Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

of 24 /24
® NORME DE DEVIZ EFICIENT ENERGETIC SUSTENABIL ECOLOGIC TERMOIZOLANT INOVAţIE OMOGENITATE LIDER DE PIAţă MONDIAL UşOR ECONOMIE DE ENERGIE VIZIUNE DE VIITOR ABSORBţIA ZGOMOTULUI PRIETENOS CU MEDIUL ÎNCREDERE CONSULTANţă IZOLARE TERMICă DURABIL CONSUM REDUS DE ENERGIE STABILITATE MICROCLIMAT PROTECţIE LA FOC SIMPLITATE EXECUţIE RAPIDA IZOTERMIE PRECIZIE ETANşEITATE EFICIENţă ECONOMIE DE ENERGIE VIZIUNE DE VIITOR ABSORBţIA ZGOMOTULUI PRIETENOS CU MEDIUL ÎNCREDERE CONSULTANţă CAIET DE SARCINI | 2012

Transcript of Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Page 1: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

®

Norme de deviz

EficiEnt EnErgEtic SuStEnabil Ecologic tErmoizolant inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia zgomotului priEtEnoS cu mEdiul ÎncrEdErE conSultanţă izolarE tErmică durabil conSum rEduS dE EnErgiE StabilitatE microclimat protEcţiE la foc SimplitatE ExEcuţiE rapida izotErmiE prEciziE EtanşEitatE EficiEnţă EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia zgomotului priEtEnoS cu mEdiul ÎncrEdErE conSultanţă

Caiet de sarCiNi | 2012

Page 2: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz2

Page 3: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 3

Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor de zidărie cu elemente din beton celular autoclavizat Ytong

a. Caiet de sarcini

Lucrări de zidărie 4

Obiectul specificaţiei Concepte de bază, Standarde de referinţă Mostre şi testări Materiale şi produse Livrare, depozitare, manipulare

tehnologie 8

Operaţiuni pregătitoare Generalităţi Tehnologia de execuţie Mortare pentru elemente de zidărie Ytong

măsurătoare și decontare 14

B. Norme de deviz

Pereți exteriori 16

Pereți exteriori din zidărie nearmată realizată cu elemente plane Pereți exteriori din zidărie nearmată realizată cu elemente Nut și Feder Pereți din zidărie confinată realizată cu elemente plane

Pereți interiori 19

Pereți interiori din zidărie nearmată realizată cu elemente plane Pereți interiori din zidărie nearmată realizată cu elemente Nut și Feder

Buiandrugi, stâlpișori și centuri din beton armat 20

Buiandrugi din beton armat realizați cu profile “U” Centuri din beton armat realizate cu profile “U” Stâlpișori din beton armat realizați cu profile “U”

măști și placări 22

Măști din zidărie realizată cu elemente plane Placări din zidărie realizată cu elemente plane

realizarea traseelor de instalații electrice și sanitare 23

Page 4: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz4

Caiet de sarCiNi Lucrări de zidăriea

Page 5: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 5

a

Generalități

Documentația prezintă într-un cadru general tehnologia lucrărilor de zidărie cu elemente Ytong, pentru zidării exterioare şi interioare, portante cât şi de umplutură.

Page 6: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz6

Obiectul specificaţiei

Zidării executate la pereţi interiori şi exteriori cu elemente din beton celular autoclavizat Ytong;

Realizare măşti şi protecţii cu elemente de placare Ytong;

Utilizare mortare şi accesorii pentru zidării Ytong.

Concepte de bază

Se va alege corect lăţimea şi tipul de elemente Ytong fo-losit pentru conformarea zidăriilor şi se vor avea în vedere următoarele:

pereţii portanţi interiori şi exteriori din zidărie trebuie să reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale şi la alte solicitări rezultate din funcţiunile spaţiilor pe care le închid;

pereţii neportanţi interiori şi exteriori trebuie să reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vântului şi la alte solicitări rezultate din funcţiunile spaţiilor pe care le închid;

peretii portanţi şi neportanţi trebuie să asigure protecţia termică, fonică şi acustică;

Mostre şi testări

Se vor prezenta specificaţiile producătorului, mostre, precum şi certificatele care atestă verificarea conformităţii cu condiţiile specifice. În cazul testelor suplimentare, acestea se vor face la laboratoare autorizate şi vor fi realizate conform normelor în vigoare, iar costurile vor fi suportate de către contractor.

