DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru achizitia … · SERVICII DE CATERING CPV 55523000-2 2016 1....

22
SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, TRANSPORT, TEHNIC Bucureşti, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 5, cod poştal 020983 Telefon/fax: 021/210.10.39 Email: [email protected] Număr în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal 5994 Nr. Inreg. 2227/06.04.2016 APROBAT. Manager, Conf. dr. Catalin Codreanu DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de SERVICII DE CATERING CPV 55523000-2 2016 1

Transcript of DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru achizitia … · SERVICII DE CATERING CPV 55523000-2 2016 1....

SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, TRANSPORT, TEHNICBucureşti, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 5, cod poştal 020983 Telefon/fax: 021/210.10.39 Email: [email protected]

Număr în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal 5994

Nr. Inreg. 2227/06.04.2016

APROBAT.

Manager,Conf. dr. Catalin Codreanu

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de

SERVICII DE CATERING

CPV 55523000-2

2016

1

Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr.Ion Stoia"

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantăDenumire: CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “Dr.ION STOIA”Adresă: Str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2Localitate: Bucuresti Cod poştal:

400158Ţara: ROMANIA

Persoana de contact:Sef Serviciu AAT Anda Stefanescutel 021.210.10.39

Telefon: 021.210.10.39 ; 021.211.68.48

E-mail: [email protected] Fax: 021.211.26.45 ;021.210.10.39 Adresa/ele de e-mail : [email protected] Adresa Autoritatii contractante: Strada Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti.

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante□ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivelregional sau local□ agenţii naţionale□ autorităţi locale X alte institutii guvernate de legea publică□ instituţie europeană/organizaţie internaţională□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale□ apărare□ ordine publică/siguranţă naţională□ mediu □ afaceri economico-financiareX sănătate□ construcţii şi amenajări teritoriale□ protecţie socială□ recreere, cultură şi religie □ educaţie□ activităţi relevante

□ energie□ apă□ poştă□ transport

□ altele (specificaţi)Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:X la adresa mai sus menţionată□ altele: (adresă/fax/interval orar)

I.d.Sursa de finanţare:Se specifică sursele de finanţare alecontractului ce urmează a fi atribuit

Fonduri proprii

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu X

II.OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract: SERVICII DE PREPARARE SI FURNIZARE HRANAII. 1.2) Locul de livrare

2

- Sectiile din cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale « Dr. Ion Stoia”, str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii X

Execuţie □Proiectare şi execuţie □Realizare prin orice mijloacecorespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □

Cumpărare □Leasing □Închiriere □Cumpărare în rate □

Categoria serviciului □1 2A □ 2B – Servicii hoteliere si restaurante

Principala locaţie a lucrării __________________Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de livrareCod CPV □□□□□□□□

Servicii de catering pentru alte societati sau institutiiCod CPV 55523000-2- Sectiile din cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale « Dr. Ion Stoia”, str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord-cadru : II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru Durata contractului: pana la data de 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2017 in limita fondurilor bugetare alocate si a necesarului spitalului

II.1.5) Divizare pe loturi da nu X Ofertele se depun pe: un singur lot unul sau mai multe □ toate loturile □Contractul va fi atribuit pe pachet in configuratia ce se regaseste in caietul de sarcini II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu XII.1.7) Valoare estimata 154.296 lei fara TVA pentru 16.048 ratii zilnice de hrana

III. Condiţii specifice contractului III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da□ nu X da□ nu X

IV: PROCEDURAIV.1) Procedura selectatăLicitaţie deschisă Licitaţie restrânsă □Licitaţie restrânsă accelerată □Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □Negociere fără anunţ de participare □Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □

Anunt publicitate XIV.2) Etapa finală de licitaţie electronică da □ nu XDacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3) Legislaţia aplicată : legislaţia în vigoare privind achiziţiilor publice – OUG 34/2006;HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările ulerioare şi după caz, alte acte normativeOrdin ANRMAP (vezi www.anrmap.ro)

3

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile deplata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusive cele localeSolicitat X Nesolicitat □

Cerinta minima obligatorie1. Se solicită prezentarea declaratiilor privind

neincadrarea in situatiile prezentate la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 -

2. Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor catre bugetul de stat, care atesta inexistenta de obligatii bugetare restante la data desfasurarii procedurii de achizitie – Mod de prezentare original sau copie legalizata 3. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale,eliberat de Primarie, din care sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza debite la data desfasurarii proceduriide achizitie - Mod de prezentare original sau copie legalizata )

In cazul unei asocieri , aceste declaratii si certificate trebuie sa fie prezentate de catre fiecare asociat

Declaraţie privind neîncadrarea însituatia prevazuta in art. 691 din ordonanţăSolicitat x Nesolicitat

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, pentru declaratia privind neincadrarea in situaţia prevăzută la art. 691) din O.u.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare sunt: Consiliul de administratie: Bogdan Alexandru Ichim, prof. dr. Ruxandra Ionescu, Lucian Carausu, Ciorascu Bogdan, dr. Dan Mircea; Comitetul director: Manager - dr. Catalin Codreanu, Director medical -dr. Mogosan Corina, Director financiar –contabil ec.Sorin Guruianu; Comisia de evaluare: dr. Mogosan Corina Delia, ing. Anda Stefanescu, David Victoria, Baloiu Stefania, ec. Albu Doina Completare formular B

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinte minime obligatorii- Certicat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul CAEN 562- valabil la data deschiderii ofertelor- Certicat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului,

Mod de prezentare - copie legalizataIn cazul unei asocieri , aceste certificate trebuie sa fie prezentate de catre fiecare asociat

Persoane juridice /fizice străine

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

V. 3) Situaţia economico-financiară

4

Informaţii privind situaţiaeconomico-financiară

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta minima obligatorie- Fisa de informatii generale cuprizand si cifra medie de afacerii pe ultimii 3 ani- Formuralul nr 3Mod de prezentare original

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesionalăInformaţii privind capacitatea

tehnică

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie - Lista principalelor prestari de servicii pentru ultimii 3 ani- Livrările de produse/prestarile de sevicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic.Cerinta minima- minim 3 beneficiari pentru care s-au prestat servicii zilnice. Dintre cei 3 beneficiari , obligatoriu una trebuie sa fie unitate sanitaraFormular nr. 4- declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilaje, echipamente, mijloace de transport, alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului- declaratie pe propria raspundere care contine informatii privind numarul mediu al personalului angajat, in ultimii 3 ani, personal de specialitate ( minim un angajat specialist in nutritie sau inginer de industria alimentara, pentru care se va prezenta contractul de munca, care poate fi full time sau part-time si actul care valideaza calitatea de nutritionist ), numarul si pregatirea persoanele responsabile directpentru indeplinirea contractului. Nota : Documentele vor fi prezentate in ordinea ceruta mai sus , vor fi numerotate si insotite de opis .

Informaţii privind subcontractanţiiSolicitat □ Nesolicitat X

- Nu e cazul

V.5) Standarde de asigurare a calităţii

Solicitat X Nesolicitat □Cerinte obligatorii- Certificat privind Sistemului de Implementare aManagementului Calitatii pentru societate, pentruactivitatea de catering - valabil la data deschideriiofertelor- Certificat HACCP–CODEX ALIMENTARIUS SR EN ISO 22000:2005 sau echivalent (Siguranta Alimentelor valabil la data deschiderii ofertelor

- Aprobarea Sanitara veterinara sau pentru Siguranta alimentelor a activitatii de catering, eliberata de

5

Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara- valabila la data deschiderii ofertelor

- Contract in derulare cu un laborator autorizat pentruverificarea hranei

- Declaratie pe propria raspundere prin care acesta isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse deOrdinul nr. 976/1998 al Ministerului Sanatatii si prevederile Ordinului 914/2006 al Ministerului Sanatatii Publice.- Autorizatie de transport pentru masinile cu careurmeaza a se transporta alimentele valabil la datadeschiderii ofertelor

Mod de prezentare original sau copie „conform cuoriginalul” semnata si stampilata)

V.6) Standarde de protecţia mediuluiSolicitat □ Nesolicitat X - Nu e cazul

V.7)Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare- pentru licitaţia restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ, concurs de soluţiiSolicitat □ Nesolicitat X

