chip special linux.pdf

download chip special linux.pdf

of 62

 • date post

  30-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  132
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of chip special linux.pdf

 • o mai-iunie 2009 o 11,98 LEI o rssN t453-7079

  spe*.ia# qiLINUX IJ

  PROBLII{EI E ilART ARE

  Aplicatii Windowssub Linux

  -try'iTffiffi

  uideo

  L-, fu"$andriva

  *1,-4

  Editare 5U5E-*

  -4

  ,lqF,*-

  f

  {i

  detalrr ia pagina 6i

  8,5 @B*z

  distributiidirectbost-mblf e

 • Sub semnul pinguinului! De fiecare datti cAnd in.ri cade pe mdni o noud distribulie de Linux pen-trr.r desktop-uri r.ru pot si nu observ (gi de rnulte ori si Ei scriu asta) cAt deugor de configurat gi utilizat au devenit acestea. I'otuqi, probabil ci siste-mului de operare gratuit nu ar fi devenit aga de rdspindit dacd r.ru gi-ar fiadus aportul consistent gi integratorii de sistern, in incercarea lor de aoferi calculatoare cdt mai ieftine. La inceput utilizatorul avea de ales intreun PC avAnd preinstalat un sistem de operare comercial in regim OEM(pu,tin mai scump) qi unul care si tie lir.rat cu un hard disk gol, dar cusisten.rul de operare Open Source atlat pe un DVD sau CD (nrai ieftin).Era de la sine in{eles faptul ca in cel cle-al cloilea caz utilizatorii (sau, mirog, peste 90 7o dir-rtre aceqtia) urmaru sir irpeleze la ,,un prieten priceput",care sa Ie instaleze o vetsiune piratati a sistemului cle operare de Ia Micro-soft Ei o grlmadi de alte aplicalii.

  insi, de 1a o vreme, situirlia s-a schinrtrat, cel pulin Ia producitorli demarcii: aceEtia au inceput si livreze PC-ul cu Linux-ul preinstarlat, pentrua scuti utilizatorul de efbr-tul contigurarii. Ei bine, din acest moment,mulli dintre utilizatori au cedat tentaliei qi au incercat, mdcar pentru ci-teva ore, si lucreze ir-r mediul grafic clin Linux. Ca o urmare flreascl, ur-riiau trecut definitiv la acesta, irltii, cale nrl s-au putut obiEnui cu interfalasau cu iipsa proglarnelor fhmiliare, au gters partlliile de l.inux qi au insta-lat ur-r alt sistem de operare. Presupun cir acesta a lirst r"rnu1 dintre aspecte-le care au impulsionat in ultirna r.reme rispdndirea sistelnului cle operareOpen Source.

  Insa, in opinia nea, a existat gi r.rn al cloilea, r-r-rai iurportant: cred ca, ir-rlnocl paradoxtrl, PC-urile portabile gi-atr aclus Lrn aport;i r-r-rai nrare. Dacaacum cilir.a ani enr destr"rl de clificil cle instalat un Lir.rux pe notebook, fi-incl necesare opera!iuni de reconrpilale a kernel-ului, r-nodificarea gi insta-larrea rnanuala a clriverelor (Ei nici alir uLr era sigul cir fiurc!ionaru cores-pr-rr-rzirtor toate componentele), in nrorlentul cle fa{ir multitudinea dedispozitir.e interne gi externe suportate implicit au fircut instalarea gi utili-zaleer ibarte sim;rle. Si acest lucr,t poirte fi exeniplifictrt cel tlai btne prinir-rten-nediul popularelor netbook-uri, r,ariantele cu Littux preinstalat liindfbarte rirspdndite rnai ales clatorita corrslunului reclus de resLlrse. $i numi-rul rrare al celor care au palstrat respectivul sistem c'le operare preinstaltrtconfirrna faptr.rl ca de multe ori a ar-ea un calculator rapid prir-r-reazi in fhlaulruia care, degi tbbseqte SO-ul cur-roscut, se miqci nrult mai greu.

