Supliment OFTALMOLOGIE

download Supliment OFTALMOLOGIE

of 32

 • date post

  01-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Supliment OFTALMOLOGIE

 • MMEEDDIICCAALLMarketMarket

  SSuupplliimmeenntt

  EEddiittuurraa

  OFTALMOLOGIE2011 - 2012

 • CUPRINS

  Interviu cu dr. Rad Gbor, 4

  director medical al Centrului

  de Oftalmologie Medsystem

  ]i al Spitalului Szent Istvn Krhz

  din Budapesta

  Ce este degenerescen[a macular/? 6

  Inova[ie HD n domeniul lentilelor 8

  de contact

  AIR OPTIX - Familia de TOP 10

  a lentilelor de contact lunare

  din silicon hidrogel n Europa*

  Sc/derea dioptriilor cu laser 12

  Epifora - cauze ]i tratament 14

  Chirurgia cataractei: o ]ans/ pentru 18

  mbun/t/[irea calit/[ii vie[ii

  Lentilele progresive personalizate 22

  Strabismul congenital 24

  Un Nou Standard pentru Lentila 25

  25Intraocular/: Softec HD PLI

  Glaucomul - o problem/ mereu 26

  \n actualitate

  Afec[iuni ale pleoapelor 29

  Neuropatia optic/ ischemic/ 30

  anterioar/

  FINWATCH

  Aleea Negru Vod nr.6, bl. C3,sc. 3, parter, 030775, sector 3,BucuretiTel: 021.321.61.23Fax: 021.321.61.30redactie@finwatch.roP.O. Box 4-124, 030775

  Tipar: Monitorul Oficial

  EDITOR

  MMEEDDIICCAALLMarketMarket

  SSuupplliimmeenntt

  EEddiittuurraa

  OFTALMOLOGIE2011 - 2012

 • 4

  INTERVIU

  Supliment Medical Market - Oftalmologie

  O colaborare medical/de elit/

  Mi-am nceput studiile la Clinica de Oftalmologie IIdin Budapesta, nfiinat n anul 1817. Am lucrat, res-pectiv am colaborat, cu mai multe clinici de rang euro-pean. n anul 2002, am fost desemnat ca medic pri-mar al Spitalului Szent Istvn, iar din anul 2008, ncde la deschidere, sunt director medical al Clinicii deOftalmologie Medsystem din Oradea.

  Cnd lucram n cadrul Asociaiei Segit Jobb Egye-slet, am avut muli pacieni din Romnia. n anul2004 a aprut ideea conform creia, cu ajutorul pre-edintelui Asociaiei Segit Jobb Egyeslet, dr. KlmrLszl, s nu mai aducem pacienii din Romnia, cimai degrab s ne deplasm noi spre ei, ntruct ast-fel am putea mprti colegilor romni experienanoastr medical. Cnd am inaugurat clinica din Ora-dea, chirurgia vitreoretinian era practicat numai nBucureti, ns ei nu puteau rezolva cazurile din toatara.

  SSuunntteeii mmeemmbbrruu ddee oonnooaarree aall SSoocciieettiiii RRoommnneeddee OOffttaallmmoollooggiiee -- ddee uunnddee aacceeaasstt rreellaaiiee??

  n anul 1983, cnd doctorul oftalmolog MirceaFilip a vizitat Budapesta, ne-am mprietenit. Mai trziuel a devenit secretarul general al Societii Romn deOftalmologie. De-a lungul anilor noi am pstrat legtu-ra i m-a invitat s particip la congrese romneti, ast-fel c mi-am mbogit relaiile profesionale.

  n 1999, cnd au organizat primele cursuri de chi-rurgie, am fost ales ca instructor.

  De-a lungul anilor, am inut mai mult de 30 decursuri i prezentri chirurgicale.

  Pe plan mondial, cea mai practicat procedurchirurgical este operaia de cataract. n Ungaria,operaiile sus-menionate sunt programate cu multtimp nainte - perioada de ateptare putnd depi unan (n Anglia, chiar i doi ani).

