Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

of 67 /67
 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 GHIDUL SOL ICITA NTULUI CONDI II GE NERALE DE ACCE SAR E A FONDURILOR Ț Page 1

description

Ghidul General POR 10.07.2015

Transcript of Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

Page 1: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 1/67

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUICONDI II GENERALE DE ACCESARE A FONDURILORȚ

Page 1

Page 2: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 2/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

PREAMBUL

Acest ocument repre!int" un #nrumar pentru pregatirea proiectelor si completareacorect" a cererilor e $inanţare e c"tre to i poten ialii solicitanţi ai Programuluiț țOperaţional Regional %POR& 2014-2020'A&'$l( )%$*$"ul docu+$" &$ !d%$&$!*, uu%o%)o$"i!lilo% &olici!" i( i"di'$%$" d$ )%io%i!$! d$ i".$&i ii( i"di'$%$" d$ !)$lul d$ț ț

)%oi$c$( cu +$" iu"$! c, l! !c$&$! &$ !d!u#,( o/li#!o%iu( i )%$.$d$%il$ #hidu%ilo%ț ș&)$ci'ic$ !)$lu%ilo% d$ )%oi$c$ A&)$c$l$ cu)%i"&$ " !c$& docu+$"( c!%$ d$%i., di" P%o#%!+ul O)$%! io"!l R$#io"!lți +odul &,u d$ i+)l$+$"!%$( .o% 'i i"$%)%$!$ $clu&i. d$ c,%$ Mi"i&$%ulș

D$*.ol,%ii R$#io"!l$ i Ad+i"i&%! i$i Pu/lic$ 3MDRAP AMPOR5 cu %$&)$c!%$!ș țl$#i&l! i$i " .i#o!%$ i 'olo&i"d +$od! d$ i"$%)%$!%$ &i&$+!ic,ț ș

(MPOR)A*)+" recoman"m ca #nainte e a #ncepe pregatirea proiectelor i completarea cererii eș$inan are a$erente s" ," asiguraţi c" aţi parcurs toate in$ormaţiile pre!entate #n acestț

ocument precum .i toate pre,eerile g/iurilor speci$ice %inclusi, notele e susol& .i s"," asigura i c" aţi #nţeles toate aspectele legate e speci$icul inter,enţiilor $inanţate ințPOR 2014-2020'

+" recoman"m s" consultaţi perioic pagina e internet 'in$oregio'ro pentru aurm"ri e,entualele moi$ic"ri ale coniţiilor generale isau speci$ice precum i alteș școmunic"ri clari$ic"ri pentru accesarea $onurilor #n carul POR 2014-2020'

Pentru a $acilita procesul e completare .i transmitere a cererilor e $inanţare la seiulAgen iilor pentru 3e!,oltare Regional" %A3R&ț 1 $uncţionea!" cte un irou e in$ormareune solicitanţii pot $i consiliaţi #n mo gratuit #n clari$icarea unor aspecte legate epreg"tirea cererii e $inanţare' ntre"rile rele,ante .i r"spunsurile corespun!"toare suntpulicate perioic pe paginile e internet ale Agen iilor pentru 3e!,oltare Regional"ț

%A3R& la sec iunea eicat" POR 2014-2020' 3e asemenea #n urma centrali!"rii perioiceța acestor #ntre"ri i r"spunsuri ele ,or $i pulicate i pe site-ulș ș 'in$oregio'ro lasec iunea a$erent" pre!entului g/i'ț

P%$.$d$%il$ )%$*$"ului docu+$" .o% 'i d$!li!$6co+)l$!$6+odi'ic!$ )%i"#hidu%ilo% &)$ci'ic$ !)$lu%ilo% d$ )%oi$c$

1 n carul $iec"rei Agen ii e e!,oltare regional" $unc ionea!" cte un Organism (ntermeiar c"ruia i s-au elegat atriuţii cu pri,ireț țla implementarea POR 2014-2020'

2

Page 3: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 3/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

6UPR(*7

1 INFORMA II GENERALE POR 2014-2020Ț   ................................................................................................5

1'1 A8e prioritare oiecti,e tematice i priorit" i e in,esti ieș ț ț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''51'2 Alocarea $inanciar"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9

1': (mplementarea complementar" prin POR 2014-2020 a unor strategii i instrumente e e!,oltareșteritoriale''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';1':'1 6ontriu ia POR la implementarea 7trategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 3un"riiț%7UER3& ;1':'2 (n,esti ia teritorial" integrat" pentru implementarea 7trategiei 3e!,olt"rii 3uraile a 3elteiț3un"rii %()( 3elta 3un"rii&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<1':': 3e!,oltare uran" urail"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''101':'4 3e!,oltare local" plasat" su responsailitatea comunit" ii %6LL3&ț ''''''''''''''''''''''''''''''''11

2 INFORMA II GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT POR 2014-2020Ț   ...........................13

2'1 (nstitu ii implicate #n sistemul e implementare a POR 2014-2020' Elemente generale'ț '''''''''''''1:2'2 Etapele procesului e management POR 2014-2020''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1:

Monitori!area proiectelor''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''14Ramursarea plata c/eltuielilor #n carul contractelor e $inan areț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''14

Monitori!area e8-post a contractelor e $inan areț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''143 AJUTOR DE STAT.......................................................................................................................... .......... 15

:'1 Elemente generale espre a=utoarele e stat a=utoare e minimis aplicaile #n carul POR 2014-2020' 15

:'1'1 Reguli generale pri,in a=utorul regional pentru in,esti iiț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''15:'1'2 Reguli pri,in a=utorul e minimis'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''19

4 INSTRUMENTE FINANCIARE APLICABILE POR 2014-2020.................................................................18

5 APELURILE DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020...................................................................... 20

5'1 (n$orma ii generale pri,in apelurile e proiecteț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''205'1'1 Apelurile e proiecte #n carul 7UER3 ()( 3elta 3un"rii e!,oltare uran" urail"'''''''''''205'1'2 Apelurile e proiecte #n carul 6LL3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21

5'2 6alenarul orientati, i alocarea $inanciar" orientati," a cererilor e proiecteș '''''''''''''''''''''''225': 3epunerea cererilor e $inan areț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''22

5':'1 Moalitatea e epunere a cererilor e $inan areț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2:6 CRITERII DE ELIGIBILITATE.................................................................................................................... 24

9'1 Eligiilitatea solicitan ilor i a partenerilor %ac" este ca!ul&ț ș ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''249'2 Eligiilitatea proiectului i a acti,it" ilorș ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2<9': 6riterii orientati,e e e,aluare te/nic" i $inanciar"ș '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':09'4 Eligiilitatea c/eltuielilor''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':<

9'4'1 Reguli generale e eligiilitate a c/eltuielilor''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':<7 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE...................................................................................... 41

>'1 6ompletarea cererii e $inan areț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''41>'1'1 Lima utili!at" #n completarea cererii e $inan areț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''41>'1'2 6ompletarea i =usti$icarea ugetului cererii e $inan areș ț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''41>'1': Ec/ipa e implementare a proiectului'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''42

>'1'4 Ane8ele la cererea e $inan areț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4:>'1'4'1 Ane8ele oligatorii la cererea e $inan are cu pri,ire la solicitantț ''''''''''''''''''''''''''''4:>'1'4'2 Ane8ele oligatorii cu pri,ire la proiect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''45

>'1'5 7emnarea cererii e $inan are i a ocumentelor ane8ateț ș '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''52>'1'9 *umerotarea cererii e $inan are i a ocumentelor ane8ateț ș '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''52

8 VERIFICAREA EVALUAREA SELEC IA I CONTRACTAREA PROIECTELORȚ Ș   .................................53

;'1 6on$ormitate aministrati," i eligiilitate' Aspecte generale - criterii proces clari$ic"riș '''''''''5:

:

Page 4: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 4/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

;'2 E,aluarea te/nic" i $inanciar"' Aspecte generale - criterii procesul general clari$icari ,i!ita laș$a a loculuiț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''54

;'2'1 E,aluarea i selec ia proiectelorș ț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''54;'2'1'1 E,aluarea i selec ia proiectelor #n carul 7UER3ș ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''59;'2'1'2 E,aluarea i selec ia proiectelor #n carul ()( 3elta 3un"riiș ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''59;'2'1': E,aluarea i selec ia proiectelor pentru componenta e e!,oltare uran" urail"ș ț ''''''59;'2'1'4 E,aluarea i selec ia proiectelor #n carul 6LL3ș ț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5;

;': Renun area la cererea e $inan are i restituirea ocumenta ieiț ț ș ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5;

;'4 6ontesta iiț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5;;'5 Etapa precontractual"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''90;'9 6ontractarea proiectelor' 6lau!e contractuale generale aspecte $inanciare monitori!areareali!"rii acti,it" ilor proiectului moi$icarea contractului e $inan areț ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''91

;'9'1 7emnarea contractului e $inan areț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''91;'9'2 Oliga iile ene$iciaruluiț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''91

a& 6lau!e contractuale generale'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''91& Monitori!area .i raportarea acti,it" ilor #n carul proiectuluiț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''92c& Ac/i!iţii #n carul proiectului''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''92& 6ontrol auit i nereguliș ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''92e& 6orec ii $inanciareț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9:$& (n$ormare .i pulicitate'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9:g& Ar/i,are'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''94

;'9': Aspecte $inanciare''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''94a& +aloarea $inan "rii neramursaileț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''94& Eligiilitatea c/eltuielilor'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''94c& Ramursarea c/eltuielilor6ereri e plat"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''94

;'9'4 Moi$icarea contractului e $inan areț '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''95! MODIFICAREA G"IDULUI SOLICITANTULUI.........................................................................................66

<'1 Aspectele care pot $ace oiectul moi$icarilor pre,eerilor g/iului solicitantului'''''''''''''''''''99<'2 6oni ii pri,in aplicarea moi$ic"rilor pentru cererile e $inan are a$late #n procesul e selecţieț ț%coni ii tran!itorii&ț ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''99

10 A#$%$..................................................................................................................................................... 67

4

Page 5: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 5/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

1 INFORMA II GENERALE POR 2014-2020Ț

Programul Opera ional Regional %POR& 2014-2020 este unul in programele a$erente Acorului e Parteneriatț2014-2020 prin care se pot accesa $onurile europene structurale i e in,esti ii #n concret cele pro,eniteș ț

in ?onul European pentru 3e!,oltare Regional" %?E3R&' Programul a $ost aproat prin eci!ia 6omisieiEuropene nr' 6 %2015& 42>22:'09'2015'

 n con$ormitate cu Acorul e Parteneriat 2014-2020 Programul Opera ional Regional %POR& 2014-2020 arețla a!" priorit" ile comune e e!,oltare propuse #n carul Planurilor e 3e!,oltare Regional" %P3R&țsinteti!ate prin 7trategia *a ional" e 3e!,oltare Regional" %7*3R& $iin corelat cu celelalte programețopera ionale pentru accea i perioa" e programare isau cu strategiile sectorialena ionale #n omeniileț ș ș țsale e inter,en ie precum i cu alte ocumente strategice la ni,el european %7trategia Europa 2020ț șpri,in cre terea inteligent" urail" i $a,orail" inclu!iuniiș ș &'

O/i$ci.ul #$"$%!l al POR 2014@2020 #l constituie c%$ $%$! co+)$ii.i, ii $co"o+ic$ș ț   iș  +/u",,i%$!co"di iilo% d$ .i! , !l$ co+u"i, ilo% loc!l$ i %$#io"!l$ț ț ț ș  prin spri=inirea e!,olt"rii meiului e a$aceri aconi iilor in$rastructurale i a ser,iciilor care s" asigure o e!,oltare sustenail" a regiunilor capaile s"ț șgestione!e #n mo e$icient resursele s" ,alori$ice poten ialul lor e ino,are i e asimilare a progresuluiț ș

te/nologic'

Oiecti,ele speci$ice ale programului men ionat sunt etaliate #n carulț A"$$i 101 l! )%$*$"ul #hidprintr-o pre!entare succint" a a8elor prioritare %AP& a oiecti,elor tematice %O)& precum i a priorit" ilorș țe in,es ii %P(&'ț

11 A$ )%io%i!%$( o/i$ci.$ $+!ic$ i )%io%i, i d$ i".$&i i$ș ț ț

POR 2014-2020 cuprine 11 !$ )%io%i!%$  estinate concentr"rii inter,en ilor $inanciareț  " !"u+i$)%io%i, i d$ i".$&i i$ 3PI5ț ț la care se aaug" o !, )%io%i!%, d$ !&i&$" , $h"ic,ț   pentru $inan areațacti,it" ilor e implementare a programului' 3e asemenea prin POR 2014-2020 se utili!ea!" #n moțcomplementar anumite &%!$#ii i i"&%u+$"$ d$ d$*.ol!%$ $%io%i!l,ș %7trategia Uniunii Europene

pentru Regiunea 3un"rii - 7UER3 in,esti ii teritoriale integrate cu pri,ire la 3elta 3un"rii - ()( 3eltaț3un"rii e!,oltare uran" urail" i e!,oltare local" plasat" su responsailitatea comunit" ii @6LL3&'ș ț

6ele 12 a8e prioritare in carul POR 2014-2020 sunt

AA PR(OR()ARA 1 - Promo,area trans$erului te/nologicAA PR(OR()ARA 2 - mun"t"ţirea competiti,it"ţii #ntreprinerilor mici .i mi=lociiAA PR(OR()ARA : - 7pri=inirea tran!i iei c"tre o economie cu emisii sc"!ute e caronțAA PR(OR()ARA 4 - 7pri=inirea e!,olt"rii urane uraileAA PR(OR()ARA 5 - mun"t" irea meiului uran i conser,area protec ia i ,alori$icarea urail" aț ș ț șpatrimoniului culturalAA PR(OR()ARA 9 - mun"t" irea in$rastructurii rutiere e importan " regional"ț țAA PR(OR()ARA > - 3i,ersi$icarea economiilor locale prin e!,oltarea urail" a turismului

AA PR(OR()ARA ; - 3e!,oltarea in$rastructurii e s"n"tateAA PR(OR()ARA < - 7pri=inirea regener"rii economice i sociale a comunit" ilor e$a,ori!ate inș țmeiul uranAA PR(OR()ARA 10 - mun"t" irea in$rastructurii euca ionaleț țAA PR(OR()ARA 11 - E8tinerea geogra$ic" a sistemului e #nregistrare a propriet"ţilor #n caastru .i

cartea $unciar"AA PR(OR()ARC 12 @ Asisten " te/nic"ț

5

Page 6: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 6/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

P%$*$"ul #hid #$"$%!l &$ !d%$&$!*, )o$" i!lilo% /$"$'ici!%i !'$%$" i !$lo% )%io%i!%$ 1-11ț ț ' n carulA"$$i 101 l! )%$*$"ul #hid este reali!at" o sinte!" a in$orma iilor cuprinse #n POR 2014@2020 respecti,ța a8elor prioritare 1-11 sinte!" c$ &$ co+)l$$!*, " +od &i&$+ic cu i"'o%+! iil$ț  men ionate #n carulțsec iunilor re$eritoare la criteriile e selec ie la poten ialii ene$iciari i la eligiilitatea acestoraț ț ț și"'o%+! ii cu)%i"&$ !7 " c!d%ul )%$*$"ului docu+$"( c7 i " c!d%ul #hidu%ilo% &)$ci'ic$ !)$lu%ilo%ț șd$ )%oi$c$

A$" i$8ț

)ipurile e ene$iciari eligiili pentru $iecare prioritate e in,esti ie sunt etaliate #nțcarul A"$$i 101 l! )%$*$"ul #hid 

12 Aloc!%$! 'i"!"ci!%,

 n perioaa e programare 2014-2020 Programului Opera ional Regional #i sunt alocate ;25 miliare euroțin care 9> miliare euro %inclusi, re!er,a e per$orman "& repre!int" spri=inul UE prin ?onul Europeanțpentru 3e!,oltare Regional" %?E3R& respecti, circa 15 miliare euro contriu ia na ional" %uget e statț țugete locale&' Reparti!area resurselor $inanciare a$erente POR 2014-2020 s-a reali!at #n a!a ne,oilor comune ee!,oltare ienti$icate #n procesul e programare asigurnu-se corelarea cu strategiile regiunilor ee!,oltare precum i cu strategiile na ionale sectoriale'ș ț

Pentru a r"spune acestor cerin e speci$ice #n carul POR 2014-2020 sunt aorateț 9 di" c$l$ 11 o/i$ci.$$+!ic$ prin stailirea priorit" ilor e in,esti ii i a oiecti,elor speci$ice corespun!"toare cu respectareaț ț școncentr"rii tematice con$orm Regulamentul %UE& nr' 1:0:201: al Parlamentului European i al 6onsiliuluișin 1> ecemrie 201:2'

T!/$l 1: A$l$ )%io%i!%$ i o/i$ci.$l$ $+!ic$ di" c!d%ul POR 2014-2020ș

A! )%io%i!%, 3AP56 )%io%i!$! d$ i".$&i i$ț O/i$ci. $+!ic 3OT5

1 P%o+o.!%$! %!"&'$%ului $h"olo#ic

1'1 Promo,area in,esti iilor #n 6D( e!,oltarea e leg"turi i sinergii #ntreț ș #ntreprineri centrele e cercetare i e!,oltare i #n," "mntul superior #nș ș țspecial promo,area in,esti iilor #n e!,oltarea e prouse i e ser,iciiț ștrans$erul e te/nologii ino,area social" ecoino,area i aplica iile eș țser,icii pulice stimularea cererii crearea e re ele i e grupuri iț ș șino,area esc/is" prin speciali!area inteligent" precum i spri=inireașacti,it" ilor e cercetare te/nologic" i aplicat" liniilor-pilot ac iunilor eț ș ț,aliare precoce a prouselor capacit" ilor e prouc ie a,ansate i eț ț șprim" prouc ie #n special #n omeniul te/nologiilor generice esen iale iț ț și$u!"rii te/nologiilor e u! general'

O) 1 - consoliarea cercet"rii e!,olt"riite/nologice .i a ino,"rii

2  ;+/u",,i%$! co+)$ii.i,ii "%$)%i"d$%ilo% +ici <i +i=locii

2'1 - Promo,area spiritului antreprenorial #n special prin $acilitareae8ploat"rii economice a ieilor noi i prin #ncura=area cre"rii e noiș

 #ntreprineri inclusi, prin incuatoare e a$aceri

2'2 - 7pri=inirea cre"rii i e8tinerea capacit" ilor a,ansate e prouc ie iș ț ț șe!,oltarea ser,iciilor

O) : - #mun"t"ţirea competiti,it"ţii #ntreprinerilor mici .i mi=locii asectorului agricol .i a sectorului pescuitului.i ac,aculturii

2 Regulamentul %UE& nr' 1:0:201: al Parlamentului European i al 6onsiliului in 1> ecemrie 201: e stailire a unor ispo!i iiș țcomune pri,in ?onul European pentru 3e!,oltare Regional" ?onul 7ocial European ?onul e 6oe!iune ?onul European Agricolpentru 3e!,oltare Rural" i ?onul European pentru Pescuit i A$aceri Maritime precum i e stailire a unor ispo!i ii generaleș ș ș țpri,in ?onul european e e!,oltare regional" ?onul social european ?onul e coe!iune i ?onul european pentru pescuit iș șa$aceri maritime i e arogare a Regulamentului %6E& nr' 10;:2009 al 6onsiliuluiș

9

Page 7: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 7/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

> S)%i=i"i%$! %!"*i i$i c,%$ o $co"o+i$ cu $+i&ii &c,*u$ d$țc!%/o"

:'1 - 7pri=inirea e$icien ei energetice a gestion"rii inteligente a energiei i aț șutili!"rii energiei in surse regeneraile #n in$rastructurile pulice inclusi, #ncl"irile pulice i #n sectorul locuin elorș ț

:'2 Promo,area strategiilor e reucere a emisiilor e io8i e caronpentru toate tipurile e teritoriu #n particular !one urane inclusi,promo,area planurilor sustenaile e moilitate uran" i a unor m"surișrele,ante pentru atenuarea aapt"rilor

O) 4 - spri=inirea tran!iţiei c"tre oeconomie cu emisii sc"!ute e io8i ecaron #n toate sectoarele

4 S)%i=i"i%$! d$*.ol,%ii u%/!"$ du%!/il$

4'1 Promo,area strategiilor e reucere a emisiilor e io8i e caronpentru toate tipurile e teritoriu #n particular !one urane inclusi,promo,area planurilor sustenaile e moilitate uran" i a unor m"surișrele,ante pentru atenuarea aapt"rilor

4'2 Reali!area e ac iuni estinate #mun"t" irii meiului uran re,itali!"riiț țora elor regener"rii i econtamin"rii terenurilor inustriale e!a$ectateș ș%inclusi, a !onelor e recon,ersie& reucerii polu"rii aerului i promo,"riișm"surilor e reucere a !gomotului

4': O$erirea e spri=in pentru regenerarea $i!ic" economic" i social" aș

comunit" ilor e$a,ori!ate in regiunile urane i ruraleț ș

4'4- (n,esti iile #n euca ie #n $ormare inclusi, #n $ormare pro$esional"ț țpentru onirea e competen e i #n," are pe tot parcursul ,ie ii prinț ș ț țe!,oltarea in$rastructurilor e euca ie i $ormareț ș  

O) 4 - spri=inirea tran!iţiei c"tre oeconomie cu emisii sc"!ute e io8i ecaron #n toate sectoarele

O) 9 - protecţia meiului .i promo,areautili!"rii e$iciente a resurselor

O) < - promo,area inclu!iunii sociale .icomaterea s"r"ciei

O) 10 - in,estiţiile #n eucaţiecompetenţe .i #n,"ţare pe tot parcursul,ieţii

?  ;+/u",, i%$! +$diului u%/!" i co"&$%.!%$!( )%o$c i! iț ș ț ș.!lo%i'ic!%$! du%!/il, ! )!%i+o"iului culu%!l

?1 Co"&$%.!%$!( )%o$=!%$!( )%o+o.!%$! i d$*.ol!%$! )!%i+o"iuluiș"!u%!l i culu%!lș

?2 R$!li*!%$! d$ !c iu"i d$&i"!$ +/u",, i%ii +$diului u%/!"(ț ț%$.i!li*,%ii o%! $lo%( %$#$"$%,%ii i d$co"!+i",%ii $%$"u%ilo% i"du&%i!l$ș șd$*!'$c!$ 3i"clu&i. ! *o"$lo% d$ %$co".$%&i$5( %$duc$%ii )olu,%ii !$%uluii )%o+o.,%ii +,&u%ilo% d$ %$duc$%$ ! *#o+ouluiș

O) 9 - protecţia meiului .i promo,areautili!"rii e$iciente a resurselor

@  ;+/u",, i%$! i"'%!&%ucu%ii %ui$%$ d$ i+)o%!" , %$#io"!l,ț ț

 9'1 - 7timularea moilit" ii regionale prin conectarea nourilor secunare iț șter iare la in$rastructura )E*-) inclusi, a nourilor multimoaleț

O) > - promo,area sistemelor e transporturaile .i eliminarea loca=elor in carulin$rastructurilor reţelelor ma=ore

Di.$%&i'ic!%$! $co"o+iilo% loc!l$ )%i" d$*.ol!%$! du%!/il, !u%i&+ului

  >'1 - 7pri=inirea unei cre teri $a,oraile ocup"rii $or ei e munc" prinș țe!,oltarea poten ialului enogen ca parte a unei strategii teritoriale pentruțanumite !one care s" inclu" recon,ersia regiunilor inustriale a$late #neclin precum i sporirea accesiilit" ii i e!,oltarea resurselor naturale iș ț ș șculturale speci$ice

O) ; - promo,area ocup"rii $or ei ețmunc" sustenaile i e calitate iș șspri=inirea moilit" ii $or ei e munc"ț ț

B D$*.ol!%$! i"'%!&%ucu%ii d$ &,",!$ i &oci!l$ș

  ;'1 - (n,estiţiile #n in$rastructurile sanitare .i sociale care contriuie lae!,oltarea la ni,el naţional regional .i local reucn inegalit"ţile #n ceeace pri,e.te starea e s"n"tate .i promo,n inclu!iunea social" prin

 #mun"t"ţirea accesului la ser,iciile sociale culturale i e recreareșprecum i trecerea e la ser,iciile institu ionale la ser,iciile prestate eș țcolecti,it" ile localeț

 

O) < - promo,area inclu!iunii sociale .icomaterea s"r"ciei

9 S)%i=i"i%$! %$#$"$%,%ii $co"o+ic$ i &oci!l$ ! co+u"i, ilo%ș țd$'!.o%i*!$ di" +$diul u%/!"

O) < - promo,area inclu!iunii sociale .icomaterea s"r"ciei

>

Page 8: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 8/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

<'1 - 3e!,oltare local" plasat" su responsailitatea comunit"ţii

10  ;+/u",, i%$! i"'%!&%ucu%ii $duc! io"!l$ț ț

10'1 - (n,esti iile #n euca ie i $ormare inclusi, #n $ormare pro$esional"ț ț șpentru onirea e competen e i #n," are pe tot parcursul ,ie ii prinț ș ț țe!,oltarea in$rastructurilor e euca ie i $ormareț ș

O) 10 - in,estiţiile #n eucaţiecompetenţe .i #n,"ţare pe tot parcursul,ieţii

11 Ei"d$%$! #$o#%!'ic, ! &i&$+ului d$ "%$#i&%!%$ !

)%o)%i$,ilo% " c!d!&%u <i c!%$! 'u"ci!%,11'1 - 6onsoliarea capacit" ii institu ionale i o aministra ie pulic"ț ț ș țe$icient"

O) 11 @ consoliarea capacit" iiț

institu ionale i o aministra ie pulic"ț ș țe$icient"

 n carul A"$$i 102 l! )%$*$"ul #hid sunt etaliate

aloc"rile $inanciare isponiile pentru $iecare a8" prioritar" oiecti, tematic prioritate ein,esti ie' Aloc"rile respecti,e cuprin att $onurile in ?onul European pentru 3e!,oltarețRegional" %?E3R& ct i contriu ia e la ugetul statului romn %B7&'ș ț

aloc"rile $inanciare pentru 7UER3 i ()( 3elta 3un"riiș

aloc"rile $inanciare pentru priorit" ile e in,esti ie a$erente regiunii e e!,oltareț ț

Bucure ti (l$o, %regiune mai e!,oltat"&ș cuantumul corespun!"tor re!er,ei e per$orman " este men ionat etaliat pentru $iecareț ț

prioritate e in,esti iiț

Aloc"rile $inanciare a$erente apelurilor e proiecte ,or $i stailite #n carul 6omitetului e Monitori!are alPOR i ,or $i etaliate #n carul g/iurilor speci$iceș apelurilor e proiecte'

A$" i$8ț

Regiunea e e!,oltare Bucure ti (l$o, %regiune mai e!,oltat"& nu ispune e aloc"riș$inanciare #n carul tuturor a8elor prioritare ale POR 2014-2020' Pentru etalii ," rug"mconsulta i cu aten ieț ț A"$! 102 l! )%$*$"ul #hid

1> I+)l$+$"!%$! co+)l$+$"!%, )%i" POR 2014-2020 ! u"o% &%!$#ii iși"&%u+$"$ d$ d$*.ol!%$ $%io%i!l$

POR 2014-2020  $inan ea!" e asemenea in,esti ii care contriuie la implementareaț țcomplementar" a unor strategii i instrumente e e!,oltare teritorialeș %$&)$ci. SUERDITI D$l! Du",%ii( d$*.ol!%$ u%/!", du%!/il, i d$*.ol!%$ loc!l, )l!&!, &u/ș%$&)o"&!/ili!$! co+u"i,ii 3CLLD5

1>1 Co"%i/u i! POR l! i+)l$+$"!%$! S%!$#i$i U"iu"ii Eu%o)$"$ )$"%u R$#iu"$! Du",%iiț3SUERD5

7UER3 a e,enit un instrument important pentru consoliarea caracterului complementar intre programele.i politicile regiunii 3un"rii' Aorarea 7trategiei 3un"rii cu o pri,ire e ansamlu a e!,olt"rii regionale ,acontriui la #nt"rirea leg"turilor e8istente %printre altele cu regiunea M"rii Baltice .i a regiunii Ariatic"-(onic"& cu leg"turile strategice ale regiunii e8tinse a M"rii *egre'

Oportunit"ţile e e!,oltare sunt ate e posiilitatea e a $i susţinute in,estiţii care s" auc" cre.tereeconomic" prin ,alori$icarea potenţialului turistic cre.terea coe!iunii sociale .i crearea e noi locuri emunc"' Proiectele care sunt implementate prin intermeiul 7UER3 ,or contriui la asigurarea e!,olt"rii

;

Page 9: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 9/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

uraile i ,or $i reali!ate cu scopul menţinerii ec/ilirului #ntre cre.terea economic" .iș  protecţia meiuluiinclusi, a io-i,ersit"ţii'

Principala pro,ocare pentru Romnia este repre!entat" e trans$ormarea regiunii 3un"rii #ntr-o regiunecompetiti," inamic" .i prosper" precum .i e riicarea stanarului e ,iaţ" al comunit"ţilor locale'

Pentru atingerea oiecti,elor 7UER3 prin POR 2014-2020 se ,or $inan a proiecte e in$rastuctur" #n carul aț4 a8e prioritare

A8a Prioritara : - 7pri=inirea tran!i iei c"tre o economie cu emisii sc"!ute e caronțA8a Prioritara 5 - mun"t" irea meiului uran i conser,area protec ia i ,alori$icarea urail" aț ș ț șpatrimoniului culturalA8a Prioritara 9 - mun"t" irea in$rastructurii rutiere e importan " regional"ț țA8a Prioritara > - 3i,ersi$icarea economiilor locale prin e!,oltarea urail" a turismului

Principalele tipuri e in,esti ii preconi!ate a $i implementate prin POR 2014 -2020 i rele,ante pentruț ș7UER3 ,i!ea!" e!,oltarea urm"toarelor omenii $'ici$" , $"$%#$ic,( %$#$"$%!%$ u%/!",( +o/ili!$țu%/!",( )!%i+o"iu culu%!l( i"'%!&%ucu%! %ui$%, d$ d%u+u%i =ud$ $"$( u%i&+ț

Ariile prioritare 7UER3 la care ,or contriui in,esti iile POR sunt urm"toareleț 1 @ #mun"t" irea moilit" ii i a multimoalit" ii - legaturi rutiere $ero,iare i aeriene %spri=init"ț ț ș ț ș

prin a8a prioritar" 9 POR -mun"t" irea in$rastructurii rutiere e importan " regional" - rumuriț ț

=ue ene&ț 2 @ #ncura=area energiilor uraile %spri=init" prin a8a prioritar" : POR -  Sprijinirea tranzi iei către oț

economie cu emisii sc"!ute e caron - economie cu emisii reuse e caron& : @ promo,area culturii i a turismului a contactelor irecte #ntre oameni %spri=init" prin a8eleș

prioritare 5 - mun"t" irea meiului uran i conser,area protec ia i ,alori$icarea urail" aț ș ț ș

patrimoniului cultural i > POR- 3i,ersi$icarea economiilor locale prin e!,oltarea urail" aș

turismului - patrimoniul cultural respecti, i,ersi$icarea economiilor locale&

Alocarea $inanciar" in partea Uniunii Europene %?E3R& acorat" prin POR 2014-2020 pentruimplementarea 7UER3 este #n ,aloare e apro8imati, 40>:> mil' euro' 3etalierea acestei aloc"ri #n carula8elor prioritare prin care se implementea!" 7UER3 este pre!entat" #n A"$! 102 l! )%$*$"ul #hid'

Pentru implementarea 7UER3 #n carul POR 2014-2020 $onurile alocate sunt estinate!onei ri,erane 3un"rii respecti, cele 12 =ud$ $ 3C!%! S$.$%i"( M$h$di" i( Dol=( Ol(ț ș țT$l$o%+!"( Giu%#iu( C,l,%! i( I!lo+i !( %,il!( G!l! i( Tulc$!( Co"&!" !5ș ț ț ț ' Pre!entul g/i,a constitui punctul e plecare al $inan "rii proiectelor in carul 7UER3 la care se ,orța"uga pre,eerile g/iului speci$ic apelurilor na ionale'ț

Proiectele treuie s" respecte criteriile stailite #n carul a8elor prioritarepriorit" ilor ețin,esti ieopera iunilor corespun!"toare POR #n carul c"rora se propune a se reali!a in,esti ia precum iț ț ț șcriteriile suplimentare pri,in moul #n care proiectele respecti,e contriuie la atingerea oiecti,elor7UER3 etaliate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor na ionale 7UER3'ț

1>2 I".$&i i! $%io%i!l, i"$#%!, )$"%uț i+)l$+$"!%$! S%!$#i$i D$*.ol,%ii Du%!/il$ ! D$l$i

Du",%ii 3ITI D$l! Du",%ii5(n,esti ia teritorial" integrat" %()(& presupune o aorare $inanciar" integrat" pentru $inan area in,esti iilorț ț ț #ntr-o anumit" !on" teritorial" speci$ic"' Ast$el !ona 3eltei 3un"rii este un teritoriu unic cu tr"s"turispeci$ice care necesit" o aorare integrat" resurse e meiu e importan " gloal" popula ia i!olat" iț ț șmarginali!at" speciali!are economic" i ,ulnerailitate precum i un acces limitat la ser,icii'ș ș

<

Page 10: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 10/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Acest instrument e in,esti ii teritoriale integrate ,a $i utili!at #ntr-un areal $ormat in :; e unit" iț țaministrati, teritoriale in carul R$*$%.! i$i io&'$%! D$l! Du",%ii( ud$ ul Tulc$! i "o%dul ud$ uluiț ț ș țCo"&!" !ț

