Document de prezentare listare BVB

38
MEMORANDUM intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de SOCIETATEA CHRONOS CURIER S.A. pe AeRO piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti ( Document de Prezentare a Societăţii) Consultant Autorizat: Potenţialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că sistemul alternativ de tranzacţionare este o piaţă pentru care există tendinţa să se ataşeze un risc investiţional mai ridicat decât pentru companiile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Transcript of Document de prezentare listare BVB

Page 1: Document de prezentare listare BVB

MEMORANDUM intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de

SOCIETATEA CHRONOS CURIER S.A. pe AeRO – piaţa de acţiuni a

Bursei de Valori Bucureşti

( Document de Prezentare a Societăţii)

Consultant Autorizat:

Potenţialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că sistemul alternativ de tranzacţionare este o piaţă pentru care există tendinţa să se ataşeze un risc investiţional mai ridicat decât pentru companiile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Page 2: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

2

CUPRINS

Notă către investitori

1. Persoane responsabile 4

2. Prezentarea Emitentului 5

2.1. Scurt istoric al societăţii 5

2.2. Descrierea activităţii 7

2.3. Structura actuală a acţionarilor Emitentului, capitalizarea

anticipata

9

2.4. Conducerea societăţii 13

2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregătire 14

2.6. Cota de piaţă/ principalii competitori 15

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business

15

2.8. Principalii clienţi / Contracte semnificative 15

2.9. Principalii indicatori tehnico-operaţionali 16

3. Informaţii financiare 16

3.1. Politica şi practica privind prognozele 19

3.2. Politica şi practica privind dividendele 19

4. Plan de dezvoltare 19

5. Factori de risc 20

6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare 22

7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital 22

8. Numele auditorilor 22

9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute 22

Anexe

1. Actul constitutiv al societăţii 29

2. Sinteza rezultatelor financiare 23

3. Sinteza poziţiei financiare 23

4. Bugetul pentru anul in curs şi pentru o perioada de 2 ani 24

5. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO 25

Page 3: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

3

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea

Chronos Curier S.A. în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare

listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform

hotãrârii A.G.E.A. din data de 27.04.2015 Emitentul este o societate pe acţiuni

înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J52/653/2008, CUI RO 24287909 ,

având un capital social de 5.382.000 Ron împărţit în 53.820.000 acţiuni nominative

ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Ron fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont.

Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile

conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce

în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui

Memorandum, Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă

realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în

conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent,

informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin

omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul

Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale

Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o

recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei

Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare

independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest

Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori

consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale,

comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul

Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia

celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau

aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind

făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă

Page 4: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

4

nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că

situaţia Emitentului, pot suferi modificări după publicarea acestui Memorandum.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Prezentare a societăţii Chronos Curier S.A. în vederea

listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acţiuni

din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES

S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia

sa de către Emitent – SOCIETATEA CHRONOS CURIER S.A. şi/sau a unor informaţii

provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt

aşadar Emitentul şi Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea Chronos Curier

S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J52/653/2008, cod unic de înregistrare RO

24287909, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, Şos. Portului, nr. 1,2, Camera S4

situată în corp birouri 300 mp, amplasată în Punctul Principal de Acces Zona Liberă

Giurgiu, jud. Giurgiu, reprezentată prin Marinescu Alis-Claudia în calitate de Director

General. Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în

continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu

sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de

înregistrare RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de

Director General.

Atât Emitentul, cât şi Consultatul Autorizat declară că informaţiile incluse în

prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu

realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul

acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare

sunt rezultatul unei analize atente şi diligente fiind fundamentate pe ipoteze şi

prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.

Page 5: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

5

În limita cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de

prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile

acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea,

Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi

că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document

de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.

2. PREZENTARE EMITENT

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ CHRONOS CURIER S.A.

Domeniul de activitate : "Alte activităţi poştale şi de curier"

Cod CAEN : 5320

Codul fiscal: RO 24287909

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J52/653/2008

Adresa: Municipiul Giurgiu, Şos. Portului, nr. 1,2, Camera S4 situată în Corp birouri

300 mp amplasată în Punctul Principal de Acces Zona Liberă Giurgiu, Judeţ Giurgiu

Date contact: Tel: 0372.17.17.00, 0733.555.000

Adresa de e-mail: [email protected]

Pagina de internet: www.chronos-curier.ro

Numele persoanei de legătură cu BVB: Andrei Marinescu

Simbol de tranzacţionare: CHR

Codul ISIN: ROCHRGACNOR0

2.1. Scurt istoric al societăţii

Factorul determinant care a stat la baza naşterii CHRONOS CURIER a fost AMBIŢIA

şi conştiinţa lucrului bine făcut. Alis şi Andrei Marinescu, dezvoltă începând cu anul

2004 un business în domeniul logisticii integrate. Modul în care au condus şi crescut

această afacere a permis celor doi să acumuleze cunoştinţe specifice managementului

unei firme în domeniul serviciilor şi să creeze o cultură privind satisfacţia clientului.

