CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în...

of 60 /60

Embed Size (px)

Transcript of CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în...

Page 1: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

1

Page 2: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

2

• ОбращениеПредседателяАдминистративногоСоветаБанка• ОбзорфинансовойситуациивбанковскойсистемеРМв2010г.• Обанке• Корпоративноеуправление• Управлениерисками• Cистемавнутреннегоконтролябанка• ДеятельностьБанкав2010году• Кредитнаядеятельность• Операциипопривлечениюресурсов• Международныеоперации• Деятельностьнарынкеценныхбумаг• Расчетно-кассовоеобслуживание• Филиальнаясеть• Банковскиекарты• Финансовыерезультаты• Данныебухгалтерскогобалансана31/12/2010• Отчетофинансовыхрезультатахна31/12/2010• Отчетофинансовойдеятельностина31/12/2010• ОтчетнезависимыхаудиторовакционерамБанка

• AdresareaPreşedinteluiConsiliuluideAdministraţiealBăncii• TrecereaînrevistăasituaţieifinanciareînsistemulbancaralRMînanul2010.• DespreBancă.• Administrareacorporativă• Gestionareariscurilor• Sistemuldecontrolinternalbăncii• ActivitateaBănciiînanul2010.• Activitateacreditară.• Operaţiunilepentruatragerearesurselor.• Activitateapepiaţavalorilormobiliare.• Operaţiunileinternaţionale.• Deservireadedecontareşidecasă.• Reţeauadefiliale.• Cardurilebancare.• Rezultatelefinanciare.• Datelebilanţuluicontabilla31/12/2010• Raportulprivindrezultatelefinanciarela31/12/2010• Raportulprivindactivitateafinanciarăla31/12/2010• Concluziaauditorilorindependenţi.

C U P R I N S

• SalutationbytheHeadoftheBank’sAdministrativeBoard• OverviewoftheFinancialSituationwithMoldovaRepublicBankingSystemin2010• AbouttheBank• CorporateGovernance• RisksManagement• Bank’sInternalControlSystem• Bank’sOperationin2010• Crediting• AttractingResources• InternationalTransactions• OperatingintheEquityMarket• PaymentsandTellersServices• Branches• BankingCards• FinancialResults• BalanceSheetDataasof31/12/2010• ProfitandLossStatementasof31/12/2010• ConsolidatedFundsStatementasof31/12/2010• IndependentAuditors’Report

C O N T E N T S

Page 3: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

33

SubdiviziunileBC“Energbank”SApeteritoriulRepubliciiMoldova

ФилиалыКБ“Энергбанк”АОнатерриторииРеспубликиМолдова

BrancesofJointStockCommercialBank“Energbank”intheRepublicanofMoldova

Page 4: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

4

2010

RAPO

RTULANUA

L SituaţiaeconomicăaRMînanul2010afostcondiţionatădefenomeneledecrizădinanulprecedent,carenus-audoveditaficonstante.Aldoileasemestrus-adoveditafimaioptimist,demonstrândostabilizarenesemnificativă.Îngeneral,anul2010adevenitanul,încaretoateţările,fărăexcepţie,şiinstituţiilefinanciareaufostnevoitesăcauteieşiredinsituaţia,cîndcrizalichidităţilors-aterminat,însăacontinuattendinţaneplăţilorpecreditepemotivullipseicreşteriicereriideconsumşireducereavolumelordeproducere.Banca,înpofidaatoate,amajoratportofo-liuldecreditare,iarsurplusuldemijloacebăneştile-aplasatînvalorimobiliaredestat,sporindvolumullorde5ori.Bancaapăstrattempourilemişcăriiascendenteîndezvoltareasaşicota-partepepiaţă,iarînunelesegmentechiarle-amajorat.Venitulnetpentruanul2010aconstituit15,68mln.lei, iaractivelesumare–1,475mlrd.lei.AcţionariiBănciiauefectuat2emisiunisuplimentaredeacţiuni,însumătotalăde20000000leimoldoveneşti,majorândcapitalulsocialalBănciipânăla100000000lei.

Înanul2011 intrămcu rezultatepozitive,planurideperfecţionarecontinuăaşiruluideproduse,tehnologiişibazămaterială.PrintrecelemaiimportantesarcinialeBănciiînanul2011–păstrareapoziţiilordemnepepiaţabancară,menţinereaniveluluisuficientdelichiditateşisiguranţă,sporireavolumelordecreditareaclien-ţilorcorporativişipopulaţiei,extindereabazeideclienţişidezvoltareatehnologiilorinternet,extindereacolaborăriicustructurileinternaţionaleînscopulatrageriiresur-selordelungăduratădecreditare.Bancavacontinuasăpropunătuturorclienţilorexistenţi,câtşicelorpotenţialitoateserviciilebancare,solicitatepepiaţă.

LemulţumimAcţionarilorşiConsiliuluipentrususţinere,administrareeficientăşisoluţiiprofesioniste,ClienţilorşiPartenerilorpentruîncredereşicolaborarereciprocavantajoasă,iarColectivuluiBănciipentrutenacitateînatingereascopurilorşisar-cinilorfixate.

Curespect,VasilachiIu.V.PreşedinteleConsiliuluideAdministraţiealBC„Energbank”SA

Stimaţi acţionari, clienţi şi parteneri ai Băncii!

Page 5: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

5

RAPORTUL ANUAL 2010

• PriviregeneralăasuprasituaţieifinanciareînsistemulbancaralRMînanul2010.

• DespreBancă.

2010RA

PORTULA

NUA

L

Despre Bancă

BancaComercialăENERGBANKestesocietatepeacţiuni.Bancaafostcre-atăla16ianuarie1997.96,8%dinacţiunileBănciiaparţinîntreprinderilorcudi-feriteformedeproprietate,iar3,2%aparţinpersoanelorparticulare.CapitalulstatutaralBănciialcătuieşte100’000’000lei(ladatade31/12/2010–8,23mln.USD).

Bancaestecofondatoareasocietăţiiinterbancaredegaranţieacreditelor«Garantinvest»,abirouluide istoriicreditare„Birouldecredit”,aFonduluidegarantareadepozitelor însistemulbancaralRM,estemembrualBurseideValoriaMoldovei şialarhiveinaţionale,participantăprofesionistăpepiaţavalorilormobiliare,membrualAsociaţieibăncilordinMoldova,membruasoci-atalsistemuluiinternaţionaldeplăţi„VISA”Int.şi„MasterCard”Int.AuditoralBănciiestecompaniainternaţionalădeauditGrantThornton.

MisiuneaBănciiconstăînafioinstituţiefinanciarărespectatăşiprosperă,careocupăpoziţiistabilepepiaţă,conducîndu-sedestandardelemondialeîndomeniulprestăriiserviciilorbancareşialprincipiiloreticiicorporative.

Privire generală asupra situaţiei financiare în sistemul bancar al RM în anul 2010.

Înanul2010însistemulbancaralRepubliciiMoldovas-auremarcattendin-ţededezvoltarepozitivă.

Capitaluldenivelul I, conform situaţiei la 31.12.2010 s-amajoratcu5.2%pânăla6758mln.lei,comparativcu31/12/2009.Suficienţamedieacapitalulpesistemconstituie30.1%(nivelulminimnecesar-12%).Activelegeneralealesistemuluibancar,conformsituaţieila31/12/2010auconstituit42302.9mln.lei,cusporcomparativcufineleanului2009cu5,9%.Ceamaimarecotă-partedecrediteşileasingfinanciarnet,55,2%saucu4.5p.p.maimultcomparativcuanul2009,reflectăredistribuireaactivelorînfolosulcomponenteimenţionate.

Înanul2010s-aamelioratşicalitateaportofoliuluidecreditare.Astfel,cota-partedecreditenefavorabile(substandard,dubioaseşicompromise) învo-lumul totaldecredites-a reduscu3.1p.p.,constituind13.3%.Concomitent,cota-partedecreditenefavorabileîncapitalulnormativs-areduscu6.6p.p.,constituind49.5%.

Ceamaimarecotă-parteînvolumulgeneralalportofoliuluidecreditarearevenitcreditelorindustrialeşicomerciale-51.4%,dupăcareurmeazăcreditepentruagriculturăşiindustriaalimentară-14.9%,creditepentrubunuriimobili-are,construcţiişidezvoltare–12.3%,şicreditedeconsum-8.4%.

Înanul2010venitulnetînsistemulbancaraconstituit219.1mln.leicompa-rativcupierderileînmărimede172.5mln.leiînanul2009.

Rentabilitateaactivelorşicapitaluluisocialconformsituaţieila31/12/2010aconstituitcorespunzător0.5%şi3.0%înraportcuvalorilenegative(-0.5)%şi(-2.5)%pentruanul2009.

Coeficientullichidităţiidelungăduratăînsistemulbancaraconstituit0.7.Li-chiditateacurentăînsistemaconstituit34.2%.Valorileindicilorlichidităţiireflec-tăexistenţaresurseloradecvatepentrumenţinereaplăţilorpentruobligaţiunişideterminănivelulredusalsensibilităţiibăncilor.

Volumul total al obligaţiunilor conform situaţiei la 31/12/2010 a constituit35013mln.leisaucu6.1%maimultcomparativcusfârşitulanului2009.Dupăstructuralordepoziteles-aumajoratcu8.7%pânăla28718.5mln.lei,inclusivdepozitelepersoanelorfizice–cu10.4%pânăla18174.3mln. lei,reflectândsporulîncrederiifaţădesistemulbancardupădepăşireacrizeifinanciare.

CUPRIN

S

2010

Page 6: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

6

RAPORTUL ANUAL 2010

• DespreBancă.• Administrareacorporativă.

ScopulesenţialalBănciirezidăîndezvoltareaeficientăşiîncreştereacoteipepiaţafinanciarăaMoldovei.

Direcţiiledebazăînatingereascopurilorpropusesunt:-dezvoltareaechilibratăadirecţiilorprincipaledeafaceri;aceleicorpora-

tiveşiaceleicuamănuntul:-atragereaclienţilorcorporativişiaîntreprinderilormari,inclusivdincontul

participăriiîncadrulprogramelorinvestiţionalealeacestora;-extindereacolaborăriicuîntreprinderiledinsferabusiness-uluimicşimijlo-

ciu,inclusivdincontullărgiriiprogramelordecreditare;-dezvoltareaafacerilorcupersoanelefizice,atîtînscopulatrageriimijloa-

celor,cîtşipentrurealizareadiferitorformedecreditaredeconsum;-creştereacapitalului,carearpermiteatragereapentrudeservireaunor

clienţimaiimportanţişiparticipareaînproiecteinvestiţionaleimportante;-implementareatehnologiilorbancareeficiente;-dezvoltareaşiuniversalizareaserieideproduseorientatesprediferiteseg-

mentealeclientelei;-dezvoltarearegională,extindereareţeleidesubdiviziuni;-creareauneiatmosfereflexibile,adecvate,mobile,aunuisistemdeadmi-

nistrareaBănciibazatpepîrghiieconomicedeconducereşipesistemuloptimdedistribuireaîmputernicirilor.

Bancatindesăasigureunvenitînaltstabilpentrucapitalulacţionarilor,în-deplinindînmodsigururmătoarelesarcini:

•PrestareacătretoţiclienţiicorporativişicuamănuntulaiBănciiaunorser-viciideînaltăcalitateîncondiţiileeficienţeimaximeaproceselor;

•Oferireaunorproduseşiserviciicaresăcorespundănecesităţilorclienţilorlafiecareetapădedezvoltareaacestora,contribuindlacreştereaafacerilorşibunăstăriilor;

•Creşterea importanţeiBăncii lanivelnaţionalprin intermediuldezvoltăriiserviciilorpentruîntreprinderilemicişimijlociişiextinderiiinfrastructuriiregionale;

•Creareaposibilităţiloroptimepentrucreştereaprofesionalăacolabora-torilorşimenţinereaunorstandardeînalteprivindadministrareacorporativă.

Guvernarea corporativă

Unadintre sarcinile-cheiealeBănciiconstă înatingerea standardelor in-ternaţionaleînguvernareacorporativăşieticaprofesională.Proceseleşipro-ceduriledeadministrare înBancă sunt structurate înaşamod,ca săasigu-rerespectareatuturorlegilor,normelorşiregulilorşisăcreezecondiţiioptimepentruluareadeciziilordelungăduratăşiresponsabile.ÎnperspectivaimediaturmătoareşicutermenmediudreptpriorităţiconstituieaprobareaCoduluideadministrarecorporativă,sporireaniveluluideeficienţăaadministraţieicorpo-rativeşiasigurareaulterioarăatransparenţeiafacerilorBăncii.

Pe lângă sporirea nivelului guvernări corporative un rol deosebit de im-portant în Bancă i seatribuiedezvoltării culturii corporative.Anumeculturacorporativă,dictatădeconducere şimenţinută lanivelulcorespunzătordetoţi colaboratorii Băncii,determinăeticacorporativă.Respectarea strictăanormeloreticeşi loialităţiivalorilorgeneraleservescformăriişipăstrăriiculturiicorporativeînBancă.

Bancacultivăcolaboratorilorsăiculturadeschideriişi încrederii, înlimitelecăreiasestimuleazăluptaconstructivădeopinii.ColectivulBănciirămânefi-delacestorprincipii,deoareceelesuntchezăşia încrederiisocietăţii faţădeorganizaţianoastră.

ÎnBancăexistătreiorganeprincipaledeguvernarecorporativă:Adunarea

CUPRIN

S

Valutabilanţului(miilei)

2010

Page 7: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

7

RAPORTUL ANUAL 2010

• Guvernareacorporativă.• Gestionareariscurilor.

generalăaacţionarilor,ConsiliulBănciişiConsiliuldeAdministraţie.-Adunareageneralăaacţionariloresteorganulsuperiordeconducere.

Eaiadeciziiprivindproblemeledebază,referitoarelaactivitateaBăncii,aşacumsuntintroducereaamendamentelorlaStatutulBăncii,emisiuneadeac-ţiuninoi,reînnoireastructuriiConsiliului,arprobareaauditorilorexterni,distribui-reaprofituluişialtele.Comisiaderevizie,ceseaflăînsubordineaAdunăriiGe-nerale,efectueazăsupraveghereaactivităţiifinanciar-economiceaBăncii.

- Consiliul Băncii execută funcţii de supraveghere şi determină strategiaBăncii. Secţiadeaudit susţineConsiliul Băncii înexercitarea funcţiilorde su-praveghereaactivităţiidepregătirearaportuluifinanciar,asigurareacalită-ţii înalteaguvernăriicorporativeşieficienţacontroluluicorporativ.Comitetuldegestionareaactivelor şipasivelor,Comitetuldecreditare şi secţiagajuricontribuielamenţinereaeficienţeidiverselordirecţiideactivitateoperativăabăncii.SarcinileprioritarealeConsiliuluiconstauîndeterminareastrategieidedezvoltareaBănciişidirecţiilordeactivitateaacestuia,asigurarearealizăriişiprotecţieidrepturiloracţionarilor,examinareaşiaprobareaplanurilordeafa-ceri,,precumşirealizareacontroluluiasupraactivităţiideConducereaBăncii.

-ConsiliuldeAdministraţiepoartărăspunderedecontroluloperativalac-tivităţiibăncii,esteunorganexecutivcolegialalBăncii,ceefectueazăcon-ducereaactivităţiicurenteaBăncii.ConsiliuldeAdministraţieasigurărespec-tareaprincipiilordebazăaconduceriicorporativeşidesfăşurareapoliticilor,aprobatedeAdunareaGeneralăaacţionarilorşiConsiliulBănciiînconformi-tatecucerinţeleactelornormativeinterne.

Drepturile, obligaţiunile, sferele de responsabilitate şi ordinea de lucru aAdunăriiGeneraleaacţionarilor,Consiliului Băncii şiConsiliuluiAdministrativ,precumşiaComitetelor,createpelângăConsiliu,sereglementeazădeac-telenormativeinterne.

Ţinândcontdesemnificaţiaadministraţieicorporativeeficientepentrusta-bilitateaBănciişiactivitateasadesuccespepiaţafinanciară,precumşipen-truefectuareadecătreBancăaobligaţiunilorsalefaţădeacţionari,investitorişideponenţi, înBancă s-aelaborat (aprobatdeAGA la23/04/2010)Coduldeguvernarecorporativă,elaborareacăruiaafostrealizatăînbazaunuişirdedocumente-cheie:PrincipiiledeguvernarecorporativăaOrganizaţieidecolaborareeconomicăşidezvoltare,RecomandărilorComitetuluidelaBaselpentrusupravegherebancarăşiperfecţionareabazelorgestionăriicorporati-veînsectorulbancar.

CuversiuneacompletăaCoduluiadministrăriicorporativeBC„Energbank”S.A.puteţifacecunoştinţăpepaginawebaBăncii–www.energbank.com/anual-report.

Gestionarea riscurilor

Tinzândspreatingereascopurilorsale,Bancaniciodatănupierdedinve-dereriscurileconcomitente,folosindmetodeledepistăriicomplexemoderne,analizacontrolului şievaluării riscrurilordecreditare,depiaţă şioperaţiona-le,aplicându-lelaîntregdiapazonuldeprodusebancare.Sarcinileprincipa-leconstau înexcluderea riscurilor,cepotameninţaexistenţeipropriu-ziseabănciişicontribuirealaatingereaunuiraportoptimarisculuişirentabilităţiiînrezultatulîncheieridiferitortranzacţii.

Toatedeciziile,primite în scopuldepistării,analizei şievaluării riscurilor, seefectuează încadrulComitetuluideCreditare,Comitetuluidegestionareaactivelor şipasivelor ţinândcontdecerinţele sistemelordecontrol intern. Însistemuldeactivitateinternăabănciisuntincluseunşirdedocumente,spe-

CUPRIN

S

2010Dinamicapasivelor(miilei)

Page 8: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

8

cificepentrufiecaretipdeactivitateabăncii,regulamentelorşiinstrucţiunilorcarevorpermite studierea,analiza,evaluareacorespunzătoareaactivităţiibănciiîngeneral,sauînsubunitateaconcretăverificată.Subunităţilerespon-sabile,ceefectueazăgestionareariscurilorsuntindependentedesubunităţiledeafacerialeBăncii.

Riscuriledecreditare.Bancagestioneazăriscuriledecreditareacceptateprinstabilirealimitelordeconcentraţieînraportcudebitorii,grupelededebi-tori,ramurileeconomieietc.Limiteleriscurilorpentruundebitorsauungrupdedebitori legaţisuntstabilitedeBancă,corespund integralcerinţelor,stabilitedeBNM.Comitetuldecreditareşisubunităţileresponsabile,cerealizeazăges-tionareariscurilordecreditare,efectueazămonitorizarearegulatăaexpuneriiBănciilaacesteriscuri.Nivelulrisculuidecreditare,asumatdebancăînsec-ţiuneaproduselor,ramurilorşitipurilordeclienţisestabileştedeComitetuldecreditareşiseaprobădeConsiliulBănciiprinacceptareapoliticiidecreditare.Toatelimiteledecreditaresestabilescşisereexamineazăînconformitatecuactelenormative interne. Expunereabăncii la risculdecreditare secontro-leazăde subunităţile responsabileprinanaliza sistematicăacapacităţiide-bitorilorexistenţişipotenţialideadeservişistingecrediteleeliberate,precumşireexaminarealimitelordecreditareaclienţilorbăncii,încazdenecesitate.Bancafoloseşteunspectrulargdeinstrumente,orientatesprereducereariscu-luioperaţiilordecreditare,atâtlanivelulunoroperaţiiseparate,câtşiaindi-catorilorrisculuidecreditarelanivelulîntreguluiportofoliu.Înafarădeaceas-ta,înscopulreduceriiriscurilordecreditareBancafoloseştepelargpracticadesolicitareagaranţieipeîmprumuturileacordate,inclusivdeprezentaredecătredebitoriicorporativişiaobligaţiunilorşigaranţiilorpersonale.Înraportulobligaţiunilorcondiţionaleseaplicăaceeaşipoliticădecreditare,atâtpentruinstrumentelefinanciaredebalanţăcurespectareaprocedurilordecoordo-nareacreditelor,stabilirealimitelorderiscşirealizareacontrolului.

Riscuriledepiaţă.Bancagestioneazăriscuriledepiaţăprinstabilirealimite-lorîncazdenecesitateatâtîngeneralpentrupoziţiacomercială,câtşipentruuneleinstrumentecomerciale.

Riscurileoperaţionale.Bancadesfăşoarămonitorizarearegulatăariscuri-lorsaleoperaţionaleşiniveluluideexpunerelarisculpierderiloroperaţionale.Sistemulexistentînbancădecomunicareainformaţieioperativepebazege-neraleconducătorilorşimembrilorConsiliuluideasemeneacontribuielaabor-dareaactivăagestiunii riscuriloroperaţionale. Subunităţile responsabile,ceefectueazăauditulderiscalactivităţiibăncii,evaluareariscuriloroperaţionaleşipregăteşte recomandăripentru reducereaacestor riscuri. Subunitateadegestionareariscuriloroperaţionalefoloseşteunşirde instrumente,recoman-datedeComitetuldelaBaselpentrusupraveghereabancară,inclusiv:colec-tareadatelordesprepierderileoperaţionaleinterne,depistareaindicatorilor-cheiealeriscului,colectareadatelorprivindpierderileoperaţionaleexterneasubunităţiişicontrolulriscurilor.

Gestionareariscurilorpeactiveşipasive.Gestionareaactivelorşipasivelor,gestionareariscurilorprocentualeseefectueazădeComitetuldeGestionareaactivelorşipasivelor(CGAP)înbazadateloranalitice,primitedelasubuni-tăţi.PentrugestionareaactivelorşipasivelorBancaaplicăşiperfecţioneazămodeluldinamicallichidităţilor,cuajutorulcăreiaseprognozeazădispropor-ţiilepotenţialealelichidităţiipeparcursuldiferitorintervaledetimp,inclusivdi-versepresupuneriprividcrizapieţiiinterbancare,majorareadatorieiîntârziatepecreditelecorporativeşireducereaesenţialăadepunerilorurgenteşimijloa-celorlavedere.Acestmodelseaplicăpebazăzilnică/săptămânală.CGAP

RAPORTUL ANUAL 2010

• Gestionareariscurilor.

CUPRIN

S

2010CapitalulBăncii

Page 9: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

9

RAPORTUL ANUAL 2010

• Gestionareariscurilor.• SistemuldecontrolinternalBăncii.

potstabili limitepentrudisproporţiilelichidităţiipentrupresupuneri„decriză”.Folosindrezultatelemodelelorpentrugestionareaactivelorşipasivelor,Bancaadepăşitcusuccesgreutăţileculichidităţileînperioadadecriză.

Riscul de imagine (riscul reputaţional) se gestionează prin neutralizareaconsecinţelor,încarescopseefectueazăastfeldeacţiuni,cumarfi:ignora-rea;deschidereaşidialogul;dezminţireabruscăsaucorectareasituaţiei.

RisculvalutaralBănciisegestioneazădesubunităţileresponsabilealeBăn-cii,care,înparticular,folosesccontractelelatermenforwardpentrucumpăra-rea/vindereavaluteistrăinepentrureglareariscurilor.Riscuriledecurssegesti-oneazăprinbalansareavalutelorpeactiveleşipasiveleBăncii.

PuteţifacecunoştinţăcuversiuneacompletăapoliticiiBănciidegestiona-reariscurilorpepaginawebaBăncii-www.energbank.com/upr_riski.

