CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

4
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" la obiectivul Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte" Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de prefezabilitate" Ia obiectivul „Complex Sportiv - Municipiul Târgovişte", propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 12850/10.07.2015 al Direcţiei generale infrastructură locală la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamantare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" Ia obiectivul „ Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte"; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - SA, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; - adresele Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A nr. 508/02.04.2014 , nr. 46/15.05.2014 şi nr. 233/18.02.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin. (2) lit. f şi art.45 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. în temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit.b, alin. (3) lit. f, art.97 alin. (1), art.98 şi art.124, coroborate cu art.115 alin. (1) lite din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă Nota de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" la obiectivul „ Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia generală infrastructură locală, Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală, Direcţia economică, buget, Direcţia generală programe europene, achiziţii pub!ice,comunicare şi relaţii externe şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. I

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/Hot.221-2015.pdf · economice faza „ Studiu de prefezabilitate car ve a reprezent" baza includeria

C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a realizării

documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" la obiectivul „ Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în

lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de prefezabilitate" Ia obiectivul „Complex Sportiv - Municipiul Târgovişte", propus de domnul Adrian Ţuţuianu -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 12850/10.07.2015 al Direcţiei generale infrastructură locală la proiectul de hotărâre

privind aprobarea Notei de Fundamantare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" Ia obiectivul „ Complex Sportiv-Municipiul Târgovişte";

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările

ulterioare; - prevederile O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - SA,

cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- adresele Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A nr. 508/02.04.2014 , nr. 46/15.05.2014 şi nr. 233/18.02.2015;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin. (2) lit. f şi art.45 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. în temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit.b, alin. (3) lit. f, art.97 alin. (1), art.98 şi art.124,

coroborate cu art.115 alin. (1) l i t e din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t . l . Se aprobă Nota de Fundamentare pentru includerea în lista de investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" la obiectivul „ Complex Sportiv-Municipiul Târgovişte", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia generală infrastructură locală, Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală, Direcţia economică, buget, Direcţia generală programe europene, achiziţii pub!ice,comunicare şi relaţii externe şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. I

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/Hot.221-2015.pdf · economice faza „ Studiu de prefezabilitate car ve a reprezent" baza includeria

Anexa la Hotărârea nr. 2^.//!6.07.2015

NOTĂ D E F U N D A M E N T A R E

Referinţă obiectiv: Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte

In urma demersurilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru cuprinderea la finanţare în cadrul Programului „ Complexuri sportive", aprobat prin H.G. nr. 1133/2013, a unei investiţii de acest fel în Municipiul Târgovişte, a fost comunicată instituţiei noastre, cu adresa nr. 508/02.04.2014, de către Compania Naţională de Investiţii -CNI SA , luarea în evidenţă a obiectivului şi ulterior, cu scrisoarea nr. 3146/15.05.2014 a aceleiaşi instituţii, s-a confirmat includerea în Lista Sinteză conform anexei la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 733/13.05.2014.

In acest sens, obiectivul „Complex Sportiv-Municipiul Târgovişte " ce urmează a fi realizat pe o parcelă de teren de 92.602 mp din cadrul terenului în suprafaţă totală de 26,5 ha, aparţinând fostei unităţi militare din apropierea Gării Târgovişte transmis Consiliului Judeţean Dâmboviţa în baza H.G. nr. 180/16.04.2013 a fost propus Ia proiectare cu următoarele:

- Un Stadion cu o capacitate de cea. 10.000-15.000 locuri - Un teren de fotbal de dimensiuni normale pentru antrenament - Teren de minifotbal acoperit - Trei terenuri pentru minifotbal în aer liber - Teren de tenis cu o capacitate de 1.200-1.500 locuri - Nouă terenuri de tenis de dimensiuni normale pentru antrenament

Spaţii de parcare pentru cea. 850 locuri - Un hotel de cea. 200 locuri de cazare pentru concursuri şi cantonamente în urma adoptării H.C.J. D-ţa nr. 185/2014 şi nr. 196/2014 au fost transmise către Ministerul

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii documentele aferente intabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a suprafeţei totale de 92.602 mp compusă din :

Lot 1 S= 79.162 mp cu număr cadastral 81341 Lot 4 §= 13.440 mp cu număr cadastral 81344 Totodată s-au transmis şi „ Studiile geotehnice " realizate la nivelul instituţiei noastre împreună

cu protocolul de predare primire. Având în vedere că prin adoptarea Ordonanţei de Guvern nr. 16/2014 aprobată prin Legea

nr. 39/2015, s-a modificat şi completat Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „ CNI "- SA în sensul că toate tipurile şi categoriile de investiţii au fost cuprinse în cadrul „ Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social", din acesta făcând parte şi Subprogramul „ Complexuri Sportive " este necesară actualizarea formalităţilor iniţiale.