Materiale şi produse

Se vor folosi numai produse în conformitate cu proiectul de execuţie, cu normele şi standardele naţionale şi ale Comunităţii Europene în vigoare.

Elementele de zidărie Ytong vor fi livrate, depozitate şi manipu-late corespunzător astfel încât la utilizare nu vor prezenta fisuri, spărturi sau alte efecte care ar putea împiedica aşezarea lor corespunzătoare sau care ar afecta integritatea, rezistenţa sau durabilitatea construcţiei.

Livrare, depozitare, manipulare

Este foare importantă pregătirea atentă a şantierului, crearea de spaţii libere pentru depozitarea temporară şi manipulare, înaintea sosirii paleţilor cu blocuri de zidărie.amplasarea corectă a paleţilor de zidărie pe grosimi şi destinaţii, împreună cu o planificare a etapelor de zidire, poate salva timpii pierduţi la realizarea construcţiei.

Livrarea către şantier se recomandă a se face cu autospe-ciale cu braţ telescopic şi piesa de cuplare profil C. Paleţii vor fi manipulaţi şi asiguraţi astfel încât să nu se deterioreze pe parcursul transportului.depozitarea în spaţii neprotejate a paleţilor se face pe suprafeţe netede şi solide având panta de scurgere 2÷3% pentru a se evita acumulările de apă pe termen lung, la baza acestora. În cazul în care folia protectoare a paleţilor a fost deteriorată în timpul transportului, se dispune protejarea acestora din momentul depozitării şi până la punerea în operă cu folie de PVC sau cu o prelată pentru a evita contactul cu apele meteorice. manipularea paleţilor este indicat a se realiza cu utilaje mecan-izate cu prinderi specifice: motostivuitoare cu furcă simplă; macarale turn sau automacarale cu piesă de cuplare profil C.

Page 7: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 7

P100-2006: Cod de proiectare seismică;Cr6-2006: Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;Legea 10 privind calitatea în construcţii.stas 10109/1-82: Lucrări de zidărie - Calcule şi alcătuirea elementelor;P2-85: Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de zidărie;C56-75: Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii;P 104-84: Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi a acoperişurilor din elemente de beton celular autoclavizat;

standarde de referinţă

Page 8: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz8

Tehnologiea

Page 9: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 9

a

Operaţiuni pregătitoare

Inspectarea şi curăţarea zonelor în care urmează a fi puse în operă zidăriile din blocuri Ytong;

Pregătirea zonelor de amplasare a schelelor; Asigurarea căilor de acces pentru materiale şi oameni; Asigurarea spaţiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a

materialelor de zidărie şi a mortarului; Aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive şi

utilaje necesare; Montarea schelelor, balustradelor de protecţie; Punerea în funcţiune a echipamentelor şi a utilajelor de ridicat; Trasarea şi verificarea axării zidăriei; Verificarea şi îndreptarea materialelor verticale şi orizontale care leagă

zidăria de structură; Poziţionarea golurilor de uşi şi ferestre, spaleţi etc.; Rectificarea eventualelor neregularităţi din structură;

Lucrarea se va începe dupa indeplinirea condiţiilor tehnologice generale.

Page 10: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz10

Generalităţi

Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie, instrucţiunile tehnice aplicabile, instrucţiunile producătorului, declaraţia de conformitate şi prevederile din prezentul caiet de sarcini. Verificarea existenţei autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de predare-primire a frontului de lucru. Controlul materialelor întrebuinţate şi al modului de execuţie se va face pe întreaga durată a lucrării. Muncitorii sunt dotaţi cu toate sculele, uneltele, dispozitivele şi materialele auxiliare necesare pentru execuţia lucrărilor de zidărie (vezi ghidul de punere în operă Ytong).

