Cursul II Amg Plaman

of 76 /76
1 DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULUI RESPIRATOR APARATULUI RESPIRATOR

description

Plaman

Transcript of Cursul II Amg Plaman

Page 1: Cursul II Amg Plaman

11

DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULUI RESPIRATORAPARATULUI RESPIRATOR

Page 2: Cursul II Amg Plaman

22

METODE ŞI TEHNICI METODE ŞI TEHNICI IMAGISTICE DE IMAGISTICE DE

EXAMINAREEXAMINARE Radiografia pulmonarăRadiografia pulmonară - permite examinarea unor detalii - permite examinarea unor detalii

structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie văzută informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie văzută ca principala procedură de investigaţie a organelor intratoracice ca principala procedură de investigaţie a organelor intratoracice cu calitatea de document.cu calitatea de document.

Radiografia digitalăRadiografia digitală – a contribuit la sporirea calităţii – a contribuit la sporirea calităţii informaţiei.informaţiei.

Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două planuri:Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două planuri: - - de faţă –de faţă – incidenţa postero-anterioară, incidenţa postero-anterioară, - - de profilde profil,, - în unele situaţii sunt necesare şi - în unele situaţii sunt necesare şi proiecţii obliceproiecţii oblice - pentru - pentru

degajarea anumitor câmpuri degajarea anumitor câmpuri

Page 3: Cursul II Amg Plaman

33

Radioscopia pulmonarăRadioscopia pulmonară Este Este iradiantă şi subiectivă. iradiantă şi subiectivă.

Tomografia convenţională -Tomografia convenţională - permite studiul unor procese permite studiul unor procese patologice inaparente pe patologice inaparente pe imaginea standard şi permite imaginea standard şi permite studiul proceselor intrabronşice. studiul proceselor intrabronşice.

Radiofotografia medicală Radiofotografia medicală (MRF ) - (MRF ) - imagini pe filme de imagini pe filme de dimensiuni mici.dimensiuni mici.

Scintigrafia Scintigrafia – are în principal – are în principal două obiective:două obiective:

- - studiul perfuzieistudiul perfuziei –se –se folosesc trasori conţinând folosesc trasori conţinând techneţiu 99m injectabil techneţiu 99m injectabil intravenos se bazează pe intravenos se bazează pe intensitatea fixării în ţesutul intensitatea fixării în ţesutul parenchimatos,parenchimatos,

- - studiul ventilaţieistudiul ventilaţiei – se – se administrează inhalator pe administrează inhalator pe mască de gaze radioactive mască de gaze radioactive (xenon, kripton)- se urmăreşte (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în ţesutul pulmonar.difuzarea în ţesutul pulmonar.

Page 4: Cursul II Amg Plaman

44

Tomografia computerizată şi I. R. M Tomografia computerizată şi I. R. M utlizate utlizate în investigarea organelor intraparenchimatoase în investigarea organelor intraparenchimatoase mai ales pentru studiul proceselor tumorale mai ales pentru studiul proceselor tumorale pleuro-pulmonare şi al unor afecţiuni pleuro-pulmonare şi al unor afecţiuni mediastinalemediastinale,, C.T a înlocuit tomografia plană şi C.T a înlocuit tomografia plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM., I.R.M are în îşi dispută întâietatea cu I.RM., I.R.M are în prezent aplicaţii destul de limitate.prezent aplicaţii destul de limitate.

Angio-C.T.Angio-C.T. reconstrucţia 3D C.T. şi angio-reconstrucţia 3D C.T. şi angio-I.R.M.–I.R.M.– completează investigaţiile. completează investigaţiile.

Page 5: Cursul II Amg Plaman

55

Page 6: Cursul II Amg Plaman

66

Bronhografia Bronhografia – este – este investigaţia cu investigaţia cu substanţă de contrast substanţă de contrast iodată, de regulă un iodată, de regulă un produs iodat liposolubil produs iodat liposolubil a lumenului bronşic.a lumenului bronşic.

Tehnica pune în Tehnica pune în evidenţă dispoziţia şi evidenţă dispoziţia şi ramificaţia arborelui ramificaţia arborelui bronşic, modificările de bronşic, modificările de calibru sau întreruperile calibru sau întreruperile continuităţii lumenului continuităţii lumenului prin obstacole organice-prin obstacole organice-exemplu bronşiectazia, exemplu bronşiectazia, respectiv în tumorile respectiv în tumorile bronhopulmonare.bronhopulmonare.

Page 7: Cursul II Amg Plaman

77

Pasaj baritat esofagianPasaj baritat esofagian – util în elucidarea – util în elucidarea rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni mediastinale. mediastinale.

Ecografia transtoracică Ecografia transtoracică - pentru peretele - pentru peretele toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile pleurale minime, pleurale minime, elucidează, rapid, neiradiant, elucidează, rapid, neiradiant, structura imaginilor (lichid, solid,structura imaginilor (lichid, solid, mixt) din mixt) din mediastin, intrapleural.mediastin, intrapleural.

Page 8: Cursul II Amg Plaman

88

ANATOMIE RADIOLOGICĂANATOMIE RADIOLOGICĂ Imaginea normală postero - anterioarăImaginea normală postero - anterioară: - este : - este

formată din elemente toracice ale formată din elemente toracice ale conţinătoruluiconţinătorului şi şi conţinutului toracicconţinutului toracic..

Conţinătorul toracic este reprezentat de;Conţinătorul toracic este reprezentat de; - - părţi moi toracice - musculatura toracelui în special părţi moi toracice - musculatura toracelui în special

din muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – din muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot parazita imaginea toracică.acestea pot parazita imaginea toracică.

- - scheletul osos - pe radiografie corect examinată se scheletul osos - pe radiografie corect examinată se evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din câmpurile pulmonare;din câmpurile pulmonare;

- - diafragm - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm diafragm - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat deasupra situat deasupra

Page 9: Cursul II Amg Plaman

99

Page 10: Cursul II Amg Plaman

1010

Page 11: Cursul II Amg Plaman

1111

Pe o imagine radiografică Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă nu se pun în evidenţă elemente parenchimatoase elemente parenchimatoase mici - unitatea terminală a mici - unitatea terminală a parenchimului parenchimului alveola.alveola. Acestea, tributare Acestea, tributare bronhiolei vor forma bronhiolei vor forma acinulacinul,, care la rândul lor care la rândul lor vor forma lobulul pulmonar, vor forma lobulul pulmonar, ca o unitate morfo-ca o unitate morfo-funcţională tributară unei funcţională tributară unei bronhiole perilobare care bronhiole perilobare care este o ramificaţie a unei este o ramificaţie a unei bronhii de gradul IV. Acinul bronhii de gradul IV. Acinul este vizibil doar în stări este vizibil doar în stări patologice . patologice .