A8ele prioritare POR care contriuie la $inan atea ()( 3elta 3un"rii suntțA8a prioritar" 2 @ mun"t" irea competiti,it" ii #ntreprinerilor mici i mi=lociiț ț șA8a prioritar" : @ 7pri=inirea tran!i iei c"tre o economie cu emisii sc"!ute e caronț

A8a Prioritara 5 - mun"t" irea meiului uran i conser,area protec ia i ,alori$icarea urail" aț ș ț șpatrimoniului culturalA8a prioritar" 9 @ mun"t" irea in$rastructurii rutiere e importan " regional"ț țA8a prioritara > @ 3i,ersi$icarea economiilor locale prin e!,oltarea urail" a turismuluiA8a prioritara ; @ 3e!,oltarea in$rastructurii sanitare i socialeșA8a prioritar" 10 @ mun"t" irea in$rastructurii euca ionaleț ț

Alocarea $inanciar" in partea Uniunii Europene acorat" prin POR 2014-2020 pentru implementarea ()(3elta 3un"rii este e apro8imati, :5;11 milioane euro' 3etalierea acestor aloc"ri #n carul a8elorprioritare anterior men ionate este reali!at" #n carulț A"$$i 102 l! )%$*$"ul #hid

La ni,elul ()( 3elta 3un"rii ,a e8ista un comitet irector a,n o structur" te/nic" prin intermeiul c"reiase ,a o$eri spri=in ene$iciarilor pentru elaorarea proiectelor' 7tructura te/nic" e la ni,elul ()( 3elta

3un"rii ,a asigura corelarea proiectelor propuse spre $inan are cu 7trategia 3eltei 3un"rii' Ulteriorțproiectele selectate ,or parcurge proceurile speci$ice Autorit" ilor e Management #n procesul e e,aluareți selec ie'ș ț

Ministerul ?onurilor Europene %M?E& ,a asigura secretariatul permanentpunctul unic e contact custructura cooronatoare ()( 3elta 3un"rii' )otoat" Ministerul ?onurilor Europene ,a coorona comitetule cooronare pri,in ()( 3elta 3unarii $ormat in repre!entan ii tuturor autorit" ilor e management careț ț,or $inan a proiectele in carulț ()( 3elta 3un"rii'

Proiectele treuie s" respecte criteriile e e,aluare i selec ieș ț stailite #n carul a8elor prioritarepriorit" ilor e in,esti ieopera iunilor corespun!"toare POR #n carul c"rora se propune a se reali!aț ț țin,esti ia precumț   i s" emonstre!e contriu ia 7trategia (ntegrat" e 3e!,oltare 3uraile a 3eltei 3un"rii'ș ț

1>> D$*.ol!%$ u%/!", du%!/il,?E3R spri=in" e!,oltarea uran" urail" prin &%!$#ii c!%$ &!/il$&c !c iu"i i"$#%!$ț  pentru a aorapro,oc"ri economice sociale climatice emogra$ice i e meiu care a$ectea!" !onele urane innș țseama e ne,oia e a promo,a leg"turile intre uran i rural'ș

3e!,oltarea uran" urail" poate $i atins" numai #n m"sura #n care ,or $i cominate la ni,el local m"suripri,in reno,area $i!ic" a !onelor urane cu m"suri care promo,ea!" eucaţia e!,oltarea economic"inclu!iunea social" .i protecţia meiului' Ast$el se spri=in" reali!area unei aor"ri integrate i strategiceșpentru spri=inirea in,esti iilor #n !ona uran" att prin celelalte surse e $inan are ct i prin POR 2014-ț ț ș2020 respecti, )%i" i"$%+$diul !$i )%io%i!%$ )%i.i"d &)%i=i"i%$! d$*.ol,%ii u%/!"$ du%!/il$ i )%i"ș!l$ !$ )%io%i!%$ cu !/o%d!%$ &$co%i!l,

3e i in,esti iile propuse pentru $inan are prin POR 2014-2020 #n carul a8ei prioritare pri,in spri=inireaș ț ț

e!,olt"rii urane uraile sunt limitate $iin susumate oiecti,elor tematice 4 - economii cu emisiisc"!ute e caron 9 - protecţia meiului .i promo,area utili!"rii e$iciente a resurselor < @ inclu!iunesocial" i comaterea s"r"ciei precum i 10 - in,estiţiile #n eucaţie competenţe .i #n,"ţare pe totș șparcursul ,ieţii' 3e asemenea pentru accesarea $inan "rii #n carul POR 2014-2020ț $&$ o/li#!o%i$$l!/o%!%$! u"o% &%!$#ii d$ d$*.ol!%$ c!%$ &, i"$#%$*$ i"clu&i. !&)$c$ $co"o+ic$( &oci!l$( $c 'e,aluarea i selectarea acestor strategii constituin etape anterioare procesului e selec ie a proiectelor #nș țcarul POR 2014-2020'

10

Page 11: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 11/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

3ate $iin cele e mai sus pentru spri=inirea unei aor"ri integrate proiectele care suntparte a strategiilor integrate e e!,oltare uran" %7(3U& ,or $i $inan ate cu prioritate #nțcelelate a8e prioritare ale POR precum i #n alte programe opera ionale rele,ante' +a e8istaș țo etap" !"$%io!%, d$)u"$%ii c$%$%ilo% d$ 'i"!" !%$ )%o)%iu-*i&$ " c!%$ &$ .o% $.!lu! iț ș&$l$c! &%!$#iil$ i"$#%!$ d$ d$*.ol!%$ u%/!",( i"clu&i. )%oi$c$l$ )%io%ii*!$

Principiile e selectare a !onelor urane pentru promo,area i implementarea ac iunilor integrate eș țe!,oltare uran" urail" iau #n consierare• contriu ia ora elor la e!,oltarea socio-economic" a regiunilorț ș

• promo,area unei aor"ri integrate a e!,olt"rii locale %strategii integrate i interconectateș

moili!area parteneriatelor locale cominarea resurselor in toate sursele e $inan are impactulțsocio-economic local #n special a,n #n ,eere !onele #n,ecinate i urani!area etc'&ș

• capacitatea aministrati," a autorit" ilor locale e a implementa strategii integrate e e!,oltareț

uran"'

(n,esti iile pri,in e!,oltarea uran" urail" ,or $i limitate i concentrate #n municipiile re ein " eț ș ș ț=ue inclusi, localit" ile in !ona $unc ional" uran" up" ca!'ț ț ț

Mu"ici)iil$ ucu%$ i( i"clu&i. &$co!%$l$ co+)o"$"$( i Tulc$! 3i"clu& " $%io%iulș ș!co)$%i d$ ITI D$l! Du",%ii5 "u .o% /$"$'ici! d$ 'i"!" !%$ " c!dul !$i )%io%i!%$ )%i.i"dțd$*.ol!%$! u%/!", i"$#%!, Acestea pot ene$icia e acelea i tipuri e $inan "ri #n carulș ța8elor prioritare tematice' 3e asemenea tipurile e in,esti ii cu oiecti,e similare priorit" iiț țe in,esti ie 4': -ț O$erirea e spri=in pentru regenerarea $i!ic" economic" i social" așcomunit" ilor e$a,ori!ate in regiunile urane i ruraleț ș   se pot reali!a #n carul a8eiprioritare < - 7pri=inirea regener"rii economice i sociale a comunit" ilor e$a,ori!ate inș țmeiul uran pentru municipiile anterior men ionate'țC$l$l!l$ c!$#o%ii d$ o%! $ș pot ene$icia e acelea i tipuri e $inan "ri #n carul a8elorș țprioritare tematice ale POR 2014 - 2020'

 n acest conte8t $iecare municipiu re ein " e =ue %inclusi, localit" ile in !ona $unc ional" uran"ș ț ț ț țup" ca!& ,a ene$icia e aloc"ri orientati,e preeterminate ar cu termen limit" pentru implementarea

proiectelor' O parte a aloc"rii $inanciare a a8ei prioritare pri,in e!,oltarea uran" inclusi, economiile ișsumele nec/eltuite ,a $i alocat" #n $unc ie e anumite criterii e per$orman " %e8' contractarea con$ormț țcalenarului e implementare a sumelor alocate progresul #nregistrat #n implementarea strategieiintegrate e e!,oltare uran" urail" etc'& autorit" ilor locale eligiile #n carul a8ei e e!,oltarețuran" care au implementatcontractat cu succes proiectele e e!,oltare local"'

Pentru aceast" a8" prioritar" se #ncura=ea!" $ormarea !onelor $unc ionale #n =urulț municipiului re ein "ș țe =ueț .i preg"tirea unor strategiilor integrate e e!,oltare uran" %7(3U&' 3e asemenea ," rug"m s"consultaţi .i &u/&$ciu"$! ?11 l! )%$*$"ul docu+$"'

1>4 D$*.ol!%$ loc!l, )l!&!, &u/ %$&)o"&!/ili!$! co+u"i, ii 3CLLD5ț

6LL3 este un instrument pentru promo,area e!,olt"rii integrate .i implic"rii comunit"ţilor #n e!,oltarealocal" prin $ormarea unui parteneriat local' Acesta in urm" are rolul e a elaora i pune #n aplicare oșstrategie e e!,oltare integrat" parteneriatul ene$iciin e $inan are pe termen lung e inn putereaț țe eci!ie cu pri,ire la moul #n care sunt c/eltuite $onurile'

6LL3 se a8ea!" pe anumite !one suregionale $iin plasat" su responsailitatea grupurilor e ac iunețlocal" $iin reali!at" prin strategii e e!,oltare local" pe !one integrate i multisectoriale' 6LL3 esteș

11

Page 12: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 12/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

elaorat" inn cont e necesit" ile i poten ialul local i inclue caracteristici ino,atoare #n conte8tț ț ș ț șlocal colaorare #n re ea i up" ca! cooperare'ț ș

Pentru acele regiuni #n care au $ost ienti$icate !one e$a,ori!ate cu popula ie a$lat" #n risc e e8clu!iunețsocial" strategia POR este aceea ca prin instrumentul e!,olt"rii locale plasate su responsailitateacomunit"ţii %6LL3& s" se implemente!e m"suri care s" iminue!e ac iunea $actorilor ce generea!" s"r"cieți e8clu!iune social"'ș

Ast$el in,esti iile reali!ate prin intermeiul 6LL3 r"spun la ne,oile comunit" ilor urane marginali!ate eț țla ni,elul tuturor regiunilor Romniei'

*e,oile aresate prin intermeiul 6LL3 la ni,el uran sunt #n principal accesul reus sau lipsa accesului laconiţii ecente e locuire la in$rastructura .i resursele eucaţionale la ocupare .i la oportunit"ţile eocupare la ser,icii meicale e calitate slaa capacitate e ino,are .i cunoa.tere la ni,elul !onei risculmare e s"r"cie .i e8clu!iune social" pentru grupurile e$a,ori!ate ienti$icate #n carul !onelor,ulneraile in !onele urane marginali!ate'

Aplicarea 6LL3 #n !onele urane are ca oiecti, integrarea social" .i e!,oltarea comunit"ţilormarginali!ate in ora.ele Romniei prin stimularea asocierii Fe =os #n susG ale actorilor intr-un teritoriucare elaorea!" .i aplic" strategii integrate .i multisectoriale e e!,oltare local"'

)ipurile e in,estiţii cuprinse #n carul proiectelor integrate $inanţate prin intermeiul 6LL3 se ,or a8a attpe in$rastructura e locuire %locuinţe sociale& in$rastructura social" %eucaţie s"n"tate ser,icii sociale&ct .i pe m"suri estinate #ncura="rii ocup"rii %prin acti,it"ţi e economie social" e inserţie& estinateamena="rii spa iului uran egraat .isau ale spa iilor pulice urane #n paralel cu implementarea unorț țacti,it"ţi e e!,oltare comunitar" integrat" %in$ormareconsilieremeiere etc'&'

 n acest sens Programul Operational 6apital Uman:  %PO6U& gestionat prin Autoritatea emanagement in carul Ministerului ?onurilor Europene %prin A8a Prioritar" 5 @ 3e!,oltareLocal" plasat" su Responsailitatea 6omunit" ii& i POR %prin A8a Prioritar" < - 7pri=inireaț șregener"rii economice i sociale a comunit" ilor e$a,ori!ate in meiul uran& ,or pune laș țispo!i ie aloc"rile $inanciare necesare implement"rii strategiilor integrate e e!,oltarețlocal" pentru ora e cu o popula ie e peste 20 000 e locuitori' Prin intermeiul acestorș țprograme se ,or $inan a oar grupurile e ac iune local" %HAL& constituite #n meiul uran' +"ț țrug"m s" a,eţi #n ,eere .i in$ormaţiile incluse #n carul &u/&$ciu"ii ?12 di" c!d%ul)%$*$"ului docu+$"'

Ionele ,i!ate e un parteneriat local %grup e ac iune local"-HAL& treuie s" $ie coerente in punct eț,eere economic social i $i!ic' )eritoriul poate ,aria ca $orm" i elimitare e la o singur" !on"ș șmarginali!at" #ntr-un ora %e e8emplu - !on" e tip g/etou cu locuri& la mai multe !one e acest tip'ș3eci!ia re$eritoare la elimitarea e8act" a !onelor locale apar ine grupurilor e ac iune local" asigurnu-ț țse ast$el respectarea coni iilor locale i a scopurilor strategiei locale'ț ș 4

T$ul i"$#%!l !l Programului Operaţional Regional 2014-2020 $&$ di&)o"i/il l!!d%$&! $/ h):66i"'o%$#io%o

: /ttp'$onuri-ue'ropo-2014-20204 A se ,eea e$initia teritoriului in perspecti,a 6LL3 in carul Ane8ei 10'5 la pre!entul g/i

12

Page 13: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 13/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

2 INFORMA II GENERALE PRIIND SISTEMUL DE MANAGEMENT POR 2014-Ț2020

21 I"&iu ii i+)lic!$ " &i&$+ul d$ i+)l$+$"!%$ ! POR 2014-2020țEl$+$"$ #$"$%!l$

Urm"toarele instituţii $ormea!" sistemul e implementare a Programului Operational Regional 2014 -2020

S%ucu%!6o%#!"i&+ul I"&iui! ROLAuo%i!$! d$ M!"!#$+$"3AM POR5

Ministerul 3e!,olt"rii Regionale .iAministra iei Pulice %M3RAP&ț

-Hestionarea i monitori!areașprogramului-7electarea opera iunilorț

O%#!"i&+$l$ I"$%+$di!%$3OI5

; O(-uri %O(-urile POR suntconstituite #n structurile A3R&

-atriu ii elegate #n procesul ețe,aluare selec ie monitori!areț,eri$icarea c/eltuielilor

Co+i$ul d$ +o"io%i*!%$ !lPOR 3CMPOR5

Organi!a ie partenerial"ț -eci!ional #n procesul eimplementare a programului-monitori!area implement"riiprogramului

Auo%i!$! d$ C$%i'ic!%$ <iPl!, 3ACP5

Ministerul ?inanţelor Pulice %M?P& -stailirea i transmitereașcererilor e plat" c"tre 6omisiaEuropean" #n ,eerea ramurs"riic/eltuielilor c"tre statul-memru

Auo%i!$! d$ Audi 3AA5 Autoritatea e Auit in carul6urţii Romne e 6onturi %AA&

-e$ectuea!" auituri ale unei$unc ion"ri a sistemului ețgestiune i control #n carulșprogramului

22 E!)$l$ )%oc$&ului d$ +!"!#$+$" POR 2014-2020

Pentru implementarea POR 2014-2020 organismele anterior men ionate cooperea!" pentru utili!areațe$icient" a $onurilor alocate #n carul programului'

Pentru procesul e e,aluare i selec ie a proiectelor AMPOR eleag" o serie e atriu ii Organismelorș ț ț(ntermeiare %A3R& #n a!a unor acoruri caru e elegare'

L!"&!%$! !)$lu%ilo% d$ )%oi$c$

 n carul POR 2014-2020 se lansea!" #n principiu apeluri e proiecte pentru $iecare a8" prioritar"prioritate e in,esti ii opera iune up" ca! cu termen limit" pentru epunere a cererilor e $inan are .iț ț ț

 #n limita aloc"rii $inanciare a$erente apelului e proiecte' Pentru etalii ," rug"m consulta iț &$c iu"$! ? l!ț)%$*$"ul #hid

Pentru implementarea complementar" prin POR 2014-2020 a unor strategii i pentru instrumentele eșe!,oltare teritoriale integrate %()( 6LL3 i e!,oltarea uran"& ,or e8ista etape anterioare epuneriișcererii e $inan are care constau #n prioriti!areacon$ormarea propunerilor e proiecte cu anumitețocumente strategice rele,ante'

1:

Page 14: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 14/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Mai multe in$ormaţii legate e prioriti!areacon$ormarea propunerilor e proiecte cuanumite ocumente strategice rele,ante se ,or regasi #n carul g/iurilor speci$iceapelurilor e proiecte'

E.!lu!%$!( &$l$c i! i co"%!c!%$! )%oi$c$lo%ț ș

E,aluarea i selec ia proiectelor se reali!ea!" up" un sistem competiti,' 3etalierea acestor aspecte esteș ț

reali!at" #n carul &$c iu"ii B l! )%$*$"ul #hidț

Mo"io%i*!%$! )%oi$c$lo%

7e re$er" la acti,itatea e urm"rire a implement"rii acti,it" ilor pre,"!ute #n contractul e $inan are aț ținicatorilor asuma i #n carul proiectului' Aceast" acti,itate ,a $i reali!at" e c"tre O( #n a!a acoruluițe elegare e atriu ii precum i e c"tre AMPOR' n plus #n urma semn"rii contractelor e $inan are iț ș ț șalte organisme cu atriu ii e ,eri$icare i control #n implementarea ?E3R %Autoritatea e 6erti$icare .iț șPlat" Autoritatea e Auit 6omisia European"& pot reali!a controale auituri asupra moului eimplementare a proiectelor'

(nicatorii e reali!are comuni .i speci$ici POR %a se ,eea !"$! 101 di" )%$*$"ul #hid&

sunt oligatorii pentru $iecare proiect'

R!+/u%&!%$!6 )l!! ch$lui$lilo% " c!d%ul co"%!c$lo% d$ 'i"!" !%$ț

6/eltuielile e$ectuate e c"tre ene$iciar ,or $i ramursate ulterior #n urma unui proces e ,eri$icare ișautori!are a c/eltuielilor' Bene$iciarul treuie s" ţin" o contailitate analitic" a proiectului s" ţin" registree8acte .i perioice precum .i #nregistr"ri contaile separate .i transparente ale implement"rii proiectului'

Mecanismul ramurs"rilorpl" ilorț   #n carul contractelor e $inan are este etaliat #nțcarul A"$$i 10B l! )%$*$"ul #hid

Mo"io%i*!%$! $-)o& ! co"%!c$lo% d$ 'i"!" !%$ț

 n urma $inali!"rii contractelor e $inan areț   #n ca!ul unei in,esti ii #n in$rastructur" sau prouc ieț țsolicitantul treuie s" men in" in,esti ia reali!at" in contriu ia in ?E3R pe o perioa" e cinci ani e laț ț țe$ectuarea pl" ii $inale sau #n termenul pre,"!ut e normele pri,in a=utorul e stat' )ermenul anteriorțmen ionat se reuce la trei ani #n situa ii #n care prin proiect se ,i!ea!" men inerea in,esti iilor sau aț ț ț țlocurilor e munc" create e (MM-uri'

 n cuprinsul termenelor anterior men ionateț ene$iciarii au oligaţia e a p"stra .i e a pune la ispo!iţia organismelor ailitate in,entarul asupra acti,elor onite

prin POR e a acora reptul e acces la locurile .i spaţiile une se implementea!" sau a $ost implementat

proiectul inclusi, acces la sistemele in$ormatice precum .i la toate ocumentele .i $i.ierelein$ormatice pri,in gestiunea te/nic" .i $inanciar" a proiectului'

14

Page 15: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 15/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

> AUTOR DE STAT

A=utorul e stat repre!int" orice m"sur" e spri=in care #neplineste cumulati, urm"toarele coni iiț 7" $ie acorat" e c"tre stat sau e c"tre unit" ile aministrati,e teritoriale inț

resurse e stat sau resurse ale unit" ilor amnistrati,-teritoriale ori e altețorganisme care aministrea!" surse ale statului sau ale colecti,it" ilor localețini$erent e $orm"

7" $ie selecti," 7" asigure un a,anta= agentului economic 7" istorsione!e ori s" amenin e s" istorsione!e concuren a sau s" a$ecte!eț ț

comer ul intre statele memre ale Uniunii Europene'ț

A=uo%ul d$ &! " c!d%ul POR 2014-2020 &$ .! !co%d! )%i" i"$%+$diul u"o% &ch$+$ d$ !=uo% d$&!6d$ +i"i+i&

>1 El$+$"$ #$"$%!l$ d$&)%$ !=uo!%$l$ d$ &!6 !=uo!%$ d$ +i"i+i& !)lic!/il$ "c!d%ul POR 2014-2020

 ;" 'u"c i$ d$ &)$ci'icul 'i$c,%$i !$ )%io%i!%$6)%io%i, i d$ i".$&i i$6o)$%! iu"i )oț ț ț ț$i&! di'$%i$ i)u%i d$ !=uo!%$ !)lic!/il$ " c!d%ul POR 2014-2020( )%i"%$ c!%$!=uo%ul d$ &! %$#io"!l( !l$ i)u%i d$ !=uo!%$ d$ &!( !=uo%ul d$ +i"i+i&( $cAc$&$! .o% 'i d$!li!$ " c!d%ul l$#i&l! i$i !)lic!/il$( )%$cu+ i " c!d%ul #hidu%ilo%ț ș&)$ci'ic$ !)$lu%ilo% %$&)$ci.$ d$ )%oi$c$( " co"co%d!" , cu &ch$+$l$ d$ !=uo% d$ț&! !)%o/!$ d$ Co"&iliul Co"cu%$" $iț

>11 R$#uli #$"$%!l$ )%i.i"d !=uo%ul %$#io"!l )$"%u i".$&i iiț

A=uo%ul d$ &! %$#io"!l &$ !co%d, &u/ 'o%+, d$ 'i"!"!%$ "$%!+/u%&!/il,( l! c!%$ &$ !&i#u%,co"%i/u i! &olici!"ului " co"'o%+i!$ cu i"$"&i, il$ !=uo%ului d$ &! !)%o/!$ )$"%u )$%io!d!ț ț

2014-2020 Ast$el ,aloarea $inanţ"rii neramursaile se etermin" ca procent in ,aloarea eligiil" aproiectului %suma c/eltuielilor eligiile& care ,a $i acoperit" in ?E3R i uget e stat' Procentul aplicat nuștreuie s" ep" easc" intensitatea a=utorului regional stailit" #n $uncţie e locul e implementare așproiectului %regiunea e e!,oltare pe teritoriul c"reia se implementea!" proiectul $inan at& precum .i ețtipul solicitantului %respecti, #ncararea #n categoria #ntreprinerilor mari mi=locii sau micimicro& up"cum urmea!"

TAEL 2: I"$"&i!$! !=uo%ului d$ &! %$#io"!l !)lic!/il, " c!d%ul POR 2014-2020?

I"$"&i!$!!=uo%ului d$&! %$#io"!l

Ti)ul d$I"%$)%i"d$%$6R$#iu"$! d$

d$*.ol!%$

NE SE SM S N CI

ucu%$&i Il'o.

2014-2020

2014-

201

201B-

2020

2014-

2020J ma8im in,aloareaeligiil" aproiectului

(ntreprineremare

Bene$iciarii erept pulic sunt

50J 50J 50J 50J :5J 50J 50J 15J 10J :5J

5 3eci!ia 6omisiei Europene 6%2014&22400<'04'2014 /ttp'a=utorestat'roKpag;2

15

Page 16: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 16/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

consierate #ntreprinerimari #n anumiteconi ii %uget iț șnr' locuitori&9

J ma8im in,aloareaeligiil" aproiectului

(ntreprineremi=locie 90J 90J 90J 90J 45J 90J 90J 25J 20J 45J

J ma8im in,aloareaeligiil" aproiectului

(ntreprineremic" i microș

>0J >0J >0J >0J 55J >0J >0J :5J :0J 55J

(n,esti ia #n ca!ul a=utoarelor regionale treuie men inut" #n regiunea ene$iciar" pentru o perioa" e celț țpu in cinci ani sau #n ca!ul (MM e cel pu in trei ani e la $inali!area in,esti iilor' Aceast" coni ie nuț ț ț ț #mpieic" #nlocuirea unei instala ii sau a unui ec/ipament care a e,enit ep" it sau a $ost istrus #nț șaceast" perioa" cu coni ia ca acti,itatea economic" s" $ie men inut" #n regiunea #n cau!" pentruț țperioaa minim" rele,ant"'

>12 R$#uli )%i.i"d !=uo%ul d$ +i"i+i&

Ba!a legal" pentru acorarea acestui tip e a=utor este repre!entat" e REHULAME*)UL %UE& *R'140>201: al 6omisiei in 1; ecemrie 201: pri,in aplicarea articolelor 10> i 10; in )ratatul pri,inș$unc ionarea Uniunii Europene'ț

+aloarea total" a a=utoarelor e minimis acorate unei #ntreprineri unice nu poate ep" i suma e 200'000șEUR pe urata a trei e8erci ii $inanciare acest cuantum $iin reus la ma8im 100'000 e Euro pentruț #ntreprinerile care e$ectuea!" transport rutier e m"r$uri #n contul ter ilor sau contra costț >  Perioaarele,ant" e trei ani treuie e,aluat" pe o a!" continu" ast$el #nct pentru $iecare nou" acorare aa=utorului e minimis treuie eterminat" suma total" a a=utorului e minimis acorat #n e8erci iulț$inanciar #n cau!" precum i pe perioaa ultimelor ou" e8erci ii $inanciare' Aceste pla$oane ma8ime seș țaplic" ini$erent e $orma a=utorului e minimis sau e oiecti,ul urm"rit i ini$erent ac" a=utorulș

acorat e statul memru este $inan at #n totalitate sau par ial in resurse e origine comunitar"'ț ț

)oate entit" ile care sunt controlate %=uriic sau e $acto& e c"tre aceea i entitate suntț șconsierate o #ntreprinere unic"' Pentru mai multe etalii legate e #ncararea #ncategoriile e #ntreprineri legatepartenereunice ," rug"m consulta i GH/iul practicțpentru stailirea categoriei unei #ntreprineriG; precum i ocumentele pulicate eș6omisia European" asupra acestui aspect< %Aceste ocumente ,or $i isponiile i pe site-ulș'in$oregio'ro oat" cu pulicarea H/iului general&

A=utoarele care ep" esc pla$onul e minimis nu treuie $rac ionate #n p"r i mai mici pentru a se puteaș ț ț #ncara #n omeniul e aplicare al regulamentului e minimis'

9 Recomanarea 6E :91200: une e8ist" o e8cep ie pentru Autorit"ţile locale autonome cu un uget mai mic e 10 milioane e euro .ițcu mai puţin e 5 000 e locuitori' A se ,eea

/ttpec'europa'euenterprisepoliciessme$ilessmeNe$initionsmeNuserNguieNro'p$> 3aca acti,itatea pentru care se solicita $inantare este cea e transport rutier e mar$uri sau are legatura cu transportul rutier emar$uri'; Metoa e calcul a atelor unei #ntreprineri #n ca!urile #n care aceasta este partener" .isau legat" cu o alt" #ntreprinerepre!entat" #n lege este etaliat" .i e8empli$icat" #n carul unui H/i pri,in e$inirea (MM-urilor %isponiil #n lima romn" laaresa  /ttp'mimmc'ro$ilesimm3e$initiaN(MM'oc  ,arianta #n lima engle!" a acestui g/i elaorat e ser,iciilespeciali!ate ale 6omisiei Europene este isponiil" la aresa/ttpec'europa'euenterpriseenterpriseNpolicsmeNe$initionsmeNuserNguie'p$&< REHULAME*)UL %UE& *R' 140>201: AL 6OM(7(E( in 1; ecemrie 201: pri,in aplicarea articolelor 10> i 10; in )ratatul pri,inș$unc ionarea Uniunii Europene a=utoarelor e minimisț

19

Page 17: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 17/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Aten ieț

Regula e cumul se reg"se te laș capitolul >'1'2 6ompletarea i =usti$icarea ugetuluișcererii e $inan are la pre!entul g/i'ț

Aten ieț

POR 2014-2020 nu $inan ea!" #ntreprinerile a$late #n i$icultate' Pentru etalii ," rug"mțconsulta iț su-sec iunea 9'1 la pre!entul g/i'ț

Pentru in$orma ii suplimentare cu pri,ire la a=utoarele e stat ," rug"m consulta iț țlegisla ia speci$ic" men ionat" #n carulț ț ane8ei 10'4 la pre!entul g/i'

1>

Page 18: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 18/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

4 INSTRUMENTE FINANCIARE APLICAILE POR 2014-2020

(nstrumentele $inanciare repre!int" un mo e$icient e moili!are a resurselor in carul politicii ecoe!iune #n ,eerea reali!"rii oiecti,elor 7trategiei Europa 2020' Qintite c"tre proiecte cu potenţial",iailitate economic" instrumentele $inanciare o$er" spri=in in,estitorilor prin #mprumuturi garanţiiin,estiţii e capital .i alte mecanisme purt"toare e risc care pot $i cominate cu asistenţ" te/nic"su,enţii la on" sau contriuţii la comisioanele e garantare #n carul aceleia i operaţiuni'ș

 (nstrumentele $inanciare contriuie la moili!area unor co-in,estiţii pulice sau pri,ate suplimentare #n,eerea soluţion"rii e$icienţelor e piaţ"'

6on$orm articolului :> in Regulamentul Parlamentului European i al 6onsiliului nr'ș 1:0:201: spri=inulinstrumentelor $inanciare se $ace pe a!a unei e,alu"ri e8-ante prin care s-au stailit proe pri,ine$icien ele pie ei sau situa iile e in,esti ii su ni,elul optim precum i ni,elul estimat i propor iileț ț ț ț ș ș țnecesit" ilor e in,esti ii pulice inclusi, tipurile e instrumente $inanciare care urmea!" a $i spri=inite'ț ț

 n implementarea POR 2014-2020 se anali!ea!" utili!area instrumentelor $inanciare pentru urm"toarele a8eprioritare

A! )%io%i!%, 2 ;+/u",,i%$! co+)$ii.i,ii "%$)%i"d$%ilo% +ici <i +i=lociiA! )%io%i!%! > S)%i=i"i%$! %!"*i i$i c,%$ o $co"o+i$ cu $+i&ii &c,*u$ d$ c!%/o"ț

3eci!ia utili!"rii instrumentelor $inanciare #n carul POR 2014 @ 2020 se ,a lua e c"tre 6MPOR #n a!aeci!iei AMPOR up" $inali!area unei e,alu"ri e8 ante a omeniilor respecti,e e,aluare prin care sestailesc e$icienţele pieţei sau situaţiile e in,estiţii su ni,elul optim precum .i ni,elul estimat .iproporţiile necesit"ţilor e in,estiţii pulice inclusi, tipurile e instrumente $inanciare care urmea!" a $ispri=inite'

O ast$el e e,aluare e8 ante inclue• o anali!" a e$icienţelor pieţei a situaţiilor e in,estiţii su ni,elul optim .i a necesit"ţilor e

in,estiţii pentru omeniile e acţiune .i oiecti,ele tematice sau priorit"ţile e in,estiţii careurmea!" a $i aorate pentru a contriui la atingerea oiecti,elor speci$ice stailite #n carul uneipriorit"ţi .i care urmea!" a $i spri=inite prin instrumente $inanciare'

• o e,aluare a ,alorii a"ugate a instrumentelor $inanciare care sunt luate #n consierare pentruspri=in prin $onurile europene structurale i e in,esti ii %?E7(& consec,enţa #n raport cu alteș ț$orme e inter,enţie pulic" care se aresea!" aceleia.i pieţe posiile implicaţii pri,in a=utoarelee stat proporţionalitatea inter,enţiei .i a m"surilor preconi!ate pentru a minimi!a enaturareapieţei

• o estimare a resurselor pulice .i pri,ate suplimentare care ar putea $i ause e instrumentul$inanciar pn" la ni,elul estinatarului $inal %e$ectul e prg/ie preconi!at& inclusi, up" ca! oe,aluare a ne,oii e remunerare pre$erenţial" .i a ni,elului acesteia pentru a atrage resurse econtraparti" e la in,estitorii pri,aţi .isau o escriere a mecanismelor care ,or $i utili!ate pentrua staili necesitatea unei ast$el e remuner"ri pre$erenţiale .i graul acesteia precum un proces ee,aluare competiti, sau su$icient e inepenent

• o e,aluare a #n,"ţ"mintelor esprinse in instrumentele similare .i e,alu"rile e8 ante es$".uratee statul memru #n trecut .i moul #n care ast$el e #n,"ţ"minte ,or $i aplicate #n ,iitor

• strategia e in,estiţii propus" inclusi, e8aminarea opţiunilor pentru moalit"ţile e implementare.i prousele $inanciare care urmea!" a $i o$erite estinatarii $inali a,uţi #n ,eere .i cominaţiapreconi!at" cu spri=inul pentru grant up" ca!

