FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____...

of 22 /22
FORMULAR– Model scrisoare de inaintare Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr.________________data_______________ora_____________ Operator economic ............................... (denumirea/numele) Scrisoare de inaintare a ofertei Catre .......................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un original si un numar de ....... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta inclusiv gocumentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; c) mostre, schite dupa caz. 2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) Nume Adresa Telefon Fax Email Cu stima, Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ............................................. Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ Numele si prenumele semnatarului ............................................ Capacitate de semnatura ........................................... Detalii despre ofertant Numele ofertantului ........................................... Tara de resedinta ..................................................... Adresa .................................................... Adresa de corespondenta (daca este diferita) .................................................... Telefon / Fax .................................................... Data .........................................

Embed Size (px)

Transcript of FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____...

Page 1: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR– Model scrisoare de inaintare

Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr.________________data_______________ora_____________

Operator economic ............................... (denumirea/numele)

Scrisoare de inaintare a ofertei Catre .......................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un original si un numar de ....... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta inclusiv gocumentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; c) mostre, schite dupa caz. 2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) Nume Adresa Telefon Fax E­mail

Cu stima, Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ............................................. Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ Numele si prenumele semnatarului ............................................ Capacitate de semnatura ........................................... Detalii despre ofertant Numele ofertantului ........................................... Tara de resedinta ..................................................... Adresa .................................................... Adresa de corespondenta (daca este diferita) .................................................... Telefon / Fax .................................................... Data .........................................

Page 2: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Formular

OPERATOR ECONOMIC ______________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.59 din Legea nr.98/2016

Subsemnatul, .............................................................................................................................. reprezentant împuternicit al .................................................................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ........................................................................................ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ......................................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .........................................................., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ....................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.59 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice respectiv:

Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finanţării contractelor de achizitie publica.

Subsemnatul………………………………………………….. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

Ofertant, Data

Page 3: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

…………………………. …………………………. Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)

FORMULAR DE OFERTĂ ......................................... (denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să serviciile de ...............................................(denumirea lucrării) pentru pretul de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după recepţiadocumentatiei, la care se adaugă TVA în valoare de ...........lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei cât mai curând posibil, în conformitate cu graficul de prestare anexat, în ................ (perioada în litere şi în cifre) zile de la data primirii ordinului de incepere a prestarii, si sa finalizam prestarea acestora pana cel tarziu la data de _______2016 3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într­un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. |X| nu depunem ofertă alternativă. 6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

Page 4: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

(nume, prenume şi semnătură), L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Page 5: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

ANEXA A­ Detalierea preţului din Formularul de Oferta

Nr. crt. Categoria de servicii

Valoare fără TVA lei

Valoare TVA lei

Valoare cu TVA lei

1. 2. TOTAL OFERTA Data completării_____________

Page 6: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Anexa B ­ Durata de îndeplinire a contractului detaliata pe activitati/faze

NR. CRT.

ACTIVITATE DURATĂ DE REALIZARE

1. ............. de zile

2. .............de zile

3. .............de zile

4. .............de zile

5. .............de zile

6. .............de zile

7. .............de zile

Nota: Durata totala de prestare a serviciilor va fide maxim ..... de zile. Data completării_____________

Page 7: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Formular ­ Imputernicire generala de reprezentare Operator economic ...................................... (denumirea/numele)

Imputernicire generala de reprezentare

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în

……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de inregistrare ………………, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, specimen de semnatura............................... domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitii ……………………, organizată de ............................................, in data de ............,ora......în scopul atribuirii contractului .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. Să semneze toate actele şi documentele care rezulta de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 3. Să semneze răspunsurile la solicitările de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 5.Sa semneze contractul de achizitie publica 6.Sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după un act de identitate al persoanei/persoanelor împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). Data_____________ Denumirea mandantului

S.C. ………………………………… reprezentată legal prin

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

___________________________

Page 8: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

(Semnătura autorizată şi ştampila) Formular

DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii I. Date de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderii ............................................................ Adresa sediului social ............................................................ Cod unic de inregistrare ............................................................ Numele si functia ............................................................ (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) II. Tipul intreprinderii Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: [ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico­financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. [ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. [ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1) Exercitiul financiar de referinta*2) Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul [ ] Nu financiar anterior, datele financiare [ ] Da (in acest caz se va completa au inregistrat modificari care si se va atasa o declaratie determina incadrarea intreprinderii referitoare la exercitiul intr­o alta categorie (respectiv financiar anterior) micro­intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare). Semnatura ........................................ (numele si functia semnatarului autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Page 9: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea. Data intocmirii ........................... Semnatura ................................. *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege. *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati.In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii ........................... Semnătura .................................

Page 10: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Formularul– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

1. Părţile acordului : _______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon) şi ________________________reprezentată prin..............................., în calitate de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului­cadru) b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:

1. ___________________________________ 2. ___________________________________ … ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

Page 11: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 5. Încetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s­a încheiat acordul; b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din

acord; c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări 6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost încheiat într­un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________ Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Page 12: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR– Lista subcontractanti Operator economic ............................... (denumirea/numele)

Lista cu subcontractantii

si specializarea acestora

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant imputernicit al ........................................ (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale. Nrcrt

Denumire /nume subcontractant

Datele de recunoastere ale subcontractantilor

Specializare Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate/tipul si valoarea operatiunilor subcontractate

Operator economic Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ Numele si prenumele semnatarului ............................................ Capacitate de semnatura ........................................... Detalii despre ofertant Numele ofertantului .......................................... Tara de resedinta ..................................................... Adresa .................................................... Adresa de corespondenta (daca este diferita) .................................................... Telefon / Fax .................................................... Data ...................................................