  Bineinleles, indiferelrt de cit de puline resurse necesita san cle aspectulglafic al unui Linux pentru clesktop, intotdeauna vor exista adepli inver-gur.ra{i ai sistenului de operare cle la lvlicrosoft, care vor gterge parti{iile deLinux tiri s.l stea pe gdnduri. Dar, ceilalli au de cevi.L r.reme ler ciispozilie oalternativa r.iabilii, gratuitir. Pot alege srr lucreze sub ,,semnul pir-rguinu-lui".

  l):rniel Diinila-Bdkesi

  I LINUX I cHrP specrnr- | 3

 • r-,iD=li,liuuj i--{!!.,'

  _::1"+-iirl,i:r1 :r=, 3. r1:r: f-:;,ri,:ll F,t lF

  3 Editorial4 Cuprins5 Cuprins DVD

  I Distribufia potrivitEUnul dintre cele mai intimidante aspecte lacontactul inilial cu Linux este probabil vari-etatea covarsitoare de distribulii disponibi-le. Nu stili pe care sd o alegeti? Noivi oferimcSteva sfaturi.

  fl8 Explicarea conceptelor generale

  Ce este un super user? Ce inseamnd drepturide acces? Ce este Gnome sau KDE? Ce in-seamni Swap? O mullime de concepte noicare trebuie explicate cu rdbdare 9i inlelese.

  22 Explicarea directoarelor de sistem

  Pierdut accidental intr-un director cu numeinterminabil? in acest articol vi oferim cAte-va sfaturi pentru a vi intoarce de unde atipornit.

  26 Interfafa Gnome - prezentare generaltr

  Ali instalat Linux, vd place Gnome, dar nugtili cum sa-l folosili? latd un punct de ple-ca re in explorarea posibilit;.tilor sistemuluidumneavoastri.

  30 Surse de soft, pachete binare gi codAli instalat o distribulie gi acum doriti siadiugali si alte aplicatii decAt cele de bazS?in acest articol vi vom arita cum puteli faceacest lucru.

  34 Probleme cu driverele

  Ali instalat sistemul, dar placa wireless nufunclioneazi? Webcam-ul nu este detectatde sistem? Vd prezenGm o evaluare sincerSa situaliei.

  S WiFi pentru LinuxCum se instaleazd 5i folosesc conexiunileWiFi sub Ubuntu. Automat, simplu sau com-plicat? Dumneavoastri decideti, noi doar vaar;tdm cum se face.

  39 EeePC ti Ubuntu 8.10Pentru un specialist, Ubuntu este o alterna-tivd mai buni pentru motorizarea unui Ee-ePC decat Xandros-ul implicit. ln acest arti-col vd aritim cum oblineJi un sistemcomplet si rapid pe un netbook.

  42 Aplicafii sub LinuxCunoasterea aplicafiilor care pot deschide5i crea un anumit tip de document este fac-torul cel mai important in utilizarea unuicalculator. Vd oferim un ghid cetre acesteprograme in Linux.

  54 Pinguin cu MS 0ffice

  Va place mediul Linux dar nu vi puteli des-pdrli de programele Windows? Emulatoare-le reprezintd o solulie demnd de luat in con-siderare, mai ales ci unul dintre ele estechiar qratuit.

  60 Filme de vacantE cu AvidemuxAveli un camcorder sau un aparat foto carefilmeazi? Va prezentdm in acest articol unutilitar simplu care v-ar putea fi foarte utilineditarea filmelor. A5adar, iati cum puteliedita filmele sau clipurile personale cu aju-torul Avidemux.

  62 Realizarea unei imagini HDR

  DeSi nu beneficiazd de toate facilitilile luiAdobe Photoshop, Gimp este un instrumentfoarte folositor pentru editare foto. R;zbo-iul oarecum fals intre Gimp gi Adobe estevechi si scopul acestui articol nu este de arelua dezbaterea, ci mai degrabi analizareain mod practic a posibilititilor sale, prin rea-lizarea unui truc clasic deja: o imagine HDR.

  64 Editarea fotografiilor ln format RAWO etapi important; in prelucrarea foto esteeditarea negativelor digitale. $i in Linuxexist; cateva aplicatii gratuite, ca alternati-vi la modulele comerciale de pe alte plat-forme.