- Nu e cazul

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romanaVI.2) Perioada de valabilitate a oferteiSolicitată X Nesolicitată □

Perioadă de valabilitate a ofertei este de 90 zile.. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilăpe toată perioada de valabilitate prevăzuta.Nu se accepta depunerea de oferte alternative

VI.3) Modul de prezentare apropunerii tehnice

Solicitată X Nesolicitată □

cerinta obligatorie 1. Declaratie pe propria raspundere pentru prestareaserviciului de catering, in conformitate cu cerintelecaietului de sarciniSe va detalia modul de realizare a serviciilor, curespectarea caietului de sarcini.Ofertantul va propune o lista cu un numar de celputin 5 meniuri/ pacient/zi, diferite, pentru regimulcomun si cel putin 2 propuneri pentru celelalteregimuri specificate in caietul de sarcini .cerinta obligatorie: in urma unei solicitari scrise a autoritatii contractante, transmisa prin fax , in maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor, fiecare dintre ofertantii calificati vor prezenta mostre de mancare (mic dejun, pranz, cina) portionate si ambalate . Se vor solicita cel putin 3 meniuri complete, din lista de meniuri propuse de ofertant. Prezentarea mostrelor este obligatorie si cu titlu gratuit. Neprezentarea mostrelor va duce la descalificareaofertantului.- Pretul se va prezenta in lei cu doua zecimale/ meniu

6

VI.4) Modul de prezentare apropunerii financiare

Solicitată X Nesolicitată □

pacient/zi. - Se va completa Formularul nr. 6 Pretul ofertei va fi alcatuit din valoarea alocatiei dehrana (3 mese/zi), conform valorilor stabilite prin HGnr. 429/2008, respectiv 7ron/zi cu TVA, la care seadauga contravaloarea serviciilor aditionale(preparare, transport, ambalaje), pentru fiecare zi despitalizare, cu TVAValabilitatea ofertei: 90 de zile de la data deschideriiofertelor

VI.5) Modul de prezentare aofertei

Solicitată X Nesolicitată □

Oferta va cuprinde:- Scrisoarea de inaintare (in 2 exemplare);- Un plic cu urmatorul continut:• DOCUMENTE DE CALIFICARE ce contin documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnico-economica- financiara si de asigurarea calitatii ofertantului, • PROPUNERE TEHNICA contine obligatoriu si propunerea de meniuri• PROPUNERE FINANCIARA ce consta in Formularul de oferta

Observatie:Fiecare pagina din documentatia depusa va fi numerotata si semnata de reprezentantul legal.De asemenea, se va anexa un opis al documentelor depuse, mentionandu-se modalitatea de numerotare a paginilor si numarul total de pagini cuprinse.

VI.6) Data limită de depunere aofertelor

Solicitată X Nesolicitată □

- Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”, la Secretariatul unitatii din str. Thomas Masaryk nr. 5, cladirea Administrativa, etaj 2.- data limita de depunere a ofertei este 19.04.2016 ora 10:00,

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Preţul cel mai scăzut XSe va prezenta pretul unitar in lei cu doua zecimale/pacient/zi si defalcat pe componenteleacestuia, conform caietului de sarcini si Formularului nr. 6, iar preturile care se vorcompara sunt Preturile unitare/pacient/zi de spitalizare cu TVAPretul / pacient/ zi prezentat de catre societatile participante in cadrul acestei proceduri trebuie sa includa pretul pe mic dejun, pranz, cina , pretul pentru ambalajele si tacamurile de unica folosinta, pretul pentru serviciile de preparare a hranei si pentru transportul acestora.Costurile pentru alimentele necesare pentru prepararea hranei nu trebuie sa depaseascaalocatia de hrana conform HG 429/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 7 lei/meniu/zi cu TVA ( 6,42 lei/meniu/zi fara TVA)

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1) Ajustarea preţului contractului

da □X nu Operatorul economic semnatar al contractuluiare obligatia de a mentine pretul pe toata

7

durata de valabilitate al acestuia –Pretul contractului poate fi ajustat doar in cazulin care se modifica HG 429/2006 privind nivelulalocatiilor de hrana pentru consumurilecolective din unitatile sanitare publice, cumodificarile si completarile ulterioare. Pretulprestarii de servicii nu se modifica.

