Eficientizarea funcţionării și administrării serviciului de aprovizionare cu apă

48
DIN PARTEA POPORULUI AMERICAN POLICY BRIEF Eficientizarea funcţionării și administrării serviciului de aprovizionare cu apă CHIȘINĂU 2014

description

Eficientizarea funcţionării și administrării serviciului de aprovizionare cu apă

Transcript of Eficientizarea funcţionării și administrării serviciului de aprovizionare cu apă

DIN PARTEA POPORULUIAMERICAN

POLICY BRIEF

Eficientizarea funcţionăriiși administrării serviciului

de aprovizionare cu apă

CHIȘINĂU 2014

Realizarea acestui policy brief a fost posibilă cu suportul acordat de poporul ameri-can prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorilor și a Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova și nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID sau al Guvernului Statelor Unite.

Congresul Autorităților Locale din MoldovaStr. Columna nr. 106A, Chișinău, Republica Moldova (secretariat)Tel. 22-35-09, fax 22-35-29, mob. 079588547,[email protected], www.calm.md

Autori: Alexandru OSADCI, master în administrarea afacerilor (MBA) Viorel FURDUI, doctor în drept

© Congresul Autorităților Locale din Moldova, 2014

ISBN 978-9975-61-838-0

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Osadci, AlexandruEficientizarea funcționării și administrării serviciului de aprovizionare cu apă :

Policy Brief / Alexandru Osadci, Viorel Furdui; Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM). – Chișinău: Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 48 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-61-838-0

351.778.3O 98

Prepress: Editura ArcEditura Arcstr. G. Meniuc nr. 3, Chişinău, MD 2009;tel.: (+373 22) 73-36-19, 73-53-29; fax (+373 22) 73-36-23e-mail: [email protected]; [email protected]; www.edituraarc.md

CUPRINS

Introducere ........................................................................................................................5

1. Situația din sectorul aprovizionării cu apă și canalizare (AAC), în cifre ......7

2. Constatările și concluziile principale ....................................................................9

3. Recomandări și propuneri ......................................................................................13În domeniul perfecționării cadrului legal, conceptual și instituțional ......................13În domeniul reducerii/optimizării costurilor operaționale ............................................. 14În domeniul finanțării și atragerii de investiții publice în sector ...............................15În domeniul tarifelor și pentru asigurarea unei activităţi durabile a operatorilor ACC ................................... 17În domeniul înlocuirii și/sau renovării mijloacelor fixe ..................................................18În domeniul patrimoniului și relațiilor de proprietate .....................................................20În domeniul relațiilor cu populația......................................................................................20

Anexa nr. 1. Analiza comparativă a formelor contractuale de alternaivă care pot fi folosite în scopul transferului sistemelor de aprovizionare cu apă de la apl către prestatorii de servicii ............................................................... 21

Anexa nr. 2. Analiza comparativă a formelor organizatorico-juridice ale activității prestatorilor serviciilor de aprovizionare cu apă ..............................26

Anexa nr. 3. Tabelul nr. 1. Lista actelor normative și strategice care reglementează organizarea și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ........................................................................................................30

Tabelul nr. 2. Acte normative subordonate legilor ....................................................38

Tabelul nr. 3. Strategiile și programele naționale existente privind dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ...................46

Documentul dat de politici este fundamentat pe studiul realizat de că-tre Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) „DIAGNOSTICUL ECONOMIC AL SECTORULUI DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI CANA-LIZARE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, care conține o analiză multidimen-sională economico-financiară a situației actuale din sector, bazată pe datele statistice dezagregate pe fiecare operator. De asemenea, studiul ia în caclul aspectele juridice, normative și tehnologice.

Scopul acestui document de politici este de a prezenta, într-o formă sin-tetică, rezultatele și concluziile studiului realizat de CALM, de a contribui la formarea unei viziuni moderne și realiste asupra situației actuale din sec-torul de aprovizionare cu apă și a lua în calcul opinia autorităților locale, care sunt cel mai aproape de nevoile populației și sunt responsabile de acest domeniu, conform legii.

Ideile, concluziile și propunerile reliefate în acest document de poltici au fost pe larg discutate cu reprezentanții administrației publice locale, ope-ratorii din domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, cu reprezentanții organizațiilor internaționale și ai societății civile. Cu toate acestea, datori-tă diversității destul de extinse de opinii exprimate de diferiți actori, unele concluzii, recomandări și opinii exprimate în prezentul document nu reflectă neapărat poziția finală, comună și instituționalizată a tuturor APL (CALM), ci aparțin în exclusivitate experților/autorilor prezentului studiu.

Prin urmare, acest document poate deveni o platformă pentru discuții mai largi și mai consistente între toți actorii interesați din domeniul apro-vizionării cu apă și canalizare, inclusiv factorii guvernamentali, partenerii externi și interni ai Republicii Moldova, finanțatorii, populația, societatea civilă și APL cu privire la îmbunătățirea situației din sectorul dat.

INtRodUCeRe

5

SItUațIa dIN SeCtoRUl aPRovIzIoNăRII CU aPă șI CaNalIzaRe (aaC), îN CIfRe

Pentru serviciul cumulat de aprovizionare cu apă și canalizare veniturile acoperă costurile în proporţie de 89,7% în medie pe operator. Totodată, 86% dintre operatorii ACC generează pierderi din serviciul cumulat de alimentare cu apă și canalizare și numai 14% din operatori obţin profit din serviciul cumulat.

Tariful cumulat privind serviciile de apă și canalizare pentru populaţie este de 18,42 lei per m3 în medie pe operator și acoperă circa 64% din valoarea costurilor suportate (29,59 lei per m3).

Tariful cumulat pentru agenţii economici privind serviciul de alimenta-re cu apă și serviciul de canalizare este de 54,21 lei per m3 în medie pe operator, fiind cu 86% mai mare decât costul cumulat al serviciilor, iar pentru instituţiile bugetare este de 33,08 lei, respectiv, de circa 112% din valoarea costurilor.

Cheltuielile de producţie se majorează de la un an la altul, înregistrând o creștere de circa 5% anual. Acest fapt este influenţat în primul rând de creșterea costurilor pentru energia electrică (creșterea prețurilor), pentru retribuirea muncii și de cheltuielile materiale.

Fluctuaţia personalului în cadrul prestatorilor de servicii variază de la un operator la altul și constituie între 10% și 40%. Salariile din sectorul ACC sunt neatractive, iar operatorii de ACC nu dispun de resurse finan-ciare pentru majorarea lor, în scopul oferirii unor remunerări competiti-ve pe piaţa forţei de muncă. Respectiv, nivelul de calificare a personalului în sectorul dat este foarte scăzut – atât a personalului administrativ, cât și a celui ingineresc și tehnic.

Costurile de personal constituie ponderea cea mai însemnată, de circa 44% din totalul costurilor operaționale. Această situație este, de aseme-nea, cauzată de faptul că întreţinerea în stare de lucru a reţelelor și utila-jului ce au un grad de uzură foarte înalt și utilizarea tehnologiilor vechi necesită implicarea în permanenţă a unui număr mai mare de angajați.

Pentru majoritatea operatorilor ACC, consumul de energie electrică, atât la serviciul de alimentare cu apă, cât și la serviciul de canalizare, este la un nivel foarte înalt, fapt cauzat de utilizarea pompelor învechite, de scurgerile de apă de circa 50% - 60% din volumul apei pompate, gradul înalt de uzură a conductelor de aducţiune și de distribuţie; pierderile și

17

deversările la înmagazinare; erorile de contorizare provenite de la con-toarele de tip „A” și „B”; pierderile pe branșamente până la punctul de contorizare.

Peste 80% din reţelele de apă și canalizare și circa 70% din echipament și utilaj sunt uzate complet. Pe parcursul ultimilor 25 de ani, activele fixe nu au fost înlocuite și renovate la expirarea termenului de funcţionare utilă, dar au continuat să fie exploatate. Această situaţie duce la înregis-trarea unor costuri mari de întreţinere și exploatare, pierderi conside-rabile de apă în rezultatul avariilor de reţea și chiar la sistarea prestării serviciilor.

Tarifele actuale la serviciile de alimentare cu apă stabilite pentru popu-laţie nu acoperă costul real al serviciilor. Aceste tarife poartă un caracter pronunțat social, ceea ce nu permite dezvoltarea operatorilor. Tarifele pe care le achită populaţia acoperă valoarea costurilor fără uzură, în pro-porţie de 75%. Mai mult ca atât, tarifele actuale nu acoperă nici cheltu-ielile operaţionale (salarii, energie electrică, materiale), fără a include în costuri uzura mijloacelor fixe, cu excepţia a patru operatori (Chișinău, Leova, Orhei și Taraclia). Tarifele actuale nu prevăd o rată de rentabilita-te adecvată și nu includ uzura mijloacelor fixe, care este principalul fond de acumulare a resurselor financiare pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

Tarifele stabilite pentru agenții economici și persoanele fizice sunt de-zechilibrate. Veniturile totale ale întreprinderilor municipale (ÎM) sunt compensate din contul tarifelor ridicate pentru agenţii economici, în timp ce populaţia achită tarife sociale, care sunt sub costul real al servi-ciilor prestate.

8

CoNStatăRIle șI CoNClUzIIle PRINCIPale

În rezultatul analizei complexe a problemelor cu care se confruntă sec-torul de aprovizionare cu apă din Republica Moldova, s-a constatat:

Sistemul actual de aprovizionare cu apă din Republica Moldova este unul depășit și se confruntă cu grave probleme de ordin conceptual, legal, instituțional, organizațional, funcțional, financiar și operațio-nal.

Din punct de vedere conceptual, există o anumită doză de incer-titudine privind natura și apartenența serviciului de aprovizionare cu apă în calitate de domeniu de competență, precum și a rolului/limitelor de intervenție a diferitor actori și nivele de administrație publică. Conform cadrului legal al descentralizării și APL, apro-vizionarea cu apă este o competență proprie a APL de nive lul I. Totodată, Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 instituie o serie de atribuții în do-meniul dat și pentru unele instituții/organe centrale, inclusiv în ceea ce privește stabilirea tarifelor (de exemplu, pentru ANRE). Esența juridică a acestor atribuții nu este clară și nu corespunde în totali-tate conceptului autonomiei locale privind natura deplină și exclu-sivă a competențelor proprii ale autorităților locale, în conformitate cu Carta Europeană a Autonomiei Locale. Acest lucru poate genera anumite interpretări în privința responsbilității pentru asigurarea funcționării serviciului respectiv.

În prezent, activitatea majorității operatorilor/prestatorilor de servi-cii de alimentare cu apă este una ineficientă și cu costuri operațio-nale ridicate la toate capitolele: personal, materiale, energie electrică, reparații, uzură, pierderi etc. Ineficiența se datorează în mare parte formei organizatorico-juridice actuale depășite a majorității opera-torilor, lipsei de specialiști, penuriei de investiții în dezvoltarea in-stituțională și renovarea mijloacelor fixe din sector. În prezent este greu de identificat rezervele de reducere a cheltuielilor, fără efectu-area unor investiţii curente sau capitale în reabilitarea și renovarea infrastructurii sistemelor de apă și canalizare, în management sau personalul tehnic, în căutarea și identificarea piețelor noi de desfa-cere, în lupta cu furturile, pierderile și neachitările cronice.

29

Sectorul de aprovizionare cu apă din Republica Moldova suferă de o subfinanțare cronică și de incapacitatea de a se autodezvolta. Veni-turile proprii și directe ale prestatorilor de servicii/operatorilor, care provin din tarifele/plățile pentru servicii achitate de către consuma-tori, sunt insuficiente și ajung doar pentru întreținerea/menținerea la nivel minim a funcționalității sistemului actual. Unica sursă pen-tru dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apă și creșterea cali-tății serviciilor, cu unele excepții (cum este, de exemplu, municipiul Chișinău), în prezent este reprezentată de fondurile și finanțările care vin din partea bugetului de stat, fondului ecologic și parteneri-lor de dezvoltare ai Republicii Moldova, sub formă de credite, pro-iecte, granturi, donații etc.

Tarifele actuale din cadrul sistemului de AAC poartă un caracter social și sunt aplicate nejustificat pentru toate categoriile de persoa-ne, inclusiv pentru cele cu venituri mari. Tarifele pentru serviciile ACC sunt mai mici decât costul de producție al serviciilor prestate pentru populaţie și sunt exagerat de mari pentru agenţii economici. De asemenea, aceste tarife nu acoperă necesarul (cel puțin minimal) de dezvoltare a sistemului de aprovizionare.

Conform datelor, tarifele actuale au spațiu de majorare în medie de circa 52% la serviciul de alimentare cu apă și de 71% la serviciul de canalizare, în scopul asigurării unei activităţi sustenabile pentru prestatorii de servicii publice de alimentare cu apă, în condițiile costurilor actuale.

Marea majoritate a operatorilor/prestatorilor de servicii de alimen-tare cu apă și a reprezetanților săi abordează problema creșterii tarifelor în mod simplist și unilateral, fără a atrage suficientă aten-ție și unei alte laturi extrem de importante și indispensabile a ac-tivității lor: reducerea costurilor și creșterea eficienței manageriale. Considerăm că orice echilibrare/ajustare/mărire a tarifelor în acest domeniu urmează a fi corelată, precedată sau cel puțin însoțită, în mod obligatoriu, de măsuri reale și concrete de creștere a eficienței, responsabilității și transparenței în activitatea operatorilor; de opti-mizarea costurilor administrative, îmbunătățirea managementului, reducerea pierderilor etc. Orice abordare unilaterală și simplistă, prin care s-ar urmări doar creșterea/ajustarea tarifelor, va fi una lip-sită de durabilitate și cu consecințe imprevizibile social-politice.

10

Majoritatea mijloacelor fixe ale operatorilor/prestatorilor de servicii de alimentare cu apă sunt uzate complet. Utilizarea în continuare a acestor mijloace fixe duce la suportarea unor costuri mari de în-treţinere și exploatare, întreruperi în prestarea serviciilor și chiar la sistarea prestării serviciilor.

Implementarea proiectelor de investiţii în reabilitarea sistemelor de apă și canalizare se efectuează ad-hoc, haotic și nu sunt planificate și coordonate de o instituţie centrală de stat. Resursele financiare care se alocă în scopul reabilitării sunt foarte puţine, în compara-ţie cu necesarul de investiţii de care are nevoie ţara. Prin urmare, atragerea unor investiții importante externe și identificarea surselor interne pentru investițiile capitale (de exemplu, revizuirea tarifului, implicarea sectorului privat prin cofinanțare etc.) reprezintă o nece-sitate urgentă și strategică pentru viitorul sectorului dat.

Forma actuală de organizare a majorității operatorilor (Întreprin-derile Municipale – ÎM) este una depășită și constituie un impedi-ment important în vederea dezvoltării instituționale a operatorilor și atragerea investițiilor necesare. În prezent, majoritatea finan-țatorilor din domeniul dat sunt rezervați în stabilirea relațiilor de lungă durată cu Întreprinderile Municipale. Această formă organi-zatorico-juridică, cu toate încercările de ultimă oră de a o resuscita, totuși, este destul de dificilă și improprie aplicării cooperării inter-comunale în domeniul dat. În acest sens, sunt preferați operatorii care activează utilizând forme de organizare mai moderne, precum este, de exemplu, societatea pe acțiuni. De asemenea, accesul ÎM la diverse proiecte europene și transfrontaliere destinate autorităților locale este limitat din cauza includerii lor în categoria organizațiilor comerciale.

Dreptul de proprietate și statutul juridic al bunurilor din sectorul aprovizionării cu apă nu este suficient de reglementat și generează confuzii și incertitudini mari. Sistemele de aprovizionare cu apă și bunurile ce fac parte din ele nu pot fi înregistrate, în mod cores-punzător în calitate de bunuri imobile sau rețele edilitare; nu există un registru imobiliar-edilitar ce trebuia să fie creat cu mulți ani în urmă; în cazul bunurilor transmise către APL cu titlu gratuit sau construite/achiziționate din contul unor proiecte, APL sunt obligate să achite impozite de rând cu antreprenorii. Toate aceste probleme constituie, de asemenea, un impediment important în atragerea in-

11

vestițiilor în acest sector, deoarece niciun investitor nu va veni în situația în care nu există certitudine în privința dreptului de propri-etate.

Lucrul cu populația/consumatorii a operatorilor/prestatorilor de servicii de alimentare cu apă lasă foarte mult de dorit și reprezin-tă un domeniu care nu este explorat practic deloc, în situația în care acest domeniu de intervenție este unul extrem de important în ceea ce privește eficientizarea serviciilor, extinderea rețelei și a numărului de beneficiari, atragerea de investiții (cofinanțări), pro-tecția patrimoniului, majorarea tarifelor, lupta cu furturile etc. Fără implicarea corespunzătoare a populației este practic imposibilă dez-voltarea și durabilitatea unui sistem de aprovizionare cu apă.

12

3 ReComaNdăRI șI PRoPUNeRI

Prin urmare, luând în considerație complexitatea problemelor cu care se confruntă sectorul de aprovizionare cu apă, este necesar ca și soluțiile căutate să poarte un caracter complex și multilateral. În acest sens, urmea-ză a fi abordate, simultan, lacunele de ordin legal, instituțional, structural, financiar, economic etc. Totodată, un element extrem de important și vital al acesui proces, care poate determina succesul și finalitatea lui, ține de im-plicarea plenară și efectivă a tuturor actorilor interesați, dar în primul rând, a autorităților publice locale, care sunt primii responsabili și intersați de funcționarea corespunzătoare a acestui serviciu public, vital pentru popula-ție. În mod special, CALM vine cu următoarele recomandări și propuneri, care urmează a fi aduse în atenția întregii societăți și abordate în dialog cu Guvernul, Parlamentul, organizațiile internaționale și societatea civilă, în calitate de poziție consolidată a APL din Republica Moldova:

în domeniul perfecționării cadrului legal, conceptual și instituțional

Revizuirea cadrului legal actual, în vederea clarificării esenței, na-turii și apartenenței competențelor/atribuțiilor/responsabilităților autorităților locale, centrale și altor instituții. În acest sens, princi-piul care trebuie să fie luat în considerație este principiul subsidiari-tății. Astfel, trebuie să fie exclusă orice incertitudine privind dreptul exclusiv și deplin al APL asupra administrării sectorului dat.

Aplicarea corespunzătoare, în conformitate cu art.13, alineatul 2 al Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, a principiului de selectare a operatorului/pre-statorului de servicii în baza unei competiții și concurențe dintre ofertele companiilor interesate în prestarea serviciilor.

În vederea luptei cu ineficiența sectorială și individuală, este nece-sară elaborarea unor masterplanuri/concepte/viziuni de dezvoltare instituțională și atragere a investițiilor capitale pentru fiecare APL/operator, pornind de la problemele individuale. Aceste planuri tre-buie să se bazeze întâi de toate pe criterii economice de funcționare

1

13

a serviciului de alimentare cu apă și să prevadă reducerea/optimi-zarea abordărilor sociale. În același scop, este necesar ca operatorii, în comun cu APL, să identifice măsuri/planuri concrete ce vizează atragerea specialiștilor și asigurarea lor cu condiții bune de mun-că (inclusiv cu salarii satisfăcătoare), lupta cu furturile, pierderile și neachitările cronice, lărgirea piețelor de desfacere și alte măsuri care să contribuie la creșterea eficienței în activitatea operatorilor/prestatorilor de servicii.

În vederea modernizării, eficientizării și creșterii atractivității in-vestiționale a prestatorilor/operatorilor din domeniul alimentării cu apă, este necesar de revăzut forma lor actuală dominantă de orga-nizare și funcționare (ÎM), care nu corespunde cerințelor timpului. În acest sens, se recomandă efectuarea unor analize comparative privind aplicabilitatea și avantajele/dezavantajele diferitor forme or-ganizatorico-juridice în domeniul dat, luând în considerație dimen-siunea operatorului, cifra de afaceri, amplasarea geografică, aria de acoperire, numărul de consumatori etc.

2 în domeniul reducerii/optimizării costurilor operaționale

Schimbarea sistemului actual de salarizare în cadrul sectorului prin descentralizarea salarizării la nivel local și acordarea unei mai mari libertăți autorităților locale și prestatorilor de servicii de a aproba propriile sisteme de remunerare și stimulare materială a angajaților.