Se recomandă instruirea personalului executant cu privire la:

prevederile prezentului caiet de sarcini;

cunoaşterea particularităţilor betonului celular autoclavizat Ytong, a sculelor şi dispozitivelor de lucru (pentru aceasta se poate solicita asistență tehnică din partea producătorului);

normele de protecţie a muncii şi P.S.I. specifice activităţii desfăşurate;

dotarea cu echipamentul de protecţie specific: salopetă, cască, cizme de cauciuc, ochelari de protecţie etc.

Înainte de a zidi, constructorul este obligat a verifica prin sondaj calitatea elementelor de zidărie Ytong în ceea ce priveşte aspectul, dimensiunile, tiposortimentația de produse utilizate, certificatele de conformitate şi marcarea pachetelor de elemente, în vederea respectării proiectului de execuţie a lucrărilor.

Alte prescripții

zidirea va începe după hidroizolarea soclului, după montarea şi executarea elementelor de structură unde este cazul;

zidaria se începe de la colțuri,

înainte de întreruperea lucrului nu este permisă așternerea mortarului peste ultimul strat de cărămizi sau blocuri;

suprafețele verticale și orizontale se vor peria în timpul execuției și se vor menține curate;

pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrărilor zidurile expuse se vor proteja la partea superioară cu folii de polietilenă.

Se recomandă sistarea lucrărilor pe timp de ploaie, zăpadă sau la temperaturi sub +5oC (cu excepția cazurilor în care se utilizează un mortar special de iarnă).

Tehnologia de execuție

Pregătirea stratului suportDupă o curățare prealabilă a acestuia, se trece la verificarea planeității. Asigurați-vă că stratul suport al zidăriei este portant și cât mai plan.Se va așeza un strat hidroizolator la baza zidăriei pe su-port (soclu, planșeu de beton armat). Mortarul de egalizare M5÷M10 (G) se va așeza peste stratul hidroizolator în grosimi de 2÷3 cm, în stare proaspătă. Se face o verificare prealabilă a cotelor de nivel al stratului suport. Pentru abateri acceptate (maxim 3 cm), se așează primul bloc în poziția cea mai înaltă și apoi ultimul bloc la același nivel pe aliniamentul perete-lui. Se va asigura orizontalitatea stratului de mortar. Dacă diferența de nivel al plăcii la cele două capete ale zidului ce urmează a fi construit este mai mare de 3 cm, zidirea se va începe de la capătul cu cota cea mai joasă; blocurile se vor

Page 11: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 11

ajusta prin tăiere înainte de pozare, astfel primul rost va fi în plan orizontal.Următorul bloc din alineament se așează în continuarea primului, ajustându-i poziția (dacă este nevoie se folosește ciocanul de cauciuc) până intră în contact cu blocul deja așezat și ajunge la același nivel cu acesta (se va verifica cu bolobocul). Operația se repetă până se ajunge la ultimul bloc din capătul zidului.

Folosirea mortarului în pat subțireSe toarnă conțintul unui sac (25 kg) în cca. 6,25 litri de apă (în funcție de anotimp) și se omogenizează până la obținerea unei consistențe păstoase, omogene. După 5 minute mortarul se amestecă din nou, după care se poate începe punerea în operă. Poziția elementelor se mai poate corecta timp de 10 minute de la înglobarea lor în zidărie.La elementele de zidărie fără profilație nut și feder, rosturile verticale vor fi umplute cu mortar în pat subțire.