Printr-o întâmplare nefericită o firmă de curierat existentă pe piaţă la acea

data pierde un plic cu acte importante, acte necesare transbordării mărfurilor unuia

Page 6: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

6

dintre clienţii tradiţionali ai firmei de logistică, respectiv Germanos Telecom

România.

Acesta a fost declicul ce a născut ideea dezvoltării şi infiinţării unui nou

business care să completeze serviciile deja oferite de către firma de logistică. De la

idee şi până la concretizare nu au trecut decât 3 luni, Chronos debutând pe piaţa de

curierat în septembrie 2008.

Având la baza know how-ul fondatorilor în domeniul logisticii şi a curieratului

începând cu anul 2009, CHRONOS CURIER se începe dezvoltarea software-ului

caracteristic domeniului. Alegerea a fost de a dezvolta acest soft in house datorită

particularităţii domeniului.

Tot începând cu anul 2009 flota auto începe să crească prin achiziţionarea de noi

autovehicule comerciale destinate atât livrărilor locale cât şi liniilor naţionale de

transport, specifice CHRONOS CURIER, create pentru a eficientiza activitatea.

Începând cu anul 2010 compania începe să achiziţioneze echipamente hardware

– scannere mobile şi se face trecerea la implementarea codurilor de bare pe

documente pentru a se putea gestiona transabilitatea expediţiilor.

Din 2010 odată cu dublarea volumelor de marfă transportată şi livrată, pentru a

gestiona cât mai eficient atât costurile cât şi expediţiile, s-a trecut la mărirea

capacităţilor de transport a maşinilor de linie prin înlocuirea acestora cu unele de

capacitate mai mare acest lucru realizându-se prin încheierea de parteneriate de

lungă durată cu transportatori externi care au pus la dispoziţie capacităţi variabile de

transport funcţie de volumele existente pentru anumite perioade ale anului cât şi prin

achiziţii proprii.

Astfel s-a trecut la un model de business bazat pe costuri variabile (adaptabile)

şi activităţi externalizate. Organizarea activităţii specifică CHRONOS CURIER se

referă la :

Existenţa unei agenţii Chronos în fiecare reşedinţă de judeţ şi nu numai, cu

oameni angajaţi sau antreprenori locali care dezvoltă zonele respective şi

promovează serviciile Chronos

Page 7: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

7

Prezenţa peste tot în România cu maşini branduite (proprietate sau

subcontractate)

Stabilirea rutelor de transport astfel încât eficienţa lor sa depăşească 90%

Inovaţia marca Chronos, care a creat avantaj comparativ-competitiv, o

constituie dezvoltarea unei reţele de transport în formă de stea astfel încât livrările

să se facă în maxim 24 de ore din şi înspre orice locaţie din România.

Odată cu implementarea acestor măsuri a început o perioadă de consolidare,

atât a companiei cât şi a relaţiilor cu partenerii de afaceri şi a clienţilor.

Începând cu anul 2013 piaţa de curierat începe un proces de polarizare prin

achiziţii şi fuziuni care au ca rezultat crearea unei noi entităţi comparabile cu liderul

pieţei de curierat.

Atât liderul pieţei cât şi următorul jucător se specializează în livrările către

mediul online unde concurenţa devine acerbă şi marjele de profit sunt din ce în ce

mai mici.

Ca rezultat al acestei polarizări şi tendinţe, Chronos decide să se orienteze

preponderent către piaţa de curierat off-line. CHRONOS CURIER oferă clienţilor pe

lângă servicii de calitate şi modalităţi flexibile de plată. Această decizie a fost

susţinută de partenerul tradiţional al nostru Banca Transilvania prin acordarea unei

linii de credit de 340.000 euro şi a adus la creşterea numărului de clienţi şi o creştere

a cifrei de afaceri de peste 40 % în anul 2014.

Societatea în perioada aprilie-mai 2015 s-a transformat in societate pe

actiuni.

2.2. Descrierea activităţii

Chronos Curier este o companie de curierat rapidă cu servicii de livrare door-

to-door. Activitatea este axată în proporţie de 70% de livrări B2B, restul fiind B2C.

Prin deservirea segmentului B2B practic Chronos Curier este elementul de

legatură – liantul între clienţi si beneficiari (producători, comercianţi, mari

retaileri,end useri).

Page 8: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

8

Pentru optimizarea costurilor de transport clienţii apelează la serviciile noastre

tocmai pentru capacitatea de a livra simultan în mai multe locaţii ale aceluiaşi

destinatar (aprovizionare cu mărfuri a marilor lanţuri de magazine-Carrefour, Cora,

Auchan, Praktiker, Hornbach sau la multiple puncte de lucru situate pe tot teritoriul

României).

