- echipele din centrele de copii organizate in cadrul ... · - echipele din centrele de copii...

7
- echipele din centrele de copii organizate in cadrul structurilor sportive, participante in competitii de nivel zonal, judetean, local, organizate de asociatiile judetene pe ramura de sport/ directii judetene pentru sport si tineret; pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori. tineret si juniori, la competitiile sportive interne si internationale oficiale. b.Discipline individuale - sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret. juniori, cadeti si copii, cu sportivi participant! la probe individuale sau pe echipe, la campionate nationale. Cupa Romaniei. campionate nationale scolare si alte competitii oficiale interne, respectiv cu sportivi in loturile nationale pentru Campionate mondiale, europene si alte competitii internationale oficiale; pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori, tineret, juniori, cadeti si copii,la competitiile sportive interne si internationale oficiale. II. Programul "Sportul pentru toti" a) .- structurile sportive.asociatiile si fundatiile care promoveaza sportul pentru toti prin evenimente/competitii organizate in Sura Mare, de nivel intern, care sunt cuprinse in calendarele Federatiei Romane Sportul pentru Toti, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Directiei pentru Tineret si Sport Sibiu, /sau in parteneriat cu alte organizatii din tara si strainatate; - structurile sportive, asociatiile si fundatiile, cu sportivi/ practicanti care reprezinta comuna Sura Mare in evenimente /competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara . 2. Date limita de desfasurare a programelor/ proiectelor/ acfiunilor sportive Durata activitatilor programelor/ proiectelor/ actiunilor sportive: Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din comuna Sura Mare este aprobata anual in bugetul local.Finan|area programelor/proiectelor/acfiunilor sportive se aproba pentru activitafile derulate in intervalul de la data semnarii contractului de finantare si pana la data de 31 decembrie ale anului bugetar si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora. numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finantare. 3 Cofinanfare Comuna Sura Mare acorda finantari pentru programe. proiecte si actiuni sportive in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinafie.Orice finance nu poate depasi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse. Participan|ii asigura contribufia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre finantare. Contribufia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribufiei in numerar si/ sau natura: aportul in natura se cuantifica prin documente justificative. Cofinantarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizari, parteneriate. alte finantari. etc.. pentru care beneficiarul va incheia contracte in conditiile legii. Sursele de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii pot fi in numerar si/ sau in natura. Sursele de finantare in natura pot fi: activity! realizate de voluntarii beneficiarului finantarii. echipamente utilizate(sonorizare, lumini, altele similare), respectiv transportul participantilor si al echipamentelor. 4. Cererea de finantare este insotita de toate anexele mentionate in Regulament. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate. pe masura inregistrarii. comisiei de analiza si evaluare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile inregistratey^u^aa^ermejrtuj limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu nru^Pitete:—--<'/

Transcript of - echipele din centrele de copii organizate in cadrul ... · - echipele din centrele de copii...

- echipele din centrele de copii organizate in cadrul structurilor sportive, participante incompetitii de nivel zonal, judetean, local, organizate de asociatiile judetene pe ramura de sport/directii judetene pentru sport si tineret;

pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute lacategoriile seniori. tineret si juniori, la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

b.Discipline individuale- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret. juniori, cadeti si

copii, cu sportivi participant! la probe individuale sau pe echipe, la campionate nationale. CupaRomaniei. campionate nationale scolare si alte competitii oficiale interne, respectiv cu sportivi inloturile nationale pentru Campionate mondiale, europene si alte competitii internationale oficiale;

pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute lacategoriile seniori, tineret, juniori, cadeti si copii,la competitiile sportive interne si internationaleoficiale.

II. Programul "Sportul pentru toti"

a) .- structurile sportive.asociatiile si fundatiile care promoveaza sportul pentru toti prinevenimente/competitii organizate in Sura Mare, de nivel intern, care sunt cuprinse in calendareleFederatiei Romane Sportul pentru Toti, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Directiei pentruTineret si Sport Sibiu, /sau in parteneriat cu alte organizatii din tara si strainatate;- structurile sportive, asociatiile si fundatiile, cu sportivi/ practicanti care reprezinta comuna SuraMare in evenimente /competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara .

2. Date limita de desfasurare a programelor/ proiectelor/ acfiunilor sportiveDurata activitatilor programelor/ proiectelor/ actiunilor sportive:Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din comuna Sura Mare esteaprobata anual in bugetul local.Finan|area programelor/proiectelor/acfiunilor sportive se aprobapentru activitafile derulate in intervalul de la data semnarii contractului de finantare si pana la data de31 decembrie ale anului bugetar si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora. numaipentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finantare.