zidirea la pereți de închidere și pereți despărțitoriAbaterile în planul orizontal al primului rând se remediază ușor cu ajutorul plăcii de șlefuire Ytong la partea superioară, îndepărtându-se obligatoriu praful rezultat.Înainte de a efectua operații de rectificare la blocurile deja zidite și de a continua construirea peste rândul de bază al unui perete trebuie să ne asigurăm că mortarul de poză care susține acest prim rând de blocuri este întărit parțial (cca. 12 ore repaus). În continuare, vom folosi doar mortarul în pat subțire pentru lipirea fiecărui rând de zidărie. Astfel, pe fața superioară a fiecărui rând se va aplica uniform mortarul în pat subțire cu mistria dințată Ytong (hdinte = 4 mm) pe toată suprafața de contact. În urma ajustării poziției elementelor cu ajutorul ciocanului de cauciuc, mortarul se distribuie uniform în rosturi de 1÷3mm.Țeserea elementelor de zidărie se face prin suprapunere cu decalaj de minim 15 cm între rosturile verticale (se recomandă un decalaj de 30 cm) care asigură o bună conlucrare a zidăriei, distribuția eforturilor și evitarea fisurilor în perete.Pentru aducerea elementelor de zidărie la lungimea dorită, acestea se taie folosind ferăstrăul manual sau mecanizat. Aceste operațiui sunt aplicabile până la ultimul rând de blocuri al unui perete.La panourile cu zidărie de umplutură, folosite la structuri în cadre, trebuie prevăzut un spațiu liber de minim 1.5 cm între partea superioară a zidului și partea inferioara a grinzii planșeului, conform proiectului (N.B. în acest caz panourile nu conlucrează cu structura).

Page 12: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz12

Spațiul liber se umple cu spumă sau vată minerală. Este importantă verificarea permanentă, cu ajutorul bolobocului, a orizontalității fiecărui rând, verticalității fiecărui bloc și a peretelui în ansamblu.Zidăria se ancorează de elementele adiacente, după caz, prin:

bare lungi de OB Ø6÷8 mm;

bare scurte de PC min. Ø12 mm, respectând lungimea de ancorare, montate la fiecare două asize ale zidăriei în șanțuri semicirculare cu Ø30 mm în masa blocului, umplute cu mor-tar M5÷M10 (G);

platbande din oțel inoxidabil/zincat.Acolo unde proiectantul consideră necesar, se face întărirea zidăriei cu stâlpișori și centuri de beton armat, cu ancorarea în structura de rezistență, stâlpi și grinzi.Notă: Se recomandă consultarea detaliilor de execuție de pe site-ul producătorului.

Zidirea elementelor pentru placăriExecuția acestei etape se face ținând cont de principiile co-mune prezentate mai sus, corelate cu destinația și configurația construcției finale: șeminee, placări ornamentale, băi, mobilier bucătărie, rafturi, vinoteci etc. Pentru a realiza conlucrarea cu elementele adiacente se recomandă folosirea unor platbande din oțel inoxidabil și/sau folosirea unor plase din fibră de sticlă pentru armarea zonelor de îmbinare. Suprapunerea armării cu plasă trebuie să fie de min.15 cm.Notă: Se recomandă ca în perioada de execuție a zidăriei temperatura de lucru să nu coboare sub +5ºC. Acest lucru asigură o priză corespunzătoare între mortarul în pat subțire și elementele de zidărie.

Particularităţile golurilorElementele Ytong se ajustează astfel încât să se încadreze în dimensiunile brute ale golurilor. Pe verticală, blocurile se ajustează prin tăierea părților ce depăşesc cotele brute ale golului proiectat.

Operațiuni speciale

Armarea inferioară a golurilor de fereastrăÎn cazul în care suportul zidăriei este elastic, se recomandă pozarea în mortar minim M5 a unei armături suplimentare Ø10mm așezată într-un șliț cu secțiune 40x40 mm trasat în rostul de sub rândul de blocuri pe care se va așeza tâmplăria. Scopul acestei soluții este înlăturarea pericolului de fisurare la 45º a colțurilor inferioare ale golului pentru fereastră.

Armătura se va prelungi cu minimum 500 mm dincolo de lim-itele laterale ale golului.Ca soluție alternativă, în rostul de sub rândul de blocuri pe care se va așeza tâmplăria (cel de la bază golului) se va în-globa o plasă de armare din fibră de sticlă 145g/mp rezistentă la mediu alcalin pe toată grosimea zidului. Lungimea plasei va trece cu min. 25 cm dincolo de fiecare din cele două limite laterale ale golului.