VIII.2). Garanţia de bună execuţie acontractului

da X nu □

- cuantumul garanţiei de buna execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului - modul de constituire a garanţie de bună execuţie este Scrisoare de garanţie bancară în original- Garanţia de bună execuţie se constituie în momentul semnării contractului de către furnizor

alte informatii Achizitia se va finaliza in SEAP – Catalogul de produse/servicii/lucrari. Operatorul economic declarat castigator va trebui sa fie inregistrat in SEAP la data depunerii ofertelor.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

Ing. Anda Stefanescu

8

Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr.Ion Stoia"

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL CONTRACTULUI

CANTITATI SI VALORI ESTIMATE

Cantitatile zilnice, respectiv, lunare variaza functie de numarul pacientilor internati

Nr.crt Denumire serviciu

Pret lei/ zi/ pacientCu TVA

Nr. estimativportii

Valoare estimatacontractata

medielunara

8 lunimedielunara

12 luni

1Alocatia zilnica de hrana 7 2006 16.048 14.042,00 112.336,00

2

prestarea serviciilor de pregatire, transport a hranei si ambalaje

3,48 2006 16.048 6.980,88 55.847

Total valoare cu TVA lei 10,48 21.022,88 168.183,04Valoare cu TVA EURO 4.702,60 34.514,33

Pretul / zi de spitalizare prezentat de catre operatorii economici participanti in cadrul

acestei proceduri trebuie sa cuprinda:

a) valoarea alocatiei de hrana (pe mic dejun, pranz, cina), conform valorilor stabilite prin

HG nr.429/2008, 7 ron cu TVA

b) valoarea serviciilor de preparare si transport, precum si pretul ambalajelor si

tacamurilor de unica folosinta utilizate, fara TVA

Conditii minime impuse de autoritatea contractanta:

Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o declaratie pe propria

raspundere prin care acesta isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse de Ordinul nr.

976/1998 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena privind productia,

prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta

serviciul de preparare si furnizare a hranei, in deplina concordanta cu Hotararea nr.

429/16.04.2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile

sanitare publice.9

Ofertantul care va fi declarat castigator se obliga sa respecte normele de gastronomie

specifice regimurilor si proportia intre factorii nutritivi oglinditi in numarul de calorii.

Ofertantul declarat castigator va permite in mod obligatoriu accesul in spatiile acestuia, a

reprezentantilor desemnati de catre autoritatea contractanta, la orice ora si fara a fi anuntati in

prealabil.

Achizitorul, reprezentat prin Comisia de nutritie va stabili de comun acord cu prestatorul,care va avea in mod obligatoriu un salariat nutritionist, „Planul meniu săptămânal” pentru fiecareregim alimentar, tinand cont de alimentele permise pentru fiecare dintre acestea, cu incadrareain valoarea alocatiei de hrana, pana cel mai tarziu vineri, ora 14:00

„Planul meniu săptămânal” va fi vizat de catre Managerul spitalului sau DirectorulMedical.

La întocmirea „Planului meniu săptămânal” se vor avea în vedere următoareleelemente:

a) realizarea unui raport optim între principiile alimentării de bază pentru fiecareregim alimentar ;

b) realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, agreate debeneficiari;

c) să fie variate atât prin felul produselor, cât şi prin tehnologia culinară- d) la cererea beneficiarului sa se livreze regimuri ovo-lacto-vegetariene. e) la cererea beneficiarului sa se livreze meniuri conform apartenentei religioaseIn fiecare zi de luni, la pranz, autoritatea contractanta va transmite prin fax meniul

pentru saptamana in curs pe categorii de afectiuni. Comanda ce va contine numarul de portii de hrana pentru fiecare regim alimentar se va

transmite zilnic pentru cina din ziua respectiva si micul dejun si pranzul pentru ziua urmatoare,

pana la ora 13.00, iar eventuale completari/modificari pana la ora 15.00.

Hrana pacientilor se va livra conform urmatorului grafic:

- mic dejun intre orele 07.00 – 8:00

- pranz intre orele 12.30 – 13:30

- cina intre orele 18.00 – 18:30

La cererea autoritatii contractante, graficul de livrari se poate modifica.