Mai mult, apelând la serviciile Chronos clienţii noştrii işi pot planifica mult mai

eficient aceste transporturi din punctul de vedere al pregătirii mărfurilor şi a

diversităţii de locaţii unde se fac livrările.

Segmentul B2C asigură preponderent deservirea mediului online, Chronos

Curier fiind elementul de legătură între mediul online şi clientul final.

Activitatea este susţinută de reţeaua de transport inovaţiva în formă de (stea)

acoperind toată ţara. Folosind capacităţi de transport cuprinse între 7.5t şi 22t

pentru fiecare linie naţională de transport.

Toate aceste linii de transport converg către punctul Central reprezentat de

hub-ul situat în Braşov.

Începând cu orele 23.00 şi până la orele 2 dimineaţa în fiecare seara în acest

hub de 1.300 de mp încep să sosească maşinile de linie din care mărfurile sunt

descarcate şi sortate pentru fiecare locaţie în parte. Dupa sortarea mărfurilor

începând cu orele 2 dimineaţa aceleaşi maşini de linie sunt încarcate şi pleacă către

oficiile Chronos Curier astfel încât livrările de mărfuri să fie făcute în termen de 24

de ore dinspre şi către orice sediu Chronos Curier din România.

Page 9: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

9

2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului, capitalizarea anticipata

Capitalul social actual al societăţii Chronos Curier S.A. este de 5.382.000 Ron,

fiind format din 53.820.000 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 0,10 Ron.

Structura acţionariatului la data de 19.05.2015 se prezintă conform tabelului

urmãtor:

Nume Număr acţiuni Procent (%)

Marinescu Andrei Pompiliu 43.594.200 81,00%

Marinescu Alis-Claudia 4.843.800 9,00%

Stancu Marian 5.382.000 10,00%

TOTAL 53.820.000 100%

Page 10: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

10

Capitalizarea anticipată

Evaluarea capitalizării anticipate a societăţii Chronos Curier S.A. s-a realizat pe

baza rezultatelor obţinute din două tehnici de evaluare diferite (evaluare relativă şi

evaluare DCF1) la 12.3 – 14.9 mRON sau 2.7-3.3 mEUR.

Anul

Profit net Cifra de afaceri netă Valoarea contabilă EBITDA

2014 30.5 – 36.7x 0.6 – 0.8x 3.0-3.6x 21.0-25.0x

Evaluarea societăţii Chronos Curier S.A. după DCF, compania valorează 12.3

mRON.

Ca urmare a actualizării FCFF2 pe următorii 4 ani la care s-a adăugat terminala

dată de creşterea în perpetuitate a FCF-urilor, valoarea companiei a fost estimată la

12.333.917 Ron.

În evaluarea companiei s-a ţinut cont de proiecţiile financiare şi de afaceri

furnizate de companie, tendinţele de evoluţie a sectorului şi s-au aplicat ajustări la

un benchmark specific. Actualizarea CF libere viitoare potenţiale generate de

companie se bazează pe următoarele prezumţii:

Profitabilitate – Operand intr-un mediu in plina dinamica, ne asteptam ca

cifra de afaceri a companiei sa evolueze cel putin in ritm cu sectorul din

care face parte compania. Sectorul serviciilor de posta si curierat a

inregistrat in medie pe ultimii ani cresteri solide si se asteapta ca acestea

sa continue. Pe baza evolutiei istorice a cifrei de afaceri si tinand cont de

dinamica pietei, previzionam o crestere de 15% a vanzarilor. Intr-un astfel

de business, cheltuielile de exploatare specifice sunt foarte mari, generand

astfel marje ale profitului relativ mici. In consecinta, ne asteptam la

mentinerea marjei profitului cel putin la valoarea raportata in 2014

(2.05%).

Amortizare – Amortizarea viitoare dată de companie înregistrează o

evoluţie ascendentă, fapt ce poate fi justificat doar prin achiziţia de noi

1 Discounted Cash Flow = fluxuri actualizate de numerar

2 Free Cash Flow to Firm=fluxurile de numerar ramase la dispozitia firmeii

Page 11: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

11

imobilizări corporale, mişcare reflectată în creştere proporţională a

invetiţiilor de capital fix;

Impozitul pe profit şi cheltuielile cu dobânzile sunt de asemenea

furnizate de către companie. Ultimele reflectă planurile companiei de a

transforma cu credit bancar pe termen scurt în unul pe termen mediu.

Costul mediu al datoriei este estimat la 6,15%, iar rata impozitului pe

profit este considerata rata medie efectiva pe economie

Investitiile de capital fix vor viza achizitionarea de echipamente si softuri

pentru automatizarea si eficientizarea proceselor si vor afecta in mod

special cash-flow-ul pe urmatorii 2 ani. In acelasi sens ele vor servi

obiectivului companiei de a-si dubla numarul de agentii la nivel national.

