Gândirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

download Gândirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

of 22

Transcript of Gândirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  1/22

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  2/22

  GNDIREAL I T E R A R , A R T I S T I C A, / S O C I A L A

  Apare la 1 i 15 ale fiecrei luni ,

  Re da c ia i a dm i n i s t r a i a . Ca l e a R e g e l e F e r d i n a n d N o . 38 , Clu j

  ABONAMENTE: Pe hrtie velin 200 lei anual; ediia obicinuit 1 an lei 60;,6 luni lei 35; 3 luni lei 20. Lei 250 exemplarul. Pentru instituii un an 120 Iei.INSERII 1 RECLAME se primesc la administraia revistei, achizitorimputernicii i toate ageniile de publicitate. * * * * * + *REDACIONALE. Gndirea va face minuioase recenzii tuturor lucrrilortrimise pe adresa noastr. Domnii autorii i casele de editur sunt

  rugate a trimite cte 2 exemplare. Manuscrisele trimise nu se napoiaz.Primim bucuroi cronici asupra micrii culturale, literare i socialedin toate inuturile romneti. * * . * * * * * : -* '* * +

  S O C I E T A T E A N O N I M ^ 1^ U JC A L E A R E G E L E F E R D I N T A N D N r . 3 6 3 8(In casele proprii) * * + . (Telefon Nr. 539 i 1217)

  CAPITAI SOCIAL LEI 50000,000(Banca mpu tern ici t cu finana rea reformei - agra re prin

  Decretul-Lege Nr. 4167 din 12 Septemvrie 1919).

  ) x ec i . t t o t f e lu l d e o p e r a i u n i d e b mc

  cu 5L net to

  10, 15, 25 ani.

  Primete depuneri spre fructificarePrimete depuneri n cont CurentCumpr i vinde monezi strine.Finaneaz ntreprinderi agricole i industriale.Emite scrisori fondare.Acoard mprumuturi hipotecare cu anuiti peAcoard mprumuturi cambiale. -Acoard mprumuturi pe gaj de efecte (lombard,).

  , Acoard mprumuturi pe mrfuri (varante),Exconteaz cambii, efe:te, cupoane, devize.

  " Secie special pentru organizarea cooperativelor.Secie special pentru maini agricole.Secie special pentru produse agricole.

  Vi r i me nt e d i r e e t e d e co n t -c ur en t eu to a t e b nc i l e m a r i d i n a r i s t r in t a t e

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  3/22

  REDACIAI ADMINISTRAIA :

  CALEAREGELE

  FERDINAND

  No 33.CLUJ

  or\gnr

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  4/22

  82 ,\l a t in i n s l avon a sc hi a tad mi rab i l o pre i s tor i e a c iv i l iza i e i.A a ju ns l a con c luz ia c ace le cuv i n t e c o m u n e a u f o s t . n t r e b u i n a t ea c um m i i de a n i , de un p r i m t r ibi n d o - e u r o p e a n , c a r e a v e a t o a t e a-ce le no iun i d e for , fam i l i e , t r i b ,tu rm , e t c . , >pe car e l e exp r im a ng r a i r d c i n a c o m u n a c u v i n t e l o r n d i ve r se l e l i m b i e u r ope ne o r i a -s i a t ic e . I s to r ic , o a r g u m e n t a r e p ea c e i a i c a l e a r c o m p l e c t a m u l t el a c u ne t r e c u t u l u i no s t r u i n t r ' oa na l i z a a da t i n i l o r .

  l a t da r , c a p l i c n d a c e i a i m e t od , a m g s i i a r t e i d r e p t u l dea vo r b i de m a i de pa r t e de c t c r o n i c i le . M o de l e l e d e d e se n c e sen t l ne sc l a ra ni i n o t r i i l a ce ld i n a l t c a p t a l l um e i ; nu p r e s i n t oa re un ui ce r ce t tor Cu suf lu l ic u o r i z on t u l m a i l a r g , a c e e a i i m p o r t a n p e c e r e C o u l a n g e s o g se a n r ud i r i l o r de r d c i n i e t i m o l o gice ? i m a i d e p a r t e , c u i e n t e l ea r t i s ti c e ; r om a n t i c , s i m b o l i s t , r e a l i s te t c . v z u t e a s t f e l, m a i r m n s i m pl ec u r e n t e d e i m i t a i u n e , s a u c e v a "no u , c a r i a pa r e c a f lo r il e p r i m va r a , sp on t a n i o r i g i na l , n t oa t e r i l e , n a n o t i m pu r i l e l o r p r i e l n i c e ?As t f el pu s p r o b l e m a e c u de s v r i r e n o u . i a s t f e l t r e b u e p u s .L e g i d e g e o m e t r i e u o r d e u r m r i t , f a c l a po po a r e d i f e r i te s

  i z b u c n e a s c a c e l e a i o r n a m e n t e . E , n d r z n i m a c r e d e o c r is t al i z ar e s a u u n f e n om e n f a t a l . P et o t g l o b u l , c u m n m a t e m a t i c a p a r e n u m r t o a r e a i s u c c e ss i vc a l c u l u l c e l o r pa t r u op e r a i u n i , na r t a p a r e d e s e m n u l c u p r i m e l et r i ung h i u r i i r om bu r i , f r c aunu l s fi c u no sc u t de sc ope r i r i l ece lu i l a l t . i n t re ag a c ivi l i za i e pec a r e o va a ve a v ii to r u l po a r t und r u m d e t e r m i n a t . A s i m i l a re a j o a c r o l u l une i c onse r v r i . C r e i e r e a spont a n e n s f e n o m e n u l i n t e r e s a n t ,s i ngur u l . C r i l e pove s t e sc c a oc u r i o z it a t e s t e a r p a m n u n t u l c do i s a va n i n r i d i s t a n a t e , a ude sc ope r i t m a i n a c e e a i c l i pa c e l a a de v r . Au n t r a t n a c e i a ic l i p , pe d r u m ul une i l e g i ' nou i ,

  I n a c e s t c a d r u , c u r e n t e l e de a r t i c a p t t e m e i n i c a n f i a r e . M e diul exte r ior i suf l e t esc n desvol - i l e l o r , da u e sp e c t e i de n t i c e nm a r e a e v o l u i e . i t ocmai f i i ndf r o r i g in c o m u n , a s e m n r i l e i p s t r e a z o r i g i na l i t a t e a . C ond i ia un i c de v i a b i l i t a t e a a c e s t o rm a n i f e s t r i e s t e e x i s t e n a a c e l u ic e i m p on de r a b i l i ne v z u t , pec a r e c ri ti c a z a d a r n i c a nc e r c a t s e t i c he t e z e , s nu m e r o t e z e i s

  EXPOZIIA HUMOWTILOR

  I/ Dan Berceanu Dl Mocsony

  c n t r e a s c : T a l e n t u l . E I p o a t ei l u s t r a un c u r e n t . P o a t e da p r o por ii une i m i c r i p n l a e l a n e m i c e . P oa t e f i xa o e poc .C u r e n t e l e i n s n u -I p o t n a t e .D e a c e i a p r e t e n i u n e a p r o f e s o r i-c e a sc de a c r m ui i s e l e c i o nat a l e n t e l e c a o t u r m n i s e pa r ea b su r d i i l og ic . n t i a u a p r u t n t o t de a u na t a l e n t e l e c a r i a u i l u st r a t un c u r e n t , i dup a c e i a doc t r inar i i ca r i nce rc a t s jus t i f i cesa u s e xp l i c e no ua c a l e c r o i t .Nu e de s t u l s t r a g i o b r a z d f ie e a c t de a d n c ci m a ig r e u s g se l i g un e l e d i v i ne c a r es fe r t i l i zeze brazda .

  Me t rezim fr vo e n sp i r i tu-e poc i l o r s a u al c u r e n t e l o r , s a ua l tur i de e l e , n u voi t , c i d up iue l i de r i tm, heredi t i i c i rcums t a n e d e m e d i u . M e r g e m p e a c e l a d r u m i n t o t d e u u n a m p i n i d eo i m pu l s i e i n t e r i oa r , n i ci o da t de a r t t o r u l unu i m a g i s t r u . Ac e t i a n 'a u t iu t s t r n ge n jurul l or ,d e c t s t e a r p a m e d i o c r i t a t e , c a r es t e a r p i m e d i o c r r m n e c h i a rcnd e nsuf l e i t de Cele maiero ice in t en i i . A. M.

  GNDIREA

  Bucol iceP r i m v a r aAp r i l a l e ga t cu ba sm al e de f lor i ,oc h i i ve r z i a i pom i l o r . . IC uc u !C u c u !Nu t iu dac e g l as ul un e i ps r i , s a u c h e m a r e a p o m i l o r c o p -l r o i , c a r e s e j oa c de - a ba ba - oa r ba .C uc u 1C u c u !U n z a r z r s c u t u r n d u - s e , m a r a t l ivezi i . i f r s v r e a u , p r i ve sc n d r t u l m e u , s v d d e n u c u m v aun p i e r s i c m i t it e l , m bu j o r a t d ea l e r g t u r s ' a t up i l a t dup m i ne ,c a s nu -1 p r i n d c e i l a l i p o m i . . .R d a l b i ne l e , c uc u l c n t , i buz e l em e l e o p t e s c i e l e : C u c u .D a r n d r t u l m e u n u -i n i m e n i !A p r i l ! De ce nu mi -a i l ega t im i e oc h i i , c u o ba sm a de f l o r i ?

  II .A s c u l t c u m s e f r m n t , c u m s ea d un i s e r e s f i r s e v a n p m n t ,c a nour i pe c e r . L i va da p l ou f r a ge d nc o l i r e a i e r bu r i l o r . C nd ic nd , m i s c a p r p r in oc h i , f ugau n e i o p r l e , c a u n t r s n e t s c u r t ,z v c n i t d i n s e v , m i s t u i t n i e r bu r i , i s f r m a t n s a l t u r i de l c us t e .E g r e u p m n t u l c a o f u r t u n mocnit . dar mi -e t rupu l gol deg n dur i , i su f l e t u l m i - i l um i no s iv i u c a un c u r c ube u p u r t a t de p l o i .C p r i o a r a .C a o t oa c de v e c e r ne , n t r ' unschi t , depar t e , pa i i e i nf iora i ,' r s u n p r i n p d u r e .Ur e c h i l e e i s n t a ge r e c a a r i pe l ef lu tur i lor de c m p, i n r i l e e i s n t n f l o r i t e de m i r e sm e l e p dur i i .B o t u l e i p l p nd se a p l e a c pe

  izvo are ca pe un f luer , i 'n . i e r bur i ,' b u z e l e e i s r u t g e n e l e v n t u l u i .Aa - i de f i rav , c un copi l a rf r nge - o c a pe o su r c i c da ri -a r f i mi l , 'apoi e mldioasc a un v n t .Ea se op r e t e d i n goa n , nvoa l t , i a t t de vioiu , c - i pare cra reape c a r e a ve n i t , o c r e a ng a p l e ca t d in cer , de pe care i va luaz b o r u l .Ea ' e spe r i oa s c a pa r f um ul v io l e t e lor de to am n ; ochii e i s n tum e z i c a a r om a f r a g i l o r s l b a t e c i ; i v i a a e i e zb uc ium at c a in imaunu i c op i l nd r gos t i t .D o a m n e ! N u s c o a t e v n t o r i i ,n c a l e a c p r i o a r e l o r !

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  5/22

  GNDIREA

  SEAR NEAGR RZBOIUL

  Sgonote/e firii cresc misterios,Broate oracole n vale; cucul cntBzie bondari de aur...i mpreun sunt un cnt duios.

  Printre tranee,un pic-poc tiacnd i cnd,uernd,labirintul de aleei pleznea

  coaje de pom ~ ori om.Am vzut un mort, nou, chiar acumnfurai n foaia de cort.Pe un b legat,Pe umeri purtat *

  legnnd n transport,

  fruntea golit de dum-dum.

  In deprtare un sst fr fum,Prsit de oameni sraci,Lsat n pstrare cinilor flmnzi

  Care nici ei nu ma < pot fi blnzi

  Sat mpresurat de barci,a/cmi ndrii dintr'odatCcperiuri pe unde a plpit indril,Smerit biseric drmat,Stuule, sboruf berzei or ce mai cat ?

  Cinii urlnd a putie-s'au repezitAtac n pntecele unui cal putrezit,ubt coaste botul i labele au spat,Curnd ciolane albe au lsat,Iar cpna lung i alb a rnjit.

  Se 'niifnec noapte linitit.Vechiul joc

  . pic-pocn toat mprejurimea prginit.

  Cerul pare'n gloane ciuruittoate stelele au nflorit.Insomnie-nebunie- lcomiea ucide a tri.Via vanprintr'o ran

  vei ni.*

  FragiMi e dor de voi, fragi ai pdu

  rilor !Numele vostru e fraged ca o,

  srutare s'rivit pe buze; ros"tin-du-vi-1, buzele mele se srut.