Creșterea eficienței lucrului cu rău-platnicii și contracararea furtu-rilor de apă prin aplicarea tuturor pârghiilor actuale existente: ex-plicative, stimulative, punitive/judiciare etc.

Lărgirea pieței de desfacere a serviciilor prin: atragerea clienți-lor noi, persoane fizice și juridice din raza arealului de deservire (municipiului, orașului, comunei etc.), dezvoltarea unor cooperări intermunicipale sau regionalizarea serviciilor, căutarea piețelor de desfacere în alte municipalități și nu neapărat învecinate etc. Toate aceste măsuri, în mod rațional, trebuie să fie întreprinse cu suportul proiectelor finanțate din fondurile naționale sau externe.

Îmbunătățirea managementului prin: revizuirea tuturor aspectelor ce vizează relațiile operatorului cu APL, procedura și procesul de angajare a personalului, aplicarea contractului de delegare a servi-

14

ciilor; liberalizarea activității operatorului cu asigurarea posibilității de a activa în alte teritorii/localități/sectoare/regiuni, dacă aceasta este fezabilă economic și tehnic; schimbarea formei organizatori-co-juridice a operatorului; aplicarea altor alternative pentru presta-rea serviciilor, inclusiv concesionarea sau acordarea accesului unor operatori privați.

Pentru optimizarea cheltuielilor privind consumul de energie elec-trică, o soluție de reducere a consumului de energie electrică ar fi înlocuirea pompelor vechi cu unele noi și moderne, care au o efici-enţă energetică mai mare în comparaţie cu cele ce se află în prezent în exploatare.

Reducerea pierderilor de apă poate fi obţinută prin:– reabilitarea și înlocuirea conductelor de aducţiune și de distribu-

ţie;– înlocuirea și instalarea contoarelor de tip „C”, cu un grad de

eroare mult mai mic decât contoarele actuale;– reducerea la maxim posibil a pierderilor și deversărilor la înma-

gazinare;– reducerea la maxim posibil a pierderilor pe branșamente până la

punctul de contorizare;– depistarea furturilor și reducerea lor la maxim.

3

îN domeNIUl fINaNțăRII șI atRageRII de INveStIțII PUBlICe îN SeCtoR

Elaborarea, cu participarea largă și efectivă a reprezentanților APL, unor mecanisme/instrumente pentru finanţarea sectorului, cum ar fi formarea unui buget sectorial finanţat din surse cumulate (în coș) atât din surse bugetare, cât și ale donatorilor externi.

Atragerea investițiilor publice în sector prin intermediul fondurilor internaționale și în primul rând, celor europene, cu participarea lar-gă și efectivă a reprezentanților APL, societății civile în procesul de administrare/distribuire/monitorizare a acestor fonduri.

Elaborarea, discutarea și aprobarea unor sisteme/mecanisme mo-derne de acoperire efectivă a costurilor serviciilor de alimentare cu

15

apă, luând ca bază următoarele opțiuni din practica internațională de succes:a) subvenţiile încrucișate – consumatorii cu o mai mare capacitate

de plată achită un tarif mai mare pentru servicii, în comparație cu consumatorii săraci și vulnerabili, în scopul compensării pier-derilor;

b) tarife progresive – acestea cresc odată cu volumul de apă consu-mat;

c) tarife variabile pentru diferiţi consumatori – de exemplu, pentru utilizatorii casnici, industriali și comerciali;

d) subvenţii alocate din bugetul de stat sau local, care acoperă o parte din plata facturilor la apă pentru categoriile de populaţie ce fac parte din grupurile vulnerabile.

Majorarea considerabilă a contribuţiei statului în investiţiile capi-tale, prin creșterea alocaţiilor. În ultimii ani, suportul statului din sursele locale și centrale nu a depășit 1%.

Discutarea cu partenerii de dezvoltare a unor programe speciale de creditare/acordare de împrumuturi pe termen mediu/lung pentru APL și operatori, cu acordarea de garanții din partea Guvernului.

Realizarea de către Guvern a unor măsuri necesare pentru a schim-ba sistemul actual de decizie și alocare a resurselor investiționale în domeniul dat. În special, aceste măsuri trebuie să vizeze: armoniza-rea procedurilor de programare, achiziţie, distribuire și monitoriza-re a investiţiilor; depolitizarea, creșterea transparenței și implicarea CALM/APL în procesul decizional; îmbunătăţirea procedurilor bu-getare; îmbunătăţirea previzibilităţii și siguranţei finanţării secto-rului de către donatorii externi.

Utilizarea mai eficientă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu drept punct de referinţă pentru planificarea și bugetarea pe termen lung a investiţiilor în sector. Aceasta va influenţa dezvoltarea capacită-ţilor în instituţiile centrale de stat și administrațiile publice locale, pentru a asigura o planificare mai bună și strategică a reabilitării și renovării infrastructurii AAC.

Asigurarea unei corelări/legături între planificarea la nivel local, ra-ional și central (guvernamental), folosind principiul bottom up, care prevede ca documentele de politici guvernamentale să fie elaborate cu participarea reprezentanților comunităților locale (APL) și luând

16

în considerație documentele de politici elaborate la nivel local (în special, planurile de dezvoltare social-economică).

Una din opțiunile de politici publice în scopul creșterii eficien-ței sectoriale, care ar putea fi discutată pe termen mediu și lung, o constituie stimularea concurenței, prin selectarea/contractarea pre-statorului de servicii în baza criteriului tarif/cost. Conform acestui criteriu, dreptul de a presta servicii este obținut de cel care, în bază de concurs, a propus cele mai avantajoase tarife raportate la condi-țiile și costurile de producere a serviciilor. Avantajele acestei abor-dări ar putea fi următoarele:a) eliminarea conflictului dintre APL și operator în ceea ce privește

stabilirea tarifelor;b) motivarea concurenților/operatorilor de a reduce costurile și a

eficientiza activitatea;c) interesul APL de a găsi un compromis în ceea ce privește mă-

rimea tarifului. Altfel, pot apărea dificultăți în cazul în care se insistă pe un tarif prea mic, să nu fie interesat niciun operator;

d) regionalizarea serviciilor este o cale bună, deoarece un operator poate să-și desfășoare practic activitatea într-un număr nelimitat de localități;

e) operatorii sunt stimulați să se conformeze condițiilor de piață și de concurență;

f) tarifele și costurile vor fi clare de la bun început, cunoscute în mod amănunțit și aprobate până la începutul prestării serviciilor din partea companiei câștigătoare;

g) astfel, procesul de prestare a serviciilor și de stabilire a tarifului va fi unul complet depolitizat și corelat la condițiile de piață și concurență.

Organizarea unor programe și cursuri de informare/instruire a APL și prestatorilor de servicii în domeniul investițiilor, surselor de finanțare disponibile și managementului de proiecte.

în domeniul tarifelor și pentru asigurarea unei activităţi durabile a operatorilor aCC

Înainte de a aborda problema ajustării tarifelor, este necesară efec-tuarea unei analize profunde și complexe pentru fiecare prestator/operator de servicii, cu elaborarea/prezentarea către consiliile locale

4

17

a unor planuri de acțiuni/măsuri concrete privind reducerea costu-rilor și pierderilor nejustificate, furturilor și oportunităților ratate, reorganizarea și îmbunătățirea activității/managementului, lucrul cu consumatorii și creșterea numărului lor etc.

Ajustarea tarifelor la nivelul costurilor operaţionale înregistrate de operatori atât pentru serviciul de alimentare cu apă, cât și pentru serviciul de canalizare, în limitele gradului de suportabilitate a tari-fului.

Elaborarea unui mecanism de compensare pentru consumatorii din grupurile social-vulnerabile și/sau stabilirea unor tarife diferenţiate pentru diferite categorii de populaţie, astfel ca majoritatea popula-ţiei (80%) să achite un tarif ajustat la costurile de producţie ale ser-viciilor. Totodată, pentru păturile social-vulnerabile este necesar să se stabilească tarife accesibile, luând în considerație capacitatea de plată a acestora.

Echilibrarea tarifelor actuale între populaţie și agenţii economici atât pentru serviciile de alimentare cu apă, cât și pentru serviciile de canalizare.

Modificarea sau indexarea tarifelor în fiecare an, pornindu-se de la cheltuielile reale și economic justificate de producţie, precum și de la creșterea preţurilor la energia electrică și la materiale.

Includerea în tarifele la serviciile AAC prestate a cheltuielilor de uzură a mijloacelor fixe și a unei rate de rentabilitate corespunză-toare, în scopul creării rezervelor de resurse financiare pentru in-vestiţii capitale privind reabilitarea și dezvoltarea serviciilor.

în domeniul înlocuirii și/sau renovării mijloacelor fixe

Cheltuielile de întreţinere și exploatare a mijloacelor fixe să fie inclu-se în tarif în mărimea cheltuielilor efective suportate de operatorul ACC, fără plafonarea cuantumului acestor cheltuieli.

Cheltuielile de reparaţie capitală a mijloacelor fixe să fie plafonate în mărime de 10% din valoarea iniţială a mijloacelor fixe și nu din baza valorică de proprietate a mijloacelor fixe. În acest sens, se pro-pune modificarea alineatului 2 din punctul 2.4. din Metodologia calculării și aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, după cum urmează: În costurile indirecte de producţie se includ cheltuielile de reparație capitală în mărime de

5

18

10% din valoarea iniţială a mijloacelor fixe și cheltuielile efective pri-vind costurile de întreţinere și exploatare a mijloacelor fixe.

Costurile și lucrările legate de contorizarea și evidența volumului de apă livrat privind achiziţionarea, instalarea, exploatarea, între-ţinerea și reparaţia, înlocuirea și verificarea metrologică a echipa-mentelor de măsurare a consumului să fie efectuate de operatorii de ACC, iar aceste consumuri să fie incluse în costuri. În acest sens, se propune modificarea conţinutului alineatului 3 din punctul 2.4. din Metodologie, după cum urmează: Consumurile pentru achiziţiona-rea, instalarea, exploatarea, întreţinerea și reparaţia, înlocuirea și verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a consumului de apă.

Cheltuielile legate de plata dobânzilor pentru creditele bancare și împrumuturile destinate investiţiilor capitale se fie incluse în com-ponenţa altor cheltuieli operaţionale la determinarea tarifelor. În acest context, se propune modificarea punctului 3.5.3, alineatul 2 cu următorul conținut: La determinarea tarifelor se includ cheltuie-lile legate de plata dobânzilor pentru creditele bancare și împrumu-turile destinate investiţiilor capitale.

Modificarea Capitolului V din Metodologie, ce se referă la calculul și determinarea rentabilităţii, folosind indicatorul rentabilitatea pe produs, care reflectă profitul obţinut la un leu costuri. Acest indica-tor se calculează în funcţie de cost pe unitate de produs. Formula de calcul a rentabilităţii pe produs este:

Rentabilitatea pe produs = Profitul pe produs / Costul pe unitate de produs x 100

Activele obţinute cu titlu gratuit din donaţii sau granturi să fie in-cluse în componenţa mijloacelor fixe pentru care se calculează uzu-ra, iar uzura acestor active să fie inclusă în costul serviciilor. În acest sens, se propune modificarea articolului 35 punctul (3), litera a) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, după cum urmează: Uzura mijloacelor fixe și activelor nemateriale pe termen lung, inclusiv în cazul reevaluării acestora, pentru a asigu-ra ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată.

În scopul excluderii impozitării duble și eliberării operatorilor/pre-statorilor de servicii de plata impozitului pe venit, se propune adă-ugarea unui punct în articolul 20 din Codul fiscal, cu următorul conţinut: Veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor bănești sub formă de subvenţii sau altă formă de finanţa-

19

re nerambursabilă pentru agenţii economici care furnizează/prestea-ză servicii publice de gospodărie comunală.

Adăugarea unui alineat la punctul 3 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă și calculare a uzurii în scopuri fiscale, apro-bat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14.03.2007, cu următorul conţinut: Mijloacele fixe procurate din subvenţii sau primite cu titlu gratuit și folosite în activitatea de întreprinzător de către agenţii eco-nomici care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie co-munală, reprezintă obiect al calculării uzurii.

în domeniul patrimoniului și relațiilor de proprietate

Elaborarea și implementarea unui pachet de acte normative/legisla-tive/explicative în vederea reglementării clare a statutului juridic al tuturor bunurilor din domeniul alimentării cu apă, asigurării înre-gistrării și administrării eficiente a lor.

Informarea și instruirea APL și a prestatorilor de servicii publice privind statutul juridic și mecanismul actual de înregistrare, evi-dență și administrare a obiectelor edilitare, inlcusiv a celor din sis-temul de aprovizionare cu apă.

Realizarea unei inventarieri și înregistrări a tuturor obiectelor edili-tare.

în domeniul relațiilor cu populația

Analiza situației actuale în domeniul lucrului cu populația și ela-borarea măsurilor concrete de către operatori, în comun cu APL, în vederea intensificării și creșterii eficienței comunicării cu bene-ficiarii serviciilor de aprovizionare cu apă, realizării unui lucru ex-plicativ și promoțional pe toate căile posibile în vederea asigurării susținerii/înțelegerii corespunzătoare din partea populației a măsu-rilor/politicilor necesare a fi întreprinse de către APL și operatori în domeniul dat.

Organizarea unor cursuri de instruire pentru APL și prestatorii de servicii în domeniul comunicării și relațiilor cu populația.

6

7

20

Ana

liza

com

para

tivă

a fo

rmel

or c

ontr

actu

ale

de a

lter

naiv

ă ca

re p

ot fi

folo

site

în s

copu

l tra

nsfe

rulu

i sis

tem

elor

de

apro

vizi

o-na

re c

u ap

ă de

la A

PL c

ătre

pre

stat

orii

de s

ervi

cii

№Fo

rma

con-

trac

tual

ă Ca

ract

eris

tica

gen

eral

ăBa

za le

gală

Avan

taje

Dez

avan

taje

/impe

dim

ente

1Co

ntra

ctul

de

del

egar

e a

gest

iuni

i

Un c

ontr

act

prin

inte

rmed

iul c

ăru-

ia e

ste

real

izat

ă ge

stiu

nea

dele

gată

a

serv

iciil

or p

ublic

e de

gos

podă

rie c

o-m

unal

ă, in

clus

iv d

e al

imen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are.

Ope

rato

rul

care

își

desf

ășoa

ră a

c-tiv

itate

a în

reg

im d

e ge

stiu

ne d

ele-

gată

fu

rniz

ează

se

rvic

ii pu

blic

e de

al

imen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are

prin

exp

loat

area

și

adm

inist

rare

a in

-fra

stru

ctur

ii te

hnic

o-ed

ilita

re a

fere

nte

aces

tuia

, în

baza

con

trac

tulu

i de

de-

lega

re a

ges

tiuni

i ap

roba

t în

mod

ul

stab

ilit ș

i în

baza

lice

nţei

elib

erat

e de

Ag

enţie

.D

eleg

area

ges

tiuni

i se

efec

tuea

ză în

ba

ză d

e co

ntra

ct în

con

diţii

le le

gii.

Iar

în co

nfor

mita

te cu

art

icol

ul 13

alin

. 2 a

l Le

gii c

u pr

ivire

la s

ervi

ciile

pub

lice

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e (L

S-PA

C), „

Acor

dare

a dr

eptu

lui d

e ge

stiu

-ne

del

egat

ă op

erat

orul

ui s

e ef

ectu

ea-

ză în

con

diţii

de

tran

spar

enţă

, prin

tr-o

licita

ţie o

rgan

izat

ă în

con

form

itate

cu

legi

slaţia

în v

igoa

re”.

Toto

dată

, tre

buie

de

men

ționa

t că

, co

nfor

m a

rt.13

, al

in.(1

2) a

LSP

AC),

în

cazu

l op

erat

orilo

r cu

cap

ital

publ

ic

maj

orita

r, ge

stiu

nea

serv

iciu

lui p

oate

fi

dele

gată

dire

ct a

cest

ora

prin

cont

ract

.

Lege

a cu

priv

ire

la se

rvic

iul p

ublic

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

cana

lizar

e nr

. 303

din

13

.12.2

013

•Orientareaactivitățiioperatoruluicătrede-

serv

irea

clie

nțilo

r săi

(util

izat

orii

de s

ervi

cii)

prin

inte

rmed

iul c

aiet

ului

de

sarc

ini i

mpu

s de

APL

.•Prestareaun

orserviciino

i,însănecesare

popu

lație

i, pe

ntru

car

e AP

L nu

are

res

urse

um

ane,

fina

ncia

re e

tc. s

ufic

ient

e.•Mod

elulcon

tractuluiurm

eazăsăfieelabo

-ra

t de

cătr

e AN

RE.

În fa

za d

e el

abor

are

sunt

act

e no

rmat

ive

subo

rdon

ate

legi

i ne-

cesa

re p

entr

u im

plem

enta

re (d

e că

tre

ANRE

).Ca

paci

tăți

limita

te a

le A

NRE

.

Ane

xa n

r. 1

21

2Co

nces

iu-

nea

Un c

ontr

act

prin

car

e st

atul

(mun

i-ci

palit

atea

) tr

ansm

ite u

nui

inve

stito

r (p

erso

ană

fizic

ă sa

u ju

ridic

ă, in

clus

iv

stră

ină)

, în

schi

mbu

l un

ei r

edev

enţe

, dr

eptu

l de

a pr

esta

ser

vici

i pub

lice

și de

a e

xplo

ata

obie

cte

prop

rieta

te d

e st

at (m

unic

ipal

ă), p

relu

ând

gest

iune

a ob

iect

ului

con

cesiu

nii,

riscu

l pre

zum

-tiv

și ră

spun

dere

a pa

trim

onia

lă.

Lege

a AP

L,

Lege

a co

nces

iuni

lor

•Orientareaactivitățiioperatoruluicătrede-

serv

irea

clie

nțilo

r săi

(util

izat

orii

serv

iciu

lui)

prin

inte

rmed

iul c

aiet

ului

de

sarc

ini i

mpu

s de

APL

.•Esteore

lațiedelung

ădu

rată–pânăla49

de a

ni. C

eea

ce e

ste

impo

rota

nt p

entr

u in

-ve

stito

ri și

pent

ru a

sigur

area

une

i sta

bilit

ăți/

dura

bilit

ăți a

serv

iciil

or.

•Prestareaun

orserviciino

i,însănecesare

popu

lație

i, pe

ntru

car

e AP

L nu

are

res

urse

um

ane,

fina

ncia

re e

tc. s

ufic

ient

e.•Maimulteclauzecontractualesu

ntstabilite

în le

ge și

nu

pot f

i neg

ocia

te (e

lem

ent a

nti-

coru

pție

).•Degrevareabu

getuluilocaldeefortulinves

-tiț

iona

l în

sect

orul

apr

oviz

ionă

rii c

u ap

ă și

orie

ntar

ea re

surs

elor

elib

erat

e că

tre

proi

ec-

te n

oi.

•Asigurareaprotejării,reabilităriișiîntreține-

rii p

atrim

oniu

lui p

ublic

conc

esio

nat.

•Stabilireaderespon

sabilitățiclareșiușord

em

onito

rizat

pen

tru

oper

ator

și in

trod

ucer

ea

unor

pen

aliz

ări m

ari p

entr

u ne

conf

orm

are.

•Asigurareatransparențeiși

obiectivității

mon

itoriz

ării.

•Creștereacalitățiiinform

ăriiclienților,Co

n-tr

actu

l de

Conc

esiu

ne a

vând

pre

vede

ri ca

re

oblig

ă Co

nces

iona

rul

să i

nfor

mez

e co

rect

ut

iliza

torii

.•Existentaclauzeloranticorup

ție.

•Estefavorabilăregionalizăriișiun

orforme

ale

coop

erăr

ii in

ter-m

unic

ipal

e.