Investiţiile în capitalul de lucru vor viza achizitionarea de echipamente si

softuri pentru automatizarea si eficientizarea proceselor si vor afecta in

mod special cash-flow-ul pe urmatorii 2 ani. In acelasi sens ele vor servi

obiectivului companiei de a-si dubla numarul de agentii la nivel national.

Evaluarea prin metoda

DFCF (Ron)

2014

2015p

2016p

2017p

2018p

Cifra de afaceri

19.750.098 22,712,613 26,119,505 30,037,430 34,543,045

Profit net 404.691 465,609 535,450 615,767 708,132.42

Amortizarea 183.119 340.842

565,842 679,010

746,911

Cheltuieli cu dobanzile 53,181 74,196 74,196 74,196 74,196

Rata efectivă a impozitului

pe profit 19% 19% 19% 19% 19%

Investiţii de capital fix 185,696 395,892 587,688 350,000

350,000

Investiţii de capital de

lucru 2,245,497 393,695

443,502 487,852

536,537

FCFF (1.800.306) 76.662 130.201 517.025 628.606

Page 12: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

12

FCFF actualizate

(WACC3=9,11%)

82.579 124.090 386.422 431.270

Valoare Chronos Curier Ron 12.337.917 Din care FCFF

actualizate la

WACC=9,11%

Ron 1.021.054 Din care valoarea Ron 11.316.863

terminala g4= 5%

Rentabilitatea aşteptată CAPM

Rata activului de risc (titluri de stat 4Y – 23 Apr 2015) 2,14%

Beta ajustat 0,892

Prima de risc a pieţei (România) (NZU Stern studz database

2015)

9,05%

Costul capitalurilor proprii 10,21%

Costul datoriei 6,51%

Costul mediu ponderat al capitalului WACC 9,11%

FCFF previzionate se vor actualiza la costul mediu ponderat al capitalului

estimat la 9,11% obţinut prin ponderea costului capitalurilor proprii ( 10,21% dat de

modelul CAPM, pornind de la un coeficient beta al industriei ajustat la gradul de

îndatorare al companiei) şi costului datoriei (6,51%).

Pornind de la premisa că începând cu 2019, atât compania şi industria se vor

stabiliza, se estimează că FCFE vor creşte continuu cu minim 5% pe an.

După metoda multiplilor, compania valorează 14.9 mRON.

Evaluarea relativă a fost realizată pe sectorul de servicii de poştă şi curierat la

nivel global, în primul rând pentru a obţine un număr relativ relevant de companii

care activizează pe un segment pe piaţă identic sau cât mai apropiat de cel al

Chronos Curier. Eşantionul pe care s-a efectuat evaluarea constă în 10 companii la

nivel global şi o companie din România.

Multipli luaţi în calcul sunt P/E5, P/S6, P/BV7 şi EV/EBITDA8, cu o ponderea mai

mare pentru P/S şi EV/EBITDA.

3 Weighted Average Cost of Capital=costul mediu ponderat al capitalului

4 Growth rate =rata

Page 13: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

13

S-a realizat două subevaluări, una în funcţie de sectorul global, iar cealaltă în

funcţie de evaluarea companiei locale, iar valoarea finală a Chronos Curier, de

14,867,378 Ron a fost derivată în egală masură din acestea două.

Compania Simbol

Reuters

P/E P/S P/BV RV/EBITDA

PostNL PTNL.AS 8.9 0.5 - 4.8

United Parcel Service UPS 29.7 1.5 41.1exclus 13.8

FedEx Corp FDX 25.2 1.1 3.2 8.2

Deutsche Post DPWGn.DE 18.6 0.7 3.9 9.1

Yamato Holdings Co 9064.T 34.5 0.9 2.2 10.5

Royal Mail RMG.L 3.5 0.5 1.9 5.4

Bpost BPOST.BR 18.2 2.2 7.8 8.8

TNT Express TNTE.AS - 0.6 1.9 9.8

Freightways FRE.NZ 22.9 2.2 4.8 13.4

Red Star Express REDSTAR.LG 5.3 0.3 1.1 2.4

Mediana sector global – poşta

&curierat

18.6x 0.8x 2.7x 8.9x

Sector local –poşta &curierat

(Delivery Solutions SDAY)

18.5x 1.2x 15.2x 13.4x

Profit

net

CA netă Capitaluri

proprii

EBITDA

Chronos Curier 2014 (Ron ) 404.691 19.750.098 4.126.416 639.022

Evaluare relativă (metodamultiplilor) P/E P/S P/BV EV/EBITDA

Valoare Chronos Curier după multipli

sector global (Ron)

7.508.672 15.085.010 11.021.098 4.608.556

5 Price to Earnings

6 Price to Sales

7 Price to Book Value

8 Enterprise Value to EBITDA

Page 14: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

14

Valoare Chronos Curier după multipli

sector local (Ron)

7.504.211 24.254.465 62.679.248 7.479.290

Pondere multipli 20% 40% 10% 30%

Valoare finală Chronos Curier (50% sector global + 50% sector local) RON 14.867.378

2.4. Conducerea societăţii

Societatea este administrată de către un Administrator desemnat de Adunarea

Generală Ordinară a Acţionarilor în persoana doamnei Ionescu Roxana Petronela.