• o speci$icare a re!ultatelor scontate .i a moului #n care se preconi!ea!" c" instrumentul $inanciar,i!at ,a contriui la reali!area oiecti,elor speci$ice stailite #n carul priorit"ţii rele,ante inclusi,a inicatorilor pentru respecti,a contriuţie

• pre,eeri care s" permit" re,i!uirea .i actuali!area e,alu"rii e8 ante up" cum este necesar #ntimpul implement"rii oric"rui instrument $inanciar implementat pe a!a unei ast$el e e,alu"ri #n

1;

Page 19: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 19/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

ca!ul #n care #n cursul $a!ei e implementare autoritatea e management consier" c"e,aluarea e8 ante nu mai poate repre!enta #n mo $iel coniţiile pieţei e8istente la momentulimplement"rii'

 n carul !$i )%io%i!%$ > S)%i=i"i%$! %!"*i i$i c,%$ o $co"o+i$ cu $+i&ii &c,*u$ d$ c!%/o"(ț)%io%i!$! d$ i".$&iii >1  - 7 prijinirea eficien ei energetice, a gestionării inteligente a energiei i aț ș

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, i înș

sectorul locuin elor ț  se anali!ea!" posiilitatea ca pentru cl"irile pulice .i sistemul e iluminat pulic s"

$ie utili!at un mecanism e $inantare ino,ati, prin intermeiul contractului e per$ormanţa energetic" .iimplicarea companiilor e ser,icii energetice %E76O& #n elaorarea co-$inan area implementarea .ițmonitori!area proiectelor' E76O o$er" solu ii integrate pentru implementarea i monitori!area m"surilor eț șe$icien " energetic" #n ,eerea reucerii c/eltuielilor cu energia garantn un anumit ni,el e economii ețenergie .i $iin remunerate #n $unc ie e per$orman a solu iilor implementate i economiile e energieț ț ț șreali!ate' 3etaliile cu pri,ire mecanismul E76O ,or $i cuprinse #n carul g/iurile speci$ice apelurilor eproiecte'

1<

Page 20: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 20/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

? APELURILE DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020

?1 I"'o%+! ii #$"$%!l$ )%i.i"d !)$lu%il$ d$ )%oi$c$ț

 n carul POR 2014-2020 regula este lansarea e !)$lu%i d$ )%oi$c$ co+)$ii.$ cu$%+$" li+i, d$ d$)u"$%$

Cu ilu d$ $c$)i$( )o 'i l!"&!$ &i !)$lu%i d$ )%oi$c$ cu d$)u"$%$ co"i"u, " li+i!'o"du%ilo% !loc!$

 nainte e momentul lans"rii epunerilor e proiecte AMPOR ,a pulica spre consultare pulic" pe site-ul'in$oregio'ro cte un g/i speci$ic pentru $iecare apel #n parte' n urma $inali!"rii proceurii econsultare pulic" i a apro"rii g/iului speci$ic se ,a lansa apelul e proiecte a$erent prin pulicareașunui anun e lansare pe site-ul anterior men ionat'ț ț

3epunerea proiectelor #n carul POR 2014-2020 are la a!" pre,eerile pre!entului g/i precum ișpre,eerile g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte a$erente $iec"rei priorit" i e in,esti iia8eț ț

prioritareopera iuni isau g/iurilor speci$ice apelurilor na ionale' Pre,eerile respecti,elor ocumenteț ș țse completea!" sistematic #n ceea ce pri,e te in$orma iile necesare pentru epunerea cererilor eș ț$inan are'ț

?11 A)$lu%il$ d$ )%oi$c$ " c!d%ul SUERD( ITI D$l! Du",%ii( d$*.ol!%$ u%/!", du%!/il,

Pentru implementarea 7UER3 AMPOR ,or lansa unul sau mai multe apeluri na ionale competiti,ețsolicitan ii eligiili putnț epune proiecte pentru in,esti ii speci$ice priorit" ilor e inter,en ie a$erenteț ț ța8elor prioritare : 5 9 i > cu coni ia ca acestea s" se implemente!e la ni,elul celor 12 =ue ele ri,eraneș ț ț3un"rii %6ara 7e,erin Me/ein i 3ol= Olt )eleorman Hiurgiu 6"l"ra i (alomi a Br"ila Hala i )ulceaș ț ș ț ț6onstan a&'ț

P$"%u i+)l$+$"!%$! SUERD &$ .o% l!"&! !)$lu%i "! io"!l$ co+)$ii.$ ț

P$"%u i+)l$+$"!%$! ITI D$l! Du",%ii AMPOR ,a lansa apelurile e proiecte istincte pe categorii eene$iciari %pulici i pri,a i&ș ț   solicitan ii eligiili putnț epune proiecte pentru in,esti ii speci$icețpriorit" ilor e inter,en ie a$erente a8elor prioritare 2 : 5-; i 10 cu coni ia implement"rii acestora laț ț ș țni,elul !onei teritoriale speci$ice' Lansarea apelurilor e proiecte pentru ()( 3elta 3un"rii se ,a reali!a cumen ionarea elementelor speci$ice a$erente acestui instrument #n ceea ce pri,e te procesul e epunereț șe,aluare i selec ie a proiectelor' n carul ()( 3elta 3un"rii la ni,elul A3(-()( 3elta 3un"rii s-a o constituitș țo structur" te/nic" care ,a asigura corelarea proiectelor cu 7trategia (ntegrat" e 3e!,oltare 3urail" a3eltei 3un"rii propunn prioriti!area proiectelor autorit" ilor pulice #n conconcoran " cu strategia' 3eț țasemenea ,a acora spri=in ene$iciarilor pentru elaorarea proiectelor'Pentru e!,oltarea uran" urail"

se ,or lansa apeluri e proiecte cu epunere continu"' 6u toate acestea anterior etapei e epunere aproiectelor propriu-!ise pentru e!,oltarea uran" urail" ,a e8ista o etap" pri,in e,aluarea ișaproarea strategiilor integrate e e!,oltare uran" %7(3U& inclusi, proiectelor prioritare in carulacestora prioriti!ate e c"tre autorit" ile pulice urane'ț

(n carul a8ei prioritare eicate e!,oltarii urane $iecare municipiu re ein " e =ue ,a ene$icia eș ț țaloc"ri orientati,e pre-eterminate cu termen limit" pentru implementarea proiectelor %e8' contractareacon$orm calenarului e implementare a sumelor alocate etc'&' O cot" parte a aloc"rii $inanciare a a8ei

20

Page 21: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 21/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

prioritare pri,in e!,oltarea uran" inclusi, economiile i sumele nec/eltuite se ,or constitui #ntr-unș$on pe care autorit" ile locale eligiile #n carul a8ei e e!,oltare uran" #l pot accesa #ntr-un sistem ețselecţie competiti,'

7e ,a a,ea #n ,eere $aptul c" #n carul a8ei prioritare : - 7pri=inirea tran!i iei c"tre o economie cu emisiițsc"!ute e caron @ Prioritatea de interven ie 3.2ț Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor dedioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană i a unor măsuri relevante pentru atenuareaș

adaptărilor  solicitanţii eligiili sunt autorit" ile pulice locale in localit" ile urane cu e8cep iaț ț țmuncipiilor re ein " e =ue eligiile #n carul a8ei prioritare 4 @ 3e!,oltare uran" urail" a POR 2014-ș ț ț2020'

C$l$l!l$ c!$#o%ii d$ o%! $ș pot ene$icia e acelea i tipuri e $inan "ri #n carul a8elor prioritareș țtematice ale POR 2014 - 2020'

?12 A)$lu%il$ d$ )%oi$c$ " c!d%ul CLLD

 n carul implement"rii 6LL3 se ,or lansa Apelul pentru elaorarea strategiilor 6LL3 i constituirea grupurilor e ac iune local"ș ț

%HAL&10

  #n urma c"ruia ,or $i selectate !onele urane marginali!ate cu coni iaț  emonstr"rii e8isten ei unui acor partenerial 6LL3 #ntre urm"torii actori rele,an iț țautorit" i pulice locale un O*H %grup e O*H-uri& cu acti,itate speci$ic" m"surilor ceț,i!ea!" comunit" ile e$a,ori!ate i operatori economici'ț ș

Autoritatea pulic" local" #n colaorare cu ceilal i memri ai parteneriatului ,a preg"ti o cerere eț$inan are ce ,a ,i!a acti,it" ile necesare reali!"rii strategiei planului e ac iune cu lista inicati," aț ț țopera iunilor i $orm"rii HAL' n ca!ul #n care structura HAL a $ost e=a constituit" $"r" a e8ista o strategieț ș,a treui s" preg"teasc" cererea e $inan are pentru reali!area strategiei emonstrn c" are capacitateațaministrati," pentru gestionarea cererii e $inan are'ț

Programul Operaţional 6apital - Uman %PO6U& ,a pune la ispo!i ie sumele necesare acti,it" ilorț țpremerg"toare reali!"rii strategiei 6LL3 i implement"rii acesteia %animarea partenerilor locali stuii aleș!onei ,i!ate costurile legate e elaorarea strategiei locale e e!,oltare inclusi, costurile e consultan "ț

i costurile pentru ac iuni legate e consult"rile cu p"r ile interesate costurile aministrati,e aleș ț țautorit" ii pulice locale care solicit" spri=in pentru preg"tire&' 7e ,a acora 1 an pentru aceast" etap"'ț

Apelul pentru selectarea strategiilor locale pentru implementarea 6LL3

+a $i stailit un comitet e selec ie comun $ormat in repre!entan i cu e8perien " rele,ant" #n integrareaț ț țcomunit" ilor e$a,ori!ate in carul Ministerului Muncii ?amiliei Protectiei 7ociale si Persoanelor +arstniceț%MM?P7P+& Ministerul 7anatatii %M7& Ministerul Eucaţiei *aţionale %ME*& autorit"ţile e managementpentru programele operaţionale 6apital - Uman 6ompetiti,itate si respecti, POR 6onsiliul *ational pentru6omaterea 3iscrimin"rii %6*63& Punctul *a ional e 6ontact pentru Romi %pentru comunit" i e$a,ori!ateț țcu popula ie apar inn minorit" ii roma& Organismul Unic pentru ?onul 7ocial European %?7E& etc'ț ț ț

 n procesul e selec ie a strategiilor 6LL3 se ,a urm"ri asigurarea coeren ei intre oiecti,ele strategieiț ț

m"surile i planul e ac iune a rele,an ei actorilor parteneriatului local %sectorul pulic pri,at societateș ț ț

10 Hrupul e ac iune local" treuie s" $ie constituit la ni,el uran i s" $ie $ormat in repre!entan i ai intereselor socio-economiceț ș țlocale ale sectoarelor pulic i pri,at precum antreprenori i asocia iile acestora autorit" i locale asocia ii e cartier sau asocia iiș ș ț ț ț țurane grupuri e cet" eni %minorit" i cet" eni ,rstnici $emei"ra i tineri antreprenori etc& organi!a ii comunitare iț ț ț ț ț ș,oluntare etc' n procesul eci!ional e selecţie cel puţin 50J in repturile e ,ot treuie s" le re,in" partenerilor in sectorulpri,at .i niciun grup e interese nu treuie s" eţin" singur mai mult e 4<J in repturile e ,ot'

21

Page 22: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 22/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

ci,il" comunitate& pentru implementarea strategiei' 3e asemenea se ,a urm"ri respectarea unui proceseci!ional ec/ilirat #n carul HAL prin implicarea actorilor rele,an i i a repre!entan ilor grupurilor int"ț ș ț țe$inite #n strategie %tineri minorit" i persoane e!a,anta=ate ,ulneraile etc'&' n implementareațstrategiei HAL ,a a,ea un rol $oarte important cu responsailit" i ce in e consoliarea capacit" iiț ț țactorilor locali e a e!,olta opera iuni conceperea unei proceuri e selec ie neiscriminatorii iț ț ștransparente #n ceea ce pri,e te selectarea opera iunilor monitori!area implement"rii strategieiș țgestionarea implement"rii opera iunilor e e!,oltare local" i animarea comunit" ii 'a'ț ș ț ș

Apelul pentru selectarea pac/etului e opera iuni integrate a$erent strategiilor 6LL3țaproate

Ministerul ?onurilor Europene prin AMPO6U ,a lansa apelul pentru e8primarea interesuluie constituire a grupurilor e ac iune local" precum i cel pentru selectarea strategiilorț șlocale' n acest sens ," rug"m s" consulta i g/iurile apelurilor respecti,e' 3e asemeneaț," rug"m s" consultaţi perioic site-ul Ministerului ?onurilor Europene '$onuri-ue'ro' (n$orma iile ,or putea $i consultate i pe site-ulț ș 'in$oregio'ro

 n urma select"rii strategiilor pentru implementarea 6LL3 Autorit" ile e Management implicate %AMPOR iț șAMPO6U& ,or lansa apeluri pentru epunerea proiectelor a$erente strategiilor selectate' Ast$el AMPOR ,alansa apelul pentru epunerea proiectelor e in$rastructur" %$inan ate in ?E3R& in carul strategiilorț

selectate #n timp ce AMPO6U ,a lansa apelul pentru epunerea proiectelor Fso$tG %$inan ate in ?7E&țcuprinse #n carul strategiilor selectate selec ia urmn a se reali!a separat e c"tre cele ou" autorit" iț țe management cu incluerea unui mecanism e cooronare #n ceea ce pri,e te ineplinirea oiecti,elorșstrategiilor selectate'

?2 C!l$"d!%ul o%i$"!i. i !loc!%$! 'i"!"ci!%, o%i$"!i., ! c$%$%ilo% d$ș)%oi$c$

6alenarele pentru lansarealans"rile apelurilor e proiecte precum i aloc"rile $inanciareșa$erente acestora se ,or pulica perioic pe site-ul 'in$oregio'ro'

3e asemenea #n ca!ul 6LL3 ," rug"m s" consulta i i site-ul Ministerul ?onurilor Europene pentruț șin$orma ii suplimentare legate e apelurile e proiecte pentru e8primarea interesului e constituire ațgrupurilor e ac iune local" precum i cel pentru selectarea strategiilor locale'ț ș

?> D$)u"$%$! c$%$%ilo% d$ 'i"!" !%$ț

6a regul" general" apelurile e proiecte in carul POR 2014-2020 se ,or lansa on-line prin utili!areaaplicaţiei M7M(7 aplicaţie ce ,a $i pusa la ispo!itia potentialilor solicitanti e c"tre Ministerul ?onurilorEuropene' Pentru etalii suplimentare legate e iponiilitatea respecti,ei aplicaţii ," rug"m s" accesaţisite-ul '$onuri-ue'ro'

 n ca!ul #n care la momentul lans"rii apelurilor e proiecte #n carul POR 2014-2020 aplicatia M7M(7 nu ,a

$i isponiil" cererile e $inan are se ,or transmiteepune laț seiul Agenţiei pentru 3e!,oltare Regional"in regiunea une ,a a,ea loc implementarea proiectului #n inter,alul men ionat #n carul apelului ețproiecte'

Proiectele pri,in ()( 3elta 3un"rii ,or $i epuse la seiul Agen iei pentru 3e!,oltare Regional" 7u Est #nțcon$ormitate cu pre,eerile g/iului speci$ic apelului respecti,' Acestea ,or intra #n procesul e e,aluareselec ie i contractare #n mo similar cu celelate proiecte'ț ș

22

Page 23: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 23/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

 n ca!ul implement"rii i $unc ion"rii sistemului M7M(7 cererile e $inan are se ,or transmite prin aceast"ș ț țaplica ie #n inter,alul men ionat #n carul apelului e proiecte' n ca!ul #n care epunerea e proiecte se ,aț țreali!a e8clusi, prin sistemul M7M(7 acest aspect ,a $i preci!at #n carul g/iurilor speci$ice'

6ererile e $inan are epuse la seiul Agen iilor pentru 3e!,oltare Regional" isauț ț șaplica iile completate prin sistemul M7M(7 ulterior termenului limit" e epunere #nțcon$ormitate cu g/iurile speci$ice nu ,or $i luate #n consierare $iin eclarate respinse'3ata epunerii este consierat" ata #nregistr"rii ocumentului la Agen ia e 3e!,oltareț

Regional" isau ata transmiterii aplica iei prin sistemul electronic M7M(7'ș ț

 n ca!ul #n care se solicit" att transmiterea unor ocumente prin aplica ia M7M(7 ct i #n $ormat tip"ritț șcererea e $inan are se consier" complet transmis" la ata #nregistr"rii ultimului ocument transmis'ț

?>1 Mod!li!$! d$ d$)u"$%$ ! c$%$%ilo% d$ 'i"!" !%$ț

 n ca!ul #n care cererea e $inan are se ,a transmiteepune la seiul Agen iilor pentru 3e!,oltareț țRegional" se ,a transmite #ntr-un singur e8emplar #n $ormat tip"rit #ntr-un singur colet sigilat' 3easemenea #n coletul anterior men ionat se ,a inclue i un 63 cu $orma scanat" a cererii e $inan areț ș ținclusi, ane8ele acesteia #n $ormat P3?'

7canarea cererii e $inan are i a ane8elor acesteia se ,a reali!a numai up" semnarea eț șc"tre repre!entantul legal persoan" #mputernicita special #n con$ormitate cu &$c iu"$!ț

1? l! )%$*$"ul #hid' n acest sens ," rug"m s" consulta i ane8ele speci$ice lațpre!entul g/i isau ale g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte' E8emplarul electronicșal cererii e $inan are inclusi, ane8ele acesteia se ,or scana ast$el #nct ocumentelețelectronice re!ultate s" $ie scanate integral enumite corespun!"tor u or e ienti$icatși li!iile'ș  

Partea e8terioar" a coletului sigilat corespun!"tor cererii e $inanţare treuie s" poarte #n mooligatoriu o etic/et" cu urm"toarele in$ormaţii

6ererile e $inanţare trimise la alte arese nu ,or $i luate #n consierare' Aceea ișoser,a ie este ,alail" i pentru netransmiterea e8emplarului electronic scanat al cereriiț ș

e $inan are i a ane8elor a$erente'ț ș

La

epuneretransmitere $iecare cerere e $inanţare ,a primi un num"r e #nregistrare ce ,a $i comunicatsolicitantului %persoanei e contact a solicitantului&' 6ererile e $inanţare ,or primi un num"r unic e #nregistrare #n 7istemul (n$ormatic Unic e Management @ co 7M(711 care ,a $i utili!at #n mo oligatoriu #n orice coresponenţ" ulterioar" cu pri,ire la respecti,ul ocument'

@ CRITERII DE ELIGIILITATE

A$" i$8ț

C%i$%iil$ d$ $li#i/ili!$ %$/ui$ +$" i"u$ )$ o )!%cu%&ul )%oc$&ului d$ $.!lu!%$(ț&$l$c i$ i co"%!c!%$ț ș

11 7ingle Management (n$ormation 7stem

2:

C$%$%$ d$ 'i"!"!%$ )$"%u P%o#%!+ul O)$%!io"!l R$#io"!l 2014-2020A! )%io%i!%, S'''''''''''''''''''GP%io%i!$! d$ i".$&i ii ț

A)$lul d$ )%oi$c$ "%'S '''''''''''''GOrganism intermeiar denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cerereade finanare7olicitant !enumirea "i adresa sediului solicitantuluiProiectul #itlul "i locul de implementare a proiectului $localitatea, judeul%

Page 24: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 24/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

@1 Eli#i/ili!$! &olici!" ilo% i ! )!%$"$%ilo% 3d!c, $&$ c!*ul5ț ș

7olicitantul eligiil #n sensul pre!entului g/i repre!int" entitatea care #nepline.te cumulati, criteriileenumerate i pre!entate #n carul pre!entei sec iuni'ș ț

15 Fo%+! d$ co"&iui%$ ! &olici!"ului

7olicitan ii e $inan are pot $iț ț

A' Unit"ţi aministrati,-teritoriale organisme autorit"ţi .i instituţii pulice'B' Entita i e rept pri,atț6' ?orme asociati,e #ntre A i B #ntre AA sau BB #n con$ormitate cu pre,eerile g/iurilor speci$iceș

apelurilor e proiecte re$eritoare la tipul e solicitan i eligiili'ț

 n carul !"$$i 101 l! )%$*$"ul #hid sunt pre!enta i poten ialii ene$iciari pentru $iecare prioritate eț țin,esti ii'ț

25 Ac%$di,%i &olici!$ 3d!c, $&$ c!*ul5

 n $unc ie e speci$icul proiectelor in carul a8elor prioritarepriorit" ilor e in,esti ieopera iunilorț ț ț țsolicitan ii treuie s" pre!inte anumite acreit"ri care sunt i$eren iate i etaliate #n carul g/iurilorț ț șspeci$ice apelurilor respecti,e'

>5 ;"c!d%!%$! " c!$#o%i! IMM )$"%u &!/ili%$! cu!"u+ului i"$"&i, ii !=uo%ului d$ &! 3d!c, $&$țc!*ul5

Unit" ile i institu iile e rept pulic sunt consierate #ntreprineri mari iar cuantumul intensit" iiț ș ț ța=utorului e stat regional se ,a staili #n consecin "'ț

Pentru unit" ile i institu iile e rept pri,at cuantumul intensit" ii a=utorului e stat regional seț ș ț țstaile te #n $unc ie e num"rul meiu e salariaţi .i ,aloarea acti,elor totale ci$rei e a$aceri #nș țcon$ormitate cu pre,eerile legale #n ,igoare12

Mic%o"%$)%i"d$%i ac" au pn" la < anga=aţi .i a c"ror ci$r" e a$aceri anual" .isau alc"ror re!ultat al ilanţului anual nu ep".e.te 2 milioane e euro ec/i,alent #n lei'

 ;"%$)%i"d$%i +ici ac" au #ntre 10 .i 4< e anga=aţi .i a c"ror ci$r" e a$aceri anual".isau al c"ror re!ultat al ilanţului anual nu ep"se.te 10 milioane e euro ec/i,alent #nlei'

 ;"%$)%i"d$%i +i=locii ac" au #ntre 50 .i 24< e anga=aţi .i a c"ror ci$r" anual" e a$acerinu ep".este 50 milioane euro .isau al c"ror re!ultat al ilanţului anual nu ep".este 4:milioane e euro ec/i,alent #n lei'

 n ceea ce pri,e te a=utorul e minimis cuantumul ma8im ce poate $i acorat este e 200'000 euro' nșcarul acestei sc/eme solicitan ii eligiili nu sunt ect entit"ţi e rept pri,at'ț

A=utoarele regionale$inanţ"rile in ?E3R1> nu acor" spri=in #ntreprinerilor a$late #n i$icultate #n sensulliniilor irectoare comunitare pri,in a=utorul e stat pentru sal,area i restructurarea #ntreprinerilorșa$late #n i$icultate14 ast$el cum au $ost moi$icate sau #nlocuite' n acest sens #n con$ormitate cu Liniile

3irectoare 6omunitare cu pri,ire la a=utorul e stat pentru sal,area .i restructurarea #ntreprinerilor #ni$icultate pulicate #n Turnalul O$icial al 6omunit"ţilor Europene nr' 6 24401'10'2004 o #ntreprinere

12 Legea :492004 pri,in stimularea #n$iinţ"rii .i e!,olt"rii #ntreprinerilor mici .i mi=locii cu moi$ic"rile i complet"rile ulterioare'ș1: REHULAME*)UL %UE& *R' 1:01201: pri,in ?onul European e 3e!,oltare Regional" i ispo!i iile speci$ice aplicaile oiecti,uluiș țre$eritor la in,esti iile pentru cre tere economic" i locuri e munc" i e arogare a Regulamentului %6E& nr' 10;02009 la articolul :ț ș ș ș14 TO 6 244 1'10'2004 p' 2 ast$el cum s-a prelungit prin TO 6 159 <'>'200< p' : i TO 6 2<9 2'10'2012 p' :'3up" cum se e8plic" lașpunctul 20 al orient"rilor respecti,e a,n #n ,eere c" #ns" i e8isten a sa este #n pericol o #ntreprinere a$lat" #n i$icultate nuș țpoate $i consierat" un ,e/icul aec,at pentru promo,area altor oiecti,e epolitic" pulic" pn" cn nu este asigurat" ,iailitatea acesteia'

24

Page 25: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 25/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

%orice entitate care es$".oar" o acti,itate economic" ini$erent e $orma =uriic"& este consierat" ca$iin #n i$icultate #n principiu .i ini$erent e m"rimea ei #n urm"toarele #mpre=ur"ri

a& #n ca!ul unei societ"ţi cu r"spunere limitat" cn se constat" piererea a maimult e =um"tate in capitalul social .i mai mult e un s$ert in acest capital s-a pierut #nultimele 12 luni sau

& #n ca!ul unei societ"ţi # n care a sociaţii r"spun nelimitat pentru c reanţelesociet"ţii atunci cn s-a pierut mai mult e =um"tate in capitalul propriu a.a cum reiese

in e,ienţele contaile ale societ"ţii .i mai mult e un s$ert in acest capital s-a pierut #ncursul ultimelor 12 luni sauc& pentru #ntreprinerile e orice $orm" =uriic" cn respecti,a #ntreprinere

 #ntrune.te coniţiile pentru a $i supuse unei proceuri pre,"!ute e legislaţia pri,in proceurareorgani!"rii =uiciare .i a $alimentului'

3e asemenea o #ntreprinere poate $i consierat" #n i$icultate #n special #n ca!ul #n care sunt pre!entesimptomele oi.nuite ale unei #ntreprineri a$late #n i$icultate cre.terea piererilor sc"erea ci$rei ea$aceri cre.terea in,entarelor pe stocuri supracapacitate $lu8 e capital #n eclin #natorare crescut"cre.terea comisioanelor $inanciare .i sc"erea sau ispariţia ,alorii acti,ului net'

45 D%$)u%i !&u)%! i"'%!&%ucu%ii 3i+o/il5

3repturile ce pot constitui premisa o inerii $inan "rii #n carul POR 2014-2020 in perspecti,a asigur"riiț ț

perenit" ii in,esti iei #n con$ormitate cuț ț art' >1 in Regulamentul Parlamentului European i al 6onsiliuluișnr' 1:0:201: i$er" #n $unc ie e oiecti,ul in,esti iilor propuse a $i reali!ate prin proiect ast$elț ț

 A P$"%u )%oi$c$l$ c!%$ )%$&u)u" %$!li*!%$! d$ luc%,%i d$ co"&%uc i$ț 1?  3luc%,%i d$ co"&%uci$

c!%$ "$c$&i, $+i$%$! !uo%i*! i$i d$ co"&%ui%$5ț

P$"%u !c$&$ i)u%i d$ )%oi$c$ &olici!"ul l! 'i"!" !%$ %$/ui$ &, d$+o"&%$*$( du), c!*:ț

a) D%$)ul d$ )%o)%i$!$ )u/lic,6)%i.!,b) 3du)! c!*5 D%$)ul d$ !d+i"i&%!%$ c) 3du)! c!* 5D%$)ul d$ co"c$&iu"$1@ d) D%$)ul d$ &u)$%'ici$

A$" i$8ț

, %u#,+ co"&ul!i #hidu%il$ &)$ci'ic$ 'i$c,%ui !)$l d$ )%oi$c$ )$"%u d$!li$%il$%$'$%io!%$ l! d%$)ul d$ !d+i"i&%!%$ <i d%$)ul d$ co"c$&iu"$ cu )%i.i%$ l! )%oi$c$l$c!%$ )%$&u)u" %$!li*!%$! d$ luc%,%i d$ co"&%uci$ c$ "$c$&i, $+i$%$! !uo%i*! i$i d$țco"&%ui%$

7olicitantul treuie s" emonstre!e etinerea repturilor e aministrareconcesiune super$icie up"ca! pe o perioa" e cinci ani e la e$ectuarea pl" ii $inale sau #n termenul pre,"!ut e normele pri,ința=utorul e stat' )ermenul anterior men ionat se reuce la trei ani #n situa iile #n care prin proiect seț ț,i!ea!" men inerea in,esti iilor sau a locurilor e munc" create e (MM-uri'ț ț

15 +e!i Legea nr' 501<<1 pri,in autori!area e8ecut"rii construcţiilor .i unele m"suri pentru reali!area locuinţelor repulicat" #nMonitorul O$icial nr' : in 1: ianuarie 1<<> cu moi$ic"rile .i complet"rile ulterioare'

19 Pot a,ea calitatea e conceent #n numele statului =ueţului ora.ului sau comunei ministerele sau alte organe e specialitateale aministraţiei pulice centrale pentru unurile proprietate pulic" a statului consiliile =ueţene consiliile locale 6onsiliulHeneral al Municipiului Bucure.ti sau instituţiile pulice e interes local pentru unurile proprietate pulic" a =ueţului ora.uluisau comunei' @a se ,eea OUH nr' 542009 pri,in pri,in regimul contractelor e concesiune e unuri proprietate pulic"

25

Page 26: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 26/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

A$" i$8ț3ac" pe parcursul perioaei e implementare a contractului e $inan are sau #n perioaațe ,alailitate a acestuia sunt a$ectate coni iile e construiree8ploatare asuprațin$rastructurii %teren isau cl"ire& a$erente proiectului ene$iciarul are oliga iaș țcontractual" e a returna $inan area neramursail" acorat" precum i alte penalit" iț ș țac" este ca!ul #n con$ormitate cu pre,eerile contractuale'

A$" i$8ț3ate $iin cele e mai sus pentru proiectele ce presupun reali!area e lucr"ri econstrucţie cu autori!a ie e construire solicitantul treuie s" o,eeasc" reptul ețproprietate e super$icie sau s" ai" #n concesiuneaministrare up" ca! imoilulasupra c"ruia se reali!ea!" in,esti ia' Ast$el pentru aceste proiecte nu sunt acceptate altețrepturi asupra in$rastructurii %teren isau cl"ire& sau unș contract e #nc/irierecomoatcesiuneetc care poate cuprine elemente speci$ice contractului econcesiune etc'

 I"'%!&%ucu%! 3$%$" i6&!u cl,di%$( du), c!*( " co"'o%+i!$ cu )%$*$"ul c%i$%iu d$ș$li#i/ili!$5 c$ '!c$ o/i$cul )%oi$cului c!%$ i+)lic, $$cui! d$ luc%,%i d$ co"&%ucii "d$)li"$<$ cu+ul!i. u%+,o!%$l$ co"diii:

Nu $&$ !'$c!, d$ li+i,%i l$#!l$ co".$" io"!l$( =udici!%$ț  ale reptului realin,ocat incompatiile cu reali!area acti,it" ilor proiectului' Aceast" pre,eere sețaplic" numai pentru proiectele care presupun reali!area e lucr"ri e construc iețcu autori!a ie e construire'ț

Nu $&$ !'$c!, d$ d$*+$+/%,+i"$ !l$ d%$)ului d$ )%o)%i$!$ cu e8cep iaț

reptului e super$icie %u!u$ruct u! aitatia&' Aceast" pre,eere se aplic" numaipentru proiectele care presupun reali!area e lucr"ri e construc ie cu autori!a ieț țe construire'

Pentru elementele e mai sus nu ,or conuce la respingerea cererii e $inan are ințprocesul e e,aluare selec ie i contractare acele limite ale reptului e proprietateț șcare nu sunt incompatiile cu reali!area acti,it" ilor proiectului' %e e8' ser,itu i legaleț țser,itutea e trecere cu piciorul etc&' ?iecare ca! #n parte ,a $i anali!at la ni,elul O( #ncarul etapei e ,eri$icare a con$ormit" ii aministrati,e i eligiilit" ii'ț ș ț

Ulterior contract"rii proiectului este permis" ipotecarea oiectelorunurilor a$erenteproiectului $ie ele moile sau imoile #n coni iile stricte ale pre,eerilor contractualețcu respectarea legislaţiei #n ,igoare' Pentru etalii ," rug"m s" consulta iț !"$! 10B l!)%$*$"ul #hid cu pri,ire la moelul orientati, e contract'

Nu '!c$ o/i$cul u"o% lii#ii " cu%& d$ &oluio"!%$ l! i"&!"$l$ =ud$c,o%$<i cu)%i.i%$ l! &iu!i! =u%idic, ! i+o/ilului a,n ca oiect contestarea reptuluiin,ocat e solicitant pentru reali!area proiectului #n con$ormitate cu criteriul eeligiilitate a$erent'

*u '!c$ o/i$cul %$.$"dic,%ilo% )o%i.i u"o% l$#i &)$ci!l$ " +!$%i$ &!ud%$)ului co+u"'

Nu &u" $li#i/il$ )%oi$c$l$ c!%$ )%o)u" $clu&i. %$!li*!%$! d$ luc%,%i ',%, !uo%i*! i$țd$ co"&%ui%$

P$"%u )%oi$c$l$ $clu&i. d$ &$%.icii i6 &!u do,%i i luc%,%i d$ co"&%ui%$ ',%, !uo%i*! i$ d$ș ș țco"&%ui%$

29

Page 27: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 27/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Pentru aceste proiecte pentru o inerea $inan "rii i implementarea proiectului solicitan ii la $inan areț ț ș ț țtreuie s" emonstre!e unul in urm"toarele repturi

a& reptul e proprietate pri,at"pulic"& reptul e concesiunec& reptul e aministrare& reptul e super$icie'$5 d%$)ul d$ u*u'%uc

'5 d%$)ul d$ 'olo&i", cu ilu #%!uig&  +)%u+uul d$ 'olo&i" , 3co+od!5ț/& co"%!cul d$ "chi%i$%$6loc! iu"$ț

3e$ini iile repturilor reale e crean " i ale tipurilor e contracte in carul acestuiț ț șcriteriu treuie interpretate #n accepţiunea 6oului 6i,il #n ,igoare la ata lans"riipre!entului g/i' +" rug"m s" consulta i actul normati, menţionat pentru e,entualețetalieri isau moi$ic"ri'ș

?5 P%i" !c$l$ d$ )%o)%i$!$6 !d+i"i&%!%$6 co"c$&iu"$6 'olo&i" ,6 u*u'%uc6 &u)$%'ici$6 co+od!6ț "chi%i$%$ &olici!"ul .! %$/ui &, do.$d$!&c, c, )o!$ &, !&i#u%$ c!%!c$%ul du%!/il !l i".$&ii$i "co"'o%+i!$ cu !% 1 di" R$#ul!+$"ul P!%l!+$"ului Eu%o)$!" i !l Co"&iliului "% 1>0>6201>ș 1

 n ca!ul unei in,esti ii #n in$rastructur" sau prouc ie solicitantul treuie s" men in" in,esti ia reali!at" inț ț ț țcontriu ia in $onuri ?E3R pe o perioa" e cinci ani e la e$ectuarea pl" ii $inale sau #n termenulț țpre,"!ut e normele pri,in a=utorul e stat' )ermenul anterior men ionat se reuce la trei ani #n situa iiț țcare prin proiect se ,i!ea!" men inerea in,esti iilor sau a locurilor e munc" create e (MM-uri'ț ț