Page 12: Cursul II Amg Plaman

1212

Imaginea normală în incidenţa Imaginea normală în incidenţa de profilde profil

Page 13: Cursul II Amg Plaman

1313

Semiologie radio-imagisticăSemiologie radio-imagistică În urma agresiunii exo sau endogene se produc În urma agresiunii exo sau endogene se produc

modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-alveolare, modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-alveolare, în interstiţiu, la nivelul patului vascular sau cavitatea în interstiţiu, la nivelul patului vascular sau cavitatea pleurală. În urma acestor modificări se rupe echilibrul pleurală. În urma acestor modificări se rupe echilibrul normal determinând apariţia de normal determinând apariţia de opacităţi,opacităţi, hipertransparenţe sau imagini mixte.hipertransparenţe sau imagini mixte.

Imaginile radiotransparenteImaginile radiotransparente – – constau din creşterea constau din creşterea transparenţei pulmonare.transparenţei pulmonare. Aceste imagini pot fi Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizatecircumscrise sau localizate..

Imaginile mixteImaginile mixte – hidro-aerice - se datorează în – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei spre necroză sau evacuare a unui special evoluţiei spre necroză sau evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea cu aer. proces patologic şi înlocuirea cu aer.

Page 14: Cursul II Amg Plaman

1414

La descrierea imaginilor opace se are în vedere La descrierea imaginilor opace se are în vedere menţionarea:menţionarea:

numărnumăr –pot fi unice sau multiple –pot fi unice sau multiple formăformă - întinse (lobare,masive) sau circumscrise liniare,în bandă; - întinse (lobare,masive) sau circumscrise liniare,în bandă;

reticulate, liniare pleurale, inelare - cavităţi, nodulare, policiclice-reticulate, liniare pleurale, inelare - cavităţi, nodulare, policiclice-adenopatii, stelate-cicatriciadenopatii, stelate-cicatrici

dimensiunedimensiune - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cm - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cm contur contur – – netnet; ; difuzdifuz- nu se delimitează net de ţesutul sănătos ca - nu se delimitează net de ţesutul sănătos ca

în procese inflamatorii exudative, în procese inflamatorii exudative, invadant, infiltrativinvadant, infiltrativ constă în constă în prelungiri în ţesutul sănătos - în ţesutul sănătos vecin - tumori prelungiri în ţesutul sănătos - în ţesutul sănătos vecin - tumori malignemaligne

structurastructura – omogenă şi neomogenă – omogenă şi neomogenă intensitatea intensitatea – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de

opacitatea mediastinalăopacitatea mediastinală sediul sediul – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu radiografia – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu radiografia

de profilde profil raporturile cu organele din jurraporturile cu organele din jur – poate să modifice sediul, forma, – poate să modifice sediul, forma,

funcţionalitatea organelor; funcţionalitatea organelor; prin tracţiuneprin tracţiune- în adrenţe, - în adrenţe, prin prin aspiraţieaspiraţie în cazul atelectaziei, prin împingere –în procesele în cazul atelectaziei, prin împingere –în procesele înlocuitoare de spaţiuînlocuitoare de spaţiu, , sau să nu le modifice delocsau să nu le modifice deloc..

Page 15: Cursul II Amg Plaman

1515

Sindroame radiologice pleuro- Sindroame radiologice pleuro- pulmonarepulmonare

1.1.SSindromul de indromul de umplere alveolarăumplere alveolară – – dispariţia aerului din dispariţia aerului din alveole şi înlocuirea alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de cu lichid exudat de natură natură inflamatorie inflamatorie sau alergică sau sau alergică sau proliferarea celularăproliferarea celulară. .

Page 16: Cursul II Amg Plaman

1616

2.2. SSindromul bronşicindromul bronşic se caracterizează prin obstrucţii ale se caracterizează prin obstrucţii ale

lumenului bronşic, duce la resorbţia lumenului bronşic, duce la resorbţia aerului din teritoriul tributar bronşiei aerului din teritoriul tributar bronşiei ce duce la apariţia unei opacităti ce duce la apariţia unei opacităti retractile, pot avea mecanisme retractile, pot avea mecanisme diferite:diferite:

- opacitate retractilă prin - opacitate retractilă prin obstrucţie bronşică obstrucţie bronşică cauzată de cauzată de mecanism mecanic (corp străin, mecanism mecanic (corp străin, cancer bronhovascular, adnopatii) cancer bronhovascular, adnopatii) reflexă (spasm) sau prin reflexă (spasm) sau prin hipoventilaţie alveolară (intoxicaţii hipoventilaţie alveolară (intoxicaţii cu morfină, barbiturice, decubit cu morfină, barbiturice, decubit dorsal prelungit). Semnele dorsal prelungit). Semnele radiologice tipice constau în funcţie radiologice tipice constau în funcţie de mărimea bronşiei obturate din –de mărimea bronşiei obturate din –deplasarea organelor mediastinale deplasarea organelor mediastinale spre opacitate- în radioscopie se spre opacitate- în radioscopie se observă pendularea inspiratorie a observă pendularea inspiratorie a mediastinului, ridicarea cupolei mediastinului, ridicarea cupolei hemidiafragmului micşorarea hemidiafragmului micşorarea spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie de vecinătate.de vecinătate.

Page 17: Cursul II Amg Plaman

1717

colapsul de cauză colapsul de cauză pleuralăpleurală, atelectazie , atelectazie pasivă – se întâlneşte pasivă – se întâlneşte în în ::

- - pneumotorax,pneumotorax,

- - colecţii pleurale colecţii pleurale

- - toracoplastie.toracoplastie.