Sistemul de control intern al Băncii

SistemuldecontrolinternalBănciireprezintăuncomplexdemăsuri,proce-durişiinstrucţiuni,orientatesprecontrolulsistematicşipermanentalconduce-riiBănciiprivindgestionareacorectăşieficientăaBănciiîncorespundereculegislaţiaînvigoare,intereseleclienţilorşiacţionarilorînbazainformaţieiveri-dice,completeşioperative.Scopuldebazăalcontrolului internîlreprezintăasigurareagestionăriieficienteabăncii,realizareaactivităţiifinanciareîntr-unmod sigur şi precaut, protecţia intereselor deponenţilor şi clienţilor. Sarcinileprincipalealecontroluluiinternîlreprezintăminimizareariscurilorîncadrulre-alizăriioperaţiunilorbancare,controlulasuprarespectăriilegislaţieiînvigoare,asigurareasecurităţii informaţiei,reglareaconflictelordeinterese,asigurareanivelului necesat de securitate corespunzător caracterului şi volumului tran-zacţiilorrealizate.

ÎnBancăs-aelaboratunsistemdeîmputerniciri,conformcăruiaresponsa-bilitateaîndomeniulpermiteriişiaprobăriitranzacţiilorşioperaţiilorBănciiestedistribuităîntreorganeledeconducereaBăncii,comitete,subunităţişilucră-toriînconformitatecuprocedurileaprobate.

ToatetranzacţiileşioperaţiileseplanificăşiserealizeazăînconformitatecuexigenţeleinstrucţiunilorBănciiNaţionaleaMoldovei,RegulamenteleInterne,Dispoziţiileşiinstrucţiunilebăncii.

Încazdenecesitate,tranzacţiileseexamineazăşiseaprobălaşedinţeleConsiliuluiBăncii,ConsiliuluiAdministrativşiComitetuluideCreditare,faptceseconfirmăprinprocesele-verbalerespective.Sistemuldecontrolinternalbăn-cii includeunşirdedocumente,specificefiecăruitipdeactivitateabăncii,regulamentelor,dispoziţiilorşiinstrucţiunilor,cevorpermitestudierea,analiza,evaluarea corespunzătoare a activităţii băncii în general, sau a subunităţiiconcreteverificateabăncii.

DeasemeneaînBancăexistăsistemuldecontrolinternprivindrespectareaşiexecutareadecătrecolaboratoriiBănciiaLegii„Privindprevenireaşicom-batereaspălăriibanilorşifinanţareaterorismului”, înconformitatecucare înBancăs-aimplementatşifuncţioneazăpoliticaşiprocedurileinternedepreve-nireşicombatereaspălăriibanilorşifinanţareaterorismului,cepermitlatimpdeastabilişiprevenioperaţiilebancaredubioase,săasigureimplementareaunuisisteminformaţionaladecvatşiperfecţionareacontinuăaacestuia,exa-minareacazurilorde încălcareaLegislaţiei învigoareşiaactelornormativeinterne,precumşiluareadeciziilorprivindatragereavinovaţilorlarăspundere.

CUPRIN

S

2010

1

Page 10: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

10

RAPORTUL ANUAL 2010

• ActivitateaBănciiînanul2010.• Activitateadecreditare.

Activitatea Băncii în anul 2010Factorii principali, ceau influienţatasupra rezultateloractivităţii Băncii în

anul2010:• Nestabilitatearestabiliriieconomieimondiale,• Reducereaveniturilordelaoperaţiunilecuvalutăstrăină,• Nivelulînaltdeacoperiredecătrecreditoriarezervelor.Înpofidamomentelormenţionatemaisusînanul2010,Bancaşi–apăstrat

poziţiilepepiaţăpetoţiindiciidebază,încheindanulcuprofit,iaruniiindicis-audoveditafisuperioricelormediiînsistem.Valutabilanţuluibănciiaconsti-tuit1475mln.lei,majorându-secomparativcuanul2009cu14%.

Peparcursulanului2010Bancaamenţinutcuantumulcapitaluluinormativtotal,cerutdeBNMcare la31/12/2010aconstituit252,06mln. lei.CapitalulsocialalBănciila31/12/2010aconstituit100mln.lei.

Activitatea de creditare

Peparcursulanului2010creditareaarămasodirecţieprioritarăaactivităţiiBăncii.CrediteleconstituieoparteesenţialăaactivelorBănciişiauconstituitunfactor-cheieînformareavenitului.

ÎncadrulactivităţiidecreditareaclienţilorBancas-acondusdeprincipiulprecauţiei,ţinândcontdetendinţelenefavorabilepepiaţaserviciilordecredi-tare.Accentuls-apuspemajorareaportofoliuluidecreditareşimuncapentruameliorareacalităţiiacestuia,aufostsporiteexigenţelefaţădegestionareariscurilor,înparticular,deformarearezervelorpeactive.

Vorbinddeactivitateadecreditare îngeneral,trebuiesăremarcăm,căportofoliuldecreditareaconstituit743887,0miileişiafostmajoratcu15.0%comparativcuanul2009şicu3.7%comparativcuanul2008comparativ.Ma-jorareaportofoliuluiestecondiţionatăprinactivitateadeafaceriaclienţilor,câtşiatragereacelornoi.

Înanul2010,comparativcuanul2009,procesuldecreditares-aactivizatsimţitor.Plăţile s-aumajoratcu62.8%,deşinivelulanului 2008 încănua fostatins.

Eforturile băncii în domeniul creditării sunt orientate, în primul rând, spremajorareaportofoliuluidecreditare,cucondiţiapăstrării lanivelacceptabilaraportuluideriscşirentabilitate.Politicadescentralizăriirisculuişineadmiteriiconcentraţieidecreditelacâţivadebitorimari,reducereacătresfârşitulanu-luiacotei-părţidecredite„mari”,precumşiacrediteloroferitepersoanelorafiliate,măsurileaplicabilefaţădedebitoriiproblematici,atragereaclienţilornoiaupermisatragereasporuluiportofoliuluiînraportcuperioadaanalogicăaanuluiprecedentlaunnivelacceptabilalrisculuişiînconformitatecuindiciiprevăzuţiînsistemulbancar.

Veniturile în urma operaţiunilor de creditare (mii lei)Perioada 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008Venitur i le în urma ope-raţ i i lor de creditare

110560.1 118963.4 129047.5

Cota-parte de credite în structura activelorPerioada 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Cota-parte 50.43% 49.91% 54.83%

CUPRIN

S

2010Structuraportofoliuluidecreditareînsegmentulvalutelor(miilei)

Page 11: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

11

RAPORTUL ANUAL 2010

• Activitateadecreditare.

Acrescutcontrolulasuprastăriifinanciareaclienţilor,seefectueazăomo-nitorizaremaiminuţioasăaindiciloractivităţiieconomice,analizaminuţioasăadatorieidebitoare,inclusivanalizalichidităţii,controlulmaiminuţiosalplăţilorşiintrăriiclienţilor,suntsporitecerinţelefaţădestingereaobligaţiunilorfaţădebancă,inclusivfaţădestingereadobânziiînscopulneadmiteriicreăriiuneida-toriimarifaţădeBancă.Suntsporitecerinţelefaţădeclasificareacreditelorşiformarearezervelor.Seefectueazăcontrolulminuţiosdedistribuirearesurselorbăncii,înspecialaresurselorînvalutănaţională.Accentulsepunenupeextin-dereaactivităţiidecreditare,cipepăstrareacotei.părţipepiaţafinanciară.

Înanul2010Bancaacontinuatcreditareapeliniileorganizaţiilorşifonduri-lorfinanciareinternaţionale,ceeaceapermisdeaofericrediteinvestiţionaleşiagricoleagenţiloreconomicipeuntermenmaimareşiîncondiţiimaiavan-tajoasepentrudebitori.ÎnprezentBancaesteparticipantaastfeldeproiecte,cumsunt:PAC,PDSP,RISP1,RISP2,IFAD1,IFAD2,IFAD3,IFAD4şiTineret.Credite-leseelibereazăîntreitipuridevalută:MDL,USDşiEUR.Întotalconformsituaţieila31/12/2010portofoliuldecreditareacalculatproiectepentrusumatotalăde82,3mln. lei,eliberatecuutilizarea resurselor,primitedebancăpe liniilemenţionatemaisus.

Pelângăproiectelemenţionatemaisus,Bancaaoferitcreditecuclauzevalutare,scopulcăroraconstăînsusţinereaagenţiloreconomici–exportatori-lor,volumulacestorcrediteconstituie10,1mln.lei.

Deasemeneas-arealizatcreditareadincontul linieidecreditare,oferitedeBNM,înscopulsusţineriisectoruluirealaleconomiei.PortofoliuldecreditareacreditelordinresurseleBNMconstituie45,9mln.lei.

Trebuiede remarcat tendinţapozitivă îndinamicaachitărilorpecredite.Creditarea înanul2010 s-aactivizatesenţial şiBancaademonstratobunădinamicăaprocesuluidecreditare.Achitărilepecredites-amajoratpracticpentrutoatevalutele.

Persoanelorfizicelis-auacordatcreditepentrusumatotalăde50536.0miilei.Aceastaestecu88.0%saucu23656.7miileimaimult,decâtînperioadaanalogicăaanului2009.Clienţilorcorporativilis-aacordat,înMDL,cu75,5mln.leisaucu23,5%maimult,decâtînperioadaanalogicăaanuluiprecedent.Înceeacepriveştevalutastrăină,sporireatempourilordecreditareaconstituit187,0mln.lei(echivalentul)sau173,34%.Analizândcreditareapersoanelorjuri-diceperamuri,trebuiesăremarcămactivizareasemnificativăaprocesuluidecreditaredincontulcreditelorindustrial-comerciale,oferireacăroraadepăşitperioadaanalogicăaanuluiprecedentcu112,9mln.leisaucu71%,precumşipentrumajorareavolumelordecreditareaagriculturii–cu49,9mln.leisaucu(56%).Asporitesenţialvolumeledecreditarepentruprocurareaimobilelor.

Înanul2011,BC“ENERGBANK“S.A.,respectândpoliticadecreditareechi-librată,planificăsăextindăbazadeclienţiînscopulmajorăriiportofoliuluidecreditare,planificând,înacelaşitimp,săameliorezecalitateaportofoliuluidincontullucruluipermanentcucrediteleproblematiceînscopulreduceriicotei-părţiaacestora,atâtdincontulmonitorizăriiactivităţiicurenteaclienţilor, încazdenecesitaterestructurareadatorieiîntârziate,câtşidincontulrealizăriiîncomunabunurilorgajate.ÎnrezultatulcreşteriiportofoliuluidecreditareBancasperăcorespunzător să sporeascăveniturile înurmaoperaţiilordecreditarecomparativcuanul2010.Dupăcumnedemonstreazăexperienţaanilorpre-cedenţiînrezultatulparticipăriiladiferiteproiecteinternaţionaleBancaareu-şitsăatragăunnumăresenţialdeclienţinoi,câtşinuaadmisunrefluxsimţitoralclienţilorexistenţigraţiefaptului,căclienţiiprimescposibilitateadecreditareîncondiţiimaiatractive,înprimulrând,dincontulofeririiresurselorpetermen

CUPRIN

S

2010Structuraportofoliuluidecreditareîn

segmentulcreditelorpersoanejuridice/fizice(miilei)

Plăţle-achitărilepentruanii2010-2008

Page 12: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

12

mediuşi lung,curataatractivăadobânzii,atâtînvalutănaţională,câtşi învalută străină. În calitate deprioritate a băncii rămâne sporirea controluluiasuprariscurilordecreditare,risculrateidobânzii,stimulăriiactivităţiidecredi-tareînregiuniprinreţeauadefilialeşireprezentanţealebăncii,participarealaunşirdeprogrameimportantedecreditare.

Operaţiile de atragere a resurselor

BC“ENERGBANK”SAesteunparticipantalsistemuluidegarantareade-pozitelor.Toatedepozitelepersoanelorfizice,plasateînBancă,suntgarantateînlimita,cuantumulşicondiţiile,stabilitedeLegeaprivindgarantareadepozi-telorpersoanelorfiziceînsistemulbancarNr.575-XVdin26decembrie2003.

Bancapeparcursultuturoranilordeactivitateadesfăşuratşidesfăşoarăomuncăactivă deperfecţionare a serviciilor, oferite pepiaţadepozitelor,sporireacalităţiideservirii individualeaclienţilorbăncii,extinzândpermanentspectrulproduselordedepozitşiorientându-sespregrijalamaximaclienţilor.Înanul2010bancaasuplimentat liniadedepoziteprindepozitepetermenlungcutermenedepăstrarede15,18şi24luni.

Conformsituaţiei la31.12.2010soldurilepedepozitelepersoanelorfiziceşijuridiceauconstituit790,0mln.lei,dintrecare723,9mln.leipersoanelefiziceşi67mln.leipersoanelejuridice.

Depozitelepersoanelorfizicepentruanul2010s-aumajoratcu:87,3mln.lei,1,5mln.dolarişi888,8miieuro.Înansamblusolduriledepozitelorpersoanelorfizicelasfârşitulanului2010aucrescutcomparativcuanul2009cu96,3mln.lei.

Comparareastructurilorportofoliuluidedepozitealbănciipetermenedeatragereapersoanelorfizicepeparcursulatreianidemonstrează,căceamaimarepreferinţăclienţiibănciiaufaţădedepozitelecutermenedepăstrare6-12luni,soldurilepentruacestgrupdedepoziteacrescutdela36,2%(anul2008)pânăla73,9%(anul2010).Acestgrupdedepoziteesteparteaceamaistabilăaresurseloratrase.Pefondalulmajorăriicotei-părţidedepoziztecuter-mende6-12lunis-aprodusreducereasoldurilordepozitelorcutermenmaimicde6luni,soldurilepedepozitelepeacestgrups-auredusdela54,2%pânpla11,4%.Creştedinnoupopularitateadepozitelorpetermenluni(maimarede12luni),deoarecetreptatsestabilizeazăsituaţiaeconomică.

BC“ENERGBANK”SAoferăposibilitateadeschideriidepozitelorpersoanelorjuridice,atât în leimoldoveneşti,câtşi învalutăstrăină.Deacesttipdeser-viciisefolosescîntreprinderileşiorganizaţiileîncazurile, încarecarezultatalactivităţiisalefinanciar-economicesecreazămijloacebăneştitemporarlibe-re.Plasareaacestormijloacebăneştipecontuldedepozitlatermenpermiteacumularealorşiobţinereaunuivenitsuplimentar.

Deasemeneaşilapersoanelefizices-aprodusmajorareasoldurilorpede-pozitelelatermenapersoanelorjuridicecutermenuldepăstrare6-12luni(cu38,5%înanul2009,pânăla55,3%înanul2010)şicutermenulmaimarede12luni(anul2008–0,7%,anul2009–10,3%,anul2010–15,2%).Încontinuare,Ban-cavacontinuamuncaactivădesporireacotei-părţidedepozitepetermenlung,deoarecesporirea tempourilordecreditarenecesităextindereabazeideresurseabănciişiunadintrecăiledesoluţionareaacesteisarciniestema-jorareanunumaiamijloacelordeconturilededepozit,darşiatermenelordeacţiuneaacestorconturi.

Pe seamamijloacelordindepozitele la termenaclienţilorcorporativiaurevenit 8,5%, soldurilepentrudepozitele la termenaleclienţilorparticulari înstructuramijloaceloratraseauconstituit91,5%.Întotalitatedepozitelelater-menabănciilaînceputulanului2010auconstituit790,9mln.lei.

RAPORTUL ANUAL 2010

• Activitateadecreditare.• Operaţiiledeatragerearesurselor.

CUPRIN

S

2010Structuraportofoliuluidecreditarepetermeneledestingere(miilei)

Page 13: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

13

Ţinândcontdefaptul,căcursurilevalutareînraportculeulaufostrelativstabile,precumşioratăadobânziimaimarepentrudepoziteleînlei,acres-cutatractivitateadepozitelorînMDL.S-aprodusegalarealentăavolumelordeatragereadepozitelorînleişivalută,cota-parteadepozitelordelasumatotalăatuturordepozitelorpersoanelorfiziceşijuridiceaconstituit53%,iarco-ta-partededepoziteînleiafostegalăcu47%.

Înanul2010Bancaareuşitsăconstruiascăundialogeficientşideschiscuclienţiiexistenţişicelpotenţiali,sărealizezeoanalizăprofundăşicalitativăasituaţieicurenteşisăfacăoprognozăcorectă,ceeaceapermisnunumaideapăstrabazadeclienţiexistentă,darşisăsporeascăvolumulei,dupăvalo-areaacceptabilăaresurselor.

Dinamica conturilor de depozit deschise şi închise în anii 2008-2010

Dinamica sporului numărului conturilor de depozit active ale persoanelor fizice ale Băncii

RataladepozitelepetermenînleiaufostnucumultmaimaredeindicelepreţurilordeconsumînMoldova-8,1%,ceeaceapermisnunumaipăstrareadecătreclienţi adepozitelordedevalorizare, ci şi deaprimi unoarecarevenit.

Dinamica nivelului inflaţiei în RM

Ţinândcontdetendinţelepepiaţă,Bancaaefectuatlatimpmodificărileratelor dobânzilor la depozitele persoanelor fizice şi juridice, a optimizatcondiţiileproduselordedepozit,elaborândşiimplementândtipurinoidede-pozitelatermen.

Înanul2011BC„ENERGBANK”S.A.vacontinuasăconstruiascămecanismedinamiceşiflexibiledereglareabazeisalederesurse.Strategiaaleasădedez-voltareîncombinaţiecunivelulorganizaţionalşitehnicînaltalproduselorban-carevorpermiteobţinereaindicilorbruţiînalţi,sporirearentabilităţii,siguranţeişicompetitivităţii.Liniadeprodusepedepozitevacontinuasăsesuplimentezeînanulviitorcunoioferte,cevorţinecontdenecesităţilediversealeclienţilor.Aceastătendinţăseobservăconsecutivpeparcursul întregiiactivităţiaiBC„ENERGBANK”S.A.Multitudineadedepozite îndiversăvalută şicu termene

RAPORTUL ANUAL 2010

• Operaţiiledeatragerearesurselor.

CUPRIN

S

2010StructuraportofoliuldedepozitalBăncii(persoanefizicepetermenedeatragere)

Page 14: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

14

diferitedepăstrarevorpermitebănciisăcreezeobazăderesurse,cevapu-teafiplasatăîncondiţiiavantajoaseînoricedomeniualeconomiei.Renova-reaşimodernizareaproduselordedepozitînfuncţiedetendinţelenoipepiaţadepozitelorrămâneafiosarcinăprioritarăînfuncţionareasecţieidedepozitaBC„ENERGBANK”S.A.

Dinamica soldurilor tuturor conturilor persoanelor fizice şi juridice în bancă

Operaţii internaţionale

Înpofidaproblemelor,înanul2010rentabilitateaoperaţiunilorvalutareauarătat rezultate satisfăctoare, veniturile Băncii în urma operaţiilor cu valutăstrăinăauconstituit54,9mln.leicomparativcu57,5mln.leiînanul2009.

Cota-partedebazăaveniturilorrevineoperaţiilordevânzare-cumpărareavaluteişitransferurilorinternaţionale.Diferenţadeschimbînanul2010s-are-duscomparativcuperioadaanalogicăaanuluitrecut,cares-areduscu30%.Întotalitate, reducereaveniturilor înurmadiferenţeideschimbşi reevaluareaconstituit19%.Înperioadaanalizatăs-auobservatsituaţiiatâtdereducerebruscăacursuluiMDL,cât şidecreşterebruscăaacestuia. Înacelaşi timpsituaţiapepiaţăafostmaistabilă,dacăcomparămcusituaţiaanuluitrecut,ceeaceaşiduslareducereavolatilităţii,marjeişicorespunzător,veniturilordinratadeschimb.

Veniturile obţinute în urma operaţiunilor prin sistemele de transfer rapids-aureduscu5,3%în legăturăcufaptul,căînanii2009-2010majoritateasis-temelor de transfer rapid şi-au redus comisioanelepentru servicii, ceeace,corespunzător,auduslareducereacomisionuluibănciinoastre.

Conform situaţiei la 31/12/2010 reţeauacorespondentăabăncii a con-stat din 19 bănci corespondente, amplasate în Rusia, ţările Europei şi celeîndepărtate.Număruldeconturicorespondentedeschiseînanul2009nus-aschimbat, ceeaceestecondiţionatde faptul, că Bancaa formato reţeabunădebăncicorespondente,cepermitoptimizareaefectuăriiplăţilorşisine-costulachitărilor.Băncilecorespondenteprincipale,conturileNostroîncareaufostfolositemaiactivpentruefectuareaachitărileaufostbăncileurmătoare:RaiffeisenZentralbank(Viena),CommerzbankAG(Frankfurt),TheBankofNewYork(New-York),UralsibbankşiGlobexbank(Moscova).

Înanul2010rulajulcaselordeschimbvalutaralebănciiaconstituit2.224mln. lei, ceeacedepăşeşte cu 5,9% indicatorii analogici pentru anul 2009.Cota-parteabănciiînvolumultotalaloperaţiunilorînnumerardeschimbvalu-tarînanul2010nuasuportatmodificărişiaconstituit5,5%.Unfactornumaipuţinimportant,ceainfluienţatasupraveniturilor,obţinutedeCSValeBănciiadevenitvolatilitateacelortreitipuridevalută,comercializateînanul2010–USD,EURşiRUB,cares-aaflatlaunnivelminim,ceeaceafostcondiţionatdesporireaacţiuniiBNMasuprapieţiivalutare,precumşidereducereavolatilităţiipepieţelevalutareinternaţionale.

RAPORTUL ANUAL 2010

• Operaţiiledeatragerearesurse-lor

• OperaţiiinternaţionaleCUPRIN

S

2010persoanefizice

persoanejuridice

StructuraportofoliuluidedepozitalBăncii(persoanejuridicepetermenedeatragere)

0,1%

Page 15: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

15

Cota-partearulajelorpesistemeledetransferuribăneştirapideîn

anul2010

Înanul2010pepiaţainterbancarăbancaarealizattranzacţiiînvolumeleceurmează:dolariSUA–1303mln.;euro–940,4mln,ruble–620mln.Înechiva-lentînleivolumultranzacţiilordeconversiunealeclienţilorcorporativi,peceletreivalutedebază(USD,EURşiRUB)auconstituit2,54mlrd.lei–sporul+7.6%faţădeanul2009.

Înanul2010veniturileînsistenuldetransferrapiddebanis-areduscu5%comparativcuanul2009.Estenecesarsăremarcăm,căasupraindicilorveni-turilorşirulajelorînanul2010aavutoinfluienţăpozitivăconectareasistemelornoidetransferuribancareşicreştereanumăruluitotaldetransferuri,pedealtăparte,s-areflectatşiacţiuneanegativăînlegăturăcureducereasumeitotaleatransferurilorbancareşicomisioanelorpetransferuri(delasisteme).

Banca la sfârşitulanului 2010esteparticipantaurmătoatelor sistemedetransfere bancare a persoanelor fizice fără deschiderea conturilor: Interex-press,PrivatMoney,Anelik,Alliur,Smith&Smith,Blizko,Unistream,PostaRapida,Migom,VMTLeader,WesternUnion,Contact.

Îngeneralnumăruldeoperaţiunianualepetranzacţiis-amăritcu6%.Înanul2010,conformdatelorBC„Unistream”SA(partenerpentrutransfer-

urilerapideînsistemul„Unistream”),BC”ENERGBANK”SAafostrecunoscută„Ceamaibunăbancăînobţinerearezultatelor înalte”şiafostdecoratăcudiplomă.