•LipsaînR.M

oldo

vaauneiex-

perie

nțe/

prac

tici d

e lu

ngă

du-

rată

în d

omen

iul c

once

sionă

rii

serv

iciil

or p

ublic

e.•Cadruljuridico-no

rmativim

-pe

rfec

t în

priv

ința

ace

stei

mo-

dalit

atăț

i.•Lipsadespe

cialiștiîncadrul

APL:

cel

puț

in u

n ec

onom

ist

și ju

rist

care

cun

osc

sect

orul

de

apr

oviz

iona

re c

u ap

ă, p

ar-

ticua

lrită

țile

APL

și sp

ecifi

cul

conc

esio

nării

.22

2Co

nces

iu-

nea

Un c

ontr

act

prin

car

e st

atul

(mun

i-ci

palit

atea

) tr

ansm

ite u

nui

inve

stito

r (p

erso

ană

fizic

ă sa

u ju

ridic

ă, in

clus

iv

stră

ină)

, în

schi

mbu

l un

ei r

edev

enţe

, dr

eptu

l de

a pr

esta

ser

vici

i pub

lice

și de

a e

xplo

ata

obie

cte

prop

rieta

te d

e st

at (m

unic

ipal

ă), p

relu

ând

gest

iune

a ob

iect

ului

con

cesiu

nii,

riscu

l pre

zum

-tiv

și ră

spun

dere

a pa

trim

onia

lă.

Lege

a AP

L,

Lege

a co

nces

iuni

lor

•Orientareaactivitățiioperatoruluicătrede-

serv

irea

clie

nțilo

r săi

(util

izat

orii

serv

iciu

lui)

prin

inte

rmed

iul c

aiet

ului

de

sarc

ini i

mpu

s de

APL

.•Esteore

lațiedelung

ădu

rată–pânăla49

de a

ni. C

eea

ce e

ste

impo

rota

nt p

entr

u in

-ve

stito

ri și

pent

ru a

sigur

area

une

i sta

bilit

ăți/

dura

bilit

ăți a

serv

iciil

or.

•Prestareaun

orserviciino

i,însănecesare

popu

lație

i, pe

ntru

car

e AP

L nu

are

res

urse

um

ane,

fina

ncia

re e

tc. s

ufic

ient

e.•Maimulteclauzecontractualesu

ntstabilite

în le

ge și

nu

pot f

i neg

ocia

te (e

lem

ent a

nti-

coru

pție

).•Degrevareabu

getuluilocaldeefortulinves

-tiț

iona

l în

sect

orul

apr

oviz

ionă

rii c

u ap

ă și

orie

ntar

ea re

surs

elor

elib

erat

e că

tre

proi

ec-

te n

oi.

•Asigurareaprotejării,reabilităriișiîntreține-

rii p

atrim

oniu

lui p

ublic

conc

esio

nat.

•Stabilireaderespon

sabilitățiclareșiușord

em

onito

rizat

pen

tru

oper

ator

și in

trod

ucer

ea

unor

pen

aliz

ări m

ari p

entr

u ne

conf

orm

are.

•Asigurareatransparențeiși

obiectivității

mon

itoriz

ării.

•Creștereacalitățiiinform

ăriiclienților,Co

n-tr

actu

l de

Conc

esiu

ne a

vând

pre

vede

ri ca

re

oblig

ă Co

nces

iona

rul

să i

nfor

mez

e co

rect

ut

iliza

torii

.•Existentaclauzeloranticorup

ție.

•Estefavorabilăregionalizăriișiun

orforme

ale

coop

erăr

ii in

ter-m

unic

ipal

e.

•LipsaînR.M

oldo

vaauneiex-

perie

nțe/

prac

tici d

e lu

ngă

du-

rată

în d

omen

iul c

once

sionă

rii

serv

iciil

or p

ublic

e.•Cadruljuridico-no

rmativim

-pe

rfec

t în

priv

ința

ace

stei

mo-

dalit

atăț

i.•Lipsadespe

cialiștiîncadrul

APL:

cel

puț

in u

n ec

onom

ist

și ju

rist

care

cun

osc

sect

orul

de

apr

oviz

iona

re c

u ap

ă, p

ar-

ticua

lrită

țile

APL

și sp

ecifi

cul

conc

esio

nării

.

3Lo

cațiu

nea

Cont

ract

prin

car

e o

part

e, n

umită

lo

cato

r, se

obl

igă

să tr

ansm

ită în

pos

e-sie

și f

olos

ință

anu

mite

bun

uri d

eter

-m

inat

e in

divi

dual

. Con

sider

ăm că

și u

n se

rvic

iu d

e ap

rovi

zion

are

cu a

pă, în

ca-

litat

e de

com

plex

pat

rimon

ial,

ar p

u-te

a fi

obie

ctul

unu

i ast

fel d

e co

ntra

ct.

Codu

l civ

il,

Lege

a AP

L

•Înfond

,sepo

tobțineaceleașiavantajecași

în c

azul

conc

esiu

nii.

Doa

r că,

spre

deo

sebi

re

de c

once

siune

, toa

te c

lauz

ele

cont

ract

uale

re

spec

tive

urm

ează

a fi

neg

ocia

te.

•Libertateap

ărțilorîn

stabilirea

clauzelor

cont

ract

uale

, inc

lusiv

cu

refe

rire

la te

rmen

, pr

eț, c

ondi

ții e

tc.

•Estere

glem

entatd

eCo

dulcivilșinu

există

anum

ite p

iedi

ci d

e na

tura

cel

or d

in c

azul

co

nces

iuni

i.

Inca

paci

tate

a AP

L de

a n

ego-

cia

efec

tiv c

lauz

ele

cont

ract

uale

. În

să a

cest

dez

avan

taj

poat

e fi

dim

inua

t pr

in c

oope

rare

a în

tre

APL

1 cu

APL

2 sa

u al

te o

rgan

iza-

ții c

are

au c

apac

itățil

e ne

cesa

re.

Form

al,

un c

ontr

ol m

ai m

ic

din

part

ea A

PL ș

i po

sibili

tate

a un

or a

cte

de c

orup

ție d

ator

ită

liber

tății

mai

mar

i în

cee

a ce

pr

iveș

te s

tabi

lirea

con

ținut

ului

co

ntra

ctul

ui.

4Ad

min

istra

-re

fidu

ciar

ă•Estecon

tractulprincareoparte

(fond

ator

al a

dmin

istră

rii, f

iduc

iant

) pr

edă

bunu

ri în

adm

inist

rare

fid

u-ci

ară

cele

ilalte

păr

ţi (a

dmin

istra

tor

fiduc

iar,

fiduc

iar),

iar a

ceas

ta se

obl

i-gă

adm

inist

reze

pat

rimon

iul

în

inte

resu

l fon

dato

rulu

i adm

inist

rării

.•Poatefidatînadm

inistrarefiduci-

ară

oric

e bu

n, in

clus

iv u

n co

mpl

ex

patr

imon

ial (

un s

ervi

ciu)

, o u

nive

r-sa

litat

e de

bun

uri.

•Bu

nuriledateîn

adm

inistrarefidu-

ciar

ă se

sep

ară

de a

lte b

unur

i al

e fo

ndat

orul

ui a

dmin

istră

rii,

prec

um

și de

bun

urile

adm

inist

rato

rulu

i fi-

duci

ar.

Codu

l civ

il•Transferulrespon

sabilitățiipentruprestarea

serv

iciil

or ș

i a

tutu

ror

riscu

rilor

leg

ate

de

acea

sta

cătr

e o

com

pani

e (u

n ag

ent e

cono

-m

ic)

prof

esio

nist

car

e pr

eia

într

eaga

com

-pe

tenț

ă, c

u ex

cepț

ia d

rept

ului

de

a st

abili

ta

riful

.•Creștereacalitățiimanagem

entuluiservicii-

lor p

rin o

cupa

rea

func

țiilo

r de

cătr

e pr

ofes

i-on

iști.

•Eficientizareaecono

micăaactivitățilorde

inte

res p

ublic

.•Respon

sabilitateageneralăpentrufurni-

zare

a un

ui s

ervi

ciu

publ

ic e

ste

tran

sfer

ată

cătr

e o

com

pani

e pr

ivat

ă, în

tim

p ce

aut

o-rit

atea

pub

lică

com

pete

ntă

își p

ăstr

ează

re

spon

sabi

litat

ea p

rivin

d lu

area

dec

iziil

or

asup

ra d

erul

ării

proi

ectu

lui.

Este

o fo

rmă

cont

ract

uală

des

-tu

l de

nouă

și p

uțin

cun

oscu

tă.

23

5Lo

cația

de

gest

iune

(a

dmin

is-tr

are)

•Locațiadegestiune(dareaînad-

min

istra

re)

este

un

proc

edeu

de

tran

sfer

prin

aco

rdul

de

voin

ță a

do

uă p

ărți,

prin

car

e un

a di

n pă

rți,

num

ită l

ocat

or,

pune

la

disp

ozi-

ția c

elei

lalte

păr

ți, n

umită

loc

atar

, un

fon

d de

com

erț

sau

o en

titat

e co

mer

cial

ă,

lipsit

ă de

au

tono

mie

ec

onom

ică,

în

scop

ul a

dmin

istră

rii

cât m

ai re

ntab

ile a

ace

stui

a de

căt

re

loca

tar.

•Încon

traprestație,locatarul(oso

-ci

etat

e co

mer

cial

ă, o

aso

ciaț

ie s

au

o pe

rsoa

nă f

izic

ă) a

re o

blig

ația

plăt

easc

ă lo

cato

rulu

i (p

ropr

ieta

ru-

lui)

o su

de b

ani d

eter

min

ată

sau

dete

rmin

abilă

.•Prinlo

cațiadegestiunearelo

cun

tr

ansf

er t

empo

rar

cu p

rivire

la p

o-se

sia ș

i fo

losin

ța u

nor

com

plex

e pa

trim

onia

le (

incl

usiv

ser

vici

i pu

-bl

ice)

, îns

ă lo

cata

rul n

u ar

e dr

eptu

l să

ces

ione

ze, î

nchi

rieze

sau

dea

în fo

losin

ță lo

cațiu

nea

de g

estiu

ne

unei

terț

e pe

rsoa

ne.

Nu

este

regl

emen

tat

expresdelegisla

țiaRM,

dar n

u es

te in

terz

isă.

Dec

i, po

ate

fi ap

licat

ă lu

ându

-se

ca b

ază,

prin

an

alog

ie, c

ontr

actu

l de

loca

țiune

.

Avan

taje

le c

ores

pund

cel

or m

ențio

nate

la

loca

țiune

și a

dmin

istra

re fi

duci

ară.

Sunt

sim

ilare

cel

or m

ențio

na-

te l

a lo

cațiu

ne ș

i ad

min

istra

re

fiduc

iară

.24

6Pa

rten

eria

t pu

blic-

pri-

vat (

PPP)

Parteneriatulpu

blic-privat–

con

-tr

act

de l

ungă

dur

ată,

înc

heia

t în

tre

part

ener

ul p

ublic

și p

arte

neru

l priv

at

pent

ru d

esfă

șura

rea

activ

ităţil

or d

e in

tere

s pu

blic

, fon

dat

pe c

apac

ităţil

e fie

căru

i par

tene

r de

a re

part

iza

core

s-pu

nzăt

or re

surs

ele,

risc

urile

și b

enef

i-ci

ile. Obi

ect a

l par

tene

riatu

lui p

ublic

-pri-

vat p

oate

fi o

rice

bun,

lucr

are,

serv

iciu

pu

blic

sau

func

ţie e

xerc

itată

de

part

e-ne

rul p

ublic

, cu

exce

pţia

cel

or in

terz

i-se

exp

res d

e le

ge.

Part

ener

iatu

l pub

lic-p

rivat

se

poat

e co

nstit

ui a

vând

ca o

biec

t ele

men

te a

le

infra

stru

ctur

ii și/

sau

faci

lităţ

ile e

xis-

tent

e sa

u cr

eare

a de

noi

bun

uri ș

i/sau

fa

cilit

ăţi d

e ut

ilita

te p

ublic

ă.Fo

rmel

e co

ntra

ctua

le d

e re

aliz

are

a PP

P:a)

con

trac

t de

antr

epriz

ă/pr

estă

ri se

r-vi

cii;

b) co

ntra

ct d

e ad

min

istra

re fi

duci

ară;

c) co

ntra

ct d

e lo

caţiu

ne/a

rend

ă;d)

cont

ract

de

conc

esiu

ne;

e) co

ntra

ct d

e so

ciet

ate

civi

lă.

Lege

a cu

priv

ire la

pa

rten

eria

tul p

ublic

-pr

ivat

•Creșterea

eficienţeiutilizăriimijloacelor

finan

ciar

e pu

blic

e, c

onst

rucţ

ia,

dezv

olta

-re

a, r

enov

area

și m

anag

emen

tul e

fect

iv a

l in

frast

ruct

urii

sect

orul

ui p

ublic

și/s

au î

m-

bună

tăţir

ea c

alită

ţii s

ervi

ciilo

r pub

lice,

prin

at

rage

rea

și fo

losir

ea a

decv

ată,

dup

ă ca

z, a

in

vest

iţiilo

r, in

ovaţ

iilor

, exp

ertiz

ei ș

i cap

aci-

tăţil

or m

anag

eria

le a

le se

ctor

ului

priv

at.

•Co

ntractuldePPPseîn

cheie,deregu

lă,pe

term

enmediusa

ulung

–pânăla50deani.

•Datorităcomplexităţiisale,

multip

lelor

obie

ctiv

e și

sarc

ini p

e ca

re ș

i le

asum

ă pă

r-ţil

e, r

apor

turil

e pă

rţilo

r în

cad

rul u

nui P

PP

sunt

de

lung

ă du

rată

și p

resu

pun

real

izar

ea

anum

itor a

ctiv

ităţi

cont

ract

uale

pe

etap

e.•PPPpresup

unecoparticipareegalășimutu-

al b

enef

ică,

pre

cum

și u

n in

tere

s com

un sa

u fo

arte

apr

opia

t în

rez

ulta

tul f

inal

, atâ

t di

n pa

rtea

ope

rato

rulu

i, câ

t și d

in p

arte

a AP

L, în

ve

dere

a so

luțio

nării

pro

blem

elor

în se

ctor

.•PPPpo

aterezolvapentruAPLm

aim

ulte

prob

lem

e ce

țin

de li

psa

resu

rsel

or fi

nanc

i-ar

e pe

ntru

inve

stiți

i în

sect

roul

dat

(cel

puț

in

la e

tapa

iniți

ală)

.

•Ca

drulle

galactualimperfect

și co

nfuz

al P

PP. T

otuș

i, ex

istă

deja

un

pach

et d

e pr

oiec

te

de a

cte

legi

slativ

e și

guve

rna-

men

tale

în

scop

ul a

sigur

ării

aplic

ării

Legi

i PPP

.•ProiectelePPPpreferăaspec

-tu

l ec

onom

ic

al

proi

ectu

lui

față

de

cel s

ocia

l, ec

olog

ic s

au

alte

asp

ecte

. Pre

gătir

ea te

mei

-ni

că a

fiec

ărui

pro

iect

PPP

, car

e po

ate

dura

pân

ă la

doi

ani

, da

că p

regă

tirea

pro

iect

ului

se

vrea

a fi

la st

anda

rde

ridic

ate.

•Ce

rereadeaasig

urarelații

tran

spar

ente

, fie

în

aleg

erea

un

ui p

arte

ner,

în st

abili

rea

ter-

men

elor

și c

ondi

țiilo

r, co

mpe

-te

nțel

or ș

i re

spon

sabi

lităț

ilor

sau

în t

impu

l în

chei

erii

con-

trac

tulu

i pro

priu

-zis,

car

e es

te

depă

șită

de c

arac

teru

l lun

g și

com

plic

at a

l co

ntra

ctel

or î

n-ch

eiat

e.•Im

pacte

financiare

negative

cons

ider

abile

în ca

zul p

arte

ne-

riate

lor c

are

treb

uie

dizo

lvat

e.•Po

sibilultransferd

eriscuride

la se

ctor

ul p

rivat

la c

el p

ublic

, ad

ică

riscu

l de

falim

ent.

•Experiențainsuficientăapar-

tene

rilor

, mai

ale

s a se

ctor

ului

pu

blic

.

25

7Pr

ivat

i-za

rea/

Înst

răin

area

se

rvic

iulu

i de

apr

ovi-

zion

are

cu

apă

Priv

atiz

area

repr

ezin

tă o

sch

imba

re

a fo

rmei

de

prop

rieta

te c

u tr

ansf

erul

ad

min

istră

rii/p

ropr

ietă

ții

tota

le

sau

parț

iale

asu

pra

serv

iciu

lui d

in d

ome-

niul

pub

lic d

in p

ropr

ieta

tea

publ

ică

în d

omen

iul p

ublic

în p

rivat

izar

e co

m-

plet

ă sa

u pa

rția

lă a

ope

rato

rulu

i. În

se

ns j

urid

ic,

aces

t pr

oces

rep

rezi

ntă

mai

deg

rabă

o a

cțiu

ne d

ecât

o fo

rmă.

D

in p

unct

de

vede

re e

cono

mic

sau

ad-

min

istra

tiv e

ste

un p

as a

bsol

ut f

iresc

și

vala

bil,

care

mer

ită s

tudi

at c

u m

ul-

tă a

tenț

ie, d

eoar

ece

are

un p

oten

țial

mar

e de

solu

ționa

re a

mai

mul

tor p

ro-

blem

e cu

car

e se

conf

runt

ă se

ctor

ul.

Lege

a se

rvic

iilor

pu

blic

e de

gos

podă

rie

comun

alănr.1402-XV

 din 24.10.2002

 

•Atragereacapitaluluiprivatșiamanage-

men

tulu

i orie

ntat

spre

efic

ienț

ă ec

onom

ică.

•Respectareaprincipiilord

econcurență.

•Orientareaprimordială

asu-

pra

obțin

erii

prof

itulu

i.•Co

ntrolm

aipuținrigurosdin

part

ea A

PL.

•Bu

nuriledindo

meniulp

ublic

nu p

ot fi

priv

atiz

ate.

Ana

liza

com

para

tivă

a fo

rmel

or o

rgan

izat

oric

o-ju

ridi

ce a

le a

ctiv

ităț

ii pr

esta

tori

lor d

e se

rvic

ii de

apr

oviz

iona

re c

u ap

ă

№Fo

rmel

e or

gani

za-

toric

o-ju

ridic

e Ca

ract

eris

tica

gene

rală

Baza

lega

lăAv

anta

jeD

ezav

anta

je

1 A

soci

ația

de

cons

u-m

ator

i (AC

)•Organizațieobștească,non

profit.

•Scop

ul:realizareauno

ractivitățide

inte

res c

omun

al f

onda

toril

or sa

u un

or

activ

ități

publ

ice.

•Mom

entulcreării:înregistrareala

orga

nele

APL

1.•Organeledeco

nducere:adu

narea

gene

rală

, con

siliu

l adm

inist

rativ

, pr

eșed

inte

.

Codu

l civ

il,

Lege

a cu

priv

ire

la o

rgan

izaț

iile

obșt

ești,

Lege

a AP

L

•Omod

alitatedestuldeefectivădeim

pli-

care

la e

tapa

iniți

ală

a ce

tățe

nilo

r.•Peterm

enscurtși-adem

onstratviabilita-

tea.

•Simplicitateaproceduriideînregistrare.

•LegăturăstrânsăcuAPL1.

•Lipsaperspectiveipe

term

en lu

ng (5

-10

ani).

•Posib

ilitățilim

itatedea

atra

ge in

vest

iții s

erio

ase

dato

rită

cara

cter

ului

no

npro

fit și

non

com

erci

al.

•Managem

entulneeficient.

•Lipsademotivație

man

ager

ială

, mat

eria

lă și

pr

ofes

iona

lă a

decv

ată.

•Cu

timpu

l,creștereatot

mai

mar

e a

depe

nden

ței

față

de

APL

1.

Ane

xa n

r. 2

26

2În

trep

rinde

rea

mun

icipală(ÎM

)•Întreprin

dereamun

icipalăesteun

agen

t eco

nom

ic c

u pe

rson

alita

te

jurid

ică

cons

titui

t în

excl

usiv

itate

pe

baza

pro

prie

tății

mun

icip

ale.

