Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

download Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  1/13

  Importanţa parteneriatului şcoală – părinte 

  Raport cercetare 

  1

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  2/13

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  3/13

  Metodologie şi descrierea cercetării:

  Obiectiv: sublinierea opiniei cadrelor didactice !aţă de parteneriatul şcoală – părinte precum şi aşteptărilereciproce ale celor două parţi implicate în educaţia şi dez&oltarea copilului. 

  *ntr+un prim &al de cercetare eşantionul a !ost alcătuit din pro!esori, urm-nd ca sublinierea opinieipărinţilor cu pri&ire la parteneriatul şcoală – părinte să !ie !ăcută printr+o cercetare ulterioară.

  Eşantionul a !ost alcătuit din ")) de persoane din Panelul de cercetare  lansat de /00120 şiidactic.ro. anelul de cercetare este alcătuit din 4)) de membri, dintre care 6( cadre didactice, ")

  părinţi, 34 ele&i şi 35 studenţi, ")7 din mediul urban şi 3)7 din mediul rural.

  Categoria dascăli inclusă în panel este reprezentati&ă pentru populaţia generală a cadrelor didactice din8om-nia. %&anta'ul panelului este că permite obser&area unor procese psi9o+sociale în mişcare; prinre&enirea la aceiaşi subiecţi incluşi în cercetare. Modalitatea de eşantionare este teoretică. temii înc9işicu răspunsuri prede!inite sunt analizaţi prin metode de analiză speci!ice cercetării cantitati&e. temiidesc9işi sunt analizaţi, în general, prin metoda analizei de conţinut.

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  4/13

  Concluzii generale:

  1. $5 7 dintre pro!esorii participanţi la studiu consideră utilă implementarea unui parteneriat părinte –pro!esor. intre aceştia, "> de procente consideră implementarea acestui parteneriat foarte utilă.

  2. *n acelaşi timp, $( 7 dintre pro!esori consideră că un ast!el de parteneriat ar a'uta la îmbunătăţirea relaţieidintre şcoală şi părinte. intre aceştia, 55 7 apreciază că această relaţie se &a îmbunătăţi în foarte maremăsură, iar 367 în mare măsură. oar "7 dintre pro!esori nu între&ăd o îmbunătăţire a acestei relaţii îne&entualitatea unui parteneriat şcoală – părinte.

  3. *n ceea ce pri&eşte îmbunătăţirile aşteptate, înlăturarea barierelor de comunicare dintre cadre didactice sipărinţi, pe de o parte, şi creşterea ni&elului de implicare a părinţilor în educarea copiilor, pe de altă parte,sunt principalele a&anta'e ale unui e&entual parteneriat cu 67 şi respecti& 4)7 dintre opţiuni.

  4. %&-nd în &edere implicarea părinţilor, acest parteneriat ar trebui să stabilească modul de identi!icare şidez&oltare a punctelor !orte ale copilului şi să stabilească !rec&enţa cu care părinţii participă la acti&ităţileşcolii, consideră 5", respecti& 6) de procente dintre dascăli.

  5. %&-nd în &edere implicarea cadrelor didactice, modul de identi!icare şi dez&oltare a punctelor !orte alecopilului este, de asemenea, în topul obiecti&elor considerate importante, cu 5$ 7 dintre opţiuni. 0otodată,de!inirea modalităţilor în care pro!esorii ţin legătura cu părinţii este considerată importantă, apro?imati&

  6)7 dintre dascăli consider-nd+o un obiecti& secundar al parteneriatului.6. Opiniile pri&ind !orma parteneriatului acordă o importanţă apro?imati& egală at-t unui contract scris, !ormal,

  girat de instituţia şcolară, c-t şi unui parteneriat in!ormal între diriginte @ pro!esor şi părinte A5, respecti&4> 7 dintre alegeriB.