Peparcursulanului2010a fostconectatnoul sistemPrivatMoney,a fostadăugatăposibilitateade realizare şi eliberarea transferurile în lei conformsistemuluiWESTERNUNION,înrubleconformPoşteiRapide.

În prezent se desfăşoară activitateade conectare a sistemelor noi, aşacum suntMONEYGRAM, Zolotaia Korona,precum şi dezvoltarea sistemelordejaexistente.

Activitatea pe piaţa valorilor mobiliare

Peparcursulanului2010Bancaarealizatunvolumsumardeinvestiţiiînval-orimobiliaredestatşicertificatealeBNMînmărimede10,7mlrd.Lei.Mărimeaportofoliuluiaoscilatînlimitelea63-367mln.lei,valoareamedieaportofoliuluipentruanul2010aconstituitconformbilanţului264,6mln.lei.

Valoareadebazăa investiţiilorau revenitvalorilormobiliare„pe termenscurt”de7 zile (CBNM). ÎnafarădeCBNM Bancaaprocurat, la licitaţiipepiaţaprimară,VMSînsumăde134,20mln.lei.Cota-partedeVMScutermenuldecirculaţiepânăla30zileauconstituit11,19%,dela31la95zile–37,01%,dela96la186zile–28,22%şimaimultde187zile–23,58%dinvolumultotaldeinvestiţii înVMSpentruanul2010.Aceastăinvestiţieapermisgestionareaoperativăaportofoliuluişilichidităţii.

Peparcursuluianului2010BNMamenţinutuncontrolseverallichidităţiiînsistemulbancar,efectuândcontinuusterilizareasurplusurilordelichiditateprinemitereacertificatelorBNM.Volumulsaptamânaldeoperaţiidesterilizarealichidităţiiafostmaimarede3,0mlrd.lei.Concomitent,BNM,aasiguratac-cesulpermanentalbăncilorlaoperaţiuniledeinjectarealichidităţiidescurtădurară,anunţândsăptămânallicitaţiiREPOdeprocurareaVMSlaratafixată

RAPORTUL ANUAL 2010

• Operaţiiinternaţionale• Activitateapepiaţa valorilormo-

biliare

CUPRIN

S

2010

Volatilitatea cursului valutei străine

Valuta 2010 Modificarea faţă de 2009

Modificarea faţă de 2008 2009 2008

USD 3.0% -16,7% -37,5% 3.6% 4.8%

EUR 4.1% -46,8% -50,1% 7.7% 8.3%

RUB 3.8% -55,8% -49,3% 8.6% 7.5%

Page 16: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

16

adobânzii(ratadebazăaBNM)şioferindîmprumuturipentrucreditareasec-toruluirealaleconomieiprinintermediulliniilordecreditare,deschiseanterior.

Pentrupiaţavalorilormobiliarecorporativepeparcursulanului2010afostcaracteristicunvolumredusdetranzacţii.Înconformitatecustatisticaburseipentruanul2010s-astabilitoreducerecomparativcuaniitrecuţiavolumelortranzacţiilorşicădereapreţurilorlavalorilemobiliareamultoremitenţi,inclusivpentruacţiunilebăncilorcomerciale. Stagnareapepiaţă, lipsa lichidităţilor,existenţaunuinumărmaimaredevânzătoridecâtdecumpărători,precumşiaşteptareainvestitorilorpânălasosireaunortimpurimaibune–toateacesteasuntcaracteristicileanuluicea trecut.Conform situaţiei la31/12/2010valo-areatotalăainvestiţiilorînacţiuniaconstituit3775944,50leipe7emitenţi.

În anul 2010, în baza deciziei adunării generale a acţionarilor Băncii(ordinară-la23/04/2010,şiextraordinară–la05/11/2010)aufostdesfăşurate2emisiunisuplimentaredeacţiuniaX-a(pentru19900000lei,dincontulmijlo-acelorbăneştialeacţionarilor)şiaXI-a(pentru100000lei,dincontulprofituluinedistribuitalBănciipentruanul2007)pentrusumatotalăde20000000 lei.Dupăîncheiereatuturorprocedurilor,legatedeefectuareaemisiunilor,capi-talulsocialalBănciiadevenitegalcu100000000leişicorespundecerinţelorBNM(dela01/01/2011).

De la 1 iunie 2009 Banca a început distribuirea mijloacelor băneştiacţionarilor a patru fonduri investiţionale în curs de lichidare. La începutulperioadeisumaspredistribuirepentru18794acţionariafostegalăcu2,8mln.lei.Delamomentulemiterii(01/06/2009)afosteliberat1,01mln.leişideserviţi5019acţionari.

Deservirea de casă şi decontări

PoliticaBăncii înmuncacuclienţii seconstruieşte înbazaabordării indi-vidualeafiecăruiclient şioferireaaunuicomplexmaximdeservicii.Bancaacordă toate tipuriledeserviciibancare, inclusiv realizareaoperaţiunilordecasăşidecontăripentrupersoanelefiziceşijuridice.Dupărulajeleprintransferînvalutănaţionalăpecontulcorespondentpentruanul2010rulajeleaucres-cutcu22%comparativcuperioadaanalogicăaanului2009.

Comoditatea,operativitateaşicalitateaserviciilorprestatedebancăpen-trudeservireadecasăşidecontăriaclienţilors-areflectatînrulajeledecasăînleimoldoveneştipentruanul2010,înfelulurmător:

• Dupăîncasărirulajeleaucrescutcu8%,şiauconstituit2191compara-tivcu2022mln.lei,

• Dupăcheltuieli rulajele s-au reduscu5% şiauconstituit 540mln. leicomparativcu566mln.lei,

Dialogulconstructivcupartenerii,atenţia faţădeproblemele lor, luareaoperativăadeciziilorşideschidereainformaţionalăconstituieprincipiiledelu-crualebăncii.Înţelegând,căbogăţiaprincipalăaoricăreibăncisuntclienţiiacesteia,noiamdepuseforturimaximepentrucacolaborareacubancasăfieeficientă,comodăşi săcorespundăcerinţelormodernedeorganizare şidesfăşurareaafacerilor.Oasemeneaabordareaduslacreştereaveniturilordincomisioanepentrudeservireadedecontăriapersoanelorjuridicecu29%.Venituriletotaledecomisiondelaoperaţiunileînleiaconstituit11mln.lei.

Perfecţionareamodelelorşimetodelordelucru,folositedeBancăpentruatragereaclienţilorcorporativi suntbazatepeextindereapermanentăa lis-tei seriviilor prestate Clientului, folosirea formelor individuake de colaboraresereflectăpozitivasupracreşteriiafacerilorBăncii.NumărultotaldeclienţiaiBănciiconformsituaţieila31/12/2010constituie7519.

Pentruanul2010număruldeutilizatoriaisistemului«Bancă-Client»acres-cutcu30%comparativcuperioadaanalogicăaanului2009.

Un serviciu tradiţional pentru persoanele fizice rămâne recepţionarea

RAPORTUL ANUAL 2010

• Activitatea pe piaţa hârtiilor devaloare

• DeservireadecasăşidecontăriCUPRIN

S

2010

Cota-parteainvestiţiilorînvalorimobiliaredestatşicertificatealeBNMînstructuraactivelorbăncii

pentruperioadaanilor2009-2010

StructuraVMSaBănciipepiaţaprimară,în%

tr. tr. tr. tr.

Page 17: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

17

plăţilor pentru serviciile comunale: pentru folosirea energiei electrice, ga-zelor naturale, telefonie, reţeaua de televiziune prin cablu, pentru serviciiledetransferareaimpozitelorînbugetşitaxe,pentruperfectareaşieliberareapaşapoartelor, ştampilelor, pentru serviciile de telefonie mobilă, servicii deasigurare.

Depopularitatesebucurăşiunaşaserviciualbăncii,cumestearendauneiceluledesafeuindividuale.Conformsituaţiei la31/12/2010aufostarendate73%dinceluleledesafeu,existenteînbancă.

Volumulplăţilorprimitedelapopulaţietimpde12lunialeanului2010com-parativcuperioadaanalogicăaanului2009acrescutcu4%şiaconstituitla31decembrie2010–129mln.lei.

Reţeaua de filiale

Conformsituaţieila31/12/2010Bancanumără20defiliale(6înmunicipiulChişinăuşi14– înraioaneleRM),56dereprezentanţe(16– înmun.Chişinăuşi40 înraioaneleRepubliciiMoldova).Înanul2010s-aorganizattrecerealaadresajuridicănouăînîncăpereproprieaBănciireprezentanţaAneniiNoi.

Cardurile bancare

Emisiuneatotalăabănciila31.12.2010aconstituit9170carduri(creştereacomparativcu31/12/2009cu2%),inclusivacardurilorsistemuluideplatăMas-terCardInt.–1971carduri(sau21%dinemisiuneatotalăabăncii),cardurilorsistemuluideplatăVISAInt.–7199(sau79%dinemisiuneatotalăabăncii).

ReţeauadeequiringaBănciila31.12.2010constădin17terminaleATMşi67terminalePOS.Înanul2010toatebancomateleşiterminalelePOSalebănciiauasiguratniveluldecriptareainformaţieiTripleDESşiaudeservitcarduriledeplatăcuCHIPdinsistemuldeplatăVISA. Înperioadaanalizatăs-aobservatcreşterea stabilăavolumeloroperaţiilor,atât în terminaleleATMcât şiPOS.Astfel,comparativcuperioadaanalogicăaanului2009volumuloperaţiilor,desfăşurateînATM,acrescutde1,09orişiaconstituit110747mii lei(pentrucomparaţie:pentruanul2009acestindiceaconstituit101817miilei).PentruterminalelePOSvolumuldeoperaţiiacrescutde1,22orişiaconstituit95350miilei(pentrucomparaţie:pentruanul2009–78131miilei).

Rezultatele financiare

Veniturilenetepentruanul2010auconstituit15.68mln.lei.Sporirea operaţiunilor pe deservirea de casă şi decontări a clienţilor

permanenţi şi noi atraşi, implementarea sistemelor de transferuri bancareapermissporireaniveluluiveniturilordecomisionpânăla39,6mln.lei.

Înacelaşitimp,reducereaactivităţiideafaceriaclienţilorpeoperaţiiledeexport-import,volatilitatearedusăapieţiivalutareauinfluienţatsimţitorasupraformăriiveniturilorpeoperaţiunilecuvalutăstrăinăşiauconstituit32,3mln.lei,faţăde39,9mln.leiînanul2009.

Întotalveniturilepentruanul2010auconstituit185,7mln.leifaţăde200,4mln.leipentruanultrecut.

Cheltuielilebănciiconstituieunobiectdeplanificareşicontrolpermanent.Planificareaşiîntocmireabugetelorlunarepermitdeterminareaclarăanivelu-luicheltuielilor,şi,înfuncţiedevolumeleprognozate,săseconstruiascăbilanţulplanificatcustructuraoptimalăaactivelorşipasivelor,cesăasigureacoperi-realor.Cheltuielilededobândăseacoperăintegraldeveniturileprocentuale.

Pentru asigurarea activităţii de înaltă eficienţă a resurselor, mijloaceleatraseseplasaupedirecţiiledevenituricuimobilizareaminimalăaactivelor.Înmediupeparcursulanuluiînstructurainvestiţiilorbăncii65-70%dintremijlo-aceleatrasecorespundactivelordinvenituri.

RAPORTUL ANUAL 2010

• Deservireadecasăşidecontări• Reţeauadefiliale• Cardurilebancare• Rezultatelefinanciare

CUPRIN

S

2010SolduloperaţiunilorBNMdesterilizare

asurplusuluilichidităţii(mln.lei)

Page 18: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

18

RAPORTUL ANUAL 2010

• Datelebilanţuluicontabilladatade31/12/2010(miilei)

Datele bilanţului contabil la data de 31/12/2010 (mii lei)

Denumirea

Normativul conform planului

de afaceri pentru 2010

Datele la 31/12/2010

Executarea (%)

ACTIVE (miilei) (miilei) %Mijloacebăneştiînnumerar 187107.9 112883.6 60.33

Mijloacebăneştidatoratedebănci 83550.0 98705.3 118.14

Minus reduceripentrupierderi lamijloacelebăneştidatoratedebănci 0,0 490.8 0,0

Mijloacebăneştinetedatoratedebănci 83550.0 98214.5 117.55

MijloacebăneştidatoratedeBNM 104750.0 45355.0 43.30

Mijloaceplasateovernight 12500.0 50000.0 400.00

Minus reduceripentrupierderi lamijloaceleplasateşicrediteovernight 0,0 0,0 0,0

VMcumpăratepentruvînzare 0,0 0,0 0,0

VMinvestiţionale 69426.0 351086.2 505.70Minus reduceri pentru pierderi la VMinvestiţionale 0,0 173.0 -

VMnete 69426.0 350913.2 505.45Credite 807062.3 743887.0 92.17Minusreduceripentrupierderilacredite 65094.0 58414.9 89.74Crediteşicerinţeprivindleasingulfinanciar,net 741968.3 685472.2 92.39Mijloacefixe,net 76794.2 70036.3 91.20Dobîndasporităceurmeazăsăfieprimită 10348.1 4357.2 42.11Altăavereimobilă 0.0 0.0 0,0Alteactive 74932.4 60485,5 80,72Minusreduceripentrupierderilaalteactive 1278.0 2698,6 -Alteactivenete 73654.4 57787,0 78,46TOTAL ACTIVE 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45OBLIGAŢIUNI Mijloacelebăneştidatoratebăncilor 1000.0 2207.8 220.78Depozitealepersoanelorfizice 13117.4 23965.5 182.70Depozitealepersoanelorjuridice 154488.1 221459.3 143.35Total depozite fără dobîndă 168 605.5 247 632.7 146.87Mijloacelebăneştidatoratebăncilor 14000.0 0.0 0.0Depozitealepersoanelorfizice 756602.7 728722.0 96.32Depozitealepersoanelorjuridice 57006.0 84397.4 148.05Total depozite cu dobîndă 827 608.7 813 119.4 98.25Alteîmprumuturi 69405.4 128390.1 184.99Dobîndasporităceurmeazăsafieplătită 15282.7 10938.7 71.58Mijloaceîmprumutateovernight 0,0 0.0 0.00Alteobligaţiuni 16807.1 6304,1 37,51Provizioanepentrupierderilaangajamentecondiţionale 1600.0 1264,6 79,04

TOTAL OBLIGAŢIUNI 1 099 309.4 1 207 649,5 109,86CAPITAL ACŢIONAR Acţiuniordinareplasate 100000.0 100000.0 100.00Capitalderezervă 8058.0 8447.8 104.84Rezerveprivindreevaluareaactivelor 13000.0 13827.5 106.37Alterezerve 0.0 0.0 -Profitnedistribuit 139731.4 145094,1 103,84TOTAL CAPITALUL ACŢIONAR 260 789.4 267 369,4 102,52

TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45

CUPRIN

S

2010

Page 19: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

19

RAPORTUL ANUAL 2010

• Raportprivindrezultatelefinanciareladatade31/12/2010(miilei)

Raport privind rezultatele financiare la data de 31/12/2010 (mii lei)

Denumirea

Normativul conform

planului de afaceri pen-

tru 2010

Datele la 31/12/2010

Executarea (%)

Venitur i aferente dobînzi lor: 111 873.1 110 560.1 98.83Lacredite 105236.4 89872.2 85.40Lavalorilemobiliare 5182.0 18702.3 360.91Laplasărileovernight 352.7 627.4 177.87Lamijloacebăneştidatoratedebănci 1102.0 1358.3 123.26Venituri (pierderi) neaferente dobînzilor: 82 102.9 75 177.3 91.56Venituriaferentecomisioanelor 38992.9 39624.9 101.62Venituri(pirderi)laoperaţiunicuvalutăstrăină 39103.3 32274.1 82.54Venituri(pirderi)laVMcumpăratepentruvînzare 0.0 0.0 -

Altele 4006.7 3278.3 81.82TOTAL VENITURI: 193 976.0 185 737.5 95.75Cheltuieli aferente dobînzilor: 88 313.7 70 722.0 80.08Ladepozitealepersoanelorjuridice 8842.0 6374.2 72.09Ladepozitealepersoanelorfizice 72972.4 57392.6 78.65Laîmprumuturileovernight 500.0 0.0 -Laalteîmprumuturi 5999.2 6955.2 115.94Cheltuieli neaferente dobinzilor 72 132.6 72 855,8 101,00Cheltuieliprivindremunerareamuncii 32076.0 33190.0 103.47Cheltuieliprivindfondulsocial 11988.8 11511.1 96.01Cheltuieliprivindmijloacelefixe 13759.9 13457,1 97,80Cheltuielipentruimpoziteşitaxe 196.7 197,4 100,38Cheltuielipuserviciideaudit 530.0 673,6 127,1Altecheltuieli 13581.3 13826,5 101,81Fondul de risc pentru credite 20 503.3 27 024,8 131,81Fondul de risc pentru active 595.0 623,0 104,71Rezerve pentru pierderi conform obligaţiunilor contractate 300.0 -1 166,0 -388,68

TOTAL CHELTUIELI 181 844.6 170 059,6 93,52Venitul (pierderi) net pînă la articole extraordinare 12 131.40 15 677,9 129,23Impozitulpevenit 0.0 0,0 -Venitul(pierderi)extraordinareminusim-pozitulpevenit 0.0 0,0 -

Venit (pierderi) net 12 131.40 15 677,9 129,23

Volumulgaranţiiloroferite(miilei)Dinamicaportofoliuluidegaranţii

CUPRIN

S

2010

Page 20: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

2020

RAPORTUL ANUAL 2010

• Informaţieprivindactivitateafinanciarăînanul2010

Denumirea indicatorului Norma 2009 2010

Capital normativ total (CNT ) (mii lei):CapitaldegradulICapitaldegradulII

100000 215936,4215936,4

252054,9252054,9

Suficienţacapitaluluiponderatlarisc(%) >12 41,94 38,90

Coeficientullichidităţiipetermenlung(PI)ActivepetermenlungResursefinanciare

<10,72

211265,6291879,6

0,69266984,2384831,9

Coeficientullichidităţiicurente(PII)ActivelichideTotalactive

>2041,81

542081,61296573,3

42,23622881,61475018,9

Activele generatoare de dobinda / totalactive(%) X 69,34 80,48

Valoareatotalăaexpunerilor„mari”(miilei) X 242724,9 51745,3

Totalactive/totalcredite(%) X 49,91 50,43

Totalcreditenefavorabile/totalactive(%) X 6,57 6,85

Totalcreditenefavorabile/totalcredite(%) X 13,16 13,59

Reduceri pentru pierderi la credite / totalcredite(%) X 8,01 7,85

Depozite ale persoanelor fizice şi juridice /totalactive(%) X 70,94 71,76

Rentabilitateaactivelor(%) X 0,64 1,13

Rentabilitateacapitaluluiacţionar(%) X 3,37 6,28

Marjanetăadobînzii(%) X 1,38 3,90

Indiceleeficienţei(%) X 139,32 159,24

Informaţie privind activitatea financiară în anul 2010

Raportulfonduluideriscurifaţădeportofoliuldecreditareanii2008-2010

(miilei)

2010

CUPRIN

S

Page 21: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

2121

RAPORTUL ANUAL 2010

•RaportulauditorilorindependenţicătreacţionariiВСENERGBANKS.A.

Raportul auditorilor independenţi către acţionariiВС Energbank S.A.

NoiamexercitatauditulasuprarapoartelorfinanciareanexatealeВСEnerg-bankS.A. („Banca”),carecuprindbilanţulcontabil ladatade31decembrie2010,raportuldeprofitşipierdere,raportulprivindfluxulcapitaluluipropriuşira-portul privind fluxulmijloacelor băneşti, precum şi sumarul politicilor contabilesemnificativeşialtenoteexplicative.

Responsabilitatea conducerii pentru rapoartele financiare

Conducereaesteresponsabilăpentru întocmireaşiprezentareajustăara-poartelorfinanciareînconformitatecuStandardeleNaţionaledeContabilitate,aplicabileînRepublicaMoldova.Aceastăresponsabilitateincludeelaborarea,implementareaşimenţinereacontrolului internrelevant, întocmiriişiprezentăriijustearapoartelorfinanciarecarenuconţindeficienţesemnificative,cauzatefiedefraudesauerori,selectareaşiaplicareapoliticilorcontabilecorespunză-toareşiefectuareaunorestimăricontabilerezonabileîncircumstanţeledate.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitateanoastrăestedeaexprimaоopinieasuprarapoartelorfi-nanciareînbazaaudituluiefectuat.Noiamexercitatauditulnostruînconformi-tatecuStandardeleInternaţionaledeAudit.Acestestandardesolicităcanoisăcorespundemcerinţeloreticeşisăplanificămşisărealizămauditulastfelîncâtsaobţinemоasigurarerezonabilăcărapoartelefinanciarenuconţinerorisem-nificative.

Unauditpresupuneefectuareaprocedurilorastfelîncâtsăseobţinăeviden-ţedeauditaferentecifrelorşinotelorexplicativelarapoartelefinanciare.Proce-durileselectatedepinddediscernământulauditorilor,inclusivevaluarearisculuideficienţelorsemnificativedinrapoartelefinanciarecauzatefiedefraudesauerori. Laevaluarea riscului,auditorul ia înconsideraţiecontrolul internaferentîntocmirii şi prezentării juste a rapoartelor financiare ale Băncii astfel încât săelaborezeprocedurideauditcorespunzătoarecircumstanţelor,şinupentruaexprimaоopinieasupraeficienţeicontroluluiinternalBăncii.Unauditinclude,deasemenea,evaluareacaracteruluiadecvatalepoliticilorcontabileutilizateşiarezonabilităţiiestimărilorcontabileefectuatedecătreconducere,precumşievaluareaprezentăriideansambluarapoartelorfinanciare.

Înopinianoastră,evidenţeledeauditobţinutedenoi sunt suficiente şineoferăоbazărezonabilăpentruaneexprimaopinia.

Opinia

Înopinianoastră, rapoartelefinanciareprezintăо imagineveridicăşi justăasuprapoziţieifinanciareaBănciila31decembrie2010,precumşiasuprarezul-tateloroperaţionaleşiafluxuluimijloacelorbăneştipentruanulîncheiatlaaceadată înconformitatecuStandardeleNaţionaledeContabilitate,aplicabile înRepublicaMoldova.

Alte aspecte

Rapoartelefinanciareanexatenusuntmenitesăprezintepoziţiafinanciară,rezultatuloperaţiunilorşiunsetcompletdenotelarapoartelefinanciareîncon-formitatecureglementărişiprincipiicontabileacceptateînţărişijurisdicţiialteledecâtRepublicaMoldova.Deaceea,situaţiilefinanciareanexatenusuntîntoc-mitepentruuzulpersoanelorcarenucunoscreglementărilecontabileşilegaledinRepublicaMoldova.

Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Băncii în ansamblu. AuditulnostruafostefectuatpentruaputearaportaacţionarilorBănciiaceleaspectepecaretrebuiesăleraportamîntr-unraportdeauditfinanciar,şinuînaltesco-puri.Înmăsurapermisădelege,nuacceptămşinuneasumămresponsabilita-teadecâtfaţădeBancăşideacţionariiacesteia,înansamblu,pentruauditulnostru,pentruacestraportsaupentruopiniaformată.

