BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

download BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

of 14

Transcript of BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  1/14

  Biroul Comun de Informații șiServicii – platformă pentru

  prestarea serviciilor orientate cătrenevoile femeilor migrante

  Nadejda Zubco,

  irec!ia "olitici migra!ionale #i demogra$ce,

  %inisterul %uncii "rotecției Sociale #i &amiliei

   'atiana Sincovsc(i,

  Consultant Național, )N *omen

   Atelier de lucru pentru consolidarea capacităților instituționale ale prestatorilor deservicii

    din cadrul Birourilor Comune de Informații si Servicii nou-create

  +-+. octombrie /+01Hîrjauca, Călărași

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  2/14

  BCISfuncționale

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  3/14

  Categorii de femei migrante2

  Potențiale migrante – femei care auintenția să migre3e4

   Afate în procesul de migrație– femeicare muncesc5 studia3ă și locuiesc temporarsau de$nitiv 6n afara țarii4

  Migrante reîntoarse – femei care s-aure6ntors 6n țara de origine7

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  4/14

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  5/14

  Necesități speci$ce 6n materie de servicii, pecategorii de femei migrante și etape de migrație

  Servicii de informare și consiliere la etapa de preatire de a mira!9i;informații despre condițiile de trai 6n țara de destinație, inclusiv c(iriaunei locuinte, condițiile de re5intergare a copiilor 6n sistemuleducațional4 aspecte speci$ce legate de cultură4 condiții de muncălegală, riscuri4 9ii;Servicii sociale temporare pentru asistența persoanelora:ate sub tutela5 la ingrijirea femeiei lucrătoare migrante4

   Servicii de informare și consiliere la etapa de a"are în mirație! cerintecu privire la legali3area șederii, angajare 6n cimpul muncii, accesare aserviciilor medicale și educationale pentru sine și5sau copii, organi3ațiidiaspora, 6nregistrarea5dobindirea actelor de stare civila, ac(itareacontributiilor sociale4

  Servicii de informare și consiliere la etapa post-mirație! re5integrare 6nc6mpul muncii, re5integrarea copiilor 6n sistemul educațional, inițiereaunei afaceri 9studiul pietei, oportunități de accesare a unui grant,instruiri5consiliere 6n elaborarea documentației de creare5 gestionare aunei afaceri, obligații legate de raporturile de muncă;7

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  6/14

  Importanța prestării serviciilor și informațiilormigranților 6n $ecare etapa a e>perienței demigrație

  "restarea la timp a unor servicii și informatii calitative poatepre6ntimpina migrația și opri potențialul migrant 6n țară – prinoferirea informațiilor despre oportunități e>istente 6n țară 9studii,orientare profesională, locuri de muncă, antreprenoriat, etc7;

  ?ferirea informațiilor veridice cu privire la migrarea legală,consecințele migrării ilegale și riscurile asociate cu aceasta 9tra$cde $ințe umane, e>ploatare de muncă și se>uală, etc7; poatefacilita o integrare 6n condiții mai sigure 6n ciclul migrațional7

  @a revenirea acasă, migran!ii se confruntă cu probleme dereintegrare, generate de lipsa de locuri de muncă #i salarii mici7Crearea unei afaceri proprii este di$cilă din cau3a fondurilorinsu$ciente #i lipsei de informa!ie7

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  7/14

  Ca3uri de succes in oferirea serviciilorpentru migranti 9 potențial mirant ;

  Anastasia a benefciat de suportul echipei mobile a BirouluiComun de Inormaţii şi Servicii din Sîngerei şi s-a angajat încalitate de lucrtor social în !irecţia Asistenţ Social aConsiliului "aional#

  Identi$carea unui loc de muncă 6n 3onele rurale ale %oldovei, 6nspecial la sate, este di$cil7 &emeile din 3onele rurale se confruntăcu oportunită!i limitate de angajare #i tind 6ntotdeauna spre

  ob!inerea unui venit stabil7 %ulte emigrea3ă spre !ările vecinepentru a-#i sus!ine familiile7

  8nastasia @isnic din satul Biruin!a, raionul S6ngerei, plani$ca să iaaceea#i cale pentru a asigura un venit su$cient pentru familia ceitrei copii ai săi78nastasia #i–a sc(imbat deci3ia 6n momentul 6n care s-a angajat 6ncalitate de lucrător social 6n satul natal #i are grijă de femeile #i

  bărba!ii 6n etate dobAndind un venit stabil7

  ra!ie suportului #i ajutorului acordat de Biroul Comun de Informa!ii#i Servicii prin intermediul ec(ipei mobile, care a vi3itat localitatea

  sa conform planului stabilit de vi3ite7 %embrii ec(ipei mobile, 6nspecial repre3entan!ii 8gen!iei Na!ionale de ?cupare a &or!ei de%uncă #i irec!iei 8sisten!ă Socială au g(idat-o #i au sus!inut-o pe8nastasia pentru a-i asigura un loc de muncă7 Implicarea

  autorită!ilor publice locale prin intermediul Biroului Comun deInforma!ii #i Servicii i-a oferit 8nastasiei oportunitatea de a lucra 6nsatul său natal, ob!ine un venit mai mare #i cel mai important de a

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  8/14

  Ca3uri de succes in oferirea serviciilorpentru migranți 9miranți reîntorși;

  Biroul Comun de Inormaţii şi Servicii din $isporeni i-a ghidat pe %lena şi &asile 'aladi în iniţierea uneimici aaceri în domeniul alimentaţiei publice#

  upă o perioadă de 0+ ani de lucru 6n străinătate,

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  9/14

  Căile, modalitățile de accesare a serviciilor,conform etapei de migrație 6n care se a:ăfemeia2

  're-migratie2 consultații la o$ciul "S, utili3areaplatformei BCIS 96n special

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  10/14

  SI8 BCIS – oportunitate de accesare aserviciilor pentru migranții a:ați peste (otare

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  11/14

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  12/14

    - - platformă ecienta

  "entru oferirea informațiilor5consultațiilor și prestarea serviciilorpentru femeile migrante – 6n special

   potențiale și cele reîntoarse7

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  13/14

  ercițiu 6n grupuri

 • 8/19/2019 BCIS Platforma Pt Prestarea Serv Fem Migrante

  14/14

  omeniile serviciilor prestate prinintermediul BCIS

  8sistență și protecție socială 98S"&, C'8S;

  8ngajare 6n c6mpul muncii 98'?&%, I'%;

  Inițierea5 de3voltarea unei afaceri 9S