  4

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  5/13

  Obstacole de comunicare în relaţia şcoală – părinte:

  Alte menţiunireprezentative statistic:părinţii au propriile carenţede educaţie, problemefamiliale / calitateamediului familial,

  conservatorismul părinţilor, părinţi plecaţi din ţară, părinţii nu au încredere înşcoală, / consideră că dacăau trimis copilul la şcoalăau scăpat de obligaţii,

   părinţii sunt ocupaţi, părinţii sunt nemulţumiţi de programa şcolară, părinţiivin la şcoală doar la

  chemarea profesorilor, copiisunt lăsaţi în grija bunicilor.

  5

  Care sunt principalele obstacole de comunicare în relaţia şcoală – părinte?Obstacole generate de părinţi

  10%

  15%

  27%

  1%

  !%

  22%

  "7%

  2!%

  2!%

  "#%

  21%

  11%

  "%

  25%

  1"%

  15%

  $%

  2%

  "%

  %

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0% 100%

  ărinţii nu participă la şedinţeleşcolare şi la orele de consultaţii

  ărinţii sunt preocupati doar pe ntrunotele& absenţele şi problemele de

  disciplină ale copiilor 

  ărintii consideră că cea mai mareresponsabilitate în e ducarea

  copiilor aparţine şcolii

  ărinţii nu'şi alocă timp su(icientpentru educaţia copilului

  prima opţiune a doua opţiune a treia opţiune a patra opţiune a cincia opţiune

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  6/13

  Obstacole de comunicare în relaţia şcoală – părinte:

  Alte menţiunireprezentative statistic:rutina, lipsa motivaţieicadrelor didactice, lipsa defleibilitate în relaţia cu

   părinţii, lipsa de

   profesionalism, lipsamaterialelor didactice,lipsa satisfacţiilormateriale, profesorii nucunosc elevii, unii

   profesori nu au vocaţie dedascăl, unii profesori suntre!istenţi la schimbare /conservatori.

  6

  Care sunt principalele obstacole de comunicare în relaţia şcoală – părinte?

  Obstacole generate de cadre didactice

  "%

  "2%

  2%

  %

  "!%

  1"%

  !%

  2%

  $%

  1"%

  %

  1%

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0% 100%

  rogramul încărcat al pro(esorilor 

  ro(esorii se a )ea* ă ma i mult pepredarea e(ecti+ă şi mai puţin pe

  de*+oltarea abilităţilor şicompetenţelor copilului

  ro(esorii nu considerăcolaborarea cu părinţii un (actor important în educarea copilului

  prima opţiune a doua opţiune a treia opţiune a patra opţiune

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  7/13

  Utilitatea unui parteneriat proesor – părinte:

  7

  Consideraţi că implementarea unui parteneriat pro(esor –părinte care să de(inească drepturile şi obligaţiile (iecărei

  părţi este,

  7$%

  1$%

  0%

  "%

  1%

  0%

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0%

  (oarte utilă

  utilă

  indi(erentă

  puţin utilă

  inutilă

  nu ştiu

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  8/13

  Utilitatea unui parteneriat proesor – părinte:

  8

  Consideraţi că un ast(el de parteneriat ar putea a-uta la îmbunătăţirea relaţiei şcoală părinte?

  55%

  "#%

  #%

  1%

  1%

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0%

   în (oarte mare măsură

   în mare măsură

   în mică măsură

   în (oarte mică măsură

  nu ştiu

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  9/13

  !orma parteneriatului:

  9

  .n ast(el de partereriat ar trebui să (ie,

  .n parteneriatin(ormal între

  diriginte /

  pro(esor şi

  părinte

   $%

  .n contract

  (ormal& scris&

  girat de instituţia

  şcolară

  52%

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  10/13

  Avanta"ele parteneriatului:

  Alte menţiuni reprezentativestatistic: activităţi comune

   profesori – părinţi – copii,

  asumarea responsabilităţiifiecărei părţi, atitudine relaatăa copilului faţă de şcoală,creşterea încrederii părinţilor înşcoală, părinţii vor cunoaşterealităţile învăţăm"ntuluirom"nesc, schimbareaatitudinilor conservatoare,sprijinirea copiilor cu probleme.

  10

   n ce ar consta îmbunătăţirea relaţiei şcoală ' părinte?

