diagnostic in oftalmologie

of 179 /179
DEI{ISLAMDOGAI{ CONSTAI{TIN EARAH JURJA SANDA DrAGNosTrcuL ix OFTALMOLOGIE Ovidius University Press Constanta 2006

Embed Size (px)

description

diagnostic in oftalmologie

Transcript of diagnostic in oftalmologie

Page 1: diagnostic in oftalmologie

DEI{ISLAMDOGAI{

CONSTAI{TIN EARAH JURJA SANDA

DrAGNosTrcuL ixOFTALMOLOGIE

Ovidius University PressConstanta 2006

Page 2: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL IDIAGNOSTICUL DIFERENTIAL AL

SEMNELOR $I SIMPTOMELOR OCULARE

1.

Simptome Conjunctivitaacutfl

Iridociclitaacutfl

Glaucomul acut

Durerea disconfort moderatd, cuiradieri frontale,temporale, maiales noaptea;accenfuatdla

presiunearegiunii ciliare

foarte intens6,oculard gi

perioculard;cefalee, llcrimare

Acuitateavizuald,

intactd, scdzutd Foarte scdnttd

Hiperemia conjunctivalS,superfi ciald

perikeraticd,profundd(congestie

activd)

de stazd,(congestie

pasivd)

Secrefia mucoasa,muco-

purulentd

lacrimald Iacrimald

Corneea normalS edem endotelial,precipitate pe

fata posteri oard

fulbure, edemepitelial

Cameraanterio ari

normal6 normald micd sauinexistenti

Page 3: diagnostic in oftalmologie

Umoareaapoasfl

normal6 tulbure (Tyndallpozitiv)

Tulbure (Tyndallpozitiv)

Pupila normal6 mioticS,areflexiv6,deformatd

midriaticd,,imobili, de

culoare verzrrteIris normal edemaJiat (de

culoare inchisd),desen gters,

sinechiiposterioare

congestiv (de

culoare inchis6),desen gters,

impins sprecornee

Transpa-renfa

mediilor

normal6 opacitdlipupilare

opacitdlicorneene

Fund deochi

se poateexaminanormal

normal, dificilde examinat incaz de exsudat

in cameraanterioard

imposibil de

examinat datorrtI,edemuluiepitelial

corneean. CAndse poate

examina: paprlahiperemicd,

edemaf iatd,, vasesinuoase,

dilatate, cu sauftrd hemoragii

retiniene.Tensiunea

ocularflnormall normald sau

scizutd (cuexceplia

iridocicliteihipertensive)

foarte multcrescute, (60-1OOmmHg)

Page 4: diagnostic in oftalmologie

Debut gradat de obicei gradat brusc

Vf,rstfl la orice vdrstd la orice virstd de obicei dup6 40de ani

Simptomegenerale

absente tate gi atenuate grefuri, virsdturi,bradicardie (sepoate confunda

cu abdomen acut)Tsbel 1.

2. Scflderea proqresivfl a vederii Ia vflrstnici2.1. Anamneza

o dacd este uni- sau bilateruld?o de cdt timp dweazd?. defectulvrzval este central sau global?o dacd, in familie au glaucomatp$i* ?

o dacd suferd de diabet zaharat HTA sau alte maladii desistem ?

o dacd a unnattratament gi duratalui ?

2.2. Examinareo misurarea A.V. la distantd

Scara Snellen Scara Monoyer Dimensiune (mm)5150: IlI0 0,1 15,555140: 1/8 lI,645130: 116 8,73

0,2 7,245120 - Y4 5,825ll5: U3 0,3 4,36

Page 5: diagnostic in oftalmologie

0,4 3,625lI0 - t/2 0,5 2,9t

0,6 2,4I511 ,5 - 213 2,r8

0,7 2,060,8 1,81

0,9 l,6r515: I I r,45

Tsbel 2. Scara Snellen qi Monoyer (distanld de examinare 5 m)

o mdsurarea A.V. cu punctul stenopeic

Fig. 7. Punct stenopeic

Metoda Donders se face prin examinarea A.V. a ochiului ladistanfa de 5 m, in fala optotipului. examin area fEcdndu-seseparat pentru fiecare ochi, ochiul neexaminat fiind acoperit cu osticld matd sau cu o palet6.

Page 6: diagnostic in oftalmologie

Pentru a diferenlia scSderea A.V. prin viciu de refraclie de oafecliune organicd, agezdm in fala ochiului examinat un punctstenopeic (ecran metalic perforat in centru). ln cazul viciului derefracfie, A.V. se va imbunitdfi prin suprimarea aberalieicromatice qi de sfericitate, iar in cazul tulburdrilor detransparenfS a mediilor, vederea va fi mai scdnrtd datoritddiminudrii cantitetii de lumini.

o examinarea corneei, camerei anterioare gi pupileloro m6surarea T.O.o oftalmoscopia cu pupila dilatatdo eventual examenul simfului cromatic

2.3. Cauze. catatacta. glaucomul primar cu unghi deschiso degenerescenfa maculard,legatd, de vdrstdo maculopatia diabetic6o atrofia opticdo opacitifi vitreene

3. Scflderea bruscil a vederii (mai mult de24 de ore)3.1. Etiologie

o cavze unilaterale-obstrucfia ACR-tromboza VCR-retinop atta seroasd centrali-dezlipirea de retind-hemoragia vitreeand-neurop atta ischemici-coroidita

Page 7: diagnostic in oftalmologie

a

o

O

o

O

o

o

o

o

o

cauze bilaterale-hipertensiunea malign6 cu edem macular-edem papilar de lungd duratd-leziuni chiasmatice

3.2. Anamnezadacd este uni- sau bilaterald,?dacd simptomele sunt constante sau intermitente ?

dacd apare in condilii de staticd sau in dinami cd ?

dacd este severd sau nu ?

dacd pacientul este hipertensiv sau diabetic ?

3.3. Bxaminflrimdsurarea A.V.reflexele pupilareoftalmoscopia direct6 gi indirectdangiofluorografiaultrasonografia

4. Scflderea tra

4.1. Ctuzeo atac ischemic ffanzitoro edem papilaro migrendo neurop atra ischemicio spasme ale ACRo tromboza VCRo hipotensiune in ortostatismo anemie severd

10

Page 8: diagnostic in oftalmologie

3. Durerea ocularfl5.1. Cauze

conjunctiviteepiscleritescleritekeratiteiridocicliteatac acut de glaucom

6. Durerea orbitaril6.1. Cauze

pseudotumori orbitarenevritd opticd retrobulbafiparulizii de nervi cranieni in diabetsinuzitevicii de refractie

7. Cefaleea7.1. Anamneza

o intensit atea, regiunea, frecvenfa gi evenfualii factoriagravan[igraduald sau bruscdantec edente heredo -colaterale

7.2. Examinflrireflexele pupilaremotilitatea oculardmdsurarea T.O.evaluare a func liet v rz;uale

refracfia dupd cicloplegieoftalmoscopia dupd dilatarea pupilei

o

o

o

o

o

a

o

o

o

o

o

o

O

o

o

o

o

O

o

11

Page 9: diagnostic in oftalmologie

8.

8.1. Cauzeo astigmatismo deformiri ale corneeio keratoconuso dezhpue de retindo migrena

9. Djplopia9.1. Monocularfl

o cataractd incipientd. luxafia sau subluxafia cristalinului sau pseudofakuluio astigmatism neregulato scleroza in pl6ci

9.2. Binoculario parahzia nervilor cranieni III, IV, VI

10. Prurit ocularCauze

o conjunctivite alergice. conjunctivite viraleo blefariteo sindromul de ochi uscat. alergie la medicamentele topiceo ufinare a pwtdrii lentilelor de contact

1L. Senzafia de gqrp strflinCauze

o blefarite

t2

Page 10: diagnostic in oftalmologie

o sindromul de ochi uscat. trichiaziso abrazie corneeando corpi strdini corneeni superficialio keratita punctatd

12. FotofobiaCauze

. abtazie corneeando edem corneean. uveita anterioard. albinismo aniridia

13. HemeralopiaCauze

o miopia necorectatdo deficienfe de vitamina Ao retinop atia pigmentardo glaucom avansat

14. Senzatii luminoaseCauze

o dezlipte de vitros. uveitd posteri oardo hemoragie vitreeando dezlipne de retindo opacitdli corneeneo migrend, tranzitorie

Page 11: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

15.

Co cicatrici corneene. edem corneeano glaucom cu unghi inchiso cataructd,16. Fotopsii

Cauzeo dezhpire de retindo decolare de vitroso retiniteo migrene17. Vedere coloratfl

Cauzedezhpire de vitros sau dezlipire de retind (eritropsie - rogu)intoxica[ia cu digitald, (cianopsie - albastru)dupd angiofluorogr afre, in icter, dupd tratamenful cusulfonamide gi clorotrazide (xantopsie - galben)dup6 tratament cu griseofulvind (cloropsie - verde)18. Heterocromiairianf,

18.1. Hipercromie irianflnevul Ota (melan ocjtozd, oculo-dermali)

Fig.2. Nev Ota (melanocitozd dermald)

14

Page 12: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

o

siderozdbulbardtumori iriene pigmentatesindromul Sturge - Webertratament indelungat cu latanoprost

18.2. Hipocromie irianflcongenttald, (numai a unui sector sau a intregului iris)

Fig. 3. Hipocromie iriand tn sector

o sindromul Claude Bernard - Horner. ciclita heterocomici Fuchs

19. Cresterea bruscfl a tensiunii oculareo atac acut de glaucomo glaucom primar cu unghi deschis de natur6 inflamatorieo sindromul Posner - Schlossmann. glaucom malign. glaucom postoperatoro hemoragie retrobulbard

t5

Page 13: diagnostic in oftalmologie

o

a

a

a

O

o

o

o

20. Scflderea vederii. cu F.O. normal20.L Nevritfl opticfl retrobulbarfl

o de reguld este unilaterald,. durere oculard spontand qi la migcdrile globului ocularo nu intotdeauna este afectatd, gi papila

scdderea vederii culorilordefecful vizual este central sau centrocecal sau arcuat

20.2. Sindromul Stargardt (fundus flavimaculatus)afecfiune bilat erald, ce apare la copii sau la tineriatrofia regiunii maculare

20.3. AmbliopiaasimptomaticdA.V. nu se imbundtdfegte dupd corecfie

20.4. Amaurozl congenitalfl LebernistagmusERG anormald

20.5. Acromatopsianu diferen[iazd,nici o culoarenistagmusfotofobie

21. Scotoamele pot fi:21.1. Pozitive ( sesizate de pacient) sau negative

(sesizate de examinator)21.2. Centrale in:

leziuni macularepapilitenevrite optice retrobulbareintoxicafiileziuni occipitale

o

o

o

o

o

o

o

o

t6

Page 14: diagnostic in oftalmologie

21,.3.

Fig. 4. Scotom central

Centrocecale

o

o

o

Fig. 5. Scotom centrocecal

21.4. Arcuate (scotom Bjerrum) - cauze :

glaucomischemie optic d anterroard,

miopie forte

t7

Page 15: diagnostic in oftalmologie

o

o

a

O

o

O

O

o

o

o

Fig. 6. Scotom arcuut

21.5. Paracentrale implicd o regiune aproape depunctul de fixaJie, frrd a-l include

2I.6. Pericentrale implicS o regiune ce inconjoarisimetric punctul de fixalie, frrd a-l atinge

21.7. Altitudinale - implici doud, cadrane in cAmpurilesuperioare sau inferioare, ca in:glaucomischemia opticd anteri oard,

obstrucfie de ram artenaItrombozd, de tam venosnevriteIeziuni chiasmatice

2I.8. Hemianopsia binazalfl in:glaucomanevrism al carotidei internetumori pituitareleziuni occipitale bilaterale

21.9. Hemianopsia bitemporalfl in:adenom al glandei pituitare

l8

Page 16: diagnostic in oftalmologie

O

o

O

O

craniofaringiommeningiom la nivelul aripii mici a

regiunea supraselardgliom de nerv opticmeningit6

sfenoidului sau in

Fig. 7. Hemianopsie bitemporald tn leziuni ale chiasmei optice

21.10. Hemianopsia omonimfl. leziuni la nivelul cdilor opticeo leziuni temporo-parietaleo leziwioccipitale

Fig. 8. Hemianopsie homonimd

ln:

I

19

Page 17: diagnostic in oftalmologie

2I.11. HemianopsieC.V.

in cadran implicd un cadran al

Fig. 9. Hemianopsie tn cadran

22. Hipotonia ocularflo dezlipire dq coroidd. traumatismul corpului ciliar. dezltpte seroasl de retindo intervenfii chirurgicaleo traumatism al globului ocularo fttzia globului ocular. coma diabeticd. administrarea indelun gatd de acet azolamrdd,

23. Hipermetropia progresivflCauze

o prezbiopiao dezlipirea seroasd de retindo hipoglicemiao tumori retroorbitare

20

Page 18: diagnostic in oftalmologie

24. Miopia progresivfl. miopia forteo stafilom

25. Discromatopsiile sunt de 2 tipuri:

25.1fundamentale (rogu, verde, albastru) :

o protanopia _ absenfa perceperii culorii rogu (apare ladiscromalii tip Dalton)

o deuteranopia _ absenfa perceperii culorii verde (apare ladiscromalii tip Nagel)

o ritanopia : absenla perceperii culorii albastru (este extremde rar6)

25.2.fundamentale :

protanomalia (Hart)deuteranomalia (Rayleigh|tritanom aha (este ipoteticd)

o

o

o

2L

Page 19: diagnostic in oftalmologie

Cromatopsii DeficitR-V I

DeficitR.V II

Deficitalbastru

Deficitvariabil

AconitAmfetamineAntipaludicede sintezdBarbituriceDigitaliceGriseofulvinaFenacetinaSantonine

ClorttazidaDigitaliceNitrofuranChininaTriodina

AcidnalidixicButazolidinaClioquinolDisulfiramEtambutolIbuprofenIMAOIzoniazidaLaruxylSalicilat deNaStreptomicinaSulfodiazinaTilbequinolTifomycineTolbutamida

Antipaludicede sintezdEritromicinaIndometacinRetinoizi

AnticomilialeAntipaludicede sinteziChelatoriDiabeneseLitiuFenotiazineVincristina

Tabel 3. Medicamente ce pot aveu un efect toxic, tradus cutulburdri ale simtului cromatic

O menliune speciald trebuie fbcutd in glaucom.Examin area simfului crom atic in glaucom nu face distincfie

intre glaucomul cu unghi inchis gi glaucomul cu unghi deschis.Tulburdri ale perceperii culorilor in glaucom apar inilial in axulalbastru - galben inaintea apariliei deficitelor de cAmp vrzual.Perimetria attomatizatl staticd cu stimuli colorafi are rolul de aevidenfia precoce scdderea pragului percepfiei colorate in axulalbastru - galben datoritd alterdrii celulelor ganglionare. Alterdriin axul rogu verde nu apar dec0t in glaucomul evoluat.Pierderea discriminirii cromatice este urrnarea pierderii difuze a

fibrelor optice.

22

Page 20: diagnostic in oftalmologie

Existd mai multe metode de examinare:o Tabele pseudoizocromatice Ishihara adtcd plange formate

din mozaicuri colorate in diferite tente, care desemneazdcifre sau litere:

-Planga nr. 1 are desenat, din buline colorate o cifrdlizlbrld pentru subiecfii norrnali qi pentru discromali:este planga de demonstralie-Plangele nr. 2 9 sunt citite incorect de cdtrediscromali-Plangele nr. 10 - 17 pot fi citite doar de c6tre subiectiinormali-Plangele nr. 18 - 2I sunt lizibile pentru discroma{i gi

nelizibile pentru normali-Plangele nr. 22 - 25 diferentraz6 protanopii care citescnumai a doua crfrd, de deuteranopi care citesc numaiprima cifrd.

Fig. 10. Ishihara23

Page 21: diagnostic in oftalmologie

Fig. 11. Ishihsra

Testul Farnsworth Munsell 100 Hue este format dinpatru penare in care se gisesc dispuse 84 de pastile colorate.Se cere subiectului sd aranjeze in fiecare penar pastilele inordinea progresiunii tonalitdlii lor. Examinatorul noteazd,

ordinea indicatd de cel examinat pe baza numerelor de pedosul pastilelor. Pe baza unui calcul simplu se traseazd odiagramd ce diagnostrcheazd precis orice modificarepatologici a simfului cromatic, inclusiv acea minimdalternare numitd low discrimination.

24

Page 22: diagnostic in oftalmologie

9Z

doun4,t, (p ldoun"tanap (c ldoun4o"rd

@ lqnw,tou (n :anH 001 nasunry - 4trousu"tnl IrysaI .ZI 'fit,f

Page 23: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL ilORBITA

Examinarea se efect:seazd la lumina zilet sau la luminiarttfrcrald pentru a evidenfia orice modificare privind aspectulregiunii orbitare sau al raporturilor globului ocular cu perefii gi

tesuturile din orbitl.Pentru o examinare corecti, examinatorul se a$eazd, pe scaun,

la acelaqi nivel cu examinatul gi in fala sa (adicd cu spatele lafereastrS).