Page 18: Cursul II Amg Plaman

1818

colapsul prin compresiune, colapsul prin compresiune, atelectazia atelectazia compresivă – apare în jurul unei opacităţi compresivă – apare în jurul unei opacităţi (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau transparenţe (bula de emfizem)transparenţe (bula de emfizem)

colapsul prin fibroză pulmonară colapsul prin fibroză pulmonară cicatricealăcicatriceală , atelectazie cicatriceală - în , atelectazie cicatriceală - în cicatrici tuberculoase postsupurative.cicatrici tuberculoase postsupurative.

colapsul prin creşterea tensiunii colapsul prin creşterea tensiunii superficiale la nivelul pereţilorsuperficiale la nivelul pereţilor alveolari alveolari - - atelectazia adezivă; boala membranelor hialine atelectazia adezivă; boala membranelor hialine a nou-născutului prin lipsa surfactantului, sau a nou-născutului prin lipsa surfactantului, sau pneumopatiile post-iradiere.pneumopatiile post-iradiere.

Page 19: Cursul II Amg Plaman

1919

33. . Sindromul interstiţialSindromul interstiţial îngroşarea ţesutului îngroşarea ţesutului

interstiţial pulmonar,interstiţial pulmonar, ce ce poate fi produsă prin poate fi produsă prin edem interstiţial de diferite edem interstiţial de diferite cauze, fie prin proliferarea cauze, fie prin proliferarea anormală celulară sau anormală celulară sau tisulară, în cadrul unor tisulară, în cadrul unor granulomatoze granulomatoze interstiţiale, fibroze sau interstiţiale, fibroze sau afecţiuni interstiţiale afecţiuni interstiţiale maligne. maligne.

Caracteristic: topografia Caracteristic: topografia difuză, fără sistematizare, difuză, fără sistematizare, conturarea netă, conturarea netă, densitatea slabă, lipsa densitatea slabă, lipsa tendinţei de confluare, tendinţei de confluare, evoluţia lentă. evoluţia lentă.

Page 20: Cursul II Amg Plaman

2020

44. . Sindromul vascularSindromul vascular - modificări date - modificări date de vasularizaţie ce apar în olgemie, hiperemie, de vasularizaţie ce apar în olgemie, hiperemie, hipertensiune pulmonară.hipertensiune pulmonară.

55. . Sindromul pleuralSindromul pleural

- - Pleurezia Pleurezia -- apare în colecţiile lichidiene apare în colecţiile lichidiene pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, care urcă laterotoracic, descriind o curbă a care urcă laterotoracic, descriind o curbă a cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu delimitare difuz. In funcţie de cantitatea de delimitare difuz. In funcţie de cantitatea de lichid apare şi deplasarea mediastinului în lichid apare şi deplasarea mediastinului în partea opusă . partea opusă .

Page 21: Cursul II Amg Plaman

2121

Page 22: Cursul II Amg Plaman

2222

Pleurezia închistatăPleurezia închistată - - Se poate produceSe poate produce in in marea marea cavitate, interlobar,cavitate, interlobar, mediastinalmediastinal, , diafragdiafragmmatic.atic.

Page 23: Cursul II Amg Plaman

2323

Simfiza Simfiza pleuralăpleurală – – rezultatul unui rezultatul unui proces fibros proces fibros sau exudativ sau exudativ ce are ca ce are ca rezultat lipirea rezultat lipirea foiţelor foiţelor pleurale. pleurale.

Page 24: Cursul II Amg Plaman

2424

Pneumotoracele Pneumotoracele --pătrunderea aerului în pătrunderea aerului în marea cavitate marea cavitate pleurală. pleurală. HidropneumotoraHidropneumotoracelecele – apare când pe – apare când pe lângă aer pătrunde şi lângă aer pătrunde şi lichid – aspectul lichid – aspectul radiologic constă din radiologic constă din imagine opacă bazală imagine opacă bazală cu nivel superior cu nivel superior orizontalorizontal

Page 25: Cursul II Amg Plaman

2525

Tumorile pleuraleTumorile pleurale

- pot fi benigne (de excepţie) sau maligne (cel - pot fi benigne (de excepţie) sau maligne (cel mai frecvent mezoteliomul), primare sau mai frecvent mezoteliomul), primare sau secundare. Radiologic apar ca imagini opace secundare. Radiologic apar ca imagini opace rotunde sau ovalare, unice sau multiple, alipite rotunde sau ovalare, unice sau multiple, alipite peretelui toracic sau pediculate.peretelui toracic sau pediculate.

C.T. Ultrasonografia, sunt examene ce aduc C.T. Ultrasonografia, sunt examene ce aduc informaţii suplimentareinformaţii suplimentare

Page 26: Cursul II Amg Plaman

2626

Page 27: Cursul II Amg Plaman

2727

Dignosticul imagistic al Dignosticul imagistic al bronhopatiilorbronhopatiilor

Bronhopneumopatia Bronhopneumopatia cronică obsructivăcronică obsructivă – – varietate de manifestări varietate de manifestări clinice, având ca substrat clinice, având ca substrat procese spastice, procese spastice, inflamatorii şi degenerative inflamatorii şi degenerative ale bronhiilor, în care se ale bronhiilor, în care se poate asocia şi emfizemul.poate asocia şi emfizemul. Aspectul radiologic este Aspectul radiologic este variat , important în variat , important în evaluarea gravităţii stării evaluarea gravităţii stării prezente este cu privire la prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi circulaţia (perfuzia) şi ventilaţia proprii cazului ventilaţia proprii cazului investigat.investigat.

Page 28: Cursul II Amg Plaman

2828

BronşiectaziileBronşiectaziile dilaţiile prelungite ale bronhiilor unele dintre ele dilaţiile prelungite ale bronhiilor unele dintre ele

congenitale (malformaţii structurale), altele se congenitale (malformaţii structurale), altele se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc rezistenţa datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc rezistenţa pereţilor). pereţilor). RadiologicRadiologic modificările sunt în regiunile modificările sunt în regiunile bazale, ca formaţiuni opace liniare cu contururi bazale, ca formaţiuni opace liniare cu contururi neregulate, când bronhiile sunt golite de conţinut apar neregulate, când bronhiile sunt golite de conţinut apar zone de transparenţă crescută, liniare şi inelare zone de transparenţă crescută, liniare şi inelare grosolane; în fazele de supuraţie pot fi observate grosolane; în fazele de supuraţie pot fi observate imagini hidroaerice, create de staza conţinutului imagini hidroaerice, create de staza conţinutului purulent din cavităţile dilatate.C.T-examen purulent din cavităţile dilatate.C.T-examen completează examinarea care tinde să ia locul completează examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .bronhografiei .