  Sub frunzele pdurii ca subo mare verde cu valurile nfoiete,deasupra creia plutete meduzade miere a soarelui primvara

  v 'nfirip mrgeanul vostru 'nfio.Pe unde rsrii pmntul ntinerete, rumen ca un obraz srutat;voi sntei sfiala primverii ascunsn pduri.

  Aroma voastr e cura t ca ro-eaa zorilor, cci zorile snt gndul frag al cerului care v viseazde c3nd adoarme nspre sear, nchiznd n o hii de amurg, culoareavoastr, fragilor!

  Buzele unui copil din leagn,snt vetede alturi de tinereavoastr', boabe de ran roite ! ,

  Poate ngejii care fur ntr'onoapte, trandafirii toamnei, i-au"nsngerat mnuile v'au picuratdin cer, n pduri? Sntei copil

  ria cpunelor? mtniile violetelor?Ori sntei jarul plpnd, pe carepmntul i-a ars trandafirii albi,ca s culeag p'lpirjle macilor?

  Mie dor de voi, fragi ai pdurilor !Dar prea mi-i pngrit trupul iprea mi-s prihnite manele ca scutez, s vi le 'ntind!

  A vrea s-mi rostogolesc sufletul, nspre pdurile care v'ad-postesc, s mi-1 jertfesc pe rugulvostru de arome, 'apoi s-i suflu,n vntul care v dezmeard, cenua ntinerit, sau s'o culeg npumni -i s'o srut fragi a* pdurilor.

  \ ZmeurSngele apr ins al verii i a m

  purpurat sursul, zmeur luminoasca viiniul amurgurilor prin pduri!

  Inima sevei, bate mai repede imai nebun, pentru tine, rod umedde rubine !

  Cu trupul gol scldat n frunze,i rori aroma ca pe o floare sfiat n dini.

  C-atta patim n calda ta su

  flare, c tremur mai tare glasul privighetorilor din preajma ta.

  Chipul tu e beie de vin rou,pentru ochi; chipul tu .rnetesngele, i dogorte obrajii; aromata srut nrile i umezete buzele !

  Proii i greoii ur!, snt robiiti, zmeur cu buzele nfgurite defriguri!

  Ai deochiat pe pustnicii pdurilor! Cci iarna, fr de tine, ei zac

  zdrobii n viziuni, ca nite trunchiuri de stejar," fulgerai de buzeletale.

  E aprig dragostea lor, cndvirprin fonetele verii, cu nrile arse depoft, cu buzele f mnde, s impart culcuul, ibovnic cu buzele mucate, a vajnicilor uri!

  Dar i uii nepstoare, atunceac=nd desculele ignci cu prmuriu i ochi ntunecai ca umbrata, vor veni s te culeg n cofie!Cci i vinzi dragostea oricu" ivor muca i dinii oamenilor, din

  rsu-i ro i crud, zmeur ispi ti-.toare ca sngele fierbinte copt nbuze de iganc.

  Ionel Teodoreanu

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  6/22

  4 b GNDIREAC et P os t ur f t . EXPOZIIA HUMORITILOR.

  P O Z A V I C L E A N A24 Aprilie. A m ' p r i m i t s c r i s o a r ede l Al ix . Mi-a fcut la 'n ce pu tm a r e b u c u r i e , d a r s c r i s o a r e a n u - m ia d u c e a n i m i c a n o u .A m f pe t r e c u t z iua n t r e a g p ec a n a p e a . C e r u l s ' a l im pe z i t m a isp r e a m ia z . S oa r e l e s ' a p r e l i n sp r i n t r a n s p a r e n t e n d u n g i d e l u m in pa r a l e l e , c a r i s ' a u n t i n s d inc e n ce m a i t a r e ; a po i a u nc e p u ts s e ' ng lb e ne a sc , i a m a uz i tp e p i e t ri u l c u r i i s c u r g n d u - s e i v o -iu lde a p a l f u r tunu lu i " . n t i n s pec a n a p e a , a m n c e r ca t s c i te s c . C t v r e m e c i t e a m , m p e r s e c u t a i a g i n e alui Al ix . O ve de am , n ro chie a lb ,v r n d s - i d r e a g p i e p t n t u r a ,c u b r a e l e r i d i c a t e n s u s ; l s a mc a r t e a ca s m g nd e sc do a r l ad ns a , da r a tun c i g du l s e l e ne v e a ,s e im ob i l i z a f r s e n s , r e p e t a t ,m e c a n ic , i i a r l ua m c a r t e a .M a i sp r e s e a r , c nd a a pu ssoa r e l e de t o t , a m e i t n o r a .O c e a v io l e t s e ' n t i nd e , pe s t ec l d i r il e pos om or i t e i a r bo r i i p r f u i i . V n tu l nc r op i t , im pr e gna tde mi ros de asfalt i de te i nf loa r e , gone a p r a f u l . S gom otu l dea u t o m o b i l e , d e t r a m v a e , d e v o r b es e a m e s t e c a n t r ' u n v j i i t m o n o t o n .M s i m e a m c i u d a t d e u o r , p a r c a t r a c i a p m n t u l u i a r f i d i s p r u t .Sc r iu ! Te iu l nf lor it i t r i m e tem i r o s u l a m e s t e c a t c u a c e l a d ea s f a l t . O n p i a n o , s e n t im e n t a l , t o pe t e n noa p te va l su r i .27. Aprilie. A fost cald i tr ist .A b i a a m p u t u t s - m i s c u t u r l e n e ai s- i scr iu lui Alix cte -va rndu r i . N ' a m a vu t c u r a ju l s r e c i t e scce i - am sc r is . Mi-e a a de ru inen to tde a una de c e a m sc r is 1 Mise pa r e c nu e xp r im c e g n de s c ,

  i a c e a s t a m s u p r g r o z a v .A zi a m a vu t v io l e n t e l e im a g in i a l ep r im e lo r z i le c n d a m c u nos c u - op e Alix. E ra c u totu l a ltfe l , l inip l c e a l a d n sa r c e a l a c u c a r e m i p r i m e a c u v i n t e l e d e d r a g o s t e ;a c e a s t a m i s e p r e a a t r i bu tu l spe c if ic a t r g to r . A c um a , c n d t iu c i d n sa m iube t e , c nu m a ia m n im ic a de t e m u t , sun t de z i lu z iona t . C n d a m c u nos c u t - o , pa r c e ra o poz d in ca r t e i a s ta -mip l c e a . A c um m i d i sp l a c e v i a a e i .Po a te n ic i n ici nu o iube sc de c tpe Ea , cea t r ecu t !E c u r io s c e l i p s i t de pe r s i s t e n a i de e ne rgi e s n t . Cu m mi e ne p lcut un gnd, l ev i t . Adeseor i ,

  Victor Ion Popa. Potret cubist al dnei Gefta Chernbach Popa.

  c nd sun t n pa t , na in t e s a do r m ,m g nd es c la z iua v i i toa re , idac t iu c am un luc ru mainc urc a t de i sprvi t a dou a z i , m c u p r i n d e o t e a m d e m o a r t e .Zi le le a s tea se 'n toa rce Al ix .O do resc , da r nu vre au s f iu n e r bd to r , de f ri c ne de s lu i t ./ Mai. Alix nu v ine de c t pes te15 z i le . Mt u a e i e bol nav , it r e b ue s s t e a c u d ns a . M su p r faptu l c t r eb ue s - i sc r iu .E a a d e s t r i n g n d i r e a m e ade ce le sc r ise . Mu ve mai mu l t ,sau mai pu in , da r e cu to tu l a l t c e va . C nd a r e s s e n toa r c Al ix , a re s f ie sub t im pre s ia sc r i

  so r i l o r ; a r e s m g s e a s c s c h im ba t . I a r i e xp l i c r i , vo r be ,vo r b e ! ,Afa r , mir osu l nes ufe r i t de te in f loa re ! Tei n f loare ! mi ad u ca m i n t e d e m a m a c u m i n i l e s l a b ei cu ochii ngrija i . Cea iul de te if i e r b in t e i c h in ina ! E r a p r im va r ,to t a a ca acu m a, i e ra m to t de a u na bo lna v . T r e c e a u z i le l e n c e t e i l um ino a se . D in pa t ve d e a mun pe t e c de c e r a d n c de a lba s t r u ,m r g in i t de z idu r i a u r i t e d e so a r e .Z iua n t r e a g nu m r a m l in i il e de -s e m n u l u i r e p e t a t d e p e t a v a n , s a usc r i a m cu de ge tu l n a i e r nu m e lem e u . M s im e a m p r e a s l a b ca,

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  7/22

  GNDIREA 85

  s citesc, i doar priveam la jurnalele de mod a'e Mamii. Mamuzau cooanele i domnioarelecu obraji lor surztori , n costume eteroclite, profilndu-se peun fond de peisaj neverosimil imagic. Priveam ceasuri .ntregi la

  ele. Pe o pagin - o. pagin deanunuri era o reclam demnui , reprezentnd o* cucoannalt i subire, ntr'un costumtailleilr i cu o plrie imens, ornat cu o pan de stru, ncfieindu-sela mnui. in minte ce mult miplcea poza aia ! Obrazul mai cuseam m mi.iuna. Am uitatobrazul ei, dar iu minte cu ceamotie mereu nou i cu ce interes netirbit d priveam ntotdeauna. mi plcea ca o persoanvie;.mi :o nchipuiam vorbin,d, um

  blnd. tiu chiars

  c aveam conversaii cu ea. Vorbeam fr cuvinte cu ea! Dar e mult de-atun-cea. Vorbe fr cuvinte ceprostie ! De ce mi-am notat n definitiv toate lucrurile astea? Fiindcmirosea a tei! La lumnare seprlete un fluturai Am s-i scriului Alix. Dor.. .

  2. Maiu. Noapte rea. M'a chinuitun vis fr sens. iu minte cbtea vntul cald i prfuit ntr'ogrdin n care m pierdusem, i

  nsera n grab. Trebuia s m'ntlnesc cu Cineva care s-mi aratedrumul, i parc pe aceia o cutamcu toate c o gsisem. Era o fiinfr form pe care voiam s'onduplec, i care rmnea nemiloas pe cnd plngeam, i'misimeam sufletul nctuat de unregret adnc, acnc, de trecut.

  Azi diminea am fcut ordineprin dulapul . cu hrtii. Numaicutasem prin el de ani de -zile.Am gsit o sticl' cu eter. Rmsese dela boala mamii. mi aduc.

  aminte c s'a nbolnvit i dnsatot aa ntr'o zi de primvarcald Dealtfel toate amintirile leam din primvar. Poate %deceiacnd sosesc primele zile frumoase,i cnd nverzesc copacii, simt cm nstrinez de cunotinele ide rudele mele, c m schimb, cai dori s plec, s fug departe.i n acela timp simeam c nuvoi nfptui nici o hotrre;

  In dulap am gsit hrtii vechi,scrisori, acte. Netiind n ce fel sle aranjez, le-am rs turnat i mai

  mult.Sticla cu eter rmsase ntct.Am rupt cciula de hrtie, amdestupat-o ; eterul i pstrase toattria.

  Var noungropat n spice un fecior de sat se'ntrece 'n sntatecu macii cmpului,cu paserile verii.II vd din spate'din tria braelor lui simt,c nu iubete femeile dect n lanuri coapte de gru.Umezi pn'n bruse'ntorc pescarii dela Murcu libelule prinse'n plrie.

  Globuri mari de ppdie arat drumul vntului.Eu macin ntre degete spic dup spic,i-arunc seminele 'ntre brazde pentruEu macin ntre degete spic dup spic,i-asvrl grunele n lume, fr rost,n cinstea soarelui.Apoi m ridic.

  LUCIAN BLAGA.

  celul pmntului.

  Ce curios miros n mijlocul pri

  mverii!Am putut o clip s asemnzpceala uoar provocat deeter, cu Un sentiment eteric." . Ceasurile trec uniforme i asemnt oare. M simt fr energie ;n'am nici- mcar voina ca s mgndesc mai ntins Ia ea. mi svc-nete gndul dela o imagine laalta. Din vreme 'n vreme se producasociaii confuze i ridicole, i.n'am nici mcar att umor ncts rd de dnsele.

  Nu tiam naite s scriu ce trist

  eram.. M simeam fr astmpr,cu 'mintea ndurerat, dar nu puteam preciza nimica. Acuma midau seama c t risteea o tris-te vie, m neac. E un lucru

  curios: exist dou feluri de tris

  te e : urja avnd cauze explicabilei logice, pe care o recunoti i oncurajezi, i alta fr cauz pecare n'o mai recunoti fiindc seconfund cu nsui caracterul tu.Aa simt acuma.

  Am sfrit ntia sticl...3. Mai., Eri seara ara adormit

  zpcit de eter. M'am trezit azi cugrea.