1. Exoftalmia1.1. Clasificare anatomicfl

o unilateralfl-inflamatorie-vasculard-tumoral5-chistici

o bilateralfl- o ftalmop atia distiroidiand-trombo za de sinus cavernos- di s o sto zd cr anio - faci ald ( s indromul Crouzon)-neuroblastom metastati c-mielom multiplu- granul omatoza Wegener

1.2. Clasificare pe grupe de vflrstfladulfi - congestivfl

-celulita orbitard acutd-pseudotumori-tumori metastatice

27

Page 24: diagnostic in oftalmologie

-o ftalmop atia tiroidiand-trombo za de sinus cavernos- fi stula c arotido-c averno asd

adulfi - axialfl-o ftalmopati a di stiroidiand-nemanglom cavernos-varice orbitare

adul{i - neaxiali-mucocel-meningiom al aripii mici a sfenoidului-extensie a unei tumori sinusale in orbitd-tumori ale glandei lacrimale

copii-c elulitd orbitard, acutd,

-pseudotumori-gliom de nerv optic-leucemie acutd-neuroblastom metastati c

1.3. Investiga{iiir

o Anamneza-vdrsta-debutul-durata-fluctualia-cronologia simptomelor

o Inspecfia-dacd, este unilaterald sau bilaterald-dacd este axtald sau laterald,-dacd este pulsatild sau nepulsatild-culoarea pielii pleoapei

28

Page 25: diagnostic in oftalmologie

-examinarea regiunilor de vecindtate: craniu, sinusmaxilar

o Palparea-dacd la presiune este rezistentd : tumord solidd-dacd este reductibilA - tumord vasculard

o Exoftalmometria se efectueazd, cu ajutorulexoftalmometrului Hertl'care este a1c6tuit dintr-o tijd de olel pe

care culiseazd doud sisteme ce prezrntd fiecare cdte o oglinddinclinatdla 45 grade qi cAte o rigld, gradatd.

-normal, apexul corneean se afld la aproximativmm anterior de rebordul orbitar extbrn

t4-16

-sub 14 mm se vorbegte de enoftalmie-cdnd apexul corneean proemind intrevorbegte de exoftalmie u$oari-intre 18 - 20 mm exoftalmie medie-intre 20 - 25 mm exoftalmie mare-peste 25 mm exoftalmie fo arte mare

Alte examinflri-A.V. este scdnttd, c0nd este ocupat spaliul retroorbitarsau poate fi simptom in cadrul tumorilor de nerv optic-reflexele pupilare pot fi normale sau lenege incompresiuni de nerv optic: reflexul fotomotor direct (se

acoperS ambii ochi ai pacientului cu palmeleexaminatorului dup6 care un ochi va fi descoperit gi se

va remarca o contrac{ie rapidd Ia lumind), reflexulfotomotor indirect (consti in declang atea reflexuluipupiloconstrictiv nu numai de partea ochiului iluminat,dar gi la ochiul opus; se acoperd un ochi in timp cecelllalt ochi este l6sat decoperit qi ridicAnd mdna de peochiul acoperit, apare mioza la celdlalt ochi) qi reflexul

(se inviti pacientul sd

t6 - 18 ffiffi, se

Page 26: diagnostic in oftalmologie

priveascS tra distan!5 qi apoi brusc se {txeazd degetulexaminatorului la distanfa de 15 cni de nasutpacientului, pupila contractAndu-se propor{ional cuaeomodalia gi cu convergenfa)*exarnenul biomicroscopic, in special pentrn alte semnoinflamatorii-oftairnoscopia: edem papilar, dilatalii venoase-tonometria digitali a orbitei

o Examinf,ri paraclinice-explor area functiei tiroidiene-exarnen O.R.L.

e Examin6ri speciale-radiografra orbitarS: locahzarea extracrbitard sau

intraorbttard-venografta orbitard: in varice orbitare-angiografta carotidiani: ?n obstruc{ia ACR qi in

axoftalmia puisatiiS-ultrasonografia: in tumori orbitare (solide, ehistice,angiomatoase) gi ?n leziuni orbitare infiltrative-tomografta computenzatd: ajutd La vtzua\tzarea osuluimaIat, ztgomatie-RMN: ?n leziuni infectioase orbitare

Z" telulita or itarfi acutfio Cauze

-infecJii aie sinusurilor nazale asociate-posttraumatic-postchirurgical in intervenlii pentru sacul lacrimal sau

strabism-infecfii de vecindtate ca: dacriocistita, infecliisupurative ale pleoapei sau ochiului, infeclii dentare

Page 27: diagnostic in oftalmologie

Caracteristici clinice-unilaterald-exoftalmie dureroasi-edem palpebral cu durere la presiune-congestie conjunctivalS gi chemozis-limitarea migcdrilor globului ocular-edem papilar in caz de compresiune a nervului optic

Investigafii-anamnezai debut acut cu durere, tumefac\ia pleoapei,diplopie, fotofobie-exoftalmometria-testul cu sticlS rogie pentru diplopie-testul la lumind pentru fotofobie-reflexe pupilare-oftalmoscopie-CT orbitd gi sinusuri

3. Pseudotumori orbitare. Caracteristici clinice

-pot fi acute, recurente sau cronice-simptomele includ durere, diplopie qi deteriorarea A.V.-de reguld sunt unilaterale-pot fi localtzate sau difuze, anterioare sau posterioare-se asocrazd cu durere gi tumefacliapleoapei-limitarea migcdrilor globului ocular-chemozis-masd palpabild orbitard

. Investigafii-examenul excursiilor globilor oculari-tonometria-evaluarea nervului optic

31

Page 28: diagnostic in oftalmologie

-examindrt serologrce-biopsie dupd aspirare cu ac fin-ultrasonografie-CT-RMN

4. Exoftalmia tiroidianflo Caracteristici clinice

-frecvent bilat erald, dar poate fi gi unilaterald,-manifestdri sistemice de hipertiroidism ca: tremur,tahicardie gi transpiralii abundente-ldrgirea fantei palpebrale printr-o hipertoniepennanentd a pleoapelor datoritd spasmului muqchiuluiridicdtor neted Mtiller - semnul Dalrymple-tremur la inchiderea fantei palpebraleRosenbach-necobordrea pleoapei superioare la privirea in .jossemnul von Graefe

semnul

-incetinirea ridicdrii pleoapei la privireaGriffith

in sus - semnul

pleoapei superioare insoJit

- semnul Rosenbach-tremor fin fibrilar aIcAteodatd de blefaro spasm-insuficienja convergenlei la privirea de aproapesemnul Moebius-retraclia pleoapei superioare, cu impiedicareainchiderii complete a ochiului (semnul Stellwag I) gi cu

dificultatea (raritatea) clipitului (semnul Stellwag II)-exoftalmie-migc6ri restrictive a mugchilor oculari extrinseci-in cazuri severe, afect area corneei gi a nervului optic

32

Page 29: diagnostic in oftalmologie

o Clasificarea Werner a modificflrilor oculare in maladiaGraves:

-clasa 0 - fErd semne sau simptome-clasa 1 - retrac[ta pleoapei superioare-clasa 2 - tumefaclra lesutului periorbttar-clasa 3 - exoftalmie-clasa 4 - motilitate oculari restrictionatd-clasa 5 - afectare corneeand-clasa 6 - afectarca nervului optic cu pierderea vederii

o Investigafii-anamneza-examen oftalmologic complet-nivel crescut T4 - indicator de hipertiroidism-nivel relativ crescut T3.TSH -I

-examindri imagistice orbitare

5. Tromb oza de sinus cavernos. Cauze

-stafilococii ale felei-otomastoidite-septicemii

o Caracteristici clinice-debut violent-bilaterall-exoftalmie precoce-afectarea stdrii generale-durere accentuatd oculafi, qi perio culard, precedatd de

oftalmoplegie-paralizii ale nervilor cranieni - frecvent oculomotor gi

abducens, ocazional trohlear, tar facial

33

Page 30: diagnostic in oftalmologie

6. Fistula de sinus cavernoso Cauze

-traumatism cranio-cerebral-rupfurd spontand, a unui anevrism intracavernos

Caracteristici clinice'-unilateruld,-exoftalmie dureroasd gi pulsatilS-chemozis accenfuat-dilatarea venelor epibulbare

Fig. 13. Vene dilatate tn fistula carotido-cavernoasd

-oftalmoplegie- dllatare a vene lor retini ene-auscultafie: stetoscopul aplicat pe orbitd, deasuprapleoapelor tnchise suflu cu propagare Ia bazacraniului (anevrism oftalmo-carotidian), suflu continuu(tumori anevrismale), suflu sincron cu pulsul arterial ce

dispare la compresiunea carotidei la nivelul gAtului(anevri sm fi sur at carctido-c avernos)

Page 31: diagnostic in oftalmologie

Investigafii-CT.RMN-Eco Doppler

'7. c

o Caracteristici clinice-apare de reguld intre 2 qi 6 ant-exoftalmie axtald-incefogarea vederii-reflexe pupilare afectate-edem sau atrofie opticd

. Investigafii-radiografii orbitare (diametru canalului opticde 6,5 mm)-CT (l6rgire fusiformd a nervului optic)-RMN pentru evaluarea extensiei tumorii

t. Enoftalmia. Cauze

-ftizia globului ocular (bilaterald,, in boli consumptive,stdri de denutrilie severe)-micro ftalmie congen ttald-traumatisme orbitare cu fracturi de perefi orbitari-sindromul de retractte Duane (paralizie congenttald,pa\taId a mu$chilor drepli externi gi drepli interni)-sindromul Claude Bernard-Horner (enoftalmie, ptozd,,

mrozd)

mai mare

35

Page 32: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL IIIMALADIILE PLEOAPELOR

l. AnatomieStmctura histologicd a pleoapei :

l. pielea;2. glandele Zeiss;3. muqchiul orbicular;-1. muqchiul ridicdtor al pleoapei superio arc;'

5. glandele Meibomius;6. deschiderea glandelor Meibomius; glandele Krause;-. glandele Wolfring;t. conjunctiva palpebrald

2. Examinarea pleoapelor2.1. Deschiderea palpebrald,

o distanfa dintre marginea pleoapei superioare gi in61limea

S*nrului palpebral vertical (normal9 - 10 mm). distanla dintre comisura mediald gi laterald, gi ganful

),ta-a

. ptozdPozitia ochiului gi a marginii palpebrale

. entropion sau ectropion

2.3. Alte examinflri| tradtatea tendonului comisurii palpebrale laterale sau

mojiane. determinarea funcliei de ridicare a pleoapelor

37

Page 33: diagnostic in oftalmologie

Fig. 14. Mdsurareafuncliei de ridicare a pleoapei

o examinareapielii pleoapelor qi a cililoro fenomenul Bell - migcarea de ridicare in sus gi in afard, a

globului ocular ce survine la incercarea de inchidere a ochilor(in paralizia factald, de tip periferic)

2.4. Cauze inflamatoriiafecliuni infl amatorii orbitareasociate cu conjunctivita, dacriocistita gi dacrioadenitapost intervenJii chirurgicale

2.5. Cauzeneinflamatoriialergice

o

o

o

o blefarogalazrs

3. lor3.1. Infectii bacteriene ale pleoapelor

o acuteo cronice

Page 34: diagnostic in oftalmologie

a

a

seboreice

ulcerative

3.2. Herpes ) zona zoster

15. Herpes zoster oftalmic cu afectarea regiunii nasului

33. Chalazion

Fig. 16. Chalazion pleoupa inferioard

39

Page 35: diagnostic in oftalmologie

Fig. 77. Granulom

3.4. Dermatitede contact

conjunctival asociat cu chalazion

Fig. 18. Dermatitd de contact dupd utilizarea trutumentuluiantiglaucomatos

atopice cu afectarea conjunctivei gi a marginii palpebraleherpes simplex unilateralherpes zoster

a

o

o

Page 36: diagnostic in oftalmologie

3.5. Moluscum contagiosumnoduli unici sau multipli

Fig. 79. Moluscum contagiosum

asociat cu conjunctivita folicular6

Fig. 20. Conjunctivitd foliculard cauzatd de moluscum

4l

Page 37: diagnostic in oftalmologie

3.6. Afectiuni aleEntropion

-senil

Fig. 27.

-cicatriceal

Fig. 22. Entropion cicatriceal

marginilor libere palpebrale

Entropion senil

Page 38: diagnostic in oftalmologie

-congenital

fcrropion-senil

Fig. 23. Entropion congenifut

Fig. 24. Ectropion senil

43

Page 39: diagnostic in oftalmologie

-cicatriceal

Fig. 25. Ectropion cicatriceal posttraumatic

Fig. 26. Ectropion cicatriceal bilateral sever asociat cu porftriecutanatd

Page 40: diagnostic in oftalmologie

-paralitic

Fig. 27. Ectropion paralitic bilateral asociat cu paralizianervului facial

3.7. Ptoza palpebralflClasificare

-simpld

Fig. 28.05 Ptozd palpebrald congenitald45

Page 41: diagnostic in oftalmologie

-complrcatd: asociatd cu anomalii oculare congenitale:asociatd cu oftalmoplegie-neurogen6: paruhzia neryului oculomotor comun.sindromul Claude Bernard-Horner-miogen6: miastenia gravis; distrofia miotonicd-traumaticd-pseudoptoza

Diagnostic diferenfial-dermatoqalazis

Fig. 29. DermatoSalazis

-blefaroqalazis

o Investigafii-anamneza- ex ami nar e a I at erali tdll: uni I at e r ald s au b i I a ter ald- determ tnar e a ptozer in p o zi tta prtmafi,

Page 42: diagnostic in oftalmologie

Fry. 30. MRD (marginal reflex distonce) a. Normal; b. Ptozdmedie; c. Ptozd moderatd; d. Ptozd severd

Fig. 31. Mdsursrea indQimii Sanlului verticsl

-determinarea funcliei de ridicare a pleoapei: se apasdsprdnceana pentru a elimina acfiunea frontalului in timpce pacientul va privi in jos, apoi in sus gi se vor nota

47

Page 43: diagnostic in oftalmologie

excursiile (normal - 0,15 mm; funcfie de ridicare bund

- 0,8 mm; funclie de ridicare slabe,- 0,4 mm)-examinare oftalmologicd completi-studiul miqcdrilor oculare-reacfiile pupilare-examinarea din miastenia gravis: dacd este simetricisau asimetncd; pareze btzarc ale mugchilor extrinseci aiglobilor oculari; atonia muqchilor palatini qi ailaringelui

Fig. 32. Oboseald la ridicareu pleoupei tn ptozd - Miasteniagravrs

-fenomenul Marcus Gunn sinchin ezie palpebro-mandibulard (sindromul Marcus Gunn se manifestd in5oh drn cazunle de ptozd congenrtald

tilltrlltllltililllllriiir'llti n

48

Page 44: diagnostic in oftalmologie

Fig. 33. Sindrom Marcus Gunn - (r. Pozilia normald arstdptozd moderatd ta OS; b. incercsren de deschidere a pleoapei

determind deschiderea gurii

Fig. 34. Afecturea nervului III - a. Pozilia normald aratd ptozsmoderatd la OD; b. Ptozd accentuatd la privires latersld

49

Page 45: diagnostic in oftalmologie

3.8. Afec{iuni ale marginii ciliarecarLze locale: afecJiuni cronice ale marginii libere, tumoriinfiltrative, arsuri, radio gi crioterapia pentru tumorica;'aze generale : alopecia gen erultzatfl p s ori azrs

cauze sistemice: mixedem, lupus eritematos diseminat,sifilis, lepratrichiazis

Fig. 35. Trichiaziso districhtazrs

Fig. 36. Districhiazis

50

o

o

ruutrttlitillllllllIriltl rr,

Page 46: diagnostic in oftalmologie

. madarozis (pierdere a sprdncenelor sau genelor)

Fig. 37. Msdarozis

3.9. Tumori benignekerutoza seboreicd

Fig. 38. Keratozd seboreicd

o keratoacantom

5l

Page 47: diagnostic in oftalmologie

Fig. 39. Keratoacantom

3.10. Tumori malignecarcinom bazn-celular: aspect nodular, evolufie lent6, aspestrfllucitor, indurat, cu suprafa{a telean grectazicd,, cA

pigmentat6

Fig. 40. Carcinom bazo-celular nodular, scuamos

52

Page 48: diagnostic in oftalmologie

'll' l! rl!illlnr4--''w -iln;7

o carclnom al glandelor Meibomius qi Zeiss

Fig. 41. Carcinom nodular al glandei Meibomius

;t.d

Fig. 42. Carcinom ulcerativ al glundei Zeiss

3.11. Leziuni pigmentare ale pleoapelor. nevi pigmentario melano zd, precanceroasdo melanom malign

53

Page 49: diagnostic in oftalmologie

3.12. Tumori vascularehemangiom capilar: poate fi descoperitnaqtere, cregte in primul an de viafi, poate fileziuni similare in alte pd4t ale corpului

imediat dupdacompaniat de

Fig. 43. Hemangiom capilar mic

Fig. 44. Hemangiom capilar perio cular extensiv

llttrlttrilltllltrtilirll ri

54

Page 50: diagnostic in oftalmologie

?