Page 29: Cursul II Amg Plaman

2929

Page 30: Cursul II Amg Plaman

3030

Corpii străini traheo-Corpii străini traheo-bronşicibronşici

dau imagini radiologice produse de dau imagini radiologice produse de bronhostenoză, caracterizate de modificări bronhostenoză, caracterizate de modificări statice - poziţie înaltă a diafragmului, statice - poziţie înaltă a diafragmului, deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, scăderea transparenţei pulmonare, micşorarea scăderea transparenţei pulmonare, micşorarea cutiei toracice, şi modificări dinamice –cutiei toracice, şi modificări dinamice –radioscopic deplasarea mediastinului de partea radioscopic deplasarea mediastinului de partea bolnavă cu ascensionarea diafragmului de bolnavă cu ascensionarea diafragmului de partea respectivă.partea respectivă.

Page 31: Cursul II Amg Plaman

3131

Cancerul primitiv traheo- Cancerul primitiv traheo- bronşicbronşic

––îşi are originea în epiteliul mucoasei bronşice de îşi are originea în epiteliul mucoasei bronşice de diferite grade dimensionale. Recunoaşte diferite grade dimensionale. Recunoaşte următoarele forme principale:următoarele forme principale:

cancerul bronhiilior maricancerul bronhiilior mari – forma proximală, – forma proximală, centrală sau hilară,centrală sau hilară,

cancerul bronhiilor micicancerul bronhiilor mici – forma distală sau – forma distală sau periferică,periferică,

cancerul alveolar sau bronhiolo-alveolarcancerul alveolar sau bronhiolo-alveolar - - singura formă adevărată de cancer pulmonar.singura formă adevărată de cancer pulmonar.

Page 32: Cursul II Amg Plaman

3232

Cancerul bronhiilor mariCancerul bronhiilor mari

Cancerul intrabronşicCancerul intrabronşic – prezintă semne date – prezintă semne date de prezenţa tumorii şi semne indirecte. În stadiu de prezenţa tumorii şi semne indirecte. În stadiu incipient nu sunt semne radiologice evidente, incipient nu sunt semne radiologice evidente, eventual tomografia poate identifica prezenţa eventual tomografia poate identifica prezenţa unei formaţiuni vegetante intrabronşice. unei formaţiuni vegetante intrabronşice. Obstrucţia parţială a bronhiei poate da la Obstrucţia parţială a bronhiei poate da la început sporirea transpareţei pulmonare început sporirea transpareţei pulmonare (permite obstrucţia parţială patrunderea aerului (permite obstrucţia parţială patrunderea aerului mai puţin evacuarea lui), apoi când obstrucţia mai puţin evacuarea lui), apoi când obstrucţia este completă se instalează atelectazia.este completă se instalează atelectazia.

Page 33: Cursul II Amg Plaman

3333

Cancerul extrabronşicCancerul extrabronşic

Cancerul masiv Cancerul masiv al hiluluial hilului dă o dă o imagine opacă, imagine opacă, densă, de forma densă, de forma semicirculară sau semicirculară sau semiovală omogenă semiovală omogenă cu contururi regulate cu contururi regulate si nete suprapusă si nete suprapusă peste hil. Apare peste hil. Apare modificarea hilului – modificarea hilului – decelabilă mai ales decelabilă mai ales CT – traduce apariţia CT – traduce apariţia adenopatiei tumorale.adenopatiei tumorale.

Page 34: Cursul II Amg Plaman

3434

Cancer bronhogen „ramificatCancer bronhogen „ramificat”- in cea mai mare ”- in cea mai mare parte este acoperită de hil şi se evidenţiază cu parte este acoperită de hil şi se evidenţiază cu predominanţă prelungirile invazive pe calea predominanţă prelungirile invazive pe calea limfaticelor.limfaticelor.

Cancer lobar- Cancer lobar- „ pneumonia canceroasa” constituie „ pneumonia canceroasa” constituie dezvoltarea progresivă a uneia din formele descrise dezvoltarea progresivă a uneia din formele descrise anterior până la prinderea unui lob.anterior până la prinderea unui lob.

- - Studiul Studiul computer tomograficcomputer tomografic este indicat pentru este indicat pentru evidenţierea rapoartelor tumorii cu organele evidenţierea rapoartelor tumorii cu organele mediastinale şi al unor detalii structurale inaparente mediastinale şi al unor detalii structurale inaparente pe radiografiepe radiografie

- - Scinitgrafia Scinitgrafia de perfuzie evidenţiază modificărie de perfuzie evidenţiază modificărie circulatorii consecutive evoluţiei cancerului; poate circulatorii consecutive evoluţiei cancerului; poate releva natura malignă a unor mase opace; cu releva natura malignă a unor mase opace; cu agresivitate mai redusăagresivitate mai redusă

Page 35: Cursul II Amg Plaman

3535

Cancerul bronhiilor miciCancerul bronhiilor mici ( periferic sau distal( periferic sau distal))

se dezvoltă din epiteliul se dezvoltă din epiteliul bronhiilor de calibru mic bronhiilor de calibru mic sau bronhiolelor. sau bronhiolelor. RadiologicRadiologic – opacitate – opacitate rotundă sau ovalară rotundă sau ovalară omogenă, cu contururi omogenă, cu contururi nete, cu sediul şi nete, cu sediul şi dimensiunile variabile dimensiunile variabile dispusă in plin dispusă in plin parenchim pulmonar parenchim pulmonar fără legături aparente cu fără legături aparente cu hilul. În evoluţie, hilul. În evoluţie, opacitatea pierde opacitatea pierde netitatea şi regularitatea netitatea şi regularitatea contururilor datorită contururilor datorită infiltrării vecinătăţii pe infiltrării vecinătăţii pe calea limfatică, la nivelul calea limfatică, la nivelul hilului apare adenopatia.hilului apare adenopatia.