7olicitantul #n ca!ul #n care ,a primi $inan are in POR 2014-2020 pentruț in,esti ii #nțin$rastructur" sau prouc ie pe termenul e 5 ani anterior men ionat sau #n termenulț țpre,"!ut e normele pri,in a=utorul e stat up" ca! nu treuie s"

•  #ncete!e sau elocali!e!e acti,itatea proucti," #n a$araregiunii e e!,oltare regional" #n carul c"ruia a $ostpre,"!uit" ini ial implementarea proiectuluiț

• s" reali!e!e o moi$icare a propriet" ii asupra unuiț

element e in$rastructur" care " un a,anta= ne=usti$icatunei #ntreprineri sau unui organism pulic• s" reali!e!e o moi$icare sustan ial" care a$ectea!"ț

natura oiecti,ele sau coni iile e reali!are i care arț șetermina suminarea oiecti,elor ini iale ale acesteia'ț

Ac$&$ $l$+$"$ co"&iui$ cl!u*$ d$ %$*ili$%$ ! co"%!c$lo% d$ 'i"!" !%$ț

@5 Solici!"ul i6&!u %$)%$*$"!"ul &,u l$#!l "d$)li"$&c co"diiil$ d$ $li#i/ili!$( %$&)$ci.ș&olici!"ul i6&!u %$)%$*$"!"ul &,u l$#!lș NU &$ "c!d%$!*, " "iciu"! di" &iu!iil$ )%$*$"!"$ "D$cl!%! i! d$ $li#i/ili!$ț

 n carul moelelor stanar e eclara ii e eligiilitate sunt etaliate situa iile #n care solicitantul nuț țtreuie s" se reg"seasc" pentru a $i ene$iciarul $iec"rei priorit" i e in,esti ii'ț ț

Moelul eclara iilor respecti,e i$er" #n $unc ie e tipul e ene$iciar pulicpri,at'ț ț

1>Regulamentul al Parlamentului European i al 6onsiliului nr' 1:0:201:ș  e stailire a unor ispo!i ii comune pri,in ?onul europeanțe e!,oltare regional" ?onul social european ?onul e coe!iune ?onul european agricol pentru e!,oltare rural" i ?onulșeuropean pentru pescuit i a$aceri maritime precum i e stailire a unor ispo!i ii generale pri,in ?onul european e e!,oltareș ș țregional" ?onul social european ?onul e coe!iune i ?onul european pentru pescuit i a$aceri maritime i e arogare aș ș șRegulamentului %6E& nr' 10;:2009 al 6onsiliului

2>

Page 28: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 28/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

7olicitantul nu treuie s" se reg"seasc" #n urm"toarele situa ii pe #ntreg procesul e e,aluare selec ieț țcontractare

a& 7" se a$le #n stare e $aliment insol,enţ" sau oiectul unei proceuri e lic/iare sau eaministrare =uiciar" a #nc/eiat acoruri cu creitorii .i-a suspenat acti,itatea economic"sau $ace oiectul unei proceuri #n urma acestor situaţii sau se a$l" #n situaţii similare #n urmaunei proceuri e aceea.i natur" pre,"!ute e legislaţia sau e reglement"rile naţionale

& 7" $ac" oiectul unei proceuri legale pentru eclararea sa #ntr-una in situa iile e la punctulț

a'c& s" $ie #n i$icultate #n con$ormitate cu Liniile 3irectoare 6omunitare cu pri,ire la a=utorul estat pentru sal,area .i restructurarea #ntreprinerilor #n i$icultate pulicate #n Turnalul O$icialal 6omunit"ţilor Europene nr' 6 24401'10'2004'

& s" $i $ost g"sit ,ino,at printr-o /ot"rre =uec"toreasc" e$initi," pentru comiterea unei$rauein$rac iuni in $onuri e8terne isau $onuri na ionale cu e8cep iile pre,"!ute e 6oulț ș ț țPenal %la art' 1:5 respecti, $iin ,ora e  persoana juridică, cu excepia statului "i aautorităilor publice, care răspunde penal pentru infraciunile săv&r"ite în realizareaobiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, care nu excluderăspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săv&r"irea aceleia"i fapte&'

  7olicitantul treuie s" se reg"seasc" #n urm"toarele situa ii la momentul contract"riiț

a& in ca!ul solicitantului pentru care au $ost stailite eite #n sarcina sa ca urmare am"surilor legale #ntreprinse e autoritatea e management acesta ,a putea #nc/eiacontractul e $inanţare #n urm"toarele situaţii

recunoa.te eitul stailit #n sarcina sa e autoritatea e management .i il ac/it"integral ata.an o,e!i #n acest sens

ia la cunostinţ" eitul stailit #n sarcina sa e autoritatea e management .i #lac/it" integral sau #.i e8prim" acorul cu pri,ire la stingerea acestuia in ,aloareacererilor e ramursare ulterioare cu coniţia ca sumele care urmea!" a $iramursate s" acopere ,aloarea eitului ata.an o,e!i #n acest sens'

& 7a $i ac/itat oligaţiile e plat" nete c"tre ugetul e stat i respecti, ugetul local #n ultimulșan calenaristic in ultimile 9 luni in cuantumul stailit e legislatia in ,igoare'

c& e ine reptul legal e a es$" ura acti,it" ile pre,"!ute #n carul proiectului'ț ș ț

Repre!entantul legal care isi e8ercita atriutiile e rept pe perioaa procesului e e,aluare selec ie iț școntractare treuie s" nu se a$le #ntr-una in situa iile e mai =osț

a& s" $ie suiectul unui con$lict e interese respecti, s" se a$le #ntr-o situaţie care are sau poatea,ea ca e$ect compromiterea oiecti,it" ii i impar ialit" ii procesului e e,aluare selec ieț ș ț ț țcontractare i implementare a proiectului' Ast$el e situaţii pot ap"rea ca re!ultat alșintereselor economice a$init"ţilor politice sau naţionale leg"turilor e $amilie sau emoţionaleori al altor leg"turi sau interese comune'

& 7" se a$le #n situa ia e a inucea $i inus gra, #n eroare Autoritatea e ManagementțOrganismul (ntermeiar sau comisiile e e,aluare .i selecţie prin $urni!area e in$ormaţiiincorecte #n carul pre!entului apel e proiecte sau a altor apeluri e proiecte erulate #ncarul POR

c& 7" se a$le #n situa ia e a incercae a $i #ncercat s" oţin" in$ormaţii con$ienţiale sau s"ț

in$luenţe!e comisiile e e,aluare .i selecţie sau Autoritatea e ManagementOrganismul(ntermeiar pe parcursul procesului e e,aluare a pre!entului apel e proiecte sau a altorapeluri e proiecte erulate #n carul POR7" $i su$erit conamn"ri e$initi,e in cau!a unei conuite pro$esionale #nreptate #mpotri,alegii #n leg"tur" cu utili!area e $onuri e8terne eci!ie $ormulat" e o autoritate e =uecat"ce are $orţ" e res =uicata %e8' #mpotri,a c"reia nu se poate e8ercita nicio cale e atac&

2;

Page 29: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 29/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

P$ l7"#, c%i$%iil$ !"$%io% !+i"i$( )$"%u )%oi$c$l$ d$)u&$ " c!d%ul u"o% &ch$+$d$ !=uo% d$ &!6+i"i+i& - &$ +!i )o !d,u#! c%i$%ii d$ $li#i/ili!$ &u)li+$"!%$

7itua iile e mai sus sunt enumerate cu titlu e e8emplu' +" rug"m consulta i pre,eerileț țg/iurilor speci$ice apelurilor respecti,e e proiecte' n ca!ul parteneriatelor toţi memrii parteneriatului ,or pre!enta aceste ocumente'

@2 Eli#i/ili!$! )%oi$cului i ! !ci.i, ilo%ș ț

1 ;"c!d%!%$! )%oi$cului " o/i$ci.$l$ )%io%i, ii d$ i".$&i iiț țPentru a $i eligiil proiectul treuie s" se #ncare!e #n oiecti,ele priorit" ii e in,esti ii $inan ate prin PORț ț ț2014-2020 ne$iin eligiile proiecte care nu se #ncarea!" #n acti,it" ile speci$ice propuse a $i $inan ateț țprin POR 2014-2020'

2 P%oi$cul 'i"!" ! "u %$/ui$ &, 'i$ "ch$i! " +od 'i*ic &!u i+)l$+$"! i"$#%!l "!i"$ d$țd$)u"$%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ " c!d%ul POR 2014-2020ț

*u sunt eligiile in,estiţiile care au $ost $inali!ate in punct e ,eere $i!ic %eg' nu a $ost e$ectuat"recepţia la terminarea lucr"rilor& pn" la momentul epunerii cererii e $inanţare'

> P%oi$cul )%o)u& "u ! +!i /$"$'ici! d$ 'i"!"!%$ )u/lic, " uli+ii ? !"i "!i"$ d$ d!! d$)u"$%ii

c$%$%ii d$ 'i"!"!%$( )$"%u !c$l!<i i) d$ !ci.i,i 3co"&%uci$6 $i"d$%$6 +od$%"i*!%$5 %$!li*!$!&u)%! !c$l$i!<i i"'%!&%ucu%i6 !c$lui!<i &$#+$" d$ i"'%!&%ucu%, <i "u /$"$'ici!*, d$ 'o"du%i)u/lic$ di" !l$ &u%&$ d$ 'i"!"!%$

4 Aci.i,il$ )%o)u&$ " )%oi$c 3i".$&ii!5 %$/ui$ &, .i*$*$ $clu&i. do+$"iul d$ !ci.i!$ $li#i/il!l &olici!"ului( c$ '!c$ o/i$cul )%oi$cului

Acti,it" ile propuse prin proiect %in,esti ia& treuie s" respecte pre,eerile g/iurilor speci$ice apelurilorț țrespecti,e e proiecte i s" ,i!e!e e8clusi, reali!area oiecti,ului proiectului'ș

? I"c!d%!%$! .!lo%ii )%oi$cului6.!lo%ii $li#i/il$ ! )%oi$cului " li+i$l$ +i"i+$ i +!i+$ )$"%uș'i$c!%$ )%io%i!$ d$ i".$&i i$ț

Li+i$l$ +i"i+$ i +!i+$ o%i$"!i.$ !l$ 'i"!" ,%ii !co%d!$ " c!d%ul POR 2014-2020ș ț " c!d%ul 'i$c,%$i )%io%i, i d$ i".$&i i$ &u" d$!li!$ " c!d%ulț ț A"$$i 10> l!)%$*$"ul #hid

 n ca!ul sc/emelor e a=utor e stat e minimis limitele minime i ma8ime ale $inan "riiș țin ?E3R sunt stailite #n carul g/iurilor speci$ice $iec"rui apel e proiecte'

A$" i$8ț ;" c!d%ul A"$$i 10> l! )%$*$"ul #hid( li+i$l$ +i"i+$ i +!i+$ !l$ )%oi$c$lo%ș'i"!" !$ " c!d%ul di'$%i$lo% )%io%i, i d$ i".$&i ii &u" &!/ili$ l! "i.$l d$ .!lo!%$ț ț țo!l, $li#i/il, &!u l! "i.$l d$ .!lo!%$ o!l, +!i+, ! i".$&i i$iț 

3e asemenea pentru stailirea cuantumului $inan "rii acorate pentru aceste proiecte seț,a ,eea iș &$c iu"$! 4 A=uo% d$ &!ț  la pre!entul g/i precum .i &u/&$ciu"$! 12lunu-se #n calcul inclusi, moalitatea e calcul a intensit" ii a=utorului e stat isau aț șcuantumului ma8im eligiil #n carul a=utorului e stat e minimis' 6ursul ,alutar la carese ,or calcula ,alorile e8primate #n euro pentru regula e cumul a a=utorului e stat ,a $imen ionat #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'ț

2<

Page 30: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 30/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

@ P$%io!d! d$ i+)l$+$"!%$ ! !ci.i, ilo% )%oi$cului "u d$), $ $ >1 d$c$+/%i$ 202> &!uț ș ș)%$.$d$%il$ &ch$+$lo% d$ !=uo% d$ &!6+i"i+i&

Perioaa e implementare a acti,it" ilor proiectului se re$er" la acti,it" ile ce urmea!" a $i reali!ate up"ț țmomentul contract"rii proiectului' 7olicitantul treuie s" pre,a" #n mo realist perioaa e implementarepentru $iecare acti,itate #n parte lun #n consierare speci$icul $iec"rei acti,it" i'ț

6riteriile e eligiilitate ,or $i aproate #n carul 6omitetului e Monitori!are al POR iș

,or $i e8plicitate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'

@> C%i$%ii o%i$"!i.$ d$ $.!lu!%$ $h"ic, i 'i"!"ci!%,ș

6riteriile e e,aluare te/nic" i $inanciar" ,or $i aproate #n carul 6omitetului e Monitori!are a PORș2014-2020 i ,or asigura transparen a i corectituinea e,alu"rii #n carul programului'ș ț ș

E,aluarea te/nic" i $inanciar" se ,a reali!a #n a!a grilei e e,aluare care ,a cuprine urm"toarele criteriișgenerale e e,aluare te/nic" i $inanciar"ș

1 Co"co%d!" ! cu docu+$"$l$ &%!$#ic$ %$l$.!"$ț

 n $unc ie e priorit" ile e in,esti ie precum i #n $unc ie e tipul i omeniul e in,esti ie al proiectuluiț ț ț ș ț ș țse ,or a,ea #n ,eere ocumentele strategice e la ni,el nationalregionallocal precum i ocumenteleșstrategice sectoriale in omeniile respecti,e' Pentru etalii a se ,eea T!/$lul "% > l! )%$*$"ul #hid 

3etaliile cu pri,ire la ocumentele strategice rele,ante pentru $iecare prioritate e in,esti ii sunt etaliateț #n carul pre!entului g/i precum i #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor respecti,e'ș

6oncoranţa cu unele intre aceste ocumente poate constitui inclusi, criteriu e eligiilitate pentru unelepriorit"ţi e in,estiţii'

TAEL >: Docu+$"$ &%!$#ic$ %$l$.!"$ " c!d%ul POR 2014-2020

A! )%io%i!%, P%io%i!$! d$ i".$&i iiț Docu+$"$ &%!$#ic$ %$l$.!"$

1 P%o+o.!%$!%!"&'$%ului$h"olo#ic

1'1 Promo,area in,esti iilor #n 6D(țe!,oltarea e leg"turi i sinergii #ntreș

 #ntreprineri centrele e cercetare ișe!,oltare i #n," "mntul superior #nș țspecial promo,area in,esti iilor #nțe!,oltarea e prouse i e ser,iciiștrans$erul e te/nologii ino,areasocial" ecoino,area i aplica iile eș țser,icii pulice stimularea cereriicrearea e re ele i e grupuri iț ș șino,area esc/is" prin speciali!areainteligent" precum i spri=inireașacti,it" ilor e cercetare te/nologic" iț șaplicat" liniilor-pilot ac iunilor eț,aliare precoce a prouselor

capacit" ilor e prouc ie a,ansate iț ț șe prim" prouc ie #n special #nțomeniul te/nologiilor genericeesen iale i i$u!"rii te/nologiilor e u!ț șgeneral'

--7trategia *aţional" e 6ercetare si 3e!,oltare 2014-2020- strategii regionale i locale pentru speciali!are inteligent"ș%R(7 :&- 7trategia *aţional" e 6ompetiti,itate 2014-2020 ișrespecti, Planul *aţional e Acţiune a$erent acestei strategii- Planurile e 3e!,oltare Regional" 2014-2020-7UER3- strategii locale

:0

Page 31: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 31/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

2 ;+/u",, i%$!țco+)$ii.i, iiț

 "%$)%i"d$%ilo%+ici i +i=lociiș

2'1 - Promo,area spirituluiantreprenorial #n special prin$acilitarea e8ploat"rii economice aieilor noi i prin #ncura=area cre"rii eșnoi #ntreprineri inclusi, prinincuatoare e a$aceri

7trategia *aţional" e 6ompetiti,itate 2014-2020-7trategia *a ional" pentru Ocuparea ?or ei e Munc"ț ț-7trategia Hu,ernamental" pentru e!,oltarea sectorului (MM.i #mun"t"ţirea meiului e a$aceri @ Ori!ont 2020-7trategia *aţional" pentru 3e!,oltare Regional" 2014-2020-Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020-7UER3- strategii locale i alte strategiiș

2'2 - 7pri=inirea cre"rii i e8tinereașcapacit" ilor a,ansate e prouc ie iț ț șe!,oltarea ser,iciilor

-7trategia *aţional" e 6ompetiti,itate 2014-2020-7trategia Hu,ernamental" pentru e!,oltarea sectorului (MM.i #mun"t"ţirea meiului e a$aceri @ Ori!ont 2020-7trategia *a ional" pentru Ocuparea ?or ei e Munc"ț ț-7trategia *aţional" pentru 3e!,oltare Regional" 2014-2020-Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020-7UER3- strategie local" i alte strategiiș

> S)%i=i"i%$!%!"*i i$i c,%$ oț$co"o+i$ cu$+i&ii &c,*u$ d$c!%/o"

:'1 - 7pri=inirea e$icien ei energetice ațgestion"rii inteligente a energiei i așutili!"rii energiei in surse regeneraile

 #n in$rastructurile pulice inclusi, #ncl"irile pulice i #n sectorulșlocuin elorț

 -planuri e ac iune pri,in energia urail"ț-7trategia energetica a Romaniei-strategii e reucere a emisiilor e 6O2- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020-7UER3

:'2 Promo,area strategiilor e reucerea emisiilor e io8i e caron pentrutoate tipurile e teritoriu #n particular!one urane inclusi, promo,areaplanurilor sustenaile e moilitateuran" i a unor m"suri rele,anteșpentru atenuarea aapt"rilor

- Planuri e moilitate uran" urail"-Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020- strategii e e!,oltare local"-PAE3

4 S)%i=i"i%$!d$*.ol,%iiu%/!"$ du%!/il$

4'1 Promo,area strategiilor e reucerea emisiilor e io8i e caron pentrutoate tipurile e teritoriu #n particular!one urane inclusi, promo,areaplanurilor sustenaile e moilitateuran" i a unor m"suri rele,anteșpentru atenuarea aapt"rilor

- planuri e moilitate urana uraila- strategii integrate e e!,oltare uran"- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020- strategii municipale metropolitane e tip PAE3 

4'2 Reali!area e ac iuni estinateț #mun"t" irii meiului uranțre,itali!"rii ora elor regener"rii iș șecontamin"rii terenurilor inustrialee!a$ectate %inclusi, a !onelor erecon,ersie& reucerii polu"rii aeruluii promo,"rii m"surilor e reucere aș

!gomotului

- 7trategii integrate e e!,oltare uran"- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020

4': O$erirea e spri=in pentruregenerarea $i!ic" economic" i social"șa comunit" ilor e$a,ori!ate ințregiunile urane i ruraleș

- 7trategii integrate e e!,oltare uran"-7trategia *aţional" pentru Promo,area (nclu!iunii 7ociale iș6omaterea 7"r"ciei- 7trategia Hu,ernului Romniei e inclu!iune a cet"ţenilorromni apar inn minorit" ii romilor 2012-2020ț ț-alte strategii rele,ante #n omeniu- Planurile e 3e!,oltare Regional" 2014-2020

4'4- (n,esti iile #n euca ie #nț ț$ormare inclusi, #n $ormarepro$esional" pentru onirea ecompeten e i #n," are pe tot parcursulț ș ț,ie ii prin e!,oltarea in$rastructurilorțe euca ie i $ormareț ș

- strategii integrate e e!,oltare uran"-7trategia *a ional" pentru (n$rastructura e Euca ieiț ț-7trategia *a ional" pri,in Reucerea P"r"sirii )impurii aț

coliiȘ- 7trategia *a ional" e 6ompetiti,itateț- 7trategia *a ional" pri,in #n," area pe tot parcursul ,ie iiț ț ț- 7trategia *aţional" pentru Promo,area (nclu!iunii 7ociale iș6omaterea 7"r"ciei- 7trategia pri,in inclu!iunea cet" enilor romni apar innț țminorit" ii romilorț

:1

Page 32: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 32/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

- Planurile e 3e!,oltare Regional" 2014-2020

? ;+/u",, i%$!ț+$diului u%/!"i co"&$%.!%$!(ș

)%o$c i! iț ș.!lo%i'ic!%$!du%!/il, !)!%i+o"iului

culu%!l

5'1 6onser,area prote=areapromo,area i e!,oltareașpatrimoniului natural i culturalș

- 7trategia sectorial" #n omeniul 6ulturii i Patrimoniuluiș*a ional 2014 @ 2020ț- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020- strategii locale- 7trategia *a ional" e 3e!,oltare 3urail"ț- 7UER3

5'2 Reali!area e ac iuni estinateț #mun"t" irii meiului uranțre,itali!"rii ora elor regener"rii iș șecontamin"rii terenurilor inustrialee!a$ectate %inclusi, a !onelor erecon,ersie& reucerii polu"rii aeruluii promo,"rii m"surilor e reucere aș

!gomotului

- strategii e e!,oltare local"-Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020- 7UER3

@ ;+/u",, i%$!ți"'%!&%ucu%ii%ui$%$ d$i+)o%!" ,ț%$#io"!l,

9'1 - 7timularea moilit" ii regionalețprin conectarea nourilor secunare ișter iare la in$rastructura )E*-) inclusi,ța nourilor multimoale

- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020 %list" proiecteprioriti!ate& corelate cu MPH)-- 7UER3

Di.$%&i'ic!%$!$co"o+iilo%

loc!l$ )%i"d$*.ol!%$!du%!/il, !u%i&+ului

>'1 - 7pri=inirea unei cre teri $a,oraileșocup"rii $or ei e munc" prinț

e!,oltarea poten ialului enogen cațparte a unei strategii teritoriale pentruanumite !one care s" inclu"recon,ersia regiunilor inustriale a$late

 #n eclin precum i sporireașaccesiilit" ii i e!,oltarea resurselorț șnaturale i culturale speci$iceș

- -7trategia *a ional" e 3e!,oltare 3urail"ț-7trategia *a ional" e 3e!,oltare Regional"ț

-Masterplanul pentru e!,oltarea turismului na ional 200>-ț2029-Masterplanul pentru e!,oltarea turismului alnear 200<-7trategia na ional" pentru e!,oltarea ecoturismului #nțRomnia 200<-7UER3-Orientari strategice pentru e!,oltarea urail" a !oneimontane e$a,ori!ate- Planuri e 3e!,oltare Regional" 2014-2020- strategii locale- alte strategii

B D$*.ol!%$!i"'%!&%ucu%ii d$&,",!$ iș&oci!l$

;'1 - (n,estiţiile #n in$rastructurilesanitare .i sociale care contriuie lae!,oltarea la ni,el naţional regional .ilocal reucn inegalit"ţile #n ceea cepri,e.te starea e s"n"tate .ipromo,n inclu!iunea social" prin

 #mun"t"ţirea accesului la ser,iciilesociale culturale i e recreareșprecum i trecerea e la ser,iciileșinstitu ionale la ser,iciile prestate ețcolecti,it" ile localeț

- 7tategia *a onal" e 7"n"tate 2014 -2020ț- Planurile regionale .i =ueţene e ser,icii e s"n"tate- 7trategiile naţionale #n omeniile repturilor copiilorpersoanelor ,rstnice persoanelor cu i!ailit" iț  7trategia *aţional" pentru Promo,area (nclu!iunii 7ociale iș

6omaterea 7"r"ciei- 7trategia pri,in inclu!iunea cet" enilor romni apar innț țminorit" ii romilorț- strategii locale-Planurile e 3e!,oltare Regional" 2014-2020

9 S)%i=i"i%$!%$#$"$%,%ii$co"o+ic$ iș&oci!l$ !co+u"i, ilo%țd$'!.o%i*!$ di"+$diul u%/!"

<'1 - 3e!,oltare local" plasat" suresponsailitatea comunit"ţii

- 7trategia *aţional" pentru Promo,area (nclu!iunii 7ociale iș6omaterea 7"r"ciei-7trategia pri,in inclu!iunea cet"ţenilor romni apar innțminorit" ii romilor 2012-2020ț-alte strategii rele,ante #n omeniu-planurile e e!,oltare regional" 2014-2020

10 ;+/u",, i%$!ț

i"'%!&%ucu%ii$duc! io"!l$ț

10'1 - (n,esti iile #n euca ie iț ț ș$ormare inclusi, #n $ormare

pro$esional" pentru onirea ecompeten e i #n," are pe tot parcursulț ș ț,ie ii prin e!,oltarea in$rastructurilorțe euca ie i $ormareț ș

7trategia *a ional" pentru (n$rastructura e Euca ieț ț-7trategia *a ional" pri,in Reucerea P"r"sirii )impurii aț

coliiȘ-7trategia *a ional" pentru Euca ia )er iar"ț ț ț-7trategia na ional" pri,in #n," area pe tot parcursul ,ie iiț ț ț-7trategia *a ional" e 6ompetiti,itateț-7trategia *a ional" e 6ercetare 3e!,oltare (no,areț-7trategia *aţional" pentru Promo,area (nclu!iunii 7ociale iș6omaterea 7"r"ciei-7trategia pri,in inclu!iunea cet" enilor romni apar innț țminorit" ii romilorț

:2

Page 33: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 33/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

-Planurile e 3e!,oltare Regional" 2014-2020

11 Ei"d$%$!#$o#%!'ic, !&i&$+ului d$

 "%$#i&%!%$ !)%o)%i$,ilo% "c!d!&%u <ic!%$! 'u"ci!%,

11'1' 6onsoliarea capacit" iiținstitu ionale i o aministra ie pulic"ț ș țe$icient"

 

 n plus pentru susţinerea unor in,esti ii integrate pentru anumite priorit" i e in,esti ii se ,a punctaț ț țsuplimentar ac" proiectul este parte a unei strategii integrate e e!,oltare uran"

TAEL 4: Pu"c!%$! &u)li+$"!%, ! i".$&iiilo% c!%$ &u" i"clu&$ i" c!d%ul &%!$#iilo% i"$#%!$ d$d$*.ol!%$ u%/!",

A8a prioritar" Prioritatea e in,esti iiț

AP 1 P%o+o.!%$! %!"&'$%ului$h"olo#ic

1'1 Promo,area in,esti iilor #n 6D( e!,oltarea e leg"turi i sinergii #ntreț ș #ntreprineri centrele e cercetare i e!,oltare i #n," "mntul superior #n specialș ș țpromo,area in,esti iilor #n e!,oltarea e prouse i e ser,icii trans$erul eț ște/nologii ino,area social" ecoino,area i aplica iile e ser,icii pulice stimulareaș țcererii crearea e re ele i e grupuri i ino,area esc/is" prin speciali!areaț ș ș

inteligent" precum i spri=inirea acti,it" ilor e cercetare te/nologic" i aplicat"ș ț șliniilor-pilot ac iunilor e ,aliare precoce a prouselor capacit" ilor e prouc ieț ț ța,ansate i e prim" prouc ie #n special #n omeniul te/nologiilor generice esen ialeș ț ți i$u!"rii te/nologiilor e u! general'ș

AP 2 ;+/u",, i%$! co+)$ii.i, iiț ț "%$)%i"d$%ilo% +ici i +i=lociiș

2'1 - Promo,area spiritului antreprenorial #n special prin $acilitarea e8ploat"riieconomice a ieilor noi i prin #ncura=area cre"rii e noi #ntreprineri inclusi, prinșincuatoare e a$aceri

2'2 - 7pri=inirea cre"rii i e8tinerea capacit" ilor a,ansate e prouc ie iș ț ț șe!,oltarea ser,iciilor

AP > S)%i=i"i%$! %!"*i i$i c,%$ oț$co"o+i$ cu $+i&ii &c,*u$ d$ c!%/o"

:'1 - 7pri=inirea e$icien ei energetice a gestion"rii inteligente a energiei i a utili!"riiț șenergiei in surse regeneraile #n in$rastructurile pulice inclusi, #n cl"irile pulicei #n sectorul locuin elorș ț

AP ? ;+/u",, i%$! +$diului u%/!" iț ș

co"&$%.!%$!( )%o$c i! iț ș.!lo%i'ic!%$! du%!/il, ! )!%i+o"iuluiculu%!l

5'1 6onser,area prote=area promo,area i e!,oltarea patrimoniului natural iș ș

cultural

AP B  D$*.ol!%$! i"'%!&%ucu%ii d$&,",!$ i &oci!l$ș

;'1 (n,estiţiile #n in$rastructurile sanitare .i sociale care contriuie la e!,oltarea lani,el naţional regional .i local reucn inegalit"ţile #n ceea ce pri,e.te starea es"n"tate .i promo,n inclu!iunea social" prin #mun"t"ţirea accesului la ser,iciilesociale culturale i e recreare precum i trecerea e la ser,iciile institu ionale laș ș țser,iciile prestate e colecti,it" ile localeț

AP 10  I+/u",,i%$! i"'%!&%ucu%ii$duc!io"!l$

10'1 - (n,esti iile #n euca ie i $ormare inclusi, #n $ormare pro$esional" pentruț ț șonirea e competen e i #n," are pe tot parcursul ,ie ii prin e!,oltareaț ș ț țin$rastructurilor e euca ie i $ormareț ș

2 Co"%i/ui! )%oi$cului l! %$!li*!%$! o/i$ci.$lo% &)$ci'ic$ )%io%i, ii d$ i".$&i i$6POR ț ț

Proiectele se ,or puncta #n $unc ie e contriu ia acestora la reali!area oiecti,elor speci$ice priorit" ii eț ț țin,esti ie' Moalitatea e punctare a acestui criteriu ,a $i etalitat" #n carul grilelor e e,aluare te/nic"ți $inanciar" speci$ice $iec"rei a8e prioritarepriorit" i e in,esti iiopera iuni #n parte'ș ț ț ț

> C!li!$!( +!u%i!$! i &u&$"!/ili!$! )%oi$culuiș

::

Page 34: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 34/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

6alitatea proiectului inclue acele elemente necesare pentru asigurarea c" proiectul ,a satis$ace toatecerinţele pentru care a $ost lansat c" ,a atinge inicatorii asuma i'ț

 n ceea ce pri,e te maturitatea proiectului att prin g/iul general ct i prin g/iurile speci$iceș șapelurilor e proiecte AMPOR solicit" un anumit gra minim e maturitate al proiectelor' 7uplimentar $aţ"e cerin ele minime solicitate e AMPOR #n carul grilelor e e,aluare i selec ie se ,or etaliaț ș țmoalit" ile e punctare suplimentar" a proiectelor a$late #ntr-un staiu mai a,ansat e preg"tire lațmomentul epunerii cererii e $inan are'ț

7ustenailitatea proiectului este un criteriu e e,aluare ce con$irm" $aptul c" proiectul ispune econi iile e resursele i e structurile necesare s" e8iste i up" #nc/eierea $inan "rii multiplicnț ș ș țe$ectele po!iti,e ale in,esti iei ini iale' n $unc ie e speci$icul $iec"rei priorit" i e in,esti ie acestț ț ț ț țcriteriu se re$er" la posiilitatea solicitantului e a sus ine $inanciar i te/nic in,esti ia up" perioaa e #nț ș țcare contractul e $inanţare #.i #ncetea!" e$ectele' 3etalierea acestor elemente se ,a reali!a #n carulgrilelor e e,aluare te/nic" i $inanciar"'ș

4 R$&)$c!%$! )%i"ci)iilo% )%i.i"d d$*.ol!%$! du%!/il,( $#!li!$! d$ <!"&$( d$ #$" iș"$di&c%i+i"!%$!

Principiile men ionate sunt prote=ate prin garantarea acestora #n carul construc iei UE i a reptuluiț ț șeuropean'

D$*.ol!%$! du%!/il, este Fe!,oltarea care satis$ace ne,oile pre!entului $"r" a compromite posiilitateagenera iilor ,iitoare e a- i satis$ace propriile ne,oiGț ș 1;' n acest sens prin proiectele i in,esti iile propuseș ța $i $inan ate treuie s" se genere!e cre tere economic" i crearea e noi locuri e munc" cu coni ia caț ș ș țrespecti,a cre tere s" nu periclite!e posiilit"ţile e cre.tere ale generaţiilor ,iitoare' 3e!,oltarea urail"șinclue trei aspecte @ un aspect economic unul social .i unul e meiu'

S%!$#i! d$ d$*.ol!%$ du%!/il, ! UE implic" urm"toarele oiecti,e Limitarea sc/im"rilor climatice a costurilor .i e$ectelor sale negati,e pentru societate .i meiu Asigurarea c" sistemul nostru e transport satis$ace ne,oile economice sociale .i e meiu ale

societ"ţii noastre minimi!n impactul neorit asupra economiei societ"ţii .i meiului Promo,area moelelor e prouctie .i consum uraile

 mun"t"ţirea managementului .i e,itarea suprae8ploat"rii resurselor naturale recunoscn,aloarea ser,iciilor ecosistemelor Promo,area unei une s"n"t"ţi pulice #n mo ec/itail .i #mun"t"ţirea protecţiei #mpotri,a

ameninţ"rilor asupra s"n"t"ţii 6rearea unei societ"ţi a incluerii sociale prin luarea #n consierare a soliarit"ţii #ntre .i #n carul

generaţiilor asigurarea securit"ţii .i cre.terea calit"ţii ,ieţii cet"ţenilor ca o preconiţie pentrup"strarea un"st"rii ini,iuale