Cerinte specifice privind alimentele nu vor fi acceptate materii brute sau ingrediente daca sunt stiute a fi sau pot fi presupuse

de a fi contaminate cu paraziti, micro-organisme patogene sau toxice, descompuse sau sacontina substante necunoscute, astfel incat dupa o sortare normala si/sau preparare sauprocesare aplicate in mod igienic , ele sunt inca nepotrivite consumului uman;

materiilele brute si ingredientele depozitate se vor mentine in conditii adecvate, createpentru a preveni deteriorarea si contaminarea lor.

toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate si transportate, vor fiprotejate impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele impropriiconsumului uman, pereclitarii sanatatii sau contaminarii in asa fel incat nu se vor puteaconsuma in acea stare. In particular, alimentele trebuiesc amplasate si/sau protejate astfelincat sa se minimalizeze riscul contaminarii;

cand alimentele se tin sau se servesc la temperaturi joase, ele se vor raci cit se poate derepede.

se recomanda ca hrana bolnavilor sa fie servita la aproximativ 30 min. de la preparare. Incaz contrar, ele trebuie mentinute la o temperatura mai mare de 600 C pentru preparatelecalde sau la max. 80 C pentru preperatele reci.

este interzisa pastrarea alimentelor de la o masa la alta;

10

substantele periculoase si/sau necomestibile, se vor eticheta corespunzator si se vordepozita separat in containere sigure.

Prestatorul are obligatia de a identifica regimurile alimentare prin etichetarecorespunzatoare.

Prestatorul are obligatia de a avea un serviciu de reclamatii – registru special cat si unnumar de telefon disponibil pana la ora 21:00, in vederea remedierii problemelor semnalate inmaxim 24 de ore de la inregistrarea sesizarilor.

Prestatorul are obligatia sa anunte, in scris, modul in care s-au solutionat eventualelesesizari.

NOTA: prestatorul are obligatia de a furniza portiile de hrana in timp util, astfel incatachizitorul sa poata servi mesele pacientilor in intervalul orar de mai sus.

Conditie obligatorie : painea trebuie sa fie aclorida (fara sare)

mancarea pregatita sa fie nesarata

Numarul mediu de ratii de hrana /luna: 2006 portii Valoarea alocatiei de hrana: 7,00 lei cu TVA

Conditii privind transportul

Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o Autorizatie de transport

pentru masinile cu care urmeaza a se transporta alimentele.

- mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuiesc

autorizate de catre Ministerul Sanatatii, mentinute curate si in bune conditii pentru a proteja

alimentele de contaminare ;

- mijloacele de transport si/sau containerele folosite trebuie sa fie in asa fel incat sa poata fi

usor de curatat si de dezinfectat dupa fiecare utilizare;

- mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie sa fie

capabile sa mentina alimentele la o temperatura adecvata .

Ambalarea, livrarea si plata produselor

Produsele trebuie sa fie in concordanta cu standardele de calitate prevăzute de legislaţia

romana.

Produsele/meniurile/portiile vor fi ambalate fiecare separat in cutii/ambalaje de unica

folosinta, astfel încât caracteristicile calitative şi cantitative ale alimentelor să nu fie modificate.

Materialele din care sunt confectionate cutiile/recipientii si tacamurile sa aiba aviz

sanitar.

Ofertantul câştigător va avea obligaţia de a livra cantitatea de produse/ numarul de portii

de hrana, stabilit cu o zi inainte de catre autoritatea contractanta, in functie de regimurile

alimentare stabilite pe categorii de afectiuni.

Ofertantul castigator va stabili, ulterior, cu autoritatea contractanta locurile exacte unde

11

se vor livra portiile de mancare pentru fiecare sectie in parte, conform graficului stabilit.

Plata serviciilor se va face în termen de maxim 60 de zile din momentul recepţiei

produselor.

Factura prezentata de catre societatea prestatoare va cuprinde:

- pretul pe hrana (care va reflecta nivelul alocatie de hrana);

- pret pe servicii de preparare si furnizare hrana.