Page 36: Cursul II Amg Plaman

3636

O formă particulară a cancerului periferic este O formă particulară a cancerului periferic este

cancerulcancerul vârfului tumora vârfului tumora PancuastPancuast - Tobias- Tobias

Page 37: Cursul II Amg Plaman

3737

Cancerul alveolar (bronhiolo-alveolar-Cancerul alveolar (bronhiolo-alveolar-parenchimatos)parenchimatos).. Radiologic opacităţi Radiologic opacităţi numeroase, de dimensiuni diferite,de formă numeroase, de dimensiuni diferite,de formă neregulată similare cu focarele de neregulată similare cu focarele de bronhopneumonie. bronhopneumonie.

Sarcomul pulmonarSarcomul pulmonar – Este tumoră malignă – Este tumoră malignă rară cu originea în structurile conjunctive rară cu originea în structurile conjunctive caracterizată prin evoluţie rapidă şi poate caracterizată prin evoluţie rapidă şi poate atinge dimensiuni considerabile. Radiologic atinge dimensiuni considerabile. Radiologic apare ca o opacitate rotundă sau ovalară unică apare ca o opacitate rotundă sau ovalară unică situată in parenchim aparent indemn.situată in parenchim aparent indemn.

Page 38: Cursul II Amg Plaman

3838

Tumori maligne secundareTumori maligne secundare

Metastaze hematogeneMetastaze hematogene de la tumori primare de la tumori primare localizatelocalizate..

in piele, os, sân, tiroidă, ovare, rinichi, testiculin piele, os, sân, tiroidă, ovare, rinichi, testicul – – reprezintă primul filtru pentru emboliile acestor tumori; reprezintă primul filtru pentru emboliile acestor tumori;

al doilea filtru pentru emboliile tumorale au al doilea filtru pentru emboliile tumorale au provenienţă din provenienţă din organele tubului digestiv vehiculateorganele tubului digestiv vehiculate prin calea venei porte; prin calea venei porte;

şi al treilea filtru în cazul tumorilor maligne pulmonare. şi al treilea filtru în cazul tumorilor maligne pulmonare. RadiologicRadiologic se manifestă sub aspecte variate ca se manifestă sub aspecte variate ca număr, dimensiuni. număr, dimensiuni. Metastazele micronodulareMetastazele micronodulare se se manifestă cu contururi şterse sau nete diseminate manifestă cu contururi şterse sau nete diseminate neregulat in ambele câmpuri pulmonare.Aceaste neregulat in ambele câmpuri pulmonare.Aceaste metastaze mai poartă numele de metastaze mai poartă numele de carcinoză miliarăcarcinoză miliară..

Page 39: Cursul II Amg Plaman

3939

Page 40: Cursul II Amg Plaman

4040

Metastazele macronodulareMetastazele macronodulare

Page 41: Cursul II Amg Plaman

4141

Metastaze limfogeneMetastaze limfogene întâlnite în evoluţia întâlnite în evoluţia tumorilor maligne ale sânului, mediastinului şi tumorilor maligne ale sânului, mediastinului şi pleurei produc opacităţi liniare dispuse pe pleurei produc opacităţi liniare dispuse pe traiectul interstiţiului, predominant perihilar şi traiectul interstiţiului, predominant perihilar şi spre baze.spre baze.

Page 42: Cursul II Amg Plaman

4242

Diagnosticul imagistic al Diagnosticul imagistic al proceselor inflamatorii acute proceselor inflamatorii acute

pulmonarepulmonare Pneumonia acută bacteriană:Pneumonia acută bacteriană: În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice vor fi În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice vor fi

oglinda celor morfopatologice.oglinda celor morfopatologice. Faza de congestie alveolarăFaza de congestie alveolară – pereţii alveolari îngroşaţi – – pereţii alveolari îngroşaţi –

radiografic prezintă drept corespodent radiografic prezintă drept corespodent voalul difuzvoalul difuz.. Faza de hepatizaţie roşieFaza de hepatizaţie roşie – pe lângă pereţii alveolari îngroşaţi – pe lângă pereţii alveolari îngroşaţi

apare exudatul seros; care treptat ocupă alveolele ce au mai apare exudatul seros; care treptat ocupă alveolele ce au mai puţin aer – radiografic apare puţin aer – radiografic apare opacitate de intensitate medie opacitate de intensitate medie

Faza de hepatizaţie cenuşieFaza de hepatizaţie cenuşie – scade opacitatea în intesitate – scade opacitatea în intesitate când alveolele conţin un rest fluid şi începe să reintre aerul- când alveolele conţin un rest fluid şi începe să reintre aerul- radiografic radiografic opacitate neomogenăopacitate neomogenă – – se trece la faza de se trece la faza de resorbţie,resorbţie,

Faza de rezorbţie şi vindecare completăFaza de rezorbţie şi vindecare completă când dispare edemul când dispare edemul alveolar şi restul fluid- radiografic se constată treptat alveolar şi restul fluid- radiografic se constată treptat transparenţa pulmonară normală. transparenţa pulmonară normală.

Page 43: Cursul II Amg Plaman

4343

Page 44: Cursul II Amg Plaman

4444

BronhopneumoniileBronhopneumoniile

Fenomenele inflamatorii Fenomenele inflamatorii sunt axate pe o bronhiolă sunt axate pe o bronhiolă care are lumenul obstruat, care are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se in jurul ei aflându-se concomitent toate stadiile concomitent toate stadiile procesului pneumonic. procesului pneumonic. Radiografic se constată :Radiografic se constată :

prezenţă de noduli prezenţă de noduli bronhopneumonicibronhopneumonici

desen bronhovascular desen bronhovascular accentuat la nivel hilar dând accentuat la nivel hilar dând hilului un aspect difuz hilului un aspect difuz

ganglionii hilari pot fi ganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil tumefiaţi realizând un hil maremare

Page 45: Cursul II Amg Plaman

4545

Supuraţiile pulmonareSupuraţiile pulmonare

Este caracterizat din Este caracterizat din punct de vedere al punct de vedere al evoluţiei prin doua etape evoluţiei prin doua etape distincte :distincte :

înainte de vomica înainte de vomica purulentă când apare purulentă când apare aspectul unei pneumonii aspectul unei pneumonii segmentare având o segmentare având o intensitate mare a intensitate mare a opacităţii.opacităţii.