  Ce curioase sunt halucinaiile.Gndul se concentra n jurul sgo-motului fcut de rsuflerea adncn gtul sticlei. Pe urm am simit

  o cldur i uurare n tot trupu1

  .Gndurile au nceput s roteascgrbi te n vrteje tot mai strmte,mai strmte.- O ame itoare scobo-rre n spiral . spre nefiin ! iparc Alix sta n mijlocul vrtejului. Dar era ntr'adevr Alix? Nutiu, nu vedeam, ci simeam doar .Se poate tot aa de birje s fi fostreclama de mnui.

  i-acuma ?Reclama.de mnui. Dac m

  gndesc bine, bine de tot, atunci tre-bue s recunosc, c, doar ca s

  gsesc jurnalul Cu reclama amcutat eri n dulapul cu hrtii.Natural, fr rezultat. De, aceiapoate, am fost aa mhnit... Eaa de ridicol! M simt ruinat

  BCU Cluj

  http://reclama.de/http://reclama.de/http://reclama.de/
 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  8/22

  86

  Ross .

  p ic ioa r e l e m i su n t s l a b e ; pa r c a i c l c a d in pod ; i m i - e a a de ,len e , i su nt a a de ne l in i t i t na c e l a t r u p .Lui Alix n 'a m s-i scr i u nici azi.Nu vre au s o mi nt , i or i ce i a isc r ie i az i a r f i o minc iun .S e a r a . To t a m lua t doc to r i ap e n t r u g n d i t " . M a i m u l t d e c u -r io s i t a t e . E o p r os t i e s c uz a da r nuf a c e n im ic . O p r o s t i e m a i m u l t s a uma i pu in ! In def in i t iv t iu de cei a u e t e r . C nd l i a u m s im a ad e b i n e , c u m n ' a m s i m i t d o a r nc op i l r i e . -A m m i ro s it m ai m u l t . . . m aim u l t . . . p e l i m b e r e ce c a g h i a a i p e u r m a r d e . . . S e r a f i n a s t z i m b i t o a r e p e p a g i n a n g l b e n i t de v r e m e . S e r a f ina c u oc h i i ga l e ic u p l r i a m a r e , Cu t r u p u l d e m o da t , c a r oc h ia !

  Dl. lM.Q.

  M ' a m d e t e p t a t . M i -e s o m n ig r e a . T r e bu i e s a m c u Alix oexpl ic a ie n pr iv in a s ince r i t i i .Tr ebu ie i mi-e a a de f ricde e xc e s de e ne r g i e i de in i i a t i v !Ce s fac ? Sera f in a se nc he ie lam tu i , im o b i l , c u oc h i i v i c le n i i t a li a d e m o d a t .

  8. Mai. De t re i z i le n 'am ma i sc r is .Am de sc o pe r i t l e a c u l ! B ei e t e r m a ide pa r t e . N um a i a i n ic i ne vo ie s m n n c i ; a s t a e b ine pe c l du r , t e s im i m a i u o r , f r obose a l , f r c h i nu i toa r e a s t a b i l i t a t e ag n d u r i l o r n e p l c u t e .Doa r un g nd m p l i c t i s e t e - Alix. Ce s fa c cu Alix. S 'a sch im ba t , Al ix , s ' a sc hi m ba t de . to t .Am c un os c u t o a l t A l ix , l a b id e m a r e ; a c e i a e a l t a ! P e s te p l c e r e a pu r a f e c tiv c a r e o a v e a mdel Al ix , s ' a de pu s n ur m a cu

  c n d m g nd e sc l a j u r na lu l c ur e c l a m a ?S* zpc i t de e te r . Afar ec a ld s i du lc e ; i i a r m i r os u la m e i t o r . . .Iar te iu l . . .. A cu m a tiu c nm i j ioc u ! v r t e ju lu i nu e r a A ix ;e r a r e c l a m a . R e c la m a ! C e u r tsu n ! P a r c m i - a i b a t ; j oc . Dec e n ' a r pu r t a un n u m ?Miros i sem a t t de mu l t in Ctpii .-dusem contiina . . E rece" , cagh ia a . . .E un f c r iom e n ' c u r io s , c e d e d a tl a s e n t i m e n t a l i s m p a t e t i c m s i m tn c l ipe le de be ie . Era c t pe -ac i's m ' n d u i o e z d e - o r e c l a m . A r u m c u m i n t e a l i m p e d e m g n d e s c d o a r c n u m e l e d e S e r a f i n aa r m e r ge b ine r e c l a m e i . S e r a f ina !S e r a f in a n u m e d e m o d a t , c a ia m i n t i r e a m e a . 4. Mai- Azi ma i o bo si t ca or i c n d .S c r i soa r e de l A l ix ! C e ng r oz i t o a r e b a n a l i t i n t i n s e , p e p a t r upa g in i ! De a lt f el t i a m luc r u l a c e s t ad e m a i m u l t v r e m e , d a r n u v o i a ms ' m i - 1 m r t u r i s e s c . S n t p r e a le n e , i p r e a ge l os de l i n i t e a m e a ,c a s f iu s inc e r . n to td e a un a c um i ne n s um i . Azi s n t n s c u se n s ib i l i t a t e a p r e a n t r t a t ca s nur e c u n o s c a c e s t l u c r u b a n a l i t a t e alu i Al ix. A m s ies la p l im ba re .Tr e bu i e s f e a a p l c u t s f ac ipop a su r i pe la f i e c a r e v n z t o r d ec r i ve c h i de pe c he iu l !

  5. Ma'.Ex'x s e a r n ' a m m a i s cr i s .S e m b u l z e a u n m i n e g n d u r i l e ,ca o c i re ada de v i te la g r l .N ' a v e a n i c i -o e xp l i c a r e f e b r i l i t a t e aa c e i a. M o s t e n i s e p l i m b a r e a p ec l d u r . L a a n t i c ar i n ' a m g s i tn i m i c . M i - a m u m p l u t m i n i l e d epraf. Mirosul de c r i vechi ns o a r e f e r m e n t a u g n d u r i l e v e c h i ! i pe u r m , c n d de sc h iz i o c a r t ei e s e d i n t r ' n s a u n m i r o s d e m u c e di d e b t r n e e c o n t r a s t n d a g e a b i lc u p r im va r a t r i v i a l . P oa te de a -c e i a . a m f os t f er ic it c u to a t e c n ' a m g s i t n im ic a . Ba da , n de f in it iv am gs i t . Am gsi t n t r 'u nm a ld r d e r e v i s t e s e r i i a de ju r na l e de m od n c a r e s e a fl r e c l a m a c u S e r a f i n a . L e - a m c u m p ta t aa , do ar ca s nu fi ven i td e g i a b e . N u t iu d e c e n ' a m a v u t n d r z n e a l a s p r i v e s c m a i d e a -p r o a p e r e c l a m a p n c n d n um 'a m n to r s a c a s . C ur io s c e i z b itc a d e o d r a g o s t e " a m f o st c n da m p r iv i t- o . S ' au d e t e p t a t g r m a d a m in t i r i l e .

  N ' a m s m a i m i r o s e t e r . P r e am z p c e t e . A m n d u e l i r e c i ;

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  9/22

  GNDIREA 87

  notintii i raporturilor noastre,un intelectualism nesuferit. S'aschimbat! Serafina nu se schimbde loc. Dup ani, am regsit-oaceia. Aceia sens imobil, aceiaiprivire viciean, aceia aier desfinx n tailleur" demodat.

  Am avut o conversaie eu Serafina, aa cum aveam cnd eramcopii bolnav, l-am spus tot cegndeam. In adevr nu i-am spusnimica, dar parc-i spuneam, iea nelegea, M duc s-i vorbesciar (nc un folos al eterului : nu mai miroi teiul).

  10. Mai. - Iar o scrisoare delaAlix. Se mir de ce nu-i scriu;eu m mir de ce-mi scrie dnsaminciuni i banaliti? DesigurSerafina gndete tot aa. Eterule pe sfr ite. Am sfrit i sticlacea mare, gsit n dulapul cu

  doctorii. Am s ies s cumpr. Dece am avut attea sticle n cas?Oare .... Dar nu.

  14. Mai. Am cumprat eter multca s fiu aprovizionat.

  But e mai bun dect mirosit.Beau amestecat cu ap.

  Dac stai i priveti mult. la Serafina, hrtia ncepe s scnteieze,pare c se topete; vjie urechile,i pe urm Serafina se deslipetedepe pagin.

  Ce s fac cu Aix?, Am s 'n-cerc s-i scriu mine. Scriu uneimoarte . Cci n sufletul meu eae moart n Ce privete iubirea!

  17. Mai. Serafina e foarte duioas.Azi dimineaa mi-a povestit c nuo chiam Serafina, dar c-i placenumele care i l-arn dat. Era suprat pe mine c m gndeam laAlix. In definitiv trebuie decisntr'un fel cu Alix. Azi mi-a trimeso telegram; m ntreab dece

  nu-i scriu. E nesuferit cnd cinevai se bag aa n suflet!19. Maiu. Afar e cald, cald i

  murdar, i miroase a tei. Servitorii din cas m privesc mirai .

  ISPITA.Un beci ntunecos i tinuitCu boli adnJ pe subt pmnt spate,Pe-o ferestrus doar s'a rtcitUn fir de raze prdfu'te, vechi, uitate.

  Aicea dorm butoaiele tihnite,La nas cu sirachine n care picureaz.Painjeni suie pe grafi nmolite"__Rsun pai: e stareul de paz.

  Cercettor, pros ca un bondarA potrivit cu ciocni//] canauai suge glgind buci de chilimbar,

  Iar umbra Iui (cnd a scpat fcliaSubt unci de porcj-i face dandanauaS semene cu Due-se'n pustia.

  ADRIANMAN1U

  Serafina e suprat pe mine dincauza lui Alix.

  22. Mai. Alt telegram delaAlix. M simt slab la ori ce obo

  seal. Am ndueli reci i junghiurin inim. Oare ce vrea inima?Sete de eter. Ce s m fac cuAlix? Serafina e suprat i numaimi vorbete. Trebuie s vz ce-ide fcut cu Alix. Seara. Miroseangrozitor a tei. Serafina m'a convins c trebue s isprvesc cuAlix. Am scris o scrisoare deruptur i am ji trimes-o.

  Ce vesel a fost Serafina!23. Mai. Azi dimineaa m'am

  sculat aproape treaz. Mi-e grea,

  mi-e ru, ru de tot. Ce s fac

  cu Alix? De ce i-am scris? Ce nebunie? Ar trebui s m gndescintens, intens la ce-i de fcut, in'am puteri . Ai putea s dreg

  totul. Pe Alix o iubesc; mi trebuie Alix. i mi-e sil, sil s iauo decizie!.. Dar Se ra fin a? .. .Zmbind, n poz, ea vorbete frcuvinte. neleg dintr-o datdou lucruri: revolverul e n cutiamesii i al doilea nu am s-lspun.

  Caietul cu aceste note a fostgsit n odaia pretenului mieu.

  Mi l'a druit doctorul ce a fcutautopsia sinucigaului.

  Luca Ion Caragialc.

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  10/22

  8 8 GNDIREA

  ADEVRUL . . .And r e i n t r ne d um e r i t n od i anchi sor i i d in ca re fuse se sc os id u s d j ude c a t , c u t r e i c e a su r im a i n a i n t e .Od aia ace ia mic i s im pl , r su n t oa r e c a un pus t i u n c a r e ig n d u r i l e p a r ' c a v e a u u n e c o ut a r e , i - s e p r u se a t unc i c a o c a m e r d e o t e l , n c a r e t r s e se p r o -v i zo r . N ' a ve a n i m i c de o se b i t . To t u lei-' ter s, sim plu i st r ict , ca n im a-g . l e a d us e n m i n t e a no a s t r der e m i n i s c e n e l e d e p r t a t e d e o t e l u r i .T o t u i a c u m a d u p t r e i c e a s u r i

  ab ia, i -se p ru r igid i sinist r cau n c a v o u . S e m n a c u o n c h i s o a r epe c a r e o v z use od a t , n t r ' u nd e c o r d e t e a t r u , d e d e m u l t .F u s e s e a a d a r c o n d a m n a t lac i nc i a n i de nc h i soa r e . I n m i n t e ' ive n i o f r n t u r d i n d r a m a pe c a r eo v z use oda t , i i a m i n t ib i ne c . e r ou l s c pa se , nu t iu p r i nc e n t m p l a r e : v e n i s e p a r ' c od o m n i m b r c a t n a lb c u z m be tu l su av i pa i i uor i ca un zbor .S i Andr e i z m bi s c e p t i c .C i nci a n i de nc h i soa r e ! Si to tu in u a s t a ' l p r e o c u p a .In suf l e t i se p e t rec ea ' ceva ma ia d n c . A s t a t n od i a a s t a do uluni n a t e pt a r ea z il ei de jude ca t* ,cu g nd ul l a ace as t z i a l i ber r i i ,f i i ndc t i a b ine c nu l 'a u c i s e i " ,c nu -i vin ov at . Si era si gu r c nf a a a t t o r oa m e n i c r o r a nu l e - af c u t n i c i un r u , c a r e ' l c uno t e a u n pa r t e , a de v r u l va n i ne ndo i os .St ia c nu l 'a ucis el , i de a ce iaa t epta l i n i t i t . Era aa convins dea s t a , nc t spuse se se r v i t oa r e i s - ia duc pe n t r u z i ua a c e i a ha i ne l ec e l e bune , i ba n i s de a ga r d i a nu lui i Iui M inai .san t ine la, ca res t a de vo r b c u d nsu l , c l c ndt o a t e c o n s e m n e l e .