Conducerea executivă este asigurată de :

Marinescu Alis-Claudia

Începând cu aprilie 2015 ocupă funcţia de Director General, pe lângă cea de

Director Financiar avută din 2008, a fost numită prin Hotărârea adunării generale a

asociaţilor, pentru o perioadă de 4 ani, din data de 09.04.2015 până la data de

08.04.2019. Este născută la data de 05.09.1971, în municipiul Focşani, judeţ Vrancea.

Absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul ASE Bucureşti.

Are o experienţă în domeniul logisticii de peste 15 ani şi de peste 8 ani în domeniul

curieratului.

Marinescu Andrei

Începând cu aprilie 2015 renunţă la funcţia de Director General avută din 2008

şi ocupă funcţia de Director Operaţional. Este născut la data de 05.12.1969, în orasul

Moreni, judeţ Dâmboviţa. Absolvent al Facultăţii de Energetică–specialitatea Centrale

Termoelectrice din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. Are o experienţă în

domeniul logisticii de peste 15 ani şi de peste 8 ani în domeniul curieratului.

Marinescu Alis-Claudia Director General

Marian Stancu Director Vânzări şi Dezvoltare

Marinescu Andrei Director Operaţional

Page 15: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

15

Marian Stancu

Începând cu septembrie 2008 ocupă funcţia de Director de Vânzări şi

Dezvoltare. Este nascut la data de 17.01.1963, în oraşul Bucureşti. Are o experienţă în

domeniul vânzărilor şi a curieratului de peste 22 de ani.

2.5. Numărul angajaţilor şi al colaboratorilor, gradul de pregatire şi gradul de

sindicalizare a acestora

Societatea Chronos Curier S.A. are un total de 71 de angajaţi, dintre care 30 de

angajaţi cu studii superioare şi 41 angajaţi cu studii medii (absolvenţi de liceu) şi

peste 300 colaboratori la nivel naţional.

2.6. Cota de piaţă / principalii competitori

În acest moment pe o piaţă a curieratului estimată la o valoare de 300-360

milioane de euro şi acoperită în proporţie de 60% , Chronos deţine o cotă de piaţă

cuprinsă între 5 - 7%, luând în considerare companiile de curierat cu acţionariat

român situându-se în top 5 dintre aceştia. Pentru următorii 4 anii estimările privind

piaţa de curierat sunt optimiste –valoarea estimată fiind în jurul cifrei de 450

milioane euro.

Principalii competitori ai societăţii sunt Fan Curier,Urgent-Cargus,Nemo Express,

aceste companii axându-se în principal către mediul on-line.

Companiile multinaţionale de curierat : TNT, UPS, DHL, FEDEX, DPD sunt focusate

pe curieratul extern şi deservirea clienţilor externi preponderent multinaţionalele sau

persoanele fizice.

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Denumire 2013 2014

Plicuri 197.009 Plicuri 206.594 Plicuri

Paleţi 4.781 Paleti 5.894 Paleti

Colete 837.280 Colete 944.952 Colete

Greutăţi 11.614.297,43 Kg. 11.831.532,38 Kg.

Page 16: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

16

Expediţii cu valoare 147.157.757,81 RON 827.415.621,20 RON

2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative

Printre clienţii tradiţionali ai societăţii Chronos se află companii din diferite

domenii altele decât cele din mediul online – Inform Lykos, cel mai mare integrator

servicii de tipografie din România, Arabesque şi Rehau Polymer – cei mai mari

distribuitori de materiale de contrucţii din România, Autonet Import Export cel mai

mare distribuitor de piese auto din România, Noriel, Intertoy şi Peaktoys, cei mai mari

distribuitori şi retailer de jucării din România, Orlando Import Export (Produsele

Orlando’s, Pirifan (Produsele Inima Naturii),VBH Romcon,Soudal, Sika România,

Rombat S.A.,Politub S.A., Parcon Freiwald, Norand, Color Expert etc.

Nici companiile din mediul on-line-Total Sport Distribution, Sprint Bike, ,

SweetGarden, Expert Company Grup etc nu au fost omise şi toţi cei cu activităţi în

acest domeniu dintre clienţii societăţii au găsit în noi un partener de încredere,serios

şi pentru simplu motiv că pentru anumite perioade ale anului cu volume de livrări

peste medie (Black Friday/Crăciun/Paşte) au ales să-i deservească pe ei şi nu alţi

clienţi ocaziionali care le-ar fi oferit volume considerabile de livrări

ocazionale,societatea doreşte parteneriate pe termen lung.

