fi - Guvernul Romaniei

8
Nr. inreg. I 464l06.OB.2OLg tNVtTATtE DE PARTTCTPARE cArns opERAToRu EcoNoMtcr tNTERESATI AUTORITATEA CONTRACTANTA INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDElut- sAml cu sediutfn mun. zaldu,piata 1 Decembrie LgLg, nr. t2,judelul sdlaj, tel. 0260/6154s0, Fax 0260 /66Lz7o,codul fiscal44947go OBIECTUT CONTRACTUTUI obiectul contractului care se va incheia intre lnstitulia prefectului - Judelul sdlaj gi ofertantul desemnat cSgtigStor il reprezintS ?nchirierea unui spaliu intr-o clSdire de birouri, dotatS cu utilitdli 9i spalii de parcare, necesar pentru asigurarea functionirii in condilii corespunzdtoare a lnstitufiei pREFECTULUT _ JUDETUL SALAJ clauzi suspensivS: "Proceduro de atribuire o controctului de inchiriere este inifiatd sub incidenlo prezentei clauze suspensive, in sensul cd incheiereo controctului de achizilie publicd este condilionatd de olocorea creditelor bugetare cu aceastd destinalie, semnoreo controctului fdcdndu-se cu respectoreo dispozi;iior referitoare la ongojoreo che1up16r din bugetele core intrd. sub incidenla legislaliei privini finanlele publice. Avdnd in vedere dispoziliile Legii 98/20L6 privind achiiisiite' publice si H.G. nr. 395/2076, cu modificdrite gi completdrile ulterioore, Autoritoteo controctontd precizeazd cd va incheia controctul cu ofertontul declorat clgtigdtor numai in mdsura in care fondurile necesare achiziliei vor fi osigurote prin olocareo creditelor bugetore cu oceostd destinofie. ln cazul in core, indiferent de motive, creditele bugetore nu vor fi alocate, Autoritotea controctontd, dupd primireo notificdrii cu privire lo neacordareo creditelor bugetare, isi rezervd dreptul de a onulo procedura de otribuire, in condiliile in core nu existd o oltd sursd de finanfare, in conformitote cu prevederile ort'272 olin.(L) lit.c) teza 2 din Legeo 98/2016 cu modifi'cdrite si completdrile ulterioore, fiind imposibitd incheierea contractului de achizilie pubticd. ofertonlii din codrul acestei proceduri inleleg cd Autoritateo contractontd nu poate fi considerotd rdspunzdtoare pentru vreun preiudiciu in cazul anuldrii procedurii de otribuire,-indiferent de notura acestuia si indiferent docd Autoritatea contractontd o fost notifica.td asupro existenlei unui osemenea preiudiciu' ofertonSii din cadrul acestei proceduri acciptd utilizoreo condiliitor speciale de mai sus/clouzei suspensive, osumdndu-siintreoga rdspundere in raport cu eve'ntuatele prejudicii pe core le-ar puteo suferiin situofia descrisd,,. Valoarea estimatd fird TVA: X.02.000 euro DURATA CONTRACTUTUI Durata prezentului contract de inchiriere este de 24 de luni spaliilor (data semndrii procesurui verbar de predare primire) act adilional, in aceleagi condilii contractuale. spEctFtcAT[ MtNTME TEHNTCE $t FUNCTTONATE de la data ddrii in folosinfi a cu posibilitatea prelungirii prin L' spatiul va fi predat in stare perfecta de curatenie, cu toate utilitatile solicitate, compartimltat corespunzator cerintelor detaliate 2. Starea tehnica " irobilrl, compartimentari, finisaje, instalatii) atat la interior, cat si la exterior, dovedita cu ocazia vizionarii de_gg!ry comisia de evaluare; iluminat natural Condifii generale minime obligatorii:

Transcript of fi - Guvernul Romaniei

Page 1: fi - Guvernul Romaniei

Nr. inreg. I 464l06.OB.2OLg

tNVtTATtE DE PARTTCTPARE

cArns opERAToRu EcoNoMtcr tNTERESATI

AUTORITATEA CONTRACTANTAINSTITUTIA PREFECTULUI - JUDElut- sAml cu sediutfn mun. zaldu,piata 1 Decembrie LgLg,nr. t2,judelul sdlaj, tel. 0260/6154s0, Fax 0260 /66Lz7o,codul fiscal44947goOBIECTUT CONTRACTUTUI

obiectul contractului care se va incheia intre lnstitulia prefectului - Judelul sdlaj gi ofertantuldesemnat cSgtigStor il reprezintS ?nchirierea unui spaliu intr-o clSdire de birouri, dotatS cuutilitdli 9i spalii de parcare, necesar pentru asigurarea functionirii in condilii corespunzdtoarea lnstitufiei pREFECTULUT _ JUDETUL SALAJ

clauzi suspensivS: "Proceduro de atribuire o controctului de inchiriere este inifiatd subincidenlo prezentei clauze suspensive, in sensul cd incheiereo controctului de achizilie publicdeste condilionatd de olocorea creditelor bugetare cu aceastd destinalie, semnoreocontroctului fdcdndu-se cu respectoreo dispozi;iior referitoare la ongojoreo che1up16r dinbugetele core intrd. sub incidenla legislaliei privini finanlele publice. Avdnd in vederedispoziliile Legii 98/20L6 privind achiiisiite' publice si H.G. nr. 395/2076, cu modificdrite gicompletdrile ulterioore, Autoritoteo controctontd precizeazd cd va incheia controctul cuofertontul declorat clgtigdtor numai in mdsura in care fondurile necesare achiziliei vor fiosigurote prin olocareo creditelor bugetore cu oceostd destinofie. ln cazul in core, indiferentde motive, creditele bugetore nu vor fi alocate, Autoritotea controctontd, dupd primireonotificdrii cu privire lo neacordareo creditelor bugetare, isi rezervd dreptul de a onuloprocedura de otribuire, in condiliile in core nu existd o oltd sursd de finanfare, in conformitotecu prevederile ort'272 olin.(L) lit.c) teza 2 din Legeo 98/2016 cu modifi'cdrite si completdrileulterioore, fiind imposibitd incheierea contractului de achizilie pubticd. ofertonlii din codrulacestei proceduri inleleg cd Autoritateo contractontd nu poate fi considerotd rdspunzdtoarepentru vreun preiudiciu in cazul anuldrii procedurii de otribuire,-indiferent de notura acestuiasi indiferent docd Autoritatea contractontd o fost notifica.td asupro existenlei unui osemeneapreiudiciu' ofertonSii din cadrul acestei proceduri acciptd utilizoreo condiliitor speciale de maisus/clouzei suspensive, osumdndu-siintreoga rdspundere in raport cu eve'ntuatele prejudicii pecore le-ar puteo suferiin situofia descrisd,,.

Valoarea estimatd fird TVA: X.02.000 euro

DURATA CONTRACTUTUI

Durata prezentului contract de inchiriere este de 24 de lunispaliilor (data semndrii procesurui verbar de predare primire)act adilional, in aceleagi condilii contractuale.

spEctFtcAT[ MtNTME TEHNTCE $t FUNCTTONATE

de la data ddrii in folosinfi acu posibilitatea prelungirii prin

L' spatiul va fi predat in stare perfecta de curatenie, cu toate utilitatile solicitate, compartimltatcorespunzator cerintelor detaliate

2. Starea tehnica " irobilrl,compartimentari, finisaje, instalatii) atat la interior, cat si la exterior, dovedita cu ocazia vizionariide_gg!ry comisia de evaluare; iluminat natural

Condifii generale minime obligatorii:

Page 2: fi - Guvernul Romaniei

3. Suprafata totala a spatiului de inchiriat: minim 600 mp si maxim ,lO ,p. n pr.f.t, ,til.compusa din spatiu pentru birouri , salS pentru gedinfe, spatiu pentru magazii de rechizite,echipamente birotica si diverse incaperi (chicinete, etc), grupuri sanitare pentru femei si

prafata cailor de acces;4' Parcare rezervata exclusiv pentru lnstitulia prefectului-Judelul satal minimZ tocuriiE vffioferite Sutoritatii contractante cu till.u gratuit pe intreaga perioaQa de derulare a contractului;5.Spatiucompact,dispuspeunsinguretaj,dou5c5ideiprincipalS, semnalistica de ghidare pe ambele case a scarii. Daci spaliulinchiriai se afl6 la un etaj maim?re de ?,:e asigurd accesul la minim dou6 lifturi

6. Sistem centralizat de aer conditionat; lncilzire pe timp de iarna, climatizare pe toatd durataanului

7. Acordul proprietarului privind instalarea retelelor de cablare si supraveghere

8. Amplasare la max. 500 metri fata de actuala locaf ie a lnstituliei prefectului - lrA"lrt S;t.nPiata 1 Decembrie 1918, nr t2, Localitatea z{!{9r]g!g!gl SALAJ gi sa nu fie cu acces auto dificil;9.Sistemaccessecurizat;Unsistempebaz5decartelepentru,.i"ffisisteme videointerfon, pentru accesul principal al vizitatorilor

10. Adipost de proteclie civilS

11. certificare a performantei energetice a cladirii clasa energetica A sau B

12 PoliIS de asigurare imobil

Compartimentare

spaliul pretabilorganizirii de birouri, compartimentat cu pereli.Spaliul corespunzdtor centrelor de date:a)suprafata minima de 17 mp;

b) peretii si usa de acces in centrul de date trebuie sa fie rezistente la foc si antiefractie. Centrul dedate trebuie amplasat in asa fel incat sa nu fie afectat de inundatii. ln situatia in care centrul de dateare geamuri, acestea vor trebui asigurate cu gratii;c) sistem profesional de climatizare cu redundanta, specific camerelor de date. Locatia centrului dedate trebuie sa permita instalarea unitatilor exterioare la o distanta care sa conduca la functionareaoptima a acestora pe tot timpul anului;

d)) instalatie de detectie si echipamente de stingere incendiu (hidranli interiori, stingdtoare)e) tabloul si circuitul electric vor fi separate de cel al cladirii, sistem alternativ de alimentare pringenerator cu automatizare, minim J.8 circuite monofazice de 32A;f) tavan tehnologic prin care trec relelele de calculator gi telefonle sau alt sistem de amplasare arelelelor de calculator gi date;g) instalalia de curenli slabi (relea structuratd) va fi instalatd de citre o companie/companiispecializate cu acordul 9i in condiliile stabilite de viitorul chiriag, pe cheltuiala ofertantului;Ofertantul trebuie si fie de acord cu instalarea antenelor de comunicatii in zonele optime alecladirii, zone stabilite de catre companiile speciatizate impreuna cu Autoritatea Contractanta, invederea realizarii unor retele optime de comunicatii a datelor;h) pentru instalarea in bune condilii a refelei de cabluri de comunicalii suplimentare, proprietarulclddirii trebuie sd permiti accesul in cl6dire a companiei/companiilor in vederea instaldrii cabluritornecesare, trebuie si fie de acord cu plstrarea cablurilor in cl5dire pe toate durata contractului deinchiriere gi, de asemenea, trebuie si permiti accesul ln clddire pe toatd durata contractului deinchiriere a echipelor ce asigura service-ul acestei relele;i) acces controlat in incinta centrului de date; Solutia tehnica de control al accesului propusa decatre ofertant trebuie sa fie integrata cu solutia Autoritatii contractante. Ofertantul va permiteAutoritatii Contractante sa-si monteze si instaleze propriile echipamente de control acces;