Contractantul va avea obligaţia de a asigura transportul în preţul ofertat pentru pestarea

de serviciu, la destinaţia indicată de către autoritatea contractantă şi anume :

- Centrul Clinic de Boli Reumatismale « Dr. Ion Stoia », str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2,

Bucuresti

Receptia produselor:

Recepţia cantitativă şi calitativă se va face in cadrul sectiilor unde se livrează produsele,

în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepţia alimentelor.

In mod obligatoriu se vor prezenta probe din fiecare fel de mancare

La primirea produselor se va intocmi o nota de receptie ce va fi semnata in modobligatoriu atat de Comisia de receptie pe spital numita prin decizie in acest sens, cat si decatre reprezentantul prestatorului.

Documentele de însoţire a produselor:

- aviz de însoţire a mărfii

- document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare

(declaratii de conformitate pentru ambalaje, hrana preparata si pentru restul produselor

livrate)

Conditii obligatorii:Personalul care lucrează la prepararea hranei să aibă analizelemedicale la zi, să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare şi să fiedotat cu echipament individual de lucru şi protecţia muncii corespunzător

În situaţia în care personalul angajat al furnizorului uzează de dreptul la grevă,prestatorul trebuie să asigure, necondiţionat şi conform contractului, desfăşurarea activităţii dehrănire a pacientilor.

Prestatorul îşi va asuma respectarea principiilor şi măsurilor impuse de sistemul demanagement al siguranţei alimentare, conform HG 924/ 2005, pentru punctele de lucruorganizate în cadrul contractului.

Orice sancţiune aplicată autorităţii contractante, ca urmare a nerespectării principiilor şimăsurilor impuse de sistemul de management al siguranţei alimentare, conform HG 924/ 2005,cade în sarcina prestatorului.

POSIBILE TIPURI DE MENIURI / conform regimurilor alimentare practicate in cadrul

spitalului :

12

- regim gastric;- regim hepatic;- regim renal (guta)- regim comun si desodat;- regim diabet;- regim diabet +gastric- regim diabet+hepatic- regim diabet+renal- regim gastric+hepatic- regim hipocaloric- regim hiperproteic- regim ovo-lacto-vegetarian- meniu conform apartenentei religioase

Mentionam ca alocatia de hrana pentru pacientii internatii este de 7 ron/pacient (cu TVA),

specifica spitalului - reumatologie. In cazul in care, un pacient are si o afectiune

secundara: diabet, ulcer, afectiune hepatica sau renala, meniul acestora va fi specific

afectiunii secundare, dar tot in suma de 7 ron/pacient (cu TVA).

- Micul dejun

a) branza de vaci/ cas de vaca/ou fiert/ parizer de pui/ cremwurst/ sunca de pui – 50 g

b) margarina sau unt – 20 g

c) ceai aromat cu zahar si lamaie/ lapte dulce/ cacao cu lapte – 250g

d) gem, miere -50g

e) paine fara sare si/sau biscuiti/napolitane/

- Pranz – Felul 1

- borsuri de cartofi/fasole verde, etc. – 400g

- bors de carne de pasare/vita cu legume – 40g-360g

- ciorba de fasole verde cu smantana; - 400g

- supa de zarzavat cu fidea ; - 400g

- supa de pui/ vaca cu fidea – 400g

- supa de pui cu galuste – 400g

- ciorba de dovlecei cu smantana – 400g

- ciorba de cartofi – 400g

- ciorba de salata verde cu smantana – 400g

- ciorba de perisoare – 50g - 350g

- ciorba de legume cu smantana – 400g

- ciorba /supa de rosii cu orez, etc – 400g

- ciorba de vacuta 40g - 360g

- ciorba de pui – 40g – 360g

Felul 2

13

- carne de pui/ vaca la tava cu cartofi natur, 150g /200g

- carne de pui/vaca garnitura orez, sote fasole verde; 150g-200

- mancare de mazare cu carne de pui – 150-150g

- snitel pui, cartofi piure;

- varza a la Cluj – 300g

- varza calita cu carne de pui 150g carne- 200g

- carne de pui, cu sos de rosii si ciuperci si paste/spaghete – 350g

- carne de vita, cu sos de rosii si ciuperci si paste/spaghete – 350g

- musaca de cartofi/dovlecei cu carne tocata de vita – 300g

- friptura de pui/vaca cu ghiveci de legume, 150g -200g

- ardei/dovlecei umpluti cu carne tocata – 300g

- sufleuri de legume cu carne 300g

- carne de pui cu ciulama – 150g - 200g

- spaghete cu carne – 300g

- ghiveci de legume – 350 g

- chiftelute cu garnitura din legume

- etc.