•Scop

ul:produ

cereademărfuri,execu

-ta

rea

de lu

crăr

i și p

rest

area

de

serv

icii

nece

sare

fond

ator

ului

.•Estefond

atășiînzestratăcubu

nuride

cătr

e AP

L.•Seco

nsiderăconstituitădinziua

înre

gist

rării

de

stat

.•Pentruobligațiilesale,întreprinderea

poar

tă ră

spun

dere

de

într

eg p

atrim

o-ni

ul să

u.•Fond

atorulnupo

artărăspun

dere

pent

ru o

blig

ațiil

e în

trep

rinde

rii, i

ar

într

eprin

dere

a nu

est

e ră

spun

zăto

are

pent

ru o

blig

ațiil

e fo

ndat

orul

ui.

•Ad

ministrareaîntreprin

deriieste

efec

tuat

ă, în

conf

orm

itate

cu

stat

utul

ei

, de

cătr

e co

nduc

ător

ul (m

anag

erul

) ac

este

ia, p

e ca

re îl

num

ește

și e

libe-

reaz

ă di

n fu

ncție

fond

ator

ul.

•Esteoform

ăautono

mășilargutilizată

de p

rest

are

a se

rvic

iilor

pub

lice

de

cătr

e au

torit

ățile

loca

le.

Lege

a cu

priv

ire

la în

trep

rinde

ri și

antr

epre

no-

riat.

Hotă

râre

a Gu

vern

ului

cu

priv

ire la

apr

o-ba

rea

Regu

la-

men

tulu

i-mod

el

al în

trep

rinde

rii

mun

icip

ale.

•Prestareaserviciilorse

realizeazădecătre

un su

biec

t aut

onom

și d

istin

ct d

e AP

L.•Înacelașitim

p,APLpăstreazăanu

mite

pârg

hii d

e in

fluen

ță.

•AP

Lpo

atesusținefin

anciarșipatrim

onial

ÎM.

•Esteoform

ăaplicabilămajoritățiise

rvicii-

lor p

ublic

e de

inte

res l

ocal

.

•Dependențasporităde

APL.

•Posib

ilitățiredu

sedea

atra

ge in

vest

iții d

e sin

e st

ătăt

or.

•Deregu

lă,unmanage-

men

t nee

ficie

nt.

•Utilizareaineficientăa

resu

rsel

or fi

nanc

iare

și a

pa

trim

oniu

lui.

•Calitateajoasăaserviciilor

pres

tate

.

3So

ciet

ate

cu

răsp

unde

re li

mita

(SRL

)

•Esteoform

ădep

erso

ană

jurid

ică,

ca

re a

re o

răsp

unde

re li

mita

tă p

entr

u pa

trim

oniu

l pro

priu

în fa

ţa le

gii ș

i faţ

ă de

pro

prie

tarii

ace

stei

a.

Codu

l civ

il,

Lege

a cu

priv

ire

la S

RL

•Esteunadince

lemairăspânditeform

ede

busin

ess.

•Esteoform

ămaisimplășiflexibilădecât

alte

form

e de

soci

etăţ

i com

erci

ale.

•Fond

atoripotfidoarp

ână

la 5

0 de

per

soan

e.•Mod

alitatedeînregistrare

mai

com

plex

ă (în

regi

stra

re

de st

at).

27

•Fond

atorulnupo

artărăspun

dere

pent

ru o

blig

ațiil

e SR

L, ia

r SRL

nu

răs-

pund

e pe

ntru

obl

igaț

iile

fond

ator

ului

.•Esteoform

ăhibridădebusiness,

avân

d ca

ract

erist

ici a

tât a

le u

nui

part

ener

iat,

cât ş

i ale

une

i cor

pora

ţii.

•Perm

iteatragereadeinvestiții(credite).

•Riscurileșicaracterulcom

ercialim

punun

m

anag

emen

t efic

ient

al p

atrim

oniu

lui ș

i re

surs

elor

disp

onib

ile.

•Oindepend

ențămanagerialătotalăfață

deAPL(excepție–tarifele).

•Posib

ilitățimaimaripentrumotivarea

man

agem

entu

lui.

•AP

Lpo

ateparticipaîncalitatedecofond

a-to

r.

•Caînoriceactivitate

com

erci

ală,

exi

stă

riscu

ri co

mer

cial

e: co

njun

ctur

a pi

eței

, scă

dere

a of

erte

i, re

duce

rea

veni

turil

or, c

reș-

tere

a ch

eltu

ielil

or, f

alim

ent

etc.

4So

ciet

ate

pe a

cțiu

ni

(SA)

•Esteunadinform

eledeso

ciet

ate

com

erci

ală

cu p

erso

nalit

ate

jurid

ică.

•Esteoso

cietatedecapitaluri.

•Asociaţiilerăspun

dpentrupierderile

SA d

oar î

n lim

itele

acț

iuni

lor d

ețin

ute.

•Oricedo

meniideactivitatenein-

terz

ise d

e le

ge, i

nclu

siv p

rest

area

se

rvic

iilor

de

apro

vizi

onar

e cu

apă

.

Codu

l civ

il,

Lege

a cu

priv

ire

la so

ciet

atea

pe

acțiu

ni

•Num

ărnelimitatd

eparticipanți(acțio

-na

ri);

•răspun

derelimitată;

•independ

ențăorganizațională,fun

cționa

-lă

și m

anag

eria

lă;

•po

sibilitățimaimarideaatrageinvestiții

și a

real

iza

activ

ități

pe u

n te

ritor

iu m

are;

•perm

iteco

nsolidareașico

ncentrarea

efec

tivă

a re

surs

elor

fina

ncia

re, p

atrim

oni-

ale

și um

ane

disp

onib

ile p

rin u

nific

are

sau

abso

rbția

pre

stat

orilo

r mic

i de

serv

icii

(de

exem

plu,

cre

area

uno

r SA

la n

ivel

de

raio

n sa

u re

giun

i);•un

spectrumailargdemijloaceșiinstru

-m

ente

de

creș

tere

a m

otiv

ație

i și c

alită

ții

man

agem

entu

lui s

ervi

ciilo

r pre

stat

e;•po

sibilitățimaimaripentruasigurarea

unei

coop

erăr

i int

er-m

unic

ipal

e și/

sau

coop

erăr

i reg

iona

le în

tre

APL

(regi

onal

iza-

re a

serv

iciil

or);

•credibilitatemaimarepentruinvestito

ri/fin

anța

tori.

•Oprocedu

rămaico

mplexă

de în

regi

stra

re.

•Ostructurășimod

alitate

de fu

ncțio

nare

mai

com

pli-

cată

.•Riscuricom

erciale.

•Co

ntrolulm

aiscăzut

asup

ra o

pera

toru

lui,

com

-parativcuÎM,dinpartea

APL.

28

5Co

oper

ativ

a•Co

operativaesteoform

ădeasociere

liber

ă a

cinc

i sau

mai

mul

te p

erso

ane,

în

scop

ul o

rgan

izăr

ii di

ferit

or a

ctiv

ităţi,

in

clus

iv ce

lor d

e pr

estă

ri de

serv

icii.

•Mem

briicoop

erativeinusuntsa

lariaţi

și su

nt o

blig

aţi s

ă pa

rtic

ipe

nem

ijlo-

cit c

u m

unca

pro

prie

în a

ctiv

itate

a co

oper

ativ

ei.

•Mem

briicoop

erativeisu

ntegaliîn

drep

turi

la co

nduc

erea

ei (

un m

embr

u –un

sing

urvot)șilarepartizarea

prof

itulu

i, in

dife

rent

de

măr

imea

cote

i de

par

ticip

are.

•Co

operativadeîntreprin

zătoreste

oblig

ată

să li

vrez

e (p

rest

eze)

cel p

uţin

50

la su

tă d

in v

olum

ul to

tal a

l pro

duc-

ţiei (

serv

iciil

or) p

ropr

ii m

embr

ilor s

ăi

și/sa

u să

pro

cure

(să

bene

ficie

ze) d

e la

mem

brii

săi c

el p

uţin

50

la su

tă d

in

volu

mul

tota

l al p

rodu

cţie

i pro

cura

te

(ser

vici

ilor p

rimite

) de

cătr

e co

oper

ati-

vă.

Codu

l civ

il,

Lege

a pr

ivin

d co

oper

ativ

a de

în

trep

rinză

tor.

•Im

plicareanem

ijlocităamem

brilor

coop

erat

ivei

în p

roce

sul d

e pr

esta

re a

se

rvic

iilor

.•Un

graddeauton

omieșiautog

estiu

ne

dest

ul d

e m

are.

•Nuesteoform

ărăspândită

de a

ctiv

itate

eco

nom

ică

și de

pre

star

e a

serv

iciil

or.

•Esteoform

ădestulde

înch

isă d

e ac

tivita

te.

29

Tabe

lul n

r. 1.

Lis

ta a

ctel

or n

orm

ativ

e și

str

ateg

ice

care

regl

emen

teaz

ă or

gani

zare

a și

pre

star

ea s

ervi

ciilo

r de

alim

enta

re c

u ap

ă și

can

aliz

are

Nr.

Acte

nor

mat

ive

Com

enta

rii

Legi

1Le

gea

apel

or, n

r. 27

2 di

n 23.12.2011/M

onito

rulO

ficial

nr.81art.264

Prezentalege,parţialarm

onizatăcudirectiveleCo

nsiliuluinr.91/271/CEEdin21mai1991privindtratareaapelorurbane

rezidu

aleșinr.91/676CEEdin12decem

brie1991privindprotecţiaapelorîmpo

trivapo

luăriicunitraţiproveniţidinsurse

agric

ole,

cu

dire

ctiv

ele

Parla

men

tulu

i şi a

le C

onsil

iulu

i Eur

opea

n nr

. 200

0/60

/CE

din

23 o

ctom

brie

200

0 pr

ivin

d st

abili

rea

unui

cad

ru d

e po

litic

ă co

mun

itară

în d

omen

iul r

esur

selo

r de

apă;

nr.

2006

/7/C

E di

n 15

febr

uarie

200

6 pr

ivin

d ge

stio

nare

a ca

lităţ

ii ap

ei p

entr

u sc

ălda

t; nr

. 200

7/60

/CE

din

23 o

ctom

brie

200

7 pr

ivin

d ev

alua

rea

și ge

stio

nare

a ris

curil

or d

e in

unda

ţii;

nr. 2

008/

105/

CE d

in 1

6 de

cem

brie

200

8 pr

ivin

d st

anda

rdel

e de

cal

itate

a m

ediu

lui î

n do

men

iul a

pei,

cree

ază

cadr

ul le

gal

nece

sar g

estio

nării

, pro

tecţ

iei ș

i fol

osin

ţei a

pelo

r.

Scop

ul le

gii

Scop

ul le

gii a

pelo

r îl c

onst

ituie

:

a) c

rear

ea u

nui c

adru

lega

l pen

tru

gest

iona

rea,

pro

tecţ

ia și

folo

sinţa

efic

ient

ă a

apel

or d

e su

praf

aţă

și a

apel

or su

bter

ane,

în

baz

a ev

aluă

rii, p

lani

ficăr

ii și

luăr

ii de

cizi

ilor î

n m

od p

artic

ipat

iv;

b) st

abili

rea

drep

turil

or d

e fo

losin

ţă a

ape

i și p

rom

ovar

ea in

vest

iţiilo

r în

dom

eniu

l ape

lor;

c) st

abili

rea

mec

anism

elor

de

prot

ecţie

a st

ării

apel

or, p

reve

nire

a or

icăr

ei d

egra

dări

ulte

rioar

e a

apel

or, p

rote

cţia

și re

sta-

bilir

ea m

ediu

lui a

cvat

ic, c

onve

rgen

ţa tr

epta

tă și

sist

emat

ică

a pr

otec

ţiei ș

i a g

estio

nării

lor c

u ce

rinţe

le e

urop

ene;

d) p

reve

nire

a de

terio

răril

or u

lterio

are,

con

serv

area

și î

mbu

nătă

ţirea

stă

rii e

cosis

tem

elor

acv

atic

e și

în c

eea

ce p

riveș

te

nece

sităţ

ile lo

r de

apă,

a e

cosis

tem

elor

tere

stre

și a

zone

lor u

med

e ca

re d

epin

d în

mod

dire

ct d

e ec

osist

emel

e ac

vatic

e;e)

asig

urar

ea a

prov

izio

nării

sufic

ient

e cu

apă

de

supr

afaţ

ă și

cu a

pă su

bter

ană

de b

ună

calit

ate,

fapt

ul a

cest

a fii

nd n

eces

ar

pent

ru o

util

izar

e du

rabi

lă, e

chili

brat

ă și

echi

tabi

lă a

ape

i;f)

sta

bilir

ea u

nei b

aze

lega

le d

e co

oper

are

inte

rnaţ

iona

lă în

dom

eniu

l ges

tionă

rii ș

i pro

tecţ

iei î

n co

mun

a re

surs

elor

de

apă. Le

gea

a in

trat

în v

igoa

re la

26.

10.1

3.

Ane

xa n

r. 3

30

2Co

dul C

ontr

aven

ționa

l al R

epub

li-ciiM

oldo

vaado

ptatprin

Legeacu

nr.218din24.10.2008,pub

licată

la16.01.2009înMon

itorulO

ficial

nr.3–6art.nr.015;

Articolul109.Încălcarearegimuluideprotecţieaapelor.

Artic

olul

110

. Înc

ălca

rea

regu

lilor

de

folo

sire

a ap

ei.

Artic

olul

111

. Ner

espe

ctar

ea re

gulil

or și

inst

rucţ

iuni

lor p

rivin

d ex

ploa

tare

a co

nstr

ucţii

lor,

inst

alaţ

iilor

și a

para

telo

r de

mă-

sura

t hid

rote

hnic

e, d

e go

spod

ărire

și d

e pr

otec

ţie a

ape

lor.

Artic

olul

112

. Det

erio

rare

a co

nstr

ucţii

lor ș

i ins

tala

ţiilo

r hid

rote

hnic

e, d

e go

spod

ărire

și d

e pr

otec

ţie a

ape

lor.

Artic

olul

113

. Înc

ălca

rea

regu

lilor

de

desf

ășur

are

a ac

tivită

ţii e

cono

mic

e în

zone

le d

e pr

otec

ţie a

ape

lor.

Articolul146.N

efolosireainstalaţiilorpentrupu

rificareadepo

luanţișicontrolulemisiilorînatmosferă,pentruepurarea

apel

or u

zate

Articolul149.Poluareamediuluicucauzareadeprejud

icii.

Artic

olul

165

. Înc

ălca

rea

drep

tulu

i de

acce

s la

echi

pam

ente

le d

e m

ăsur

are.

Artic

olul

170

. Con

ecta

rea

neau

toriz

ată

la si

stem

ul d

e al

imen

tare

cu

apă

și la

sist

emul

de

cana

lizar

e.Ar

ticol

ul 1

71. D

eter

iora

rea

inte

nţio

nată

a s

istem

ului

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

a sis

tem

ului

de

cana

lizar

e la

efe

ctua

rea

de

lucr

ări.

Artic

olul

172

. Înc

ălca

rea

regu

lilor

priv

ind

zone

le d

e pr

otec

ţie a

reţe

lelo

r de

cond

ucte

de

apă

și a

inst

alaţ

iilor

de

alim

enta

re

cu a

pă și

de

cana

lizar

e.Ar

ticol

ul 1

73. D

econ

ecta

rea

neau

toriz

ată

a co

nsum

ator

ilor d

e la

sist

emul

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de la

sist

emul

de

cana

-liz

are.

Articolul174.Deteriorareaintenţionatăaaparatelordeevidenţăaco

nsum

uluideapăpo

tabilășiavo

lumuluideapăuzată

evac

uată

.Ar

ticol

ul 1

75. P

reze

ntar

ea d

atel

or e

rona

te p

rivin

d co

nsum

ul d

e ap

ă po

tabi

lă și

vol

umul

de

apă

uzat

ă ev

acua

tă în

sist

emul

pu

blic

de

cana

lizar

e.Ar

ticol

ul 1

76. N

easig

urar

ea a

cces

ului

libe

r al r

epre

zent

antu

lui p

rest

ator

ului

de

serv

icii

de a

limen

tare

cu

apă

și de

can

ali-

zare

în lo

cuin

ţe și

pe

terit

oriu

l age

nţilo

r eco

nom

ici.

3Le

gea

cu p

rivire

la p

rote

cţia

me-

diuluinr.1515-XIIdin16.06.1993,

publicatăînMon

itorulO

ficial

nr.10/283din30.10.1993

Stab

ileșt

e ca

drul

de

prot

ecţie

a tu

turo

r res

urse

lor d

e ap

ă și

ecos

istem

elor

acv

atic

e; le

gea

inte

rzic

e ev

acua

rea

apei

uza

te

neep

urat

e; st

abile

ște

com

pete

nțel

e di

ferit

or a

utor

ități

publ

ice

în d

omen

iul p

rote

cție

i med

iulu

i.

31

4LegeaR.Moldo

vacunr.1513

din16.06.1993privindasigurarea

sani

taro

-epi

dem

iolo

gică

a

popu

laţiei,pu

blicatăla 30.10.1993

înMon

itorulO

ficialnr.009

ar

t. nr

. 263

Artic

olul

15.

Alim

enta

rea

popu

lație

i cu

apă

pota

bilă

și p

entr

u ne

cesit

ăți g

ospo

dăre

ști

(1) P

opul

ația

treb

uie

să fi

e as

igur

ată

cu a

pă p

otab

ilă d

e ca

litat

e bu

nă (c

onfo

rm ce

rințe

lor s

tand

ardu

lui d

e st

at) î

n ca

ntită

ți su

ficie

nte

pent

ru sa

tisfa

cere

a ne

cesit

ățilo

r ei f

izio

logi

ce și

gos

podă

reșt

i.(2

) Per

soan

ele

jurid

ice

sunt

obl

igat

e să

efe

ctue

ze m

ăsur

i car

e vi

zeaz

ă de

zvol

tare

a sis

tem

ului

de

alim

enta

re c

entr

aliz

ată

cu a

pă.

Artic

olul

16.

Sur

sele

de

folo

sire

a ap

ei(1

) Cal

itate

a ap

ei d

in su

rsel

e ut

iliza

te p

entr

u al

imen

tare

a ce

ntra

lizat

ă și

desc

entr

aliz

ată,

pen

tru

satis

face

rea

nece

sităț

ilor

men

ajer

e, d

e re

cree

re și

de

igie

nă a

pop

ulaț

iei,

pent

ru ir

igar

ea c

ultu

rilor

agr

icol

e tr

ebui

e să

cor

espu

ndă

cerin

țelo

r igi

enic

e în

vig

oare

. (2)

În sc

opul

pre

veni

rii și

înlă

tură

rii p

oluă

rii tu

turo

r tip

urilo

r de

surs

e de

apă

, Guv

ernu

l, au

torit

ățile

adm

inist

rație

i pu

blic

e lo

cale

stab

ilesc

în ju

rul a

cest

ora

zone

de

prot

ecție

sani

tară

.(3

) În

cazu

l în

care

cal

itate

a ap

ei d

in s

urse

nu

core

spun

de re

gulil

or s

anita

re (s

tand

ardu

lui d

e st

at),

pers

oane

le fi

zice

și

jurid

ice

sunt

obl

igat

e să

asig

ure

de si

ne st

ătăt

or în

ceta

rea

folo

sirii

ei d

e că

tre

popu

lație

.

5Le

gea

cu p

rivire

la zo

nele

și fâ

șiile

de

pro

tecţ

ie a

râur

ilor ș

i baz

inel

or

acvaticenr.440din27.04.1995,

publicatăînMon

itorulO

ficial

nr.43din03.08.1995

Stab

ileșt

e ce

rinţa

de

crea

re a

zon

elor

și f

âșiil

or d

e pr

otec

ţie d

e-a

lung

ul râ

urilo

r și c

orpu

rilor

acv

atic

e și

regl

emen

teaz

ă ac

tivită

ţile

cone

xe.