Pozarea buiandrugilorSe recomandă alegerea profilelor U pentru ușurarea execuției, reducerea punților termice și diminuarea costurilor, în funcție de specificul proiectului. Pregătiți sprijinirea temporară a buiadrugului cu o scândură susținută de popi, care se vor înlătura doar la atingerea maturității betonului. Pozarea buiandrugilor se realizează prin sprijinirea la cel puţin 25 cm de o parte şi de alta a golului dorit. Zona de rezem va fi constituită din elemente continue. Priza profilului U la elementele constructive adiacente se asigură prin aplicarea unui strat de mortar în pat subțire Ytong pe suprafețele de contact. Notă: Pentru informații legate de alte situații constructive vezi și Ghidul Meșterului Ytong.

Page 13: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 13

Avantaje ale mortarului pentru elemente de zidărie YtongProducătorul recomandă folosirea mortarului de egalizare de uz general (G) (conținut: apă, nisip, ciment și var) pentru pozarea primului rând cu rol de egalizare și a mortarului în pat subțire Ytong (T) pentru celelalte operațiuni, conform indicațiilor anterioare.

În cazul în care nu este posibilă utilizarea mortarului Ytong în pat subțire (T) se indică utilizarea exclusivă a mortarelor agreate de producător.Folosirea mortarului în pat subțire Ytong este fiabilă deoarece:

este superior din punct de vedere structural mortarului de uz general (G);

elementele de zidărie nu trebuie udate în prealabil.

zidăria se realizează într-un termen mult mai scut;

necesită consum mult mai mic de mortar (de cca. 6 ori mai mic decât mortarul clasic (G);

se diminuează considerabil punțile termice liniare din zidărie (până la un nivel egal cu cca. 25% din transferul termic prin mortarul clasic).

Page 14: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz14

Măsurători și decontarea

Page 15: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 15

a

Cantitățile de lucrări executate se măsoară la unitatea de măsură înscrisă în listele de cantități de lucrări. Mortarul, accesoriile, materialele deetanșare, stivuire, schele, eșafodaje și orice alte materiale și operațiuni legate de execuția propriu-zisă a zidăriilor se consideră incluse.

Page 16: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz16

Pereți exteriori din zidărie nearmată realizată cu elemente Nut și Feder

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel<3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 3,47 4,34 5,21 6,08 6,94

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0010 0,0012 0,0015 0,0017 0,0019

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16

total manoperă / mpore 0,400 0,430 0,480 0,510 0,550

min. 24,00 25,80 28,80 30,90 33,00

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,023 0,028 0,034 0,039 0,045

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel>3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 3,47 4,34 5,21 6,08 6,94

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0010 0,0012 0,0015 0,0017 0,0019

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,3 0,34 0,36 0,39 0,41

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17

total manoperă / mpore 0,420 0,470 0,500 0,550 0,580

min. 25,20 28,20 30,00 33,00 34,80

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,023 0,028 0,034 0,039 0,045

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - cu suprafața golurilor sub 50% - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru pătrat de zidărie executată

EficiEnt-EnErgEtic SuStEnabil Ecologic tErmoizolant inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia zgomotului priEtEnoS cu mEdiul ÎncrEdErE conSultanţă izolarE tErmică durabil conSum rEduS dE EnErgiE

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor de lemn pentru golurile de uși și ferestre - montarea, demontarea sau închirierea schelelor la clădiri cu Hniv >3.00 m

Norme de devizB

Prezentele Norme de Deviz respectă metodologia prevăzută de legislația în vigoare și au fost elaborate de către IntelSOFT

Page 17: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 17

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - cu suprafața golurilor sub 50% - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru pătrat de zidărie executată

B

EficiEnt-EnErgEtic SuStEnabil Ecologic tErmoizolant inovaţiE omogEnitatE lidEr dE piaţă mondial uşor EconomiE dE EnErgiE viziunE dE viitor abSorbţia zgomotului priEtEnoS cu mEdiul ÎncrEdErE conSultanţă izolarE tErmică durabil conSum rEduS dE EnErgiE

Pereți exteriori din zidărie nearmată realizată cu elemente plane

Denumire articol de deviz UM Lățime elemente Ytong200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet , Hnivel<3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0014 0,0018 0,0021 0,0025 0,0028