Page 3: fi - Guvernul Romaniei

j) proprietarul va acorda accesul Autoritatii Contractante in vederea instatarii tuturor camerelor desupraveghere necesare. Camerele de supraveghere sunt centralizate si monitorizate de catrepersonalul care asiguri paza Autoritilii Contractante;

k) proprietarul va acorda accesul Autoritatii Contractante in vederea instalarii echipamentelor de tipwirelles (transmisie date) care trebuie sa acopere toata suprafata util5 disponibilS;l) proprietarul va permite recompartimentarea spatiului si reconfigurarea infrastructurii pentrudesfasurarea optima a activitatiilor stabilite ca fiind necesare de catre viitorul chirias si aparuteulterior inceperii contractului de inchiriere;Noti: Locatorii care nu prezinti oferte de spaliu compartimentate conform cerin[elor de mai sus

vor inainta un plan de compartimentare, avizat de cdtre o persoand autorizati (architect), pdnS !a

momentul semnirii contractului (care va fi anexa la contract). Acest plan de compartimentaretrebuie sd corespundi cerinlelor specifice de compartimentare siva fi anexa la contract.Dotiri tehnice gi instalaliiSi defini instalalii electrice, de ap5, canatizare, gaze naturale, instalalii sanitare, incilzire,climatizare in perfecti stare de funclionare (aceaste cerinle trebuie asumate de ofertant inoferta sa tehnici gitrebuie indeplinite de acesta p6ni la data semnarii contractului).

Amenaiare spatiu

La data transmiterii ofertei sau celtSrziu p6ni la data diriiin folosinfd, dupa caz spaliul ce urmeazia fiinchiriat va fi complet dotat cu:

1. Parchet nou sau in stare foarte buni.2. Corpuri de iluminat montate in toate spatiile.

3. lluminat natural asigurat prin existenta ferestrelor cufara posibilitatea de deschidere in fiecarediviziune a spaliilor destinate pentru birouri.4. Daci spatiulinchiriat se aflS la un etaj mai mare de 2, asigurarea accesului ta minim doui lifturi.5. Sd asigure minim 4 locuri de parcare, (dimensiunile locului individualizat de parcare sa permitaparcarea masinilor de teren) sau in parcarea aflatd pe terenul care imprejmuiegte clddirea, respectivterenul din jurul clSdirii ofertate gi nu in parcarea aferentd gi altor imobile/proprietS[i, locuri ce vorfi oferite AutoritSlii Contractante cu titlu gratuit pe intreaga perioadi de derulare a contractului.6. Cii de acces in clSdire, adaptate persoanelor cu dizabilitSli.DAREA iN FOLOSTNTA A SpATrUrUr 1NCHTRIAT

Ofertantul are obligalia ca pdn5 la data ddrii in folosinli a spaliului inchiriat in incinta imobilului siasigure toate compartimentdrile gi amenajirile necesare, astfel incdt si rispundi cerinlelorAutoritS!ii Contractante.

Spaliile vor fi date in functiune cu toate dotirile necesare utiliz6rii, pe baza de proces verbal depredare - primire in care se va menliona spaliul cu dotirile sate, starea gi gradul de utilizare alacestora. ln perioada de la semnarea contractului pana la darea in folosinta catre chirias,proprietarul va permite chiriapului accesul in spatiu pentru montarea mobilierului, a retelelorspecifice gi a serverelor.

Compartimentarea spaliului pi darea in folosin[d a acestuia se realizeazi de comun acord intreAutoritatea Contractanti gi persoana imputernicitd din partea ofertantului declarat c6gtigitor.,Ofertantul va asigura compartimentarea spatiului conform variantei agreate cu chiriagul gi va da infolosin!5 imobilul.

lmposibilitatea ajungerii la un acord cu privire la compartimentare acordi dreptul AutoritiliiContractante de a invita la tncheierea contractului, in funclie de rangul stabilit in raportul proceduriide seleclie, pe 16nd operatorii economicistabiliti pe locurile imediat urmitoare.