6Le

gea

cu p

rivire

la re

surs

ele

naturalenr.1102din06.02.1997,

publicatăînMon

itorulO

ficial

nr.40din19.06.1997

Prez

enta

lege

regl

emen

teaz

ă re

laţii

le d

in d

omen

iul f

olos

irii,

prot

ecţie

i și r

epro

duce

rii re

surs

elor

nat

ural

e în

scop

ul a

sigu-

rării

secu

rităţ

ii ec

olog

ice

și de

zvol

tării

dur

abile

a ţă

rii.

Stab

ileșt

e că

toat

e ap

ele

de su

praf

aţă

și ap

ele

subt

eran

e de

adâ

ncim

e su

nt re

surs

e na

ţiona

le d

e ap

ă, ia

r prim

ul st

rat i

m-

perm

eabi

l con

stitu

ie re

surs

ă lo

cală

.

7LegeaR.Moldo

vacu

nr.1540-XIII  din  25februarie1998

privind  platapentrupo

luarea

mediului,pu

blicatăînMon

itorul

OficialalRepub

liciiMoldo

va,

1998,nr.54-55,art.378

Prez

enta

lege

are

dre

pt o

biec

tive:

a)creareaunu

isistem

deactivitateecono

mică  încaredevineneconvenabilăcauzareaoricăruiprejudiciumediului;

b) st

imul

area

con

stru

cţie

i și e

xplo

atăr

ii sis

tem

elor

de

capt

are

și ne

utra

lizar

e a

polu

anţil

or, i

mpl

emen

tare

a de

tehn

olog

ii no

npol

uant

e, re

aliz

area

alto

r măs

uri c

are

ar m

icșo

ra v

olum

ul e

misi

ilor (

deve

rsăr

ilor)

de p

olua

nţi î

n m

ediu

și fo

rmar

ea d

eșe-

urilo

r de

prod

ucţie

;c)

form

area

fond

urilo

r eco

logi

ce p

entr

u fin

anţa

rea

activ

ităţii

orie

ntat

e sp

re a

mel

iora

rea

calit

ăţii

med

iulu

i.32

Articolul9.Platapentrudeversăriledepo

luanţi

(1)Platapentrudeversăriledepo

luanţi  cuaperezidu

ale  înobiectiveacvaticeșisistemedecanalizaresepercepedela

bene

ficia

rii d

e re

surs

e na

tura

le în

caz

de:

a) d

ever

sări

de p

olua

nţi î

n lim

itele

nor

mat

ivel

or st

abili

te;

b) d

ever

sări

de p

olua

nţi c

u de

pășir

ea n

orm

ativ

elor

stab

ilite

.(2

) Pla

ta p

entr

u de

vers

ările

de

polu

anţi

în re

zerv

oare

-rece

ptoa

re, c

âmpu

ri de

filtr

aţie

, col

ecto

arel

e ca

nale

lor d

e sc

urge

re

pent

ru m

ust d

e de

jecţ

ii an

imal

iere

se

perc

epe

de la

ben

efic

iarii

de

resu

rse

natu

rale

pen

tru

într

eg v

olum

ul e

vacu

ărilo

r de

apă. (3

) Pla

ta p

entr

u ev

acuă

rile

de a

pă d

in b

azin

ele

pisc

icol

e și

pent

ru sc

urge

rile

din

aver

se d

e pe

terit

oriu

l înt

repr

inde

rilor

se

percepedelabeneficiariideresursenaturalepentrudepășirea,  înrapo

rt  cuno

rmativelestabilite,am

aseidepo

luanţiîn

apel

e re

zidu

ale.

8LegeaR.Moldo

vacunr.913din

30.0

3.20

00 co

ndom

iniu

mul

ui în

fo

ndul

loca

tiv, p

ublic

ată

la

19.10.2000înMon

itorulO

ficial

nr.130-132art.nr.915

Prez

enta

lege

stab

ileșt

e ra

port

urile

de

prop

rieta

te în

con

dom

iniu

, mod

ul d

e cr

eare

, exp

loat

are,

înst

răin

are

a pr

oprie

tăţii

im

obili

are

și de

tran

smite

re a

dre

ptur

ilor a

supr

a ei

în co

ndom

iniu

, mod

ul d

e ad

min

istra

re a

pro

prie

tăţii

imob

iliar

e, p

recu

m și

m

odul

de

înfii

nţar

e, în

regi

stra

re, f

uncţ

iona

re și

lich

idar

e a

asoc

iaţii

lor d

e co

prop

rieta

ri în

cond

omin

iu.

Artic

olul

12.

Obl

igaţ

iile

prop

rieta

rulu

i priv

ind

într

eţin

erea

și re

para

ţia lo

cuin

ţelo

r (în

căpe

rilor

) și p

ropr

ietă

ţii co

mun

e.Articolul14.Platase

rviciilorco

mun

aleșiaaltorservicii.

9LegeaR.Moldo

vacunr.982–XIV

din

11.0

5.20

00 p

rivin

d ac

cesu

l la

info

rmaț

ie, p

ublic

ată

la 2

8.07

.200

0 înMon

itorulO

ficialnr.88-90/664

Pers

oane

le fi

zice

și ju

ridic

e ca

re, î

n ba

za le

gii s

au a

con

trac

tulu

i cu

auto

ritat

ea p

ublic

ă or

i ins

tituţ

ia p

ublic

ă, su

nt a

bilit

ate

cu g

estio

nare

a un

or se

rvic

ii pu

blic

e și

cule

g, se

lect

ează

, pos

edă,

păs

trea

ză, d

ispun

de

info

rmaţ

ii of

icia

le, s

unt o

blig

ate

să le

of

ere

publ

icul

ui, î

n co

ndiți

ile le

gii.

10LegeaR.Moldo

vacunr.1402-XV

din24.10.2002–Legease

rviciilor

publ

ice

de g

ospo

dărie

com

unal

ă,

publicatăla07.02.2003înMon

ito-

rulO

ficial,nr.14-17,art.49

Prezentalegestabileștecadruljurid

icunitarp

rivindînfiinţareași  organizarease

rviciilorpub

licedegospo

dărieco

mun

ală

în u

nită

ţile

adm

inist

rativ

-ter

itoria

le, i

nclu

siv m

onito

rizar

ea și

cont

rolu

l fun

cţio

nării

lor.

Lege

a pr

eved

e at

ribuţ

iile

și re

spon

sabi

lităţ

ile a

utor

ităţil

or a

dmin

istra

ției p

ublic

e lo

cale

, org

aniz

area

și fu

ncţio

nare

a se

rvi-

ciilo

r pub

lice

de g

ospo

dărie

com

unal

ă.

11LegeaR.M

oldo

vacunr.105-XV

di

n 13

.03.

2003

pr

ivin

d pr

otec

-ția

con

sum

ator

ului

, pu

blic

ată

la

27.06.2003înMon

itorulOficial

nr. 1

26-1

31/5

07

Prez

enta

lege

sta

bile

ște

baze

le ju

ridic

e pe

ntru

pro

teja

rea

de c

ătre

sta

t a p

erso

anel

or în

cal

itate

a lo

r de

cons

umat

ori ș

i transpun

eDirectiva2005/29/CEaParlamentuluiEurop

eanșiaCo

nsiliuluidin11mai2005privindpracticilecom

erciale

neloialealeîn

treprin

derilordepepiaţain

ternăfaţădeconsum

atorișid

emod

ificareaDirectivei84/450/CEEaCo

nsiliu-

lui,aDirectivelor97/7/CE,9

8/27/CEși2002/65/CEaleParlamentuluiEurop

eanșialeCo

nsiliuluișiR

egulam

entului(CE)

nr.2006/2004alParlamentuluiEurop

eanșialCon

siliului,pu

blicatăînJu

rnalulOficialalU

niun

iiEuropene(JO)n

r.L149/22

din

11 iu

nie

2005

.

33

12LegeaR.M

oldo

vacunr.4

36din

28.1

2.20

06

priv

ind

adm

inist

ra-

ția

publ

ică

loca

publ

icat

ă la

09.03.2007înMon

itorulOficial

nr. 3

2-35

art

. nr.

116

Art.14,alin.(2),stabileștedreptulcon

siliuluilocaldea:

i) de

cide

, în

cond

iţiile

legi

i, în

fiinţ

area

într

eprin

deril

or m

unic

ipal

e și

soci

etăţ

ilor c

omer

cial

e sa

u pa

rtic

ipar

ea la

cap

italu

l st

atut

ar a

l soc

ietă

ţilor

com

erci

ale;

j) de

cide

, în

cond

iţiile

legi

i, as

ocie

rea

cu a

lte a

utor

ităţi

ale

adm

inist

raţie

i pub

lice

loca

le, i

nclu

siv d

in s

trăi

năta

te, p

entr

u re

aliz

area

uno

r luc

rări

și se

rvic

ii de

inte

res

publ

ic, p

entr

u pr

omov

area

și p

rote

jare

a in

tere

selo

r aut

orită

ţilor

adm

inist

raţie

i pu

blic

e lo

cale

, pre

cum

și c

olab

orar

ea c

u ag

enţi

econ

omic

i și a

soci

aţii

obșt

ești

din

ţară

și d

in s

trăi

năta

te în

sco

pul r

ealiz

ării

unor

acţ

iuni

sau

lucr

ări d

e in

tere

s com

un;

o) a

prob

ă, în

con

diţii

le le

gii,

plan

urile

urb

anist

ice

ale

loca

lităţ

ilor

din

com

pone

nţa

unită

ţii a

dmin

istra

tiv-t

erito

riale

re-

spec

tive,

pre

cum

și p

lanu

rile

de a

men

ajar

e a

terit

oriu

lui;

q) a

prob

ă, în

con

diţii

le le

gii,

norm

e sp

ecifi

ce ș

i tar

ife p

entr

u in

stitu

ţiile

pub

lice

și se

rvic

iile

publ

ice

de in

tere

s lo

cal d

in

subo

rdin

e, c

u ex

cepţ

ia ta

rifel

or p

entr

u se

rvic

iile

publ

ice

de a

limen

tare

cu

ener

gie

term

ică,

incl

usiv

apr

obă

regi

mul

de

lucr

u al

într

eprin

deril

or c

omer

cial

e și

de a

limen

taţie

pub

lică,

indi

fere

nt d

e tip

ul d

e pr

oprie

tate

și f

orm

a ju

ridic

ă de

org

aniz

are,

pr

ecum

și a

l per

soan

elor

fizi

ce c

are

prac

tică

com

erţu

l.Art.29.alin.(1)stabileșteatrib

uțiileprimarului:

i) pr

opun

e co

nsili

ului

loca

l sch

ema

de o

rgan

izar

e și

cond

iţiile

de

pres

tare

a s

ervi

ciilo

r pub

lice

de g

ospo

dărie

com

unal

ă,

ia m

ăsur

i pen

tru

buna

func

ţiona

re a

serv

iciil

or re

spec

tive

de g

ospo

dărie

com

unal

ă;j)

cond

uce,

coo

rdon

ează

și c

ontr

olea

ză a

ctiv

itate

a se

rvic

iilor

pub

lice

loca

le, a

sigur

ă fu

ncţio

nare

a se

rvic

iulu

i sta

re c

ivilă

, a

auto

rităţ

ii tu

tela

re, c

ontr

ibui

e la

real

izar

ea m

ăsur

ilor d

e as

isten

ţă so

cial

ă și

ajut

or so

cial

;j1

) asig

ură

elab

orar

ea s

tudi

ilor d

e fe

zabi

litat

e și

prop

une

spre

apr

obar

e lis

tele

bun

urilo

r și s

ervi

ciilo

r de

inte

res

publ

ic

loca

l pen

tru

real

izar

ea p

roie

ctel

or d

e pa

rten

eria

t pub

lic-p

rivat

;CapitolulX.SERVICIILEPU

BLICE,BUN

URILEŞILU

CRĂR

ILEPU

BLICE

Secţ

iune

a 1.

Ser

vici

ile p

ublic

eAr

ticol

ul 7

3. O

rgan

izar

ea se

rvic

iilor

pub

lice

loca

le(1

) Ser

vici

ile p

ublic

e lo

cale

se

orga

nize

ază

de c

ătre

con

siliu

l loc

al, l

a pr

opun

erea

prim

arul

ui, î

n do

men

iile

de a

ctiv

itate

de

scen

tral

izat

e, s

tabi

lite

pent

ru u

nită

ţile

adm

inist

rativ

-ter

itoria

le d

e ni

velu

rile

întâ

i și a

l doi

lea,

în li

mita

mijl

oace

lor f

inan

-ci

are

disp

onib

ile.

(2) C

onsil

iul l

ocal

poa

te d

ecid

e co

ntra

ctar

ea a

num

itor s

ervi

cii p

ublic

e de

inte

res l

ocal

de

la p

erso

ane

fizic

e și

jurid

ice

de

drep

t priv

at, î

n co

ndiţi

ile le

gii.

(3) N

umire

a și

elib

erar

ea d

in fu

ncţie

în se

rvic

iile

publ

ice

loca

le se

face

de

cătr

e co

nduc

ător

ii ac

esto

ra în

cond

iţiile

legi

i.(4)Serviciilepub

licelocaleactiveazăînco

ndiţiilelegisla

ţieiînvigo

are.

34

13LegeaR.Moldo

vacunr.435din

28.1

2.20

06 p

rivin

d de

scen

tral

i-za

rea

adm

inist

rativ

ă, p

ublic

ată

la

02.03.2007înMon

itorulO

ficial

nr.029art.nr.91

Prez

enta

lege

stab

ileșt

e ca

drul

gen

eral

de

regl

emen

tare

a d

esce

ntra

lizăr

ii ad

min

istra

tive

pe b

aza

prin

cipi

ilor d

e re

part

iza-

re a

com

pete

nţel

or în

tre

auto

rităţ

ile p

ublic

e.Articolul4.D

omeniileprop

riideactivitatealeautorităţilorpub

licelocale

(1) P

entr

u au

torit

ăţile

pub

lice

loca

le d

e ni

velu

l înt

âi se

stab

ilesc

urm

ătoa

rele

dom

enii

prop

rii d

e ac

tivita

te:

a) p

lani

ficar

ea u

rban

ă și

gest

iona

rea

spaţ

iilor

ver

zi d

e in

tere

s loc

al;

… c) d

istrib

uire

a ap

ei p

otab

ile, c

onst

ruire

a și

într

eţin

erea

sist

emel

or d

e ca

naliz

are

și de

epu

rare

a a

pelo

r util

izat

e și

pluv

iale

;… l)

inst

ituire

a și

gest

iona

rea

într

eprin

deril

or m

unic

ipal

e și

orga

niza

rea

oric

ărei

alte

act

ivită

ţi ne

cesa

re d

ezvo

ltării

eco

nom

i-ce

a u

nită

ţii a

dmin

istra

tiv-t

erito

riale

.

14LegeaR.Moldo

vacunr.1324din

10.03.1993privatizăriifond

uluide

locu

inţe

, pub

licat

ă la

13.

01.2

000

înMon

itorulO

ficial,nr.5-7,

repu

blic

ată

în E

diţia

Spe

cial

ă di

n 27

.06.

2006

(cu

anex

e)

Capi

tolu

l III

ÎNTREŢINEREA

ŞIREPAR

AŢIALO

CUINŢELO

RPRIVATIZATE

Art.

20. Î

ntre

ţiner

ea și

repa

raţia

locu

inţe

lor p

rivat

izat

e di

n im

obile

le p

rivat

izat

e pa

rţia

l se

efec

tuea

ză d

in m

ijloa

cele

pro

pri-

etar

ilor a

cest

ora,

resp

ectâ

ndu-

se c

u st

ricte

ţe re

gulil

e de

exp

loat

are

a lo

cuin

ţelo

r, de

într

eţin

ere

a im

obile

lor ș

i a te

renu

rilor

de

pe

lâng

ă el

e, re

gulil

e și

norm

ele

de e

xplo

atar

e a

siste

mel

or in

gine

reșt

i int

erio

are.

Art.

21. P

ropr

ieta

rii d

e lo

cuin

ţe p

rivat

izat

e pa

rtic

ipă

la c

heltu

ielil

e co

mun

e de

într

eţin

ere

a lo

curil

or d

e uz

com

un, a

tere

-nu

rilor

de

pe lâ

ngă

imob

il, d

e re

para

ţie cu

rent

ă și

capi

tală

a im

obilu

lui,

a sis

tem

elor

ingi

nere

ști i

nter

ioar

e. C

ota

de ch

eltu

ieli

se s

tabi

leșt

e în

func

ţie d

e su

praf

aţa

loca

tivă

ocup

ată

și de

num

ărul

de

pers

oane

car

e lo

cuie

sc în

ace

st s

pațiu

, fap

t ce

se

cons

emne

ază

în cl

auze

le co

ntra

ctel

or d

e în

treţ

iner

e și

dese

rvire

a lo

cuin

ţelo

r și a

tere

nuril

or a

fere

nte

bloc

urilo

r de

locu

inţe

.

15Legeanr.163/09.07.2010privind

auto

rizar

ea e

xecu

tării

lucr

ări-

lor d

e co

nstr

ucţie

, pub

licat

ă la 03.09.2010înMon

itorulO

ficial

nr. 1

55-1

58

Stab

ileșt

e pr

oced

ura

de a

utor

izar

e, a

prob

are

și ve

rific

are

a pl

anur

ilor d

e pr

oiec

tare

, con

stru

cţie

sau

dem

olar

e a

infra

s-tr

uctu

rii A

AC, î

n co

nfor

mita

te cu

doc

umen

taţia

de

plan

ifica

re u

rban

ă și

terit

oria

lă. P

entr

u a

iniţi

a o

activ

itate

în se

ctor

ul A

AC

(pla

nific

are,

pro

iect

are,

coor

dona

re, a

prob

are,

aut

oriz

area

lucr

ărilo

r de

cons

truc

ţie),

este

obl

igat

orie

obţ

iner

ea ce

rtifi

catu

lui

de u

rban

ism p

entr

u pr

oiec

t, ce

rtifi

catu

lui d

e ur

bani

sm in

form

ativ

, ver

ifica

rea

și ap

roba

rea

docu

men

taţie

i pro

iect

ului

și o

b-ţin

erea

aut

oriz

aţie

i de

cons

truc

ţie.

16Le

gea

priv

ind

calit

atea

în co

n-strucţii721/02.02.96//Mon

itorul

Oficial25/259,25.04.1996

Regl

emen

teaz

ă (i)

nor

mel

e în

cons

truc

ţii, (

ii) ce

rtifi

care

a pr

odus

elor

util

izat

e în

cons

truc

ţii, (

iii) a

grem

ente

le te

hnic

e pe

n-tr

u pr

odus

ele,

pro

cedu

rile

și ec

hipa

men

te n

oi u

tiliz

ate

în co

nstr

ucţii

, (iv

) ver

ifica

rea

și ex

pert

izar

ea p

roie

ctel

or și

cons

truc

ţi-ilo

r, (v

) lic

enţie

rea

com

pani

ilor c

omer

cial

e ca

re e

xecu

tă lu

crăr

ile d

e co

nstr

ucţii

, (vi

) cer

tific

area

exp

erţil

or în

con

stru

cţii,

(vii)

as

igur

area

și co

ntro

lul c

alită

ţii în

lucr

ările

de

cons

truc

ţie, (

viii)

aut

oriz

area

și a

cred

itare

a la

bora

toar

elor

de

test

are

și an

aliz

e în

co

nstr

ucţii

, (ix

) util

izar

ea m

etro

logi

ei în

cons

truc

ţii, (

x) re

cepţ

ia co

nstr

ucţii

lor,

(xi)

urm

ărire

a co

mpo

rtam

entu

lui c

onst

rucţ

iei

în u

tiliz

are

și in

terv

enţii

, (xi

i) lu

crăr

ile d

e co

nstr

ucţie

pos

t-ut

iliza

re, (

xiii)

cont

rolu

l de

stat

al c

alită

ţii lu

crăr

ilor d

e co

nstr

ucţie

.

35

17Le

gea

cu p

rivire

la a

chiz

ițiile

pub

li-ce,nr.96-XVIdin13aprilie2007//

Mon

itorulO

ficialnr.107-111/470

din

27.0

7.20

07

Lege

a în

cauz

ă st

abile

ște

prag

urile

și p

roce

duril

e de

efe

ctua

re a

ach

iziți

ilor p

ublic

e de

bun

uri,

serv

icii

și lu

crăr

i, dr

eptu

rile

și ob

ligaț

iile

Agen

ției p

entr

u Ac

hizi

ții P

ublic

e, re

gulil

e de

com

unic

are,

de

cont

esta

re, d

e de

sem

nare

a c

âștig

ător

ilor e

tc.