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47

Muncitor deserv.CTII montaj. 21 ore 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18

total manoperă / mpore 0,470 0,515 0,560 0,605 0,650

min. 28,20 30,90 33,60 36,30 39,00

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,03 0,037 0,045 0,053 0,06

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

zidărie din elemente Ytong la Constr. H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel>3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie YTONG 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 5,15 6,44 7,73 9,01 10,30

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0014 0,0018 0,0022 0,0025 0,0029

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,37 0,41 0,44 0,47 0,5

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,13 0,14 0,16 0,175 0,19

total manoperă / mpore 0,500 0,550 0,600 0,65 0,690

min. 30,00 33,00 36,00 38,70 41,40

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,03 0,037 0,045 0,053 0,06

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor de lemn pentru golurile de uși și ferestre - montarea, demontarea sau închirierea schelelor la clădiri cu Hniv >3.00 m

Page 18: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz18

Pereți structurali din zidărie realizată cu elemente plane

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

250 mm 300 mm 350 mm 400 mm

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, elemente plane, cu țesere la intersecții

mat

eria

Le

Bloc de zidărie YTONG 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 6,25 7,50 8,75 10,00

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,00 0,00 0,00 0,00

Beton mc

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,36 0,39 0,42 0,45

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,02 0,03 0,165 0,05

total manoperă / mpore 0,50 0,54 0,59 0,63

min. 29,70 32,40 35,10 37,80

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,0375 0,045 0,053 0,06

Autopompă hidraulică de beton 40-60 mc/h ore

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, elemente plane, cu sâmbure din B.a. la intersecții

mat

eria

Le

Bloc de zidărie YTONG 600x 200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 6,25 7,50 8,75 10,00

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0018 0,0021 0,0025 0,0028

Beton mc 0,02 0,03 0,04 0,05

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,36 0,39 0,42 0,45

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,18 0,45 0,600 0,75

total manoperă / mpore 0,54 0,84 1,02 1,20

min. 32,10 50,40 61,20 72,00

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,0375 0,045 0,053 0,06

Autopompă hidraulică de beton 40-60 mc/h ore 0,004 0,004 0,004 0,004

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor de lemn pentru golurile de uși și ferestre - materialul și confecționarea cofrajului - prepararea betonului, se va introduce articol de preparare sau procurare beton - montarea, demontarea sau închirierea schelelor și/sau eșafodajelor

Precizari: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - cu suprafața golurilor sub 50% - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru pătrat de zidărie efectiv realizată

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor de lemn pentru golurile de uși și ferestre - montarea, demontarea sau închirierea schelelor la clădiri cu Hniv >3.00 m

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - cu suprafața golurilor sub 50% - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru pătrat de zidărie executată

Page 19: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 19

Pereți interiori din zidărie nearmată realizată cu elemente plane

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel<3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire- Ytong kg 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0007 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34

Muncitor deserv.ctii montaj. ore 0,08 0,09 0,09 0,1 0,11

total manoperă / mpore 0,35 0,38 0,4 0,42 0,45

min. 21,00 22,80 24,00 25,20 27,00

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

zidărie din elemente Ytong la construcții. H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel>3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie YTONG 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 2,58 3,22 3,86 4,51 5,15

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36

Muncitor deserv.ctii montaj. ore 0,09 0,1 0,1 0,11 0,12

total manoperă /mpore 0,38 0,41 0,43 0,45 0,48

min. 22,8 24,6 25,8 27 28,8

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Pereți interiori din zidărie nearmată realizată cu elemente Nut și Feder

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel<3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 1,74 2,17 2,60 3,04 3,47

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0005 0,0006 0,0007 0,0009 0,0010

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,22 0,24 0,25 0,26 0,28

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,07 0,08 0,08 0,09 0,1

total manoperă / mpore 0,29 0,32 0,33 0,35 0,38

min. 17,40 19.20 19.80 21.00 22,80

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,008 0,008 0,015 0,015 0,023