e

Fig. 45. Hemangiom cupilar extensiv la nivelul felei

3.13. Afecfiuni chistice ale pleoapeloro chist al glandelor Zeiss. chist al glandelor Moll. chist dermoid. chist sebaceu

3.I4. Retrac{ii ale pleoapelor: la adult, ulceralia pleoapeiiste de I-3 mm fald de sclerd; vrzrbile la ochiul in pozi[te:nmard; pot fi uni sau bilaterale

o Cauze musculare:-o ftalmopatia tiroidiani-boala Parkinson

. Cauze neurogene:-parahzie faciald-deviafia nervului oculomotor comun-sindrom Parinaud

55

Page 51: diagnostic in oftalmologie

Cauze mecanice:-posttraumatic-postchirurgical-exoftalmie

Cauze fiziologice-cecitate

3.15. Boli parazitare ale pleoapelorPitiriazis palpebral: este cauzat de Phthirus pubis.afecteazd copii cu condilii precare de igiend qi poate fidistrus prin aplicalii de oxid de mercur l% sau agenlianticolinesterazd sau prin crio- sau laserterapie

Fig. 46. Pitiriszis palpebral

3.16. Manifestflri palpebrale in boli sistemiceXantelasma: aparc de obicei bilateral ca o placdsubcutanatd, situatd de reguld in ll3 internihipercolesterolemiei gi cregterii lipidelor totale

galbedatori

,rrilrllrlll rl,ll ll , l

56

Page 52: diagnostic in oftalmologie

t utsuptunx '1, .3![

,i,,,, iiliiiiiiiiillliillliiiirii]li I l I

Page 53: diagnostic in oftalmologie

a

o

a

O

CAPITOLUL IVAFECTIUNILE APARATULUI LACRIMAL)

o glande lacrimalepunctele lacrimalec analiculele lacrimo -nazalesacul lacrimalmeatul nazal inferior

1. Sindromul de ochi uscatL.1. Deficienfe lacrimale ale ochiului uscat

Sindromul Sj6gren primar gi secundarDeficienfe lacrimale non Sj6gren

- alacnmi a c ong enrtald,

-trahom-eritem punctiform ,

-arsuri- k er atit a n euro p ar altticd,-p ar alizi a nervului facial-infiltralia glandei lacrimale in sarcordozd, qi amilotdozd

1.2. Ochi uscat in afectiuni localeblefariteinflamafia glandelor tarsale Meiborniusdistrichrazisentropionectropionlagoftalmie

o colobom palpebralo afecfiuni corneene dupd purtarea lentilelor de contact

59

o

o

a

a

o

a

o

a

Page 54: diagnostic in oftalmologie

o eroziuni corneene recurenteo leziuni la nivelul limbului sclero-corneean

o Investigafii:-testul Schirmer I: se folosegte h0rtie de filtru culungimea de 3,5 cm qi 16!imea de 0,5 cm. Se introduceun capdt al benzit de hArtie in treimea externd a saculuiconjunctival inferior timp de 3 minute . Dacd, umectarease face pe o lungime mai micd de 1 cm : hiposecretilacrimali. Dacd, umectarea se face pe o lungime maimare de 3 cln : hipersecretie lacrtmald^

Fig. 48. Test Schirmer I

-testul Schirmer II: este identic cu testul I, dar iprealabil se efectueazd, anestezie 1oca16 ce suprimsecrelia lacrimall reflexd. Rezultarul ne oferi secrefilacrimali de bazd. Diferenta aritmeticd dintre cele dovalori regrezintd valoarca secretiei lacrimale reflexe.

-Timpul de rupturd a filmului lacrimal : se instileazdpicdturd de fluoresceind 0,5oh in fiecare ochi gi se ce

60

Page 55: diagnostic in oftalmologie

pacientului sd clipeascd pentru a rcpartiza uniformcolorantul" Se aqeazd pacientul la biomicroscop (f,rltrualbastru cobalt) gi se mdsoard timpul dintre momentuldeschiderii pleoapelor gi apari[ta primei zoneintunecate, adicd fere flouresceind. Valorile sunt inrnedie intre 1tr - 17 secunde.

-Testul de impregnarea cu roz Bengal : se tnstrleazdcAte o picdturd de roz Bengal 1o/oin fiecare ochi, se cerepacientului sd clipeasci gi, dupd 30 secunde se spal6 cuser fiziologic. Se obsewd la biomicroscop impregnareaconjunctivei bulbare temporale, nazale gi a corneei.Fiecare ochi se noteazd de Ia 0 - 9. Fiecare segmentocular (conjunctiva temporald, conjunctiva nazald qi

corneea) se noteazd de la 0 - 3. Absen{a impregnirii se

noteazd cu 0, impregnarea discretd cu I, impregnareamedie cu 2 qi impregnarea intensd cu 3. Acest test se

uttlize azd, in x ero fta lmi e .

Fig. 49. Test de impregnare cu roz Bengal

61

Page 56: diagnostic in oftalmologie

tr.3. Sindrom Stevens - JohnsonEtiologie

-dupd administrare de sulfamide, antibioticefeni lbu tazond, diureti c e ttazidi c e, fenito in-infecfii cu virusul herpes simplex-idiopatice

. Caracteristici clinice-febrd-adinamie-ochi rogu-erupfii rogii, veziculoase pe piele-p seudomembrane conjunctivale bilaterale-cruste hemoragice pe buze-vezretrle maculo-papuloase pe mAini gi pe picioare-simblefaron-ochi uscat

1.4.

Etiologie-afecfiuni reumatismale-boli de colagen-boli autoimune

C ar acteristici clinice-debut insidios-uscarea conjunctivei-keratopatie fi lamentoasd-poliartritd reumatoidd-gurd uscatd-voce groasd-anemie

Sindromul Sjdgreen

illllllllillllllilliiiiIm ir

62

Page 57: diagnostic in oftalmologie

r' lll I rllllllllllrrlrr

2.

o Etiologie-expuneri la vAnt, aer rece sau lumind puternicd-inflam a[h aIe pleoapelor, conjunctivei, corneei, uveei-sinuzite maxilare gi frontale- stimui ar ea p arasimp aticului

2.1. EpiforaCauze

-ale punctului sau canaliculului lacrimal: inflamafii,cicatrici-ale sacului lacrimal: inflamafri, neoplasm-ale canalului lacri monazal: devieri postinflamatorii-ale meatului nazal inferior: polipi, tumori

Anamnez,az-vdrsta-sexul-ocupaJia-modul de aparilie-antecedente cu privire la afecfiuni nazale

Examinflri-configura\ia felei gi nasului-p ozilia glob ilor o cul ari-pozi[u anornale ale pleoapelor-tonusul mugchiului orbicular-p ozi\ta punctelor I acrimal e-pozilra cililor- exami nar ea c onj unctivei-studiul permeabilitd[It canalelor lacrimale gi a saculuilacrimal

63

Page 58: diagnostic in oftalmologie

i

I

II

-- |:i: I-irj

!.l .t

I

i

iI

Fig. 50. Dilstsrea punctului lscrimal inferior

3. Dacrioadenita acutfl

o Caracteristici clinice-edemul palpebral se propagi gi asupra regitemporale gi obrajilor-deformare in ,,S" culcat a pleoapei superioare-chemozis gi congestie conjunctivald-durere la palpare-ptozd, palpebralS

4. Dacrioadenita cronici

Caracteristici clinice-de reguld, apare dupd dacrioadenita acutd, dar poateapard gi in TBC gi trahom-afecfiuni cronice ale pleoapelor-ptoza palpebrald este inconst antd-deplasarea ochiului in jos gi induntru

,.]

illilllrlllllltllltlilirrli,iii LL

64

Page 59: diagnostic in oftalmologie

r tl tilllilllqilllililt

5. Dacriocistita acutfl

Fig. 51. Dacriocistita acutd

Fig. 52. Dacriocistitd acutd cu distensia sacului lacrimal

Se datoregte inflamafiei sacului lacrimal sau postobstrucfie ac analului lacri monazal.

Page 60: diagnostic in oftalmologie

;*

Se manifesti prin epifor6, rubor, fumor, color, dolor inregiunea sacului lacrimal.

Fig. 53. Dacriocistitd acutd secundard obstrucyiei congenitalecanalului lacrim onazal

Tratament cu antibiotice, compresiuni ale regiunii sacullacrimal, sp6l6turi ale cdilor lacrimale, incizie cu drenaj

dacrioc istorino stomie

lililllllllillllltiiirli,rli rL

66

Page 61: diagnostic in oftalmologie

, il ilrtrrllrllIltlllillilltilflil

Fig. 54. Irigares cdilor lscrimale

Fig. 5 5. DacriocistorinostomieDiagnostic diferenfial :

*sinuzita frontald acutd: inflamalia este, de reguld lanivelul pleoapei superioare gi existi durere la palpare inregiunea frontald*sinuzita etmoidalS acutd: existd durere gi roqeafd Ianivelul rdddcinii nasului gi la nivelul comisurii interne,cefalee, febrd

Page 62: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL VAFECTIUNILE CONJUNCTIVEI

Fig. 56. Anatomia conjunctivei -,SF. Sac conjunctival; IF.Funduri de sac conjunctivale superior Si inferior; B.

Conjunctiva bulbard; P. Conjunctiva palpebrald; LAC. GlandsIacrimald; K. Glande lacrimale accesorii Krausel W. Glande

Wolfring; H. Cripte Henlel M. Glande Manz

1.

1.1. Anamezao dacd, rogeaJa este uni sau bilaterald ?

o dacd, debutul este la un ochi gi dacd s-a extins gi la celdlaltochi ?

o dacd se asoctazd cu durere sau nu ?

LAC

Page 63: diagnostic in oftalmologie

-q.il|F

-aoa oooo

oaaaDD DD PO FDoC)()C)FDr gDr FDI pDr

rd E>eD (D

OP9XA)A)I-='

s,B!:q,E-'8 E #i. ts'"g gir!Yco 3; Fa-cD H eCDCD/riE

8 | : IlSPB o'5(+ (\l rJ.fiets^gb'

F.. Flco5F0o

ESF r-aHap) E:S':t '-f.-\,

Page 64: diagnostic in oftalmologie

l1'il rllilrllilllIlllllllllllllrrrlTlr

Fig. 57. Tonometrie digitald

2. Coniunctivitele

2.1. Clasificareetiologicd

-infecfioase: bacterii, virusuri, Chlamydii, fungi qi

parazili-neinfecfioase: alergice, autoimune, dupd iritanfi, ochiuscat, etc.

in funclie de debut-acute-subacute-cronice

dupd tipul secre{iei conjunctivale-seroase-mucopurulente

71

Page 65: diagnostic in oftalmologie

Fig. 58. Conjunctivitd mucopurulentd

1-purulente-membranoase-pseudomembranoase

dupd cointeresarea conj unctivei'1-paplrare

-foliculare-granulomatoase

2.2. Conjunctivita acutfl mucopurulentflEtiologie

-stafilococ auriu-pneumococ-streptococ hemolitic-gonococ

Caracteristici clinice-bilaterahtate-congestie conjunctivald, in special la nivelul fundurilode sac

-secretie mucopurulenti

Page 66: diagnostic in oftalmologie

-chemozis sever

Fig. 59. Chemozis sever

2.3. Conjunctivita membranoas5pseudomembranoasfl

sau

Fig. 60. Indepdrtarea pseudomembranelor conjunctivale

in conjunctivita membranoasd agentul patogen esteCorynebacter diphthertae, pe cAnd in conjunctivitapseudomembranoasd agenful patogen poate fi streptococul,pneumococul, gonococul, stafilococul, dar gi post arsuri

73

Page 67: diagnostic in oftalmologie

incu

chimice, in sindromul Stevens-Johnson,keratoconjunctivita limbic superio ard,, dupi infec{iiChlamydii la nou-ndscutin conjunctivita membranoasd separarea membranelor se

face cu dificultate producind s0ngerdri, po cAnd inconjunctivita pseudomembranoasd separarea membraneloreste ugoard gi nu produce singerdn

2.4. Keratoconjunctivitase caractenzeazd prin aparifia de foliculi conjunctivali saupseudomembrane conjunctivale, keratitd punctatisup erfi ctald, gi limfadenop atie preauricul ard

Fig. 61. Foliculi conjunctivali

2.5. Conjunctivita hemoragicfl epidemicfl. se manifestd in epidemiio este foarte contagioasdo exist6 fenomene severe de conjunctivitd. aglutinareacililor

i:..

ii

rtliitllllllllllllrrri

74

Page 68: diagnostic in oftalmologie

t

o hemoragii mari subconjunctivaleo limfadenopatie preauriculard

2.6. Conjunctivita trahomatoasflo Stadiul I

-papile in fundul de sac

-foliculi imaturi in por,tiunea supenoard a conjunctiveipalpebrale-keratitd epiteH ald avasculard

o Stadiul II-foliculi imaturi la nivelul limbului sclero-corneean-pannus trachomatos

o Stadiul III-o linie orrzontald (linia ARLT) in porliunea superioarda conjunctivei tarsale-cicatrici stelate in porfiunea superio ard a conjunctiveitarsale

2.7. Conjunctivita alergicflo Keratoconjunctivita vernalfl

Caracteristici clinice:-catacter sezonier-bilateral6-la copii gi tineri-se manifesti prin prurit-obiectiv existd foliculi tarsali conjunctivali sau lanivelul limbului-secrelie conjunctivald vAscoasi, lipicioasd-rareori pete mici, albe la nivelul limbului-keratitd punctatd superficiald

75

Page 69: diagnostic in oftalmologie

chimice, in sindromul Stevens-Johnson,keratoconjunetivita limbic superio ard, dupS infecfiiChlamydii la nou-ndscutin conjunctivita membranoasd separarea membranelor se

face cu dificultate produc0nd s0ngerdri, pe c6nd inconjunctivita pseudomembranoasd separarea membranetroeste ugoard gi nu produce sdngerdri

2.4. Keratoconjunctivitase caracteizeazd prin aparilia de foliculi conjunctivali sapseudomembrane conjunctivale, keratitd punsup erfi ctald, qi limfadenopati e preauriculard

Fig. 61. Foliculi conjunctivsli

2.5. Conjunctivita hemoragicfl epidemicflo se manifestd in epidemiio este foarte contagioasdo existi fenomene severe de conjunctiviti. aglutinareacililor

incu

lirrrrriiiiitllrllLl.] Ltll ril

74

Page 70: diagnostic in oftalmologie

O

o

llIrlilll|lililllllilllllil|m

hemoragii mari subconjunctivalelimfadenop atie pre auriculard

2.6. Conjunctivita trahomatoasflStadiul I

-papile in fundul de sac

-foliculi imaturi in por,tiunea superioard a conjunctiveipalpebrale-keratitd epiteh ald, avasculard

Stadiul II-foliculi imaturi la nivelul limbului sclero-corneean-pannus trachomatos

Stadiul III-o linie orrzontali (linia ARLT) in porliunea superioaria conjunctivei tarsale-cicatrici stelate in por{iunea superio ard, a conjunctiveitarsale

2.7. Conjunctivita alergicflKeratoconj unctivita vernalfl

Car acteristici clinice :

-catacter sezonier-bllaterald-la copii gi tineri-se manifestd prin prurit-obiectiv existd foliculi tarsali conjunctivali sau lanivelul limbului-secre{ie conjunctivald v0scoasi, lipicioasd-rareori pete mici, albe la nivelul limbului-keratitd punctatd sup erftcrald

75

Page 71: diagnostic in oftalmologie

Fig. 62. Conjunctivitd vernald

Fig. 63. Papile gigante Si mucus abundent tn conjunctivitavernald severd

Diagnostic diferen{ial:-keratoconjunctivita atopicd (frecvent la adulfi, papilelapff in fundul de sac Ai nu la nivelul limbului)

76

Page 72: diagnostic in oftalmologie

iill! ri fi-Bq|''F- - .w

-trahomul (nu ate caracter sezonier, leziunile sunt lanivelul por,tiunii superioare a fundului de sac, afectareacorneei este caracteristicd, existd frecvente complicafiigi sechele)

Keratoconj unctivita flictenulw5--apare un nodul roz inconjurat de o zond hiperemicd pelimbul sclero-corneean sau l6ngi limb-adesea pot fi noduli multiplii-tendi ntd, la ulc eralie

2.8. Hemoragii subconjunctivaleCauze locale

-traumatisme-conjunctivite acute-fumori angiomatoase

Cauze generale-aterosclerozd-HTA-diabet zaharat-discrazii sanguine

2.9. Chemozis conjunctival

Fig. 64. Chemozis sever77

Page 73: diagnostic in oftalmologie

Itrlliilltrltitiili,rl tl,

78

Cauze-alergice-oq'elet-conjunctivitd gonococicd-dacriocistitd acutd-celulitd orbitard-exoftalmie severd-panoftalmie-tumori orbitare-afecfiuni renale