  Dar lucrur i l e s ' au n t mpla t a l t fe l .A f os t c o nd a m na t . P r in m i n t e i ve ni r to a t e per ip e i i l e ee lor t re i ceasu r i , de j ud e c a t , c a r e a u t r e c u tr e p e d e , p o a t e p r e a r e p e d e , p e n t r uc a a d e v r u l s p o a t p t r u n d e I al u m i n .P a r ' c a c u m a p c l ip e i se deacolo cu suf l e tu l uor i vese l , caa l t da ' c n d p l e c a de l c oa l n va c a n : ve d e a na i n t e c e va l um i nos i p l i n de buc ur i e .

  G d ur i l e i ndo i a l a l m po vo r a u .S e a e z n c e t p e m a r g i n e a p a t u lu i a l e c rui sc nd ur i scr i i r lun g.Nu pu t e a s n e l e a g n i m i c . Num ai t i a n i c i da c e jud eca t sau n u,n ic i c e a n u m e s ' a n t m pl a t c u e l .S i t o t u i i a duc e a b i ne a m i n t e :A v e n i t n t i M a d a m e S a m s o n i ,ga z da l ui R a du , i - a sp us t r e m ur nd i n t u r n n du - i d i n c nd nc nd fa a sp re e l , c l 'a vzut ped n s u l : p e d u m n e a l u i " , p e A n d r e iIa zec e sa ra n t r n d n od a ia Iu iRadu, c 1-a auz i t i pnd t a re , cp r i n t r e a l t e c uv i n t e c a r e nu sea uz e a u p r i n u a a uz i t doa r : S ip e m i n e m i u b e t e " ; c p e u r m s 'a fc ut l i n i t e , c nu t i e c nd am a i p l e _ a t An dre i , i c a do uaz i d i m i ne a , l ' a g s i t pe R a du m or t ,l a , cap tul pa tului , cu fa a spre u .

  To a t m r t u r i s i r e a a c e a s t a i r m s e s e a a n m i n t e , s p u s s i m p l u i p r oz a i c , c um sun t t oa t e de poz i i il e ma r tor i lor l a t r ibu na l . Da , a afuses e . A fos t Ia Ra du , a vorbi t , as t r i ga t , a

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  11/22

  GNDIREA

  Trebue s fi fost ceva, dacomul acela senin . i nepstor ospunea cu atta siguran, cu attacredin, cu pieptul avntat nainte ca ntr'o lupt.

  Dar atunci*Andrei era sigur cnu l'a omort el. Era sigur.

  Pe urm'i reveni pledoaria avo;

  catului, un priet?n al Iui, cere avorbit cu emoi e, cu avnt. A cutat sa demonstreze adevrul. Sarate pentruce Andrei nu poate fiautorul. Asta i 'a prut i-atunciciudat. Parc ar-mai fi fost nevoie!El tia adevrul, l avea ntr'nsul,i tia c nu trebuete argumentat,c'i numai un cuvnt care trebuespus eu toat convingerea, simplu,i att. Strdania prietenului lui,cu bustuljaruncat peste pupitru cumanile ntinse ca nite crengismulse de vnt, toat lupta acea

  sta a avocatului atunci i s'a prutinutil*, deplasat; parc nici el nuar fi fost convins c Andrei e nevinovat.

  Poate acuzarea procurorului fcuse alt impresie celorlali! Luins i s'a prut atunci" totul o n-gimare ubred.

  Cnd l'a ntrebat i pe dnsulce mai are de adugat, numai ela spus ntreg adevrul, a simitatunci bine cum l'a spus ntreg:Nu l'am omort eu.

  Avea i el uurin de vorbe,

  putea i el s argumenteze logic,s fac fraze frumoase, dar a crezut c nu trebue s nbue adevrul, s-l gteasc. i-apoi eraaa de convins, aa de sigur c ndat ce va spune aceste cuvinteNu l'am omort" toi vor n-lege c acesta'i adevrul, i toatlumea, i judectorii,^ i cei dinsal, l vor aclama chiar. Acestecteva cuvinte trebuiau s deschidun lumini prin care s se vadlimpede totul,

  Dar n'a fost aa!

  Pedeapsa nu'l ngrozea acum.Numai acel Da", spus de juratulcu brbia alb, rar, i cu ochiinegrii i ptrunztori, l chinuetegrozav. Si iari. i vine n minterechizitorul pro:urorului.

  Parc avea dreptate procurorul!Poate are dreptate! O ct n'ar daacum s mai aib sigurana c nueste vinovat, sigurana aceia pecare-o avea atunci, cnd l'a auzitpentru'ntia.oar. Acum, cu ct serepet cuvintele, cu at t i se parmai nendoioase.

  Procurorul spunea; vntilede pe gtul victimei coincid cudimensiunile degetelor acuzatului-'.

  LIEDPeste floarea de mucatSt la geamuri ap'ecatSinguratec, o iat, .

  Stelele sclipesc puzderii...Din adncurile seriiVin fiorii primverii.

  Firea '/7 tain se 'nve/nntS' dfn fund, n noaptea sfnt,

  O privighetoare cnt...La fereastr st' o fatIar pe floarea de mucatPic-o lacrima curata...

  EMIL DARIAN

  i Andrei, parc' l vede i acumpe procuror ndoind de-odat toatedegete'e de la mam, ca o ghiar,artnd aa, micarea probabil aautorului n momentul crimei.

  Andrei scutur din cap, ca pen

  tru a deprta o viziune urt.Crispa i el degetele la fel, i ntinse n gol ct putu, mna ncordat ca o ghiar. O privi lung,fix. Aa s fi fost? De unde stie el? Qetul acesta- nu'i spune animic. Se mai liniti puin.

  Dar era adevrat c'avusese - omnie pe Radu, c'n seara aceiantr'o clip avu impresia c numai tie. ce face, sau c e n stares,fac ori-ce.

  i venir iari n minte cuvinteleprocurorului care aduceau ca un

  indiciu mai mult ura de moar tedintre el i Radu.Era adevrat. Din clipa n care

  l'a surprins cu Li Ja bra pe-ostrad ntunecoas, singuri, cndel a trecut Cu g'uIerul ridicat, caun strein, prefcndu-se c nu-ivede, de atunci fi:ura . Ar fi vrut.s'l vad mort. De asta i aducebine aminte; ar-fi-vrut-s'l - vad-mort. Argumentaia procurorului ise pru de data asta aproape de-ciziv. Acum i d bine seamade ce 'au condamnat . Nu'nel egenumai dece n'a priceput atunci,cnd procurorul a vorbit acolo,, icnd el asculta cu cele cteva cu

  vinte ntr'nsul, pe care le-a spus!a sfrit, cuvinte care-i luminausufletul ca un soare.

  i cu toate acestea n'avea dreptate. Acum cnd se gnde te cRadu e mort de dou luni, vedebine c nu l'a ur t.' Simte chiarc'l iubete. Nu Far nvia acum

  dac ar avea putina s o 'fac,dar l iubete, i e mil de el.Dar dac.n u. l'ar nvia hsamn

  c'l urte, c'l ur te mult, c'icrud chiar. i dac poate s aibgndul crud acum cnd l tiemort, atunci avea dreptate procurorul, avea dre pta te!

  Avea, poate, dreptate. . .Andrei czu iari n ndoial.

  tia bine c nu'l omorse el. Adicnu'i aducea aminte s fi pus mnape dnsul, s fi ncletat degete le

  aa cum artase procurorul, i totui nu. mai tia nimic sigur.Strnse din gene tare, nchiznd

  ochii ca pentru a se uita ntr'nsul, i fcu o sforare puternic,s-i aminteasc totul cum a fost,clip .

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  12/22

  90 GNDIREA

  TURBINCALUi-fVANEXPOZIIA HUMORITILOR

  N e s f r i l e s u n t g r e u t i l e p e s t eca r i t eb ue s t r ea c o r ev is tp e n t r u a a j u n g e , m a i b i n e s a u m a ir u , c u c t i g s a u c u p a g u b , nm a n e l e u n u i s t o c d e c e t i t o ri !Totu i dac mic i le ex igen e a lec o l a b o r a t o r i l o r s e p o t s a t i s f a c e cuo a r e c a r e a b i l i t a t e ; n e c i n s t e a d e poz i ta r i lo r i neg l i jen a abo na i lo r n m a t e r i e d e p l a t s e p o t r e m e d i a ;c o n t u r i l e t ip o g r af i ei s e p o t a m n a ;f g d u e l i l e d e s u b v e n i i a l e m i nitr i lor se po t rea liza ; gre eli l ed e t i p a r s e p o t i m p u i n a , e t c .e t , . . . preteni i le c i t i tor i lor nu set e r m i n n i c i o d a t .

  D e l a p a r i i a r e v is t e i n o i s t r e a mprimit i pr imim tot fe lul de scr is o r i . Fa p t u l e m b u c u r t o r : n t r eno i i pub l ic se n ch ea g ace a a t mo sfe r de in t im i ta te ca re insuf l n c r e d e r e a r e c i p r o c a t t d e n e c e s a r o r i c r u i s c h i m b . i d e a c e e an e - a m d a t , s i l in a s n d e p l i n i mpe c t ne -a a ju ta t pu te r i le , i dor in e le c i t i to r i lo r .Sunt ns cazun cnd n ic i s f ntu l Pe t r e , cu d iv ina lu i bu n ta te in e lepc iune n 'a r t i ce s f ac .A s tf el p r i m i m u r m t o a r e a s c ri s o a r e :

  D-lor Directori,ncerc i nu tiu dac ecoul glasului meu'va rsuna n bolile seninesau n subteranele jilave ale sufletului, acolo unde se rsfa invidiai suspiciunea. ncercarea mea sincer, spontan i mai ales modest,

  hain pe cari muli o revendic ipuini o au, e pornit, din tot ce aremi frumos sufletul um an: admiraia.Admiraia activ crescut din embrionul contemplativ, admiraie care nfrunt minciuna i nedreptatea nvluitoare a tot ce-i frumos.Revista domniilor-voastre n virtutea unui spirit gregar pornit pepanta afirmaiilor necugetate discrediteaz pe un scriitori care n'are altpcat dect izolarea sa fa de relaiile fructuoase n fabricarea de glorii.Simple propoziiuni afirmative lipsitede orice' docum entare serioas insi-nuiazla adresa d. Stoican, un ca-

  botiniim, dem n de a fi alt ura t celuicozminian*) .

  Victor I. Popa La pia n Cluj

  *) Subliniat de noi .

  Cum aceste afirmaii ad-hoc prindrdcini mai uor dect o docum en-.tare serioas, m gsesc eu un umilcetitor, s reacionez contra acestuisistem. neleg s distrugei uri scriitor nul ca talent, criticndu-l darnu brfindu-t. M ndoesc c n mentalitatea d-voastr critica < brfireajosnic, s fie noiuni identice. Pnacuma n revista d-v un rnd n'afost consacrat operilor d-lui Stoican,pentru a nutea astfel justifica dispreul d-v. pentru el.Sistemul acesta de discreditare aplicat unui scriitor tnr, nainte detoate e o crim n contra posibilitilor viitoare ale talentului su i'cum e n cazul nostru, dup convingerea noastr intim, contra unuitalent viguros. Revista d-voastr attde simpatic este solicitat de unasiduu cititor al ei, s-i repare gre-ala i s dea atenia cuvenit unui'scriitor, ce se impune.

  Louis WAGNER. BacuP.S. Am uitat, s v cer neprecU'peita osp italitate, de a crei larghenu m ndoesc."

  M r tur i se s c , c i t i sem ope r i le d -!u i:Sto ican , ad ic , ma i p rec is , m n c e r c a s e m s c i te s c p n l a c a p tu n u l d i n c e l e a p t e ( 7 ) r o m a n e iepope i cu ca re d - sa a nzes t r a t l i t e r a t u r a r o m n d u p r z b o i i ,d r e p t s s p u n , n ' a m g s i t n i m i cd in ceea ce b inevoi to ru l nos t ru ce t i t o r n e s e m n a l e a z , d i n p o t r i v .Sc r i s o a r e a d - l u i L o u i s W a g n e rm 'a t r ez i t b rus c , ca in t r a re a a l mur i lo r n t r 'o uve r tu r a t izu lu is u R i c h a r d . O a r e r i ' a m c o m i s v r e - o f a t a l e r o a r e ?\ c o n t i i n c i o s a m l u a t d i n n o uc e l e a p t e r e s p e c t a b i l e v o l u m e a l ed- lu i S to ican , h o t r t s le c i te scp e t o a t e d i n s c o a r n s c o a r ,ch ia r da c o i p le sn i ln g e le .I a r de vo i desco pe r i ceea -ce cua t t a s e r i o z i t a te i b u n v o i n d e s c o p e r e p r i e t e n u l n o s t r u d e l

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  13/22

  GNDIREA :* 91

  Bacu, m las de literatur pentru totdeauna, mai ales c mi sed prilej s scap de beleauaaceasta n chip onorabil.