18Le

gea

cu p

rivire

la p

arte

neria

tul

public-privat,nr.179-XVIdin

10.07.2008//Mon

itorulO

ficial

165-166/605din02.09.2008

Lege

a st

abile

ște

prin

cipi

ile d

e ba

ză a

le P

arte

neria

tulu

i Pub

lic-P

rivat

, for

mel

e, m

odal

ităţil

e de

real

izar

e și

oblig

aţiil

e pa

r-te

neril

or.

19Le

gea

priv

ind

adm

inist

rare

a și

deet

atiz

area

pro

prie

tăţii

pub

lice

nr.121din04.05.2007//M

oni-

torulO

ficialnr.90-93/401din

29.06.2007

Lege

a re

glem

ente

ază

rapo

rtur

ile c

e ţin

de

adm

inist

rare

a și

deet

atiz

area

pro

prie

tăţii

pub

lice

din

sect

orul

neb

uget

ar a

l ec

onom

iei n

aţio

nale

.

20Le

gea

priv

ind

cont

rolu

l fin

an-

ciarpub

licinternnr.229din

23.09.2010//Mon

itorulO

ficial

nr.231-234/730din26.11.2010

Scop

ul le

gii e

ste

cons

olid

area

răsp

unde

rii m

anag

eria

le p

entr

u ge

stio

nare

a op

timă

a re

surs

elor

conf

orm

obi

ectiv

elor

ent

i-tă

ţii p

ublic

e în

baz

a pr

inci

piilo

r bun

ei g

uver

nări.

21LegeaCo

ntabilităţiinr.113-XV

Idin

27.04.2007//Mon

itorulO

ficial

nr.90-93/399din29.06.2007

Lege

a st

abile

ște

cadr

ul ju

ridic

al c

erin

ţelo

r uni

ce și

mec

anism

ului

de

regl

emen

tare

a co

ntab

ilită

ţii și

rapo

rtăr

ii fin

anci

are.

22Le

gea

priv

ind

finan

ţele

pub

lice

localenr.397-XVdin16.10.2003//

Mon

itorulO

ficialnr.248-253/996

din19.12.2003

Leg

ea re

glem

ente

ază

mec

anism

ul d

e ge

stio

nare

a fi

nanţ

elor

pub

lice

loca

le.

23Co

dulFiscalalRepub

liciiMoldo

va,

nr.1163din24.04.97//Mon

itorul

Oficial62/522,18.09.1997

Prinprezentulco

dsestabilescprin

cipiilegeneralealeimpo

zităriiînRepub

licaMoldo

va,statutuljuridicalcon

tribuabililor,

al o

rgan

elor

fisc

ale

și al

alto

r par

ticip

anţi

la re

laţii

le re

glem

enta

te d

e le

gisla

ţia fi

scal

ă, p

rinci

piile

de

dete

rmin

are

a ob

iec-

tulu

i im

pune

rii, p

rinci

piile

evi

denţ

ei v

enitu

rilor

și c

heltu

ielil

or d

edus

e, m

odul

și c

ondi

ţiile

de

trag

ere

la ră

spun

dere

pen

tru

încă

lcar

ea le

gisla

ţiei f

iscal

e, p

recu

m ș

i mod

ul d

e co

ntes

tare

a a

cţiu

nilo

r org

anel

or fi

scal

e și

ale

pers

oane

lor c

u fu

ncţii

de

răsp

unde

re a

le a

cest

ora.

Prez

entu

l cod

regl

emen

teaz

ă re

laţii

le ce

ţin

de e

xecu

tare

a ob

ligaţ

iilor

fisc

ale

în ce

priv

ește

impo

zite

le și

taxe

le g

ener

ale

de

stat

, sta

bilin

d, d

e as

emen

ea, p

rinci

piile

gen

eral

e de

det

erm

inar

e și

perc

eper

e a

impo

zite

lor ș

i tax

elor

loca

le.36

24Le

gea

priv

ind

dezv

olta

rea

regi

o-nalăînRepub

licaMoldo

va,nr.438

din28.12.2006//Mon

itorulO

ficial

21-24/68din16.02.2007

Prezentalegedefineșteregiun

ilededezvoltarefuncţio

nalepeteritoriulRepub

liciiMoldo

va,m

oduldecoop

erareinterre

-gi

onal

ă, ca

drul

inst

ituţio

nal, i

nstr

umen

tele

spec

ifice

pol

itici

i pen

tru

dezv

olta

re re

gion

ală,

mijl

oace

le n

eces

are

creă

rii și

func

-ţio

nării

regi

unilo

r de

dezv

olta

re.

Este

rele

vant

ă di

n pe

rspe

ctiv

a re

gion

aliz

ării

serv

iciil

or d

e al

imen

tare

cu

apă

și ca

naliz

are.

25Legeanr.10din03.02.2009privind

supr

aveg

here

a de

stat

a să

nătă

ţii

publice//M

onito

rulO

ficial

nr.67/183din03.04.2009

Articolul39.Alim

entareapo

pulaţieicuapăpo

tabilă

(1) C

alita

tea

apei

pot

abile

livr

ată

popu

laţie

i nu

treb

uie

să p

rezi

nte

riscu

ri pe

ntru

sănă

tate

a um

ană.

(2) C

antit

atea

de

apă

pota

bilă

livr

ată

popu

laţie

i tre

buie

să sa

tisfa

că n

eces

ităţil

e fiz

iolo

gice

și g

ospo

dăre

ști a

le a

cest

eia.

(3) P

erso

anel

e ju

ridic

e su

nt o

blig

ate

să în

trep

rindă

măs

uri d

e de

zvol

tare

a si

stem

elor

de

alim

enta

re c

u ap

ă po

tabi

lă și

de

cana

lizar

e.Articolul40.Surseledefolosireaapei

(1) C

alita

tea

apei

din

sur

sele

util

izat

e pe

ntru

alim

enta

rea

cu a

pă p

otab

ilă, s

urse

le d

e ap

ă m

iner

ală,

sur

sele

de

apă

des-

tinat

e sa

tisfa

cerii

nev

oilo

r gos

podă

reșt

i, de

recr

eere

ale

pop

ulaţ

iei,

de ir

igar

e a

cultu

rilor

agr

icol

e tr

ebui

e să

cor

espu

ndă

cerin

ţelo

r leg

islaţ

iei s

anita

re a

plic

abile

.(2

) Sur

sele

de

apă

utili

zate

sunt

supu

se a

utor

izăr

ii sa

nita

re.

(3) Î

n ju

rul t

utur

or ti

puril

or d

e su

rse

de a

pă se

stab

ilesc

zone

de

prot

ecţie

sani

tară

.(4)Persoanelefiziceșijurid

icesuntobligatesăsistezeînmod

independ

entd

istrib

uireasauutilizareaapeiînca

zulîncare

calit

atea

ape

i din

surs

ă nu

core

spun

de re

gula

men

telo

r san

itare

.

26Le

gea

nr. 3

03 d

in 1

3.12

.201

3 pr

i-vi

nd se

rvic

iul p

ublic

de

alim

enta

re

cuapășidecanalizare//Mon

itorul

Oficialnr.60-65din14.03.2014

Artic

olul

1. S

copu

l leg

iiSc

opul

pre

zent

ei le

gi e

ste

crea

rea

cadr

ului

lega

l pen

tru

înfii

nţar

ea, o

rgan

izar

ea, g

estio

nare

a, re

glem

enta

rea

și m

onito

ri-za

rea

func

ţionă

rii s

ervi

ciul

ui p

ublic

de

alim

enta

re c

u ap

ă po

tabi

lă, t

ehno

logi

că, d

e ca

naliz

are

și de

epu

rare

a a

pelo

r uza

te

menajereșiindu

striale(încontinuare–serviciulpub

licdealimentarecuapășidecanalizare)încon

diţiideaccesib

ilitate,

disp

onib

ilita

te, f

iabi

litat

e, c

ontin

uita

te, c

ompe

titiv

itate

, tra

nspa

renţ

ă, c

u re

spec

tare

a no

rmel

or d

e ca

litat

e, d

e se

curit

ate

și de

pro

tecţ

ie a

med

iulu

i.Ar

ticol

ul 2

. Obi

ectu

l și d

omen

iul d

e ap

licar

e(1

) Pre

zent

a le

ge re

glem

ente

ază:

a) a

ctiv

itate

a de

furn

izar

e a

serv

iciu

lui p

ublic

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e;b)

exp

loat

area

, înt

reţin

erea

, ext

inde

rea

și fu

ncţio

nare

a sis

tem

elor

pub

lice

de a

limen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are;

c) d

eter

min

area

și a

prob

area

tarif

elor

regl

emen

tate

la se

rvic

iul p

ublic

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e;d)

secu

ritat

ea și

fiab

ilita

tea

în a

limen

tare

a cu

apă

a co

nsum

ator

ilor;

e) p

rote

cţia

dre

ptur

ilor c

onsu

mat

orilo

r ser

vici

ului

pub

lic d

e al

imen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are;

f) a

cces

ul n

edisc

rimin

ator

iu g

aran

tat p

entr

u to

ate

pers

oane

le fi

zice

și ju

ridic

e la

serv

iciu

l pub

lic d

e al

imen

tare

cu a

pă și

de

cana

lizar

e în

cond

iţii c

ontr

actu

ale

și în

conf

orm

itate

cu

acte

le le

gisla

tive

și cu

alte

act

e no

rmat

ive

în d

omen

iu.

37

(2) P

reze

nta

lege

stab

ileșt

e co

mpe

tenţ

ele

auto

rităţ

ilor p

ublic

e ce

ntra

le și

loca

le în

dom

eniu

l ser

vici

ului

pub

lic d

e al

imen

-ta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e, a

utor

ităţii

pub

lice

cent

rale

de

regl

emen

tare

, pre

cum

și d

rept

urile

și o

blig

aţiil

e co

nsum

ator

ilor

și al

e op

erat

orilo

r car

e fu

rniz

ează

serv

iciu

l pub

lic d

e al

imen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are

în lo

calit

ăţi,

alte

pre

vede

ri ce

ţin

de

func

ţiona

rea

serv

iciu

lui p

ublic

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e.(3

) Pre

vede

rile

prez

ente

i leg

i se

aplic

ă se

rvic

iulu

i pub

lic d

e al

imen

tare

cu a

pă și

de

cana

lizar

e fu

rniz

at d

e op

erat

ori l

a ni

vel

de re

giun

i, ra

ioan

e, m

unic

ipii,

ora

șe, s

ate

și co

mun

e, in

dife

rent

de

form

a ju

ridic

ă de

org

aniz

are

a lo

r.

Tabe

lul n

r. 2.

Act

e no

rmat

ive

subo

rdon

ate

legi

lor

1Ho

tărârea

GuvernuluiR.Moldo

vacu

nr.

619

din

16.08.1994despreregle-

men

tare

a re

lații

lor

din

dom

eniu

l go

s-po

dărir

ii ap

elor

și

folo

sirea

ra

ționa

a resurselord

eapăînR

epub

licaMoldo

va,

publicatăla08.09.1994înM

onito

rulO

ficial

nr.3art.n

r.26;m

odificatăprin

HGnr.900

din04.08.04

Hotă

râre

a Gu

vern

ului619din16.08.1994interziceîntreprin

derilorșigospo

dăriilorînfazădeproiectareșicon

-st

rucţ

ie u

tiliz

area

ape

lor s

ubte

rane

cu

calit

ăţi p

otab

ile în

scop

uri t

ehni

ce și

indu

stria

le (c

u ex

cepţ

ia în

trep

rinde

rilor

in

dust

riei a

limen

tare

și a

limen

taţie

i pub

lice)

.3)

În lo

calit

ăţile

car

e di

spun

de

siste

me

cent

raliz

ate

de a

limen

tare

cu

apă

și a

căro

r pop

ulaţ

ie și

infra

stru

ctur

ă so

-ci

al-e

cono

mic

ă su

nt a

sigur

ate

cu a

pă în

vol

um d

eplin

se in

terz

ice

fora

rea

de n

oi fâ

ntân

i art

ezie

ne p

entr

u ut

iliza

rea

apel

or su

bter

ane

fără

aco

rdul

org

aniz

aţiil

or c

e pr

este

ază

serv

icii

de a

limen

tare

cen

tral

izat

ă cu

apă

și d

e ca

naliz

are,

cu

exc

epţia

caz

urilo

r în

care

:co

nfor

m p

aram

etril

or, a

pa d

in si

stem

ele

cent

raliz

ate

de a

limen

tare

cu a

pă n

u po

ate

fi fo

losit

ă în

pro

cese

le te

hno-

logi

ce d

in m

otiv

e de

înră

utăţ

ire a

cal

ităţii

pro

duse

lor p

entr

u co

nsum

;es

te n

eces

ară

crea

rea

surs

elor

de

reze

rvă

pent

ru a

limen

tare

a cu

apă

a o

biec

telo

r de

impo

rtan

ţă s

trat

egic

ă și

func

ţiona

rea

norm

ală

a ac

esto

ra în

situ

aţii

exce

pţio

nale

.4)Fântânileartezieneexistenteîn

localităţilecaredispun

desistemecentralizatedealim

entarecuapăpo

tfi

utili

zate

în c

ontin

uare

num

ai în

măs

ura

în c

are

expl

oata

rea

aces

tora

nu

pune

în p

eric

ol fi

abili

tate

a sis

tem

elor

cen

-tr

aliz

ate

de a

limen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are

și di

n m

otiv

ele

expu

se în

pun

ctul

3.

2Ho

tărâ

rea

Guve

rnul

ui cu

priv

ire la

apr

obar

ea

Regu

lam

entu

lui p

rivin

d Ca

dast

rul d

e St

at a

l Ap

elornr.626din18.08.1994,p

ublicatăîn

Mon

itorulO

ficialnr.3din08.09.1994

1.Evidenţade  stat  a  apelorșifolosiriilorare  drept  sarcinăstabilirea  cantităţiișicalităţiiapelor,careconstituie

fond

ul  unicdestatal  apelor,precumșiadatelorprivindfolosin

ţa  apelor  pentrunecesităţilepo

pulaţieialeeco

-no

mie

i naţ

iona

le.

Evidenţadestat  aapelorșifolosiriilorse

efectueazăcu  scopu

ldeaob

ţinedatelenecesarepentru:

•planificarea curentă și  de  perspectivă  a  folosirii apelor,înfăptuirea  m

ăsurilor de  protecţie  a  apelor,  pre

-cum  și pentrudezvoltarearaţio

nalășiamplasareaforţeidemun

căpeteritoriulţării;

38

•întocm

ireaschemelordefolosirecomplexășideprotecţieaapelor,balanţelordego

spod

ărireaapelor;proiecta

-re

a în

trep

rinde

rilor

de

gosp

odăr

ire a

ape

lor,i

ndus

tria

le, d

e tr

ansp

ort ș

i alto

r înt

repr

inde

ri și

cons

truc

ţii c

e ţin

de

folo

sinţa

ape

lor;

•prog

nozareamod

ificărilor  con

diţiilorh

idrologice,debitu

luideapășicalităţiiapei;

•elaborareamăsurilor  privind  sp

orirea  eficacităţii  fun

cţionăriisistem

elordego

spod

ărireaapelor;

•dirijareaoperativăasistemelordego

spod

ărireaapelor;

•reglem

entarea  co

nsum

uluișievacuăriiapelor,precumșiaindicilorcalităţiiapei;

•elaborareamăsurilor  de  preîntâmpinare  și  lichidare  a  acţiuniidăunătoareaapelor;

•efectuareaco

ntrolului  destatasupraînfăptuiriimăsurilorp

rivindutilizarearaţio

nalășiprotecţiaapelor;

•reglem

entarea  relaţiilor  dintre  co

nsum

atorii  de  apă  și  alteorganizaţiișiinstitu

ţiiinteresate;

•altenecesităţi  în  con

form

itate  cuceleprevăzute  de  legisla

ţiaRepub

liciiMoldo

va.

3Ho

tărârea

GuvernuluiR.Moldovacu

nr.395

din

08.04.98pentruaprobarea

Regu

lam

en tu

lui

priv

ind

audi

tul

ecol

ogic

alîntreprinderilor,pu

blicatăla25.06.1998

nr.56-59/400

5) Im

pact

ul a

supr

a ap

elor

de

supr

afaţ

ă și

subt

eran

e. P

rote

cţia

resu

rsel

or a

cvat

ice.

Cara

cter

istic

a su

rsei

de

apro

vizi

onar

e cu

apă

:–denu

mirea;

–am

plasarea,distanţadelaîntreprin

dere;

–tip

ulprizeideapă(dealbie,lâng

ăalbie,demal,sub

terană),capacitatea(m

3 /oră

);–existenţazo

neisanitare(I,II,III),volumeleno

rmative,decalculșidefacto;

–dateleprivindrezerveleapelorsu

bteraneutile;datelegeneraleprivindstratulacvifer(adâncimea,caracteristi-

ca ro

cilo

r-mag

azin

, num

ărul

sond

elor

, adâ

ncim

ea, p

rodu

ctiv

itate

a);

–indiciicalitativiprivindstareaapelord

esuprafaţășisubterane,inclusiv–con

form

datelorposturilordeob

ser-

vare

.An

aliz

a sis

tem

ului

de

apro

vizi

onar

e cu

apă

și e

vacu

are

a ap

elor

rezi

dual

e de

la în

trep

rinde

re:

a) p

roce

sele

tehn

olog

ice

care

au

la b

ază

folo

sirea

resu

rsel

or a

cvat

ice

și vo

lum

ul a

pei u

tliza

te;

b) ce

rinţe

le fa

ţă d

e ca

litat

ea a

pelo

r util

izat

e;c)

cons

umul

tota

l de

apă

pent

ru n

eces

ităţil

e de

pro

ducţ

ie și

com

unal

e, in

clus

iv:

–folosireaapeipotabile(m

3 /oră

);–sistemedecircuitînchis:volumulapeifolositeînprocesuldeprod

ucţie,înaltescopu

ri,volum

ulapeifolosite

pent

ru a

limen

tare

a sis

tem

ului

(m3 /o

ră),

incl

usiv

apă

pot

abilă

, pie

rder

i ire

voca

bile

(eva

pora

re, s

curg

eri);

d) si

stem

ul d

e ev

acua

re a

ape

lor r

ezid

uale

:–volumulapelorrezidualedeprod

ucţieevacuate(m

3 /oră),inclusiv

–con

form

proceselortehno

logice(secţii,

sect

oare

), sis

tem

ul e

vacu

ării

rezi

duur

ilor,

incl

usiv

ape

lor d

e pl

oaie

;–volumulapelorrezidualeco

mun

aleevacuate(m

3 /oră

), re

ţele

le d

e ca

naliz

are

(pro

prii,

mix

te, o

rășe

neșt

i);–volumultotaldeapeevacuate(m

3 /oră

, m3 /24ore);

39

e) e

xist

enţa

și re

gim

ul fu

ncţio

nării

sist

emel

or lo

cale

și p

e în

trea

ga în

trep

rinde

re d

e pu

rific

are:

–compo

nenţainstalaţiilordepu

rificare;

–debitulapelorreziduale;

–substanţelepo

luante,ceseco

nţinînapelerezidu

ale;

m

etod

ele

de p

urifi

care

;–concentraţiasu

bstanţelorpoluanteînapelerezidu

alepânălașidup

ătrecereaprin

sistem

uldepu

rificare(in

-clusiv–co

nformdatelordepașapo

rt,serviciilord

econtrol),determinareagradu

luidepu

rificare;

–existenţașidimensiu

nilezo

nelorsanitaredeprotecţie,respectareace

rinţelord

eregim;

–bazinu

ldeapărecipientșivolum

uldeapăpu

rificatăfolosită(în

sistem

ulirevocabil,lairigări,evacuatăînacu

-m

ulat

oare

, la

inst

alaţ

iile

de p

urifi

care

pe

într

eaga

într

eprin

dere

, în

siste

mul

de

cana

lizar

e or

ășen

esc)

;–stabilireaînprocesulaud

ituluianeajunsurilorînlucrulsistem

ului,cauzele;

f)balanţaapeilaîntreprin

derecon

form

schemeiSTAS-ului–17.0.0.04-90,analizafolosiriiraţio

nalearesurselor

acva

tice:

–volumullimitelorstabilitedeorganeledeco

ntrolprivindfolosireaapeiproaspeteșievacuareaapelorrezidua

-le

;–cauzeledenerespectarealim

itelor;

–eficacitateasancţiu

niloraplicatefaţădeîntreprin

derepentrufolosireaneraţionalăaresurseloracvatice.