2.10 . Xer oza conj unctivalflapare in deficienfa de vitaminaA sau in sindromul de

uscatClasificare

-Xl{ - hemeralopie-Xl - xerozd conjunctivald-X2 - xetozd corneeand,-X3A - keratomalacia afecteazd maisuprafafa corneei-X3B keratomalacia ocupd maisuprafala corneei-XS - cicatrizarca corneei

2.lL Simblefarono Caaze

-afecliuni mucocutanate - sindromul Stevens-Johnson-arsuri chimice-trahom-traumatisme

pufin de ll3

mult de ll3

Page 74: diagnostic in oftalmologie

2.12. Conj unctivite pigmentareCauze

-congenitale-dupi hemoragii subconj unctivale-pigment melanic (in xeroza conjunctivald, trahom gi

conjunctivita vernald)-siderozS-argirozd,-calcozd-nevi-melanoame maligne

2.13. Conj unctivite nepigmentarePinguecula

Fig. 65. Pinguecula

-este de reguld bilaterald-poate si apar6 in amiloidozd-se caracteizeazd, pttn noduli nodulinivelul limbului, de reguld mediani-rareori se inflameazd

mici alb-gdlbui la

Page 75: diagnostic in oftalmologie

Pterigionul

,,ffi"ir:ilrtiff :J""juncivei bulbare ce depdeeqr

-prezintd 3 stadii: incipient, stab ihzatgi avansat

Fig. 66. pterigion incipient

Fig. 67. pterigion stabilizat

80

Page 76: diagnostic in oftalmologie

Fig. 68. Pterigion avansat

. Concre{iuni conjunctivale

-sunt concrefiuni alb-gdlbui Ia nivelul conjunctiveipalpebrale ce apar frecvent Ia vdrstnici

Fig. 69. Concreliuni conjunctivale

81

Page 77: diagnostic in oftalmologie

o Chisturi conjunctivale

Fig. 70. Chist conjunctival

-de reguli con{in un lichid clar

Tumori conjunctivale-dermolipom-papilom tumord pediculatd situatd la nivelconjunctivei palpebrale sau in fundul de sac sau Inivelul carunculei-hemangiom tumord rard asociatd cu hemangiomcapilar al pleoapei, de culoare rogie intensi, se albegtla compresiune, iat sAngerarea se poate produce sponsau in urrna unui traumatism minor-naevus conjunctival - fumord beni gnd., unici, mobilpe sclerd, cu tendin!6 de evolufie spre limb sauplica semilunard sau spre carunculalacnmald gi poatenepigm entatd s au p i g mentatd

llnrlirlriirlllll ,ril ,

82

Page 78: diagnostic in oftalmologie

Fig. 77. Naevus conjunctival

Fig. 72. Naevus conjunctival nepigmentst

Fig" 73. Naevus conjunctival pigmentut

83

Page 79: diagnostic in oftalmologie

-melanom conjunctival tumord rard, de reguli lavirstnici, situatd la nivelul limbului, ce poate fipigmentatd sau nepigmentatd gi rareori se poate propagain interiorul ochiului

Fig. 74. Melanom conjunctival nepigmentat

Fig. 75. Melanom conjunctival pigmentat

rrrrltrirtlltltilllrlllll rn,

84

Page 80: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL VIAFEC TIUI\IL,,E C ORNEET

Fig. 76. Structura histologicd a corneei - 7. Stratul epiteliulanterior; 2. Membrsna Bowmann; 3. Stroyna corneeand; 4.

Membrana Descemet; 5. Stratul endotelial

1. nos

1.1. Etiologiestafiloco c auriu, pneumococ, piocianicseveritatea semnelor obiective depinde de severitateainfecfiei gi virulenfa agentului patogendacd agentul patogen este Stafilococul, ulcera{ia arc in jurzone needematoase $r, ocazional microinfiltrate stromale

o

a

q<

Page 81: diagnostic in oftalmologie

dacd agentul patogenhipopion), afecfiunea este

severe de iridociclitd

este Pneumococulgravd asociindu-se qi

(ulcerul cu

cu fenomene

Fig. 77. Ulcer corneean determinat de pneumococ

dacd, agentul patogen este Pseudomonas aeruginosulceraf ia avanseazd rapid spre stromd determindnd necrostromald qi apoi la abces corneean in 48 ore

2. Ulcerul corneean herpetico virusul herpes simplex poate afecta epiteliul

(keratiti dendriticd) sau stroma corneeandnecrozantd)

corne(kerati

2.I. Keratita dendriticflo este superfi ciald, liniard, in zig-zag, ulceralia avdnd aspec

unei arbonzatrt

86

Page 82: diagnostic in oftalmologie

Fig. 78. Ulceralie dendriticd micd - colorare cu fluoresceind

o sensibil itatea corneeand diminuatdo diagnosticul se stabilegte prin coloralia cu fluoresceind sau

rozBengal

2.2. Keratita necrozantfl

Fig. 79. KerstilA sfiomald herpeticd necroticd

o apar multiple infiltrate necrotice la nivelul stromeio neovasculanza[ta apare dupd 4-5 sdptdmdni

87

Page 83: diagnostic in oftalmologie

o

a

o

2.3. Keratita disciformfledemul stromal evolue zd spre endoteliuhipoest e zie corneeandprecipitate keratice

2.4. Herpes zoster oftalmic

Fig. 80. Herpes zoster oftalmiceste unilateralleziunil e apar pe traiectul nervulur nazociliarscdderea sensibilitalii corneeneinfiltralii la nivelul stromeivezicule epiteliale

3. Keratita marginalflo Etiologie: infecfii bacteriene, Chlamydii, infecfii pa

boli alergice, ulcer Mooren, afecliuni sistemice4. Leziuni endoteliale

o precipitatele cheratice sunt depozite de celule, pigmdepuse la nivelul endoteliului corneean

Page 84: diagnostic in oftalmologie

runt patognomonice in iridociclitdt variabile ca num6r, caracter gi distribuliepunct de vedere morfologic sunt rnidi pete albe, mate

-eita anterioard, negranulomatoasd) sau in seu de oaie(in(in

-eita arfiertoard, granulomatoasd), de aspect triunghiular,iform, central, liniar, diseminat, neregulat

ul senil (gerontoxon)-aparc bilateral, de regull la vdrstnici, iarr-Arste tinere este legat de hiperlipidemie-se prezintd ca o bandd gri cu ldlimea de 1

de cornee de o zond relativ clard

dacd apare la

rnln, separatd

topatia in bandeletfl

Etiologie:-uveite asociate cu artrrtd, reumatoidi juvenill-cheratitd interstitiall-glaucom cronic cu unghi deschis-fttzia globului-hip erc alc emia urmatd de hipe rpar altoidi sm-maladia Paget-guta

Debut prin apanlia unei berz;i gri medial gi alta lateruI,in jurul limbului, frrd, interesarea lui

89

Page 85: diagnostic in oftalmologie

Fig. 81. Cheratopatia tn bandeletd extensivd

-in decursul evolujiei (cAfiva ani) cele 2 benzi se

intdlnesc in partea centrald a corneei pe meridianulinterpalpebral-de reguld se asoctaza li cu poli artrttd cronicd juvenilZgi cu tttd cronicd

Fig. 82. Cheratopatie perifericd acutd tn artrita reumutoidd

90

Page 86: diagnostic in oftalmologie

o Degenerescen{a nodularfl Salzmann-apare dupd conjunctivita flictenulard, conjunctivitavernali sau trahom

Fig. 83. Degenerescenla nodulard Sslzmann

o Degenerescenfa marginalfl Terrien-este de reguld bilat erald-in stadiile avansate se micg oreazd, iar vascularrzafia dela marginea corneei nu ajunge la limb

o Distrofia corneeanfl in refea-este bilateralS, simetricd, mai frecventd la bdrba[i,apare de regull la pubertate-intereseazd de reguld regiunea centrald

9t

Page 87: diagnostic in oftalmologie

Fig. 84. Distrofte corneeand tn relea tip I

Fig. 85. Distrofte corneeand in releu tip II

-acuitatea vr Lal6 se deterioreazd in jurul vArstei deani-are aspect granular sau aspect macular

92

Page 88: diagnostic in oftalmologie

Fig. 86. DistroJie corneeand granulard tip I

Fig. 87. Distrofte corneeand maculard

-lipseqte vasculartza\ta corne eand, iar maculele prezintd,prelungiri liniare

o Distrofia corneeanfl Fuchs-este interesatd membrana Descemet cu afectarcastromei gi endoteliului-se caractenzeazd, prin apan\ia de pete galbene inmozaic pe endoteliu

93

Page 89: diagnostic in oftalmologie

Fig. 88. DistroJie corneeand Fuchs - schematic

-dac6 se complicd sau se suprainfecteazd, duce la

glaucom secundar

Keratoconus (corneedistroficfl)

conicfl, ectazieacorneeanl

Fig. 89. Keratoconus - scft ematic-apare de reguldla fete, la pubertate

Page 90: diagnostic in oftalmologie

-se manifestd prin fotofobie gi distorsionarea imaginilorvdzute-partea centrald a corneei apare ca o picdturd de apd peo suprafa[d de sticl6-se examineazd punAnd pacientul priveascd in jossemn Munson

Fig. 90. Keratoconus - semn Munson

-retinoscopia evidenf tazd un astigmatism miopic , tar laoftalmoscopie se observd o umbrd inelard-la biomicroscop se observd sublierea apexuluicorneean, rupfuri ale membranei Bowmann $i Descemetgi vizualtzarea fibrelor neryoase corneene

95

Page 91: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL VIIAFECTIUNILE SCLEREI

l.Investigatii1.1. Anamneza1.2. Examinare la luminatul lateral1.3. Biomicroscopia dupd instilare de anestezic,

conjunctiva este deplasatd cu un tampon pentru aremarca vasculariza[ia din jurul butonului deepisclentd gi se instileazd fenilefrinb urmdrindcongestie epis clerald, dupd 10- 15 minute

Fig. 91. Episcleritd

Fig. 92. Nodul de episcleritd

97

Page 92: diagnostic in oftalmologie

1.4. Bxamene de laborator -o factor reumatoido anticorpi antinucleario acid urico glicemie postprandiald

2. Episcleritao durerea nu este prezentd, dar existl disconfort

2.1. Episclerita difuzfl

Fig. 93. Epicleritd difuzil simpldhiperemia intereseazd plexul episcleral superficial gi are oculoare rogie purpurie

2.2. Episclerita nodularfl

Fig. 94. Episcleritd nodulard98

Page 93: diagnostic in oftalmologie

se catactenzeazd printr-un nodul, conjunctiva supraiacentdfiind mobild qi traversatd de plexul superficial episcleraldiagnosticul diferenfial se face cu sclerita, pingueculainfl amati, conj unctivita flictenulard

3. Sclerita3.1. Sclerita anterioarfl difuzfl

Fig. 95. Scleritd snteriosrd difuza

se caracteizeazd prin hiperemie drfuzd qi distorsionareaplexului vascular

3.2. Scleritase caracterizeazd,scleri

3.3. Scleritase caracteizeazdsclerd putdndu-se

anterio aril nodularprintr-un unic nodul, sensibil, fixat pe

necr ozantd infl a mato ri eprin distorsionarea plexului vascular, prinvtzualtza vveea

99

Page 94: diagnostic in oftalmologie

Fig 96

Fig. 96. Scleritd anterioard necrozantd - zond svflsculard

in cazrnr grave sclera poate(granulom masiv al sclerei) maireumatoidi

cdpdta culoare maronreales la persoanele cu artritd

a

o

3.4. Sclerita necrozantfl neinflamatorie(s cleromalacia perforantfl)

dupd o lungd suferinld se rnstaleazd artrtta reumatoidd, Iafemeile vArstniceeste o afecfiune bilaterald, neinflamatorie, dar progresivdapar noduli sclerali multipli, galbeni; dupd 6 luni - | an, princompresiunea acestor noduli se poate vizaahza uveea

diagnosticul diferenJial se face cu:-sclerita - este un proces inflamator uni sau bil ateral,catacterizat prin durere vie, asociat sau nu cu artritareumatoidd gi cu evolufie favorabili-sclerita nodulard necrozantd - artrita reumatoidd este

prezentd in 50% dtn cazuri, poate fi uni sau bilateruId,caratertzatd prin inflamafie marcata. durere vie qi

evolutie nu totdeauna favorabild

r00

Page 95: diagnostic in oftalmologie

o

a

o

O

a

o

o

O

3.5. Sclerita posterioarflse asoctazd cu sclenta anterioardexistd tensiune oculard crescutdsemne inflamatorii la nivelul orbiteiptozd palpebraldmoti litate a o culard, diminuatdedem papilar gi macularexsudate subretinienetulburdri vitreene

Fig. 97. Exsudate subretiniene tn sclerita posterioard

Fig. 98. CT - tngro$are sclerald tn sclerita posterioard

l0l

Page 96: diagnostic in oftalmologie

o se invitd, pacienful sd privescd in diverse sectoare pentruo

O

o

vizualiza sclerabiomicroscopieoftalmoscopieultrasonografie

cu filtru verde

Fig. 99. Ecografie B-scan _ scleritd posterioard

examene de laborator:-factor reumatoid-anticorpi antinucleari-glicemie-acid uric-HLA.B27

102

Page 97: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL VIIIPATOLOGIA UVEEI

1. Clasificare

1.1. Anatomicflo anterioare (iridociclite)

o

O

o

o

o

a

o

o

o

etiologia uveitelor dupdAmerican Academv of

o intermediare (pars planite)posterioarepanuveite

o

a

1.2. Patologicflgranulomatoase

negranulomatoase

L.3. Clinicflacute

cronicerecidivante

1,.4. Btiologicflidiopaticeinfec(ioaseautoimunesistemice

1.5. Cercetdriletrntraocular Infl amationOphthalmology, no aratd

cu privire laand Uveites,

103

Page 98: diagnostic in oftalmologie

t) 5E4E

DiagnosticFrocente din totaiu de uveite - %o

Woods Perkins Dechlaegel Perkins gi

FolkFfenderlel

1968 1961 19?3 1984 1987lridociclita idiopaticl 37,4 32,7 11 1

Ir:dociclita cu FILA -B27pozitiv

Artrita reurnatoidd i uveirii Z n1vrr 51 2.8Ciclita heterocromicd

Fuchs0,6 1-7

Spondilita anchilopoietic5 11-7L Lrl a.l 57 1.5

Sindrom Reiter 18.s 5? l

Cheratouveita zoosterianS 0,1 0"8

Sifilis 4,5 0,6 0,1 1.2 0,9lridociclita traumaticd 0,3 4,7

Crrza glaucomato -ci ciiti cE 0,3 0

iridociclita tuberculoasS n)TOTAT, 4.6 65,8 513 59,X 27,8

E€ioE ia LTVEHTEE"OR ANTERIOA

Etiol ia UVEITELOR POSTERIGAt],[t0

Diagnostic

aProcente din totalul de uveite - *k

Woods Perkins Dechlaegel Ferkins gi

Folkllenderlel-

1960 196t 1973 r984 19E7Retinocoroidita toxopiasmicd 30,8 qq 15.-E o? -

Vasculita retinian5 1,8 4,6 6,8Llveita posterioarh idiopaticd 5,9 6-9 7'l

Histoplasmoza 3.9 32 3.5Toxocara T!-tt 1, ^Y 2.5

Retinita cu citomegaiovirus .)<L.J

Retinite idiopatice 2.2Coroidita serpisinoasd 2Epiteiiopatia in pldci i,8

Necroza retiniand acutd 1ai-JBirdshot coroidopaty 1

I L.Z

Limfom 0.6 1)Sarcom 1.1 1)

Candidoza oculard 0.3 I

Tuberculoza 2r,8 0l 0

Lupus eritematos 0TOTAL 56,5 17.6 s0.6 25.3 38,4

104

Tabele 4,5.

