Concepții Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

download Concepții Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

of 13

Transcript of Concepții Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  1/13

  Ministerul Educa iei

  Universitatea Tehnic a Moldovei

  Facultatea Inginerie Economic i Business

  A elaborat: st. gr. EAI 154M

  Bo an Ana

  A verificat: conf. univ. dr. ec.,

  Childescu alentina

  !e"a: Concep ii despre capital

  (Francois Quesnay, Adam Smithi Karl Marx)

  Chi inu 2015

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  2/13

  Ideile sunt un capital care aduce profit doar

  n minile talentului!"

  (#i$arol)Ca#italul repreint totalitatea !unurilor economice de inute deo persoan sau de un grup de persoane" care sunt utiliate #n scopul

  producerii de !unuri i servicii destinate v$nrii i o! inerii de

  pro%it &con%orm e'plica iei din (E)*+Ca#italul este un concept din economie" sociologie cu di%eritesensuri+ ,n macroeconomia clasic" capitalul este unul dintre cei trei%actori de produc ie &pe l$ng munc i pm$nt*+ Capitalul se

  %ormea prin acumularea de economii &renu area la consum*respectiv prin investi ii+ -cumularea de capital spore te productivitatea celorlal i %actori de produc ie i duce ast%el la randament mai mare" care la r$ndul lui contri!uie la o nou

  acumulare de capital" #ns este i premisa pentru salarii mai !une&con%orm e'plica iei din .i/ipedia*+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  3/13

  Conce# ii des#re ca#ital $n vi%iunea lui

  &ran'ois (uesna)

  &rancois (uesna)

  *1+4 1--4

  Franois uesna a %ost uneconomist %rance" principalulrepreentant al colii %iiocrate+

  34a pronun at #mpotriva

  voluntarismului #n economie" acercetat procesele economice caprocese naturale i a cutat s

  descopere legit i o!iective

  privind des% urarea lor+ -sus inut c plusvaloarea &numitde el produs net* se creea

  numai #n agricultur" %iind un dar

  al naturii+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  4/13

  ,n 156 Franois uesna ela!orea o repreentare cantitativ amecanismelor vie7ii economice prin ela!orarea 8Ta!loului economic9"ceea ce repreint prima #ncercare %cut #n teoria economic pentrurepreentarea acestora+ -cest ta!lou se !aea pe o viiune deinterdependen7" de circuit+

  ,n viiunea acestuia pentru ca sistemul economic s %unc7ionee"tre!uie ca v$narea produselor s permit reconsiderarea capitalurilor+:rin urmare" este necesar deci" ca veniturile o!7inute din produc7ie s

  %ie cheltuite #n mod normal+ 8:re7ul !un9 al produselor agricole estecel care poate asigura circula7ia permanent a capitalului ;ireconstituirea 8avansurilor9" denumite ulterior 8capitaluri avansate9+

  Circula7ia !unurilor ;i reparti7ia veniturilor se realia #ntre cele trei

  clase sociale" denumite ;i #mpr7ite de uesna ast%el< clasaproprietarilor &proprietarii %unciari = regele i preo ii*> clasa productoare &agricultorii* ;i clasa steril &persoanele care nu potproduce produsul net" precum< negustorii" pro%esorii" medicii"

  me te ugarii*+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  5/13

  Unitatea de !a a economiei a constituito 8%erma capitalist9" care4;ides%;oar activitatea #n condi7iile unei depline li!ert7i de ac7iune" #n scopul crerii

  produsului net+uesna #ntreprinde apoi o anali a capitalului" e'amin$nd pr7ile materiale

  componente ale acestuia+ El are #n vedere #mpr7irea 8avansurilor pentru produc7ie9#n 8avansuri ini/iale9 &ca#ital fi0" precum ar %i cheltuielile legate de procurareaunui inventar agricol" procurarea animalelor" etc+* ;i 8avansuri anuale9 &ca#italcirculant" precum ar %i cheltuielile ce presupun #ntre inerea animalelor" cheltuielide procurare a semin elor" etc+*" primele avansuri transmi7$ndu4;i treptat valoarea