după vomică realizând după vomică realizând imaginea mixtă imaginea mixtă hidroaerică hidroaerică

Page 46: Cursul II Amg Plaman

4646

Pneumonia acută interstiţiaPneumonia acută interstiţiallăă

Deteminată de virusuri ce interesează primordial Deteminată de virusuri ce interesează primordial interstiţiul . Modificările interstiţiare duc la :interstiţiul . Modificările interstiţiare duc la :

creşterea intensităţii şi dimenisunilor hilului, care creşterea intensităţii şi dimenisunilor hilului, care prezintă contururi şterse,prezintă contururi şterse,

voaloare circumscrisă a unei zone pulmonare voaloare circumscrisă a unei zone pulmonare desen pulmonar accentuat realizând aspect in reţea, desen pulmonar accentuat realizând aspect in reţea,

reticulonodularreticulonodular prezenţă de cordoane hilare terminate în măciucă prezenţă de cordoane hilare terminate în măciucă

( prin atelectazie) - C.T-( prin atelectazie) - C.T- în pneumonia interstiţialăîn pneumonia interstiţială

Page 47: Cursul II Amg Plaman

4747

Page 48: Cursul II Amg Plaman

4848

Diagnostic imagistic al bolilor Diagnostic imagistic al bolilor pulmonare cronicepulmonare cronice

IInfecţia secundarănfecţia secundară produsă produsă prin reactivarea unor leziuni prin reactivarea unor leziuni vechi, primarevechi, primare

Tuberculoza Tuberculoza pulmonarăpulmonară

Ciclul infecţiei Ciclul infecţiei tuberculoase in tuberculoase in organism are două organism are două cicluri distincte :cicluri distincte :

infecţia primarăinfecţia primară caracterizată prin : caracterizată prin :

- - afect primarafect primar

- - limfangitălimfangită

- - adenopatieadenopatie

Page 49: Cursul II Amg Plaman

4949

Tuberculoza primarăTuberculoza primară 1. 1. afectul primar radiologicafectul primar radiologic apare ca o opacitate nodulară apare ca o opacitate nodulară

omogenă între 0,2 -2 cm Posibilităţile de evoluţie: omogenă între 0,2 -2 cm Posibilităţile de evoluţie: resorbţie completăresorbţie completă, cu revenirea la normal a transparenţei , cu revenirea la normal a transparenţei

pulmonarepulmonare calcificarecalcificare, când conturul devine neregulat cu intensitate mare, când conturul devine neregulat cu intensitate mare exulcerare cu apariţia cavernei primareexulcerare cu apariţia cavernei primare.. fibrozare şi încapsularefibrozare şi încapsulare cu formare de tuberculoame cu formare de tuberculoame extinderea la un întreg lobextinderea la un întreg lob.. 2.2. limfangita limfangita – opacităţi liniare discrete ce se interpun între – opacităţi liniare discrete ce se interpun între

afectul primar şi adenopatie .afectul primar şi adenopatie . 33. adenopatia. adenopatia – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea

cu contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral. cu contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral. Cele trei elemente realizează complexul primar bipolar. Cele trei elemente realizează complexul primar bipolar.

Evoluţia complexului primarEvoluţia complexului primar poate fi: vindecare prin calcificări, poate fi: vindecare prin calcificări, persistenţa adenopatiei, disiminare miliară, diseminare în persistenţa adenopatiei, disiminare miliară, diseminare în focare Simon, pleurezie sero-fibrinoasă, pneumonie focare Simon, pleurezie sero-fibrinoasă, pneumonie cazeoasă.cazeoasă.

Page 50: Cursul II Amg Plaman

5050

A). Vindecare cu calcificari hilare, B). Adenopatie hilară dreaptă, C). Diseminare A). Vindecare cu calcificari hilare, B). Adenopatie hilară dreaptă, C). Diseminare miliară cu adenopatie, D). Noduli Simon,E). Pleurezie exudativă, F). Pneumonie miliară cu adenopatie, D). Noduli Simon,E). Pleurezie exudativă, F). Pneumonie cazeoasăcazeoasă

Page 51: Cursul II Amg Plaman

5151

Complicaţiile primoinfecţiei Complicaţiile primoinfecţiei tuberculoasetuberculoase

pot fi la nivel bronşic (fistule adenobronşice, pot fi la nivel bronşic (fistule adenobronşice, stenoză bronşică, atelectazie), la nivelul pleural stenoză bronşică, atelectazie), la nivelul pleural pleurezia tbc precum si la nivel pulmonar pleurezia tbc precum si la nivel pulmonar atelectazii, pneumonii cazeoase.atelectazii, pneumonii cazeoase.

Complicatiile generalizate se pot produce pe Complicatiile generalizate se pot produce pe cale limfogenă, bronhogenă (pneumonia cale limfogenă, bronhogenă (pneumonia pseudolobară) şi hematogenăpseudolobară) şi hematogenă - generalizată = - generalizată = granulie tbc; localizată noduli Simon, Ashoff.granulie tbc; localizată noduli Simon, Ashoff.

Page 52: Cursul II Amg Plaman

5252

Commplex primar complicat 1) epituberculoză de lob Commplex primar complicat 1) epituberculoză de lob mijlociu drept, 2)mijlociu drept, 2) aspect triunghiular deaspect triunghiular de epituberculoză, epituberculoză, 3,4) aspecte de vindecare3,4) aspecte de vindecare..