31martie2011

GrantThorntonAuditS.R.L.Chişinău,RepublicaMoldova

CUPRIN

S

2010

2010RA

PORTULA

NUA

L

Page 22: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

22

Состояние экономики РМ в 2010 году было обусловлено кризиснымиявлениями предыдущего года, которые не оказались устойчивыми.Второе полугодие оказалось более оптимистичным, продемонстрировавнезначительнуюстабилизацию.Вцелом2010годсталгодом,вкоторомвсебезисключениястраныифинансовыеинститутыбыливынужденыискатьвыходизситуации,когдакризисликвидностизакончился,нопродолжиласьтенденциянеплатежейпокредитамввидуотсутствияростапотребительскогоспросаисокращенияобъемовпроизводства.Несмотрянато,чтокредитнаяактивностьна рынке оставалась на достаточно низком уровне, Банк, тем не менее,увеличил кредитный портфель, а излишек денежных средств размещал вгосударственныеценныебумаги,увеличивихобъемв5раз.Банксохранилтемпыпоступательногодвижениявсвоемразвитииисвоюрыночнуюдолю,авнекоторыхсегментахдажеувеличилее.Чистаяприбыльза2010годсоставила15,68млн. леев, а суммарные активы - 1,475млрд. леев. Акционеры Банкаосуществили2дополнительныхэмиссииакций,наобщуюсуммув20000000молдавскихлеев,увеличивуставныйкапиталБанкадо100000000леев.

В 2011 год мы вступаем с позитивными результатами, планами подальнейшему совершенствованию продуктового ряда, технологий иматериальныйбазы.ВчислеважнейшихзадачБанкав2011году—сохранениедостойныхпозицийнабанковскомрынке,поддержаниедостаточногоуровняликвидностиинадежности,увеличениеобъемовкредитованиякорпоративныхклиентов и населения, расширение клиентской базы и развитие интернет-технологий, расширениесотрудничествасмеждународнымиструктурамис целью привлечения долгосрочных ресурсов для кредитования. Банк по-прежнемубудетпредлагатькакдействующим,такипотенциальнымклиентамвсебанковскиеуслуги,востребованныерынком.

Благодарим наших Акционеров и Совет за поддержку, эффективноеуправлениеипрофессиональныерешения,КлиентовиПартнеровзадовериеивзаимовыгодноесотрудничество,аКоллективБанказаупорствовдостижениипоставленныхцелейизадач.

Суважением,ПредседательАдминистративногоСоветаБанкаВасилакиЮ.В.

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Банка!

2010

ГОДОВО

ЙОТЧЕТ

Page 23: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

23

О банке.

Коммерческий Банк ENERGBANK – акционерное общество. Банксоздан16января1997года.96,8%акцийБанкапринадлежитпредприятиямразныхформсобственности,3,2%принадлежитчастнымлицам.УставнойкапиталБанкасоставляет100000000леев(на31/12/2010–8,23млн.USD).

Банк является соучредителем межбанковского обществагарантирования кредитов «Garantinvest», бюро кредитных историй„Birouldecredit”,ФондагарантированиядепозитовпобанковскойсистемеРМ, членом Фондовой биржи Молдовы и Национального депозитария,профессиональным участником рынка ценных бумаг, членомАссоциациибанковМолдовы,ассоциированнымчленоммеждународнойплатежнойсистемы„VISA”Int.и„MasterCard”Int.АудиторомБанкаявляетсямеждународнаяаудиторскаякомпания-GrantThornton.

Миссия Банка - быть уважаемым и успешным универсальным

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Обзор финансовой ситуации в банковской системе РМ в 2010 г.

В 2010 г. в банковской системе Республики Молдова отмеченытенденциипозитивногоразвития.

Капитал Iуровня,посостояниюна31.12.2010увеличилсяна5.2%до6758млнлеев,посравнениюс31/12/2009.Средняядостаточностькапиталапо системе составляет 30.1% (минимально необходимый уровень -12%). Общиеактивыбанковскойсистемы,посостояниюна31/12/2010,составили42302.9млнлеев,сприростомпосравнениюсконцом2009г. на 5.9%. Наибольшая доля кредитов и финансового лизинга нетто,55.2%или на 4.5 п.п. большепосравнениюс концом2009 г., отражаетперераспределениеактивоввпользууказаннойкомпоненты.

В 2010 г. улучшилось также качество кредитного портфеля. Так,доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные ибезнадежные) в общем объеме кредитов сократилась на 3.1 п.п.,составив13.3%.Втожевремядолянеблагоприятныхкредитоввсовокупномнормативномкапиталесократиласьна6.6п.п.,составив49.5%.

Наибольшая доля в общемобъеме кредитного портфеля пришласьна кредиты промышленности и торговле - 51.4%, за которыми следуюткредитысельскомухозяйствуипищевойпромышленности-14.9%,кредитына недвижимость, строительство и развитие - 12.3% и потребительскиекредиты-8.4%.

В2010г.чистыйдоходпобанковскойсистемесоставил219.1млнлеевпоотношениюкубыткамвразмере172.5млнлеевза2009г.

Доходностьактивовиакционерногокапиталана31/12/2010составиласоответственно0.5%и3.0%поотношениюкнегативнымзначениям(-0.5)%и(-2.5)%за2009г.

Коэффициент долгосрочной ликвидности по банковской системесоставил0.7.Текущаяликвидностьпосистемесоставила34.2%.Значенияпоказателей ликвидности отражают наличие адекватных ресурсов дляподдержанияплатежейпообязательствамиопределяютнизкийуровеньчувствительностибанков.

Общийобъемобязательствпосостояниюна31/12/2010составил35013млнлеевилина6.1%большепосравнениюсконцом2009г.Вих

структуредепозитыувеличилисьна8.7%до28718.5млн.леев,вт.ч.депозитыфизическихлиц-на10.4%до18174.3млн.леев,отражаяростдовериякбанковскойсистемепослепреодоленияфинансовогокризиса.

• Обзор финансовой ситуации вбанковскойсистемеРМв2010г.

•Обанке.

2010

2010ГО

ДОВО

ЙОТЧЕТ

Page 24: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

24

финансовым институтом, который занимает стабильные позиции нарынке, следуя мировым стандартам оказания банковских услуг ипринципамкорпоративнойэтики.

Основнаяцель,стоящаяпередБанком заключается вэффективномразвитиииувеличениидолинафинансовомрынкеМолдовы.

Основными направлениями при достижении поставленных целейявляются:

- сбалансированное развитие основных бизнес-направлений;корпоративногоирозничного:

- привлечениекорпоративныхклиентови крупныхпредприятий, в томчислезасчетучастиявихинвестиционныхпрограммах;

-расширениеработыспредприятиямималогоисреднегобизнеса,втомчислезасчетрасширенияпрограммкредитования;

-развитиебизнесасфизическимилицами,какдляпривлечениясредств,такиреализацииразличныхвидовпотребительскогокредитования;

- наращивание капитала, позволяющее привлечь на обслуживаниеболее крупных клиентов и участвовать в значимых инвестиционныхпроектах;

-внедрениеэффективныхбанковскихтехнологий;- развитие и универсализация продуктового ряда, ориентированного

наразличныеклиентскиесегменты;-региональноеразвитие,расширениесетиподразделений;- создание гибкой, адекватной быстроменяющейся обстановке,

системы управления Банком, основанной на экономических рычагахуправленияиоптимальнойсистемераспределенияполномочий.

Банк стремится обеспечить стабильно высокий доход на капиталакционеров,целенаправленнорешаяследующиезадачи:

• предоставление всем корпоративным и розничным клиентамБанка услуг высокого качества при максимальной эффективностипроцессов;

• предложение таких продуктов и услуг, которые отвечаютпотребностямклиентовнакаждомэтапеихразвития,способствуяростуихбизнесаиблагосостояния;

• повышение значимости Банка на национальном уровнепутем развития услуг для малых и средних предприятий и расширениярегиональнойинфраструктуры;

• создание оптимальных возможностей для карьерного ростасотрудников и поддержание высоких стандартов корпоративногоуправления.

Корпоративное управление

Одной из ключевых задач Банка является достижение высокихмеждународных стандартов в корпоративном управлении и деловойэтике.ПроцессыипроцедурыуправлениявБанкеструктурированытакимобразом,чтобыобеспечитьсоблюдениевсехзаконов,нормиправил,исоздатьоптимальныеусловиядляпринятиядальновидныхиответственныхрешений. В ближайшей и среднесрочной перспективе приоритетамиявляются утверждение Кодекса корпоративного Управления, повышениеуровня эффективности корпоративного управления и дальнейшееобеспечениепрозрачностибизнесаБанка.

Наряду с повышением уровня корпоративного управления жизненно

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Обанке.• Корпоративноеуправление.

2010Валютабаланса(тыс.лей)

Page 25: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

25

важнаярольвБанкеотводитсяразвитиюкорпоративнойкультуры.Именнокорпоративнаякультура,задаваемаяруководствомиподдерживаемаянадолжномуровневсемисотрудникамиБанка,определяеткорпоративнуюэтику.Неукоснительноесоблюдениеэтическихнормиверностьосновнымценностям служат формированию и сохранению корпоративнойкультурывБанке.

Банкпрививаетсвоимсотрудникамкультуруоткрытостиидоверия, врамкахкоторойпоощряетсяздороваяборьбамнений.КоллективБанкаверенэтимпринципам,таккакониявляютсязалогомдоверияобществакнашейорганизации.

ВБанкесуществуеттриосновныхорганакорпоративногоуправления:Общеесобраниеакционеров,СоветБанкаиАдминистративныйСовет.

- Общее собрание акционеров является высшим руководящиморганом. Оно принимает решения по основополагающим вопросам,относящимсякдеятельностиБанка,такимкаквнесениепоправоккУставуБанка, выпуск новых акций, обновление состава Совета, утверждениевнешних аудиторов, распределение прибыли и другие. Ревизионнаякомиссия, находящаяся в подчиненииОбщего собрания, осуществляетнадзорзафинансово-экономическойдеятельностьюБанка

-СоветБанкаисполняетнадзорныефункциииопределяетстратегиюБанка. Отдел аудита оказывает содействие Совету в осущ ествлениинадзоразаработойпоподготовкефинансовойотчетности,обеспечениивысокого качества корпоративного управления и эффективностикорпоративногоконтроля.Комитетпоуправлениюактивамиипассивами,Кредитный комитет и отдел залогов способствуют поддержаниюэффективности различных направлений оперативной деятельностибанка.ПриоритетнымизадачамиСоветаявляетсяопределениестратегииразвитияБанкаинаправленийегодеятельности,обеспечениереализацииизащитыправакционеров,рассмотрениеиутверждениебизнес-планов,атакжеосуществлениеконтролянаддеятельностьюПравленияБанка.

- Административный Совет отвечает за оперативный контроль наддеятельностьюбанка, является коллегиальнымисполнительныморганомБанка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.АдминистративныйСоветобеспечиваетсоблюдениеосновныхпринциповкорпоративногоуправленияипроведениеполитик,утвержденныхОбщимсобраниемакционеровиСоветомБанкавсоответствиистребованиямивнутреннихнормативныхактов.

Права, обязанности, сферы ответственности и порядок работыОбщего собрания акционеров, Совета Банка и АдминистративногоСовета, а также Комитетов, созданных при Совете, регламентируютсясоответствующимивнутренниминормативнымидокументами.

Учитывая значимость эффективного корпоративного управления длястабильности Банка и его успешной работы нафинансовом рынке, атакже для выполнения Банком своих обязательств перед акционерами,инвесторами и вкладчиками, в Банке разработан (утвержден ОСА23/04/2010) Кодекс корпоративного управления, разработка которогобыла осуществлена на основе ряда ключевых документов: ПринциповкорпоративногоуправленияОрганизацииэкономическогосотрудничестваиразвития,РекомендацийБазельскогокомитетапобанковскомунадзоруи совершенствованиюоснов корпоративного управления в банковскомсекторе.

СполнойверсиейКодексакорпоративногоуправленияКБ«ENERGBANK»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Корпоративноеуправление.

2010Динамикапассивов(тыс.лей)

Page 26: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

26

АОможноознакомитьсянасайтеБанка–www.energbank.com/anual-re-port.

Управление рисками

Добиваясь достижения своих целей, КБ Energbank АО никогда неупускаетизвидусопутствующиериски,используяметодысовременногокомплексноговыявления,анализаконтроляиоценкикредитных,рыночныхи операционных рисков, применяя их ко всему диапазону банковскихпродуктов.Основнымизадачамиприэтомявляютсяисключениерисков,которые могут грозить самому существованию Банка, и содействиедостижениюоптимальногосоотношениярискаидоходностиврезультатесовершенияразличныхсделок.

Все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценкерисков, осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета поуправлению активами и пассивами с учетом требований систем повнутреннему контролю. В систему внутреннего контроля банка входятряд документов, специфических по каждому виду деятельности банка,регламентов, положений и инструкций, которые позволяют изучить,анализировать, дать соответствующую оценку работе банка в целом,либо в проверяемом конкретном подразделении. Ответственныеподразделения,осуществляющиеуправлениерискаминезависимыотбизнес-подразделенийБанка.

Кредитные риски. Банк управляет принимаемыми кредитнымирисками путем установления лимитов концентрации в отношениизаемщиков,группзаемщиков,отраслейэкономикиит.д.Лимитырисканаодного заемщикаи группысвязанных заемщиков, устанавливаемыеБанком, полностью соответствуют требованиям, установленным НБМ.Кредитный комитет и ответственные подразделения осуществляющиеуправление кредитными рисками ведут систематический мониторинги проводят регулярный анализ подверженности Банка данным рискам.Уровень кредитного риска принимаемого на себя банком в разрезепродуктов, отраслей и типов клиентов устанавливается Кредитнымкомитетом и утверждается Советом Банка путем принятия Кредитнойполитики. Все кредитные лимиты устанавливаются и пересматриваютсяв соответствии с действующими внутренними нормативными актами.Подверженностьбанкакредитномурискуконтролируетсяответственнымиподразделениями путем систематического анализа способностисуществующих и потенциальных заемщиков обслуживать и погашатьвыданныеимкредиты,атакжепересмотракредитныхлимитовклиентовбанка, в случае необходимости. Банк использует широкий спектринструментов, направленных на снижение риска кредитных операций,какнауровнеотдельныхтранзакций,такииндикаторовкредитногорискана уровне всего портфеля. Кроме того, в целях снижения кредитныхрисков Банк широко использует практику требования обеспечения попредоставляемым ссудам, в том числе предоставления заемщикамикорпоративныхиличныхпоручительствигарантий.Вотношенииусловныхобязательств банком применяется такая же кредитная политика, как идля балансовых финансовых инструментов с соблюдением процедурсогласования кредитов, установления лимитов риска и осуществленияконтроля.

Рыночные риски. Банк управляет рыночными рисками посредством

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Корпоративноеуправление.• Управлениерисками.

2010КапиталБанка

Page 27: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

27

установлениялимитоввслучаенеобходимостикаквцеломдляторговойпозиции,такидляотдельныхторговыхинструментов.

Операционные риски. Банк проводит регулярный мониторингсвоих операционных рисков и уровня подверженности рискуоперационных убытков. Существующая в банке система доведенияоперативной информации на регулярной основе до сведенияруководителейи членовСовета такжесодействуетактивномуподходукуправлению операционными рисками. Ответственные подразделения,осуществляющие управление операционными рисками выполняютриск-аудит деятельности банка, оценку операционных рисков иготовит рекомендации по снижению этих рисков. Подразделением поуправлению операционными рисками используется ряд инструментов,рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору, втомчисле:сборданныховнутреннихоперационныхпотерях, выявлениеключевых индикаторов риска, сбор данных о внешних операционныхпотерях, самостоятельная оценка степени риска подразделениями иконтрольрисков.

Управлениерискамипоактивамипассивам.Управлениеактивамии пассивами, управление процентными рисками осуществляетсяКомитетомпоУправлениюактивамиипассивами(КУАП)наоснованиианалитических данных, полученных от подразделений. Для управленияактивами и пассивами Банк применяет и постоянно совершенствуетдинамическуюмодельликвидности,спомощьюкоторойпрогнозируютсяпотенциальные разрывы ликвидности на протяжении различныхвременных интервалов, включая различные предположения по кризисумежбанковского рынка, увеличение просроченной задолженности покорпоративным кредитам и существенному сокращению срочныхвкладов и средств до востребования. Эта модель применяется наежедневной/еженедельнойоснове. КУАПмогут устанавливаться лимитынамаксимальныйразрывликвидностидля «кризисных»предположений.Используя результаты моделей для управления активами и пассивами,Банкуспешнопреодолелтрудностисликвидностьювпериодкризиса.

Рискимиджа(репутационныйриск)управляетсяпутемнейтрализациипоследствий,длячегоосуществляютсятакиедействиякак;игнорирование;открытостьидиалог;резкоеопроверженияилиисправлениеситуации.

Валютный риск Банка управляется ответственными подразделениямиБанка, которые, в частности, используют форвардные контракты напокупку/продажуиностраннойвалютыдлярегулированияриска.

КурсовыерискиуправляютсяпутембалансированиявалютпоактивамипассивамБанка.

С полной версией политики Банка по управлению рисками можноознакомитьсянасайтеБанка-www.energbank.com/upr_riski.

Cистема внутреннего контроля банка

Система внутреннего контроля банка представляет собойкомплекс мер, регламентов, процедур и инструкций, направленныхна систематический и постоянный контроль руководства банка заправильным и эффективным управлением Банка в соответствии сдействующим законодательством, интересами клиентов и акционеровнаосноведостоверной,полнойиоперативнойинформации.Основнойцелью внутреннего контроля является обеспечение эффективного

• Управлениерисками.• Cистема внутреннего контроля

банка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

2010

Page 28: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

28

управлениябанком,осуществлениефинансовойдеятельностинадежнымиосмотрительнымспособом,защитаинтересоввкладчиковиклиентов.Главнымизадачамивнутреннегоконтроляявляютсяминимизациярисковпри осуществлении банковских операций, контроль за соблюдениемдействующего законодательства, обеспечение безопасностиинформации, регулированию конфликта интересов, обеспечениенеобходимогоуровнябезопасностисоответственнохарактеруиобъемупроводимыхсделок.

ВБанкеразработанасистемаполномочий,всоответствиискоторойответственностьвобластиразрешенияиутверждениясделокиоперацийБанка распределенамежду органами управления Банка, комитетами,подразделениями и работниками в соответствии с утвержденнымипроцедурами.

Всесделкииоперациипланируютсяиосуществляютсявсоответствиис требованиямиинструкцийНациональногобанкаМолдовы, внутреннихРегламентов,Положенийиинструкцийбанка.

В случае необходимости, сделки рассматриваются и утверждаютсяна заседаниях Совета Банка, Административного Совета и Кредитногокомитета,чтоподтверждаетсясоответствующимипротоколами.Всистемувнутреннего контроля банка входят ряд документов, специфических покаждомувидудеятельностибанка,регламентов,положенийиинструкций,которыепозволяютизучить,анализировать,датьсоответствующуюоценкуработебанкавцелом,либопроверяемогоконкретногоподразделениябанка.

ТакжевБанкесуществуетсистемавнутреннегоконтроляпособлюдениюи выполнению сотрудниками банка Закона «О предупреждении иборьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», всоответствии с которой в Банке внедрена ифункционирует политика ивнутренние процедуры по предупреждению и борьбе с отмываниемденег и финансированием терроризма, позволяющие своевременноустанавливать и предупреждать сомнительные банковские операции,обеспечить внедрение адекватной информационной системы и еепостоянное совершенствование, рассмотрение случаев нарушениядействующегоЗаконодательстваивнутреннихнормативныхактов,атакжепринятиерешенийопривлечениикответственностивиновных.

Деятельность Банка в 2010 году.

Основныефакторы, повлиявшие на результаты деятельности Банка в2010году:

• нестабильностьвосстановлениямировойэкономики,• снижениедоходовотоперацийсиностраннойвалютой,• высокийуровеньпокрытиякредитоврезервами.Несмотрянавышеуказанныемоментыв2010году,КБ“Energbank”АО

сохранилрыночныепозицииповсемосновнымпоказателям,закончивгодсприбылью,приэтомнекоторыепоказателиоказалисьвышесреднихпосистеме.Валютабалансабанкасоставила1475млн.лей,увеличившисьпосравнениюс2009годомна14%.

В течение 2010 года Банк поддерживал требуемый НациональнымБанкомМолдовыразмерсовокупногонормативного капитала, которыйна31/12/2010годасоставил252,06млн.лей.Уставныйкапиталбанкана31/12/2010годасоставил100млн.леев.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Cистема внутреннего контролябанка.

• ДеятельностьБанкав2010году.

2010

12%

Page 29: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

29

Кредитная деятельность.

На протяжении 2010 года кредитование оставалось приоритетнымнаправлением деятельности Банка. Кредиты составляют существеннуючасть активов Банка и являлись ключевым фактором в формированииприбыли.

В ходе работы по кредитованию клиентов Банк руководствовалсяпринципомосмотрительности,с учетомнеблагоприятных тенденцийнарынкекредитныхуслуг.Акцентбылпоставленнаувеличениекредитногопортфеля и работе над улучшением его качества, были повышенытребования по управлению рисками, в частности, по формированиюрезервовпоактивам.

Говоря о кредитной деятельности в целом, следует отметить, чтокредитный портфель составил 743 887 тыс. лей и увеличился на 15.0%по сравнению с 2009 годом и на 3.7% по сравнению с 2008 годомсоответственно. Увеличение портфеля обусловлено как оживлениемделовойактивностиклиентов,такипривлечениемновых.

Доля кредитов в структуре активовПериод 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Доля 50.43% 49.91% 54.83%

В2010году,посравнениюс2009,процесскредитованиязначительноактивизировался.Выдачиувеличилисьна62.8%,хотяуровень2008годаещенедостигнут.

Усилиябанкавобластикредитованиянаправленывпервуюочередьна увеличение кредитного портфеля, при условии сохранения наприемлемом уровне соотношения риска и доходности. Политикарассредоточения риска и недопущения концентрации кредитов унескольких крупных заемщиков, снижения к концу года доли “крупных”кредитов,атакжекредитовпредоставленныхаффилированнымлицам,своевременные меры применяемые к проблемным заёмщикам,привлечение новых клиентов, позволили достичь прироста кредитногопортфеля по отношению к аналогичному периоду предыдущего годапри приемлемом уровне риска и соответствии предусмотренным вбанковскойсистемепоказателям.

Доходы от кредитных операций (тыс. лей)Период 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Доходы 110560.1 118963.4 129047.5

Повысился контроль над финансовым состоянием клиентов,производитсяболее тщательныймониторингпоказателейхозяйственнойдеятельности,тщательныйанализдебиторскойзадолженности,втомчислеанализликвидности,болеетщательныйконтрольплатежейипоступленийклиентов,повышенытребованиякпогашениюобязательствпередбанком,втомчислекпогашениюпроцентовсцельюнедопущенияобразованиякрупной задолженности перед Банком. Повышены требования кклассификации кредитов и к формированию резервов. Ведетсятщательный контроль распределения ресурсов банка, в особенностиресурсоввнациональнойвалюте.Акцентпоставленненарасширениекредитнойдеятельности,анасохранениедолифинансовогорынка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Кредитнаядеятельность.

2010Структуракредитногопортфеля

вразрезевалют(тыс.л.)

Структуракредитногопортфелявразрезекредитовюр./физ.лиц

(тыс.л.)