Page 4: fi - Guvernul Romaniei

Toate costurile aferente compartimentirii spaliului, a instalSrii sistemului de supraveghere video peciile de acces la spaliul inchiriat, ugd antiefraclie gi antifoc la spaliilor aferente serverelor vor fisuportate de proprietarul spaliului de inchiriat.Autoritatea Contractantd i$i rezervi dreptul de a solicita compartimentdri suplimentare in situaliispeciale gi temeinic justificate, de comun acord cu proprietarul; costurile aferente unor asemeneaamenajiri intrd in sarcina chiriagului.PLATI

De la semnarea contractului de cdtre ultima parte gi p6ni la darea in folosinli a spafiului,consemnatd prin incheierea procesului-verbal de predare-primire, nu se va pl|ti chirie.De la momentul dirii in folosinli a spaliului, plata chiriei se va face lunar, in lei, la cursul de schimboficial BNR, in ultima zi a lunii pentru care se efectueazi plata chiriei, in baza facturii emise delocator, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii facturii emise de locator.coNDtTt! SPECTATE

lmobilul poate fi proprietatea uneia sau mai multor persoane fizice gi/sau juridice, gi trebuie delinutin mod legal.

tn cazul in care ofertantul nu este proprietarul spaliului oferit spre inchiriere, acesta va prezentaactul in baza cdruia deline dreptut de folosin!5 din care si rezulte gi dreptul de subinchiriere. lncazul in care ofertantul este persoana juridica va face dovada prin certificat emis de ONRC ca areactive codurile CAEN de inchiriere si subanchiriere imobile.lmobilul siterenul aferent nu trebuie si fie in litigiu sau si faca obiectul vreunei actiuni in justitie.Calificarea candidalilor/ofertanlilorEligibilitatePentru calificare, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea - FORMULARUL 4.-Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese -FORMULARULFORMULAR 6.

Documente de identificare gi inregistrare:-Certificatul de inregistrare al firmei gi/saujuridicS, in copie conform cu originalul (ptr.PFA/nltF.-Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta(informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita dedepunere a ofertelor), in original- ptr. societati comerciale, inclusiv pFA/ll/lF.-Titlul de proprietate asupra imobilului:

o Actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate in copie conform cuoriginalul, insotit de dosarul cadastral gi planurile spaliilor ofertate.o Actul prin care ofertantul deline dreptul de folosin!5 al spaliului oferit spre inchirieredin care si rezulte ci acesta are gi dreptul de a subinchiria spaliul respectiv (dac6este cazul), in copie conform cu originalul.

-Extras de carte funciara pentru informare (in original), emis cu cel mult 30 de zile inainte de datadepunerii ofertelor, din care sa rezulte ca spatiut nu este grevat de sarcini. Autoritatea Contractant5accept6, dacS este cazul, existenla unei ipoteci a imobilului oferit spre inchiriere in favoarea unorinstitutii financiar-bancare (bdnci, fonduri de investilii), doar prin prezentarea unui acord in scris alinstitutiei respective in acest sens. Ofertele care au oferit spre tnchiriere un imobil cu un att gen deipotec6, alta decdt cea financiar-bancar5, vor fi respinse din cadrul prezentei proceduri de selel1ie.-Declaratie pe proprie raspundere a proprietarului, ca imobilut ce va face obiectul inchirierii, n,este urmarit si nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante de judecata, in original.Documente constatatoare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitetor sitaxelor catre stat:

5,

actul juridic ?n baza ciruia s-a dob6ndit personalitateasocietati comerciale); Certificatul de ?nregistrare pentru

4

Page 5: fi - Guvernul Romaniei

-Certificat fiscal, emis de PrimSria sectorului de care aparline imobilul din punct de vedereadministrativ privind plata impozitelor locale pentru imobilul ofertat, in original sau in copielegalizatS, din care sd rezulte plata obligaliilor c6tre bugetul local in luna anterioara celei in careeste stabilit termenul limitd de depunere a ofertelor - pentru persoane fizice si juridice;- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativteritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul generalconsolidat, in original sau copie legalizatS, din care si rezulte plata obligaliilor cdtre bugetul local inluna anterioara celei in care este stabilit termenul limitd de depunere a ofertelor- pentru persoanejuridice;