Page 99: diagnostic in oftalmologie

2. Uveite anterioare (iridociclite)

2.1. Investiga{ii. anamneza:

-simptomele-debutul-ttatamenful urmat-dacd existd gi alte manifestdri sistemice

2.2. Examinflribiomicroscopiaoftalmoscopia dupd instilare de midriaticetonometriaalte examindri:

-pentru afecfiuni herpetice-ciclita heterocromicd Fuchs-uveita fac o - an aflactrcd,- qiza g lauc omato cic li ttcd

o examene paraclinice:- examene radio lo gic e p entru sp ondilita anch llozantd,.HLA-827-pentru artrrta reumatoidd juvenild (factor reumatoid,

anticorpi antinucleari)-IDR la tuberculind pentru etiologia TBC-biopsia din noduli conjunctivali pentru sarcoidozd-VDRL pentru sifilis-test la Behgetini gi HLA-B 5127 pentru sindromul

Behget-examenul secreliei conjunctivale, uretrale pentru

sindromul Fi s singer-Leroy-Reiter

105

Page 100: diagnostic in oftalmologie

2.3. Diagnostic diferenfial

o pentru uveita anterio arfl-uveita anterioari idio patrcd-uveite asociate cu HLAsindrom Reiter, artrrtagastrointestinale-uveite traumatice- qiza glauc omato ciclitic 5-sindrom Behget-uveita fac o - an afilacticd,

o pentru uveita granulomatoasfl cronicfl-TBC-leprd-sifilis-herpes simplex, herpes zoster-sarcoidozd

o pentru uveita negranulomatoasfl cronic5- artrita reumato i d5 j uveni I 6

-iridociclita cronicd a copiilor-ciclita heterocromicd Fuchs

2.4. Uveita anterioari idiopaticfl

durerea gi fotofobia, ca gi afectarca acuitdlii vinrale suntvariabile

. congestie ciliard

(spondilite anchilozantd,psoriazrcd, afecliuni

106

Page 101: diagnostic in oftalmologie

o

o

O

Fig. 100. Congestie ciliard tn iridociclits scutd

precipitate in umo area apoasd (Tyndall +;exsudate fibrinoase sau chiar hipopionpupila areflexld, cu margini neregulate, greu dilatabild,sinechii posterioare

Fig. 101. Sinechie posterioard Si pupila deformatd

t07

Page 102: diagnostic in oftalmologie

flocoane flotante in vitros, evidenliabile prin ultrasonografie

Fig. 102. Ecografie modul A Si B -flocoaneJlotante tn vitros

o edem papilar sau macular (inconstant)

2.5. Irita acutdo durerea este de reguld periorbttard, asociatd cu fotofobie qi

licrimareo semnele obiective sunt asemdndtoarc cu uveita anterioard

acutd, dar mai diminuate

2.6. Iridociclita cronicflo debut insidioso uqoari congestie ciliardo durere la apdsare in regiunea corpului ciliaro camera anterioard profunddo fine precipitate keraticeo fine opacitdli vitreene

108

Page 103: diagnostic in oftalmologie

2.7. Criza glaucomatocicliticfl (sindromul Posner-Schlossmann)

o aparc intre 20-40 de ani. predomind la sexul masculino de reguld este unilaterald in atacul acut de glaucomo congestie conjunctivald gi ciliard minimdo frrd sinechii posterioareo T.O. este intre 40-60 mmHgo unghi irido-corneean deschis

2.8. Sindromul Behqeto uveitd unilateralS cu tendinfdla bilaterahzareo ulcere genitale recidivante, precedAnd cu 2-3 am uveita

103. Ulcer genital tn sindromul Behget

109

Page 104: diagnostic in oftalmologie

o leziuni la nivelul mucoasei bucale

Fig. 104. Ulcer al mucossei bucsle tn sindromul Behget

o eritem nodos

Fig. 105. Eritem nodos tn sindromul Behget

110

Page 105: diagnostic in oftalmologie

o tromboze venoase sau obstructii arteriale

Fig. 106. Ocluzie vasculard

pustule la nivelul pielii

tn sindromul Behget

Fig. 107. Pustuld dupd tnleparea pielii tn sindromul Behget

111

Page 106: diagnostic in oftalmologie

o vene dilatate pe suprafa[a corpului

Fig. 108. Vene dilatate secundure trombollebitei obliterante tnsindromul Behget

Diagnostic - 4 qiterii majore:-aftoze sau ulcere bucale recidivante-leziuni cutanate-leziuni genitale-afectare oculard

Diagnostic - 4 qrterii minore:-artrrtd,-semne vasculare-semne neurologice-afectare oculari

2.9. Ciclitaeste asociatd gi cu fenomene de trrtddurere la apdsare in regiunea corpului ciliar

o

O

tt2

Page 107: diagnostic in oftalmologie

o in cazun grave de iridociclitdmembrand ctcliticd

plasticd se vizualizeazd qi o

o

o

O

3. Uveite intermediare3.1. Manifestflri clinice

sunt bilaterale in 70% din canntafectarea persoanelor tinere este frecventdsunt relativ asimptomatice, pacienlI t acuzdnddurere de intensitate mediesemne oculare:

-fenomene medii de iridociclitd-flocoane sau opacitili in vitros-opacitdli gelatinoase la nivelul

miodezopsii gi

orrer serrata,

trabeculului, in partea inferioard a pars planei-periflebite retiniand-edem papilar uni sau bilateral-edem macular cistoid

3.2. Diagnostic diferenfialo vasculita retinianfl

-semnele vitreene lipsesco sarcoid oza

-prezenf a semnelor radiologice-biopsia nodulilor conjunctivali pozitld

o ciclita heterocromicfl Fuchs-de reguld este unilaterald,-este frecventd intre 30-40 de ani-afecjiune asimptomaticd-frrd congestie ciliard-frrd sinechii posterioare-fine precipitate corneene centrale sau declive

,''..f..:r'jri j

Page 108: diagnostic in oftalmologie

o

a

o maladia Coats-interes eazd, regiunea maculard-exsudate masive alb-gdlbui-hemoragii-fotopsii-vase neregulate, in refea, intecuite-anastomoze anormale

vitrita senilS-edemul macular cistoid lipseqte

corpi strflini intraocularitumori intraoculare

4. {.Iveite posterioare

4.1. Generalitetisunt granulomatoase sau exsudative, rar supurativeeste afectatd, regiunea maculard (formafiuni circumscrise).juxtapapTlar, dar pot fi qi drfuzeretina este afectatd, in mod secundar (corioretinitd) saucoroida (retinocoroiditd)

4.2. EtiologieTBCsifilistoxoplasmoz6sarcoid ozd,

4.3. Caracteristiciedem corioretinianfenomene de vitritdedem papilarintecuiri vasculare

o

o

a

O

o

o

o

o

o

o

tr4

Page 109: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

o

o

o

o

o

4.4. Examin6rianamnezabiomicroscopiecontrolul tensiunii oculareexamen oftalmoscopic indirect prinnivelul regiunii orrei serrata

angiofluorografieexamene radiologiceIDR la tuberculindexamindri de laborator

-titrul topxoplasma-toxocara-anticorpi antinucleari-VSH-hemoleucograma.HLA-B5-A-294.5. Diagnostic diferenfial

retinoblastommelanosarcom de coroidddezhptre de retind regmatogendcorpi strdini intraocularidegenerescenld retini andinfeclii po stoperatorii

4.6. Corioretinita TBCse caractenzeazd prin prezen[a

indentatie sclerali la

de tuberculi sau

o

a

o

o

o

a

fuberculoametuberculii TBC

-sunt Iocalizafi de reguld la nivelul polului posterior-unici sau multiplii

115

Page 110: diagnostic in oftalmologie

-gri-g61bur-dezhpire seroasd de retini

tuberculom TBC-leziune solitard-margini regulate sau neregulate, de culoare gri-dimensiuni 2-3 DP-dezhpire seroasi de retind

diagnostic diferenfial-toxopl asmoza - retina este prima afectatd, leziuni infocar, afectarea vitrosului-sifilis leziuni coroidiene multifocale, afectareavitrosului-sarcoidoza leziuni multifocale, afectarca coroidei,retinei qi vitrosului-retinita cu citomegalovirus - afectare difazd, a retinei

Fig. 109. Retinita fulminantd cu CMV

4.7. Toxoplasmozao de reguld afectare unilaterald,o dacd, este congenrtald,, este asociatd gi cu fenomene de

encefalitd, pre zentdnd lezium corioretiniene pigmentate, cutendin!6 de a evolua spre maculd

116

Page 111: diagnostic in oftalmologie

o

o

Fig. I 10. Corioretinitd toxoplasmicd

o de reguli se asoctazd cu hidrocefalie, calcificdri cerebrale gi

retard psihic

4.8. Corioretinitasifiliticfleste bilaterali in 50% dtn cazurtleziunile pot fi difuze, diseminate la periferia fundului deochi

Fig. 111. Coroiditd multifocald siJiliticd

117

Page 112: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

o

o

o

4.9. Sarcoidoza (Besnier-Boeck-Schaumann)inilial este unilateruId, apoi bilateralduveita se asoctazd cu placarde de eritem nodosuveita este de tip granulomatosmultiplii noduli conjunctivali gi irieniopacitdli vitreenelimfadenopatie bilaterald in afectarea pulmonard

4.10. Toxocarafenomene de vitritd

Fig. 112. Vitritd la un ochi cu toxocsragranulom ce cuprinde regiunea maculard sau intreg polulposterior sau spre nervul optic

Fig. 113. Granulom macular lu un ochi cu toxocara

118

Page 113: diagnostic in oftalmologie

Fig" 114" Granulom cu afectarea nervului optic ls un oclti cutoxocara

6 deztripire de retind prin trac{iune

Fig. 115. Bezlipire de retind prin truc{iune ls un ochi cutoxocara

119

Page 114: diagnostic in oftalmologie

c

o

o

o

o

o

o

c

o

o

o

o

5. (f rfrdoeielocoroiditfl)5.1. Etiologie

oftalmia simpaticdsindromul Behgetsindrornul Vogt-Koyanagi qi HaradasarcoidozaTBCsifilis

5.2. Epiteliopatia pigmentatflposteri oard,

relativ rurdafecteazd, p er so ane tinereplacarde mari situate la nivelul maculei sau periferiei Fofenomene de vitritdscdderea A"V. la 116 inseamnd, afectarea maculardrecuperare spontand a A.V. dupd 3-6 sdpt6mAni

5.3. Coroidopatia peripapilarfleste o afecliune tard,, bilateraLd, a virstei mediileziunile coroidiene2 de culoare gri-gblbui, se intind spremarginea discului papilar

. vitritdo A.V" este mult scdzutd

Fig. 116. Coroidopatie sctivd serpiginoasd

rnutrtifo cald

o

o

r20

Page 115: diagnostic in oftalmologie

o

o

5.4.ratd, de

apare la

Retinocoroidop atia Birdshotreguld unilateraldpersoane de virstd medie. cu HLA-A}9 ptezent

Fig. I 1 7. Retinocoroidopatia Birdsltoto multiple focare de culoare crem in zona centrald sau

periferi cd a FO, care evolueazd" spre atrofie

5.5. Oftalmia simpatico este o afecfiune rard, in prezent cu fenomene

granulomatoasd, ce aparc dupd traumatisrneinteresarea uveei, dupd intervenlii chirurgicale

o este o hipersensibihzarc a ochiului simpattzatuveal

o existd multiple precipitate keratice

Fig. 1 18. Precipitate kerutice

de panuveitdoculare cu

la pigmentul I

i

12r

Page 116: diagnostic in oftalmologie

o

a

o infiltrate coroidiene (precipttate Dalen-Fuchs) Ia periferiaretinian6afectarea papilei nervului optic este frecventiDiagnostic diferenfial:

-endoftalrnita facoanafilactied nu sunt semne de

uveitd-''posteri oard, ochiut congener nu e-ste afectat,anamnezd cu privire la traumatismul ocular sau cuprivire la intervenfia chirurg,1cald,-sin I Vogt-Koyanagi gi Harada - uveitdgranulomatoas6 bilaterald, dezlipire exsudativi deretin6, nu existd traumatism sau intervenlie chirurgicaldin antecedente, existd simptome meningeale (grefuri,cefalee, v6rs6furi, febrd), acufene, vertij, simtomedermatologic e (vitiligo, p sor iazis, alopecie)

t22

Page 117: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL IXAFECTIUNILE PUPILEI)

1. (diametrul pupilar este mai mic de 2 mm)1.1. Unilateralfl

o antzocona frziologicdo iridociclitdo sindromul Claude Bernard-Horner (enoftalmie, ptozd

palpebrald gi mrozd)

Fig. 119. Sindrom Claude Bernard-Horner: mioza la OD

o instilare de mioticeo pupila leneqd (cu reflex absent sau minim, reaclie inceatd la

lumind gi la acomodalie)

1.2. Bilateralflfiziologic apare la copii sau bdtrAnidupd administrare de mioticeintoxicafii cu morfind sau pesticidesemnul Argyll Robertson (pupile neregulate, areactive lalumin5)

t23

Page 118: diagnostic in oftalmologie

Fig. 120. Semnul ArgyU Robertson

distrofia miotonicd Steinert (ptozdcristaliniene po sterio are)

bilaterald, opacitdli

o tumori la nivelul mezencefalului

2. Midriaza

2.I. Unilateralilantzocoria ftziologicdpupili leneqdparalrzte de nerv oculomotor (ptozd,, mtdriazd, paraliticd,oftalmoplegie)administrare de midriaticeglaucom acut cu unghi inchisatrofie irianbtraumatisme asupra sfincterului pupilar

2.2. Bilateralfldup6 administrare de midriaticesindrom Parinaud din leziunile mezencefaluluic onverg enfei, r etr ac[ia p leo ape i, ni stagmu s )

(parahzia

o

o

o

o

a

o

o

o

o

r24

Page 119: diagnostic in oftalmologie

o

c

o

3. Anomatii de formf,3.1. Congenitale

colobom irianmernbrand pup tlard, p ersi stentb

anomalia Axenfeld-Riegerproeminenla anterioard a linieiSchwalbe spre periferia irisului,

\osoase,

3.2. Dobf,nditeo sinechii posterioareo prolaps lrlano iridodiahzd,. iridectomie. leucom aderento tumori iriene

4. Anizocoria4.1. Etiologie

o irieneo instilalii de miotice la un singur ochi sau midriaticeo parahzie de oculomotor comun (perechea a III-a)o sindromul Claude-Bernard-Hornero pupila din sindromul Argyll-Robertsono ruptura sfincterului iriano pupila lenegdo anrzocorte frziologicd

4.2. Investiga{iio pupila inegald -> mdrime mare, anoffnald a pupilei: leziune

a parasimpaticului -> examinarea motilitdlii oculare ->limitatd: parahzie de nerv oculomotor -> normali ->

(congenftale,, bilaterald,Schwalbe, extensia liniei

anomalii dentare, craniene,

t25

Page 120: diagnostic in oftalmologie

a

o

o

o

o

o

o

exalninare la lampa cu fantd pentru vizualizarea eventualeirupfuri a sfincterului irian -> da - miozl, traumaticd

-> instila{ii de pilocarptnd A,5o/o

10- 15 minutepupila inegald -> mdrime mici anonnald a pupilei: leziunea simpaticului -> frrdintdrzierea dilataliei: anrzocorie -) cu intdrzierea dilatatiei -> instilatii de cocaind I0% ->dllatalie pupilard norm ald: antzocor'e

->d'lataltemtnimd,lfrrS: sindrom Horner -> hidroxiamfetamind tr % -dilataliei : leziune po stganglionard

4.3. Examinarenormal, diametrul este de 2-4 mm (mai mare la tineri gi lavArstnici)se face la lumina naturalddiferenltercaintre pupila mare gi pupila dtlatatddiferenfierea intre pupila anonnald qi pupila leneqd

inegalitatea pupilard poate fi semn in leziuni simpatice sauparasimpaticereflexul fotomotor directprezenla ptozei gi tulburdrilor motilitdlii ocularedacd irisul este normal qi nu existd parchzia nervuluioculomotor comun, se instrleazd pilocarptnd,0,5o/o: pupila cureflexe leneqe se strAnge dup6 10- 15 minute

r26

Page 121: diagnostic in oftalmologie

O

a

o

o

o

CAPITOLUL XPATOLOGIA CRIS TALINULUI

1 . Investigatii1.1. Anamneza

dacd" are diplopie monoculard?scddere a acuttd\ii vizuale

1.2. Examinaredeterminarea A.V. la distan!1 qi la aproapeexaminarea la biomicroscop, cu pupila dilatatdecografia B-scan se indicd cAnd existd opacitdli dense alecristalinului pentru a se exclude eventualele leziuni de polposterioroftalmoscopie

2. Cataracta corticalf, senilflo Cataracta cuneiformfl

-in stadiile precoce se observd dehiscenfa fibrelorcristaliniene-la periferie se observd opacitali

3. Cataracta secundarfltraumaticdinflamatoriemetabolic6 (diabetic6, distrof,ra miotonicd Steinert,galacto zemte, hipotiroidism, hipo c alc emie)

o sindermatotrcd (sclerodermie, dermatita atopicd, thttozd,,

sindrom Werner)

gri

a

o

o

r27

Page 122: diagnostic in oftalmologie

Fig. 121. Catsractd subcapsulard posterioard tn dermatitaatopicd

o toxicd (dupd cortizon, clorpromazrnd, miotice)

Fig. 122. Progresia cataractei induse de steroizi

4. Cataracta corticalf, stelatf, posterioarflo apar opacitdli policromatice localtzate subcapsular posterioro este intdlnitd in distrofia miotonicd Steinert

Page 123: diagnostic in oftalmologie

Fig. 123. Cstaructd subcapsulard posterioard stelatd tndistrotia miotonicd

5.o Etiologie:

-irite cronice-traumatisme-glaucom-dermattta atopicd-folosirea indelungatd a mioticelor-gaz intravitreean (in operaliile pentru dezlipire deretind)

o Tipuri:-sindrom pseudoexfoliativ: aparc in 50o/o dtn cantn lapopulafia vArstnic6, la nivelul marginii pupilare,capsulei anterioare, reJelei trabeculare-exfolieri reale: sunt forma tare ce prezrntd, torsiondriale lamelelor capsulei anterioare gi in partea centrald-pigmentarea capsulei anterioare: in irite cu sinechiiposterioare, inelul lui Vossius, indusd de clorpromazrnd,,maladia Wilson

t29

Page 124: diagnostic in oftalmologie

Fig. 124. Inel Vossius

Fig. 125. Depozite la nivelul capsulei anterioare dupdutilizarea tndelungatd de clorpromazind

6.. Etiologie:

-cataracta senild-heterocromia Fuchs-miopia degenerativd,-di strofi a retini and pigmentard

Page 125: diagnostic in oftalmologie

Fig 126

-cataracta indusd de steroizi. Caracteristici: '

-firzattr policromatice la nivelul capsulei posterioare,stadiile incipiente gi ulterior opacitdti subcapsularestadiile avansate

7.metabolismul cristalinului

o Etiologie:-uveite

apare cAnd perturbd

1n

ul.