Page 30: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

30

В2010годуБанкпродолжалкредитованиеполинияммеждународныхфинансовыхорганизацийифондов,чтодаловозможностьпредоставлятьинвестиционные и сельскохозяйственные кредиты экономическимагентам на более длительный срок и на более выгодных условиях длязаемщиков. На настоящий момент Банк является участником такихпроектов,как;PAC,PDSP,RISP1,RISP2, IFAD1, IFAD2, IFAD3, IFAD4иTineret.Кредиты выдаются в трёх валютах:MDL, USD и EUR. Всего по состояниюна 31/12/2010 г., в кредитном портфеле банка насчитывалось проектовнаобщуюсумму82,3млн.лей, выданныхсиспользованиемресурсов,полученныхбанкомповышеуказаннымлиниям.

Нарядус вышеуказаннымипроектами, Банкпредоставлял кредитысвалютнойоговоркой,целькоторых–поддержатьэкономическихагентов–экспортеров,объемтакихкредитовсоставляет10,1млн.лей.

Также осуществлялось кредитование за счет кредитной линии,предоставленной НБМ, с целью поддержание реального сектораэкономики. Кредитныйпортфель кредитовизресурсовНБМсоставляет45,9млн.лей.

Следует отметить положительную тенденцию в динамике выдач покредитам.Кредитованиев2010годузначительноактивизировалосьиБанкпродемонстрировалхорошуюдинамикупроцессакредитования.Выдачипокредитамувеличилисьпрактическиповсемвалютам.

Физическимлицамбыловыданокредитовнаобщуюсумму50536тыс.лей.Этона88.0%или23656.7тыс.лейбольше,чемваналогичномпериоде2009года.Корпоративнымклиентамбылопредоставлено,вMDL,на75,5млн.л. или на 23,5%больше, чем ваналогичномпериодепредыдущегогода.Вотношениииностраннойвалютыувеличениетемповкредитованиясоставило187,0млн.л.(эквивалент)или173,34%.Анализируякредитованиеюридическихлицпоотраслям,следуетотметитьзначительнуюактивизациюпроцессакредитования засчетпромышленно-коммерческих кредитов,предоставление которых превысило аналогичный период предыдущегогода на 112,9 млн. лей или на 71%, а так же за увеличения объемовкредитования сельского хозяйства – на 49,9 млн. лей или на (56%).Существенно увеличились объемы кредитования на приобретениенедвижимости.

В 2011 году, КБ “ENERGBANK“ АО, соблюдая взвешенную кредитнуюполитику, планирует продолжать расширить клиентскую базу с цельюувеличениякредитногопортфеля,приэтомпланируетсяулучшитькачествопортфелязасчётпостояннойработыспроблемнымикредитамивцеляхснижениядоли таковых в кредитномпортфеле, как засчётпостоянногомониторинга текущей деятельности клиентов, в случае необходимостиреструктуризациипросроченнойзадолженности,такизасчётсовместнойреализации заложенного имущества. В результате роста кредитногопортфеляБанкрассчитываетсоответственноувеличитьдоходыоткредитныхоперацийпосравнениюс2010годом.КакпоказываетопытпредыдущихлетврезультатеучастиявразличныхмеждународныхпроектахБанксумелпривлечьсущественноеколичествоновыхклиентов,атакженедопустилощутимого оттока действующих клиентов, благодаря тому что клиентыполучаютвозможностькредитованиянаболеепривлекательныхусловиях,в первую очередь за счёт предоставления средне- и долгосрочныхресурсов, с привлекательнойпроцентнойставкой, как в национальной,так и в иностранной валюте. В качестве приоритетов банка остаётсяусилениеконтролянадкредитнымирисками,рискомпроцентнойставки,

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Кредитнаядеятельность.

2010Структуракредитногопортфеляпосрокампогашения(тыс.л.)

Выдачи-погашенияза2008-2010г.г.

Page 31: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Кредитнаядеятельность.• Операциипопривлечению

ресурсов.

стимуляции кредитной деятельности в регионах через сетьфилиалов ипредставительствбанка,участиеврядекрупныхпрограммкредитования.

Операции по привлечению ресурсов.

КБ “ENERGBANK” АО является участником системы гарантированиявкладов. Все размещённые в Банке депозиты физических лицгарантированывпорядке,размереинаусловиях,установленныхЗакономо гарантировании депозитовфизических лиц в банковской системе№575-XVот26декабря2003года.

Банк на протяжении всех лет деятельности проводил и проводитактивнуюработупосовершенствованиюуслуг,предоставляемыхнарынкевкладов, повышению качества индивидуального обслуживания клиентовбанка,постояннорасширяяспектрдепозитныхпродуктовиориентируясьнамаксимальнуюзаботуоклиентах.В2010годубанкпополниллинейкувкладов долгосрочными депозитами со сроком хранения 15, 18 и 24месяцев.

По состоянию на 31.12.2010 остатки по депозитам физических июридических лиц составили 790,9 млн. лей, из которых 723,9 млн. лейфизическиелицаи67млн.лейюридическиелица.

Депозитыфизическихлицза2010годувеличилисьна:87,3млн.лей,1,5млн.долларови888,8тыс.евро.Вцеломостаткидепозитовфизическихлицнаконец2010годавырослипосравнениюс2009г.на96.3млн.лей.

Сравнение структур депозитного портфеля банка по срокампривлеченияфизическихлицзатригодадемонстрирует,чтонаибольшеепредпочтениеклиентыбанкаотдаютвкладамсосрокомхранения6-12месяцев,остаткиподаннойгруппевкладовувеличилисьс36,2%(2008год)до73,9%(2010год).Этагруппадепозитовявляетсянаиболеестабильнойчастьюпривлекаемыхресурсов.Нафонеувеличениядолидепозитовсосроком6-12мес.произошлоуменьшениеостатковдепозитовсосрокомменее6месяцев,остаткиподепозитамданнойгруппыснизилисьс54,2%до11,4%.Вновьвозрастаетпопулярностьдолгосрочныхвкладов(свыше12мес.),таккакпостепенностабилизируетсяэкономическаяситуация.

КБ “ENERGBANK” АО предоставляет возможность открытия депозитовюридическим лицам, как в молдавских леях, так и в иностраннойвалюте. Данным видом услуг пользуються предприятия и организации вслучае,когдаврезультатесвоейфинансово-хозяйственнойдеятельностиобразуются временно свободные денежные средства. Размещениеданных денежных средств на срочный депозитный счет позволяет ихаккумулироватьиполучатьдополнительныйдоход.

Такжекакипофиз.лицампроизошлоувеличениеостатковсрочныхдепозитовюр.лицсосрокомхранения6-12месяцев(с38,5%в2009годудо55,3%в2010году)исосрокомсвыше12месяцев(2008год–0,7%,2009год – 10,3%, 2010 год – 15,2%). В дальнейшем, Банк продолжит активнуюработупоувеличениюдолидолгосрочныхдепозитов,таккаквозрастаниетемповкредитованиятребуетрасширенияресурснойбазыбанкаиоднимиз путей решения этой задачи является увеличение не только объемовсредствнадепозитныхсчетах,ноисроковдействияэтихсчетов.

Надолюсредствсрочныхдепозитовкорпоративныхклиентовпришлось8,5%, остатки на срочных депозитах частных клиентов в структурепривлеченныхсредствсоставили91,5%.Всовокупностисрочныедепозитыбанкананачало2010годасоставляли790,9млн.лей.

2010СтруктурадепозитногопортфеляБанка

(физич.л.посрокампривлечения)

Page 32: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

32

Учитывая тот факт, что курсы валют по отношению к лею былиотносительностабильными,атакжеболеевысокуюпроцентнуюставкуподепозитамвлеях,вырослапривлекательностьвкладоввМДЛ.Происходилоплавноевыравниваниеобъемовпривлечениявалютныхилеевыхвкладов,долявалютныхдепозитовотобщейсуммывсехдепозитовфизическихиюридическихлицсоставила53%,адолялеевыхдепозитовбыларавной47%.

В2010годуБанкуудалосьвыстроитьэффективныйиоткрытыйдиалогс действующими и потенциальными клиентами, осуществить глубокийи качественный анализ их текущего положения и сделать правильныйпрогноз, что позволило не только сохранить действующую клиентскуюбазу,ноиувеличитьеёобъём,поприемлемойстоимостиресурсов.

Динамика открытых и закрытых депозитных счетов за 2008-2010 годы

Динамика роста количества активных депозитных счетов физ.лиц Банка

Ставки по срочным леевым депозитам были незначительно вышеиндексапотребительскихценвМолдове–8,1%,чтопозволилонетолькосохранитьклиентамвкладыотобесценивания,ноиполучитьопределенныйдоход.

Динамика уровня инфляции в РМ

Учитывая рыночные тенденции, Банк своевременно производилизмененияпроцентныхставокповкладамфизическихиюридическихлиц,оптимизировалусловиядепозитныхпродуктов,разработавивнедривновыевидысрочныхвкладов.

В 2011 году КБ “ENERGBANK”АОпродолжит выстраивать динамичныеи гибкиемеханизмырегулирования своей ресурсной базы. Выбраннаястратегияразвитиявсочетаниисвысокиморганизационнымитехническимуровнем банковских продуктов позволит достичь высоких валовыхпоказателей,повыситьдоходность,устойчивостьиконкурентоспособность.Продуктовая линейка по вкладам продолжит пополняться году новыми

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Операциипопривлечениюресурсов.

2010СтруктурадепозитногопортфеляБанка(юридич.л.посрокампривлечения)

0,1%

Page 33: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Операциипопривлечениюресурсов.

• Международныеоперации.

предложениями, учитывающими разнообразные потребности клиентов.ДаннаятенденцияпоследовательнопрослеживаетсянапротяжениивсейдеятельностиКБ“ENERGBANK”АО.Множестводепозитоввразныхвалютахи с разными сроками хранения позволяют банку создать ресурснуюбазу,которуюможноразместитьнавыгодныхусловияхвлюбойсферехозяйства. Обновлениеимодернизациядепозитныхпродуктовсучетомновых тенденций на рынке вкладов остается приоритетной задачей вработедепозитногоотделаКБ“ENERGBANK”АО.

Динамика остатков на счетах физических и юридических лиц Банка

Международные операции.

Несмотря на сложности в 2010 году доходность валютных операцийпоказаланеплохиерезультаты,доходыБанкаотоперацийсиностраннойвалютойсоставили54,9млн.леев,против57,5млн.леевв2009году.

Основнаядолядоходовприходитсянаоперациипопокупки-продаживалюты и международные переводы. Курсовая разница за 2010 годснизилась по сравнению с аналогичным периодам прошлого года на24%.Уменьшениедоходовпокурсовойразницеобусловленоснижениеммаржимеждупокупкойипродажейиностраннойвалютыпосравнениюсаналогичнымпериодомпрошлого года,котораяснизиласьна30%.Вцеломснижениедоходовпокурсовойразницеипереоценкесоставило19%. В анализируемом периоде наблюдались ситуации как резкогоснижениякурсаMDL,такиегорезкогороста.Втожевремяситуациянарынкебылаболеестабильной,еслисравниватьсситуациейпрошлогогода,чтоипривелокснижениюволатильности,маржиисоответственнодоходовоткурсовойразницы.

Доходы от операций через системы быстрых переводов снизилисьна5,3%,всвязистем,чтов2009-2010годахбольшинствосистембыстрыхпереводовснизиликомиссиизасвоиуслуги,чтосоответственнопривелокснижениюкомиссиинашегобанка.

По состоянию на 31/12/2010 года корреспондентская сеть банкасостоялаиз19банковкорреспондентов,расположенныхвРосии,странахЕвропы и дальнего зарубежья. Количества открытых корреспондентскихсчетовв2009неизменилось,этообусловленотемчтоБанксформировалхорошую сеть банков корреспондентов позволяющую оптимизироватьпрохождения платежей и себестоимость расчетов. Основнымибанкамикорреспондентами,счетаНостровкоторыхнаиболееактивноиспользовались для проведения расчетов, являлись следующие банки:RaiffeisenZentralbank(Viena),CommerzbankAG(Frankfurt),TheBankofNewYork(New-York),UralsibbankиGlobexbank(Moscova).

В2010годуоборотобменно-валютныхкассбанкасоставил2.224млн.лей,чтона5,9%большеаналогичныхпоказателей2009года.Долябанкавобщемобъеменаличныхоперацийпообмену валюты в 2010 годуне

2010

Page 34: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

34

претерпела изменений и составила 5,5%. Немаловажным факторомоказавшим влияние на доходы полученныеОВК Банка, стало снижениеволатильноститрехосновныхторгуемыхвалют–USD,EURиRUBв2010году,которая находилась на минимальном уровне, что было обусловленоусилением влияния НБМ на валютный рынок, а также снижениемволатильностинамировыхвалютныхрынках.

В 2010 года на межбанковском рынке банком были осуществленысделки на следующиеобъемы: долларыСША -1 303млн., евро – 940.4млн., рубли – 620 млн. В леевом эквиваленте объем конверсионныхсделоккорпоративныхклиентов,потремосновнымвалютам(USD,EURиRUB),составил2,54млрд.лей-рост+7.6%поотношениюк2009г.

За 2010 год доходы по системам быстрых денежных переводовснизилисьна5%посравнениюс2009годом.Необходимоотметить,чтонапоказателидоходовиоборотовв2010годуоказалоположительноевлияниеподключение новых систем денежных переводов и увеличение общегоколичества переводов, с другой стороны отразилось и отрицательноевлияниевсвязисуменьшениемсреднейсуммыденежныхпереводовикомиссийпопереводам(отсистем).

Банк на конец 2010 года являеться участником следующих системденежныхпереводовфизическихлицбезоткрытиясчета;Interexpress,PrivatMoney,Anelik,Alliur,Smith&Smith,Blizko,Unistream,PostaRapida,Migom,VMTLeader,WesternUnion,Contact.

Вцеломколичествооперацийзагодпопереводамувеличилосьна6%.В 2010 году, по даннымОАОКБ «Юнистрим» (партнера побыстрым

денежнымпереводампосистеме«Юнистрим»),КБ”ENERGBANK”АОбылпризнан«Лучшимбанкомвдостижениивысокихрезультатов»инаграждендипломом.

В течение 2010 года была подключена новая система Privat Money,добавлена возможность осуществления и выдачи переводов в леях посистемеWESTERNUNION,врубляхпоБыстройПочте.

В настоящее время ведется работа по подключению новых систем,такихкакMONEYGRAM,ЗолотаяКорона,атакжеразвитиеужеимеющихсясистем.

Деятельность на рынке ценных бумаг.

Втечение2010годаБанкосуществилсуммарныйобъеминвестицийвГЦБиСНБМвразмере10,7млрд.лей.Величинапортфеляколебаласьвпределах62,8-367,4млн.лей,средняявеличинапортфеляза2010годсоставилапобалансу264,6млн.лей.

Основной размер инвестиций приходился на «короткие» бумаги сосроком7дней (СНБМ).БезучетаСНБМ Банкомбылоприобретено.на

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Международныеоперации.• Деятельностьнарынкеценных

бумаг.

2010

Волатильность курса иностранной валюты.

Валюта 2010 Изменение к 2009

Изменение к 2008 2009 2008

USD 3.0% -16,7% -37,5% 3.6% 4.8%

EUR 4.1% -46,8% -50,1% 7.7% 8.3%

RUB 3.8% -55,8% -49,3% 8.6% 7.5%

Page 35: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

35

первичныхаукционах,ГЦБнасумму134,20млн.лей.ДоляприобретенныхГЦБсрокомпогашениядо30днейсоставила11,19%,от31до95дней37,01%,от96до186дней28,22%исвыше187дней23,58%отобщегообъемаинвестиций в ГЦБ за 2010 года.Данные вложениепозволялиоперативноуправлятьпортфелемиликвидностью.

Втечение2010г.НБМподдерживалтвердыйконтрольнадликвидностьювбанковскомсистеме,непрерывноосуществляястерилизациюизлишковликвидности через выпуск сертификaтов НБМ. Еженедельный объемопераций по стерилизации ликвидности был свыше 3,0 млрд. леев. Втоже времяНБМ,обеспечилпостояныйдоступбанков коперациямповливанию краткосрочной ликвидности, еженедельно объявляя аукционыREPO покупки ГЦБ по фиксированной процентной ставке (базиснойставкеНБМ)ипредоставляяссудына кредитованиереальногосектораэкономикипосредствомранееоткрытыхкредитныхлиниибанкам.

Для рынка корпоративных ценных бумаг на протяжении 2010 годабыл характерен небольшой объем сделок. В соответствии с биржевойстатистикойза2010годустановленоснижениепосравнениюспрошлымигодамиобъемасделокипадениеценнаценныебумагимногихэмитентов,втомчисленаакцийкоммерческихбанков.Застойнарынке,отсутствиеликвидности,наличиебольшегоколичествапродавцовчемпокупателей,атакжевыжиданиеинвесторовдонаступлениялучшихвремен–всеэтохарактеристикиушедшегогода.Посостояниюна31/12/2010годаобщаястоимостьинвестицийвакциисоставила3775944,50лейпо7эмитентам.

В2010году,наоснованиирешенийобщихсобранийакционеровБанка(очередного–23/04/2010,ивнеочередного–05/11/2010)былопроведено2дополнительныеэмиссиибанкаX(на19900000леев,засчетденежныхсредств акционеров) и XI (на 100 000 леев, за счет нераспределеннойприбыли Банка за 2007 год), на общую сумму 20 000 000 леев. Послезавершения всех связанных с проведением дополнительных эмиссийпроцедур, уставный капитал Банк стал равен 100 000 000 леям, исоответствуеттребованиямиНБМ(с01/01/2011).

C 1-го июня 2009 г. Банк начал распределение денежных средствакционерамчетырехликвидируемыхинвестиционныхфондов.Наначалопериодасуммакраспределению,18794акционерам,быларавна2,8млн. леев.Смомента выдачи (01/06/2009)быловыдано1,01млнлеевиобслужено5019акционеров.

Расчетно-кассовое обслуживание.

Политика Банка по работе с клиентами строится на основеиндивидуального подхода к каждому клиенту и предоставления емумаксимального комплекса услуг. Банк оказывает все виды банковскихуслуг, в том числе осуществление расчетно- кассовых операцийдля юридических и физических лиц. По безналичным оборотам внациональнойвалютепокорреспондентскомусчетуза2010годоборотыувеличилисьна22%,посравнениюсаналогичнымпериодом2009года.

Удобство, оперативность и качество оказываемых банком услуг порасчетно-кассовому обслуживанию клиентов отразилось на кассовыхоборотахвмолдавскихлеяхза2010год,следующимобразом:

• поприходуоборотывозрослина8%,исоставили2191млн.леевпротив2022млн.леев,

• порасходуоборотыснизилисьна5%,исоставли540млн.леев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Деятельностьнарынкеценныхбумаг.

• Расчетно-кассовоеобслуживание.

2010

ДоляинвестицийвГЦБисертификатыНБМвструктуреактивовбанказа2009-2010г.

СтруктураГЦБкупленныхБанкомнапервичномрынке,в%

до30днейот31до95днейот96до186днейсвыше187дней

Page 36: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

36

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• Расчетно-кассовоеобслуживание.

• Филиальнаясеть.• Банковскиекатры

2010

против566млн.леев,Конструктивный диалог с партнерами, внимание к их проблемам,

оперативноепринятиерешенийиинформационнаяоткрытостьявляютсяпринципамиработыбанка.Понимая,чтоглавноебогатстволюбогобанка– это его клиенты, нами приложено максимум усилий к тому, чтобысотрудничествосбанкомбылоэффективным,удобнымисоответствовалосовременнымтребованияморганизациииведениябизнеса.Такойподходпривел к росту комиссионных доходов по расчетному обслуживаниююридическихлицна29%.Совокупныйкомиссионныйдоходотоперацийвлеяхсоставил11млн.лей.

Совершенствованиемоделейиметодовработы,используемыхБанкомдля привлечения корпоративных клиентов и основанные на постоянномрасширении перечня предоставляемых услуг Клиенту, использованиииндивидуальныхформсотрудничества, позитивно отражается на ростебизнеса Банка. Общее количество клиентов банка по состоянию на31/12/2010составляет7519.

За 2010 год количество пользователей системы «Банк-Клиент»увеличилосьна30%,посравнениюсаналогичнымпериодом2009года.

Традиционнойуслугойдляфизическихлицостаетсяприемплатежейзакоммунальныеуслуги:запользованиеэлектроэнергией,природнымгазом,телефоннойсвязью,сетьюкабельноготелевидения,зауслугипоперечислению налогов в бюджет и сборов, за оформление и выдачупаспортов,печатей,зауслугимобильнойсвязи,страховыеуслуги.

Популярностью пользуется и такая услуга банка как арендаиндивидуальной сейфовой ячейкой. По состоянию на 31/12/2010 годабылоарендовано73%отимеющихсявбанкесейфовыхячеек.

Объем принимаемых платежей от населения за 12 месяцев 2010годапосравнениюсаналогичнымпериодом2009годавозросна4%исоставилна31декабря2010года–129млн.леев.

Филиальная сеть.

На31/12/2010вБанкенасчитывается20филиалов(6-вмун.Кишинэуи14-врайонахРМ),56представительств(16-вмун.Кишинэуи40-врайонахРМ ). В 2010 году был организовали переезд по новому юридическомуадресувсобственноепомещениеБанкапредставительстваAneniiNoi.

Банковские карты Общаяэмиссиябанкана31.12.2010составила9170карт(увеличение

посравнениюс31/12/2009на2%),втомчислекартплатежнойсистемыMasterCardInt.–1971карт(или21%общейэмиссиибанка),картплатежнойсистемыVISAInt.–7199(или79%общейэмиссиибанка).

Эквайринговая сеть Банка на 31.12.2010 года состоит из 17 АТМ и67 POS-терминалов. В 2010 году все банкоматы и POS–терминалыбанка обеспечивали уровень криптования информации TripleDES иобслуживаниеЧИП-овыхкартплатежнойсистемыVISA.Заанализируемыйпериоднаблюдалсястабильныйростобъемаопераций,каквАТМ,такивPOS–терминалах.Так,посравнениюсаналогичнымпериодом2009года,объемопераций,проводимыхвАТМ,увеличилсяв1,09разаисоставил110747тыс.лей(длясравнения:за2009годэтотпоказательсоставил–101817тыс.лей).ДляPOS-терминаловобъемоперацийувеличилсяв1,22разаисоставил95350тыс.лей(длясравнения:за2009год–78131тыс.лей).

ОстатокоперациийНБМпостерилизацииизбыткаликвидности(млн.л.)

Page 37: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

37

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

2010

Оценка финансовых результатов

Чистаяприбыльза2010годсоставила15.68млн.лей.Увеличение операций по расчетно-кассовому обслуживанию

постоянныхивновьпривлеченныхклиентов,внедрениесистемденежныхпереводов позволилоувеличить уровень комиссионныхдоходовдо39,6млн.лей.

В тоже время,снижениеделовойактивности клиентов поэкспортно-импортным операциям, низкая волатильность валютного рынкасущественно повлияли на формирование доходов по операциям синостраннойвалютойисоставили-32,3млн.лей,против39,9млн.леевв2009г.

Всегодоходы за2010 годсоставили185,7млн.лейпротив200,4млн.леевзапрошлыйгод.

Расходы банка являются объектом планирования и постоянногоконтроля.Планированиеисоставлениеежемесячныхбюджетовпозволяетчетко определить уровень расходов и, в зависимости от их прогнозныхобъемов,построитьплановыйбаланссоптимальнойструктуройактивовипассивов,обеспечивающееихпокрытие.Процентныерасходыполностьюпокрываютсяпроцентнымидоходами.