  La lucru deci !...

  N'am visat, nimic as t noapte. .Dar m'am trezit dup miezul nopii

  i n'am adormit pn 'n (sic) zori...Sufletul meu era ca faa mrii ....Aveam senzaia nelmurit, darcert, c, undeva, foarte aproape,ori nelmurit de departe, se cufundn dureri o lume necunoscut i care,m trt e dup dnsa cu o reeanevzut, dar ale crei nenumratefire le simeam, m strngeau cope-rindu-m. nvluindu-m, nbuin-du-m, trndu-m; ameitor cu ele".

  M durea capul. Cetisem' 80 depagini din nfloreau trandafirii" iia fiecare fil, la fiecare fraz, mtrecuse cte un rnd de ndueli.O filigean respectabil cu emfu-zie aromat de cafea ddu noiputeri nervilor flecii de preamult tenziune.

  nainte !

  Crezi, c dela suflet la suflet, suntci, ca nite puni de lumin, aruncate peste abisuri, pe cari, ele-itrimit veti, imaterial, se ntlnesc,fr ca aceast realitate nevzut,s poat cdea sub perceptibilitateasimurilor noastre ?!

  - Nu cred...

  Uf, bne c nu! altfel ar fi trebuit s m chinui s neleg, pentru a crede !...

  Constatai cu desndejde c bunabutur a profetului nu-mi maislujete la nimic. Mustrarea d-luiWagner m urmrea ns, cu struina unui sol al chinurilor iadului pe urma unui suflet vnduthatmanului rutilor. ...Fcui oinjecie cu ntreit doz de cafeinapentru a-mi ine cuvntul pn lacaptul puterilor mele, i m gndiila Marinetti care cel puin areonestitatea frazrii fr nici o aparen logic.

  Vezi, d-ta, un roman este uncmp nemrginit, in cari, munceti,mereu, din zori i pn sear."

  (p. 85 op. cit.)

  Hotrt snt un imbecil. Prietenul Wagner (cei dela Bacu) aredreptate. Nu m pot concentranici pentru a savura aceast de ;li:ioas definiie a romanului. Versurile neserioase ale lui Toprceanumi joac n minte ca uti refrenhain i bizar:

  Amorul e un lucru foarte mare"t?\isclete : Gut Popndu.

  (In sanctuar)

  EROUL

  E rupt ghiata veche i hdina 'n cot crpit,Pe mas stau uitate frmturi de pit.Dar masa lui srac ntreag este plinDe vase mari i svdte, sculptate n luminIn care parfumeaz ca fumul din altareO floare ideal, de tainic visare.

  Pereii uzi de varul din camera sracIluzia 'ndrsnea de-odat i mbracIn blnuri de hermin.Cnd calda fantezie revars - ascunsa myiCe 'nprtie n 'cale

  Comorile uitate din basme-orientale,Paenjeniul galben din coluri n ruineSe face baldachineIn care dorm poeii de mn cu regine;Podelele 'negrite n mozaic se schimbSub grelele covoare ce'n armonie plimbPersanele urzirlIar patul lui de scnduri uscate i subiriSe face tron de fUde, purtnd pe albe scriCununile uitate de veacuri de-admirri,

  E rupt ghiata veche i haina 'n cot crpit

  Dar ctid Pegas la ue isbete din copitPoetul inspirat,Pe coama fumegnd grbit a 'nchcat.Muiat n blond de lun i purpur solarPmntul ntr'o clip n fug-l nconjoar,Pe scrile visrii eroic opintitSe - asvrle 'n venicie, se perde 'n infinit.

  D. KARNABAT.

  nconjurat, asaltat, coperit, biruit, strivit de fantastica nval arealitii, cu toat ncordarea pute

  rilor mele, m'am avntat spre lumin, spre cer, c'a's'alungi (sici cas ndeprtez realitatea..."

  Predispoziia d-lui Stoican pentru v.rgule puse sus sau jos,' mfcu s reflectez ce mult dreptate a avut Mallarme cerndpentru opera de geniu numai virgule. Dac d. Stoican' ar fi lsatliber staiu dintre vhgule, a fifost cel dinti care s-i recunoscgenialitatea, fr mterven a d luiWagner.

  Pe cnd mcinam aceste gn

  duri, factorul mi aduse o scrisoare.Tocmai m pregtiam s o aruncdeoparte pentru vremea cnd voi

  avea mai mult rgaz, hotrt scontinui lectura trandafirilor carinfloresc cu atta trud, cnd unimperativ fff urgent scris energiccu creion vnt pe coperta scrisorii mi schimb planul.

  O deschid deci, i cetesc:

  Domnilor,

  Apreiez revista d-v i de aceea ocetesc regulat cu mult atenie. Numrul 3 ns m'a necjit tare i @redc nu ai scos-o pentru a v netjicetitorii. Bine,' se face asta, domnilor!.. S amestecai pe Cosmin cuStoican, un la care bate cmpii iare fum n cap ?Dac vrei s v mai cetesc re

  vista i s o laud i la alii, nu maifacei treburi de astea. Injurai-l peCosmin ct vrei, c eu tot nu cetescBabylonul Iui din Rampa", dar nu-l

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  14/22

  92 GNDIREA

  mal punei lng la, c-mi trecefierea n snge, i v dau dracului.

  SalutareNi SURDUC, pensionar

  Fii bine-c uvnta t tat Sur duc !De nu interveneai d-ta se ntmplao nenorocire.

  Scrisoarea d-tale m'a cam zp

  cit n primul mo me nt . Mu tiamce s fac. D. Wa gn er gs e te nede mn altur area iui Stoican l ng iCosmin; d-ta pe dos.

  Ce pute"am face ?.Am lsat frumuel crulia cu

  poz de reclame pent ru paste dedini i m'am degajat de oricerspundere. Rmne s v nelegei amndoi: d-ta d-le Surduc cuprietenul Wagner dela Bacu...

  Eu nu v mai po t mp ca . Tepom ene ti c-mi ceri i d-ta scitesc d in nou to at ope ra d-Iui

  Cosmi n... i asta n'o mai nc erca doua oar !Ivan al II-lea

  OTIREA MEA Ady '

  Copii,nflcrat, fr pereche oaste,Pot eu s mor!A mea e arai ale voaste suntCele mai sfinte slujbeDac mor.Am chibzuit aceasta bine:VeniiCopiiMai pctoi ca mine,Mai frumoi i mai iubii,Mai muli i mai buni.Voi suntei ara mea

  i-aci' al vostru ,va fi totulDe poman.'Nainte, scump ,oaste,nainte!FluturaiDrapelul rou al greelilor meleS se vad mulii ciucuri negriAi virtuilor li din mormntPrivesc spre voi.Vite/i,

  Copii,'Nainte!Eu nu mai am nimic.Voi suntei motenireai rsplata.Voi suntei cntecul meu;

  Copii, copiii mei, ,Va fi frumos s cadAproape tnrPentru voi.'

  VASILE AL.-GEORGE.

  Un volum si un premiu,,Flocrea pmntului" de Demostene Botez

  Academia a premiat volumul deversuri ai d-lui" De mo st en e Botez.Acum doi ani, d. Botez a mai fostpremiat cu ocazia unei placheteMunii", ad ugi t la volum ul d efa. lat deci ad ou a oar cndpoetul din lai a fost elogios apreciat de o instit uie excluzivist ibtrn.5 Academia,-astzi, d dovada de o ti ner ee vi guro as, cucare nu prea eram obinuii. . .

  nti'adevr, dintre toi poeii tineri, aprui n ultimii ani, d. Demos ten e' Botez e, poat e, cel mairep rez ent ati v. Poezia sa fr a fiecoul banal al-nici-unei preocupriactuale, cuprinde n ea fiorul uneineliniti care ne frmnt pe toi,acum Cnd temelia secolului acestan ttnr se dovedete ubred ibtrn. Deaceea multe din poeziilesale i dau impresi a unu i sfritde fur tun ; e dre pt c n nici-unanu ncep e vijelia; dar pest e totnelinitea ascuns i latent strue.E o.poe zie static, contem plati v,pe aiocurea deza mgi t, ntotdeauna o atitudi ne sobr i no bil.Sufletul poetului oglindete adeseori via a; tie s'o priveasc i s'ontr ebe, dar fr s se ame ste ce pre amult cu ea ; i, de cele mai mul teOP, se regsete cnd nchid j ochii,Cnd se ad n ce t e iar n ei, cer-ce tndu :se prelu ng n ceasur i d enchipuire i vis. . .

  lat de ce poetul din via, nici nu ia tot , nici nti alege, prefe r...Firea sa l n dea mn domol sprenopi linitite, spre amurgur sentimentale, spre primverile trzii inceputurile de t oa mn . Totui, undemon ciudat l mpinge spreadn curi de suflet, ntune cate inesigure, spre hrube sonore ipust'i pe car e le cercet eaz, timidi ndurerat, curios de necun oscuti dor nic de lumin , ca un copilnt>'o pimn i, ca u n supers tiio sntr'un cimitir, noaptea. In mpere

  cherea asta de naivitate i acuitate de senzaii,n curiozitatea astapuin bolnav i musculatura unuivers cteodat ro bust ca un odgo n,

  * st tot farmecu l origing] i ad n eal poeziei iui Demostene Botez.

  Rsfoind volumul, cu : fiecare pagin deschizi o. zare, acope ri -, uncer, aduni o fur tun ori risipetinite no ur i; e o contin u alternativ de um br e i lumini, ide soa rei ne gur , de misticism astra l i

  dragoste adnc de pmnt.D. Demostene Botez, care tie -

  fac un poem minunat dintr'unsunet de clopot, un parfum' desakm i un vnt, care tie s-adune toat mhnirea banal aunei Dumineci" de trg, aa cumai cul ege de pe un ma ida n unbuchet de flon vinete de spin, ties aib cate -oda t viziuni tra gicei spimnttoare: ,

  Se las pcl ceas peste cmpuri,'i'n noi i peste noi mereu s las.Pe uliele 'nguste'i pe cas

  Tot cerul nvlete n rstmpu i.Pe banca veche unde-am stat cu ea,.Din nucu 'nalt, j singur, i pustiu,Ca pe- capacul unui mic sicriu,Plng ramuri goale, n tcerea grea.

  i putrezete parc'ntreg pmntul;Nici soarele nu-apare nici n'apune,Stau neclintii copacii de crbuneDe team, parc, s nu-i sfarme vntuL

  i pretutindeni ca'ntr'un'li* tirimMai goi de visuri, mai sraci de via,.Inmormnta.i n toamn i in ceaPutrezim. . .,

  Alteori, sufletul poetul ui se mprtie n natur cu generosul pan-theisrnB al- unu i. ne lept indian, can poe?a D esnd ejde" c are vaine, snt singur, ioc de frunte norice viitoare antologie:

  Snt un strm. . -.flzi m'a uitat demult pmntul,Nici arina nu m mai tie.Snt ca un puf de' ppdiePe care! poart venic vntul.

  Prin fiecare pom, aldat* -fim respirat ca'ntr'un plmn,Dar azi simt bine cum rmnO vietate izolat. . .

  Odat pornii s citm,cu greu anm>gsi o limit. Cci dela nceputul lasfritul volumul ui o pagin nu-care s nu te opreasc. i multepagini snt care te ude amn srevii, s strui cu ochii ing nd u-rai asupra foilor, pn cnd ajungia le ti i a le fred ona singur, ca unleitmotiv sufletesc de toate clipele...

  ,ln poezia noastr, cu savantencer cri' de metafizic ban at , plinde megalomanie ridicul i de tnrn-

  biri futuriste, poezia d-iui Demostene Botez se impune, cu larga lputernica stpnire a Naturii.;. . .

  Al. A. Philippide.

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  15/22

  G AN Dl Rt A 93

  SALONULHUMORIT ILORA st fe l s ' a a n un a t t im p d e olun , pr in t r 'o voi t confuz ie de voc a bu la r , e xpoz i i a c a r i c a tu r i t i l o rd in S a lonu l A r t a "H um or va s z i c ve se l i e a sc unss u b o a p a r e n s e r i o a s ; a m e s t e c u l d e ba t joc o r i s a v a n ta s t p n i r e de s in e , c a r a c t e r i s t i c t e m pe

  r a m e n t u l u i a n g l o - s a x o n . C u a c e s t n e l e s , f r a n u s e s c u l humeur o d a t m p m n t e n i t p e s t e c a n a l u l M n e c i i ,s 'a n t o r s p e c o n t i n e t m e t a m o r f o z a t n e ng le z e sc u l hamour, cu unsen z b in e d i fe ren ia t de ce l d ' enjouement . Artit i i car i au e x p u sla p r im u l s a lo n a l hum or i t i l o r , a uc on f und a t n s vo i t c a r i c a tu r a c uhu m or u l . N u e o c r im , da r oa buz iv v io l a r e a d i c i ona r u lu i .

