Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor...

30
Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică „Știința Deschisă”, 22 noiembrie 2018 MINCIUNĂ Vitalie ANACEC, IDSI

Transcript of Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor...

Page 1: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Evaluarea

Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din

Republica Moldova

Chişinău 2018

Conferința națională științifică „Știința Deschisă”, 22 noiembrie 2018

MINCIUNĂ Vitalie

ANACEC, IDSI

Page 2: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Cadru normativ

• Acreditarea organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării

(1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004

Articolul 99. Cerinţele acreditării

(2) Pentru a fi acreditată, organizaţia din domeniile cercetării și inovării trebuie să îndeplinească următoarele

cerinţe:

a) să consemneze cu rigurozitate volumul activităţii din domeniile cercetării și inovării în planurile, în dările de

seamă şi în publicaţiile ştiinţifice ori să le găsească o altă confirmare obiectivă;

g) să editeze o revistă ştiinţifică periodică ai cărei autori să fie în proporţie de cel puţin 20% din străinătate).

• Evaluarea/autoevaluare revistelor ştiinţifice

1. Hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică Despre aprobarea

Regulamentului cu privire la evaluarea şi i clasificarea revistelor ştitiinţifice nr.212 din 06.11.2008:

Refelectă metodologia de evaluare şi clasificare a revistelor (tipul A,B,C).

2. Hotărârea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică Cu privire la aprobarea

Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea şi monitorizarea revistelor ştitiinţifice nr.147 din

25.06.2015: Refelectă extinderea tipurilor de reviste (B+) şi preluarea obligatorie a revistelor ştiinţifice de către

Instrumentul Bibliometric Naţional.

3. Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017 și Hotărârea Comisiei de atestare

a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017 Referitor la aprobarea Regulamentul cu privire la

recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice: Refelectă cerințe față de materialele forurilor

științifice și preluarea obligatorie a culegerilor de lucrări de către Instrumentul Bibliometric Naţional.

Page 3: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

PĂRŢI INTERESATE

Organisme de guvernareși agenții de finanțare

Structuri abilitate de evaluare

Colegii de redacţie

Mediu de afaceriEntități externe

Cercetători

Publicul larg

IBN

Page 4: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Numar slide

Pentru Comisia de evaluare a

revistelor şi colegiile de redacţie

Page 5: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Elemente calitative pentru acreditarea revistelor

III. CERINŢELE DE ELIGIBILITATE

17. Revistele ştiinţifice trebuie să satisfacă următoarele cerinţe obligatorii:

a) minimum 3/4 din articolele publicate să poarte caracter ştiinţific;

b) structura articolului ştiinţific include următoarele elemente principale: rezumatul, cuvintele-cheie,

introducerea, metodele aplicate, rezultatele obţinute şi discuţiile, concluziile, referinţele bibliografice.

Pentru revistele din domeniul socio-uman obligatorii sunt rezumatul, cuvintele cheie și referințele, în rest

structura articolului propusă este opțională;

c) aplicarea procedurii de peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol)

anonime și păstrarea materialelor recenziei timp de cel puțin 4 ani.

d) selectarea recenzenţilor de către colegiul de redacţie dintr-o bază de date cu experţi în domeniu;

h) cel puţin titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie în limba română şi într-o

limbă de circulaţie internaţională;

j) apariţia regulată a revistei şi editarea cel puţin a 2 numere pe an;

Page 6: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

V. PRINCIPIILE DE CLASIFICARE

21. În conformitate cu rezultatele evaluării revistele se clasifică după cum urmează:

a) Tipul A. Reviste indexate în baze de date WoS și Scopus;

b) Tipul B+. Reviste indexate în mai mult de 2 baze de date, în care revistele sunt supuse procesului de

evaluare; editate integral în limbi de circulație internațională, cel puțin 40% din toate materialele publicate

fiind lucrări ale autorilor de peste hotare și în care membrii colegiilor de redacție din străinătate contribuie

personal la dezvoltarea revistei prin recenzarea sau publicarea materialelor editate şi care au acumulat peste

120 de puncte;

c) Tipul B. Reviste indexate în cel puțin 2 baze de date, în care revistele sunt supuse procesului evaluării şi

care au acumulat peste 120 de puncte;

d) Tipul C. Revistele cu punctaj de recunoaştere ca publicaţie ştiinţifică care au acumulat de la 80 până la

120 de puncte, dar nu sunt cotate în baze de date internaţionale.