Elaborarea oferteiLimba de redactare a ofertei: limba romdniDocumente care insotesc oferta:Ofertantii vor transmite oferta insotita de o Scrisoare de inaintare, conform Formularului 1, ce va fiprezentata separat de plicul ce contine oferta.Oferta tehniciOferta tehnica va contine o descriere detaliatd a imobilului gi a poziliondrii lui, a spaliului deinchiriat, a condiliilor tehnice existente gi a dotirilor ofertate, in conformitate cu cerinlele stipulatein caietul de sarcini. Oferta tehnica va fi insotita de planuri ale spatiului de inchiriat, precum si

imagini exterioare si interioare relevante.Oferta tehnica va respecta in totalitate specificatiile tehnice generale minime si, de asemenea, vaprezenta caracteristicitehnice cel putin la nivelul sau superioare celor din grila din Caietul de sarcini.-Prezentarea unei adeverinte privind incadrarea/netncadrarea imobilului in clasele de risc seismicemisi de Direclia lnvestilii- Serviciul Consolidiri din cadrul Primdriei MunicipiuluiZaldu, in originalsau copie legalizatS.-Servicii de mentenanld si utilitati - prezentarea in original a unui angajament al ofertantului ca vapune la dispozitia reprezentantilor Autoritatii Contractante la momentul vizitei cladirii, acordurilesau contract(e) valabi!(e) la data vizitei, care sd dovedeasci posibilitatea asiguririi serviciilor dementenan!5 si utilitati, dupa caz:- mentenanta sistem incalzire/climatizare- revizie lifturi- mentenanta sistem control acces

- reparatii echipamente/instalatii cladire- servicii ridicare gunoi menajer- furnizare energie electrica- incalzire (daca este sistem pe gaze naturale)- canalizare- apa.-Ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul polila de asigurare a clSdirii de birouri,incheiat5 de proprietarul imobilului de birouri, valabili pentru anul in curs (cu obligativitateareinnoirii acesteia pe intreaga durati de derulare a contractului de inchiriere).Ofertantul va prezenta oferta tehnicd in functie de solicitirile din caietul de sarcini. Ofertantii careparticipi la procedura de atribuire inteleg s5 ofere numai servicii care si indeplineasci ce! putinconditiile tehnice minime specificate in caietul de sarcini.Oferta tehnici va mai conline:-Tabelul de coresponden!5 cu specificatiile tehnice minime prin care se precizeazi modul in careofertantulindeplinegte cerinlele gi, dacd este cazul, paginile unde se gisesc detaliitn oferta tehnicidetaliati. Acest tabel se va completa in conformitate cu FORMULARUL 7.

Oferta financiard:Ofertanfii au obligalia de a prezenta urmitoarele formulare completate reprezentdnd ofertafinancia16:

5

Page 6: fi - Guvernul Romaniei

Formular de OfertS, reprezentdnd actul prin care ofertantul igi manifesti voinla de a se angaja dinpunct de vedere juridic tn relalia contractualS cu autoritatea contractant[. Acesta se va completa tnconformitate cu FORMULARUL 8Graficul de timp pentru darea in folosinli (Anexi a formutarului de oferti, completat inconformitate cu FORMULARUL 9).oferta financiari detaliatS, completatd in conformitate cu FORMULARUL 10.Preful ofertei va fi format din:l. Costul lunar al chiriei, in euro, exclusiv TVA care include chiria spaliului si costurile aferenteutilitatilor: energie electrica, termic5, climatizare, 0p?, canal, gunoi menajer, asigurarea curatenieiin spatiile comune/cai de acces, cu exceptia cazului in care cladirea este inchiriata in totalitatell. Costurile lunare fixe, in euro, exclusiv TVA care reprezinti cheltuieli cu amenajarea si

compartimentarea spaliului de birouri, s5lii de gedinld, a spatiilor aferente serverelor, circuitele decurenli slabi (date+voce), sistem de supraveghere video.Tariful chiriei lunare reprezinta un pret maximal aplicabil pe toata durata de valabilitate acontractului.

INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL SALAJ va suporta plata lunari aferenti utilit5tilor (gaz , energieelectrica, apa, canal, incilzire, gunoi menajer dupd caz), conform cotei pirli ce ii revine in bazaconsumu rilor repartizate.

Perioada de valabilitate a ofertei:Valabilitatea ofertei: 90 de zile de la termenul limiti de depunere a ofertelor. oferta are

caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conlinutului, pe toatS perioada de valabilitate stabilitide citre autoritatea contractant5.- Autoritatea Contractanti isi rezervi dreptul sd sollcite ofertantului prelungirea valabilitSliiofertel. Orice ofertd valabili pentru o perioadi mai mici decAt aceasta va fi respinsd de comisia deevaluare, ca inacceptabili.Modulde prezentare a ofertei.Proprietarii/chiriagii, dupd caz, ai imobilelor depun ofertele redactate in limba rom6ni.Documentele redactate in alti limbd dec6t limba romdna vor fi tnsolite in mod obligatoriu detraducere autorizat5.Oferta va fi elaborati in conformitate cu prevederile documentaliei de atribuire gi va conline:- scrisoare de inaintare catre INSTITUTIA PREFECTULUTJUDETUL SALAJ completati inconformitate cu FORMULARUL 1;- tmputernicirea, in origina!, pentru persoana autorizat5 sd reprezinte ofertantu!, dacd estecazul, completata in conformitate cu FORMULARUL 2;- informaliigeneraledestrecontractant-FORMULAR3;- documentele de calificare- oferta tehnica;- oferta financiara;Termen limiti de primire oferte: 13.08.2019, ora 15.00Numirulde exemplare al ofertei : l originalDocumentele ofertei vor fi semnate gi gtampilate pe fiecare pagina de citre proprietar saureprezentantii legali ai ofertantului; oferta va fi insoliti de un opis al documentelor din dosar careva cuprinde numSrul paginii de referinld gititlul documentului.Oferta tehnicS 5i oferta financiari se vor introduce fiecare intr-un plic separat sigilat, care la rdndullui, impreuni cu celelalte documente de calificare se vor introduce intr- un alt plic sigilat. pe pliculexterior al ofertei se vor scrie urmitoarele informafii:- adresa unde trebuie depuse ofertele: -menfiunea "pentru contract inchiriere a unuiintr-o clidire de birouri dotat6 cu utilitSligi spaliide parcare,,;- menliunea "A nu se deschide inaintea sesiunii de deschidere a ofertelor".

spaliu

Oferta trebuie si fie transmisi in plic sigilat gi gtampitat (in cazul persoanelor juridice), marcat cudenumirea gi adresa ofertantului.

Page 7: fi - Guvernul Romaniei

oferta se va inregistra gi se va depune la sediu! lnstituliei Prefectului-judelul silaj, piata IDecembrie 1918, nr.12,Zaldu,judelul Sdlaj, cam.L0 - Registraturi.Depunerea ofertei in catalogul electronic se va face DUPA expirarea termenului limita dedepunere a ofertelor si pana a doua zi lucratoare la ora 1O.OO.Oferta depusd la o altd adresi dec6t cea stabilitd sau dup5 expirarea datei si orei limiti pentrudepunere este consideratd respinsd gi se returneazi nedeschisi.Evaluarea ofertelorVor fi considerate admisibile numai acele oferte care, in urma evaluarii, indeplinesc toate cerinteteprevazute in documentatia de atribuire.Se va efectua vizita din partea comisiei de evaluare a INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL SALAJ inimobilele a caror oferta a fost considerata admisibili. La fata locului se vor face poze gi se va intocmiun Proces verbal de constatare a starii fizice a imobilului (Formutarul 11), pe care vor semna ambeleparti. ln functie de multitudinea si gravitatea aspectelor negative semnalate, Comisia va decideeliminarea ofertantului din procedura demarata printr-o Notificare transmisa acestuia.Pentru stabilirea ofertei c6gtigStoare, criteriul de atribuire aplicat este oferta cea mai avantajoasadin punct de vedere economic (oferta financiara cu o pondere de 60% s1 oferta tehnica cu opondere de 40%).