Дляобеспечениявысокоэффективнойработыресурсов,привлеченныесредства размещались по доходным направлениям приминимальнойиммобилизацииактивов.Всреднемзагодвструктуревложенийбанка65-70%размещенныхсредствприходитсянадоходныеактивы.

• Оценкафинансовыхрезультатов.

Page 38: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

38

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

2010

Данные бухгалтерского баланса на 31/12/2010 (тыс.л.)

Наименование

Нормативпо бизнес-плану на

2010

Фактическданные

на 31/12/2010

Выполне-ние %

АКТИВЫ (тыс.лей) (тыс.лей) %Наличныеденежныесредства 187107.9 112883.6 60.33Денежныесредства,причитающиесясдругихбанков 83550.0 98705.3 118.14

Минусскидкинаденежныесредствасдр.банков 0,0 490.8 0,0Чистыеденежныесредствасдругихбан-ков 83550.0 98214.5 117.55

Денежныесредства,причитающиесНБМ 104750.0 45355.0 43.30Денежныесредства,размещенныевовернайт 12500.0 50000.0 400.00

минусскидкинаденежныесредстваразмещенныевовернайт 0,0 0,0 0,0

Ценныебумаги,приобретенныедляпродажи 0,0 0,0 0,0

Инвестиционныеценныебумаги 69426.0 351086.2 505.70Минусскидкипоинвестиционнымценнымбумагам 0,0 173.0 -

Чистыеинвестиционныеценныебумаги 69426.0 350913.2 505.45Кредиты 807062.3 743887.0 92.17МинусФондриска 65094.0 58414.9 89.74Кредиты(чистые) 741968.3 685472.2 92.39Основныесредства(чистые) 76794.2 70036.3 91.20Наращенные%кполучению 10348.1 4357.2 42.11Прочеенедвижимоеимущество 0.0 0.0 0,0Прочиеактивы 74932.4 60485,5 80,72Минусскидкипопрочимактивам 1278.0 2698,6 -Чистыепрочиеактивы 73654.4 57787,0 78,46ВСЕГО АКТИВЫ 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Денежныесредствабанков 1000.0 2207.8 220.78Депозитыфизическихлиц 13117.4 23965.5 182.70Депозитыюридическихлиц 154488.1 221459.3 143.35БЕCПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 168 605.5 247 632.7 146.87Денежныесредствабанков 14000.0 0.0 0.0Депозитыфизическихлиц 756602.7 728722.0 96.32Депозитыюридическихлиц 57006.0 84397.4 148.05ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 827 608.7 813 119.4 98.25Другиезаймы 69405.4 128390.1 184.99Наращенные%квыдаче 15282.7 10938.7 71.58Средства,заимствованныевовернайт 0,0 0.0 0.00Прочиеобязательства 16807.1 6304,1 37,51Резервынапотерипоусловнымобязательствам 1600.0 1264,6 79,04

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 099 309.4 1 207 649,5 109,86АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛПростыеакции 100000.0 100000.0 100.00Резервныйкапитал 8058.0 8447.8 104.84Резервотпереоценкиосновныхсредств 13000.0 13827.5 106.37Прочиерезервы 0.0 0.0 -Нераспределеннаяприбыль 139731.4 145094,1 103,84ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 260 789.4 267 369,4 102,52ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45

• Данныебухгалтерскогобалансана31/12/2010

Page 39: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

39

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Отчет о финансовых результатах на 31/12/2010 (тыс.л.)

Наименование

Норматив по бизнес-плану на

2010

Фактиче-ские

показа-тели

Выполне-ние(%)

Процентные доходы: 111 873.1 110 560.1 98.83

Покредитам 105236.4 89872.2 85.40Поценнымбумагам 5182.0 18702.3 360.91Поразмещениямовернайт 352.7 627.4 177.87Позаемнымденежнымсредствамбанка 1102.0 1358.3 123.26Не процентные доходы: 82 102.9 75 177.3 91.56Комиссионныедоходы 38992.9 39624.9 101.62Доходыотоперацийсиностраннойвалютой 39103.3 32274.1 82.54Доходыотоперацийсценнымибума-гами 0.0 0.0 -

Прочие 4006.7 3278.3 81.82ВСЕГО ДОХОДОВ: 193 976.0 185 737.5 95.75Процентные расходы: 88 313.7 70 722.0 80.08Посчетамюридическихлиц 8842.0 6374.2 72.09Посчетамфизическихлиц 72972.4 57392.6 78.65Позаймамовернайт 500.0 0.0 -Попрочимзаймам 5999.2 6955.2 115.94Не процентные расходы 72 132.6 72 855,8 101,00Оплататруда 32076.0 33190.0 103.47СоциальныйФонд 11988.8 11511.1 96.01Расходыпоосновнымсредствам 13759.9 13457,1 97,80Налогиисборы 196.7 197,4 100,38Аудиторские 530.0 673,6 127,1Прочиерасходы 13581.3 13826,5 101,81Фонд риска по кредитам 20 503.3 27 024,8 131,81Фонд риска по активам 595.0 623,0 104,71Резервы на потери по условным обязательствам 300.0 -1 166,0 -388,68

ВСЕГО РАСХОДЫ 181 844.6 170 059,6 93,52Прибыль до налогообложения 12 131.40 15 677,9 129,23Подоходныйналог 0.0 0,0 -Чрезвычайнаяприбыль(убыток) 0.0 0,0 -ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 12 131.40 15 677,9 129,23

2010

• Отчетофинансовыхрезультатахна31/12/2010

Объемпредоставленныхгарантий(тыс.л.)Динамикапортфелягарантий

Page 40: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

40

2010

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Наименование индикатора Норматив 2009 2010

Совокупный нормативный капитал (млн.леев): КапиталIуровняКапиталIIуровня

100000 215936,4215936,4

252054,9252054,9

Достаточность капиталас учетомриска(%) >12 41,94 38,90

Коэффициентдолгосрочнойликвидности(PI)ДолгосрочныеактивыФинансовыересурсы

<10,72

211265,6291879,6

0,69266984,2384831,9

Коэффициенттекущейликвидности(PII)ЛиквидныеактивыВсегоактивы

>2041,81

542081,61296573,3

42,23622881,61475018,9

Активы приносящие доход / всего акти-вы(%) X 69,34 80,48

Общая сумма «крупных» подверженно-стей(тыс.леев) X 242724,9 51745,3

Всегокредиты/всегоактивы(%) X 49,91 50,43

Всегонеблагоприятныекредиты/всегоак-тивы(%) X 6,57 6,85

Всего неблагоприятные кредиты/всегокредиты(%) X 13,16 13,59

Скидки на потери по кредитам/всегокредиты(%) X 8,01 7,85

Депозиты физических и юридическихлиц/всегоактивы(%) X 70,94 71,76

Рентабельностьактивов(%) X 0,64 1,13

Рентабельностьакционерногокапитала(%) X 3,37 6,28

Чистаяпроцентнаямаржа(%) X 1,38 3,90

Показательэффективности(%) X 139,32 159,24

Отчет о финансовой деятельности на 31/12/2010

• Отчетофинансовойдеятельностина31/12/2010

Соотношениефондарискаккредитномупортфелю2008-2010гг

(тыс.л.)

Page 41: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

41

Отчёт независимых аудиторов для акционеров К.Б. ENERGBANK А.О.

МывыполнилиаудиторскуюпроверкуприлагаемыхфинансовыхотчётовКБАО«Энергбанк»(Банк),включающихбухгалтерскийбалансна31декабря2010года,отчётоприбылииубытках,отчётодвижениисобственногокапиталаиот-чётодвиженииденежныхсредств,а также важнейшиеосновныеположенияучётнойполитикиидругиеобъяснительныезаписки.

Ответственность руководства за финансовые отчёты

Руководствоотвечаетзасоставлениеиправильноепредставлениефинан-совых отчётов в соответствии с Национальнымистандартамибухгалтерскогоучёта,применяемымивРеспубликеМолдова.Даннаяответственностьвключа-етразработку,внедрениеиподдержаниесоответствующеговнутреннегокон-троля,составленияиправильногопредставленияфинансовыхотчётов,которыенесодержатзначительныхнеточностей,вызванныхмошенническимидействи-ями,либоошибками,выбориприменениесоответствующейучётнойполити-ки,атакжевыполнениеобоснованныхбухгалтерскихрасчётовприданныхоб-стоятельствах.

Ответственность аудитора

Нашаответственностьсостоит в том, чтобывысказатьмнениеофинансо-выхотчётах,основываясьнавыполненнойаудиторскойпроверке.Мыпроводи-ли аудиторскую проверку в соответствии сМеждународными аудиторскимистандартами.Согласноданнымстандартам,мыдолжнысоответствоватьэти-ческим требованиям,планироватьиосуществлятьаудиторскуюпроверку та-кимобразом,чтобыполучитьдостаточныеподтверждениятого,чтовфинансо-выхотчётахнетсущественныхошибок.

Аудиторскаяпроверкапредполагаетвыполнениетакихпроцедур,которыебыпредоставилиаудиторскиеданныеоцифрахиобъяснительныхзапискахкфинансовымотчётам.Выбранныепроцедурызависятотпроницательностиау-диторов,втомчислеиотоценкирисканаличиясущественныхнеточностейвфинансовыхотчётах, вызванныхмошенническимидействиями,либоошибка-ми.ПриоценкерискааудиторпринимаетвовниманиевнутреннийконтрольнадсоставлениемиправильнымпредставлениемфинансовыхотчётовБанкадлятого,чтобыразработатьаудиторскиепроцедуры,соответствующиеданнымобстоятельствам,анедлятого,чтобывысказатьсвоёмнениеобэффективно-стивнутреннегоконтроляБанка.Аудиторскаяпроверкатакжевключаетоцен-ку приемлемости характерных особенностей используемых учётных политикиобоснованностибухгалтерскихрасчётов,выполненныхруководством,равнокакиоценкупредставленияфинансовыхотчётоввихсовокупности.

Снашейточкизрения,полученныенамиаудиторскиеданныеявляютсядо-статочнымиидаютнамнеобходимыеоснованиядляформированиянашегомнения.

Мнение

Понашемумнению,финансовыеотчётыправильноиверноотражаютфи-нансовоеположениеБанкана31декабря2010года,атакжерезультатыоснов-нойдеятельностиидвижениеденежныхсредствнатотжеденьзакрытогофи-нансовогогода,согласноНациональнымстандартамбухгалтерскогоучётаРе-спубликиМолдова.

Другие вопросы

Прилагаемыефинансовыеотчётынепредназначеныдляотраженияфинан-совогоположения,результатовоперацийивсехпоясненийкфинансовымот-чётам,соответствующихположениямипринципамбухгалтерскогоучёта,при-нятыхвдругихстранахиадминистративно-территориальныхединицахкромеРеспубликиМолдова. Поэтому прилагаемыефинансовые документы не со-ставлялисьдляихиспользованиялицами,не знакомымисположениямибух-галтерскогоучётаизаконодательствомРеспубликиМолдова.

ДанныйотчётадресованисключительноакционерамБанкавместевзятым.Нашааудиторскаяпроверкабылапроведенадлятого,чтобыотчитатьсяпередакционерамиБанкапотемвопросам,окоторыхмыидолжныдокладыватьвотчётеофинансовойпроверке,аневкаких-либодругихцелях.Втоймере,вкакойэторазрешенозаконом,мынепринимаеминеберёмнасебяответ-ственностьзанашуаудиторскуюпроверку,заданныйотчётилизасложившее-сяунасмнениекромекакпередБанкомиегоакционерамивцелом.

31марта2011

GrantThorntonAuditКишинёв,РеспубликаМолдова

2010

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

• ОтчетнезависимыхаудиторовдляакционеровК.Б.ENERGBANKА.О.2010

ГОДОВО

ЙОТЧЕТ

Page 42: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

2010

ACTIV

ITYREPORT

ThestateoftheeconomyintheRepublicofMoldovain2010wasconditionedbythesignsofthelastyearcrisisthatdidnotseemtobestable.Thesecondhalfturnedtobemoreoptimistichavingdemonstratedinsignificantstabilization.Inge-neral,2010becametheyear,wheneachandeverycountryandfinancialinstituti-onhadtolookforthewayoutinthesituationwhentheliquiditycrisiswasoverbutthetendencyofcreditsnonpaymentcontinuedduetotheabsenceofconsumersdemandgrowthanddropinproduction.Despitethefactthatthecreditactivityinthemarketwaspreservedataratherlowlevel,theBankneverthelessextendeditscreditportfolioandplacedthesurplusofmonetaryfundsintopublicsecurities,havingincreasedtheirvolume5timesasmuch.TheBankmaintainedtherateofprogressiveadvanceinitsdevelopmentanditsmarketshare,havingevenincrea-seditinsomesegments.Thenetprofitin2010made15.68millionLeiandthegrandtotaloftheassetsmade1.475milliardlei.TheBank’sshareholderscarriedout2ad-ditionalissuesofsharestotaling20000000MoldavianLeiandincreasedtheBank’sauthorizedcapitalupto100000000Lei.

Weenter2011withpositiveresultsandplansoffurtherimprovementofthelineofbankingproducts, technologiesandmaterial resources.Among themost im-portanttasksoftheBankin2011thereismaintenanceofthedecentstatusinthebankingmarketandsufficientlevelofliquidityandreliability,increaseofvolumesofcreditingthecorporateclientsandpopulation,outreachoftheclientbaseandITdevelopment,extensionofcooperationwithinternationalstructureswiththeviewtoattractionof long-termfinancial resources forcrediting. TheBankwill offerallbankingservicesrequestedbythemarketbothtoitspresentandpotentialclientsasbefore.

WeexpressourgratitudetoourShareholdersandCouncilforitsassistance,effi-cientmanagementandprofessionaldecisions,ourClientsandPartners–fortheirtrustinusandmutuallybeneficialcooperation,andtheBankteamforitspersisten-ceinreachingtheobjectivesandtasksset.

Sincerely,VasilachiIu.V.HeadoftheAdministrativeBoardBC„Energbank”SA

Honorable Shareholders, Clients and Partners of the Bank!

Page 43: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

43

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• FinancialSituationReviewintheBankingSystemofRMin2010

• AbouttheBank2010

ACTIVITYREPO

RT

About the Bank

‘ENERGBANK’Commercial Bank is a joint-stock company. The BankwasfoundedonJanuary16,1997.96.5%sharesoftheBankbelongtoenterprisesofvarioustypeofproperty;3.5%belongtoindividuals.TheBank’sAuthorizedCapitalisMDL100,000,000(asof31/12/2010thisequalsUSD8.23million).

TheBankisaco-founderofan‘Garantinvest’Inter-bankCreditingAssoci-ation,‘BirouldeCredit’CreditingBureau,GuaranteedDepositsFundforMol-dovanBankingSystem, is ratedonMoldovanStockExchange, isamemberofMoldovanBanksAssociation,andanassociatedmemberof‘VISAInt.’and‘MasterCardInt.’paymentsystems.TheBank’sAuditoris‘GrantThornton’Inter-nationalAuditingCompany.

TheBank’smissionistobecomerespectedandsuccessfuluniversalfinanci-alinstitutionwhichholdsstablegroundsinthemarketandfollowsinternationalstandardsofbankingservicesandcorporativeethicsprinciples.

TheBank’smaingoalistoeffectivelydevelopandtoincreaseitsshareinMoldovanFinancialMarket.

Themajordirectionsfollowedinordertoachievetheabovegoalsare:- Balanceddevelopmentofmajorbusinessdirections:corporateand

Financial Situation Review in the Banking System of RM in 2010

ThepositivedevelopmenttendencieswererecordedinthebankingsystemoftheRepublicofMoldovain2010г.

Asof31.12.2010,thecapitaloftheIstlevelincreasedby5.2%,upto6758millionLei,incomparisonwith31.12.2009.theaveragecapitaladequacyinthesystemmakes30.1%(theminimumrequiredlevelis12%).Asof31.12.2010,thetotalassetsofthebankingsystemmade42302.9millionLeiwithanincrementby5.9% incomparisonwiththeendof2009.Thegreatestpartofthecreditsandnetfinancialleasing,i.e.55.2%,orby4.5p.p.moreifcomparedwiththeendof2009,reflectstheredistributionoftheassetsinthefavoroftheindicatedcomponent.

Thecreditportfolioqualityalsoimprovedin2010.Thus,theshareofdisad-vantageouscredits(subprime,doubtful,unrecoverableones)inthetotalvo-lumeofcreditswasreducedby3.1p.p.,making13.3%.Inthemeantimetheshareofdisadvantageouscreditsintheoverallregulatorycapitalwasreducedby6.6p.p.,making49.5%.

Thegreatestshareinthetotalvolumeofthecreditportfoliofellwithinthecreditstotheindustryandtradesector–51.4%,followedbythecreditstotheagricultureandfoodindustry–14.9%,realproperty,constructionanddevelo-pmentcredits–12.3%andconsumercredits–8.4%.

In2010thenetprofitinthebankingsystemmade219.1millionLeiwithre-gardtothelossesintheamountof172.5millionLeifor2009г.

Thereturnonassetsandshareholders’capitalasof31.12.2010made0.5%and 3.0% respectively in relation to negative values (-0.5)% and (-2.5)% for2009г.

Thelong-datedbankliquidityinthebankingsystemmade0.7.Thecurrentliquidity in thesystemmade34.2%.Thevaluesof liquidity indexes reflect theavailabilityofadequate resources for supportofpaymentsbycommitmentandconditionthelowlevelofbanks’susceptibility.

Asof31.12.2009,thetotalvolumeofcommitmentratesmade35013mil-lionLeithatwasby6.1%moreifcomparedwiththeendof2009.Withintheirstructure,therewastheincreaseofdepositby8.7%,upto28718.5millionlei,includingretaildeposits–by10.4%,upto18174.3millionLei,thatreflectedthegrowthofcredibilityinthebankingsystemafterfinancialcrisisovercoming.

CONTENTS

2010

Page 44: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

44

• AbouttheBank• CorporateGovernance

retail;- Attracting corporate clients and big enterprises, including through

theirparticipationininvestmentprograms;- Enlargingbusinessrelationswithsmallandmediumsizebusinesses,in-

cludingthroughenlargingcreditingprograms;- Developingbusinessrelationswithindividualsinordertoattractfunds

aswellastoprovidevarioustypesofconsumercredits;- Capitalincreaseallowingtoattractbiggerclientsandtoparticipate

inimportantinvestmentprojects;- Implementingefficientbankingtechnologies;- Developinganduniversalizingproductsrangethatisdestinedtodiffe-

renttargetgroups;- Regionaldevelopmentandenlargementofthebranchesnetwork;- Creatingflexibleandadequatelyadaptabletothechangingsituation

systemofmanagementbasedontheeconomicalmanagementinstrumentsandcreatingoptimalsystemofdutiesdistribution.

TheBanktriedtoprovidestablehighreturnontheshareholders’capital,bysolvingthefollowingtasks:

• Toprovide toall theBank’scorporateand retailclientshigh-qualityservicesatmaximumproductivity;

• Tosuggestthoseproductsandservicesthatmeetclients’requirementsateachstageofthedevelopmentthereof,contributingtotheclients’businessandwelfaregrowth;

• ToincreasetheimportanceoftheBankonthenationallevelthroughdevelopingservicesforsmallandmediumsizeenterprisesanenlargingregio-nalinfrastructure;

• Tocreatedoptimalconditionsfortheemployees’careergrowthandformaintaininghighstandardsofcorporatemanagement.

Corporate Governance

OneofthekeytasksoftheBankisreachinghighinternationalstandardsincorporategovernanceandbusinessethics.Managementprocessesandpro-ceduresarestructuredintheBankinsuchawayastoassuretheobservanceofalllaws,standardsandrulesandtocreateoptimalconditionsforadoptionoffarsightedandresponsibledecisions.Inthenear-termandmid-termoutlooktheprioritiesaretheapprovaloftheCorporateGovernanceCode,increaseofthecorporategovernanceefficiencylevelandfurtherassuranceoftheBank’sbusinesstransparency.

Besides the increaseof thecorporategovernance level, thevital role intheBankisassignedtocorporateculturedevelopment.NamelythecorporateculturesetbythemanagementandkeptattheadequatelevelbyallBankemployeesdeterminesthecorporateethics.Thesteadfastadherencetoethi-calnormsandloyaltytocorevaluesservetoformationandmaintenanceofthecorporatecultureintheBank.

TheBankacculturatesitsemployeeswithregardtoopennessandtrustandthe soundclashof opinions is stimulatedwithin the framework of this cultu-re.TheBank’steamisfaithfultotheseprinciplessincetheyservethebasisofsociety’strustinourorganization.

TherearethreeprincipalbodiesofcorporategovernanceintheBank:Ge-neralShareholdersMeeting,BankCouncilandAdministrativeCouncil.

-TheGeneralShareholdersMeetingisthesuperiorgoverningbody.Itad-optsdecisionsonfundamentalquestionsrelatingtotheBank’sactivity,suchasmakingamendmentstotheBank’sArticlesofIncorporation,issueofnewsha-res,renewaloftheCouncilcomposition,assignmentofexternalauditors,profit

BalanceCurrency(ThousandLei)

2010

CONTENTS

ACTIVITY REPORT FOR 2010

Page 45: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

45

• CorporateGovernance• RisksManagement

distribution,etc.TheAuditCommissionsubordinatedtotheGeneralMeetingsupervisesthefinancial-economicactivityoftheBank.

-TheBankCouncilexecutessupervisory functionsanddeterminesBank’sstrategy.TheAuditDepartmentrenderstheCouncilassistanceinsupervisionofactivityonfinancialstatementsdrafting,ofprovisionofhighcorporategover-nancelevelandcorporatecontrolefficiency.TheAssetandLiabilityCommit-tee,CreditCommitteeandLoanSectioncontributetomaintenanceofeffici-encyindifferentdirectionsoftheBank’soperationactivity.TheprioritytasksoftheCouncilareestablishmentoftheBank’sdevelopmentstrategyandareasofitsbusiness,provisionofrealizationandprotectionoftheshareholders’rights,examinationandapprovalofbusiness-plans,aswellascontroloverBankMa-nagementactivity.

-TheAdministrativeCouncilisresponsibleforoperativecontroloverBank’sactivity,itisacollegialexecutivebodyoftheBankthatadministerstheday-to-dayoperationsof theBank.TheAdministrativeCouncilassures theobser-vanceofthebasicprinciplesofcorporatemanagementandrealizationofthepoliciesapprovedbytheGeneralShareholdersMeetingandBankCouncilinconformitywithinternalregulatoryacts.

Rights,obligations,areasofresponsibilityandorderofoperationofthege-neralShareholdersMeeting,BankCouncilandAdministrativeCouncil,aswellasthoseonesoftheCommitteescreatedunderthejurisdictionoftheCouncilaregovernedbythecorrespondinginternalregulatoryacts.

Takingintoconsiderationthesignificanceofeffectivecorporategovernan-ceforstabilityoftheBankanditssuccessfuloperationinthefinancialmarket,aswellas for fulfillmentbytheBankof itsobligationstotheshareholders, in-vestorsanddepositors,theBankelaborated(approvedOCA23.04.2010)theCorporateGovernanceCode,itsdraftingbeingrealizedonthebasisofase-riesofkeydocuments:CorporateGovernmentPrinciplesoftheOrganizationforEconomicCooperationandDevelopment,RecommendationsoftheBaselCommitteeonBanking Supervisionand ImprovementofCorporateGover-nanceBasesintheBankingSector.