Fig. 126. Opacitdli subcapsulare anterioare in iridociclitacronicd

- afecf iuni de generative-mlop1e-distrofie retini and pigmentard,-dezhpire de retind- afecliuni vitre o -retiniene

o Caracteristici:-unilateruld,-opacitdfile debuteazd in regiunea subcapsulardposteri oard cu rrzatii policromatice

131

Page 126: diagnostic in oftalmologie

-aspect spongios al opacitdlilor-tensiune oculard scdzutdde reguld existd rubeo zd tnand

. ux&€EREe er€s€m&{x'tiesee

c pot exista subluxalii sar.l luxafii realea Investigafii:

"anaff7figza-biomicroscopia: iridodonezis, phakedonezis

Fig. 127. Cristalin luxat tn vitros - aspect ecograJic

-examindri complete pentru homocistinurie, sindromMarfan, sindrom Marchesani

132

Page 127: diagnostic in oftalmologie

a

o

a

a

CAPITOLUL XIAFECTIUNILE VITROSULUI

1. Celule inflamatorii in vitroso apffi in iridociclite, pars planite, uveite posterioare,

endoftalmie

2. Celule rosii in vitrosc dezhpue posterioard de vitroso retinopatii proliferative (diabet zaharut, maladta Eales,

tromboza de VCR, vasculite)traumatisme intraoperatorii in chirurgia dezlipirii de retindne ovas culanza[i e c oroidi anitumori coroidieneboli de sAnge

3.so in dezhprea regmatogend de retind, sediul celulelor

pigmentate este in vitrosul anterior

4.o pacientul afirmd cd ii apffi spoturi negre in aria pupilard care

ii diminud vederea, oftalmoscopia efectuAndu-se cudificultate

o Cauze:-retinop atta di ab etic d

-dezhpire. de retind-obstruc.ia VCR-dezlipire posterioard de vitros

r33

Page 128: diagnostic in oftalmologie

-maladia Eales-tumori intraoculare

o Investigafii:-anamneza-biomicroscopia, in special pentru a eliminane o vas culariza\ia tnand,-oftalmo scopie indirectd dup 6 mrdrrazd maximd-misurarea T.O.-ecografie B-scan-angiofluorografie

o Diagnostic diferen{ial:-dezlipire de retini (ne clarifici oftalmoscopiaindirectd)-vitriti (hemor agra lip seqte)

5.o pot fi fine, mici (in distrucfii tisulare), vAscoase (in uveite

posterioare) qi aglomerate (in pars planita gi sarcotdozd)o hralsza asteroidd: de reguld este unilatercld, existd opacitdli

albe, aderente de strucfura vitrosului gi nu este gravd ca

prognostico sinchizis scintilans: de reguld este biiateral, existd

numeroase cristale angulare in partea inferioard a vitrosului,nu sunt atagate de structura vitrosului qi vitrosul este fluid

6. itroso este frecventd la vArstnici, post afakie operatorie, post

vttrttd, in diab et zaharatvitrosul se detaqeazd de membrana limitantd internd a retineise evidenltazd, prin oftalmoscopie indirectd, biomicroscopiecu lentila 90D Volk, ecografie B-scan

O

o

134

Page 129: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL XIIGLAUCOMUL

Tensiunea oculari fiziologicd este asiguratd de echilibruldintre producerea umorii apoase la nivelul proceselor ciliare gi

evacuarea ei la nivelul trabeculului sclero-corneean.Valoarea tensiunii oculare (T.O.) este, aldtun de examenul

cAmpului vizual (C.V.) qi examenul fundului de ochi (F.O.), uncriteriu fundamental pentru aprecierea modificdrilor din glaucom(afecjiune cu prognostic rezervat).

L. Investieatii1.L. Tonometria

o metoda dtgrtald de misurare a tonusului ocular este ometodd imprecisd gi relativi, care se practtcd atunci cAnd

condiliile locale nu permit aplicarea tonometrului pe cornee(conjunctivite, leziuni corneene, pl6gi corneene, herpesfactal sau palpebral, blefarospasm, fuse constantd gi

necontrolabild).o tonometria cu Schi6tz (indentafie)

Fig. 128. Tonometrul Schftz

t'{F}

s135

Page 130: diagnostic in oftalmologie

I

o tonometria Goldmann (aplana{ie)

Fig. 129. Tonometrul Goldmann

o tonometria Maklakoff

Fig. 130. Tonometrul Maklakoff

tonometria non-contact

1.2. Oftalmoscopia: directd gi indirectd1.3. Biomicroscopia cu lentila Hruby sau Volk

r36

Page 131: diagnostic in oftalmologie

1.4. Tonografia - inregistrarea relafiei care existd intrediminuarea presiunii tonometrice cu eliminare de

lichid endoocular intr-o unitate de timp, sub efectulunei presiuni constante

1.5. Gonioscopia: contribuie la stabilirea diagnosticuluipozitiv, diagnosticului diferenlial, al unor tipuri de

glaucom, in clasificarea bolii, la evaluarea eficienleiterapeuticii aplicate. Gonioscopia este o metoddindispensabild in studiul patogenezer glaucomuluicongenrtal, clarificSrii etiologiei glaucomuluisecundar, indicafiei actului chirurgical. Tehnicaelaboratd de Goldmann permite studiul unghiuluicamerular in secfiune optic6, prin folosirea efectuluiprismatic al unei sticle de contact, in care este

introdusd o oglindd cu reflexie totald.1.6. Examenul cflmpului vizual

metode cinetice-metoda prin compar alte-perimetria Goldmann

metode statice-p erirnetria sta ttcd me di and-perimetria staticd circulard-p erimetria static 6 comp uterizatd,

1.7. Teste de provocareprobe cu acfiune generalfl

-proba la cofeind-proba vasopresoare la rece (cold pressor test)-proba de compresiune a jugularelor

probe cu acfiune localfl-proba la obscuritate

t37

Page 132: diagnostic in oftalmologie

-proba la iluminarea ochiului-proba la hornatropind-proba lecturii-proba la priscoi-proba la corticosteroizi

probe cu ac{iune combinatfl-proba ingestiei de apd

probe terapeutice-proba terapeutic6 la pilocarpind-proba la adrenalind-proba la compresiunea globului ocular

j2.

2.I. Definifie - este o neuropatie multifactoriald, la carecregterea tensiunii oculare peste 2l mm Hg,reprezintd un risc major.

2.2. Car acteristici cliniceasimptomaticd in primele stadiipoate fi depistat int0mplStor la un control pentru prescrierede ochelari pentru prezbiopieT.O. peste 2I mm}lgdiferenld de T.O. de peste 5 mm Hg intre cei doi ochiunghi irido-corneean deschistrdsdtun caracteristice ale papilei:

-alungirea verticald a discului-hemoragr in formd de aqchie posterior de disc-deplas area vaselor nazal-paloarea discului accentuati-atrofie peripaptlard

138

o

o

o

O

O

o

Page 133: diagnostic in oftalmologie

-pulsafia A.C.R.-straful fibrelor nervoase retiniene poate prezentadeficite glaucomatoase, inainte ca acestea sd arbd unechivalent evident in morfologia papilei

teste de provocare sugestive - ingestia de lichide coroboratcu examinarca clinicd poate suspiciona un glaucommodificdn ale A.V.afectarea cdmpului vtntal: scotom Seidel, scotom Bjemrm,scotom arcuat sau treapta nazald Roenne

Fig. 131. Modilicdrile cdmpului vizual tn glaucomul primar cuunghi deschis: 7. evidenlierea spotului orb; 2. scotom Seidel; 3.

scotom Bjeruum; 4. scotom Bjewum $i treaptd nszald Roennel5. treaptd vazald Si scotom Bjerrum; 6. stadiul Jinal

2.3. Diagnostic diferenfialo hipertensiune oculard

-asimptomatici, cu valori ale T.O. peste 2I mmHg-nerv optic aparent normal-C.V. normal

o

o

I

139

Page 134: diagnostic in oftalmologie

cupa discului optic fiziologtcd,-ldrgirea diametrului cup6-disc, dar nonprogresivd-frrd cregterea T.O.-frrd deteriorarea C.V.

glaucom secundar cu unghi deschis: post cataructiinfumescentd, de nafurd inflamatorie sau cortizomcd,ctlza g I auc omato c i c li trcd,

-fenomene de iritS-recidiv antd,

-unghi irido-corneean deschis-aparc de reguld unilaterul-T.O. este in jur de 40-60 mm Hg-congestie conjunctivald minimi

o atrofia opticd-paloarea discului nu este propor,tionall cu raportulcupd-disc-T.O. normald-C.V. afectat

o glaucomul cu tensiune normaldo anomalii congenitale ale nervului optic, in miopia forte, in

colobomul neryului optic

3.o sinechii la nivelul unghiului irido-corneeano asociat sau nu cu cu tensiune oculard crescutdo gonioscopia ajtfid la stabilirea diagnosticului

140

Page 135: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

c

o

o

o

Fig. 132. Gonioscopie - unghi deschis

4. Glaucomul acut (congestiv)c ong e sti e c onj unctivald, mar c atd,

s ensibilitate corneea nd, scdzutd

eameta anterioari qtearsd

inchiderea unghiului este totdeauna prezentdpupila in midri azd ovalard,

T.O. foarte crescutd (chiar gi digital)scdderea accentuatd a vederii

5. Glaucomul secun5.1. Blocaj pretrabecular

inflamatorneovascularendotelial (sindroame irido-corneene)

5.2. Blocaj trabecularpigmenlimacrofage ?n glaucomul facolitic

o

o

O

o

o

I4I

Page 136: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

proteine in iridociclite acute

administrare de steroiziviscoelasticeintumescenfa relelei trabecularecelule neoplazice

5.3. Blocaj posttrabeculartumori retrobulbarefistu16 de sinus cavernossindrom Sturge-Weber

6.6.1. Cauze anterioare

o contrac\ia particulelor inflamatoriio contracfia membranelor fibrovasculareo contraclia membranei endoteliale

6.2. Cauze posterioareo intumescenfa cristalinuluio afakia simpl6 sau cu hernie de vitroso subluxa,tia de cristalino secluzia pupilardo tumori intraoculareo atrofia esentiali de iris

7. Criza glaucomatocicliticfl (sindromulSchlossmann)7.1. Caracteristici

o aparc dupd pusee de iridociclitdo recidivantd. unghi irido-corneean deschis. de reguld este unilaterald

Posner-

Page 137: diagnostic in oftalmologie

o

o

a

o

o

o

o

T.O. este intre 40-60 mmHgcongestie conjunctivald superfi cial6

7 .2. Diagnostic diferen{ialglaucom uveitic de alte cauze

glaucom acutglaucom neovascularglaucom pigmentarglaucom facolitic

8. (prin proteinele cristaliniene)scurg qi obtureazd releauaproteinele cristaliniene se

trabeculafi,unilateralcongestie conjunctivaldedem corneeanumoare apoasi cu Tyndall +T.O. crescutdtipic pentru cataracta hiperm aturd,

unghi irido-corneean deschisfrrd, sinechii periferice anterioare

9. Glaucomul facoanafilactico anarffneza (traumatism recent, intervenlie chirurgicald

pentru cataractd, aphcalii Laser)o precipitate (,,seu de oaie") pe endoteliul corneeano umoare apoasd tulbureo sinechiio congestie conjunctivaldo edem corneeano T.O. crescutd

o

o

o

o

o

o

O

o

143

Page 138: diagnostic in oftalmologie

1 0. Glaucomul neovascularL0.1. Etiologie

o retinop atia diabeticd prolife rutivd,o maladia Ealeso tromboza VCRo obstrucfia ACRo dezlipirea de retind. tumord intraoculari

10.2. Caracteristicio neovase irieneo neovase in refeaua trabeculardo T.O. foarte crescutdo inilial unghiul irido-corneean este deschis, ulterior se

inchide datoritd membranelor fibro -vasculareo hiperemie conjunctival6o edem corneeano modificdnlanivelul papilei nennrlui optic

10.3. Diagnostic diferenfiato glaucomul acuto ciclita heterocromicd Fuchso atrofie esenfiald de iriso midnazl dupd uveite (atropind). retinopatia de prematuritate

r44

Page 139: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL XIIIAFECTIUNILE RETINEI

Fig.133. F.O. - aspect normslInvestigaf iile includ:

. anamnezao determinarea A.V.o oftalmoscopia directd sau indirectd. biomicroscopia cu lentila Goldmann, Hruby sau Volko angiofluorografia

Fig. 1 3 4. Oftalmo scopie indirectd145

Page 140: diagnostic in oftalmologie

o ecografia

perimetriaERG

o

o

Fig.136. ERG

Fi9.135. EcogruJie A-scan qi B-scan

oUf.edE

146

Page 141: diagnostic in oftalmologie

O EOG

Fig.137. EOG

o PEV

Fi9.138. PEV

1. Hiperemia1.1. Cauze

o arterialeo venoase: maladia Eales, tromboza VCR, glaucom,

retinop atta diabetic d, papllita gi nevrita opticd

2. Anemiao se intAlnegte in obstruc[iaAcR gi atrofia opticd

3. Edemo edemul retinian de regul6 se localizeazd in regiunea

maculatd

t47

Page 142: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

o

o

O

o

4. Hemoragii intraretiniene4.1. Hemoragii in flacflrfl, in:

o tromboza VCRo retinop atiahipertensivd. retinop atia diabeticS background

periflebita retiniandedem papilarneurop atia i schemic d ante noardsunt rogii, multiple, locahzate in jurul discului papilar, lamarginea discului papilar sau in poluln posterior

4.2. Hemoragii punctiforme, in:retinop atia diabeticd backgroundretinop atia di ab eti c 6 preproliferativdtromboza VCR

Fig.139. Hemoragii retiniene Si exsudate dure

4.3. Hemoragii radiare sau stelate, in:o leucemieo anemia pernicioasdo boli de colagen

148

Page 143: diagnostic in oftalmologie

o diabet zaharato endocardita bacteriani subacutd

5. Hemoraqii preretiniene (subhialoidiene)o sunt situate intre membrana limitantd interni li membrana

hialoidd a vrtrosului5.1. Ctuze

o retinop atta preproliferativdo traumatismeo hemoragii subarahnoidiene

5.2. Cuacteristicio apar brusc, in zona centrald a retinei, avind tendinfd la

expansiune gi apoi la resorblie spontan

6. Hemoragii subretiniene. afecteazdfotoreceptorii qi epiteliul pigmentar ale retineio zonele hemoragice alterneazd cu zonele clare

Cauzeo neovas cularizatie coroidiani

maladia Coatstraumatisme

7. Anomalii ale vaselor sanguine retinieneo sunt intdlnite tortuozitAqi sau vancozitdli: arteriale

sau venoase (in retinopatia diabeticd)(in HTA)

o

O

149

Page 144: diagnostic in oftalmologie

Fig.140. Vase retiniene dilatate qi turtuoase

8. Anastomazede reguli int0lnim anastomoze intre o ramurd a ACR cuartera cilioreiniand sau anastomoze venoase in angiomatozesau anastomoze retinocoroidiene in toxopla smozd

9. Anevrismede reguld intereseazd captlarele, dar qi arteriolele qi venulele

Cauzeretinop atta diabeticdretinop atia hip ertensivdmaladia Eales

tromboza VCRmaladia Coats

o

o

O

o

O

150

Page 145: diagnostic in oftalmologie

10. Exsudate dure

Fig.l4[. Exsudate dure tn retinopatia diabeticd background

o sunt placarde galbene, relativ cu margini distincte, cutendinfd de evolulie spre regiunea maculard

Fig. 1 4 2. Maculopatie diabeticd

151

Page 146: diagnostic in oftalmologie

O

a

o

11. Stea macularf,

Fi9.143. Stea maculardCauze

retinop atta hip ertensivdneuroretinit6edem papilar

12.Exsudate moi

Fi9.144. Exsudate moi

r52

Page 147: diagnostic in oftalmologie

Cauzeo retinop atta diabeticdo retinop atta hipertensivdo tromboza VCRo anemie severd