  25%

  17%

  17%

  15%

  1"%

  12%

  "7%

  2"%

  1#%

  10%

  "%

  7%

  1#%

  20%

  21%

  15%

  15%

  1$%

  20%

  21%

  1"%

  11%

  !%

  1"%

  15%

  1$%

  25%

  1%

  #%

  10%

  !%

  12%

  1!%

  "$%

  $% 1!%

  1%

  "%

  "%

  "%

  "%

  5%

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0% 100%

   nlăturarea barierelor de comunicare dintre cadre dida ctice – părinţi

  Creşterea ni+elului de implicare al părinţilor în educarea copiilor 

  Creşterea ni+elului de implicare al cadrelor didactice în urmărireae+oluţiei (iecărui copil

  Constienti*area (aptului ca timpul liber poate (i +alori(icat mai e(icientde către părinţi pentru de*+oltarea abilităţilor şi competenţelor copilului

  si responsabil de educarea copilului nu este doar pro(esorul

  es(ăşurarea de acti+ităţi comune prin care cadrele didactice şi părinţi îşi înţeleg reciproc a şteptările pe care l e au (aţă de educare a copilului

  denti(icarea (amiliilor ce înt3mpină probleme în creşterea şi educareacopilor 

  prima opţiune a doua opţiune a treia opţiune a patra opţiune a cincia opţiune a şasea opţiune a şaptea opţiune

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  11/13

  Obiectivele parteneriatului:

  11

  4+3nd în +edere implicarea părinţilor& acest parteneriat ar trebui să,

  12%

  1$%

  15%

  50%

  $%

  21%

  22%

  7%

  22%

  "7%

  2!%

  $%

  1#%

  21%

  "1%

  2!%

  "%

  %

  #%

  2%

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0% 100%

  tabilească (rec+enţa cu carepărinţii participă la acti+ităţile şcolii

  tabilească responsabilitatile siasteptarile părinţilor în +iaţa şcolii

  ca parteneri educaţionali alături decadrele didactice

   mb unătă ţescă a bili tăţil e p ărin ţilor  în ce ea ce p ri+eşte educa ţia şi

  de*+oltarea copilului

  ă stabilească modul deidenti(icare şi de*+oltare a

  punctelor (orte ale copilului

  prima opţiune a doua opţiune a treia opţiune a patra opţiune a cincia opţiune

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  12/13

  Obiectivele parteneriatului:

  12

  4+3nd în +edere implicarea cadrelor didactice& acest parteneriat ar trebuisă,

  1#%

  1!%

  21%

  1%

  22%

  1!%

  "$%

  1$%

  1%

  2#%

  21%

  !%

  1$%

  "2%

  17%

  27% 5%

  "%

  "%

  %

  0% 10% 20% "0% 0% 50% #0% 70% $0% !0% 100%

  tabilească modul in care pro(esorii ţin legătura cu părinţii

  tabilească modul în care pro(esorii in(ormea*ă părinţii despre

  situaţia şcolară a copiilor& despre e +enimente şi acti+ităţi

  des(ăşurate în cadrul şcolii

  tabilească modalitatea de a'i cunoaşte pe ele+ i, ni+elul de

  pregătire& capacitatea de adaptare& relaţiile e)traşcolare6

  tabilească modul de identi(icare şi de*+oltare a punctelor (orte

  ale ele+ului

  prima opţiune a doua opţiune a treia opţiune a patra opţiune a cincia opţiune

 • 8/17/2019 Cercetare Parteneriat Scoala Parinte

  13/13

  Obiectivele parteneriatului:

  #n cazul obiectivelor parteneriatului numărul şi ponderea altor menţiuni  sunt reduse$ de sub % – & procente dintotalul eşantionului' (otuşi$ pot i identiicate anumite tendinţe comune$ asociate ambelor părţi aleparteneriatului: conştientizarea rolurilor complementare ale părinţilor şi profesorilor în educarea copilului,copilul este pivotul central al parteneriatului, crearea unei relaţii constante între profesor şi părinte.

  13