YoucangetacquaintedwiththefullversionoftheCorporateGovernanceCodeoftheCommercialBank“ENERGBANK”JSContheBank’ssite–www.energbank.com/anual-report.

Risks Management

Inthecourseofachievingitsgoals,theBankneverlosesthesightofalliedrisksusing themethodsofup-to-datecomplexdetection,analysisofcontrolandevaluationofcredit,marketandoperationalrisks,applyingthemtothewholelineofbankingproducts.Theprincipaltasksinthiscasearetheelimina-tionoftherisksthatmaypresentthedangertotheveryexistenceoftheBankandassistanceinobtainingtheoptimalcorrelationofriskandprofitabilityasaresultofmakingdifferenttransactions.

Alldecisions takenwith regardto risksdetection,analysisandevaluationarerealizedwithintheframeworkoftheCreditCommittee,AssetandLiabilityCommitteetakingintoconsiderationtherequirementsoftheinternalcontrolsystem.

TheinternalcontrolsystemoftheBankincludesaseriesofthedocumentscharacteristicofeachkindofBank’sactivity,rulesofproceedings,regulationsandinstructionsthatallowstudying,analyzing,givingcorrespondingestimatestotheBank’soperationasawholeortoitsconcretebranchundercheck.Theresponsiblebranchesthatcarryouttherisksmanagementdonotdependonbusiness-branchesoftheBank.

Creditrisks.TheBankmanagesthecreditriskstakenbysettingthelimitsof

2010

ACTIVITY REPORT FOR 2010

CONTENTS

LiabilitiesDynamics(ThousandLei)

Page 46: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

46

concentrationwithregardtoborrowers,groupsofborrowers,branchesofeco-nomy,etc.Therisk limitsforaborroweroragroupofrelatedborrowerssetbytheBankfullycomplywiththerequirementsestablishedbytheNationalBankofMoldova.CreditCommitteeandresponsiblebranchesthatcarryoutcreditrisksmanagement realizesystematicmonitoringand regularanalysisof theBank’sexposuretotheserisks.ThecreditrisklevelundertakenbytheBankintermsofproducts,spheresandtypesofclientsissetbytheCreditCommitteeandappro-vedbytheBankCouncilthroughtheadoptionofaCreditPolicy.Allcreditlimitsare setand revised inaccordancewith internal regulatoryacts ineffect. TheBank’sexposuretothecreditriskincontrolledbytheresponsiblebranchesbythewayofthesystematicanalysisofexistentandpotentialborrowers’abilitytoma-intainandrepaythecreditsgrantedtothem,aswellasthroughrevisionofcreditlimitsoftheBank’sclientsifnecessary.TheBankusesawiderangeofinstrumentsaimedbothtoreductionofcreditoperationsriskatthelevelofparticulartran-sactionsandofcreditrisksindicatorsattheportfoliolevel.Besidesthat,theBankwidelyappliesthepracticeofaskingforsecurityfortheloansgranted,includingthepresentationofcorporativeandpersonalsecuritiesandguaranteesbytheborrowersforthepurposeofcreditrisksreduction.Asregardscontingentliabiliti-es,theBankusesthesamepolicy,asforbalancefinancialinstruments,observingtheproceduresofcreditscoordination,risklimitssettingandcontrolactions.

Marketrisks.TheBankmanagesmarketrisksbysettingthelimits,ifnecessary,bothforthetradepositionsasawholeandforparticulartradeinstruments.

Operational risks. TheBankcarriesout regularmonitoringof itsoperationalrisksandlevelofdownsideriskexposure.Thesystemofregularbringingofopera-tiveinformationtothemanagersandCouncilmembers’noticethatexistsintheBankalsocontributestotheactiveapproachtooperationalrisksmanagement.Theresponsiblebranchcarryingoutoperationalrisksmanagementrealizesrisk-auditingofBank’sactivityandevaluationofoperationalrisksandpreparesre-commendationsontheirreduction.ThebranchthatcarriesoutoperationalrisksmanagementusesarangeofinstrumentsrecommendedbytheBaselCommit-teeonBankingSupervisionincluding:collectionofthedataregardinginternaloperationallosses,detectionofkeyriskindicators,collectionofthedataregar-dingexternaloperationallosses,independentevaluationoftherisklevelbythebranchesandriskscontrol.

Asset and liability risk management. The asset and liability managementandtheinterestrateriskmanagementarecarriedoutbytheAssetandLiabilityCommittee(ALC)basingontheanalyticaldata receivedfromthebranches.Withregardtoassetandliabilitymanagement,theBankusesandpermanentlyimprovesdynamicliquiditypatternthathelpstoprognosticatepotentialliquidi-tygapsoveraperiodofdifferenttime intervals, includingvariousassumptionsconcerning interbankmarketcrisis,growthofcorporatecreditarrearsandes-sentialreductionof long-termdepositsandcalldeposits.Thismodel isappliedonadaily/weeklybasis.ALCmaysetthelimitsforthemaximumliquiditygapfor“crisis”assumptions.Usingtheresultsoftheassetandliabilitymodels,theBanksuccessfullyovercameliquiditydifficultiesinthecrisisperiod.

Image(reputation) risk ismanagedthroughthewayofneutralizationof itsconsequences,whereforesuchactionsasdisregard,openness,strongrefutationandcorrectionofthesituationarecarriedout.

CurrencyriskoftheBankismanagedbytheresponsiblebranchesoftheBankthatparticularlyuseforwardcontractsforpurchaseandsaleofforeigncurrencyinordertoregulatetherisk. Exchangeraterisksaremanagedbythewayofassetandliabilitybalancingofcurrencies.

YoucangetacquaintedwiththefullversionoftheCorporateGovernanceCodeoftheCommercialBank“Energbank”JSContheBank’ssite–www.energ-bank.com/upr_riski.

• RisksManagement

CONTENTS

2010

ACTIVITY REPORT FOR 2010

Bank’sCapital

Page 47: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

47

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• InternalControlSystemoftheBank• Bank’sActivityin2010

Internal Control System of the Bank

The internal control systemof the Bank represents a complex ofmeasu-res,regulations,proceduresandinstructionsaimedtosystematicandregularcontroloftheBank’sdirectionovercorrectandeffectiveBankmanagementpursuanttotheeffectivelegislation,clientsandshareholders’interestsonthebasisofaccurate,completeandoperation information. Themainobjectiveof internal control is provisionofeffective Bankmanagement, realizationoffinancial activitywith the helpof reliableandprudentmethods, protectionofdepositorsandclients’ interests.Principal tasksof internalcontrolare risksminimizationinthecourseofbankoperations,controloverobservanceofthelegislationineffect,assuranceof informationsafety,settlementofconflictofinterests,assuranceof the required safety levelaccording to thecharacterandvolumeoftransactionsrealized.

Therehasbeenelaboratedasystemofpowers intheBank,wherebytheresponsibilityinthesphereofauthorizationandapprovalofBank’stransactionsandoperationsisdividedamonggoverningbodiesoftheBank,committees,branchesandemployees inconformitywith theproceduresestablished.Alltransactionsandoperationsareplannedandrealizedinaccordancewithre-quirementsoftheinstructionsoftheNationalBankofMoldova,internalRegu-lations,RulesofProceedingsandInstructionsoftheBank.

Ifnecessary,transactionsareexaminedandapprovedatthemeetingsoftheBankCouncil,AdministrativeCouncil,CreditCommitteethatisconfirmedbythecorrespondingminutesofthemeeting.TheinternalcontrolsystemoftheBankincludesaseriesofdocumentscharacteristicofeachkindofactivity,re-gulations,rulesofproceedingsandinstructionsthatallowstudying,analyzing,givingcorrespondingestimates to theBank’soperationasawholeor to itsconcretebranchundercheck.

There is also the internal control systemof the Bank for observanceandexecutionoftheLawonPreventionandStrugglewithMoneyLaunderingandTerrorismFinancing,wherebythepolicyandinternalproceduresonpreventionandstrugglewithmoneylaunderingandterrorismareimplementedandfunc-tioninthebank,thisallowingthetimelydetectionandpreventionofdoubtfulbanking operations, assurance of implementation of adequate informationsystemanditsconstantimprovement,examinationofcasesofviolationoftheeffectivelegislationandinternalregulatoryactsandadoptionofdecisionsonbringingguiltypersonstoresponsibilityaswell.

Bank’s Activity in 2010ThemainfactorsthatinfluencedontheresultsofBank’sactivityin2010are:• Unsteadinessoftheworldeconomicredevelopment,• Decreaseofincomesfromforeigncurrencyoperations,• Highlevelofcoveringofcreditsbyreserves.Despite theabovementionedmoments in2010, theBankkept itsmarket

positionsonallbasicindicators,closingtheyearintheblack,andinthesecir-cumstancessomeindicatorsturnedtobeevenhigherthanaverageonesinthesystem.ThecurrencyoftheBank’sbalancemade1475millionLei,increa-singby14%incomparisonwith2009.

In the course of 2010 the Bankmaintained the size of overall regulatorycapitalrequiredbytheNationalBankofMoldovathatmade252.06millionLeiasof31.12.2010.TheauthorizedcapitaloftheBankmade100millionLeiasof31.12.2010.

CONTENTS

2010

Page 48: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

48

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• CreditActivity

Credit Activity

During 2010 crediting continued to be priority in Bank’s activity. Creditsmakeanessential part of the Bank’sassetsandwerea key factor inprofitgeneration.

In thecourseof theworkonclientscrediting theBankwasgovernedbytheprudenceconcepttakingintoconsiderationtheunfavorabletendenciesin thecredit servicesmarket.Theemphasiswas laidongrowthof thecreditportfolioandworkonitsqualityimprovement,therequirementsforriskmana-gement,particularly–forassetsreservesgeneration,wereraised.

Inspeakingofcreditactivityasawhole, itshouldbementionedthatthecreditportfoliomade743887.0thousandLeiandincreasedby15.0%,ifcom-paredwith2009,and,respectively,by3.7%,ifcomparedwith2008.Theport-foliogrowthiscomparedbothbyclients’businessrecoveryandgettingnewones.

In 2010, in comparisonwith 2009, creditingprocess became significantlymoreactive.Grantingincreasedby62.8%althoughthelevelof2008stillwasnotreached.

TheBank’seffortsinthecreditingspherewereaimed,firstofall,tothecreditportfoliogrowthundertheconditionofmaintenanceofthe“risk-profitability”correlationatanacceptablelevel.Thepolicyofriskspreadingandnon-ad-missionofcreditsconcentrationinthehandsofseveralheavyborrowers,re-ductionofthe“considerable”creditssharebytheendoftheyear,aswellasoftheshareofthecreditsgrantedtoaffiliatedpersons,timelymeasuresope-rateduponthetroubledborrowers,gettingnewclientsallowedreachingtheincreaseofthecreditportfolioinrelationtothesameperiodofthepreviousyearundertheconditionoftheacceptablerisklevelandconformitywiththeindicatorsstipulatedinthebankingsystem.

Thecontrolover financial conditionsof theclientsadvanced, therewascarriedoutamorethoroughmonitoringoftheeconomicactivity indicators,athoroughanalysisofaccountsreceivable,includingtheliquidityanalysis,amorethoroughcontroloverpaymentsandrevenuereceiptsfromtheclients;the requirements forextinctionofobligations to theBank, includingobligati-onson interest repayment,were raised for thepurposeofnon-admissionofformationofheavydebtstotheBank.Requirements forcreditsclassificationandcreationofreserveswereraised.ThoroughcontroloverallocationoftheBank’sresources,especiallynationalcurrencyresources,wascarriedout.Theemphasis is laidonmaintenanceof the share in thefinancialmarket ratherthanoncreditactivityoutreach.

In2010theBankcontinuedcrediting inthe linesof internationalfinancialorganizationsandfunds,thisfactgivingthepossibilityofgrantinginvestmentandagriculturalcreditstotheeconomicagentsforalongertermandonmoreadvantageousconditionsforborrowers.AtthepresentmomenttheBankta-

Credits Share in the Assets StructurePeriod 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Share 50.43% 49.91% 54.83%

CONTENTS

2010

Incomes from Credit Operations (Thousand Lei)Period 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

I n c o m e s from credit operations

110560.1 118963.4 129047.5

CreditPortfolioStructureintheViewofCurrencies(ThousandLei)

CreditPortfolioStructureintheViewofCreditsofLegal/NaturalPersons

(ThousandLei)

NaturalpersonsLegalpersons

Page 49: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

49

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• CreditActivity• OperationsonResourcesAttraction

kespartinsuchprojectsasPAC,PDSP,RISP1,RISP2,IFAD1,IFAD2,IFAD3,IFAD4andTineret.Creditsaregrantedinthreecurrencies:MDL,USDandEUR.Asof31.12.2010,theBank’screditportfolioamountedtoatotalnumberofthepro-jectsforaoverallsumof82.3millionLeigrantedwiththeuseoftheresourcesreceivedbytheBankintheabovementionedlines.

Alongsidewiththeforenamedprojects,thebankgrantedcreditswithcur-rencyclauseorientedtosupportofeconomicagents-exporters,andthevolu-meofsuchcreditsmade10.1millionLei.

Therewasalsocarriedoutcreditingontheaccountofthecreditlineoffe-redby thenationalBankofMoldova inorder tosupport the realeconomicsector. The credit portfolio from resources of the national Bank ofMoldovamade45.9millionLei.

Thereshouldbementionedthepositivetendencyinthedynamicsofcreditgranting.In2010creditingbecamesignificantlymoreactiveandtheBankde-monstratedgooddynamicsofthecreditingprocess.Creditgrantingincreasedinrespectofapproximatelyallcurrencies.

Naturalpersonsweregrantedcreditsinthetotalsumof50536.0thousandLei.Thisisby88.0%or23656.7thousandLeimorethaninthesameperiodof2009.ThecorporateclientsweregrantedasuminMDLthatisby75.5millionleior23.5%biggerthaninthesameperiodofthepreviousyear.Withregardtotheforeigncurrency,theincreaseofthecreditingratesmade187.0millionLei(equivalent)or173.34%.Whenanalyzingtheprocessofcreditingof legalpersonsaccordingtothespheres,thereshouldbementionedasignificantac-tivationofthecreditingprocessontheaccountofindustrial-commercialcre-dits,whosegrantingexceededthesameperiodofthepreviousyearby112.9millionLeior71%,aswellasontheaccountofincreaseofagriculturalcreditingvolumeby49.9millionLeior56%.Thevolumeofcreditingfortherealestateacquisitionconsiderablyincreased.

In 2011 theCommercial Bank “ENERGBANK” JSCplans to continueenri-ching theclientbasewith theview to thecreditportfoliogrowth, followingtheconsideredcreditpolicy,andmeanwhileitisalsoplannedtoimprovetheportfolioqualityontheaccountofconstantworkwithtroubledcreditsinorderto reducetheirpart in thecreditportfolio,bothontheaccountofconstantmonitoringofthecurrentactivityoftheclients,incaseofnecessityintreatmentofcreditarrears,andalsoontheaccountofthejointsaleofthemortgagedproperty.TheBankplanstorespectivelyincreasetheincomesfromcreditope-rationsincomparisonwith2010asaresultofthecreditportfoliogrowth.Asthepreviousyearexperience shows, theBankmanaged toattracta significantnumberofnewclientsasaconsequenceofparticipationinvariousinternati-onalprojects,anditalsopreventedthesizablechurnduetothefactthatitsclientshavetheopportunityofcreditingonmoreadvantageousconditions,withamarketrateofinterestbothinthenationalandforeigncurrency,firstofall,owingtopresentationofmid-termandlong-termfinancialresources.Stren-gtheningofcontrolovercreditrisks,interestraterisk,stimulationofregionalcre-ditactivitybythemeansofanetworkofbranchesandrepresentationoffices,aswellasparticipationinaseriesoflarge-scalecreditingprogramsremaintobeBank’spriorities.

Operations on Resources Attraction

TheCommercial Bank“ENERGBANK”JSC isaparticipantof thedepositsinsurancesystem.AlldepositsofnaturalpersonsplacedintheBankareinsuredaccordingtotheprocedure,sizeandconditionssetbyLawonInsuranceofDepositsofNatural Persons in theBanking Systemno. 575-XVof the26thofDecember,2003.

CONTENTS

2010CreditPortfolioStructureaccordingtoMaturityDate(ThousandLei)

Granting-Repaymentfor2010-2008

Granting Repayment

Page 50: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

50

Overawholeperiodofitsactivity,theBankhasbeencarryingouttheac-tiveworkondevelopmentoftheservicesrenderedinthedepositmarket,onimprovementofthequalityoftheindividualclients’service,permanentlyex-tendingthelineofdepositproductsandorientingtothemaximumclientcare.In 2010 the Bankenriched thedeposit linewith long-termdepositswith theholdingperiodof15,18and24months.

Asof31.12.2010,thebalanceofthedepositsofnaturalandlegalpersonsmade790.9millionLei,whereof723.9millionLeibelongedtonaturalpersonsand67millionLei–tolegalpersons.

Depositsofnaturalpersonsfor2010increasedby:87.3millionLei,1.5millionUSDand888.8thousandEUR.Ingeneral,thebalanceofthedepositsofnaturalpersonshadincreasedby96.3millionleibytheendof2010ifcomparedwith2009.

Thecomparisonofthedepositportfoliostructurewithregardtothetermsof attraction for natural persons for a three-year period demonstrates thattheBank’sclientsgivethegreatestpreferencetodepositswithaholdingpe-riod from6 to12months,andthebalance in thepresentgroupofdepositsincreasedfrom36.2%(2008)to73.9%(2010).Thisgroupofdepositsisthemoststablepartofthefinancialresourcesattracted.Againstthebackgroundofin-creaseof6-12-monthdeposits,theretookplacethedecreaseofthebalanceofthedepositswithatermupto6monthsandthebalanceofthisgroupofdepositscamedownfrom54.2%to11.4%.Thepopularityoflong-termdeposits(over12months)growsonceagain,sincetheeconomicconditionhasbeengraduallystabilizing.

TheCommercialBank“ENERGBANK”JSCgives legalpersonspossibilitytosetupadepositbothinMoldavianLeiandforeigncurrency.Enterprisesandorganizationsusethiskindofservices incasewhenthereappeartemporaryavailablecashassetsasaresultoftheirfinancial-economicactivity.Theplace-mentofpresentmonetaryassetsonatimedepositaccountallowsaccumulat-ingthemandreceivinganadditionalincome.

Aswellas incaseofnaturalpersons,thebalanceofthetimedepositsoflegalpersonswithholdingperiodfrom6to12monthsandover12monthin-creased(from38.5%in2009to55,3%in2010andrespectively:2008–0.7%,2009–10.3%,2010–15.2%).InfuturetheBankwillcontinueactiveworkonincreaseofthelong-termdepositssharesincethegrowthofcreditingraterequirestheextensionofresourcepotentialoftheBankandoneofthewaysofsolvingthisproblemistheincreaseofdepositaccountsterms,butnotonlyofassetsvol-umeontheseaccounts.

Theshareofassetsonthetimedepositaccountsofcorporateclientsmade8.5%andthebalanceonthetimedepositaccountsofprivateclients inthestructureofattractedassetsmade91.5%.Inaggregate,asofthebeginningof2010,thetimedepositsoftheBankmade790.9millionLei.

TakingintoconsiderationthefacttheforeigncurrencyratesinrelationtoLeiwererelativelystable,aswellasahigherinterestrateonLeideposits,theattractivenessofdepositsinMDLincreased.TherewasasmoothlevelingofthevolumeofattractionofforeigncurrencyandLeideposits;theshareofforeigncurrencydepositsmade53%ofthetotalsumofalldepositsofnaturalandle-galpersonsandshareofLeidepositswasequalto47%.

In2010Bankmanagedtoorganizeaneffectiveandopendialoguewithexistentandpotentialclients,realizeprofoundandqualitativeanalysisoftheircurrent situationandmakeacorrectprognostication thatallowednotonlymaintainingtheactiveclientbasebutalsoincreasingitsvolume,accordingtoreasonablevalueofresources.

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• OperationsonResourcesAttraction

CONTENTS

2010Bank’sDepositPortfolioStructure(forNaturalPersons–accordingtoTermsofAttraction)

Page 51: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

51

Dynamics of Open and Closed Deposit Accounts for 2008-2010

Dynamics of Expansion in the Number of Natural Persons’ Active Deposit Accounts in the Bank

LeidepositrateswereinsignificantlyhigherthantheconsumerpriceindexinMoldova–8.1%,thatallowingtheclientsnotonlykeepingtheirdepositsfromdevaluationbutalsotoreceiveacertainincome.

Dynamics of the Inflation Rate in the Republic of Moldova

Taking into account market tendencies, the Bank changed the interestratesondepositsofnaturalandlegalpersonsinduetime,optimizedthecon-ditionsofdepositsproducts,elaboratingandimplementingnewtypesoftimedeposits.

In 2011 the Commercial Bank “ENERGBANK” JSC will continue buildingdynamicandflexiblemechanismsofregulationof its resourcepotential.Thechosendevelopmentstrategycombinedwithhighorganizationalandtech-nicalofbankproductswillallow reachinghighgross rates, increasingprofit-ability,stabilityandcompetitiveness.Thisyearthelineofdepositproductswillberefilledincontinuationwithnewoffersthattakeintoconsiderationvariouscustomerneeds.ThistendencyhasbeensequentiallytracedoverthewholeperiodofactivityoftheCommercialBank“ENERGBANK”JSC.Agreatdealofdeposits indifferentcurrenciesandwithdifferent termsofholdinggives theBankthepossibilitytocreatearesourcepotentialthatcanbeplacedinanyeconomicsphereonfavorableconditions.Renewalandmodernizationofde-posit productswithdueaccount for new tendencies in thedepositmarketremainsthepriorityintheworkofthedepositsectionoftheCommercialBank“ENERGBANK”JSC.

Dynamics of the Balance of All Deposits of Natural and Legal Persons in the Bank

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• OperationsonResourcesAttraction

CONTENTS

2010

Naturalpersons

Legalpersons

Bank’sDepositPortfolioStructure(forLegalPersons–accordingtoTermsofAttraction)

0,1%

Page 52: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

52

International Operations

Despite the difficulties in 2010, the profitability of currency transactionsshowedreasonablygoodresults,Bank’sincomesfromforeigncurrencytrans-actionsmade54.9millionLeiincomparisonwith57.5millionLeiin2009.

Themajorpartof incomesfellwithinthecurrencyexchangetransactionsandinternationaltransfers.

Theexchangeratedifferencefor2010decreasedon24%ifcomparedwiththesameperiodofthe lastyear.Reduction in incomesfromexchangeratedifferenceisconditionaluponthereductionoftheexchangeratemarginthatdecreasedon30%ifcomparedwiththesameperiodofthelastyear.Ingen-eral, reduction in incomes fromexchangeratedifferenceand re-estimationmade19%.InthecourseoftheperiodunderanalysistherewasobservedMDLrateslash,aswellasitsexpansivegrowth.Atthesametimethemarketsitua-tionwasmorestable ifcomparedwiththe lastyearsituation,this leadingtoreductionofvolatility,marginand,respectively,incomesfromexchangeratedifference.

The incomes fromoperationswithquickwire transfer systemsdecreasedon5.3%due to the fact that in2009-2010 themajorityofquickwire transfersystemsloweredtheircommissionfeesthat,consequently,ledtoreductionofourBank’scommission.