Page 7: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

MODUL DE ACORDARE A PUNCTAJULUI

CONFORM CRITERIILOR DE EVALUARE A

REVISTELOR

(Compartimentele Fişei de evaluare)

1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale

2. Calitatea revistei după nivelul ştiinţific

3. Respectarea cerinţelor tehnice ale articolelor publicate

4. Difuzarea în străinătate a revistei

5. Prezenţa autorilor din străinătate

6. Competenţa colegiului de redacţie

7. Existenţa unei tradiţii editoriale

8. Publicarea în limbi de circulaţie internaţională

9. Promovarea revistei

Page 8: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 9: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 10: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Buletin de Perinatologie

Articole ştiinţifice în: Rezumate în:

Romana 627 Romana 91

Engleza 22 Engleza 563

Rusa 17 Rusa 434

Bulgara 1 Bulgara

Franceza 1 Franceza

Limba de publicare

Page 11: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Buletin de Perinatologie

Nr. d/o Numele autorului Nr. articole

1 Revenco Ninel43

2 Stratulat Petru 41

3 Curteanu Ala 27

4 Stamatin Maria 24

5 Crivceanschaia Larisa 22

Topul autorilor

Page 12: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 13: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 14: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 15: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Pentru structurile implicate în atestarea personalului

ştiinţific

Page 16: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice

specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice (Hotărîrea Comisiei de atestare a CNAA din 25

noiembrie 2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi

completările ulterioare):

h) teza de doctor habilitat trebuie să aiba la bază cel puţin 20 de lucrări ştiinţifice la tema

acesteia, publicate după susţinerea tezei de doctor, dintre care:

o monografie monoautor de cel puţin 8,0 c.a. sau două monografii cu mai mulţi autori de

cel puţin 8,0 c.a. fiecare şi/sau 1 articol de sinteză (cel puţin 1,0 c.a.) în reviste ştiinţifice

din bazele de date Web of Science şi SCOPUS sau 2 articole de sinteză (fiecare de cel

puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de tipul A,B sau 3 articole de sinteză (fiecare de cel

puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de tipul C.

Numar slide

Page 17: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 18: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Pentru cercetători şi reprezentanţii

mediului de afaceri

Page 19: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 20: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 21: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Numar slide

Page 22: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Pentru structurile ce gestionează domeniu

Page 23: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Dinamica revistelor

2 21

5 5

14

21

3230

25

2 2

50 51

40

31

20

0

10

20

30

40

50

60

a.2010 a.2012 a.2014 a.2016 a.2018

tipul A

tipul B

tipul B+

tipul C

a.2015

N=66

N=74

N=68

N=52

N=73

Page 24: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 25: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Dinamica articolelor elaborate în

organizaţii ştiinţifice acreditate

636747

696

547

435 419

2099 2099

2365

17481638

1497

172231

276 256

124 94

398475 467

1876

1656

1441

0

500

1000

1500

2000

2500

a.2008 a.2010 a.2012 a.2014 a.2016 a.2017

Membri instituţionali

Membri de profil

Membri afiliaţi

Organizaţii de peste hoatre

a.2012

- 36,7%

- 39,8%

- 65,9%

Page 26: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Dinamica articolelor autorilor

de peste hotare

226

475

370

117

1262

1056

72

271

250

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

a.2012 a.2014 a.2016

România

Ucriana

F.Rusă

Page 27: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică
Page 28: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Concluzii

Platforma informațională elaborată de IDSI, prin intermediu instrumentelor ce le deține,

asigură acces deschis la publicaţii cu conţinut ştiinţific şi date, acumulate şi generate,

solicitate de diferite categorii de utilizatori. Aceasta permite:

- structurilor ce gestionează domeniu - să aprecieze efectele politicilor aplicate, să

selecteze experţi, să atesteze personalul ştiinţific, să evalueze organizaţiile de cercetare-

inovare;

- cercetătorilor – să efectueze evaluări bibliometrice, scientometrice, altmetrice, să se

autoevalueze etc.;

- colegiilor de redacţie – să autoevalueze revistele, să selecteze recenzenţi, să realizeze

clasamente etc.;

- comisiilor de evaluare a revistelor – să evalueze şi să monitorizeze revistele ştiinţifice

etc.

Page 29: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică

Recomandări

• Revederea cadrului normativ cu obligativitatea susținerii revistelor ştiinţifice.

• Includerea în actele normative ce vizează evaluarea revistelor a indicatorilor care ţin de

Ştiinţa Deschisă.

• Omiterea din fişele de evaluare a revistelor a indicatorilor ce nu permit evaluarea on-

line a publicaţiilor.

• Reactivarea comisiilor de evaluare a revistelor științifice.

Page 30: Evaluarea Deschisă a Revistelor Ştiinţifice din Republica ... · Deschisă a Revistelor Ştiinţificedin Republica Moldova Chişinău 2018 Conferința națională științifică