  asupra noii produc7ii" ultimele avansuri" dintr4o dat+Chiar dac e'ist o serie de ine'actit7i" esen7ial rm$ne #ns" surprindereaaspectelor %undamentale ale reproduc7iei capitalului ;i descrierea la nivelmacroeconomic a reparti7iei veniturilor #ntre cele trei clase sociale" !anii ?uc$nddoar rolul de instrument de schim!+

  Este pus accentul pe latura productiv" iar circula7ia mr%urilor ;i !anilor esteprivit doar ca o latur a procesului reproduc7iei ;i nu ca o surs e'clusiv a!og7iei" a;a cum considerau #n mod eronat mercantili;tii+ 8Ta!loul9 devluie oserie de circula7ii mai comple'e< schim!ul dintre capital ;i venit> raportul dintreconsumul reproductiv ;i cel %inal> circula7ia dintre cele dou mari sectoare ale

  activit7ii economice< produc7ia de materii prime ;i industria prelucrtoare+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  6/13

  Conce# ii des#re ca#ital $n vi%iunea lui

  Ada" "ith

  Ada" "ith

  *1-23 1-

  -dam 3mith a %ost un economist" ompolitic i %iloo% sco ian" printele economiei politice clasice &principalul

  repreentant al li!eralismului economicclasic*+ @ucrarea sa 8-vu ia na iunilor+

  Cercetare asupra naturii i cauelor ei9 a%ost una din primele #ncercri de a studia

  devoltarea istoric a industriei icomer ului #n Europa+ -ceast lucrare a

  a?utat la crearea economiei ca disciplinacademic modern i a %urniat una

  dintre cele mai !une argumentriintelectuale pentru comer ul li!er i

  capitalism+ - introdus #n economieconceptul de 8m$n invii!il9+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  7/13

  ,n lucrarea sa 8-vu ia na iunilor+ Cercetare asupra naturii i cauelor ei9" -dam 3mith" a analiat mai multe idei" concep ii" printrecare i teoria capitalului+ -st%el" introduc#nd pentru prima datno iunea de capital #n g#ndirea economic" -dam 3mith" a #mpr it capitalul #n dou tipuri< capital individual i capital na ional+

  Ca#ital

  Individual repreint capitalul

  %i' i circulant

  6a ional repreintsuma capitalurilor

  individuale ireervele de consum

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  8/13

  ,n analia teoriei reparti7iei veniturilor %actorilor deproduc7ie" -dam 3mith porne;te de la eviden7iereacomponentelor pre7ului natural" apro'imativ valoarea" av$nd la

  !a urmtoarea e'plica7ie+ (ac #n condi7iile economieinaturale" ine'isten7a propriet7ii private asupra pm$ntului ;icapitalului %cea necesar reparti7ia veniturilor o!7inute"acestea apar7in$nd #n totalitate individului" #n condi7iile

  propriet7ii private" produsul muncii tre!uie s se #mpart #ntremuncitor care prime;te salariul> capitalist" care #ncaseapro%itul ;i proprietarul %unciar" cruia #i revine renta %unciar+

  (e asemenea -dam 3mith %ace legtur direct #ntre pro%it i

  capital+ -st%el" acesta men ionea c pro%itul nu tre!uiecon%undat cu salariul" deoarece pro%itul e'prim venitulproprietarului de capital" mrimea cruia depinde de mrimeacapitalului de care dispune proprietarul" dar i de numrullucrtorilor pe care #i poate %olosi+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  9/13