Page 53: Cursul II Amg Plaman

5353

Complicaţiile bronşice ale complexului primar: Complicaţiile bronşice ale complexului primar:

1. cavernă ganglionară dreaptă după fistulă ganglio- bronşică cu foare 1. cavernă ganglionară dreaptă după fistulă ganglio- bronşică cu foare de bronhopneumonie, de bronhopneumonie,

2. atelectazie lob superior faţă şi profil2. atelectazie lob superior faţă şi profil

Page 54: Cursul II Amg Plaman

5454

Caverna tuberculoasăCaverna tuberculoasă

aspectul radiologic este pe unul dintre elementele complexului aspectul radiologic este pe unul dintre elementele complexului primar cu caractere de cavernă rigidă, cu dinamică lentă, urmată primar cu caractere de cavernă rigidă, cu dinamică lentă, urmată de instalarea de noi focare de disiminade instalarea de noi focare de disiminare re

Page 55: Cursul II Amg Plaman

5555

1.Infiltratele precoce1.Infiltratele precoce iau naştere din iau naştere din focarele focarele apicale de diseminare hematogenă Simonapicale de diseminare hematogenă Simon. Se . Se constată că nodulii calcari stelaţi şi bine conturaţi constată că nodulii calcari stelaţi şi bine conturaţi capătă un halou inelar de intensitate mică cu contur capătă un halou inelar de intensitate mică cu contur şters, cu tendinţă la extindere periferică. Acest proces şters, cu tendinţă la extindere periferică. Acest proces poate interesa mai mulţi noduli ce pot conflua şi dau poate interesa mai mulţi noduli ce pot conflua şi dau naştere la naştere la infiltratul nodular apicalinfiltratul nodular apical. .

2.Infiltrat rotund precoce subclavicular Assman 2.Infiltrat rotund precoce subclavicular Assman : : Este sub forma de focar exudativ dispus în Este sub forma de focar exudativ dispus în

segmentul dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia este segmentul dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia este de rezorbţie parţială sau evoluţia obişnuită a focarului de rezorbţie parţială sau evoluţia obişnuită a focarului cazeos.cazeos.

Tuberculoză pulmonară Tuberculoză pulmonară secundarăsecundară

Page 56: Cursul II Amg Plaman

5656

Infiltrat precoce rotund retroclavicular AssmanInfiltrat precoce rotund retroclavicular Assman

Page 57: Cursul II Amg Plaman

5757

3.Infiltratul nebulos periferic Raedeker3.Infiltratul nebulos periferic Raedeker este este mai frecvent fiind un proces întins de alveolită mai frecvent fiind un proces întins de alveolită exudativă intricată de leziuni de proliferare exudativă intricată de leziuni de proliferare dând aspect neomogen; radiologic apare ca dând aspect neomogen; radiologic apare ca opacitate ce cuprinde în întregime un segment, opacitate ce cuprinde în întregime un segment, de regulă dorsal sau apical cu structră de regulă dorsal sau apical cu structră neomogenă.neomogenă.

4. Infiltratul pneumonic segementar 4. Infiltratul pneumonic segementar este este mult similar cu precedentul cu deosebirea că mult similar cu precedentul cu deosebirea că prinde un segment sau mai multe.prinde un segment sau mai multe.

5.Infiltratul perihilar precoce 5.Infiltratul perihilar precoce – este rezultat al – este rezultat al unei fistule adenobronşice cu aspect de unei fistule adenobronşice cu aspect de alveolită exudativă nesistematizată.alveolită exudativă nesistematizată.

Page 58: Cursul II Amg Plaman

5858

Pneumoconiozele:Pneumoconiozele: Sunt cauzate de inhalarea timp îndelungat a unor Sunt cauzate de inhalarea timp îndelungat a unor

particole fine, solide, dispersate sub formă de praf, a particole fine, solide, dispersate sub formă de praf, a căror denumire este legată de natura particolelor căror denumire este legată de natura particolelor inhalate. Bioxid de siliciu- silicoză, antracit- antracoză. inhalate. Bioxid de siliciu- silicoză, antracit- antracoză. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii.

- - stadiul stadiul 00 cu opacităţi liniare reticulare cu opacităţi liniare reticulare -- stadiul I cu opacităţi liniare plus micronodulistadiul I cu opacităţi liniare plus micronoduli -- stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă vârful şi stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă vârful şi

bazele pulmonarebazele pulmonare -- stadiul III, opacităţile micronodulare confluează dând aspect stadiul III, opacităţile micronodulare confluează dând aspect

pseudotumoralpseudotumoral Complicaţia majoră este grefarea infecţiei tuberculoase pe Complicaţia majoră este grefarea infecţiei tuberculoase pe

plămânul deja afectat realizând silicotuberculoza. plămânul deja afectat realizând silicotuberculoza.

Page 59: Cursul II Amg Plaman

5959

Page 60: Cursul II Amg Plaman

6060

PARAZITOZELE PULMONAREPARAZITOZELE PULMONAREChistul hidatic pulmonarChistul hidatic pulmonar

Tumora pulmonară lichidianăTumora pulmonară lichidiană produsă de tenia echinococus. produsă de tenia echinococus. Anatomopatologic este o formaţiune rotundă, încojurată de Anatomopatologic este o formaţiune rotundă, încojurată de membrana proligenămembrana proligenă (spre interior), cuticulă şi adventice la (spre interior), cuticulă şi adventice la exterior. El conţine lichid şi „nisip”- scolecşi.exterior. El conţine lichid şi „nisip”- scolecşi.

RadiologicRadiologic chistul hidatic apare ca o opacitate rotundă în chistul hidatic apare ca o opacitate rotundă în plin parenchim sănătos, net conturat, mobil cu respiraţia la plin parenchim sănătos, net conturat, mobil cu respiraţia la radioscopie. Când se decolează membrana proligenă apare radioscopie. Când se decolează membrana proligenă apare transparenţă între membrana proligenă şi adventice. transparenţă între membrana proligenă şi adventice. Chistul Chistul hidatic rupt are aspect hidro-aerichidatic rupt are aspect hidro-aeric , , când se surainfectează când se surainfectează trebuie făcut dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. trebuie făcut dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : cancerul Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : cancerul pulmonar, sarcom, metastază.pulmonar, sarcom, metastază.

Page 61: Cursul II Amg Plaman

6161

Page 62: Cursul II Amg Plaman

6262

Page 63: Cursul II Amg Plaman

6363

Diagnosticul imagistic al Diagnosticul imagistic al mediastinuluimediastinului

Adenopatiile Adenopatiile mediastinale mediastinale tunoraletunorale

Limfogranulomatoza Limfogranulomatoza malignă Hodgkinmalignă Hodgkin se se caracterizează prin caracterizează prin adenopatii tumorale adenopatii tumorale mediastinale bilaterale mediastinale bilaterale cu lărgirea unilaterală a cu lărgirea unilaterală a mediastinului. mediastinului.