Pornin e la elementele e mai sus proiectele treuie s" escrie la moul concret i s"șemonstre!e moul #n care $inan area in,esti iei respecti,e contriuie la oiecti,eleț țpoliticii e e!,oltare urail" ' 3e asemenea proiectele respecti,e treuie s" =usti$ice iș #ncararea #n oiecti,ele i principiile promo,ate prinș S%!$#i! N!io"!l, )$"%uD$*.ol!%$ Du%!/il, 3SNDD5 l! o%i*o"ul !"ilo% 201>202020>0( docu+$" )u/lic! )$

&i$-ul Mi"i&$%ului M$diului <i Schi+/,%ilo% Cli+!ic$19

 n ceea ce pri,e teș "$di&c%i+i"!%$! i $#!li!$! d$ <!"&$ș respecti, se8ul orientarea se8ual"/anicapul ,rsta rasa originea etnic" naţionalitatea .i religia sau con,ingerile implic" etaliereamoului #n care proiectul aorea!" aceste elemente att #n ceea ce pri,e te politicile solicitan ilor #nș țomeniul recrut"rii #n practica ac/i!i iilor #n carul proiectului precum i #n ceea ce pri,e te $acilit" ileț ș ș ț

1; /ttpeuropa'eulegislationNsummariesen,ironmentsustainaleNe,elopmentine8Nro'/tm1< /ttp'mmeiu'roetaomeniie!,oltare-urailastrategia-nationala-a-romaniei-201:-2020-20:0

:4

Page 35: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 35/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

o$erite pentru anumite categorii e$a,ori!ate #n carul i prin proiectul propus a $i $inan at' 3eș țasemenea #n carul procesului e e,aluare aceste elemente ,or $i punctate suplimentar #n ca!ul #n careproiectele respecti,e =usti$ic" m"suri suplimentare $a " e minimul solicitat #n carul legisla iilor #nț ț,igoare' Legislatia european" pri,in tratamentul egal al $emeilor i "ra ilor cuprineș ț  irecti,e pri,inaccesul la locurile e munc" plata egal" protec ia maternit" ii conceiul pentru cre terea copiluluiț ț șsecuritatea social" i regimurilepro$esionale e securitate social" sarcina proei #n ca!uri e iscriminareși acti,it" ile inepenenteș ț 20' La acestea se aaug" pre,eerile legisla iei na ionale'ț ț 21

Pentru egalitatea e gen i neiscriminare se ,or a,ea #n ,eere principiileș

remunerare egal" pentru munc" egal" egalitate e anse i e tratament #n materie e #ncarare #n munc" i e munc"ș ș ș

ac iuni po!iti,e pentru capacitarea $emeilor isau a persoanelor cu i!ailit" iț ș ț

comaterea tuturor $ormelor e iscriminare'

Re$eritor la egalitatea e .anse e gen i neiscriminare proiectele treuie s" escrie iș șs" emonstre!e moul #n care principiile e mai sus sunt promo,ate prin in,esti iațrespecti," etaliinu-se la moul concret care sunt m"surile i instrumentele prin careșsolicitantul ,a garanta aplicarea respecti,elor principii'

3e asemenea printre temele ori!ontale in $uncţie e speci$iciul proiectelor $inanţate se mai num"r"accesiilitate protectia meiului si e$icienta energetica inclusi, calitatea aerului urailitate poluatorulplateste si reciclarea e eurilor protectia ioi,ersitatii si ecosistemului protectia #mpotri,a e!astrelorș

naturale sc/imare emogra$ic" societate in$ormationala si te/nologii ino,ati,e' )oate aceste elementesunt operaţionali!ate #n carul Ane8ei 10'> la pre!entul g/i .i ,or $i etalitate #n carul g/iurilor speci$iceapelurilor e proiecte'

Respectarea pre,eerilor legale in ,igoare in omeniul temelor ori!onale constituie criteriue eligiilitate' Promo,area unor elemente ce ep".esc minimul legal solicitat ,a $ipunctat #n carul etapei e e,aluare te/nic" .i $inanciar"

? Co+)l$+$"!%i!$! cu !l$ i".$&i ii %$!li*!$ di" !l$ !$ )%io%i!%$ !l$ POR( )%$cu+ i !l$ț ș&u%&$ d$ 'i"!" !%$ț

20 Legisla ie european"ț 3irecti,a 6onsiliului 2000 4: 6E

3irecti,a 6onsiliului 2000 4: 6E 2< iunie 2000 cu pri,ire la implementarea principiului tratamentului egal #ntre persoaneini$erent e originea rasiala sau etnica

3(RE6)(+A 6O*7(L(ULU( 2000>;6E3(RE6)(+A 6O*7(L(ULU( 2000>;6E in 2> noiemrie 2000 e creare a unui caru general in $a,oarea tratamentului egalpri,in ocuparea $ortei e munca si conitiile e munca

3irecti,a 2009546E a Parlamentului European si a 6onsiliului in 5 iulie 2009 pri,in punerea in aplicare a principiuluiegalitatii e sanse si al egalitatii e tratament intre arati si $emei in materie e incarare in munca si e munca%re$orma&'

3irecti,a 200411:6E a 6onsiliului in 1: ecemrie 2004 e aplicare a principiului egalitatii e tratament intre $emei siarati pri,in accesul la unuri si ser,icii si $urni!area e unuri si ser,icii'

3irecti,a <9:46E a 6onsiliului in : iunie 1<<9 pri,in acorul-caru re$eritor la conceiul pentru cresterea copiluluiinc/eiat e U*(6E 6EEP si 6E7'

3irecti,a <2;56EE a 6onsiliului in 1< octomrie 1<<2 pri,in introucerea e masuri pentru promo,area imunatatirii

securitatii si a sanatatii la locul e munca in ca!ul lucratoarelor gra,ie care au nascut e curan sau care alaptea!a' 3irecti,a ><>EE6 in 1< ecemrie 1<>; pri,in aplicarea treptata a principiului egalitatii e tratament intre arati si$emei in omeniul securitatii sociale'

3irecti,a >511>EE6 in 10 $eruarie 1<>5 pri,in apropierea legislatiilor statelor memre re$eritoare la aplicareaprincipiului egalitatii e remunerare intre lucratorii e se8 masculin si cei e se8 $eminin'

21 Legisla ie na ional"ț ț LEHEA nr' 2022002 pri,in egalitatea e sanse intre $emei si arati pulicata in Monitorul O$icial nr':01 ; mai 2002 OR3O*A*QA 3E HU+ER* nr'1:>2000 pri,in pre,enirea si sanctionarea tuturor $ormelor e iscriminare pulicata in

Monitorul O$icial nr' 4:1 2000'

:5

Page 36: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 36/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

 n carul grilelor e e,aluare te/nic" i $inanciar" se ,a etalia moalitatea e punctare așcomplementarit" ii proiectului cu alte in,esti ii reali!ate in alte a8e prioritarepriorit" i e in,esti ieț ț ț țopera iuni ale POR precum i alte surse e $inan are cu ,i!iunea integrat" a proiectului'ț ș ț

TAEL ?: Co+)l$+$"!%i, il$ )u"c!$ " c!d%ul )%oc$&ului d$ $.!lu!%$ i &$l$c i$ț ș ț

A! )%io%i!%, P%io%i!$! d$ i".$&i iiț Co+)l$+$"!%i!$ %$l$.!",

1 P%o+o.!%$!%!"&'$%ului$h"olo#ic

1'1 Promo,area in,esti iilor #n 6D( e!,oltarea ețleg"turi i sinergii #ntre #ntreprineri centrele eșcercetare i e!,oltare i #n," "mntul superior #nș ș țspecial promo,area in,esti iilor #n e!,oltarea ețprouse i e ser,icii trans$erul e te/nologiișino,area social" ecoino,area i aplica iile eș țser,icii pulice stimularea cererii crearea ere ele i e grupuri i ino,area esc/is" prinț ș șspeciali!area inteligent" precum i spri=inireașacti,it" ilor e cercetare te/nologic" i aplicat"ț șliniilor-pilot ac iunilor e ,aliare precoce ațprouselor capacit" ilor e prouc ie a,ansate iț ț șe prim" prouc ie #n special #n omeniulțte/nologiilor generice esen iale i i$u!"riiț ște/nologiilor e u! general'

PO6 .i PO6U Vori!on2020 6osme

2 ;+/u",, i%$!țco+)$ii.i, iiț

 "%$)%i"d$%ilo%+ici i +i=lociiș

2'1 - Promo,area spiritului antreprenorial #nspecial prin $acilitarea e8ploat"rii economice aieilor noi i prin #ncura=area cre"rii e noiș

 #ntreprineri inclusi, prin incuatoare e a$aceri

PO6 PO6U P*3R 6osme .i Vori!on 2020 programegestionate e Ministerul Energiei (MM si meiul ea$aceri .i i$erite sc/eme e $inanţare iniţiate e

Ministerul ?inanţelor Pulice

2'2 - 7pri=inirea cre"rii i e8tinerea capacit" ilorș ța,ansate e prouc ie i e!,oltarea ser,iciilorț ș

- alte a8e prioritare ale POR %in special cu O) 1 O);&- alte in,esti ii reali!ate in alte surse e $inan are -ț țcu alte programe opera ionale %PO6 PO6U P*3Rț6osme .i Vori!on 2020 sau surse ugetare naţionaleprograme gestionate e Ministerul Economieiepartamentul (MM-uri .i i$erite sc/eme e$inanţare iniţiate e Ministerul ?inanţelor&

> S)%i=i"i%$!%!"*i i$i c,%$țo $co"o+i$ cu$+i&ii &c,*u$d$ c!%/o"

:'1 - 7pri=inirea e$icien ei energetice a gestion"riiținteligente a energiei i a utili!"rii energiei inșsurse regeneraile #n in$rastructurile puliceinclusi, #n cl"irile pulice i #n sectorulș

locuin elorț

- PO(M PO6U- alte surse e $inan areț

:'2 Promo,area strategiilor e reucere a emisiilore io8i e caron pentru toate tipurile eteritoriu #n particular !one urane inclusi,promo,area planurilor sustenaile e moilitateuran" i a unor m"suri rele,ante pentru atenuareașaapt"rilor

- alte surse e $inantare- complementaritate a unor proiecte pentru m"surilee e$icient" energetic" in carul priorit" ii ețin,esti ie :'1' precum i cu alt proiect $inan at #nț ș țcarul :'2

4 S)%i=i"i%$!d$*.ol,%iiu%/!"$du%!/il$

4'1 Promo,area strategiilor e reucere a emisiilore io8i e caron pentru toate tipurile eteritoriu #n particular !one urane inclusi,promo,area planurilor sustenaile e moilitateuran" i a unor m"suri rele,ante pentru atenuareașaapt"rilor

- alte surse e $inan areț

4'2 Reali!area e ac iuni estinate #mun"t" iriiț ț

meiului uran re,itali!"rii ora elor regener"rii iș șecontamin"rii terenurilor inustriale e!a$ectate%inclusi, a !onelor e recon,ersie& reuceriipolu"rii aerului i promo,"rii m"surilor e reucereșa !gomotului

- alte surse e $inan areț

4': O$erirea e spri=in pentru regenerarea $i!ic"economic" i social" a comunit" ilor e$a,ori!ateș țin regiunile urane i ruraleș

- alte in,esti ii reali!ate in alte surse e $inan areț ț%#n special cu PO6U a8ele prioritare : i 4ș%oiecti,ele speci$ice 4'1 4'2 4'4& pentrupromo,area unei aor"ri integrate&'

:9

Page 37: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 37/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

4'4- (n,esti iile #n euca ie #n $ormare inclusi, #nț ț$ormare pro$esional" pentru onirea ecompeten e i #n," are pe tot parcursul ,ie ii prinț ș ț țe!,oltarea in$rastructurilor e euca ie i $ormareț ș

- alte surse e $inan are %PO6U PO6P*3R etc'&ț

? ;+/u",, i%$!ț+$diului u%/!"

i co"&$%.!%$!(ș)%o$c i! iț ș.!lo%i'ic!%$!du%!/il, !)!%i+o"iuluiculu%!l

5'1 6onser,area prote=area promo,area ișe!,oltarea patrimoniului natural i culturalș

P*3RPO6- alte surse e $inan areț

5'2 Reali!area e ac iuni estinate #mun"t" iriiț țmeiului uran re,itali!"rii ora elor regener"rii iș șecontamin"rii terenurilor inustriale e!a$ectate%inclusi, a !onelor e recon,ersie& reuceriipolu"rii aerului i promo,"rii m"surilor e reucereșa !gomotului

PO(MPO6- alte surse e $inan areț

@ ;+/u",, i%$!ți"'%!&%ucu%ii%ui$%$ d$i+)o%!" ,ț%$#io"!l,

9'1 - 7timularea moilit" ii regionale prințconectarea nourilor secunare i ter iare laș țin$rastructura )E*-) inclusi, a nourilormultimoale

- alte in,esti ii reali!ate in alte surse e $inan areț ț%PO(M P*3R P*3L alte in,estiţii $inanţate e laugetul local=ueţean&

Di.$%&i'ic!%$!$co"o+iilo%

loc!l$ )%i"d$*.ol!%$!du%!/il, !u%i&+ului

>'1 - 7pri=inirea unei cre teri $a,oraile ocup"riiș$or ei e munc" prin e!,oltarea poten ialuluiț țenogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru

anumite !one care s" inclu" recon,ersiaregiunilor inustriale a$late #n eclin precum ișsporirea accesiilit" ii i e!,oltarea resurselorț șnaturale i culturale speci$iceș

P*3RPOPPO6U

- alte surse e $inan areț

B D$*.ol!%$!i"'%!&%ucu%iid$ &,",!$ iș&oci!l$

;'1 - (n,estiţiile #n in$rastructurile sanitare .isociale care contriuie la e!,oltarea la ni,elnaţional regional .i local reucn inegalit"ţile #nceea ce pri,e.te starea e s"n"tate .i promo,ninclu!iunea social" prin #mun"t"ţirea accesului laser,iciile sociale culturale i e recreare precumși trecerea e la ser,iciile institu ionale laș ț

ser,iciile prestate e colecti,it" ile localeț

Pentru in$rastructura e s"n"tate alte surse e $inan are %#n special cu celeț

a$erente AP 4 in PO6U precum si cuP*3R PO6A etc'& @ prioriti!area .iacorarea e puncta= suplimentar acelorproiecte integrate care ,i!ea!" pe lng"m"surile in AP ; a POR .i m"suricomplementare $inanţaile in AP 4 aPO6U

Pentru in$rastructura social" alte surse e $inan are %#n special cu celeț

a$erente AP 4 in PO6U precum si cu

P*3R etc'&@ prioriti!area .i acorarea epuncta= suplimentar acelor proiecteintegrate care ,i!ea!" pe lng" m"surilein aceast" prioritate e in,esti ie a POR .ițm"suri complementare $inanţaile in AP4 a PO6U ,or $i prioriti!ate %prin acorareae puncte suplimentare& aor"rileintegrate ?E3R-?7E e!,oltate #ncomunit"ţi une populaţia rom" repre!int"mai mult e 10J

9 S)%i=i"i%$!%$#$"$%,%ii$co"o+ic$ iș&oci!l$ !co+u"i, ilo%ț

d$'!.o%i*!$di" +$diulu%/!"

<'1 - 3e!,oltare local" plasat" suresponsailitatea comunit"ţii

- alte surse e $inan are %#n special cu PO6U pentruțaorarea integrat" cu P*3R&

10 ;+/u",, i%$!ți"'%!&%ucu%ii$duc! io"!l$ț

10'1 - (n,esti iile #n euca ie i $ormare inclusi, #nț ț ș$ormare pro$esional" pentru onirea ecompeten e i #n," are pe tot parcursul ,ie ii prinț ș ț țe!,oltarea in$rastructurilor e euca ie i $ormareț ș

-PO6U-P*3R-PO6

:>

Page 38: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 38/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

11 Ei"d$%$!#$o#%!'ic, !&i&$+ului d$

 "%$#i&%!%$ !)%o)%i$,ilo%

 " c!d!&%u <ic!%$! 'u"ci!%,

11'1' 6onsoliarea capacit" ii institu ionale i oț ț șaministra ie pulic" e$icient"ț

P*3R

@ C!)!ci!$! 'i"!"ci!%, i o)$%! io"!l, ! &olici!"uluiș ț

Aceste elemente ,or $i etaliate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte si ,or $i i$eren iate #nț$unc ie e categoria e ene$iciar %pulicpri,at&ț

C%i$%ii d$ co"c$"%!%$ &%!$#ic, ! i".$&i iilo%ț

3e asemenea pentru procesul e e,aluare i selec ie treuie a,ute #n ,eere i criteriile e concentrareș ț șe$inite #n carul Acorului e parteneriat 2014-2020' n acest sens a se ,eea in$orma iile cuprinse #nțtaelul urm"tor'

TAEL @: C%i$%ii d$ co"c$"%!%$ ! i".$&i iilo% " co"'o%+i!$ cu Aco%dul d$ P!%$"$%i! 2014-2020ț

A! )%io%i!%, C%i$%iil$ d$ co"c$"%!%$ &%!$#ic,1 P%o+o.!%$! %!"&'$%ului $h"olo#ic   • 7e ,a acora prioritate la $inantare proiectelor care $ac parte intr-o

strategie integrat" e e!,oltare uran" $inan ail" prin a8a prioritar" 4ț3e!,oltare uran" urail"

2 ;+/u",,i%$! co+)$ii.i,ii "%$)%i"d$%ilo% +ici <i +i=locii

P( 2'1• 7e ,a acora puncta= suplimentar incuatoareloracceleratoarelor e

a$aceri speciali!ate la ni,el regional care o$er" ser,icii speciali!ate (MM-urilor care acti,ea!" #n omeniile competiti,e isau e speciali!areșinteligent"'

• 7e ,a acora puncta= suplimentar (MM-urilor care propun un proiect #n a!aunei 7trategii e 3e!,oltare Local" selectate #n carul O) ; %AP >&'

• 7e ,a acora puncta= suplimentar #n procesul e selec ie pentru proiecteleț

care $ac parte intr-o strategie integrat" e e!,oltare uran" %7U3&$inan ail" #n carul a8ei prioritare 4 POR @ e!,oltare uran" urm"rinu-țse stimularea e!,olt"rii e parteneriate strategice cu actorii rele,anţi lani,el local regional'

P(' 2'2

• 7e ,a acora puncta= suplimentar (MM-urilor care propun un proiect #n a!aunei 7trategii e 3e!,oltare Local" selectate #n carul O) ; %AP >&'

• 7e ,a acora puncta= suplimentar #n procesul e selec ie pentru proiectelețcare $ac parte intr-o strategie integrat" e e!,oltare uran" %7U3&$inan ail" #n carul a8ei prioritare 4 POR @ e!,oltare uran"'ț

> S)%i=i"i%$! %!"*i i$i c,%$ oț$co"o+i$ cu $+i&ii &c,*u$ d$ c!%/o"

P( :'1• ,or $i prioriti!ate la $inan are cl"irile cu $unc ii sociale cum ar $iț ț

spitalele in$rastructura euca ional"ț

• 7e ,a acora prioritate la $inantare proiectelor care $ac parte intr-oincluerea intr-o strategie integrat" e e!,oltare uran" $inan ail" prința8a prioritar" 4 3e!,oltare uran" urail"

• 7e ,a acora prioritate cl"irilor conectate la re elele e termo$icareț

centrali!at"'• 7e ,a acora puncta= suplimentar #n ca!ul promo,"rii complementare a

unor proiecte pentru m"surile e moilitate uran" in carul priorit" ii ețin,esti ie :'2'țP( :'2

• 7e ,a acora prioritate la $inan are in,esti iilor estinate transportuluiț ț

pulic %A& i nemotori!atnepoluant %B&' 7e ,a acora o prioritateșeoseit" proiectelor care pre," reailitarea moerni!area e8tinerealiniilor e tram,ai'

• 7e ,a acora puncta= suplimentar #n ca!ul promo,"rii complementare aunor proiecte pentru m"surile e e$icient" energetic" in carul priorit" iiț

:;

Page 39: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 39/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

e in,esti ie :'1'ț

4 S)%i=i"i%$! d$*.ol,%ii u%/!"$du%!/il$

• ,or $i eligiile pentru $inantare municipiile reseinte e =uet cu e8ceptiamunicipiului )ulcea si Bucuresti

• in carul 4'2 se ,a acora prioritate la $inan are in,esti iilor estinateț ț

transportului pulic %A& i nemotori!atnepoluant %B&' 7e ,a acora oșprioritate eoseit" proiectelor care pre," reailitarea moerni!areae8tinerea liniilor e tram,ai'

• Pentru in$rastructura e euca ie ,or $i respectate criteriile e prioriti!areț

in carul a8ei 10 - mun"t" irea in$rastructurii euca ionaleț ț

? ;+/u",, i$%$! +$diului u%/!" iț șco"&$%.!%$!( )%o$c i! iț ș.!lo%i'ic!%$! du%!/il, ! )!%i+o"iuluiculu%!l

• 7e ,a acora prioritate la $inantare proiectelor care $ac parte intr-ostrategie integrat" e e!,oltare uran" $inan ail" prin a8a prioritar" 4ț3e!,oltare uran" urail"

• +or a,ea prioritate la $inan are acele oiecti,e e patrimoniu locali!ate #nțteritorii conectate la cre terea economic" a c"ror restaurare ,a contriuiș

 #n mo irect la cre terea competiti,it" ii arealului #n care sunt locali!ate'ș ț

@ ;+/u",, i%$! i"'%!&%ucu%iiț%ui$%$ d$ i+)o%!" , %$#io"!l,ț

• lista proiectelor prioriti!ate e la ni,el regional in Planurile pentru3e!,oltare regionala 2014 -2020

Di.$%&i'ic!%$! $co"o+iilo% loc!l$)%i" d$*.ol!%$! du%!/il, ! u%i&+ului

• Proiectele sunt selectate #n a!a unor strategii e e!,oltare local" care auienti$icat turismul ca poten ial e cre tereț ș

• se ,a acora prioritate la $inan are acelor in,esti ii locali!ate #n sta iunileț ț ț

turistice alneare climatice i alneo-climatericeș

B D$*.ol!%$! i"'%!&%ucu%ii d$&,",!$ i &oci!l$ș

• 7e ,a acora prioritate la $inantare proiectelor care $ac parte intr-ostrategie integrat" e e!,oltare uran" $inan ail" prin a8a prioritar" 4ț3e!,oltare uran" urail"

10 ;+/u",, i%$! i"'%!&%ucu%iiț$duc! io"!l$ț   • 7e ,a acora prioritate la $inantare proiectelor care $ac parte intr-o

strategie integrat" e e!,oltare uran" $inan ail" prin a8a prioritar" 4ț3e!,oltare uran" urail"

• 7e ,a acora prioritate la $inan are %apel e proiecte eicat& instituţiilorțe #n,"ţ"mnt superior e stat locali!ate #n carul municipiilor re ein "ș țe =ue 'ț

Pe lng" criteriile generale e mai sus #n $unc ie e speci$icul $iec"rei priorit" iț țpoate inter,eni a"ugareaetalierea e criterii suplimentare e e,aluare ce ,or $ie8plicitate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'

3etalierea aremurilor e punctare #n carul $iec"rui criteriu #n parte este reali!at" #n

carul moelelor e grile e e,aluare ane8ate la g/iurile speci$ice $iec"rui apel eproiecte'

@4 Eli#i/ili!$! ch$lui$lilo%

@41 R$#uli #$"$%!l$ d$ $li#i/ili!$ ! ch$lui$lilo%

 n con$ormitate cu art' : al REHULAME*)ULU( %UE& *R' 1:01201: pri,in ?onul european e e!,oltareregional" i ispo!i iile speci$ice aplicaile oiecti,ului re$eritor la in,esti iile pentru cre tere economic"ș ț ț și locuri e munc" i e arogare a Regulamentului %6E& nr' 10;02009ș ș FEDR "u &)%i=i",: 

%a& e!a$ectarea sau construirea e centrale nucleare%& in,esti iile care ,i!ea!" o reucere a emisiilor e ga!e cu e$ect e ser" ale acti,it" ilorț ț

enumerate #n ane8a ( la 3irecti,a 200:;>6E%c& $aricarea prelucrarea i comerciali!area tutunului i a prouselor in tutunș ș%& #ntreprinerile a$late #n i$icultate ast$el cum sunt e$inite #n normele Uniunii pri,in

a=utoarele e stat

:<

Page 40: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 40/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

%e& in,esti iile #n in$rastructura aeroportuar" cu e8cep ia celor legate e protec ia meiuluiț ț țsau a celor #nso ite e in,esti iile necesare pentru atenuarea ori reucerea impactuluiț țnegati, al acestei in$rastructuri asupra meiului'

La aceste elemente se aaug" criteriile e eligiilitate a c/eltuielilor legate e implementarea $onurilorstructurale respecti, a POR 2014-2020 i a sc/emelor e a=utor e stat aplicaile'ș

O ch$lui!l, )o!$ 'i co"&id$%!, d%$) ch$lui!l, $li#i/il, )$"%u co'i"!"!%$   %ramursare #n limita

stailit"& #n carul POR ac" #nepline.te cumulati, urm"toarele c%i$%ii22

15 &, 'i$ !"#!=!, d$ c,%$ /$"$'ici!% <i )l,i, d$ /$"$'ici!% " co"diiil$ l$#ii "%$ 1 i!"u!%i$ 2014 <i

>1 d$c$+/%i$ 202>( cu %$&)$c!%$! )$%io!d$i d$ i+)l$+$"!%$ &!/ili$ )%i" co"%!cul d$'i"!"!%$

Perioaa men ionat" poate $i limitat" e pre,eerile sc/emelor e a=utor e statminimisinstrumenteleț$inanciare aplicaile ac" este ca!ul precum i e pre,eerile contractuale a$erente in,esti iei $inan ate'ș ț ț

25 $&$ "&oi, d$ docu+$"$ =u&i'ic!i.$

6/eltuielile sunt #nso ite e $acturi #n con$ormitate cu pre,eerile legislaţiei naţionale sau ale statului #nțcare acestea au $ost emise ori e alte ocumente contaile pe a!a c"rora se #nregistrea!" oligaţia eplat" .i e ocumente =usti$icati,e pri,in e$ectuarea pl"ţii .i realitatea c/eltuielii e$ectuate pe a!ac"rora c/eltuielile s" poat" $i ,eri$icatecontrolateauitate

>5 $&$ " co"'o%+i!$ cu )%$.$d$%il$ )%o#%!+ului

45 &, 'i$ cu)%i"&, " co"%!cul d$ 'i"!" !%$ i &, 'i$ " co"'o%+i!$ cu )%$.$d$%il$ !c$&ui!ț ș

?5 $&$ %$*o"!/il, <i "$c$&!%, %$!li*,%ii o)$%!iu"ii

@5 &, "u 'i$ co"%!%, )%$.$d$%ilo% d%$)ului !)lic!/il !l U"iu"ii Eu%o)$"$ &!u l$#i&l! i$i "! io"!l$ c!%$ț ț.i*$!*, !)lic!%$! d%$)ului %$l$.!" !l U"iu"ii( " )%i.i" ! $li#i/ili, ii( %$#ul!%i, ii( #$&iu"ii &!uț ț țco"%olului o)$%! iu"ilo% i ch$lui$lilo%ț ș

5 S, 'i$ co"'o%+, cu )%$.$d$%il$ l$#i&l!i$i "!io"!l$ <i co+u"i!%$( " &)$ci!l " c$$! c$ )%i.$<$: a=utorul e statminimisaltor tipuri e a=utoare #n con$ormitate cu pre,eerile g/iurilor speci$ice

apelurilor e proiecte regimul ac/i!iţiilor pulice prin respectarea legislaţiei #n ,igoare'

B5 &, 'i$ "%$#i&%!, " co"!/ili!$! /$"$'ici!%ului( cu %$&)$c!%$! )%$.$d$%ilo% !% @ di"R$#ul!+$"ul 3UE5 "% 1>0>6201>

 n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte se ,or etalia caracteristicilecategoriilor e c/eltuieli eligiile i listele e c/eltuieli ne-eligiile pentru $iecare tipșe in,esti ie #n parte'ț

22 6on$orm VH nr' :<< in 2> mai 2015 pri,in regulile e eligiilitate a c/eltuielilor e$ectuate #n carul  operaţiunilor $inanţate prin?onul european e e!,oltare regional" ?onul social european .i ?onul e coe!iune 2014-2020

40

Page 41: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 41/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE

1 Co+)l$!%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ț

?ormatul cererii e $inan are respecti,ț A"$! 10@ l! )%$*$"ul #hid cuprine toate in$orma iilețnecesare pentru completarea corect" i complet" a aplica iei ini$erent e a8a prioritar"prioritatea eș țin,esti iiopera iunea #n carul c"reia se ore te solicitarea $inan "rii'ț ț ș ț

 n acest sens cererea e $inan are etalia!" in$orma iile generale pri,in solicitantul scopul i oiecti,eleț ț șproiectului #ncararea proiectului #n oiecti,ul a8ei prioritare i a oiecti,ului tematic acti,it" ileș țproiectului i a c/eltuielilor a$erente i nu #n ultimul rn impactul asupra grupurilor int" iș ș ț șsustenailitatea proiectului'

6ompletarea corect" i complet" a tuturor sec iunilor in cererea e $inan are precum i ane8area tuturorș ț ț șocumentelor solicitate este primul pas #n men inerea cererii e $inan are #n procesul e ,eri$icareț țe,aluare i selec ie'ș ț

6ompletarea cererii e $inanţare inclusi, a ane8elor se ,a $ace con$orm instrucţiunilor men ionate #nțmoelul stanar ane8a la pre!entul g/i'

A$" i$8ț n $unc ie e speci$icul anumitor a8e prioritarepriorit" i e in,esti iiopera iuni #n ca!ulț ț ț ț #n care nu este necesar" completarea anumitor sec iunisusec iuni in $ormatul stanarț țal cererii e $inan are %ț A"$! 10@ l! )%$*$"ul #hid& se ,or speci$ica aceste aspecte #ncarul g/iurilor speci$ice apelurilor respecti,e'

Pe lng" instrucţiunile .i recoman"rile cuprinse #n secţiunile e mai =os $ormularul stanar al cererii e$inanţare cuprine in$ormaţii suplimentare cu pri,ire la completarea .i elaorarea ocumentelor'

11 Li+/! uili*!, " co+)l$!%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ț

6ererile e $inanţare treuie s" $ie te/noreactate #n lima romn"' *u sunt acceptate

cereri e $inanţare completate e mn" sau reactate #n alt" lim"' n ca!ul ane8"rii unorocumente emise #n alt" lim" se ,a ane8a oligatoriu i traucerea legali!at" a acestoraș%e e8 7? statut act e in$iin are cerere e $inan are etc&'ț ț

6ompletarea cererii e $inanţare #ntr-un mo clar .i coerent ,a #nlesni procesul e e,aluare a acesteia'

12 Co+)l$!%$! i =u&i'ic!%$! /u#$ului c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ș ț

7olicitantul ,a completa .i ane8a la ?ormularul cererii e $inanţare compus" in- ugetul proiectului- taelul surselor e $inanţare

A$"i$8

Bugetul proiectului se ,a completa cu rotun=ire $"r" !ecimale'6orectituinea coeren a ocumentelor i in$orma iilor $inanciare precum i =usti$icareaț ș ț șacestora este esen ial" #n procesul e e,aluare i selec ie'ț ș ț

 n completarea acestei sec iuni in carul cererii e $inan are se ,a a,ea #n ,eere aplicarea stanarelorț țe cost acolo une acestea e8ist" precum i =usti$icarea costurilor ugetate la ni,elul pre ului pie eiș ț țane8nu-se ocumente =usti$icati,e #n acest sens'

41

Page 42: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 42/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

3e asemenea se ,a lua #n calcul contriuţia proprie a solicitantului la reali!area proiectului carerepre!int" i$erenţa intre ,aloarea total" a proiectului .i ,aloarea $inanţ"rii neramursaileramursaileacorate'

 n con$ormitate cu tipul e solicitant cu #ncararea acestuia #n categoria (MM precum i cu intensit" ileș ța=utorului e stat aproate pentru perioaa 2014-2020 solicitan ii treuie s" asigure o co$inan are aț țproiectului la c/eltuielile eligiile precum i contriuţia la c/eltuielile ne-eligiile ale acestuia'ș

3e e8emplu proiectele epuse #n carul sc/emelor e a=utor e stat regional pot oţine 'i"!"!%$"$%!+/u%&!/il, #n limita intensit"ţilor ma8ime pentru a=utor e stat regional #n $uncţie e categoria (MM'Pentru sc/emele e a=utor e minimis 'i"!"!%$! "$%!+/u%&!/il, ma8im" poate $i 200'000 euro e8cepţiepentru #ntreprinerile care e$ectuea!" transport rutier e m"r$uri #n contul ter ilor sau contra cost care potțoţine ma8im 100'000 euro' La acestea se aaug" coniţiile pri,in limita minim" .i ma8im" a ,alorii totalea proiectului %suma c/eltuielilor eligiile .i neeligiile& ac" este ca!ul'

P$"%u !=uo%ul d$ &! %$#io"!l ,aloarea $inanţ"rii neramursaile se etermin" ca procent in ,aloareaeligiil" a proiectului %suma c/eltuielilor eligiile& care ,a $i acoperit" in $onuri pulice' Procentulaplicat repre!int" intensitatea a=utorului regional stailit" #n $uncţie e locul e implementare a proiectuluiprecum .i e tipul solicitantului %respecti, #ncararea #n categoria #ntreprinerilor mari mi=locii sau mici&'(n ca!ul a=utorului e stat regional $inantarea costurilor eligiile ale unei in,estitii este limitata la unprocent ma8im %i'e' intensitatea ma8im" a a=utorului&' (ntensitatile ma8ime ale a=utorului e stat e tipregional aplicaile in perioaa 2014-2020 au $ost aproate prin VH 51>2014 pri,in intensitatea ma8ima a

a=utorului e stat regional in perioaa 2014-2020 pentru in,estitii initiale' A se ,eea sec iunea pri,ința=utorul e stat

