FAMILIA REGAL| ROM£â€N| 2019-06-28¢  4 25 10 octombrie 1914 - MS Regele...

download FAMILIA REGAL| ROM£â€N| 2019-06-28¢  4 25 10 octombrie 1914 - MS Regele Carol I moare f\r\ descenden]i

of 16

 • date post

  29-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FAMILIA REGAL| ROM£â€N| 2019-06-28¢  4 25 10 octombrie 1914 - MS Regele...

 • „Înainta[ii mei au l\sat Castelul Pele[ poporului român. Voi lupta pentru ca dorin]a lor sa se împlineasc\” a declarat Prin]ul Paul în interviul televizat, la prima sa vizit\ la Pele[ (1990).

  FAMILIA REGAL| ROMÂN|

  MOMENTE IMPORTANTE ALE ISTORIEI

  FAMILIEI REGALE

 • Aceast\ bro[ur\ este un omagiu adus

  str\mo[ilor. Este [i o datorie fa]\ de

  genera]iile viitoare, pentru a cunoa[te mai

  bine [i a în]elege istoria poporului

  român.

  Coperta unu: MS Regele Carol al II al României (stânga) MS Regele Ferdinand I al României (dreapta)

  Coperta doi: MS Regina Maria a României

  Pentru mai multe detalii, v\ rug\m s\ contacta]i

  [eful de Protocol al ASR Prin]ul Paul al României.

  Telefon/Fax: (+4021) 313 8399

  e-mail: paulofromania@gmail.com

  website: www.printulpaulderomania.com

  Consultan]i de specialitate: Harold BROOKS-BAKER Publisher emeritus, Burke's Peerage, Royal and Heraldic Expert (CNN)

  Prof. Univ. Dr. Corneliu M. Lungu – Arhivele Na]ionale Române

  Col. Dr. Mircea Dogaru – istoric Alex Mihai Stoenescu – istoric

  Colaboratori: Isabel Martin Ana-Maria Pascaru Thomas Piontek Valeriu Vereanu Natalia Marculescu

 • 28 1

  De la instaurarea monarhiei de Hohenzollern-Sigmaringen în 1866 [i pân\ în 1938, România a fost condus\ în baza a trei Constitu]ii, fiecare cuprinzând articole cu privire la monarhie.

  Înainte de c\s\torie, Prin]esa Lia a lucrat la Casa Prin]esa Lia (Pre[edinte regional pentru UNICEF) Alb\ în timpul administra]iei pre[edintelui Carter. al\turi de actorii Paul Newman [i Joanne Woodward.

  Prin]esa Lia (comisar pentru Drepturile Omului) în Prin]esa Lia a luptat pentru drepturile evreilor din timpul interviului cu Sfin]ia Sa Dalai Lama. fosta URSS; în fotografie al\turi de prim-ministrul izraelian Ehud Olmert.

  Dame Elizabeth Taylor [i Prin]esa Lia împ\rt\[esc Prin]esa Lia al\turi de dl. si dna. Clint Eastwood, onorurile acordate pentru munca lor de pionierat promoveaz\ industria româneasc\ de film. în domeniul cercet\rilor SIDA.

  10 iulie 1866 – Adunarea Na]ional\ a României (Parlamentul) a votat în unanimitate Constitu]ia. Alte]a Sa Serenisim\ Prin]ul Carol de Hohenzollern a depus jur\mântul în fa]a Camerei. Printre articolele votate se aflau [I cele legate de monarhie [i succesiune la tron.