13. Otrstructiatr3.1. Caracteristici

o sciderea bruscd a vederii, chiar pAnd la perceplia luminiio de reguld este unilateruId,o retina are aspect liptos in primele 2-3 ore, tar a doua zi

edem dens al maculeio nonperfuzie la angiofluorografte

Fig.145. AFG tncilioretiniene,

ob struclia ACR (p erfuzia circulalieidar nu Ei a circulaliei rettiniene)

Fig 145-b

153

Page 148: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

a

13.2.Investigafiimdsurarea tensiunii arterialedeterminarea num6rului de eritrocite ,

ecografia Dopller a arterei carotideEKG

13.3. Diagnostic diferenfialochnia unui ram aftenal (scdderea vederii corespundaregiunit afectate, albirea retinei corespunde zoner ischemice-embol prezentin 2-3o/o din cazuri)dacd artera cilio-retiniand nu este afectatd,. vederea cenffalieste p6stratS

ocluzia arterei oftalmice (retina este alb-ldptoasd, macula nueste roqie-ciregie

. la AFG: circulatiaretino-coroidianS este afectatd,

14. Obstructia VCRl4.L Caracteristici

o poate interesa vena centrald sau un ram venos. cAnd este afectat un ram venos, semnele retiniene se

Itmtteazd, la zona afectatd14.2. Oftalmoscopic

o in stadiul inilial existd dilatatii venoase qi hemoragii difuze

Fi9.146. Tromboza VCR

r54

Page 149: diagnostic in oftalmologie

o in stadiile avansate, venele devin tortuoase, hemoragiile se

extind la periferie sau in jurul papilei, existb edem retinian,stea maculari

14.3.Investigafiio examen clinic generalo oftalmoscopieo determinarea T.O.o biomicroscopie gi gonioscopieo AFGo mdsurarea tensiunii artenaleo examene de laborator:

-proteine serice-numir eritrocite-VSH-lipide totale

t4.4. Diagnostic diferenfialo edem papilar

- afecliune bilat er ald,

-edem mare al papilei-hemoragiile in flacdrd,frrd intere sarea peri feriei

retinop atte diabeticd-bilateral6-de regull afecteazd polul posterior-hemoragii punctifonne-exsudate dure-de reguld microanevrisme

. retinopatie hipertensivd-de reguld bilat erald, simetricd-hemoragiile sunt deseori superficiale

sunt in jurul discului papilar,retiniene

155

Page 150: diagnostic in oftalmologie

-stea maculard-rareori edem retinian-A.V. nu este afectatd

l5.Retinite - Cauze:15.1. Vasculita retinianfl

o periflebite-maladia Eales

Fi9.147. AFG tn msladia Esles-TBC-sarcoidozd

o periarterite-periart erita nodoasd-dermatomtozita-lrrpus eritematos diseminat- granul omatoza We g ener

l6.Ateroscleroza si HTAo Clasificarea Leismann

-sclerozd involutivd asociatd cu HTA sistolicS

156

Page 151: diagnostic in oftalmologie

-sclerozb involutivd asociatd cu HTA benignE-sclerozi involutivd avansatd asociatd cu HTAdiastolicd-FO normal la tineri-hipertensiune precoce in vasele tinere-HTA malignd-HTA severd cu sclerozd, reactivd

1 7. Retinopatia hipertensivdl,7.L Clasificare

o Grad0-normalo Grad 1 - doar modificdrt ale reflexului arteriolar. Grad 2 - modificdri ale reflexului arteriolar (crescut)o Grad 3 - artere in fir de cupruo Grad 4 - artere in fir de argint

Fig. 1 4 8. Retinopatie hipertensivd

17 .2. Oftalmoscopieo calibrul arterelor retiniene diminud. modific drt ale incruciqdrilor arterio-venoaseo hemoragii

r57

Page 152: diagnostic in oftalmologie

o

o

o

exsudate dure sau moiedem papilar in HTA maligndmo di fi c dri angi o fl uoro grafi c e

Fi9.149. Retinopatie hipertensivd - aspect AFG

L7 .3. Diagnostic diferen{ialedem papilar

-afecfiune bilateruld,-edem mare al papilei-hemoragiile in flacdrd, sunt in jurul discului papllar,frrd interesarea periferiei retiniene

retinopatie diabeticd-bilateral6-de reguli afecteazd polul posterior-hemor agli puncti fonne-exsudate dure-de reguld microanevrisme

1 8. Retinopatia diabeticfl18.1. Aspect oftalmoscopic

o Retinopatie diabeticd background

158

Page 153: diagnostic in oftalmologie

Fig. 1 5 0. Retinopatie diabeticd background

-mlcroanerrnsme capilare: unice sau multiple sau inciorchine, de culoare rogu aprins, sifuate de reguld inpolul posterior, temporal de fovee, rareori afecteazdA.V., vizibile la AFG-exsudate: tn formd de ciorchine (retinopatie circinatd)-modificdrt venoase: devin dilatate, sinuoase, cuvarrcozitdti

Retinop atre diabeticd preproliferativi-vene dilatate-exsudate cotton-wool-hemoragii in flacdrd-microanevrisme

Retinopatie diabeticd proliferativd-neovascularizatie frrd o anumitd localizarc-neovascularizatie cu localizarc

Maculopatie diabetic6-este de tip proliferativ, cu focare exsudative difuze,focare ischemice sau forme mixte

159

Page 154: diagnostic in oftalmologie

18.2. Diagnostic diferentialretinopati e hipertensivdtromboza vcR asociatd cu retinop atie diabeticd

Fig.ISI. Retinopatie diabeticd ssociatd cu tromboza vcR -aspect AFG

Fig.752. Retinopatie diabeticd asociatd cu trombozn vcR -aspect AFG

160

o

a

Page 155: diagnostic in oftalmologie

trombozd de ram venos

anemialeucemiasindrom ischemic ocular

1 9. Retinopatia pigmentarfllg.L Caracteristici

o hemeralopie. artere spasticeo pigmentafie caracteristicd (,,osteoblaqti") inilial in zona

ecuatoriald, care ulterior se extinde gi spre celelalte regiunio paloarea disculuio A.V. scdzutd foarte mult (vedere prin ,,ochean" sau ,,!eavd

de pugcd")19.2.Investigafii

o perimetria arutd scotom in regiunea ecuatortald, care se

extinde centripet gi centrifug. ERG: componenta scotopicd este diminuatd sau absentdo AFG: artere strAmtorate, filiforme

20. Retinopatia seroasfl centralfl

Fig. 1 5 3. Retinopatie seroasfr centrald161

Page 156: diagnostic in oftalmologie

. vedere ince{ogat6, obiectele par distorsionate, scotom central

. A.V. scade mult, pacientul solicitind mdrirea dioptriilor

. Testul Amsler: liniile drepte apffi strdmbe

Grila Amsler

Fig.155. Grila Amsler suprapusd peste polul posterior

Fig.154.

t62

Page 157: diagnostic in oftalmologie

o oftatrmoscopie: culoarea cenuqie -gfl a polului posterior incontrast ctt absenta reflexului foveolar qi edem macular

c biomicroscopia cu lentitra H{oby sau Volk

21. (Stargardt)

zl.L Caracteristicio aparc?ttttt 10-20 de anio vederea centrald este scdztrtd,

o este o afecfiune bilateraldo macula are aspect ovoid, pigmentatd in jur

Fig. I 5 6. DistroJie maculard juvenild

o se transmite autozomal recesivo duce la orbire

163

Page 158: diagnostic in oftalmologie

Fig.157. Distrofie maculard - stsdiu ftnal

22. (DMLV)22.L Caracteristici

o este o degenerescenfd neexsudativdo afectea zd v ederea centraldo este bilateralSo atrofia epiteliului pigmentar (aspect geografic)o pigmentare maculard avansatd in faza fina16

22.2.Investigafiio testul Amslero biomicroscopie cu lentila +60D sau +90Do AFG

22.3 . Diagnostic diferenfialo retinop atia seroasd centraldo drusen macularo miopia forte cu leziuni de coroido zd, mtopicd, maculard,o maculopatia infl amatorieo distrofi a maculard heredo-familialdo maculopatiatoxicd

r64

Page 159: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL XIVAFECTIUNILE CAILOR OPTICE

o Simptomatologie-diminuarea A.V.-dureri retroorb rtarc sau la migcdrile globilori oculari- afectarea refl exelor pupilare-afectarea vederii culorilor

1. Nevrita opticfl

1.1. Cauze. scleroza multipldo infeclii virale, in special cele din perioada copildrileio diabet zaharuto boli autoimuneO TBCo sarcoidozao infecfii de vecindtate (meninge, orbitl, sinusuri)o infecfii intraoculareo anemiao avitaminozao intoxic alra alcoolo -tabacrcd,

1.2. Car tcteristici cliniceo A.V. se amelioreazd dupd cdteva zlIe de la debut, de reguld

dupd o sdptdmdnd de la debuto unilateraldo reflexele pupilare sunt mai lenege. afectarca vederii culoriloro scotom central, centrocecal sau paracecal

16s

Page 160: diagnostic in oftalmologie

1.3. Investigafiio Anarnneza

-vArsta pacientului-dacd, A.V. a scdzut treptat sau brusc-dacd are dureri la migcSrile globului ocular

o Examindri-examen oftalmologic-reflexele pupilare-examenul simfului cromatic-o ftalmo scopie cu pupila dilatatd,-examenul C.V., de preferinld perimetria automatizatd-AFG pentru depistarea unui eventual edem al disculuipapilar-determinarea tensiunii oculare-mdsur at ea tensiunii arteriale-examene de laborator.RMN

2. Papilita. discul optic este hiperemic, edematos, cu contur gterso edemul discului papilar poate deplgi 2Do vene retiniene tortuoaseo hemoragii gi exsudate peripapilare

t66

Page 161: diagnostic in oftalmologie

Fi9.158. Papilitd - uspect AFG

o uneori edem macularo fine opacitdfi vitreene

3. Nevrita retrobulbar6 acutfl

3.1. Caracteristici clinice. de reguld este unilaterald,o absenJa reflexului fotomotor direct este semn patognomonico scdderea vederii culorilor este semn c6 acuitatea vizuald se

va diminuao scotom central sau centrocecalo dureri la miqcdrile globului ocularo semnele oftalmosopice ne aratd cd leziunea este proximal de

lamina cribrosa

I

167

Page 162: diagnostic in oftalmologie

3.2. Diagnostic diferen{iato Edem papilar

-este bilateral-nu afecteazd A.V.-nu afe cteazd, vederea culorilor-pacientul nu prezintd, dureri Ia migcdrile globiloroculari-vitrosul este clar

o Neuropatie ischennicd anterioard-A.V. scade brusc-apare mai frecvent dupd v6rsta de 50 de ani-pacientul 'nu prezintd dureri la migcdrile globiloroculari-papila de culo arc pald,-existi scotom altitudinal inferior

. Hipertensiunea malignd-edem papilar bilateral-TA crecuti-hemor agtt in,,fl ac drd"exsudate cotton-wool

. Neurop atie toxicd sau metabolicd-sc6derea A.V. este progresivi-consum de alcool, etambutol, tzonrazidd, (HIN),clorochind

4. Edemul papilar4.1. Cauzele edemului papilar unilateral

o tromboza VCR. sclerita posteri oardo papilita. neuroretinita

168

Page 163: diagnostic in oftalmologie

. neuropatra ischemicd anterioario pars planita r

o neurop atra compresivi4.2. Cauzele edemului papilar bilateral

o HTA malignd : ,E?.:

o diabet zaharat4.3. Caracteristici clinice

o Edem papilar la debut d

-hiperemie medie inferior sau superior-alungirea discului papilar-contur gters, inilial nazal, apoi inferior gi superior

. Edem papilar stablhzat-edem al intregului disc-contururile papilei gterse

-vene sinuoase, tortuoase-hemoragii in,,flacdtd'-edem macular-circumferinla peripap tlard, este incre{iti (semn Paton)

o Edem papilar cronic-alungirea discului este mai micd-accentu area palorii discului-arteriolele strAmto rate-vase in ,,baionet6" in apropierea discului-in final disc plat, palid

4.4. Investilafiio anamnezao examen oftalmologico reflexe pupilareo examenul vederii cromaticeo oftalmoscopia dupi midrrazd maximd

r69

Page 164: diagnostic in oftalmologie

o examenul c0mpului vizual cu perimetrul automat izato angiofluorografia

Fig.I59. Edem papilar - uspect AFGmdsurarea TACTRMNPunclie lombard

5. nterioarf,5.L. Caracteristici clinice

o de tip arterial-bilaterald in 75% din cazun-scdderea accentuatl a A.V.-hemoragii peripapilare in,,flac drd"-paloarea discului papilar dupd 7 -I0 zlle de la debut-atrofia optici se instaleazi dupi circa 2luni

o in cadrul altor boli-ASC-HTA-diabet zaharut-boli de eolagen-hipercolesterolemie

170

Page 165: diagnostic in oftalmologie

-anemie-fum6tori

o debut bilateralin 40% dtn cantrr. amaurozd, fugaceo scdderea A.V. este minimi sau moderatdo decolorare paprlard tn sectoro fine hemoragii peripapilareo afectarea fibrelor nervoase se detecteazd prin

cdmpului vizualexaminarea

6. Atrofia opticfl primarfl6.L. Etiologie

o nevrite retrobulabareo toxice (rzoniazidd, etambutol)o carenle de vitamina B I, BI2o consum de alcool gi fumato ambliopieo leziuni compresiveo traumatismeo ereditare

6.2. Caracteristici clinice. scdderea A.V.o pupile dilatate gi fixeo paloare a discului papilaro margini nete ale discului papilar

7. Atrofia opticfl secundarflo atrofia opticd precede edemul discului papilaro cavze: papilita acutd sau cronic6, neuropatia ischemicd

anterioard

t7t

Page 166: diagnostic in oftalmologie

8.

8.L. Cauzec gliom de nerv optico meningiom al aripii mici a sfenoiduluio pseudotumori orbitare in cadrul oftalmopatiei distiroidieneo leziuni compresive intracraniene la nivelul nervului optic,Ia

nivelul chiasmei optice, tumori pituitare, craniofaringiom,anevrism de afterd carotidd internd

8.2. Cwacteristici clinice. scdderea A.V. este progresivd. edem papilaro afectarea cdmpului vtzual

-,in leziunile proximale: hemianopsie omonimd,heteronimd sau in cadra

Fig.160.-in leziunt labitemporuld

Hemianopsie tn cadrannivelul chiasmei optice: hemianopsie

Fig. 1 6 7. Hemianopsie bitemporald172

Page 167: diagnostic in oftalmologie

-inleziuni ale tractului optic: hemianopsie omonimd

Fig. 7 62. Hemianopsie omonimd

173

Page 168: diagnostic in oftalmologie

CAPITOLUL XV

1. Anamneza1..1. Prenatalfl

o afecliuni in cursul sarcinii. dacdmama a consumat droguri. diabet zaharut

1.2. Postnatalilc metoda prin care a ndscuto scorul Apgaro anoxie sau hipoxie la nagtereo durata sarcinii

1.3. Debutul strabismuluio vdrsta la care a debutato dacd devierea a fost graduali, intermitentd sau bruscio dacd este unilateral, bilateral, intermitent sau constanto de ce afecliuni a suferito dacd a suferit vreun traumatismo dacd a urmat weun tratament pentru alte bolio dacd a urmat tratament optic, ocluzor, ortoptic, operator

2. Examinarea staticii ocularePozi1ria globilor oculari sau statica oculard este influenlatd de

factori anatomici, de tonusul mugchilor oculomotori, de fixafie gi

de fuziune. Evidenlierea factorului care este predominant indetermrnatea staticii oculare are un rol important in stabilireaetiopatogeniei strabismului gi a conduitei terapeutice corecte.

AFECTIUNI ALE MOTILITATII OCULARE-r)

175

Page 169: diagnostic in oftalmologie

2.1. Pozilia anatomicflo este determinatd de conformalia orbitei, a muchilor

oculomotori qi a ligamentelor. Aceastd pozitrie apare inanestezia profundd sau dupd deces.

2.2. Pozi[ia de repauso este determtnatd de tonusul muqchilor oculomotorio sunt folosite ocluzoare translucide Spielmann aSezate in fala

ochilor care impiedicd fixaliao dacd este prezent un strabism in timpul fixaliei, acesta va

dispare in spatele ecranelor translucide, cu alte cuvintedeviaJia este provoc atd de fixafie, iar dacd ochiul rdmAne tnortoforie in timpul fixafiei gi devine strabic sub ecranultranslucid se traduce prin faptul cd elementul motor perifericeste caxzadeviafiei.

2.3. Pozi[ia disociatfl se obline cdnd pacientuI frxeazdcu un ochi, timp tn care congenerul este acoperit cu un ocluzortranslucid.