3etalii cu pri,ire la sc/emele e a=utor e statminimis aplicaile POR se ,or reg"si #ncarul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'

6ontriuţia proprie a ene$iciarului poate pro,eni in surse proprii creite ancare negarantategarantatee stat aport al acţionarilor contriuţia alor organisme ale statului sau alte surse pri,ate'

3ac" pe parcursul implement"rii proiectelor ,or $i #nregistrate economii acestea ,or putea$i utili!ate #n carul aceluia i proiect numai cu respectarea pre,eerilor contractuale'ș*oţiunea e economii ,a $i e$init" #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecteprecum .i #n carul contractelor e $inanţare'

Pentru mai multe etalii a se ,or consulta g/iurile speci$ice $iec"rui apel e proiecte precum i $ormatulșstanar al contractului e $inan are'ț

1> Echi)! d$ i+)l$+$"!%$ ! )%oi$cului

3ac" este ca!ul #n carul cererii e $inan are se ,or inclue atriu iile $irmei care ,a gestionaț țimplementarea i monitori!area proiectului #n rela ia cu ene$iciarul O( i AM' Ac/i!itia ser,iciilorș ț șrespecti,e ,a respecta legislatia in ,igoare'

 n ca!ul #n care nu se recurge la ser,iciile unei $irme e consultan " #n gestionarea proiectului $inan at prinț țPOR 2014-2020 #n carul cererii e $inan are se ,or men iona su $orm" taelar" posturile cu atriu ii #nț ț țgestionarea proiectului precum i minimul e competen " necesar" pentru #neplinirea atriuţiilor' 3eș ț

asemenea se ,or menţiona inclusi, posturile ,acante cu atriuţii #n implementarea proiectului' 6erti$icareacelor men ionate #n cererea e $inan are se ,a reali!a prin asumarea e c"tre repre!entantul legal a cereriiț țe $inan are i prin certi$icarea aplica iei $iin unicul r"spun!"tor pentru moul e gestionare iț ș ț șimplementare a proiectului'

7e recoman" ca ec/ipa e implementare a proiectului s" $ie $ormat" in cel pu in 2țpersoane cu atriu ii legate e managementul te/nic i $inanciar al proiectului' Prinț șe8cep ie #n ca!ul unor priorit" i e in,esti ie c/eltuielile pentru ser,iciile e managementț ț ț

42

Page 43: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 43/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

al proiectului pot $i eligiile #ntr-un anumit procent raportat la c/eltuielile eligiile aleproiectului' 6u toate acestea atriu iile ec/ipei e implementare in partea solicitantuluițcu ser,iciile prestate e $irmele e management nu se pot suprapune'

14 A"$$l$ l! c$%$%$! d$ 'i"!" !%$ț

 n carul POR #n $unc ie e $iecare a8" prioritar" sau prioritate e in,esti ie tipurile e proiecte $inan ateț ț țsunt i$erite' ?iin ,ora e proiecte comple8e acestea presupun acti,it" i e construire isau e ot"riț ș

isau ser,icii'ș

C$%$%$! d$ 'i"!"!%$ cu)%i"d$ !7 !"$$ c!%$ &u" o/li#!o%ii( c7 <i !"$$ '!cul!i.$ Ast$el ane8eleoligatorii la cererea e $inan are urm"resc asigurarea unor in$orma ii esen iale att pentru implementareaț ț țproiectului ct i pentru ienti$icarea solicitantului'ș

3e asemenea unele ane8e sunt solicitate oligatoriu la momentul epunerii cererii e $inan are iar alteleț #n etapa precontractual"' Acestea $ac parte integrant" in cererea e $inan are'ț

Un ocument oligatoriu solicitat la epunerea cererii e $inan are nu poate $i epusțulterior' *eepunereaepunerea incomplet" a unui ocument oligatoriu la momentulsolicitat conuce automat la respingerea cererii e $inan are'ț

A$" i$8ț

 n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte se mai pot solicita ane8e oligatoriisuplimentare #n $unc ie e speci$icul a8ei prioritareprioritate e in,esti ieopera iune #nț ț țparte'

 n ca!ul #n care solicitantul consier" c" poate e8plica o anumit" situa ie i prin alteț șocumente acesta le poate ane8a la cererea e $inan are ca ocumenteț$acultati,eop ionale #ns" acest aspect nu presupune lipsa ocumentelor oligatoriițsolicitate'

Unele ane8e la cererea e $inanţare sunt copii ale unor ocumente care se reg"sesc #n original numai laseiul ene$iciarului %e'g ocumente re$eritoare la situaţiile $inanciare ale solicitantului ocumentecaastrale etc&' 6opiile up" aceste ocumente ,or $i marcate cu menţiunea Gcon$orm cu originalulG #nainte e a $i incluse #n osarul cererii e $inanţare'

141 A"$$l$ o/li#!o%ii l! c$%$%$! d$ 'i"!" !%$ cu )%i.i%$ l! &olici!"ț

Pentru toate proiectele epuse #n carul POR 2014-2020 sunt solicitate ocumente oligatorii pri,insolicitantul' Momentele solicit"rii acestora sunt

epunerea cererii e $inan areț

etapa precontractual"'

1411 L! d$)u"$%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ț

15 Docu+$"$l$ &!u!%$ !l$ &olici!"ului i )!%$"$%ilo% 3d!c, $&$ c!*ul5ș

Aceste ocumente ,or $i etaliate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte #n $unc ie e tipul ețene$iciar' Ele se re$er" e e8emplu la actul e constituire coul unic e inregistrare statutul #n ca!ulene$iciarilor pri,a i i /ot"rrea =uec"toreasc" e constatare a re!ultatelor alegerilor i e constituire aț ș șconsilului local #n ca!ul unit"ţilor aministrati, teritoriale /ot"rrea =uec"toreasc" e constatare are!ultatelor alegerilor i e constituire a consilului =ue ean etc' Pentru restul tipurilor e ene$iciariș ț%institu ii institute pulice unit" i e cult $urni!or e ser,icii sociale asocia ii e e!,oltareț ț țintercomunitar" parteneriate etc'& ," rug"m consulta i g/iurile speci$ice apelurilor e proiecte'ț

4:

Page 44: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 44/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

3e asemenea se ,or ane8a i ocumentele statutare ale partenerilor #n ca!ul #n care proiectul seșimplementea!" #n parteneriat'

La cererea e $inan are se ,or ane8a copii con$orme cu originalul e pe ocumentele statutare #n $orm"țconsoliat" autenti$icat" sau copii con$orme cu originalul e pe ocumentele statutare iniţiale cu toatemoi$ic"rile a$erente'

3e asemenea se ,or ane8a .i certi$icatele e #nregistrare'25 Docu+$"$ )%i.i"d id$"i'ic!%$! %$)%$*$"!"ului l$#!l !l &olici!"ului i )!%$"$%ilo% 3d!c, $&$ș

c!*ul5

Pentru repre!entantul legal al solicitantului se ,a ane8a #n mo oligatoriu la cererea e $inan are o copiețup" un ocument e ienti$icare' Aceea i oser,a ie se aplic" i partenerilor #n ca!ul #n care proiectulș ț șeste implementat #n parteneriat'

>5 Ac%$di,%i 3d!c, $&$ c!*ul5

 n $unc ie e speci$icul $iec"rei priorit" i e in,esti ii se pot solicita i$erite acreit"ri precum acreitareaț ț țca centru e trans$er te/nologic ca $urni!or e ser,icii sociale etc' Pentru etalii ," rug"m s" consulta ițg/iurile speci$ice apelurilor e proiecte'

45 Docu+$"$ )%i.i"d d!$l$ 'i"!"ci!%$ !l$ &olici!"ului 3!colo u"d$ $&$ c!*ul( " &)$ci!l )$"%u&olici!" ii )%i.! i5 i !l$ )!%$"$%ilo%( d!c, $&$ c!*ulț ț ș

 n $unc ie e prioritatea e in,esti ii precum i e sc/emele e a=utor e stat aplicaile pot $i solicitateț ț șurm"toarele ocumente $inanciare ultimul ilan $iscal #nc/eiat cu toate ane8ele a$erenteț

• Bilanţul prescurtat %?ormular 10&• 6ontul e pro$it .i pierere %?ormular 20&• 3atele in$ormati,e %?ormular :0&• 7itua ia acti,elor imoili!ate %?ormular 40&ț

• 3ocumentele e mai sus se ,or ane8a inclusi, pentru $iecare #ntreprinere legat"partener" ac"este ca!ul #n con$ormitate cu cele menţionate #n 3eclaraţia pri,in #ncararea #n categoria (MM'

?5 D$cl!%! ii )$ )%o)%i$ %,&)u"d$%$ cu )%i.i%$ l! $li#i/ili!$( )%i.i"d "c!d%!%$! " c!$#o%i! IMM iț șC!lculul )$"%u "%$)%i"d$%i )!%$"$%$ &!u l$#!$ 3!colo u"d$ $&$ c!*ul5( D$cl!%! i$ )%i.i"dț"$duci/ili!$! TA

 n acest sens se ,a solicita completarea unor moele stanar e eclara ii pe proprie r"spunere alețrepre!entantului legal care se ,or actuali!a la momentul contract"rii'

 n ca!ul parteneriatelor toţi memrii parteneriatului ,or pre!enta aceste ocumente'

@5 C$%i'ic! d$ "%$#i&%!%$ " &co)u%i d$ TA 3d!c, $&$ c!*ul5

5 D$cl!%! i! d$ !"#!=!+$" )$"%u &u+$l$ c$ i+)lic, co"%i/u i! &olici!"ului( )%$cu+ i !ț ț ș)!%$"$%ilo% " )%oi$c( d!c, $&$ c!*ul

 n acest sens se ,a solicita completarea unui moel stanar e eclara ie pe proprie r"spunere ațrepre!entantului legal care se ,a actuali!a la momentul contract"rii'

B5 M!"d!ul &)$ci!l6 +)u$%"ici%$ &)$ci!l, )$"%u &$+"!%$! !"u+io% &$c iu"i di" c$%$%$! d$ț'i"!" !%$ 3d!c, $&$ c!*ul5ț

44

Page 45: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 45/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

95 Aco%dul )%i.i"d i+)l$+$"!%$! " )!%$"$%i! ! )%oi$culuiPentru priorit" ile e in,esti ii une sunt eligiilile parteneriatele se ,a ane8a #n mo oligatoriu acorulț țpri,in implementarea proiectului #n parteneriat #nc/eiat" #ntre actorii respecti,i'

1412 L! +o+$"ul co"%!c,%ii

15 Modi'ic,%i l! !c$l$ co"&iui.$6&!u !l$ &olici!"ului i6&!u )!%$"$%ilo% 3d!c, $&$ c!*ul5ș

 n ca!ul #n care e8ist" moi$ic"ri la ocumentele statutare ane8ate la cererea e $inan are acestea se ,orțane8a la ocumenta ia e contractare sau se ,or transmite ocumentele statutare consoliate'ț

25 Uli+$l$ &iu! ii 'i"!"ci!%$ "ch$i!$ 3d!c, $&$ c!*ul5 !l$ &olici!"ului i )!%$"$%ilo% 3d!c, $&$ț șc!*ul5

 n ca!ul #n care pe parcursul procesului e e,aluare i selec ie inter,ine #nc/eierea unui an $iscal iș ț ștermenul limit" e epunere a situa iilor $inanciare a anului respecti, se ,or ane8a ultimele situa iiț ț$inanciare #nc/eiate'

3e asemenea la etapa e contractare se pot solicita ocumente suplimentare legate e ,eri$icarea #ncar"rii #n categoria (MM ca e e8emplu ila urile $irmelor partenere isau legate precum i situa iileț ș ș ț$inanciare ale solicitantului pe ultimii : ani $iscali #nc/eia i'ț

>5 Modi'ic,%i !&u)%! d$cl!%! iilo% )$ )%o)%i$ %,&)u"d$%$ !"$!$ l! d$)u"$%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$(ț ț+odi'ic,%i !&u)%! !co%dului d$ )!%$"$%i!( !&u)%! d$cl!%! i$i d$ !"#!=!+$"( )%$cu+ i !&u)%!ț ș+!"d!ului &)$ci!l 3d!c, $&$ c!*ul5

La etapa e contractare se pot solicita ocumente suplimentare legate e ,eri$icarea #ncar"rii #n categoria(MM ca e e8emplu ilan urile $irmelor partenere isau legate precum i situa iile $inanciare aleț ș ș țsolicitantului pe ultimii : ani $iscali #nc/eia i'ț

 n ca!ul parteneriatelor toţi memrii parteneriatului ,or pre!enta aceste ocumente'Acorul e parteneriat ,a respecta ultima $orm" a ugetului proiectului'

45 C$%i'ic! d$ !$&!%$ 'i&c!l,( %$'$%io% l! o/li#! iil$ d$ )l!, l! /u#$ul loc!l i /u#$ul d$ &!( d!c,ț ș$&$ c!*ul

E8trasul e atestare $iscal" treuie s" $ie #n termen e ,alailitate' n ca!ul parteneriatelor toţi memrii parteneriatului ,or pre!enta acest ocument'

?5 C$%i'ic!ul d$ c!*i$% 'i&c!l !l &olici!"ului( d!c, $&$ c!*ul

6erti$icatul e ca!ier $iscal treuie s" $ie #n termen e ,alailitate' n ca!ul parteneriatelor toţi memrii parteneriatului ,or pre!enta acest ocument'

@5 D$cl!%!i! %$)%$*$"!"ului l$#!l )%i" c!%$ &$ c$%i'ic, '!)ul c, )$ )!%cu%&ul )%oc$&ului d$$.!lu!%$ <i &$l$ci$ !u 'o&6"u !u 'o& "%$#i&%!$ +odi'ic,%i !&u)%! u"o%! &!u ! uu%o%docu+$"$lo% d$)u&$ l! c$%$%$! d$ 'i"!"!%$

142 A"$$l$ o/li#!o%ii cu )%i.i%$ l! )%oi$c

1421 L! d$)u"$%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ț

15 Docu+$"$ )%i.i"d )%o)%i$!$!6co"c$&iu"$!6!d+i"i&%!%$!6&u)$%'ici$ 3)$"%u )%oi$c$l$ c$i+)lic, %$!li*!%$! d$ luc%,%i d$ co"&%uci$ cu !uo%i*! i$ d$ co"&%ui%$5ț

45

Page 46: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 46/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Pentru proiectele ce presupun lucr"ri e construcţie %cu autori!a ie e construire& solicitantul treuie s"țane8e!e ocumentele care atesta proprietateaconcesiuneareptul e aministrarereptul e super$icieasupra in$rastructurii %teren i cl"ire& pe care se propune a se reali!a in,esti ia' Respecti,ele ocumenteș țtreuie s" $ie atotcuprin!"toare pentru atele men ionate #n carul ocumenta iei te/nico-economice cuț țpri,ire la locali!areapo!i ionarea in,esti iei'ț ț

$"$'ici!%i )u/lici $"$'ici!%i )%i.! iț1 $"$'ici!%i )u/lici .o% !"$!

u"ul di" u%+!o!%$l$docu+$"$:

1 $"$'ici!%ii )%i.! i .o% !"$!ț

u"ul di" u%+,o!%$l$ docu+$"$:• Actele o,eitoare ale reptului

e proprietate pri,at"repre!entate e #nscrisurileconstatatoare a unui act =uriicci,il =urisic ional sauțaministrati, cu e$ectconstituti, translati, saueclarati, e proprietateprecum

• Actele =uriice translati,e eproprietate precum contractele

e ,n!are-cump"rare ona iețsc/im etc• Actele =uriice eclarati,e e

proprietate precum #mp"r ealaț=uiciar" sau tran!ac iaț

• Actele =urisic ionaleț

eclarati,e precum /ot"rrile=uec"tore ti cu putere e res-ș=uecat" e parta= econstatare a u!ucapiuniiimoiliare etc

• Actele =urisic ionale precumț

oronan ele e a=uecareț

 #n copieS!uVot"rrea care s" emonstre!e c"solicitantul @ aministraţia pulic" local"eligiil" este !d+i"i&%!o%ul l$#!l  alimoilului proprietate pulic" asupra c"ruiase reali!ea!" in,esti ia #n copieț

 &!uHo,%7%$! Gu.$%"ului )u/lic!, "Mo"io%ul O'ici!l )%i.i"d )%o)%i$!$!)u/lic, !&u)%! $%$"ului <i 6 &!ui"'%!&%ucu%ii( co"'o%+ )%$.$d$%ilo%Codului ci.il <i !l$ L$#ii "%21>6199B

)%i.i"d /u"u%il$ )%o)%i$!$ )u/lic,( cu+odi'ic,%il$ &i co+)l$,%il$ ul$%io!%$3$%!&5

&!uAlte ocumente legale %Legi OronanţeVot"rri e Hu,ern Orine ale Mini.trilorVot"rri ale 6onsiliilor Locale sau Tueţeneetc'& pentru ca!uri particulare #n copie

Actele o,eitoare ale reptului eproprietate pri,at" repre!entate e #nscrisurile constatatoare a unui act=uriic ci,il =urisic ional sauțaministrati, cu e$ect constituti,translati, sau eclarati, e proprietateprecum

- Actele =uriicetranslati,e e proprietateprecum contractele e ,n!are-cump"rare ona ie sc/imț

etc- Actele =uriiceeclarati,e e proprietateprecum #mp"r eala =uiciar" sauțtran!ac iaț

- Actele=urisic ionale eclarati,ețprecum /ot"rrile =uec"tore tișcu putere e res-=uecat" eparta= e constatare au!ucapiunii imoiliare etc

- Actele=urisic ionale precumțoronan ele e a=uecareț

 #n copie&!u 6ontract e concesiunecontract esuper$icie care acoper" o perioa"corespun!"toare asigur"riisustenailit" ii in,esti iei menţionateț ț #n carul g/iului general .i care o$er"reptul titularului e a e8ecutalucr"rile e construc ie pre,"!ute prințproiect #n copie'

D$ !&$+$"$!( /$"$'ici!%ii )%i.! i .o%ț!"$! i:ș

1 Docu+$"$ c!d!&%!l$ <i "%$#i&%!%$!i+o/il$lo% " %$#i&%$ 3$%!& d$ c!%$'u"ci!%, di" c!%$ &, %$*ul$ i"!/ul!%$!()%$cu+ i "ch$i$%$!5( " co)i$ș   i #nștermen e ,alailitate la ata epunerii%emis cu ma8im :0 e !ile #nainteaepunerii proiectului&'

49

Page 47: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 47/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

&!u !lte acte e proprietate %ac" esteca!ul&

  D$ !&$+$"$!( /$"$'ici!%ii )u/lici .o%!"$! i:ș  1Docu+$"$ c!d!&%!l$ <i "%$#i&%!%$!i+o/il$lo% " %$#i&%$ 3$%!& d$ c!%$'u"ci!%, di" c!%$ &, %$*ul$ i"!/ul!%$!()%$cu+ i "ch$i$%$!5(ș  #n copie i #nș

termen e ,alailitate la ata epunerii%emis cu ma8im :0 e !ile #nainteaepunerii proiectului&'Aceste ocumente ,or $i #nso ite e unțtael centrali!ator asupra nr' caastraleoiecti,ele e in,esti ie asupra c"rora sețreali!ea!" #n carul acestora precum ișsupra$e ele a$erente'ț2 Pl!" d$ !+)l!&!+$" .i*! d$ OCPI)$"%u i+o/il$l$ )$ c!%$ &$ )%o)u"$ ! &$%$!li*! i".$&ii! " c!d%ul )%oi$cului()l!" " c!%$ &, 'i$ $.id$" i!$ i"clu&i.ț"u+$%$l$ c!d!&%!l$> Pl!" !l &iu! i$i )%o)u&$ )$"%uț

%$!li*!%$! i".$&ii$i $l!/o%! d$)%oi$c!"

Aceste ocumente ,or $i #nso ite e un taelțcentrali!ator asupra nr' caastraleoiecti,ele e in,esti ie asupra c"rora sețreali!ea!" #n carul acestora precum ișsupra$e ele a$erente'ț

2' Pl!" d$!+)l!&!+$" .i*! d$ OCPI )$"%u

i+o/il$l$ )$ c!%$ &$ )%o)u"$ ! &$%$!li*! i".$&ii! " c!d%ul)%oi$cului( )l!" " c!%$ &, 'i$$.id$" i!$ i"clu&i. "u+$%$l$țc!d!&%!l$

> Pl!" !l &iu! i$i )%o)u&$ )$"%uț%$!li*!%$! i".$&ii$i $l!/o%! d$)%oi$c!"

25 Docu+$"$ )%i.i"d d%$)ul d$ )%o)%i$!$6co"c$&iu"$6!d+i"i&%!%$6&u)$%'ici$6u*u'%uc6 'olo&i" ,țcu ilu #%!ui6d$ co+od!6"chi%i$%$ 3)$"%u )%oi$c$l$ $clu&i. d$ &$%.icii6do,%i i luc%,%i d$șco"&%uci$ c!%$ "u "$c$&i, !uo%i*!i$ d$ co"&%ui%$5

Pentru proiectele e ser,icii isau ot"ri cu sau $"r" lucr"ri pentru care nu este necesar" pre!entareașautori!aţiei e construire este necesar" ane8area la cererea e $inan are a ocumentelor care atest"țreptul e proprietateconcesiuneaministraresuper$icieu!u$ruct$olosin " cu titlu gratuitețcomoat#nc/iriere'

)oate ocumentele ane8ate treuie s" o,eeasc" reptul solicitantului e a reali!a i men ine in,esti iaș ț ț

pentru o perioa" e 5 ani e la $inali!area proiectului pentru autorit" iinstitu ii pulice i respecti,ț ț șpentru o perioa" e : ani e la $inali!area proiectului pentru solicitan i pri,a i'ț ț

3ocumentele e mai sus ,or $i #nsoti e e ocumente caastrale care s" ateste #nscrierea #n cartea $unciar"ța respecti,ului rept'

>5 Docu+$"! i! $h"ico - $co"o+ic, i6&!u Pl!"ul d$ !'!c$%iț ș

Pentru proiectele care propun reali!area e lucr"ri e construc ie la cererea e $inan are se ,a ane8aț țocumenta ia te/nico-economic" #n con$ormitate cu VH 2;200; pri,in aproarea con inutului caru alț țocumenta iei te/nico-economice a$erente in,esti iilor pulice precum i a structurii i metoologiei eț ț ș șelaorare a e,i!ului general pentru proiecte e in,esti ii i lucr"ri e inter,en ii'ț ș ț

 n ca!ul #n care proiectele pre," oar ac/i!i ia e ser,icii isau ot"ri se ,a ane8a la cererea e $inan areț ș țplanul e a$aceri'

3e asemenea #n $unc ie e speci$icul $iec"rei priorit" i e in,esti ii se mai pot solicita ocumente ca Planulț ț țe marWeting e8perti!a te/nic" a cl"irii raportul e auit energetic etc' n acest sens se ,or consultag/iurile speci$ice apelurilor e proiecte pentru mai multe etalii'

4>

Page 48: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 48/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Pentru $inan area proiectelor e in,esti ii #n in$rastructur" #n carul POR 2014-2020 esteț țsu$icient" epunerea stuiului e $e!ailitateocumenta iei e a,i!are a lucr"rilor eținter,en ie' 6u toate acestea $iin ,ora e un conte8t competi ional al proiectelorț țpentru o,eirea maturit" ii preg"tirii proiectului se pot ane8a inclusi, ocumente care s"țateste un gra #naintat e preg"tire a proiectului' Aceste ocumente pot $i legate eprocesul ,eral e recep ie al proiectului te/nic e autori!a ia e construire e lansareaț ț #n 7EAP a anun ului e atriuire contractul e lucr"ri atriuit upa 01'01'2014'ț

45 C$%i'ic!ul d$ u%/!"i&+ 3!colo u"d$ $&$ c!*ul5

Este oligatorie ane8area la cererea e $inan are a certi$icatului e uranism pentru proiectele care pre,"țlucr"ri e construcţie' 6u toate acestea pentru a emonstra un gra mai a,ansat e maturitate aproiectului se pot ane8a inclusi, a,i!ele i acorurile solicitate prin certi$icatul e uranism autori!a ia eș țconstruire'

?5 D$ci*i! $!)$i d$ "c!d%!%$ ! )%oi$cului " )%oc$du%! d$ $.!lu!%$ ! i+)!cului !&u)%! +$diului($+i&, d$ !uo%i!$! )$"%u )%o$c i! +$diului 3d!c, $&$ c!*ul5 " co"'o%+i!$ cu HG "%ț44?62009 )%i.i"d $.!lu!%$! i+)!cului !"u+io% )%oi$c$ )u/lic$ <i )%i.!$ !&u)%! +$diului( cuco+)l$,%il$ <i +odi'ic,%il$ ul$%io!%$

 n con$ormitate cu VH nr' 445200< cu moi$ic"rile .i complet"rile ulterioare pri,in e,aluarea impactului

anumitor proiecte pulice .i pri,ate asupra meiului proceura e e,aluare a impactului asupra meiuluise reali!ea!" #n etape up" cum urmea!"  a& etapa e #ncarare a proiectului #n proceura e e,aluare a impactului asupra meiului  & etapa e e$inire a omeniului e,alu"rii .i e reali!are a raportului pri,in impactul asupra meiului  c& etapa e anali!" a calit"ţii raportului pri,in impactul asupra meiului'La cererea e $inan are se ane8ea!" ocumentul emis #n urma parcurgerii etapei e la litera a& mai susțmen ionat"'ț

 n ca!ul #n care proiectul se supune proceurii e e,aluare a impactului asupra meiului #n con$ormitate cuVH nr' 445200< pri,in e,aluarea impactului anumitor proiecte pulice .i pri,ate asupra meiului #n urmaepunerii la AMPOR a stuiului e impact asupra meiului proiectul ,a intra #ntr-o proceur" simpli$icat"e anali!" ce se ,a erula la ni,elul O( #n ,eerea ,eri$ic"rii respect"rii coni iilor ini iale e eligiilitateț țale proiectului'

@5 Ho,%7%$! d$ !)%o/!%$ ! i"dic!o%ilo% $h"ico-$co"o+ici 3d!c, $&$ c!*ul5

Vot"rrea e aproare a inicatorilor te/nico-economici semnat" e c"tre persoana care are reptulcon$orm actelor e constituire s" repre!inte organi!aţia .i s" semne!e #n numele acesteia' Pentru unit"ţileaministrati,-teritoriale organisme autorit"ţi .i instituţii pulice se ,or ane8a /ot"rrile organelor econucere consiliul local consiliul =ueţean etc

 n ca!ul #n care proiectul e in,estiţii pulice se #ncarea!" #n limitele ,alorice pre,"!ute e Legea nr'5002002 pri,in $inanţele pulice la art' 42 cu moi$ic"rile .i complet"rile ulterioare pentru care estenecesar" aproarea acestora prin Vot"rre e Hu,ern se ,a ane8a acest ocument actuali!at ac" esteca!ul'

5 D$.i*ul #$"$%!l )$"%u )%oi$c$l$ d$ luc%,%i " co"'o%+i!$ cu l$#i&l! i! " .i#o!%$ 3d!c, $&$ț

c!*ul5 ! &$ .$d$! &%ucu%! d$.i*ului #$"$%!l di" c!d%ul HG 2B6200B)%i.i"d !)%o/!%$! co"i"uului-c!d%u !l docu+$"!i$i $h"ico-$co"o+ic$ !'$%$"$ i".$&iiilo%)u/lic$( )%$cu+ <i ! &%ucu%ii <i +$odolo#i$i d$ $l!/o%!%$ ! d$.i*ului #$"$%!l )$"%u o/i$ci.$ d$i".$&iii <i luc%,%i d$ i"$%.$"ii

4;

Page 49: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 49/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

3e,i!ul general se ,a ane8a o singur" at" la cererea e $inan are' (n ca!ul in care acesta este parte laț7?3AL( ,a ramane oar in carul respecti,elor ocumente $acanu-se mentiunea respecti,a in carulopisului cererii e $inantare'

 n ca!ul #n care #n carul proiectului e8ist" att lucr"ri eligiile ct i lucr"ri ne-eligiile acestea se ,orșetalia separat #n carul ugetului pe a!a e,i!ului general' n plus se ,a ane8a la cererea e $inan are unțuget mai d$!li! pe cele ou" tipuri e c/eltuieli corelat cu e,i!ul general'

3e,i!ul general ,a $i actuali!at la cursul ,alutar in$oreuro #n etapa contractual" la momentul solicit"riiocumentelor in carul etapei e contractare'

B5 Li&! d$ $chi)!+$"$ i6&!u luc%,%i i6&!u &$%.icii cu "c!d%!%$! !c$&o%! )$ &$c iu"$! d$ ch$lui$liș ș ț$li#i/il$ 6"$-$li#i/il$ 3d!c, $&$ c!*ul5

7e ,or ane8a liste separate pentru ec/ipamente isau lucr"ri isau ser,icii e,ienţiinu-se cele ou"ș știpuri e c/eltuieli %eligiilene-eligiile& iar in$ormatiile ,or $i corelate cu ugetul proiectului'

95 Al$ docu+$"$ &olici!$ )%i" #hidu%il$ &)$ci'ic$ !)$lu%ilo% d$ )%oi$c$

 n $unc ie e speci$icul priorit" ilor e in,esti ii cu titlu e e8emplu pot $i solicitate prin g/iurileț ț țspeci$ice urm"toarele ocumente

A! )%io%i!%, P%io%i!$! d$ i".$&i iiț A"$$ o/li#!o%ii l! d$)u"$%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ț

1 P%o+o.!%$!%!"&'$%ului $h"olo#ic

1'1 Promo,area in,esti iilor eța$aceri #n ino,are i cercetareșe!,oltarea leg"turilor i așsinergiilor #ntre #ntreprinericentre e cercetare-e!,oltarei e euca ie #n specialș ț

e!,oltarea prouselor ișser,iciilor trans$er te/nologicino,are social" netorWingclustere'

- 3ocumentul care s" ateste acreitarea pri,i!orie sau $inal" #ncon$ormitate cu Vot"rrii Hu,ernului nr' 409200:

2   ;+/u",,i%$!co+)$ii.i,ii

 "%$)%i"d$%ilo% +ici <i+i=locii> S)%i=i"i%$! %!"*i i$ițc,%$ o $co"o+i$ cu$+i&ii &c,*u$ d$ c!%/o"

:'1 - 7pri=inirea e$icien eițenergetice i utili!area energieișregeneraile in in$rastructurapulic" inclusi, cl"iri pulicei #n sectorul locuin elorș ț

- pentru clairi re!ientiale - 6artea te/nic" a cl"irii pentru$iecare proiect %#n lipsa c"rtii te/nice a cl"irii sau a unuie8tras al acesteia se poate pre!enta $i a te/nic" a acesteiașsau orice alt ocument suport in care s" re!ulte $aptul c"respecti,a cl"ire a $ost construit" #n a!a unui proiect te/nicelaorat #n perioaa 1<50-1<<0&  - 3up" ca!6ontractulele e per$orman " energetic"ț

 #nc/eiate e UA)uri cu un E76O %$urni!or e ser,iciienergetice& #nsoţite ac" este ca!ul e actele aiţionale princare au $ost moi$icate sau completate- - Vot"rreaile Aun"rii Henerale a Asocia ieilor ețProprietari pentru $iecare proiect- E8perti!a te/nic" a cl"irii- Raportul e auit energetic'

4<

Page 50: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 50/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

:'2 Promo,area strategiilor ereucere a emisiilor e io8ie caron pentru toate tipurilee teritoriu #n particular !oneurane inclusi, promo,areaplanurilor sustenaile emoilitate uran" i a unorșm"suri rele,ante pentruatenuarea aapt"rilor

- Planul e Moilitate Uran" 3urail" - 6ontractul e ser,icii pulice %pentru solicitan ii carețintentionea!" s" ac/i!i ione!emoerni!e!e material rulantțelectric,e/icule ecologice si in,estitii similare&- Memoriu Tusti$icati, #n ca!ul #n care seac/i!i ionea!"moerni!ea!" mi=loace e transportț

4 S)%i=i"i%$! d$*.ol,%iiu%/!"$ du%!/il$

4'1 Promo,area strategiilor ereucere a emisiilor e io8ie caron pentru toate tipurilee teritoriu #n particular !oneurane inclusi, promo,areaplanurilor sustenaile emoilitate uran" i a unorșm"suri rele,ante pentruatenuarea aapt"rilor

- Planul e Moilitate Uran" 3urail"- 6ontractul e ser,icii pulice %pentru solicitan ii carețintentionea!" s" ac/i!i ione!emoerni!e!e material rulantțelectric,e/icule ecologice si in,estitii similare&- Memoriu Tusti$icati, #n ca!ul #n care seac/i!i ionea!"moerni!ea!" mi=loace e transportț

4'2 Reali!area e ac iunițestinate #mun"t" irii meiuluițuran re,itali!"rii ora elorșregener"rii i econtamin"riiș

terenurilor inustrialee!a$ectate %inclusi, a !onelore recon,ersie& reuceriipolu"rii aerului i promo,"riișm"surilor e reucere a!gomotului

 Planul e reutili!arePlan e moilitate ac" este ca!ul

4': O$erirea e spri=in pentruregenerarea $i!ic" economic" ișsocial" a comunit" ilorțe$a,ori!ate in regiunileurane i ruraleș