  Art. 82. Puterile constitu]ionale ale Prin]ului sunt ereditare în linie direct\, de la Prin]ul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, pe linie b\rb\teasc\, în ordine de primogenitur\, cu perpetua excludere a femeilor [i a descenden]ilor lor. Descenden]ii vor fi crescu]i în religie ortodox\. Art. 83. În timpul domniei Prin]ului Carol de Hohenzollern, succesiunea la tron va fi asigurat\ de c\tre cel mai în vârst\ dintre fra]ii s\i sau descenden]ii acestuia, în concordan]\ cu articolul precedent. Dac\ nici unul dintre fra]i sau descenden]ii acestora nu sunt în via]\ sau declar\ c\ ei nu vor accepta tronul, Prin]ul trebuie s\ î[i desemneze succesorul din una dintre dinastiile domnitoare în Europa de Vest, cu în[tiin]area Casei Reprezentan]ilor (Parlamentul), conform Art. 84. Dac\ nici acest lucru nu este posibil, tronul devine vacant. N.B. În Constitu]ia de la 1866 nu exista o lege morganatic\. De asemenea, nu erau stipulate condi]iile în care membrii Familiei Regale se pot c\s\tori [i nici faptul c\ Prin]ul conduc\tor trebuie s\ î[i dea acordul pentru c\s\toriile regale. În schimb, Legea Salic\ este foarte clar stipulat\ în Constitu]ie (Art. 34/1866, precum [i Art. 77 din noua Constitu]ie promulgat\ în 29 martie 1923). 25 octombrie 1878 – Alte]a Sa Serenisim\ Prin]ul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen devine Alte]a Sa Regal\ Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. 15 mai 1881 – România este proclamat\ regat [i Alte]a Sa Regal\ Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen devine Majestatea Sa Regele Carol I al României, iar so]ia sa (n\scut\ Prin]es\ de Wied) devine MS Regina Elisabeta (cunoscut\ sub pseudonimul Carmen Sylva).

  Activit\]ile caritabile nu sunt o noutate pentru Prin]esa Lia, care i-a fost un sprijin real Prin]ului Paul înc\ din momentul c\s\toriei lor. Licen]iat\ la Universitatea Oxford, a lucrat la Casa Alb\ în timpul administra]iei Carter [i apoi ca negociator comercial international. Prin]esa Lia a fost distins\ cu Ordinul Suedez Sf. Brigitta [i cu Steaua Liberiei ca recunoa[tere a implic\rii sale în diverse proiecte destinate drepturilor omului, programelor na]ionale pentru s\n\tatea copiilor, lans\rii primei campanii române[ti de lupt\ împotriva cancerului la sân, sus]inerii cercet\rilor sindromului HIV (în timpul administra]iei Reagan, a reu[it s\ strâng\ primele dou\ milioane de dolari pentru cercet\ri în domeniul HIV SIDA) [i inaugur\rii programului de mecenat literar în Bucure[ti. A fost desemnat\ Pre[edinte al Comisiei Fulbright [i Comisar pentru Drepturile Omului. 22 martie 1889 – Conform unui decret publicat în Monitorul Oficial, membrii Familiei Regale vor purta titlul de Alte]\ Regal\, Prin] sau Prin]es\ a României.

  Ordinul Carol I (Colec]ia personal\ a ASR Prin]ul Paul al României)

 • MS Regele Carol I2 27

  ASR Prin]ul Paul al României al\turi

  de Tom Jones în România.

  ASR Prin]ul Paul al\turi de Nadia Com\neci, promovând tinerii gimna[ti români.

  CONTINUAREA TRADI}IEI REGALE A ACTELOR DE CARITATE

  Dona]ii în valoare de peste 6 milioane euro

  „Funda]ia Prin]ul Paul pentru România” a luat fiin]\ în 1991 [i a reu[it, de-a lungul celor 15 ani de activitate, s\ fac\ protocoale în ]ar\ cu personalit\]i capabile de a face lobby [i a îmbun\t\]i imaginea României peste hotare: Pre[edintele AT&T Global Network (una dintre cele mai mari corpora]ii din lume), Sarah Duces\ de York, Julio Inglesias, Charles - Earl de Spenser (fratele Prin]esei Diana), actorul Larry Hagman (alias J.R. din serialul „Dallas”), regizorul Francis Ford Coppola, Michael Jackson, Naomi Campbell, Gheorghe Zamfir, Tom Jones, Lech Walesa (fostul Pre[edinte al Poloniei), Prea Sfin]ia Sa Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Prin]ul Johann de Hohenzollern, etc. De-a lungul anilor, agen]ii de pres\ [i publica]ii interna]ionale de renume (Reuters News [i New York Times) au prezentat activitatea „Funda]iei Prin]ul Paul pentru România” ca fiind o adev\rat\ poveste de succes în zona Balcanilor.