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali

Denumire 2013 2014

Plicuri 197.009 Plicuri 206.594 Plicuri

Paleţi 4.781 Paleti 5.894 Paleti

Colete 837.280 Colete 944.952 Colete

Greutăţi 11.614.297,43 Kg. 11.831.532,38 Kg.

Expediţii cu valoare 147.157.757,81 RON 827.415.621,20 RON

3. Informaţii financiare

Elemente de bilanţ

Exerciţiul financiar (Lei)

Page 17: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

17

Denumire 2012 2013 2014

Active imobilizate 406.690 189.910 208.733

Imobilizări necorporale 0 0 249

Imobilizări corporale 406.690 189.910 208.484

Imobilizări financiare 0 0

Active circulante 4.116.761 8.428.484 7.178.381

Stocuri 89.672 94.362 92.092

Creanţe 3.953.339 8.270.177 7.047.510

Investiţii financiare petermen scurt 0 0 0

Disponibilităţi 73.750 63.945 38.779

Cheltuieli înregistrate în avans 19.793 19.793 25.983

Total active 4.543.244 8.638.187 7.413.097

Datorii pe termen scurt 6.541.996 6.588.916 3.124.672

Datorii pe termen lung 260.232 3.929.508 162.009

Venituri înregistrate în avans 0 0 0

Provizioane 0 0 0

Total datorii 6.802.228 10.518.424 3.286.681

Capital social subscris 1.000 1.000 5.382.000

Rezerve din reevaluare 0 0 0

Rezerve 0 0 0

Rezultatul reportat (2.268.535) (2.093.870) (1.660.275)

Rezultatul exerciţiului financiar 8.551 212.633 404.691

Capitaluri proprii (2.258.984) (1.880.237) 4.126.416

Sursă: Situaţii financiare anuale 2012,2013 şi 2014

Din analiza elementelor de bilanţ , se pot observa următoarele : societatea în anul

2013 faţă de anul precedent a înregistrat o creştere semnificativă a activelor

circulante cu 4.311.723 lei, de la 4.116.761 la 8.428.484 lei, această creştere se

datorează creşterii creanţelor cu 4.316.838 lei. Datoriile totale ale societăţii au

înregistrat o creştere cu 3.716.196 lei, creşterea se datorează creşterii datoriilor pe

termen lung cu 3.669.276 lei.

Analizând evoluţia elemetelor de bilanţ în anul 2014 faţă 2013 se constată faptul

că activele imobilizate au avut o creştere cu 18.823 lei. Activele circulante au

înregistrat o dimunuare cu 1.250.103 lei, se poate observa din tabelul de mai sus şi o

diminuare a totalului datoriilor cu 7.231.743 lei, această scădere înregistrată se

datorează atât diminuării datoriilor pe termen scurt, dar şi lung.

Page 18: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

18

Contul de profit şi pierdere

Indicatori

Exerciţiul financiar (Lei)

2012 2013 2014

Cifra de afaceri 11.910.212 14.132.704 19.750.098

Costul vânzărilor (3.798.641) (4.426.542) (2.079.804)

Cheltuieli administrative (683.467) (765.593) (848.154)

Cheltuieli cu personalul (683.885) (765.316) (847.789)

Alte cheltuieli administrative 418 (277) (365)

Alt rezultat din exploatare (7.398.725) (8.727.825) (16.363.058)

Alte venituri din exploatare 115.388 363.890 85.449

Alte cheltuieli din exploatare (7.289.045) (8.894.052) (16.268.567)

Ajustări de valoare din imobilizări (225.068) (197.663) (179.940)

Rezultatul din exploatare /EBIT 28.379 212.744 459.082

Rezultat financiar (25.109) (111) (54.391)

Venituri financiare 910 75 1.673

Cheltuieli financiare (26.019) (186) (56.064)

Rezultat brut 8.551 212.633 404.691

Impozit pe profit 0 0 0

Rezultat net 8.551 212.633 404.691

Sursă: Situaţii financiare anuale 2012,2013 şi 2014

Din analiza contului de profit şi pierdere al societăţii, se constată faptul că cifra

de afaceri pe toată perioada supusă analizei are un trend ascendent, înregistrând în

anul 2014 a crescut de 40 % faţă de anul precdent.

Principalii indicatorii ai contului de profit şi pierdere ce au înregistrat creştere în

anul 2014 faţă de 2013 au fost :

Rezultatul din exploatare a avut un trend ascendent, înregistrând cu 246.338 lei,

veniturile financiare ale societăţii au înregistrat creşterea semnificativă cu 1.598 lei,

de la 75 lei la 1.673 lei. Rezultatul net al societăţii a avut o creştere considerabilă cu

192.058 lei.

Situaţiile financiare intermediare aferente Semestrului I 2013, respectiv la 30

Iunie 2014, nu au fost auditate.