Totodată, urmare scrisorii Companiei Naţionale de Investiţii „ CNI "- SA nr. 233/2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu nr. 444/2015 prin care a fost solicitat extrasul de Carte Funciară actualizat Ia anul 2015 pentru terenul aferent Complexului sportiv şi faptul că din punct de vedere al structurii „ Protocolului de predare-primire " au intervenit modificări, a fost adoptată Hotărârea Consilului Judeţean Dâmboviţa nr. 91/26.03.2015 aceasta fiind comunicată Companiei Naţionale de Investiţii „ CNI "- SA împreună cu anexele la aceasta.

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/Hot.221-2015.pdf · economice faza „ Studiu de prefezabilitate car ve a reprezent" baza includeria

în urma discuţiilor şi analizelor efectuate de către conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa la Compania Naţională de Investiţii „ CNI "- SA privind Stadiul de implementare al obiectivului a fost solicitată întocmirea la nivelul instituţiei noastre a „Studiului de prefezabilitate" aferent, acesta urmând a reprezenta baza de fundamentare a includerii în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „ CNI "- SA a proiectului amintit .

în acest sens propunem aprobarea prezentei Note de fundamentare şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2015 a cheltuielilor aferente cu întocmirea „Studiului de prefezabilitate", acesta urmând a fi realizat pe baza unei teme de proiectare şi caiet de sarcini actualizate cuprinzând propunerea ca în cadrul „ Complexului sportiv " să fie cuprinse obiecte oportune şi necesare, astfel încât, şansele de promovare şi implementare a investiţiei să fie maxime.

în vederea realizării serviciilor de proiectare pentru documentaţia tehnico-economică „Studiu de prefezabilitate", propunem includerea în lista de investiţii pentru anul 2015 a chltuielilor estimate prin virări de credite, cu sumă de 130.000 lei inclusiv TVA, sumă estimată maximal, care se va ajusta după derularea achiziţiei publice conform O.U.G. nr. 34/2006.

Direcţia generală infrastructură locală DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile Dinu ' V ^ - ,

Direcţia eco DIRECTOR

Pentru constituire de Ec. Car,

uget T I V ,

deri bugetare eseu

jos, coordonare locală TIV,

ţuica

Direcţia juridică, conten administraţie pub DIRECTOR EXffi

Cons. j r . Dori^ra

Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice,

Societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism,tineret, ordine publică

CONSILIER, Ec. Măţăoanu Nicolae

Direcţia Generală Programe Europene, Achiziţii Publice, Comunicare şi Relaţii

Externe DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ing/Radu Sorin

D.G.J.L. Rol Vui [ i Dinii

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/Hot.221-2015.pdf · economice faza „ Studiu de prefezabilitate car ve a reprezent" baza includeria

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală

Nr. 12850/10.07.2015

R A P O R T la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare pentru includerea în lista de

investiţii a realizării documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de prefezabilitate" la obiectivul „ Complex Sportiv- Municipiul Târgovişte"

în urma demersurilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa realizate în perioada 2014-2015 către Compania Naţională de Investiţii-CNI SA în vederea realizării obiectivului „ Complex Sportiv-Municipiul Târgovişte", aceasta a fost cuprinsă în Lista sinteză a instituţiei şi aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 733/13.05.2014.

în acelaşi sens prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 91/26.03.2015 au fost transmise către Compania Naţională de Investiţii-CNI SA documente şi formalităţi necesare promovării investiţiei care au completat alte studii şi date comunicate anterior ( Studiu geotehnic, etc).

în urma demersurilor efectuate de către conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa privind stadiul implementării obiectivului a fost solicitată instituţiei noastre realizarea documentaţiei tehnico-economice faza „ Studiu de prefezabilitate" care va reprezenta baza includerii pe lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii-CNI SA a proiectului amintit.

Pentru realizarea formalităţilor necesare propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi structura prezentată, urmând ca resursele financiare realizării serviciilor de proiectare să fie incluse în lista de investiţii prin virări de credite.

Direcţia generală infrastructură locală DIRECTOR GENERAI

Ing. Vasile Dini

Direcţia juridică, conte administraţie pu DIRECTOR E

Cons. j r . D

ios, coordonare ică locală

UTIV, Stoica

Direcţia economică, buget DIRECTOR ĂKECUTI

Pentru constituire de prevederi bugetare Ec. Carmen iee^cu

Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice,

Societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism,tineret, ordine publică

CONSILIER, Ec. Măţăoanu Nicolae

Direcţia Generală Programe Europene, Achiziţii Publice, Comunicare şi Relaţii

Externe DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ing. Railu Sorin

D U IX.

: M u »