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

zidărie din elemente Ytong la construcții H<35 m, cu elemente în palet, Hnivel>3,00 m

mat

eria

Le Bloc de zidărie Ytong 600x200xLățime mm, palet buc 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mortar în pat subțire- Ytong kg 1,79 2,24 2,68 3,13 3,58

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0005 0,0006 0,0007 0,0009 0,0010

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,24 0,25 0,27 0,28 0,30

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,08 0,09 0,09 0,1 0,11

total manoperă / mpore 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41

min. 19,2 20,4 21,6 22,8 24,6

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,0075 0,0075 0,015 0,015 0,0225

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Page 20: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz20

Buiandrugi din B.a. realizati cu profile “U”

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

200 mm 250 mm 300 mm

Buiandrugi din B.a. monolit, cu elemente cofrare Ytong BU

mat

eria

Le

Elemente Ytong BU 20/Lățime buc 1,66 1,66 1,66

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 6 MM kg 1,144 1,176 1,256

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 8 MM kg 1,964 2,012 2,132

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 10 MM kg 2,156 2,234 2,408

Mortar în pat subțire - Ytong kg 0,5 0,625 0,75

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,00014 0,0002 0,0002

Beton marfă clasa C20/16 (BC20/B250) mc 0,015 0,0225 0,03

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,095 0,098 0,105

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,045 0,05 0,055

total manoperă / metru liniarore 0,140 0,148 0,160

min. 8,40 8,88 9,60

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,0057 0,007 0,0084

Autopompă hidraulică de beton 40-60 mc/h ore 0,004 0,004 0,004

Utilaj de tăiat elemente ore 0,035 0,035 0,036

Macara ore 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01

Centuri din B.a. realizate cu profile “U”

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

200 mm 250 mm 300 mm 350 mm

Centuri din B.a. monolit, cu elemente cofrare Ytong BU

mat

eria

Le

Elemente Ytong BU 20/Lățime buc 1,66 1,66 1,66 1,66

Oțel beton profil neted OB37 STA S 438 D = 6 MM kg 1,14 1,18 1,26 1,33

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 8 MM kg 1,96 2,01 2,13 1,89

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 10 MM kg 2,16 2,23 2,41 2,22

Mortar în pat subțire - Ytong kg 1,00 1,25 1,50 1,75

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,00017 0,00019 0,0002 0,00022

Beton mc 0,02 0,02 0,03 0,04

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,10 0,11 0,13 0,16

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,05 0,05 0,06 0,07

total manoperă / metru liniarore 0,15 0,16 0,19 0,23

min. 9,00 9,60 11,10 13,65

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,01 0,01 0,01 0,01

Autopompă hidraulică de beton 40-60 mc/h ore 0,004 0,004 0,004 0,004

Utilaj de tăiat elemente ore 0,04 0,04 0,04 0,04

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01

Page 21: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 21

stâlpișori din B.a. realizați cu profile “U”

DENUMIRE ARTICOL de DEVIZ UMLățime elemente Ytong

200 mm 250 mm 300 mm 350 mm

stâlpișori din B.a. monolit, cu elemente cofrare Ytong BU

mat

eria

Le

Elemente Ytong BU 20/ Lățime buc 1,66 1,66 1,66 1,66

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 6 MM kg 1,14 1,18 1,26 1,33

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 8 MM kg 1,96 2,01 2,13 1,89

Oțel beton profil neted OB37 STAS 438 D = 10 MM kg 2,16 2,23 2,41 2,22

Mortar în pat subțire - Ytong kg 0,63 0,68 0,73 0,78

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,00018 0,00019 0,0002 0,00023

Beton mc 0,02 0,02 0,03 0,04

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,07 0,07 0,08 0,10

Muncitor Deserv.CTII Montaj. 21 ore 0,04 0,04 0,05 0,06

total manoperă / metru liniarore 0,10 0,11 0,12 0,13

min. 6,24 6,66 7,20 7,95

Uti

LaJe

Malaxor pentru mortar ore 0,001 0,001 0,001 0,001

Autopompă hidraulică de beton 40-60 mc/h ore 0,004 0,004 0,004 0,004

Utilaj de tăiat element ore 0,04 0,04 0,04 0,04

Macara ore 0,008 0,008 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01 0,01 0,01