Elemente de bilanţ

Denumire

Exerciţiu financiar (Lei)

30 Iunie 2013 30 Iunie 2014

Active imobilizate 312.209 264.842

Page 19: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

19

Active circulante 6.926.199 7.403.184

Datorii totale 9.234.243 9.268.485

Capitalurii proprii (1.976.042) (1.574.466)

Venituri totale 6.879.625 4.543.853

Cheltuieli totale 6.758.125 4.442.798

Profit brut 121.500 101.055

Impozit pe profit 0 0

Profit net 121.500 101.055

Sursă: Situaţii financiare semestrul I, la perioada 30 iunie 2013, respectiv 2014

Din analiza cu referire la elemete situaţii financiare, la perioada 30 iunie 2014

faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, societatea înregistrează o creştere cu

476.985 lei la active circulante. Veniturile totale ale societăţii au înregistrat o

diminuare cu 2.335.772 lei. Profitul net al societăţii înregistrează o scădere cu 20.445

lei.

3.1.Politica şi practica privind prognozele

Societatea Chronos Curier S.A. va stabili o politică şi practică privind

prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru

societăţile listate pe AeRO.

3.2.Politica şi practica privind dividendele

Societatea Chronos Curier S.A. va plati dividende in conformitate cu cadrul

financiar si legal din Romania, cu respectarea acestuia, compania va distribui

dividende dupa cum urmeaza:

- Daca investiile/profit net >1, compania nu va distribui dividende

- Daca investiile/profit net <1, compania va distribui cota parte din profit =

(1-investii/profit net)

Investitii=investitii de capital fix + capital de lucru.

4. Plan de dezvoltare

Pentru următorii ani societatea inteţionează să consolideze ceea ce a demarat în

anul 2013 şi se doreşte imbunătăţirea serviciilor furnizate după cum urmează:

Deservirea fiecărei agenţii Chronos până în orele 09.00 AM

Page 20: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

20

Oferirea clienţilor posibilitatea vizionării în timp real a statusului livrărilor

Dublarea numărului de agenţii Chronos la nivel naţional

Dublarea rutelor de transport si deschiderea unora noi

Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară dublarea flotei auto şi de

transport prin achiziţionarea de noi maşini de marfă, dezvoltarea softului existent cu

noi module şi adaptarea pentru platformele mobile (Android), achiziţionarea de noi

terminale mobile de scanat, achiziţionarea unei benzi de sortare. Societatea

intenţionează o investiţie de aproximativ 750.000 Euro.

Sumele obtinute din vanzarea de catre actionarului majoritar a unui pachet de

actiuni, reprezentand pana la 10% din capitalul social, vor fi investite in companie

pentru dezvoltarea acesteia, cu respectarea cadrului legal din Romania, permitand

noilor actionari sa isi pastreze cota de participare. Odata cu dublarea şi deschiderea

a noi linii de transport naţionale este imperios necesar achiziţionarea unei benzi de

sortare colete care să aiba ca rezultat reducerea timpilor de sortare în hubul

principal.

Societatea deja a demarat negocierile privind proiectarea şi dimensionarea

benzii de sortare in hub-ul principal Brasov

Actionarul majoritar al Chronos Curier, preconizeaza demararea procedurilor de

absorbtie de catre Chronos Curier a companiei AMC Logistic SRL, detinuta in procent

de 51% de catre acesta, iar 49% este detinuta de catre doamna Marinescu Alis, prin

care se urmareste cresterea activelor companiei Chronos Curier, respectiv cresterea

numarului de autoutilitare si camioane si a service-ului auto. Deasemenea, prin

aceasta absorbtie se va extinde domeniul de activitatea a companiei Chronos Curier,

prin completarea acestuia cu partea de logistica integrata (operatiuni vamale si

depozitari).

5. FACTORI DE RISC

România - piaţă emergentã

România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie să

aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparaţie

Page 21: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

21

cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea

activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile

persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea costurilor de

finanţare şi la încetarea investiţiilor.

Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a

procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui

echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a

acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România

poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic,

social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante

sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflaţiei, instabilitate

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în

zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate

de Guvern).

Generalităţi – Pieţe Emergente

Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar

mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri

mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente

politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte

pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii

Acţiunilor.

Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele

constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ

asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic

românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a

unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã

ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul

contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.

Page 22: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

22

Legislaţie

Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile româneşti se

modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare,

concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru

a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.

Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a

pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecţia legalã

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România

într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.

Pretul de piaţă al Acţiunilor este volatil şi ar putea fi afectat în mod negativ de

viitoare vânzãri de Acţiuni pe piaţa liberã.

Pretul de piaţă al Actiunilor este volatil şi pasibil de scãderi bruşte şi

semnificative. Scãderile preţurilor pot fi cauzate de o serie de factori, inclusiv

diferenţa dintre rezultatele anunţate de Emitenţi şi previziunile fãcute de analişti;

volatilitatea preţului general al acţiunilor pe pieţele pe care Acţiunile sunt listate sau

pe pieţele mondiale. Ca urmare, investitorii pot experimenta un declin important al

preţului de piaţă al Acţiunilor.