  Conce# ii des#re ca#ital $n vi%iunea lui

  7arl Mar0

  7arl Mar0

  *1818 1883

  Aarl einrich Mar' a %ost un %iloo%" istoric"economist" sociolog i ?urnalist german"%ondator al colii mar'iste" #ntemeietor#mpreun cu Friedrich Engels al teoriei

  socialismului tiin i%ic" teoretician i lider al

  mi crii muncitore ti+ - avut o in%luen important asupra istoriei politice a secolului

  al ))4lea+ Ideile lui Mar' au #nceput se'ercite o in%luen ma?or asupra mi crii muncitore ti la scurt timp dup moartea sa+

  -ceast in%luen a crescut impetuos odatcu victoria evolu iei din Dctom!rie din

  usia" revolu ie datorat !ol evicilor" care erau mar'i ti" ca i restul partidelor ruse ti cu orientare de st$nga 4 men evicii &social4

  democra ii* i socialist4revolu ionarii+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  10/13

  Una din lucrrile scrise de Aarl Mar' este 8Capitalul9" carecon ine volume+ ,n primele dou volume ale Capitalului9"Mar' analiea produc7ia" circula7ia mr%urilor ;i a

  capitalului" reparti7ia ;i consumul+ ,n cel de4al treilea volum allucrrii este e'aminat procesul de ansam!lu al produc7ieicapitaliste" cu o o!servare atent a interdependen7elor dindiversele s%ere ale vie7ii economice dar ;i e%ectele %aptului c

  la comanda economiei se a%l capitalul" at$t la nivel micro c$t;i macroeconomic+ ,n volumul patru al lucrrii este atestat oistorie critic a tiin ei eonomice" precum i descrierea teoriilor plusvalorii+

  ,ntreaga lucrare red contri!u ia lui Aarl Mar' la analiaeconomiei de pia moderne" prin descrierea diverselorcategorii economice" precum< mar%a" valoarea" !anii" pre ul"

  capitalul" plusvaloarea" etc+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  11/13

  Aarl Mar' a analiat capitalul din punct de vedere social"%iind analiat rela ia de produc ie dintre muncitori i capitali ti+ Capitalul repreent#nd o valoare acumulat" care a %ost creat

  prin neachitarea muncii muncitorilor" de ctre capitali ti+Driginea capitalului %iind plusvaloarea+ (ar #ntre plusvaloare ;icapital e'ist o legtur chiar mai str$ns+ Capitalul ia na;tere ;ise spore;te pe !aa plusvalorii dar ;i plusvaloarea se %ormea

  pe !aa capitalului+Go7iunea de plusvaloare" repreent$nd ceea ce rm$ne #n

  urma pl7ii muncii" a %ost %olosit ;i de economi;tii clasici su!denumiri ca rent" pro%it" supravaloare etc+" repreent$nd %ormeleconcrete pe care le putea lua plusvaloarea #n s%era reparti7iei+Mar' construie;te o #ntreag teorie a plusvalorii ;i descoper%ormele ei concrete" totul #n cadrul procesului reparti7ieivenitului na7ional+ :e scurt aceast idee arat c muncitorii

  primesc su! %orm de salariu numai o parte din valoarea pe careei o creea cealalt parte %iind #nsu;it pe nedrept de capitali;ti+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  12/13

  Conclu%ii(up cum a %ost men ionat anteriorAarl Mar' a %ost primul care a analiat %oarte detaliat no iunea de

  capital din di%erite aspecte ale acestuia" acest studiu %iind preentat #n

  lucrarea sa 8Capitalul9+,n concluie a vrea s readuc aminte citatul lui ivarol< 8Ideilesunt un capital care aduce pro%it doar #n m#inile talentului9+ -cest citateste con%irmat de ideile i concep iile lui Francois uesna" -dam 3mith i Aarl Mar'" idei i concep ii care au %ost de?a implementate #n via a de i cu i+

 • 7/25/2019 Concepii Despre Capital (Francois Quesnay, Adam Smith, Karl Marx)

  13/13

  V mulumesc

  pentru