Paine

Desert : fructe proaspete de sezon

Cina

Felul 1:

- paste cu branza de vaci 300g

- spaghete cu carne de pui /vita – 300g

- mamaliga cu brinza de vaci, ou fiert, smantana – 300g

- ciulama de pui cu mamaliga – 300g

- cartofi frantuzesti – 300g

- budinci de paste/gris/orez – 300g

- tocana de cartofi – 300g

- omleta – 150 g

- salata orientala – 300g

- sufleuri de legume cu branza de vaci – 300g

- pilaf cu ciuperci – 300g

- sarmale cu orez – 300g

- tocana de legume cu carne – 300g

- spanac cu ou ochi – 300g

14

Felul 2 : ceai aromat/ lapte dulce/ lapte batut /iaurt/compot de fructe/ orez cu lapte/gris cu

lapte/ cu biscuiti sau napolitane.

Director medical,

Dr. Corina Mogosan

Asistent dietetician

Victoria David

15

Formular B - Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economicCANDIDATUL/OFERTANTUL..........................(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 69^1, 180 ŞI 181 DIN OUG 34/2006

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatoruluieconomic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi subsancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 dinOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şicompletările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnatprin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţiicriminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumireaoperatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător alcandidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului saulucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic.De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cea anterioară, reglementată prin lege;

a) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în situaţia prevăzută la lit. a);b).......................................................................... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetuluigeneral consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în caresunt stabilit pana la data solicitată;

c).......................................................................... în ultimii 2 ani, am îndeplinit integralobligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneigreşeli în materie profesională.

Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatoruluieconomic) cunoscând prevederile art. 69^1 şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizieîn autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declarcă societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedura. Subsemnatul ................................. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecaredetaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmăriideclaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcareaprevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completăriiOperator economic, .................................

.................................

(semnătură autorizată)

16

FORMULAR 3

Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:2. Codul fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon:

Fax:E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatulconstatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitateaCAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)2._______________________________________________________3._______________________________________________________4._______________________________________________________8. Principala piaţă a afacerilor :9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

AnulCifra de afaceri

anuală (la 31 dec.)lei

Cifra de afacerianuală (la 31 dec.)

echivalent euro1..............2.............3..............Media anuală :

Operator economic,..................................

(semnătură autorizată)

17

FORMULAR 4

Operator economic_____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexatsunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliuşi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmăriideclaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare înscopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, altepersoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţiai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cuprivire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,..................................

(semnătură autorizată)

18

Nr.crt.

Obiectcontract

CodulCPV

Denumirea/nume

beneficiar/client

Adresa

Calitateaprestatorului

*)

Preţtotal

contract

Procentîndeplinit

deprestator

(%)

Perioadă derulare contract **)

12...

Operator economic, (semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;subcontractant.**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR 5

..............................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţelecuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumireaserviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şimoneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoarede .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestămserviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indicaanexa la formular)3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o duratăde ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentrunoi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiindcâştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile dindocumentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertăseparat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreunăcu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată cafiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertăprimită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi înnumele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL NR. 6

..........................................................(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Anexă la ofertă

Formular de oferta

Denumireaunitatii

Pret unitar/meniu/zicu TVA

Nr. mediuzile de

spitalizare/1 luna

Nr. mediuzile de

spitalizare/ 8 luni

Valoarehrana/1luna

(2+3)x4

Valoare (faraTVA) 8 luni

(2+3)x5

alocatiazilnica

dehranalei (cuTVA)

Pretserviciu

/zispitalizare

lei (cuTVA)

0 1 2 3 4 5 6 7Centrul Clinic de BoliReumatismale “Dr. Ion Stoia” 7,00 2.006 16.048