  ALR Prin]ul Paul [i Prin]esa Lia ai României al\turi de Luciano Pavarotti, Jose Carerras [i Placido Domingo.

  Cuplul regal al\turi de actorul Florin Piersic.

  Supermodelul Naomi Campbell a acceptat invita]ia Funda]iei Prin]ului Paul de a sus]ine industria româneasc\ de mod\.

  ALR Prin]ul Paul [i Prin]esa Lia împreun\ cu Larry Hagman în timpul vizitei sale în România.

 • O POVESTE REGAL| DE SUCCES

  ASR Prin]ul Paul al României, nepotul Regelui Carol II - în slujba românilor Prin]ul Paul a fost primul membru al Casei Regale care s-a întors în ]ar\ dup\ Revolu]ia din 1989. Alte]a Sa Regal\ Prin]ul Paul sus]ine cu t\rie faptul c\ este de datoria membrilor familiei regale s\ î[i serveasc\ ]ara f\r\ a cere în schimb vreun sprijin financiar din partea guvernului sau a contribuabililor. {i pentru a demonstra acest lucru, insist\ s\ subven]ioneze personal activit\]ile de lobby destinate îmbun\t\]irii imaginii României. „Este o onoare dar [i o datorie s\ folosesc contactele personale pe care le am cu membrii guvernelor str\ine [i cu reprezentan]ii corpora]iilor interna]ionale în folosul românilor”, afirm\ Prin]ul Paul.

  26 3

  Prin]ul Albert de Monaco, renumit pentru implicarea sa în activit\]i sportive [i cunoscut ecologist, schimba impresii cu Prin]ul Paul, Ofi]er (Fellow) al Societ\]ii Regale de Geografie, numit în aceast\ pozi]ie pentru expedi]ia de alpinism montan din Peru dedicat\ salv\rii speciilor pe cale de dispari]ie.

  Distinsul Prin] Friederich Wilhelm Furst von Hohenzollern, al\turi de v\rul s\u, Prin]ul Paul al României la castelul Sigmaringen.

  EU Prayer Breakfast MS Regina Fabiola a Belgiei al\turi de cuplul regal.

  ASR Prin]ul Paul al\turi de Jan Peter Balkenende, Prim-Ministrul Olandei, la Bruxelles. MS Regina Elisabeta (Carmen Sylva)

  ASR Prin]esa Marie Gabrielle de Savoie [i-a invitat v\rul, MS Regele Juan Carlos [i pe prietenul s\u apropiat ASR Prin]ul Paul al României la nunta fiicei sale.

  Senator Hillary Clinton, îl felicit\ pe Prin]ul Paul cu ocazia înmân\rii Premiului de Conducere Preziden]ial\ a Clubului Interna]ional Rotary.

  Promovând imaginea României în fa]a guvernului SUA - în fotografie al\turi de senatorul Edward Kennedy.

 • 4 25

  10 octombrie 1914 - MS Regele Carol I moare f\r\ descenden]i. Nepotul s\u, Alte]a Sa Regal\ Prin]ul Ferdinand, devine MS Regele Ferdinand I al României.

  MS Regele Ferdinand I

  MS Regele Carol al II-lea ASR Prin]ul Carol Mircea ASR Prin]ul Paul al României Grigore al României al României

  Ca membru al Familiei Regale [i urma[ al Regilor României Carol I, Ferdinand I [i Carol al II-lea, întemeietori ai României moderne, respectând tradi]iile familiei sale, Prin]ul Paul al României desf\[oar\ o ampl\ activitate de sprijinire [i promovare a ]\rii. Prime[te aprecieri din partea a numeroase organiza]ii interna]ionale precum [i din partea Bisericii Ortodoxe. Este distins cu Ordinul Sfântul Andrei, este Membru de onoare pe via]\ al Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de R\zboi, a ob]inut Premiul Preziden]ial de Leadership al Clubului Interna]ional Rotary, pentru a numi do