  CCee ttrraattaammeennttee ooffttaallmmoollooggiiccee ooffeerr MMeeddssyysstteemm??Direciile principale ale tratamentelor oftalmolo-

  gice din cadrul clinicii Medsystem sunt: chirurgie vi-treoretinian, transplant de cornee, implantarea decornee artificial (Alpha-cor), operaii de cataract,tratament oftalmologic pentru diabetici, tratamentulglaucomului.

  Tratamentul urgent al pacientului la pat este asi-gurat prin intermediul unui acord ncheiat cu o insti-tuie specializat din Oradea. Totodat, asigurm iprogramarea operaiilor, lund n considerare progra-mul de munc al pacientului, rezervri la hoteluri, res-pectiv facilitarea obinerii creditelor pentru procedurichirurgicale majore.

  Ne informm ntotdeauna pacienii cu privire larezultatele ateptate i la eventualele riscuri ale ope-raiei. Medicul anestezist asigur tratamenteleurgente de medicin intern. Sigurana general a pa-cienilor este asigurat cu cele mai moderne mijloacede tratament.

  Pentru eliminarea infeciilor, slile de operaie of-talmologice sunt dotate cuaparate de aer condiionatsterile. Dup tratamentuloftalmologic de o zi, pa-cientul este examinat itrimis la medicul specialistcare a solicitat internarea.

  Evolu[ia metodelor ]i tehnicilor devindecare a bolilor oculare a atins ovitez/ extraordinar/. n cadrul CliniciiMedsystem din Oradea, fiecaredepartament de[ine cel pu[in un medic specialist cu experien[/ interna[ional/. Cei mai mul[i medicifac parte dintr-o asocia[ie ]tiin[ific/precum European OphthalmologicalSociety ]i American Academyof Ophthalmology.

  Interviu cu dr. Rad Gbor, director medical al Centrului de OftalmologieMedsystem ]i al Spitalului Szent Istvn Krhz din Budapesta

 • 6

  ARTICOLE DE SPECIALITATE

  Supliment Medical Market - Oftalmologie

  DDeeggeenneerreesscceennaa mmaaccuullaarr rreepprreezziinntt ddeetteerriioorraa--rreeaa mmaaccuulleeii.. Macula este o mic arie a retinei la nivelulfundului ochiului, care ne permite s vedem clar deta-liile fine i s ndeplinim activiti cum sunt cititul iofatul. Cnd macula nu funcioneaz corect, vedereacentral poate fi afectat de nceoare, pete negresau distorsiuni. Degenerescena macular afecteazabilitatea de a vedea la distan sau aproape. Astfel,anumite activiti - cititul, introdusul aei n ac - pot de-veni dificile sau imposibile. DDeeii ddeeggeenneerreesscceennaa mmaacc--uullaarr mmooddiiffiicc vveeddeerreeaa nn ppoorriiuunneeaa cceennttrraall aa rreettiinneeii,,eeaa nnuu aaffeecctteeaazz vveeddeerreeaa ppeerriiffeerriicc.. DDee eexxeemmpplluu,, ppuu--tteeii vveeddeeaa ccoonnttuurruull cceeaassuulluuii,, ddaarr nnuu ppuutteeii ssppuunnee cctteessttee cceeaassuull.. Degenerescena macular, dei nu con-duce rapid la orbire, devine invalidant n timp, prindispariia vederii centrale.

  Cum se diagnosticheaz/ degenerescen[a macular/?Muli dintre noi nu realizeaz c au o problem

  macular dect atunci cnd tulburarea vederii devineevident. Oftalmologul dumneavoastr poate detectadegenerescena macular n stadiul incipient, n tim-pul examenului oftalmologic la eexxaammeennuull ffuunndduulluuii ddeeoocchhii.. Un test simplu de diagnostic este testul AAmmsslleerr,,n care privii un careu asemntor cu hrtia milime-tric. Uneori se fac fotografii speciale ale ochiului, nu-mite aannggiiooggrraaffiiii ccuu fflluuoorreesscceeiinn, pentru a detectavasele anormale de snge care sunt situate sub re-tin.