stabilirea ofertei cdgtigitoare se va realiza in baza unui algoritm de calcul:a) Oferta financiara- pentru cel mai mic dintre preturile ofertate se vor acorda 100 puncte;- pentru alt pret se acorda punctaj astfel: Pfinanciar=(Pminim/Pofertant x L00) x 60%b) Oferta tehnica

- Ptehnic = Ptehnic total factori de evaluare x 40%

Ptotat = Pfinanclar + Ptehnic

Criterii de ierarhizare a ofertelorCerinta Limite Punctaj

Amplasament Max 500 m. fata de localia actualS (piata LDecembrie 1918, nr 12, Localitatea ZALAU,

Judetul SALAJ)

15

Vechimea cladirii 1-15ani 10Grad de seismicitate al

constructiei6 pe scara Richter 10

Parcare

Parcare amenajata minim de 4 locuri, situate inparcarea aferenti cladirii ofertate, nu in parcarea

aferenta altor imobile, locuri ce vor fi oferiteautoritatii contractante cu titlu gratuit pe

intreaga perioada de derulare a contractului(dimensiunile locului individualizat de parcare sa

permita parcarea masinilor de teren)

15

Parcare amenajata cu capacitate de peste 25locuridisponibild contracost vizitatorilor sau salariafilor.

10

Mod de individualizareCladire individualizata 20

Spalii de birouri pe un singur etaj 10

Performantaenergetica

Certificat de performanta energetica clasa A sau B 10

TOTAL 100

7

Page 8: fi - Guvernul Romaniei

in situatia in care 2 sau mai multe oferte au acelasi punctaj, contractul va fi atribuit ofertantului acirui propunere financiari are prefut cel mai scizut.Autoritatea Contractantd tpi rezervi dreptul de a incheia contractul de ?nchiriere cu ofertantulcSgtig5tor, in limitele fondurilor disponibite.Autoritatea contractantd va folosi pentru contractare formularul de model de contract (ronuui^n rz1prezentat in documentalia de atribuire.TNFORMATil SUPLTMENTAREofertantii pot participa cu una sau mai multe oferte de spatii (locatii) de inchiriere. ln situatia in careun ofertant participa cu mai multe oferte, acestea trebuie sa fie pentru spatii (locatii) diferite. Nusunt acceptate mai multe variante de oferte pentru acelasi spatiu.operatorul economic declarat cdstigator este obligat conform normelor legale in vigoare sadetina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor prestate incadrulcontractului.ofertantului declarat castigator i se poate solicita prezentarea in original a documentelor care, peparcursul derularii procedurii de inchiriere, au fost solicitate in copie conform cu originalul.ln situatia in care, urmare a vizionarii la fata locului, exista discordante intre starea declarata (prindocumentele continute in oferta) si cea reala a spatiului de inchiriat, autoritatea contractanta isirezerva dreptul de a notifica ofertantul respectiv cu privire la eliminarea acestuia din procedura deinchiriere.Anuntul si documentatia (Formulare, caiet de sarcini, draft de contract) se pot descarca de pe site-ul sj'prefectura'mai.gov.ro sectiunea lnformalii de interes public/Achizitii directe gi de pe site-ulhttp://sicap-prod.e- licitatie.rolpub .

clarificdrile se pot soticita la adresa de e-mail: [email protected] p6na in data de8.08.2019, ora 15.00Rispunsurile la clarificdri se vor posta atagat anuntului publicat pe site-ul propriu.Nu se organizeazi gedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanlitr,

achizilii publice

ctoctAN

PREFECT

intocmit,

'r'laP 3.

;q,flel\(g)-l

8