavris, G. - Proiectarea sistemelor informatice geografice, Workshop GIS Cluj, 2002

***- Management urbain, Université de Géneva, Institut d’Architecture,2003

***- Programul economic de preaderare, Guvernul Romaniei, 2001

14