  Hu mo r i t i , n senz ul s t r ic t a l cuv n tu lu i , nu a ve m n a f a r d eD r a go , c a r e l i p se t e d in e xpoz i i e . i e f i re s c . D e s e m n u l h u m o r i s t i cnu s ' a pu tu t desv ol ta f i indc reviste le l ipses c , f i indc pub l icu l e de pr ins cu ca r ica tura pol i t ic i f i indcz ia re le nu ' 'ce r de c t a r je fug are .Ar t i s tu l a fos t s i li t s se su pu nlegei de cerer e i ofe r t , i s ia do p te z e c r e ionu l pub l i c u lu i . S in gu ra vec hie revis t ce - i z ice h u-m o r i s t i c ; F u r n i c a " , t r e t e d inloca liz ri i ad ap t r i e f t in p l t i te i e xe c u tc u t a t e n c ond i i i t e c hn ic ei n f e r i o a r e .P r im u l s a lon a ! hum or i t i l o r " as t a b i l i t n t i a o r o a p r o p ie r e n t r ea r t i t i i izo la i i pr in ace as ta nu m aide a r f i, nc de sch ide pos ib i l i t ide o mai f i r easc dez vo l ta re e ge nu lu i . Expoz i ii l e r e gu la t r e pe t a tvo r e du c a gus tu l pub l i c u lu i , vo r daa r t i t i lor pos ib i l i ta te a s - i v nd luc r r i l e , i poa t e vo r nde m na u r iedi to r c ru ia i p la c c t ig ur i les igu r e , s t i p r e a sc o r e v i s t m a ia r t i s t ic i cu mai mul t gus t dec tc e l e d e p n a c u m .Cc i n de f in i t iv ca r ic tura i de

  s e n u l h u m o r i s t i c , n u c o n s t i t u e oa r t m i n o r d u p c u m s e g s e s cc l a si f ic a t e n m a n ua le l e de pe d a n tn u m e r o t a r e . E l e a u p r e o c u p a t ce i

  mai mar i a r t i t i a i veacur i lor . C inen u - i a m i n t e t e a d m i r a b i l e l e a - jed in a lbu m u r i l e l ui L io na r d o daV inc i , a c e l e d in D a ns u l M a c a b r u a llu i Ho lbe in , sau i lus t ra i i le ace -lu i a pe n t r u E log iu l ne bu n ie i a llu i Erasm; i c ine va u i ta uorsc h i e l e p l i ne de hum or a l e l u i G oya ?C a r i c a tu r a a n s c u t od a t cuc e l e d in t i m a n i f e s t r i de a r t . Af os t c unosc u t de A i r i e n i i i Eg ip teni , ia r Grec i i nu se s f iau adeseas - i i roni zeze as t fe l d iv in i t i le . Eo a r t i n t e l e c tu a l c a r e c e r e pelng ta le n tu l bru t i o f ine e dec u g e t a r e i o b s e r v a i e , d e c a r e a d e sea p ic toru l se poa te l ips i .

  a le d lu i Iov d^op i ld , ne n to r c l aa r ie ie e f t ine , ca ri f ceau od in i oa r de l ic iu l v i t r in i lpr d in Cap Hal . Daa tunc i da c nu ne n e l m gus tu lpub l i c u lu i s 'a - m a ' su b i a t . N u sem a i m u l u m e t e c u s i m p l e e x a g e r a r i de l in ie . De as em en i i sbesc su p r to r oc h i t ! i c a r i c a tu r i l e de s -g r o pa t e a l e d i ui Petrescu-Gin,o g lo r i e ' de od in ioa r , a s t z i de f un c t .Dl. Maur, c a r e a s tud i a t n s t r in t a t e p e a m u l t pe n t r u s r c i mij l oa c e lo r de c a r e f a c e d ov a d ;e x pu ne c t e va a f i e. E l e a m in t e scp r e a d e a p r o a p e g e n u l o b i c i n u i tn u l t imi le pag in i a le gaz e te l or ir e v i s t e lo r ge r m a n e , e lve i e ne i i t a -

  Toalet

  Din ce le 1500 de p l an e a le lu iC a l lo t s e po a t e r e c ons t i t u i o e poc to t a t t de de s v r i t c a d in c e am a i c o m p l e x e n c i c l o p e d i e . i t o to e p o c n t r e a g s e g s e t e n c h i s a n a l b u m u l l ui D a u m i e r , C h a m ,G a va r n i , N a da r s a u A ndr G i l i .C a r i c a t u r a i d e s e n u l h u m o r i s t i ca u a s t fe l o v a l o a r e d o c u m e n t a r ap e c a r e s a v a n t a p e d a n t e r i e o n e -g i i z e a z c u p r e a m a r e u u r i n . I arpe l ng a c e a s t a a u o a l t im por t a n , e du c a t iv , p e c a r e M in i s t e r u lA r t e lo r n ' a r t r e bu i s o u i t e .

  P r im u l s a lon , p r e z in t f r ndo ia l n u m e r o a s e l i p s u ri . O l a r g b u n vo in a l s a t s s e s t r e c oa r e ie xpo z a n i c a r i r e p r e z in t o a r t p e r i m a t . P o r t r e t e l e c a r a c t u r i z a t e

  l i e n i e t i , p e n t r u a l e r e c unoa t e os inc e r o r ig ina l i t a t e .Dl. Ross, c unos" c u t pub l i c u lu i a t td in expoz i i i c t i d in ca r ic a tur i le pu bl i ca t e n d i fe r i te z ia re ir e v i s t e s e m e n in e l a ge n u l nc a r e a e x c e l a t o d i n i o a r Iser. C uta lentu l su , cu l in ia s igur , i cui r on i a n sc u t e r e g r e t a b i l c oc o l e t e c o m p o z i i a i a n s a m b l u l . id o a r d e a c o l o s e p o a t e a t e p t aa d e v r a t u l i p r e i o s u l h u m o r .C o m p o z i i e n c e a r c c u u n m o de s t suc c e s d l . Ghinsberg; d a rc u lo a r e a c oc l i t i r it n e p l c u t r et i na i c u t oa t bu n vo in a s a dea m a t o r , h u m o r u l l i p s e t e . Z a d a r n i cl ' a m c u t a t m c a r n l e g e n d e l eexpl ica t ive .

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  16/22

  94 GNDIREA

  Dl G/c, cu l in i i s imple , d in cont r a s t e , r e u e t e s s c oa t r id i c o l ul c t o r va pe r son a g i i i hum or u lc to rva s i tua i i i nsp i ra t e d in do meniul pol i t i c i soc ia l .Dl B'arg, a i c r u i c op ii a m i n t e s cl in i a de l i c a t i s i m pa t i a du i o a sa l u i P o u l b o t , e x p u n e d e a s t d a t un pa s t e ! so b r u i r e u i t c a h um or :o s e x a g e n a r i u n b u l d o g . C e l e

  l a l te do u l uc r r i c un osc u t e de l o p r e c e de n t e xpoz i i e nu a u n i m i cnvese l i tor .Dl Gruia c a r e n e d e p r i n s e s e c uar j e l e abi a schi e l e d in t r 'o l i n ies u s p e n d a t ; e x p u n e p a s t e l u r i r e u i t e . P oa t e de o i r on i e c a m p r e ai nd u l g e n t i f e m e n i n ; da r d e l i c a t i d e s m i e r d t o a r e o c h i u l u i .Dl Victor L Popa a fost nsa de v r a t a r e ve l a i e a e xpoz i i e i .C r e i on , qu a , a c u a r e l s a u u le i ;p r e t u t i n d e n i s e r e s i m t e p r e o c u p a rea de a red a , nu exag err i i ca -r i c r l de forme exte r ioare , c i opa r t e d i n hu m o r u l c on t r a s t e l o r i nt e r i o a r e . D n a L u c i a S t u r z a - B u l a n d r ac u a e r u l de m a t u r ga l i na c e e o f e n sa t ; Ge ne r a l u l Ave r e sc u c u f i ne e abonhom ; c a pu l e xp l oz i b i l a l c on f ra t e lui Pamf i l e ica ru; adm i rabi lu lpo r t re t cubi s t a l Dnei G et t a Che rn-b a c h - P o p a ; f i e c a r e t r a t a t e n a l t m an ier i cu a l t e mi j loace dov ede sc o r a r c om pl e x i t a t e a r t i s t ic .Cele pa t r u s culp tur i , ca r i au for ma tsucc esul expoz i i e i , ne -au pu s nt r e b a r e a d a c n u c u m v a d l P o p ai -a gre i t ca r i e r i l e mul t ip l e dep n a c um i nu e n sc u t s f ied e o p i l d , u n m a r e s c u l p t o r e x p r e s ioni s t ,

  Un sp i r i t ua l M oc sony e xpune d lDan Berceanu.S a l on u l e c om pl e c t a t c u l uc r r imai vechi a l e d lor Iser, Ressu,Steurer, c a r i a u p r s i t d e m ul tc a r i c a t u r a pe n t r u p i c t u r a d e f ond .Ele nu ad ao g nim ic ni c i Ia g lo r i aex po zan i lor , n i ci a expo z i i e i .Cr o n i c a r .

  ALICE SOARE . Ferestre luminate,Poezii . Ed. Gutenberg, Buc. 11 Lei.In haine complicate de soneteAm mbrcat simirea mea sortitCa sub podoaba grea i mestritS'ascund venic formele-i discrete.Nu vreau lirismul care poart 'n pleteToat lumina soarelui oprit,Dar goliciunea lui cea pngrit, Neruinat o duce 'n dar ta cete !Ci vreau ca 'nhieratic gtealSubt valuri de brocaruri i mrg eleSimirea mea s'apar ideal.Ca o dom ni 'n vechile castele,Departe de-a mulimii bnuial,Abia ntrezrit prin zbrele.Aa - i spove de t e dna Al i c e S oa r eho t r rea de-a i face din form aconci s a son e tulu i un zg az di sc r e t m po t r i va - i m pu l s i un i l o r d a u n :

  t oa r e a r t e i . P n u nd e a r e u i t , s epo a t e ve d e a d i n n s i a c e s t son e t .Cei doi da r o m o n i m i d i n a d o u as t r o f a r a t c d - sa nu s t p ne t e n c m i j l oa c e l e t e c n i c e . I de e a ge ne r a l ns o n t l n i m p r e t u t i nde n i nr e s t u l vo l um ul u i .Dn a Al ic e S o a r e u r m e a z o c a l edes chi s de a l i i . Poez ia sa , dac nu e de o o r i g i na l i t a t e i sb i t oa r e ,r e a l i z e a z un i m p r e s i o n i sm l it e r arspe ci fi c f e m i n i n , a du c nd p r in a -c e a s t a o n o t i n t e r e s a n t .T e m p e r a m e n t d e l ic a t i i m p r e s iona bi l d-na So ar e n e d poez i iboga te n imagini fe r i c i t e .Dar farul n cucernica-i micimeE un vrf de diamant ce vrea s sapeO mngere 'n oarba 'ntanecime,sa u :i evantaiul vntului esutDin fire de mirezme ce s'adunZburlete o uvi mai nebun:Un negru zb or de liliac tcut.Am putea face nc mul t e c i t a iuni . Ciclul de poezi i n care sec n t m a r e a sub d i f er i te a sp e c t ea u o m i n u n a t e s e n s i m b o l i c i o bo g i e de i m a g i n i c a r a c t e r i s t i c pe n t r u t a l e n t u l dne i S oa r e .In sone tul e rot i c ns , zgazul espa r t . Ava l a n a pa t i m e i nu se m a ipo a t e s t p n i n nc l e t a r e a f o r m e i .S o n e t u l e p r e a s t r i m t p e n t r u m n a

  n c n e n d e m n a t e c a p o e t e i , i arve r su l a bu nd n e xpr e s i un i ne f e r ici te i vu lga ri t i :O, patul tu srccios de scnduriPe care ne-am iubit atte$ rnduri...Dar lucrurile care-au fost a melePe care le-am 'ales cu drag, chiar eu.N d j d u i m c v r e m e a v a r e p a r aceea ce pre a mu l t t i n ere e lit e r a r n ' a pu t u t s s t p n e a sc .Rea le l e nsu i r i a l e dne i Al i ceS o a r e su n t o c h e z i e C p r i n t e l eson e tu lui nu va m ai fi u l t rag ia t n

  mot ivul de ins pi ra i e a t t d es c u m p Iu i : d r a g o s t e a .

  RAM IRO ORTIZ. Cronici italiene.Ed. V i a a R o m n e a sc , l a i 1 4 Lei .Profesorul de l imba i l i t e ra tu ai t a l i an de l facu l t a t ea de l i t e re aunivers i t i i d in Bu cur e t i , ne d n vo l um nu c t e va cronici c u m p r e am od es t Ie n t i t u l eaz d sa , c i unc iclu d e jud ic ioa se s tud i c r i t i ce a -supra c torva din ce l e mai dese a m pe r sona l i t i a l e l i t e r a t u r e ii t a l i e ne : Q i osu C a r duc c i , An t on i o

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  17/22

  GNDIREA 95

  Fogazzaro, Qiovanni Pascoli iArturo Graf.