As of 31.12.2010, the correspondent network of the Bank comprised 19correspondentbanks located inRussia,Europeanandfar-abroadcountries.Numberofcorrespondentaccountsopenin2009didnotchange;thisiscondi-tionedbythefactthattheBankhadformedagoodnetworkofcorrespondentbanks that allowed optimizing the payments transmission and calculationsprimecost.Maincorrespondentbanks,whereinNostroaccountswereusedforrealizationofcalculations in themostactiveway,werethe followingbanks:RaiffeisenZentralbank(Wien),CommerzbankJSC(Frankfurt),TheBankofNewYork(New-York),UralsibbankиGlobexbank(Moscow).

In2010theturnoveroftheBank’sexchangeofficesmade2.224millionLeithatisby5.9%morethanthesameindicatorsin2009.TheBank’sshareintheoverall volume of cash exchange transactions did not suffer changes andmade5.55 in 2010.An important factor that influencedon the incomes re-ceivedbytheBank’sexchangeofficeswasreductioninvolatilityofthreebasictradecurrencies–USD,EURandRUBin2010,whichwasattheminimallevel,thisfactbeingconditionaluponintensificationoftheimpactoftheNationalBankofMoldovaonthecurrencymarket,aswellasuponreductioninvolatilityintheworldcurrencymarkets.

In2010 theBankcarriedout transactions in the interbankmarket for thefollowingsums:USD–1303million,EUR–940.4million,RUB–620million.WithregardtoLeiequivalent,thevolumeofcorporateclients’conversiontransac-tionswiththreebasiccurrencies(USD,EURandRUB)ofmade2.54milliardLei–agrowthof+7.6%versus2009.

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• InternationalOperations

CONTENTS

2010

Volatility of the Foreign Exchange Rate

Currency 2010 Changes by 2009

Changes by 2008 2009 2008

USD 3.0% -16,7% -37,5% 3.6% 4.8%

EUR 4.1% -46,8% -50,1% 7.7% 8.3%

RUB 3.8% -55,8% -49,3% 8.6% 7.5%

ShareofTurnoversintheQuickWireTransferSystemsfor2010

Page 53: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

53

Theincomesfromquickwiretransfersystemsfor2010decreasedon5%incomparisonwith2009.Itshouldbementionedthattheincomesandturnoverindicatorsin2010werepositivelyinfluencedbyconnectionofnewwiretransfersystemsandincreaseofthetotalnumberoftransfers;butontheotherhand,therewasalsoreflectedanegativeinfluenceduetoreductionoftheaveragesumofwiretransfersandcommissionfeesfortransfers(fromthesystems).

Asoftheendof2010,theBankwasthememberofthefollowingwiretrans-fer systems fornaturalpersons thatdidnot requireopeninganaccount: In-terexpress, Privat Money, Anelik, Alliur, Smith&Smith, Blizko, Unistream, PostaRapida,Migom,VMTLeader,WesternUnion,Contact.

Ingeneral,theannualnumberoftransferoperationsincreasedby6%.According to theOpen Joint-StockCompany –Commercial Bank “Unis-

tream”(thepartner inthequickwiretransfersystem“Unistream”), theCom-mercialBank“ENERGBANK”JSCwasrecognized“TheBestBankinAchievingHighResults”andawardedadiplomaofhonorin2010.

Anewsystem“PrivatMoney”wasconnectedinthecourseof2010,therewasalsoaddedthepossibilitytorealizeandissuethetransfersinLeiinthesys-tem“WESTERNUNION”andinRublesinthesystem“PostaRapida”.

Atthepresentmomenttherearecarriedoutworksonconnectionofsuchnewsystemsas“MONEYGRAM”,“ZolotayaKorona”,aswellasondevelop-mentofexistingsystems.

Activity in the Securities Market

Incourseof2010theBankrealizedtheoverallvolumeofinvestmentsintoPublicSecuritiesandCertificatesofthenationalBankofMoldovainthesumof10.7milliardLei.Theportfoliodimensionsvariedwithinthelimitsof63-367millionLeiandtheaveragesizeoftheportfoliofor2010made264.6millionLeionthebalance.

Thebasicdimensionsofinvestmentsfellwithin“short-term”securitieswitha7-dayterm(CNBM–CertificatesoftheNationalBankofMoldova).Ifnottak-ingintoconsiderationCNBM,ontheprimaryauctionsalestheBankpurchasedPublicSecurities in the sumof134.20millionLei. The shareof thepurchasedPublicSecuritieswithmaturitydateupto30daysmade11.19%from31to95days–37.01%,from96to186days–28.22%andmorethan187days–23.58%oftheoverallvolumeofinvestmentsintoPublicSecuritiesin2010.Theseinvest-mentsallowedmanagingtheportfolioandliquidityintheoperativeway.

During2010theNationalBankofMoldovastrictlycontrolledliquidityinthebankingsystem,permanentlyrealizingexceedliquiditysterilizationthroughtheissuanceoftheCertificatesoftheNationalBankofMoldova.Theweeklyvol-umeofoperationsonliquiditysterilizationwasover3.0milliardLei.AtthesametimethenationalBankofMoldovaprovidedpermanentaccessofthebankstotheoperationsonshort-termliquidityinjection,weeklyannouncingtheREPOauctionsforpurchaseofPublicSecuritiesatafixedrateofinterest(basicrateofthenationalBankofMoldova)andgrantingloanstothebankforcreditingoftherealeconomicspherethroughcreditlinesopenedearlier.

Thecorporate securitiesmarketwascharacterizedbya small volumeoftransactionsduring2010.Accordingtothestockstatisticsfor2010,therewasstatedthereductionintransactionsvolumeandfallofpricesforsecuritiesofmanyemitters,includingsharesofcommercialbanks,incomparisonwithpre-viousyears.Inactivemarket,absenceofliquidity,existenceofagreaternum-berofsellersthatthatoneofbuyers,aswellasinvestors’waitingforfatdays–all thesearecharacteristicsofthebygoneyear.Asof31.12.2010,thetotalvalueofinvestmentsintosharesmade3775944.50Leifor7emitters.

In2010,basingonthedecisionsofGeneralShareholdersMeetings(ordinaryoneon23/04/2010andextraordinaryoneon05/11/2010),therewerecarried

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• InternationalOperations• ActivityintheSecuritiesMarket

CONTENTS

2010

StructureofthePublicSecuritiesinthePrimaryMarket,%

ShareofInvestmentsintoPublicSecuritiesandCertificatesoftheNationalBankofMoldovainthe

StructureoftheBankAssetsfor2009-2010

the1stquarter the2ndquarter the3rdquarter the4thquarter

Page 54: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

54

out2additional issuancesoftheBank–no.X(for19900000Lei,ontheac-countofthemonetaryassetsoftheshareholders)andno.XI(for100000Lei,ontheaccountonundistributedprofitsoftheBankfor2007),totalingto20000000Lei.Aftercompletingalltheproceduresrelatedtorealizationwithadditionalissuances, theauthorizedcapitalof theBankbecameequal to100000000LeiandcomplyingwithrequirementsoftheNationalBankofMoldova(since01/01/2011).

Sincethe1stofJune,2009,theBankhasbegundistributingthemonetaryassetsfromfourinvestmentfundsintheprocessofliquidationamongtheshare-holders.Asofthebeginningoftheperiod,thesumtobedistributedamong18794shareholderswasequal to2.8millionLei.Since themomentof issuance(01.06.2009)therewereissued1.01millionLeiandcorrespondingserviceswererenderedto5019shareholders.

Settlement and Cash Services

TheBank’sPolicyonworkwithclients isbasedonindividualapproachtoeachclientandrenderinghimamaximumcomplexofservices.TheBankren-dersall kindsofbanking services including settlementandcash services forlegalandnaturalpersons.Withregardtonon-cashoperationsinthenationalcurrencyoncorrespondentaccountstheturnoverincreasedby22%in2010ifcomparedwiththesameperiodof2009.

Convenience, operational efficiency and quality of the settlement andcashservicesrenderedbytheBanktoitsclientswerereflectedinthecashflowinMoldavianLeiin2010asfollows:

• Withregardtoincomes,theturnoverincreasedby8%andmade2191millionLeiversus2022millionLei,

• Withregardtoexpenses,theturnoverdecreasedon5%andmade540millionLeiversus566millionLei,

Constructivedialoguewithpartners,attentiontotheirproblems,operativeadoptionofdecisionsand informationopennessareprinciplesof theBank’sactivity. Realizing thatclientsareprincipalwealthofanybank,weappliedmaximumenergiestomakethecollaborationwiththebankeffective,conve-nientandcorrespondingtomodernrequirementstobusinessorganizationanddealing.Suchanapproachledto29-percentgrowthofcommissionincomesfromsettlementservicesrenderedtolegalpersons.Theoverallcommissionin-comefromLeioperationsmade11millionLei.

Improvementofworkmodelsandmethodsusedby theBank forattrac-tionofcorporateclientsandbasedonconstantenlargementofthelistofser-vices provided to theClient and usageof individual collaborationpatternshasapositiveimpactoftheBank’sbusinessdevelopment.ThetotalnumberofBank’sclientswas7519asof31.12.2010.

Thenumberofusersof the“Bank-Client” system increasedby30% in thecourseof2010ifcomparedwiththesameperiodof2009.

Atraditionalservicefornaturalpersonsstillistheacceptanceofpaymentsforpublicutilitiesservices:foruseofelectricalenergy,naturalgas,telephonecommunications,cabletelevisionnetwork;forservicesassociatedwithtransferoftaxanddutiesintothebudget;fordraftingandissuanceofpassportsandseals,formobileandinsuranceservices.

Safe deposit service provided by the Bank is very popular too. As of31.12.2010,73%ofthesafedepositboxesavailableintheBankwererented.

Thevolumeofthepaymentsacceptedfromthepopulationinthecourseof12monthsof2010,increasedby4%incomparisonwiththesameperiodof2009andmade129millionLeiasofthe31stofDecember,2010.

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• ActivityintheSecuritiesMarket• SettlementandCashServices

CONTENTS

2010BalanceoftheoperationsoftheNationalBank

ofMoldovaonexcessliquiditysterilization(mln.lei)

Page 55: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

55

Branch Network

Asof31.12.2010,theBankcounts20branches(6–inChisinaumunicipalityand14inthedistrictsoftheRepublicofMoldova),56representationoffices(16–inChisinaumunicipalityand40inthedistrictsoftheRepublicofMoldova).In2010therewasorganizedmovingoftherepresentationofficeofAneniiNoitoanewlegaladdress,initsownpremises.

Bank Cards

Asof31.12.2010,thetotalissuanceoftheBankmade9170cards(a2-per-centincreaseifcomparedwith31.12.2009),includingcardsoftheMasterCardInt.paymentsystem–1971cards(or21%of thetotal issuanceof theBank),cardsoftheVISAInt.paymentsystem–7199cards(or79%ofthetotalissuanceoftheBank).

Asof31.12.2010,theacquiringnetworkoftheBankconsistedof17ATMand67 POS-terminals. In 2010all bankmachinesandPOS–terminals assured theTripleDESlevelofinformationcryptionandservicingofCHIP-cardsoftheVISApaymentsystem.Inthecourseoftheperiodunderanalysistherewasobservedastablegrowthoftheoperationsvolume,bothinАТМandPOS-terminals.Thus,incomparisonwiththesameperiodof2009,thevolumeofoperationsinАТМincreasedby1.09timesandmade110747thousandLei(forcomparison: in2009thisindicatormade101817thousandLei).AsforPOS-terminals,theop-erationsvolumeincreasedby1.22timesandmade95350thousandLei(forcomparison:in2009itmade78131thousandLei).

Financial Results

Thenetprofitin2010made15.68millionLei.Growthof thenumberofoperationson settlementandcash servicesof

permanentandnewlyattractedclientsand implementationofwire transfersystemsallowedincreasingthecommissionfeeslevelupto39.6millionLei.

Atthesametimethedecreaseofbusinessactivityoftheclientsonexportandimportoperationsandlowvolatilityofthecurrencymarketconsiderablyinfluencedongenerationofincomesfromforeigncurrencytransactionsandmade32.3millionLeiincomparisonwith39.9millionLeiin2009.

Intotal,theincomesin2010made185.7millionLeiversus200.4millionLeiinthepreviousyear.

Bank’sexpensesaresubjectedtoplanningandconstantcontrol.Planninganddraftingofmonthlybudgetsgivesthepossibilitytoclearlydeterminethelevelofexpensesandmakeabudgetedbalancesheetwiththeoptimalas-setsandliabilitystructurethatassurestheircoveringindependenceontheirforeseenvolumes.Interestexpensesarecoveredbyinterestincomesatfull.

Theattractedfundswereplacedaccordingtoprofitabledirectionsupontheconditionofminimalassets immobilization inorder toassurehigh-perfor-manceworkof resources. Inaverage,65-70%oftheplacedfundsfallwithinprofitincomesintheinvestmentstructureoftheBank.

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• BranchNetwork• BankCards• FinancialResults

CONTENTS

2010

Page 56: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

5656

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• BalanceSheetDataasof31/12/2010

Balance Sheet Data as of 31/12/2010 (MDL, Thousands)

Name

Norm as per 2010 Business

Plan

Actual Indicies

Performance (%)

ASSETS (miilei) (miilei) %AvailableFunds 187107.9 112883.6 60.33

FundsPayablebyOtherBanks 83550.0 98705.3 118.14

MinusDiscountforOtherBanks’Funds 0,0 490.8 0,0

NetOtherBanks’Funds 83550.0 98214.5 117.55Funds Payable by the National Bank ofMoldova 104750.0 45355.0 43.30

OvernightFunds 12500.0 50000.0 400.00

MinusOvernightFundsDiscount 0,0 0,0 0,0

SecuritiesPurchasedforSale 0,0 0,0 0,0

InvestmentSecurities 69426.0 351086.2 505.70

MinusInvestmentSecuritiesDiscount 0,0 173.0 -

NetInvestmentSecurities 69426.0 350913.2 505.45Credits 807062.3 743887.0 92.17MinusRiskFund 65094.0 58414.9 89.74Credits(Net) 741968.3 685472.2 92.39FixedAssets(Net) 76794.2 70036.3 91.20Accrued%Receivalbe 10348.1 4357.2 42.11OtherRealEstate 0.0 0.0 0,0OtherAssets 74932.4 60485,5 80,72MinusOtherAssetsDiscount 1278.0 2698,6 -OtherNetAssets 73654.4 57787,0 78,46TOTAL Assets 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45LIABILITIES Banks’Funds 1000.0 2207.8 220.78Persons’Deposits 13117.4 23965.5 182.70Entities’Deposits 154488.1 221459.3 143.35Interest-Free Deposits 168 605.5 247 632.7 146.87Banks’Funds 14000.0 0.0 0.0Persons’Deposits 756602.7 728722.0 96.32Entities’Deposits 57006.0 84397.4 148.05Interest Deposits 827 608.7 813 119.4 98.25OtherLoans 69405.4 128390.1 184.99Accrued%Payable 15282.7 10938.7 71.58OvernightLoans 0,0 0.0 0.00OtherLiabilities 16807.1 6304,1 37,51

ConditionalLossReserve 1600.0 1264,6 79,04

TOTAL L iabi l i t ies 1 099 309.4 1 207 649,5 109,86AUTHORISED CAPITALOrdinaryShares 100000.0 100000.0 100.00CapitalReserve 8058.0 8447.8 104.84FixedAssetsReassessmentReserve 13000.0 13827.5 106.37OtherReserves 0.0 0.0 -RetainedEarnings 139731.4 145094,1 103,84TOTAL Authorised Capital 260 789.4 267 369,4 102,52

TOTAL LIABILITIES AND AUTHORISED CAPITAL 1 360 098.8 1 475 019,0 108,45

CONTENTS

2010

Page 57: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

57

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• FinancialResultsasof31/12/2010

Financial Results as of 31/12/2010 (MDL, thousands)

NameNorm as per 2010 Busi-ness Plan

Actual Indicies

Performance (%)

Interest Yields: 111 873.1 110 560.1 98.83Creditexpenses 105236.4 89872.2 85.40Securitiesexpenses 5182.0 18702.3 360.91Overnightplacementsexpenses 352.7 627.4 177.87OnBank’sBorrowedAssets 1102.0 1358.3 123.26Non-Interest Yields: 82 102.9 75 177.3 91.56Comission 38992.9 39624.9 101.62

CurrencyExchangeYields 39103.3 32274.1 82.54

SecuritiesYields 0.0 0.0 -Others 4006.7 3278.3 81.82TOTAL YIELDS: 193 976.0 185 737.5 95.75Interest Expenses: 88 313.7 70 722.0 80.08AccountsofEntities 8842.0 6374.2 72.09AccountsofPersons 72972.4 57392.6 78.65Overnightloansexpenses 500.0 0.0 -OtherCredits 5999.2 6955.2 115.94Non-Interest Expenses: 72 132.6 72 855,8 101,00Salaries 32076.0 33190.0 103.47SocialSecurityFund 11988.8 11511.1 96.01PermanentAssetsExpenses 13759.9 13457,1 97,80TaxesandDuties 196.7 197,4 100,38AuditingFees 530.0 673,6 127,1OtherExpenses 13581.3 13826,5 101,81Crediting Risks Fund 20 503.3 27 024,8 131,81Assets Risks Fund 595.0 623,0 104,71

Contingent Liabilities Loss Reserve 300.0 -1 166,0 -388,68

TOTAL EXPENSES 181 844.6 170 059,6 93,52Profits before Taxes 12 131.40 15 677,9 129,23IncomeTax 0.0 0,0 -ExtremeProfits(Losses) 0.0 0,0 -Net Prof i ts 12 131.40 15 677,9 129,23

CONTENTS

2010VolumeoftheGuaranteesSubmitted(ThousandLei)

DynamicsoftheGuaranteesPortfolio

Page 58: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

5858

ACTIVITY REPORT FOR 2010

• Informationaboutfinancialactivityin31/12/2010

Indicator Norm 2009 2010

Capital Formation (MDL, thousands):ILevelCapitalIILevelCapital

100000 215936,4215936,4

252054,9252054,9

CapitalSufficiencywithAllowanceforRisk(%) >12 41,94 38,90

Long-TermLiquidityRatio(PI)LongTermAssetsFinancialResources

<10,72

211265,6291879,6

0,69266984,2384831,9

CurrentLiquidityRatio(PII)ReadyAssetsTotalAssets

>2041,81

542081,61296573,3

42,23622881,61475018,9

AssetsBringingReturn/TotalAssets(%) X 69,34 80,48

Total Amount of ‘Large’ Liabilities (MDL,thousands) X 242724,9 51745,3

TotalAssets/TotalCredits(%) X 49,91 50,43

TotalAdverseCredits/TotalAssets(%) X 6,57 6,85

TotalAdverseCredits/TotalCredits(%) X 13,16 13,59

DiscountonCreditLosses/TotalCredits(%) X 8,01 7,85

Persons and Entities’ Deposits/Total Assets(%) X 70,94 71,76

ReturnonAssets(%) X 0,64 1,13

ReturnontheAuthorizedCapital(%) X 3,37 6,28

NetInterest-BearingMargin(%) X 1,38 3,90

EfficiencyIndex(%) X 139,32 159,24

Information about financial activity in 31/12/2010

2010

CONTENTS

CorrelationoftheRiskFundwiththeCreditPortfoliofor2008-20010(Thou-

sandLei)

Page 59: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

59

ACTIVITY REPORT FOR 2010

•ReportoftheIndependentAudi-torstotheShareholdersoftheCom-mercialBank“ENERGBANK”JSC

Report of the Independent Auditors to the Shareholders of the Commercial Bank “ENERGBANK” JSC

WehavecarriedouttheauditofthefinancialreportsattachedoftheCom-mercialBank“Energbank”JSC(Bank)thatincludethebalancesheetasofthe31stofDecember,2010,incomesandlossesreport,reportonequitycapitalfluxand report onmonetary funds flux,aswellas the summaryof significantac-countingpoliciesandotherexplanatorynotes.

Responsibility of the Management for Financial Reports

ThemanagementisresponsiblefordraftingandjustpresentationoffinancialreportsinconformitywiththeNationalAccountingStandardsappliedintheRe-publicofMoldova.Thisresponsibilityincludeselaboration,implementationandmaintenanceoftherelevant internalcontrol,ofdraftingandjustpresentationoffinancialreportsthatdonotcontainsignificantdeficienciescausedeitherbyfraudsorbyerrors,selectionandapplicationofthecorrespondingaccountingpoliciesandrealizationofreasonableaccountingestimationsinthepresentcir-cumstances.

Responsibility of the Auditor

Ourresponsibilityisnottoexpressanopinionaboutthefinancialreportsbasingontheauditrealized.WehavecarriedoutourauditpursuanttotheInternationalaccountingStandards.Thesestandardsrequirethatweshallcorrespondtoethicrequirementsandplanandrealizeourauditinsuchawayastoobtainreason-ableguaranteesthatthefinancialreportsdonotcontainsignificanterrors.

Anauditpresupposesrealizationoftheproceduresinsuchawayastoobtainauditevidencesonthefiguresandexplanatorynotestofinancial reports.Theproceduresselecteddependondiscernmentoftheauditors,includingtheeval-uationoftheriskofsignificantdeficienciesinthefinancialreportscausedeitherbyfraudsorbyerrors.Whenevaluatingarisk,theauditortakesintoconsiderationinternalcontroloverdraftingandjustpresentationoftheBank’sfinancialreportssoas toelaboratecorrespondingauditprocedures rather than toexpressanopiniononefficiencyoftheBank’sinternalcontrol.Anauditalsoincludesevalu-ationof theadequatecharacterof theaccountingpoliciesusedandof thereasonablenessoftheaccountingestimationscarriedoutbythemanagement,aswellasevaluationofthepresentationofthefinancialreportsasawhole.

Fromourpointofview,auditevidencesobtainedbyusaresufficientandgiveusareasonablebasisforexpressingouropinion.

Opinion

Inouropinion,thefinancialreportspresentaveridicalandjustimageofthefinancialpositionoftheBankasofthe31stofDecember,2010,aswellasoftheoperationalresultsandmonetaryfundsfluxduringthefinancialyearclosedonthatday,inaccordancewithNationalAccountingStandardsappliedintheRe-publicofMoldova.

Other Aspects

Thefinancialreportsattachedarenotdesignatedtopresentthefinancialpo-sition,resultsoftheoperationsandacompletesetofnotestofinancialreports,accordingtoacceptedaccountingregulationsandprinciplesincountriesandjurisdictionsotherthattheRepublicofMoldova.That’swhythefinancialdocu-mentsattachedarenotdraftedfortheusebythosepersons,whodonotknowaccountingandlegalregulationsoftheRepublicofMoldova.

ThisreportisaddressedexclusivelytotheBank’sshareholdersasawhole.OuraudithasbeencarriedoutinordertoreporttotheBank’sshareholdersonthoseaspects that shallbe reported inafinancialauditing report,butnot forotherpurposes.Inasmuchasitisallowedbylaw,wedonotacceptanddonotbearresponsibilityotherthanbeforetheBankanditsshareholdersasawholeforouraudit,forthisreportorfortheopinionformed.

The31stofMarch,2011

The“GrantThorntonAudit”LtdChisinau,RepublicofMoldova

CONTENTS

2010

2010ACTIVITYREPO

RT

Page 60: CUPRINS - Energbankenergbank.md/Sites/energbank_ro/Uploads/FINAL2010...garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM, este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei

60

RepublicaMoldovaMD-2012Chişinău,str.V.Alecsandri,78

Tel.:+/37322/544377,/+37322/276021,+/37322/544383

Fax.:+/37322/279855,+/37322/858080BIC:ENEGMD22

e-mail:[email protected]