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor din lemn pentru golurile de uși și ferestre - prepararea betonului, se va introduce articol de preparare sau procurare beton - confecționarea carcaselor din OB, se va folosi articol de confecționare armătură

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru liniar

Page 22: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz22

măști din zidărie realizată cu elemente plane

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

50 mm 75 mm

măști executate cu elemente plane Ytong H<3,00 m

mat

eria

Le

Elemente plane Ytong pentru placări și măști buc 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 1,25 1,88

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,00 0,00

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,24 0,29

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,0004 0,0005

total manoperă / mpore 0,24 0,29

min. 14,40 17,40

Uti

LaJe Macara ore 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01

măști executate cu elemente plane Ytong H>3,00 m

mat

eria

Le

Elemente plane Ytong pentru placări și măști buc 8,3 8,3

Mortar în pat subțire - Ytong kg 1,25 1,88

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0004 0,0005

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,25 0,30

Muncitor deserv.ctii Montaj. 21 ore 0,07 0,09

total manoperă / mpore 0,32 0,39

min. 19,20 23,40

Uti

LaJe Macara ore 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01

Cuprinde: - executarea zidăriei la sfoară; - verificarea cu nivela și firul de plumb a orizontalității și verticalității; - trasporturile manuale și cu roaba

Nu cuprinde: - confecționarea cadrelor de lemn pentru golurile de uși și ferestre - montarea, demontarea sau închirierea schelelor și/sau eșafodajelor

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - cu suprafața golurilor sub 50% - se vor folosi numai scule și unelte recomandate - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metri pătrați de placare efectiv realizată

Page 23: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz 23

Placări din zidărie realizată cu elemente plane

Denumire articol de deviz UMLățime elemente Ytong

50 mm 75 mm

Placări executate cu elemente plane Ytong H<3,00 m

mat

eria

Le

Elemente plane Ytong pentru placări și măști buc 3,23 3,23

Mortar în pat subțire - Ytong kg 0,001 0,001

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc 0,0017 0,0026

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,17 0,24

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,00 0,00

total manoperă / mpore 0,17 0,24

min. 10,20 14,40

Uti

LaJe Macara ore 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01

Placări executate cu elemente plane Ytong H>3,00 m

mat

eria

Le

Elemente plane Ytong pentru placări și măști buc 3,23 3,23

Mortar în pat subțire- Ytong kg 0,001 0,001

Apă industrială pentru mortare și betoane, de la rețea mc0,0018 0,0028

maN

oPe

ra

Zidar ore 0,18 0,25

Muncitor deserv.ctii montaj. 21 ore 0,05 0,08

total manoperă / mpore 0,23 0,33

min. 13,80 19,80

Uti

LaJe Macara ore 0,008 0,008

Utilaj de ridicat ore 0,01 0,01

realizarea traseelor de instalații electrice și sanitareDenumire articol de deviz UM CANTITATE

Practicarea șanțurilor pentru trasee, conductori electrici și trasee sanitare <1/2TOL ml 1,00

maN

oPe

ra Zidar ore 0,0111

total manoperă / metru liniarore 0,0111

sec 55,00

Nu cuprinde: - montarea, demontarea sau închirierea schelelor, eșafodajelor

Precizări: - la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv; - se vor folosi numai scule și/sau unelte omologate - se recomandă folosirea uneltelor profesionale Ytong

se măsoară: - la metru liniar de șanț realizat - include și nr. de străpungeri și/sau orificii pentru doze

Page 24: Caiet_de_sarcini Zidarie BCA Ytong

Caiet de sarcini și norme de deviz24

Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi supuse ca probe pentru reclamații.

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru fiecare caz în parte.

Yton

g® e

ste

mar

că în

regi

stra

tă a

Xel

la G

roup

.Ed

iția

1/20

12

Xella ro s.r.L.www.xella.ro

Linia verde Ytong 0800 008 BCa (0800 008 222)