  Snt pagini- preioas n volumuldlui Ortiz. ftrfi banal s mai facem,afirmaia c ele astup un gol simitor n literatura romneasca", darstiindu-se cu ct superficialitate

  se cunoate o literatur strin dinfugare i rigide studii de istorieliterar, studiile dsale au mriacalitate de a ntreaga lenevia cititorului, strnindu-i curiositatea serioas a cercetrii obiectului criticat, spre deosebire de acea cu-riositate de magaziner, care semulumete cu reinerea ctorvanume, date i titluri de volume cucare s epateze" n obicinuiteleincursiuni literare ale saloanelor icafenelelor.

  Gigantica personalitatea lui Car-

  ducci care stpnete toat epocaunitii naionale a Italiei, poetulcare e copleit sau copleete patrudin cele mai diferite ntre ele epociale Italiei recente, e privit din punctul de vedere al influenelor exercitate asupra sa de cercetarea asidua evului mediu italian, ca i subaspectul influenelor suferite dinalternarea evenimentelor prin carea trecut.

  O oper de titan e opera poetic att de curios variat a lui

  Carducci, dar. att de natural. Eantrupeaz ntreaga fiin etnic a .poporului italian, cu toate aspiraiileei, cu toate greutile i suferineleprin care a trecut, cu tot ceeacevibra n adncurile contiinei ndelung sbuciumat" de Cea maifrumoas epoc naional.

  Pentru Fogazzaro dl Ortiz consacr dou studii, unul rezervatultimului su roman: Leila; altulntregei opere literare a mareluii nedreptitului romancier i poetitalian. Malombra, Daniele Cortis,

  Piccolo Mondo flntico, Mistero delPoeta, Piccolo Mondo Moderno, IISanto i Leila, att de discutata sa

  oper de btrnee, sunt trecute-Contiincios prin alambicul uneijuste cercetri, i acel ce a fostatt de ptima discutat de ctreBenedetto Croce i capt o justapreciere n studiile dlui RamiroOrtiz.

  Regretul c opera lui Fogazzaronu e tradus n romnete te cuprinde ndat ce ai parcurs ultimapagin consacrat puternicului a-

  rialist i fin romancier disprut.Din acela spirit de i minuioas

  cercetare i just apreciere se mprtete i mohortul poet Ar-

  turo Graf, ajuris profesor la universitatea din Torino dup ce afost negustor la Brila. De aci nsn loc s* se ntoarc n Italia cufranci", i-a mbogit vasta aoper asupra literaturilor neolatinecu un studiu asupra. poeziei po

  pulare romneti.Cuvinte emoionante are pentruGiovanni Pascoli, poetul vrbiilori al "tuturor paserilor. Viaa luiGiovanni Pascoli e cea mai bunexplicare a ntregei sale opere. '

  CAMIL MAUCLAIR. Princes del'esprit. Ed. Paul Ollendorf Paris.

  Edgard Poe, Flaubert, Mallarmei -Yilliers de Isle-Adam, considerai de Mauclair prini ai spiritului gndirei contemporane,snt privii printr'o prizm ndrznea, i interesant.

  Despicnd n dou, dup caracterul lor individual, operele IuiFlaubeit, Villers i Poe, constatdeoparte un idealism pe care lidentific cu nsi fiina lor, iarde alt parte opera de revoltcreiat prin ciocnirea cu nedreptilerealitii. Poe a putut totui r-.

  mne un revoltat n lumea luiideal. La Villied, pentru careMauclair arat mult entus iasm, revolt ia mai mult forma ironieiprin metafor. Flaubert isbucneten mnie i furie.

  Din caracterul mai coninut allui Villiers, rezult acea oper maibogat n idei i mai perfect nexteriorizare dect a lui Flaubert.Pentru limba lui Villiers, MauclairaraU un adevrat cult i o gsetesuperioar Ca perfeciune Celeidestul de reputate a Iui Flaubert.

  Pentru Mallarme rezerv un studiu aparte ca i pentru Paul Adam.

  w\WDEEA EUROPEAN. - f\. IU.

  Mo. 68, Buc. - public primelerspunsuri la ancheta deschis cuntrebrile: l) Este legal arestarealomunitilor notri, n plin i legiuit congres politic? 2) Ceefecte poate avea un asemnea act

  asupra libertii gndirii i integritii caracterului generaiei.noastre?Dl prof. Dr. G. Marnescu, fr

  a da un rspuns precis las s se

  ntrevad c da aprob aceastarestare, dar indivizii arestai s nufie dui Ia Vcreti sau Jilava ci...la Mrcufa".

  Dsa ca profesor de patologie consider pe acei ce se int tuleaz comuniti un admirabil material de

  studii psihologice i psihiatrice.Dhii lorga, care nu nelege adoua ntrebare, [uliu Maniu. i Dr.Lupu nu aprob gestul ministruluide interne, -i-l socot s aib consecine grave.

  Dl Rdulescu Motru d urmtorulrspuns:

  Dou explicri pot fi date acesteisiiuaiuni excepionale: ori gu vernele noastre sunt infailibile iatunci garaniile constituionalesunt de prisos; ori statul nostru

  esteaa de

  slabn ct

  aprarealui, sub ori i r e orm ar fi ea,cuminte sau neroadj, nu poate fiprea mult.

  V las s alegei una din acesteexplicri, dac nu vei fi gsitpe o a treia".

  Interesante rspunsuri dau dniiDrghicescu i FU. R. Moroianu.

  Dintr'un articol consacrat dluilorga cu prilegiul aniversrii cin-quantenarului su, extragem aceastoriginal caracterizare:

  Neculailorga nu e o inteligendeosebit, i nici un geniu. E cevamai larg dect att: o for elementar a rassei noastre. E o bu cat din viaa sufleteasc, a ge niului nostru naional, care sedesfoar n afar de legi/e descoperite de noi ale inteligene-,lor obicinuite. Savant, om politic,om de cultur, artist? Este greude spus. Nu e form de via su fleteasc asupra creia s nu se firsfrnt aceast covritoare, proteic personalitate".

  Dl EmanoiI Bucua ntr'un Carton de schie" public versuri de"o deosebit bogie de imgini isubtiliti de gndire brodate pematasa unei fine sentimentaliti.

  Ne ispitete gndul unei citaii,i frica de-a strica totul unui ntreg desvrit ne oprete gndulh jumtatea drumului.

  Totui, fie! Mu noi vom dezminibarbaria criticei!

  Inchee Ft-Frumos, vestitul faur,In cue de rubin un pod de auri-t spnzur de lng rm n cer.ke'ndeas'acum, sltnd grbitdin cresteS treac toate valurile peste Dar piere Ft-Frumos i toate pier.

  ntrziem cu apariia acestui numr din cauza unui accident de tipografie. Ndjduim c vom fi mai exaci pe viitor, pentrua avea dreptul la ngduina ce pretindem cititorilor notri

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  18/22

  96 GNDIREA

  Si-apoi s stai n faptul nserrii Ah, miile de glasuri ale Mrii! i s-i asculi din larg, visnd, cntarea,Cu ochi nchii, cu braul cpti Ah, s poi fi tot altul, cum e Marea,,Si-asemeni ei, acela s rmi!

  Din acela numr al excelenteireviste bucuretene aflm cum apa-iia tardiv a Calendarului Infr-rirei" ziarul liberal din Cluj, asalvat apariia tot aa , de lene, aAlmanach-ului de Cocagne" sauinvers, cum vrei . D. I. C.

  rl le ge rea d-lui Mihail Sadoveanui l l a Academie, nu va ncheia frndoial o carier unic n literaturanoastr. Neobosita hrnicie a prozatorului moldovean nuse va turburaprea mult de aceast cinste, decare s'au bucurat pn acuma a-tia pe care memoria noastr nicinu-i mai reine, i de care nu s'abucurat nici Eminescu, nici Cara-

  geale, nici Vlhu. Este o vechetradiie tuturor Academiilor dinri cu civilizaia i literatura maibtrn ca a noastr, s-i deschidde obiceiu uile nu celor mai preuiiscriitori. Academia noastr a abuzat adesea de aceast tradiie. Arareori numai greete i primete subacoperiul su i scriitori fr decare antologiile nu s'ar putea ncheia. O fericir abatere e alegereacelui care a scris cele mai desvrite i omeneti pagini de prozromneasc, unde natura se m

  bin uneori duios, alteori tragic cuexistena mrunt a celor cu durerile nbuite".

  rc^- t /

  Uitat' de mult sau pomenit numai pentru, comparaii ironice

  i ruvoitoare, s'a stins de abiaacum povestitorul popular N. D.Popescu. Cu el se duce o ntreagliteratur, ast-zi isgonit de cinematograf i de fascicolele aventu

  rilor lui Scherlok Holmes. E romanul popular i naional, cu eroipopulari i domnie ndrgostite, cuevocri din trecutul romantic iadesea neexact sugrvit, dar plin

  de o bucolic i duioas poezie.Calendarele sale frumos tiprite inghesuite de povestiri, au fostani de zile deliciul pensionarilor icopilriei noastre. Crile iui N. D.Popescu au disprut din vitrinileantiqarilor de provincie i din co

  ul colportorilor, nlocuite de senzaionalele romane poliieneti. Eun pcat. Era o literatur pentru.un anumi t public i pentru o anumit vrst; i nu literatura ceamai proast.

  Premiile Academiei nu ne-au adussurprize dect n parte. Romanul puternic a! d-lui Liviu Rebreanu,rod ai unei trude puin obicinuiten grbita-industrie literar de astzi,merita fr ndoial deosebita cinste a premiului Nsturel. Volumelepoeilor Lucian Blaga i Demos-tene Botez cuceriser demult cititorii. Academia nu a venit dects confirme preferinele publicului.Ne vom face pe ct mai larg, plcuta datorie de a analiza n nu-merile noastre viitoare aceste operepremiate, dup cum am nceputast-zi cu volumul d-lui DemosteneBotez.

  Nu putem face acela lucru cu

  literatura celorlali premiai, cad-nii, FI. Cristescu, M. Lungeanu,Maior Qaroescu, V, Serdaru etc. etc.din dorina de a nu prea maliioicu aprecierile nemuritorilor cari ausocotit mai preioas obscura literatur a a cesora, dect scrisul scumpnou ai dlor Ion Agrbiceanu sauMihail Codreanu. c. p.

  jntr'o carte de geografie pentru

  J colile medii, al crei coautor ed-1 profesor universi tarMeruiu, gsim urmtoarea genial caracterizare :

  Caracteristica Mrii Negre estec n'are flux. Apa ei spal decitotdeauna la aceeai nlime mar-gmele.

  Cauza acestui fenomen estefaptul c plusul avei sale (aparurilor cari o hrnesc) ori evaporeaz, ori curge prin Bosfor nmarea Mediteran i astfel cantitatea apei mrii Negie rmne

  aceeai,lat fenomenul flux-reflux rezolvat lesne i original!

  Astfel gsirm i explicarea lip-ei-de flux-reflux a Mediteranii care

  la rndul ei se scurge prin Qibraltar n Atlantic i prin canalul deSuez n Marea Roie. Avnd acestedou scurgeri biata Mediteran nicinu mai are ce evapora.

  lata deci o nou descoperire:Neavnd (Mediteran) ee evapora

  am gsit explicarea motivului pentru care nu piouA n Sahara.S ridicm deci osanele proniei

  cereti c Marea Neagr n'are doudeschideri, altfel mndra Romnieera o mare de nisip i di. prof.Meruiu, descoperitorul genialeiformule n'ar fi existat spre pagubatiinei romneti i mndrei noastre naionale. .

  Guvernul ar trebui s fac ograbnic intervenie diplomaticpentru numirea dlui Meruiu camembru a! societii regale de geo

  grafie de la Londra. Dar ct e deindolent, te pomeneti c nu facenimic i ilustrul descoperitor rmne numai profesor la Onivesi-tatea din Cluj.

  omisiune instituit pe lng1 Ministerul instruciei, a apro

  bat la crile didactice o majorarede preuri cari variaz ntre 30 i50 |0 fa de preurile din anul

  trecut. Adic specularea colaruluirecunoscu t oficial. Cci am cetitbilanurile editurilor specializate ntipriturile de coal, i am vzutacolo c cu preurile cele mici deanul trecut au nscris totui beneficii enorme. De atunci s'a eftinithrtia; se fac reduceri de salariilucrtorilor tipografi; tirajul s'a mrit* fiindc a crescut numrul elevilor; n consecin, cu o logicpe care nu o putem nc bine pricepe, comisiunea generoas a admisnc o majoare. Mergem grbit

  spre normalizare...Ne gndim ns, c ministerul

  instruciune] avea nainte de -ceasa ntorirea de a institui ocomisiune care. s verifice mai cuatenie chipul cum se tipresc a-ceste cri. E o slbtcie i o njosire a tiparului. Hrtie cenuie,lips de ilustraiile cari stau labaza tuturor manualelor didactice,cri negustoreti eite de sub teascn prip, ntr'un- att de brutal dispre ai celei mai modeste estetice,

  nct dela nceput se stabilete ntre copil i carte o definitiv neprietenie. D-nii pedagogi ar tii sne spun ceva despre procesul psi :choogic al nceptorului cititor,

  BCU Cluj

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  19/22

  GNDIREA

  pus naintea unei crulii _ce-i -mintete hrtia de bcnie, n afarde rari excepii, n'am fost niciodat fericii cu manualele decoal. Dar' de cnd institutele deeditur au ncput pe minile fotilor pre cupei ; de cnd tipografulcu patim de meserie i editorulcu vanitatea de bresl, cari i des*merdau cartea umed eit de subpres ca un copil drag; au fostalungai de la conducere, nu maivedem n vitrine de ct orori. Sauadus n compensaie, de pestefrontiere, tot soiul de tipografii,rotative i materiale cari au mbogit o sum de particulari iformeaz singurul aport politic alunor minitri sau ministeriabili.Casa coalelor n'ar fi putut fi nzestrat cu aa ceva? S'ar fi lrgitastfel atribuiile sale de editoare,

  ar fi monopolizat mcar in partetipritul ctorva cri' model i cuo neleapt-gospodrie ar fi ajunss nu devie adesea steril o partedin budget; ci s-i creeze beneficiiconcurnd lcomia editorilor i fcnd adevrat oper de educaiecrturreasc. Era prea greu? Dincte mii.de vagoane cu grne" aucltorit peste granie pentru a tixicu milioane Wertheimul samsarilor;cteva sute numai rezervate uneicompensaii de instalaii tipograficear fi investit Casa coalelor sau

  Ministerul de Instrucie cu ateliere,unde oficial s se fac educaiagustului i ndatoririlor, pentrueditorii ce le-au pierdut.