  Exist/ dou/ tipuri de degenerescen[/macular/mmbbttrrnniirreeaa nnoorrmmaall aa rreettiinneeiiProcesul normal de mbtrnire a retinei presu-

  pune formarea unor mici depozite de drusen cauza-te de acumularea de material amorf (lipofuscin). De-pozitele excesive determin apariia celor dou formede degenerescen macular.

  DDeeggeenneerreesscceennaa mmaaccuullaarr uussccaatt ((aattrrooffiicc))Majoritatea oamenilor (90% din cazuri) prezint

  degenerescen macular - forma uscat. Este pro-dus de mbtrnire i de subierea esuturilor ma-culei. Pierderea vederii are loc de obicei treptat.

  DDeeggeenneerreesscceennaa mmaaccuullaarr uummeedd ((eexxuuddaattiivv))Forma umed de degenerescen macular

  apare n aproximativ 10% din cazuri, i anume atuncicnd se formeaz vase de snge anormale sub retin.Din aceste vase de snge noi se scurge fluid sau sn-

  ge i, consecutiv, este afectat vederea central. Pier-derea vederii poate fi rapid i sever.

  Cum se manifest/ degenerescen[amacular/?Degenerescena macular legat de vrst apare

  de obicei dduupp vvrrssttaa ddee 5500 ddee aannii i poate determinasimptome diferite la diferii pacieni. Pot aprea urm-toarele semne:

  CCuuvviinntteellee ddee ppee oo ppaaggiinn aappaarr vvooaallaattee nn cceennttrruull ccmmppuulluuii vviizzuuaall aappaarree oo zzoonn nnttuu--

  nneeccaatt ssaauu ggooaall LLiinniiiillee ddrreeppttee aappaarr ddiissttoorrssiioonnaatteePrincipalii factori de risc sunt: Expunerea la lumin

  puternic, vrsta peste 55 de ani, hipercolesterolemia,fumatul, diabetul zaharat, predispoziia familial.

  Tratament ]i preven[ieCercetrile arat c suplimentele nutritive pe baz

  de antioxidani, acizi grai nesaturai (EPA + DHA),lutein, vitamine, zinc, cupru i seleniu ar putea pre-veni sau chiar ncetini procesele de degenerescenmacular.. LLuutteeiinnaa,, un constituent de baz al pigmen-

  Ce este degenerescen[a macular/?

 • ARTICOLE DE SPECIALITATE

  tului macular, are o important aciune de proteciempotriva radiaiei luminoase albastre, reducnd risculde apariie a degenerescenei maculare. AAssttaaxxaannttiinnaaeessttee cceell mmaaii ppuutteerrnniicc aannttiiooxxiiddaanntt nnaattuurraall,, rreecceenntt uuttii--lliizzaatt nn ccoommppoozziiiiaa ssuupplliimmeenntteelloorr nnuuttrriittiivvee ii rreepprree--zzeennttnndd uunnaa ddiinnttrree cceellee mmaaii eeffiiccaaccee aabboorrddrrii nn pprree--vveenniiaa ddeeggeenneerreesscceenneeii mmaaccuullaarree.. AAcciizziiii ggrraaii eesseenn--iiaallii ppoolliinneessaattuurraaii ((EEPPAA ++ DDHHAA)) prezint, de aseme-

  nea, o importan deosebit prin proprietile lor de aameliora i mbunti metabolismul retinian. Anumitetipuri de degenerescen macular umed pot fi tra-tate prin chirurgie laser, o procedur de obicei scurti nedureroas. CChhiirruurrggiiaa llaasseerr ii tteerraappiiaa ffoottooddiinnaammiiccutilizeaz o raz focalizat de lumin ca s nceti-neasc sau s stopeze scurgerea din vasele de snge,scurgere care afecteaz macula. Aceast procedurdetermin pstrarea vederii la stadiul respectiv, nefiindun tratament care s determine revenirea vederii lanormal. Un alt tratament recent pentru degenerescen-a macular umed sunt injeciile cu iinnhhiibbiittoorrii aannggiioo--ggeenniiccii ((ex. Bevacizumab). Adesea, oamenii pot conti-nua s desfoare multe din activitile lor uzuale, uti-