Acţiunile tranzacţionate pe B.V.B. sunt mai puţin lichide şi mai volatile decat

acţiunile tranzacţionate pe alte mari burse de valori

Piaţa pentru tranzacţionarea Actiunilor Emitentului va fi sistemul alternativ de

tranzactionare - Piata AeRO, operatã de cãtre B.V.B.. Acţiunile tranzacţionate pe

sistemul alternativ de tranzactionare a BVB sunt mai putin lichide decât acţiunile

tranzacţionate pe piaţa reglementata,in consecinţã, deţinãtorii de Acţiuni pot

întampina dificultãţi în cumpãrarea şi vânzarea de Acţiuni, mai ales în pachete mai

mari.

6. INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE IN

PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARE LISTARII

Page 23: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

23

Nu este cazul

7. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL

Societatea Chronos Curier S.A. doreşte pe viitor sa atragă capital, printr-o

emisiune de acţiuni, prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, în vederea asigurării

capitalului necesar dezvoltării companiei.

Chronos Curier urmăreşte prin admiterea la tranzacţionare creşterea vizibilităţi

şi notorietăţii companiei pe plan naţional în rândul partenerilor de afaceri şi

clienţilor.

8. NUMELE AUDITORILOR

Societatea nu are momentan auditori, dar va aproba auditorul financiar in

cursul anului 2015.

9. SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE

Nu este cazul.

Anexe

1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani şi ultimul

semestru, situaţiile financiare nu au fost auditate

Contul de profit şi

pierdere

Exerciţiul financiar (lei)

2012 2013 2014 S1 2013 S1 2014

Cifra de afaceri netă 11.910.211 14.132.704 19.750.098 6.879.567 4.486.637

Cheltuieli din exploatare 11.996.220 14.283.850 19.376.465 6.758.125 4.425.947

Rezultat operaţional 29.379 212.744 459.082 121.442 117.868

Rezultat financiar (25.109) (111) (54.391) 58 (16.813)

Rezultat brut 8.551 212.633 404.691 121.500 101.055

Rezultat net 8.551 212.633 404.691 121.500 101.055

Rezultat net pe acţiune

(Lei)

85,51 2.126.33 4.046,91 1.215 1.010,55

Sursă: Raportul anual anii 2012,2013, 2014 şi raport semestrial , la perioada 30 iunie

2013 şi 30 iunie 2014

Page 24: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

24

2. Sinteza poziţiei financiare /bilanţul pentru ultimii 3 ani şi

ultimul semestru, situaţiile financiare nu au fost auditate

(lei) 2012 2013 2014 30.06.2014

Elemente de activ

Active imobilizate 406.690 189.910 208.733 264.842

Active circulante 4.116.761 8.428.484 7.178.381 7.403.184

Cheltuieli in avans 19.793 19.793 25.983 25.983

Total activ 4.543.244 8.638.187 7.413.097 7.694.009

Elemente de pasiv

Capitaluri proprii (2.258.984) (1.880.237) 4.126.416 (1.574.466)

Datorii, total din

care:

6.802.228 10.518.424 3.286.681 9.268.475

- Sub 1 an 6.541.996 6.588.916 3.124.672 5.209.964

- Peste 1 an 260.232 3.929.508 162.009 4.058.511

Provizioane

Venituri în avans

Total pasiv 4.543.244 8.638.187 7.413.097 7.694.009

Sursă: Situaţii financiare anii 2012,2013,2014 şi raport semestrial , la perioada 30

iunie 2014

3. Bugete pentru anul în curs, şi pentru o perioada de 4 ani

Indicatori

Exerciţiul financiar (Lei)

2015 2016 2017 2018

Venituri din exploatare 22.000.000 24.200.000 27.830.000 32.004.500

Cheltuieli de exploatare 21.595.309 23.754.840 27.318.066 31.415.776

Cheltuieli cu dobânda 74.196 74.196 74.196 74.196

Amortizare 340.842 565.842 559.586 559.586

Profit brut 404.691 445.160 511.934 588.724

Impozit profit 64.751 71.226 81.909 94.196

Profit net 339.941 373.934 430.025 568.708

EBITDA 754.979 1.013.972 1.063.807 1.128.310

Page 25: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

25

4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO

Page 26: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

26

Page 27: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

27

Page 28: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

28

5. Actul constitutiv al societăţii

Page 29: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

29

Page 30: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

30

Page 31: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

31

Page 32: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

32

Page 33: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

33

Page 34: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

34

Page 35: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

35

Page 36: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

36

Page 37: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

37

Page 38: Document de prezentare listare BVB

Document de Prezentare a Societăţii Chronos Curier S.A.

38