2.4. Pozilia ochilor cu fixafieo se determind invitAnd pacientul sd frxeze un indicator cu

ambii ochi, dar sd se cunoascd pozilta ochilor in fixafia de

aproape 30-40 cffi, la distanld 5m $i in cele opt pozifii aleprivirii: sus, jos, stAnga, dreapta, stdnga-jos, dreapta-jos,stAnga-sus, dreapta-sus

o examinarea ochiului dominant este utild in strabismelealternante sau intermitente deoarece obligatoriu existd unochi dominant (chiar gi in cazurtle de simetrii motorii qi

senzoriale normale)o in ambliopii ochiul dominant este cel cu vederea mai bund

176

Page 170: diagnostic in oftalmologie

ochiul dominant determind deviafia in cazul unei parezeoculomotorii sau determind direcfia torticolisului c0nd existlun nistagmus cu blocaj in pozi[re lateraldin situalia unei acuitdli vtntale egale Ia ambii ochi se vaefectua ocluzia unilaterald intermitentd gi, dacd ochiulacoperit preia ftxa[ra dup6 ce este descoperit, el este ochiuldominantin cazul acuitdlii vtnrale egale Ia ambii ochi se practicdo cluzia uni I ate ruId inte rmitentZin strabismul alternant, degi fixafia este alternativi la un ochigi la congener, repet0nd de mai multe ori manevra deacoperire gi descoperire a unui ochi, constatdm cd. unul dinei reia mai rapid ftxalia, adicd ochiul este dominantin heteroforii nu are importanld stabilirea ochiului dominant

3. Teste de examinare a staticii oculare3.1. Examenul in luminfl difuzfl

aratd, cdte dou6 triunghiuri sclerale egale, intern gi extern,delimitate de limbul sclero-corneean, pleoape gi cantusin strabismul binocular aceste triunghiuri pot fi egale doudcdte dou6 (cele interne sunt de mdrime difentd fa[d de celeexterne), tar in strabismul monocular triunghiurile suntinegale, adtcd triunghiul intern este mai mare in strabismuldivergent gi este mai mic in strabismul convergent.

3.2. Testul gfluriise invitd pacrentul si priveascd un indicator la aproape gi ladistanfd printr-un carton de 20110 cm care are un orificiu incentru. Prin acest orificiu central pacientul privegte o surs6de lumind timp in care va inchide alternativ fiecare ochi.Astfel vom observa care este ochiul care frxeazd, lumina(acesta este ochiul dominant).

r77

Page 171: diagnostic in oftalmologie

3.3. Testul Hirschbergo se preferd la copii foarte mici la care nu se poate efectua

cover-tesful. Se orrenteazd, cdtre copil luminaoftalmoscopului de la 1 metru.normal, lumina cade in centrul pupilei, dar dacd reflexulpupilar cade lamarginea pupilei atunci devia{ia este de 15o

sau 30 dioptrii prismatice gi dacd, ajunge la limb atuncidevialia este de 45o sau 60 dioptrii prismatice.descentrarea reflexului corneean presupune existenla uneidevialii strabice.acest test permite gi o apreciere cantitativd a deviafiei: odescentrare de 1 mm corespunde unei deviafii de 7o sau 15

dioptrii prismatice.3.4. Cover-testul gi uncover-testul

sunt utile cAnd deviafia nu este foarte evidentd, efectuAndu-se cu gi fErd corecfie opticd, la distan!6 gi la aproapeexaminarea incepe cu cover-tesful monolateral (pentru a nudisocia vederea binoculard) in care se acoperd pe rAnd ceidoi ochi: se acoperd un ochi qi se observd comportamentulcongenerului care dacd se redreseazd (ochiul fiind deviat se

redrese azd, pentru a prelua fixafia), confirmd existen{a uneitropii (strabism manifest). Apoi se descoperd ochiul gi se

noteazd comportamenful sdu: o redresare a acesfuiaconfirmd prezenfa unei heteroforii (strabism latent).ulterior se repetd cele doud etape la ochiul congener.devialia ochiului neacoperit evidenliazd o tropie, devialiaochiului care se descoperd evidenlrazd o forie , tar dacd niciochiul neacoperit, nici ochiul cate se descoperd nu devtazdgi nu se rcdreseazd pentru a prelua fixalia vorbim deortotropie sau ortoforie.

o

O

r78

Page 172: diagnostic in oftalmologie

3.5. Testul creionuluipacientul privegte cu ambii ochi un obiect situat la distanlade 2-3 metri, timp in care se suprapune peste imagineaobiectului un creion pe care il fine in mdnd

inchizdnd alternativ un ochi, creionul va rdmAne suprapuspeste obiectul privit doar c0nd este fixat cu ochiul dominantcdnd este privit cu congenerul, creionul apare deplasatlateral fald de obiect

4. Mflsurarea deviatiei strabice si examenul vederiibinoculare4.1. Examenul comparativ al reflexelor corneene

(testul Hirschberg)o este descris mai sus qi mdsoar6 deviafia strabicd.

4.2. Examentul reflexului pe cornee cu prisme(Krimsky)

o este util in ambliopiile profunde, mdsoard devia[ia strabicS:se Iumrneazd ambii ochi cu oftalmoscopul, lar in falaochiului deviat se a$eazd prisme cu vdrful intern in esotropiigi vArful extern in exotropii, de valoare crescdndd p?nd cAndreflexul sursei de lumind revine in centrul pupilei

o valoarea prismei utilizate m6s oard unghiul de deviafie.4.3. Examenul deviafiei strabice cu sinoptoforul

o se frxeazd capul in mentonierd, se regleazd distanfaoglinzilor conform distanlei interpupilare, dup6 care se alegdoud mire pentru vederea simultand (leul gi cugca) pundndmira cu leul in braful drept al sinoptoforului care esteimobilizatla 0

o se stabilegte pozifia reflexului corneean la ochiul drept qi,

prin deplasarea brafului stdng aI sinoptoforului se aduce

179

Page 173: diagnostic in oftalmologie

reflexul corneean la ochiul sting tntr-o pozilie simetric1 cucel de la ochiul drept.

o pe arcul gradat al sinoptoforului se citegte in grade sau

dioptrii prismatice, pozi[ta brafului sting care indicdmirimea deviajiei, apoi se repetd testarea imobrhzdnd la 0braful stdng al sinoptoforului gi manevrdnd braful drept.cu ajutorul sinoptoforului se determini qi cele tret grade alevederii binoculare: perceplia simultand (pacientul trebuie sd

introduci leul in cugcd, caz in care vederea binoculard, este

de gradul I, iar in ambliopii imaginile nu pot fi suprapuse),fuziunea sau gradul II (se rfilhzeazd figuri care diferd prindetalii: iepurag frrd flori gi iepurag cu coad6, iar dacdfuziunea existd cele doud imagini se vor suprapune, adicdimaginea finald va fi iepurag cu flori gi coada) qi stereopsisulsau gradul III (se utrhzeazd imagini realizate prinsuprapunerea a doui imagini: un cerc mare gi unul micdesenate in planuri diferite).

4.4. Crucea Maddoxmdsoard devialia strabicd: pacientul std agez at Ia 1 metru sau

la 5 metri distanfd in fala crucii gi fixeazdbecul din mijloculcrucii, avAnd pe ochiul director o sticld roqie intunecatdexaminatorul std aqezat cu spatele la cruce, sub bec Ai indicdcifrele mici de pe baru onzontald a cruciiochii se vor deplasa latercl, rar reflexul luminos se vadeplasa spre mijlocul corneei ochiului deviatcifra mici in dreptul cdrera se centreazd reflexul luminosindicd valoarea strabismului in grade.

4.5. Examenul cu bagheta Maddoxmdsoard devia{ia strabicd gi se bazeazd pe principiuldiplopiei

180

Page 174: diagnostic in oftalmologie

o pacientul este plasat in camera obs cutd, i se aSeazd, baghetaorizontatr in fa[a ochiului drept, la 5 metri de centrul luminosal crucii Maddox pe cate o fixeazd, cu ochiul stAng

o apoi va citi cifra de pe cruce pe care se plaseazd, tazaverticald a baghetei

o o deplasare de 5 cm fa[d de 0 corespunde unei deviafii de Idioptrie, cifra de pe cruce indicAnd unghiul de deviafie indioptrii

o in esoforir raza este in dreapta, astfel cd diplopia estehomonrmd, iar in exoforir raza este in stAnga, iar diplopiaeste incrucigatd

4.6. Aripa Maddox (mdsoar6 devratia strabicd)o este alcdtuitd dintr-un ecran negru pe eare este desenatd o

cruce cu brafe orizontale albe (cu cifre albe) gi cele verticalerogii (cu cifre rogii) , rar inferior existd doud sbgefi (una albdce este verticald gi una rogie ce este ortzontald) eare indicdpuncful 0 de aceeagi culoare

o ochiul drept al pacientului vede cadranul inferior drept gi

sdgelile, ochiul stdng vede crucea gi cifrele gi el va trebui s6

p,laseze sdgefile inpozifia 0o i.acd sdgeata albd va fi deplasatd la stAnga vorbim de

eroforie, tar dacd va fi deplasatd Ia dreapta vorbim dee so tbne.

1.7 . Testul cu sticlfl rogieo iSte util in examenul vederii binoculare, evidenfiind diplopia

s: stabilirea mu$chiului responsabil de strabism paralitic Ai:r iiplopie

| :3rienrul tine o sticld rogie in fala ochiului drept, privind cu

-:ii ochi o lumAnare finutd de examinator La 5 metri

i-r€. adicd de aceeagi parte cu sticla rogie, diplopia este

181

Page 175: diagnostic in oftalmologie

o

o

homonimd sau descrucigati ce aparc in strabismulconvergent paralitic, carlza fiind parulizia unui abductot, tatcind este vdnrtd la st0nga, diplopia este heteronimd sau

incrucigatd ce apare in strabismul divergent paralitic, cavzafiind parcltzia unui adductor)apoi lum0narea va fi migcatdin cele opt direcfii ale privirii,timp in care pacientul va prectza in ce direclie se mdregtedistanfa dintre lumAndri, distan{a fiind maximi in direcfiac0mpului de acfiune a mu$chiului parulizat.

4.8. Testul Worth cu patru puncteeste util in examenul vederii binocularese arati pacientului prin ochelari colorafi (cu lentild verde laochiul stAng gi lentild rogie la ochiul drept) patru plajeluminoase (doud laterale verzi, una superioard rogie gi unainferioard albd) care vor fi vdntte ca atare in cantl vederiibinoculare, in numdr mai mare in diplopie gi in numdr maimic in neutrahzarca unui ochipatologic, rdspunsul pacientului poate fi: patru desene(fuziune normalS), trei puncte verzi (supresia ochiuluidrept), doud puncte rogii (vede doar ochiul drept, cel stdngfiind neutraltzat), cinci puncte dintre care doud roqii gi treiverui orientate diferit (cele rogii orientate Ia stAnga indiplopii heteronime sau la dreapta in diplopii homonime)sau alternarea desenelor verzi cu cele rogii (supresie alternd).

5. Examinarea miscflrilor oculare5.1. Versiile

sunt migcdrie concomitente a ochilor in aceeaqi direclieun indicator care se va migca in cele noud pozilti ale priviriiva fi urmdrit de ochii pacientului gtiut fiind faptul cd

migcdrile de cobor6re gi de ridicare sunt efectuate cu ajutorul

o

o

t82

Page 176: diagnostic in oftalmologie

mu$chilor drepli verticali, iar migcdrile oblice sunt efectuatecu ajutorul mugchilor oblici gi verticalise urmiregte migcarea eicesivd a unui ochi care estedeterminatd de hiperfunclia unui mugchi, limitarea migcSriiunui ochi, iar in migcdrile de lateralitate se unndregte dacdochiul se miqci in afara planulur onzontal.

5.2. Duc{iilesunt migcdrile fiecdrui ochi in cele opt direcfii ale priviriipornind din pozilra primari in poziliile secundare, adicdadducfie, abduc{ie, sursumducfie (in sus), deorsumduclie (injos) gi in pozigllle ter,tiare oblice, adrcd in sus gi inafard, injos gi inafard, in sus gi induntru, in jos gi induntrupentru a diferenlia o parahzie oculomotorie de o restricfiemusculard se efecfireazd, proba ducliilor pasive: dupi oprealabild anestezie se prinde conjunctiva bulbard la limb cuo pensd, tracfionAnd globul ocular in direcfia in care estelimitatd miqcarea $i se unndregte dacd migcarea este liberd(caz in care cauza este o parezd sau paruItzie musculard) saudacd existd un obstacol care se opune tracliunii ochiuluiapoi se urndregte afectarea funcfiei mugchiului prin probaducfiilor active: se imobilizeazd globul ocular cu pensa inpozi[re primar6, timp in care pacientul va privi in direcfiilecu migcare limitatddacd examinatorul va percepe o migcare de deplasare apensei inseamnd, cd existd o fo46 musculard rest antd, adicdexisti o parczd, dar dacd nu va percepe o miqcare este vorbade o abolire totald a funcfiei, adicd existd o paralizie.

5.3. Vergenfelemiqcarea de convergenld se aprecrazd prin mdsurareapunctului de convergen(d prin doud metode

183

Page 177: diagnostic in oftalmologie

o metoda subiectivd constd in apropierea lentd a unui indicatorde ochii pacientului, timp in care examinatorul urmiregteconvergenfa ochilor, rat pacienful trebuie sd rclatezemomentul apariliei diplopiei care semnificd pierdereasimetriei migc6rii de converg en[d, moment in care distan{adintre indicator gi rdddcina, nasului reprezrntd punctulproxim de convergen!6 care, normal este de 8-10 cm

o metoda obiectivS se efectueazd in acelagi mod, ochiimigcdndu-se simetric nazal pdn6 cdnd migcarea inceteazdsau devine asimetricd gi se noteazd distanla la careconvergen[a unui ochi cedeazd, iar ochiul director pdstreazdfixafia.

REZULTATE:*in heteroforii, cu ocluzie unilaterald intermitentd,ochiul devrazd, gi reia fixalia dupi indepdrt areaoperculului. Sensul migcdrii de revenire Ia reluareafixafiei precizeazd, tipul de heteroforie: exoforie(revenire din afard induntru); esoforie (reveniredinduntru inafari); hiperforie (revenire de sus in jos);hipoforie (revenire de jos in sus).

Fi9.163. Cover-test instrabism concomitent: I ortoforie; II, Iil strsbism concomitent

184

Page 178: diagnostic in oftalmologie

*in strabismele manifeste , ocluzia alterni este util6pentru a studia deviafia, tar ocluzia unilateraldintermitentd precrzeaz1 ochiul director, pentru cd,

acoperind gi descoperind ochiul deviat, ambii ochidevin imobili, in timp ce acoperind gi descoperindochiul director, ambii ochi fac o migcare in sens invers.*in strabismele paralitice se practicd, ocluzta alternd inpozi]ira primarS qi in cAmpul de acfiune aI fiecdruimugchi. Dacd ochiul sdndtos frxeazd, deviafia esteminirnd sau abs entd. Dacd ftxeazd, ochiul cu paraltzie,devialia este importantd in pozigia primard a privirii gi

se accentueazd, dacd examenul se face punAnd ochiul sdftxeze in direclia de acliune a mu$chiului parahzat.

185

Fig.164. Cover-test tn strabism paralitic

:! lt6! i.:_.:. ^:;]r-:-:.::J

Page 179: diagnostic in oftalmologie

CUPRINS

PREF4T4.............o.......o..ooo...........................oo.or.o..........4)

Capitolul f. Diagnosticul diferenfial al semnelor $i

simptomelor oculareoo.... o................o.o..o.o..o...o..o.o.....5 - 25

Capitolul II. Orbitao........o.o.o.o..oo.....o.o.ooo.o.oo.o........27 - 35

Capitolul III. Maladiile pleoapelof....o..oo.....o...o ....37 - 57

Capitolul IV. Afec{iunile aparatului lacrimal... o. o o. .59 - 67

Capitolul V. Afecfiunile conjunctivei.... o o.. o.. o.........69 - 84

Capitolul VI. Afec{iunile corneei...... o. o. o o o......o.o.oo....85 - 95

Capitotul VII. Afecfiunile sclergio.. o.. o......o..o.r.. ......97 - 102

Capitolul VIII. Patologia uveei. o r . . . . . . . . . . . ....ooo......1 03 - 122

Capitolul IX. Afecfiunile pupilei...... o.... o o.........,.123 - 126

Capitolul X. Patologia cristalinului..... o o o. o o....o..oo .127 - 132

Capitolul XI. Afecfiunile vitrosului. . o . . . . o o o . .,........13 3 - I34

Capitolul XII. Glaucomul. o. o o o o o. o o. .. o o....o.o.o..........13 5 - 144

Capitolul XIII. Afecfiunile retinei..., o,. o. o...ooo.o... ..145 - 164

Capitolul XIV. Afec(iunile cflilor optice.....oo.o.....165 - I73

Capitolul XV. Afecfiuni ale motilitflfii ocularrg. . . ...1 7 5 - 185

BIBLIOGRAFTE. . .. o. . . o . o.. .. .. o o. o o o . o o. . . . . o. o...o......197 - 1 gg

189