Anal

iza

impa

ctul

ui în

trep

rinde

rii a

supr

a re

surs

elor

acv

atic

e di

n zo

nă:

–regimulevacuăriiapelorrezidu

ale;

–conţinutulsub

stanţelorn

ociveînapelerezidu

ale,listalor,concentraţiasub

stanţelorlapu

ncteledeevacuare

(mg/

l);–mod

ificareacompo

nenţei(niveluldeimpu

rificare)resurseloracvaticenaturaleînurm

aevacuăriiapelorrezidu-

ale

de la

într

eprin

dere

;–analizasituaţiilord

eavariecareauavutloc,m

ăsuriledelichidareaavariilorp

recedente;

–analizapo

sibilităţilordeaatingenivelulco

ncentraţiilormaximadm

isibile.

Eval

uare

a fa

ctor

ilor p

oziti

vi și

neg

ativ

i de

folo

sire

de c

ătre

într

eprin

dere

a re

surs

elor

acv

atic

e:–asigurareapop

ulaţieicuapăpo

tabilă;

–recepţionareașipu

rificareaapelorrezidualedelaîntreprin

derilealtord

epartamente,delaco

mplexullocativ;

–mod

ificărilenegativeînce

eace

priveștestarearesurselornaturale(pâlniilededepresiune,disp

ariţiaizvoarelor,

degr

adar

ea fl

orei

, mic

șora

rea

resu

rsel

or p

iscic

ole;

–înrăutăţireacond

iţiilord

etraialepop

ulaţiei,funcţio

năriialto

rîntreprinderi,co

mplexelordeprod

ucţie;

–analizaeficacităţiiacţiunilore

cologicere

alizatedeîntreprin

dereșim

ăsuriledefolosireraţio

nalăare

surselor

acva

tice.

40

4Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacu

nr.1006din13.09.2004pentruaprobarea

Regu

lam

entu

lui c

u pr

ivire

la co

nces

iona

rea

serv

iciil

or p

ublic

e de

gos

podă

rie co

mun

ala,

pu

blicatăla17.09.2004înMon

itorulO

ficial

nr.1

71 a

rt. n

r. 11

83

Regu

lamentulcuprivirelacon

cesio

nareaserviciilorpub

licedegospo

dăriecom

unală(în

con

tinuare–Regula-

ment)afostelabo

ratînbazaLegiiserviciilorpub

licedegospo

dăriecom

unalănr.1402-XV

din24octombrie2002

și st

abile

ște

cadr

ul ju

ridic

uni

tar p

rivin

d et

apel

e și

cond

iţiile

ce

treb

uie

înde

plin

ite în

pro

cedu

ra d

e co

nces

iona

re

a se

rvic

iilor

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e și

a al

tor s

ervi

cii p

ublic

e de

gos

podă

rie c

omun

ală,

indi

fere

nt d

e fo

rma

de p

ropr

ieta

te a

ope

rato

rulu

i și f

orm

a or

gani

zato

rică

de g

estio

nare

.

5Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacunr.934

din

15.0

8.20

07 c

u pr

ivire

la in

stitu

irea

Sist

e-m

ului

info

rmaț

iona

l aut

omat

izat

„Reg

istru

l de

stat

al a

pelo

r min

eral

e na

tura

le, p

otab

ile

și bă

utur

ilor n

ealc

oolic

e îm

bute

liate

”, pu-

blicatăla24.08.2007înMon

itorulO

ficial

nr.131-135art.nr.970

PrinHG934din15.08.2007secreeazăSistem

ulinform

aţionalautom

atizat„Registruldestatalapelorm

inerale

natu

rale

, pot

abile

și b

ăutu

rilor

nea

lcoo

lice

îmbu

telia

te”.

BeneficiaralSistem

uluiinform

aţionalautom

atizat„Registruldestatalapelorm

ineralenaturale,potabileșibău

-turilornealcooliceîmbu

teliate”esteMinisterulSănătăţiiprininstitu

ţiadinsu

bordine–CentrulN

aţionaldeSănătate

Publică,iarantreprenorgeneralesteMinisterulDezvoltăriiInform

aţionaleșiinstitu

ţiilesu

bordon

ateacestuia.

6Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacunr.191

din19.02.2002p

entruaprobareaRegu

la-

men

tulu

i cu

priv

ire la

mod

ul d

e pr

esta

re ș

i ac

hita

re a

ser

vici

ilor

loca

tive,

com

unal

e și

neco

mun

ale

pent

ru fo

ndul

loca

tiv, c

onto

ri-za

rea

apar

tam

ente

lor ș

i con

diţii

le d

econ

ec-

tării

ace

stor

a de

la/r

econ

ectă

rii la

sist

emel

e de

încă

lzire

și a

limen

tare

cu

apă,

pub

licat

ă la19.02.2002înMO,2002,nr.29-31,art.263

Regu

lam

entu

l cu

priv

ire la

mod

ul d

e pr

esta

re ș

i ach

itare

a s

ervi

ciilo

r loc

ativ

e, c

omun

ale

și ne

com

unal

e pe

ntru

fo

ndul

loca

tiv, c

onto

rizar

ea a

part

amen

telo

r și c

ondi

ţiile

dec

onec

tării

ace

stor

a de

la /r

econ

ectă

rii la

sist

emel

e de

în-

călzireșialim

entarecuapă(în

continuare–Regulam

entul)afostelabo

ratînconformitatecuCo

nstituţiaRepub

licii

Moldo

va,Cod

ullocativ,Legeacuprivirelaprotecţiadrepturilorcon

sumatorilor,Legeacuprivirelaarend

ă,Legea

cond

omin

iulu

i în

fond

ul lo

cativ

, alte

doc

umen

te n

orm

ativ

e și

stab

ileșt

e m

odul

de

achi

tare

de

cătr

e pr

oprie

tarii

, ch

iriaș

ii și

loca

tarii

de

apar

tam

ente

, încă

peri

locu

ibile

în că

min

e și

încă

peri

cu a

ltă d

estin

aţie

dec

ât a

ceea

de

locu

inţe

a

plăţ

ilor p

entr

u se

rvic

iile

loca

tive,

com

unal

e și

neco

mun

ale

și re

glem

ente

ază

rela

ţiile

con

trac

tual

e în

tre

furn

izor

ii (g

estio

narii

) și c

onsu

mat

orii

aces

tor s

ervi

cii.

7Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacu

nr.1141

din

10.1

0.20

08 p

entr

u ap

roba

rea

Regu

la-

men

tulu

i pr

ivin

d co

ndiți

ile d

e ev

acua

re a

ap

elor

uza

te u

rban

e în

rec

epto

rii n

atur

ali,

publicatăla21.10.2008inM

onito

rulO

ficial

nr.189art.nr.1163

Scop

ul p

reze

ntul

ui re

gula

men

t est

e pr

otec

ţia m

ediu

lui î

mpo

triv

a po

luăr

ii ca

uzat

e de

eva

cuăr

ile d

e ap

e uz

ate,

st

abili

rea

cond

iţiilo

r gen

eral

e de

epu

rare

și e

vacu

are

a ap

elor

uza

te d

ever

sate

în re

cept

orii

natu

rali,

pre

cum

și a

va

loril

or-li

mită

adm

isibi

le a

le p

rinci

palil

or in

dica

tori

de c

alita

te a

ace

stor

ape

.

8Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacunr.387

din06.06.1994cuprivirela

aprob

areaRe-

gula

men

tulu

i-mod

el a

l înt

repr

inde

rii m

uni-

cipale,p

ublicatăla02.09.1994înM

onito

rul

Ofic

ial n

r. 2

art.

nr.1

6

Regu

lamentul-m

odelalîntreprinderiimun

icipale(denum

itîncon

tinuare–Regulam

entul)esteelabo

ratîncon-

form

itateculegileRepub

liciiMoldo

va„C

uprivirelaantreprenoriatșiîntreprinderi”,„Cu

privirelaproprietate”,„Cu

pr

ivire

la b

azel

e au

toad

min

istră

rii lo

cale

” și c

u al

te a

cte

legi

slativ

e și

dete

rmin

ă pr

inci

piile

de

activ

itate

și m

odul

de

cons

titui

re, r

eorg

aniz

are

și lic

hida

re a

într

eprin

derii

mun

icip

ale.

41

9Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacunr.656

din

27.0

5.20

02 c

u pr

ivire

la a

prob

area

Re-

gula

men

tulu

i-cad

ru p

rivin

d fo

losir

ea s

iste-

mel

or c

omun

ale

de a

limen

tare

cu

apă

și de

canalizare,pub

licatăla06.06.2002înM

oni-

toru

l Ofic

ial n

r.71-

73 a

rt. n

r.750

(cu

anex

a)

Regu

lam

entu

l priv

ind

folo

sirea

sist

emel

or c

omun

ale

de a

limen

tare

cu

apă

și de

can

aliz

are

dete

rmin

ă re

laţii

le

dint

re p

rest

ator

ii se

rvic

iilor

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

de c

anal

izar

e și

utili

zato

rii a

cest

or se

rvic

ii.Pr

ezen

tul r

egul

amen

t est

e el

abor

at în

tem

eiul

Leg

ii cu

priv

ire la

apa

pot

abilă

, Leg

ii pr

ivin

d pr

otec

ţia c

onsu

ma-

toril

or, L

egii

cond

omin

iulu

i în

fond

ul lo

cativ

, Leg

ii cu

priv

ire la

ene

rget

ică,

Leg

ii pr

ivat

izăr

ii fo

ndul

ui d

e lo

cuin

ţe,

HotărârilorGuvernu

luiRepub

liciiMoldo

vanr.463din16mai1997șinr.634din5iulie2000.

10Ho

tărâreaGu

vernuluiR.M

oldo

vacu

nr.1228

din

13.1

1.20

07 p

entr

u ap

roba

rea

Regu

la-

men

tulu

i priv

ind

achi

ziţio

nare

a, p

roie

ctar

ea,

inst

alar

ea, r

ecep

ţia și

exp

loat

area

apa

rate

lor

de e

vide

nţă

a co

nsum

urilo

r de

apă,

pub

lica-

tăla23.11.2007înMon

itorulO

ficialnr.180-

183

art.

nr. 1

287

(cu

anex

e)

Prev

eder

ile p

reze

ntul

ui re

gula

men

t se

aplic

ă tu

turo

r rap

ortu

rilor

jurid

ice

apăr

ute

în le

gătu

ră c

u ac

hizi

ţiona

rea,

pr

oiec

tare

a, in

stal

area

, rec

epţia

și e

xplo

atar

ea a

para

telo

r de

evid

enţă

a co

nsum

ului

de

apă.

Cerin

ţele

pre

zent

ului

regu

lam

ent s

e ex

tind

asup

ra tu

turo

r înt

repr

inde

rilor

și o

rgan

izaţ

iilor

a c

ăror

act

ivita

te ţi

ne

de a

limen

tare

a cu

apă

(ope

rato

ri), p

recu

m ș

i asu

pra

inst

ituţii

lor p

ublic

e, a

genţ

ilor e

cono

mic

i și p

ropr

ieta

rilor

de

locu

inţe

, ind

ifere

nt d

e fo

rma

lor d

e pr

oprie

tate

și a

part

enen

ţa d

epar

tam

enta

lă.

11Ho

tărâ

rea

Agen

ţiei N

aţio

nale

pen

tru

Regl

e-mentareînEnergeticănr.164din29.11.2004

privindMetod

olog

iadeterminării,aprob

ării

și ap

licăr

ii ta

rifel

or p

entr

u se

rvic

iile

publ

ice

de a

limen

tare

cu

apă,

de

cana

lizar

e și

epu-

rare

a a

pelo

r uza

te, p

ublic

ată

la 0

3.12

.200

5 înM

onito

rulO

ficialn

r.218-223art.nr.465

(cu

anex

e)

Prez

enta

met

odol

ogie

est

e el

abor

ată

în c

ores

pund

ere

cu p

reve

deril

e Le

gii s

ervi

ciilo

r pub

lice

de g

ospo

dărie

co-

mun

alănr.1402-XV

din24.10.2002,Le

giicuprivirelaapapotabilănr.272-XIVdin10.02.1999,standardelornaţionale

decon

tabilitate,alto

ractenormativealeRepu

bliciiMoldo

vașiaredreptscopstabilireaun

orprin

cipiiu

nicede

dete

rmin

are,

apr

obar

e și

aplic

are

a ta

rifel

or p

entr

u se

rvic

iile

publ

ice

de a

limen

tare

cu

apă,

de

cana

lizar

e și

epur

are

a ap

elor

uza

te.

Metod

olog

iadatăstabilește:

–compo

nenţaconsum

urilorșicheltu

ielilor,careseinclud

încalculultarifelor;

–metod

adecalcularearentabilităţii;

–metod

aderepartizareacheltuielilorco

mun

ealeîntreprin

deriiîntreactivitateadealim

entarecuapăpo

tabilă,

apă

tehn

olog

ică

(indu

stria

lă),

de c

anal

izar

e și

epur

are

a ap

elor

uza

te.

12Ho

tărâreaGu

vernuluiR.Moldo

vanr.600

din01.07.1997privindreglem

entareacon-

sum

ului

de

resu

rse

ener

getic

e, a

pă ș

i ca

-na

lizar

e în

sist

emul

bug

etar

, pu

blic

ată

la

07.08.1997în

Mon

itorulO

ficialn

r.051pro-

mulgatla01.07.1997.

Regu

lamentulprivindconsum

ulderesurseenergetice,apășicanalizaredecătreinstitu

ţiile/organizaţiile  bug

e-tare  (în  con

tinuare  –  Regulam

entul),reglem

entează  relaţiile  com

erciale  întreinstitu

ţiile/organizaţiile,care  își

exercităactivitateadincontulm

ijloacelorb

ugetuluide  statșialebug

etelor  locale,și  întreprin

derile  com

plexu-

lui  energetic.Regulam

entuldefineșterelaţiiledintrepărţileim

plicateînprocesuldelivrare,  consum

areșiachitare

a en

ergi

ei te

rmic

e și

elec

tric

e, g

azel

or n

atur

ale,

alto

r tip

uri d

e co

mbu

stib

il et

c.

42

13Ministerul

Finanţelor,

Regu

lament

din

31.0

5.20

00 p

rivin

d m

odul

de

stab

ilire

a li

-m

itelo

r la

util

izar

ea a

pelo

r pe

ntru

det

erm

i-nareaplăţiipentruapă//M

onito

rulOficial

106-108/299,24.08.2000

Platapentruapăafo

stintrod

usăînbazaCo

duluiapeloralRepub

liciiMoldo

vanr.1532-XIIdin22.07.93șiLegii

privindresurselenaturalenr.1102-XIIIdin6.02.97.Seinclud

eînbug

etcon

form

cotelorstabiliteprin

Legeaprivind

buge

tul d

e st

at p

e an

ul re

spec

tiv.

Calc

ulel

e vo

lum

ului

de

apă

utili

zat p

entr

u st

abili

rea

limite

lor s

unt p

regă

tite

de a

genţ

ii ec

onom

ici,

ţinân

d co

nt d

e no

rmat

ivel

e în

vig

oare

de

cons

umar

e a

apei

și p

rogr

amel

e de

pro

ducţ

ie.

14Ho

tărâ

rea

de G

uver

n nr

. 123

/07.

02.2

007

cu

priv

ire la

apr

obar

ea In

stru

cţiu

nilo

r met

odic

e privindimplem

entareaMod

uluideform

are

a pr

eţur

ilor p

entr

u pr

oiec

tare

a și

cons

truc

ţia

siste

mel

or d

e al

imen

tare

cu

gaze

nat

ural

e și

apăpo

tabilă//M

onito

rulOficialnr.54-

56/396,20.04.2007

PrezenteleInstrucţiunim

etod

iceaudreptscopimplem

entareaMod

uluideform

areapreţurilorp

entruproiec

-ta

rea

și co

nstr

ucţia

sist

emel

or d

e al

imen

tare

cu

gaze

nat

ural

e și

apă

pota

bilă

, apr

obat

prin

Hot

ărîre

a Gu

vern

ului

nr.268din9martie2005(M

onito

rulO

ficialalRepub

liciiMoldo

va,2005,nr.51-54,art.355).

Instrucţiunilem

etod

iceconţinprevederistipulateînM

oduldeform

areapreţurilorp

entruproiectareașicon-

strucţiasistem

elordealimentarecu

gazenaturaleșiapăpotabilăși4anexecu

exempledelucrărișicheltu

ielipentru

cons

truc

ţia g

azod

ucte

lor d

e pr

esiu

ne în

altă

și m

edie

, pre

cum

și p

entr

u ra

cord

area

la re

ţele

le d

e al

imen

tare

cu g

aze

natu

rale

a co

nsum

ator

ilor i

ndiv

idua

li.

15Ho

tărâ

rile

Parla

men

tulu

i, 32

5/18

.07.

2003

; Ho

tărâ

rea

priv

ind

apro

bare

a Co

ncep

ţiei

polit

icii

naţio

nale

în

dom

eniu

l re

surs

elor

deapă

//Mon

itorulOficial191-195/761,

05.09.2003

Conc

epţia

pol

itici

i naţ

iona

le în

dom

eniu

l res

urse

lor d

e ap

ă, e

labo

rată

pen

tru

perio

ada

anilo

r 200

3-20

10 e

ste

ori-

enta

tă sp

re fo

losir

ea ra

ţiona

lă și

cons

erva

rea

resu

rsel

or d

e ap

ă, îm

bună

tăţir

ea ca

lităţ

ii ap

elor

, sat

isfac

erea

cerin

ţelo

r po

pula

ţiei ș

i ale

eco

nom

iei n

aţio

nale

în a

prov

izio

nare

a cu

apă

, spr

e re

stab

ilire

a ec

osist

emel

or a

cvat

ice.

16Ordinnr.163din27.10.99cuprivirelaapro-

bare

a m

etod

icii

priv

ind

elab

orar

ea n

orm

ati-

velo

r de

cons

um te

hnol

ogic

al a

pei l

a în

tre-

prin

deril

e pr

esta

toar

e de

ser

vici

i alim

enta

re

cuapășicanalizaredinRepu

blicaMoldo

va

//Mon

itorulO

ficial149-152/320,24.12.1999

Nor

mel

e de

con

sum

tehn

olog

ice

(NCT

A) ș

i pie

rder

ile a

dmisi

bile

de

apă

sunt

ela

bora

te în

sco

pul a

sigur

ării

ex-

ploa

tării

efic

ient

e a

siste

mel

or d

e al

imen

tare

cu

apă,

redu

cerii

pie

rder

ilor d

e ap

ă în

pro

cese

le d

e ca

ptar

e, p

ompa

re,

trat

are

și di

strib

uire

a a

pei,

prec

um și

în p

roce

sele

de

cole

ctar

e, tr

ansp

orta

re, e

pura

re și

eva

cuar

e a

apel

or u

zate

. În

baza

ace

stor

nor

me,

se v

a ca

lcul

a vo

lum

ul d

e ap

ă ca

re se

incl

ude

în p

reţu

l de

cost

al p

rodu

cţie

i la

calc

ular

ea ta

rifel

or

serv

iciil

or d

e al

imen

tare

cu

apă

și ca

naliz

are.