3 CofinanfareComuna Sura Mare acorda finantari pentru programe. proiecte si actiuni sportive in limita creditelorbugetare alocate cu aceasta destinafie.Orice finance nu poate depasi 90% din bugetul total alproiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din altesurse.Participan|ii asigura contribufia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propusspre finantare.Contribufia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribufiei in numerar si/ sau natura:aportul in natura se cuantifica prin documente justificative.Cofinantarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizari, parteneriate. alte finantari. etc..pentru care beneficiarul va incheia contracte in conditiile legii.Sursele de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii pot fi in numerar si/ sau in natura.Sursele de finantare in natura pot fi: activity! realizate de voluntarii beneficiarului finantarii.echipamente utilizate(sonorizare, lumini, altele similare), respectiv transportul participantilor si alechipamentelor.4. Cererea de finantare este insotita de toate anexele mentionate in Regulament.Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate. pe masura inregistrarii. comisiei de analizasi evaluare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile inregistratey^u^aa^ermejrtuj limitacorespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu nru^Pitete:—--<'/

5. Modul si formele de comunicare privind desfasurarea si rezultatele selectieiArt.28.(l) Documentafia de solicitare a finan|arii este analizata de catre membrii comisiei de

analiza si evaluare in termenul stabilit prin anunful de participare si va fi notata potrivit criteriilor deevaluare.(2) In urma sesiunii de selectie finantare se va intocmi un raport cu rezultatele acesteia. raport care vafi semnat de catre membrii comisiei.(3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 3 zile lucratoare de la data finalizarii desfasurariisesiunii de finantare, la sediul Primariei. Sura Mare.

Art.29. Contestafii: (1) Rezultatele sesiunii de fman|are pot fi contestate in termen de 2 zilelucratoare de la data afisarii;(2) Contestatiile se depun la sediul Primariei comunei Sura Mare.(3) Analiza contestadilor se efectueaza de catre comisia de contestapi. constituita in acest scop lanivelul primariei si raportul se inainteaza spre aprobare comisiei de analiza si evaluare.(4) Raspunsul la contestajii se transmite pe fax si ulterior prin posta contestatarilor in termen de 2 zilelucratoare, de la data depunerii;

Art.30. Comisia de evaluare inainteaza raportul de evaluare cu proiectele castigatoare. invederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind aprobarea proiectelor de sport sialocarea sumelor din bugetul local.

Art.31. In termen de 15 zile de la data incheierii selectiei, secretarul comisiei comunica inscris aplican|ilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

Art.32. Orice comunicare. solicitare. informare, notificare trebuie sa se transmita sub forma dedocument scris; orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si alprimirii;documentele scrise pot fi transmise prin una din urmatoarele forme: scrisoare prin posta,telefax si/sau electronica (se aplica prevederile legale referitoare la semnatura electronica).

Art.33.Daca in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de consiliu local care aaprobat rezultatele selectiei, o structura sportivaV organizatie nu se prezinta pentru incheiereacontractului de finantare. se considera ca oferta de finantare din partea comunei Sura Mare nu a fostacceptata, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare. locurile acestora fiind preluate de celelalteproiecte in ordinea descrescatoare a punctajului. cu incadrarea in suma disponibilizata.

6. Criterii de evaluare a proiectelor de sportArt.34. Toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluarii.

Criteriile specifice de evaluare se aplica dupa urmatoarele grile:

I. Programul "Promovarea sportului de performanfa"

Nr.Crt.

1.

2.

CRITERIU

Anvergura proiectului

1.1 Incadrarea proiectului pe nivele si in sistem valoric: local, judetean.interjudefean. national, international1 .2 Categoriile de varsta carora se adreseaza proiectul (copii. juniori siseniori) in raport cu sistemul valoric al competitiei1 .3 Incadrarea proiectului pe ramura de sport (olimpic sau neolimpic)

Relevan^a proiectului sportiv2.1 Relevanta proiectului pentru contextul sportiv local al anului in carese desfasoara /

PUNCTAJMAXIM

30

10

10

10

-ts-

£ f̂ST/ ̂ -*- —/ • — . :--•. .;• • \;

3.

4.

5.

6.

2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului si aportul la dezvoltareadomeniului sportiv local

Fezabilitatea proiectului sportiv3.1 Solicitantul are suficienta experienja in managementul de proiect sicapacitate de administrare a proiectului

3.2 Solicitantul are suficienta competen|a in domeniul caruia i seadreseaza proiectul

Rezultatele proiectului sportiv propus

4.1 Contributia adusa de sportivii din comuna in ierarhiile stabilite lanivel local, judejean, interjudetean, nafional si international de catrefedera|iile de specialitate si DirecUa Judejeana pentru Sport

4.2 Rezultate asteptate

Buget5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate asteptate este realist si inconcordats cu activitatile planificate5.2 Cheltuielile propuse reflecta in mod real raportul valoare - cost5.3 Cheltuielile se incadreaza in limitele legale corespunzatoare. suntjustificate si oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau subdimensionateContinuitatea proiectului

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

5

1510

5

25

15

10

105

2->

5

100

//. Programul Sportul pentru toti.