  ;.:

  FE

  4 | curp sprclnl I t-ttrrux

 • ilurRli'**

  .?ii1*ffj+j#i*:r:rfl'} DAMN sMALL LrNUXdul descris in a doua parte a acestui articol. Datorite modului in care a fost creat DVD-ul ,r.$!"*':1lil*c:.'rs.li;=r.:x,/iinur-14Pentru inceput, vom face o scurt; trecere in ata'at, distributia Damn Small Linux nu curevisti a variantelor de Linux prezente pe poatefl instalatiprincomanda*::-1$insiaii, ,:rrir*nli!:*tt'i:l,i!f,iji2rDVD. ci necesrta parcurgerea urmatorilor pagi: iar la sfar;itul fi;ieruluiinlocuili

  Pornili versiunea live de pe DVD gi dupi in- ,.*s:,/Ebi*:'*ci,ii:sr*iii-:r:i,.icdrcarea sistemului deschideli o fereastra cu

  r';"'irlirl liln'-:rii i-inu;{ ?'? -

  distribulie Linux ce Terminal. in aceasta tastali urmdtoarere co- lr*::i*ii:k,/*:-lr:ibocupa putin spatiu, dar care ofera aproape menzi: salvali figierul cu fctrll+lxl, ty] ;i tEnterltot ce si-ar putea dori un utilizator obisnuit.

  ^ t. . .r o .. .. .:-r .r .:. dupd care editali fi5ierul ai inrti prin .o-Astfel, mediul grafic al acestuia include prin- n:ill,i"r*:r*ci manda iar.i,*:,r':--i:::i:,.+*"! i:.r*h. in acest fili-tre altele un procesor de text, un browser de

  .

  . er inlocuiti peste tot referintainternet, un client de e-mail, o aplicalie de rliik:'*si,il-:iii: iadi*fir,i-r{i+i',:+.!:!u?.rrr.:i . r

  ,-_-

  mesagerie etc. Copierea celor doui fi5iere pe discul virtual cuDatorit; dimensiunii ;l cerinlelor de sis- este necesari, deoarece acestea trebuie ''*i;c:'----rit,=-rii'tn!r:r{t4..:la gi salvaii fiSie-

  tem reduse, DSL poate fi rulat cu succes ti pe editate, dar nu trebuie p;strate dupd insta- rul. Introduceli inTerminal comenzilecalculatoare mai vechi. lare. ihfii*$ +;i i;-::-:-:=i:::,':.i:-l-irjir::t :'r*:"1':Cir*'*:i-ria.ji

  - si acesta este o distribulie mic6, care Urmdtorul pas constd in editarea figierelor' l-Jii]

  -.^:' ;^. ;'-- :^ Introduceli comanda i1.r;r:: i:i5;Td::kj*ii- dupi care initiati instalarea Damn Small Li-rotoseste InSa meotut oesKtop KLJt J.5. Pei;;;; ;;;; o" n",,i."'", "", n'"*":;;.;;"i:ililllriinro- ::::HJ:::i":::::: '" fereasira rerminarmerate mai sus oferi ;i aplica- .dnq"cD o't"rndinritin'e/ud.o.merate mai sus oferi ;i aplica-

  .^,d"p"cD ou'"L"dinttin^rud*p

  #:,1i"ff:J;,"J:;0""...ffi ;

  Distributii pe DVD 5i mod de instalar!

  drake, acest sistem de sistem de operare extrem de rapid, Tiny Corescri.ptionarea CD-uri- n"ffi&3xffiff 2OOg ,, op:rare a incercat Linuxpoatefi solulia.Trebuieavutinsbinve-|or/DVD-uri|or,pre--n1',:l'1n..1".llo:':':|*l..".'n,1'd*u'",'1|"-l:"":l::1,,:.".U|,I:,3,,Ui,,!r'::G{iit!}.kt&-]r_'''.'''.:.''--'-':---.:j:j:--::''';'-:...=..--Une|tepentrU're-.i:*T}*;:i*l*..;,":J]:.::j:T#jil:.:cuperarea siste- f @mului. E ffi

  : Wm ffiffi -: nonitr pentru cand sa promoveze utilizarea Linux ului ori:::l*xm1rc"""o.onffi.jjIT':,.:'ijy;,il.:xffH:,?,1."J:liTj',1::i',;:.;hazat ne Dchian ? amrna el i - - re prlrl lrllerllleLllul Urlul dslstellL )l d

  = *i 2005, Mandra- mrltitrdinii de aplicaiii livrate, opensUSE_cfoarte raspandit in ', .i

  ....

  -.--. -- z . . l- ke Soft a fuzio- ^^-{^-^^.ri+,,i,,^\^i^+y^,,1,ir^+^r^^^,,,.+m6A;il^.ldctr^^

  ^a e rfillpmaaliilo.la

 • f;ri, tl,, - CO.::.: pufape 64 c: :: : l:. an, 64St.rc a :'=--: , :a:ctie de::'::;':--: ::^:'