  Se cerea pentru aceasta o sforare de iniiativ, care nu prea ncolete prielnic n saltarul de lemnal birourilor oficiale. c. p.

  L

  iteratura de comand, literatura

  cu scop i mai ales literaturaoficial a dat totdea una gre, tocmai fiindc nu este ceea ce arvrea s fie.

  Exista, sau poate exist, o revist literar fabricat cu speselesocietii Mreti", n scopulcombaterii bolevismului i pentrumen inerea, venic apris n sufletul soldailor, a sentimentului naional i datoriei ctre patrie. Revista se ntitula Eroii", sau Eroiipatriei, sau Eroi neamului". Eapublica poezii, nuvele i articole

  patriotice aa cum i nchipuiac trebue si dea soldatului romnnumai hrar patriotic. Dac sefcea art acolo, nu intereseaz,

  telul e de tiut daca izbutea sdea mai mult dect corpul ofieresc, sau dect ceea-ce n sufletulranului osta exist neprefcut denici o tendin pretins literar.

  O nenelegere se isc ns ntrepatriotica societa te editoare i di-rectorulrevistei, poetul Ion ftl.-Ge-orge. Comitetul diriguitor se ntrunete , discut i hot rte destituirea directorului, facerea uneianchete i predarea administraieirevistei D-lui Ion lliescu, ubsef debirou ci. I. \

  De ar fi ca prin aceast opera-,raie revista s dispar ne vaierta confratele fll.-George pentruaceasta cruzime n'am avea nimic de obiectat. Societatea, ar putea nt rebu ina cu folos banii nntreprinderi mai lucrative. La Clujde exemplu societatea! Mretin'are niciun, cinematograf. Darni- eteam c revista va continua sapar, i atribuiunile D-lui subeb de birou clasa l-a, Ion lliescu,se vor lrgi. i ni-e team c,dac soldaii vor continua s pstreze respectul cuvenit legilor iregulamentelor*", vor. cpta nschimb cel mai desvr it disprepentru art i literatur, n timpce banii se cheltuesc, iar atteavrednice ncercri se prbuescsub presiunea nevoilor materialede niceri uurate. d. i. ct

  Ziarul Ogorul" este cum nearat subtitlurile a foaie eco-

  nomic-social" i organul federalei cooperativelor Ogorul" dinTrgul-Mure" Uneori OgoruI

  fr s ne-o spun este numai ofoaie literar. Astfel ntr 'unul dincele din urm numere ale sale,coloanele-i sunt pline doar de numele, schie i poezii, partea economic restrngndu-se la ctevainformaiuni sumare n ultima pagin.

  E natural, firete, ca o foaieeconomic s devin la un moment dat : literar. Criza care domnete n acest gen de produciiomeneti, rivalizeaz cu criza dindomeniul pe care ziarul nOgorul"

  i-a propus exclusiv s-l studieze,delajnceputul apariiei sale. Se vedec acum numita gazet a tranatdefinitiv cu elucidarea chinuitoarei

  97

  probleme a mbuntirei traiuluii a 'gsit, c trebuie s dea omn de ajutor i'n ogorul nele-nit al literaturei.

  Modul, cum eroica foaie econo*mic-social face acest gest umanitar es.te ntr 'adevr la nnl imeasforrilor sale. Astfel, pe primapagin, drept n inima ziarului, culitere mari i sfidtoare se lfeteenergicul imn : Pui de lei". :

  Urmeaz apoi cunoscute 'e versuri : . '..

  Eroi am fost, eroi sunt nc' i-or fi n neamul romnesc..."

  \ aa mai departe. Versuriscumpe, care amintesc de cei maindeprtai ani ai copilriei noastrei de primele buchisiri pe abecedar. Pn acum nimic curios. Sipn la ultima strof nimic schim

  bat, flfar de-un apendice bizarcare atrn la sfrit, ntrus i nestetici grotesc, stricnd cu desvrireelementar prozodie a imnului:

  Au fost eroi ior s mal fie Ce-or frnge dumanii cei ri

  Din coapsa Daciei i-a RomeiIn veci s'or nate pui de leiAa va fi i'n viitor".

  Iar dedesupt n locul semntureila care ne a teptam, a bunuluicnt re al dorobanilor ce morprin anuri i al victoriei romneti, n locul lui Ion NeniesCu,figureaz numele unui domn VictorLazr.

  N'am fi avut firete- nimic dezis mpotriva d-lui Lazr, dac arfi avut cuviina s ngdue i numele lui NenesCu, cel puin dupal domniei sale. Ca unul ce a colaborat cu nu mai puin de 5strofe ntregi la opendicele" de unvers al bardului trgufnurean, merita barem atta atenie ., Dar poetul Ogorului" trebue mustrat pentru lcomia sa ; nelegem, expro

  priere, dar s mai lsm i vechilor proprie tari ceva. * gib.

  i a 18 Iunie a. c. d. N. lorga aL-mplinit 50 de ani, i, ntre alteprilejuri de serbtorire , s'a propusi alctuirea unui volum omagial,care va apare n editura Institutului Ramuri" din Craiova, suptsupravegherea unui comitet. De Qare

  ce au sosit multe manuscrise ieste necesar ca volumul s aparct mai ngrijit, iar nmnareaacestui prinos s se fac n m-

  BCU Cluj

  http://mii.de/http://mii.de/http://mii.de/
 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  20/22

 • 8/7/2019 Gndirea, an I, nr. 5, 1 iulie 1921

  21/22

  0AND1REA m

  nluntru arme ucigae. Pe culuoaretaberile vociferau aruncndu-i reciproc nvinuiri i insulte. Publicullua parte ncordat la desbateri, cupumnii strni, cu flcile ncletate,abia stpnindu-se s nu-i urleemoiile.

  ...i n ploaia de injurii carneau nu din gura celor maibravi i- nu din a celor mai purificai de pcate; deputatul de Sorocacu braele ncruciate, ncletat latribun masiv, nfrunta baia deur, cum nfrunt viscolul un ursseptentrional pe o banchiz. Nu,acelui care a stat cu unghiile nfipteatunci n stejarul balustradelor, pledoaria tiprit de acum, cu cifrei cronologie ordonat, nu-i aducedect o slab contribuie la convingerea dinainte cristalizat. \ nus'au deplasat convingeri le nici a-

  tunci. Cci s'a irosit n sptmnaaceia, n discursuri le unora i alealtora, atta dibcie sau naivitateoratoric i un amestec de atteaargumentri sublime sau ntngi;la fie care cap de acuzaiune s'augsit at t de luminoase desvinuirii apoi acestora att de alte decisive circumstane agravante; nctauditorul hru it dela o extremla alta nu ar fi tiut de partea cuioscileaz dreptatea de nu ar fivenit de acas cu prerea sa dinainte pregtit, S'au convertit atunci,

  pentru o credin ori alta, numaisufletele de cear, prea pu ine iprea puin nsemnate pentru aconta.

  Mai mult, nu va putea faceastzi, nici broura tiprit a dluiStere. Evenimentele i raiunile politice desbtute acolo, sunt ncatt .de covrite de actualitateaapropiat, nct o obiectiv cntrire devine fapt omenete imposibil.Lectorul nu poate fi complectsmuls pasiunilor colective, nu poatefi eliberat de prejudecile grupuluisu, e biruit nc de contagiuneai sent imentele care tot att de sincer au fcut pe unii, acum trei luni saplaude cu frenezie cuvntriledlui C. Stere, iar pe alii, hilariantelenaiviti ale generalului grnicerZizi Cantacuzino.

  Cartea rmne ns un preiosdocument, supus verificrii timpuluice va s vie. c p .

  Cri.Al. I. Stamadiad Mrgritare negre, poerne Arad. 4 Lei"Dr. S. Irimesca Legiferri sociale

  n combaterea tuberculozei Extras dinViaa Romneasc" fr pre.

  Alice Soare Ferestrele luminate, Ed. Gutenberg. Buc. 11 Lei.

  Ieronim ILaurian l Mea ParvitasVersuri Bucureti 10 lei.

  E'jgen Sperantia Frumosul a,nalt suferin Ed. Cele trei Criuri",Orade-Mare 2 lei.

  Alexandru Ciura Adunarea delaAlba-Iulia Ed, Celetrei' Criuri" Fr pre,

  Nicolae lorga Vechimea t origi*nea elementului romnesc n prile Bihorului Ed Cele .trei Criuri" OradeaMare 2 lei

  Qvidiu Hulea Rzboiul Romnieiscris pentru, popor Ed. ,,Cele trei Criuri" Oradea Mare 2 lei.

  loan Georgescu. Satut meu: Un satdin Ardeal. Biblioteca popular a Aso-ciaiunei" Sibiu flnul XI No. 92 Preu 3 lei.

  Reviste, Revista copiilor i-a tinerime;, flnulIX Nr. 27 Buc. Ab.'anual 70 iei 2 lei.

  Apare sptmnal.Victoria"- Anul II Nr. 9 si 10, Buc.Foaia Tinerimei Anul V. Nr 7 Buc.

  Ab. anual 80 lei. 5 lei numrul. Revistabilunar.

  Revista, sntii _ A. I., No. 1 si 2Cluj. Abon. anual 50 Iei. Exemplaru5 Iei, Apare lunar.

  Ideea. A. I, No. 2.. Buc. Ab. anual20 lei. Exemplarul 3 lei. Apare lunar.

  Revista Moldovei A. I N 2. Preul 5lei. Abonahnent'60 lei pe an. Botoani.

  ideea Pedagogica-Iiterar-sociai. A. I.N 1. Preul 2 lei. Abon. 20 lei pe an.Bucureti.

  Brazde Adnci Rev. literar. A. I.N 1. Preul 2 Iei. Ab. anual 30 Iei. Bucureti.

  Renaterea Moldovei. Rev. literar.An. II. N 4 - 5 . Preul 3 lei. Ab. anual50 lei. Chiinu.

  Biblioteca copiilor i a tinerimei.Revista sptmnala ilustrata Anul IV.N 1920. Preul 2 Iei. Ab. anual 50 lei.Chiinu.

  Romnia Viitoare. Foae de interespublic, educaie naional i cultur generala, An. I. N4. Preul 2 lei. Ab. anual50 Iei. PIoeti.

  o mustrare. S'a ironizat iari greoi,ca toate ironiile quasioficiale, trudacelor noui care ncearc a aplicapicturei dinamismul universal"s'au sinteza cromatic". i iarideoparte s'au dat sfaturi de prudent i servil imitaie a nainta*ilor; de alt parte iari au

  izbucnit enervate protestri iconoclaste, ntre cele dou tabere extreme, operile dela Expoziia Olandezi au fost invocate de fiecareca un suprem argument. Acolounde critica oficial descopereamodernilor o lecie decisiv; teo-riticianii artei noui au gsit n sprijinul vederilor lor, din aceiai oper,un argument tot att de definitiv.Axiomele estetice, ca i articolelede cod, au devenit chestiuni desimpl interpretare, lar^ polemicileamenin s se eternizeze.

  (Jn singur lucru s'a neglijat ndiscuie:

  Talentul, -Cu acesta cele mai ndrznee

  aventurri artistice sfresc prin acuceri ochiul publicului, fraces'a, cele mai cumini reele clasice, rmn liter moart.

  Dar talentul fiind un ce imateriali imponderabil, nu e prevzut ncntarul esteticei oficiale.

  Intr'o brour de peste 80 pagini

  d. C. Stere a adunat Cuvntrilerostite n edin ele Camerii "din 4,5 i 9 Martie, cu prilejul validriialegerii dela Soroca,

  Citit acum, p