Nr.Crt.

1.

.2.

3.

4.

CRITERIU

Anvergura proiectului

1.1 Incadrarea proiectului pe nivele si in sistem valoric: local,jude|ean,interjudetean, national, international1 .2 Numar estimat de participant

1.3 Numar estimat de beneficiari indirecfi

Relevan^a proiectului2.1 Relevan^a proiectului pentru contextul sportiv local al anului incare se desfasoara2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului si capacitatea de a consolidaimaginea comunei Sura Mare

Fezabilitatea proiectului sportiv

3.1 Solicitantul are suficienta experien|a in managementul de proiectsi capacitate de administrare a proiectului

3.2 Solicitantul are suficienta competen|a in domeniul caruia i jj£""T vadreseaza proiectul /Cy

Rezultatele si itnpactul proiectului sportiv propus

PUNCTAJMAXIM

30

10

15

5

2010

10

10

5

5X\5\ \ t V \ ,f:l

_LO_

5.

6.

4.1 Impactul asupra grupurilor {inta si beneficiarilor

4.2 Impactul si rezultatele scontate sunt pozitive si concludente pentrucontextul sportiv local

Buget5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate asteptate este realist si inconcordanja cu activita|ile planificate5.2 Cheltuielile propuse reflecta in mod real raportul valoare - cost5.3 Cheltuielile se incadreaza in limitele legale corespunzatoare. suntjustificate si oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau subdimensionate.Continuitatea proiectului

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

15

10

105

23

5

100

(1) Pentru a fi selectata in vederea finan^arii. o propunere trebuie sa intruneasca un punctaj totalminim de 60 puncte.(2) In cazul In care punctaj ul total obfinut de o propunere de proiect este mai mic de 60 puncteproiectul nu este eligibil de a primi finance.(3) NU toate propunerile care vor intruni punctajele minime necesare vor putea primi finanfare.departajarea facandu-se in funcfie de punctaj ul de la criteriul 1 pentru Sportul de performanfa sicriteriul 2 la Sportul pentru tofi. alocarea sumelor facandu-se in limita bugetului disponibil lamomentul aprobarii.(4) Finanjarea aprobata poate fi aceeasi sau mai mica decat cea solicitata.(5) Ofertele selectionate vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Comunei Sura Mare.

6. PROCEDURA DE DECONTARE

6.1. Cheltuieli eligibileArt. 35 (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive sunt:

a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale si servicii. costuri de productie.inchirieri de spafii si aparatura, prestari servicii, prime pentru meciuri castigate §i altele asemenea;

b) cheltuieli ocazionate de cazarea participanjilor conform art. 12 din Hotararea 1447/2007 pentruaprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;

c) cheltuieli ocazionate de transportul intern al participantilor conform art. 9 din Hotararea 1447/2007pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;

d). alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultants de specialitate.tiparituri, actiuni promotional;

e) cheltuieli zilnice de masa care se diferentiaza pe categorii de acfiuni conform art. 13 din Hotararea1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.f) cheltuieli cu plata arbitrilor, serviciilor medicale ;g) cheltuieli pentru instalatii si materiale sportive, echipament sportiv de pregatire si competitie.

6.2. Cheltuieli neeligibile*:

Art. 36 (1) Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru proiectele sportive

1 1

a) costuri administrative - chirie sediu si utilita^i: apa. canal, electricitate. telefon. internet, gaze,costuri de incalzire;

b) cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare;

c) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor;

d) cheltuieli cu intrejinerea si reparatia mijloacelor fixe;

e) achizi|ii de terenuri;

f) achizitia, reabilitarea. construirea, renovarea de cladiri;

g) achizipa de vehicule sau componentele acestora (anvelope, par^i caroserie etc.), reparafii si serviciide intrejinere;

h) bauturi alcoolice si tutun, room service si minibar;

i) achizi^ionarea de mobilier, aparatura birotica, precum §i obiecte de inventar de natura acestora;

^

Capitolul VI. Incheierea contractului de finantare

Art.37. Finan^area se acorda in baza unui contract incheiat intre autoritatea finan|atoare sistructura sportiva. in urma adjudecarii proiectelor propuse spre finan^are si admise. respectiv dupaaprobarea proiectelor finantate prin hotarari de consiliu local.

Art.38.Contractul de finantare se incheie intre comuna Sura Mare si solicitantul selecfionat, intermen de maxim 30 de zile de la data comunicarii Hotararii Consiliului local privind alocarile desume pentru finanjarea activita|ilor/actiunilor sportive, sub sancjiunea revocarii pozijiei din anexa lahotararea de alocare.