Plan e reutili!are

4'4- (n,esti iile #n euca ie #nț ț$ormare inclusi, #n $ormarepro$esional" pentru onireae competen e i #n," are peț ș țtot parcursul ,ie ii prințe!,oltarea in$rastructurilor eeuca ie i $ormareț ș

A,i!ul Ministerului Eucaţiei .i Acreitare Uni,ersitate

? ;+/u",, i%$! +$diuluițu%/!" i co"&$%.!%$!(ș)%o$c i! i .!lo%i'ic!%$!ț șdu%!/il, ! )!%i+o"iuluiculu%!l

5'1 6onser,area protec iațpromo,area i e!,oltareașpatrimoniului natural i culturalș

Plan e marWeting

@ ;+/u",, i%$!ți"'%!&%ucu%ii %ui$%$ d$i+)o%!" , %$#io"!l,ț

9'1 7timularea moilit" iițregionale prin conectareain$rastructurilor rutiereregionale la in$rastructura )E*-)

7tuiu e tra$ic ate statistice pri,in populatia eser,itaVotararea 63R %6T ($& pri,in prioriti!area

Di.$%&i'ic!%$!$co"o+iilo% loc!l$ )%i"d$*.ol!%$! du%!/il, !u%i&+ului

>'1 7pri=inirea unei cre teriș$a,oraile ocup"rii $or ei ețmunc" prin e!,oltareapoten ialului enogen ca parte ațunei strategii teritoriale pentru

anumite !one precum i sporireașaccesiilit" ii i e!,oltareaț șresurselor naturale i culturaleșspeci$ice

Planul e marWeting

B D$*.ol!%$!i"'%!&%ucu%ii d$ &,",!$i &oci!l$ș

;'1 (n,estiţiile #n in$rastructurilesanitare .i sociale carecontriuie la e!,oltarea lani,el naţional regional .i localreucn inegalit"ţile #n ceea ce

6erti$icat e Acreitare ?urni!ori 7er,icii 7ociale #nsoţit elicenţele e $uncţionare a$erente ser,iciilor sociale ce ,or $i$urni!ate in imoilul oiect al proiectului' 7tructuraorgani!atoric" a unit" ii sanitare .i A,i!ul Ministerului 7"n"t"ţiiț

50

Page 51: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 51/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

pri,e.te starea e s"n"tate .ipromo,n inclu!iunea social"prin #mun"t"ţirea accesului laser,iciile sociale

9 S)%i=i"i%$! %$#$"$%,%ii$co"o+ic$ i &oci!l$ !șco+u"i, ilo%țd$'!.o%i*!$ di" +$diulu%/!"

<'1 3e!,oltare local" plasat"su responsailitateacomunit"ţii

Hrupuri e ac iune local" - constituite #ntre repre!entanţi aițautorit" ii pulice locale ai instituţiilor ai meiului e a$acerițlocal ai societ"ţii ci,ile ai !onei urane marginali!ateselectate pentru inter,en ie'ț

10 ;+/u",, i%$!ți"'%!&%ucu%ii$duc! io"!l$ț

10'1 (n,esti iile #n euca ie iț ț ș$ormare inclusi, #n $ormarepro$esional" pentru onireae competen e i #n," are peț ș țtot parcursul ,ie ii prințe!,oltarea in$rastructurilor eeuca ie i $ormareț ș

A,i!ul Ministerului Eucaţiei .i A,i!ul pentru AcreitareaUni,ersitatii

1422 L! +o+$"ul co"%!c,%ii

15 Acu!li*,%i !&u)%! docu+$"$lo% )%i.i"d d%$)ul d$)%o)%i$!$6co"c$&iu"$6!d+i"i&%!%$6'olo&i" ,6d$ u*6 d$ u*u'%uc6 d$ &u)$%'ici$6co+od! $%!&țd$ c!%$ 'u"ci!%, !cu!li*!( !c$ !di io"!l$ l! co"%!c$l$ d$ co"c$&iu"$6u*6u*u'%uc6&u)$%'ici$(ț$c

 n ca!ul #n care sunt moi$ic"ri asupra ocumentelor pri,in reptul eproprietateconcesiuneaministrare$olosin "e u! e u!u$ruct e super$iciecomoat ce pot a$ectațeligiilitatea i implementarea proiectului acestea se ,or ane8a la ocumenta ia e contractare' Acesteș țocumente pot $i acte ai ionale la contractele e concesiuneu!u!u$ructsuper$icie etc' 3e asemeneațse ,or solicita e8trase e carte $unciar" actuali!ate pentru o,eirea #neplinirii criteriilor e eligiilitatela ata epunerii cererii e $inan are' 3e asemenea se ,or solicita e8trase e carte $unciar" actuali!ate iț ș #n termen e ,alailitate la ata epunerii %emise cu ma8im :0 e !ile #naintea epunerii ocumentelor laseiul A3R& pentru o,eirea #neplinirii criteriilor e eligiilitate la momentul contract"rii'

*u se accept" moi$icarea locului e implementare a acti,it" ilor proiectelor care implic"țreali!area e lucr"ri e construc ie cu autori!a ie e construire'ț ț

25 Aco%dul d$ +$diu i &udiul d$ i+)!c !&u)%! +$diului " c!*ul " c!%$ )%oi$cul &$ &u)u"$ș)%oc$du%ii )%i.i"d $.!lu!%$! i+)!cului !&u)%! +$diului " co"'o%+i!$ cu HG "% 44?62009 )%i.i"d$.!lu!%$! i+)!cului !"u+io% )%oi$c$ )u/lic$ <i )%i.!$ !&u)%! +$diului( d!c, $&$ c!*ul

>5 A.i*ul N!u%! 2000( d!c, $&$ c!*ul( " co"'o%+i!$ cu )%$.$d$%il$ OUG ?62000 )%i.i"d %$#i+ul!%iiilo% "!u%!l$ )%o$=!$( co"&$%.!%$! h!/i!$lo% "!u%!l( ! 'lo%$i <i '!u"$i &,l/!ic$( cu+odi'ic,%il$ <i co+)l$,%il$ ul$%io!%$

45 Ho,%7%$! d$ !)%o/!%$ ! )%oi$cului " co"'o%+i!$ cu uli+! 'o%+! ! /u#$ului %$*ul! " u%+!$!)$i d$ $.!lu!%$ i &$l$c i$ș ț

 n con$ormitate cu eclara ia e anga=ament precum i cu ultima $orm" a ugetului se ,a transmiteț ș/ot"rrea e aproare a proiectului' Pentru unit"ţile aministrati,-teritoriale organisme autorit"ţi .i

instituţii pulice se ,or ane8a /ot"rrile organelor e conucere consiliul local consiliul =ueţean etc'?5 D$.i*ul #$"$%!l !cu!li*! cu cu%&ul I"'o%$u%o di" $!)! co"%!c,%ii

@5 Al$ docu+$"$ !cu!li*!$ 3d!c, $&$ c!*ul5

*u a $ost inclus #n lista ocumentelor e mai sus e8trasul OR6' n ca!ul e8isten ei unuițacor sistem #ntre M3RAP i institu iile emitente acestea ,or $i solicitate e c"treș ț

51

Page 52: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 52/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

AMPOR' n ca!ul #n care nu ,a e8ista aceast" $acilitate ocumentul anterior men ionat seț,a solicita #n etapa precontractual"'

La cele e mai sus att la momentul epunerii cererii e $inan are ct i la momentulț școntract"rii se aaug" i alte ocumentele solicitate prin g/iurile speci$ice apelurilor eșproiecte'

1? S$+"!%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ i ! docu+$"$lo% !"$!$ț ș

Repre!entantul legal ,a semna personal sau printr-o persoan" #mputernicit" special #n acest sens pe$iecare pagin" #n parte urm"toarele ocumente

cererea e $inantare cu e8ceptia certi$icarii aplicatiei  ugetul cererii e $inan are e,i!ul general isau e,i!e pentru c/eltuieli eligiilene-eligiileț ș

lista e ec/ipamente3ocumentele pre!entate #n copie ,or purta men iunea con$ormitatii cu originalul aplicat" pe $iecare pagin"ț #n parte precum i semnatura repre!entantului legalpersoanei imputernicite special'ș

A$"i$8

Pentru eclara iile solicitate #n nume personal ale repre!entantului legal precum .i pentruț

certi$icarea aplicaţiei nu se accept" #nsu irea i semnarea acestora e c"tre o alt"ș șpersoan" #mputernicit"' *erespectarea acestei pre,eeri ,a conuce automat larespingerea cererii e $inan are'ț

 n ca!ul #n care cererile e $inan are se ,or transmite online prin aplica ia M7M(7 semn"tura electronic" aț țrepre!entantului legal certi$icat" #n con$ormitate cu pre,eerile legale #n ,igoare este oligatorie.

1@ Nu+$%o!%$! c$%$%ii d$ 'i"!" !%$ i ! docu+$"$lo% !"$!$ț ș

3osarul original al cererii e $inan are #n ca!ul #n care nu se utili!ea!" aplica ia M7M(7 seț țleag"#nosariea!" paginea!" .i opisea!" cu toate paginile numerotate #n orine e la 1 la FnG #n partea

e =os a $iec"rui ocument une F1G este pagina cu opisul iar FnG este num"rul total al paginilor inosarul complet inclusi, ocumentele ane8ate ast$el #nct s" nu permit" eta.area .isau #nlocuireaocumentelor'

A$" i$8ț7e recoman" ca $ormularul cererii e $inanţare s" nu $ie tip"rit $aţ"-,erso

52

Page 53: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 53/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

B ERIFICAREA( EALUAREA( SELEC IA I CONTRACTAREA PROIECTELOR Ț Ș

Ulterior epunerii cererile e $inan are ,or intra intr-un sistem competiti, e ,eri$icare e,aluare iț șselec ie #n urma c"ruia ,or $i $inan ate oar proiectele care #ntrunesc toate coni iile e eligiilitate i careț ț ț ș #n urma e,alu"rii te/nice i $inanciare se #ncarea!" #n alocarea apelului respecti, e proiecte' Etapeleș

sistemului e e,aluare selec ie i contractare suntț ș

B1 Co"'o%+i!$ !d+i"i&%!i., i $li#i/ili!$ A&)$c$ #$"$%!l$ - c%i$%ii( )%oc$&(șcl!%i'ic,%i

3up" epunerea cererii e $inanţare repre!entan ii Organismului (ntermeiar %O(& la seiul c"ruia a $ostțepus" cererea e $inan are ,or anali!a i ,eri$ica respectarea tuturor criteriilor e con$ormitateț șaministrati," i eligiilitate men ionate #n pre!entul g/iș ț &$c iu"$! @ț  

Ast$el ,eri$icarea con$ormit"ţii aministrati,e .i eligiilit"ţii ,a urm"ri #n principal e8istenţa .i $ormacererii e $inanţare .i a ane8elor ,alailitatea ocumentelor precum .i respectarea criteriilor e

eligiilitate anterior menţionate'

+" rug"m consulta i grilele e ,eri$icare a con$ormit"ţii aministrati,e .i eligiilit"ţii ințcarul g/iurilor speci$ice $iec"rui apel e proiecte'

*umai cererile e $inanţare con$orme in punct e ,eere aministrati, %care #neplinesc toate criteriilein grila e ,eri$icare a con$ormit"ţii aministrati,e& .i eligiile #n con$ormitate cu criteriile anteriormenţionate sunt amise #n urm"toarea etap" a procesului e e,aluare te/nic" .i $inanciar"'

6onstituie criterii e respingere a cererii e $inan are pe necon$ormitate aministrati,"ținclusi, nerespectarea $ormatelor stanar ale cererii e $inan are isau ale ane8elorț șsolicitate #ntr-un anumit $ormat epunerea unor ocumente #n a$ara termenelor e,alailitate' Pentru mai multe etalii se ,or consulta grilele e con$ormitate aministrati,"

i eligiilitate in carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'ș

Organismul intermeiar poate solicita o singur" clari$icare cu termen limit" e r"spuns e: !ile lucr"toare pri,in criteriile e con$ormitate aministrati," i eligiilitate numaișpentru urm"toarele situa iiț

*umerotarea eronat" omiterea numerot"rii anumitor pagini sau cu creionul acererii e $inan are i a ane8elor a$erenteț ș

 #ntocmirea gre it" a opisului %in punct e ,eere $ormal&ș

ne tampilarea anumitor pagini in cererea e $inan areș ț

nemen ionarea acolo une este ca!ul a con$ormit" ii cu originalulț ț

nesemnarea uneia sau mai multor pagini e c"tre repre!entantul legal alsolicitantului persoana imputernicita cu e8cep ia $ormularelor pentru care seț

solicit" #n mo e8pres semn"tura acestuia %6erti$icarea aplica iei eclara ia eț țeligiilitate eclara ia e anga=ament alte eclara ii #n nume personal careț țanga=ea!" #n rela ia cu ter ii organi!a ia&ț ț ț

coresponen a intre originalului cererii e $inan are cu $ormatul P3? al acesteiaț ț

5:

Page 54: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 54/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

*u se accept" completarea cererii e $inan are epunerea e ocumente suplimentarețc/iar ac" acestea e8istau la ata epunerii cererii e $inan are' 7e ,or solu iona prinț țscrisoarea e clari$ic"ri e8clusi, elemente aministrati,e i numai in punct e ,eereș$ormal')ermenul e r"spuns la solicitarea e clari$ic"ri nu poate $i prelungit'

6lari$icarile se ,or epune intr-un original tiparit .i un e8emplar electronic @63 isau aca ,a $i ca!ul prinșM7M(7 urmn moalitatea e epunere a cererii e $inan are la momentul lans"rii apelului e proiecte'ț

B2 E.!lu!%$! $h"ic, i 'i"!"ci!%, A&)$c$ #$"$%!l$ - c%i$%ii( )%oc$&ul #$"$%!l(șcl!%i'ic!%i( .i*i! l! '! ! loculuiț

B21 E.!lu!%$! i &$l$c i! )%oi$c$lo%ș ț

Procesul e e,aluare i selec ie a proiectelor #n carul POR 2014-2020 are la a!" pre,eerile pre!entuluiș țg/i precum i pre,eerile g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte a$erente $iec"rei priorit" i eș țin,esti iia8e prioritareopera iuni isau g/iurilor speci$ice apelurilor na ionale' n carul acestorț ț ș țocumente sunt etaliate criteriile generale i speci$ice e ,eri$icare e,aluare i selec ie'ș ș ț

Procesul e e,aluare i selec ie cuprine mai multe su-etape erulate up" momentul epunerii cererii eș ț

$inan are la Agen iile pentru 3e!,oltare Regional" sau alte organismeinstitu ii ac" este ca!ul'ț ț ț

E,aluarea i selec ia proiectelor se reali!ea!" la ni,elul O( in carul Agen iilor pentru 3e!,oltareș ț țRegional" #n a!a unui sistem competiti,' E,aluarea te/nic" .i $inanciar" este reali!at" e o ec/ip" ee8perţi e,aluatori inepenenţi2:'

E,aluarea te/nic" .i $inanciar" ,a permite aprecierea graului #n care proiectul r"spune oiecti,elor a8eiprioritarepriorit" ii e in,esti ieopera iunii a coerenţei .i clarit"ţii metoologiei propuse a $e!ailit"ţiiț ț ț.i e$icienţei $inanciare a sustenailit"ţii .i urailit"ţii proiectului etc'

 n urma ,eri$ic"rii ocumenta iilor e contractare i respecti, procesul e e,aluare iț ș șselec ie AMPOR ,a lua eci!ia $inal" asupra contract"rii proiectelor prioriti!ate cuțconi ia ca acestea s" respecte toate criteriile e eligiilitate la momentul contract"rii'ț

Hrila e e,aluare te/nic" .i $inanciar" a proiectului pentru $iecare apel e proiecte estepre!entat" #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'

E8perţii e,aluatori %prin secretariatul asigurat e Organismul intermeiar& pot solicita o singura clari$icarepri,in cererea e $inanţare #n carul apelurilor e proiecte #n care se aplic" e8clusi, principiulcompeti ional' )ermenul e r"spuns la aceast" clari$icare este e ma8im 5 !ile lucr"toare .i nu poate $ițprelungit' )emele ce pot $ace suiectul clari$icarilor #n carul etapei e e,aluare te/nic" .i $inanciar" suntlimitate pentru a nu a$ecta principiul competitional al proiectelor' Acestea se re$era la urm"toareleaspecte

• uget incorect calculat in punct e ,eere aritmetic• necorelarea ugetului cu acti,it"ţile proiectului .i cu planul e ac/i!iţii• *ecorelarea calenarului e acti,it"ţi cu planul e ac/i!iţii• eclararea anumitor c/eltuieli ca $iin ne-eligiile .i reasumarea acestora e catre solicitant• necorel"ri e in$ormaţii #n i$erite parţi ale cererii e $inanţare care s" nu a$ecte!e principiile e

competiti,itate #n carul procesului epunctn #n mo corespun!"tor'

2: E8perţii e,aluatori sunt contractaţi e c"tre Autoritatea e managementO( up" ca! #n scopul reali!"rii e,alu"rii te/nice .i$inanciare a proiectelor si isi asuma raspunerea in ceea ce pri,este re!ultatul e,aluarii' 6ontractarea e8per ilor e,aluatoriținepenen i e c"tre O( se ,a reali!a numai #n a!a unei instruc iuni emise e AMPOR #n acest sens'ț ț

54

Page 55: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 55/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Alte teme legate e posiilitatea solicit"rii e clari$ic"ri #n carul acestei etape mai pot $ietaliate #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte'

6lari$ic"rile se ,or epune #ntr-un original tiparit .i un e8emplar electronic @63 isau aca ,a $i ca!ul prinșM7M(7 urmn moalitatea e epunere a cererii e $inan are la momentul lans"rii apelului e proiecte'ț

 n carul etapei e e,aluare te/nic" i $inanciar" se ,a e$ectua o ,i!it" la locul e implementare așoiecti,ului in,estiţiei' +i!ita la $aţa locului ,a $i reali!at" e c"tre comisia e e,aluare $ormat" in e8perţi

inepenenţi .i repre!entanţii O( .i ,a a,ea rept scop stailirea concoranţei #ntre situaţia inocumentele anali!ate .i cea in teren' +i!ita la $aţa locului ,a $i stailit" e comun acor cu solicitantul$inanţ"rii neramursaile .i ,a ura ma8imum 1 !i' (mpactul asupra situaţiei constatate #n teren ,a $ire$lectat #n grila e e,aluare te/nic" .i $inanciar"'

 n !iua #nceperii etapei e e,aluare te/nic" .i $inanciar" se ,a transmite noti$icarea pri,in ,i!ita la $aţalocului cu men ionarea atei propuse pentru organi!area ,i!itei pe teren ,i!it" ce ,a a,ea loc #n ma8imumț5 !ile lucr"toare e la ata transmiterii noti$ic"rii c"tre ene$iciar cu con$irmare e primire' n ca!ul #ncare repre!entantul legal al solicitantului nu poate participa la ,i!ita la $aţa locului acesta poateelegamanata o alt" persoan" in carul instituţiei pentru a participa la ,i!ita la $aţa locului'

 n ca!uri e8cepţionale .i oiecti, =usti$icate e solicitant ,i!ita la $aţa locului poate $i amnat" $"r" aep".i 10 !ile lucr"toare e la ata transmiterii noti$ic"rii'

 n ca!ul #n care solicitantul nu con$irm" isponiilitatea e a participa la ,i!ita la $aţalocului #n ma8im 2 !ile lucr"toare e la ata transmiterii noti$ic"rii iar ,i!ita la $a ațlocului nu se poate reali!a #n ma8im 15 !ile lucr"toare e la noti$icarea O( proiectul esterespins in carul procesului e e,aluare selecţie .i contractare'

 n urma reali!"rii ,i!itei la $a a locului se ,or $inali!a grilele e e,aluare te/nic" i $inanciar"' n carulț șacestora proiectul ,a $i notat pentru $iecare sucriteriu #n con$ormitate cu pre,eerile g/iurilorspeci$ice apelurilor e proiecte'

 ;" c!*ul " c!%$ )%oi$cul o/i"$ 0 )u"c$ l! o%ic!%$ di"%$ &u/c%i$%iil$ di" #%il! d$$.!lu!%$ $h"ic, i 'i"!"ci!%,ș ( )%oi$cul $&$ %$&)i"& !uo+!

Proiectul treuie s" oţin" un minim e puncte pentru garantarea unui anumit gra epreg"tire urmn ulterior s" $ie prioriti!at #n $unc ie e puncta=ul o inut i e $onurileț ț șisponiile' Orinea $inan "rii proiectelor este orinea puncta=elor o inute #n urmaț țe,alu"rii te/nice i $inanciare cu coni ia respect"rii criteriilor e eligiilitate iș ț școn$ormit" ii procesului e e,aluare'ț

 n urma $inali!"rii e,alu"rii O(AMPOR %#n $unc ie e ca!& ,a noti$ica solicitan ii oar asupra cererilor eț ț$inan are respinse o$erinu-se poten ialilor solicitan i posiilitatea epunerii e contesta ii #nț ț ț țcon$ormitate cu cele men ionate laț &$c iu"$! B4 l! )%$*$"ul #hidț

Procesul e e,aluare i selec ie a proiectelor epuse pentru implementareaș țcomplementar" prin POR 2014-2020 a unor strategii i instrumente e e!,oltareșteritoriale %7UER3 ()( 6LL3 i e!,oltare uran"& comport" anumite elemente speci$ice'ș

Pentru a asigura un stanar riicat al moului e erulare a procesului e e,aluare .iselecţie a proiectelor att contractele e ac/i!i ie a ser,iciilor e e,aluare te/nic" iț ș$inanciar" %e,aluatori inepenenti& cat .i acorurile e elegare a atriuţiilor c"treorganismele intermeiare POR %A3R-uri& ,or cuprine pre,eeri aec,ate re$eritoare laresponsailitatea contractual" .i instituţional" a entit"ţilor implicate #n reali!area etapelorproceurale speci$ice precum .i clau!e corespun!atoare e penali!are #n ca! e reali!are

55

Page 56: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 56/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

e$ectuoas" a acti,it"ţilor ce le re,in %e'g' ,eri$icarea con$ormit"ţii aministrati,e .i aeligiilit"ţii cererilor e $inanţare e,aluarea te/nic" .i $inanciar" a proiectelor&'

B211 E.!lu!%$! i &$l$c i! )%oi$c$lo% " c!d%ul SUERDș ț

Proiectele epuse #n carul apelului na ional 7UER3 treuie s" se con$orme!e criteriilor e e,aluare iț șselec ie speci$ice a8ei prioritare #n carul c"reia se reali!ea!" in,esti ia la care se aaug" unele criteriiț ț

suplimentare legate e rele,an a proiectului #n carul 7UER3'ț

6riteriile speci$ice ,or $i etaliate #n carul g/iului apelului na ional pentru 7UER3 care se ,a aresa oarțunor anumite categorii e ene$iciari i care se ,a limita la $onurile alocate pentru implementarea 7UER3'ș

Rele,ante pentru e,aluarea i selec ia proiectelor epuse #n carul 7UER3 sunt g/iulș țgeneral g/iurile speci$ice a8elor prioritare : 5 9 i > precum i g/iul apelului na ionalș ș țe proiecte pentru 7UER3'

Procesul e e,aluare i selec ie a proiectelor pentru implementarea 7UER3 treuie s" asigure competi iaș ț ț #ntre proiectele epuse la ni,elul celor 12 =ue e ri,erane' Procesul e e,aluare i selec ie a proiectelorț ș țcuprine att ,eri$icarea con$ormit" ii aministrati,e i eligiilit" ii %la ni,elul O( in carul A3R& ct iț ș ț ș

e,aluarea te/nic" i $inanciar" reali!at" e o comisie na ional" $ormat" in e,aluatori inepenen i cuș ț țcompeten e speci$ice'ț

B212 E.!lu!%$! i &$l$c i! )%oi$c$lo% " c!d%ul ITI D$l! Du",%iiș ț

Proiectele epuse #n carul ()( treuie s" respecte criteriile e selec ie e la ni,elul $iec"rei a8e prioritareț #n carul c"reia se #ncarea!" in,esti ia propus" precum i criteriile speci$ice e con$ormare i eț ș școntriu ieț la 7trategia 3e!,olt"rii 3uraile a 3eltei 3un"rii'

 n procesul e e,aluare i selec ie pentru proiectele epuse #n carul ()( Ministerul ?onurilor Europeneș ț%M?E& asigur" secretariatul permanent @ punct unic e contact cu structura cooronatoare ()( 3elta 3un"rii'La ni,elul M?E se ,a staili un comitet e cooronare ()( cu participarea repre!entan ilor tuturorțautorit" ilor e management care ,or $inan a proiectele in carul ()('ț ț

 n carul ()( 3elta 3un"rii pentru e,aluarea i selec ia proiectelor epuse e c"tre autorit" ile puliceș ț țlocale se optea!" pentru un sistem non-competiti, procesul a,n la a!" principiul parcugerii etapelor #norinea epunerii proiectelor coroorat cu atingerea unui anumit prag minim acceptail #n carul etapei ee,aluare te/nic" i $inanciar"' n ceea ce pri,e te e,aluarea i selec ia proiectelor epuse e c"treș ș ș țene$iciarii pri,a i se ,a staili un sistem competiti, al proiectelor'ț

Rele,ante pentru e,aluarea i selec ia proiectelor epuse #n carul ()( 3elta 3un"rii suntș țg/iul general i g/iurile speci$ice apelurilor a$erente a8elor prioritare 2 : 5-; i a8aș șprioritar" 10'

B21> E.!lu!%$! i &$l$c i! )%oi$c$lo% )$"%u co+)o"$"! d$ d$*.ol!%$ u%/!", du%!/il,ș ț

7elec ia proiectelor pentru $inan are epuse #n carul componentei e e!,oltare uran" se ,a reali!a #nț țou" su-etape

A E.!lu!%$! i &$l$c i! &%!$#iilo% i"$#%!$ d$ d$*.ol!%$ u%/!",ș ț

59

Page 57: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 57/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Aceast" su-etap" este anterioar" procesului e e,aluare i selec ie a proiectelor ini,iuale i se re$er" laș ț șe,aluarea strategiilor integrate e e!,oltare uran" inclusi, a aor"rii integrate utili!ate pentru$inan area in $onurile europene structurale i e in,esti ii' Aceast" su-etap" are ca scop stailirea listeiț ș țe proiecte %in a8a prioritar" pri,in e!,oltarea uran" alte a8e prioritare POR alte programeopera ionale& precum i ienti$icarea ugetelor orientati,e pentru $iecare ora respecti, $iecare proiectț ș ș #n parte' Procesul se ,a $inali!a cu un acor pri,in ugetul total pentru $iecare ora #n parte care poate $ișpus la ispo!i ie prin a8a prioritar" 4 - 7pri=inirea e!,olt"rii urane uraile a POR 2014-2020' Proiectelețeligiile #n carul celorlalte a8e prioritare ale programului respecti, #n carul altor programe opera ionaleț

,or $i $inan ate i prioriti!ate #n $unc ie e moalit" ile speci$ice stailite'ț ș ț ț  E,aluarea i selec ia #n carul acestei etape presupune concomitentș ț

• E,aluarea strategiilor integrate e e!,oltare uran" pentru respectarea con$ormit" ii cuț

pre,eerile art' > in Regulamentul ?E3R nr' 1:01201:

7trategiile integrate e e!,oltare uran" treuie s" acopere cele cinci imensiuni alee!,olt"rii urane men ionate #n art' > in Regulamentul ?E3R nr' 1:01201:' Alte criteriițe e,aluare ,or $i etaliate #n g/iurile speci$ice apelurilor respecti,e e proiecte'

• E,aluarea i selec ia aor"rii integrate a e!,olt"rii urane #n perioaa 2014 @ 2020 %e8'ș ț

ocument =usti$icati, pentru $inan area inter,en iilor in ?E7( 2014 -2020&ț ț

3ocumentul =usti$icati, pentru $inan area inter,en iilor in ?E7( 2014 -2020 ,a con ine i o list" eț ț ț șproiecte inclusi, sursele e $inan are %a8a prioritar" pri,in e!,oltarea uran" alte a8e prioritare PORțalte programe opera ionale& a$erente' Aceast" list" e proiecte este e$initi,at" i prioriti!at" e c"treț șautorit"ţile urane organisme cu atriuţii e legate #n carul POR 2014-2020 24' Ast$el autorit" ile pulicețlocale urane ,or $i responsaile cu selec ia proiectelor @ #ntocmirea listei e proiecte prioritare pentruțcare se solicit" $inan are prin ?E7( 2014-2020ț 25' Acestea iau eci!ia $inal" cu pri,ire la proiectele care se ,or$inan a iar AMO( in carul A3R nu au posiilitatea e a moi$ica lista proiectelor prioriti!ate'ț

3ocumentul =usti$icati, pentru $inan area inter,en iilor in ?E7( 2014 -2020 treuie s"ț țe8plice caracterul integrat al proiectelor propuse spre $inan are i ca regul" general" s"ț șacopere cel pu in 2 oiecti,e tematice' O structur" stanar a acestui ocument ,a $i pus"țla ispo!i ia ene$iciarilor oat" cu lansarea spre consultare pulic" a H/iuluirilorț

7peci$ice #n carul acestei a8e prioritare'

E.!lu!%$!( &$l$c i! i co"%!c!%$! )%oi$c$lo% )%o)%iu-*i&$ di" c!d%ul &%!$#iilo% i"$#%!$ d$ț șd$*.ol!%$ u%/!",

Ulterior etapei e ,eri$icare i selec ie a strategiilor integrate e e!,oltare uran" ene$iciarii potș țepune proiectele selectate spre $inan are #n carul apelurilor lansate e AMPOR'ț

Proiectele care sunt parte a strategiilor integrate e e!,oltare uran" ,or $i $inan ate cuțprioritate #n celelate a8e prioritare ale POR sau alte programe opera ionale #n scopulțspri=inirii unei aor"ri cu ae,"rat integrate'

24 Articolul >'4 al Regulamentului %UE& nr' 1:01201: pri,in ?onul European e 3e!,oltare Regional" %?E3R& pre,ee oligati,itateaelegarii e catre Autoritatea e Management a cel putin atriutiei pri,in selec ia proiecteloropera iunilor catre autoritatile careț țimplementea!a strategiile integrate e e!,oltare urana enumita Sautoritate uran"G' Aceasta Sautoritate uran"G stailita lani,elul autoritatilor care ,or implementa strategiile integrate e e!,oltare urana ,a ineplini rolul e organism intermeiar e ni,el(( i ,a #nc/eia un acor e elegare a $unc iei e selectie a proiecteloroperatiunilor cu AM POR'ș ț25 ?onul european e e!,oltare regional" %?E3R& ?onul social european %?7E& ?onul e coe!iune ?onul european agricol pentrue!,oltare rural" %?EA3R& i ?onul european pentru pescuit i a$aceri maritime %?EPAM& care $unc ionea!" #n temeiul unui caruș ș țcomun'

5>

Page 58: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 58/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Pentru $inan area proiectelor in carul strategiilor integrate e e!,oltare uran" acestea treuieț 7" respecte ugetul ma8im amis al strategiilor integrate e e!,oltare uran" %,aloarea tuturor

proiectelor ce ,or $i $inan ate #n carul a8ei prioritare 4 G7pri=inirea e!,olt"rii urane uraileG ațPOR treuie s" se #ncare!e #n limita ma8im" stailit" pentru $iecare ora #n parte& ar i anumiteș ș,alori minime i ma8ime speci$ice proiectelor $inan aile in alte a8e POR 2014-2020 sau in alteș țprograme opera ionale'ț

Rele,ante pentru e,aluarea i selec ia proiectelor epuse #n carul aor"rii integrate eș ț

e!,oltare uran" sunt g/iul general g/iurile speci$ice apelurilor e proiecte pentrupriorit" ile e in,esti ieopera iuni precum i g/iul apelului e proiecte pentru a8a eț ț ț șe!,oltare uran"'

B214 E.!lu!%$! i &$l$c i! )%oi$c$lo% " c!d%ul CLLDș ț

AMPOR ,a $i responsail" e e,aluarea i selec ia e$ecti," a proiectelor epuse pentru implementarea 6LL3ș ț$inan ate in ?E3R' Proiectele ,or intra #n procesul e ,eri$icare e,aluare i selec ie cu preci!area c" ne-ț ș țeligiilitatea unui anumit num"r e proiecte e in$rastructur" poate etermina respingerea #ntregii strategiiselectate' n acest sens ,a e8ista un mecanism e cooronare #ntre sistemul e e,aluare al proiectelorepuse #n carul apelului lansat e AMPOR i sistemul e e,aluare al proiectelor epuse #n carul apeluluișlansat e AMPO6U ,a $i stailit ulterior' 3etalierea mecanismului anterior menţionat se ,a reali!a #n carulg/iului speci$ic apelului pentru 6LL3 ne$iin stailit la acest moment cu AMPO6U'

6ontractele e $inan are pentru aceste proiecte se ,or #nc/eia #ntre solicitant %HAL& prin repre!entantulțcare ,a implementa proiectul %memru al HAL& si AMPOR AMPO6U i respecti, A3R'ș

B> R$"u" !%$! l! c$%$%$! d$ 'i"!" !%$ i %$&iui%$! docu+$"! i$iț ț ș ț

 n situaţia renun "rii la solicitarea $inan "rii solicitantul ,a treui s" complete!e semne!e .i stampile!e oț țcerere pe care o ,a epune la seiul Agen iei pentru 3e!,oltare Regional" une a $ost epus proiectul'țRenun area la cererea e $inan are se ,a $ace numai e c"tre repre!entantul legal persoana #mputernicit"ț țala solicitantului #n mo e8pres prin manat special#mputernicire special"'

O( nu ,a returna ocumenta ia cererii e $inan are epuse %originalul cererii eț ț$inan are i respecti, $ormatul electronic al acesteia&' 6u toate acestea ac" cerereaț ș

e $inanţare are ca ane8a stuiul e $e!ailitate #n original .isau alte a,i!e #noriginal respecti,ele ocumente se ,or restitui #n a!a unui proces ,eral e preareprimire O( p"strn copii con$orme cu originalul e pe acestea' 3ocumentelemenţionate #mpreun" cu $ormatul electronic al cererii e $inanţare ,or $i ar/i,atecorespun!"tor proceurilor speci$ice'

Proceura e renun are cererea e $inan are epus" anterior menţionat" se aplic"ț țpentru toate etapele procesului e e,aluare selec ie i contractare'ț ș

B4 Co"$&! iiț

Un solicitant e $inanţare neramursail" care se consier" nerept"ţit e re!ultatele procesului ee,aluare .i selecţie .i contractare poate $ormula #n scris o singur" contestaţie care ,a $i trimis" spresoluţionare AMPORM3RAP i #n copie la O('ș

Co"$&!i! &$ 'o%+ul$!*, " &c%i& <i .! cu)%i"d$

3atele e ienti$icare a contestatarului *um"rul e re$erinţ" a cererii e $inanţare .i titlul proiectului

5;

Page 59: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 59/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

6oul 7M(7 Oiectul contestaţiei Moti,ele e $apt .i e rept 3o,e!ile pe care se #ntemeia!" 7emn"tura contestatarului sau a #mputernicitului acestuia precum .i .tampila organi!a ieiț

3o,aa calit"ţii e #mputernicit a contestatarului se $ace potri,it legii 6opia scrisorii O( e #n.tiinţare cu pri,ire la re!ultatul etapei e e,aluare .i selecţie scrisoare al

c"rei con inut $ace oiectul contestaţiei'ț

6ontasta ia i ocumentele ane8ate sunt numerotate i opisate'ț ș ș

 *u se accept" contesta ii asupra procesului e e,aluare i selec ie epuse e alteț ș țpersoane ect repre!entantul legal isau a persoanei #mputernicite e8pres e c"treșacesta' 6ontesta iile transmise e alte persoane nu ,or $i anali!ate i ,or $i clasateț șne$iin transmise e repre!entantul legal al solicitantului isau persoanaș #mputernicit" e8pres #n acest sens'

 n ca!ul #n care contestatarul nu pre!int" moti,ele e $apt .i e rept o,e!ile pe care se #ntemeia!"contestaţia aceasta nu are oiect e anali!" i prin urmare AMPOR o ,a consiera ne#ntemeiat"'ș

Co"$&!iil$ &$ %i+i )%i" )o<,( cu co"'i%+!%$ d$ )%i+i%$( &!u &$ d$)u" di%$c l! %$#i&%!u%!Mi"i&$%ului D$*.ol,%ii R$#io"!l$ i Ad+i"i&%! i$i Pu/lic$( " !$" i! $'ului AMPOR ș ț ț ș ' O copie a

respecti,ei contestaţii ,a $i transmis" spre in$ormare e c"tre contestatar .i Organismului (ntermeiar unea $ost epus" cererea e $inanţare .i une s-a es$".urat procesul e e,aluare'

6ontestaţia se ,a epune #n termen e ma8im :0 e !ile calenaristice e la ata #n.tiinţ"rii e c"tre O( are!ultatului asupra procesului e e,aluare i selec ie'ș ț

 A$" i$8ț6ontesta iile epuse up" termenul anterior men ionat ,or $i clasate'ț ț

6ontestatarul nu poate s" epun" proe noi #n susţinerea cau!ei oat" cu epunerea contesta iei i nuț șpoate s" moi$ice con inutul cererii e $inan are'ț ț

6ontestaţiile ,or $i soluţionate e c"tre AM POR #n termen e :0 e !ile calenaristice e la ata

 #nregistr"rii contestaţiei la M3RAP'

 n situaţia #n care e8pertul c"ruia i s-a reparti!at contestaţia spre soluţionare constat" c" este necesar" oin,estigaţie mai am"nunţit" care ,a presupune ep".irea termenului e :0 e !ile calenaristice #n care sepoate emite o opinie asupra contestaţiei contestatarul ,a $i noti$icat #n scris asupra termenului esoluţionare'

6ontestaţia poate $i retras" e contestatar pn" la soluţionarea acesteia prin solicitarea #n scris eretragere a contestaţiei la AMPOR i spre in$ormare la Organismul (ntermeiar' nregistrarea acestuișocument se ,a $ace tot in registrul e contestaţii'

Prin retragerea contestaţiei se piere reptul e a se #nainta o nou" contestaţie #n interiorul termenuluigeneral e epunere a acesteia'.