Page 64: Cursul II Amg Plaman

6464

Limfosarcomul mediastinalLimfosarcomul mediastinal dă lărgirea mediastinului dă lărgirea mediastinului bilateral cu contur poliarcut sau contur liniar; opacitate cu bilateral cu contur poliarcut sau contur liniar; opacitate cu aspect de butoi a mediastinului.aspect de butoi a mediastinului.

Page 65: Cursul II Amg Plaman

6565

Reticulosarcomul mediastinalReticulosarcomul mediastinal seamănă cu seamănă cu limfosarcomul mediastinal.limfosarcomul mediastinal.

Limfomul mediastinalLimfomul mediastinal recidivant malign Brill recidivant malign Brill Symmers evidenţiază adenopatii uni sau Symmers evidenţiază adenopatii uni sau bilateralebilaterale..

Adenopatii din limfoleucozeAdenopatii din limfoleucoze dau: adenopatii dau: adenopatii unilaterale; bilateral izolate.unilaterale; bilateral izolate.

Adenopatiilei mediastinale maligne Adenopatiilei mediastinale maligne metastaticemetastatice implică în mod obligatoriu implică în mod obligatoriu prezenţa in antecedente a unui cancer primar: prezenţa in antecedente a unui cancer primar: cancerului bronşic, esofagian, mamar şi gastric. cancerului bronşic, esofagian, mamar şi gastric.

Page 66: Cursul II Amg Plaman

6666

Adenopatii mediastinale Adenopatii mediastinale inflamatoriiinflamatorii

Tuberculoză gangliobronşicăTuberculoză gangliobronşică este o formă tumorală a este o formă tumorală a tuberculozei tuberculozei

Sarcoidoza gangliobronşice.Sarcoidoza gangliobronşice.

pulmonară sau boala Besnier – pulmonară sau boala Besnier – Boeck – Schaumann Boeck – Schaumann mediastinale inflamatorii acute mediastinale inflamatorii acute

Adenopatiile sindromului Adenopatiile sindromului LoffgrenLoffgren debutează cu erupţie debutează cu erupţie cutanată urmată de artralgii şi cutanată urmată de artralgii şi adenopatii. adenopatii.

Adenopatia din tuberculoza Adenopatia din tuberculoza secundară secundară

Page 67: Cursul II Amg Plaman

6767

Bolile mediastinale Bolile mediastinale neganglionareneganglionare

Page 68: Cursul II Amg Plaman

6868

Lojile mediastinale anterioareLojile mediastinale anterioare – sunt situate anterior – sunt situate anterior de marginea anterioară a traheei ,împărţită în trei de marginea anterioară a traheei ,împărţită în trei subdiviziuni:subdiviziuni:

- - AnteriosuperioarăAnteriosuperioară unde se găseşte guşa toraciă unde se găseşte guşa toraciă -- AnteromijlocieAnteromijlocie unde se regăsesc tumorile timice, unde se regăsesc tumorile timice,

teratoamele şi anevrismele aortei ascendente şi ale teratoamele şi anevrismele aortei ascendente şi ale sinusului Valsalva.sinusului Valsalva.

-- AnteroinferioarăAnteroinferioară unde este sediul chistelor unde este sediul chistelor pericardice, tumori solide precum lipomul şi fibromul.pericardice, tumori solide precum lipomul şi fibromul.

Loja mediastinalăLoja mediastinală mijlociemijlocie situată între cele două situată între cele două planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor. posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor.

Loja mediastinală posterioarăLoja mediastinală posterioară – situată posterior de – situată posterior de trahee, conţine tumorile neurogene, anevrismele trahee, conţine tumorile neurogene, anevrismele aortei descendente toracice, guşa plonjantă aortei descendente toracice, guşa plonjantă posterioară, tumorile esofagiene şi o serie de tumori posterioară, tumorile esofagiene şi o serie de tumori rare (meningocelul etc.).rare (meningocelul etc.).

Page 69: Cursul II Amg Plaman

6969

Diagnostic imagistic al Diagnostic imagistic al patologiei diafragmaticepatologiei diafragmatice

Diafragmul entitate anatomică ce separă Diafragmul entitate anatomică ce separă toracele de abdomen .toracele de abdomen .

1)Anomalii congenitale1)Anomalii congenitale: diafragmul poate : diafragmul poate prezenta formă de arcuri, sau o buclă antero-prezenta formă de arcuri, sau o buclă antero-mediană dreaptă.mediană dreaptă.

2)Relaxarea diafragmatică2)Relaxarea diafragmatică – poziţie înaltă a – poziţie înaltă a hemidiafragmului- poate fi congenitală sau hemidiafragmului- poate fi congenitală sau dobândită (în paralizia de nerv frenic traumatic, dobândită (în paralizia de nerv frenic traumatic, prin eforturi)prin eforturi)..

Page 70: Cursul II Amg Plaman

7070

Page 71: Cursul II Amg Plaman

7171

3)Hernia diafragmatică3)Hernia diafragmatică caracterizată prin caracterizată prin ascensionarea ascensionarea intratoracică a unui intratoracică a unui organ abdominal, care organ abdominal, care se poate produce prin se poate produce prin hiatusul esofagian, prin hiatusul esofagian, prin punctele de minimă punctele de minimă rezistenţă şi rezistenţă şi posttraumatic.posttraumatic.

Examenul nativ pune Examenul nativ pune în evidenţă imagini în evidenţă imagini aerice sau hidroaerice aerice sau hidroaerice situate intratoracicsituate intratoracic

Page 72: Cursul II Amg Plaman

7272

Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte exact Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte exact segmentul herniat segmentul herniat

Page 73: Cursul II Amg Plaman

7373

Hernia hiatalăHernia hiatală

Page 74: Cursul II Amg Plaman

7474

4)Interpoziţia freno-hepatică de colon 4)Interpoziţia freno-hepatică de colon transverstransvers – sindrom Chilaiditi- – sindrom Chilaiditi- radiologic se radiologic se evidenţiază imagini aerice subdiafragmatice, evidenţiază imagini aerice subdiafragmatice, hemidiafragm drept ascensionat, irigografia hemidiafragm drept ascensionat, irigografia tranşează diagnosticul.tranşează diagnosticul.

Page 75: Cursul II Amg Plaman

7575

Page 76: Cursul II Amg Plaman

7676