Page 13: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR– Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici .......................... (denumirea)

Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Catre, .............................................. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achizitie publica), noi ............. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), avand sediul inregistrat la .......... .............(adresa tertului sustinator tehnic si profesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice si/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesara pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Noi, ....................... (denumirea tertului sustinator tehnic siprofesional), declaram ca intelegem sa raspundem, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de .......................(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), in baza contractului de achizitie publica, si pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant/grupul deofertanti), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la

Page 14: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament. Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata .............................................................. (denumireaofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completarii, Tert sustinator, ........................... ..................... (semnatura autorizata)

........................... ..................... (semnătură autorizată)

Page 15: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic .......................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de

împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţuluisusţinător tehnic), tel.: ..............................., fax: ............................, e­mail: ......................................................, Cod fiscal ............................., Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi CAEN pentru care există autorizare ..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 2._____________________________________________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabilefaptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Nr. crt.

Obiect contract

CPV Denumirea/ numele

beneficiarului/ clientului Adresa

Calitatea

*)

Preţ total contract

Procent îndeplinit de furnizor

(%)

Perioada de derulare a contractului

**)

1 2 3 4 5 6 8 1

Page 16: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

2 .....

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, .................................. Nume și prenume (semnătură autorizată)

Page 17: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR NR.25 ­ Model de instrument de garantare pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI .................................................................. (denumirea)

Model de instrument de garantare pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului

_______________________ (denumire emitent garantie)

Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului de furnizare ___________________________ (denumirea contractului), noi ___________________ (denumirea emitentului), avand sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligam fata de ____________ (denumirea autoritatii contractante): [OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE MAI JOS – I. sau II.] I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in

limita a _____ din valoarea estimata a contractului, adica suma de ___________ ROL (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a­si motiva cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile de la literele a) – c) de mai jos conform art.37 din HG 395/2006); a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si­a retras oferta in

perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare ofertantul ___________________, nu constituie

garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei sau o constituie mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________. In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a

garantiei sau sa modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Page 18: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana. Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt instantele judecatoresti romane. Data completarii ............................ Parafata de Banca/Societate de Asigurari __________ in ziua ___ luna ___ anul _______ (semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare). Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

Page 19: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR NR.26 – Model instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara de buna executie Catre: (se va completa adresa) Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) Am fost informati ca (numele si adresa Antreprenorului) (numit in continuare „Principal”) este Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o garantie de buna executie. La cererea Principalului, noi (numele si adresa bancii)_________________________ ne angajam prin prezenta [OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE MAI JOS – I. sau II.]

I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a 10% din valoarea ofertata a contractului, adica suma de ___________ ROL (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a­si motiva cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa antreprenorului, in conformitate cu contractul garantat si cu situatia prevazuta de art 41 din HG 395/2016 (

Orice cerere de plata si declaratie trebuie sa contina semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie autentificata de catre banca dumneavoastra sau de catre un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de catre noi, la adresa noastra si anume__________(adresa bancii emitente a garantiei), la data sau inaintea datei de (____ de zile dupa data estimata de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari)________________________ („data de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira. Am fost informati ca Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea acestei garantii daca Certificatul de Receptie Finala nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare. Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise mentionand faptul ca Certificatul de Receptie Finala nu a fost emis din motive imputabile Principalului, si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita. Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecatoresti din Romania. Data _______________ Semnatura(semnaturi) _________________________

Page 20: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

[stampila organismului care furnizeaza garantia]

Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii

Page 21: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

FORMULAR

Operator economic _________________ (denumirea/numele)

Lista principalelor prestari de servicii efectuate in cursul unei perioade care

acopera cel mult ultimii 3 ani Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabilefaptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt strict confidențiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienței similare a operatorului economic. Autoritatea contractantă nu este îndreptățită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu poate folosi aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.

Nr. crt.

Obiect contrac

t

Cod CPV

Denumirea /nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului1

*)

Valoare contract sau valoare serviciilor prestate (în cazul unui

contract aflat în derulare) fără

TVA

Procent îndeplinit de

prestator (%)

Perioadă derulare contract2

**)

1 2 ...

1 *) Se precizeazăcalitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

2 **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor / prestare a serviciilor.

Page 22: FORMULAR– Model scrisoare de inaintare - dealulsibiului.ro fileFormular OPERATOR ECONOMIC _____ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » Operatorul economic Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ............................................. Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ Numele si prenumele semnatarului ............................................ Capacitate de semnatura ........................................... Detalii despre ofertant Numele ofertantului ........................................... Tara de resedinta ..................................................... Adresa .................................................... Adresa de corespondenta (daca este diferita) .................................................... Telefon / Fax .................................................... Data

....................................................