 A$" i$8țPe parcursul solu ion"rii contesta iilor lista proiectelor se ,a actuali!a cu acele proiecteț țpentru care AMPOR a luat o eci!ie $a,orail"'

5<

Page 60: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 60/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

3eci!ia AMPOR pri,in soluţionarea contestaţiilor este $inal" iar contestatarul nu mai poate #nainta laAMPOR o nou" contesta ie pe marginea aceluia i suiect' n ca!ul #n care contestatarul este nemul umit eț ș țmoul e solu ionare a contesta iei e c"tre AMPOR se poate aresa instan elor e =uecat" ailitate #nț ț țcon$ormitate cu pre,eerile Legii 5542004 pri,in contenciosul aministrati, cu moi$ic"rile .icomplet"rile ulterioare'

B? E!)! )%$co"%!cu!l,

Aceast" etap" eutea!" concomitent cu etapa e solu ionare a contesta iilor #n carul apelului eț țproiecte oat" cu $inali!area termenului e :0 e !ile calenaristice e la noti$icarea solicitan ilor alețc"ror proiecte nu s-au #ncarat #n $inan area estinat" apelului respecti, termen estinat pentruțepunerea contesta iilor'ț

Etapa precontractual" se aplic" proiectelor $inan aile #n orinea re!ultatelor #nregistrate #n urma e,alu"riițte/nice i $inanciare #n con$ormitate cu lista proiectelor $inan aile re!ultat" #n urma parcurgerii etapei eș țe,aluare te/nic" i $inaciar" pentru proiectele epuse #n carul unui apel e proiecte'ș

Pentru emararea etapei precontractuale concomitent cu etapa e solu ionare a contesta iilor ț ț in,aloarea apelului e proiecte se scae ,aloarea solicitat" a proiectelor pentru care au $ost epusecontesta ii i nu au $ost solu ionate la momentul respecti,'ț ș ț

3emararea etapei precontractuale #n con$ormitate cu cele e mai sus se ,a reali!a treptat #n orinea #ncar"rii #n alocarea apelului e proiecte'

Ast$el pentru proiectele care se #ncarea!" #n alocarea apelului e proiecte #n con$ormitate cu pre,eerileproceurale emararea etapei precontractuale se ,a reali!a prin transmiterea unei scrisori prin care se ,orsolicita transmiterea ane8elor oligatorii pentru aceast" etap" precum i solu ionarea oser,a iilorș ț țre!ultate #n urma etapei e e,aluare te/nic" i $inanciar"'ș

7olicitan ii la $inan are au un termen e ma8im :0 !ile lucr"toare #n ,eerea transmiterii ocumentelorț țrespecti,e i solu ion"rii oser,a iilor re!ultate #n urma etapei e e,aluare i selec ie'ș ț ț ș ț

 A$" i$8ț

*etransmiterea unuia intre ocumentele oligatorii solicitate prin g/iul general isaușg/iurile speci$ice apelurilor e proiecte #n termenul solicitat atrage automat respingereacererii e $inan are $"r" rept e a mai epune contesta ii'ț ț

 A$" i$8ț7ingura e8cep ie permis" e la termenul e :0 !ile lucr"toare este transmiterea /ot"rrilorțpentru aproareamoi$icare a ugetului proiectului #n ca!ul autorit" ilor pulice cnțtermenul se poate ma=ora cu :0 e !ile lucr"toare ar nu mai mult e 90 e !ile lucr"toare'

O( ,a ,eri$ica ocumentele respecti,e i ,a #ntocmi ocumenta iile e contractare pe care le transmite laș țAMPOR spre ,eri$icare aproare i semnare a contractului e $inan are' Ast$el pentru proiectele care auș ț$ost acceptate isau prioriti!ate #n urma etapei e e,aluare i selec ie %inclusi, ,i!ita la $a a locului&ș ș ț țprecum i #n urma $inali!"rii anali!ei contesta iilor epuse se ,a trece la etapa e ,eri$icare a procesului iș ț ș

semnarea contractelor e $inan are la ni,elul AMPOR' La acest ni,el #n ca!ul #n care AMPOR consier" c"țeste necesar" clari$icarea unor aspect suplimentare poate solicita clari$ic"ri att O( ct i solicitantului laș$inan are prin intermeiul O( POR men innu-se oligati,itatea clari$ic"rii aspectelor respecti,e pentruț țsemnarea contractului e $inan are'ț

 n urma ,eri$ic"rii ocumenta iilor e contractare AMPOR # i re!er," reptul e a re$u!aț școntractarea unor proiecte care nu #neplinesc criteriile e e,aluare i selec ie inclusi, eș țcon$ormitate aministrati," i eligiilitate att la momentul epunerii cererii e $inan areș ț

90

Page 61: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 61/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

ct i #n etapa precontractual"' n acest sens AMPOR ,a respinge ocumenta iile eș țcontractare o$erin posiilitatea solicitan ilor s" epun" contesta ii #n con$ormitateț țpre,eerile pre!entului g/i isau ale g/iurilor speci$iceș apelurilor e proiecte'

 n ca!ul proiectelor epuse #n urma apelurilor 7UER3 i 6LL3 se ,a staili o proceur" i$erit" eșcontractare care ,a $i etaliat" #n carul g/iurilor speci$ice apelurilor e proiecte respecti,e'

7olicitantul ,a $i e8clus in procesul e e,aluare selecţie i contractare pentru acorareaș$inanţ"rii .i cererea e $inanţare respins" #n ca!ul #n care acesta

a inus gra, #n eroare Autoritatea e Management Organismul (ntermeiar sau comisiilee e,aluare .i selecţie prin $urni!area e in$ormaţii incorecte ce sunt luate #nconsierare #n procesul e e,aluare sau ac" a omis $urni!area acestor in$ormaţii

a #ncercat s" oţin" in$ormaţii con$ienţiale sau s" in$luenţe!e comisiile e e,aluare .iselecţie sau Autoritatea e ManagementOrganismul (ntermeiar #n timpul procesului ee,aluare'

B@ Co"%!c!%$! )%oi$c$lo% Cl!u*$ co"%!cu!l$ #$"$%!l$( !&)$c$ 'i"!"ci!%$(+o"io%i*!%$! %$!li*,%ii !ci.i, ilo% )%oi$cului( +odi'ic!%$! co"%!cului d$ț'i"!" !%$ț

B@1 S$+"!%$! co"%!cului d$ 'i"!" !%$ț

Ast$el contractul e $inanţare ,a $i semnat e Ministerul 3e!,olt"rii Regionale .i Aministraţiei Pulice%M3RAP& #n calitate e Autoritate e Management pentru Programul Operaţional Regional Agenţia pentru3e!,oltare Regional" in regiunea respecti," #n calitate e Organism (ntermeiar pentru ProgramulOperaţional Regional 2014-2020 .i solicitant'

 A$" i$8țPentru proiectele epuse #n carul 6LL3 contractele e $inan are se ,or semna #ntrețmai multe p"r i' Pentru etalii a se ,eea pre,eerile g/iului speci$ic apeluluițrespecti,'

Moelul orientati, e contract e $inanţare poate $i consultat e solicitanţi acesta $iin ane8at pre!entuluig/i %A"$! 10B& cu menţiunea c" AMPOR in carul M3RAP poate auce moi$ic"ri asupra acestuiocument #nainte e semnarea contractului e $inanţare prin noti$icarea solicitanţilor e $inanţare sauulterior semn"rii prin acte aiţionale #n a!a moi$ic"rilor legislati,e cu impact asupra clau!elorcontractuale sau #n alte ca!uri oiecti, =usti$icate' 3e asemenea moelul contractului e $inan are poate $ițaaptat cu clau!e speci$ice pentru $iecare prioritate e in,esti ii isau cereri e proiecte'ț ș

?ormularul cererii e $inanţare completat .i ane8ele la aceasta ,or $ace parte integrant" in contractul e

$inanţare ca ane8e la acesta'B@2 O/li#! iil$ /$"$'ici!%uluiț

!5 Cl!u*$ co"%!cu!l$ #$"$%!l$

Prin semnarea contractului e $inanţare ene$iciarul accept" termenii .i coniţiile #n care ,a primi$inanţarea neramursail" .i se anga=ea!" s" implemente!e pe propria r"spunere proiectul pentru careprime.te $inanţare cu respectarea legislaţiei naţionale .i comunitare'

91

Page 62: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 62/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Bene$iciarul se olig" s" implemente!e proiectul cu respectarea pre,eerilor contractului e $inan are iț șale legislaţiei comunitare .i naţionale #n ,igoare $iin r"spun!"tor #n $aţa AM POR .i O( pentru #neplinireaoligaţiilor asumate' Ast$el ene$iciarul $inan "rii neramursaile acorate #n carul contractului eț$inan are are oliga ia reali!"rii in,esti iei propuse i e,aluate #n carul cererii e $inan are #neplininț ț ț ș ținclusi, inicatorii asuma i' Bene$iciarul ,a reali!a cu un" crein " acti,it" ile i oliga iile pre,"!ute prinț ț ț ș țproiect la termenele asumate asigurn co-$inan area proiectului pentru toate c/eltuielile ce nu suntțacoperite e $inan area neramursail" acorat"'ț

Bene$iciarul are oligaţia e a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract e $inanţare inPOR 2014-2020 #n con$ormitate cu pre,eerile in cererea e $inanţare aproat"' 3ac" ene$iciarul nureu.e.te s" pun" #n aplicare proiectul #n coniţiile asumate .i stipulate #n contractul e $inanţare acestatreuie s" #.i asume e.ecul parţial sau total #n reali!area oligaţiilor' n acest ca! AMPOR #.i re!er," reptule a #ntrerupe pl"ţile' 6ontriuţia in $onurile pulice %naţionale .i comunitare& poate $i reus" .isauAMPOR poate cere #napoierea #n totalitate sau parţial a sumelor e=a pl"tite ac" ene$iciarul nurespect" termenii contractuali'

/5 Mo"io%i*!%$! <i %!)o%!%$! !ci.i, ilo% " c!d%ul )%oi$culuițBene$iciarul treuie s" transmit" raportul e progres completat #n $ormatul stanar solicitat prin care se,or raporta acti,it"ţile es$".urate #n perioaa e raportare staiul reali!"rii inicatorilor re!ultateleparţiale$inale oţinute la momentul raport"rii etc'

La $iecare raport e progres ene$iciarul ,a treui s" escrie moul #n care proiectul respect" legislaţia #nomeniul egalit"ţii e .anse al e!,olt"rii uraile precum .i alte teme ori!ontale aplicaile'

AMPOR isau O( in carul Agen iilor e 3e!,oltare Regionale monitori!ea!" #neplinirea inicatorilorș țstailiţi prin cererea e $inanţare pentru m"surarea atingerii re!ultatelor .i oiecti,elor Proiectului'Monitori!area progresului implement"rii proiectului se reali!ea!" prin ,eri$icarea rapoartelor e progres .i acererilor e ramursare transmise e c"tre ene$iciari i prin reali!area e ,i!ite la $aţa locului' +eri$icareașpe teren se reali!ea!" e c"tre O( iar AM POR ,a e$ectua ,eri$ic"ri la $aţa locului prin sona= pe a!a uneianali!e e risc stailite la ni,elul AM POR '

AM POR .isau alte structuri care repre!int" M3RAP cu atriuţii e control ,eri$icare auit a $inanţ"rilorneramursaile in $onurile structurale pot e$ectua misiuni e control pe perioaa e implementare aproiectului ct .i pe urata contractului e $inanţare inclusi, pn" la e8pirarea termenului e 5 ani e laata #nc/ierii o$iciale a POR 2014-2020'

c5 Achi*iii " c!d%ul )%oi$culuiAtriuirea contractelor e ac/i!iţii necesare implement"rii proiectului se ,a reali!a #n con$ormitate cupre,eerile contractuale i sau up" ca! pre,eerile legale naţionale .i comunitare #n omeniulșac/i!iţiilor' Bene$iciarul r"spune e respectarea tuturor pre,eerilor #n ,igoare ale legislaţiei #n omeniul ac/i!iţiilorpulice' n ca!ul #n care se constat" #nc"lcarea pre,eerilor legale c/eltuiala a$erent" pl"ţiiunurilorser,iciilorlucr"rilor ast$el ac/i!iţionate ,or $i consierate neeligiile .i nu ,or $iramursateplatite'

d5 Co"%ol( !udi i "$%$#uliș

Bene$iciarul treuie s" ţin" o contailitate analitic" a proiectului s" ţin" registre e8acte .i perioiceprecum .i #nregistr"ri contaile separate .i transparente ale implement"rii proiectului' Bene$iciarul treuies" p"stre!e toate #nregistr"rileregistrele timp e cinci ani e la ata #nc/ierii o$iciale a ProgramuluiOperaţional Regional 2014-2020'2@ 

29 #nc/ierea o$iciala a POR este estimat" a a,ea loc in ultimul trimestru al anului 202:' 

92

Page 63: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 63/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

Bene$iciarul are oligaţia e a p"stra .i e a pune la ispo!iţia organismelor ailitate up" $inali!areaperioaei e implementare a proiectului in,entarul asupra acti,elor onite prin ?E7( pe o perioa" e5 ani e la ata #nc/ierii o$iciale a POR 2014-2020'

Bene$iciarul are oligaţia s" acore reptul e acces la locurile .i spaţiile une se implementea!" sau a $ostimplementat proiectul inclusi, acces la sistemele in$ormatice precum .i la toate ocumentele .i $i.ierelein$ormatice pri,in gestiunea te/nic" .i $inanciar" a proiectului' 3ocumentele treuie s" $ie u.or accesiile

.i ar/i,ate ast$el #nct s" permit" ,eri$icarea lor' Bene$iciarul este oligat s" in$orme!e Organismul(ntermeiar Autoritatea e Management cu pri,ire la locul ar/i,"rii ocumentelor'

Bene$iciarul are oligaţia s" $urni!e!e orice in$ormaţii e natur" te/nic" sau $inanciar" legate e proiectsolicitate e c"tre Autoritatea e Management Organismul (ntermeiar Autoritatea e Plat"6erti$icareAutoritatea e Auit 6omisia European" sau orice alt organism ailitat s" ,eri$ice sau s" reali!e!e auitulasupra moului e implementare a proiectelor co-$inanţate in instrumente structurale' Bene$iciarul areoligaţia e a asigura isponiilitatea .i pre!enţa personalului implicat #n implementarea proiectului pe #ntreaga urat" a ,eri$ic"rilor'

Bene$iciarul treuie s" asigure o pist" e auit care s" permit" posiilitatea ,eri$ic"rii ocumentelororiginale e c"tre repre!entanţii Autorit"ţii e Management Organismului (ntermeiar 6omisiei Europeneale Biroului European Anti-?rau" .i e c"tre 6urtea European" a Auitorilor'

 n ca!ul neregulilor constatate ulterior $inali!"rii implement"rii proiectului ene$iciarul are oligaţia s"restituie eitul constatat precum .i accesoriile acestuia respecti, on!i penalit"ţi e #ntr!iere .i altepenalit"ţi precum .i costurile ancare' n ca!ul nerespect"rii oligaţiei e restituire a eituluiAutoritatea e Management ,a sesi!a organele competente #n ,eerea eclan."rii e8ecut"rii' Recuperareaeitului ca urmare a neregulilor constatate se reali!ea!" con$orm pre,eerilor legale #n ,igoare'

!epartamentul pentru (upta )ntifraudă * !()+ asigură protecia intereselor  financiare ale niunii -uropene în om&nia. !epartamentul are atribuii decontrol al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naional al lupteiantifraudă.!()+ efectuează controale operative la faa locului, din oficiu ori în urmasesizărilor primite de la autorităile cu competene în gestionarea asistenei financiare comunitare, de la alte instituii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass/media, O()+, precum "i celelalte State 0embre.Potrivit prevederilor legale in vigoare comiterea de infraciuni împotrivaintereselor financiare ale niunii -uropene se pedepse"te cu înc1isoare de p&nă la2 ani "i interzicerea unor drepturi.Orice sesizare privind nereguli "isau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată !epartamentului pentru (upta )ntifraudă4 555.antifrauda.gov.ro, antifraud6gov.ro,

$5 Co%$c ii 'i"!"ci!%$ț*e#neplinirea inicatorilor proiectului precum i nerespectarea legisla iei pri,in atriuirea contractelorș țe ser,icii $urni!are e8ecuţie e lucr"ri necesare pentru implementarea proiectului sau a oric"ror actenormati,e e moi$icare completare sau #nlocuire a acestuia conuce la neeligiilitatea c/eltuielilor ast$ele$ectuate isau aplicarea e corecţii $inanciare con$orm legislaţiei #n ,igoare'ș

'5 I"'o%+!%$ <i )u/lici!$

Bene$iciarul are oligaţia s" asigure o ,i!iilitate potri,it" .i o promo,are aec,at" a oiecti,elorre!ultatelor oţinute etc' #n con$ormitate cu pre,eerile contractuale .i instrucţiunile cuprinse #n Manualul

9:

Page 64: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 64/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

e ientitate ,i!ual" a POR2>' Bene$iciarul ,a escrie #n carul rapoartelor e progres toate acti,it"ţile ein$ormare .i pulicitate es$".urate a$erente proiectului si ,or ata.a la raport copii up" articolele epres" $otogra$ii ale locaţiei proiectului in care s" reias" amplasarea panoului %#n timpul e8ecut"riilucr"rilor& si a pl"cii e$initi,e %up" $inali!area lucr"rilor& $otogra$ii ale e,enimentelor organi!ate #ncarul proiectului in care sa reias" respectarea cerinţelor e in$ormare si pulicitate copii up" pulicaţiietc'Pentru toate ec/ipamentele ac/i!iţionate prin proiect ene$iciarul treuie sa aplice la loc ,i!iil unautocolant #n care s" se menţione!e elementele pre,"!ute #n manualul e ientitate ,i!ual"'

#5 A%hi.!%$

Bene$iciarul treuie s" p"stre!e toat" ocumentaţia legat" e implementarea proiectului inclusi, in,entarulasupra unurilor onite prin $inanţarea neramursail" timp e 5 ani e la ata #nc/ierii o$iciale aPOR'

B@> A&)$c$ 'i"!"ci!%$

!5 !lo!%$! 'i"!" ,%ii "$%!+/u%&!/il$ț

+aloarea $inan "rii neramursaile acorate nu poate $i moi$icat" #n sensul supliment"rii acesteia peț

 #ntreaga perioaa e ,alailitate a contractului e $inan are' ?ț

inanţarea neramursail" acorat" e AMPOR se poate a=usta pe parcursul implement"rii proiectului #n $unc ie e moi$ic"rile inter,enite asupraț,alorii totale a proiectului ,alorii toatale eligiile a acestuia precum i #n $unc ie e sumele totaleș țautori!ate i ramursate'ș

/5 Eli#i/ili!$! ch$lui$lilo%

6/eltuielile a$erente proiectului sunt consierate eligiile ac" sunt #n con$ormitate cu regulile eeligiilitate a c/eltuielilor e$ectuate #n carul operaţiunilor $inanţate prin programele operaţionale cumoi$ic"rile .i complet"rile ulterioare cu pre,eerile pre!entului ocument ale g/iurilor speci$ice$iec"rui apel e proiecte' 3e asemenea c/eltuielile sunt consierate eligiile numai ac" au $ost e$ectuatecu respectarea legisla iei #n ,igoare pri,in ac/i!i iile precum i ac" sunt cuprinse #n ugetul proiectuluiț ț și implicit #n contractul e $inan are'ș ț

3ac" pe parcursul implement"rii proiectelor ,or $i #nregistrate economii acestea ,or putea$i utili!ate #n carul aceluia i proiect numai cu respectarea pre,eerilor contractuale'ș

c5 R!+/u%&!%$! ch$lui$lilo%6C$%$%i d$ )l!,

 nainte e solicitarea ramurs"rii c/eltuielile respecti,e treuie s" $ie e=a e$ectuate .i pl"tite' 3ata pl"ţiise consier" ata eit"rii contului ancar al Bene$iciarului' Pentru cererea e ramursare $inal" seconsier" eligiile c/eltuielile e$ectuate #n perioaa e implementare a proiectului i pl"tite pn" la atașsemn"rii notei e a,i!are a cererii e ramursare $inal"'

Bene$iciarul treuie s" epun" perioic la O( rele,ant cererile e ramursare #nsoţite e raportul eprogres' n acest sens ene$iciarul treuie s" complete!e .i s" epun" la O( Hra$icul e epunere acererilor e ramursare'

Pe toat" perioaa e implementare a proiectului ene$iciarul ,a transmite cererile e ramursareplata #ncon$ormitate cu gra$icul menţionat anterior'

2> isponiil in $ormat electronic la aresa e (nternet 'in$oregio'ro sau in $ormat tip"rit la seiile Organismelor (ntermeiare incarul Agenţiilor e 3e!,oltare Regional"

94

Page 65: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 65/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

B@4 Modi'ic!%$! co"%!cului d$ 'i"!" !%$ț  

Pe urata contractului e $inan are p"r ile pot con,eni la moi$icarea clau!elor .isau Ane8elor acestuiaț țprin act aiţional #nc/eiat #n acelea.i coniţii ca .i contractul' n acest sens #n ca!ul #n care propunereae moi$icare a contractului ,ine in partea ene$iciarului acesta are oligaţia e a o transmite O( #nso it"țe toate ocumentele =usti$icati,e necesare'

Orice moi$icare a ,alorii totale a Proiectului nu poate conuce la cre.terea ,alorii totale eligiile aproiectului e$ectunu-se e8clusi, prin ma=orarea ,alorii neeligiile a Proiectului'

Bene$iciarul #.i asum" integral r"spunerea pentru pre=uiciile cau!ate terţilor in culpa sa pe parcursulimplement"rii proiectului #n con$ormitate cu pre,eerile legislaţiei naţionale rele,ante'

Moi$ic"rile contractuale legate e perioa e implementare nu pot ep" i termenul ma8im e :1șecemrie 202:' 3e asemenea moi$ic"rile cu pri,ire la ugetul proiectului nu pot conuce la moi$icarea,alorii toatale a proiectului #n a$ara ,alorilor minime i ma8ime amise pentru $iecare prioritate eșin,esti ii' n plus cuantumul $inan "rii neramursaile acorate nu poate cre te #ns" se poate a=usta #nț ț șsensul imun"rii acestuia #n $unc ie e sc"erea ,alorii totale eligiile a proiectului'ț

3e asemenea prin e8cep ie ene$iciarul poate e$ectua prin noti$icare moi$ic"ri asupra cererii eț$inanţare re$eritoare la acti,it"ţile proiectului calenarul acti,it"ţilor atunci cn aceste moi$ic"ri,i!ea!" e8clusi, plani$icarea in timp a acestora precum .i sec iunea re$eritoare la ac/i!iţii pulice atuncițcn ,i!ea!" e8clusi, plani$icarea in timp a ac/i!iţiilor sc/imarea tipului e proceur" cumularea maimultor ac/i!iţii #ntr-o singur" proceur" %cu respectarea legisla iei #n ,igoare& cu coniţia ca acestețmoi$ic"ri s" nu a$ecte!e ugetul proiectului perioaa e implementare .i s" respecte pre,eerilecontractuale legale #n ,igoare'

)ot prin noti$icare ene$iciarul poate e$ectua moi$ic"ri asupra ugetului prin trans$eruri ugetare ac"acestea nu a$ectea!" scopul principal al proiectului .i $"r" a se moi$ica ,aloarea total" eligiil" a acestuia'Ast$el e realoc"ri se pot e$ectua numai #n limita unui anumit procent stailit prin contractul e $inanţarein suma #nscris" iniţial %sau aproat" ca urmare a unui act aiţional&' Bene$iciarul poate e$ectua inclusi,moi$ic"ri asupra liniilor ugetare care au limite ma8ime impuse e pre,eerile regulamentelor comunitaresau naţionale sau e regulile e eligiilitate stailite e AM POR cu coniţia e a nu ep".i aceste limitema8ime impuse'

Nu )o 'i $'$cu!$ +odi'ic,%i !&u)%! )%oi$cului c!%$ &, i+)lic$ +odi'ic,%i !l$c%i$%iilo% c$ !u &! l! /!*! )%oc$&ului d$ $.!lu!%$ i &$l$c i$ș ț

Bene$iciarul treuie s" cunoasc" $aptul c" ac" pe perioaa e ,alailitate a contractului inter,inmoi$ic"ri e natur" s" a$ecte!e oiecti,ul proiectului sau moi$ic"ri care a$ectea!" coniţiile eeligiilitate pre,"!ute pentru cererea esc/is" e proiect #n carul c"reia s-a oţinut $inanţareaneramursail" proiectul poate $i eclarat neeligiil $inanţarea neramursail" se ,a sista iar sumeleacorate pn" #n acel moment se ,or recupera #n con$ormitate cu legislaţia naţional" .i pre,eerilecontractuale E8cep iile e la acest" regul" sunt etaliate #n carul g/iurilor speci$iceț apelurilor eproiecte'

95

Page 66: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 66/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

9 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

91 A&)$c$l$ c!%$ )o '!c$ o/i$cul +odi'ic!%ilo% )%$.$d$%ilo% #hidului &olici!"ului

Aspectele pre,"!ute #n carul pre!entului H/i precum i #n carul g/iurilor speci$ice cererilor eșproiecte se raportea!" la legisla ia #n ,igoare' Moi$icarea pre,eerilor legale #n ,igoare poate eterminaț

AMPOR s" solicite ocumente suplimentare isau respectarea unor coni ii suplimentare $a " eș ț țpre,eerile pre!entului g/i isau ale g/iurilor speci$ice cererilor e proiecte pentru con$ormarea cușmoi$ic"rile legislati,e inter,enite'

Solici!"ii l! 'i"!" !%$ !u o/li#! i! d$ ! %$&)$c! l$#i&l!i! " .i#o!%$ l! "i.$l "!io"!lț ț<i $u%o)$!"( i"clu&i. ! +odi'ic,%ilo% i"$%.$"i$ )$ )!%cu%&ul )%oc$&ului d$ $.!lu!%$(&$l$c i$( co"%!c!%$ ! )%oi$c$lo%( +odi'ic,%i i"$%.$"i$ ul$%io% l!"&,%ii )%$*$"uluiț#hid i6&!u !l$ #hidu%ilo% &)$ci'ic$ c$%$%ilo% d$ )%oi$c$ș

(enti$icarea unor aspecte ce pot #mun"t" i procesul e e,aluare selec ie i contractare poate eterminaț ț șsolicit"ri e ocumente suplimentare in partea AMPOR solicit"ri la care poten ialii ene$iciari au oliga iaț țe a r"spune #n ca! contrar cererea e $inan are putn $i respins" in procesul e e,aluare selec ie iț ț școntractare'

AMPOR &$ .! !&i#u%! c, .! %$!li*! o!$ d$+$%&u%il$ "$c$&!%$ )$"%u %$&)$c!%$!)%i"ci)iului co+)$i io"!l " )%oc$&ul d$ &$l$c i$ ! uu%o% )%oi$c$lo% d$)u&$ "ț țc!d%ul 'i$c,%$i c$%$%i d$ )%oi$c$

92 Co"di ii )%i.i"d !)lic!%$! +odi'ic,%ilo% )$"%u c$%$%il$ d$ 'i"!" !%$ !'l!$ "ț ț)%oc$&ul d$ &$l$ci$ 3co"di ii %!"*io%ii5ț

Pentru aplicare celor men ionate laț &$c iu"$! 91ț AMPOR poate emite unul sau mai multe corrigena sauinstruc iuni e moi$icarecompletare a pre,eerilor pre!entului g/i cu oliga ia speci$ic"rii #n carulț țacestora a coni iilor tran!itorii pentru proiectele a$late #n i$erite staii ale procesului e e,aluarețselec ie i contractare'ț ș

 n $unc ie e moi$ic"rile inter,enite AMPOR se ,a asigura e respectarea principiului pri,in tratamentulțneiscriminatoriu al tuturor solicitan ilor la $inan are asigurn totoat" i transparen a sistemului eț ț ș țe,aluare i selec ie prin pulicarea tuturor moi$ic"rilor i coni iilor suplimentare inter,enite ulteriorș ț ș țpulic"rii pre!entului g/i isau a g/iurilor speci$ice $iec"ruiș apel e proiecte'

99

Page 67: Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

7/18/2019 Ghidul General POR (vers. 10.07.2015)

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-general-por-vers-10072015 67/67

Programul Operaţional Regional 2014-2020 iulie 2015Ghidul Solici!"ului

Co"di ii #$"$%!l$ d$ !cc$&!%$ ! 'o"du%ilo%ț

10 A"$$

10'1 A8e prioritare oiecti,e tematice priorit" i e in,esti ie poten iali ene$iciari inicatori POR 2014-ț ț ț202010'2 Aloc"ri $inanciare inclusi, etalierea sumelor a$erente re!er,ei e per$orman " i aloc"rile pentruț șimplementarea 7UER3 i ()(ș10': Limitele minime i ma8ime orientati,e ale $inan "rii acorate #n carul POR 2014-2020ș ț

10'4 Lista actelor normati,e in ,igoare10'5 List" e8plicati," termeni10'9 ?ormarul cererii e $inantare i ane8eleș10'>' Operationali!area temelor ori!ontale in $uncţie e P(10'; Moel orientati, contract e $inan areț10'< List" are,ieri10'10 3ate e contact O(