NCT

A se

calc

ulea

ză p

entr

u fie

care

într

eprin

dere

pre

stat

oare

de

serv

icii

de a

limen

tare

cu a

pă și

cana

lizar

e (ÎP

SAAC

) în

conf

orm

itate

cu in

dica

ţiile

pre

zent

ei m

etod

ici, ţ

inân

d co

nt d

e co

ndiţi

ile lo

cale

(cal

itate

a ap

ei în

surs

ă, te

hnol

ogiil

e de

trat

are

și ep

urar

e a

apel

or, m

ater

iale

le și

dur

ata

de e

xplo

atar

e a

reţe

lelo

r, lu

ngim

ea a

ducţ

iuni

lor ș

i reţ

elel

or, g

ra-

dul d

e co

ntor

izar

e a

cons

umur

ilor d

e ap

ă, co

ndiţi

ile h

idro

geol

ogic

e et

c.).

NCT

A la

ÎPSA

AC co

nstit

uie

cant

itate

a m

axim

-adm

isibi

lă d

e ap

ă co

nsum

ată

pent

ru n

eces

ităţil

e te

hnol

ogic

e la

cap-

tare

a, tr

atar

ea, t

rans

port

area

și d

istrib

uire

a a

1000

m3 d

e ap

ă po

tabi

lă p

rin s

istem

ele

de a

limen

tare

cu

apă

ce s

e af

lă la

bal

anţa

ÎPSA

AC; p

ierd

erile

și c

onsu

mul

nec

onto

rizat

de

apă

la tr

ansp

orta

rea

și re

aliz

area

ace

stei

a ab

onaţ

ilor,

prec

um și

cons

umul

de

apă

pent

ru n

eces

ităţil

e an

gaja

ţilor

ÎPSA

AC, m

enţin

erea

în o

rdin

e a

terit

oriil

or, c

onst

rucţ

iilor

și

zone

lor d

e pr

otec

ţie sa

nita

ră.

43

17Regu

lamentprovizoriunr.1239-08-01din

21.08.98p

rivind

contorizareacon

sumului

de a

pă re

ce ș

i cal

dă u

tiliz

ată

de p

opul

aţie

și

mod

ul d

e ac

hita

re p

entr

u se

rvic

iile

pres

tate

//Mon

itorulO

ficialnr.7-9/14,28.01.1999

Prez

entu

l reg

ulam

ent s

tabi

leșt

e re

laţii

le d

intr

e în

trep

rinde

rile

mun

icip

ale

de g

estio

nare

a fo

ndul

ui lo

cativ

, aso

ci-

aţiil

e pr

oprie

taril

or d

e lo

cuin

ţe, c

oope

rativ

ele

de c

onst

rucţ

ie a

locu

inţe

lor,

într

eprin

deril

e pr

esta

toar

e de

serv

icii

(în

continuare–Furnizor)șititulariilocuinţelor(înco

ntinuare–Con

sumator)închestiu

nilece

ţindeinstalareaapo

me-

trel

or în

locu

inţe

și m

odul

de

achi

tare

pen

tru

cons

umul

de

apă

rece

și c

aldă

.

18Regu

lamentd

in23.01.96cuprivirelam

on-

tare

a și e

xplo

atar

ea si

stem

elor

de

măs

urar

e a

cons

umul

ui d

e ap

ă și

ener

gie

term

ică

în b

lo-

curil

e lo

cativ

e și

edifi

ciile

inst

ituţii

lor p

ublic

e //Mon

itorulO

ficialnr.32-33/43,30.05.1996

Prezentulregulam

entafostelabo

ratîntrurealizareaHotărâriiGu

vernuluiRepub

liciiMoldo

vanr.337din25mai

1995„Cuprivirelaco

ntorizareaapeișiaenergieitermiceconsum

atedepop

ulaţie,instituţiipu

bliceșiagenţiecon

o-m

ici”

și st

abile

ște

rela

ţiile

din

tre

cons

umat

ori ș

i fur

nizo

ri în

pro

cesu

l ach

iziţi

onăr

ii, m

ontă

rii și

exp

loat

ării

cont

oare

lor

de a

pă și

ene

rgie

term

ică.

Cerin

ţele

pre

zent

ului

regu

lam

ent s

e ex

tind

asup

ra tu

turo

r înt

repr

inde

rilor

și o

rgan

izaţ

iilor

, act

ivita

tea

căro

ra ţi

ne

de a

prov

izio

nare

a cu

apă

și e

nerg

ie te

rmic

ă (fu

rniz

orii)

, și a

supr

a in

stitu

ţiilo

r pub

lice

și pr

oprie

taril

or b

locu

rilor

loca

-tiv

e, in

dife

rent

de

form

a de

pro

prie

tate

și a

part

enen

ţa d

epar

tam

enta

lă.

19Ho

tărâreadeGuvernnr.847din18.12.2009

pent

ru a

prob

area

Reg

ulam

entu

lui

priv

ind

organizareașifuncţio

nareaMinisteruluiMe-

diul

ui, s

truc

turii

și e

fect

ivul

ui-li

mită

ale

apa

-ratuluicentralalacestuia//Mon

itorulO

ficial

189-190/925,22.12.2009

În d

omen

iul g

ospo

dărir

ii re

surs

elor

de a

pă, h

idro

amel

iora

ţiei,

apro

vizi

onăr

ii cu

apă

şi ca

naliz

are,

Min

iste

rul

Med

iulu

i:33

) ela

bore

ază,

pro

mov

ează

și im

plem

ente

ază

docu

men

te d

e po

litic

i de

dezv

olta

re în

dom

eniu

l pro

tecţ

iei l

ocal

i-tă

ţilor

, îm

potr

iva

inun

daţii

lor ș

i sub

inun

daţii

lor,

prec

um și

a si

stem

elor

de

apro

vizi

onar

e cu

apă

și c

anal

izar

e;34)elabo

reazășiplanificămăsuridego

spod

ărireșiprotecţiearesurseloracvatice;

35) e

labo

reaz

ă pl

anur

i de

man

agem

ent,

conf

orm

prin

cipi

ului

de

bazi

n hi

drog

rafic

și a

sigur

ă im

plem

enta

rea

aces

-to

ra în

scop

ul sa

tisfa

cerii

nec

esită

ţilor

pop

ulaţ

iei ș

i age

nţilo

r eco

nom

ici c

u se

rvic

ii de

alim

enta

re cu

apă

și ca

naliz

are;

36) a

sigur

ă re

aliz

area

măs

urilo

r ce

decu

rg d

in co

labo

rare

a in

ters

tata

lă în

dom

eniu

l res

urse

lor d

e ap

ă și

atra

ge in

-ve

stiţi

i la co

nstr

ucţia

obi

ecte

lor d

e al

imen

tare

cu a

pă și

de

cana

lizar

e, d

e go

spod

ărire

a a

pelo

r și d

e hi

droa

mel

iora

ţie.

20Ho

tărâreadeGuvernnr.1056din15.09.2008

cu

priv

ire

la

apro

bare

a Re

gula

men

tulu

i, st

ruct

urii

și st

atel

or d

e fu

ncţii

ale

Age

nţie

i „ApeleMoldo

vei”//Mon

itorulO

ficialnr.175-

176/1060,19.09.2008

Regu

lam

entu

l sta

bile

ște

stat

utul

org

aniz

aţio

nal-j

urid

ic, o

biec

tivel

e, a

trib

uţiil

e și

drep

turil

e Ag

enţie

i.Pr

intr

e ob

iect

ivel

e pe

car

e le

urm

ăreș

te A

genț

ia, s

e re

găse

sc și

urm

ătoa

rele

acț

iuni

:a)

impl

emen

teaz

ă po

litic

a de

sta

t în

dom

eniu

l gos

podă

ririi

apel

or ș

i hid

roam

elio

raţie

i, al

imen

tării

cu

apă

și ca

-na

lizar

e, p

artic

ipă

la e

labo

rare

a ac

telo

r leg

islat

ive

și no

rmat

ive

și do

cum

ente

lor d

e po

litic

i în

dom

eniu

l pro

tecţ

iei

loca

lităţ

ilor ș

i ter

enur

ilor a

gric

ole

împo

triv

a in

unda

ţiilo

r și s

ubin

unda

ţiilo

r, pr

ecum

și a

sist

emel

or d

e ap

rovi

zion

are

cu a

pă și

can

aliz

are;

b) e

labo

reaz

ă și

plan

ifică

măs

urile

de

prot

ecţie

a re

surs

elor

acv

atic

e, c

onco

mite

nt c

u go

spod

ărire

a lo

r, in

clus

iv

gestionareasistemelordeaprovizion

arecuapășicanalizarealocalităţilord

inRepub

licaMoldo

va

44

d) a

sigur

ă im

plem

enta

rea

prin

cipi

ului

baz

inie

r de

gosp

odăr

ire a

ape

lor,

satis

face

rea

nece

sităţ

ilor p

opul

aţie

i și

agen

ţilor

eco

nom

ici î

n se

rvic

ii de

alim

enta

re c

u ap

ă și

cana

lizar

e, p

rin c

oord

onar

ea a

ctiv

ităţii

într

eprin

deril

or și

or-

gani

zaţii

lor d

in d

omen

iu;

e) a

cord

ă as

isten

ţă d

e or

din

cons

ulta

tiv, i

nfor

maţ

iona

l, te

hnic

și ju

ridic

într

eprin

deril

or d

in d

omen

iul e

xplo

atăr

ii ed

ifici

ilor ș

i reţ

elel

or h

idro

amel

iora

tive,

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

cana

lizar

e;f)

ela

bore

ază

și pr

omov

ează

, în

mod

ul st

abili

t, pr

ogra

me

anua

le d

e ac

tivită

ţi în

dom

eniu

l alim

entă

rii c

u ap

ă po

-ta

bilă

și c

anal

izar

e, h

idro

amel

iora

ţiei,

finan

ţate

din

bug

etul

de

stat

sau

din

alte

surs

e;g)

asig

ură

real

izar

ea m

ăsur

ilor c

e de

curg

din

col

abor

area

inte

rsta

tală

în d

omen

iul r

esur

selo

r de

apă

și at

rage

rea

inve

stiţi

ilor l

a co

nstr

ucţia

obi

ecte

lor d

e al

imen

tare

cu

apă

și ca

naliz

are,

gos

podă

rire

a ap

elor

și h

idro

amel

iora

ţie.

21Ho

tărâreadeGuvernnr.988din21.09.98

desp

re a

prob

area

Reg

ulam

entu

lui

priv

ind

fond

urileecolog

ice

//Mon

itorul

Oficial

nr.92-93/962,08.10.1998

MijloaceleFon

duluiEcologicNaţionalpotfiutilizatepentru:

a) fi

nanţ

area

pro

iect

elor

pen

tru

impl

emen

tare

a st

rate

giilo

r, pr

ogra

mel

or ș

i pla

nuril

or n

aţio

nale

de

prot

ecţie

a

med

iulu

i, st

anda

rdel

or ș

i nor

mat

ivel

or, c

onst

rucţ

ia ș

i par

ticip

area

prin

cot

e pă

rţi î

n co

nstr

ucţia

obi

ecte

lor d

e pr

o-te

cţie

a m

ediu

lui (

incl

usiv

fina

nţar

ea lu

crăr

ilor d

e pr

oiec

tare

și im

plem

enta

rea

lor î

n do

men

iul a

limen

tării

cu

apă

și ca

naliz

are)

22Ho

tărâ

rea

Guve

rnul

ui c

u pr

ivire

la

crea

-re

a sis

tem

ului

in

form

aţio

nal

auto

mat

izat

„R

egist

rul

obie

ctel

or

de

infra

stru

ctur

ă tehn

ico-edilitară”nr.1

33 din 24.02.2014;

Mon

itorul

Oficial

nr.

53-59/164

din

07.03.2014

Concepțiadatăcreeazăbazapentrureglem

entareaînRepub

licaMoldo

vaaactivităţiideînregistrareaobiectelor

de in

frast

ruct

ură

tehn

ico-

edili

tară

și a

dre

ptur

ilor a

supr

a ac

esto

ra, c

reăr

ii un

ei b

aze

de d

ate

com

plex

e de

spre

toat

e tip

urile

de

obie

cte

ale

infra

stru

ctur

ii te

hnic

o-ed

ilita

re.

Acum

ular

ea a

cest

or d

ate

com

plex

e va

fi p

usă

pe se

ama

siste

mul

ui in

form

aţio

nal a

utom

atiz

at „R

egist

rul o

biec

te-

lor d

e in

frast

ruct

ură

tehn

ico-

edili

tară

” (SI

A „R

OIT

E”).

Crea

rea

SIA

„RO

ITE”

va

perm

ite:

•asigurareauneibazemetod

olog

iceun

icedeînregistrareaobiectelordeinfra

structurătehn

ico-edilitarășiadrep-

turil

or a

supr

a ac

esto

ra;

•creareaun

uisistem

deocrotireatitularilord

edrepturiasup

raobiectelord

einfra

structurătehn

ico-edilitară;

•creareacadastrelord

especialitateaob

iectelordeinfra

structurătehn

ico-edilitară,con

form

standardelorunice;

•creareaun

eibazededateun

ice(con

solidate)privindob

iecteledeinfra

structurătehn

ico-edilitarășiadrepturilor

asup

ra a

cest

ora;

•creareaun

uisistem

deschisdeinform

areapieţeibun

urilorimob

iledespream

plasareaobiectelordeinfra

structu-

ră te

hnic

o-ed

ilita

ră și

inte

rdic

ţiile

impu

se în

folo

sinţa

tere

nuril

or in

clus

e în

zona

de

prot

ecţie

a o

biec

telo

r;•organizareaun

eibazededatepentruplanificareașiamenajareate

ritoriuluișiaunu

ifun

damentp

entrubu

na

gest

iona

re a

infra

stru

ctur

ii te

hnic

o-ed

ilita

re.

45

Tabe

lul n

r. 3.

Str

ateg

iile

şi P

rogr

amel

e na

țion

ale

exis

tent

e pr

ivin

d de

zvol

tare

a si

stem

elor

de

alim

enta

re c

u ap

ă şi

de

cana

lizar

e

Stra

tegi

a de

alim

enta

re c

u ap

ă și

sani

ta-

ţie(2014-2028)aprob

atăprinHotărârea

Guvernuluinr.199din20m

artie2014//

Mon

itorulOficialnr.72-77/222

din

28.03.2014

Stra

tegi

a de

alim

enta

re c

u ap

ă și

sani

taţie

are

scop

ul d

e a

prez

enta

un

tras

eu a

ctua

lizat

și d

etal

iat p

entr

u de

zvol

tare

a do

-m

eniu

lui a

limen

tării

cu

apă

și sa

nita

ţiei a

tât p

e te

rmen

med

iu (p

ână

în a

nul 2

018)

, cât

și p

e te

rmen

lung

(pân

ă în

anu

l 202

8)

și pe

ntru

asig

urar

ea d

rept

ului

om

ului

la a

pă p

otab

ilă si

gură

ca

un d

rept

fund

amen

tal.

Obi

ectiv

ul g

ener

al a

l Str

ateg

iei î

l con

stitu

ie a

sigur

area

gra

dual

ă a

acce

sulu

i la

apă

sigur

ă și

sani

taţie

ade

cvat

ă pe

ntru

toa-

telocalităţileșip

opulaţiaRepub

liciiMoldo

va,con

tribuind

astfellaîmbu

nătăţireasănătăţii,dem

nităţiișicalităţiivieţiișila

dezv

olta

rea

econ

omic

ă a

ţării

.

Stra

tegi

a na

ţiona

de

desc

entr

ali-

zare

și

plan

ul d

e ac

ţiuni

priv

ind

im-

plem

enta

rea

Stra

tegi

ei

naţio

nale

de

de

scen

tral

izar

e pe

ntru

ani

i 20

12-2

015,

nr.68 din 05.04.2012,Mon

itorulO

ficial

nr.143-148/465din13.07.2012

Strategianaţio

nalădedescentralizare(în

con

tinuare–Strategie)e

steprincipaluld

ocum

entd

epo

liticiîndo

meniulad-

min

istra

ţiei p

ublic

e lo

cale

, car

e de

term

ină

mec

anism

ele

naţio

nale

în d

omen

iul d

esce

ntra

lizăr

ii și

asig

urăr

ii un

ei a

uton

omii

loca

le a

uten

tice

pent

ru a

utor

ităţil

e ad

min

istra

ţiei p

ublic

e lo

cale

.Cu

prin

de u

n ca

pito

l priv

ind

desc

entr

aliz

area

ser

vici

ilor ș

i com

pete

nțel

or ș

i unu

l priv

ind

desc

entr

aliz

area

pat

rimon

ială

și

dezv

olta

rea

loca

lă.

Hotărârea

Guvernului

nr.

747/

03.1

0.20

11 c

u pr

ivire

la a

prob

area

Str

a-te

giei

în d

omen

iul s

igur

anţe

i alim

ente

-lorpentruanii2011-2015//Mon

itorul

Oficial170-175/828,14.10.2011

Majoritateaţărilorso

licităcaalimenteleprelucratesăfiepreparatecuapădecalitate.ÎnMoldo

vaexistăpreocupareapri-

vind

mediul,șianum

eprivindcontam

inareaorizon

turiloracvifere.M

ulteîntreprin

derideprelucrareaprod

useloralim

entare

dinMoldo

vautilizeazăapăextrasăprin

fântânidinorizon

turileacvifereadânci,pentruaevitaproblem

elecuapadesupra-

faţă,însăcalitateaapeisub

teraneînMoldo

vaestesubstanţialinfluenţatădecond

iţiilegeochimice,inclusivzon

elenaturale

cu u

n ni

vel î

nalt

de fl

uoru

ră, s

tron

ţiu ș

i sel

eniu

. Așa

dar,

apa

din

fânt

âni t

rebu

ie t

rata

tă d

e m

ajor

itate

a în

trep

rinde

rilor

de

prel

ucra

re p

entr

u a

asig

ura

apa

pota

bilă

nec

esar

ă pe

ntru

pre

lucr

area

pro

duse

lor a

limen

tare

și p

entr

u pe

rson

al.

158/04.03.2010H

otărârecup

rivirela

apro

bare

a St

rate

giei

naţ

iona

le d

e de

z-voltareregion

ală

//Mon

itorulOficial

34/212,09.03.2010

Stra

tegi

a na

ţiona

lă d

e de

zvol

tare

regi

onal

ă es

te p

rinci

palu

l doc

umen

t de

plan

ifica

re a

dez

voltă

rii re

gion

ale

care

refle

ctă

polit

ica

naţio

nală

și d

eter

min

ă m

ecan

ismel

e na

ţiona

le în

ace

st d

omen

iu.

46

Hotărârea

deGu

vernnr.1406din

30.1

2.20

05 c

u pr

ivire

la a

prob

area

Pro

-gr

amul

ui d

e al

imen

tare

cu

apă

și de

ca

naliz

are

a lo

calit

ăţilo

r di

n Re

publ

ica

Moldo

vapânăînanu

l2015//Mon

itorul

Oficial1-4/10,06.01.2006

Prog

ramuldealimentarecuapășidecanalizarealocalităţilord

inRepub

licaMoldo

vapânăînanu

l2015(în

con

tinuare

–Prog

ram)includeobiecteleprin

cipaleșistrategiadeasig

urareafuncţio

năriistabileasistem

elorșicom

plexelordindom

e-ni

ul v

izat

.Pr

ogra

mul

est

e pa

rte

com

pone

ntă

a un

ui c

ompl

ex d

e pr

oces

e re

cipr

oc c

ondi

ţiona

te d

e as

anar

e a

surs

elor

de

alim

enta

re

cu a

pă și

de

maj

orar

e a

fiabi

lităţ

ii te

hnic

e și

sani

tare

a si

stem

elor

de

alim

enta

re c

u ap

ă și

cana

lizar

e, re

flect

ate

în P

lanu

l naţ

i-on

aldeacţiu

nepentrusănătateînrelaţiecumediul,aprobatp

rinHotărâreaGuvernu

luinr.487din19iunie2001,ceinclud

ePr

ogra

mul

„Apă

și S

ănăt

ate”

, în

care

est

e st

ipul

ată

nece

sitat

ea e

labo

rării

une

i pol

itici

de

stat

în d

omen

iu ș

i sun

t spe

cific

ate

uneleacţiu

niprio

ritare,înProgram

ulnaţional„SatulM

oldo

venesc”șiînalteacteno

rmative.

47

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic.Com. nr. 41177