Art. 39. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanjarii. precum si bugetul devenituri si cheltuieli al programului/proiectului.

Capitolul VII — Procedura privind derularea contractului de flnanfare

Art. 40. Cheltuielile eligibile vor putea fi fman^ate in baza contractului de finantare. numai inmasura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii contractului.

Art. 41.(1) Autoritatea fman|atoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare capla|ile catre beneficiar sa se faca in tran§e. in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, infunctie de evaluarea posibilelor riscuri fmanciare. durata si evolupa in timp a activita^ii finan^ate oride costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.(2) Finan^area pentru o transa aferenta unei etape urmatoare a programului sau proiectului se acordanumai dupa justificarea utilizarii transei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare si adocumentelor justificative.

Art.42. (l)Prima transa (avans) nu poate depasi 30% din fman|area acordata, iar ultima transava fi de 10% din valoarea fman^arii nerambursabile.

(2) Suma avansata si nejustificata prin raportari intermediare nu poate^iepasi in nici unmoment al derularii contractului. valoarea de 30% din valoarea fman|arii.

12

Capitolul VIII. Procedura de raportare §i control

Art.43. Pe parcursul derularii contractului, solicitanjii care au primit finanjare au obligapa saprezinte Primariei comunei Sura Mare urmatoarele raportari:- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare. in vedereajustificarii transei anterioare;- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitafii semestriale/ anuale si vacuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finan{areaproprie cat si contribufia Consiliului Local.Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 4 la regulament si vor fi depuse pe suport dehartie. fiind insojite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.Acestea vor fi depuse la birou secretar. la sediul Primariei Sura Mare cu adresa de inaintare.

Art.44. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilitprin contract nu vor obfine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.

Art.45. Comisia de evaluare si selectie va stabili duratele contractelor de finanfare astfel meatsa asigure derularea procesului de finanjare a contractului si de decontare a ultimei transe in anulcalendaristic in care s-a acordat finanfarea. dar nu mai tarziu de 15 decembrie.

Art.46. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta pana in data de 30decembrie, documente justificative avand datele de emitere in concordanja cu perioada desfasurariiac|iunilor.

Art.47. Autoritatea finanfatoare i§i rezerva dreptul de a face verificari. atat in perioadaderularii contractului, cat si ulterior validarii raportului final.

Art.48. Contractele de finantare vor prevedea, sub sancfiunea nulitafii. calitateareprezentantilor Primariei Sura Mare si a Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupraderularii activitafii nonprofit finan|ate din fondurile publice.

Art.49. Regimul de gestionare a sumelor finanfate si controlul financiar se realizeaza inconditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele despecialitate/auditorii independenfi/comisii de evaluare. Dosarul complet confinand raportul final alproiectului trebuie pastrat timp de eel putin cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual auditulterior.

Capitolul IX. Sancfiuni

Art.50. Contractele de asociere pot fi reziliate de plin drept. fara a fi necesara intervenfiainstance! de judecata. in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care parfiiin culpa i s-a adus la cunostinja ca nu si-a indeplinit obligafiile contractuale esentiale. Notificarea vaputea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sauindeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligafii contractuale esentiale.

Art.51. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractualeesentiale, beneficiarul finanjarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principalde credite sumele primite cu titlu de contributie , cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentruactivitatile sportive desfasurate si justificate . cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, invederea finan|arii altor programe si proiecte de interes public.

Art. 52. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantariidatoreaza dobanzi si penalitaji de intarzaiere, conform legislafiei privind colectarea creanjelorbugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

Capitolul X. Dispozi^ii finale

Art. 53. Orice comunicare. solicitare, informare. notificare in legatura..pu/proee<hiria oe setec|iesau derularea contractelor de finan|are se va transmite de catre solicitamii fmarj|arMvsu.b foima de

document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul predarii la birou secretar. lasediul Primariei comunei Sura Mare.

Art. 54. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.Art.55. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanfarilor pentru activitatea

sportiva acordate din bugetul local, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu localprin care s-a aprobat.

Art. 56. Anexele urmatoare fac parte integrants din prezentul regulament:1) Anexa 1 - formular de cerere de finan^are (cu Anexal. 1/Anexa 1.2/Anexa 1.3./Anexa 1.4);2). Anexa 2 - declarable persoane juridice;3) Anexa 3 -formular pentru raport evaluare intermediare §i finale4) Anexa 4- bugetul de venituri sj cheltuieli5) Anexa 5- declaratia de impartialitate a beneficiarului;6) Anexa 6- adresa de inaintare a raportului intermediar sau final;7) Anexa 7- declaraUe de imparfialitate a membrilor comisiei de evaluare sj selecfionare;8) Anexa 8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport.

Presedinte dePORAICU DQRI

contrasemneazaISPAS CAMELIA

14